Turism och friluftsliv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Turism och friluftsliv"

Transkript

1 Mål och riktlinjer Områden för turism och friluftsliv ska i största möjliga utsträckning skyddas från negativ påverkan som kan förhindra områdets utveckling eller användning för turism eller friluftsliv. Områden för turism och friluftsliv ska bindas samman med stråk så att de bildar sammanhängande områden. Satsningar på turismen ska samordnas med den fysiska planeringen t.ex. när det gäller centrum, infartsmiljöerna, natur- och kulturmiljöer, friluftsområden, badplatser och nya områden för fritidshus. Attraktiva bebyggelsemiljöer ska skapas genom hänsynstagande till kulturhistoriska värden och varsam förnyelse. Kulturlandskapets kvaliteter ska utvecklas genom bevarande av naturområden och byarnas karaktär. Det naturnära är en del av Höörs profil, vilket kräver att kommunen även framöver värnar om naturvärdena. Öresundsförbindelsen kommer med stor sannolikhet att generera fler turister från Danmark och Tyskland, eftersom Höörs kommun har den vildmark som ligger närmast brofästet. Det kommunen främst kan erbjuda turister är knutet till naturen och rekreationsmöjligheter, t.ex. vandringar/ promenader, fiske, djurparksbesök, slottsbesök, golf samt varierande boendemöjligheter på hotell, vandrarhem, stugor och camping. Möjligheter till fiske i sjöarna och dammarna samt aktiviteter vid Ringsjön attraherar också turisterna. Aktiviteten får dock inte bli så stor att naturmiljöerna tar skada. För varje område som innebär större påverkan på miljön ska i ett tidigt skede av planeringen göras en behovsbedömning om MKB. Denna prövning avgör om MKB ska göras. För folk bosatta i Höör är behovet av lättillgängliga och bostadsnära rekreationsytor av stor vikt, medan långväga besökare mer medvetet söker upp olika friluftsområden. Höörs kommun har en relativt stor andel allemansrättslig mark. Trots de goda förutsättningar som råder idag är det viktigt att aktivt arbeta för att behålla denna höga nivå och förbättra tillgängligheten till attraktiva miljöer. Flera områden är naturreservat, riksintresseområde eller har begränsningar efter beslut av Länsstyrelsen t.ex. strandskyddsområden och förbud mot motorbåtstrafik. För Ringsjöarna har MSK 1993 tagit fram Samordnad plan för Ringsjöområdet. Planen skall fungera som ett underlag för övrig planering inom Ringsjöområdet, t.ex. vad gäller utvecklings- och bevarandeåtgärder. Kommunen är positiv till ökad turism och nya områden för fritidshus. Naturområden och intressanta turistanläggningar har kapacitet att ta emot fler turister. Ett ökat antal turister är positivt för näringslivet totalt sett. Bebyggelsemiljö i Långstorp 74

2 *85-1 *85-1 *85-2 *67-6 *67-5 *66-1 *67-1 *67-2 Hässleholms kommun Utvecklat näringsliv Klippans kommun NORRA RÖRUM Allarps berg Tjörnarpssjön TJÖRNARP Frostavallen - Skånes djurpark HÖÖR Fogdaröd - Misseröd Eslövs kommun Stenskogen Stanstorp Ormanäs Sätofta hed Orupsområdet Hörby kommun Ringsjöområdet SNOGERÖD Pinedalen Rolsberga Rövarekulan Översiktsplan Höörs kommun Större område för turism och friluftsliv Strandskyddslinje Sverigeleden cykel Skåneleden Skala km

3 Bakgrund och motiv Allmänna förutsättningar Turist- och besöksnäringen har idag vuxit till en av de största näringsgrenarna i Europa och Sverige. Bara i Höör omsattes 207 miljoner kronor under år Den totala turistomsättningen ökade med nästan 15 miljoner kronor eller nära 8 % jämfört med år Den viktigaste kommersiella boendekategorin är hotellen som svarade för ca 56 % av omsättningen. Dagbesöken är den omsättningsmässigt största kategorin som svarade för ca 44 % av den totala turistomsättningen under år Besöksnäringen omfattar både att resa någonstans bara för sitt eget nöje och att resa i arbetet för kortare tid. En av de viktigaste anledningarna till människors resande är aktiviteter kopplade till natur och kultur. Bakom denna utveckling finns behov av spänning, äventyr, personlig utmaning och egen utveckling. Med denna förändring blir relationen till det lokala samhället allt viktigare. Detta i sin tur kräver att de lokalt boende accepterar turismen och får ekonomiska eller andra fördelar av den. Friluftsliv innefattar aktiviteter av mycket skiftande slag som ställer olika krav på naturförutsättningar. Vissa aktiviteter kräver stora arealer eller speciella topografiska förutsättningar. Områden i närhet av vatten har ett särskilt värde oavsett aktivitet. Vattenområden används på skiftande sätt under olika årstider där bad är en av de mest populära aktiviteterna. En trend i anspråken på mark är att de anläggnings- och redskapsberoende verksamheterna blir allt mer efterfrågade. Därmed ökar anspråken på mark för en speciell aktivitet och med exklusiv användning. Transportsystemen är en av de faktorer som kommer att ha avgörande betydelse för resandet. Investeringar i transporter öppnar förutsättningar för resandet och bidrar aktivt till att påverka marknaden. Helhetsmiljön blir allt mer avgörande för valet av resmål. Den fysiska miljön, olika attraktioner, boendet, servicen och personalens engagemang samverkar och avgör hur besökaren upplever sitt besök. Turist-, frilufts- och naturområden bör förses med parkerings- och informationsplatser för att minska slitage och öka tillgängligheten. För att säkerställa en produkts kvalitet behövs samverkan och ett ökat allmänt medvetande om betydelsen av kvalitet och helhetstänkande. Genom att tänka i dessa banor påverkas i ökad omfattning hur en stad, by eller ett område lyckas utveckla turistnäringen. i Höör Turismen har under lång tid utvecklats till en allt viktigare näring i kommunen. Antalet anläggningar och storleken på anläggningarna har ökat samtidigt som inriktningen och efterfrågan på olika produkter förändrats. Det centrala läget i Skåne, de goda kommunikationerna med övriga Sverige, Danmark och kontinenten innebär positiva faktorer för en utveckling. De goda förutsättningarna för friluftsliv och naturnära boende är troligtvis en av anledningarna till att folk flyttar till Höör. Ur ett historiskt perspektiv har friluftslivet varit en viktig del av Höörs Bosjökloster, turistmål av större betydelse 76

