RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER"

Transkript

1

2 ASYLRÄTT - HANDBOK Asyl - migrationsrätt Ensamkommande barn Bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. Ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Ekonomiskt bidrag till resekostnad för barns resa till Sverige Främlingspass - efter permanent uppehållstillstånd Resebidrag för anhöriga för resa till Sverige Åldersbestämning RÄTTSFALLSREGISTER JO BESLUT - REGISTER BILAGOR Bilaga 1 - Precedensfall - Kammarrätten i Sundsvall, dom som meddelats , målnr Bilaga 2 - Precedensfall - Kammarrätten i Göteborg som meddelats MÅL NR Bilaga 3 - Utdrag från Migrationsverket om resebidrag

3 ASYLRÄTT - HANDBOK\Asyl - migrationsrätt\ensamkommande barn\bevisbördan för att asylsökanden har den ålder som denne har uppgett. M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n, MIG 2014:1 Asylsökanden har bevisbördan för att göra det sannolikt att den ålder som sökanden uppgett är riktig. Om en asylsökande uppger att han är underårig så är det också han eller hon som har bevisbördan för att påståendet är riktigt. Asylsökanden ska bevisa att det är sannolikt att han eller hon är så gammal som de uppgett. Bevisbördan ligger således på den asylsökanden och beviskravet är att bevisningen ska uppnå graden sannolikt. Vilket är lägre än styrkt. Ett bevismedel som Migrationsverket kan erbjuda är att den asylsökanden får möjligheten att genomgå en läkarundersökning - vanligtvis en hand- och tandröntgen - för att därigenom få en bedömning av sin ålder, s.k. åldersbedömning. Det finns inte någon skyldighet för Migrationsverket att erbjuda en läkarundersökning utan enbart informera om möjligheten. En asylsökande är förstås inte heller skyldig att genomgå en sådan undersökning. Det ska också uppmärkas att en medicinsk åldersbedömning är bara ett bevismedel som sökanden kan använda sig av. Av Migrationsöverdomstolens domskäl framgår det att det är i första hand som skriftlig bevisning som är relevant och att muntliga uppgifter utgör endast ett komplement till det skriftliga. Utdrag från Migrationsöverdomstolens domskäl - vill du läsa hela domen kan du hämta den från domstolens vägledande avgöranden som finns här. 3. Bevisbörda och beviskrav Det är den sökande som har bevisbördan när det gäller det påstådda skyddsbehovet, vilket innebär att det är han eller hon själv som i första hand har att tillhandahålla relevanta uppgifter till ledning för bedömningen av hans eller hennes behov av skydd (MIG 2007:12). Bevisningens styrka ska vara av det slaget att skyddsbehovet görs sannolikt. Detta inbegriper även att den asylsökande måste göra sin identitet sannolik (ibid.). Identiteten består av sökandens namn, ålder och, som huvudregel, medborgarskap (MIG 2011:11) JO - Justitieombudsmannen har också behandlat ämnet - åldersbedömning - och i ett beslut kritiserat handläggningen hos Migrationsverket. JO:s Dnr är och beslutet kan i sin helhet laddas ner från JO:s webplats enligt följande länk. Nedan följer en kort sammanfattning av JO:s beslut. Christer Nilsson

4 En kvinnlig asylsökande uppgav att hon var underårig. Migrationsverket gjorde en egen bedömning och behandlade henne som vuxen i 16 månader. Enligt JO fick Migrationsverkets bedömning flera negativa konsekvenser för den asylsökande. JO betonade att vikten av att en åldersbedömning ska ske på ett rättssäkert sätt. Det förutsätter som regel att åldersbedömningen ska göras först i samband med att det fattas ett beslut i asylärendet. Innan dess ska den ålder som sökanden uppge godtas om det inte framgår som uppenbart att uppgiften är felaktig Christer Nilsson

5 ASYLRÄTT - HANDBOK\Asyl - migrationsrätt\ensamkommande barn\ekonomiskt bidrag för att besöka familjen i hemlandet Precedensfall - Kammarrätten i Sundsvall, dom som meddelats , målnr I detta rättsfall fastställer kammarrätten att ett underårigt barn (d.v.s. ej fyllda 18 år) har rätt enligt socialhjälpslagen till ekonomisk bistånd från kommunen för att kunna besöka sin mamma i Iran. Ungdomen som var afghanisk medborgare bodde i Sverige och hade fått permanent uppehållstånd. Mamman var bosatt i Iran och det ekonomiska biståndet uppgick till drygt kronor och var nödvändigt för att ungdomen skulle genomföra en umgängesresa, d.v.s. resa till Iran och träffa sin mamma. Att ungdomen hade beviljat ett fick ersättning från Centrala Studiestödsnämnen i form av ett extra tillägg påverkade inte bedömningen om att ungdomen hade rätt till ett ekonomiskt bistånd. Kammarrättens dom bifogas med detta dokumentet som bilaga 1 Christer Nilsson

6 ASYLRÄTT - HANDBOK\Asyl - migrationsrätt\ensamkommande barn\ekonomiskt bidrag till resekostnad för barns resa till Sverige PRECEDENSFALL - KAMMARRÄTTEN I GÖTERBORG - DOM SOM MEDDELATS MÅL NR I detta rättsfall gjorde kammarrätten den bedömningen att en mamma som har permanent uppehållstillstånd har rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen för inköp av flygbiljetter för hennes resa till sitt hemland för att hämta sina barn till Sverige. Det ekonomiska bistånden omfattade mammans resa till hemland och åter till Sverige samt barnens resekostnader (flygbiljetter) till Sverige. Det ekonomiska biståndet uppgick till kronor. Rättsfallet bifogas i sin helhet med detta dokument som bilaga 2. Christer Nilsson

7 ASYLRÄTT - HANDBOK\Asyl - migrationsrätt\ensamkommande barn\främlingspass - efter permanent uppehållstillstånd JO BESLUT Dnr JO kritiserar Migrationsverkets beslut att neka en familj främlingspass. Familjen hade ett permanent uppehållstillstånd som beviljats på grund av deras anknytning till ett barn som var bosatt i Sverige. Utdrag från JO:s beslut anges i korthet nedan. Beslutet i korthet: En mor och fyra av hennes barn ansökte om uppehållstillstånd i Sverige på grund av anknytning till ett här bosatt barn och om att främlingspass skulle utfärdas. Migrationsverket avslog ansökningarna med motiveringen att sökandenas identiteter inte styrkts. Besluten överklagades till migrationsdomstolen, som fann identiteterna tillfredsställande klarlagda och beviljade permanenta uppehållstillstånd. I anledning av detta begärde kvinnan och hennes barn att Migrationsverket skulle ompröva besluten om främlingspass. Migrationsverket vidhöll dock sin uppfattning att identiteterna inte var styrkta och att främlingspass inte skulle utfärdas, vilket fick till följd att familjen hindrades i sin lagliga rätt att återförenas. Migrationsverket kritiseras för detta Du kan läsa hela JO:s beslut genom att klicka på denna länk. Christer Nilsson

8 ASYLRÄTT - HANDBOK\Asyl - migrationsrätt\ensamkommande barn\resebidrag för anhöriga för resa till Sverige Resebidrag för anhöriga för resa till Sverige Under vissa förutsättningar är det möjligt att få resebidrag till anhöriga för att resa till Sverige. Ansökan ska göras hos Migrationsverket. För att kunna söka bidraget måste sökanden ha fått uppehållstillstånd som flykting enligt 1951 års Genèvekonvention och ha klassningskod AF eller A3. Även sökanden som statslösa palestinier som har ett resedokument eller flyktingstatusförklaring kan också ansöka om resebidrag. De anhöriga måste ha fått svenskt uppehållstillstånd och ha giltiga pass innan ansökan kan göras om resebidrag. Bidraget är som regel en flygbiljett per person från det land där dina anhöriga befinner sig till Sverige. Det ska noteras att ansökningar för bidrag för resor under 2014 är inte möjligt enligt Migrationsverket eftersom de medel som verket har tilldelats för dessa bidrag har tagit slut. Enligt Migrationsverket kan dock ansökningar tas emot för resor under år Utdrag av Migrationsverkets finns med i detta dokument som bilaga 3. Christer Nilsson

