`6l Skatteverket 1(2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "`6l Skatteverket 1(2)"

Transkript

1 `6l Skatteverket 1(2) REMISS Urban Bjergert Datum Dnr BOKFÖRINGSNÄMNDEN / Ink. 2M Enligt sändlista Skatteverkets förslag till allmänna råd om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen om kassaregister Skatteverket översänder härmed för synpunkter förslag till allmänna råd (SKV A 2008:x) om vad som är för säljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen (2007:592) om kassaregister. De allmänna råden avses att kompletteras med infor mation i Skatteverkets meddelandeserie. Skatteverket tar tacksamt emot synpunkter även på bifogade förslag till meddelande, SKV M 2008:x. I förslaget till meddelande hänvisas till följande förslag till föreskrifter. Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister, SKVFS 2008:x (dnr /111) Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister, SKVFS 2008:y (dnr /111) Skatteverkets kassaregister, föreskrifter om användning av SKVFS 2008:z (dnr /111) Nämnda förslag till föreskrifter har Skatteverket skickat ut på remiss i april Efter remiss behandlingen har Skatteverket sänt förslagen till Europeiska kommissionen, i enlighet med bestäm melserna om anmälningsskyldighet för tekniska regler (direktiv 98/34/EG). Information denna anmälnings skyldighet finns på Kommerskollegiums webbplats, Om önskemål finns om att ta del av Skatteverkets förslag till föreskrifter kan hänvisas till EU-kommissionens webbplats (sökbegrepp 2008/263/S, 2008/265/S 2008 och 2008/266/S). Förslagen till före skrifter kan också skickas ut i elektronisk form om önskemål om detta sänds till någon av nedan angivna e postadresser. Detsamma gäller om önskemål finns om att Postadress Telefon E-postadress Malmö

2 'u! Skatteverket REMISS Urban Bjergert Datum Dnr / (2) få förslagen till allmänna råd och meddelande i elek tronisk form. Synpunkter emotses senast den 1 oktober 2008 och till Urban Bjergert på adress Skatteverket, huvudkontoret, rättsavdelningen, Box 10, Lund. Synpunkterna kan också skickas till de e-postadresser som anges nedan. Om svar lämnas i vanlig brevform tar Skatteverket tacksamt emot svar även i elektronisk form. Urban Bjergert Bifogas : - Förslag till allmänna råd, SKV A 2008:y - Förslag till meddelande, SKV M 2008:y - Konsekvensutredning - Sändlista E-postadresser:

3 /111 Skatteverketsallmänna råd ISSN Skatteverketsallmänna råd SKV A 2008:x om vad som är försäljning endast obetydlig i Kassaregister omfattning enligt lagen om kassaregister Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen om kassaregister.' Enligt 2 lagen (2007:592) om kassaregister m.m. omfattas den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning av lagens skyldigheter om inte annat följer av 3. Enligt 3 punkt 1 gäller skyldigheterna inte den som endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Allmänna råd: Med endast i obetydlig omfattning bör avses försäljning som för ett räkenskapsår om tolv månader normalt uppgår till högst fyra prisbasbelopp. För företag som normalt driver verksamhet under endast en del av ett kalenderår bör vid bedömningen av endast i obetydlig omfattning försäljningen räknas om till försäljning på årsbasis. Med endast i obetydlig omfattning bör även avses kontant för säljning som sker endast i rena undantagsfall i företagets verk samhet och som normalt uppgår till högst två procent av före tagets omsättning. Försäljning mot kontant betalning oftare än en gång per månad bör normalt inte ansesvara i rena undantagsfall. Utkom från trycket den xx månad 2008 Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 januari På Skatteverkets vägnar GENERALDIREKTÖREN Enhetschefen (Rättsavdelningen, enhet) 1 För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2008:x. 1

4 Skatteverketsinformation SKV M om vadsom är försäljning endast obetydlig i 2008:x omfattning enligt lagen om kassaregister Enligt lagen om kassaregister ska den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning fr.o.m. den 1 januari 2010 registrera försäljningen i ett certifierat kassaregister. Vissa undantag från lagens skyldigheter finns, bl.a. om försäljningen av varor eller tjänster mot kontant betalning endast sker i obetydlig omfattning. I detta meddelande finns information om lagstiftningen m.m. och särskilt information om vad som är försäljning endast iobetydlig omfattning:-meddelandet kompletterar Skatteverkets allmänna råd(skv A 2008:x) om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning. I meddelandet används benämningen företag synonymt för näringsidkare som. omfattas av lagens skyldigheter. 1 Allmänt om lagstiftningen m.m. En särskild kassaregisterlag har. införts gällande för kontantbranschen, lag (2007:592) om kassaregister 1"' m.m'. Enligt 2 gäller lagens skyldigheter, den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning, om inte annat följer av 3. Med kontant betalninglikställs enlik"6 betalning med kontokort. I 3 finns sju generella undantag' från lagens skyldigheter (se avsnitt 3.2). Enligt 4. ska vid tillämpning av 2 och 3 självständiga verksamheter inom ramen ffi r en näringsverksamhet bedömas var för sig. Enligt 9 ska all försäljning och annan löpande användning av ett kassaregister registreras i ett kassaregister. Enligt i l ska den som omfattas av lagens skyldigheter till Skatteverket anmäla de kassaregister som finns i verksamheten. Anmälan ska ha inkom it till Skatteverket inom en vecka från den dag då anmälningsskyldigheten inträtt. Enligt 12 ska kassaregister vara certifierat av ett organ som är ackrediterat för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Enligt 14 far certifiering även utföras av organ från ett land inom Europeiska ekonomiska ramarbetsområdet (EES) enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringens proposition 2006/07:105, Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. 1

5 /111 SKV M 2008:x Enligt 30 kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medge undantag från lagens skyldigheter om 1. behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt, eller 2. en viss skyldighet av tekniska orsaker är oskälig. Undantag enligt 30 får förenas med villkor. Enligt 31 får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning av kassaregister samt undantag från skyldigheter enligt lagen. Enligt förordningen (2007:597) om kassaregister m.m. får Skatteverket medge sådana undantag i enskilda fall som avses i 30 lagen om kassaregister. Enligt förordningen får Skatteverket även meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning 2 samt undantag från skyldigheter enligt lagen. För tillämpningen av bestämmelsen om undantag i enskilda fall enligt 30 har Skatteverket gett ut de allmänna råden SKV A 2008:y med tillhörande meddelande SKV M 2008:y.3 Enligt 15 utövar Skatteverket tillsyn. över att näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av skyldigheter enligt lagen har kassaregister och att de kassaregister som används i, verksamheten uppfyller föreskrivna krav. Enligt 21 får Skatteverket för kontroll av näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av skytdigheter'enligt lagen göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering. Enligt 24 får Skatteverket ta ut en kontrollavgift av näringsidkare som omfattas av skyldigheter enligt lagen om bl.a. näringsidkaren inte har kassaregister eller använder kassaregister som inte uppfyller föreskrivna krav. Kontrollavgiften är kronor som tillfaller staten. Enligt 25 kan kontrollavgiften vid ytterligare en överträdelse inom ett år tas ut med kronor. 2 Skatteverkets allmänna råd SKV A 2008:x Skatteverket har gett ut allmänna råd för tolkningen av vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning av varor eller tjänster mot kontant betalning, SKV A 2008:x4. I de allmänna råden anges följande5. 2 Skatteverket har meddelat följande föreskrifter. - Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister, SKVFS 2008:x - Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister, SKVFS 2008:y - Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister, SKVFS 2008:z 3 Skatteverkets allmänna råd om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt lagen om kassaregister, SKV A 2008:y Skatteverkets meddelande om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt )lagen om kassaregister, SKV M 2008:y Skatteverkets allmänna råd om vad som är försäl jninggendasti obetydlig Vinfattning enligt lagen om kassaregister, SKV A 2008:x I SKV A 2008:x används benämningen företag för näringsidkare som omfattas av lagens skyldigheter. 2

6 /111 "Med endast i obetydlig omfattning bör avses försäljning som SKV för M ett räkenskapsår om tolv månader normalt uppgår till högst fyra 2008:x prisbasbelopp. För företag som normalt driver verksamhet under endast en del av ett kalenderår bör vid bedömningen av endast i obetydlig omfattning försäljningen räknas om till försäljning på årsbasis. Med endast i obetydlig omfattning bör även avses kontant försäljning som sker endast i rena undantagsfall i företagets verksamhet och som normalt uppgår till högst två procent av företagets omsättning. Försäljning mot kontant betalning oftare än en gång per månad bör normalt inte anses vara i rena undantagsfall." 3 Frågor och svar 3.1 Vem omfattas av skyldigheten att inneha certifierat kassaregister? Den som i näringsverksamhet säljer varor och tjänster mot kontant betalning omfattas av lagens skyldigheter. Begreppet näringsverksamhet har den innebörd som avses i inkomstskattelagen (190:1229). Detta innebär att skyldigheterna enligt lagen ' öm kassaregister innefattar näringsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. I prop. 2006/07:105 s. 36 sägs: "Härigenom omfattas verksamhet som bedrivs i vinstsyfte eller, om den inte. bedrivs i vinstsyfte, inte har en alltför begränsad omfattning. Som utredningen påpekar innebär detta att kontant försäljning` inom ramen för en hobbyverksamhet undantas från kravet på kassaregister. Inte heller kommer tillfällig försäljning av mindre omfattning som inte-.'kan sägas bedrivas yrkesmässigt att omfattas av regleringen. Denna omständighet innebär att t.ex. skolelevers försäljning:infor en skolresa eller dylikt faller bort från tillämpningsområdet. Om det inteaförekommer försäljning mot kontant betalning i ett företag är lagen inte tillämpligt på företaget. Med kontant betalning likställs betalning med kontokort (se avsnitt 3.5). Från lagens skyldigheter finns generella undantag, se avsnitt Vilka undantag finns från skyldigheten att inneha certifierat kassaregister? Det finns sju generella undantag från lagens skyldigheter. 1. Den som endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. 2. Den som är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskatte lagen (1999:1229) för inkomst från sådan försäljning som avses i Den som bedriver taxitrafik enligt 1 kap. 3 2 yrkestrafiklagen (1998:490). 3

