`6l Skatteverket 1(2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "`6l Skatteverket 1(2)"

Transkript

1 `6l Skatteverket 1(2) REMISS Urban Bjergert Datum Dnr BOKFÖRINGSNÄMNDEN / Ink. 2M Enligt sändlista Skatteverkets förslag till allmänna råd om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen om kassaregister Skatteverket översänder härmed för synpunkter förslag till allmänna råd (SKV A 2008:x) om vad som är för säljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen (2007:592) om kassaregister. De allmänna råden avses att kompletteras med infor mation i Skatteverkets meddelandeserie. Skatteverket tar tacksamt emot synpunkter även på bifogade förslag till meddelande, SKV M 2008:x. I förslaget till meddelande hänvisas till följande förslag till föreskrifter. Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister, SKVFS 2008:x (dnr /111) Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister, SKVFS 2008:y (dnr /111) Skatteverkets kassaregister, föreskrifter om användning av SKVFS 2008:z (dnr /111) Nämnda förslag till föreskrifter har Skatteverket skickat ut på remiss i april Efter remiss behandlingen har Skatteverket sänt förslagen till Europeiska kommissionen, i enlighet med bestäm melserna om anmälningsskyldighet för tekniska regler (direktiv 98/34/EG). Information denna anmälnings skyldighet finns på Kommerskollegiums webbplats, Om önskemål finns om att ta del av Skatteverkets förslag till föreskrifter kan hänvisas till EU-kommissionens webbplats (sökbegrepp 2008/263/S, 2008/265/S 2008 och 2008/266/S). Förslagen till före skrifter kan också skickas ut i elektronisk form om önskemål om detta sänds till någon av nedan angivna e postadresser. Detsamma gäller om önskemål finns om att Postadress Telefon E-postadress Malmö

2 'u! Skatteverket REMISS Urban Bjergert Datum Dnr / (2) få förslagen till allmänna råd och meddelande i elek tronisk form. Synpunkter emotses senast den 1 oktober 2008 och till Urban Bjergert på adress Skatteverket, huvudkontoret, rättsavdelningen, Box 10, Lund. Synpunkterna kan också skickas till de e-postadresser som anges nedan. Om svar lämnas i vanlig brevform tar Skatteverket tacksamt emot svar även i elektronisk form. Urban Bjergert Bifogas : - Förslag till allmänna råd, SKV A 2008:y - Förslag till meddelande, SKV M 2008:y - Konsekvensutredning - Sändlista E-postadresser:

3 /111 Skatteverketsallmänna råd ISSN Skatteverketsallmänna råd SKV A 2008:x om vad som är försäljning endast obetydlig i Kassaregister omfattning enligt lagen om kassaregister Skatteverket lämnar med stöd av 2 förordningen (2007:780) med instruktion för Skatteverket följande allmänna råd om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen om kassaregister.' Enligt 2 lagen (2007:592) om kassaregister m.m. omfattas den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning av lagens skyldigheter om inte annat följer av 3. Enligt 3 punkt 1 gäller skyldigheterna inte den som endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Allmänna råd: Med endast i obetydlig omfattning bör avses försäljning som för ett räkenskapsår om tolv månader normalt uppgår till högst fyra prisbasbelopp. För företag som normalt driver verksamhet under endast en del av ett kalenderår bör vid bedömningen av endast i obetydlig omfattning försäljningen räknas om till försäljning på årsbasis. Med endast i obetydlig omfattning bör även avses kontant för säljning som sker endast i rena undantagsfall i företagets verk samhet och som normalt uppgår till högst två procent av före tagets omsättning. Försäljning mot kontant betalning oftare än en gång per månad bör normalt inte ansesvara i rena undantagsfall. Utkom från trycket den xx månad 2008 Dessa allmänna råd tillämpas fr.o.m. den 1 januari På Skatteverkets vägnar GENERALDIREKTÖREN Enhetschefen (Rättsavdelningen, enhet) 1 För ytterligare information, se Skatteverkets meddelanden, SKV M 2008:x. 1

