Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn"

Transkript

1 Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Obs! Det finns flera sätt att bli svensk medborgare. Testa vilket som passar dig bäst i Medborgarskapsguiden på På webbplatsen hittar du också mer information om kraven och vilka undantag som gäller. Krav för att bli svensk medborgare: För att bli svensk medborgare måste du ha bott en sammanhängande tid i Sverige, med tillstånd för bosättning (så kallad hemvisttid). Om du är vuxen ska du kunna styrka din identitet ha fyllt 18 år ha permanent uppehållstillstånd i Sverige ha bott i Sverige i minst fem år (hemvisttid). Om du är statslös eller flykting räcker det med fyra år. För dansk, norsk, finsk eller isländsk medborgare gäller två år. ha levt ett skötsamt liv i Sverige. Om barn är med i en förälders ansökan ska barnet ha permanent uppehållstillstånd i Sverige om det har fyllt 15 år ha bott i Sverige under en tid (hemvisttid) om det har fyllt 15 år ha levt ett skötsamt liv i Sverige. Om ansökan endast gäller ett barn ska barnets identitet vara styrkt barnet ha permanent uppehållstillstånd i Sverige barnet, om det har fyllt 15 år, ha bott i Sverige i tre år (hemvisttid) barnet, om det har fyllt 15 år, ha levt ett skötsamt liv i Sverige. Samtycke Om ett barn är med i en förälders ansökan och har mer än en vårdnadshavare* måste den andra vårdnadshavaren samtycka till att barnet blir svensk medborgare. Om ansökan endast gäller ett barn ska båda vårdnadshavarna skriva under ansökan. Om barnet har fyllt 12 år måste barnet själv samtycka till att bli svensk medborgare. Du vet väl att du kan ansöka direkt på vår webbplats Pass Du ska lämna eller skicka in ditt pass i original med ansökan (gäller även svenskt resedokument och främlingspass). Om du har barn under 18 år som ska vara med i din ansökan ska du även lämna eller skicka med barnets/barnens pass i original. Skicka pass och andra originalhandlingar som rekommenderad försändelse. Ansökningsavgift En ansökan om svenskt medborgarskap kostar kronor. Om du är statslös och har fått flyktingförklaring eller svenskt resedokument behöver du inte betala någon avgift. När du skickar in ansökan ska du skicka med kvitto på betald avgift. Du måste betala avgiften för att vi ska kunna behandla din ansökan. OBS! Om ansökan gäller både dig och ditt barn ska du inte betala någon avgift för barnet. MIGR Betala avgiften till Migrationsverkets bankgiro OBS! Glöm inte att skriva ditt personnummer i meddelanderutan Skicka ansökan till Migrationsverket Medborgarskapsenheten NORRKÖPING *) Med vårdnadshavare menas den eller de som är barnets lagliga företrädare, se förklaring på nästa sida.

2 Checklista I checklistan kan du se vad du ska tänka på innan du skickar in ansökan för att den ska vara fullständig Du har väl inte glömt att skriva under ansökan betala ansökan skicka med kvitto på betald ansökan låta barn över 12 år och annan vårdnadshavare samtycka (punkterna 11 och 12) skicka med pass i original, hemlandspass, resedokument eller främlingspass (gäller även för barn) om du inte har hemlandspass ska du skicka in nationellt identitetskort om du har ett sådant skicka med uppehållstillståndskort om du har ett sådant (gäller även för barn). Särskild information till EES*-medborgare och deras familjemedlemmar Om du är medborgare i annat EES-land än de nordiska länderna (Danmark, Finland, Island och Norge) eller familjemedlem till en sådan och inte har permanent uppehållstillstånd, permanent uppehållsrätt eller permanent uppehållskort är det viktigt att du läser informationen på vår webbplats om vad som gäller och vilka bilagor som ska bifogas ansökan. *) Europeiska ekonomiska samarbetsområdet *) Vårdnadshavare För barn som är födda i utlandet anses båda föräldrarna vara vårdnadshavare om de är gifta med varandra. Om ett barn är fött utanför äktenskap anses barnets mor vara ensam vårdnadshavare om inte lagen i barnets födelseland säger något annat. Om barnets vårdnadshavare har skilt sig i utlandet gäller nästan aldrig vårdnadsbeslutet från hemlandet i Sverige. Vårdnadsbeslut tagna i de nordiska länderna eller inom EU gäller i Sverige. För barn födda i Sverige gäller svensk lag. Då är barnets föräldrar vårdnadshavare om de är gifta med varandra. Om föräldrarna inte är gifta med varandra är mamman ensam vårdnadshavare. Om barnets föräldrar skiljer sig har de fortfarande gemensam vårdnad om inte annat beslutats av tingsrätten. Föräldrarna kan få gemensam vårdnad genom beslut i tingsrätten, registrering hos skattemyndigheten eller ett avtal som socialnämnden godkänt. Tingsrätten kan i vissa fall besluta att en eller två särskilt utsedda personer ska ha vårdnaden om barnet.

