Stöd vid. arbetsskada

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stöd vid. arbetsskada"

Transkript

1 Stöd vid arbetsskada

2 Innehåll Stöd vid arbetsskada 1 Vem är försäkrad? 2 Vad är en arbetsskada? 3 Vad kan du få ersättning för? 5 Ersättning under akut sjuktid 6 Ersättning under invaliditetstid 8 Ersättning vid dödsfall 10 Anmäla en arbetsskada 11 Så prövas en arbetsskada 13 Inte nöjd med beslutet? 14 Upplaga: ex Beställningsnummer: Illustration: Sara Petersson Tryck: Ineko, Stockholm Produktion: PTK januari 2012

3 Stöd vid arbetsskada Varje år drabbas ett stort antal människor i arbetslivet av arbetsskador. Av de skador som godkänns som arbetsskador drabbas tjänstemän främst av fallolyckor. I häftet har vi samlat information om försäkringsskydd vid arbetsskador. Skyddet består av två delar, lagens skydd i form av arbetsskadeförsäkring och den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen, TFA. Häftet innehåller information om vad som är en arbetsskada och vilken ersättning försäkringarna ger när du drabbas av en arbetsskada. Ersättningarna betalas ut från flera håll; Försäkringskassan, AFA Försäkring och från Alecta. Leder arbetsskadan till dödsfall betalas ersättning ut från Pensionsmyndigheten. Vill du veta mer, kontaktar du försäkringsinformatören på din arbetsplats eller ditt fackförbund. Häftet ger en översikt av det som gäller för dig som är privatanställd tjänsteman hos en arbetsgivare med kollektivavtal inom PTK-området. För mer information kontakta Försäkringskassan när det gäller den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och AFA Försäkring när det gäller den kollektivavtalade trygghetsförsäkringen TFA. 1

4 Vem är försäkrad? Privata försäkringar Kollektivavtalat försäkringsskydd Lagstadgat försäkringsskydd Enligt lag Arbetsskadeförsäkringen är en lagstadgad försäkring och omfattar alla som arbetar i Sverige. Du kan vara fast eller tillfälligt anställd, egen företagare eller arbeta på uppdragsbasis. Även du som studerar kan ha rätt till ersättning när utbildningen är sådan att den medför ökade risker för arbetsskador. Skulle du skada dig så allvarligt att du avlider, har din familj rätt till ersättning. Arbetsskadeförsäkringen liksom övriga lagstadgade försäkringar finns samlade i socialförsäkringsbalken. Enligt kollektivavtal Den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen utgör grunden i ditt försäkringsskydd vid en arbetsskada. Men lagen ger inte full ersättning för förlorad inkomst och de extra kostnader du antagligen har. Därför har arbetsmarknadens parter PTK, Svenskt Näringsliv och LO beslutat om att bättra på grundskyddet i arbetsskadeförsäkringen med ytterligare en försäkring. Försäkringen heter Trygghetsförsäkring vid arbetsskada och förkortas TFA. Förutom att komplettera lagens skydd, kan TFA ge olika former av ersättning för personligt lidande vid en arbetsskada. Försäkringsgivare är AFA Försäkring. För att TFA ska gälla för dig måste din arbetsgivare ha tecknat ett kollektivavtal där TFA ingår. Också arbetsgivare utan kollektivtavtal kan teckna TFA för sina anställda. Ta reda på vad som gäller på din arbetsplats! 2

5 Vad är en arbetsskada? Man delar in arbetsskador i fyra olika typer 1. Olycksfall i arbetet För att ett olycksfall ska godkännas som arbetsskada enligt den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och TFA fordras att olycksfallet har samband med arbetet eller arbetsförhållandena. Olycksfallet ska alltså ske på arbetet/ arbetsområdet när den försäkrade utför sitt arbete. Även olycksfall under rast, paus, tjänsteresor och vid utbildning som beordrats av arbetsgivaren omfattas normalt. För att en händelse ska betraktas som ett olycksfall krävs att händelseförloppet är relativt kortvarigt (till exempel halka, ramla) samt att det har inneburit något som är ovanligt och oförutsett. Andra händelser som kan betraktas som olycksfall är överfall, hot och våld. 2. Olycksfall på väg till och från arbetet (färdolycksfall) Olycksfall på den vanliga vägen till och från arbetet räknas som färdolycksfall. Om du skadar dig då du avviker från den vanliga vägen eller om du fått ledigt från jobbet för privata ärenden, gäller inte försäkringarna. Några avvikelser godtas dock, till exempel om du hämtar eller lämnar barn på daghem eller hos dagbarnvårdare eller om avvikelsen beror på samåkning. Lägg märke till TFA gäller inte för skador som inträffar på väg till eller från arbetet om händelsen omfattas av trafikförsäkringen. Kör du till exempel av vägen med din trafikförsäkrade bil, kan du inte få ersättning från TFA. 3

