Stöd vid. arbetsskada

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd vid. arbetsskada"

Transkript

1 Stöd vid arbetsskada

2 Innehåll Stöd vid arbetsskada 1 Vem är försäkrad? 2 Vad är en arbetsskada? 3 Vad kan du få ersättning för? 5 Ersättning under akut sjuktid 6 Ersättning under invaliditetstid 8 Ersättning vid dödsfall 10 Anmäla en arbetsskada 11 Så prövas en arbetsskada 13 Inte nöjd med beslutet? 14 Upplaga: ex Beställningsnummer: Illustration: Sara Petersson Tryck: Ineko, Stockholm Produktion: PTK januari 2012

3 Stöd vid arbetsskada Varje år drabbas ett stort antal människor i arbetslivet av arbetsskador. Av de skador som godkänns som arbetsskador drabbas tjänstemän främst av fallolyckor. I häftet har vi samlat information om försäkringsskydd vid arbetsskador. Skyddet består av två delar, lagens skydd i form av arbetsskadeförsäkring och den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen, TFA. Häftet innehåller information om vad som är en arbetsskada och vilken ersättning försäkringarna ger när du drabbas av en arbetsskada. Ersättningarna betalas ut från flera håll; Försäkringskassan, AFA Försäkring och från Alecta. Leder arbetsskadan till dödsfall betalas ersättning ut från Pensionsmyndigheten. Vill du veta mer, kontaktar du försäkringsinformatören på din arbetsplats eller ditt fackförbund. Häftet ger en översikt av det som gäller för dig som är privatanställd tjänsteman hos en arbetsgivare med kollektivavtal inom PTK-området. För mer information kontakta Försäkringskassan när det gäller den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och AFA Försäkring när det gäller den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen TFA. 1

4 Vem är försäkrad? Privata försäkringar Kollektivavtalat försäkringsskydd Lagstadgat försäkringsskydd Enligt lag Arbetsskadeförsäkringen är en lagstadgad försäkring och omfattar alla som arbetar i Sverige. Du kan vara fast eller tillfälligt anställd, egen företagare eller arbeta på uppdragsbasis. Även du som studerar kan ha rätt till ersättning när utbildningen är sådan att den medför ökade risker för arbetsskador. Skulle du skada dig så allvarligt att du avlider, har din familj rätt till ersättning. Arbetsskadeförsäkringen liksom övriga lagstadgade försäkringar finns samlade i socialförsäkringsbalken. Enligt kollektivavtal Den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen utgör grunden i ditt försäkringsskydd vid en arbetsskada. Men lagen ger inte full ersättning för förlorad inkomst och de extra kostnader du antagligen har. Därför har arbetsmarknadens parter PTK, Svenskt Näringsliv och LO beslutat om att bättra på grundskyddet i arbetsskadeförsäkringen med ytterligare en försäkring. Försäkringen heter Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och förkortas TFA. Förutom att komplettera lagens skydd, kan TFA ge olika former av ersättning för personligt lidande vid en arbetsskada. Försäkringsgivare är AFA Försäkring. För att TFA ska gälla för dig måste din arbetsgivare ha tecknat ett kollektivavtal där TFA ingår. Också arbetsgivare utan kollektivtavtal kan teckna TFA för sina anställda. Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats! 2

5 Vad är en arbetsskada? Man delar in arbetsskador i fyra olika typer 1. Olycksfall i arbetet För att ett olycksfall ska godkännas som arbetsskada enligt den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och TFA fordras att olycksfallet har samband med arbetet eller arbetsförhållandena. Olycksfallet ska alltså ske på arbetet/ arbetsområdet när den försäkrade utför sitt arbete. Även olycksfall under rast, paus, tjänsteresor och vid utbildning som beordrats av arbetsgivaren omfattas normalt. För att en händelse ska betraktas som ett olycksfall krävs att händelseförloppet är relativt kortvarigt (till exempel halka, ramla) samt att det har inneburit något som är ovanligt och oförutsett. Andra händelser som kan betraktas som olycksfall är överfall, hot och våld. 2. Olycksfall på väg till och från arbetet (färdolycksfall) Olycksfall på den vanliga vägen till och från arbetet räknas som färdolycksfall. Om du skadar dig då du avviker från den vanliga vägen eller om du fått ledigt från jobbet för privata ärenden, gäller inte försäkringarna. Några avvikelser godtas dock, till exempel om du hämtar eller lämnar barn på daghem eller hos dagbarnvårdare eller om avvikelsen beror på samåkning. Lägg märke till TFA gäller inte för skador som inträffar på väg till eller från arbetet om händelsen omfattas av trafikförsäkringen. Kör du till exempel av vägen med din trafikförsäkrade bil, kan du inte få ersättning från TFA. 3

