VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING"

Transkript

1 LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 144

2 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen Håkan Persson, Planchef Frida Petersson, Planarkitekt/ansvarig handläggare Johan Nilsson, Planarkitekt Maria Lindgren, Byggnadsinspektör Olle Bylander, Kommunekolog Michael Horn, Miljöinspektör Gunnar Israelsson, Samhällsplanerare Liselott Hansson Malmsten, Landsbygdsutvecklare Samrådshandling: LIS, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun juni 2013 Framsida: Kättbosjön sedd från kapellet i Kättbo Baksida: Skepphusviken, Venjansjön

3 SAMMANFATTNING Sedan 2009 gäller ny lagstiftning för strandskyddet. En av nyheterna är att kommunen ska redovisa områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i sin översiktsplan, s.k. LIS-områden. Inom LIS-områden kan det bli lättare att etablera bostäder och verksamheter inom strandskyddet. Strandskyddet behålls inom LIS-områdena fram till den dag en dispens beviljas eller strandskyddet upphävs i detaljplan. Mora kommuns gällande översiktsplan är från 2006 och i stora delar fortfarande aktuell. Därför pekas LIS-områdena ut i ett tematiskt tillägg till översiktsplanen. Det tematiska tillägget gäller tillsammans med den gällande översiktsplanen från Sex stycken fokusområden har pekats ut, inom vilka det bedöms finnas bäst möjligheter att åstadkomma landsbygdsutveckling genom ökade möjligheter att bygga nära vatten. De sex områdena är Norra Venjan, Söromsjöbygden, Västra Siljan, Östra Siljan, Orsasjön och Österdalälven. Inom varje fokusområde har mellan fem och sju LIS-områden pekats ut, sammanlagt 36 stycken. LIS-områdena har olika syften och olika detaljerad avgränsning eftersom förutsättningarna ser olika ut på olika platser i kommunen. Vissa LIS-områden ligger vid kommunens stora sjöar, Siljan och Orsasjön, medan andra LIS-områden inkluderar hela byar men bara omfattar små vattendrag.

4 F3. VÄSTRA SILJAN Fokusområdet Västra Siljan omfattar området från Mora och söderut längs Vikaviken ner till Sollerön. Avståndet till Mora varierar mellan fyra kilometer och drygt två mil, bilvägen. Närheten till Mora och Siljan samt det stora utbudet av aktiviteter för både idrott, motion och friluftsliv är fokusområdets främsta tillgångar. Siljan är fokusområdets största vatten. Inom fokusområdet ligger ett flertal byar och tätorter, bland annat Mora kommuns tredje största tätort Sollerön med närmare 1000 invånare. Byarna och tätorterna, bland annat Vinäs, Vika och Gesunda, ligger framförallt nära Siljan, många av dem med jordbruksmark mellan bebyggelsen och stranden. Längre från Siljan ligger även ett antal fäbodar, bland annat Selbäck och Mångberg. Syftet med de LIS-områden som pekas ut inom fokusområdet är att kunna erbjuda attraktivt boende och plats för verksamheter inom besöksnäringen på vissa platser vid Siljan samt att möjliggöra utbyggnad i områden som omfattas av många små vattendrag. Hela fokusområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv enligt 4 kap. 2 Miljöbalken samt riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap. Miljöbalken på grund av de goda förutsättningarna för natur- och kulturstudier samt friluftsliv. Kulturbygden och vattendragen är viktigast att bevara inom riksintresset. Siljan omfattas av riksintresse för naturvård för sina biologiska värden och sitt värde för fisket. Siljan är också utpekat som ett område där kommunen enligt miljöbalken 7 kap. 18 e ska vara restriktiv med att peka ut LIS-områden om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse. Fokusområdet har god tillgång till service på grund av närheten till Mora och den service som finns på Sollerön. På Sollerön finns bensin- 50

5 station, och en livsmedelsaffär som är ombud för posten och apoteket. Förskola, fritidshem och skola F-6 finns på Sollerön och i Vika. På Sollerön finns också bibliotek och ett trygghetsboende. Bussförbindelserna är mycket goda mellan Mora och Sollerön med avgångar både vardagar och lördagar. Vissa avgångar trafikerar Gesunda, Ryssa och Vika, medan andra avgångar trafikerar Vinäs. Det finns ett stort utbud av aktiviteter för den som är intresserad av motion, idrott eller friluftsliv. Aktiva idrottsföreningar finns både på Sollerön samt i Gesunda, Vika och Vinäs och deras verksamheter omfattar allt från skidor, fotboll och ridning till golf, segling och kyrkbåtsrodd. Siljansleden för vandring ansluter till Gesunda och passerar Mångberg och Siljansleden för cykel passerar Gesunda, Sollerön och Vinäs. Inom fokusområdet finns även ett flertal populära badplatser. Möjlighet till fiske finns både i Siljan samt i andra vatten inom fokusområdet. Vintertid ansluter skoterleder till Ryssa och Vika. Gesundabergets anläggning ger möjlighet till skidåkning både utför och på längden under vintern. Downhillcykling och andra aktiviteter finns under sommaren och resten av året. Här ligger även Tomteland. Den goda tillgången till service och kollektivtrafik i kombination med närheten till Mora gör fokusområdet till ett område som är lämpligt för landsbygdsutveckling. Det är möjligt att bo i fokusområdet under större delen av livet och arbetspendling till Mora kan ske med buss i vissa fall. Den naturvärdesinventering som utgör underlag för utpekandet av LIS-områden omfattar inventering av stränderna längs Siljan och Mångsjön samt delar av Mångån, Ryssån, Ässbäcken, Björnån och Bossån. 51

6 Vika, med jordbruksmark mellan bebyggelsen och Siljan. Kulåra, Sollerön, med badplats och camping i förgrunden. 52

7 D32. Selbäck Mora D31. Åmåsäng 70 D33. Vika Siljan Vikaviken D37c. Bengtsarvet, Sollerön E45, 26 D34. Ryssa D37a. Kulåra, Sollerön D35. Gesunda D37b. Rävnäs, Sollerön D36. Mångberg 0 2,5 5 10Kilometer 53