4 Skatteverketsinformation SKV M om vadsom är försäljning endast obetydlig i 2008:x omfattning enligt lagen om kassaregister Enligt lagen om kassaregister ska den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning fr.o.m. den 1 januari 2010 registrera försäljningen i ett certifierat kassaregister. Vissa undantag från lagens skyldigheter finns, bl.a. om försäljningen av varor eller tjänster mot kontant betalning endast sker i obetydlig omfattning. I detta meddelande finns information om lagstiftningen m.m. och särskilt information om vad som är försäljning endast iobetydlig omfattning:-meddelandet kompletterar Skatteverkets allmänna råd(skv A 2008:x) om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning. I meddelandet används benämningen företag synonymt för näringsidkare som. omfattas av lagens skyldigheter. 1 Allmänt om lagstiftningen m.m. En särskild kassaregisterlag har. införts gällande för kontantbranschen, lag (2007:592) om kassaregister 1"' m.m'. Enligt 2 gäller lagens skyldigheter, den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning, om inte annat följer av 3. Med kontant betalninglikställs enlik"6 betalning med kontokort. I 3 finns sju generella undantag' från lagens skyldigheter (se avsnitt 3.2). Enligt 4. ska vid tillämpning av 2 och 3 självständiga verksamheter inom ramen ffi r en näringsverksamhet bedömas var för sig. Enligt 9 ska all försäljning och annan löpande användning av ett kassaregister registreras i ett kassaregister. Enligt i l ska den som omfattas av lagens skyldigheter till Skatteverket anmäla de kassaregister som finns i verksamheten. Anmälan ska ha inkom it till Skatteverket inom en vecka från den dag då anmälningsskyldigheten inträtt. Enligt 12 ska kassaregister vara certifierat av ett organ som är ackrediterat för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. Enligt 14 far certifiering även utföras av organ från ett land inom Europeiska ekonomiska ramarbetsområdet (EES) enligt bestämmelser som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Regeringens proposition 2006/07:105, Konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. 1

5 /111 SKV M 2008:x Enligt 30 kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer i enskilda fall medge undantag från lagens skyldigheter om 1. behovet av tillförlitligt underlag för skattekontroll kan tillgodoses på annat sätt, eller 2. en viss skyldighet av tekniska orsaker är oskälig. Undantag enligt 30 får förenas med villkor. Enligt 31 får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning av kassaregister samt undantag från skyldigheter enligt lagen. Enligt förordningen (2007:597) om kassaregister m.m. får Skatteverket medge sådana undantag i enskilda fall som avses i 30 lagen om kassaregister. Enligt förordningen får Skatteverket även meddela föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll och användning 2 samt undantag från skyldigheter enligt lagen. För tillämpningen av bestämmelsen om undantag i enskilda fall enligt 30 har Skatteverket gett ut de allmänna råden SKV A 2008:y med tillhörande meddelande SKV M 2008:y.3 Enligt 15 utövar Skatteverket tillsyn. över att näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av skyldigheter enligt lagen har kassaregister och att de kassaregister som används i, verksamheten uppfyller föreskrivna krav. Enligt 21 får Skatteverket för kontroll av näringsidkare som omfattas eller kan antas omfattas av skytdigheter'enligt lagen göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering. Enligt 24 får Skatteverket ta ut en kontrollavgift av näringsidkare som omfattas av skyldigheter enligt lagen om bl.a. näringsidkaren inte har kassaregister eller använder kassaregister som inte uppfyller föreskrivna krav. Kontrollavgiften är kronor som tillfaller staten. Enligt 25 kan kontrollavgiften vid ytterligare en överträdelse inom ett år tas ut med kronor. 2 Skatteverkets allmänna råd SKV A 2008:x Skatteverket har gett ut allmänna råd för tolkningen av vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning av varor eller tjänster mot kontant betalning, SKV A 2008:x4. I de allmänna råden anges följande5. 2 Skatteverket har meddelat följande föreskrifter. - Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister, SKVFS 2008:x - Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister, SKVFS 2008:y - Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister, SKVFS 2008:z 3 Skatteverkets allmänna råd om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt lagen om kassaregister, SKV A 2008:y Skatteverkets meddelande om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt )lagen om kassaregister, SKV M 2008:y Skatteverkets allmänna råd om vad som är försäl jninggendasti obetydlig Vinfattning enligt lagen om kassaregister, SKV A 2008:x I SKV A 2008:x används benämningen företag för näringsidkare som omfattas av lagens skyldigheter. 2

6 /111 "Med endast i obetydlig omfattning bör avses försäljning som SKV för M ett räkenskapsår om tolv månader normalt uppgår till högst fyra 2008:x prisbasbelopp. För företag som normalt driver verksamhet under endast en del av ett kalenderår bör vid bedömningen av endast i obetydlig omfattning försäljningen räknas om till försäljning på årsbasis. Med endast i obetydlig omfattning bör även avses kontant försäljning som sker endast i rena undantagsfall i företagets verksamhet och som normalt uppgår till högst två procent av företagets omsättning. Försäljning mot kontant betalning oftare än en gång per månad bör normalt inte anses vara i rena undantagsfall." 3 Frågor och svar 3.1 Vem omfattas av skyldigheten att inneha certifierat kassaregister? Den som i näringsverksamhet säljer varor och tjänster mot kontant betalning omfattas av lagens skyldigheter. Begreppet näringsverksamhet har den innebörd som avses i inkomstskattelagen (190:1229). Detta innebär att skyldigheterna enligt lagen ' öm kassaregister innefattar näringsverksamhet som bedrivs yrkesmässigt och självständigt. I prop. 2006/07:105 s. 36 sägs: "Härigenom omfattas verksamhet som bedrivs i vinstsyfte eller, om den inte. bedrivs i vinstsyfte, inte har en alltför begränsad omfattning. Som utredningen påpekar innebär detta att kontant försäljning` inom ramen för en hobbyverksamhet undantas från kravet på kassaregister. Inte heller kommer tillfällig försäljning av mindre omfattning som inte-.'kan sägas bedrivas yrkesmässigt att omfattas av regleringen. Denna omständighet innebär att t.ex. skolelevers försäljning:infor en skolresa eller dylikt faller bort från tillämpningsområdet. Om det inteaförekommer försäljning mot kontant betalning i ett företag är lagen inte tillämpligt på företaget. Med kontant betalning likställs betalning med kontokort (se avsnitt 3.5). Från lagens skyldigheter finns generella undantag, se avsnitt Vilka undantag finns från skyldigheten att inneha certifierat kassaregister? Det finns sju generella undantag från lagens skyldigheter. 1. Den som endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. 2. Den som är befriad från skattskyldighet enligt inkomstskatte lagen (1999:1229) för inkomst från sådan försäljning som avses i Den som bedriver taxitrafik enligt 1 kap. 3 2 yrkestrafiklagen (1998:490). 3