7 /111 SKV M 2008:x 4. Den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning genom sådana distansavtal eller hemförsäljningsavtal som avses ii distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). 5. Den som säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal. 6. Den som anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000). 7. Den som bedriver sådan torg- och marknadshandel som avses i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. Av punkt 1 framgår att om försäljningen av varor eller tjänster mot kontant betalning endast sker obetydlig i omfattning så gäller inte lagens skyldigheter. Vad som avses med obetydlig ömfattning kom menteras nedan i avsnitt 3.8. Av punkt 2 framgår att den som ärbefriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen inte omfattas av lagens skyldigheter. Detta är kommenterat ovan i avsnitt 3.1. Av punkt 7 framgår att torg- och marknädsharidel, är undantagen från lagens skyldigheter. Detta kommenteras nedan i avsnitt Vad är torg- och marknadshandel? Av avsnitt 3.2 framgår att den som bedriver sådan torg- och marknadshandel som avses,f.lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandelinte ornfåttas av lagens skyldigheter. Av 1 lagen om torg- och,.marknadshandel framgår att den lagen omfattar all handel utom sådan- som en näringsidkare stadigvarande bedriver i permanenta 1Qkaler eller i omedelbar anslutning till dessa. Torg- och marknadshandel är därmed den försäljning som sker från torgägator, markgader, mässor, loppmarknader, idrottsgalor, festivaler, tillfäffigt, utnyttjade, lokaler eller liknande. Lagen om torg- och mark- nadshan'del gäller oavsett om försäljningen bedrivs inomhus eller utomhus, i lökfilereller liknande som utnyttjas vid enstaka tillfällen eller för kortare tid, från försäljningsstånd, fordon eller andra anordningar som ställs upp. Försäljningen behöver inte ske yrkesmässigt, och vad som säljs saknar betydelse. (prop. 1997/98:100 s. 211) 14 Vilka skyldigheter innebär lagen om kassaregister? De skyldigheter som lagen innebärett förföretag är i huvudsak följande. 1. Ett företag ska fr.o.m. den 1 januari 2010 i ett kassaregister registrera all försäljning och annan löpande användning av kassaregistret. Med annan löpande användning av kassaregistret avses bl.a. utskrift av kvittokopia, övningskvitto, returkvitto. Även 4

8 /111 ändring av priser, uttag av rapporter och liknande utgör löpande SKV M användning :x 2. Endast kassaregister som är certifierade får användas i företagets verksamheten. Vad som avses med ett certifierat kassaregister anges nedan i avsnitt Företaget ska till Skatteverket anmäla de kassaregister som finns i verksamheten. Vid förändrade förhållanden ska ny anmälan göras. Anmälan ska ha inkommit till Skatteverket inom en vecka från den dag då anmälningsskyldigheten har inträtt. Närmare in formation om anmälningsskyldigheten och hur anmälan kan göras finns på Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se). 3.5 Vilka krav ställs på kassaregister? Av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:x) om krav på kassaregister framgår att kassaregister som har en tillverkardeklaration får användas av företag som omfattas av lagens; skyldigheter. Av tillverkardeklarationen ska framgå att kassaregistret uppfyller kraven i Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2008:x. Ett sådant kassaregister måste vara anslutet till en certifierad kontrollenhet,en.ligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:y) om kontrollenhet till kassaregister. Skatteverket och återförsäljare av, kassaregister kan lämna information om vilka kassaregister som uppfyller föreskrivna krav. 3.6 Vad avses med kontant betalning? Av lagen framgår att betalning med kontokort likställs med kontant betalning. I regeringens proposition finns följande kommentar till bestämmelsen (prop ;105 s.1). "Det innebär bl.a. att även kortbetalningar ska registreras`:.i, kassaregistret. Med kontokort avses kort som är kopplade till ett tillgodohavande eller kreditutrymme hos kortutgivaren samt kan användas för betalning av varor eller tjänster på olika säljställen liksoni ofta även kontantuttag. Kontokorten delas in i debetkort (bl.a. bankkort), betalkort och kreditkort (se SOU 2005:108 s.43 f.)." 3.7 Vad är ensjälvständig verksamhetsgren? Enligt lagen ska självständiga verksamheter inom ramen för en näringsverksamhet bedömas var för sig. Detta innebär att ett företag kan driva olika verksamheter som var för sig kan omfattas eller vara undantag från skyldigheterna enligt lagen. Bedömningen av om lagen är tillämplig ska göras separat för varje självständig verksamhet som ingår i en näringsverksamhet. Om de olika verksamheterna är av helt skilda slag och är organiserade som separata verksamheter bör självständiga verksamheter anses föreligga även om verksamheterna bedrivs i gemensamma lokaler. Så är fallet t.ex. om det inom ramen för en näringsverksamhet bedrivs bageri- och 6 Vad som avses med löpande användning anges i 3 Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:x) om krav på kassaregister. 5

9 /111 SKV M 2008:x åkeriverksamhet eller tobakshandel och lokalvård. Bedrivs likartade verksamheter eller verksamheter som har samband med varandra på olika platser bör de också betraktas som självständiga under förutsättning att de även i övrigt är organiserade som skilda verksamheter. Om sådana verksamheter däremot bedrivs i anslutande eller gemensamma lokaler bör de inte betraktas som självständiga verksamheter. Bageri- och cafeverksamhet är exempel på verksamheter som har samband med varandra. Ett annat exempel är hotell- och restaurangverksamhet. (prop. 2006/07:105 s ) 3.8 Vad är försäljning i obetydlig omfattning? Lagens skyldigheter gäller inte för den som endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Av förarbetena till lagen (prop. 2006/07:105 s ) framgår att med försäljning i obetydlig omfattning avses två olika situationer. 1. Företag där kontant betalning endast förekommer. i rena undantagsfall och bara uppgår till någon procent av företagets omsättning (kommenteras i avsnitt3.8.1). 2. Företag med låg omsättning. I propösitionen:uttalar regeringen fyra prisbasbelopp som riktmärke för låg ömsättning kommenteras i avsnitt ( 3.8.2) Försäljninig mot kontant betalning som endast sker rent undantagsvis I prop. 2006/07:105 s_38;uttalas följande vad avser försäljning mot kontant betalningsöm endast-sker"rent;undantagsvis i ett företag. "Den omständigheten att eoenstaka kund vid något tillfälle betalar kontant bör således inte utlösa en skyldighet att ha certifierat kassaregister. Den kontanta betalningens storlek i absoluta tal bör inte vara avgörande vid bedömningen, utan kontantbetalningen skall sättas i relation till den totala omsättningen. Det saknar härvid betydelse om den övriga omsättnipgen består av fakturerad betalning, kredit i annan form eller bidrag.,iontantförsäljningen kan vara obetydlig för såväl större som mindre företag." I de allmänna råden SKV A 2008:x har Skatteverket preciserat innebörden av som bör avser med försäljning mot kontant betalning som sker rent undantagsvis. I SKV A 2008:x uttalas att med obetydlig omfattning bör avses försäljning som sker endast i rena undantagsfall i företagets verksamhet och som normalt uppgår till högst två procent av företags omsättning (se avsnitt 2). Vidare uttalas i de allmänna råden att försäljning mot kontant betalning oftare än en gång per månad normalt inte bör anses vara i rena undantagsfall. 6

10 / Låg omsättning- riktvärdet fyra SKV M prisbasbelopp 2008:x Lagens skyldigheter gäller för företag som i mer änobetydlig om- fattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. I prop. 2006/07:105 s uttalar regeringen att prövningen bör göras utifrån en helhetsbedömning av det enskilda företagets förhållanden. Med hänsyn till risken för konkurrenspåverkan bör undantaget för obetydlig försäljning tolkas restriktivt. Som riktvärde för obetydlig omsättning föreslog regeringen i propositionen fyra prisbasbelopp. I de allmänna råden SKV A 2008:x har Skatteverket preciserat att med obetydlig omfattning bör avses försäljning som för ett räkenskapsår om tolv månader normalt uppgår till högst fyra prisbasbelopp (se avsnitt 2). Prisbasbeloppet fastställs av regeringen för varje år och för 2008 är prisbasbeloppet kr. Riktvärdet för-=3är skyldigheter enligt lagen uppkommer kan därmed beräknas till kontant försäljning om kronor i 2008 års penningvärde. Då lagens skyldigheter träder i kraft den 1 januari 2010 kommer prisbasbeloppetför 2010 att vara vägledande för beräkningen av riktvärdet. Det är den förväntade kontanta försäljningen av varor och tjänster för tolv månader framåt som är avgörande för om lagens skyldigheter gäller för ett företag. Så snart ett företag räknar med att sälja varor eller tjänster för minst fyra prisbasbelopp omfattas företaget av lagens skyldigheter. I det allmänna rådet SKV A 2008:x anges att som obetydlig omfattning bör avser försäljning som för ett räkenskapsår om tolv månader normalt uppgår till högst fyra prisbasbelopp. Detta innebär att i det fall ett företags räkenskapsår. är kortare eller längre än tolv månader ska riktvärdet om fyrå.prisbasbelopp räknas om. Det förekommer att företag driver verksamhet med kontant försäljning änder endast en begränsad tid under året, t.ex. försäljning i en sommarkiosk. Av det allmänna rådet framgår att i sådana fall ska försäljningen räknas om till försäljning på årsbasis vid jämförelsen med riktvärdet om fyra prisbasbelopp. 3.9 Skatteverketstillsyn och särskilda kontrollåtgärder Skatteverket utövar tillsyn över att företag har kassaregister och att de kassaregister som finns i verksamheten uppfyller föreskrivna krav. Tillsynen omfattar alla företag som omfattas eller kan antas omfattas av lagens skyldigheter. Sådana företag är skyldiga att lämna uppgifter och tillhandahålla handlingar i den omfattning som det är nödvändigt för Skatteverkets tillsynsverksamhet. Genom lagen har Skatteverket fatt nya kontrollbefogenheter, särskilda kontrollåtgärder. De särskilda kontrollåtgärderna innebär att Skatteverket får göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering. 7

11 /111 SKV M 3.10 Kontrollavgift 2008 :x Skatteverket får ta ut en kontrollavgift på kronor om ett företag inte har någotkassaregistereller om kassaregistret som används i verksamheten inte uppfyller föreskrivna krav. Kontrollavgiften får också tas ut om företaget inte i rätt tid har anmält kassaregistret till Skatteverket. Även i vissa andra fall får Skatteverket ta ut kontrollavgift. Om företaget gör en ny överträdelse inom ett år är kontrollavgiften kronor. Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl kan Skatteverket medge hel eller delvis befrielse från kontrollavgiften. 8

12 Dnr /111 Konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Skatteverkets allmänna råd(skv A 2008:x) om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen om kassaregister 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Läs mer: htt ://www.nutek.se/sb/a/7946 Enligt 3 punkt 1 lagen(2007:592) om kassaregister gäller inte lagens skyldigheter den som endast iobetydlig omfattning säljer varor och tjänster mot kontant betalning. Med de allmänna rådenvill Skatteverket förtydliga vadsom avses med försäljning endast i obetydligomfattning. Syftet är attunderlätta för företagenoch att åstadkomma en enhetlig rättstillämpning. 2. Beskrivningav alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Läs mer: htt ://www.nutek.se/sb/a/7949 Företagen efterfrågar information från Skatteverket om undantagsbestämmelsens avsedda tillämpning. Konsekvensen av att inte ge ut de allmänna råden blir att det blir svårare att upprätthålla en enhetlig rättstillämpning. Konsekvensen bedöms också bli att företagens kostnader ökar. 3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen Läs mer: htt ://www.nutek.se/sb/a/7950 Berörda företag är sådana som endast i obetydlig omfattning säljer varor och tjänster mot kontant betalning. 4. Uppgifter om kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen Läs mer: htt ://www.nutek.se/sb/a/7951 De allmänna råden innebär ingen ökning av företagens kostnader. De minskar istället berörda företags kostnader då de bedöms underlätta för berörda vid deras bedömning om de omfattas av lagens skyldigheter eller inte. 5. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Läs mer: htt ://www.nutek.se/sb/a/7956 Förslaget till allmänna råd berör inte Sveriges skyldigheter gentemot Europeiska unionen. 6. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Läs mer: htt ://www.nutek.se/sb/a/7957 Företagen efterfrågar information från Skatteverket och det är en fördel för såväl företagen och andra berörda att de allmänna råden kan tillämpas så snart som möjligt. 1 (2)

13 Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska konsekvensutredningen, utöver punkterna 1-6 ovan och i den omfattning som är möjlig, innehålla en beskrivning av punkterna 7 12: 7. Beskrivning av antalet företagsom berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen Läs mer: De allmänna råden berör ett stort antal företag i kontantbranschen. De berör såväl stora som små företag. 8. Beskrivningav vilken tidsåtgång regleringenkan föra med sig för företagen och vad regleringeninnebär för företagens administrativakostnader. Läs mer: htt p://www. nutek. se/sb/a/7970 De allmänna råden bedöms minska företagens administrativa kostnader. 9. Beskrivningav vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen Läs mer: De allmänna råden bedöms inte medföra några ökade kostnader för företagen. 10. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringenkan komma att påverka konkurrensförhållandena företagen Läs mer: De allmänna rådensyftar till en enhetlig rättstillämpning och är därmedpositiv för konkurrensförhållandena. 11. Beskrivningav hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen Läs mer: De allmänna råden bedöms inte påverka företagen i något annat avseende. 12. Beskrivningav om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Läs mer: nutek.se/sbla/7974 De allmänna råden är anpassade för såväl små som stora företag. 13. Kontaktperson Läs mer: htt ://www.nutek.se/sb/a/7975 Urban Bjergert Skatteverket Huvudkontoret Rättsavdelningen , ' urban. b j erge s kaffe ve rket. s e 2 (2)

14 /111 Skatteverkets förslag till allmänna råd (SKV A 2008:y) om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen om kassaregister Förteckning remissinstanser Bokföringsnämnden Brottsförebyggande rådet Ekobrottsmyndigheten FAR SRS FöretagarFörbundet Företagarna Kammarrätten i Stockholm Lantbrukarnas Riksförbund Länsstyrelsen i Skåne län Näringslivets Regelnämnd NNR Privattandläkarna Riksidrottsförbundet Rikspolisstyrelsen Statens folkhälsoinstitut Statskontoret Stockholms Handelskammare Swedac Svensk Handel Sveriges Advokatsamfund Sveriges Frisörföretagare Sveriges Hotell & Restaurangföretagare Sveriges läkarförbund Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges veterinärförbund Åklagarmyndigheten

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m.

Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m. Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m. SFS nr: 2007:592 Departement/myndighet: Finansdepartementet Utfärdad: 2007-06-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2009:852 Registeruppgifter

Läs mer

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2013/2050 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Maj 2013 1 Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 8 Sammanfattning... 3 Förslag till lag

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13 Dnr. 131 647171-13/111 131 647173-13/111 131 647177-13/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister (SKVFS 2013:X), krav på kassaregister

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 * Skatteverkets information om Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister SKV M Sedan den 1 januari 2010 gäller att företag som säljer varor

Läs mer

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2013 ref. 16 Kassaregister Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning.

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-06-02. Komplettering av konsekvensutredning daterad 13 maj 2014. Tillägg markerade med gul överstrykning.

