A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A Allmänt KONSEKVENSUTREDNING 2014-05-13. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå"

Transkript

1 KONSEKVENSUTREDNING Dnr / / /111 Skatteverkets förslag till föreskrifter om kontrollsystem till kassaregister (SKVFS 2013:X), krav på kassaregister (SKVFS 2013:Y) och användning av kassaregister (SKVFS 2013:Y) A Allmänt Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Lagen (2007:592) om kassaregister m.m., benämnd kassaregisterlagen, trädde i kraft den 1 januari 2008 och skyldigheterna enligt lagen började gälla den 1 januari Bestämmelserna i kassaregisterlagen och förordningen om kassaregister (2007:597) har därefter förts in i skatteförfarandelagen (2011:1244), förkortad SFL, och i skatteförfarandeförordningen (2011:1261), förkortad SFF, vilka trädde i kraft den 1 januari 2012 (se prop. 2010/11:165). Enligt 39 kap. 4 SFL ska företag som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort använda kassaregister. I 39 kap. 5 SFL finns bestämmelser om undantag från skyldigheten att använda kassaregister. Detta gäller bl.a. företag som bara i obetydlig omfattning säljer varor eller tjänster mot kontant betalning eller mot betalning med kontokort. Med obetydlig omfattning avses försäljning som normalt uppgår till fyra prisbasbelopp per år. Den 1 januari 2014 slopades det tidigare generella undantaget om krav att använda kassaregister för företag som driver torg- och marknadshandel, vilket innebär att en ny kategori av företag omfattas av regleringen. Enligt 39 kap. 9 SFL får Skatteverket i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister. Skatteverket har bemyndigats att utfärda föreskrifter om krav på kassaregister, teknisk kontroll av kassaregister, användning av kassaregister och undantag från skyldigheter som gäller kassaregister, 9 kap. 3 SFF. Av 39 kap. 8 SFL framgår att ett kassaregister på ett tillförlitligt sätt ska visa alla registreringar som har gjorts samt programmeringar och inställningar som utgör behandlingshistorik enligt bokföringslagen (1999:1078). Av samma paragraf framgår att kassaregister ska vara certifierat. Av förarbetena till lagstiftningen om kassaregister framgår att lagstiftarens krav på det tekniska kontrollsystemet (kassaregister) är att den för intäktskontrollen väsentliga informationen ska registreras. Denna information ska bevaras och vara tillgänglig för kontrollerande myndigheter. Systemet ska inte gå att manipulera eller förändra utan att det går att upptäcka vid en kontroll (jfr. prop. 2006/07:105 s. 28). Trots lagkravet att kassaregister ska vara certifierat har Skatteverket ännu inte tagit fram några föreskrifter om certifierade kassaregister och skälet till detta är följande. Den svenska marknaden för kassaregister är liten sett i ett internationellt perspektiv, vilket innebär att de svenska kraven på kassaregister i möjligaste mån måste utformas så att tillverkningskostnaderna inte skjuter i höjden för kassaregister som enbart kommer att tas fram för den svenska marknaden. Samtidigt måste Skatteverkets krav på kassaregister utformas så att syftet med lagstiftningen uppnås. Till bilden hör också att kassaregister i stor utsträckning är datorbaserade och att det därmed är svårt och förenat med höga kostnader att ha krav på certifierat kassaregister som ska kunna garantera frånvaron av dolda funktioner som kan användas i skatteundandragande syfte. För att uppnå den önskade säkerhetsnivån för skattekontrollen till en 1 (8)

2 rimlig kostnadsnivå har Skatteverket därför valt en lösning som genom en undantagsregel i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister innebär att de rättsliga kraven på kassaregister är uppfyllda med ett tillverkardeklarerat kassaregister som är anslutet till en certifierad kontrollenhet. Bestämmelser om krav på kassaregister finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister. Bestämmelser om kontrollenheten finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister. Bestämmelser om användning av kassaregister finns i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:3) om användning av kassaregister. Genom förslaget SKVFS 2013:X tar Skatteverket fram ett alternativ till kontrollenhet till kassaregister. Förslaget SKVFS 2013:X har tillkommit för att tillåta att ett tillverkardeklarerat kassaregister får buffra kvittouppgifter. Detta skapar möjligheter till en bättre utveckling av olika slag av nätverksbaserade kassaregistersystem och som är anpassade till internetbaserad teknik. Förslaget möjliggör att ett företag kan ta fram ett kassakvitto till en kund trots att kommunikationen inte fungerar med kontrollsystemets kontrollserver. Detta är en förbättring jämfört med dagens kontrollenheter där kassaregistret alltid måste vara i direktkontakt med sin kontrollenhet för att kunna ta fram ett kassakvitto. Problem uppstår om kassaregistret är anslutetet till sin kontrollenhet över Internet och förbindelsen tillfälligt går ner. Då kan företaget inte ta fram ett kassakvitto förrän förbindelsen återupprättats, vilket i praktiken kan stanna upp försäljningen. Förslaget SKVFS 2013:X innebär därmed att driftsäkra nätverksbaserade kassaregistersystem kan utvecklas och tillhandahållas på marknaden. Marknaden har sedan 2009 efterfrågat att Skatteverket tar fram alternativ till dagens kontrollenheter. Det önskemål som marknaden har är att det ska vara tillåtet för ett kassaregister att kunna buffra kvittodata så att en handlare alltid ska kunna ta fram ett kassakvitto till kund. Problemet att ta fram föreskrifter som tillåter buffring är att buffring måste ske på ett säkert sätt så att kvittodata inte kan manipuleras eller ändras i efterhand utan att det kan spåras. Förslaget SKVFS 2013:X är omfattande och mycket tekniskt till sin karaktär. Detta är en direkt följd av de svårigheter som det innebär att kunna uppnå tillräcklig säkerhet för bevarande av kvittodata i en miljö där kassaregister är datorbaserade med de stora möjligheter till intrång som datorer i sig innebär. Förslaget SKVFS 2013:X om kontrollsystem till kassaregister innebär att bestämmelserna i SKVFS 2009:1 och SKVFS 2009:3 behöver ändras så att de anpassas till SKVFS 2013:X. Skatteverket har valt att föreslå att SKVFS 2009:1 och SKVFS 2009:3 upphävs och att de ersätts med föreskrifter (SKVFS 2013:Y) om krav på kassaregister och föreskrifter (SKVFS 2013:Z) om användning av kassaregister. I SKVFS 2013:Y och SKVFS 2013:Z finns bestämmelser som avser såväl kontrollenhet som kontrollsystem till kassaregister. Särskilt om förslaget SKVFS 2013:Y krav på kassaregister I allt väsentligt föreslås att bestämmelserna i SKVFS 2009:1 förs över till SKVFS 2013:Y. I en paragrafnyckel (bifogas) framgår hur föreslagna bestämmelser i SKVFS 2013:Y och bestämmelser i SKVFS 2009:1 korresponderar. Bestämmelser i SKVFS 2013:Y som avviker i sak jämfört med SKVFS 2009:1 är kommenterade nedan. I vissa fall kommenteras även bestämmelser som enbart innebär ett förtydliganden av vad som redan gäller enligt SKVFS 2009:1. Bestämmelser som enbart avser kassaregister med kontrollsystem kommenteras inte nedan. 4 kap. 6 SKVFS 2013:Y Bestämmelsen motsvaras av 9 SKVFS 2009:1. Ett utökat krav är att modellbeteckningen ska innehålla beteckningen SE. Detta krav gäller för nytillverkade kassaregister från det att föreskrifterna träder i kraft. Skatteverket bedömer att detta förslag inte påverkar prisbilden för nya kassaregister. 2 (8)

3 4 kap. 7 SKVFS 2013:Y Bestämmelsen innebär enbart ett förtydligande av att varje registreringsenhet ska ha ett unikt tillverkningsnummer. Detta gäller redan idag. Enligt 13 SKVFS 2009:1 utgör varje registreringsenhet ett separat kassaregister och det är nödvändigt med ett unikt tillverkningsnummer för att kunna anmäla ett kassaregister till Skatteverket. Skatteverket anser att den föreslagna regleringen inte påverkar prisbilden för nya kassaregister. 5 kap. 1 SKVFS 2013:Y Bestämmelsen motsvaras av 18 SKVFS 2009:1. Ett utökat krav är att ett kassaregister inte bara ska kunna registrera växelkassa utan även kunna registrera förändring av växelkassa. De flesta kassaregistermodeller som finns på den svenska marknaden kan registrera förändring av växelkassa. För kassaregistermodeller som idag inte har den funktionaliteten gäller kravet för nytillverkade kassaregister från det att föreskrifterna träder i kraft. För kassaregister som inte har en funktion för att kunna registrera förändring av växelkassa och som tillverkas före ikraftträdandet av SKVFS 2013:Y gäller under en övergångstid inte detta utökade funktionskrav. Skatteverket bedömer att förslaget att kravet att kassaregister ska kunna registrera växelkassa inte kommer att påverka prisbilden för nya kassaregister. Den föreslagna övergångsbestämmelsen bedöms vara tillräckligt tilltagen för att det inte ska uppkomma några omotiverade kostnadsökningar för företagen. 5 kap. 7 SKVFS 2013:Y Bestämmelsen motsvaras av 31 SKVFS 2009:1. Ett förtydligande av att kvittodatabelopp inte bara ska vara i svenska kronor utan även i ören. Att kvittodatabelopp ska vara i ören följer dock av bestämmelserna i SKVFS 2009:2. Skatteverket anser att den föreslagna regleringen inte påverkar prisbilden för nya kassaregister. 6 kap. 2 och 2 kap. 3 SKVFS 2013:Y Bestämmelsen motsvaras av 24 SKVFS 2009:1. Tillägg har gjorts för att klargöra att ett kassakvitto i elektronisk form inte behöver kunna skickas till en kund vid registrering av en försäljning så att kassakvittot kommer fram till kunden i butiken. Det är tillräckligt att kassaregistret vid registreringen av försäljningen skickar ett elektroniskt kassakvitto på sådant sätt att en kund kan ta emot och läsa det elektroniska kassakvittot. Ett kassakvitto i elektronisk form måste enligt Skatteverkets uppfattning skickas från kassaregistret för att lagens krav ska vara uppfyllt att ett kassakvitto är framtaget ur kassaregistret (jfr. 39 kap. 7 SFL). Det är således inte tillräckligt att kvittouppgifter visas på en skärm för att ett kvitto i elektronisk form ska anses vara framtaget. Skatteverket bedömer att detta förslag kan öka priset för nya kassaregister som utrustas med funktioner för att kunna ta fram och skicka elektroniska kassakvitton. En positiv effekt för företagen är att användning av elektroniska kassakvitton minskar utgifterna för att ta fram kassakvitton i pappersformat. Ett företag behöver inte använda kassaregister som kan hantera elektroniska kassakvitton utan det är tillräckligt att företaget har ett kassaregister som kan ta fram kassakvitto i pappersformat. 7 kap. 1 SKVFS 2013:Y Bestämmelsen motsvaras av 28 SKVFS 2009:1. Ett förtydligande har gjorts i punkten h att försäljningsbelopp inte bara ska anges totalt för kunden att betala utan på kassakvittot ska anges försäljningsbelopp för varje slag av vara eller tjänst inklusive mervärdesskatt. Alla kassaregister som finns på den svenska marknaden uppfyller redan det föreslagna förtydligandet. Skatteverket anser att den föreslagna regleringen inte påverkar prisbilden för nya kassaregister. 8 kap. 2 Bestämmelsen har inte någon motsvarighet i SKVFS 2009:1. Bestämmelsen har tillkommit för att minska kraven för när en tillverkardeklaration ska lämnas vid versionsuppdatering. Skatteverket anser att den föreslagna regleringen inte påverkar prisbilden för nya kassaregister. 3 (8)

4 Särskilt om förslaget SKVFS 2013:Z användning av kassaregister Föreslaget SKVFS 2013:Z till föreskrifter om krav på kassaregister innehåller bestämmelser om såväl kassaregister med kontrollenhet som kassaregister med kontrollsystem. I allt väsentligt innebär förslaget SKVFS 2013:Z att bestämmelser som idag finns i SKVFS 2009:3 förs över till SKVFS 2013:Z utan någon ändring i sak. I en paragrafnyckel (bifogas) framgår hur föreslagna bestämmelser i SKVFS 2013:Z och bestämmelser i SKVFS 2009:3 korresponderar. I följande avseenden har kraven i SKVFS 2013:Z förtydligats eller utökats jämfört med SKVFS 2009:3. 3 kap SKVFS 2013:Z Bestämmelserna motsvaras av 15 SKVFS 2009:3. Förtydligande görs i 3 kap. 14 att en registreringsenhet får ha mer än en kassalåda och att en kassalåda får användas för registreringar som avser fler än en registreringsenhet. I 3 kap. 15 förtydligas att betalningsmedel som finns i en kassalåda ska kunna stämmas av mot de registreringar som görs. Enligt Skatteverkets uppfattning är den föreslagna regleringen enbart ett förtydligande och innebär inte något tillkommande krav. Några tillkommande kostnader eller ökad administrativ börda uppkommer därmed inte för företagen. 4 kap. 1 SKVFS 2013:Z Bestämmelsen motsvaras av 20 SKVFS 2009:1. Det föreslås ett utökat krav att ett företag inte bara ska registrera växelkassan vid en försäljningsdags början utan även registrera varje förändring av växelkassan. I 5 kap. 1 SKVFS 2013:Y föreslås ett funktionskrav att ett kassaregister inte bara ska kunna registrera växelkassa utan även förändring av växelkassa. För kassaregister som inte har en funktion för att kunna registrera förändring av växelkassa och som tillverkas före ikraftträdandet av SKVFS 2013:Y föreslås en övergångsbestämmelse i SKVFS 2013:Y att under en övergångstid ska inte det utökade funktionskrav gälla för kassaregistret. För företag som använder sådana kassaregister innebär detta att de inte kan uppfylla kravet att registrera förändring av växelkassan. De får i stället dokumentera förändringen av växelkassan på annat sätt, vilket kan göras med noteringar på en lapp som förvaras i kassalådan. Enligt Skatteverkets uppfattning är den föreslagna regleringen att förändring av växelkassa ska registreras om kassaregistret har sådan funktion en reglering som överensstämmer med vad som redan tillämpas av etablerade företag. I 22 SKVFS 2009 finns idag en bestämmelse om att ett företag ska dokumentera tillfälligt uttag av betalning som sker under en försäljningsdag. Denna bestämmelse har inte förts över till SKVFS 2013:Z. Sammantaget anser Skatteverket att den föreslagna regleringen inte innebär några tillkommande kostnader för företagen eller att det uppkommer någon ökad administrativ börda. 4 kap. 3 SKVFS 2013:Z Bestämmelsen har inte någon motsvarighet i SKVFS 2009:3. Kravet att kassalådan ska stängas omedelbart efter varje försäljning gäller inte för fristående kassalådor. Enligt Skatteverkets uppfattning är kravet att en kassalåda ska stängas en åtgärd som redan idag tillämpas av etablerade företag. Förslaget har tillkommit av kontrollskäl för att minska möjligheterna för oseriösa företag att kunna fuska utan att det upptäcks. Ytterst syftar regleringen till ökad konkurrens på lika villkor mellan företagen. Skatteverket anser att den föreslagna regleringen inte innebär några tillkommande kostnader för företagen eller att det uppkommer någon ökad administrativ börda. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd Marknadens önskemål om att tillåta buffring går inte att uppnå om inte Skatteverket tar fram föreskrifter om detta. Det finns inga alternativa lösningar till förslaget SKVFS 2013:X som ger den säkerhet som lagstiftningen kräver. 4 (8)

5 Effekten av att Skatteverket inte tar fram nya föreskrifter blir att Skatteverket inte följer den tekniska utvecklingen och att marknadens önskemål att kunna utveckla olika tekniska lösningar för kassaregister stoppas upp. Förslagen SKVFS 2013:Y och SKVFS 2013:Z har tillkommit främst av det skälet att nödvändiga anpassningar måste göras till förslaget SKVFS 2013:X. Genom förslagen SKVFS 2013:Y och SKVFS 2013:Z uppnås samtidigt fördelen att dessa föreskrifter utgår från bestämmelserna i SFL och inte från bestämmelserna i den upphävda kassaregisterlagen. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 1. Antal företag som idag har kassaregister med kontrollenhet Företag som omfattas av bestämmelserna om kassaregister ska enligt 7 kap. 3-4 SFL anmäla sina kassaregister till Skatteverket. Anmälan kan göras på Skatteverkets webbplats. Skatteverket har tillgång till uppgifter om vilka enskilda företag (unika personnummer och organisationsnummer) som har anmält innehav av kassaregister med tillhörande kontrollenhet. Per den 12 maj 2014 fanns det företag som hade minst ett kassaregister. Dessa företag hade totalt kassaregister. Antalet kontrollenheter var st. Anledningen till att antalet kontrollenheter är lägre än antalet kassaregister beror på att företag kan ha en kontrollenhet av typ C som kan betjäna mer än ett kassaregister. Det finns tre olika typer av kontrollenheter, typ A, B och C. Typ A och B är avsedd för ett kassaregister/ett företag. De olika typerna av kontrollenheter är beskrivna i 4 kap. Skatteverkets föreskrifter (2009:2) om kontrollenhet till kassaregister. 2. Företag som tillverkar kassaregister avsedda för kontrollenheter I 32 Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister är reglerat att det för varje version av en kassaregistermodell eller ett kassaregisterprogram ska det finnas en tillverkardeklaration. Av 34 framgår att tillverkardeklarationen ska sändas till Skatteverket. På Skatteverkets webbplats publiceras en förteckning över tillverkade kassaregister. Per den 12 maj 2014 fanns det 270 aktiva företag (= tillverkare) i denna förteckning. 3. Företag som tillverkar kontrollenheter För att kunna tillverka en kontrollenhet behöver en tillverkare få en huvudnyckel (krypteringsnyckel) av Skatteverket. Detta framgår av 11 kap. 1 Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister. För att Skatteverket ska utfärda en sådan huvudnyckel krävs att tillverkaren kan uppvisa ett giltigt certifikat. På Skatteverkets webbplats publiceras en förteckning över certifierade kontrollenheter. Per den 12 maj 2014 fanns det sju olika företag (= tillverkare) i denna förteckning. 4. Certifieringsorgan Det finns f.n. två företag som arbetar med certifiering av kassaregister. 5. Ackrediteringsorgan Det finns ett företag i Sverige som får utföra ackreditering av organ för certifiering av kontrollenheter till kassaregister. Ackrediteringsorganet är Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, Swedac. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen Skatteverket bedömer att förslaget är kostnadsneutralt eller kostnadspositivt för företag som idag använder kassaregister med kontrollenhet. Förslaget om kontrollsystem är ett alternativ till kontrollenhet och den ökade konkurrens som det medför kan leda till lägre priser. 5 (8)

6 För företag som avser att tillverka kontrollsystem till kassaregister och för företag som avser att tillverka kassaregister avsedda för kontrollsystem uppkommer utvecklingskostnader och kostnader för att ta produkterna till marknaden. Skatteverket kan inte bedöma dessa kostnader, men gör bedömningen att de nya produkter och tjänster som tas fram som en följd av förslaget SKVFS 2013:X kommer att leda till konkurrenskraftiga priser för de företag som ska köpa produkterna och tjänsterna. Förslaget SKVFS 2013:X är framtaget för att stödja utveckling av storskaliga lösningar, vilket är något som efterfrågas på marknaden. Detta kan i förlängningen leda till lägre priser på kassaregister. Som angett ovan har Skatteverket inte övervägt något alternativ till kontrollsystem till kassaregister och någon jämförelse med andra alternativ presenteras därför inte. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen De föreslagna bestämmelserna omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG. Skatteverket har underrättat Kommerskollegium som den 2 december 2013 anmälde förslaget till kommissionen. Kommentartiden löpte ut den 3 mars 2014 och inga reaktioner har inkommit på förslaget. Kommerskollegium har meddelat Skatteverket att förslaget SKVFS 2013:X om kontrollsystem till kassaregister kan antas. Detsamma gäller förslagen SKVFS 2013:Y och SKVFS 2013:Z. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser Skatteverket anser inte att några särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdandet utöver vad som föreslås regleras och som är kommenterat ovan. Några särskilda informationsinsatser behövs inte utöver de som Skatteverket redan genomför genom löpande dialog med kassaregisterbranschen, certifieringsorgan och med Swedac. B Företag Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt och självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett. Markera med x ( ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i avsnitt B. ( x ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkterna i avsnitt B. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen Förslaget berör 270 företag som idag tillverkar kassregister. Dessa företag kan vara relativt små företag som tillverkar skräddarsydda kassaregister till ett fåtal företag eller till en kategori av företag i olika branscher. Det handlar också om stora multinationella företag som tillverkar kassaregister avsedda för världsmarknaden där anpassningar av kassaregistermodeller görs till 6 (8)

7 de förhållanden som gäller i olika länder. De 270 företag som tillverkar kassaregister är ingen homogen grupp utan de har olika inriktningar på sina produkter. Mobila lösningar med kassaregister i telefon eller läsplatta tas fram av vissa tillverkare. Andra tillverkare tar fram specialanpassade system avsedda för arenor och festivaler. Allmänt kännetecknas kassaregisterbranschen av att det pågår en snabb teknisk utveckling. Förslaget berör sju tillverkare av kontrollenheter till kassaregister. Förslaget berör två certifieringsorgan i Sverige. Förslaget berör ett ackrediteringsorgan, Swedac. Förslaget berör tillverkare både i Sverige och utomlands. Konsekvenserna för utländska tillverkare är jämförbara med konsekvenserna för svenska tillverkare. Förslaget berör utländska certifieringsorgan om de vill ge sig in på denna marknad. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader. För tillverkare av kontrollsystem och för tillverkare av kassaregister innebär de föreslagna föreskrifterna att de måste vidta åtgärder för att vara med på marknaden och kunna erbjuda alternativet kassaregister med kontrollsystem. För företag som idag använder kassaregister med kontrollenhet och som väljer att istället använda kassaregister med kontrollsystem uppkommer en kostnad för att byta system. Det är så fall ett frivilligt val som det enskilda företaget gör. För företag som tidigare inte haft kassaregister innebär den föreslagna regleringen att det kommer att finnas ett bredare utbud att välja på vid anskaffning av kassaregister. Detsamma gäller företag som idag har kassaregister och som behöver byta sina kassaregister när de är uttjänta. Några nya administrativa kostnader uppkommer inte med anledning av förslaget. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen Inga andra kostnader uppkommer enligt Skatteverkets bedömning. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen Konkurrensförhållandena kommer att påverkas för tillverkare av kontrollenheter som får konkurrens av tillverkare av kontrollsystem för kassaregister. De som idag tillverkar kontrollenheter till kassaregister kommer i stor utsträckning inte att vara samma företag som kommer att tillverka kontrollsystem till kassaregister. Konkurrensförhållandena kommer att påverkas för tillverkare av kassaregister som har kassaregister anpassade för kontrollenhet till kassaregister. De kassaregister som ska kunna anslutas till ett kontrollsystem till kassaregister enligt de föreslagna föreskrifterna måste anpassas. Detta innebär att dagens tillverkare av kassaregister kan få konkurrens av en ny kategori av tillverkare av kassaregister. Konkurrenssituationen kan i övrigt också förändras inom gruppen av dagens tillverkare beroende på i vilken utsträckning de väljer att tillhandahålla olika typer av kassaregister. Konkurrensförhållandena kommer att påverkas för certifieringsorgan som inte bara konkurrerar med att certifiera kontrollenheter till kassaregister utan även kommer att få konkurrera när det gäller att certifiera kontrollsystem till kassaregister. 7 (8)

8 Konkurrensförhållandena kommer också att påverkas för företag som avser att bli ackrediterade för att certifiera en kontrollservers miljö enligt vad som regleras i 14 kap. i förslaget SKVFS 2013:X. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen Skatteverket bedömer att den föreslagna regleringen i övrigt inte kommer att påverka företagen. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning Inga särskilda hänsyn behöver tas. De föreslagna föreskrifterna om kontrollsystem till kassaregister innebär att marknaden kan ta fram ett alternativ till kontrollenhet. Enskilda företag får därmed en valmöjlighet mellan kontrollenhet eller kontrollsystem. Detta är positivt för inte minst små företag. C Samråd Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd Tidigt samråd har skett med Swedac, certifieringsorgan och branschorganisationen Kassaregisterrådet. Därutöver har löpande dialoger förts med dessa och andra intressenter. Den 12 november 2012 höll Skatteverket en större presentation av förslaget om kontrollsystem för kassaregister. Presentationen hölls tillsammans med Swedac och inbjudna till presentationen var främst tillverkare av kassaregister och tillverkare av kontrollenheter. Sedan november 2012 har Skatteverket löpande skickat ut information om arbetet med föreskrifterna om kontrollsystem till kassaregister. Informationen har skickats ut via mejl enligt en sändlista som ursprungligen upprättades från mötet den 12 november Informationen som Skatteverket på detta sätt har skickat ut via dialogmejl har sedan spritts vidare av enskilda företag och branschorganisationer. Marknaden bedöms därför vara välinformerad om de föreslagna föreskrifterna. Förslaget till föreskrifter skickades ut på svensk remiss den 26 oktober Kompletterande remissutskick har därefter skett till fler remissinstanser. Remisstiderna har gått ut. D Kontaktperson Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor Urban Bjergert Skatteverket Huvudkontoret, rättsavdelningen (8)

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister

Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen. Fler ska använda kassaregister * Skatteverket 1(42) Förbättrad konkurrens på lika villkor i kontantbranschen Fler ska använda kassaregister www.skatteverket.se Postadress Skatteverket E-postadress 171 94 SOLNA 0771-567 567 huvudkontoret@skatteverket.se

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket maj 2015 Titel: Konsekvensutredning Ändring i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer

Läs mer

Konsekvensutredning för ny föreskrift

Konsekvensutredning för ny föreskrift Myndighet Jordbruksverket Konsekvensutredning för ny föreskrift Diarienummer 4.5.16-4330/14 Rubrik Statens jordbruksverks föreskrifter om pilotprojektet för statligt stöd till produktion av biogas från

Läs mer

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.

Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket. Effektiv Handel Datum Dnr Birgitta Axelsson 2012-08-28 STY 2012-512 Tel. 031-63 36 06 Ert datum Er referens birgitta.axelsson@tullverket.se Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (9)

Konsekvensutredning 1 (9) Konsekvensutredning 1 (9) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFSF 2010:2) om bilar och släpvagnar som dras

Läs mer

Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats

Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats 1 (7) Konsekvensutredning Identifiering vid fondval och fondbyte på Pensionsmyndighetens webbplats Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå Pensionsmyndigheten har för avsikt att införa ett krav

Läs mer

1 Vad är problemet och vad ska uppnås?

1 Vad är problemet och vad ska uppnås? Konsekvensutredning 1 (17) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Sarah Kers Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion trafikmedicin Konsekvensutredning Förslag till ändring av föreskrifter om

Läs mer

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning

Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning EM2012 W-4.0, 2010-11-22 1 (8) Konsekvensutredning avseende förslag till reviderade föreskrifter i anslutning till förordningen om statligt stöd till energikartläggning 1. En beskrivning av problemet och

Läs mer

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet

Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet KONSEKVENSUTREDNING Datum Vår referens Sida 2014-12-26 Dnr: 14-13006 1(87) Nätsäkerhetsavdelningen Konsekvensutredning avseende föreskrifter om krav på driftsäkerhet Post- och telestyrelsen (PTS) avser

Läs mer

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden

Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av körkort i framtiden Konsekvensutredning 1 (10) Datum Handläggare Liv Lennius Johansson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens föreskrifter om utlämnande av

Läs mer

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter

Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter Myndighetens namn Energimyndigheten 079-11-1461 Konsekvensutredning avseende Energimyndighetens föreskrifter för registret för utsläppsrätter En konsekvensutredning ska innehålla följande 1. A Beskrivning

Läs mer

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19)

Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) Bokföringsnämnden Box 7849 103 99 STOCKHOLM Stockholm 28 februari 2013 Förslaget till nytt allmänt råd med tillhörande vägledning om bokföring (Dnr 10-19) FAR har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter

Läs mer

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning

Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till nya föreskrifter om virkesmätning Promemoria 1(24) Datum 2014-05-16 Diarienr 2014/941 Enheten för policy och analys Christoffer Andersson Skogsstyrelsen, 551 83 Jönköping Tfn 036-359465 Konsekvensutredning för Skogsstyrelsens förslag till

Läs mer

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen.

Lagreglerna och Bokföringsnämndens allmänna råd är tillämpliga för samtliga bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen. Introduktion Löpande bokföring Vägledningen och dess innehåll Bokföringsnämnden har i denna vägledning samlat bokföringslagens bestämmelser och nämndens allmänna råd om löpande bokföring (BFNAR 2001:2),

Läs mer

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610

Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut. Sammanfattning 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA. FI Dnr 11-5610 2014-02-17 BESLUTSPROMEMORIA Nya regler om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut FI Dnr 11-5610 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628

Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 B E S L U T S P R O M E M O R I A Datum 2011-10-06 FI Dnr 10-4628 Allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden Finansinspektionen P.O. Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Konsekvensutredning 1 (34)

Konsekvensutredning 1 (34) Konsekvensutredning 1 (34) Datum Dnr/Beteckning Handläggare Maria Åkerlund och Karin Michaelsson Väg- och järnvägsavdelningen Enhet behörigheter Sektion regler Konsekvensutredning - Transportstyrelsens

Läs mer

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov

Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Övergångsvis dokumenthantering vid flyttningar under punktskatteuppskov December 2009 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Lagtext...4 2.1 Förslag

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet

Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Ds 2013:46 Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer

Läs mer

RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc. Bestämmelser om löpande bokföring etc Oktober 2014

RKR 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc. Bestämmelser om löpande bokföring etc Oktober 2014 23 Bestämmelser om löpande bokföring etc Oktober 2014 1 Innehåll Denna rekommendation innehåller bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer, arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg

Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg 1 (79) TSV 2012-1207 POA-337 2016/12 Uppdrag om regelefterlevnaden inom yrkestrafiken på väg Redovisning av regeringsuppdrag N2012/1374/TE 2 (79) Innehåll SAMMANFATTNING... 6 FÖRFATTNINGSFÖRSLAG... 10

Läs mer

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag 2013-11-12 BESLUTSPROMEMORIA FI Dnr 13-2866 Ändringar i regler om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80

Läs mer

Promemoria. Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet -11- REGERINGSKANSLIET. Socialdepartementet

Promemoria. Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet -11- REGERINGSKANSLIET. Socialdepartementet Promemoria Förslag på förändringar inom det statliga bilstödet -11- REGERINGSKANSLIET Socialdepartementet 1 Innehåll Sammanfattning... :... 5 1 Författningsförslag... 7 1.1 Förslag till lag om ändring

Läs mer

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling

Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Ds 2014:22 Stärkt konsumentskydd vid försäkringsförmedling Finansdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden

Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden 2014-04-07 REMISSPROMEMORIA Förslag till nya allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden FI Dnr 14-1394 Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46

Läs mer