3 Inkom Migrationsverket Migrationsverkets anteckningar Du vet väl att du kan ansöka direkt på vår webbplats Ansökan om svenskt medborgarskap för vuxna och barn Avgift betald Använd den här blanketten om du är vuxen. Om du har barn kan de bli svenska medborgare tillsammans med dig genom att de är med i din ansökan. Du kan också använda blanketten om du vill ansöka för ett barn ensamt. Barn och vuxna kan bli svenska medborgare på flera sätt. Testa om du uppfyller villkoren i Medborgarskapsguiden på vår webbplats. Där kan du se hur du eller ditt barn enklast kan bli svensk medborgare. Läs mer på vår 1. Personuppgifter för den som ansökan gäller Efternamn (samtliga) (år, mån, dag, nr) Förnamn (samtliga) Eventuellt tidigare efternamn Födelseort Födelseland Nuvarande medborgarskap (om fler, skriv alla) Eventuellt tidigare medborgarskap Adress Postnummer och postadress Kom till Sverige, (datum) 2. Mina barn under 18 år som bor i Sverige och som jag vill ska bli svenska medborgare tillsammans med mig Namn (år, mån, dag, nr) Medborgarskap Kom till Sverige, (datum) Vem har den lagliga vårdnaden om barnet/barnen? Föräldrarna gemensamt Modern ensam Fadern ensam Annan vårdnadshavare 3. Personuppgifter make/maka/partner/sambo (Ska fyllas i om den som ansökan gäller är över 18 år) Efternamn Förnamn Medborgarskap, om svenskt skriv datum Datum när ni gifte er/ingick partnerskap (år, mån, dag) och i vilket land MIGR Bor du tillsammans med din make/maka/partner/sambo? Datum när ni skilde er, och i vilket land Ja, sedan datum: Nej, sedan datum: Har din make/maka/partner/sambo lämnat in en egen ansökan om svenskt medborgarskap? Ja Nej

4 OBS! Har du fyllt i barnen under punkten 2, ska du inte fylla i här 4. Personuppgifter - föräldrar/adoptivföräldrar/vårdnadshavare Ska endast fyllas i om ansökan bara gäller ett barn under 18 år Faderns efternamn Förnamn Födelseland Medborgarskap Moderns efternamn Förnamn Födelseland Medborgarskap Är eller har föräldrarna varit gifta med varandra? Ja Nej Vem har den lagliga vårdnaden om barnet? Gifta, datum Skilda, datum Föräldrarna gemensamt Modern ensam Fadern ensam Annan vårdnadshavare Annan vårdnadshavares efternamn Förnamn Medborgarskap Om särskilt vårdnadsbeslut finns, ange myndighet och datum för beslutet Utländskt adoptionsbeslut (ange myndighet/domstol och datum) Svensk myndighets beslut om/godkännande av adoptionen Finns, datum: OBS! Glöm inte att skicka in ditt pass eller nationella identitetskort i original med ansökan 5. Dokument för att styrka identiteten Om du har ett hemlandspass behöver du inte fylla i uppgifter om nationellt identitetskort Har du ett hemlandspass? Ja, utfärdat datum: Myndighet: Nej OBS! Dessa frågor ska du svara på endast om ditt pass är utfärdat i utlandet efter det att du kom till Sverige. Besökte du den myndighet som har utfärdat passet när du ansökte om det? Ja Nej Var ansökte du om ditt pass? Var hämtade du ditt pass? Nationellt identitetskort (ej svenskt) Datum och land där det är utfärdat Myndighet som utfärdat det OBS! Dessa frågor ska du svara på endast om dokumentet är utfärdat i utlandet efter det att du kom till Sverige. Besökte du den myndighet som har utfärdat dokumentet när du ansökte om det? Ja, skriv vilket/vilka dokument Nej Var ansökte du om dokumentet/en? Var hämtade du dokumentet/en? Identitetsdokument saknas Jag har inga identitetsdokument

5 6. Make/maka eller nära släkting över 18 år som du vill hänvisa till för att styrka identiteten Om du har en make/maka eller nära släkting (förälder, barn eller syskon) som är svensk medborgare kan du hänvisa till honom/henne för att styrka din identitet Make/makas namn (år, mån, dag, nr) Släktskap Släktingens namn Om du inte kommer ihåg exakt datum för resan kan du skriva år och månad 7. Resor utanför Sverige Om du har rest utanför Sverige mer än sex veckor under något eller några av de senaste fem åren ska du skriva det här När reste du ut? (datum) Vilket land reste du till? Varför reste du? När kom du tillbaka? (datum) Om du har gjort en kortare resa för att ansöka om eller hämta ditt pass, är det viktigt att du skriver det här När reste du? Vilket land reste du till? När kom du tillbaka? 8. Försörjning Arbete/sysselsättning de senaste fem åren Arbete/sysselsättning Arbetsgivare/skola/annan Från och med till och med (datum) Ange din årsinkomst (före skatt) eller de bidrag du fått de senaste tre åren År Summa År Summa År Summa 9. Övriga upplysningar

6 er Ansökan 10. Om ansökan gäller en person över 18 år Den som ansökan gäller ska skriva under här Jag ansöker om att bli svensk medborgare. Jag förstår att jag kan förlora mitt nuvarande medborgarskap om jag blir svensk medborgare. Upplysningarna i ansökan lämnar jag på heder och samvete. Jag är medveten om att oriktiga uppgifter kan medföra straffansvar (15 kap. 10 brottsbalken). Ort och datum Telefon där vi kan nå dig dagtid E-postadress 11. Om ansökan endast gäller ett barn Barnets vårdnadshavare ska skriva under här Vi/Jag ansöker om att mitt barn ska bli svensk medborgare. Vi/Jag förstår att barnet kan förlora sitt nuvarande medborgarskap om det blir svensk medborgare. Upplysningarna i ansökan lämnar vi/jag på heder och samvete. Vi/Jag är medvetna/medveten om att oriktiga uppgifter kan medföra straffansvar (15 kap. 10 brottsbalken). Ort och datum Vårdnadshavares underskrift OBS! Har du fyllt i barnen under punkten 2, ska du inte fylla i uppgifter här Telefon där vi kan nå dig dagtid E-postadress Vårdnadshavares adress om annan än barnets Ort och datum Vårdnadshavares underskrift Telefon där vi kan nå dig dagtid E-postadress Vårdnadshavares adress om annan än barnets Samtycken 12. Samtycke från barn över 12 år Jag vill bli svensk medborgare 13. Den andra vårdnadshavarens samtycke till att barn får bli svensk medborgare Jag vill att mitt/mina barn blir svensk/a medborgare

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM

Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM 132011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om tillstånd för familjemedlemmar till arbetstagare, gästforskare, idrottsutövare och egna företagare Fylls i av Migrationsverket/UM Dossiernummer

Läs mer

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år

Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år 162011 Inkom utlandsmyndighet Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållstillstånd för bosättning för barn under 18 år Fylls i av Migrationsverket Dossiernummer Signatur OBS! Läs detta först Använd denna

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP +

+ + A. UPPGIFTER SOM PÅVERKAR IDENTITETEN OCH MEDBORGARSKAPSSTATUSEN. KAN_6_sv_180214PP + KAN_6 1 *1219901* MEDBORGARSKAPSANMÄLAN; UNG PERSON Denna anmälningsblankett är avsedd för att förvärva finskt medborgarskap för dig som är mellan 18 och 22 år gammal, inte har dömts till fängelsestraff

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PK4_plus 1 *1459901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Detta är en familjeutredningsblankett för dig vars under 18-åriga, ogifta barn ansöker om sitt första uppehållstillstånd

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Ändra styrelse och firmateckning 818

Ändra styrelse och firmateckning 818 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Ändra styrelse och firmateckning 818 Aktiebolag 1 (4) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Det finns tre typer av personnamn; förnamn, mellannamn och efternamn. Här beskriver vi hur du går tillväga när du vill förändra ditt namn.

Det finns tre typer av personnamn; förnamn, mellannamn och efternamn. Här beskriver vi hur du går tillväga när du vill förändra ditt namn. Att byta namn Ett namn kan betyda så mycket. Det är en del av vår identitet. Tur då att vi har möjlighet att förändra våra namn. Läs här om de möjligheter som finns när det gäller namnbyte. Att byta namn

Läs mer

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare

Friheten att röra. sig och bo i EU. En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Friheten att röra sig och bo i EU En vägledning till dina rättigheter som unionsmedborgare Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för rättsliga frågor 1 Den här vägledningen innehåller praktiska upplysningar

Läs mer

Om du bor eller arbetar utomlands

Om du bor eller arbetar utomlands Om du bor eller arbetar utomlands Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror)

E-postadress Telefonnummer dagtid Ev. depositionskontonr (tre siffror) Ändringsanmälan 817 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Aktiebolag 1 (8) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original. Skicka till:

Läs mer

Så går det till att adoptera

Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Så går det till att adoptera Inledning Före adoptionen Varje adoption ska vara till barnets bästa... 3 Vem får adoptera?... 3 Föräldrautbildning... 4 Medgivandeutredning...

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land

Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land 0771-524 524 www.forsakringskassan.se Uppgifter Flyttning till eller arbete i ett annat land Datum Personnummer 1 (3) Skicka blanketten till Försäkringskassans inläsningscentral 839 88 Östersund Försäkringskassan

Läs mer

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning

Söka arbete i ett annat EU/EES-land eller Schweiz med svensk arbetslöshetsersättning Ansökan om intyg U2 1 (6) Viktig information till dig som planerar att söka arbete med bibehållen svensk arbetslöshetsersättning i annat EU/EES-land eller i Schweiz. Läs noga igenom informationen innan

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur Frågor och svar Nya regler för att resa med sällskapsdjur i och utanför EU Inledning Den 29 december 2014 infördes nya EU-regler för att resa med sällskapsdjur och nya pass för djuren. Här kan du läsa

Läs mer

Ansökan om vårdnadsbidrag

Ansökan om vårdnadsbidrag Ansökan om vårdnadsbidrag 1 Barnets uppgifter: Namn Personnummer Mottagare av vårdnadsbidrag, vårdnadshavare Namn Personnummer Adress E-postadress Telefon, mobiltelefon Kontoförande bank Clearingnummer

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Välkommen som god man till ensamkommande barn

Välkommen som god man till ensamkommande barn Välkommen som god man till ensamkommande barn Överförmyndare i samverkan hälsar dig välkommen till ditt uppdrag som ställföreträdare. I de ensamkommande barnens situation ligger att de vid sin ankomst

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun.

Korta svar på de vanligaste frågorna Om du vill veta mer kan du läsa under rubriken Fler frågor. Du kan också fråga socialtjänsten i din kommun. Frågor och svar om ekonomiskt bistånd lättläst Artikelnummer 2006-114-4 Här kan du läsa frågor och svar om ekonomiskt bistånd. Ekonomiskt bistånd är pengar du söker från socialtjänsten så att du klarar

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan:

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd och lämnar i detta syfte följande uppgifter för behandling av ansökan: OLE_EH 1 *1039901* NSÖKN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND V NÄRINGSIDKNDE Denna ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som har för avsikt att vistas i Finland på grund av näringsidkande. Näringsidkaren

Läs mer

Handbok för god man till ensamkommande barn

Handbok för god man till ensamkommande barn Handbok för god man till ensamkommande barn Information och vägledning angående uppdraget som God man för ensamkommande barn 1 Innehållsförteckning 1. Välkommen till uppdraget som god man till ensamkommande

Läs mer

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning?

Tillfällig. föräldrapenningen. vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år. Vem kan få tillfällig föräldrapenning? Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn som fyllt 12 men inte 16 år FK 4089-B_Fa I vissa fall kan du få tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt tolv år. Det gäller om barnet har en sjukdom

Läs mer