6 3. Arbetssjukdom (annan skadlig inverkan) Hit hör i princip all fysisk och psykisk ohälsa som beror på arbetet. Dock måste övervägande skäl tala för att det finns ett samband mellan arbetets skadliga inverkan och den skadades sjukdom/skada. Exempel på skadliga faktorer i arbetsmiljön n Farliga ämnen som kan leda till allergier, eksem, lungsjukdomar m m. n Tungt arbete, olämpliga arbetsställningar som kan leda till rygg- och ledbesvär. n Buller som kan ge hörselskador. n Strålning. n Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan ge upphov till arbetsrelaterad depression, utbrändhet eller utmattningsdepression. 4. Smitta Den som till exempel arbetar på sjukhus och blir smittad av gulsot, TBC eller den så kallade sjukhussjukan, kan få sjukdomen bedömd som arbetsskada. Samma sak gäller den som i sitt arbete med behandling, vård eller omhändertagande kommer i kontakt med smittförande djur, människor eller material. 4

7 Vad kan du få ersättning för? Vid en arbetsskada kan du få ersättning både från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och TFA. Här följer en sammanfattning av ersättningar och kraven för att få ersättning. Vill du har mer detaljerad information, vänd dig till försäkringsinformatören på din arbetsplats. Från och med 1 januari 2003 gäller nya ansökningsbestämmelser, se sidan 11, anmälan om arbetsskada. Grunden i ditt försäkringsskydd består av den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och kan ersätta inkomstförlust vid varaktig nedsättning av arbetsförmågan kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel samt sjukvård om du skadas i arbete utomlands begravningskostnader och efterlevandelivränta vid dödsfall särskild arbetsskadeersättning. Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) bygger på ditt grundskydd och kan ersätta inkomstförlust kostnader fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur ( sveda och värk ) rehabilitering fysiskt och psykiskt lidande av bestående natur ( lyte och men ) olägenheter i övrigt (skadefall t o m 2001) särskilda olägenheter (skadefall fr o m 2002) framtida inkomstförlust framtida merkostnader förlust av underhåll till efterlevande begravningskostnader ersättning vid nära anhörigs personskada (skadefall fr o m 2002) 5

8 Ersättning under akut sjuktid Med akut tid menas i stort sett den tid då skadan är under behandling och läkning. Inkomstförlust Vid olycksfall i arbetet Enligt lag Ingen särskild ersättning. Du får sjuklön från arbetsgivaren, sjukpenning från Försäkringskassan och ITPs sjukpension som vid vanlig sjukskrivning. Enligt TFA Du kan få ersättning för inkomstförlusten om skadan medfört sjukskrivning i minst 15 dagar. Inträffar olycksfallet efter 31 mars 2012 kan du få ersättning för inkomstförlusten även vid kortare sjukskrivning än 15 dagar. Vid arbetssjukdom och färdolycksfall Enligt lag Ingen särskild ersättning. Du får sjuklön från arbetsgivaren, sjukpenning från Försäkringskassan och ITPs sjukpension som vid vanlig sjukskrivning. Enligt TFA Ingen ersättning för inkomstförlust under sjukskrivningstiden vid arbetssjukdom eller olycksfall som inträffat på vägen till eller från arbetet ( färdolycksfall). Om skadan medför varaktig inkomstförlust, se sidan 8. Om godkänd arbetssjukdom vållats av arbetsgivaren eller någon anställd hos denne kan hela inkomstförlusten ersättas. Läs mer på sidan 13. 6