8 D31. ÅMÅSÄNG Åmåsäng ligger knappt fyra kilometer söder om centrala Mora, avskilt från bebyggelsen i Klockarhagen av jordbruksmark och skog. Bebyggelsen är en blandning mellan permanentbostäder och fritidshus. Här ligger även Åmåsängsgården som bedriver campingverksamhet. Lämpligt för landsbygdsutveckling Områdets närhet till Mora gör det lämpligt för både permanentbostäder och fritidshus. En utvidgning av campingverksamheten vid Åmåsängsgården kan bidra till fler arbetstillfällen och ge bättra förutsättningar för andra verksamheter inom besöksnäringen. Vatten som omfattas Siljan och Missbäck samt ytterligare små vattendrag. Värden för natur och friluftsliv Det öppna landskapet med betesmark och jordbruksmark mellan Klockarhagen och Åmåsäng är viktigt för upplevelsen av Åmåsäng. Badplatsen är värdefull som rekreationsområde för Moras invånare och turister. En nyckelbiotop finns vid Siljans strand strax norr om badplatsen. Från badplatsen och norrut redovisar den översiktliga naturvärdesinventeringen ett längre sammanhängande område med höga naturvärden. uppstå inom LIS-området. Se även kommande VA-plan för Mora kommun. LIS-områdets syfte Att möjliggöra utveckling av campingverksamhet samt möjliggöra för bostäder i ett attaraktivt läge vid Siljan på cykelavstånd till Mora. Lämpliga etableringar Bostäder, lokaler och anläggningar för det lokala föreningslivet samt byggnader och anläggningar för friluftslivet eller företag inom besöksnäringen, exempelvis camping. Gällande översiktsplan Delområdet ingår i område Bs1 Mora tätort i gällande översiktsplan. Detaljplanering och lovprövning Ett planprogram krävs vid åtgärder som kräver dispens från strandskyddet om landsbygdsutveckling anges som särskilt skäl. Ett sådant planprogram är påbörjat. Begränsningar Samtliga begränsningar och riktlinjer i kap Generella Riktlinjer. Rekommendationerna i gällande översiktsplan kommer att ersättas av efterföljande planprogram Service Restaurang, café och kiosk finns vid campingen, i första hand sommartid. Idrott och friluftsliv Badplats och småbåtshamn finns inom LISområdet och möjlighet till fiske i Siljan. Siljansleden för cykling passerar och vintertid ansluter skoterspår i Vinäs. Det är nära till Mora som har ett stort utbud av aktiviteter. Vatten och avlopp (VA) Allmänt VA är utbyggt i delar av LIS-området. I LIS-området finns även gemensamhetsanläggningar som är kopplade till den allmänna VA-anläggningen. Utredning om hur den allmänna VA-anläggningen kan och ska utökas sker utifrån de behov som eventuellt kommer att Utmaningar och avvägningar Efterföljande planläggning behöver säkerställa att allmänhetens tillgänglighet till badplatsen inte inskränks av en utvidgning av Åmåsängsgårdens verksamhet. Planprogrammet behöver också säkerställa att rörelser mellan campingplats och badplats inte orsakar orimliga störningar för befintliga bostadshus. Behovet av förändringar på infartsvägen behöver ses över. Konsekvenser Möjligheter att utöka campingen ger förbättrade förutsättningar för befintligt företag. Det bedöms i förlängningen kunna leda till fler arbetstillfällen och ett ökat utbud av service och aktiviteter som även boende i närområdet kan ha nytta och glädje av. Nya bostäder bedöms ge ökat underlag för service i Mora. 54

9 Utmeland Klockarhagen Missbäck Åmåsäng Siljan Vinäs 0 0,5 1 2Kilometer D31. ÅMÅSÄNG Område lämpligt för landsbygdsutveckling (LIS-område) Naturvärdesinventering, område med höga naturvärden Skyddad eller värdefull natur, exempelvis naturreservat och nyckelbiotoper Jordbruksmark 55

10 D32. SELBÄCK LIS-området Selbäck består av de tre fäbodarna Norra Selbäck, Södra Selbäck och Mellan Selbäck. Fäbodbebyggelsen har delvis byggts om och byggts till under senare tid. Avståndet till centrala Mora är ungefär sex kilometer. Lämpligt för landsbygdsutveckling LIS-området ligger lantligt men ändå nära Mora. Vatten som omfattas Ett antal mindre vattendrag. Värden för natur och friluftsliv Den översiktliga naturinventeringen som genomförts omfattar inga vattendrag inom LIS-området. Området gränsar till riksintresse för naturvård, Morafältet, ett stort sanddeltaområde vid Österdalälvens utlopp i Siljan. Service Förskola, fritidshem och skola F-9 finns i sydvästra Mora, ungefär fem kilometer från LISområdet. Även livsmedelsbutik finns på samma avstånd. Idrott och friluftsliv LIS-området ligger i direkt anslutning till Hemus med ett stort utbud av markerade spår och tillgång till elljusspår för skidor eller löpning/gång beroende på säsong. Vid Hemus ansluter även Siljansleden för vandring och Fäbodrundan. Vintertid ansluter skoterspår. Det är nära till Mora som har ett stort utbud av aktiviteter. Vatten och avlopp (VA) Allmänt vatten och avlopp är inte utbyggt inom LIS-området. Kommande VA-plan för Mora kommun kommer att ge information om vatten och avlopp i området kommer att lösas via den allmänna VA-anläggningen eller genom enskilda anläggningar. LIS-områdets syfte Att möjliggöra förtätning och utbyggnad i ett lantligt läge, men ändå med cykelavstånd till Mora, utan hinder från de små vattendrag som finns i området. Lämpliga etableringar Bostäder, lokaler och anläggningar för det lokala föreningslivet samt byggnader och anläggningar för friluftslivet eller företag inom besöksnäringen. Gällande översiktsplan Särskilda rekommendationer för bebyggelse finns inte i gällande översiktsplan för Mora kommun. Detaljplanering och lovprövning De generella riktlinjerna i kap Detaljplan och bygglov gäller för hela området. Begränsningar Samtliga begränsningar och riktlinjer i kap Generella riktlinjer gäller. Rekommendationerna i kap. 7. Landsbygdsutveckling i gällande översiktsplan fortsätter att gälla. Utmaningar och avvägningar Sambandet mellan bebyggelsen och jordbrukslandskapet bidrar till områdets karaktär liksom bebyggelsens småskaliga karaktär. Detta bör beaktas vid nybyggnation. Konsekvenser Nya bostäder bedöms framförallt bidra till ett ökat underlag för service i Mora. 56

11 Hemus Norra Selbäck Mellan-Selbäck Södra Selbäck Norra Vika E45, ,5 1 2Kilometer D32. SELBÄCK S o Område lämpligt för landsbygdsutveckling (LIS-område) Skyddad eller värdefull natur, exempelvis naturreservat och nyckelbiotoper Jordbruksmark 57

12 D33. VIKA Vika ligger längs med E45/väg 26 och består av ett flertal byklungor där flera av byklungorna är karakteristiska holbyar. Avståndet till Mora varierar mellan sex och nio kilometer. Den södra delen av LIS-området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården och övrigt intresse för friluftslivet. Lämpligt för landsbygdsutveckling Området har tillgång till kollektivtrafik och ligger tillräckligt när Mora för att det ska vara möjligt att cykla. Skola finns inom LIS-området. Vatten som omfattas Bossån, Björnån och Ässbäcken samt ett flertal mindre vatten och vattendrag. Strandskyddat område vid Siljan omfattas inte av LIS-området. Vatten och avlopp (VA) Allmänt VA är utbyggt i delar av LIS-området. Utredning om hur den allmänna VA-anläggningen kan och ska utökas sker utifrån de behov som eventuellt kommer att uppstå inom det utpekade området. Se även kommande VA-plan för Mora kommun. LIS-områdets syfte Att möjliggöra förtätning och utbyggnad i ett lantligt läge nära Mora utan hinder från de små vattendrag som finns i området. Lämpliga etableringar Bostäder, lokaler och anläggningar för det lokala föreningslivet samt byggnader och anläggningar för friluftslivet eller företag inom besöksnäringen samt småindustri, handel och kontor. Värden för natur och friluftsliv En översiktlig naturvärdesinventering har genomförts längs Siljans strand och längs Bossån, Björnån och Ässbäcken inom LISområdet. Inventeringen redovisar områden med höga naturvärden längs stor del av Siljans strand samt en bit uppströms i Bossån. Övriga vatten och vattendrag inom delområdet har inte inventerats. Om det finns önskemål om exploatering inom område som redovisats innehålla höga naturvärden behöver en mer detaljerad inventering genomföras för att avgöra om dispens från strandskyddet kan lämnas. I LIS-områdets norra och västra del finns två nyckelbiotoper och två områden med utpekade naturvärden. Vikaviken är värdefull för fisket och friluftslivet. Service Förskola, fritidshem och skola F-6 finns centralt i LIS-området. Närmaste livsmedelsaffär finns i Mora. Idrott och friluftsliv I Vika finns elljusspår för skidor eller löpning/ gång beroende på säsong. Badplats och möjlighet till fiske och paddling i Siljan. Vintertid ansluter skoterspår till byn. Det är nära till Mora som har ett stort utbud av aktiviteter. Gällande översiktsplan LIS-området överensstämmer med delområde Bs10 Vika i gällande översiktsplan med undantag för strandskyddat område vid Siljan som inte omfattas av LIS-området. Detaljplanering och lovprövning De generella riktlinjerna i kap Detaljplan och bygglov på sidan 17 gäller för hela området. Begränsningar Samtliga begränsningar och riktlinjer i kapitel 4.3. Generella Riktlinjer. Dessutom rekommendationerna för Bs10. Vika i gällande översiktsplan. Utmaningar och avvägningar Ny bebyggelse behöver ta hänsyn till den befintliga holbebyggelsen så att byklungorna är tydligt urskiljbara även fortsättningsvis. Konsekvenser Nya fritidshus och fler eller utökade verksamheter för besöksnäringen bedöms framförallt bidra till ökat underlag för service i Mora. Nya permanentbostadshus kan även stärka underlaget för förskolan, fritidshemmet och skolan i Vika samt kollektivtrafiken till Mora. 58

13 E45, 26 Norra Vika Bossån Björnån Stenis Södra Vika Ässbäcken Vikaviken Siljan 0 0,5 1 2Kilometer D33. VIKA Område lämpligt för landsbygdsutveckling (LIS-område) Naturvärdesinventering, område med höga naturvärden Skyddad eller värdefull natur, exempelvis naturreservat och nyckelbiotoper Jordbruksmark 59

14 D34. RYSSA Ryssa ligger vid Ryssåns utlopp i Vikaviken. Byn var tidigare en fäbod och ligger en dryg mil från både Mora och Sollerön. LIS-området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården och ett område vid Ryssån omfattas av övrigt intresse för friluftslivet. Lämpligt för landsbygdsutveckling Området har tillgång till kollektivtrafik och ligger nära Mora. Vatten som omfattas Siljan, Ryssån och andra mindre vattendrag Värden för natur och friluftsliv En översiktlig naturvärdesinventering har genomförts längs Siljans och Ryssåns stränder. Områden med höga naturvärden finns både norr och söder om Ryssa samt längs Ryssån. Övriga vatten och vattendrag inom delområdet har inte inventerats. Om det finns önskemål om exploatering inom område som redovisats innehålla höga naturvärden behöver en mer detaljerad inventering genomföras för att avgöra om dispens från strandskyddet kan lämnas. Inga andra kända naturvärden finns inom LISområdet. Vikaviken är värdefull för fisket och friluftslivet. Service Förskola, fritidshem och skola F-6 finns i Vika ungefär fem kilometer bort. Närmaste livsmedelsaffär finns i Mora och på Sollerön. Idrott och friluftsliv Badplats och möjlighet till fiske och paddling i Siljan. Vintertid ansluter skoterspår till byn. LIS-området ligger endast sex kilometer från Gesundabergets anläggning. Vatten och avlopp (VA) Allmänt vatten och avlopp är inte utbyggt inom LIS-området. Kommande VA-plan för Mora kommun kommer att ge information om vatten och avlopp i området kommer att lösas via den allmänna va-anläggningen eller genom enskilda anläggningar. LIS-områdets syfte Att möjliggöra etablering av ny bostadsbebyggelse och nya företag inom besöksnäringen i ett attraktivt läge vid Siljan och Ryssån. Lämpliga etableringar Bostäder, lokaler och anläggningar för det lokala föreningslivet samt byggnader och anläggningar för friluftslivet eller företag inom besöksnäringen. Gällande översiktsplan Särskilda rekommendationer för bebyggelse finns inte i gällande översiktsplan för Mora kommun. Detaljplanering och lovprövning De generella riktlinjerna i kap Detaljplan och bygglov gäller för hela området. Begränsningar Samtliga begränsningar och riktlinjer i kap Generella riktlinjer gäller. Rekommendationerna i kap. 7. Landsbygdsutveckling i gällande översiktsplan fortsätter att gälla. Utmaningar och avvägningar Med hänsyn till att LIS-områden ska pekas ut restriktivt vid Siljan redovisas endast väl avgränsade LIS-områden inom strandskyddat område för Siljan. Konsekvenser Nya fritidshus och fler eller utökade verksamheter för besöksnäringen bedöms framförallt bidra till ökat underlag för service i Mora. Nya permanentbostadshus kan även stärka underlaget för förskolan, fritidshemmet och skolan i Vika samt kollektivtrafiken till Mora. 60

15 Södra Vika Vikaviken Siljan E45, 26 Ryssån Ryssa 0 0,5 1 2Kilometer D34. RYSSA Område lämpligt för landsbygdsutveckling (LIS-område) Naturvärdesinventering, område med höga naturvärden Skyddad eller värdefull natur, exempelvis naturreservat och nyckelbiotoper Jordbruksmark 61

16 D35. GESUNDA Gesunda ligger på en sluttning vid Siljan ungefär en och en halv mil söder om Mora och fem kilometer från Sollerön. Ovanför byn Gesunda ligger Gesundabergets anläggning och Tomteland. Delar av LIS-området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården respektive övrigt intresse för friluftslivet. Lämpligt för landsbygdsutveckling Området har tillgång till kollektivtrafik samt ligger på cykelavstånd från befintlig service på Sollerön. På Gesundaberget och i byn Gesunda finns företag inom besöksnäringen som kan utvecklas vidare eller bidra till att nya företag kan startas. som eventuellt kommer att uppstå inom det utpekade området. Se även kommande VA-plan för Mora kommun. LIS-områdets syfte Att möjliggöra förtätning och utbyggnad av bostäder, företag inom turismnäringen och turism- och sportanläggningen vid Gesundaberget utan hinder från de små vattendrag som finns i området. Lämpliga etableringar Bostäder, lokaler och anläggningar för det lokala föreningslivet samt byggnader och anläggningar för friluftslivet eller företag inom besöksnäringen samt småindustri, handel och kontor. Vatten som omfattas Mångån samt ett flertal mindre vattendrag. Strandskyddat område vid Siljan omfattas inte av LIS-området. Värden för natur och friluftsliv En översiktlig naturvärdesinventering har genomförts längs Siljans och Mångåns stränder. Områden med höga naturvärden redovisas längs Mångån. Om det finns önskemål om exploatering inom område som redovisats innehålla höga naturvärden behöver en mer detaljerad inventering genomföras för att avgöra om dispens från strandskyddet kan lämnas. Inom LIS-området finns även ett antal nyckelbiotoper och andra områden med höga naturvärden. Service Förskola, fritidshem, livsmedelsbutik och trygghetsboende finns på Sollerön. Idrott och friluftsliv Inom LIS-området ligger Gesundabegets skidanläggning med möjlighet till både utförsåkning och längdskidåkning. Siljansleden för cykling passerar genom LIS-området och Siljansleden för vandring ansluter till LIS-området. Det finns även elljusspår och ishockey-plan i Gesunda. Vatten och avlopp (VA) Allmänt VA är utbyggt inom LIS-området. Utredning om hur den allmänna VA-anläggningen kan och ska utökas sker utifrån de behov Gällande översiktsplan LIS-området överensstämmer med delområde Bs 13. Gesunda i gällande översiktsplan med undantag för strandskyddat område vid Siljan som inte omfattas av LIS-området. Detaljplanering och lovprövning För utbyggnad av Gesundabergets eller Tomtelands anläggning och bostadsområden i anslutning till Gesundaberget krävs detaljplan. För övriga delar av LIS-området gäller de generella riktlinjerna i kap Detaljplan och bygglov. Begränsningar Samtliga begränsningar och riktlinjer i kap Generella riktlinjer. Dessutom gäller rekommendationerna för Bs 13. Gesunda i gällande översiktsplan. Utmaningar och avvägningar Bebyggelsen i Gesunda och bebyggelsen vid Gesundaberget bör inte växa ihop. Konsekvenser En utveckling av området kring Gesundaberget kan resultera i fler arbetstillfällen. Ny fritidshusbebyggelse kan stärka underlaget för verksamheter på Gesundaberget och underlaget för service på Sollerön och i Mora. Nya permantbostäder kan även stärka underlaget för förskola, fritidshem och skola på Sollerön samt kollektivtrafiken till Mora. 62

17 Vikaviken Sollerön Siljan Gesunda Gesundaberget Mångån Kilometer D35. GESUNDA Område lämpligt för landsbygdsutveckling (LIS-område) Naturvärdesinventering, område med höga naturvärden Skyddad eller värdefull natur, exempelvis naturreservat och nyckelbiotoper Jordbruksmark 63

18 D36. MÅNGBERG Fäboden Mångberg ligger vid Mångån och Mångsjön, drygt två mil söder om Mora och drygt en mil från Sollerön. Fäbodkaraktären finns fortfarande kvar bland annat i gatusystemet medan många hus nu är av fritidshuskaraktär. Inom LIS-området ligger även fäboden Holen. Lämpligt för landsbygdsutveckling Området är attraktivt för bostadsbebyggelse med närhet till ett stort utbud av aktiviteter vid Gesundaberget och på Sollerön. Vatten som omfattas Mångsjön, Mångån och ett antal mindre vattendrag. Värden för natur och friluftsliv En översiktlig naturvärdesinventering har genomförts längs Mångsjöns och Mångåns stränder. Områden med höga naturvärden har identifierats längs Mångån samt vid Mångsjöns västra och södra strand. Om det finns önskemål om exploatering inom område som redovisats innehålla höga naturvärden behöver en mer detaljerad inventering genomföras för att avgöra om dispens från strandskyddet kan lämnas. Övriga vatten och vattendrag inom delområdet har inte inventerats. Inga övriga kända naturvärden finns inom LIS-området. Service Förskola, fritidshem, livsmedelsbutik och trygghetsboende finns på Sollerön. LIS-områdets syfte Att möjliggöra förtätning och utbyggnad av bostäder, bland annat enligt befintlig fastighetsindelning, i ett attraktivt läge nära sjön och ån samt utan hinder från de vattensmå vattendrag som finns i området. Lämpliga etableringar Bostäder Gällande versiktsplan Särskilda rekommendationer för bebyggelse finns inte i gällande översiktsplan för Mora kommun. Detaljplanering och lovprövning De generella riktlinjerna i kap Detaljplan och bygglov gäller för hela området. Begränsningar Samtliga begränsningar och riktlinjer i kap Generella riktlinjer. Rekommendationerna i kap. 7. Landsbygdsutveckling i gällande översiktsplan fortsätter att gälla. Utmaningar och avvägningar Befintligt gatusystem bör bevaras för att behålla en del av fäbodkaraktären. Konsekvenser Ny fritidshusbebyggelse kan stärka underlaget för service på Sollerön och i Mora. Nya permantbostäder kan även stärka underlaget för förskola, fritidshem och skola på Sollerön. Idrott och friluftsliv Siljansleden för vandring passerar genom LISområdet. Det är nära till Gesunda och Sollerön med ett stort utbud av idrotts- och friluftsaktiviteter. Vatten och avlopp (VA) Allmänt vatten och avlopp är inte utbyggt inom LIS-området. Kommande VA-plan för Mora kommun kommer att ge information om vatten och avlopp i området kommer att lösas via den allmänna VA-anläggningen eller genom enskilda anläggningar. 64

19 Siljan Mångån Mångberg Holen Mångsjön 0 0,5 1 2Kilometer D35. GESUNDA Område lämpligt för landsbygdsutveckling (LIS-område) Naturvärdesinventering, område med höga naturvärden Skyddad eller värdefull natur, exempelvis naturreservat och nyckelbiotoper Jordbruksmark 65

20 D37. SOLLERÖN KULÅRA, RÄVNÄS OCH BENGTSARVET Sollerön är Siljans största ö och ligger drygt en mil söder om Mora. Bebyggelsen är framförallt placerad centralt på ön i ett nord-sydligt stråk. Stora delar av Sollerön är riksintresse för naturvård och ingår i den nationella bevarandeplanen för jordbrukslandskapet. Delar av Sollerön är riksintresse för kulturmiljövård. Flera områden på ön är utpekade som övrigt intresse för kulturmiljövården. Lämpligt för landsbygdsutveckling Sollerön har god tillgång till service och tillgång till allmänna kommunikationer. Det finns etablerade företag inom besöksnäringen och ett stort utbud av idrotts- och friluftsaktiviteter. Vatten som omfattas Siljan och andra mindre vattendrag. Värden för natur och friluftsliv En översiktlig naturvärdesinventering har genomförts längs Siljans stränder. Områden med höga naturvärden har identifierats längs längs stor del av stranden. Om det finns önskemål om exploatering inom område som redovisats innehålla höga naturvärden behöver en mer detaljerad inventering genomföras för att avgöra om dispens från strandskyddet kan lämnas. Service Centralt på Sollerön finns förskola, fritidshem, skola F-6, livsmedelsbutik, bibliotek och trygghetsboende. På Sollerön finns även bensinmack. som eventuellt kommer att uppstå inom LISområdet. Se även kommande VA-plan för Mora kommun. LIS-områdets syfte Att möjliggöra utbyggnad av bostäder och möjlighet att utveckla minde verksamheter för besöksnäringen i attraktiva lägen vid Siljan. Lämpliga etableringar Område markerat med grönt ska vara tillgängligt för allmänheten (D37a. Kulåra) dock får enklare byggnader tillkomma som kan bidra till att utveckla befintlig byacamping och badplats, exempelvis servicebyggnader. I övriga områden är det lämpligt med bostäder, lokaler och anläggningar för det lokala föreningslivet samt byggnader och anläggningar för friluftslivet eller företag inom besöksnäringen. Gällande översiktsplan LIS-områdena ingår i delområde Bs 12 Sollerön i gällande översiktsplan. LIS-området vid Bengtsarvet är utpekat som område för framtida bostäder. Detaljplanering och lovprövning De generella riktlinjerna i kap Detaljplan och bygglov gäller för hela området. Begränsningar Samtliga begränsningar och riktlinjer i kap Generella riktlinjer gäller. Dessutom gäller rekommendationerna för Bs 12. Sollerön i gällande översiktsplan. Idrott och friluftsliv Siljansleden för cykling passerar via Sollerön. Det finns möjlighet till fiske och paddling i Siljan. På ön finns flera idrottsföreningar med verksamheter som omfattar som bland annat rodd, segling, fotboll och ridning. På Sollerön ligger även en golfbana. Det är nära till Gesundabergets skidanläggning. Vatten och avlopp (VA) På Sollerön finns allmänt vatten och avlopp. Utredning om hur den allmänna VA-anläggningen kan och ska utökas sker utifrån de behov Utmaningar och avvägningar I Rävnäs måste översvämningsrisken beaktas vid placering av nya byggnader. Rävnäs är inte kopplat till elnätet. Hänsyn måste tas till befintliga kulturmiljövärden. Konsekvenser Ny fritidshusbebyggelse kan stärka underlaget för service på Sollerön. Nya permantbostäder kan även stärka underlaget för förskola, fritidshem och skola på Sollerön samt kollektivtrafiken till Mora. 66

21 Rullbodarna Kulåra Siljan 0 0,25 0,5 1Kilometer D37A. SOLLERÖN - KULÅRA Område lämpligt för landsbygdsutveckling (LIS-område) Område som ska vara tillgängligt för allmänheten Naturvärdesinventering, område med höga naturvärden Jordbruksmark 67

22 Bodarna D37B. SOLLERÖN - RÄVNÄS Siljan 0 0,25 0,5 1Kilometer Område lämpligt för landsbygdsutveckling (LIS-område) Naturvärdesinventering, område med höga naturvärden Jordbruksmark 68

23 Siljan Bengtsarvet Centrala Sollerön 0 0,25 0,5 1Kilometer D37C. SOLLERÖN - BENGTSARVET Område lämpligt för landsbygdsutveckling (LIS-område) Naturvärdesinventering, område med höga naturvärden Skyddad eller värdefull natur, exempelvis naturreservat och nyckelbiotoper Jordbruksmark 69

24 Besöksadress: Fredsgatan 12 Postadress: Mora Tel nr (växel): E-post:

LIS. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN

LIS. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F3. VÄSTRA SILJAN Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen

Läs mer

ORSASJÖN SAMRÅDSHANDLING

ORSASJÖN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F4. ORSASJÖN SAMRÅDSHANDLING 145 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

LIS F2. SÖROMSJÖBYGDEN SAMRÅDSHANDLING. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun

LIS F2. SÖROMSJÖBYGDEN SAMRÅDSHANDLING. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F2. SÖROMSJÖBYGDEN SAMRÅDSHANDLING 143 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

ÖSTERDALÄLVEN SAMRÅDSHANDLING

ÖSTERDALÄLVEN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F6. ÖSTERDALÄLVEN SAMRÅDSHANDLING 147 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

LIS. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F5. ÖSTRA SILJAN

LIS. Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F5. ÖSTRA SILJAN LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F5. ÖSTRA SILJAN Anpassa elementet genom att skala (storleksförändra) proportionellt och placera filen så

Läs mer

NORRA VENJAN SAMRÅDSHANDLING

NORRA VENJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F1. NORRA VENJAN SAMRÅDSHANDLING 142 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F6. ÖSTERDALÄLVEN UTSTÄLLNINGSHANDLING

LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F6. ÖSTERDALÄLVEN UTSTÄLLNINGSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F6. ÖSTERDALÄLVEN UTSTÄLLNINGSHANDLING 147 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

ÖSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING

ÖSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F5. ÖSTRA SILJAN SAMRÅDSHANDLING 146 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F1. NORRA VENJAN UTSTÄLLNINGSHANDLING

LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F1. NORRA VENJAN UTSTÄLLNINGSHANDLING LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till översiktsplan för Mora kommun F1. NORRA VENJAN UTSTÄLLNINGSHANDLING 142 Arbetsgrupp Tommy Ek, Stadsarkitekt/förvaltningschef Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö

4 MARKANVÄNDNING OCH BEBYGGELSEUTVECKLING 4.6 Ellenö 4.6 ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil. Samhället har vuxit upp kring en hållplats

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling TÄTORTERNA Markanvändning och bebyggelseutveckling ELLENÖ Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 kilometer söder om Färgelanda. Avståndet till Uddevalla är 2 mil.

Läs mer

Markanvändning och bebyggelseutveckling

Markanvändning och bebyggelseutveckling 54 Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun Markanvändning och bebyggelseutveckling Tätorterna Ellenö Utgångspunkter Om Ellenö Ellenö är kommunens sydligast belägna samhälle, cirka 6 km söder om Färgelanda.

Läs mer

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan

STRANDSKYDD. Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan STRANDSKYDD Landsbygdsutveckling Tillägg till Översiktsplan 1 SAMRÅDSHANDLING STRANDSKYDD Allmänt Ändrade strandskyddsbestämmelser gäller fr o m 1 juli 2009. För ett utvecklat strandskydd med bättre lokal

Läs mer

Barsta hamn (Barsta 1:37,1:32 m.fl.) Nordingrå församling, Kramfors kommun. Detaljplaneprogram Barsta Hamn. Program till detaljplan för område vid

Barsta hamn (Barsta 1:37,1:32 m.fl.) Nordingrå församling, Kramfors kommun. Detaljplaneprogram Barsta Hamn. Program till detaljplan för område vid Detaljplaneprogram Barsta Hamn Program till detaljplan för område vid Barsta hamn (Barsta 1:37,1:32 m.fl.) Nordingrå församling, Kramfors kommun Planeringens Syfte Syftet med planeringen är att reglera

Läs mer

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01

Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45. Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Program för detaljplan för Ås-Hov 1:173, Byn 1:4 och 1:45 Sjövillan Krokoms kommun 2015-10-01 Krokoms kommun Postadress 835 80 Krokom Besöksadress Offerdalsvägen 8 Tel. 0640-161 00 Fax 0640-161 05 krokoms.kommun@krokom.se

Läs mer

Fördjupning Av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö kommuner. Augusti 2011.

Fördjupning Av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö kommuner. Augusti 2011. Juni 2012 Samrådsredogörelse Fördjupning Av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds och Gnosjö kommuner. Augusti 2011. Fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet har varit utsänd på samråd

Läs mer

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60)

25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 25(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka 25(60) 26(60) Fördjupad översiktsplan, Fjällbacka NATUR, FRILUFTSLIV OCH TURISM Människan mår bra av att uppleva grönska. Grönstrukturen tilldelas i huvudsak

Läs mer

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl

Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Detaljplan för Häggvik 2:4, 6:9, 7:8 m fl Fritidshus på Ringkallen Nordingrå, Kramfors kommun Upprättad av Palle Sjölander AB 2014-01-16 Ringkalleberget sett från Mädan (nordväst om planområdet) PLANBESKRIVNING

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-27 Sida 1-8

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-08-27 Sida 1-8 2013-08-27 Sida 1-8 Planutskott Plats och tid Kommunhuset, Mora, 2013-08-27, kl. 13.15-14.35. Beslutande Åke Knutz (C) Malin Höglund (M) Jaakko Mattila (C) Thomas Näslund (S) Övriga deltagare Anna Hed

Läs mer

Kustnära fritidsboende

Kustnära fritidsboende Kustnära fritidsboende ÖP KRISTIANSTAD - www.kristianstad.se Program för fritidshus vid Olseröd - Maglehem Stadsarkitektkontoret i Kristianstads kommun 2004-03-04 Inbjudan till samråd - vad tycker du?

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

Naturvårdens intressen

Naturvårdens intressen Naturvårdens intressen I Motala är det alltid nära till naturen. Inom Motala tätort är så mycket som en tredjedel av landarealen grönytor, med skiftande kvalitet och betydelse för boendemiljön och för

Läs mer

SAMRÅDSFÖRSLAG 2006-09-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-27 ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSFÖRSLAG 2006-09-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-27 ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2006-09-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten Anderssvedja 2:41 i Roslagsbro församling Dnr 06.101 91.214 Ks 07-42 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4. PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 4.1 Allmänna intressen Riksintressen och skyddsområden Naturvård Två områden i Bollebygds kommun är av riksintresse för naturvård. Skogsbygden är ett våtmarks- och odlingslandskap

Läs mer

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län

PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Godkänt av BN 2007-11-26 255 PLANPROGRAM UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL INSJÖN Leksands kommun, Dalarnas län Maj 2007, kompletterat i november 2007 1(5) Planprogram UTÖKNING AV CONTAINERTERMINAL I INSJÖN

Läs mer

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

4. TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN GGG Juridiska gränser Detaljplanelagt område Naturreservat, Miljöbalken 7 kap Skyddsområde vattentäkt, Miljöbalken 7 kap Strandskydd, Miljöbalken 7 kap Riksintressen - Miljöbalken 3 kap Friluftsliv och

Läs mer

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN

SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN SÄKERSTÄLLANDE AV RIKSINTRESSEN Riksintressen ska skyddas från åtgärder som påtagligt kan skada intresset. Om det blir fråga om en avvägning mellan olika konkurrerande riksintressen måste en avvägning

Läs mer

Utställningshandling april 2011 45

Utställningshandling april 2011 45 Miljökonsekvensbeskrivning miljökonsekvensbeskrivning Utställningshandling april 2011 45 Bakgrund Ändringar i strandskyddslagstiftningen Ändringar i miljöbalken och plan- och bygglagen beslutade av riksdagen

Läs mer

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun

DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun DETALJPLAN för del av FÅGLABÄCK 2:1, Skillingaryds tätort, Vaggeryds kommun Upprättad i januari 2008 reviderad i mars 2008 Miljö- och byggnämnden antog planen 2008-04-29 87. Planen vann laga kraft 2008-05-20

Läs mer

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER

BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER 1 Plan och miljökontoret Dnr: 2007-0709-214 ANTAGANDEHANDLING Del av MJÖLKENABBEN 1:4, SIRKÖN TINGSRYDS KOMMUN, KRONOBERGS LÄN BESKRIVNING ÖVER OMRÅDESBESTÄMMELSER HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM

RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM RIKSINTRESSEN, FÖRORDNINGAR OCH PROGRAM God hushållning med mark och vattenresurser är ett nyckelbegrepp i den lagstiftning som reglerar markanvändningen. Den fysiska

Läs mer

Detaljplan för Idre Golf, Ski & Spa Älvdalens kommun, Dalarnas län

Detaljplan för Idre Golf, Ski & Spa Älvdalens kommun, Dalarnas län UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 (8) SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN PLAN OCH BYGG Tomas Johnsson SAMRÅDSREDOGÖRELSE Upprättad i november 2008 Hur samrådet har bedrivits Underrättelse Handlingar Ett förslag till detaljplan,

Läs mer

Yttrande över vägledning för den nya lagstiftningen om strandskydd

Yttrande över vägledning för den nya lagstiftningen om strandskydd 1(5) Datum Diarienummer 2009-08-11 Ert dnr 190-3836-09 Nf Vårt dnr 013-2009-904459 Dokumenttyp Yttrande Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Yttrande över vägledning för den nya lagstiftningen om strandskydd

Läs mer

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun

Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun 1(10) Naturvårdsenheten Naturvårdshandläggare Linnea Bertilsson Enligt sändlista Förslag till beslut om utvidgning av strandskyddsområden i Dals-Eds kommun Innehåll Förslag till beslut Ärendets handläggning

Läs mer

DOM 2012-07-03 Stockholm

DOM 2012-07-03 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2012-07-03 Stockholm Mål nr M 7831-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-09-06 i mål nr M 1085-11, se bilaga

Läs mer

PLANPROGRAM - VRIGSTAD Nya bostadstomter vid Slättsjön Allmänt

PLANPROGRAM - VRIGSTAD Nya bostadstomter vid Slättsjön Allmänt Allmänt Efter en långvarig (sedan början av 1990-talet) tröghet i bostadsbyggandet i Sävsjö kommun har det nu börjat uppstå en viss efterfrågan på tomtmark för nyproduktion. Eftersom kostnaderna att bygga

Läs mer

Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl.

Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. Granskningshandling Dnr: BN 2012/6 215 Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län PLANBESKRIVNING augusti 2014 Handlingar Planbeskrivning, augusti 2014

Läs mer

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län

DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län DETALJPLAN FÖR FRILUFTSOMRÅDE (CAMPING) DEL AV HAPARANDA 29:31 STRANDEN HAPARANDA Haparanda kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING Tänkt lokalisering på stranden i rött 1(17) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Handlingar...

Läs mer

planprogram 2012-11-27 Detaljplan för KUNGBÄCK 1:38 m. fl. (Stensvik) Strömstads kommun, Västra Götalands län 1. (12)

planprogram 2012-11-27 Detaljplan för KUNGBÄCK 1:38 m. fl. (Stensvik) Strömstads kommun, Västra Götalands län 1. (12) planprogram --7 Detaljplan för KUNGBÄCK :38 m. fl. (Stensvik) Strömstads kommun, Västra Götalands län. () Innehållsförteckning INLEDNING 3 Bakgrund Planens syfte och huvuddrag PLANDATA 3 Läge, areal och

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms

Stadsbyggnadsförvaltningen 2013-03-04, kl 13.00. Ulla Björklund. Anna-Carin Rydstedt. Lassä Bröms 1-59 s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Ulf Tholerus (C), 28-43, 45-52 Lassä Bröms (C) Jan Olov Sundqvist (MOP) Sven-Anders Söderberg (M)

Läs mer

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING

Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Utdrag ur ekonomiska kartan SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-11-15 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2009-10-27 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten VÄNGSJÖBERG 9:1 och del av 7:15 och 7:21 i Gottröra församling Dnr

Läs mer

LIS-områden. Tematiskt tillägg till översiktsplanen DEL 2: Planförslag. Dnr: 2012-0224 2015-03-10 Vunnit laga kraft 2015-05-25

LIS-områden. Tematiskt tillägg till översiktsplanen DEL 2: Planförslag. Dnr: 2012-0224 2015-03-10 Vunnit laga kraft 2015-05-25 LIS-områden Tematiskt tillägg till översiktsplanen DEL 2: Planförslag Dnr: 2012-0224 2015-03-10 Vunnit laga kraft 2015-05-25 Skellefteå kommun 931 85 Skellefteå 0910-73 50 00 kundtjanst@skelleftea.se www.skelleftea.se/lis

Läs mer

PRELIMINÄR BEHOVSBEDÖMNING

PRELIMINÄR BEHOVSBEDÖMNING PRELIMINÄR BEHOVSBEDÖMNING RAMPROGRAM FÖR SÖDRA VIKEN VIKEN IDAG OCH IMORGON - inventering, analys och förslag till struktur? Upprättad den 1 februari 2011 BAKGRUND Genom de lagändringar och ändringar

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(7) Dnr 01634/203 FASTIGHETEN VASATORP 1:6 HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ägaren till Vasatorps gård inkom den 25 oktober 2013 (reviderad ansökan inkom den 15 januari 2014) med ansökan

Läs mer

Efter godkännande av planprogram skall detaljplaner upprättas. Den första planen rör Erikstorpsområdet med camping, stugby och golfbana.

Efter godkännande av planprogram skall detaljplaner upprättas. Den första planen rör Erikstorpsområdet med camping, stugby och golfbana. Landskrona 2011-03-10 KS 45 Stadsbyggnadskontoret har lämnat ut till samråd förslag till planprogram för Norra Borstahusen. Avsikten med programmet är att skapa planstöd för byggnation på upp till 1100

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen

GULLSPÅNGS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen GULLSPÅNGS KOMMUN Kommunstyrelseförvaltningen Ändring av översiktsplan för Gullspång tillägg avseende LISområden UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Utställningens genomförande Ett förslag till ändring av översiktsplan

Läs mer

Brygga och bad vid Trinntorp

Brygga och bad vid Trinntorp Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Sara Kopparberg, Ansvarig planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Brygga och bad vid Trinntorp Del av fastigheterna Trinntorp 1:1, Brevik 1:1 och Brevik

Läs mer

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3 Dnr: SBK 2009/167 Copyright BLOM Pictometry Planbeskrivning Detaljplan för del av Malmudden Svartholmen 3 Luleå kommun Norrbottens län Samrådshandling 2012-01 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och

Läs mer

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54

Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 82 Förhandsbesked och strandskyddsdispens för tre tomter på fastigheten Bensbyn 10:23 Ärendenr L 2015 54 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar: 1. efter lokaliseringsprövning

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön

Detaljplan för Vallsjöbaden. Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING. Vallsjön Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

Farstanäs. -del av fastigheten Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Dnr 2010-00616-214. DETALJPLANEPROGRAM Upprättat september 2010

Farstanäs. -del av fastigheten Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Dnr 2010-00616-214. DETALJPLANEPROGRAM Upprättat september 2010 Samhällsbyggnadskontoret - Plan Farstanäs -del av fastigheten Farsta 1:1 inom Järna kommundel i Södertälje Dnr 2010-00616-214 DETALJPLANEPROGRAM Upprättat september 2010 SYFTE OCH HUVUDDRAG Programmet

Läs mer

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning Detaljplan för Sibbarp 1:18 m. fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning) fastighetsförteckning

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA

BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA Söderköpings kommun BEHOVSBEDÖMNING OCH AVGRÄNSNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING, MKB, FÖR DEL AV GÄDDVIK 1:10, GÄDDVIK ÖSTRA, NORRA FINNÖ Behovsbedömning I enlighet med bestämmelserna i Plan- och bygglagen,

Läs mer

Detaljplan för Gällö samhälle

Detaljplan för Gällö samhälle Bräcke kommun, Jämtlands län Upprättad 2014-08-29 Samråd 2015-04-16 Granskning Antagen Laga kraft.. Planförfattare: Ulf Alexandersson Stadsarkitekt PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta

Läs mer

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs

Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs Riksintressen & skyddade naturområden kring Höganäs 2013-08-20 Ebba Löfblad & Gun Lövblad, Profu i Göteborg AB Lennart Lindeström, Svensk MKB AB BILAGA C:3 till MKB 1 Inledning En genomgång har gjorts

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN SUNNERBO 1:10 I GNOSJÖ KOMMUN PROGRAMHANDLING II HANDLINGAR Upprättad av Miljö och byggförvaltningen i Gnosjö kommun 2009 11 03 Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Miljökonsekvenser 2012-03-14

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Miljökonsekvenser 2012-03-14 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Miljökonsekvenser 2012-03-14 1 Innehållsförteckning Översiktsplanen i korthet... 3 Konsekvenser - Scenario... 5 Påverkade riksintressen... 7 Nollalternativet... 7 Uppföljning...

Läs mer

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun Detaljplan för del av Rödögården 1:5 och 1:33 Rödön, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING Samrådshandling 23 oktober 2014 HANDLINGAR Planhandlingarna består av: Planbeskrivning med illustrationer Plankarta med

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Landsbygdsutveckling i strandnära läge Kristofer Svensson Mariestads kommun Presentation vid seminarium Arbeta smart i planering och byggande 10 februari 2011 Mariestads kommuns tematiska tillägg till

Läs mer

Återremiss - Detaljplan för antagande del av Borstahusen 1:1 (Strandbyn) och tillhörande MKB

Återremiss - Detaljplan för antagande del av Borstahusen 1:1 (Strandbyn) och tillhörande MKB Socialdemokraterna i Landskrona Landskrona 2014-01-09 Reservation KS 19/2014 Återremiss - Detaljplan för antagande del av Borstahusen 1:1 (Strandbyn) och tillhörande MKB Vägval Landskrona är en framtidsparoll

Läs mer

Samrådsredogörelse SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Samrådsredogörelse SAMRÅDSREDOGÖRELSE SAMRÅDSREDOGÖRELSE Samrådsredogörelse Postadress: 447 80 Vårgårda Besöksadress: Kungsgatan 45 Vx: 0322-60 06 00 Fax: 0322-60 09 60 Org.nr: 212000-1454 E-post: kommunen@vargarda.se Hemsida: www.vargarda.se

Läs mer

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun

Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Upprättad dec 2008 Behovsbedömning för Detaljplan för Solberga, etapp 7, inom Tyresö kommun Slutsats av behovsbedömningen / Motivering Omvandlingen från fritidshusbebyggelse till ett villaområde med kommunalt

Läs mer

Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun

Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun 1 Postadress 835 80 KROKOM Telefon växel 0640-161 00 Telefax 0640-164 55 Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge,

Läs mer

Detaljplan för östra Dimbo 1:99 i Läppe tätort Vingåkers kommun

Detaljplan för östra Dimbo 1:99 i Läppe tätort Vingåkers kommun :8 :8 6 : 00 :8 7 : 0 : 05 :8 8 : 06 : 0 9 :9 0 : 07 : 03 : 7 :8 5 : 08 : 04 :6 : 4 : 09 :6 :9 7 : 0 :5 7 : :9 6 :5 6 : :6 3 : 3 : 4 : 5 :9 s:4 :9 :3 9 : 5 :9 4 : 4 s:3 : 3 :9 3 ÖSTRADIM BO :5 3 :5 4 :5

Läs mer

Kinnekulle Camping DETALJPLAN. Kinnekulle Camping. Hällekis tätort, Götene kommun

Kinnekulle Camping DETALJPLAN. Kinnekulle Camping. Hällekis tätort, Götene kommun Kinnekulle Camping HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Karta med text från ÖP del 2 Bilagor Fastighetsförteckning dat 2010-02-03 Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden

Läs mer

Promemoria 2014-11-07

Promemoria 2014-11-07 Naturvårdsenheten Promemoria 2014-11-07 sid 1 (6) 511-4251-14 0584 Nedan följer en sammanställning av inkomna yttranden över förslag till utvidgat strandskydd i Vadstena kommun samt Länsstyrelsens eventuella

Läs mer

Friluftsliv och rekreation

Friluftsliv och rekreation Friluftsliv och rekreation Förutsättningar Riksintresse för rörligt friluftsliv Norrlandets strandremsa mot Gudingen utgör riksintresse för rörligt friluftsliv. Lögareberget Lögareberget är ett välbesökt

Läs mer

Miljönämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE. 2 januari 2014 2013-1919 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN SIDA 1 (5)

Miljönämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE. 2 januari 2014 2013-1919 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN SIDA 1 (5) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MILJÖTILLSYNSAVDELNINGEN 1 (5) HANDLÄGGARE Nicklas Johansson 08-535 364 68 nicklas.johansson@huddinge.se Miljönämnden ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR UPPFÖRANDE

Läs mer

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs

Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Dialogmöte 1 - Ladan, Lennartsnäs Plats Dialogmöte 1 hölls i Ladan, som ligger på Lennartsnäs, Öråkers gård. I byggnaden finns olika butiker, verksamheter och det anordnas även en del aktiviteter. Beskrivning

Läs mer

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk

Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk Detaljplan Del av Puoltsa Puoltsa 1:85, Puoltsa 1:4 m.fl Bostad, Turism, Lantbruk 1(8) Miljö- och Byggnämnden Kiruna kommun Upprättad i mars 2004 Reviderad juni 2004 PLANBESKRIVNING Handlingar Planens

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för yrkesfiske på Saltö behöver därför

SAMMANFATTNING. Riksintresset för yrkesfiske på Saltö behöver därför KONSEKVENSER SAMMANFATTNING 92 INLEDNING 94 MILJÖKONSEKVENSER 96 AVSTÄMNING MOT MILJÖMÅL 104 SOCIALA KONSEKVENSER 108 EKONOMISKA KONSEKVENSER 110 OMRÅDESVISA KONSEKVENSER 112 UPPFÖLJNING & FRAMTIDA PLANERING

Läs mer

Ny lagstiftning: Huvudsakliga

Ny lagstiftning: Huvudsakliga Ny lagstiftning: Huvudsakliga förändringar Kommunen ansvarar för prövning och tillsyn Landsbygdsutveckling Länsstyrelsen överprövar Överklagan - Direkt berörda, naturvårdsorganisationer, samt nu även friluftsorganisationer

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Översiktsplan Gällivare kommun 2014 LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Antagandehandling

Översiktsplan Gällivare kommun 2014 LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Antagandehandling Översiktsplan Gällivare kommun 2014 LIS - Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Antagandehandling KONTAKT OCH MEDVERKANDE Titel: LIS-Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, Översiktsplan Gällivare kommun

Läs mer

UTVECKLINGSPROGRAM ISABERGSOMRÅDET juni 2010

UTVECKLINGSPROGRAM ISABERGSOMRÅDET juni 2010 UTVECKLINGSPROGRAM ISABERGSOMRÅDET juni 2010 1 Innehållsförteckning Program 3 Syfte 3 Avgränsning 3 Vision 3 Områdets karaktär och värde 3 Mål 3 Riktlinjer för utvecklingsområden 4 Boende 4 Näringsliv

Läs mer

Spånstad 4:19 och 2:14

Spånstad 4:19 och 2:14 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för del av Spånstad 4:19 och 2:14 ÅLED, HALMSTADS KOMMUN plan 1056 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-04-16 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Foto Olle Ljungdahl PLANPROGRAM. För bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde s:3 söder Lisselhed i Orsa kommun

SAMRÅDSHANDLING. Foto Olle Ljungdahl PLANPROGRAM. För bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde s:3 söder Lisselhed i Orsa kommun SAMRÅDSHANDLING Foto Olle Ljungdahl PLANPROGRAM För bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde s:3 söder Lisselhed i Orsa kommun April 2008 Planprogram för bostadsområde inom del av fastigheten Vångsgärde

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

KAP. 5: SAMMANFATTNING OCH PROGRAM FÖR PLANERING AV EN FRAMTIDA MARKANVÄNDNING

KAP. 5: SAMMANFATTNING OCH PROGRAM FÖR PLANERING AV EN FRAMTIDA MARKANVÄNDNING Kap.5: Sammanfattning och program för planering av en framtida markanvändning KAP. 5: SAMMANFATTNING OCH PROGRAM FÖR PLANERING AV EN FRAMTIDA MARKANVÄNDNING 51 Vägval Myttinge - förslag till framtida användning

Läs mer

Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun

Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun Detaljplan för Vallsjöbaden Torset 2:6 m.fl. Sävsjö kommun Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Handlingar Planhandlingarna består av: plankarta med planbestämmelser denna planbeskrivning (inkl. miljöbedömning)

Läs mer

KAP 13 SAMMANSTÄLLNING RIKSINTRESSEN

KAP 13 SAMMANSTÄLLNING RIKSINTRESSEN KAP 13 SAMMANSTÄLLNING RIKSINTRESSEN Riksintressen enligt 3 kap miljöbalken (MB) Totalförsvaret, karta 1 Utbredningen av riksintresset för totalförsvaret redovisas enligt länsstyrelsens uppgifter. Den

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-05-08. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-05-08 17:00-17:30

Kommunstyrelsen 2014-05-08. Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-05-08 17:00-17:30 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån 2014-05-08 17:00-17:30 Beslutande Eva Skoglund Lotta Husberg Kerstin Gadde Elsie-Marie Östling Claes Nordevik Michael Relfsson Els-Marie Ragnar Ingrid Cassel

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G 1 Diarienummer 2006/0082 214 Detaljplan för NÄSET, Etapp 2 Kinna 24:169 Kinna, Marks kommun, Västra Götalands Län P L A N B E S K R I V N I N G UPPRÄTTAD 2006-05-04 reviderad 2006-11-30, 2007-05-07 Plan-

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande FINSPÅNG Utställningsutlåtande Översiktsplan 2011 Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-23 Utställningsutlåtande Översiktsplan 2011 Finspångs Kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-85 033

Läs mer

FÖRSLAG TILL och exempel på REGIONALA BILDER

FÖRSLAG TILL och exempel på REGIONALA BILDER FÖRSLAG TILL och exempel på REGIONALA BILDER Denna redovisning visar förslag till och exempel på sådana underlag som länsstyrelsen kan/bör kunna leverera i samband med kommunernas aktualitetsförklaringar.

Läs mer

KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR RENNÄRINGEN

KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR RENNÄRINGEN 1 DETALJPLAN KAPPRUET SAMRÅDSHANDLING KONSEKVENSBESKRIVNING FÖR RENNÄRINGEN Detaljplan för del av MESSLINGEN 3:134 KAPPRUET MESSLINGEN HÄRJEDALENS KOMMUN JÄMTLANDS LÄN Planer och bestämmelser Föreslagna

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014

SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Granskningshandling Dnr: BN 2012/6-215 Detaljplan för Åmåsängsgårdens camping, del av Utmeland 89:70 m.fl. i Mora kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE augusti 2014 Hur samrådet har bedrivits Förslaget

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen Tranemo kommun Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Förord Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) upprättas för att ge en helhetssyn och en bättre förståelse för vilken

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

PLANBESKRIVNING 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN 1(6) DETALJPLAN FÖR ÖVERBYN 2:165 M FL (ABBAS STUGBY & CAMPING) TORSBY KOMMUN VÄRMLANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av plankarta med bestämmelser, denna beskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl.

Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl. TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor samhällsbyggnad Diarienummer: KS.2015.296 Datum: 2015-10-29 Planarkitekt Elin Celik E-post: elin.celik@ale.se Kommunstyrelsen Begäran om planbesked inom Kattleberg 1:3 m.fl.

Läs mer

Gällande planer m.m.

Gällande planer m.m. Källa: Samhällsbyggnadskontoret Gällande planer m.m. Översiktsplan För Oskarshamns kommun gäller Översiktsplan 2000, antagen av kommunfullmäktige 2003-03-10. Detaljplaner Samlad bebyggelse BOU 186/87:1

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN

HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN DNR 2014/36 UPPHÄVANDE AV OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR RUD HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN ANTAGANDEHANDLING 2014-08-11 KOMMUNFULLMÄKTIGES BESLUT OM UPPHÄVANDE 2014-09-01 VANN LAGA KRAFT 2014-09-30 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:8 i Länna församling.

Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:8 i Länna församling. SAMRÅDSFÖRSLAG 2008-05-16 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2008-10-02 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten HÖGMARSÖ 2:8 i Länna församling. Dnr 08-10067.214 KS 08-560 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON

Läs mer

Sammanställning. Fördjupad översiktsplan Furuhäll. Medborgardialog 21 jan 2015 kl. 18.30 20.30

Sammanställning. Fördjupad översiktsplan Furuhäll. Medborgardialog 21 jan 2015 kl. 18.30 20.30 Sammanställning Fördjupad översiktsplan Furuhäll Medborgardialog 21 jan 2015 kl. 18.30 20.30 Mötets upplägg: Totalt deltog 56 fastighetsägare, dessa representerade 38 av fastigheterna i området (av totalt

Läs mer

Kyrkudden Gymnasiet (B285) Plan- och genomförandebeskrivning

Kyrkudden Gymnasiet (B285) Plan- och genomförandebeskrivning 1 (9) Samråd beslut, SBU, 2015-06-25 Granskning beslut, SBU, 20XX-XX-XX Antagande, KS/KF 20XX-XX-XX Laga kraft, 20XX-XX-XX Till Tillägg till Kyrkudden Gymnasiet (B285) Rättvik Rättviks kommun Plan- och

Läs mer