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-06-02. Komplettering av konsekvensutredning daterad 13 maj 2014. Tillägg markerade med gul överstrykning. KONSEKVENSUTREDNING 2014-06-02 Dnr. 131 647171-13/111 131 647173-13/111 131 647177-13/111 Komplettering av konsekvensutredning daterad 13 maj 2014. Tillägg markerade med gul överstrykning. Skatteverkets

Läs mer

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister * Skatteverket 1(42) Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Fler ska använda kassaregister www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171 94 SOLNA 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen PROMEMORIA Datum Dnr 2015-02-16 131 770434-13/113 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Postadress: 171 94 SOLNA Telefon: 0771-567 567 Epost: huvudkontoret@skatteverket.se www.skatteverket.se

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Big Bowl Sverige AB, 556519-1987 Box 3058 200 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Förslag till... Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. (preliminärt beslutsdatum) Kassaregister Utkom

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Mars 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Promemorians lagförslag...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1474 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Lena Gustafson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lena Gustafson (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 maj 2015 Magdalena Andersson Lena Gustafson (Finansdepartementet)

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 november 2014 KLAGANDE Königs Restaurang och Konsult AB, 556495-0524 Ombud: Chefsjurist Stefan Lundin Visita Box 3546 103 69 Stockholm

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring

Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring REMISS 2012-11-15 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 5 november 2012 beslutat om remiss på ett förslag

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1

Läs mer

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011 * Skatteverket Dnr 131 95719-11/2011 1(9) Iakttagelser och slutsatser efter genomförd kontroll 2008-2010 av torgoch marknadshandeln Sammanfattning Inom ramen för Riksprojektet Kontanthandel samt den samordnade

Läs mer

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande:

Advokatsamfundets inställning till utredningens olika förslag kan sammanfattas enligt följande: R-2005/0939 Stockholm den 14 september 2005 Till Finansdepartementet Fi2005/2479 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 23 maj 2005 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM Enhet 3 DOM 2014-06-18 Meddelad i Stockholm Mål nr 6801-14 K L A G A N D E S t o c k h o l ms ma r k n a d e r A B, 5 5 6 8 0 5-5 9 0 8 M ö r b y d a l e n 3 0 1 8 2 5 2

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se

2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd Katrin Westlund katrin.westlund@socialstyrelsen.se 2013-02-12 Dnr 63643/2012 1(1) Avdelningen för regler och tillstånd katrin.westlund@socialstyrelsen.se Enligt sändlista Remiss nya föreskrifter om förebyggande och behandling av undernäring Socialstyrelsen

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Dnr 5.1.16-5994/15 REMISS 2015-09-04. Enligt sändlista 1(4) Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl

Dnr 5.1.16-5994/15 REMISS 2015-09-04. Enligt sändlista 1(4) Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl 1(4) REMISS Dnr 5.1.16-5994/15 2015-09-04 Avdelningen för djurskydd och hälsa Karin Åhl Enligt sändlista Förslag på ny föreskrift - Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:16) om obligatorisk hälsokontroll

Läs mer

Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen

Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen SVAR 2012-05-25 Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen 103 33 STOCKHOLM Remiss Skatteverkets hemställan Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Fi2012/1100 Sveriges Redovisningskonsulters

Läs mer

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister 2013-10-28 131 647171-13/111 Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister Innehållsförteckning 1 Lagstiftningen om kassaregister 2 Bakgrunden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-07

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-07 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2006-03-07 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Karin Almgren och f.d. kammarrättspresidenten Jan Francke. Effektivare skattekontroll

Läs mer

HFD 2014 ref 68. Lagrum: 39 kap. 7 skatteförfarandelagen (2011:1244)

HFD 2014 ref 68. Lagrum: 39 kap. 7 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2014 ref 68 Tillhandahållandet av en genom lunchkupong förskottsbetald lunch har i visst fall ansetts inte utgöra en försäljning som utlöser registeringsskyldighet i kassaregister. Lagrum: 39 kap.

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning

REMISS 2010-06-18. Dnr 07-30. Enligt sändlista. Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning REMISS 2010-06-18 Enligt sändlista Förslag till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning Bokföringsnämnden (BFN) har vid sitt sammanträde den 8 juni 2010 beslutat om remiss på ett förslag till nytt

Läs mer

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Myndigheten för tillgängliga medier Diarienummer A2013/119 Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Konsekvensutredningen utgår från

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter

Yttrande över Skatteverkets förslag till ändrad föreskrift om kostnadsavdrag för musiker vid beräkning av arbetsgivaravgifter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Lag om kassaregister

Lag om kassaregister Morgan Karlsson Christian Vestergård Lag om kassaregister - Motverkan av manipulation och snedvriden konkurrens Law on cash registers - Discouragement of manipulation and distortion of competition Företagsekonomi

Läs mer

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38)

SKRIVELSE 2011-12-07. Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler (Ds 2011:38) Stockholms läns landsting Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2011-12-07 i (i) LS 1111-1540 Landstingsstyrelsen r tandstwgsstyrelsen 1M2-20 * 011 Yttrande över remissen En EU-rättslig anpassning av regelverket

Läs mer

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m.

Yttrande över Transportstyrelsens förslag till ändrade föreskrifter om medicinska krav för innehav av körkort m.m. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis om påställning

Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis om påställning -1- RE G E R I N G S KA N S LI ET Trafikenheten Charlotte Ottosson Telefon 08-4055874 Transportstyrelsens framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister - slopande av kravet på bevis

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 7

Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 7 Konsekvensutredning med anledning av ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED 7 Boverket december 2014 Titel: Konsekvensutredning med anledning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35)

Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister Effektivare utredning av ekobrott (SOU 2005:35) Sida 1 (6) Rättsenheten 2005-09-15 Ert EBM A-2005/0467 Er beteckning Bitr. chefsjuristen Monica Rodrigo 2005-05-23 Fi2005/2479 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Krav på kassaregister

Läs mer

~+1.1 1(1) Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. Remiss 20 12-12-18

~+1.1 1(1) Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare. Remiss 20 12-12-18 M FastlOhetsmäklarinspektionen Remiss 20 12-12-18 Dm ~+1.1 1(1) Enligt sändlista Konsekvensutredning och förslag till nya föreskrifter om un derrättelse om tillfällig verksamhet som fastighetsmäklare Fastighetsmäklarinspektionen

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Statens folkhälsoinstituts författningssamling

Statens folkhälsoinstituts författningssamling Statens folkhälsoinstituts författningssamling Ansvarig utgivare: Gunnar Ågren ISSN 1651-8624 Statens folkhälsoinstituts föreskrifter om kassaregister Beslutade den 26 juni 2003 Med stöd av 5 punkt 6 alkoholförordningen

Läs mer

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun

DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Ellen Gräfnings Föredraganden DOM 2015-02-04 Meddelad i Falun Mål nr 2828-13 1 KLAGANDE Viljan Restaurang och Café AB, 556815-6086 Ombud: Victor Robertsson och Micha Velasco c/o Stiftelsen Den Nya Välfärden

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om berikning av vissa livsmedel Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling 1 (5) Konsekvensutredning avseende förslag till allmänna råd om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Bakgrund Med anledning av den nya skollagen (2010:800) har Skolverket beslutat att ta

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin

Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring med anledning av amerikansk yngelröta och varroakvalster hos bin 1(5) Dnr 6.2.16-11874/14 2015-01-29 Regelenheten Anders Johansson Tfn: 036-15 59 71 E-post: anders.johansson@jordbruksverket.se Konsekvensutredning avseende förslag till nytt beslut om smittförklaring

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen?

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om personlig tidbok. 1 Vad är problemet/anledningen till regleringen? Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Agneta Edhner Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion regler yrkestrafik Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter REMISS Datum Vår referens Avdelningen för strålskydd 2008-10-27 SSM 2008/2161 Martin Lindgren Se sändlista Ert Datum Er referens Konsekvensutredning med anledning av förslag om ändring av föreskrifter

Läs mer

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA Ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism FI Dnr 13-6295 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Den stora kassaskrotningen - så slår den

Den stora kassaskrotningen - så slår den Den stora kassaskrotningen - så slår den november 2009 Nya regler gör det tufft för säsongsbranscherna Den 12 januari i år klubbades slutgiltigt de nya reglerna om krav på kassaregister igenom. Det betyder

Läs mer

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning

Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Handläggare: Salli Fanaei Datum: 2008-10-02 Dnr: PT2-3/0809 Inbjudan att svara på remiss: Förslag till ändring av föreskrifter om återbetalning Med hänsyn till bl.a. ändrad praxis inom återbetalningsområdet

Läs mer

* Skatteverket YTTRANDE

* Skatteverket YTTRANDE Datum 2013-02-22 131 815036-12/112 Dnr 1(7) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 Stockholm Bokföringsnämndens förslag till allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (dnr 10-19) Skatteverket tillstyrker

Läs mer

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter

Yttrande över Finansdepartementets promemoria med förslag till ändrade regler om redovisningsskyldighetens inträde för punktskatter Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning för ny föreskrift

Konsekvensutredning för ny föreskrift Myndighet Jordbruksverket Konsekvensutredning för ny föreskrift Diarienummer 4.5.16-4330/14 Rubrik Statens jordbruksverks föreskrifter om pilotprojektet för statligt stöd till produktion av biogas från

Läs mer

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43)

Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) R1C, 2009-02, DV info.avd. 1 (7) Finansdepartementet Remissyttrande över promemorian Närvaroliggare och kontrollbesök (Ds 2009:43) Promemorian berör ett sakområde som väsentligen ligger vid sidan av hovrättens

Läs mer

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14

1 Problemet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Datum 2015-04-14 samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (8) Enheten för farliga ämnen Narges Teimore 0102405402 Narges.teimore@msb.se Konsekvensutredning avseende förslag till myndigheten för samhällskydd och

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet.

SFS 2009:244. 3 kap. 5 kap. Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden, om denne inte har fört protokollet. Svensk författningssamling Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220); SFS 2009:244 Utkom från trycket den 7 april 2009 utfärdad den 19 mars 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen

Läs mer

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Yttrande över delbetänkande av Utredning om upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning

Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Inrapportering egenkontrollprogram öl/tobaksförsäljning Näringsidkaren ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över försäljningen och ansvara för att det finns ett egenkontrollprogram som är lämpligt

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 2011-09-08 BESLUT Triaxis Trust AG FI Dnr 11-608 Gutenbergstrasse 10 P.O. Box 8027 CH-8027 Zürich Switzerland Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax

Läs mer

Rättsavdelningen 2012-11-29 065040-2012 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2012-11-29 065040-2012 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (8) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2013 1. Bakgrund och överväganden Försäkringskassan får,

Läs mer

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter

Betänkandet SOU 2014:89 Elsäkerhet en ledningsfråga. Del 1: Sammanfattning och övergripande synpunkter ELSÄK1000, vp-1.0, 2011-11-02 REMISSVAR 1 (6) Anders Richert, Teknisk direktör Generaldirektörens stab 010-168 05 02 anders.richert@elsakerhetsverket.se 2015-05-21 Dnr 15EV461 Miljö- och Energidepartementet

Läs mer

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens

Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens 2014-10-16 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-7475 Ändringar i övergångsbestämmelsen i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:17) om verksamhet på marknadsplatser Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm

Läs mer

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna:

Deloitte har blivit ombedda att utreda följande angående de nya reglerna: Deloitte AB Besöksadress: Hjälmaregatan 3 Postadress: Box 386 201 23 Malmö Memo Tel: 075-246 41 00 Fax: 075-246 41 10 www.deloitte.se Datum: 2013-11-22 Till: Från: Ämne: Peter Gönczi AktieTorget AB Magnus

Läs mer

Personalliggare i byggbranschen

Personalliggare i byggbranschen Personalliggare i byggbranschen Lars Osihn Anders Ericson Conny Svensson Planering/samordning IT Metod Innehåll för dagen Bakgrund till den nya lagstiftningen. Den nya lagstiftningen om elektroniska personalliggare

Läs mer

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03

Promemoria. Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor. Finansdepartementet. Dnr Fi2010/2622 2010-05-03 Dnr Fi2010/2622 Finansdepartementet 2010-05-03 Promemoria Förändrade krav avseende undantag från skatteplikt för viss import av varor I promemorian föreslås nya bestämmelser avseende undantaget från skatteplikt

Läs mer

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m.

Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. REMISSYTTRANDE AD 41 556/04 2005-03-01 1 (5) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Promemoria Förenklade redovisningsregler, m.m. Inledning Bolagsverket

Läs mer

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna)

Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (AIFM-föreskrifterna) 2015-04-23 REMISSPROMEMORIA FI Dnr15-3081 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se www.fi.se Förslag till ändring

Läs mer

Krav på kassaregister. Effektutvärdering. Rapport 2013:2. * Skatteverket

Krav på kassaregister. Effektutvärdering. Rapport 2013:2. * Skatteverket Krav på kassaregister Effektutvärdering Rapport 2013:2 * Skatteverket Krav på kassaregister Effektutvärdering Rapport 2013:2 www.skatteverket.se FÖRORD Kravet på kassaregister inom kontanthandeln började

Läs mer

Rättsavdelningen 2013-11-12 50817-2013 Serdar Gürbüz

Rättsavdelningen 2013-11-12 50817-2013 Serdar Gürbüz Konsekvensutredning 1 (7) Förslag till Försäkringskassans föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2014 1. Bakgrund och överväganden Med stöd av 4 förordningen

Läs mer

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N

N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N N S D N Ä R I N G S L I V E T S S K A T T E - D E L E G A T I O N Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Marianne Kilnes Erik Sjöstedt 103 33 Stockholm Er referens: Fi2015/2314 Stockholm 2015-05-20

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012

Svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svarsfil till remiss BBR 2013, dnr: 1201-419/2012 Svar mailas till stina.jonfjard@boverket.se Datum 2012-10-15 Remisslämnare Karl Fridolf Organisation BIV, Föreningen för brandteknisk ingenjörsvetenskap

Läs mer

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag 1 (1) Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Vår beteckning Diarie nr 1100/2009 Solna 2009-05-20 Enligt sändlista Remiss Förslag till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter (2009:xx) om avgift

Läs mer

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning

Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning Egenkontrollsprogram för folkölsförsäljning 5 kap 5 alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska utöva egenkontroll över att försäljningen

Läs mer

Yttrande över promemorian Effektfrågan

Yttrande över promemorian Effektfrågan Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Stockholm den 28 april 2015

Stockholm den 28 april 2015 R-2015/0430 Stockholm den 28 april 2015 Till Finansdepartementet Fi2012/4241 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 10 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Skatteverkets promemoria

Läs mer

Kammarkollegiets författningssamling

Kammarkollegiets författningssamling Kammarkollegiets författningssamling ISSN 1402-5345 ISSN 1654-9325 (on line) Utgivare: Bertil Kallner, Kammarkollegiet Fastighetsmäklarnämndens föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering

Läs mer

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism 2013-09-09 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 13-6295 Förslag till ändringar i regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om trängselskatt; SFS 2004:629 Utkom från trycket den 30 juni 2004 utfärdad den 17 juni 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande bestämmelser 1 Trängselskatt

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel LVFS 2009:20

Läs mer

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget

Yttrande över promemorian Förändringar av husavdraget Regelrådet är ett oberoende särskilt beslutsorgan utsett av regeringen. Rådets uppgift består av att bedöma konsekvensutredningars kvalitet med hänsyn till de effekter författningsförslaget kan få för

Läs mer

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977

Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 1 Förtydligande av: Anbud grundläggande betaltjänster dnr 07-10977 KI Kuponginlösen AB och ICA Banken AB får härmed med anledning av PTS begäran av den 6 mars 2008 förtydliga vårt anbud avseende rubricerad

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument

Särskild avgift enligt lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument 2008-02-07 BESLUT B&B TOOLS AB FI dnr 07-6592 Box 10024 Delgivning nr 4 100 55 Stockholm Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar

3.4 Förslag till nya allmänna råd om att söka tillstånd att driva bank- och finansieringsrörelse eller ge ut elektroniska pengar undantag från tillståndsplikt. Finansinspektionen föreslår därför en ändring som innebär att en registrerad betaltjänstleverantör ska lämna motsvarande information vid en ändring av ägarföretaget och dess

Läs mer

Stockholm den 27 april 2012

Stockholm den 27 april 2012 R-2012/0531 Stockholm den 27 april 2012 Till Finansdepartementet Fi2012/1465 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 29 mars 2012 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Beskattning av

Läs mer