9 Kostnader Enligt lag Ersättning för nödvändiga kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel och för sjukvård om du skadats under arbete utomlands. Enligt TFA Du kan få ersättning för de kostnader du haft på grund av arbetsskadan. Det kan vara kostnader för till exempel läkarvård, sjukvård eller medicinsk behandling. Vid arbetssjukdom krävs att skadan kvarstått i mer än 180 dagar. Vid arbetsoförmåga i minst 15 dagar kan TFA dessutom ersätta kostnader för hemhjälp, vård i hemmet samt andra merkostnader, exempelvis skadade glasögon eller kläder, som skadan medför. Sveda och värk Med sveda och värk menas det lidande och obehag som skadan medför under den akuta sjukdoms- och behandlingstiden. Enligt lag Ingen ersättning. Enligt TFA Du kan få ersättning vid olycksfall, om sjukskrivningen varar mer än 30 dagar. För arbetssjukdom med skadedatum fr o m 1 maj 2003 lämnas ingen ersättning såvida sjukdomen inte bedömts som vållandefall. (Se sid 13.) Godkänd arbetssjukdom med skadedatum före 1 maj 2003 kan ha rätt till denna ersättning om skadan kvarstått mer än 180 dagar. Normalbeloppet för sveda och värk är kronor i månaden (år 2012) vid vård i hemmet. Vid vård på sjukhus är beloppet kronor i månaden. Ersättningen är skattefri och betalas ut när den akuta sjukdomstiden är över. 7

10 Ersättning under invaliditetstid Under invaliditetstid brukar man tala om ekonomisk invaliditet (inkomstförlust) och medicinsk invaliditet. Invaliditetstiden börjar när den akuta sjuktiden (sid 6) är slut och skadan har medfört bestående fysiska och psykiska besvär. Inkomstförlust Enligt lag Om arbetsskadan leder till varaktig nedsättning av arbetsförmågan under minst ett år kan du få arbetsskadelivränta. Livräntan täcker inkomstförluster på högst 7,5 prisbasbelopp. Enligt TFA Om livräntan enligt lag inte täcker hela inkomstförlusten kan du få kompletterande ersättning från TFA. Medicinsk invaliditet Enligt lag Ingen ersättning för medicinsk invaliditet. Enligt TFA Om skadan givit bestående besvär, det vill säga medicinsk invaliditet, kan TFA lämna ersättning för detta. Ersättningens storlek beror på graden av medicinsk invaliditet, åldern samt vilken anspänning skadan orsakar i arbetet och i privatlivet. Ersättningens storlek skiljer sig åt beroende på om skadan hänt före eller efter den 1 januari För skador som hänt före den 1 januari 2002 lämnas ersättning för lyte och men samt olägenheter i övrigt. För skador som hänt den 1 januari 2002 eller senare lämnas normalt endast ersättning för lyte och men. Ersättningen för lyte och men är dock högre än tidigare eftersom den även omfattar sådant som tidigare kallades olägenheter i övrigt. Ersättningen är högre för den som efter skadan återgått i arbete. Vid svåra skadefall som medför mycket hög anspänning i arbetet eller i privatlivet kan ytterligare ersättning lämnas. Den kallas ersättning för särskilda olägenheter. 8

11 När skadan påverkat utseendet Du kan få ersättning för förlust av organ, ärr och annan utseendemässig förändring enligt skadeståndsrättsliga regler. Sådan ersättning bedöms individuellt. Framtida kostnader Nödvändiga framtida merkostnader till följd av skadan kan du få ersättning med ett engångsbelopp eller livränta. Du får då ersättning för kostnader som inte täcks från annat håll, exempelvis genom handikappersättning, bilstöd från Försäkringskassan, ersättning för vård i hemmet från kommun och landsting eller dylikt. Ersättning vid rehabilitering Om du får en inkomstförlust i samband med rehabiliteringen kan Försäkringskassan lämna livränta från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen eller rehabiliteringsersättning i form av rehabiliteringspenning och ersättning för kostnader. TFA ersätter skäliga kostnader för till exempel resor, kurslitteratur med mera. 9

12 Ersättning vid dödsfall Enligt lag Ersättning i form av begravningshjälp till dödsboet och efterlevandeskydd till efterlevande. Begravningshjälpen är 30 procent av prisbasbeloppet. Efterlevandelivränta betalas ut till n Gifta eller registrerade partners. n Fast sammanboende som tidigare varit gifta. n Fast sammanboende som har, har haft eller väntar gemensamma barn. Ett krav är att paret vid dödsfallet var sammanboende sedan minst fem år eller hade vårdnaden om barn under 18 år. Livräntans storlek beror på den avlidnes inkomst och om det finns barn som också får livränta. Hur lång tid ersättning lämnas är beroende av om det finns hemmavarande barn och deras ålder. Livränta till barn betalas normalt ut till 18 års ålder. Om barnet studerar vid gymnasium förlängs livräntan under studietiden, dock längst till juni månad det år barnet fyller 20 år. Livräntans storlek beror på den avlidnes inkomst och antalet livränte- berätttigade barn. Enligt TFA Ersättning för begravningskostnader och ersättning för förlust av underhåll. Dödsboet kan få ersättning för begravningskostnader som inte ersätts från annat håll. TFA lämnar även ersättning för förlust av underhåll till efterlevande enligt skadeståndsrättsliga regler. Vid dödsfallsskada som inträffat från och med den 1 januari 2002 kan även ersättning lämnas till en person som stått den avlidne särskilt nära och som fått en psykisk chock eller andra psykiska besvär till följd av dödsfallet. Med någon som stått den avlidne särskilt nära, menas i första hand make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. Ersättning kan till exempel lämnas för n inkomstförlust n merkostnader n psykiskt lidande som dödsfallet medfört. 10

13 Anmäla en arbetsskada Anmälan ska göras både till Försäkringskassan och AFA Försäkring. Anmälan fyller två syften, dels ligger den till grund för bedömning av rätten till ersättning, dels är den en informationskälla för förebyggande åtgärder inom arbetarskyddet. Ansökan om ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen För att Försäkringskassan ska pröva rätten till ersättning ska den skadade fylla i en särskild ansökan om ersättning. Om skadan till exempel medför en tandskada ska alltså den skadade ansöka om ersättning för tandvårdskostnaden. Om skadan till exempel leder till att arbetsförmågan blir nedsatt för minst ett år framåt, ska den skadade ansöka om livränta. Så anmäler du en arbetsskada Det finns fyra viktiga aktörer när det gäller anmälan av arbetsskador n Den skadade n Arbetsgivaren n Skyddsombud n Försäkringsinformatören Den skadade n anmäler omedelbart det som hänt till arbetsgivaren och skyddsombudet. n gör skadeanmälan till AFA Försäkrings kundwebb, afaforsakring.se. Det går även att anmäla på blanketten Skadeanmälan TFA/TFA-KL som också finns på AFA Försäkrings webbplats. n sparar kvitton och andra intyg som hänger ihop med arbetsskadan. n ansöker om ersättning från Försäkringskassan på blanketten Ansökan om ersättning för arbetsskada/personskada. Lägg märke till Om den skadade och/eller skyddsombudet har en annan uppfattning än arbetsgivaren om vad som hänt, bör skyddsombudet lämna en egen anmälan till Försäkringskassan. 11

14 Efterlevande n Om arbetsskadan lett till dödsfall ansöker den efterlevande om efterlevandelivränta hos Pensionsmyndigheten. Skyddsombudet n ska ta del av alla anmälningar om arbetsskador och skriva under Anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan. n vidtar åtgärder för att förhindra liknande arbetsskador. Arbetsgivaren n är enligt lagen skyldig att anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan genom att underteckna Anmälan om arbetsskada. Anmälan kan även göras elektroniskt via n ska komplettera webbanmälan eller Skadeanmälan till TFA/TFA-KL med vissa uppgifter. n kontaktar skyddsombudet så att de tillsammans gör vad som krävs för att förhindra liknande arbetsskador. Försäkringsinformatören n Ser till så att arbetskamrater anmäler tillbudet till skyddsombudet och arbetsgivaren även om händelsen inte leder till sjukskrivning. n Hjälper arbetskamraterna att få information om hur de olika försäkringarna fungerar vid en arbetsskada. Om du behöver mer hjälp Du har alltid rätt att få information och praktisk hjälp (till exempel med att fylla i blanketter och formulera dig) av arbetsgivare, skyddsombud eller försäkringsinformatör. Du kan även vända dig till Försäkringskassan eller AFA Försäkring för mer information. 12

15 Så prövas en arbetsskada Det är Försäkringskassan som beslutar om du har rätt till ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen, och det är AFA Försäkring som beslutar om ersättning från TFA. Försäkringskassan prövar Försäkringskassan prövar enbart arbetsskador som medfört n inkomstförlust för minst ett år n sjukpenning enligt fortsättningsnivå efter 550 dagar. Om du får sjukpenning enligt fortsättningsnivå på grund av en godkänd arbetsskada finns inte någon tidsgräns. Ersättningen är 72,75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. n kostnader för tandvård n kostnader för särskilda hjälpmedel n kostnader för sjukvård utomlands n dödsfall. AFA Försäkring prövar AFA Försäkring prövar alla arbetsskador till följd av olycksfall. Vid arbetssjukdom gäller att sjukdomen n varat i mer än 180 dagar och n godkänts av Försäkringskassan som arbetsskada eller att sjukdomen finns med på ILOs (International Labour Organization) konvention 121 över arbetssjukdomar. Vållandeprövning arbetssjukdom Vid arbetssjukdom som vållats av arbetsgivaren eller anställd hos denna kan TFA ersätta hela inkomstförlusten. Arbetssjukdomen ska ha vållats enligt skadeståndslagen. Det innebär att skadan ska ha uppkommit genom att arbetsgivaren eller någon anställd hos denne har varit oaktsam, försumlig eller vårdslös. Det är den skadade som ska visa att skadan har uppkommit på detta sätt. Frågan om vållande prövas av en särskild nämnd Vållandenämnden som består av domare från hovrätten och tingsrätten. Nämnden är ingen domstol utan avger ett utlåtande som skaderegleringen grundas på. Förutsättningen för att en sjukdom ska kunna prövas i Vållandenämnden är att den är godkänd som arbetssjukdom av AFA Försäkring eller Försäkringskassan. 13

16 Inte nöjd med beslutet? Om du är missnöjd med ett beslut som gäller bedömning och ersättning av arbetskada kan du överklaga beslutet. n Beslut som gäller den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen överklagar du hos Försäkringskassan. n Beslut som gäller TFA överklagar du hos AFA Försäkring. Beslut om ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen Om du är missnöjd med ett beslut från Försäkringskassan, gör du så här: 1 Begär att Försäkringskassan omprövar beslutet. 2 Om du inte är nöjd med omprövningsbeslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten. Det är Försäkringskassan som skickar överklagandet till förvaltningsrätten. 3 Förvaltningsrättens dom kan du överklaga i kammarrätten. De fattar först beslut om ett prövningstillstånd. 4 Kammarrättens dom kan du överklaga i Högsta förvaltningsdomstolen. Även de fattar först beslut om ett prövningstillstånd. 5 Högsta förvaltningsdomstolens dom kan inte överklagas. Överklaga inom två månader! Du måste alltid överklaga beslutet/domen inom två månader från det datum du fick det från respektive instans. Undantag Även om två månader har gått sedan du fick beslutet, kan du begära att Försäkringskassan omprövar det om: beslutet innehåller felaktigheter på grund av skrivfel, räknefel etc. beslutet blivit fel eftersom det fattats på uppenbart felaktiga eller ofullständiga uppgifter beslutet blivit fel eftersom det fattats med uppenbar felaktig rättstillämpning. 14

17 Beslut om ersättning från trygghetsförsäkringen (TFA): Om du är missnöjd med ett beslut från AFA Trygghetsförsäkring, gör så här: 1 Prata med din handläggare på AFA Försäkring och begär en ny prövning av beslutet. 2 Om du inte är nöjd med din handläggares beslut så kan du begära en omprövning hos AFA Försäkrings Omprövningsavdelning. De gör en helt ny prövning av ärendet. 3 Är du inte nöjd med Omprövningsavdelningens beslut kan du klaga hos Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar som består av ledamöter utsedda av arbetsmarknadens parter samt en opartisk ordförande. Skiljenämndens dom kan inte överklagas. Prövningen i skiljenämnden kostar fyra procent av prisbasbeloppet (1 760 kronor år 2012). 15

18 Vill du veta mer om ditt försäkringsskydd? PTKs webbplats ptk.se Vårt pensions- och försäkringssystem är flexibelt och erbjuder stora möjligheter att påverka vår trygghet och ekonomiska situation. Du kan alltså anpassa försäkringsskyddet till din egen situation. På ptk.se finns information och fakta om vad som gäller för dig i olika situationer och hur du kan påverka ditt eget skydd. PTK Rådgivningstjänst radgivningstjanst.se Via tjänstepensionen ITP kan du se till att dina närstående har ett bra skydd om du skulle avlida i förtid. Du har också en förbättrad sjukförsäkring, och möjlighet att välja pensionsbolag och fonder som ger dig en bra pension till låg avgift. Ta hjälp av PTK Rådgivningstjänst för att få kostnadsfri och oberoende rådgivning så de val du gör är anpassade efter dig och dina behov. PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Farmaciförbundet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Journalistförbundet Jusek Kyrkans Akademikerförbund Ledarna Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL) Sveriges Arkitekter Sveriges Farmacevtförbund Sveriges Ingenjörer Sveriges Läkarförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) Sveriges Veterinärförbund Teaterförbundet Unionen Vårdförbundet.

Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA

Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA 1 Innehåll Du får hjälp om du råkar ut för en arbetsskada 3 Vilka försäkringar har du? 4 Vad är en arbetsskada? 5 Olycksfall i arbetet 6 Färdolycksfall 8 Arbetssjukdom

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

ARBETSSKADEHANDBOKEN

ARBETSSKADEHANDBOKEN ARBETSSKADEHANDBOKEN Att förebygga och hantera arbetsskador Innehåll Förord................................................................... 3 1 Detta är en arbetsskada........................ 4 1.1

Läs mer

TFA om ersättning vid arbetsskada

TFA om ersättning vid arbetsskada TFA om ersättning vid arbetsskada UTGIVEN I FEBRUARI 2004 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA Inkomstförlust 4 Vid olycksfall i arbetet 4 Vid arbetssjukdom 4 Vid färdolycksfall 4 Kostnader 5 Karensbelopp

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring

Du är försäkrad. Kortfattad information om avtalsförsäkringar. KFO-LO-området. Arbetslöshet. Utlandstjänstgöring Du är försäkrad Kortfattad information om avtalsförsäkringar KFO-LO-området 2008 Sjukdom Arbetsskada Arbetslöshet Dödsfall Ålderspension Utlandstjänstgöring sid 3 sid 6 sid 8 sid 11 sid 15 sid 21 Om du

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -kooperativt anställda arbetare Innehåll FÖRSÄKRINGSINFORMATION en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2013. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2013 Handbok om försäkringar 2013 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Registrera dig på www.ptk.se Du kan beställa material, boka kurs

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln

Företagarens försäkringsskydd 2011. Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 Din guide genom försäkringsdjungeln Företagarens försäkringsskydd 2011 din guide genom försäkringsdjungeln Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation Tionde, reviderade

Läs mer

Om du är sjuk och inte kan arbeta

Om du är sjuk och inte kan arbeta Om du är sjuk och inte kan arbeta Välkommen till Försäkringskassan Influensa, benbrott eller migrän. Det kan finnas många orsaker till att du inte kan arbeta som vanligt. Om du måste vara borta från jobbet

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Utgivna i maj 2011 Gemensamma villkor 2011TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Svenskt Näringsliv-LO PTK Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring

Läs mer

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera

Läkemedel Läkemedel som ingår i högkostnadsskyddet kostar dig maximalt 1.800 kronor under ett år. Har du flera Sida 1 av 11 Alla fakta om dina försäkringar Vad har du för skydd vid sjukdom, arbetsskada och arbetslöshet? Och vilka pensionsregler är det som gäller just för dig? Svar på dessa frågor och mycket mer

Läs mer

Arbetsskada? Gör rätt från början

Arbetsskada? Gör rätt från början Arbetsskada? Gör rätt från början 1 Om du misstänker Arbetsskada Gör rätt från början Genom ditt arbete har du ett försäkringsskydd om du råkar ut för en arbetsskada. Skyddet regleras både genom lag och

Läs mer

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige

Alla fakta om dina försäkringar Socialförsäkringarna gäller enligt lag för alla som är bosatta i Sverige 7 BILAGA TILL LO-TIDNINGEN NR 30 26 SEPTBEMBER 2008 Sjuk, skadad eller uppsagd? Här följer ersättningsreglerna för dig som är LO-medlem. Sammanställningen börjar med lagstadgade socialförsäkringar och

Läs mer

Vägledning 2003:4 Version 13. Förmåner vid arbetsskada

Vägledning 2003:4 Version 13. Förmåner vid arbetsskada Förmåner vid arbetsskada En vägledning är i första hand ett stöd för Försäkringskassans medarbetare vid ärendehandläggning och utbildning. En vägledning innehåller en samlad information om vad som gäller

Läs mer

Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober 2010

Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober 2010 medlems försäkringar avtalsförsäkringar socialförsäkringar Man tror att allt det där sköter sig automatiskt Det är inte meningen att vi ska kunna allt Dina försäkringar Bilaga i LO-tidningen nr 34 22 oktober

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän

Handbok om försäkringar 2014. Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Handbok om försäkringar 2014 Lagstadgade och kollektivavtalade försäkringar för privatanställda tjänstemän Innehåll FÖRORD 3 ALLMÄNT OM FÖRSÄKRINGSSKYDDET 5 Så växte vårt försäkringsskydd fram 6 9 Lagar

Läs mer

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015

Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Försäkringar Rehabilitering Arbetsmiljö 2015 Kollektivavtalet arbetsmarknadens ryggrad De flesta vet att kollektivavtalet är själva ryggraden på den svenska arbetsmarknaden. En garanti för att löner och

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer