ÅRSREDOVISNING Brf Kragstalund II org nr för räkenskapsåret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSREDOVISNING Brf Kragstalund II org nr 716417-4331 för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31"

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Brf Kragstalund II org nr för räkenskapsåret

2 1 av 10 Styrelsen för brf Kragstalund II får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Om inte särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningen har till ändamålatt främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Förvaltning Föreningen har förvaltats av styrelsen. Vi har tagit in flera offerter avseende den löpande tekniska förvaltningen. Mats Lindberg Fastighetsförvaltning AB kommer tills vidare att hjälpa till på avrop. Enl stadgarna ska en besiktning av fastigheten ske en (1) gång om året. M Lindberg Fast. förvaltning kommer att göra en besiktning av fastigheten för att kunna fastställa status. En ny underhållsplan kommer att presenteras under senare delen av 2012, efter att besiktningen är utförd. Styrelsen har anlitat Edsvikens Redovisningsbyrå AB för den ekonomiska förvaltningen. Ökade vattenskador i lägenheterna har gjort att försäkringspremien har stigit med ca kr från kr till ca kr. Utbyte av fönsterglas och spolning av avlopp har pågått hela Organisationsanslutningar Föreningen är ansluten till Bostadsrätterna. Föreningens fastighet Föreningen äger fastigheten Vallentuna-Kragsta 2:244. Adress Zetterlunds väg 1A - 10B, 26A - 36B, 82A -91B 112A- 115B och 123A - 129B Den totala boytan är 6572 kvm. Lägenhetsfördelning: 12 st 1,5 rok 56 m2 40 st 2 rok 67 m2 24 st 3 rok 77 m2 14 st 4 rok 98 m2 Försäkring Föreningens fastighet har under 2011 varit försäkrad hos Trygg-Hansa. Försäkringen omfattar egendom, saneringsavtal, ansvar, rättsskydd, styrelseansvarsförsäkring, skadeståndsgaranti och förmögenhetsbrottsförsäkring. Bosatdsrättsförsäkring (tillägg) ingår och behöver ej tecknas vid hemförsäkring av de boende. Avsättning till yttre fond Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall, i enlighet med föreningens stadgar, ske med minst 0,3 % av byggnadskostnaden för föreningens hus. Föreningens fond för yttre underhåll redovisas som bundet eget kapital

3 2 av 10 Föreningens ekonomi Fastighetslån Nordea Hypotek Föreningens fastighetslån är placerade till följande villkor: Låne Ursrprung Ränte- Utbetalt Bundet Låneskuld Amortering Ränta nummer lånebelopp sats datum till , rörligt , , , , , S:a Under 2011 har föreningens lån amorterats med kronor Lån och läggs om till lån tillsammans med extralån taget om kr för att utöka checkkrediten. Föreningen har påförts skattetillägg om kr avseende beskattningsår 2010 p g a ett för högt redovisat underskott. Föreningen har begärt omprövning av Skatteverkets beslut men fått avslag. Skattetillägget är redovisat i årsredovisningen Styrelsen har begärt omprövnig av Skatteverkets typklassificering av föreningens fastighet. I januari 2012 kom beslut från Skatteverket att fastigheten omklassificeras från Småhusenhet till Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder. Detta betyder att en lägre fastighetsavgift skall belasta föreningen än tidigare. Föreningen kommer få tillbaks för högt betalda fastighetsavgifter från Skatteverket avseende år Kapitalförvaltning Årsavgifterna kvarstod oförändrade under Genomsnittlig årsavgift är 856 kr/kvm Avläsning av respektive lägenhets förbrukning av vatten görs årsvis och debiteras i efterskott på separat faktura.

4 3 av 10 Händelser under året Ordinarie föreningsstämma Den ordinarie föreningsstämman ägde rum den 28 juni 2011 i föreningslokalen, Zetterlunds v 25. På stämman var 35 medlemmar närvarande och 5 medlemmar hade lämnat fullmakt. Antal röstberättigade var 37. Årsstämman avslutades utan att stämman tagit ställning till den förelagda ekonomiska redogörelsen för Extra föreningsstämma En extra föreningsstämma hölls den 26 januari På stämman var 34 medlemmar närvarande och 11 medlemmar hade lämnat fullmakt. Antal röstberättigade var 42. Verksamhetsåret kunde därmed avslutas. Styrelsen Styrelsen har under året haft 20 ordinarie styrelsesammanträden. Överlåtelser Under verksamhetsåret har 12 lägenhetsöverlåtelser ägt rum inom föreningen. Framtida utveckling Projekt 2012 Radon Ny radonmätning har utförts under perioden januari - april 2012 av Landauer Nordic i Uppsala. Vi har inte fått mätresultatet ännu. Åtgärdsprogram kommer att tas fram och presenteras för medlemmarna. Avgiften Omprövningen av fastigheten till hyreshusenhet har gett ett tillskott på kr. Styrelsen har därför beslutat att sänka avgiften fr o m M a o avgiften för juli 2012