6 3. Arbetssjukdom (annan skadlig inverkan) Hit hör i princip all fysisk och psykisk ohälsa som beror på arbetet. Dock måste övervägande skäl tala för att det finns ett samband mellan arbetets skadliga inverkan och den skadades sjukdom/skada. Exempel på skadliga faktorer i arbetsmiljön n Farliga ämnen som kan leda till allergier, eksem, lungsjukdomar m m. n Tungt arbete, olämpliga arbetsställningar som kan leda till rygg- och ledbesvär. n Buller som kan ge hörselskador. n Strålning. n Psykiskt påfrestande arbetsförhållanden som kan ge upphov till arbetsrelaterad depression, utbrändhet eller utmattningsdepression. 4. Smitta Den som till exempel arbetar på sjukhus och blir smittad av gulsot, TBC eller den så kallade sjukhussjukan, kan få sjukdomen bedömd som arbetsskada. Samma sak gäller den som i sitt arbete med behandling, vård eller omhändertagande kommer i kontakt med smittförande djur, människor eller material. 4

7 Vad kan du få ersättning för? Vid en arbetsskada kan du få ersättning både från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och TFA. Här följer en sammanfattning av ersättningar och kraven för att få ersättning. Vill du har mer detaljerad information, vänd dig till försäkringsinformatören på din arbetsplats. Från och med 1 januari 2003 gäller nya ansökningsbestämmelser, se sidan 11, anmälan om arbetsskada. Grunden i ditt försäkringsskydd består av den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen och kan ersätta inkomstförlust vid varaktig nedsättning av arbetsförmågan kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel samt sjukvård om du skadas i arbete utomlands begravningskostnader och efterlevandelivränta vid dödsfall särskild arbetsskadeersättning. Trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA) bygger på ditt grundskydd och kan ersätta inkomstförlust kostnader fysiskt och psykiskt lidande av övergående natur ( sveda och värk ) rehabilitering fysiskt och psykiskt lidande av bestående natur ( lyte och men ) olägenheter i övrigt (skadefall t o m 2001) särskilda olägenheter (skadefall fr o m 2002) framtida inkomstförlust framtida merkostnader förlust av underhåll till efterlevande begravningskostnader ersättning vid nära anhörigs personskada (skadefall fr o m 2002) 5

8 Ersättning under akut sjuktid Med akut tid menas i stort sett den tid då skadan är under behandling och läkning. Inkomstförlust Vid olycksfall i arbetet Enligt lag Ingen särskild ersättning. Du får sjuklön från arbetsgivaren, sjukpenning från Försäkringskassan och ITPs sjukpension som vid vanlig sjukskrivning. Enligt TFA Du kan få ersättning för inkomstförlusten om skadan medfört sjukskrivning i minst 15 dagar. Inträffar olycksfallet efter 31 mars 2012 kan du få ersättning för inkomstförlusten även vid kortare sjukskrivning än 15 dagar. Vid arbetssjukdom och färdolycksfall Enligt lag Ingen särskild ersättning. Du får sjuklön från arbetsgivaren, sjukpenning från Försäkringskassan och ITPs sjukpension som vid vanlig sjukskrivning. Enligt TFA Ingen ersättning för inkomstförlust under sjukskrivningstiden vid arbetssjukdom eller olycksfall som inträffat på vägen till eller från arbetet ( färdolycksfall). Om skadan medför varaktig inkomstförlust, se sidan 8. Om godkänd arbetssjukdom vållats av arbetsgivaren eller någon anställd hos denne kan hela inkomstförlusten ersättas. Läs mer på sidan 13. 6

9 Kostnader Enligt lag Ersättning för nödvändiga kostnader för tandvård, särskilda hjälpmedel och för sjukvård om du skadats under arbete utomlands. Enligt TFA Du kan få ersättning för de kostnader du haft på grund av arbetsskadan. Det kan vara kostnader för till exempel läkarvård, sjukvård eller medicinsk behandling. Vid arbetssjukdom krävs att skadan kvarstått i mer än 180 dagar. Vid arbetsoförmåga i minst 15 dagar kan TFA dessutom ersätta kostnader för hemhjälp, vård i hemmet samt andra merkostnader, exempelvis skadade glasögon eller kläder, som skadan medför. Sveda och värk Med sveda och värk menas det lidande och obehag som skadan medför under den akuta sjukdoms- och behandlingstiden. Enligt lag Ingen ersättning. Enligt TFA Du kan få ersättning vid olycksfall, om sjukskrivningen varar mer än 30 dagar. För arbetssjukdom med skadedatum fr o m 1 maj 2003 lämnas ingen ersättning såvida sjukdomen inte bedömts som vållandefall. (Se sid 13.) Godkänd arbetssjukdom med skadedatum före 1 maj 2003 kan ha rätt till denna ersättning om skadan kvarstått mer än 180 dagar. Normalbeloppet för sveda och värk är kronor i månaden (år 2012) vid vård i hemmet. Vid vård på sjukhus är beloppet kronor i månaden. Ersättningen är skattefri och betalas ut när den akuta sjukdomstiden är över. 7

10 Ersättning under invaliditetstid Under invaliditetstid brukar man tala om ekonomisk invaliditet (inkomstförlust) och medicinsk invaliditet. Invaliditetstiden börjar när den akuta sjuktiden (sid 6) är slut och skadan har medfört bestående fysiska och psykiska besvär. Inkomstförlust Enligt lag Om arbetsskadan leder till varaktig nedsättning av arbetsförmågan under minst ett år kan du få arbetsskadelivränta. Livräntan täcker inkomstförluster på högst 7,5 prisbasbelopp. Enligt TFA Om livräntan enligt lag inte täcker hela inkomstförlusten kan du få kompletterande ersättning från TFA. Medicinsk invaliditet Enligt lag Ingen ersättning för medicinsk invaliditet. Enligt TFA Om skadan givit bestående besvär, det vill säga medicinsk invaliditet, kan TFA lämna ersättning för detta. Ersättningens storlek beror på graden av medicinsk invaliditet, åldern samt vilken anspänning skadan orsakar i arbetet och i privatlivet. Ersättningens storlek skiljer sig åt beroende på om skadan hänt före eller efter den 1 januari För skador som hänt före den 1 januari 2002 lämnas ersättning för lyte och men samt olägenheter i övrigt. För skador som hänt den 1 januari 2002 eller senare lämnas normalt endast ersättning för lyte och men. Ersättningen för lyte och men är dock högre än tidigare eftersom den även omfattar sådant som tidigare kallades olägenheter i övrigt. Ersättningen är högre för den som efter skadan återgått i arbete. Vid svåra skadefall som medför mycket hög anspänning i arbetet eller i privatlivet kan ytterligare ersättning lämnas. Den kallas ersättning för särskilda olägenheter. 8

11 När skadan påverkat utseendet Du kan få ersättning för förlust av organ, ärr och annan utseendemässig förändring enligt skadeståndsrättsliga regler. Sådan ersättning bedöms individuellt. Framtida kostnader Nödvändiga framtida merkostnader till följd av skadan kan du få ersättning med ett engångsbelopp eller livränta. Du får då ersättning för kostnader som inte täcks från annat håll, exempelvis genom handikappersättning, bilstöd från Försäkringskassan, ersättning för vård i hemmet från kommun och landsting eller dylikt. Ersättning vid rehabilitering Om du får en inkomstförlust i samband med rehabiliteringen kan Försäkringskassan lämna livränta från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen eller rehabiliteringsersättning i form av rehabiliteringspenning och ersättning för kostnader. TFA ersätter skäliga kostnader för till exempel resor, kurslitteratur med mera. 9

12 Ersättning vid dödsfall Enligt lag Ersättning i form av begravningshjälp till dödsboet och efterlevandeskydd till efterlevande. Begravningshjälpen är 30 procent av prisbasbeloppet. Efterlevandelivränta betalas ut till n Gifta eller registrerade partners. n Fast sammanboende som tidigare varit gifta. n Fast sammanboende som har, har haft eller väntar gemensamma barn. Ett krav är att paret vid dödsfallet var sammanboende sedan minst fem år eller hade vårdnaden om barn under 18 år. Livräntans storlek beror på den avlidnes inkomst och om det finns barn som också får livränta. Hur lång tid ersättning lämnas är beroende av om det finns hemmavarande barn och deras ålder. Livränta till barn betalas normalt ut till 18 års ålder. Om barnet studerar vid gymnasium förlängs livräntan under studietiden, dock längst till juni månad det år barnet fyller 20 år. Livräntans storlek beror på den avlidnes inkomst och antalet livränte- berätttigade barn. Enligt TFA Ersättning för begravningskostnader och ersättning för förlust av underhåll. Dödsboet kan få ersättning för begravningskostnader som inte ersätts från annat håll. TFA lämnar även ersättning för förlust av underhåll till efterlevande enligt skadeståndsrättsliga regler. Vid dödsfallsskada som inträffat från och med den 1 januari 2002 kan även ersättning lämnas till en person som stått den avlidne särskilt nära och som fått en psykisk chock eller andra psykiska besvär till följd av dödsfallet. Med någon som stått den avlidne särskilt nära, menas i första hand make, registrerad partner, sambo, barn och föräldrar. Ersättning kan till exempel lämnas för n inkomstförlust n merkostnader n psykiskt lidande som dödsfallet medfört. 10

13 Anmäla en arbetsskada Anmälan ska göras både till Försäkringskassan och AFA Försäkring. Anmälan fyller två syften, dels ligger den till grund för bedömning av rätten till ersättning, dels är den en informationskälla för förebyggande åtgärder inom arbetarskyddet. Ansökan om ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen För att Försäkringskassan ska pröva rätten till ersättning ska den skadade fylla i en särskild ansökan om ersättning. Om skadan till exempel medför en tandskada ska alltså den skadade ansöka om ersättning för tandvårdskostnaden. Om skadan till exempel leder till att arbetsförmågan blir nedsatt för minst ett år framåt, ska den skadade ansöka om livränta. Så anmäler du en arbetsskada Det finns fyra viktiga aktörer när det gäller anmälan av arbetsskador n Den skadade n Arbetsgivaren n Skyddsombud n Försäkringsinformatören Den skadade n anmäler omedelbart det som hänt till arbetsgivaren och skyddsombudet. n gör skadeanmälan till AFA Försäkrings kundwebb, afaforsakring.se. Det går även att anmäla på blanketten Skadeanmälan TFA/TFA-KL som också finns på AFA Försäkrings webbplats. n sparar kvitton och andra intyg som hänger ihop med arbetsskadan. n ansöker om ersättning från Försäkringskassan på blanketten Ansökan om ersättning för arbetsskada/personskada. Lägg märke till Om den skadade och/eller skyddsombudet har en annan uppfattning än arbetsgivaren om vad som hänt, bör skyddsombudet lämna en egen anmälan till Försäkringskassan. 11

