Turism och friluftsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turism och friluftsliv"

Transkript

1 Mål och riktlinjer Områden för turism och friluftsliv ska i största möjliga utsträckning skyddas från negativ påverkan som kan förhindra områdets utveckling eller användning för turism eller friluftsliv. Områden för turism och friluftsliv ska bindas samman med stråk så att de bildar sammanhängande områden. Satsningar på turismen ska samordnas med den fysiska planeringen t.ex. när det gäller centrum, infartsmiljöerna, natur- och kulturmiljöer, friluftsområden, badplatser och nya områden för fritidshus. Attraktiva bebyggelsemiljöer ska skapas genom hänsynstagande till kulturhistoriska värden och varsam förnyelse. Kulturlandskapets kvaliteter ska utvecklas genom bevarande av naturområden och byarnas karaktär. Det naturnära är en del av Höörs profil, vilket kräver att kommunen även framöver värnar om naturvärdena. Öresundsförbindelsen kommer med stor sannolikhet att generera fler turister från Danmark och Tyskland, eftersom Höörs kommun har den vildmark som ligger närmast brofästet. Det kommunen främst kan erbjuda turister är knutet till naturen och rekreationsmöjligheter, t.ex. vandringar/ promenader, fiske, djurparksbesök, slottsbesök, golf samt varierande boendemöjligheter på hotell, vandrarhem, stugor och camping. Möjligheter till fiske i sjöarna och dammarna samt aktiviteter vid Ringsjön attraherar också turisterna. Aktiviteten får dock inte bli så stor att naturmiljöerna tar skada. För varje område som innebär större påverkan på miljön ska i ett tidigt skede av planeringen göras en behovsbedömning om MKB. Denna prövning avgör om MKB ska göras. För folk bosatta i Höör är behovet av lättillgängliga och bostadsnära rekreationsytor av stor vikt, medan långväga besökare mer medvetet söker upp olika friluftsområden. Höörs kommun har en relativt stor andel allemansrättslig mark. Trots de goda förutsättningar som råder idag är det viktigt att aktivt arbeta för att behålla denna höga nivå och förbättra tillgängligheten till attraktiva miljöer. Flera områden är naturreservat, riksintresseområde eller har begränsningar efter beslut av Länsstyrelsen t.ex. strandskyddsområden och förbud mot motorbåtstrafik. För Ringsjöarna har MSK 1993 tagit fram Samordnad plan för Ringsjöområdet. Planen skall fungera som ett underlag för övrig planering inom Ringsjöområdet, t.ex. vad gäller utvecklings- och bevarandeåtgärder. Kommunen är positiv till ökad turism och nya områden för fritidshus. Naturområden och intressanta turistanläggningar har kapacitet att ta emot fler turister. Ett ökat antal turister är positivt för näringslivet totalt sett. Bebyggelsemiljö i Långstorp 74

2 *85-1 *85-1 *85-2 *67-6 *67-5 *66-1 *67-1 *67-2 Hässleholms kommun Utvecklat näringsliv Klippans kommun NORRA RÖRUM Allarps berg Tjörnarpssjön TJÖRNARP Frostavallen - Skånes djurpark HÖÖR Fogdaröd - Misseröd Eslövs kommun Stenskogen Stanstorp Ormanäs Sätofta hed Orupsområdet Hörby kommun Ringsjöområdet SNOGERÖD Pinedalen Rolsberga Rövarekulan Översiktsplan Höörs kommun Större område för turism och friluftsliv Strandskyddslinje Sverigeleden cykel Skåneleden Skala km

3 Bakgrund och motiv Allmänna förutsättningar Turist- och besöksnäringen har idag vuxit till en av de största näringsgrenarna i Europa och Sverige. Bara i Höör omsattes 207 miljoner kronor under år Den totala turistomsättningen ökade med nästan 15 miljoner kronor eller nära 8 % jämfört med år Den viktigaste kommersiella boendekategorin är hotellen som svarade för ca 56 % av omsättningen. Dagbesöken är den omsättningsmässigt största kategorin som svarade för ca 44 % av den totala turistomsättningen under år Besöksnäringen omfattar både att resa någonstans bara för sitt eget nöje och att resa i arbetet för kortare tid. En av de viktigaste anledningarna till människors resande är aktiviteter kopplade till natur och kultur. Bakom denna utveckling finns behov av spänning, äventyr, personlig utmaning och egen utveckling. Med denna förändring blir relationen till det lokala samhället allt viktigare. Detta i sin tur kräver att de lokalt boende accepterar turismen och får ekonomiska eller andra fördelar av den. Friluftsliv innefattar aktiviteter av mycket skiftande slag som ställer olika krav på naturförutsättningar. Vissa aktiviteter kräver stora arealer eller speciella topografiska förutsättningar. Områden i närhet av vatten har ett särskilt värde oavsett aktivitet. Vattenområden används på skiftande sätt under olika årstider där bad är en av de mest populära aktiviteterna. En trend i anspråken på mark är att de anläggnings- och redskapsberoende verksamheterna blir allt mer efterfrågade. Därmed ökar anspråken på mark för en speciell aktivitet och med exklusiv användning. Transportsystemen är en av de faktorer som kommer att ha avgörande betydelse för resandet. Investeringar i transporter öppnar förutsättningar för resandet och bidrar aktivt till att påverka marknaden. Helhetsmiljön blir allt mer avgörande för valet av resmål. Den fysiska miljön, olika attraktioner, boendet, servicen och personalens engagemang samverkar och avgör hur besökaren upplever sitt besök. Turist-, frilufts- och naturområden bör förses med parkerings- och informationsplatser för att minska slitage och öka tillgängligheten. För att säkerställa en produkts kvalitet behövs samverkan och ett ökat allmänt medvetande om betydelsen av kvalitet och helhetstänkande. Genom att tänka i dessa banor påverkas i ökad omfattning hur en stad, by eller ett område lyckas utveckla turistnäringen. i Höör Turismen har under lång tid utvecklats till en allt viktigare näring i kommunen. Antalet anläggningar och storleken på anläggningarna har ökat samtidigt som inriktningen och efterfrågan på olika produkter förändrats. Det centrala läget i Skåne, de goda kommunikationerna med övriga Sverige, Danmark och kontinenten innebär positiva faktorer för en utveckling. De goda förutsättningarna för friluftsliv och naturnära boende är troligtvis en av anledningarna till att folk flyttar till Höör. Ur ett historiskt perspektiv har friluftslivet varit en viktig del av Höörs Bosjökloster, turistmål av större betydelse 76

4 Tjörnarpssjön Dagstorp Frostavallen Skånes djurpark Hässleholms kom Klippans kommun Allarp Turist- och friluftsområden Stora delar av Höörs kommun är av intresse för turism och friluftsliv. Det finns ett stråk från norr till söder som är av särskilt stort intresse. Stråket genom Rövarkulan och Pinedalen i söder sträcker sig via Skåneleden norrut mot Östra Ringsjön. Ringsjön och Ringsjöns stränder bildar tillsammans med Bosjöklosterhalvön ett sammanhängande och viktigt område. Stråket fortsätter norrut genom Stenskogsområdet och Orupsområdet. Strax norr om Höörs tätort finns Frostavallen med omgivningar. Utöver ovannämnda ganska sammanhängande stråk finns viktiga punkter såsom Allarps berg, Fogdaröds- och Misserödsområdet och Tjörnarpssjön med omgivningar. Nedan följer en redovisning över de viktigaste friluftsområdena. Fogdaröd Misseröd Stenskogen/ Stanstorp/ Ormanäs Frostavallen Sätofta hed Munkarp M al m ö Hörby kommu Ringsjöområdet Orup Sätofta V. Ringsjön Ängsbyn Ö. Ringsjön Eslövs kommun Pinedalen Rövarkulan Rolsberga kilometer Frostavallen och Ringsjön är de största rekreations och turistområdena i kommunen. Frostavallen är ett viktigt turist- och friluftsområde 77 Utvecklat näringsliv profil. Under 1940-, 50- och 60-talet gick speciella sporttåg till stationerna vid Höör, Maglasäte, Frostavallen och Tjörnarp. Möjligheterna till friluftsliv har även lett till att många stadsbor valt att bygga sommarstugor runt om i kommunen. Många scoutkårer, föreningar, företag m.fl. har etablerat fritidsanläggningar i Höör. Detta visar också vilken betydelse naturen i Höörs kommun har för regionen.

5 Frostavallen- Skånes djurpark Frostavallen är centrum i ett större område mellan Norra Rörum, Munkarp och Ekeröd som är av riksintresse för friluftslivet. Landskapet är kuperat och varierat, med skog, fäladsmarker, ängar och mindre lantbruk. Stora områden med värdefull natur är avsatta som naturreservat och naturområden.i området finns Dagstorpssjön och Vaxsjön med fina fiske- och badmöjligheter. Frostavallsanläggningen har varit en viktig del av Höörs marknadsföring och länge varit ett betydande friluftscentrum. Flera vandringsleder utgår från Frostavallen. Här korsas Skåneleden, från Nord till syd och från Ås till ås. Ett flertal scoutgårdar och andra boendeanläggningar finns också inom området, vilkas verksamhet bygger på friluftsliv. Vid Frostavallen ligger Skånes ns kommun Djurpark med stenåldersby, vandrarhem och camping.tillsammans utgör dessa anläggningar och den omgivande naturen en helhet med rika möjligheter till naturupplevelser, som är viktiga att slå vakt om. Fördjupning av översiktsplanen skall göras för att bevara och utveckla de kvaliteter som finns i hela området som omfattas av riksintresset. Det gäller t.ex. Skånes Djurpark, Frostavallen Hotell och konferens, Frostavallen Camp, Skånes Djurparks camping och grottby, Ullstorp stuguthyrning, badplatser vid Vaxsjön och Dagstorpssjön m.m. Många av anläggningarna i området har expansionsplaner, vilket är positivt. Det är då viktigt att se till så att hela riksintresseområdet totalt sett utnyttjas på ett sätt som innebär hushållning med befintliga kvaliteter samtidigt som en avvägning görs mellan olika intressen. Kommunen vill behålla och utveckla området med Frostavallen och Skånes Djurpark som ett centrum för friluftslivet i kommunen och i Skåne. Kommunen ser området som en helhet, där de olika delarna och fastigheterna måste samverka, för att området skall kunna utvecklas på ett positivt sätt. Norra Rörum en led e ån Sk Dagstorpssjön Bad S n de ele n kå värdefull natur Frostavallen n cke bä a x lsa Hå Vandrarhem Bad Konferens Stugby Vaxsjön Camping Skånes Djurpark värdefull natur Höör 78 Sk ån ele d en

6 .10 Ringsjöområdet Områdena runt Ringsjön präglas av öppna ängsmarker, bitvis branta sluttningar mot sjön, fiske, friluftsliv och sommarstugor som ofta vinterbonats. De rika fågellivet kan ses från fågelskådningstornet vid Rönneås utlopp. Längs Ringsjöns norra strand löper Sverigeleden på cykel och längs dess södra strand Skåneleden. Vintertid kan Ringsjön även användas för skridskoåkning, skridskosegling, issegling, pimpelfiske m.m. Ringsjön är sedan ett par år tillbaka fiskevårdsområde. Sjöns stora värde som bad- och fiskevatten är dock helt avhängigt vattnets kvalitet. Lillös gamla vulkanrest ger ett frodigt landskap. Lillö är ett område som är attraktivt men med dålig tillgänglighet för allmänheten. Lillö är även ett område där många flyttfåglar mellanlandar. Flera av dessa värdefulla områden är avsatta som riksintresse för kulturmiljövård, naturvård eller som naturområden i kommunens naturvårdsprogram. Bosjökloster lockar många turister med, slottet/nunneklostret, möllan, golfbanan och fiskerianläggningen. Golfbanan ligger i fin kultur- och friluftsmiljö. Rönneå kanotled går mellan Ringsjön och Skälderviken. Endast en kortare sträcka berör kommunen. Längs större delen av denna råder beträdnadsförbud under delar av året. Vid Jägersbo finns campingplats och i Sätofta bad- och båtplats. Utgångspunkt för en planering av Ringsjöområdet bör vara det utredningsmaterial som finns i Samordnad plan för Ringsjöområdet, MSK Ringsjöområdet är en resurs för hela Skåne med betydande utvecklingsmöjligheter samtidigt som områdets karaktär bör bevaras för framtiden. En utveckling för friluftsliv och turism bör omfatta ett bevarande av landskapet, bibehållande av strandskyddet och i samband med planläggning säkerställa strandskyddet. Genom att koncentrera aktiviteter till baspunkter med speciella förutsättningar att ta emot besökare, kan större områden med vacker och känslig natur sparas. En av huvudtankarna är att öka den tillgängliga ytan och möjligheten att röra sig i landskapet. Detta kan ske genom att nyttja befintliga stigar och småvägar och, där det behövs, länka samman dessa med nya stigar. Befintliga och möjliga badplatser bör inventeras för att öka möjligheterna att bada i Ringsjön. Golfbanan vid Bosjökloster är attraktiv, varför den på sikt kan komma att behöva utökas med nio hål. Bebyggelse bör begränsas till de områden som redan har bebyggelse för att spara stora sammanhängande naturområden. Möjligheten att nå strandområdet allemansrättsligt bör inventeras och säkerställas. Utvecklat näringsliv Rönneå Sverigeleden cykel Konferans Vandrarhem HÖÖR Sätofta Camping Sverigeleden cykel ESLÖVS Lillö Arabstuteri Galopp Bad/ båtplats Idrottsplats Sätoftasjön V. R i n g s j ö n HÖRBY Råröd Gamla Bo Slott Golf Restaurang Bosjökloster Ö. R i n g s j ö n S. Munkarp Värdshus Hotell Kafé Skåneleden Snogeröd Fogdarp 79

7 Pinedalen/Rövarekulan Detta områdes särart med lodräta skifferblottningar, jordbruksmark i dalgången och det typiska slättlandskapet i omgivningen gör området lockande. Pinedalen har genom åren varit fågellokal för glador. I området växer orkidéer vilket ökar områdets känslighet och attraktivitet. I Pinedalen finns Kungskällan och i Rövarekulan Kungsstigen som minner om gamla tiders händelser. Skåneleden går genom området. Stenskogen/Stanstorp/Ormanäs I hela området finns fina strövstigar både i skogen och längs sjön, vilka nyttjas av många. Området är rikt på vilt och fåglar. Bokskogsområdena längs Stenskogsvägen är viktiga att bevara, då de används av många och utgör ett bra närrekreationsområde.inom området finns både områden av riksintresse för naturvård värdefulla områden redovisade i kommunens naturvårdsprogram. *67-6 Ö. Ringsjön HÖÖR Skåneleden Snogeröd Ormanäs 23 Fogdarp Rv Gudmuntorp å Rönneå Kyrka E Rolsberga Br HÖRBY värdefull natur ån 22 Stenskogen Kulturslingor Stenbrott Konferans Vandrarhem Orup Pinedalen Stanstorp V. Ringsjön *67-5 Sätoftasjön Rövarekulan värdefull natur Området innefattar ett av de grönstråk som förbinder tätorten med Ringsjön. I samband med planeringen av grönstråken skall utredas möjligheterna att skapa fler strövstigar. Kulturstig Bråån ESLÖVS Löberöd Satsarp Orupsområdet Skogs- och naturområdet kring sjukhuset är ett populärt och värdefullt rekreationsområde med promenad- och motionsslingor i vacker lövskog på Orupsberget. 5 km Områdena är, genom förordnande vad gäller naturen, säkerställda för friluftsliv. Rövarekulan är naturreservat, Natura 2000 område och riksintresse medan Pinedalen är riksintresse och naturvårdsområde. Området planeras att säkerställas som rekreationsområde genom att ingå som ett område i Stiftelsen för fritidsområden i Skåne. HÖÖR Promenadslingor Sätofta Kafé Orup Minidjurpark *67-5 Sätoftasjön Stenbro i Rövarekulan 80

8 Allarps berg Allarps berg, naturreservat och värdefullt naturområde vid Hallaröd, med en av kommunens vulkanrester. Skåneleden passerar över berget. Norra Rörum Rö nn eå KLIPPANS Skåneleden Misseröd Bokeslund / Bokeshall Misserödsdammen Äsperöd ESLÖVS Basaltkupp Dagstorpssjön Sk ån ele d en Allarps berg Södra Hultarp Motionsslingor Sk Fogdaröd ele ån Hallaröd n de HÖÖR 13 Rv Sövröd I samband med planeringen av ny väg 23 öster om tätorten skall sambanden mellan rekreationsområdet och bebyggelseområdena särskilt studeras och säkerställas. De områden som kommer att gränsa till ny väg 23 måste avskärmas så att de inte blir bullerstörda. Området är säkerställt genom naturreservat men reservatet bör kompletteras med omkringliggande områden Fogdarödsskogen på hösten 81 Utvecklat näringsliv Fogdaröds- och Misserödsområdet Fogdarödsområdet är ett populärt och värdefullt närrekreations- och naturområde med anlagd motionsslinga för löpning och promenader samt preparerade spår för skidåkning på vintern. I nära anslutning till Fogdarödsområdet ligger Misserödsområdet med vacker lövskog, sjö och promenadslingor.

9 Tjörnarpssjön Tjörnarpssjön och de omgivande vackra lövskogsområdena och värdefulla naturområden är ett populärt rekreationsområde för både kommuninvånare och turister. Sjön är fiskevårdsområde och ger goda möjligheter till både bad och fiske. I lövskogsområdet norr om Tjörnarpssjön går flera stigar som förbinder tätorten med Kyrkbyn och med sjöns strandzon. Befintlig badplats ligger alldeles intill stambanan och är därför bullerstörd. Stambanan är en barriär mellan tätorten och friluftsområdet. Från tätorten når man området via två gång- och cykeltunnlar samt en biltunnel. Sätofta hed Låglänt område på båda sidor om Höörsån. Området öster om ån är i huvudsak öppet med inslag av sumpskogar och trädridåer längs vattendragen. Ridskola och stallar finns inom området. Från ridskolan går ridstigar ut till omgivande terräng och till Fogdarödsskogen. Det finns ett antal hästgårdar i området Sätofta gamla by, Sätofta hed och Sövröd, vilket gör att ridningen är omfattande. Särskilda ridstigar saknas. I norra delen finns bl. a. koloniträdgårdar, brukshundsklubb och kommunens reningsdammar. Väster om Höörsån finns naturområde med hagmarker och lövskog. Området norr om Sätofta by är öppna betesmarker. Skåneleden Höör Kyrkbyn Kyrka Gunnarp Koloniträdgårdar Brukshundsklubb Sövröd Promenad stigar Bad Tjörnarpssjön TJÖRNARP Sätofta hed Höörsån Ridhus Karlarp Fiske Sätofta Hörby kommun Konferans Korsaröd En utveckling för friluftsliv och turism bör omfatta ett bevarande av landskapet, bibehållande av strandskyddet och i samband med planläggning säkerställa strandskyddet. En huvudtanke ska vara att öka den tillgängliga ytan och möjligheten att röra sig i landskapet. Detta kan ske genom att nyttja befintliga stigar och småvägar, och där det behövs, länka samman dessa med nya stigar. Befintliga och möjliga badplatser bör inventeras för att öka möjligheterna att bada. Bebyggelse bör begränsas till de områden som redan har bebyggelse för att spara stora sammanhängande naturområden. Möjligheten att nå strandområdet allemansrättsligt bör inventeras och säkerställas. Området bör kunna utvecklas till ett närrekreationsområde med inriktning på ridning, hundsport och strövområde. Tillgängligheten till Höörsån kan förbättras genom anläggande av strövstigar. Ridstigar bör planeras så att konflikter med gående och biltrafik undviks. Kommunen äger ett större markområde öster om ån. 82

10 Cykelleder, motions-och promenadslingor Ett av de största evenemangen i kommunen är Ringsjön Runt, motionsrundor på bl.a. cykel runt sjöarna. Sverigeleden på cykel genomkorsar kommunen. Möjligheter till fler enkla cykelleder finns. Behov av områden för cykling med mountainbike har uttryckts under senare tid. Slingor för löpning och promenader finns av olika längder och kvalitet i Fogdarödsskogen, Frostavallen, vid Orupssjukhuset, Stenskogen, Dagstorp, Rövarekulan och Klockarebacken. Promenadområdena är otaliga och en stor tillgång för kommunen. En elbelyst slinga finns vid Jeppavallen i Höör. Delar av Skåneleden Nord till syd och Ås till ås går genom kommunen. Utvecklat näringsliv Kvarnstenar i Stenskogen Alléväg vid Ullstorp Vattensport Kanoting och vattenskidåkning bedrivs i Ringsjön vid Orups idrottsplats. Sporterna kräver samma yttre förhållanden, vindstilla och lugnt vatten, vilket ibland leder till bekymmer då banorna tangerar varandra och sporterna är så olika. Länsstyrelsen har utfärdat beslut om förbud mot motorbåtstrafik på Vaxsjön och Dagstorpssjön. För Ringsjöarna gäller begränsningar avseende fart och trafik med motordrivna båtar samt brädsegling. Badplatser Dagstorpssjön, Vaxsjön. Tjörnarpssjön och Ringsjön bjuder på goda badmöjligheter. Vattenkvaliten är mycket god i de tre förstnämnda sjöarna medan Ringsjöns vattenkvalitet trots positiva förändringar under senare år kan bli ännu bättre. En utökning av antalet badplatser kring Ringsjöarna är på sikt önskvärt under förutsättning att vattenkvaliteten är god. Tjörnarpssjöns badplats finns alldeles intill stambanan, vilket medför buller och risker från tågen. Möjlighet att flytta badplatsen bör studeras vidare i kommande planering. Fritidsområde vid Långstorp 83

FÖRUTSÄTTNINGAR. vindhastighetens ändring med höjden, vindgradienten,

FÖRUTSÄTTNINGAR. vindhastighetens ändring med höjden, vindgradienten, Förutsättningar Vindenergi Då Höör är en kommun med både slättland, stora sjöar och skogsområden varierar vindförutsättningarna relativt mycket inom kommunen. De bästa vindförutsättningarna i kommunen

Läs mer

i Plan- och bygglagen under tiden 2010-03-01-2010- 04-30. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande.

i Plan- och bygglagen under tiden 2010-03-01-2010- 04-30. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. Syftet med detta tillägg till översiktsplanen är att utreda eventuella möjligheter för en utbyggnad av vindkraftverk samt klargöra kommunens syn på vindkraftsetableringar. En vindkraftsetablering sker

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

TURISM OCH REKREATION

TURISM OCH REKREATION TURISM OCH REKREATION TURISM OCH REKREATION störst mätt i antal övernattningar. Bjäres turistattraktioner är i stor utsträckning knutna till natur- och kulturmiljöer och alldeles särskilt till kustområdets

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Kommunikationer. V. Ringsjön. Ö. Ringsjön. Allmänna intressen. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag. Resecentrum. Järnväg.

Kommunikationer. V. Ringsjön. Ö. Ringsjön. Allmänna intressen. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag. Resecentrum. Järnväg. Hässleholms kommun Klippans kommun NORRA RÖRUM TJÖRNARP Hallaröd Munkarp HÖÖR Hörby kommun Eslövs kommun V Ringsjön Ö Ringsjön SNOGERÖD Rolsberga Kommunikationer Resecentrum Järnväg Löberöd Regionbussar

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

MARKANVÄNDNING. Förutsättningar. Förslag/rekommendationer. Konsekvenser

MARKANVÄNDNING. Förutsättningar. Förslag/rekommendationer. Konsekvenser MARKANVÄNDNING Förutsättningar Planområdet består till stora delar av obebyggd mark; skog, öppna beteshagar och strandremsor. I områdets sydöstra del ligger golfbanan som omfattar en stor markyta. Befintliga

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER

EKOTURISMDESTINATION EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER EVENTUELL RUBRIK VERSAL 24 PUNKTER Vänerskärgården med Kinnekulle Projektpresentation Ove Ringsby 2012-01-17 Bakgrund Besöksnäringen är en av våra stora framtidsbranscher. Självklart skall också den bidra

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Nyhetsbrev 11. Vitberget

Nyhetsbrev 11. Vitberget Välkomna att ta del av Vindkrafts elfte nyhetsbrev för planerad vindkraftanläggning. Via nyhetsbrev informerar Vindkraft närboende och övriga om projekt. Vindkraft bör inte byggas inom områden som är särskilt

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Lokal plan för Petaredbackens byalag

Lokal plan för Petaredbackens byalag Lokal plan för Petaredbackens byalag Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Petaredbacken...3 4 Vad är det bästa med Petaredbacken?...4

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

De nya cykelledernas potential

De nya cykelledernas potential De nya cykelledernas potential Dennis Bederoff Tillväxtverket Växjö 2014-08-14 1 Destinationer och teman Teman ex Golf Cykel Konferens Fiske Skidor Vandring Shopping Platser, områden, städer, regioner

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald 9. Natur och gröna frågor kan ses ur flera perspektiv. Detta kapitel behandlar naturvärden utifrån perspektivet biologisk mångfald och förutsättningarna för denna. Naturvärden utifrån ett rekreativt perspektiv

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Dnr 323/-04 ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Upprättad 20-01-31, rev 20-04-02 1 PLANENS

Läs mer

Yttrande från Dalslands Turist AB avseende vindbruksplan Dalsland

Yttrande från Dalslands Turist AB avseende vindbruksplan Dalsland Yttrande från Dalslands Turist AB avseende vindbruksplan Dalsland L Bakgrund Dalsland har i ett flertal utredningar genom åren pekats ut som ett landskap med stor potential att utveckla naturturism. Samtliga

Läs mer

Abborraleden. Projektplan

Abborraleden. Projektplan Abborraleden Projektplan Örkelljunga september 2013 1 Innehåll Projektnamn... 3 Projektägare... 3 Journalnummer... 3 Kontaktperson... 3 Kontaktuppgifter... 3 Projektidé... 3 Bakgrund... 4 Syfte... 5 Mål...

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää

Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsfullmäktige 136 10.12.2014 Försäljning av frilufts- och strövområde i Ahonpää Stadsplaneringsnämnden 19.8.2014 115 1) Bakgrund Via centralförvaltningen har en försäljning av ett frilufts- och strövområde

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Översiktsplan 2000. Fördjupad översiktsplan för södra delen av Norrlandet

Översiktsplan 2000. Fördjupad översiktsplan för södra delen av Norrlandet Planeringsförutsättningar Översiktsplan 2000 I översiktsplanen för Västerviks kommun ÖP 2000, antagen 2001-06-28, föreslås att en fördjupning görs över Norrlandet, Piperskärr Gränsö, med inriktningen att

Läs mer

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Dnr KS 2012/214 Dnr BN 2012/25 Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Januari 2014 Godkänt KF 2014-03-26 24 Programområdets läge Programområdet ligger vid Vänerns strand, ca fem kilometer

Läs mer

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen

Råtjärn. Liftgatan Råtjärnsvägen. Toppstugevägen Råtjärn Liftgatan Råtjärnsvägen Toppstugevägen 19 natursköna tomter till salu i grönklitt TOMT CA M 2 AREAL UTGÅNGSPRIS 1 1320 300 OOO KR 2 1160 400 OOO KR 3 1480 400 OOO KR 4 1150 650 OOO KR 5 1370 650

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Lysekils kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Lysekils kommun 1(8) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Annika Micheletti Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Lysekils kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog

En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog En surveyundersökning om Härnösandsbornas nyttjande av sin tätortnära skog Kompletterande sammanställning till examensarbetet Svenskens relation till sin natur av: Christina Velander INTRODUKTION... 1

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt

HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK. Allmänt HÖÖRS KOMMUN SÄLJER SMÅHUSTOMTER PÅ HÖÖR VÄSTER, KVARNBÄCK Allmänt Höörs kommun har fastigheter till försäljning för enfamiljsbostäder inom populära Kvarnbäcksområdet som ligger nära naturen, centrum och

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll

Bilaga 1; Bakgrund Innehåll Bilaga 1; Bakgrund Innehåll KOMMUNEN... 2 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 2 ÖRESUND SOM CYKELREGION... 3 CENTRALORTEN... 4 BEFINTLIGA G/C-VÄGAR... 4 BRISTER... 5 MARKNADSFÖRING... 6 HISTORISKT ARV... 6 UNDERSÖKNINGAR...

Läs mer

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel.

2010-05-04. Som ni alla vet har våra tätortnära naturområden en mängd olika värden. Jag ska nämna några exempel. Promemoria 2010-05-04 Miljödepartementet Tal av Statssekreterare Elisabet Falemo vid konferensen Storstadsnatur i Stockholm den 4 maj 2010 Stockholm är en av världens rikaste huvudstäder. Det beror till

Läs mer

Kalmar Nyckel PLATSEN

Kalmar Nyckel PLATSEN Sida 1 (6) Placering av Linnéuniversitet i Kalmar 2009-11-20 BEDÖMNINGSARBETE ARKITEKTUPPDRAG Kalmar Nyckel PLATSEN 1 Allmänt Vad innebär huvudkriterierna för förslaget: sjönära, stadsnära, kommunikationsnära.

Läs mer

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG

Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Våra stränder och bestämmelser om strandskydd FOTO: HANS SANDBERG Stränderna vattnets skogsbryn Våra stränder har stor betydelse för både människor, djur och växter. För oss människor är strandmiljöerna

Läs mer

Yttrande över ny översiktsplan

Yttrande över ny översiktsplan Sid 1 Till Halmstad kommun, kommunstyrelsen Yttrande över ny översiktsplan Vid frågor kontakta: Henrik Johansson, henrik@urvalet.com eller Michael Persson, michael@vinnalt.se Allmänt Samhällsföreningen

Läs mer

Slutredovisning av förstudie

Slutredovisning av förstudie Slutredovisning av förstudie 1. Projektet Färdvägar vid Rönne å Journalnummer 20103168, stödmottagare Naturskyddsföreningen Söderåsen 2. Kontaktpersoner Bengt Hertzman, Naturskyddsföreningen Söderåsens

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

RINGSJÖN RUNT CYKEL - MOUNTAINBIKE HUVUDSPONSOR: MEDIASPONSOR: 35 km, 65 km eller 125 km - med start och mål i HÖÖR

RINGSJÖN RUNT CYKEL - MOUNTAINBIKE HUVUDSPONSOR: MEDIASPONSOR: 35 km, 65 km eller 125 km - med start och mål i HÖÖR RINGSJÖN RUNT CYKEL - MOUNTAINBIKE HUVUDSPONSOR: MEDIASPONSOR: 35 km, 65 km eller 125 km - med start och mål i HÖÖR VÄLKOMMEN TILL EN FOLKFEST PÅ HJUL 30 MAJ 2015 KONFERENCIER OCH PRISUTDELARE INGVAR OLDSBERG

Läs mer

nara Bostäder och livsstilar nytt 55+ boende på Ekeliden Natursköna kvarnbäck Här byggs det nytt i Höör praktisk guide Bygga och bo i kommunen

nara Bostäder och livsstilar nytt 55+ boende på Ekeliden Natursköna kvarnbäck Här byggs det nytt i Höör praktisk guide Bygga och bo i kommunen nytt 55+ boende på Ekeliden Natursköna kvarnbäck Här byggs det nytt i Höör praktisk guide Bygga och bo i kommunen NICOLE DANIELSSON har ridit hem på besök nara Bostäder och livsstilar t När Christina Nordberg

Läs mer

nara Bostäder och livsstilar nytt 55+ boende på Ekeliden Natursköna kvarnbäck Här byggs det nytt i Höör praktisk guide Bygga och bo i kommunen

nara Bostäder och livsstilar nytt 55+ boende på Ekeliden Natursköna kvarnbäck Här byggs det nytt i Höör praktisk guide Bygga och bo i kommunen nytt 55+ boende på Ekeliden Natursköna kvarnbäck Här byggs det nytt i Höör praktisk guide Bygga och bo i kommunen NICOLE DANIELSSON har ridit hem på besök nara Bostäder och livsstilar 2 t När Christina

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010

Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 .. ett klimatsmart val Valprogram Centerpartiet i Båstads kommun 2010 Centern är kommunens gröna parti. Vi vill att HELA kommunen ska leva och utvecklas i samklang med Bjäres unika natur och kulturlandskap.

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen

Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen LAGA KRAFTHANDLING Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Henrik Svensson, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Studentbostäder, restaurang och livsmedelsbutik på Trollbäcksvägen Hanviken

Läs mer

Strategisk plan för utveckling av Besöksnäringen Prioritera varumärket Bohuslän och gemensamheten i Norra Bohuslän Inriktning för Norra Bohuslän att lokala och regionala organisationer stärker och utvecklar

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

Sundbyholm. ett område i utveckling

Sundbyholm. ett område i utveckling Sundbyholm ett område i utveckling Åtgärder för Sundbyholmsområdet 28 januari 2010 beslutade kommunfullmäktige om en åtgärdsplan för Sundbyholmsområdet. En arbetsgrupp har sedan 2007 arbetat för utveckling

Läs mer

MKB till Arbetsplan. Väg 23, Vänstersvängsfält Bosjökloster Samrådshandling Objekt 50353 2006-04-07

MKB till Arbetsplan. Väg 23, Vänstersvängsfält Bosjökloster Samrådshandling Objekt 50353 2006-04-07 MKB till Arbetsplan Samrådshandling 2006-04-07 Titel: MKB till Arbetsplan,, Samrådshandling Utgivningsdatum: 2006-04-07 Utgivare: Vägverket Region Skåne Kontaktperson: Torbjörn Sundgren, telefon 044-19

Läs mer

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 Samtliga citat på frågan Vad i Sunne vill du rekommendera till andra? Antal Fryksdalsdansen 26 Vattenlandet 25 Mårbacka 19 Allt 18 Berättarladan 17 Västanå teater 15 Camping

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 1 (12) för utveckling av Ånge kommun Rekreation och friluftsliv Temahäfte 11

ÖVERSIKTSPLAN 1 (12) för utveckling av Ånge kommun Rekreation och friluftsliv Temahäfte 11 ÖVERSIKTSPLAN 1 (12) Fiske i sommarkväll, Foto: Leif Milling Getberget, Foto: L Milling Fränsta simhall, Foto L Milling ÖVERSIKTSPLAN 2 (12) Innehåll sida Kommunala skäl för arbete med rekreation och friluftsliv

Läs mer

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29

HÄRADSBÄCK. Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN. Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan. Sammanfattning rev 2014-08-29 HÄRADSBÄCK Medborgardialog ÖVERSIKTSPLAN Sammanfattning rev 2014-08-29 Mer information hittar du på hemsidan: www.almhult.se/oversiktsplan Samrådsredogörelse, Version Familjefestivalen 2014-08-29 Kontakt:

Läs mer

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007

KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 KUST- & BÅTPLATSER I GÖTEBORG 2007 Definitioner Småbåtshamn (ÖPXX definition): Förtöjningsanläggning för båtar med minst 10 samlade båtplatser Marina (SCB): båtplatser som hyrs ut via privat/kommersiell

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

REKREATION OCH FRILUFTSLIV

REKREATION OCH FRILUFTSLIV REKREATION OCH FRILUFTSLIV All mark sm är tillgänglig enligt allemansrätten är intressant ur rekreatinssynpunkt. Friluftsliv innefattar utmhusaktiviteter av lika slag: långprmenader, bad, fiske, kantsprt,

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013

Kungsörs kommun. Flytta till Kungsör. presenterar. Boendeguide 2012/2013 Flytta till Kungsör Kungsörs kommun presenterar Boendeguide 2012/2013 Välkommen att upptäcka ditt eget kungarike - Kungsör Kunglig historia Kungsör har växt fram på det område vid Mälarens strand, där

Läs mer

Lokal plan för Eggvena till framtiden!

Lokal plan för Eggvena till framtiden! Lokal plan för Eggvena till framtiden! 1 Innehållsförteckning 1 Syfte med den lokala planen 2 Vem har tagit fram planen och hur 3 Beskrivning av Eggvena 4 Vad är det bästa med Eggvena? 5 Slogan för Eggvena

Läs mer

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde Detaljplan för Skutbergets friluftsområde Bilaga 1 till samrådsredogörelsen: Anteckningar från samrådsmöte 2012-05 22 Detaljplan för Skutberget samrådsmöte 2012-05-22, minnesanteckningar Närvarande: ca

Läs mer

Konferensanläggningar

Konferensanläggningar Konferensanläggningar i Hylte kommun Konferens på landsbygden Hylte kommun erbjuder ett antal inspirerande miljöer för alla typer av möten och konferenser. Från kick-off med personalen till dagskonferenser

Läs mer

Är det du som ska skapa. framtidens boende. för människor som vill leva nära naturen bara fyra hållplatser från Stockholms centrum

Är det du som ska skapa. framtidens boende. för människor som vill leva nära naturen bara fyra hållplatser från Stockholms centrum Är det du som ska skapa framtidens boende för människor som vill leva nära naturen bara fyra hållplatser från Stockholms centrum Några saker vi tycker känns bra: Att bygga hus som folk vill bo i. Att

Läs mer

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva

Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Flytta till Båstad... ett bättre sätt att leva Att leva, arbeta och bo på Bjärehalvön är att välja ett liv med både hjärta och puls. Mötesplatsen Båstad erbjuder ett levande kultur- och nöjesliv och en

Läs mer

FRILUFTLIV OCH TURISM

FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTLIV OCH TURISM FRILUFTSLIV OCH TURISM Nationella miljömål Kommunala mål Riksintressen Övriga intressanta områden Karta 10 Friluftsliv och turism FRILUFTSLIV friluftsliv och turism FRILUFTSLIV OCH

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård

Unikt boende. Hyresrätter i Västerviks skärgård Unikt boende Hyresrätter i Västerviks skärgård Bo i hyresrätt året runt på Hasselö! För dig som vill stanna kvar i skärgården även när sommaren är slut kan detta bli verklighet. Genom ett unikt projekt

Läs mer

Grönstruktur. Planförslag

Grönstruktur. Planförslag Planförslag 3.6 Med grönstruktur menar vi det sammanhang som finns mellan gröna ytor, vatten samt flora och fauna. Svedala kommuns grönstruktur ska ha hög kvalitet och locka till olika aktiviteter. Ambitionen

Läs mer

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING

STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING STATISTKIK FÖR SKÅNES INKVARTERING September 2014 SAMMANFATTNING I den här rapporten redovisas gästnattsutvecklingen i Skåne, med fokus på läget i september 2014 samt en jämförelse mot läget i september

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsföretagare: Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Hans Wiklander Journalnummer:

Läs mer