5 4 av 10 Styrelse Styrelsen har haft följande sammansättning sedan ordinarie stämma Ledamöter Christel Ackerfeldt Eivor Åberg Gia Andersson Teresia Gillberg ordförande kassör sekreterare Avgående styrelseledamöter Gia Andersson sekreterare Teresia Gillberg ordförande t o m Suppleanter Anna Thiseus Valberedning Ingrid Karlqvist Marie Ekman Vid stämma valdes följande ledamöter och suppleanter för tiden fram till ordinarie stämma våren 2012 Christel Ackerfeldt ledamot Eivor Åberg ledamot Matti Ejneroos ledamot Fredrik Hjelm ledamot Eva Friedman suppleant Jan Nyström suppleant Andreas Danielsson suppleant Anna Thiseus suppleant Revisionsbyrå Parameter Revisionsbyrå AB, revisor Marie Nordlander Under tiden bestod styrelsen av Ledamöter Fred Ohlsson Monica Chruzander Hedley Grönquist Heléne Ankartross ordförande Suppleanter Ann Segelström Merike Vörahanso Revisor Bertil Johanssons Revisionsbyrå, revisor Bertil Johansson

6 5 av 10 Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Patent- och registreringsverket Resultatdisposition Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten ansamlad förlust årets förlust behandlas så att till föreningens fond för yttre underhåll, i enl med stadgarna reserveras i ny räkning överföres Föreningens ekonomiska ställning Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys med bokslutskommentarer.

7 6 av 10 RESULTATRÄKNING Not INTÄKTER Årsavgifter Debiterad vattenavgift Inre fond Avg för överlåtelse och pantsättning Kabel-TV Dörrprofil Försäkringsersättningar Outredda diffar sedan tidigare Garage/p-plats Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Fastighetsskötsel samfälligheten Reparationer och underhåll Övriga fastighets kostnader Fastighetsavgift Återbetalning vatten Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader se bif resultaträkning Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivningar Byggnader Inventarier Summa avskrivningar Resultat före finansiella poster och avsättningar Resultat från finansiella invensteringar Ränteintäkter Räntekostnader Summa resultat från finansiella investeringar Skatter Skatt pga ändrad tax Skattetillägg från Årets resultat

8 7 av 10 BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader Ack avskrivning på byggnader Mark Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank 0 0 Summa kassa och bank 0 0 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

9 8 av 10 BALANSRÄKNING Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget Kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser Föreningens fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skuld till samfälligheten, garage Checkräkningskredit (beviljad kredit kr) Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 9 av 10 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Anläggningstillgångar Föreningens materiella anläggningstillgångar består främst av byggnad och mark. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparationoch underhåll redovisas som kostnader. Avskrivning enligt plan sker med 1% (2%) av anskaffningsvärdet för byggnaderna vilket innebär en avskrivningstid om 100 år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. Noter 1 Personal Medelantal anställda Innev år Föreg år Kvinnor 1 1 Män Löner, ersättningar och sociala kostnader Innev år Föreg år Löner och andra ersättningar till övriga anställda Soc avg Taxeringsvärde Innev år Föreg år Byggnad Mark

11 av 10 Vallentuna den 24 maj 2012 : ^ ^^^-^ ^ ^ ^ ) ChristelAokerfeldt Eivor Åberg am# Anna Thiseus Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den< J maj 2012 Marie Nordlander Auktoriserad revisor /f^^

12 fillföreningsstämmani^rfl^ragstalundll Org.nr. 71^417-4^^1 apport ^n^ årsredovisningen fag har reviderat årsredovisningen för f^rff^ragstalund 11 for år Oet är styrelsen som har ansvaret for att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och for den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter,vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. ^vlitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision, fag har utfört revisionen enligt International standards onauditing och god revisionssedi^verige.oessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen for att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. fon revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan informationiårsredovisningen.revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheteriårsredovisningen,vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. ^id denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta for hur föreningen upprättar årsredovisningenför att ge en rättvisande bildisyfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inteisyfte att göra ett uttalande om effektiviteteniforeningens interna kontroll.13n revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenlighetenide redovisningsprinciper som har använts och av rimligheteni styrelsens uppskattningariredovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen! årsredovisningen. fag anser att de revisionsbevisjag har inhämtat ärtillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. ^^^^^ enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättatsienlighet med årsredovisningslagen och ger eni alla väsentliga avseenden rättvisande bild avföreningens finansiella ställning per den^ldecember 2011och av dess finansiella resultat for året enligt årsredovisningslagen, förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. fag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningenför föreningen. ^ararrte^er 5idat^

13 apport onr^ndra^r^v enligt ^^r oeh ^ndra författningar utöver min revision av årsredovisningen harjag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning for f^rff^tagstalund 11 for år 2011 Oet är styrelsen som har ansvaretför förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller forlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. ^vlitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision, fag har utfört revisionen enligt god revisionssedi^verige. ^om underlag for mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller forlust harjag granskat om forslaget är förenligt med bostadsrättslagen och föreningens stadgar. ^om underlag for mitt uttalande om ansvarsfrihet harjag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och forhållandeniforeningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig motföreningen.fag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlatistrid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. fag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. fag tillstyrker att föreningsstämman behandlar förlusten enligt förslagetiföt^valtningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet for räkenskapsåret. Stockholm den^maj 2012 Ivlarie Nordlander Auktoriserad revisor ^arat^e^er ^id^2^

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4

Årsredovisning för. BRF Ugglan Mindre 4 Årsredovisning för BRF Ugglan Mindre 4 769609-9337 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltnings berättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar 1 4 5 7 l ( 11) Styrelsen för BRF

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9

Årsredovisning. Brf Valkyrian 9 Årsredovisning för Brf Valkyrian 9 769604-0 174 Räkenskapsåret 2014 Brf Valkyrian 9 2(15) Qrg.nr 769604-0174 Styrelsen fdr Brf Valkyrian 9 far härmed avge årsredovisning fdr räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING

BRF HUGIN. Org.nr 769613-5693 ÅRSREDOVISNING BRF HUGIN ÅRSREDOVISNING 214 Sida 1av1 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 214. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Uppgift inom parentes avser föregående

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Brf Ingegerd i Hels ingborg Årsredovisning 2013 Styrelsen för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGEGERD I HELSINGBORG Org nr 716407-0794 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 Januari till 31 December

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren

Årsredovisning. Bostadsrättsfören Ridaren Årsredovisning Bostadsrättsfören Ridaren ingen Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. för 769622-053 7. Räkenskapsåret

Årsredovisning. för 769622-053 7. Räkenskapsåret Årsredovisning Brf Sången 1 för Västra Eriksberg 769622-053 7 Räkenskapsåret 2012 Brf Sången i Västra Eriksberg 1 (Il) Styrelsen rör Brf Sången i Västra Eriksberg får.härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Paradsängen

Årsredovisning. Brf Paradsängen Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF MATROSEN PÅ NORRA ÄLVSTRANDEN. Org nr 769617-6572 ÅRSREDOVISNING

BRF MATROSEN PÅ NORRA ÄLVSTRANDEN. Org nr 769617-6572 ÅRSREDOVISNING BRF MATROSEN PÅ NORRA ÄLVSTRANDEN Org nr 769617-6572 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2011 Bd Matrosen på Norra Älvstranden 1(11) 769617-6572 Styrelsen för Bd Matrosen på Norra Älvstranden får härmed

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5. Årsredovisning 2013/2014

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5. Årsredovisning 2013/2014 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPLET 1-5 Organisationsnummer Årsredovisning 2013/2014 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Äpplet 1-5, Lidingö, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1/7 2013-30/6

Läs mer

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning

Brf Rhodesia. Årsredovisning för 746000-0321. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Rhodesia Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Jägaren. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Jägaren i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Bostadsrättsförening

Bostadsrättsförening S;~!~~~ Org.nr. 757203-0992 Bostadsrättsförening 0 Arsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Sid 1-5 Sid 6 Sid 7-8 Sid 9-13 Sid 13 Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Tilläggsupplysningar/noter

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tallmohöjden i Nacka 1 Styrelsen för Org.nr: 769607-4272 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 2 Förvaltningsberättelse HSB brf Tallmohöjden 2012 Innehållsförteckning

Läs mer