14 Efterlevande n Om arbetsskadan lett till dödsfall ansöker den efterlevande om efterlevandelivränta hos Pensionsmyndigheten. Skyddsombudet n ska ta del av alla anmälningar om arbetsskador och skriva under Anmälan om arbetsskada till Försäkringskassan. n vidtar åtgärder för att förhindra liknande arbetsskador. Arbetsgivaren n är enligt lagen skyldig att anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan genom att underteckna Anmälan om arbetsskada. Anmälan kan även göras elektroniskt via n ska komplettera webbanmälan eller Skadeanmälan till TFA/TFA-KL med vissa uppgifter. n kontaktar skyddsombudet så att de tillsammans gör vad som krävs för att förhindra liknande arbetsskador. Försäkringsinformatören n Ser till så att arbetskamrater anmäler tillbudet till skyddsombudet och arbetsgivaren även om händelsen inte leder till sjukskrivning. n Hjälper arbetskamraterna att få information om hur de olika försäkringarna fungerar vid en arbetsskada. Om du behöver mer hjälp Du har alltid rätt att få information och praktisk hjälp (till exempel med att fylla i blanketter och formulera dig) av arbetsgivare, skyddsombud eller försäkringsinformatör. Du kan även vända dig till Försäkringskassan eller AFA Försäkring för mer information. 12

15 Så prövas en arbetsskada Det är Försäkringskassan som beslutar om du har rätt till ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen, och det är AFA Försäkring som beslutar om ersättning från TFA. Försäkringskassan prövar Försäkringskassan prövar enbart arbetsskador som medfört n inkomstförlust för minst ett år n sjukpenning enligt fortsättningsnivå efter 550 dagar. Om du får sjukpenning enligt fortsättningsnivå på grund av en godkänd arbetsskada finns inte någon tidsgräns. Ersättningen är 72,75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten. n kostnader för tandvård n kostnader för särskilda hjälpmedel n kostnader för sjukvård utomlands n dödsfall. AFA Försäkring prövar AFA Försäkring prövar alla arbetsskador till följd av olycksfall. Vid arbetssjukdom gäller att sjukdomen n varat i mer än 180 dagar och n godkänts av Försäkringskassan som arbetsskada eller att sjukdomen finns med på ILOs (International Labour Organization) konvention 121 över arbetssjukdomar. Vållandeprövning arbetssjukdom Vid arbetssjukdom som vållats av arbetsgivaren eller anställd hos denna kan TFA ersätta hela inkomstförlusten. Arbetssjukdomen ska ha vållats enligt skadeståndslagen. Det innebär att skadan ska ha uppkommit genom att arbetsgivaren eller någon anställd hos denne har varit oaktsam, försumlig eller vårdslös. Det är den skadade som ska visa att skadan har uppkommit på detta sätt. Frågan om vållande prövas av en särskild nämnd Vållandenämnden som består av domare från hovrätten och tingsrätten. Nämnden är ingen domstol utan avger ett utlåtande som skaderegleringen grundas på. Förutsättningen för att en sjukdom ska kunna prövas i Vållandenämnden är att den är godkänd som arbetssjukdom av AFA Försäkring eller Försäkringskassan. 13

16 Inte nöjd med beslutet? Om du är missnöjd med ett beslut som gäller bedömning och ersättning av arbetskada kan du överklaga beslutet. n Beslut som gäller den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen överklagar du hos Försäkringskassan. n Beslut som gäller TFA överklagar du hos AFA Försäkring. Beslut om ersättning från den lagstadgade arbetsskadeförsäkringen Om du är missnöjd med ett beslut från Försäkringskassan, gör du så här: 1 Begär att Försäkringskassan omprövar beslutet. 2 Om du inte är nöjd med omprövningsbeslutet kan du överklaga till förvaltningsrätten. Det är Försäkringskassan som skickar överklagandet till förvaltningsrätten. 3 Förvaltningsrättens dom kan du överklaga i kammarrätten. De fattar först beslut om ett prövningstillstånd. 4 Kammarrättens dom kan du överklaga i Högsta förvaltningsdomstolen. Även de fattar först beslut om ett prövningstillstånd. 5 Högsta förvaltningsdomstolens dom kan inte överklagas. Överklaga inom två månader! Du måste alltid överklaga beslutet/domen inom två månader från det datum du fick det från respektive instans. Undantag Även om två månader har gått sedan du fick beslutet, kan du begära att Försäkringskassan omprövar det om: beslutet innehåller felaktigheter på grund av skrivfel, räknefel etc. beslutet blivit fel eftersom det fattats på uppenbart felaktiga eller ofullständiga uppgifter beslutet blivit fel eftersom det fattats med uppenbar felaktig rättstillämpning. 14

