Cognome: Nome: Indirizzo: Numero di cellulare: Indirizzo

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Cognome: Nome: Indirizzo: Numero di cellulare: Indirizzo e-mail:"

Transkript

1 Ansökan om brottsskadeersättning för personskada och kränkning 1. SÖKANDE (var god texta) Efternamn Tilltalsnamn Richiesta di risarcimento per danni causati da un reato per danni alla persona e offesa 1. RICHIEDENTE (in stampatello) Cognome: Nome: Personnummer (ååmmdd-xxxx) Yrke/title Numero personale (aammgg-xxxx): Professione/titolo: Adress Indirizzo: Postadress (postnummer och ortnamn) Recapito postale (codice postale e località): Telefon bostad (inkl. Riktnummer) Mobiltelefon E-postadress Telefon arbete (inkl. Riktnummer) Telefono privato (compreso il prefisso): Telefono al lavoro (compreso il prefisso): Numero di cellulare: Indirizzo Bankkontonummer inkl. clearingnr eller plusgiro-/personkontonummer Numero di conto bancario (comprese le coordinate bancarie): 2. VÅRDNADSHAVARE 1 OMBUD STÄLLFÖRETRÄDARE Sätt kryss i tillämplig ruta Namn 2. TUTORE 1 MANDATARIO RAPPRESENTANTE Segnare con una X la menzione applicabile. Nome e cognome: Adress Indirizzo:

2 Postadress (postnummer och ortnamn) Recapito postale (codice postale e località): Telefon (inkl. Riktnummer) Mobiltelefon Telefono (compreso il prefisso): Numero di cellulare: Klientmedelskonto Conto cliente: ENDAST EN VÅRDNADSHAVARE FINNS VÅRDNADSHAVARE 2 (vid gemensam vårdnad) Namn PRESENZA DI UN UNICO TUTORE TUTORE 2 (in caso di tutela congiunta) Nome e cognome: Adress Indirizzo: Postadress (postnummer och ortnamn) Recapito postale (codice postale e località): Telefon (inkl. Riktnummer) Mobiltelefon Telefono (compreso il prefisso): Numero di cellulare: LÄS BIFOGAT INFORMATIONSBLAD NOGA VID IFYLLANDET AV ANSÖKNINGSBLANKETTEN! 3. BROTTET Brottsskadeersättning lämnas endast för skador som uppkommit till följd av brott. Vilket datum och på vilken ort inträffade brottet? Kort beskrivning av brottet.. SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE INFORMAZIONI ALLEGATE PRIMA DI COMPILARE IL MODULO 3. REATO Il risarcimento dei danni causati da un reato è previsto esclusivamente per i danni insorti a seguito di un reato. Specificare la data e il luogo del reato. Descrivere brevemente il reato..

3 4. POLISANMÄLAN Har brottet polisanmälts? Ja Polisanmälans diarienummer (K-nummer): K-.. Polismyndighet och distrikt:.. Nej Ange skälen under ytterligare upplysningar, se ansökans sista sida 5. UPPGIFTER OM DOMSTOLS PRÖVNING Bifoga kopia av fullständig dom med bilagor samt bevis om laga kraft. Ingen domstolsprövning Tingsrättens namn. Datum målnummer. Hovrättens namn. Datum målnummer. 4. DENUNCIA ALLA POLIZIA Il reato è stato denunciato alla polizia? Sì. Numero di protocollo della denuncia alla polizia (numero K): K-.. Autorità di polizia e distretto:.. No. Precisare i motivi fornendo informazioni supplementari (cfr. l'ultima pagina della richiesta) 5. INFORMAZIONE RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO Allegare copia della sentenza completa, corredata degli allegati e della prova della forza esecutoria. Nessun procedimento giudiziario Nome del tribunale.. Data.. Numero della causa Högsta domstolen Datum målnummer. Nome della corte di appello.. Data causa.. Numero della Corte suprema. Data Numero della causa..

4 6. SKADEVÅLARENS BETALNINGSFÖRMÅGA Brottsskadeersättning kan endast utgå om det är visat att skadevållaren, i de fall denne är känd, saknar betalningsförmåga. Har du ansökt om utmätning hos kronofogden? Ja Nej Har kronofogden lämnat redovisning? Ja Nej Har du fått ersättning från skadevållaren eller via kronofogden? Ja Nej Belopp... kr 7. FÖRSÄKRINGSS ITUAT IONEN Brottsskadeersättning utgår inte om någon försäkring kan täcka skadan helt. Boendeförhållande vid skadetillfället Egen fastighet Bostadsrätt Annat Fanns det då någon annan vuxen skriven på samma adress? Ja Nej Var du medlem i fackförbund vid skadetillfället? Ja Nej Vilket förbund?... Obs! I det fall ni var skrivna på samma address kan make/maka/partner, sambos eller föräldrars försäkringar gälla vid din skada. Uppge därför även dennes/deras personnummer samt eventuellt medlemskap i fackförbund.. Namn Personnummer Fackförbund. Namn Personnummer Fackförbund Fanns vid skadetillfället någon av nedan nämnda försäkringar? 6. SOLVIBILITÀ DELL'AUTORE DEL DANNO Il risarcimento dei danni causati da un reato può essere concesso esclusivamente se è dimostrato che l'autore del danno, qualora noto, non è in grado di pagare il risarcimento. Avete chiesto una stima all'autorità svedese di esecuzione (kronofogden)? Sì No L'autorità svedese di esecuzione ha trasmesso una relazione patrimoniale? Sì No Avete ricevuto un risarcimento dall'autore del danno o dall'autorità svedese di esecuzione? Sì No Importo.kr 7. SITUAZIONE ASSICURATIVA I danni causati da un reato non sono risarciti se sono coperti integralmente da un'assicurazione. Situazione residenziale al momento del danno Proprietario Locatario Altro Altri adulti sono iscritti allo stesso indirizzo? Sì No Era iscritto ai sindacati al momento del danno? Sì No A quale sindacato?... Importante: Se il richiedente era iscritto allo stesso indirizzo di coniuge/compagno/conviventi o genitori, le assicurazioni di questi ultimi possono coprire il danno dell'interessato. Si prega pertanto di fornire i rispettivi numeri di identificazione personale e l'eventuale appartenenza a sindacati.. Nome e cognome: Numero di identificazione personale: Sindacato:. Nome e cognome: Numero di identificazione personale:

5 Glöm inte make/maka/partner, sambos eller föräldrars försäkringar. Ja Nej Skada Försäkringsbolag Utbetalt belopp anmäld Hemförsäkring Olycksfallsförsäkring (enskild) Olycksfallsförsäkring (via facklig tillhörighet)..kr..kr Inträffade skadan i arbetet eller resa till/från arbetet? Om ja, företagets org.nr: Om arbetsskada, var arbetsgivaren ansluten till AFA? Annan försäkring (rese-, liv-, förenings-, företags- osv.)..kr Har du fått ersättning från någon annan? Från vem?... Sindacato: Al momento del danno era applicabile una delle assicurazioni elencate di seguito? Si prega di non dimenticare le assicurazioni di coniugi, compagni, conviventi o genitori. Sì No Danno Compagnia di assicurazione Importo versato denunciato Assicurazione sulla casa Assicurazione contro gli infortuni (privata)..kr Assicurazione contro gli infortuni (mediante adesione ai sindacati)..kr Il danno si è verificato durante il lavoro o durante il percorso da/verso il lavoro? In caso di risposta affermativa, specificare il numero di registrazione dell'impresa: In caso di incidente sul lavoro, il datore di lavoro era iscritto all'afa? Altra assicurazione (per il viaggio, sulla vita, di associazione, dell'impresa, ecc.)..kr Ha ricevuto un risarcimento da altre fonti? Da chi?...

6 8. UPPGIFTER OM SJUKVÅRD OCH SJUKSKRIVNINGSTID M.M. Har du sökt sjukvård till följd av brottet? T.ex. sjukhus, vårdcentral, privatläkare, psykolog, tandläkare osv. Nej Ja, en gång Två gånger Flera gånger Vårdinrättning.. Klinik/avdelning... Vårdinrättningens address Sjukskrivningstid (bifoga sjukintyg) Inte sjukskriven Sjukskriven fr.o.m..t.o.m.... Inlagd på sjukhus fr.o.m....t.o.m.. Försäkringskassa vid skadetillfället (lokalkontor). 9. ERSÄTNINGSYRKANDEN: KOSTNADER OCH INKOMSTFÖRLUST Kostnader ska i möjligaste mån styrkas med kvitto. 9 a. Sjukvårdskostnader som inte betalas av försäkringskassan (t.ex. läkararvode, utlägg för sjukhusvård, sjukgymnastik, läkemedel och tandvård). Typ av kostnad kr Typ av kostnad kr 8. INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE CURE MEDICHE E I CONGEDI PER MALATTIA Ha richiesto cure mediche a seguito del reato? Per es. visita in ospedale, in un centro di assistenza medica, presso un medico, uno psicologo, un dentista ecc. No Sì, una volta Due volte Diverse volte Istituto di cura Clinica/reparto. Indirizzo dell'istituto di cura. Congedo per malattia (allegare certificato medico) nessun congedo per malattia congedo per malattia dal. al. ricovero in ospedale dal. al. Assicurazione malattia al momento del danno (ufficio locale). 9. RICHIESTE DI RISARCIMENTO: SPESE E PERDITA DI REDDITO Si prega di giustificare le spese con le relative ricevute, per quanto possibile. 9 a. Spese mediche non rimborsate dall'assicurazione medica (per es. onorari dei medici, importi versati per assistenza medica, fisioterapia, medicinali e cure dentistiche). Tipo di spesa kr Tipo di spesa kr

7 9 b. Andra kostnader under den akuta sjukdomstiden som inte betalas av försäkringskassan, landstinget eller annan (t.ex. landstingets egenavgift för resor till och från sjukvård, särskilda anordningar i hemmet och hemhjälp). Typ av kostnad kr Typ av kostnad kr 9 c. Skador på kläder, glasögon och liknande som du bar på dig vid skadetillfället. Skador på klocka, smycken, plånbok och liknande föremål ersätts normalt inte. Typ av kostnad kr Typ av kostnad kr 9 d. Inkomstförlust orsakad av skadan kr Vilken inkomst före skatt skulle du haft under sjukperioden om skadan inte hade inträffat? Vilken sjuklön före skatt har du fått från din arbetsgivare? Vilken sjukpenning före skatt har du fått från försäkringskassan under sjukskrivningstiden? Vilken AGS-ersättning eller ersättning via annan egen sjukförsäkring har utbetalats? Summa yrkad inkomstförlust: 9 b. Altre spese durante il periodo di cure intensive non rimborsate dall'assicurazione medica, dal consiglio provinciale o da altri enti (per es. contributo personale del consiglio provinciale per gli spostamenti da e verso il luogo di cura, determinati interventi di ristrutturazione presso il domicilio del paziente o assistenza domiciliare). Tipo di spesa kr Tipo di spesa kr 9 c. Danni all'abbigliamento, agli occhiali o ad altri oggetti portati al momento del danno. Di solito i danni a orologi, gioielli, portafogli e altri oggetti simili non sono rimborsati. Tipo di spesa kr Tipo di spesa kr 9 d. Perdita di reddito causata dal danno kr Quale sarebbe stato il reddito lordo nel periodo di malattia se il danno non si fosse verificato? Quale reddito lordo ha ricevuto dal datore di lavoro durante il congedo di malattia? Quale contributo lordo ha ricevuto dall'assicurazione medica durante il periodo di congedo per malattia? Quale rimborso AGS o quale rimborso di altra assicurazione medica personale è stato versato?

8 Totale della perdita di reddito subita: 10. ERSÄTNINGSYRKANDEN: ANAT ÄN KOSTNADER OCH INKOMSTFÖRLUST Med skälig ersättning avses ersättning enligt skadeståndslagen. 10 a. Sveda och värk (medicinskt påvisbart fysiskt eller psykiskt lidande av övergående natur). Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen...kr 10 b. Kränkning av den personliga integriteten Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen...kr 10 c. Ersättning för bestående skada Lyte (ärr m.m.) Lyte ska styrkas med foton tagna tidigast ett år efter skadan. Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen...kr Stadigvarande men (invaliditet). Invaliditeten ska styrkas med journaler och eventuella läkarintyg. Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen...kr Särskilda olägenheter till följd av skada som lett till invaliditet Enligt domslut Skälig ersättning Annat belopp, nämligen...kr 10. RICHIESTE DI RISARCIMENTO: VOCI DIVERSE DALLE SPESE E DALLA PERDITA DI REDDITO Per risarcimento adeguato si intende un risarcimento conforme alla legislazione in materia di risarcimenti. 10 a. Danni per dolore e sofferenza (sofferenza fisica o psichica temporanea, dimostrabile dal punto di vista medico). secondo la sentenza del tribunale risarcimento adeguato altro importo:.. kr 10 b. Lesione dell'integrità personale secondo la sentenza del tribunale risarcimento adeguato altro importo:.. kr 10 c. Risarcimento di danni permanenti Danno estetico (in particolare cicatrici). Il danno estetico deve essere dimostrato con fotografie scattate non prima di un anno dopo il danno. secondo la sentenza del tribunale risarcimento adeguato altro importo:.. kr Danni permanenti (invalidità). L'invalidità deve essere dimostrata con una cartella medica ed eventualmente con un certificato medico. secondo la sentenza del tribunale risarcimento adeguato altro importo:.. kr

9 Problemi specifici a seguito dei danni che hanno causato l'invalidità secondo la sentenza del tribunale risarcimento adeguato altro importo:.. kr 11. ERSÄTTNING VID DÖDSFALL Observera att en separat ansökan krävs för dödsboets räkning, se informationsblad. 11 a. Dödsboets yrkande om ersättning för begravningskostnader m.m. Typ av kostnad kr Typ av kostnad kr 11 b. Efterlevandes övriga yrkanden som inte tidigare angivits (sorgkläder m.m. samt förlust av underhåll). Typ av kostnad/ersättning kr Typ av kostnad / ersättning kr RISARCIMENTO IN CASO DI DECESSO Attenzione: occorre presentare una richiesta separata a nome della successione, consultare le istruzioni. 11 a. Richiesta di risarcimento da parte degli eredi per le spese funebri. Tipo di spesa kr Tipo di spesa kr 11 b. Altre richieste degli eredi precedentemente non presentate (indumenti per il lutto e perdita di sostentamento). Tipo di spesa/rimborso kr Tipo di spesa/rimborso kr.... YTERLIGARE UPPLYSN INGAR (Om utrymmet inte räcker till, skriv på separat papper)... ALTRE INFORMAZIONI (Se lo spazio a disposizione è insufficiente, scrivere su un foglio separato)...

10 Om brottsskadeersättning utbetalas övertar staten enligt 17 brottsskadelagen din rätt till ersättning från gärningsmannen avseende det utgivna beloppet. Om det visar sig att du, efter det att brottsskadeersättning beviljats, har rätt till ersättning från annat håll (t.ex. från försäkringsbolag), övertar Brottsoffermyndigheten normalt rätten till denna ersättning. Jag medger att Brottsoffermyndigheten får ta del av följande handlingar: Sjukjournaler, läkarintyg och andra handlingar som upprättats rörande min person vid sjukhus, försäkringskassa eller motsvarande. Uppgifter från Skatteverket och andra myndigheter rörande mina ekonomiska och sociala förhållanden. Uppgift från försäkringsbolag rörande mina försäkringsförhållanden samt akt och beslut i försäkringsärendet. Vid domstol sekretessbelagd handling rörande mina personliga förhållanden. Uppgift från bank eller kreditinstitut rörande mina kontonummer. Jag intygar att uppgifterna i denna ansökan med tillhörande handlingar är riktiga Jag är medveten om att jag måste meddela Brottsoffermyndigheten om jag får eller har fått ersättning från skadevållaren eller från försäkringsbolag. Om jag inte meddelar detta riskerar jag att bli återbetalningsskyldig. Jag är medveten om att felaktiga eller utelämnade uppgifter kan medföra straffansvar. Jag är medveten om att Brottsoffermyndigheten övertar min rätt till skadestånd eller annan ersättning upp till det belopp som utbetalats som brottsskadeersättning. In caso di versamento di un risarcimento per danni dovuti a un reato, conformemente all'articolo 17 della legge in materia di danni causati da reati lo Stato si surroga nel diritto del richiedente al risarcimento da parte dell'autore del reato per quanto riguarda la somma versata. Se, dopo che è stato concesso un risarcimento per danni causati da un reato, il richiedente ha diritto a un risarcimento ad altro titolo (per es. da una compagnia di assicurazione), Brottsoffermyndigheten si surroga normalmente nei diritti riguardanti tale risarcimento. Autorizzo Brottsoffermyndigheten ad accedere alla seguente documentazione: cartelle cliniche, certificati medici e altri documenti riguardanti la mia persona elaborati presso ospedali, l'assicurazione medica o altri enti simili. informazioni provenienti dall'ufficio delle imposte e da altre autorità riguardanti le mie condizioni economiche e sociali. informazioni fornite dalla compagnia di assicurazione riguardanti la mia situazione assicurativa, compresi gli atti e le decisioni in materia. i documenti giudiziari confidenziali riguardanti la mia situazione personale. informazioni fornite da banche o istituti di credito riguardanti i miei numeri di conto. Certifico che le informazioni riportate nella presente richiesta e nei relativi documenti sono veritiere. Sono consapevole dell'obbligo di comunicare alla Brottsoffermyndigheten l'ottenimento di un risarcimento da parte dell'autore dei danni o della compagnia di assicurazione. In caso contrario rischio di dover rimborsare il risarcimento. Sono consapevole che informazioni errate o non comunicate possono avere conseguenze sul piano della responsabilità penale. Sono consapevole che Brottsoffermyndigheten si surroga nel mio diritto al risarcimento dei danni o ad altro risarcimento fino all'importo che viene versato come risarcimento dei danni causati da reato.

11 SÖKANDENS UNDERSKRIFT Om sökanden är omyndig ska ansökan undertecknas av vårdnadshavaren eller båda vårdnadshavarna (vid gemensam vårdnad) eller en särskilt förordnad ställföreträdare..... Datum Namnteckning Namnförtydligande.... Datum Namnteckning Namnförtydligande FIRMA DEL RICHIEDENTE In caso di richiedente minore, la richiesta deve essere firmata dal tutore o da entrambi i tutori (in caso di tutela congiunta) o da un rappresentante appositamente nominato..... Data Firma Nome del firmatario.... Data Firma Nome del firmatario Ansökan ska skickas till: Brottsoffermyndigheten Box UMEÅ INFORMATIONSBLAD OBS! Skicka inte in detta blad! ANSÖKNINGSTID Ansökan om brottsskadeersättning måste ha kommit in till Brottsoffermyndigheten inom två år från det att förfarandet hos polis, åklagare eller domstol avslutats. I de fall där förundersökning inte har inletts måste ansökan ha kommit in inom två år från det att brottet begicks. Om det finns synnerliga skäl kan Brottsoffermyndigheten pröva en ansökan även om den har kommit in för sent. Ange i så fall skälen under ytterligare upplysningar. GRUNDFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BROTTSSKADEERSÄTTNING Observera att brottsskadeersättning endast kan utgå om det är visat att skadevållaren, i de fall denne är känd, saknar betalningsförmåga helt eller delvis. Ersättning kan inte utgå om någon försäkring kan täcka skadan helt. Så här fyller du i din ansökan La richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo: Brottsoffermyndigheten Box UMEÅ SCHEDA INFORMATIVA Nota: non accludere alla richiesta la presente scheda informativa TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE La richiesta di risarcimento di danni causati da un reato deve essere presentata alla Brottsoffermyndigheten entro due anni dalla conclusione del procedimento in sede di polizia, del pubblico ministero o del tribunale. Nei casi in cui non è stata svolta un'inchiesta preliminare, la richiesta deve essere presentata entro due anni dall'avvenuto reato. In casi particolari, Brottsoffermyndigheten può esaminare una richiesta anche se è stata presentata in ritardo. In questo caso occorre illustrare i motivi fra le informazioni supplementari. CONDIZIONI DI BASE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DA UN REATO Occorre notare che il risarcimento per danni causati da un reato può essere concesso esclusivamente se è dimostrato che l'autore del danno, qualora sia

12 1. SÖKANDE Här ska du som söker brottsskadeersättning fylla i dina personuppgifter. Om t.ex. ett barn är sökande ska barnets uppgifter fyllas i. 2. Vårdnadshavare, OMBUD etc. Vid gemensam vårdnad ska uppgifter om båda vårdnadshavarna lämnas. Om du företräds av ombud, t.ex. en advokat, vid ansökan om brottsskadeersättning ska fullmakt i original som visar dennes behörighet att företräda dig bifogas. Om det t.ex. finns både vårdnadshavare och ombud kan information om detta lämnas under ytterligare upplysningar på ansökans sista sida. Företrädare för dödsbo ska bifoga dödsboanmälan eller bouppteckning samt fullmakt i original från samtliga dödsbodelägare. 4. POLISANMÄLAN En förutsättning för brottsskadeersättning är i regel att en polisanmälan gjorts. Om en dom finns behöver inte kopia på polisanmälan bifogas. Finns ingen dom - bifoga alltid polisanmälan. Exempel på hur polisens diarienummer kann se ut: K UPPGIFTER OM DOMSTOLSPRÖVNING Här ska du ange i vilken eller vilka domstolar ärendet har prövats. Ett målnummer börjar oftast på B eller T. Exempel på hur ett målnummer kan se ut: B Finns en dom måste du bifoga hela domen, annars blir handläggningstiden för ditt ärende betydligt längre. Kom också ihåg att bifoga bevis om att domen vunnit laga kraft. 6. SKADEVÅLLAREnS BETALNINGSFÖRMÅGA Om skadevållaren är känd kan ersättning endast lämnas om han/hon/de inte kan betala ett skadestånd och detta måste styrkas. Har domstolen fastställt skadeståndsskyldighet ska redovisning från kronofogden avseende samtliga skadevållare bifogas. 7. FÖRSÄKRINGSSITUATIONEN noto, non è in grado di risarcire i danni totalmente o parzialmente. Non sono concessi risarcimenti se i danni sono integralmente coperti da un'assicurazione. Istruzioni per compilare la richiesta 1. RICHIEDENTE Inserire i dati personali del richiedente di un risarcimento per danni causati da un reato. Se per esempio il richiedente è un bambino, occorre inserire i suoi dati. 2. Tutore, rappresentante, ecc. In caso di tutela congiunta inserire le informazioni su entrambi i tutori. Se il richiedente è rappresentato da un rappresentante, per esempio da un legale, allegare alla richiesta di risarcimento l'originale della procura che ne dimostra l'autorizzazione ad agire in qualità di rappresentante. Se esiste, per esempio, sia un tutore che un rappresentante, le informazioni su quest'ultimo possono essere inserite fra le informazioni supplementari sull'ultima pagina della richiesta. Il rappresentante della successione deve allegare la dichiarazione o la sintesi della successione e l'originale della procura che gli è stata trasmessa da tutti gli eredi. 4. DENUNCIA ALLA POLIZIA Di solito, per richiedere un risarcimento occorre avere presentato una denuncia alla polizia. In presenza di una sentenza di un tribunale non è necessario allegare la denuncia alla polizia. In mancanza di una sentenza di un tribunale allegare sempre la denuncia alla polizia. Esempio di numero di registrazione di una denuncia alla polizia: K INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO Indicare presso quali tribunali è stato trattato il caso. Quasi sempre il numero di causa inizia con una B o una T. Esempio di numero di causa: B In presenza di una sentenza di un tribunale, allegare l'intera sentenza; in caso contrario, i tempi per il trattamento

13 Det är viktigt att du fyller i denna del av ansökan med samtliga uppgifter om dina försäkringar vid skadetillfället. Brottsskadeersättning lämnas inte för den del av skadan som täcks av försäkring. Om du har en hem-, olycksfalls- eller annan försäkring bör skadan först anmälas till försäkringsbolaget. Försäkringsbolagets beslut ska bifogas ansökan. Om skadan inträffat på arbetet eller vid resa till eller från arbetet måste skadan anmälas till AFA Försäkring eller annan företagsförsäkring. Om du är osäker på om arbetsgivaren är ansluten till AFA eller annan företagsförsäkring fråga arbetsgivaren. I de fall där du är skriven på samma adress som exempelvis din sambo, maka/make/partner eller förälder kan dennes försäkring gälla även övriga i hushållet. Kom därför ihåg att uppge sambos, maka/make/ partners eller förälders namn och personnummer om ni bodde ihop vid skadetillfället. Uppge även sambos, maka/ make/partners eller förälders ev. Medlemskap i fackförbund och kontrollera med det aktuella fackförbundet om du omfattades av deras försäkring. del fascicolo in questione si allungano sensibilmente. Non dimenticare di allegare le prove che dimostrano che la sentenza è passata in giudicato. 6. SOLVIBILITÀ DELL'AUTORE DEL DANNO Se l'autore del danno è noto, il risarcimento può essere concesso esclusivamente se l'autore non è in grado di pagare il risarcimento, condizione che deve essere dimostrata. In caso di condanna da parte del tribunale al pagamento dei danni, allegare una relazione dell'autorità svedese di esecuzione riguardante tutti gli autori dei danni. 7. SITUAZIONE ASSICURATIVA È importante completare questa parte della richiesta con tutte le informazioni sulle assicurazioni al momento del danno. Per la parte del danno coperta dall'assicurazione non è previsto un risarcimento. In presenza di un'assicurazione sulla casa, contro gli infortuni o di altro tipo, denunciare prima il danno alla compagnia di assicurazione. La decisione della compagnia di assicurazione deve essere allegata alla richiesta. Se il danno si verifica al lavoro o negli spostamenti da e verso il lavoro, denunciare il danno all'assicurazione AFA o ad altra assicurazione imprenditoriale. In caso di incertezza sulla sottoscrizione da parte del datore di lavoro di un'assicurazione AFA o di un'altra assicurazione imprenditoriale, consultare il datore di lavoro. In caso di iscrizione allo stesso indirizzo di convivente, coniuge, partner o genitori, la loro assicurazione può coprire anche gli altri membri della famiglia. Non dimenticare di dichiarare il nome e il codice personale di convivente, coniuge, partner o genitori in caso di convivenza al momento del verificarsi del danno. Dichiarare anche l'eventuale adesione ai sindacati di convivente, coniuge, partner o genitori e controllare presso i sindacati se il richiedente è coperto dalla loro assicurazione.

Tingsrättens namn datum målnummer. Hovrättens namn datum målnummer. Högsta domstolen datum målnummer

Tingsrättens namn datum målnummer. Hovrättens namn datum målnummer. Högsta domstolen datum målnummer ANSÖKAN om brottsskadeersättning för personskada och änkning 1. sökande (var god texta) Efternamn Tilltalsnamn Personnummer (ååmmdd-xxxx) Yrke/titel Denna yta är reserverad för Brottsoffermyndighetens

Läs mer

ANSÖKAN om brottsskadeersättning för per son ska da och kränkning

ANSÖKAN om brottsskadeersättning för per son ska da och kränkning ANSÖKAN om brottsskadeersättning för per son ska da och änkning 1. SÖKANDE (var god texta) Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Yrke/titel Denna yta är re ser ve rad för Brotts of fer myn dig het ens anteckningar

Läs mer

ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE

ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE Manual 80/2004 Sverige (sv) 1 ERSÄTTNING TILL BROTTSOFFER SVERIGE 1. Nationell rätt...2 1.1. Genomförande (artikel 18)...2 2. Ansvariga myndigheter [artikel 3]...2 2.1. BITRÄDANDE MYNDIGHETER...2 2.2.

Läs mer

SINTESI 1. DESCRIZIONE

SINTESI 1. DESCRIZIONE Con lettera dell'8 novembre 2006, riprodotta nella lingua facente fede dopo la presente sintesi, la Commissione ha comunicato alla Svezia la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2005 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN INNEhÅLLSfÖRTEcKNING RESULTATREDOVISNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 2 BROTTSSKADEERSÄTTNING 4 BROTTSOFFERFONDEN 9 INFORMATION 12 MEDARBETARE

Läs mer

TFA om ersättning vid arbetsskada

TFA om ersättning vid arbetsskada TFA om ersättning vid arbetsskada UTGIVEN I FEBRUARI 2004 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA Inkomstförlust 4 Vid olycksfall i arbetet 4 Vid arbetssjukdom 4 Vid färdolycksfall 4 Kostnader 5 Karensbelopp

Läs mer

med kvinnor och barn som lever med skyddad adress. Nyhetsbrevet innehåller också en notis om en studie av stöd till brottsoffer som pågår i Göteborg.

med kvinnor och barn som lever med skyddad adress. Nyhetsbrevet innehåller också en notis om en studie av stöd till brottsoffer som pågår i Göteborg. BROTTSOFFERMYNDIGHETENS NYHETSBREV Nr. 2 Maj Sekretessmarkering är inte likställt med att ha en livvakt. Det är bara en varningsflagga som visar att myndigheter ska vara varsamma med den här personens

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

TRASCRIZIONE IN ITALIA DELLA SENTENZA SVEDESE DI DIVORZIO

TRASCRIZIONE IN ITALIA DELLA SENTENZA SVEDESE DI DIVORZIO TRASCRIZIONE IN ITALIA DELLA SENTENZA SVEDESE DI DIVORZIO Documentazione da acquisire e consegnare o inviare per posta all Ufficio Consolare, rispettando le istruzioni nel seguente ordine: 1) DIVORZIO

Läs mer

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar

IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar EXKLUSIVT för medarbetare i copyright Inter IKEA systems B.V. 2008 personförsäkringar IKEA/IKANO:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är medarbetare. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke

Läs mer

Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4

Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4 Blankettguiden 2010 Varför är det så krångligt att fylla i blanketter?... 4 SJUKDOM De första sjukveckorna... 5 Förebyggande sjukpenning innan det gått för långt... 5 AGS-blanketten så fyller du i den...

Läs mer

Ansökan Skandia Gruppförsäkring

Ansökan Skandia Gruppförsäkring Ansökan Skandia Gruppförsäkring Avtal: 22500 Pingstförs.Pensionsst Enhet: 22501 Pingstförs.Pensionsstiftelse sid 1(8) *GM avser gruppmedlem, dvs. anställd på företaget. Premieberäkning sker normalt utifrån

Läs mer

Till dig som utsatts för brott

Till dig som utsatts för brott Till dig som utsatts för brott Reaktioner Målsägandebiträde Åtal Vittnesstöd Polisanmälan Förundersökning Stöd o Stödperson hjälp Rättegång Ideella organisationer Po Skadestånd Försäkringsersättning lisanmälan

Läs mer

Stöd vid. arbetsskada

Stöd vid. arbetsskada Stöd vid arbetsskada Innehåll Stöd vid arbetsskada 1 Vem är försäkrad? 2 Vad är en arbetsskada? 3 Vad kan du få ersättning för? 5 Ersättning under akut sjuktid 6 Ersättning under invaliditetstid 8 Ersättning

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2015 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. afaforsakring.se

Läs mer

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Psykologförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Psykologförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan

Läs mer

Försäkringar genom ditt medlemskap

Försäkringar genom ditt medlemskap Försäkringar genom ditt medlemskap 2007 2 Försäkringar genom ditt medlemskap Din gruppförsäkring kan innehålla en eller flera av följande försäkringar. Vilka du kan ansluta dig till framgår av erbjudandebrevet.

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en grupp läkare som

Läs mer

om dig som studerande och din trygghet.

om dig som studerande och din trygghet. EXKLUSIVT för dig som medlem i studentförsäkring om dig som studerande och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var

Läs mer

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

Vårdförbundets Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Vårdförbundets Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student i samarbete med Ansvars första VD, Bror Gustav Bylund, med personal 1935 Över 100 år av erfarenhet För hundra år sedan kom några

Läs mer

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar

Försvarsförbundets medlemsförsäkringar Försvarsförbundets medlemsförsäkringar hos Folksam 2009 2 Innehåll Förmånliga försäkringar...3 Vilken försäkring gäller...4 Hemförsäkring...5 Sjuk- och efterlevandeförsäkring...7 Folksam Sparkapital...9

Läs mer

om dig och din trygghet.

om dig och din trygghet. EXKLUS IV T för dig som m ed l e mi personförsäkringar om dig och din trygghet. Corbis/Scanpix Över 100 år av omtanke Där vi kommer ifrån måste man bry sig lite mer För drygt hundra år sedan var det en

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2013 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2012 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. För hundra år sedan kom några läkare på att de som grupp hade unika behov när det gällde deras

Läs mer

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med

MSF:s Gruppförsäkringar. Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med MSF:s Gruppförsäkringar Speciellt framtagna för dig som är student. i samarbete med Över 100 år av erfarenhet. 3 Innehåll Över 100 år av erfarenhet 3 Sjukförsäkring Student 5 Olycksfallsförsäkring Student

Läs mer

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag)

Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Artikelnummer 2006-114-25 Frågor och svar om ekonomiskt bistånd (socialbidrag) Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill ha utförligare information, ta kontakt med socialtjänsten i din kommun eller

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer