TFA om ersättning vid arbetsskada

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TFA om ersättning vid arbetsskada"

Transkript

1 TFA om ersättning vid arbetsskada UTGIVEN I FEBRUARI 2004

2 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA Inkomstförlust 4 Vid olycksfall i arbetet 4 Vid arbetssjukdom 4 Vid färdolycksfall 4 Kostnader 5 Karensbelopp 5 Sjukvårdskostnader/ läkemedel 5 Privat sjukvård eller alternativ medicinsk behandling 6 Glasögon 6 Kläder, klocka 6 Hemhjälp, barntillsyn eller vård i hemmet 6 Hjälpmedel 6 Sveda och värk 7 Vid olycksfall 7 Vid arbetssjukdom 7 För vilken tid kan du få ersättning 7 Hur stor är ersättningen 7 När skadan ger bestående besvär 8 Lyte och men samt olägenheter i övrigt 8 Lyte och men samt särskilda olägenheter 9 Skador som påverkar utseendet 10 Tandskador 10 Framtida merkostnader 10 Bestående inkomstförlust 11 Omskolning 11 Samordningsregler 12 Dina skyldigheter 12 Skatteregler 12 Arvoden 13 Hur man överklagar 13 Omprövning 14 Preskription 14 Ersättning från andra försäkringar 15 Mer information 15

3 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) I den här broschyren hittar du en kortfattad information om vilken ersättning du kan få om du råkat ut för en arbetsskada. Informationen gäller om skadan bedömts som arbetsskada enligt TFA:s försäkringsvillkor. De fullständiga försäkringsvillkoren återges i häftet Försäkringsvillkor TFA för aktuellt skadeår. Försäkringsgivare för TFA är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. Det är bra om vi i ett tidigt skede av handläggningen får besked om extra kostnader eller besvär som kan ha uppkommit på grund av arbetsskadan. I vissa fall kan det vara värdefullt att vår handläggare besöker dig. Ring eller skriv till oss om du vill ha ytterligare information. Ange alltid ditt personnummer om du skriver till oss.

4 Inkomstförlust Vid olycksfall i arbetet Om du blir sjukskriven 15 dagar eller mer får du ersättning för förlorad inkomst. Ersättningen täcker större delen av inkomstförlusten under sjukskrivningstiden. Vid arbetssjukdom Du kan inte få ersättning från TFA för inkomstförlust under sjukskrivningstiden. Om sjukdomen medför en bestående inkomstförlust för dig se sidan 11. Om arbetssjukdomen har vållats av en arbetsgivare eller av en anställd hos denne kan du få ersättning för hela inkomstförlusten. Denne arbetsgivare ska ha tecknat TFA- eller TFA-KL-försäkring eller vara ansluten till PSAavtalet. Sjukdomen ska ha vållats genom vårdslöshet enligt skadeståndslagen. Det är du som ska visa att arbetsgivaren har vållat sjukdomen. För att vållandet ska prövas krävs att sjukdomen har bedömts som arbetsskada av oss eller av försäkringskassan. Vid färdolycksfall Du kan inte få ersättning från TFA för inkomstförlust under sjukskrivningstiden. Om skadan medför en bestående inkomstförlust för dig se sidan 11. Kostnader Du kan få ersättning från TFA för merkostnader som uppkommit på grund av arbetsskadan. Förutsättningen är att kostnaderna är nödvändiga och skäliga samt att de inte ersätts av någon annan. För att du ska kunna få ersättning behöver vi originalkvitton. Läs om karensbelopp och exempel på kostnader här nedan. TFA 4

5 Karensbelopp Ett karensbelopp på 500 kronor dras av från ersättningen för dina merkostnader. Belopp som understiger 100 kronor betalas inte ut. Därför måste de sammanlagda kostnaderna uppgå till minst 600 kronor för att du ska kunna få ersättning. Sjukvårdskostnader/läkemedel Du får ersättning för läkarvård och annan medicinsk behandling som ges inom den offentliga vården eller av vårdgivare som är ansluten till den allmänna sjukförsäkringen. Du kan inte få ersättning kostnader under tid som du har rätt till fri läkarvård och medicin genom högkostnadsskyddet. Din vårdgivare eller apotek kan ge information om vilka regler som gäller för högkostnadsskyddet. TFA 5