17 Beslut om ersättning från trygghetsförsäkringen (TFA): Om du är missnöjd med ett beslut från AFA Trygghetsförsäkring, gör så här: 1 Prata med din handläggare på AFA Försäkring och begär en ny prövning av beslutet. 2 Om du inte är nöjd med din handläggares beslut så kan du begära en omprövning hos AFA Försäkrings Omprövningsavdelning. De gör en helt ny prövning av ärendet. 3 Är du inte nöjd med Omprövningsavdelningens beslut kan du klaga hos Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar som består av ledamöter utsedda av arbetsmarknadens parter samt en opartisk ordförande. Skiljenämndens dom kan inte överklagas. Prövningen i skiljenämnden kostar fyra procent av prisbasbeloppet (1 760 kronor år 2012). 15

18 Vill du veta mer om ditt försäkringsskydd? PTKs webbplats ptk.se Vårt pensions- och försäkringssystem är flexibelt och erbjuder stora möjligheter att påverka vår trygghet och ekonomiska situation. Du kan alltså anpassa försäkringsskyddet till din egen situation. På ptk.se finns information och fakta om vad som gäller för dig i olika situationer och hur du kan påverka ditt eget skydd. PTK Rådgivningstjänst radgivningstjanst.se Via tjänstepensionen ITP kan du se till att dina närstående har ett bra skydd om du skulle avlida i förtid. Du har också en förbättrad sjukförsäkring, och möjlighet att välja pensionsbolag och fonder som ger dig en bra pension till låg avgift. Ta hjälp av PTK Rådgivningstjänst för att få kostnadsfri och oberoende rådgivning så de val du gör är anpassade efter dig och dina behov. PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Farmaciförbundet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Journalistförbundet Jusek Kyrkans Akademikerförbund Ledarna Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund (LSR) Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund Naturvetarna Svenska Folkhögskolans Lärarförbund (SFHL) Sveriges Arkitekter Sveriges Farmacevtförbund Sveriges Ingenjörer Sveriges Läkarförbund Sveriges Psykologförbund Sveriges Skolledarförbund Sveriges Universitetslärarförbund (SULF) Sveriges Yrkesmusikerförbund (SYMF) Sveriges Veterinärförbund Teaterförbundet Unionen Vårdförbundet.

Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA

Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA 1 Innehåll Du får hjälp om du råkar ut för en arbetsskada 3 Vilka försäkringar har du? 4 Vad är en arbetsskada? 5 Olycksfall i arbetet 6 Färdolycksfall 8 Arbetssjukdom

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2012 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL

Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Om ersättning vid arbetsskada TFA-KL Utgiven i juni 2013 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda

Läs mer

Om ersättning vid arbetsskada TFA

Om ersättning vid arbetsskada TFA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada TFA April 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Om du blir skadad på jobbet

Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet 2013 Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor på

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för yrkesfiskare TFA Utgiven i november 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA

FÖRSÄKRING. Om ersättning vid arbetsskada PSA FÖRSÄKRING Om ersättning vid arbetsskada PSA Maj 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

2009-04. Om du blir skadad på jobbet

2009-04. Om du blir skadad på jobbet 2 2009-04 Om du blir skadad på jobbet Om du blir skadad på jobbet Ingen ska behöva bli skadad av att jobba! Det förebyggande arbetsmiljöarbetet är en viktig facklig arbetsuppgift. Ändå skadas människor

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA

PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA PSA OM ERSÄTTNING VID ARBETSSKADA Maj 2008 1 Din trygghet om något händer - Avtal om ersättning vid personskada (PSA) Du omfattas av ett avtal via jobbet. Avtalet är ett komplement till den ersättning

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

TFA om ersättning vid arbetsskada

TFA om ersättning vid arbetsskada TFA om ersättning vid arbetsskada UTGIVEN I FEBRUARI 2004 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA Inkomstförlust 4 Vid olycksfall i arbetet 4 Vid arbetssjukdom 4 Vid färdolycksfall 4 Kostnader 5 Karensbelopp

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011

För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag November 2011 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada,

Läs mer

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked FÖRSÄKRING. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked FÖRSÄKRING För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag.

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag. Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Augusti 2010 Försäkringsbeskedet innehåller en kortfattad beskrivning av försäkringsskyddet.

Läs mer

Ersättningar. vid sjukdom

Ersättningar. vid sjukdom Ersättningar vid sjukdom Innehåll Om du blir sjuk 1 Ersättningar vid sjukdom 2 Lagstadgad sjuklön 3 5 Kollektivavtalad sjuklön 7 ITPs sjukpension under sjukpenningtid 8 Sjukersättning/aktivitetsersättning

Läs mer

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag

Försäkringsbesked. För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Försäkringsbesked För anställda inom kommuner, landsting, regioner, trossamfundet Svenska kyrkan och vissa kommunala företag Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom,

Läs mer

Försäkringar i arbetslivet

Försäkringar i arbetslivet Försäkringar i arbetslivet Alla som bor och arbetar i Sverige är försäkrade. Den svenska socialförsäkringen är lagstadgad. 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas dessutom av kollektivavtalade

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se

Goda råd behöver inte vara dyra. Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Goda råd behöver inte vara dyra Rådgivningstjänst PERSONLIGA RÅD OM PENSIONER OCH FÖRSÄKRINGAR www.radgivningstjanst.se Innehåll Anna Allerstrand inleder 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som du själv rår

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan

Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Försäkringskassans personskadeskydd för arbetslösa Försäkringsinformation från Kammakollegiet till Försäkringskassan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort bildspel

Läs mer

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten

En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Sida 1 (5) En kortfattad sammanställning över vilka försäkringar du har som anställd i Försvarsmakten Detta är kort sammanställning över de försäkringar som gäller. I många av försäkringarna finns det

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar! 2012

Kollektivavtalet försäkrar! 2012 Kollektivavtalet försäkrar! 2012 INNEHÅLL Kollektivavtalet gör skillnad 3 Om du blir sjuk 4 Om du skadar dig i jobbet 6 Planera pension 8 För dig som har familj 10 Om jobbet försvinner 12 När du blir förälder

Läs mer

Arbetsskada - kollektivavtal

Arbetsskada - kollektivavtal Arbetsskada - kollektivavtal Kollektivavtal om trygghetsförsäkring vid arbetsskada för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation. Avtalet tillämpas på skadefall som har inträffat den 1 oktober

Läs mer

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i

Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i Ordlista till hemsidan 4-ärende: Även om det inte är ett så kallat obligatoriskt ärende (se förklaring längre fram i ordlistan) har du som skadats i en trafikolycka alltid rätt att få ditt ärende prövat

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Nordeuropa Försäkring AB

Nordeuropa Försäkring AB Nordeuropa Försäkring AB VILLKOR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING N30:2 FÖRSÄKRINGSGIVAREN ANGES I FÖRSÄKRINGSBREVET Innehåll sid Kollektiv Olycksfallsförsäkring 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! För dig med familj sidan 10 Om du skadar dig i arbetet sidan 6 Om jobbet försvinner sidan 12 Kollektivavtalet försäkrar! Planera pension sidan 8 Om du blir sjuk sidan 4 1 Kollektivavtalet försäkrar Den

Läs mer

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2015 FÖRSÄKRING

TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2015 FÖRSÄKRING TFA FÖR YRKESFISKARE Försäkringsvillkor 2015 FÖRSÄKRING Innehåll Försäkringsavtalets omfattning...4 Skadefall som omfattas av TFA...4 Ersättning under akut sjukdomstid...5 Ersättning för inkomstförlust...5

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Arbetsskada? Gör rätt från början

Arbetsskada? Gör rätt från början Arbetsskada? Gör rätt från början 1 Om du misstänker Arbetsskada Gör rätt från början Genom ditt arbete har du ett försäkringsskydd om du råkar ut för en arbetsskada. Skyddet regleras både genom lag och

Läs mer

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen

Att vara anställd i Vi Unga. - en guide till personalen Att vara anställd i Vi Unga - en guide till personalen Fastställd av förbundsstyrelsen den 1 juni 2008 Innehållsförteckning ROLLEN SOM PERSONAL I VI UNGA... 3 ANSTÄLLNINGSAVTAL... 4 LAGAR OCH FÖRSÄKRINGAR...

Läs mer

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1

Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Villkor 2012-06-01 SVEDEA GRUNDVILLKOR FÖR KOLLEKTIV OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING GRK90:1 Innehållsförteckning 1 Vem försäkringen gäller för 3 2 När försäkringen gäller 3 6 Vad försäkringen gäller för 3 7 Undantag

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL FÖRSÄKRING Om ersättning vid dödsfall TGL April 2011 1 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal

Läs mer

Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan

Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning. Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan Personskador för gymnasieelev i arbetsplatsförlagd utbildning Försäkringsinformation från Kammarkollegiet till gymnasieskolan Vi har inte möjlighet att besöka er alla Vi ber er istället se på ett kort

Läs mer

Trygghet vid arbetsskada Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring

Trygghet vid arbetsskada Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring Trygghet vid arbetsskada Om lagstadgad och kollektivavtalad arbetsskadeförsäkring Om AFA Försäkring AFA Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Försäkringarna

Läs mer

Domarens försäkringsskydd

Domarens försäkringsskydd Domarens försäkringsskydd Riksidrottsförbundets(RF) Grundförsäkring via Folksam ger ett grundskydd för alla till RF anslutna organisationer. Premien betalas av RF. RF:s Grundförsäkring innehåller följande

Läs mer

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar:

Föräldraledighet Vid ledighet med föräldrapenning i samband med barns födelse gäller följande av arbetsgivaren finansierade försäkringar: Försäkringspolicy Allmänt Den ekonomiska grundtryggheten vid sjukdom, ålderdom och dödsfall ges enligt lagstadgade förmåner. Förmåner enligt lag kompletteras med kollektiva förmåner. Försäkringspolicyn

Läs mer

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd

Till efterlevande. Information om ekonomiskt stöd Till efterlevande Information om ekonomiskt stöd Vill du veta mer? Den här broschyren ger bara översiktlig information. Om du vill ha mer detaljerad information om något som nämns i broschyren kan du läsa

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS och Premiebefrielseförsäkring Utgiven i juni 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra

Läs mer

Chefen & Arbetsskador

Chefen & Arbetsskador Chefen & Arbetsskador 1 Innehållsförteckning Förord 3 Läs detta innan du går vidare 4 1. Vad är en arbetsskada? 6 1.1 Olycksfall i arbetet 1.2 Färdolycksfall 1.3 Arbetssjukdomar 1.4 Smitta 2. Vad ska du

Läs mer

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring

Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Om ersättning vid sjukdom AGS-KL och Avgiftsbefrielseförsäkring Utgiven i mars 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF

Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Tjänstegrupplivförsäkring för yrkesfiskare TGL/EF Utgiven i mars 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar

Läs mer

Medlemsförsäkring för dig i SULF

Medlemsförsäkring för dig i SULF Medlemsförsäkring för dig i SULF gäller från 1 januari 2011 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli. Om du skulle råka ut för något kan du behöva

Läs mer

Särskilt personskadeskydd

Särskilt personskadeskydd Särskilt personskadeskydd Försäkringsvillkor 2003-07-01 INNEHÅLL Sid. A. AVTALSFORMER 3 A.1 Samlingsförsäkring 3 A.2 Enskild försäkring 3 A.3 Vilka personer kan försäkras? 3 B. OMFATTNING I TID OCH RUM

Läs mer

Särskilt personskadeskydd. Försäkringsvillkor, 1 juli 2011

Särskilt personskadeskydd. Försäkringsvillkor, 1 juli 2011 Särskilt personskadeskydd Försäkringsvillkor, 1 juli 2011 Terms and Conditions of Insurance, 1 January 2011 Innehåll 1. Avtalsformer... 3 1.1 Samlingsförsäkring... 3 1.2 Enskild försäkring... 3 1.3 Vilka

Läs mer

En försäkring för olika händelser i livet

En försäkring för olika händelser i livet MEDLEMSFÖRSÄKRING FÖR DIG I BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND AVTAL 40802 En försäkring för olika händelser i livet gäller från 1 januari 2012 Teckna försäkringar på Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan

Läs mer

Stöd vid. arbetslöshet

Stöd vid. arbetslöshet Stöd vid arbetslöshet Innehåll Om du blir arbetslös 1 Stöd vid arbetslöshet 2 Ersättning från arbetslöshetskassan 3 Särskilda avtal ger extra skydd 7 Omställningsavtalet, TRR 8 Omställningsavtalet, TRS

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL

Dina avtalsförsäkringar. Sjukdom. Arbetslöshet. Arbetsskada AGB AGS TFA. Dödsfall. Ålderdom Avtalspension SAF-LO. Premiebefrielseförsäkring TGL Introduktion Dina avtalsförsäkringar Sjukdom AGS Arbetsskada TFA Arbetslöshet AGB Premiebefrielseförsäkring Ålderdom Avtalspension SAF-LO Dödsfall TGL Sjukdom Sammanfattning av ersättningar Lön Karensdag

Läs mer

Premiebefrielseförsäkring

Premiebefrielseförsäkring Premiebefrielseförsäkring Utgiven i januari 2014 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan

Läs mer

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun

Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Blad 1 Pensionsförmåner för förtroendevalda i Uddevalla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 13 oktober 2010, 226. 1. Inledning Genom förtroendeuppdraget hos Uddevalla kommun så omfattas den förtroendevalda

Läs mer

Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen

Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Hur uppstår läkemedelsskador?.............................3 1.1 Biverkningar...............................................3 2.Vilken hjälp

Läs mer

ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum

ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum ANSÖKAN OM - ersättning från arbetsskadeförsäkringen (LAF) - ersättning från statligt personskadeskydd (LSP) Datum Personnummer 1(3) Sänds till Försäkringskassans inläsningscentral LAF 83988Östersund Vår

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

PERSONALENHETEN Personal- och organisationsutveckling

PERSONALENHETEN Personal- och organisationsutveckling PERSONALENHETEN Personal- och organisationsutveckling Arbetsrätt och trygghetsfrågor Övertalighet och avveckling Ledar- och kompetensutveckling Lönebildning Hälsa och miljö Jämställdhet och inkluderande

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar

Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar Välkommen till Fora! Din samarbetspartner inom avtalsförsäkringar www.fora.se Det handlar om företagets Avtalsförsäkringarna är en del av det svenska trygghetssystemet och bygger på kollektivavtal mellan

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Liv och Hälsa. För dig och din familj

Liv och Hälsa. För dig och din familj Liv och Hälsa För dig och din familj Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående

Läs mer

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL

1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 6 1.1 Ärenden som avser den allmänna sjukförsäkringen enligt AFL 1.1.1 Inte medgiven sjukpenning eller indragen sjukpenning Inte medgiven sjukpenning Det kan ta lång tid innan Försäkringskassan meddelar

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR. För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2010 AVTALET FÖRSÄKRAR Den här skriften ger en översikt över de kollektivavtalade försäkringar som gäller för dig som är anställd

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Mekonomen BilLivetförsäkring. Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Mekonomen BilLivetförsäkring Våra populära Bas- och innehåller Liv-, Sjuk- och Olycksfallsförsäkring som ger dig och din familj en ekonomisk trygghet.

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING

Liv & Hälsa FÖRSÄKRING FÖRSÄKRING Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14

Personskadeförsäkring för studenter. Försäkringsvillkor 2010-10-14 Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2010-10-14 Sid 2 (9) Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11a Högskolor med staten som

Läs mer

Åkarnas gruppförsäkring

Åkarnas gruppförsäkring gruppförsäkring för dig i sveriges åkeriföretag Åkarnas gruppförsäkring gäller från 1 januari 2014 Nyhet 2014 - Ny Barnförsäkring Snabb hjälp när den behövs som mest Ingen kan förutse hur livet ska bli.

Läs mer

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal

Svensk Scenkonst PTK. Reseavtal. 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01. vtal Svensk Scenkonst PTK Reseavtal 2002 01 01 och tillsvidare Reviderat 2006 10 01 vtal De ursprungliga parterna i avtalet Teatrarnas Riksförbund (TR) och Privattjänstemannakartellen (PTK) heter numera Svensk

Läs mer

Omfattande skydd till bra pris

Omfattande skydd till bra pris Liv & Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du och dina närstående har genom samhället har

Läs mer

Ersättning vid olycksfall och invaliditet

Ersättning vid olycksfall och invaliditet Studentolycksfallsförsäkring Ersättning vid olycksfall och invaliditet Försäkringen gäller dygnet runt vid olycksfall och ersätter invaliditet, kostnader, sjukhusvistelse och kristerapi. Vår Studentolycksfallsförsäkring

Läs mer

Försäkringspaket för friska företag

Försäkringspaket för friska företag Försäkringspaket för friska företag Du är säkert noga med att se över försäkringarna för ditt företag och dess fordon. Men hur är det med det personliga skyddet för dig och dina anställda? De privata försäkringar

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen

Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen Värt att veta om Läkemedelsförsäkringen LÄKEMEDELSFÖRSÄKRINGEN Läkemedelsindustrin i Sverige har samlats i ett gemensamt bolag LFF Service AB. Detta bolag äger i sin tur Svenska Läkemedelsförsäkringen

Läs mer

Personskadeförsäkring för studenter

Personskadeförsäkring för studenter Personskadeförsäkring för studenter Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 1 kap. Allmänna bestämmelser Försäkring för personskada 11 a Högskolor med staten som huvudman

Läs mer

Om ersättning vid dödsfall TGL

Om ersättning vid dödsfall TGL Om ersättning vid dödsfall TGL Mars 2009 1 Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) I den här broschyren kan du läsa om möjligheterna till ersättning från Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL). Försäkringsvillkoren

Läs mer

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa

Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Villkorssammanfattning Personförsäkring Liv och Hälsa Du är säkert noga med att se över försäkringarna för dina fordon och ditt boende. Men hur är det med det personliga skyddet? De försäkringar som du

Läs mer

Personskadeförsäkring för KY-studerande

Personskadeförsäkring för KY-studerande Personskadeförsäkring för KY-studerande Försäkringsvillkor 2005-01-01 Utdrag ur Förordningen (2001:1131) om kvalificerad yrkesutbildning 1 kap. Statligt stöd Försäkring för personskada 9 Myndigheten för

Läs mer

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL

TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL TILLBUD, ARBETSSKADOR och OLYCKSFALL Vad är ett tillbud? Tillbud är en händelse som skulle ha kunnat medföra en arbetsskada. Det är ofta en ren tillfällighet som spelat in att det inte uppstod en skada.

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Personskadeförsäkring

Personskadeförsäkring Personskadeförsäkring för KY- och YH-studerande Försäkringsvillkor 2009-07-01 2 Utdrag ur Förordning (2009:130) om yrkeshögskola 6 kap. Försäkringar 1 Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2014 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM

FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM FÖRSTA HJÄLPEN VID SJUKDOM Vilka regler gäller för ersättning? LO-TCO Rättsskydd AB FRÅN KAOS TILL KLARHET Reglerna i socialförsäkringssystemet är inte lätta att hålla reda på. Inte ens för dem som ska

Läs mer

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro.

gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. gruppförsäkring Ger dig som anställd ett omfattande försäkringsskydd för en tryggare tillvaro. Ifs gruppförsäkring erbjuder en förmånlig försäkring till flera Principen med Ifs gruppförsäkring är att flera

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer