Turism och friluftsliv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turism och friluftsliv"

Transkript

1 Mål och riktlinjer Områden för turism och friluftsliv ska i största möjliga utsträckning skyddas från negativ påverkan som kan förhindra områdets utveckling eller användning för turism eller friluftsliv. Områden för turism och friluftsliv ska bindas samman med stråk så att de bildar sammanhängande områden. Satsningar på turismen ska samordnas med den fysiska planeringen t.ex. när det gäller centrum, infartsmiljöerna, natur- och kulturmiljöer, friluftsområden, badplatser och nya områden för fritidshus. Attraktiva bebyggelsemiljöer ska skapas genom hänsynstagande till kulturhistoriska värden och varsam förnyelse. Kulturlandskapets kvaliteter ska utvecklas genom bevarande av naturområden och byarnas karaktär. Det naturnära är en del av Höörs profil, vilket kräver att kommunen även framöver värnar om naturvärdena. Öresundsförbindelsen kommer med stor sannolikhet att generera fler turister från Danmark och Tyskland, eftersom Höörs kommun har den vildmark som ligger närmast brofästet. Det kommunen främst kan erbjuda turister är knutet till naturen och rekreationsmöjligheter, t.ex. vandringar/ promenader, fiske, djurparksbesök, slottsbesök, golf samt varierande boendemöjligheter på hotell, vandrarhem, stugor och camping. Möjligheter till fiske i sjöarna och dammarna samt aktiviteter vid Ringsjön attraherar också turisterna. Aktiviteten får dock inte bli så stor att naturmiljöerna tar skada. För varje område som innebär större påverkan på miljön ska i ett tidigt skede av planeringen göras en behovsbedömning om MKB. Denna prövning avgör om MKB ska göras. För folk bosatta i Höör är behovet av lättillgängliga och bostadsnära rekreationsytor av stor vikt, medan långväga besökare mer medvetet söker upp olika friluftsområden. Höörs kommun har en relativt stor andel allemansrättslig mark. Trots de goda förutsättningar som råder idag är det viktigt att aktivt arbeta för att behålla denna höga nivå och förbättra tillgängligheten till attraktiva miljöer. Flera områden är naturreservat, riksintresseområde eller har begränsningar efter beslut av Länsstyrelsen t.ex. strandskyddsområden och förbud mot motorbåtstrafik. För Ringsjöarna har MSK 1993 tagit fram Samordnad plan för Ringsjöområdet. Planen skall fungera som ett underlag för övrig planering inom Ringsjöområdet, t.ex. vad gäller utvecklings- och bevarandeåtgärder. Kommunen är positiv till ökad turism och nya områden för fritidshus. Naturområden och intressanta turistanläggningar har kapacitet att ta emot fler turister. Ett ökat antal turister är positivt för näringslivet totalt sett. Bebyggelsemiljö i Långstorp 74

2 *85-1 *85-1 *85-2 *67-6 *67-5 *66-1 *67-1 *67-2 Hässleholms kommun Utvecklat näringsliv Klippans kommun NORRA RÖRUM Allarps berg Tjörnarpssjön TJÖRNARP Frostavallen - Skånes djurpark HÖÖR Fogdaröd - Misseröd Eslövs kommun Stenskogen Stanstorp Ormanäs Sätofta hed Orupsområdet Hörby kommun Ringsjöområdet SNOGERÖD Pinedalen Rolsberga Rövarekulan Översiktsplan Höörs kommun Större område för turism och friluftsliv Strandskyddslinje Sverigeleden cykel Skåneleden Skala km

3 Bakgrund och motiv Allmänna förutsättningar Turist- och besöksnäringen har idag vuxit till en av de största näringsgrenarna i Europa och Sverige. Bara i Höör omsattes 207 miljoner kronor under år Den totala turistomsättningen ökade med nästan 15 miljoner kronor eller nära 8 % jämfört med år Den viktigaste kommersiella boendekategorin är hotellen som svarade för ca 56 % av omsättningen. Dagbesöken är den omsättningsmässigt största kategorin som svarade för ca 44 % av den totala turistomsättningen under år Besöksnäringen omfattar både att resa någonstans bara för sitt eget nöje och att resa i arbetet för kortare tid. En av de viktigaste anledningarna till människors resande är aktiviteter kopplade till natur och kultur. Bakom denna utveckling finns behov av spänning, äventyr, personlig utmaning och egen utveckling. Med denna förändring blir relationen till det lokala samhället allt viktigare. Detta i sin tur kräver att de lokalt boende accepterar turismen och får ekonomiska eller andra fördelar av den. Friluftsliv innefattar aktiviteter av mycket skiftande slag som ställer olika krav på naturförutsättningar. Vissa aktiviteter kräver stora arealer eller speciella topografiska förutsättningar. Områden i närhet av vatten har ett särskilt värde oavsett aktivitet. Vattenområden används på skiftande sätt under olika årstider där bad är en av de mest populära aktiviteterna. En trend i anspråken på mark är att de anläggnings- och redskapsberoende verksamheterna blir allt mer efterfrågade. Därmed ökar anspråken på mark för en speciell aktivitet och med exklusiv användning. Transportsystemen är en av de faktorer som kommer att ha avgörande betydelse för resandet. Investeringar i transporter öppnar förutsättningar för resandet och bidrar aktivt till att påverka marknaden. Helhetsmiljön blir allt mer avgörande för valet av resmål. Den fysiska miljön, olika attraktioner, boendet, servicen och personalens engagemang samverkar och avgör hur besökaren upplever sitt besök. Turist-, frilufts- och naturområden bör förses med parkerings- och informationsplatser för att minska slitage och öka tillgängligheten. För att säkerställa en produkts kvalitet behövs samverkan och ett ökat allmänt medvetande om betydelsen av kvalitet och helhetstänkande. Genom att tänka i dessa banor påverkas i ökad omfattning hur en stad, by eller ett område lyckas utveckla turistnäringen. i Höör Turismen har under lång tid utvecklats till en allt viktigare näring i kommunen. Antalet anläggningar och storleken på anläggningarna har ökat samtidigt som inriktningen och efterfrågan på olika produkter förändrats. Det centrala läget i Skåne, de goda kommunikationerna med övriga Sverige, Danmark och kontinenten innebär positiva faktorer för en utveckling. De goda förutsättningarna för friluftsliv och naturnära boende är troligtvis en av anledningarna till att folk flyttar till Höör. Ur ett historiskt perspektiv har friluftslivet varit en viktig del av Höörs Bosjökloster, turistmål av större betydelse 76

4 Tjörnarpssjön Dagstorp Frostavallen Skånes djurpark Hässleholms kom Klippans kommun Allarp Turist- och friluftsområden Stora delar av Höörs kommun är av intresse för turism och friluftsliv. Det finns ett stråk från norr till söder som är av särskilt stort intresse. Stråket genom Rövarkulan och Pinedalen i söder sträcker sig via Skåneleden norrut mot Östra Ringsjön. Ringsjön och Ringsjöns stränder bildar tillsammans med Bosjöklosterhalvön ett sammanhängande och viktigt område. Stråket fortsätter norrut genom Stenskogsområdet och Orupsområdet. Strax norr om Höörs tätort finns Frostavallen med omgivningar. Utöver ovannämnda ganska sammanhängande stråk finns viktiga punkter såsom Allarps berg, Fogdaröds- och Misserödsområdet och Tjörnarpssjön med omgivningar. Nedan följer en redovisning över de viktigaste friluftsområdena. Fogdaröd Misseröd Stenskogen/ Stanstorp/ Ormanäs Frostavallen Sätofta hed Munkarp M al m ö Hörby kommu Ringsjöområdet Orup Sätofta V. Ringsjön Ängsbyn Ö. Ringsjön Eslövs kommun Pinedalen Rövarkulan Rolsberga kilometer Frostavallen och Ringsjön är de största rekreations och turistområdena i kommunen. Frostavallen är ett viktigt turist- och friluftsområde 77 Utvecklat näringsliv profil. Under 1940-, 50- och 60-talet gick speciella sporttåg till stationerna vid Höör, Maglasäte, Frostavallen och Tjörnarp. Möjligheterna till friluftsliv har även lett till att många stadsbor valt att bygga sommarstugor runt om i kommunen. Många scoutkårer, föreningar, företag m.fl. har etablerat fritidsanläggningar i Höör. Detta visar också vilken betydelse naturen i Höörs kommun har för regionen.

5 Frostavallen- Skånes djurpark Frostavallen är centrum i ett större område mellan Norra Rörum, Munkarp och Ekeröd som är av riksintresse för friluftslivet. Landskapet är kuperat och varierat, med skog, fäladsmarker, ängar och mindre lantbruk. Stora områden med värdefull natur är avsatta som naturreservat och naturområden.i området finns Dagstorpssjön och Vaxsjön med fina fiske- och badmöjligheter. Frostavallsanläggningen har varit en viktig del av Höörs marknadsföring och länge varit ett betydande friluftscentrum. Flera vandringsleder utgår från Frostavallen. Här korsas Skåneleden, från Nord till syd och från Ås till ås. Ett flertal scoutgårdar och andra boendeanläggningar finns också inom området, vilkas verksamhet bygger på friluftsliv. Vid Frostavallen ligger Skånes ns kommun Djurpark med stenåldersby, vandrarhem och camping.tillsammans utgör dessa anläggningar och den omgivande naturen en helhet med rika möjligheter till naturupplevelser, som är viktiga att slå vakt om. Fördjupning av översiktsplanen skall göras för att bevara och utveckla de kvaliteter som finns i hela området som omfattas av riksintresset. Det gäller t.ex. Skånes Djurpark, Frostavallen Hotell och konferens, Frostavallen Camp, Skånes Djurparks camping och grottby, Ullstorp stuguthyrning, badplatser vid Vaxsjön och Dagstorpssjön m.m. Många av anläggningarna i området har expansionsplaner, vilket är positivt. Det är då viktigt att se till så att hela riksintresseområdet totalt sett utnyttjas på ett sätt som innebär hushållning med befintliga kvaliteter samtidigt som en avvägning görs mellan olika intressen. Kommunen vill behålla och utveckla området med Frostavallen och Skånes Djurpark som ett centrum för friluftslivet i kommunen och i Skåne. Kommunen ser området som en helhet, där de olika delarna och fastigheterna måste samverka, för att området skall kunna utvecklas på ett positivt sätt. Norra Rörum en led e ån Sk Dagstorpssjön Bad S n de ele n kå värdefull natur Frostavallen n cke bä a x lsa Hå Vandrarhem Bad Konferens Stugby Vaxsjön Camping Skånes Djurpark värdefull natur Höör 78 Sk ån ele d en

6 .10 Ringsjöområdet Områdena runt Ringsjön präglas av öppna ängsmarker, bitvis branta sluttningar mot sjön, fiske, friluftsliv och sommarstugor som ofta vinterbonats. De rika fågellivet kan ses från fågelskådningstornet vid Rönneås utlopp. Längs Ringsjöns norra strand löper Sverigeleden på cykel och längs dess södra strand Skåneleden. Vintertid kan Ringsjön även användas för skridskoåkning, skridskosegling, issegling, pimpelfiske m.m. Ringsjön är sedan ett par år tillbaka fiskevårdsområde. Sjöns stora värde som bad- och fiskevatten är dock helt avhängigt vattnets kvalitet. Lillös gamla vulkanrest ger ett frodigt landskap. Lillö är ett område som är attraktivt men med dålig tillgänglighet för allmänheten. Lillö är även ett område där många flyttfåglar mellanlandar. Flera av dessa värdefulla områden är avsatta som riksintresse för kulturmiljövård, naturvård eller som naturområden i kommunens naturvårdsprogram. Bosjökloster lockar många turister med, slottet/nunneklostret, möllan, golfbanan och fiskerianläggningen. Golfbanan ligger i fin kultur- och friluftsmiljö. Rönneå kanotled går mellan Ringsjön och Skälderviken. Endast en kortare sträcka berör kommunen. Längs större delen av denna råder beträdnadsförbud under delar av året. Vid Jägersbo finns campingplats och i Sätofta bad- och båtplats. Utgångspunkt för en planering av Ringsjöområdet bör vara det utredningsmaterial som finns i Samordnad plan för Ringsjöområdet, MSK Ringsjöområdet är en resurs för hela Skåne med betydande utvecklingsmöjligheter samtidigt som områdets karaktär bör bevaras för framtiden. En utveckling för friluftsliv och turism bör omfatta ett bevarande av landskapet, bibehållande av strandskyddet och i samband med planläggning säkerställa strandskyddet. Genom att koncentrera aktiviteter till baspunkter med speciella förutsättningar att ta emot besökare, kan större områden med vacker och känslig natur sparas. En av huvudtankarna är att öka den tillgängliga ytan och möjligheten att röra sig i landskapet. Detta kan ske genom att nyttja befintliga stigar och småvägar och, där det behövs, länka samman dessa med nya stigar. Befintliga och möjliga badplatser bör inventeras för att öka möjligheterna att bada i Ringsjön. Golfbanan vid Bosjökloster är attraktiv, varför den på sikt kan komma att behöva utökas med nio hål. Bebyggelse bör begränsas till de områden som redan har bebyggelse för att spara stora sammanhängande naturområden. Möjligheten att nå strandområdet allemansrättsligt bör inventeras och säkerställas. Utvecklat näringsliv Rönneå Sverigeleden cykel Konferans Vandrarhem HÖÖR Sätofta Camping Sverigeleden cykel ESLÖVS Lillö Arabstuteri Galopp Bad/ båtplats Idrottsplats Sätoftasjön V. R i n g s j ö n HÖRBY Råröd Gamla Bo Slott Golf Restaurang Bosjökloster Ö. R i n g s j ö n S. Munkarp Värdshus Hotell Kafé Skåneleden Snogeröd Fogdarp 79

7 Pinedalen/Rövarekulan Detta områdes särart med lodräta skifferblottningar, jordbruksmark i dalgången och det typiska slättlandskapet i omgivningen gör området lockande. Pinedalen har genom åren varit fågellokal för glador. I området växer orkidéer vilket ökar områdets känslighet och attraktivitet. I Pinedalen finns Kungskällan och i Rövarekulan Kungsstigen som minner om gamla tiders händelser. Skåneleden går genom området. Stenskogen/Stanstorp/Ormanäs I hela området finns fina strövstigar både i skogen och längs sjön, vilka nyttjas av många. Området är rikt på vilt och fåglar. Bokskogsområdena längs Stenskogsvägen är viktiga att bevara, då de används av många och utgör ett bra närrekreationsområde.inom området finns både områden av riksintresse för naturvård värdefulla områden redovisade i kommunens naturvårdsprogram. *67-6 Ö. Ringsjön HÖÖR Skåneleden Snogeröd Ormanäs 23 Fogdarp Rv Gudmuntorp å Rönneå Kyrka E Rolsberga Br HÖRBY värdefull natur ån 22 Stenskogen Kulturslingor Stenbrott Konferans Vandrarhem Orup Pinedalen Stanstorp V. Ringsjön *67-5 Sätoftasjön Rövarekulan värdefull natur Området innefattar ett av de grönstråk som förbinder tätorten med Ringsjön. I samband med planeringen av grönstråken skall utredas möjligheterna att skapa fler strövstigar. Kulturstig Bråån ESLÖVS Löberöd Satsarp Orupsområdet Skogs- och naturområdet kring sjukhuset är ett populärt och värdefullt rekreationsområde med promenad- och motionsslingor i vacker lövskog på Orupsberget. 5 km Områdena är, genom förordnande vad gäller naturen, säkerställda för friluftsliv. Rövarekulan är naturreservat, Natura 2000 område och riksintresse medan Pinedalen är riksintresse och naturvårdsområde. Området planeras att säkerställas som rekreationsområde genom att ingå som ett område i Stiftelsen för fritidsområden i Skåne. HÖÖR Promenadslingor Sätofta Kafé Orup Minidjurpark *67-5 Sätoftasjön Stenbro i Rövarekulan 80

8 Allarps berg Allarps berg, naturreservat och värdefullt naturområde vid Hallaröd, med en av kommunens vulkanrester. Skåneleden passerar över berget. Norra Rörum Rö nn eå KLIPPANS Skåneleden Misseröd Bokeslund / Bokeshall Misserödsdammen Äsperöd ESLÖVS Basaltkupp Dagstorpssjön Sk ån ele d en Allarps berg Södra Hultarp Motionsslingor Sk Fogdaröd ele ån Hallaröd n de HÖÖR 13 Rv Sövröd I samband med planeringen av ny väg 23 öster om tätorten skall sambanden mellan rekreationsområdet och bebyggelseområdena särskilt studeras och säkerställas. De områden som kommer att gränsa till ny väg 23 måste avskärmas så att de inte blir bullerstörda. Området är säkerställt genom naturreservat men reservatet bör kompletteras med omkringliggande områden Fogdarödsskogen på hösten 81 Utvecklat näringsliv Fogdaröds- och Misserödsområdet Fogdarödsområdet är ett populärt och värdefullt närrekreations- och naturområde med anlagd motionsslinga för löpning och promenader samt preparerade spår för skidåkning på vintern. I nära anslutning till Fogdarödsområdet ligger Misserödsområdet med vacker lövskog, sjö och promenadslingor.

9 Tjörnarpssjön Tjörnarpssjön och de omgivande vackra lövskogsområdena och värdefulla naturområden är ett populärt rekreationsområde för både kommuninvånare och turister. Sjön är fiskevårdsområde och ger goda möjligheter till både bad och fiske. I lövskogsområdet norr om Tjörnarpssjön går flera stigar som förbinder tätorten med Kyrkbyn och med sjöns strandzon. Befintlig badplats ligger alldeles intill stambanan och är därför bullerstörd. Stambanan är en barriär mellan tätorten och friluftsområdet. Från tätorten når man området via två gång- och cykeltunnlar samt en biltunnel. Sätofta hed Låglänt område på båda sidor om Höörsån. Området öster om ån är i huvudsak öppet med inslag av sumpskogar och trädridåer längs vattendragen. Ridskola och stallar finns inom området. Från ridskolan går ridstigar ut till omgivande terräng och till Fogdarödsskogen. Det finns ett antal hästgårdar i området Sätofta gamla by, Sätofta hed och Sövröd, vilket gör att ridningen är omfattande. Särskilda ridstigar saknas. I norra delen finns bl. a. koloniträdgårdar, brukshundsklubb och kommunens reningsdammar. Väster om Höörsån finns naturområde med hagmarker och lövskog. Området norr om Sätofta by är öppna betesmarker. Skåneleden Höör Kyrkbyn Kyrka Gunnarp Koloniträdgårdar Brukshundsklubb Sövröd Promenad stigar Bad Tjörnarpssjön TJÖRNARP Sätofta hed Höörsån Ridhus Karlarp Fiske Sätofta Hörby kommun Konferans Korsaröd En utveckling för friluftsliv och turism bör omfatta ett bevarande av landskapet, bibehållande av strandskyddet och i samband med planläggning säkerställa strandskyddet. En huvudtanke ska vara att öka den tillgängliga ytan och möjligheten att röra sig i landskapet. Detta kan ske genom att nyttja befintliga stigar och småvägar, och där det behövs, länka samman dessa med nya stigar. Befintliga och möjliga badplatser bör inventeras för att öka möjligheterna att bada. Bebyggelse bör begränsas till de områden som redan har bebyggelse för att spara stora sammanhängande naturområden. Möjligheten att nå strandområdet allemansrättsligt bör inventeras och säkerställas. Området bör kunna utvecklas till ett närrekreationsområde med inriktning på ridning, hundsport och strövområde. Tillgängligheten till Höörsån kan förbättras genom anläggande av strövstigar. Ridstigar bör planeras så att konflikter med gående och biltrafik undviks. Kommunen äger ett större markområde öster om ån. 82

10 Cykelleder, motions-och promenadslingor Ett av de största evenemangen i kommunen är Ringsjön Runt, motionsrundor på bl.a. cykel runt sjöarna. Sverigeleden på cykel genomkorsar kommunen. Möjligheter till fler enkla cykelleder finns. Behov av områden för cykling med mountainbike har uttryckts under senare tid. Slingor för löpning och promenader finns av olika längder och kvalitet i Fogdarödsskogen, Frostavallen, vid Orupssjukhuset, Stenskogen, Dagstorp, Rövarekulan och Klockarebacken. Promenadområdena är otaliga och en stor tillgång för kommunen. En elbelyst slinga finns vid Jeppavallen i Höör. Delar av Skåneleden Nord till syd och Ås till ås går genom kommunen. Utvecklat näringsliv Kvarnstenar i Stenskogen Alléväg vid Ullstorp Vattensport Kanoting och vattenskidåkning bedrivs i Ringsjön vid Orups idrottsplats. Sporterna kräver samma yttre förhållanden, vindstilla och lugnt vatten, vilket ibland leder till bekymmer då banorna tangerar varandra och sporterna är så olika. Länsstyrelsen har utfärdat beslut om förbud mot motorbåtstrafik på Vaxsjön och Dagstorpssjön. För Ringsjöarna gäller begränsningar avseende fart och trafik med motordrivna båtar samt brädsegling. Badplatser Dagstorpssjön, Vaxsjön. Tjörnarpssjön och Ringsjön bjuder på goda badmöjligheter. Vattenkvaliten är mycket god i de tre förstnämnda sjöarna medan Ringsjöns vattenkvalitet trots positiva förändringar under senare år kan bli ännu bättre. En utökning av antalet badplatser kring Ringsjöarna är på sikt önskvärt under förutsättning att vattenkvaliteten är god. Tjörnarpssjöns badplats finns alldeles intill stambanan, vilket medför buller och risker från tågen. Möjlighet att flytta badplatsen bör studeras vidare i kommande planering. Fritidsområde vid Långstorp 83

FÖRUTSÄTTNINGAR. vindhastighetens ändring med höjden, vindgradienten,

FÖRUTSÄTTNINGAR. vindhastighetens ändring med höjden, vindgradienten, Förutsättningar Vindenergi Då Höör är en kommun med både slättland, stora sjöar och skogsområden varierar vindförutsättningarna relativt mycket inom kommunen. De bästa vindförutsättningarna i kommunen

Läs mer

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län

Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Dnr 323/-04 ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Långstorp 1:84 och 1:64 (Frostavallen-vinterarena) Höörs kommun, Skåne län Upprättad 20-01-31, rev 20-04-02 1 PLANENS

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

11. Friluftsliv och Turism

11. Friluftsliv och Turism KAPITEL 11FRILUFTSLIV OCH TURISM, SID 1/16 11. Friluftsliv och Turism 11.1 Friluftsliv 2 Mål 2 Nationella mål 2 Regionala mål 2 Kommunala mål 3 Riksintresse 4 Fr1 Klarälvdalen 4 Länsintresse 4 Fr2 Sunnemodalen

Läs mer

Utdrag sida 61-92 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15

Utdrag sida 61-92 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07 Utdrag sida 61-92 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖP07 ÖRKELLJUNGA Tätorter Här redovisas Örkelljunga kommuns fem största tätorter, d.v.s. de tätorter i kommunen som har mer

Läs mer

Hur ser framtiden ut där du bor?

Hur ser framtiden ut där du bor? PROGRAM FÖR Översiktsplan Gävle Antaget av Kommunfullmäktige 27 september 2010 Hur ser framtiden ut där du bor? Läs om Gävle s mål och inriktning Sidan 10 Norra en och Hamrångebygden Sidan 20 Södra en

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR TORNETRÄSKOMRÅDET. Kiruna kommun, Norrbottens län Granskningshandling juni 2013

FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR TORNETRÄSKOMRÅDET. Kiruna kommun, Norrbottens län Granskningshandling juni 2013 FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN FÖR TORNETRÄSKOMRÅDET Kiruna kommun, Norrbottens län Granskningshandling juni 2013 Medverkande tjänstemän: MAF Arkitektkontor AB: Mats Sandqvist, Annika Ohls Frida Eriksson Kiruna

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01.

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01. Dnr: LKS 11-83-214 Datum: 2014-09-01 SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SÖDRA STOCKEVIK Grönskult 1:11 m fl Skaftö, Lysekils kommun Fiskebäckskil Stockevik Planområdet D E T A L J P L A N F Ö R S Ö D R A S

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS

6. Leva och bo. Bebyggelse BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN OCH ANALYS 6. Leva och bo Följande kapitel redovisar befintliga förhållanden samt analys och ställningstaganden för framtida utveckling av bebyggelse och bebyggelsens innehåll. Delkapitlet inleds med en övergripande

Läs mer

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling

Kunskapskälla. Nybros historia. Stadens utveckling Kunskapskälla Kunskapskällan beskriver de förutsättningar som man bör ta hänsyn till när man ska fatta beslut om utvecklingen i staden. Den är också en ögonblicksbild som visar hur det såg ut i Nybro hösten/vintern

Läs mer

Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12

Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12 Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Utställningshandling 2007-03-12 Fördjupning av översiktsplan, Norrviken Kattvik, Båstads kommun Bakgrund Syfte Fördjupningen av översiktsplanen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

Samrådshandling. Projekt Örndalen i Härjedalens kommun, Jämtlands län Samråd enligt 6 kap Miljöbalken 2015 09 22

Samrådshandling. Projekt Örndalen i Härjedalens kommun, Jämtlands län Samråd enligt 6 kap Miljöbalken 2015 09 22 Samrådshandling Projekt Örndalen i Härjedalens kommun, Jämtlands län Samråd enligt 6 kap Miljöbalken 2015 09 22 Administrativa uppgifter Sökande: Örndalen Exploatering AB VD Bengt Eric Lundborg Centrumgatan

Läs mer

Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17

Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17 Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030 Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17 Beställning: Tierps kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-556 02 680 Januari 2012 Huvudförfattare:

Läs mer

3.11 UTVECKLING AV NATURVÄRDEN

3.11 UTVECKLING AV NATURVÄRDEN SAMRÅDSHANDLING Järavallens naturreservat. 3.11 UTVECKLING AV NATURVÄRDEN Det havsnära natur- och odlingslandskapet i kustzonen är en unik och värdefull tillgång, inte bara för kommunen utan också för

Läs mer

Strategier för staden Ystad 2030

Strategier för staden Ystad 2030 Strategier för staden Ystad 2030 Detta kapitel presenterar fem huvudstrategier för stadens utveckling. Mera Ystad - behandlar bostäder, näringsliv och infrastruktur Staden möter havet - behandlar omvandling

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2014 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN

ÖVERSIKTSPLAN 2014 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN 2014 SKINNSKATTEBERGS KOMMUN DEL 1 Utveckling och delområden mars 2014, kompl. juni 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014-09-08, 44. Laga kraft 2014-10-06 FÖRORD Översiktsplanen är en viktig

Läs mer

Utdrag sida 41-49 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15

Utdrag sida 41-49 ÖP07 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07. Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖVERSIKTSPLAN ÖP07 Utdrag sida 41-49 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-12-15 ÖP07 Näringsliv, turism och service Kapitlet Näringsliv, turism och service redogör för verksamheter och verksamhetsområden,

Läs mer

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med

Aldrig långt till naturen. Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen. I samarbete med Rapport 2001:01 2003:20 Aldrig långt till naturen Skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen I samarbete med 0 Regeringsuppdraget om tätortsnära natur Aldrig långt till naturen Program för skydd av

Läs mer

INLEDNING. Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån.

INLEDNING. Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån. 1 INLEDNING Detta dokument skall ses som ett översiktligt samlat och komprimerat material, ett underlag att arbeta vidare utifrån. Inom varje sektorsområde finns dagsläget beskrivet, vilka gällande riktlinjer

Läs mer

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program

Program. för översiktsplan Gävle stad. Antaget Handling av Kommunfullmäktige. Antaget program Program för översiktsplan Gävle stad Antaget Handling av Kommunfullmäktige efter samråd 19 november december 2005 Foto - stora bilden t v: Ewa Salmi En stad för alla, som ständigt utvecklas. Kan det bli

Läs mer

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN

11.1 STÄLLNINGSTAGANDEN I KONSEKVENS- ANALYSEN 11. KONSEKVENSER I plan- och bygglagens 4 kap uttrycks det att översiktsplanens innebörd och skall kunna utläsas utan svårighet och att det i planbeskrivningen skall redovisas planeringsförutsättningar,

Läs mer

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009

Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Handlingar till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september 2009 Sidan 3 av 200 Ärende 1 Sidan 4 av 200 Sidan 5 av 200 Kommunstyrelseförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Vår beteckning Jaana

Läs mer

Kristianstads kommun är stor till ytan och vi har många strategier att arbeta utifrån! Kommunen är Skånes, till ytan, största med en areal på 1 346

Kristianstads kommun är stor till ytan och vi har många strategier att arbeta utifrån! Kommunen är Skånes, till ytan, största med en areal på 1 346 Kristianstads kommun är stor till ytan och vi har många strategier att arbeta utifrån! Kommunen är Skånes, till ytan, största med en areal på 1 346 km². I kommunen finns ca 40 orter utöver centralorten,

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Södertälje kommun (Dnr 511-39864-2012)

Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Södertälje kommun (Dnr 511-39864-2012) Södertälje Nykvarn 2013-05-06 YTTRANDE Till Länsstyrelsen i Stockholms län Box 220 67 104 22 Stockholm E-post: stockholm@lansstyrelsen.se Förslag till beslut om utvidgat strandskydd för Södertälje kommun

Läs mer

Därefter har möten initierats av berörda markägare och intressenter. Samråd har även skett med Lunds kommun angående mellankommunala frågor.

Därefter har möten initierats av berörda markägare och intressenter. Samråd har även skett med Lunds kommun angående mellankommunala frågor. Mari-Liis Männik 0413-620 49 2011-10-20 0BSAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM 1BÖversiktsplan för Eslövs kommun 2BFördjupning för Flyinge Gårdstånga Översiktsplanen har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

Ljusterö planprogram April 2010

Ljusterö planprogram April 2010 Ljusterö planprogram April 2010 Planprogrammet har godkänts i kommunfullmäktige 2010-04-12/-14 Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- & exploateringsenheten Organisation Fotografier: Sweco

Läs mer