6 Privat sjukvård eller alternativ medicinsk behandling Försäkringen omfattar inte kostnader som uppkommit i samband med privat sjukvård eller alternativ medicinsk behandling. Specialistsjukvård utanför den offentliga sjukvården kan bekostas av landstinget om en specialistremiss utfärdas genom den klinik som normalt ska svara för vården. Glasögon Om din skada har krävt läkarvård kan du få ersättning för glasögon som skadats vid olyckstillfället. Kläder, klocka Om du har varit sjukskriven minst 15 dagar kan du få ersättning för skadade kläder, klocka och dylikt. Ersättningen motsvarar i så fall återanskaffningsvärdet med avdrag för ålder och slitage. Du ska därför ange inköpspris, inköpsår och kostnad för återanskaffning. Glöm inte att skicka in originalkvitto på eventuellt ersättningsköp. Hemhjälp, barntillsyn eller vård i hemmet Om du varit sjukskriven i minst 15 dagar kan merkostnader för t.ex. hemhjälp, barntillsyn eller vård i hemmet ersättas. I första hand ska alltid kommunens hemhjälpsservice anlitas. Hjälpmedel Kryckor, rullstol och andra hjälpmedel kan du låna eller hyra från landstinget. Vid arbetsskada lämnar försäkringskassan ersättning för vissa hjälpmedel. TFA 6

7 Sveda och värk Med sveda och värk avses det fysiska och psykiska lidande som skadan har medfört under den akuta sjukdomstiden. Vid olycksfall För att kunna få ersättning för sveda och värk måste du ha varit sjukskriven i mer än 30 dagar sammanlagt. Ersättning lämnas då från första sjukskrivningsdagen. Vid arbetssjukdom Vid arbetssjukdom med visandedag t.o.m. den 30 april 2003 kan du få ersättning för sveda och värk om du varit sjukskriven i mer än 30 dagar sammanlagt. Ersättning lämnas tidigast fr.o.m. den 91:a sjukdagen efter visandedagen. Vid arbetssjukdom med visandedag fr.o.m. den 1 maj 2003 kan du inte få ersättning för sveda och värk. Vid vållande gäller dock andra regler. Då kan ersättning för sveda och värk lämnas under den akuta sjukdomstiden. Mer om vållande kan du läsa på sidan 4. För vilken tid kan du få ersättning Du kan få ersättning för den tid du behöver vara sjukskriven för att skadan ska kunna läka. Om skadan har läkt och du fortsätter att vara sjukskriven, t.ex. i väntan på omplacering eller sjukersättning, får du ingen ersättning för sveda och värk. Ersättningsperioden kan alltså upphöra medan du fortfarande är sjukskriven. Hur stor är ersättningen Normalbeloppet är kronor i månaden. Om du vårdas på sjukhus kan du få högre ersättning. Beloppet blir lägre efter ett års sjukskrivning. Varje skada bedöms individuellt, det innebär att du kan få högre ersättning än TFA 7

8 normalbeloppen för exempelvis svåra skallskador, sträckbehandling eller omfatttande gipsförband. Ersättningen är ett skattefritt engångsbelopp och betalas ut när den akuta sjuktiden har upphört. När skadan ger bestående besvär Om du får bestående besvär, det vill säga om skadan fortfarande ger besvär efter läkningstidens slut, prövar vi om skadan har medfört medicinsk invaliditet. Med medicinsk invaliditet menas att någon av kroppens funktioner blivit bestående nedsatt, t.ex. genom fingeramputation, rörelseinskränkning eller hörselnedsättning. Funktionsnedsättningen mäts i procent och när man bedömer den medicinska invaliditeten tar man hänsyn både till den funktionsförmåga som förlorats och den som är kvar. Man väger in många olika funktioner som hör till ett normalt liv, som att röra sig, se, höra o.s.v. Läs mer om ersättningar vid medicinsk invaliditet här nedan. Lyte och men samt olägenheter i övrigt Gäller för skadefall som inträffat t.o.m. 31 december Ersättning för lyte och men, det vill säga för det fysiska och psykiska lidande som blir bestående efter en skada, lämnas enligt en tabell. Ersättningens storlek beror på den medicinska invaliditetsgraden och åldern. Engångsbelopp i kronor år 2004 Medicinsk invaliditet 25-åring 50-åring 65-åring Tabellen visar några exempel som gäller för arbetsskada som inträffat 1 janauari december % % % % TFA 8

9 Ersättning lämnas också för olägenheter i övrigt. Denna ersättning ger ekonomisk kompensation för att skadan medfört att det blivit mer ansträngande att arbeta eller svårare att utföra vissa sysslor i hemmet eller på fritiden. Risk för framtida kostnader och för smärre inkomstförluster ingår i ersättningen för olägenheter i övrigt. Lyte och men samt särskilda olägenheter Gäller för skadefall som inträffat från och med 1 januari Ersättning för lyte och men, det vill säga för det fysiska och psykiska lidande som blir bestående efter en skada, lämnas enligt tabell. Ersättningens storlek beror på den medicinska invaliditetsgraden, din ålder samt om du går tillbaka i arbete efter skadan eller inte. För arbetsskada som har inträffat från och med 1 januari 2002 gäller tabeller med högre ersättning än för skadefall som inträffat tidigare. Orsaken är att i de nya tabellbeloppen ingår också ersättning för anspänning i arbetet och privatlivet. Detta ersattes tidigare som olägenheter i övrigt. Här nedan visas några exempel ur tabellerna. Engångsbelopp i kronor år 2004 Medicinsk invaliditet 25-åring 50-åring 65-åring Tabellen gäller för den som inte återgår i arbete efter skadan. 50% % % % Engångsbelopp i kronor år 2004 Medicinsk invaliditet 25-åring 50-åring 65-åring Tabellen gäller för den som har återgått i arbete efter skadan. 50% % % % TFA 9

10 Ersättning för särskilda olägenheter kan i vissa fall lämnas i svåra skadefall om skadan har medfört mycket hög anspänning i arbetet och privatlivet. Skador som påverkar utseendet Du kan få särskild ersättning för t.ex. vanprydande ärr. Sådan ersättning bedöms individuellt. Bedömningen grundas på oretuscherade färgfotografier i storlek 10x15 cm. Fotografierna ska vara tagna tidigast ett år efter sista behandlingen. Förlust av kroppsdel ersätts också särskilt. Tandskador Försäkringskassan ersätter behandlingskostnaderna. Från TFA kan du få ersättning för lyte och men vid förlust av friska tänder (ej vid förlust av t.ex. stifttänder och broar). Framtida merkostnader För nödvändiga framtida merkostnader till följd av skadan kan du få ersättning med ett engångsbelopp eller med livränta. Du får då ersättning för kostnader som inte täcks från annat håll, exempelvis genom handikappersättning, bilstöd från försäkringskassan, ersättning för vård i hemmet från kommun och landsting eller liknande. TFA 10

11 Bestående inkomstförlust För inkomstförlust som blir bestående under minst ett år ska du ansöka om livränta hos försäkringskassan. Det är viktigt att försäkringskassan har alla uppgifter om aktuella inkomstförhållanden. Du ska därför meddela alla nya löneavtal till försäkringskassan tills dess de har fattat slutligt beslut om livränta. Om du får en bestående inkomstförlust som inte berättigar till ersättning från försäkringskassan, eller från annat håll, kan du i vissa fall få ersättning från TFA. Eventuell ersättning lämnas i form av livränta eller engångsbelopp. Omskolning För att du ska kunna få ersättning vid omskolning till nytt yrke måste alla möjligheter till omskolning eller omplacering hos tidigare arbetsgivare vara prövade. En ytterligare förutsättning för att få ersättning är att du utbildar dig till annat jämförbart yrke, som du kan klara trots skadan. När vi prövar din rätt till ersättning tar vi bland annat hänsyn till skadans art, tidigare yrkeserfarenhet, inkomst och ålder. Du kan få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader som inte ersätts från annat håll. Med merkostnad menas den kostnadsökning som rehabiliteringen/utbildningen på grund av arbetsskadan har medfört. Ansök om rehabiliteringsersättning och arbetsskadelivränta hos försäkringskassan under utbildningstiden. Ta kontakt med oss i ett tidigt skede, så att vi kan vara med redan i planeringen av utbildningen. TFA 11

12 Samordningsregler Du får ersättning från TFA för inkomstförlust och kostnader som återstår efter avdrag av vad som utbetalas från arbetsgivare, stat, kommun, landsting, allmän försäkring/arbetsskadeförsäkring, avtalsenliga sjukersättningar och pensioner, trafikförsäkring eller liknande försäkring som avser skadeståndsersättning, den som vållat skadan enligt skadeståndslagen. Dina skyldigheter Du har naturligtvis skyldighet att lämna oss upplysningar om sådant som har betydelse för rätten till ersättning eller ersättningens storlek. Om du exempelvis är sjukskriven måste du meddela oss om sjukpenningen höjs eller om du ansöker om arbetsskadelivränta hos försäkringskassan. Du kan bli återbetalningsskyldig om du fått för hög ersättning på grund av att du inte lämnat oss sådan information. Skatteregler Skattefri ersättning kostnader sveda och värk lyte och men olägenheter i övrigt särskilda olägenheter Skattepliktig ersättning inkomstförlust dröjsmålsränta Vi är skyldiga att lämna kontrolluppgift på skattepliktig ersättning till skattemyndigheten. Vi drar 30 procent i skatt. Du får kopia av kontrolluppgiften senast den 31 januari året efter utbetalningen. TFA 12

13 Arvoden Du får inte ersättning för advokatarvoden eller motsvarande eftersom vi på eget initiativ ska göra nödvändig utredning. Organisationerna för anställda och arbetsgivare har full insyn i försäkringen och följer verksamheten genom sina representanter. Hur man överklagar Om du inte är nöjd med ett beslut kan du begära att beslutet ska prövas av TFA-nämnden. Nämnden, som är rådgivande till oss, består av ledamöter från arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna. En begäran om prövning ska vara skriftlig och adresserad till: TFA-nämnden AFA Stockholm I brevet ska du ange skadenummer och skälen till varför du inte är nöjd. Från det att vi tagit slutlig ställning till den ersättning som ska lämnas för skadan har du sex månader på dig att begära prövning i TFA-nämnden. Om du inte begär prövning inom sex månader har du förlorat rätten till talan om ytterligare ersättning. OBS! Vi lämnar alltid skriftlig information om detta när vi tar slutlig ställning om ersättning. TFA 13

14 Omprövning Om skadan har medfört bestående besvär kan du ha rätt till omprövning även om tiden för att begära prövning i TFA-nämnden har gått ut. För rätt till omprövning krävs att det har skett en väsentlig och varaktig förändring i förhållandena jämfört med vad som gällde då skadan slutreglerades. Normalt är det du som skadad som ska visa att sådana förändringar har skett. Preskription Att ett skadeärende preskriberas innebär att man inte längre har rätt att få det prövat. För skador som har inträffat den 1 juni 1994 eller senare gäller följande preskriptionsregler: För rätt till ersättning för inkomstförlust och kostnader ska ansökan ha skett inom sex år. Om ansökan kommer in senare kan vi endast lämna ersättning sex år tillbaka från ansökningstillfället. För att ha rätt till ersättning för sveda och värk, lyte och men samt olägenheter i övrigt eller särskilda olägenheter till följd av skadan måste ansökan ha skett inom tio år. TFA 14

15 Ersättningar från andra försäkringar Om du har en olycksfalls- eller sjukförsäkring i annat försäkringsbolag kan du ha rätt till ersättning även därifrån. Om du har varit utsatt för brott kan du ha rätt till ersättning från gärningsmannen eller Brottsoffermyndigheten. För mer information kan du vända dig till: Brottsoffermyndigheten Box Umeå Telefon Mer information Mer information om AFA-försäkringarna hittar du på Där har vi kundrådgivning med upplysningar om: hur du ska göra anmälan, AFA-försäkringarna på olika språk, vanliga frågor och svar om försäkringarna. Där finns också villkor, broschyrer och blanketter för utskrift eller beställning. Beställning av informationsmaterial kan också göras per telefon TFA 15

16 AFA F Text: AFA, Original: Uffe Bengtsson, AFA, Tryck: Litografia POSTADRESS AFA, Stockholm BESÖKSADRESS Klara Södra Kyrkogata 18 TELEFON TFA VX FAX

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -kooperativt anställda arbetare Innehåll FÖRSÄKRINGSINFORMATION en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION BARNFÖRSÄKRING Gäller från 1 januari 2015 Barnförsäkringen ger ett ekonomiskt

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Utgivna i maj 2011 Gemensamma villkor 2011TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Svenskt Näringsliv-LO PTK Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring

Läs mer

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015

Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 BLIWA LIVFÖRSÄKRING, ÖMSESIDIGT BOX 5125, 102 43 STOCKHOLM Organisationsnummer 502006-6329 Din information FÖRKÖPSINFORMATION FORTSÄTTNINGSFÖRSÄKRING, AVTAL 8000 Gäller från 1 januari 2015 A. Allmänt om

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa AVTAL 8000 DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information

Läs mer

ARBETSSKADEHANDBOKEN

ARBETSSKADEHANDBOKEN ARBETSSKADEHANDBOKEN Att förebygga och hantera arbetsskador Innehåll Förord................................................................... 3 1 Detta är en arbetsskada........................ 4 1.1

Läs mer

Olycksfallsförsäkring PS210. Gäller från och med 2012-07-01

Olycksfallsförsäkring PS210. Gäller från och med 2012-07-01 Gäller från och med 2012-07-01 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 4 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 4 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER 4 4 VAD FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR 4 5 INSKRÄNKNINGAR I FÖRSÄKRINGENS GILTIGHET 5 5.1 Försäkringen

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa

Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringsvillkor Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa (oba 1) gäller från 2007-10-01 Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa försäkringarnas syfte Olycksfalls- och barnförsäkring i Bliwa ger den försäkrade

Läs mer

FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING A600:3

FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING A600:3 FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING A600:3 2015-07-01 1 VEM FÖRSÄKRINGEN GÄLLER FÖR... 3 2 NÄR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 3 VAR FÖRSÄKRINGEN GÄLLER... 3 4 FÖRSÄKRADE SKADEHÄNDELSER... 3 5

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Fortsättningsförsäkring FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Fortsättningsförsäkring i Bliwa OLYCKSFALLS- OCH BARNFÖRSÄKRING OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012

Gruppförsäkring. telefon 077-551 75 00. försäkringsvillkor 2012 Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2012 Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som gäller vid en eventuell

Läs mer

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka

Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Hyresgästförsäkringen - Vid olycka Villkor frivillig gruppförsäkring - Olycksfallsförsäkring Hyresgästföreningen 2013-01-01 Innehållsförteckning Sida Försäkringsgivare 3 Administration och skadereglering

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

ANSÖKAN om brottsskadeersättning för per son ska da och kränkning

ANSÖKAN om brottsskadeersättning för per son ska da och kränkning ANSÖKAN om brottsskadeersättning för per son ska da och änkning 1. SÖKANDE (var god texta) Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Yrke/titel Denna yta är re ser ve rad för Brotts of fer myn dig het ens anteckningar

Läs mer

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa

Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2015 Ledarnas grupp försäkringar i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL BLIWA LIVFÖRSÄKRING I SAMARBETE MED LEDARNA Förköpsinformationen

Läs mer

Tingsrättens namn datum målnummer. Hovrättens namn datum målnummer. Högsta domstolen datum målnummer

Tingsrättens namn datum målnummer. Hovrättens namn datum målnummer. Högsta domstolen datum målnummer ANSÖKAN om brottsskadeersättning för personskada och änkning 1. sökande (var god texta) Efternamn Tilltalsnamn Personnummer (ååmmdd-xxxx) Yrke/titel Denna yta är reserverad för Brottsoffermyndighetens

Läs mer

Villkor If Gruppförsäkring 2009

Villkor If Gruppförsäkring 2009 Villkor If Gruppförsäkring 2009 1 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...7 1 GRUPPAVTALET...7 2 FÖRSÄKRINGSVILLKOR...7 3 FÖRSÄKRINGSTAGARE/FÖRSÄKRAD...7 3.1 FÖRSÄKRINGSTAGARE... 7 3.2 FÖRSÄKRAD...

Läs mer

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01

Försäkringsvillkor. Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall KO 201 2012-04-01 1 Innehåll Försäkringsvillkor för kollektiv olycksfallsförsäkring... 3 A Allmänna försäkringsvillkor... 3 A1 Gruppavtal... 3 A2 Försäkringsvillkor...

Läs mer

kollektiv olycksfallsförsäkring

kollektiv olycksfallsförsäkring Information före och efter köp Det här är en kortfattad beskrivning av försäkringen. Fullständig information hittar du i försäkringsvillkoren som finns att hämta på trygghansa.se. kollektiv olycksfallsförsäkring

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Gruppförsäkring i Bliwa

Gruppförsäkring i Bliwa FÖRKÖPSINFORMATION GÄLLER FRÅN 1 JANUARI 2014 Gruppförsäkring i Bliwa DÖDSFALL SJUKDOM OLYCKSFALL BARN SJUKDOM OCH OLYCKSFALL Förköpsinformationen innehåller översiktlig och allmän information om frivillig

Läs mer

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR

KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GÄLLER FRÅN 1 OKTOBER 2010 FÖRSÄKRINGSVILLKOR 1 Försäkringsvillkor Kollektiv olycksfall Gäller från 1 oktober 2010 Innehållsförteckning 1. Allmänna avtalsbestämmelser...4

Läs mer

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset

Gruppförsäkring. telefon 08-792 72 27. försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Gruppförsäkring försäkringsvillkor 2013 försäkringshuset Här har vi samlat allt som vår gruppförsäkring omfattar. Läs det här försäkringsvillkoret tillsammans med ditt försäkringsbrev, så ser du vad som

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01

BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008. Gäller från 2008-06-01 BARN- OCH UNGDOMSFÖRSÄKRING BUF 2008 Gäller från 2008-06-01 Innehåll Några ord om din försäkring...3 A. Barn- och ungdomsförsäkring...4 A.1 Försäkringsavtalet...4 A.2 Försäkrad...4 A.3 Självrisk...4 A.4

Läs mer