A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå"

Transkript

1 KONSEKVENSUTREDNING Dnr / / /111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister (SKVFS 2013:X), krav på kassaregister (SKVFS 2013:Y) och användning av kassaregister (SKVFS 2013:Y) A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Lagen (2007:592) om kassaregister m.m., benämnd kassaregisterlagen, trädde i kraft den 1 januari 2008 och skyldigheterna enligt lagen började gälla den 1 januari Bestämmelserna i kassaregisterlagen och förordningen om kassaregister (2007:597) har därefter förts in i skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL, och i skatteförfarandeförordningen (2011:1261), förkortad SFF, vilka trädde i kraft den 1 januari 2012 (se prop. 2010/11:165). Enligt 39 kap. 4 SFL ska företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort använda kassaregister. I 39 kap. 5 SFL finns bestämmelser om undantag från skyldigheten att använda kassaregister. Detta gäller bl.a. företag som bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Med obetydlig omfattning avses försäljning som normalt uppgår till fyra prisbasbelopp per år. Den 1 januari 2014 slopades det tidigare generella undantaget om krav att använda kassaregister för företag som driver torg- och marknadshandel, vilket innebär att en ny kategori av företag omfattas av regleringen. Enligt 39 kap. 9 SFL får Skatteverket i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister. Skatteverket har bemyndigats att utfärda föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll av kassaregister, användning av kassaregister och undantag från skyldigheter som gäller kassaregister, 9 kap. 3 SFF. Av 39 kap. 8 SFL framgår att ett kassaregister på ett tillförlitligt sätt ska visa alla registreringar som har gjorts samt programmeringar och inställningar som utgör behandlingshistorik enligt bokföringslagen (1999:1078). Av samma paragraf framgår att kassaregister ska vara certifierat. Av förarbetena till lagstiftningen om kassaregister framgår att lagstiftarens krav på det tekniska kontrollsystemet (kassaregister) är att den för intäktskontrollen väsentliga informationen ska registreras. Denna information ska bevaras och vara tillgänglig för kontrollerande myndigheter. Systemet ska inte gå att manipulera eller förändra utan att det går att upptäcka vid en kontroll (jfr. prop. 2006/07:105 s. 28). Trots lagkravet att kassaregister ska vara certifierat har Skatteverket ännu inte tagit fram några föreskrifter om certifierade kassaregister och skälet till detta är följande. Den svenska marknaden för kassaregister är liten sett i ett internationellt perspektiv, vilket innebär att de svenska kraven på kassaregister i möjligaste mån måste utformas så att tillverkningskostnaderna inte skjuter i höjden för kassaregister som enbart kommer att tas fram för den svenska marknaden. Samtidigt måste Skatteverkets krav på kassaregister utformas så att syftet med lagstiftningen uppnås. Till bilden hör också att kassaregister i stor utsträckning är datorbaserade och att det därmed är svårt och förenat med höga kostnader att ha krav på certifierat kassaregister som ska kunna garantera frånvaron av dolda funktioner som kan användas i skatteundandragande syfte. För att uppnå den önskade säkerhetsnivån för skattekontrollen till en 1 (8)

2 rimlig kostnadsnivå har Skatteverket därför valt en lösning som genom en undantagsregel i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister innebär att de rättsliga kraven på kassaregister är uppfyllda med ett tillverkardeklarerat kassaregister som är anslutet till en certifierad kontrollenhet. Bestämmelser om krav på kassaregister finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister. Bestämmelser om kontrollenheten finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister. Bestämmelser om användning av kassaregister finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister. Genom förslaget SKVFS 2013:X tar Skatteverket fram ett alternativ till kontrollenhet till kassaregister. Förslaget SKVFS 2013:X har tillkommit för att tillåta att ett tillverkardeklarerat kassaregister får buffra kvittouppgifter. Detta skapar möjligheter till en bättre utveckling av olika slag av nätverksbaserade kassaregistersystem och som är anpassade till internetbaserad teknik. Förslaget möjliggör att ett företag kan ta fram ett kassakvitto till en kund trots att kommunikationen inte fungerar med kontrollsystemets kontrollserver. Detta är en förbättring jämfört med dagens kontrollenheter där kassaregistret alltid måste vara i direktkontakt med sin kontrollenhet för att kunna ta fram ett kassakvitto. Problem uppstår om kassaregistret är anslutetet till sin kontrollenhet över Internet och förbindelsen tillfälligt går ner. Då kan företaget inte ta fram ett kassakvitto förrän förbindelsen återupprättats, vilket i praktiken kan stanna upp försäljningen. Förslaget SKVFS 2013:X innebär därmed att driftsäkra nätverksbaserade kassaregistersystem kan utvecklas och tillhandahållas på marknaden. Marknaden har sedan 2009 efterfrågat att Skatteverket tar fram alternativ till dagens kontrollenheter. Det önskemål som marknaden har är att det ska vara tillåtet för ett kassaregister att kunna buffra kvittodata så att en handlare alltid ska kunna ta fram ett kassakvitto till kund. Problemet att ta fram föreskrifter som tillåter buffring är att buffring måste ske på ett säkert sätt så att kvittodata inte kan manipuleras eller ändras i efterhand utan att det kan spåras. Förslaget SKVFS 2013:X är omfattande och mycket tekniskt till sin karaktär. Detta är en direkt följd av de svårigheter som det innebär att kunna uppnå tillräcklig säkerhet för bevarande av kvittodata i en miljö där kassaregister är datorbaserade med de stora möjligheter till intrång som datorer i sig innebär. Förslaget SKVFS 2013:X om kontrollsystem till kassaregister innebär att bestämmelserna i SKVFS 2009:1 och SKVFS 2009:3 behöver ändras så att de anpassas till SKVFS 2013:X. Skatteverket har valt att föreslå att SKVFS 2009:1 och SKVFS 2009:3 upphävs och att de ersätts med föreskrifter (SKVFS 2013:Y) om krav på kassaregister och föreskrifter (SKVFS 2013:Z) om användning av kassaregister. I SKVFS 2013:Y och SKVFS 2013:Z finns bestämmelser som avser såväl kontrollenhet som kontrollsystem till kassaregister. Särskilt om förslaget SKVFS 2013:Y krav på kassaregister I allt väsentligt föreslås att bestämmelserna i SKVFS 2009:1 förs över till SKVFS 2013:Y. I en paragrafnyckel (bifogas) framgår hur föreslagna bestämmelser i SKVFS 2013:Y och bestämmelser i SKVFS 2009:1 korresponderar. Bestämmelser i SKVFS 2013:Y som avviker i sak jämfört med SKVFS 2009:1 är kommenterade nedan. I vissa fall kommenteras även bestämmelser som enbart innebär ett förtydliganden av vad som redan gäller enligt SKVFS 2009:1. Bestämmelser som enbart avser kassaregister med kontrollsystem kommenteras inte nedan. 4 kap. 6 SKVFS 2013:Y Bestämmelsen motsvaras av 9 SKVFS 2009:1. Ett utökat krav är att modellbeteckningen ska innehålla beteckningen SE. Detta krav gäller för nytillverkade kassaregister från det att föreskrifterna träder i kraft. Skatteverket bedömer att detta förslag inte påverkar prisbilden för nya kassaregister. 2 (8)

3 4 kap. 7 SKVFS 2013:Y Bestämmelsen innebär enbart ett förtydligande av att varje registreringsenhet ska ha ett unikt tillverkningsnummer. Detta gäller redan idag. Enligt 13 SKVFS 2009:1 utgör varje registreringsenhet ett separat kassaregister och det är nödvändigt med ett unikt tillverkningsnummer för att kunna anmäla ett kassaregister till Skatteverket. Skatteverket anser att den föreslagna regleringen inte påverkar prisbilden för nya kassaregister. 5 kap. 1 SKVFS 2013:Y Bestämmelsen motsvaras av 18 SKVFS 2009:1. Ett utökat krav är att ett kassaregister inte bara ska kunna registrera växelkassa utan även kunna registrera förändring av växelkassa. De flesta kassaregistermodeller som finns på den svenska marknaden kan registrera förändring av växelkassa. För kassaregistermodeller som idag inte har den funktionaliteten gäller kravet för nytillverkade kassaregister från det att föreskrifterna träder i kraft. För kassaregister som inte har en funktion för att kunna registrera förändring av växelkassa och som tillverkas före ikraftträdandet av SKVFS 2013:Y gäller under en övergångstid inte detta utökade funktionskrav. Skatteverket bedömer att förslaget att kravet att kassaregister ska kunna registrera växelkassa inte kommer att påverka prisbilden för nya kassaregister. Den föreslagna övergångsbestämmelsen bedöms vara tillräckligt tilltagen för att det inte ska uppkomma några omotiverade kostnadsökningar för företagen. 5 kap. 7 SKVFS 2013:Y Bestämmelsen motsvaras av 31 SKVFS 2009:1. Ett förtydligande av att kvittodatabelopp inte bara ska vara i svenska kronor utan även i ören. Att kvittodatabelopp ska vara i ören följer dock av bestämmelserna i SKVFS 2009:2. Skatteverket anser att den föreslagna regleringen inte påverkar prisbilden för nya kassaregister. 6 kap. 2 och 2 kap. 3 SKVFS 2013:Y Bestämmelsen motsvaras av 24 SKVFS 2009:1. Tillägg har gjorts för att klargöra att ett kassakvitto i elektronisk form inte behöver kunna skickas till en kund vid registrering av en försäljning så att kassakvittot kommer fram till kunden i butiken. Det är tillräckligt att kassaregistret vid registreringen av försäljningen skickar ett elektroniskt kassakvitto på sådant sätt att en kund kan ta emot och läsa det elektroniska kassakvittot. Ett kassakvitto i elektronisk form måste enligt Skatteverkets uppfattning skickas från kassaregistret för att lagens krav ska vara uppfyllt att ett kassakvitto är framtaget ur kassaregistret (jfr. 39 kap. 7 SFL). Det är således inte tillräckligt att kvittouppgifter visas på en skärm för att ett kvitto i elektronisk form ska anses vara framtaget. Skatteverket bedömer att detta förslag kan öka priset för nya kassaregister som utrustas med funktioner för att kunna ta fram och skicka elektroniska kassakvitton. En positiv effekt för företagen är att användning av elektroniska kassakvitton minskar utgifterna för att ta fram kassakvitton i pappersformat. Ett företag behöver inte använda kassaregister som kan hantera elektroniska kassakvitton utan det är tillräckligt att företaget har ett kassaregister som kan ta fram kassakvitto i pappersformat. 7 kap. 1 SKVFS 2013:Y Bestämmelsen motsvaras av 28 SKVFS 2009:1. Ett förtydligande har gjorts i punkten h att försäljningsbelopp inte bara ska anges totalt för kunden att betala utan på kassakvittot ska anges försäljningsbelopp för varje slag av vara eller tjänst inklusive mervärdesskatt. Alla kassaregister som finns på den svenska marknaden uppfyller redan det föreslagna förtydligandet. Skatteverket anser att den föreslagna regleringen inte påverkar prisbilden för nya kassaregister. 8 kap. 2 Bestämmelsen har inte någon motsvarighet i SKVFS 2009:1. Bestämmelsen har tillkommit för att minska kraven för när en tillverkardeklaration ska lämnas vid versionsuppdatering. Skatteverket anser att den föreslagna regleringen inte påverkar prisbilden för nya kassaregister. 3 (8)

4 Särskilt om förslaget SKVFS 2013:Z användning av kassaregister Föreslaget SKVFS 2013:Z till föreskrifter om krav på kassaregister innehåller bestämmelser om såväl kassaregister med kontrollenhet som kassaregister med kontrollsystem. I allt väsentligt innebär förslaget SKVFS 2013:Z att bestämmelser som idag finns i SKVFS 2009:3 förs över till SKVFS 2013:Z utan någon ändring i sak. I en paragrafnyckel (bifogas) framgår hur föreslagna bestämmelser i SKVFS 2013:Z och bestämmelser i SKVFS 2009:3 korresponderar. I följande avseenden har kraven i SKVFS 2013:Z förtydligats eller utökats jämfört med SKVFS 2009:3. 3 kap SKVFS 2013:Z Bestämmelserna motsvaras av 15 SKVFS 2009:3. Förtydligande görs i 3 kap. 14 att en registreringsenhet får ha mer än en kassalåda och att en kassalåda får användas för registreringar som avser fler än en registreringsenhet. I 3 kap. 15 förtydligas att betalningsmedel som finns i en kassalåda ska kunna stämmas av mot de registreringar som görs. Enligt Skatteverkets uppfattning är den föreslagna regleringen enbart ett förtydligande och innebär inte något tillkommande krav. Några tillkommande kostnader eller ökad administrativ börda uppkommer därmed inte för företagen. 4 kap. 1 SKVFS 2013:Z Bestämmelsen motsvaras av 20 SKVFS 2009:1. Det föreslås ett utökat krav att ett företag inte bara ska registrera växelkassan vid en försäljningsdags början utan även registrera varje förändring av växelkassan. I 5 kap. 1 SKVFS 2013:Y föreslås ett funktionskrav att ett kassaregister inte bara ska kunna registrera växelkassa utan även förändring av växelkassa. För kassaregister som inte har en funktion för att kunna registrera förändring av växelkassa och som tillverkas före ikraftträdandet av SKVFS 2013:Y föreslås en övergångsbestämmelse i SKVFS 2013:Y att under en övergångstid ska inte det utökade funktionskrav gälla för kassaregistret. För företag som använder sådana kassaregister innebär detta att de inte kan uppfylla kravet att registrera förändring av växelkassan. De får i stället dokumentera förändringen av växelkassan på annat sätt, vilket kan göras med noteringar på en lapp som förvaras i kassalådan. Enligt Skatteverkets uppfattning är den föreslagna regleringen att förändring av växelkassa ska registreras om kassaregistret har sådan funktion en reglering som överensstämmer med vad som redan tillämpas av etablerade företag. I 22 SKVFS 2009 finns idag en bestämmelse om att ett företag ska dokumentera tillfälligt uttag av betalning som sker under en försäljningsdag. Denna bestämmelse har inte förts över till SKVFS 2013:Z. Sammantaget anser Skatteverket att den föreslagna regleringen inte innebär några tillkommande kostnader för företagen eller att det uppkommer någon ökad administrativ börda. 4 kap. 3 SKVFS 2013:Z Bestämmelsen har inte någon motsvarighet i SKVFS 2009:3. Kravet att kassalådan ska stängas omedelbart efter varje försäljning gäller inte för fristående kassalådor. Enligt Skatteverkets uppfattning är kravet att en kassalåda ska stängas en åtgärd som redan idag tillämpas av etablerade företag. Förslaget har tillkommit av kontrollskäl för att minska möjligheterna för oseriösa företag att kunna fuska utan att det upptäcks. Ytterst syftar regleringen till ökad konkurrens på lika villkor mellan företagen. Skatteverket anser att den föreslagna regleringen inte innebär några tillkommande kostnader för företagen eller att det uppkommer någon ökad administrativ börda. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Marknadens önskemål om att tillåta buffring går inte att uppnå om inte Skatteverket tar fram föreskrifter om detta. Det finns inga alternativa lösningar till förslaget SKVFS 2013:X som ger den säkerhet som lagstiftningen kräver. 4 (8)

5 Effekten av att Skatteverket inte tar fram nya föreskrifter blir att Skatteverket inte följer den tekniska utvecklingen och att marknadens önskemål att kunna utveckla olika tekniska lösningar för kassaregister stoppas upp. Förslagen SKVFS 2013:Y och SKVFS 2013:Z har tillkommit främst av det skälet att nödvändiga anpassningar måste göras till förslaget SKVFS 2013:X. Genom förslagen SKVFS 2013:Y och SKVFS 2013:Z uppnås samtidigt fördelen att dessa föreskrifter utgår från bestämmelserna i SFL och inte från bestämmelserna i den upphävda kassaregisterlagen. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 1. Antal företag som idag har kassaregister med kontrollenhet Företag som omfattas av bestämmelserna om kassaregister ska enligt 7 kap. 3-4 SFL anmäla sina kassaregister till Skatteverket. Anmälan kan göras på Skatteverkets webbplats. Skatteverket har tillgång till uppgifter om vilka enskilda företag (unika personnummer och organisationsnummer) som har anmält innehav av kassaregister med tillhörande kontrollenhet. Per den 12 maj 2014 fanns det företag som hade minst ett kassaregister. Dessa företag hade totalt kassaregister. Antalet kontrollenheter var st. Anledningen till att antalet kontrollenheter är lägre än antalet kassaregister beror på att företag kan ha en kontrollenhet av typ C som kan betjäna mer än ett kassaregister. Det finns tre olika typer av kontrollenheter, typ A, B och C. Typ A och B är avsedd för ett kassaregister/ett företag. De olika typerna av kontrollenheter är beskrivna i 4 kap. Skatteverkets föreskrifter (2009:2) om kontrollenhet till kassaregister. 2. Företag som tillverkar kassaregister avsedda för kontrollenheter I 32 Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister är reglerat att det för varje version av en kassaregistermodell eller ett kassaregisterprogram ska det finnas en tillverkardeklaration. Av 34 framgår att tillverkardeklarationen ska sändas till Skatteverket. På Skatteverkets webbplats publiceras en förteckning över tillverkade kassaregister. Per den 12 maj 2014 fanns det 270 aktiva företag (= tillverkare) i denna förteckning. 3. Företag som tillverkar kontrollenheter För att kunna tillverka en kontrollenhet behöver en tillverkare få en huvudnyckel (krypteringsnyckel) av Skatteverket. Detta framgår av 11 kap. 1 Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister. För att Skatteverket ska utfärda en sådan huvudnyckel krävs att tillverkaren kan uppvisa ett giltigt certifikat. På Skatteverkets webbplats publiceras en förteckning över certifierade kontrollenheter. Per den 12 maj 2014 fanns det sju olika företag (= tillverkare) i denna förteckning. 4. Certifieringsorgan Det finns f.n. två företag som arbetar med certifiering av kassaregister. 5. Ackrediteringsorgan Det finns ett företag i Sverige som får utföra ackreditering av organ för certifiering av kontrollenheter till kassaregister. Ackrediteringsorganet är Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen Skatteverket bedömer att förslaget är kostnadsneutralt eller kostnadspositivt för företag som idag använder kassaregister med kontrollenhet. Förslaget om kontrollsystem är ett alternativ till kontrollenhet och den ökade konkurrens som det medför kan leda till lägre priser. 5 (8)

6 För företag som avser att tillverka kontrollsystem till kassaregister och för företag som avser att tillverka kassaregister avsedda för kontrollsystem uppkommer utvecklingskostnader och kostnader för att ta produkterna till marknaden. Skatteverket kan inte bedöma dessa kostnader, men gör bedömningen att de nya produkter och tjänster som tas fram som en följd av förslaget SKVFS 2013:X kommer att leda till konkurrenskraftiga priser för de företag som ska köpa produkterna och tjänsterna. Förslaget SKVFS 2013:X är framtaget för att stödja utveckling av storskaliga lösningar, vilket är något som efterfrågas på marknaden. Detta kan i förlängningen leda till lägre priser på kassaregister. Som angett ovan har Skatteverket inte övervägt något alternativ till kontrollsystem till kassaregister och någon jämförelse med andra alternativ presenteras därför inte. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen De föreslagna bestämmelserna omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG. Skatteverket har underrättat Kommerskollegium som den 2 december 2013 anmälde förslaget till kommissionen. Kommentartiden löpte ut den 3 mars 2014 och inga reaktioner har inkommit på förslaget. Kommerskollegium har meddelat Skatteverket att förslaget SKVFS 2013:X om kontrollsystem till kassaregister kan antas. Detsamma gäller förslagen SKVFS 2013:Y och SKVFS 2013:Z. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Skatteverket anser inte att några särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdandet utöver vad som föreslås regleras och som är kommenterat ovan. Några särskilda informationsinsatser behövs inte utöver de som Skatteverket redan genomför genom löpande dialog med kassaregisterbranschen, certifieringsorgan och med Swedac. B Företag Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett. Markera med x ( ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i avsnitt B. ( x ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkterna i avsnitt B. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen Förslaget berör 270 företag som idag tillverkar kassregister. Dessa företag kan vara relativt små företag som tillverkar skräddarsydda kassaregister till ett fåtal företag eller till en kategori av företag i olika branscher. Det handlar också om stora multinationella företag som tillverkar kassaregister avsedda för världsmarknaden där anpassningar av kassaregistermodeller görs till 6 (8)

7 de förhållanden som gäller i olika länder. De 270 företag som tillverkar kassaregister är ingen homogen grupp utan de har olika inriktningar på sina produkter. Mobila lösningar med kassaregister i telefon eller läsplatta tas fram av vissa tillverkare. Andra tillverkare tar fram specialanpassade system avsedda för arenor och festivaler. Allmänt kännetecknas kassaregisterbranschen av att det pågår en snabb teknisk utveckling. Förslaget berör sju tillverkare av kontrollenheter till kassaregister. Förslaget berör två certifieringsorgan i Sverige. Förslaget berör ett ackrediteringsorgan, Swedac. Förslaget berör tillverkare både i Sverige och utomlands. Konsekvenserna för utländska tillverkare är jämförbara med konsekvenserna för svenska tillverkare. Förslaget berör utländska certifieringsorgan om de vill ge sig in på denna marknad. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader. För tillverkare av kontrollsystem och för tillverkare av kassaregister innebär de föreslagna föreskrifterna att de måste vidta åtgärder för att vara med på marknaden och kunna erbjuda alternativet kassaregister med kontrollsystem. För företag som idag använder kassaregister med kontrollenhet och som väljer att istället använda kassaregister med kontrollsystem uppkommer en kostnad för att byta system. Det är så fall ett frivilligt val som det enskilda företaget gör. För företag som tidigare inte haft kassaregister innebär den föreslagna regleringen att det kommer att finnas ett bredare utbud att välja på vid anskaffning av kassaregister. Detsamma gäller företag som idag har kassaregister och som behöver byta sina kassaregister när de är uttjänta. Några nya administrativa kostnader uppkommer inte med anledning av förslaget. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen Inga andra kostnader uppkommer enligt Skatteverkets bedömning. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen Konkurrensförhållandena kommer att påverkas för tillverkare av kontrollenheter som får konkurrens av tillverkare av kontrollsystem för kassaregister. De som idag tillverkar kontrollenheter till kassaregister kommer i stor utsträckning inte att vara samma företag som kommer att tillverka kontrollsystem till kassaregister. Konkurrensförhållandena kommer att påverkas för tillverkare av kassaregister som har kassaregister anpassade för kontrollenhet till kassaregister. De kassaregister som ska kunna anslutas till ett kontrollsystem till kassaregister enligt de föreslagna föreskrifterna måste anpassas. Detta innebär att dagens tillverkare av kassaregister kan få konkurrens av en ny kategori av tillverkare av kassaregister. Konkurrenssituationen kan i övrigt också förändras inom gruppen av dagens tillverkare beroende på i vilken utsträckning de väljer att tillhandahålla olika typer av kassaregister. Konkurrensförhållandena kommer att påverkas för certifieringsorgan som inte bara konkurrerar med att certifiera kontrollenheter till kassaregister utan även kommer att få konkurrera när det gäller att certifiera kontrollsystem till kassaregister. 7 (8)

8 Konkurrensförhållandena kommer också att påverkas för företag som avser att bli ackrediterade för att certifiera en kontrollservers miljö enligt vad som regleras i 14 kap. i förslaget SKVFS 2013:X. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen Skatteverket bedömer att den föreslagna regleringen i övrigt inte kommer att påverka företagen. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Inga särskilda hänsyn behöver tas. De föreslagna föreskrifterna om kontrollsystem till kassaregister innebär att marknaden kan ta fram ett alternativ till kontrollenhet. Enskilda företag får därmed en valmöjlighet mellan kontrollenhet eller kontrollsystem. Detta är positivt för inte minst små företag. C Samråd Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd Tidigt samråd har skett med Swedac, certifieringsorgan och branschorganisationen Kassaregisterrådet. Därutöver har löpande dialoger förts med dessa och andra intressenter. Den 12 november 2012 höll Skatteverket en större presentation av förslaget om kontrollsystem för kassaregister. Presentationen hölls tillsammans med Swedac och inbjudna till presentationen var främst tillverkare av kassaregister och tillverkare av kontrollenheter. Sedan november 2012 har Skatteverket löpande skickat ut information om arbetet med föreskrifterna om kontrollsystem till kassaregister. Informationen har skickats ut via mejl enligt en sändlista som ursprungligen upprättades från mötet den 12 november Informationen som Skatteverket på detta sätt har skickat ut via dialogmejl har sedan spritts vidare av enskilda företag och branschorganisationer. Marknaden bedöms därför vara välinformerad om de föreslagna föreskrifterna. Förslaget till föreskrifter skickades ut på svensk remiss den 26 oktober Kompletterande remissutskick har därefter skett till fler remissinstanser. Remisstiderna har gått ut. D Kontaktperson Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor Urban Bjergert Skatteverket Huvudkontoret, rättsavdelningen (8)

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-06-02. Komplettering av konsekvensutredning daterad 13 maj 2014. Tillägg markerade med gul överstrykning.

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-06-02. Komplettering av konsekvensutredning daterad 13 maj 2014. Tillägg markerade med gul överstrykning. KONSEKVENSUTREDNING 2014-06-02 Dnr. 131 647171-13/111 131 647173-13/111 131 647177-13/111 Komplettering av konsekvensutredning daterad 13 maj 2014. Tillägg markerade med gul överstrykning. Skatteverkets

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1

Läs mer

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister

Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister 2013-10-28 131 647171-13/111 Kommentarer till Skatteverkets förslag till föreskrifter (SKVFS 2013:X) om kontrollsystem till kassaregister Innehållsförteckning 1 Lagstiftningen om kassaregister 2 Bakgrunden

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Förslag till... Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. (preliminärt beslutsdatum) Kassaregister Utkom

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den xx månad xxxx. Kassaregister Utkom från trycket den Skatteverket föreskriver 1 med stöd

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om krav på kassaregister; beslutade den 12 januari 2009. Kassaregister Utkom från trycket den 16 januari 2009 Skatteverket

Läs mer

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt / Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Datum Dnr 2014-01-21 131 257081-12/111 Konsekvensutredning av att Skatteverket meddelar nya föreskrifter om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen

Läs mer

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund

A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12. Beskrivning av problemet och vad Skatteverket vill uppnå. Bakgrund KONSEKVENSUTREDNING 2015-05-12 Dnr. 1 31 280766-15/111, 1 31 280775-15/111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare (SKVFS 2015:X) och förslag till föreskrifter om identifikationsnummer

Läs mer

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker

Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt och grönsaker KONSEKVENS- Dnr 3.5.16-11350/14 UTREDNING 2014-11-10 Stödkommunikationsenheten Konsekvensutredning inför ändring av SJVFS 2013:19 Statens jordbruksverks föreskrifter om producentorganisationer för frukt

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen

Yttrande över Skatteverkets hemställan Förstärkt konkurrenskraft på lika villkor i kontantbranschen Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten.

1. En beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 2014-07-04 1 (8) Bakgrund. Myndighet. Statens Energimyndighet, Energimyndigheten. 2014-07-04 1 (8) Myndighet Statens Energimyndighet, Energimyndigheten Diarienummer 2014-4020 Rubrik Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter som meddelas i anslutning till lagen (2014:266) om

Läs mer

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats

Yttrande över Skatteverkets förslag till föreskrifter om personalliggare och om identifikationsnummer för en byggarbetsplats Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften.

Föreslagna ändringar i föreskriften Nedan presenteras de föreslagna ändringarna i föreskriften. 2016-10-13 Diarienummer 3.6.16-7754/16 Rubrik Konsekvensutredning avseende Statens jordbruksverk föreskrifter (2017:XX) om ändring i föreskrifterna (SJVFS 1995:90) om certifiering m.m. av utsädespotatis

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om kassaregister m.m.; SFS 2007:592 Utkom från trycket den 27 juni 2007 utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde

Läs mer

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49)

Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:49) 2016-05-04 Dnr 4.4.16-1619/16 Miljöregelenheten Magnus Sandström Tfn: 036-15 89 34 E-post: magnus.sandstrom@jordbruksverket.se Konsekvensutredning till föreskrifter om ändring av Statens jordbruksverks

Läs mer

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2013/2050 Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Maj 2013 1 Innehållsförteckning 1 2 3 4 5 6 7 8 Sammanfattning... 3 Förslag till lag

Läs mer

`6l Skatteverket 1(2)

`6l Skatteverket 1(2) `6l Skatteverket 1(2) REMISS Urban Bjergert Datum Dnr 046-38 44 10 BOKFÖRINGSNÄMNDEN 2008-09-12 131 459316-08/111 0708-58 94 52 Ink. 2M8-09- 15 Enligt sändlista Skatteverkets förslag till allmänna råd

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter

Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter KONSEKVENS- Dnr 2.3.16-5762/13 UTREDNING 2016-09-08 EU-fondsenheten Konsekvensutredning av ny föreskrift om säkerheter för jordbruksprodukter A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Statens

Läs mer

Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m.

Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m. Kassalagen, Lag (2007:592) om kassaregister m.m Lag (2007:592) om kassaregister m.m. SFS nr: 2007:592 Departement/myndighet: Finansdepartementet Utfärdad: 2007-06-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2009:852 Registeruppgifter

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 * Skatteverkets information om Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister SKV M Sedan den 1 januari 2010 gäller att företag som säljer varor

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Diarienummer 2009-7606 Konsekvensutredning avseende förslag till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om krav på utbildning

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur

Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur 1(5) 2014-09-12 Dnr: 6.6.16-9367/14 Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:32) om utfärdande av pass för sällskapsdjur A Allmänt 1 Beskrivning av

Läs mer

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Dnr 6.4.16.5005/14 2014-05-19 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets föreskrifter (SJVFS 2014:15) om ändring i Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:38) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6)

1. Beskrivning av problemet och vad Swedac vill uppnå 1 (6) Datum 1 Beteckning Förvaltningsavdelningen Sofia Tiberg Direktnr: 08-406 83 05 E-post: sofia.tiberg@swedac.se Enligt sändlista Konsekvensutredning: Förslag till Swedacs nya föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter:

Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: Statens Jordbruksverk Diarienummer 19-11947/12 Konsekvensutredning av förslag till ändring i följande föreskrifter: - Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2011:16) om rutiner

Läs mer

Skatteverkets förslag till allmänna råd om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt lagen om

Skatteverkets förslag till allmänna råd om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt lagen om Skatteverket REMISS Urban Bjergert Datum Dnr 046-38 44 10 0708-58 94 52 BOKFÖRINGSNÄMNDEN 2008-09-12 131459313-08/111 Ink. 2008-09- 15 1(2) Enligt sändlista Skatteverkets förslag till allmänna råd om undantag

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 207-05-08 206/3002 Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Remiss, införande av regler om flexibel ackreditering, ändrade regler

Läs mer

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut.

Dnr Förslaget innebär att det endast kommer att finnas ett regelverk om årsbokslut. Bilaga 2 Dnr 14-28 Konsekvensutredning - Förslag till nya bestämmelser om att årsbokslutet får upprättas med tillämpning av Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning

Läs mer

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden.

PTS redovisar härmed sin utredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning avseende upphävandet av de allmänna råden. Konsekvensutredning Datum Vår referens Sida 2015-01-26 Dnr: 14-13006 1(14) Nätsäkerhetsavdelningen Karin Lodin 08-678 56 04 karin.lodin@pts.se Konsekvensutredning avseende upphävande av Post- och telestyrelsens

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5)

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. 1(5) 2013-11-15 13/3072 Avdelningen för juridik och inre marknad Erika Palmheden Direktnr: 08-406 83 33 E-post: erika.palmheden@swedac.se Konsekvensutredning av ändringsförslag avseende föreskrifter och allmänna

Läs mer

Skatteverkets meddelanden

Skatteverkets meddelanden Skatteverkets meddelanden ISSN 1652-1447 Skatteverkets information om undantag i enskilda fall från skyldigheter enligt lagen om kassaregister * SKV M Från och med den 1 januari 2010 ska företag som säljer

Läs mer

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2013:xx Utkom från trycket den xx månad 20XX Föreskrifter om ändring i Styrelsens för ackreditering

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer

Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3) om erkännande av utländska yrkeskvalifikationer samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Rättsenheten Lisa Svensson 010-240 5187 lisa.svensson@msb.se Konsekvensutredning för upphävande av Statens räddningsverks föreskrifter (SVRFS 2007:3)

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om arbetstid vid visst vägtransportarbete Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Myndigheten för tillgängliga medier Diarienummer A2013/119 Konsekvensutredning Myndigheten för tillgängliga mediers föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning Konsekvensutredningen utgår från

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring

Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 2011-1973 Konsekvensutredning 1(5) Konsekvensutredning Transportstyrelsens ändring av Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 1991:1) om bensingasåterföring 1. Vad är problemet och vad ska uppnås? I de arbetsuppgifter

Läs mer

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr /

Skatteverket 1(6) KONSEKVENSUTREDNING Monika Andersson Datum Dnr / Skatteverket 1(6) Dnr 131 392952-12/111 Konsekvensutredning enligt förordningen ( 2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning A Allmänt 1 BESKRIVNING AV PROBLEMET De förenklade ledsagardokumenten

Läs mer

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till:

Reviderad konsekvensutredning avseende förslag till: konsekvensutredning 1 (6) konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva varor för civilt bruk och plastiska sprängämnen

Läs mer

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter.

Bemyndigande för föreskriftsändringen återfinns i 9 och 23 förordningen (2006:84) om foder och animaliska biprodukter. Jordbruksverket Diarienummer 6.7.16-9902/14 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor

Yttrande över Styrelsens för ackreditering och teknisk kontrolls förslag till föreskrifter om färdigförpackade varor Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om färdigförpackade varor

Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om färdigförpackade varor Avdelningen för juridik och inre marknad Kari Björkqvist Direktnr: 08-406 83 04 e-post: kari.bjorkqvist@swedac.se Konsekvensutredning avseende Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter

Läs mer

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning

Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning Naturvårdsverket Diarienummer NV-03359-14 Översyn av Naturvårdsverkets föreskrifter om förvaltning av björn, varg, järv, lo och kungsörn - konsekvensutredning A Allmänt Beskrivning av problemet och vad

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till:

Konsekvensutredning avseende förslag till: MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (6) Konsekvensutredning avseende förslag till: Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om produktkrav på explosiva

Läs mer

Datum 010-574 99 95/ 010-573 50 01 2011-06-13

Datum 010-574 99 95/ 010-573 50 01 2011-06-13 * Skatteverket 1(11) Lars Lundh/Conny Svensson 010-574 99 95/ 010-573 50 01 www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171 94 Solna 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se * Skatteverket

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 oktober 2011 KLAGANDE Big Bowl Sverige AB, 556519-1987 Box 3058 200 22 Malmö MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m.

Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. Diarienummer 6.4.16 5851/13 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2009:13) om växtskyddsavgifter m.m. A Allmänt Beskrivning av problemet

Läs mer

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet

Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Wärnevall Väg- och järnvägsavdelningen Konsekvensutredning Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom järnvägsområdet 1 Vad är problemet och vad

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Innehållet i konsekvensutredningen utgår från 6-8 i förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Bilaga 3 2016-07-01 1 (4) Dnr 6.1.2-2016:1067 Konsekvensutredning avseende förslag till föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan

Läs mer

Remiss, förslag till föreskrifter och konsekvensutredning omtryck av SKVFS 2009:2

Remiss, förslag till föreskrifter och konsekvensutredning omtryck av SKVFS 2009:2 Remiss, förslag till föreskrifter och konsekvensutredning omtryck av SKVFS 2009:2 Följande bifogas remissen. Förslag 2015-12-22, omtryck av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till

Läs mer

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister * Skatteverket 1(42) Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Fler ska använda kassaregister www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171 94 SOLNA 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet

Yttrande över Elsäkerhetsverkets förslag till föreskrifter om elektrisk utrustning och föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning

Konsekvensutredning. Konsekvensutredning Rättssekretariatet Elin Brunell Dnr: 2013:1116 1 (6) Med stöd av bemyndigande i 3 kap. 2 och 4 kap. 13 förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (behörighetsförordningen)

Läs mer

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter

Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Datum: 2014-01-24 Dnr: 3.1-2014-004924 Rättsenheten Linda Nylander Enligt sändlista Läkemedelsverkets förslag till ändring i verkets föreskrifter (LVFS 2013:10) om kosmetiska produkter Ni får här tillfälle

Läs mer

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6)

beträffande tekniska föreskrifter och beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 1(6) Datum Beteckning Avdelningen för juridik och inre marknad Anders Karlsson Direktnr: 08-406 83 68 E-post: anders.karlsson@swedac.se Konsekvensutredning - ändring i Swedacs föreskrifter och allmänna råd

Läs mer

Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister

Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister Skatteutskottets betänkande 2008/09:SkU29 Slopad återkommande teknisk kontroll av kassaregister Sammanfattning Utskottet tillstyrker regeringens förslag (prop. 2008/09:133) om att slopa kravet på att kassaregister

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481

Konsekvensutredning 1 (5) Dnr/Beteckning 2012-09-24 TSTRYT 2011/53481 Konsekvensutredning 1 (5) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Arne Classon Väg- och järnvägsavdelningen Enhet trafikföretag Sektion yrkestrafik mitt Konsekvensutredning Föreskrifter som ska ersätta Vägverkets

Läs mer

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1(6) Carina Larsson KONSEKVENSANALYS Generaldirektörens stab 2011-06-01 Dnr 11EV1250 0550-851 22 carina.larsson@elsakerhetsverket.se KONSEKVENSANALYS AVSEENDE ELSTÄNGSELAPPARATER OCH ELSTÄNGSEL 1. Beskrivning

Läs mer

Frågor om dricks särskilt vid betalning med kontokort

Frågor om dricks särskilt vid betalning med kontokort Frågor om dricks särskilt vid betalning med kontokort 2015-06-29 Områden: Bokföring & redovisning, Inkomstskatt (Tjänst, Näringsverksamhet) Datum: 2015-06-29 Dnr: 131 356228-15/111 1 Sammanfattning I främst

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

Konsekvensutredning: Föreskrifter om avgifter för ackreditering m.m. av certifieringsorgan

Konsekvensutredning: Föreskrifter om avgifter för ackreditering m.m. av certifieringsorgan Avdelningen för juridik och inre marknad Henrik Carlborg Direktnr: 08-406 83 70 E-post: henrik.carlborg@swedac.se Konsekvensutredning: Föreskrifter om avgifter för ackreditering m.m. av certifieringsorgan

Läs mer

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation

Yttrande över Livsmedelsverkets förslag till ändring i föreskrifter (LIVSFS 2014:4) om livsmedelsinformation Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag

Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag REMISS 2016-12-01 Enligt sändlista Förslag till regler om nedskrivning av tillgångar i kommunala företag Ett antal företag som ägs av kommuner tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om

Läs mer

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek

Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek Kenneth Nordback Rättsenheten Datum: 2010-xx-xx Dnr: 581:2010/509521 Konsekvensutredning förslag till föreskrifter om extemporeapotek En konsekvensutredning ska enligt 6 förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck

Restaurang nr. Tillställningens art (bröllop, 50-årsfest el dyl.) Alkoholdrycker som önskas serveras Starköl Vin Spritdrycker Annan jäst alkoholdryck Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten ANSÖKNINGSUPPGIFTER Sökande Org. nr / Pnr. Tel. nr Adress

Läs mer

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum

A. Allmänt. Transportstyrelsens förslag: Konsekvensutredning 1 (7) Datum Konsekvensutredning 1 (7) Datum Handläggare Maria Nilsson Sjö- och luftfartsavdelningen Infrastrukturenheten Sektionen för flygtrafiktjänst Konsekvensutredning av föreskrifter med kompletterande bestämmelser

Läs mer

Rubrik Föreskrifter om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar

Rubrik Föreskrifter om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar Myndighet Myndigheten för press, radio och tv Diarienummer 16/01253 Rubrik Föreskrifter om utvecklingsstöd för tryckta allmänna nyhetstidningar A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Läs mer

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens

Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om fortbildning och om utbildningsverksamhet för yrkesförarkompetens Konsekvensutredning 1 (10) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Ted Montaigne Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler och trafikmedicin Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt

Konsekvensutredning. förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland. A Allmänt 1(5) 2017-03-06 Dnr 6.2.17-9724/16 Avdelningen för djurskydd och hälsa Konsekvensutredning förslag till nya föreskrifter om exportkarantän för hästar för export till tredjeland Enligt förordning (2007:1244)

Läs mer

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12

1 (5) Myndighetens namn Jordbruksverket. Diarienummer /12 Myndighetens namn Jordbruksverket Diarienummer 22-8656/12 Rubrik Konsekvensutredning gällande föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1994:24) om certifiering m.m. av utsäde

Läs mer

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen

Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Höjning av vissa avgifter enligt skatteförfarandelagen Mars 2015 1 Innehållsförteckning 1 Promemorians huvudsakliga innehåll... 3 2 Promemorians lagförslag...

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om ackreditering av organ som ska kontrollera fordon för transport av farligt gods samhällsskydd och beredskap Konsekvensutredning 1 (5) Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för farliga ämnen Bo Zetterström 010-2405332 bo.zetterstrom@msb.se Myndigheten för samhällsskydd

Läs mer

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall.

Denna konsekvensutredning följer Tillväxtverkets mall. 1(5) KONSEKVENS- UTREDNING Dnr 19-5984/12 2012-07-09 Miljöersättningsenheten Konsekvensutredning med anledning av förslag till ändring av Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2007:42) om kompensationsbidrag,

Läs mer

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

A Allmänt. Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut. 1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Myndighetens namn: Statens folkhälsoinstitut Diarienummer VERK 2011/472 Rubrik Ändring av Statens folkhälsoinstituts föreskrifter (FHIFS 2011:1) om teknisk sprit A Allmänt 1. Beskrivning av problemet och

Läs mer

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H17. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H17 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 17 november 2014 KLAGANDE Königs Restaurang och Konsult AB, 556495-0524 Ombud: Chefsjurist Stefan Lundin Visita Box 3546 103 69 Stockholm

Läs mer

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon

Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar som dras av bilar - Nationellt typgodkännande av fordon 8 Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Anna Ferner Skymning Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning föreskrifter om: - Bilar och släpvagnar

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 april 2013 KLAGANDE AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 17 februari 2012 i mål

Läs mer

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter.

UTKAST. I bilaga 4 har det gjorts ett antal adressändringar till behöriga myndigheter. Konsekvensutredning 1 (6) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Caroline Petrini sjöfartsavdelningen fartygstekniska enheten miljösektionen Konsekvensutredning Föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens

Läs mer

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar

Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras av bilar Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Lars Rapp Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2011:5) om anmälda organ Ändring införd t.o.m. STAFS 2012:10 Tillämpningsområde 1

Läs mer

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning

Trycksättning med gas. Ackreditering. Föreskrifter. Riskbedömning Trycksättning med gas Ackreditering Föreskrifter Riskbedömning 1 Swedac en myndighet för kvalitet och säkerhet 2 SWEDAC Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 3 Swedacs uppdrag Nationellt utveckla

Läs mer

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93.

marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93. Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av föreskrifter och allmänna råd om ackreditering av organ

Läs mer

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria)

Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (lex Maria) 2015-09-28 Dnr 2.8-19505/2015 1(1) Avdelningen för verksamhetsstöd och styrning Marie Hansson marie.hansson@ivo.se Enligt sändlista Remiss - förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador

Läs mer

Konsekvensutredning Implementering av det nya ATEX-direktivet 2014/34/EU i svensk lagstiftning

Konsekvensutredning Implementering av det nya ATEX-direktivet 2014/34/EU i svensk lagstiftning KONSEKVENSUTREDNING 1 (14) Joca Kostic Avdelningen för produkter 010-168 05 24 2015-10-14 Dnr 15EV905 Konsekvensutredning Implementering av det nya ATEX-direktivet 2014/34/EU i svensk lagstiftning 1 Beskrivning

Läs mer

KONSEKVENSUTREDNING. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

KONSEKVENSUTREDNING. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 1 (5) Juridik KONSEKVENSUTREDNING Handläggare, direkttelefon : 12-03320 Roger Lindskog, 010 478 4688 Konsekvensutredning angående förslag till ändringar i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2012:3) om

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); utfärdad den 11 december 2014. SFS 2014:1474 Utkom från trycket den 19 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare

Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare och förskollärare Rättssekretariatet Elin Brunell Konsekvensutredning Dnr: 2013:903. 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag om ändring i Skolverket föreskrifter (SKOLFS 2011:35) om ansökan om legitimation för lärare

Läs mer

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 september 2013. Anders Borg Lena Gustafson (Finansdepartementet)

Läs mer

Ändring av trädgårdsföreskrifterna på grund av införlivandet av tre kommissionsdirektiv som rör fruktplantor

Ändring av trädgårdsföreskrifterna på grund av införlivandet av tre kommissionsdirektiv som rör fruktplantor Dnr 3.6.16-3080/15 Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2004:79) om saluföring m.m. av förökningsmaterial av prydnadsväxter samt av

Läs mer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer

Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2012:97) om traktorer Konsekvensutredning 1 (7) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Janike Rudert Väg- och järnvägsavdelningen Fordon och teknik Sektion fordonsteknik Konsekvensutredning ändring av Transportstyrelsens föreskrifter

Läs mer

Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård

Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter i social barn- och ungdomsvård 2014-03-10 Dnr 1301/2014 1(6) Avdelning för regler och behörighet Monica Jacobson Monica.jacobson@socialstyrelsen.se Konsekvensutredning gällande förslag till nya föreskrifter om behörighet att utföra

Läs mer

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson

Dokumentation. CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Dokumentation CashOnCash Box Kassa program Version: 1.1.1.864 Datum: 2009-10-15 Författare: John Richard Jacobsson Sid 1 / 11 Innehållsförteckning Sid. 1. Introduktion... 3 2. Funktioner i kassaregister...

Läs mer

Utkast Diarienummer / XX

Utkast Diarienummer / XX Utkast 2013-10-07 Diarienummer 6.4.17-6367/13 2013-06-XX Konsekvensutredning av Jordbruksverkets förslag till Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2013:XX) om växtskadegörare som omfattas av Europeiska

Läs mer