4 Tjörnarpssjön Dagstorp Frostavallen Skånes djurpark Hässleholms kom Klippans kommun Allarp Turist- och friluftsområden Stora delar av Höörs kommun är av intresse för turism och friluftsliv. Det finns ett stråk från norr till söder som är av särskilt stort intresse. Stråket genom Rövarkulan och Pinedalen i söder sträcker sig via Skåneleden norrut mot Östra Ringsjön. Ringsjön och Ringsjöns stränder bildar tillsammans med Bosjöklosterhalvön ett sammanhängande och viktigt område. Stråket fortsätter norrut genom Stenskogsområdet och Orupsområdet. Strax norr om Höörs tätort finns Frostavallen med omgivningar. Utöver ovannämnda ganska sammanhängande stråk finns viktiga punkter såsom Allarps berg, Fogdaröds- och Misserödsområdet och Tjörnarpssjön med omgivningar. Nedan följer en redovisning över de viktigaste friluftsområdena. Fogdaröd Misseröd Stenskogen/ Stanstorp/ Ormanäs Frostavallen Sätofta hed Munkarp M al m ö Hörby kommu Ringsjöområdet Orup Sätofta V. Ringsjön Ängsbyn Ö. Ringsjön Eslövs kommun Pinedalen Rövarkulan Rolsberga kilometer Frostavallen och Ringsjön är de största rekreations och turistområdena i kommunen. Frostavallen är ett viktigt turist- och friluftsområde 77 Utvecklat näringsliv profil. Under 1940-, 50- och 60-talet gick speciella sporttåg till stationerna vid Höör, Maglasäte, Frostavallen och Tjörnarp. Möjligheterna till friluftsliv har även lett till att många stadsbor valt att bygga sommarstugor runt om i kommunen. Många scoutkårer, föreningar, företag m.fl. har etablerat fritidsanläggningar i Höör. Detta visar också vilken betydelse naturen i Höörs kommun har för regionen.

5 Frostavallen- Skånes djurpark Frostavallen är centrum i ett större område mellan Norra Rörum, Munkarp och Ekeröd som är av riksintresse för friluftslivet. Landskapet är kuperat och varierat, med skog, fäladsmarker, ängar och mindre lantbruk. Stora områden med värdefull natur är avsatta som naturreservat och naturområden.i området finns Dagstorpssjön och Vaxsjön med fina fiske- och badmöjligheter. Frostavallsanläggningen har varit en viktig del av Höörs marknadsföring och länge varit ett betydande friluftscentrum. Flera vandringsleder utgår från Frostavallen. Här korsas Skåneleden, från Nord till syd och från Ås till ås. Ett flertal scoutgårdar och andra boendeanläggningar finns också inom området, vilkas verksamhet bygger på friluftsliv. Vid Frostavallen ligger Skånes ns kommun Djurpark med stenåldersby, vandrarhem och camping.tillsammans utgör dessa anläggningar och den omgivande naturen en helhet med rika möjligheter till naturupplevelser, som är viktiga att slå vakt om. Fördjupning av översiktsplanen skall göras för att bevara och utveckla de kvaliteter som finns i hela området som omfattas av riksintresset. Det gäller t.ex. Skånes Djurpark, Frostavallen Hotell och konferens, Frostavallen Camp, Skånes Djurparks camping och grottby, Ullstorp stuguthyrning, badplatser vid Vaxsjön och Dagstorpssjön m.m. Många av anläggningarna i området har expansionsplaner, vilket är positivt. Det är då viktigt att se till så att hela riksintresseområdet totalt sett utnyttjas på ett sätt som innebär hushållning med befintliga kvaliteter samtidigt som en avvägning görs mellan olika intressen. Kommunen vill behålla och utveckla området med Frostavallen och Skånes Djurpark som ett centrum för friluftslivet i kommunen och i Skåne. Kommunen ser området som en helhet, där de olika delarna och fastigheterna måste samverka, för att området skall kunna utvecklas på ett positivt sätt. Norra Rörum en led e ån Sk Dagstorpssjön Bad S n de ele n kå värdefull natur Frostavallen n cke bä a x lsa Hå Vandrarhem Bad Konferens Stugby Vaxsjön Camping Skånes Djurpark värdefull natur Höör 78 Sk ån ele d en

6 .10 Ringsjöområdet Områdena runt Ringsjön präglas av öppna ängsmarker, bitvis branta sluttningar mot sjön, fiske, friluftsliv och sommarstugor som ofta vinterbonats. De rika fågellivet kan ses från fågelskådningstornet vid Rönneås utlopp. Längs Ringsjöns norra strand löper Sverigeleden på cykel och längs dess södra strand Skåneleden. Vintertid kan Ringsjön även användas för skridskoåkning, skridskosegling, issegling, pimpelfiske m.m. Ringsjön är sedan ett par år tillbaka fiskevårdsområde. Sjöns stora värde som bad- och fiskevatten är dock helt avhängigt vattnets kvalitet. Lillös gamla vulkanrest ger ett frodigt landskap. Lillö är ett område som är attraktivt men med dålig tillgänglighet för allmänheten. Lillö är även ett område där många flyttfåglar mellanlandar. Flera av dessa värdefulla områden är avsatta som riksintresse för kulturmiljövård, naturvård eller som naturområden i kommunens naturvårdsprogram. Bosjökloster lockar många turister med, slottet/nunneklostret, möllan, golfbanan och fiskerianläggningen. Golfbanan ligger i fin kultur- och friluftsmiljö. Rönneå kanotled går mellan Ringsjön och Skälderviken. Endast en kortare sträcka berör kommunen. Längs större delen av denna råder beträdnadsförbud under delar av året. Vid Jägersbo finns campingplats och i Sätofta bad- och båtplats. Utgångspunkt för en planering av Ringsjöområdet bör vara det utredningsmaterial som finns i Samordnad plan för Ringsjöområdet, MSK Ringsjöområdet är en resurs för hela Skåne med betydande utvecklingsmöjligheter samtidigt som områdets karaktär bör bevaras för framtiden. En utveckling för friluftsliv och turism bör omfatta ett bevarande av landskapet, bibehållande av strandskyddet och i samband med planläggning säkerställa strandskyddet. Genom att koncentrera aktiviteter till baspunkter med speciella förutsättningar att ta emot besökare, kan större områden med vacker och känslig natur sparas. En av huvudtankarna är att öka den tillgängliga ytan och möjligheten att röra sig i landskapet. Detta kan ske genom att nyttja befintliga stigar och småvägar och, där det behövs, länka samman dessa med nya stigar. Befintliga och möjliga badplatser bör inventeras för att öka möjligheterna att bada i Ringsjön. Golfbanan vid Bosjökloster är attraktiv, varför den på sikt kan komma att behöva utökas med nio hål. Bebyggelse bör begränsas till de områden som redan har bebyggelse för att spara stora sammanhängande naturområden. Möjligheten att nå strandområdet allemansrättsligt bör inventeras och säkerställas. Utvecklat näringsliv Rönneå Sverigeleden cykel Konferans Vandrarhem HÖÖR Sätofta Camping Sverigeleden cykel ESLÖVS Lillö Arabstuteri Galopp Bad/ båtplats Idrottsplats Sätoftasjön V. R i n g s j ö n HÖRBY Råröd Gamla Bo Slott Golf Restaurang Bosjökloster Ö. R i n g s j ö n S. Munkarp Värdshus Hotell Kafé Skåneleden Snogeröd Fogdarp 79

7 Pinedalen/Rövarekulan Detta områdes särart med lodräta skifferblottningar, jordbruksmark i dalgången och det typiska slättlandskapet i omgivningen gör området lockande. Pinedalen har genom åren varit fågellokal för glador. I området växer orkidéer vilket ökar områdets känslighet och attraktivitet. I Pinedalen finns Kungskällan och i Rövarekulan Kungsstigen som minner om gamla tiders händelser. Skåneleden går genom området. Stenskogen/Stanstorp/Ormanäs I hela området finns fina strövstigar både i skogen och längs sjön, vilka nyttjas av många. Området är rikt på vilt och fåglar. Bokskogsområdena längs Stenskogsvägen är viktiga att bevara, då de används av många och utgör ett bra närrekreationsområde.inom området finns både områden av riksintresse för naturvård värdefulla områden redovisade i kommunens naturvårdsprogram. *67-6 Ö. Ringsjön HÖÖR Skåneleden Snogeröd Ormanäs 23 Fogdarp Rv Gudmuntorp å Rönneå Kyrka E Rolsberga Br HÖRBY värdefull natur ån 22 Stenskogen Kulturslingor Stenbrott Konferans Vandrarhem Orup Pinedalen Stanstorp V. Ringsjön *67-5 Sätoftasjön Rövarekulan värdefull natur Området innefattar ett av de grönstråk som förbinder tätorten med Ringsjön. I samband med planeringen av grönstråken skall utredas möjligheterna att skapa fler strövstigar. Kulturstig Bråån ESLÖVS Löberöd Satsarp Orupsområdet Skogs- och naturområdet kring sjukhuset är ett populärt och värdefullt rekreationsområde med promenad- och motionsslingor i vacker lövskog på Orupsberget. 5 km Områdena är, genom förordnande vad gäller naturen, säkerställda för friluftsliv. Rövarekulan är naturreservat, Natura 2000 område och riksintresse medan Pinedalen är riksintresse och naturvårdsområde. Området planeras att säkerställas som rekreationsområde genom att ingå som ett område i Stiftelsen för fritidsområden i Skåne. HÖÖR Promenadslingor Sätofta Kafé Orup Minidjurpark *67-5 Sätoftasjön Stenbro i Rövarekulan 80

8 Allarps berg Allarps berg, naturreservat och värdefullt naturområde vid Hallaröd, med en av kommunens vulkanrester. Skåneleden passerar över berget. Norra Rörum Rö nn eå KLIPPANS Skåneleden Misseröd Bokeslund / Bokeshall Misserödsdammen Äsperöd ESLÖVS Basaltkupp Dagstorpssjön Sk ån ele d en Allarps berg Södra Hultarp Motionsslingor Sk Fogdaröd ele ån Hallaröd n de HÖÖR 13 Rv Sövröd I samband med planeringen av ny väg 23 öster om tätorten skall sambanden mellan rekreationsområdet och bebyggelseområdena särskilt studeras och säkerställas. De områden som kommer att gränsa till ny väg 23 måste avskärmas så att de inte blir bullerstörda. Området är säkerställt genom naturreservat men reservatet bör kompletteras med omkringliggande områden Fogdarödsskogen på hösten 81 Utvecklat näringsliv Fogdaröds- och Misserödsområdet Fogdarödsområdet är ett populärt och värdefullt närrekreations- och naturområde med anlagd motionsslinga för löpning och promenader samt preparerade spår för skidåkning på vintern. I nära anslutning till Fogdarödsområdet ligger Misserödsområdet med vacker lövskog, sjö och promenadslingor.

9 Tjörnarpssjön Tjörnarpssjön och de omgivande vackra lövskogsområdena och värdefulla naturområden är ett populärt rekreationsområde för både kommuninvånare och turister. Sjön är fiskevårdsområde och ger goda möjligheter till både bad och fiske. I lövskogsområdet norr om Tjörnarpssjön går flera stigar som förbinder tätorten med Kyrkbyn och med sjöns strandzon. Befintlig badplats ligger alldeles intill stambanan och är därför bullerstörd. Stambanan är en barriär mellan tätorten och friluftsområdet. Från tätorten når man området via två gång- och cykeltunnlar samt en biltunnel. Sätofta hed Låglänt område på båda sidor om Höörsån. Området öster om ån är i huvudsak öppet med inslag av sumpskogar och trädridåer längs vattendragen. Ridskola och stallar finns inom området. Från ridskolan går ridstigar ut till omgivande terräng och till Fogdarödsskogen. Det finns ett antal hästgårdar i området Sätofta gamla by, Sätofta hed och Sövröd, vilket gör att ridningen är omfattande. Särskilda ridstigar saknas. I norra delen finns bl. a. koloniträdgårdar, brukshundsklubb och kommunens reningsdammar. Väster om Höörsån finns naturområde med hagmarker och lövskog. Området norr om Sätofta by är öppna betesmarker. Skåneleden Höör Kyrkbyn Kyrka Gunnarp Koloniträdgårdar Brukshundsklubb Sövröd Promenad stigar Bad Tjörnarpssjön TJÖRNARP Sätofta hed Höörsån Ridhus Karlarp Fiske Sätofta Hörby kommun Konferans Korsaröd En utveckling för friluftsliv och turism bör omfatta ett bevarande av landskapet, bibehållande av strandskyddet och i samband med planläggning säkerställa strandskyddet. En huvudtanke ska vara att öka den tillgängliga ytan och möjligheten att röra sig i landskapet. Detta kan ske genom att nyttja befintliga stigar och småvägar, och där det behövs, länka samman dessa med nya stigar. Befintliga och möjliga badplatser bör inventeras för att öka möjligheterna att bada. Bebyggelse bör begränsas till de områden som redan har bebyggelse för att spara stora sammanhängande naturområden. Möjligheten att nå strandområdet allemansrättsligt bör inventeras och säkerställas. Området bör kunna utvecklas till ett närrekreationsområde med inriktning på ridning, hundsport och strövområde. Tillgängligheten till Höörsån kan förbättras genom anläggande av strövstigar. Ridstigar bör planeras så att konflikter med gående och biltrafik undviks. Kommunen äger ett större markområde öster om ån. 82

10 Cykelleder, motions-och promenadslingor Ett av de största evenemangen i kommunen är Ringsjön Runt, motionsrundor på bl.a. cykel runt sjöarna. Sverigeleden på cykel genomkorsar kommunen. Möjligheter till fler enkla cykelleder finns. Behov av områden för cykling med mountainbike har uttryckts under senare tid. Slingor för löpning och promenader finns av olika längder och kvalitet i Fogdarödsskogen, Frostavallen, vid Orupssjukhuset, Stenskogen, Dagstorp, Rövarekulan och Klockarebacken. Promenadområdena är otaliga och en stor tillgång för kommunen. En elbelyst slinga finns vid Jeppavallen i Höör. Delar av Skåneleden Nord till syd och Ås till ås går genom kommunen. Utvecklat näringsliv Kvarnstenar i Stenskogen Alléväg vid Ullstorp Vattensport Kanoting och vattenskidåkning bedrivs i Ringsjön vid Orups idrottsplats. Sporterna kräver samma yttre förhållanden, vindstilla och lugnt vatten, vilket ibland leder till bekymmer då banorna tangerar varandra och sporterna är så olika. Länsstyrelsen har utfärdat beslut om förbud mot motorbåtstrafik på Vaxsjön och Dagstorpssjön. För Ringsjöarna gäller begränsningar avseende fart och trafik med motordrivna båtar samt brädsegling. Badplatser Dagstorpssjön, Vaxsjön. Tjörnarpssjön och Ringsjön bjuder på goda badmöjligheter. Vattenkvaliten är mycket god i de tre förstnämnda sjöarna medan Ringsjöns vattenkvalitet trots positiva förändringar under senare år kan bli ännu bättre. En utökning av antalet badplatser kring Ringsjöarna är på sikt önskvärt under förutsättning att vattenkvaliteten är god. Tjörnarpssjöns badplats finns alldeles intill stambanan, vilket medför buller och risker från tågen. Möjlighet att flytta badplatsen bör studeras vidare i kommande planering. Fritidsområde vid Långstorp 83

Natur och friluftsområden

Natur och friluftsområden Natur och friluftsområden Klippans kommun C Områden Hallaröd Munkarp E V Ringsjön SNOGERÖD B Rolsberga H G NORRA RÖRUM I F A Löberöd TJÖRNARP Ö Ringsjön D Hässleholms kommun A Syrkhult-Svale mosse Ett

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

FÖRUTSÄTTNINGAR. vindhastighetens ändring med höjden, vindgradienten,

FÖRUTSÄTTNINGAR. vindhastighetens ändring med höjden, vindgradienten, Förutsättningar Vindenergi Då Höör är en kommun med både slättland, stora sjöar och skogsområden varierar vindförutsättningarna relativt mycket inom kommunen. De bästa vindförutsättningarna i kommunen

Läs mer

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

i Plan- och bygglagen under tiden 2010-03-01-2010- 04-30. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande.

i Plan- och bygglagen under tiden 2010-03-01-2010- 04-30. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett utlåtande. Syftet med detta tillägg till översiktsplanen är att utreda eventuella möjligheter för en utbyggnad av vindkraftverk samt klargöra kommunens syn på vindkraftsetableringar. En vindkraftsetablering sker

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

Stora Höga med Spekeröd

Stora Höga med Spekeröd Stora Höga med Spekeröd Bakgrund Stora Höga är ett samhälle som byggts ut kraftigt under senare tid. Läget nära järnväg och motorväg med goda kommunikationer åt både norr och söder samt närheten till bad,

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

8. Grönområden och fritid

8. Grönområden och fritid 8:1 8. Grönområden och fritid 8.1 Långsiktigt hållbar utveckling Bevara Vallentunas del av Storstockholms grönstruktur Välja och avgränsa grönområden med hänsyn till landskapsbild, värdefull natur, intressant

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

Ö versiktsplan Kommentarer till Hörby kommuns nya översiktsplan

Ö versiktsplan Kommentarer till Hörby kommuns nya översiktsplan Ö versiktsplan 2013 Kommentarer till Hörby kommuns nya översiktsplan Mellanbygdens kvalitéer saknar motstycke i norra Europa. Med en levande landsbygd, tysta områden, vild natur, unika kulturmiljöer och

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder

Läge Påverkan Konsekvenser Fortsatt arbete och möjliga åtgärder Tabell 6.4.3 Specifik påverkan och konsekvens för naturmiljön längs med UA1v - profil 10 promille Djurhagen I Skogsparti öster om Djurhagen Börringesjön och Klosterviken Smockan - Fadderstorp - Fiskarehuset

Läs mer

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för.

Skuleberget. Endagsbesökaren är troligtvis mer förberedd och har planerat en rutt att vandra eller tänker spendera en dag på. plats för. informationsplatser vid E4:an Köpmanholmen Gärden Näske Skulesjön Skule NORRA ENTRÉN VÄSTRA ENTRÉN SKULESKOGENS NATIONALPARK gen sko kule till S inje båtl E4 Östersjön Slåttdalsskrevan Ingången till Skuleskogen

Läs mer

Grönstruktur. Mål och riktlinjer

Grönstruktur. Mål och riktlinjer Grönstruktur Mål och riktlinjer Grönområden ska finnas i och i närheten av tätbebyggelse så att alla invånare i största utsträckning kan få tillgång till natur- och grönområden för rekreation och avkoppling

Läs mer

KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR RENNÄRINGEN

KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR RENNÄRINGEN 1 DETALJPLAN KAPPRUET SAMRÅDSHANDLING KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR RENNÄRINGEN Detaljplan för del av MESSLINGEN 3:134 KAPPRUET MESSLINGEN HÄRJEDALENS KOMMUN JÄMTLANDS LÄN Planer och bestämmelser Föreslagna

Läs mer

Planprogram för Ringsjöbandet

Planprogram för Ringsjöbandet SAMRÅDSHANDLING Planprogram för Ringsjöbandet Höörs kommun Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 4 Bakgrund INLEDNING 6 Planprogrammets syfte Planprocessen Planområdet Planens miljöpåverkan

Läs mer

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60)

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 26(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka NATUR, FRILUFTSLIV OCH TURISM Människan mår bra av att uppleva grönska. Grönstrukturen tilldelas i huvudsak

Läs mer

Gemensamma utgångspunkter

Gemensamma utgångspunkter [Skriv här] PROGRAM för utveckling av naturreservaten Velamsund och Nyckelviken Dokumentets syfte Ändamålet med naturreservaten Velamsund och Nyckelviken är att bidra till att säkerställa behovet av attraktiva

Läs mer

Friluftsliv och rekreation

Friluftsliv och rekreation Friluftsliv och rekreation Riksintressen Riksintresse Friluftsliv Naturvårdsverket beslutade den 8 juli 1988 om riksintresseområden för friluftsliv. I Köpings kommun finns ett område av riksintresse för

Läs mer

FRILUFTSLIV, FRITID, TURISM 13

FRILUFTSLIV, FRITID, TURISM 13 FRILUFTSLIV, FRITID, TURISM 13 13.1 Friluftsliv: Riksintresse 13.2 Utflykts- och turistmål 13.3 Vandringsleder, motionsspår, cykelleder 13.4 Fritidsanläggningar, närrekreationsområden 13.5 Jakt, fiske,

Läs mer

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45

Våra vandringsleder. Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Vi på Grums turistbyrå finns i en timrad stuga vid Nyängen där E 18 möter E 45 Tel: 0555-104 50, 0555-420 50 (biblioteket) Fax: 0555-102 30 E-post: turism@grums.se Våra vandringsleder Silverleden, Värmskog

Läs mer

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs 2013-08-20 Ebba Löfblad & Gun Lövblad, Profu i Göteborg AB Lennart Lindeström, Svensk MKB AB BILAGA C:3 till MKB 1 Inledning En genomgång har gjorts

Läs mer

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN FRÅN STOCKHOLM VATTEN AB 1 (2) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Tillsynsnämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE AV AVLOPPSPUMPSTATION PÅ DEL AV FASTIGHETEN ÅGESTA 1:4 ANSÖKAN

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

Friluftsliv och rekreation

Friluftsliv och rekreation Friluftsliv och rekreation Förutsättningar Riksintresse för rörligt friluftsliv Norrlandets strandremsa mot Gudingen utgör riksintresse för rörligt friluftsliv. Lögareberget Lögareberget är ett välbesökt

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Landsbygdsutveckling i strandnära läge Kristofer Svensson Mariestads kommun Presentation vid seminarium Arbeta smart i planering och byggande 10 februari 2011 Mariestads kommuns tematiska tillägg till

Läs mer

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Mörbylånga kommun Förstudie bebyggelseutveckling Anders Nilsson, Helena Nilsson 2009-12-01 Eriksöre 5:1 skifte 4 Eriksöre 6:14 Eriksöre 6:1 skifte 5 innehållsförteckning Eriksöre

Läs mer

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning

Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4, 36:99 m.fl., Brantevik. Planens beteckning Simrishamns kommun Planenheten 2017-01-26 Dnr: 2017/34 Behovsbedömning bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och enligt kriterierna i MKB-förordningens

Läs mer

3. Kattvik med närmaste omgivning anpassad utbyggnad

3. Kattvik med närmaste omgivning anpassad utbyggnad 3. Kattvik med närmaste omgivning anpassad utbyggnad Kattvik är ett av de samhällen som kommunen anser bör växa i kraft av läge och bostadsefterfrågan. Det har drygt 100 bostadshus och c:a 90 fastboende.

Läs mer

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken

Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken Dnr SBN-2007-0070 sidan 1 (5) STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Brev 2013-04-02 Ossman Sharif, 054 540 45 48 ossman.sharif@karlstad.se Länsstyrelsen i Värmland Detaljplan för Kv. Kanoten m.fl. inom Viken ansökan

Läs mer

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN

TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN TANUMS KOMMUN I FRAMTIDEN NY ÖVERSIKTSPLAN FÖR TANUMS KOMMUN IDENTITET OCH FRAMTID Tanums kommun Grebbestad Fjällbacka Rabbalshede Lur Resö Hamburgsund Bullaren Östad Tanumshede Gerlesborg Sannäs Havstenssund

Läs mer

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta

Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Bilaga till Planprogram för Ålsta/Aspvik/Ensta Checklista för översiktlig behovsbedömning Ålsta/Aspvik/Ensta Checklistan utgör underlag för behovsbedömning om huruvida planprogram kan tänkas medföra betydande

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TOMT MITT I SKÅNE

MÖJLIGHETERNAS TOMT MITT I SKÅNE MÖJLIGHETERNAS TOMT MITT I SKÅNE I mellersta Skåne, ca 2 km söder om Höör och knappt 1 km norr om Västra och Östra Ringsjön, är ett markområde av fastigheten Bosjökloster 1:33 till salu. På marken finns

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

UTVECKLINGSPROGRAM ISABERGSOMRÅDET juni 2010

UTVECKLINGSPROGRAM ISABERGSOMRÅDET juni 2010 UTVECKLINGSPROGRAM ISABERGSOMRÅDET juni 2010 1 Innehållsförteckning Program 3 Syfte 3 Avgränsning 3 Vision 3 Områdets karaktär och värde 3 Mål 3 Riktlinjer för utvecklingsområden 4 Boende 4 Näringsliv

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla

Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla Tillgänglighet till bostadsnära natur i Järfälla ÖP JÄRFÄLLA 2012-03-21 SPACESCAPE SPACESCAPE 1 Innehåll Sammanfattning 3 Inledning 5 Bakgrund och syfte 6 Analysmått 7 Analysunderlag 8 Analyser 9 Grönyta

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Landsbygden. Allmänna intressen. V. Ringsjön Eslövs kommun. Ö. Ringsjön. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag. Hässleholms kommun

Landsbygden. Allmänna intressen. V. Ringsjön Eslövs kommun. Ö. Ringsjön. ÖVERSIKTSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUN 2012 Samrådsförslag. Hässleholms kommun Allmänna intressen NORRA RÖRUM Rönneå Dagstorp TJÖRNARP Hallaröd Frostavallen HÖÖR Ageröd SNOGERÖD Landsbygden Skog Öppen mark Vatten Bebyggelse Löberöd 102 Kommungräns Landsbygden Största delen av kommunens

Läs mer

TURISM OCH REKREATION

TURISM OCH REKREATION TURISM OCH REKREATION TURISM OCH REKREATION störst mätt i antal övernattningar. Bjäres turistattraktioner är i stor utsträckning knutna till natur- och kulturmiljöer och alldeles särskilt till kustområdets

Läs mer

skärgårdsstiftelsens pärlor

skärgårdsstiftelsens pärlor skärgårdsstiftelsens pärlor Lena Nyberg Lena Nyberg Vd SKÄRGÅRDSSTIFTELSEN Syfte och stadgar Skärgårdsstiftelsen ska verka för att bevara skärgårdens egenart, naturvärden och landskapsbild och samtidigt

Läs mer

MÖJLIGHETERNAS TOMT MITT I SKÅNE BOSJÖKLOSTER

MÖJLIGHETERNAS TOMT MITT I SKÅNE BOSJÖKLOSTER MÖJLIGHETERNAS TOMT MITT I SKÅNE BOSJÖKLOSTER I mellersta Skåne, ca 2 km söder om Höör och ca 0,9 km norr om Västra och Östra Ringsjöarna, är ett markområde av fastigheten Bosjökloster 1:33 till salu.

Läs mer

Grytåsa rullande kullar och betade backar

Grytåsa rullande kullar och betade backar VANDRINGSLEDER 1(11) Örkelljunga kommun turism@orkelljunga.se Hitta till Grytåsa parkeringar med gps: Grytåsa centrum: N 56 15.335 E 013 13.648 X: 1340249 Y: 6239380 Flinka sjö: N 56 15.320 E 013 15.283

Läs mer

Efter godkännande av planprogram skall detaljplaner upprättas. Den första planen rör Erikstorpsområdet med camping, stugby och golfbana.

Efter godkännande av planprogram skall detaljplaner upprättas. Den första planen rör Erikstorpsområdet med camping, stugby och golfbana. Landskrona 2011-03-10 KS 45 Stadsbyggnadskontoret har lämnat ut till samråd förslag till planprogram för Norra Borstahusen. Avsikten med programmet är att skapa planstöd för byggnation på upp till 1100

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd. Fördjupning av Kungälvs naturvårds- och friluftslivsplan 2011-11-15

Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd. Fördjupning av Kungälvs naturvårds- och friluftslivsplan 2011-11-15 Närströvområden i Kärna, Kode och Diseröd Fördjupning av Kungälvs naturvårds- och friluftslivsplan 2011-11-15 Text: Foton: Ola Sjöstedt, Norconsult AB och TorBjörn Nilsson, Kungälvs kommun under överinseende

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun

BEHOVSBEDÖMNING. Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde 1(10) tillhörande program för. inom Norsholm i Norrköpings kommun SPN-468/2007 214 1(10) BEHOVSBEDÖMNING tillhörande program för Fastigheten Norsholms gårdsområde 1:171 med närområde inom Norsholm i Norrköpings kommun Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 17 augusti

Läs mer

NYDALA fördjupad översiktsplan

NYDALA fördjupad översiktsplan NYDALA fördjupad översiktsplan FÖP Nydala Avgränsning Planområdet avgränsas av E4, Kolbäcksvägen, Täfteåvägen samt Tavleån. Nydalasjöns vattenkvalité Lång omsättningstid. Litet tillrinningsområde i förhållande

Läs mer

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN

SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN SUMMERING AV INKOMNA SYNPUNKTER UNDER WORKSHOPEN ÖNSKEMÅL FÖR MIG PERSONLIGEN -Bättre bussförbindelser -Kunna bygga ut -Planera mer för Jutvikens badplats -Satsa på fritidsboende istället för åretrunt

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar

Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar Karaktärsområde III - Framtida utveckling redovisat för Jordbrukslandskapet den goda jorden med sina öar av kyrkbyar och gårdar KARAKTÄRSOMRÅDEN Jordbrukslandskapet mellanrummen 167 Karaktärsområde III

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Stockholms skärgård; yttre delen - karta 1

Stockholms skärgård; yttre delen - karta 1 Stockholms skärgård; yttre delen - karta 1 Stockholms skärgård; yttre delen - karta 2 Stockholms skärgård; yttre delen - karta 3 Stockholms skärgård; yttre delen Kommuner: Haninge 0136 Norrtälje 0188 Nynäshamn

Läs mer

Upptäck lederna i. Biskopstorp!

Upptäck lederna i. Biskopstorp! Upptäck lederna i Biskopstorp! Välkommen till våra vandringsleder i Biskopstorp Det finns för närvarande sex slingor i naturreservatet. Ytterligare tre planeras vara klara 2014. Längs fyra av slingorna

Läs mer

Yttrande om samrådsunderlag betr. Hamn-, kross- och vattenverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns kommun

Yttrande om samrådsunderlag betr. Hamn-, kross- och vattenverksamhet på fastigheten Näsby 3:24 i Nykvarns kommun MUSEIFÖRENINGEN Tjänsteställe, handläggarens namn och telefon Banavdelningen, Hans Wicklund, 070-6393722 Sändlista: Skanska asfalt och betong AB, region bergmaterial. Länsstyrelsen i Stockholms län (D.nr.

Läs mer

Kultur, fritid och rekreation

Kultur, fritid och rekreation Kultur, fritid och rekreation 153 154 KULTUR MÅLSÄTTNING - Det ska finnas förutsättningar för ett rikt kulturellt utbyte inom kommunen - Kommunen ska sträva efter att bli ett filmcentrum i regionen - Ett

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län

Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län 1(5) Område av riksintresse för friluftsliv i Västra Götalands län Namn: Kinnekulle Befintligt riksintresse, texten omarbetad Befintligt riksintresse, texten är fortfarande relevant Den gamla gränsdragningen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län

Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län 1 (6) Behovsbedömning av Upphävande av detalj- och byggnadsplaner inom Risbäcks by Dorotea kommun, Västerbottens län Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

FRILUFTSLIV - TURISM

FRILUFTSLIV - TURISM MULLSJÖ KOMMUN 103 Badet vid Näs i Bjurbäck lockar både bofasta barnfamiljer och turister. FRILUFTSLIV - TURISM HUR SER DET UT? Mycket beroende på sitt höga läge över havet och sin friska luft är Mullsjö

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07

Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Sida 1 av 5 Detaljplan, Umeå kommun Diarienummer: PLA 12-07 2013-06-11 Behovsbedömning av detaljplan Dnr PLA 12-07 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

BRASTAD OCH BRODALEN

BRASTAD OCH BRODALEN BRASTAD OCH BRODALEN Bakgrund Brastad är centralort i kommunens norra del. Under 1970- och 80- talen växte samhället kraftigt. Flera tillverkningsindustrier som skapade arbetstillfällen och den ökade befolkningen

Läs mer

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM

VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM VÄLKOMEN TILL ETT UNIKT BOENDE MED NATURUPPLEVELSER OCH LIVSKVALITETER I CENTRUM Ydre kommun Ydre är en av Sveriges minsta kommuner med en befolkning på ca 4000 personer, vilket samtidigt kanske är den

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken.

24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Hällbacken. Dalbo. Bodskataudden. Porsön. Kronan. Lulsundet. Bergviken. Hällbacken Dalbo Bodskataudden Porsön Stormvägen Blidvägen Sinksundet Björkskatans centrum Väderleden Höstvägen Björkskataleden Kronan Lulsundet Bergviken Kronan 24 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar,

Läs mer

Vege Projekt Vege. Höganäs Ängelholm Helsingborg

Vege Projekt Vege. Höganäs Ängelholm Helsingborg Vege Projekt Vege Höganäs Ängelholm Helsingborg Vision syfte Foto: Anders Malmberg Utveckla området med potentialen för boende, kommunikationer, turism och rekreation i fokus. Beslutsunderlag kring Västkustbanan

Läs mer

Upplands Väsby kommun, värdebeskrivningar samt källförteckning

Upplands Väsby kommun, värdebeskrivningar samt källförteckning 1 (5) Upplands Väsby kommun, värdebeskrivningar samt källförteckning Väst, värdebeskrivning A De aktuella stränderna i delområdet ingår i Mälarens öar och strandområden som i sin helhet omfattas av riksintresse

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Det är här det händer

Det är här det händer Det är här det händer En del av Värmland och Dalslands kanal Foto: Rikard Ohlin Svensbyn är en bra start när du ska uppleva Sillerud Att kalla butiken i Svensbyn för enbart en lanthandel känns inte riktigt

Läs mer

FRITIDS- OCH BESÖKSNÄRING

FRITIDS- OCH BESÖKSNÄRING FRITIDS- OCH BESÖKSNÄRING Kommunens mångfald i naturmiljöer tillsammans med fasta motionsanläggningar skapar förutsättningar för aktiviteter till gagn för hälsa och livskvalité. Rekreation handlar om att

Läs mer

Facit till cykeltipsrunda till Ringsjön 31 maj 2014

Facit till cykeltipsrunda till Ringsjön 31 maj 2014 Facit till cykeltipsrunda till Ringsjön 31 maj 2014 FRÅGA 1 Var finns närmaste vulkan? 1. Gissör, Ringsjöns största ö X. Lillö, en halvö i Västra Ringsjön 2. Allarps bjär, norr om Hallaröd. Vulkaner var

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

Fylleåleden. en vandring längs Fylleån TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Fylleåleden. en vandring längs Fylleån TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Fylleåleden en vandring längs Fylleån TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Förord Anläggandet av en led längs Fylleån är ett sätt att ta till vara på redan befintliga kvaliteér och göra Fylleån mer tillgänglig

Läs mer

TYRESÖ STRANDÄNGAR rekreation och grönstruktur

TYRESÖ STRANDÄNGAR rekreation och grönstruktur TYRESÖ STRANDÄNGAR rekreation och grönstruktur Ekologigruppen AB Dalslandsgatan 7 SE 118 58 Stockholm Tel. 08 642 20 90 Telefax 08 641 71 43 Organisationsnummer 556342-2285 E-post eko@ekologigruppen.se

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Natur- och kulturvärden i Holmöskärgården en resurs för framtida utveckling

Natur- och kulturvärden i Holmöskärgården en resurs för framtida utveckling Natur- och kulturvärden i Holmöskärgården en resurs för framtida utveckling 2012-05-15 Ulf Holmgren Kulturmiljöer på Holmöarna Holmö by Bykärnan på Holmön med slingrande byväg, rödfärgade enkelstugor,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021

BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 BEHOVSBEDÖMNING TILL DETALJPLAN FÖR HÄSSLEHOLM 89:87 SJÖRRÖDS GÅRD 131021 2 BEHOVSBEDÖMNING AV DETALJPLAN FÖR SJÖRÖD LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

VEDDÖKILEN LANDSKAPSANALYS 2012-05-09

VEDDÖKILEN LANDSKAPSANALYS 2012-05-09 Innehållsförteckning Inledning 3 Naturgeografi 4 Kulturgeografi 6 Rumslig visuell analys 9 Landskapskaraktärsområden 12 Framställt av: Liljewall Arkitekter AB www.liljewall-arkitekter.se tel. 031-350 70

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun

BILAGA 1 TILLHÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT Sida 1(6) Datum Samhällsbyggnad Naturvård. Arvika kommun BILAGA 1 1(6) Datum 2014-12-16 Samhällsbyggnad Naturvård Arvika kommun Glafsfjorden Karta 11-20 Glafsfjorden är en stor och långsträckt sjö som omfattar flera större vikar och ett antal öar. Sjön är relativt

Läs mer

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare

Länsnaturträff. Helsingborg 5 oktober Malin Andersson Friluftslivssamordnare Länsnaturträff Helsingborg 5 oktober 2016 Malin Andersson Friluftslivssamordnare Friluftslivspolitiken & friluftsmålen Länsstyrelsens uppdrag Ledinventering Riksintresse Friluftsliv Vad är friluftsliv?

Läs mer

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte Bosjökloster 28 augusti 2007,

Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte Bosjökloster 28 augusti 2007, Minnesanteckningar från Ringsjöbygdens Framtid - Stormöte Bosjökloster 28 augusti 2007, 18.00-21.00 1. Mötets inledning Projektledare Richard Nilsson från Höörs kommun hälsar alla välkomna och tycker det

Läs mer

Yttrande över Översiktsplan 2035 samrådshandling Ängelholms kommun.

Yttrande över Översiktsplan 2035 samrådshandling Ängelholms kommun. Yttrande över Översiktsplan 2035 samrådshandling Ängelholms kommun. Översiktsplan för samråd. Socialdemokraterna ger följande synpunkter till planen. Texten är föredömligt kort och tydlig samt väl genomtänkt.

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson

Strandskydd och boende vid stranden. Foto: Jana Andersson Strandskydd och boende vid stranden Foto: Jana Andersson Vad är strandskydd? Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs

Läs mer