9 ASYLRÄTT - HANDBOK\Asyl - migrationsrätt\ensamkommande barn\åldersbestämning JO BESLUT Dnr angående åldersbestämning av en ensamkommande asylsökanden som i sin ansökan uppgav sig vara underårig. En kvinnlig asylsökande uppgav att hon var underårig. Migrationsverket gjorde en egen bedömning och behandlade henne som vuxen i 16 månader. Enligt JO fick Migrationsverkets bedömning flera negativa konsekvenser för den asylsökande. JO betonade att vikten av att en åldersbedömning ska ske på ett rättssäkert sätt. Det förutsätter som regel att åldersbedömningen ska göras först i samband med att det fattas ett beslut i asylärendet. Innan dess ska den ålder som sökanden uppge godtas om det inte framgår som uppenbart att uppgiften är felaktig. Beslutet finns att läsa i sin helhet hos JO följ länken När det gäller frågan om bevisbörda och beviskrav i samband med åldersbedömning, se Migrationsöverdomstolens dom, MIG 2014:1 Rättsfrågan har också i dom prövats av Migrationsöverdomstolen - MIG 2014:1 - det finns en redogörelse av dom i denna handbok. handbok. Christer Nilsson

10 RÄTTSFALLSREGISTER KAMMARRÄTTEN I GÖTERBORG - DOM SOM MEDDELATS MÅL NR Kammarrätten i Sundsvall, dom som meddelats , målnr MIG 2011:11 MIG 2014:1

11 JO BESLUT - REGISTER JO - Dnr JO - Dnr

12 BILAGOR Bilaga 1 - Precedensfall - Kammarrätten i Sundsvall, dom som meddelats , målnr Bilaga 2 - Precedensfall - Kammarrätten i Göteborg som meddelats MÅL NR Bilaga 3 - Utdrag från Migrationsverket om resebidrag

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34 UTDRAG FRÅN MIGRATIONSVERKETS WEBBPLATS Resebidrag för anhörigas resor till Sverige Om du har fått uppehållstillstånd som flykting enligt 1951 års Genèvekonvention kan du söka bidrag för dina anhörigas resor till Sverige. Observera att du inte kan få bidraget om du är svensk medborgare eller om du eller dina anhöriga själva kan betala resan till Sverige. Viktigt om ansökan om resebidrag för anhörigas resor till Sverige Ansökningarna om resebidrag för anhörigas resor har under 2014 varit många fler än tidigare år. Det har gjort att pengarna som Migrationsverket fått av regeringen för att betala ut resebidrag inte har räckt till. Därför kan Migrationsverket inte bevilja fler ansökningar under Ansökningar om resebidrag för anhörigas resor kan återigen lämnas in i januari Bidrag kan beviljas för anhöriga som du har levt tillsammans med utanför Sverige och som är: din make, maka eller sambo dina barn (om de är ogifta och under 20 år) dina föräldrar och syskon (om du är under 18 år) För att kunna söka bidraget måste du ha fått uppehållstillstånd som flykting enligt 1951 års Genèvekonvention och ha klassningskod AF eller A3. Du kan också söka om du är statslös palestinier och har ett resedokument eller flyktingstatusförklaring. Dina anhöriga måste ha fått svenskt uppehållstillstånd och ha giltiga pass innan du kan söka bidraget. Bidraget är som regel en flygbiljett per person från det land där dina anhöriga befinner sig till Sverige.

35 Ansökan Du söker bidraget på blanketten Migr 4452 och du skickar ansökan till Migrationsverket, Norrköping. Det är Migrationsverket som beslutar om du får bidraget. Hjälp med ansökan och resa Flyktingmottagningen, medborgarkontoret eller invandrarbyrån i din kommun kan hjälpa dig att fylla i din ansökan. Migrationsverket står för de praktiska arrangemangen kring resan och meddelar dig när dina anhöriga ska komma till Sverige. Går inte att överklaga Du kan inte överklaga Migrationsverkets beslut. Förordning (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige Blanketter Ansökan om bidrag för resa till Sverige för anhöriga till flyktingar Blankett nr 4452