7 /111 SKV M 2008:x 4. Den som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning genom sådana distansavtal eller hemförsäljningsavtal som avses ii distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). 5. Den som säljer varor eller tjänster med hjälp av en varuautomat eller annan liknande automat eller i en automatiserad affärslokal. 6. Den som anordnar automatspel enligt lagen (1982:636) om anordnande av visst automatspel eller enligt lotterilagen (1994:1000). 7. Den som bedriver sådan torg- och marknadshandel som avses i lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m. Av punkt 1 framgår att om försäljningen av varor eller tjänster mot kontant betalning endast sker obetydlig i omfattning så gäller inte lagens skyldigheter. Vad som avses med obetydlig ömfattning kom menteras nedan i avsnitt 3.8. Av punkt 2 framgår att den som ärbefriad från skattskyldighet enligt inkomstskattelagen inte omfattas av lagens skyldigheter. Detta är kommenterat ovan i avsnitt 3.1. Av punkt 7 framgår att torg- och marknädsharidel, är undantagen från lagens skyldigheter. Detta kommenteras nedan i avsnitt Vad är torg- och marknadshandel? Av avsnitt 3.2 framgår att den som bedriver sådan torg- och marknadshandel som avses,f.lagen (1998:514) om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandelinte ornfåttas av lagens skyldigheter. Av 1 lagen om torg- och,.marknadshandel framgår att den lagen omfattar all handel utom sådan- som en näringsidkare stadigvarande bedriver i permanenta 1Qkaler eller i omedelbar anslutning till dessa. Torg- och marknadshandel är därmed den försäljning som sker från torgägator, markgader, mässor, loppmarknader, idrottsgalor, festivaler, tillfäffigt, utnyttjade, lokaler eller liknande. Lagen om torg- och mark- nadshan'del gäller oavsett om försäljningen bedrivs inomhus eller utomhus, i lökfilereller liknande som utnyttjas vid enstaka tillfällen eller för kortare tid, från försäljningsstånd, fordon eller andra anordningar som ställs upp. Försäljningen behöver inte ske yrkesmässigt, och vad som säljs saknar betydelse. (prop. 1997/98:100 s. 211) 14 Vilka skyldigheter innebär lagen om kassaregister? De skyldigheter som lagen innebärett förföretag är i huvudsak följande. 1. Ett företag ska fr.o.m. den 1 januari 2010 i ett kassaregister registrera all försäljning och annan löpande användning av kassaregistret. Med annan löpande användning av kassaregistret avses bl.a. utskrift av kvittokopia, övningskvitto, returkvitto. Även 4

8 /111 ändring av priser, uttag av rapporter och liknande utgör löpande SKV M användning :x 2. Endast kassaregister som är certifierade får användas i företagets verksamheten. Vad som avses med ett certifierat kassaregister anges nedan i avsnitt Företaget ska till Skatteverket anmäla de kassaregister som finns i verksamheten. Vid förändrade förhållanden ska ny anmälan göras. Anmälan ska ha inkommit till Skatteverket inom en vecka från den dag då anmälningsskyldigheten har inträtt. Närmare in formation om anmälningsskyldigheten och hur anmälan kan göras finns på Skatteverkets webbplats (www.skatteverket.se). 3.5 Vilka krav ställs på kassaregister? Av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:x) om krav på kassaregister framgår att kassaregister som har en tillverkardeklaration får användas av företag som omfattas av lagens; skyldigheter. Av tillverkardeklarationen ska framgå att kassaregistret uppfyller kraven i Skatteverkets föreskrifter SKVFS 2008:x. Ett sådant kassaregister måste vara anslutet till en certifierad kontrollenhet,en.ligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:y) om kontrollenhet till kassaregister. Skatteverket och återförsäljare av, kassaregister kan lämna information om vilka kassaregister som uppfyller föreskrivna krav. 3.6 Vad avses med kontant betalning? Av lagen framgår att betalning med kontokort likställs med kontant betalning. I regeringens proposition finns följande kommentar till bestämmelsen (prop ;105 s.1). "Det innebär bl.a. att även kortbetalningar ska registreras`:.i, kassaregistret. Med kontokort avses kort som är kopplade till ett tillgodohavande eller kreditutrymme hos kortutgivaren samt kan användas för betalning av varor eller tjänster på olika säljställen liksoni ofta även kontantuttag. Kontokorten delas in i debetkort (bl.a. bankkort), betalkort och kreditkort (se SOU 2005:108 s.43 f.)." 3.7 Vad är ensjälvständig verksamhetsgren? Enligt lagen ska självständiga verksamheter inom ramen för en näringsverksamhet bedömas var för sig. Detta innebär att ett företag kan driva olika verksamheter som var för sig kan omfattas eller vara undantag från skyldigheterna enligt lagen. Bedömningen av om lagen är tillämplig ska göras separat för varje självständig verksamhet som ingår i en näringsverksamhet. Om de olika verksamheterna är av helt skilda slag och är organiserade som separata verksamheter bör självständiga verksamheter anses föreligga även om verksamheterna bedrivs i gemensamma lokaler. Så är fallet t.ex. om det inom ramen för en näringsverksamhet bedrivs bageri- och 6 Vad som avses med löpande användning anges i 3 Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:x) om krav på kassaregister. 5

9 /111 SKV M 2008:x åkeriverksamhet eller tobakshandel och lokalvård. Bedrivs likartade verksamheter eller verksamheter som har samband med varandra på olika platser bör de också betraktas som självständiga under förutsättning att de även i övrigt är organiserade som skilda verksamheter. Om sådana verksamheter däremot bedrivs i anslutande eller gemensamma lokaler bör de inte betraktas som självständiga verksamheter. Bageri- och cafeverksamhet är exempel på verksamheter som har samband med varandra. Ett annat exempel är hotell- och restaurangverksamhet. (prop. 2006/07:105 s ) 3.8 Vad är försäljning i obetydlig omfattning? Lagens skyldigheter gäller inte för den som endast i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Av förarbetena till lagen (prop. 2006/07:105 s ) framgår att med försäljning i obetydlig omfattning avses två olika situationer. 1. Företag där kontant betalning endast förekommer. i rena undantagsfall och bara uppgår till någon procent av företagets omsättning (kommenteras i avsnitt3.8.1). 2. Företag med låg omsättning. I propösitionen:uttalar regeringen fyra prisbasbelopp som riktmärke för låg ömsättning kommenteras i avsnitt ( 3.8.2) Försäljninig mot kontant betalning som endast sker rent undantagsvis I prop. 2006/07:105 s_38;uttalas följande vad avser försäljning mot kontant betalningsöm endast-sker"rent;undantagsvis i ett företag. "Den omständigheten att eoenstaka kund vid något tillfälle betalar kontant bör således inte utlösa en skyldighet att ha certifierat kassaregister. Den kontanta betalningens storlek i absoluta tal bör inte vara avgörande vid bedömningen, utan kontantbetalningen skall sättas i relation till den totala omsättningen. Det saknar härvid betydelse om den övriga omsättnipgen består av fakturerad betalning, kredit i annan form eller bidrag.,iontantförsäljningen kan vara obetydlig för såväl större som mindre företag." I de allmänna råden SKV A 2008:x har Skatteverket preciserat innebörden av som bör avser med försäljning mot kontant betalning som sker rent undantagsvis. I SKV A 2008:x uttalas att med obetydlig omfattning bör avses försäljning som sker endast i rena undantagsfall i företagets verksamhet och som normalt uppgår till högst två procent av företags omsättning (se avsnitt 2). Vidare uttalas i de allmänna råden att försäljning mot kontant betalning oftare än en gång per månad normalt inte bör anses vara i rena undantagsfall. 6

10 / Låg omsättning- riktvärdet fyra SKV M prisbasbelopp 2008:x Lagens skyldigheter gäller för företag som i mer änobetydlig om- fattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. I prop. 2006/07:105 s uttalar regeringen att prövningen bör göras utifrån en helhetsbedömning av det enskilda företagets förhållanden. Med hänsyn till risken för konkurrenspåverkan bör undantaget för obetydlig försäljning tolkas restriktivt. Som riktvärde för obetydlig omsättning föreslog regeringen i propositionen fyra prisbasbelopp. I de allmänna råden SKV A 2008:x har Skatteverket preciserat att med obetydlig omfattning bör avses försäljning som för ett räkenskapsår om tolv månader normalt uppgår till högst fyra prisbasbelopp (se avsnitt 2). Prisbasbeloppet fastställs av regeringen för varje år och för 2008 är prisbasbeloppet kr. Riktvärdet för-=3är skyldigheter enligt lagen uppkommer kan därmed beräknas till kontant försäljning om kronor i 2008 års penningvärde. Då lagens skyldigheter träder i kraft den 1 januari 2010 kommer prisbasbeloppetför 2010 att vara vägledande för beräkningen av riktvärdet. Det är den förväntade kontanta försäljningen av varor och tjänster för tolv månader framåt som är avgörande för om lagens skyldigheter gäller för ett företag. Så snart ett företag räknar med att sälja varor eller tjänster för minst fyra prisbasbelopp omfattas företaget av lagens skyldigheter. I det allmänna rådet SKV A 2008:x anges att som obetydlig omfattning bör avser försäljning som för ett räkenskapsår om tolv månader normalt uppgår till högst fyra prisbasbelopp. Detta innebär att i det fall ett företags räkenskapsår. är kortare eller längre än tolv månader ska riktvärdet om fyrå.prisbasbelopp räknas om. Det förekommer att företag driver verksamhet med kontant försäljning änder endast en begränsad tid under året, t.ex. försäljning i en sommarkiosk. Av det allmänna rådet framgår att i sådana fall ska försäljningen räknas om till försäljning på årsbasis vid jämförelsen med riktvärdet om fyra prisbasbelopp. 3.9 Skatteverketstillsyn och särskilda kontrollåtgärder Skatteverket utövar tillsyn över att företag har kassaregister och att de kassaregister som finns i verksamheten uppfyller föreskrivna krav. Tillsynen omfattar alla företag som omfattas eller kan antas omfattas av lagens skyldigheter. Sådana företag är skyldiga att lämna uppgifter och tillhandahålla handlingar i den omfattning som det är nödvändigt för Skatteverkets tillsynsverksamhet. Genom lagen har Skatteverket fatt nya kontrollbefogenheter, särskilda kontrollåtgärder. De särskilda kontrollåtgärderna innebär att Skatteverket får göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och kassainventering. 7

11 /111 SKV M 3.10 Kontrollavgift 2008 :x Skatteverket får ta ut en kontrollavgift på kronor om ett företag inte har någotkassaregistereller om kassaregistret som används i verksamheten inte uppfyller föreskrivna krav. Kontrollavgiften får också tas ut om företaget inte i rätt tid har anmält kassaregistret till Skatteverket. Även i vissa andra fall får Skatteverket ta ut kontrollavgift. Om företaget gör en ny överträdelse inom ett år är kontrollavgiften kronor. Om överträdelsen är ringa eller ursäktlig eller det annars finns särskilda skäl kan Skatteverket medge hel eller delvis befrielse från kontrollavgiften. 8

12 Dnr /111 Konsekvensutredning enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Skatteverkets allmänna råd(skv A 2008:x) om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen om kassaregister 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Läs mer: htt ://www.nutek.se/sb/a/7946 Enligt 3 punkt 1 lagen(2007:592) om kassaregister gäller inte lagens skyldigheter den som endast iobetydlig omfattning säljer varor och tjänster mot kontant betalning. Med de allmänna rådenvill Skatteverket förtydliga vadsom avses med försäljning endast i obetydligomfattning. Syftet är attunderlätta för företagenoch att åstadkomma en enhetlig rättstillämpning. 2. Beskrivningav alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Läs mer: htt ://www.nutek.se/sb/a/7949 Företagen efterfrågar information från Skatteverket om undantagsbestämmelsens avsedda tillämpning. Konsekvensen av att inte ge ut de allmänna råden blir att det blir svårare att upprätthålla en enhetlig rättstillämpning. Konsekvensen bedöms också bli att företagens kostnader ökar. 3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen Läs mer: htt ://www.nutek.se/sb/a/7950 Berörda företag är sådana som endast i obetydlig omfattning säljer varor och tjänster mot kontant betalning. 4. Uppgifter om kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen Läs mer: htt ://www.nutek.se/sb/a/7951 De allmänna råden innebär ingen ökning av företagens kostnader. De minskar istället berörda företags kostnader då de bedöms underlätta för berörda vid deras bedömning om de omfattas av lagens skyldigheter eller inte. 5. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen Läs mer: htt ://www.nutek.se/sb/a/7956 Förslaget till allmänna råd berör inte Sveriges skyldigheter gentemot Europeiska unionen. 6. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Läs mer: htt ://www.nutek.se/sb/a/7957 Företagen efterfrågar information från Skatteverket och det är en fördel för såväl företagen och andra berörda att de allmänna råden kan tillämpas så snart som möjligt. 1 (2)

13 Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska konsekvensutredningen, utöver punkterna 1-6 ovan och i den omfattning som är möjlig, innehålla en beskrivning av punkterna 7 12: 7. Beskrivning av antalet företagsom berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen Läs mer: De allmänna råden berör ett stort antal företag i kontantbranschen. De berör såväl stora som små företag. 8. Beskrivningav vilken tidsåtgång regleringenkan föra med sig för företagen och vad regleringeninnebär för företagens administrativakostnader. Läs mer: htt p://www. nutek. se/sb/a/7970 De allmänna råden bedöms minska företagens administrativa kostnader. 9. Beskrivningav vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen Läs mer: De allmänna råden bedöms inte medföra några ökade kostnader för företagen. 10. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringenkan komma att påverka konkurrensförhållandena företagen Läs mer: De allmänna rådensyftar till en enhetlig rättstillämpning och är därmedpositiv för konkurrensförhållandena. 11. Beskrivningav hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen Läs mer: De allmänna råden bedöms inte påverka företagen i något annat avseende. 12. Beskrivningav om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Läs mer: nutek.se/sbla/7974 De allmänna råden är anpassade för såväl små som stora företag. 13. Kontaktperson Läs mer: htt ://www.nutek.se/sb/a/7975 Urban Bjergert Skatteverket Huvudkontoret Rättsavdelningen , ' urban. b j erge s kaffe ve rket. s e 2 (2)

14 /111 Skatteverkets förslag till allmänna råd (SKV A 2008:y) om vad som är försäljning endast i obetydlig omfattning enligt lagen om kassaregister Förteckning remissinstanser Bokföringsnämnden Brottsförebyggande rådet Ekobrottsmyndigheten FAR SRS FöretagarFörbundet Företagarna Kammarrätten i Stockholm Lantbrukarnas Riksförbund Länsstyrelsen i Skåne län Näringslivets Regelnämnd NNR Privattandläkarna Riksidrottsförbundet Rikspolisstyrelsen Statens folkhälsoinstitut Statskontoret Stockholms Handelskammare Swedac Svensk Handel Sveriges Advokatsamfund Sveriges Frisörföretagare Sveriges Hotell & Restaurangföretagare Sveriges läkarförbund Sveriges Redovisningskonsulters Förbund Sveriges veterinärförbund Åklagarmyndigheten

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2013/2050 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Maj 2013 1 Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 8 Sammanfattning... 3 Förslag till lag

Läs mer

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister * Skatteverket 1(42) Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Fler ska använda kassaregister www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171 94 SOLNA 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13 Dnr. 131 647171-13/111 131 647173-13/111 131 647177-13/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister (SKVFS 2013:X), krav på kassaregister

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Mars 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Promemorians lagförslag...

Läs mer

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011

RAPPORT Conny Svensson/ Lars Lundh Datum Dnr 010-573 50 01/ 010-574 99 95 2011-01-31 131 95719-11/2011 * Skatteverket Dnr 131 95719-11/2011 1(9) Iakttagelser och slutsatser efter genomförd kontroll 2008-2010 av torgoch marknadshandeln Sammanfattning Inom ramen för Riksprojektet Kontanthandel samt den samordnade

Läs mer

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244)

Lagrum: 39 kap. 4, 5 första stycket 1 och 9 första stycket 1 skatteförfarandelagen (2011:1244) HFD 2013 ref. 16 Kassaregister Kravet på certifierat kassaregister har ansetts gälla för caféverksamhet som bedrivits endast del av året eftersom kontantförsäljningen bedömts inte vara av obetydlig omfattning.

Läs mer

Lag om kassaregister

Lag om kassaregister Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Ida Andersson Lisa Larsson Lag om kassaregister - Ett effektivt och rättssäkert verktyg för att motverka illojal konkurrens? Legislation on cash register -

Läs mer

Lag om kassaregister

Lag om kassaregister Morgan Karlsson Christian Vestergård Lag om kassaregister - Motverkan av manipulation och snedvriden konkurrens Law on cash registers - Discouragement of manipulation and distortion of competition Företagsekonomi

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

1. Livsmedelsverkets förslag i sammanfattning

1. Livsmedelsverkets förslag i sammanfattning 1 (21) Området för strategisk utveckling och stöd Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten 1. Livsmedelsverkets förslag i sammanfattning Rådets direktiv 2013/51/Euratom

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sarah Kers Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion trafikmedicin Konsekvensutredning Förslag till ändring av föreskrifter om

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop.

Regeringens proposition 1995/96:19. Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt. Propositionens huvudsakliga innehåll. Prop. Regeringens proposition 1995/96:19 Nya tidpunkter för redovisning och betalning av mervärdesskatt Prop. 1995/96:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 1995

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare

Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare 2009-12-15 S2009/10066/SF Socialdepartementet Sjukpenninggrundande inkomst, karenstider och egenavgifter för egenföretagare Förord Denna promemoria har utarbetats av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän

Läs mer

Kassaregisterlagen och artikel 6 i Europakonventionen

Kassaregisterlagen och artikel 6 i Europakonventionen Kassaregisterlagen och artikel 6 i Europakonventionen Abstract Lagen (2007:592) om kassaregister m.m. (kassaregisterlagen) som trädde ikraft i januari 2010, har införts för att hantera problem med skatteundandragande

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)...

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 5. 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Författningsförslag... 7 Förslag till lag om ändring i konsumentkreditlagen (2010:1846)... 7 2 Ärendet... 11 3 Straffavgift vid bristande kreditprövning...

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7

Innehåll. Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 7 1 Promemorians lagförslag... 9 1.1 Förslag till lag om ändring i konsumentköplagen (1990:932)... 9 1.2 Förslag till lag om ändring i lagen (1991:351) om

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Ändring i lagen om vägtrafikregister. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ändring i lagen om vägtrafikregister. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Ändring i lagen om vägtrafikregister Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 4 juni 2015 Anna Johansson Jonas Ragell (Näringsdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2014-12-26 Dnr: 14-13006 1(87) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet Post- och telestyrelsen (PTS) avser

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser

Redovisning av regeringsuppdrag om sanktionsbestämmelser Regeringen Miljödepartementet 103 33 STOCKHOLM Missiv Vårt datum: 2013-10-29 Er referens: M2013/1429/Ke Diarienr: SSM2013-3411 Handläggare: Ulf Yngvesson Telefon: +46 8 799 4341 Redovisning av regeringsuppdrag

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Big Bowl Sverige AB, 556519-1987 Box 3058 200 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av

Läs mer

RP 23/2013 rd. för tillsynen över efterlevnaden av lagen. Om Det föreslås att en försäljare inom näringsverksamhet,

RP 23/2013 rd. för tillsynen över efterlevnaden av lagen. Om Det föreslås att en försäljare inom näringsverksamhet, RP 23/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skyldighet att erbjuda kvitto vid kontantförsäljning och lag om ändring av 1 i lagen om verkställighet av böter PROPOSITIONENS

Läs mer