Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor GRF Sammanfattning I ärendet presenteras Grundskoleförvaltningens förslag på riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor. Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att anta föreslagna riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor Beslutsplanering Grundskolenämnden Ärendet En av grundskoleförvaltningens största utmaningar för ökad måluppfyllelse är att säkra tillgång till rätt kompetens på samtliga arbetsplatser. Enligt befolkningsprognoser kommer elevantalet i Malmö att öka från elever till elever under de kommande 10 åren samtidigt som tillgången på behöriga lärare är begränsad. Skollagstiftningen ställer krav på behörighet och legitimation i alla de ämnen som lärare undervisar i. Detta innebär utmaningar vad gäller profilering, rekrytering, bemanningsplanering samt sättet att organisera arbetet. Det stigande elevantal medför att rekryteringsbehovet kommer att öka i mycket hög grad under de närmsta 10 åren. Ökningen på grund av det stigande elevantalet tillsammans med en nuvarande personalomsättning innebär ett rekryteringsbehov på i genomsnitt drygt 600 nya medarbetare per år under 10-årsperioden. I prognosen ska beaktas att pensionsavgångarna kommer att stiga vilket kommer att påverka rekryteringsbehovet ytterligare. De mest svårrekryterade grupperna är i dagsläget behöriga lärare inom Ma/No, svenska 2, praktisk/estetiska ämnen, särskolelärare samt fritidspedagoger. Även skolledare synes vara en svårrekryterad grupp Riktlinjer för kompetensförsörjning för Grundskoleförvaltningen i Malmö stad har tagits fram i ett samarbete mellan HR-avdelningen, avdelningen Pedagogisk Inspiration, Kommunikationsavdelningen, representanter från rektorer samt fackliga organisationer. Under arbetets gång har

2 synpunkter inhämtats via workshops och enkäter riktade till skolledare i förvaltningen. 2 (2) Riktlinjerna tar avstamp i SKLs skrift Så löser vi rekryteringsutmaningarna en rapport om rekryteringsbehoven i förskola och skola. Även Stockholm stads rapport Perspektiv på kompetensförsörjning av lärare utifrån tre studier om läraryrkets attraktivitet har beaktats. Tät dialog har under arbetets gång förts med representanter från Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Förskoleförvaltningen i Malmö stad. I riktlinjerna har sju områden identifierats som viktiga att prioritera under de närmsta åren i syfte att säkra kompetensen i grundskoleförvaltningen i Malmö stad. Områdena är: 1. Profilera en attraktiv arbetsgivare 2. Rekrytering och bemanning 3. Ökad grundbemanning i årskurs F-3 4. Goda anställningsvillkor 5. Kompetensutvecklingsinsatser 6. Karriärvägar 7. Arbetsmiljö och hälsa Ansvariga Kim Nybble, HR-chef Anders Malmquist, grundskoledirektör

3 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 0 (9) Strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor Strategisk kompetensförsörjning

4 1 (9) Inledning En av grundskoleförvaltningens största utmaningar för ökad måluppfyllelse är att säkra tillgången till rätt kompetens på samtliga arbetsplatser. Enligt befolkningsprognoser kommer elevantalet i Malmö att öka från elever till elever under de kommande 10 åren av nuvarande elever har valt att gå i någon av Malmö stads grundskolor. Samtidigt är tillgången på behöriga lärare begränsad och skollagstiftningen ställer krav på legitimation och behörighet i alla de ämnen som lärare undervisar i. Detta innebär helt nya utmaningar vad gäller profilering, rekrytering, bemanningsplanering och sättet att organisera arbetet. Det stigande elevantal medför att rekryteringsbehovet kommer att öka i mycket hög grad under de närmsta 10 åren. Ökningen på grund av det stigande elevantalet tillsammans med en nuvarande personalomsättning innebär ett rekryteringsbehov på i genomsnitt drygt 600 nya medarbetare per år under 10-årsperioden. I prognosen ska beaktas att pensionsavgångarna kommer att stiga vilket kommer att påverka rekryteringsbehovet ytterligare. De mest svårrekryterade grupperna är i dagsläget behöriga lärare inom Ma/No, svenska 2, praktisk/estetiska ämnen, särskolelärare samt fritidspedagoger. Även skolledare synes vara en svårrekryterad grupp. Riktlinjer för kompetensförsörjning för grundskoleförvaltningen i Malmö stad har tagits fram i ett samarbete mellan HR-avdelningen, avdelningen för Pedagogisk Inspiration, Kommunikationsavdelningen, representanter från rektorer samt fackliga organisationer. Under arbetets gång har synpunkter inhämtats via workshops och enkäter riktade till skolledare i förvaltningen. Riktlinjerna tar avstamp i SKLs skrift Så löser vi rekryteringsutmaningarna en rapport om rekryteringsbehoven i förskola och skola. Även Stockholm stads rapport Perspektiv på kompetensförsörjning av lärare utifrån tre studier om läraryrkets attraktivitet har beaktats. Tät dialog har under arbetets gång förts med representanter från arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och förskoleförvaltningen i Malmö stad. I riktlinjerna har sju områden identifierats som viktiga att prioritera under de närmsta åren i syfte att säkra kompetensen i grundskoleförvaltningen i Malmö stad. Områdena är: 1. Profilera en attraktiv arbetsgivare 2. Rekrytering och bemanning 3. Ökad grundbemanning i årskurs F-3 4. Goda anställningsvillkor 5. Kompetensutvecklingsinsatser 6. Karriärvägar 7. Arbetsmiljö och hälsa

5 2 (9)

6 Agenda (9) Prioriterade omra den 1. Profilera en attraktiv arbetsgivare Hur förvaltningen profilerar sig i olika sammanhang har betydelse för hur allmänheten uppfattar Malmö stads grundskolor. Att framstå som en attraktiv arbetsgivare i mötet med potentiella nya medarbetare är en framgångsfaktor för att såväl attrahera nya medarbetare som att behålla befintliga medarbetare. 1.1 Profilering och marknadsföring För att attrahera nya medarbetare behöver grundskoleförvaltningen på olika sätt synas och höras utanför den egna organisationen. Att i olika sammanhang profilera förvaltningens som en attraktiv arbetagivare med ett gott arbetsgivarerbjudande innehållande bra anställningsvillkor, en bra arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och karriärvägar skapar intresse hos potentiella nya medarbetare. Profilering och marknadsföringsinsatser blir därmed ett medel som ger fördelar i sökandet av nya medarbetare. 1.2 Medarbetare som ambassadörer Befintliga medarbetare är grundskoleförvaltingens viktigaste ambassadörer varför deras uppfattning om förvaltningens som arbetsgivare är av stor vikt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Det medarbetaren uttrycker i mötet med eleven, föräldern, studenten, den arbetssökande, praktikanten och andra som har ett intresse för grundskolan har stor påverkan på hur dessa intressenter väljer sin framtida arbetagivare. Intressenter som genom positiva möten med grundskolans 4500 medarbetare blir nya ambassadörer och som för budskapet om grundskoleförvaltningen i Malmö stad som en attraktiv arbetsgivare vidare. Att identifiera och på olika sätt engagera medarbetare som ambassadörer för Malmö stads grundskolor är därför en av de viktigaste framgångsfaktorerna i kompetensförsörjningsarbetet. 1.3 Studenter och verksamhetsförlagd utbildning Studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning på någon av grundskoleförvaltningens arbetsplatser är en viktig bas för nyrekrytering. Malmö stads grundskolor ska vara ett naturligt val för studerande som ska välja praktikplats. Satsning på övningsskolor ska ge Malmö stad fördelar när lärarstuderande väljer praktikplats. Bemötande och introduktion är betydelsefullt för hur studerande upplever grundskoleförvaltningen som praktikplats och som framtida arbetsgivare. Alla studerande som gör sin praktik i grundskoleförvaltningen ska ges ett gott intryck av hur det är att vara anställd i förvaltningen.

7 4 (9) 1.4 Elevernas upplevelse av läraryrket Elever i Malmö möter grundskoleförvaltningens medarbetare under 10 års tid. Elevens upplevelse av hur det är att arbeta som lärare har betydelse för elevens framtida yrkesval varför en positiv upplevelse kan ha stor betydelse för grundskolans kompetensförsörjning på lång sikt. Genom att under studietiden ge eleverna insyn i hur det är att vara anställd i grundskolan som lärare, fritidspedagog, barnskötare, administratör eller annan yrkesgrupp påverkas elevernas framtida yrkesval. 2. Rekrytering och bemanning 2.1 Rekrytering En kvalitetssäkrad rekryteringsprocess med tydliggjorda uppdragsbeskrivningar och kompetensprofiler ska säkerställa att förvaltningen rekryterar medarbetare med rätt kompetens. Professionella urvalsprocesser, fria från diskriminerande inslag, ska öka mångfalden och skapa en jämnare könsfördelning. Ofta tas den första kontakten med grundskoleförvaltningen som arbetsgivare i samband med att intresserade söker utannonserade tjänster. Genom att bemöta alla sökanden genom rekryterings- och urvalsprocesser på ett professionellt och respektfullt sätt stärks arbetsgivarvarumärket och fler kommer att söka arbete i Malmö stads grundskolor. 2.2 Bemanningsplanering och arbetsorganisation Nya behörighetskrav i skollagstiftningen ställer stora krav på såväl arbetsorganisation som bemanningsplanering. Flexibilitet och kreativitet frammanar nya lösningar och bidrar till att förvaltningen har rätt man på rätt plats i rätt tid. Genom att chefer tillsammans med medarbetare, elever och fackliga organisationer i dialog utvecklar nya arbetssätt och nya modeller för en effektiv bemanning används befintliga kompetensers på ett optimalt sätt och måluppfyllelsen kan öka. 2.3 Korttidsbemanning För att trygga kompetensförsörjningen på kort sikt behöver förvaltningen utarbeta rutiner och strukturer för hur bemanningen vid kortare och icke planerad frånvaro ska hanteras. Tillgång till komptetenta vikarier som kan gå in med kort varsel behöver säkras genom samordnad rekrytering och att förvaltningen aktivt söker upp potentiella medarbetare som har ett intresse av att gå in på kortare vikariat och oregelbundna arbetspass. Ett professionellt bemötande av korttidsvikarier har betydelse för hur vikarierna upplever grundskoleförvaltingen som arbetsgivare och påverkar vikarierna framtida yrkesval och val av arbetsgivare. 2.4 Långsiktigt bemanningsplanering För långsiktig bemanningsplanering ställs krav på god framförhållning genom ett professionellt analys- och prognosarbete såväl ur ett befolknings- som ur ett personalomsättningsperspektiv. Statistik ska analyseras och utgöra grunden för framtida kompetensförsörjningsinsatser. Genom god samverkan med SKL,

8 5 (9) högskolor/universitet och andra kommuner i landet kring strategier för kompetensförsörjning bildas starka allianser i syfte att profilera skolyrken som attraktiva framtida yrkesval. 2.5 Öka andelen högskoleutbildade i fritidshemsverksamheten Andelen utbildade fritidspedagoger i fritidshemsverksamheten i förvaltningen är låg. Förvaltningens inriktning är att vidta åtgärder som säkerställer att minst 75% av medarbetare på fritidshemmen ska ha högskoleutbildning. 3 Ökad grundbemanning i årskurs F-3 Genom tidiga insatser i de yngre åldersgrupperna skapas grundläggande förutsättningar för ett gott lärande i de högre åldersgrupperna. En högre bemanning och mindre klass- gruppstorlek i F-3 verksamheten är en av grundskoleförvaltningens strategiska satsningar för att öka måluppfyllelsen för eleverna genom hela skolgången. Minskade klass- och gruppstorlekar genom en utökad bemanning ska ge lärarna mer tid att kunna ägna åt varje elev och att bedriva undervisning. Med stöd av den nationella satsningen i regeringens vårbudget 2015 kommer förvaltningen genom nyrekryteringar att höja grundbemanningen i F-3 verksamheten. 4 Goda anställningsvillkor Goda anställningsvillkor utgör en konkurrensfördel för att såväl kunna behålla befintliga medarbetare som för att attrahera nya. Förvaltningen ska söka nya vägar för att erbjuda goda anställningsvillkor. 4.1 Från deltid till heltid I Malmös grundskolor arbetar sammanlagt 22 procent av lärarna, fritidspedagogerna, specialpedagogerna och förskollärarna på deltid. För att trygga kompetensbehoven behöver förvaltningen genom medvetna insatser och samtal skapa förutsättningar för dessa medarbetare att vilja välja heltidarbete. 4.2 Pensionsålder Malmös grundskolor behöver tänka nytt för att behålla sina seniora medarbetare. På hundra år har medellivslängden ökat från 57 år till nästan 84 år för kvinnor och 80 år för män. Enligt svensk lagstiftning har alla rätt att arbeta till 67 men medelsvensken går i pension vid drygt 63 års ålder. Enlig rapport från SKL både kan och vill många jobba längre under rätt förutsättningar. Grundskoleförvaltningen behöver se över förutsättningarna för seniora medarbetare att kunna fortsätta sin tjänstgöring och bidra till elevernas måluppfyllelse även efter 65 års ålder. 4.3 Lön Lönen är tillsammans med övriga anställningsvillkor viktig för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Medarbetare i grundskoleförvaltningen ska uppleva att

9 6 (9) prestation som leder till ökad måluppfyllelse för eleverna går hand i hand med en god lönutveckling. Tillsammans med övriga anställningsvillkor ska lön och möjlighet till en god löneutveckling attrahera nya medarbetare och bidra till att behålla befintliga medarbetare. Skolor i socialt utsatta områden behöver de mest kompetenta medarbetarna och ska medges konkurrensfördelar i förhållandet till andra skolor genom en högre lönesättning. 4.4 Anställningstrygghet genom tillsvidareanställningar Ett erbjuda anställningstrygghet i form av tillsvidareanställning har en positiv effekt på antalet sökande med rätt kompetens till utannonserade tjänster. Inriktningen ska vara att i första hand erbjuder tillsvidareanställningar framför visstidsanställningar för svårrekryterade yrkesgrupper. 5 Kompetens och utvecklingsinsatser För att långsiktigt trygga kompetensförsörjning i förvaltningen behövs strategier som tar sikte på att utveckla befintliga medarbetares kompetens. Möjligheter för medarbetare att utvecklas i sin profession är liksom lönen en viktig konkurrensfaktor för att såväl behålla befintliga medarbetare som att attrahera nya. 5.1 Kompetensbehov Grundskoleförvaltningens riktade kompetensutvecklingsinsatser ska bygga på empiriskt underlag och evidensbaserad forskning. Varje verksamhet ska, genom ett systematiskt kvalitetsarbete, utreda behov av kompetens i förhållande till förutsättningar att uppnå en hög måluppfyllelse i förhållande till barn och elever. Behov av kompetens varierar över tid varför varje verksamhets specifika kompetensbehov ska analyseras kontinuerligt. 5.2 Kompetenskartläggning och utvecklingsinsatser Varje verksamhet ska regelbundet följa upp medarbetarnas kompetens i syfte att möta de behov av kompetens som det systematiska kvalitetsarbetet anger. Kompetenskartläggningar ska genomföras och resultat av återkommande medarbetarsamtal samt registrerade kompetenser i IT-stöd ska analyseras. Utifrån det mellanrum som uppstår mellan kompetensbehovet i verksamheten och befintlig kompetens hos medarbetarna ska kompetensutvecklingsinsatser planeras och genomföras. Chefer och förvaltningsledning anger riktning för kompetensutvecklingsinsatser på såväl arbetsplatsnivå som på förvaltningsövergripande nivå. Svårrekryterade grupper ska särskilt uppmärksammas vad gäller kompetensutvecklande insatser. Skolförvaltningarnas gemensamma stödfunktion, avdelning för pedagogisk inspiration i Malmö, har en viktig roll att erbjuda ett brett utbud av utbildningsoch utvecklingsmöjligheter för pedagoger. 5.3 Samarbete med högskola/universitet

10 7 (9) Grundskoleförvaltningen ska ha ett nära samarbete med högskolor/universitet och andra utbildningsarrangörer i syfte att säkra tillgången till rätt kompetens. Kontinuerlig dialog med utbildningsarrangörer kring kompetensbehov i grundskoleförvaltningen gynnar en verksamhetsanpassad utbildning. Ett gott samarbetet skapar förutsättningar att hitta nya utbildningsalternativ som möter behov av kompetens i yrkesgrupper som är svåra att rekrytera. 5.4 Rikta kompetens En del skolor i Malmö har svårare att rekrytera behöriga/legitimerade lärare än andra och flertalet av dem ligger i socialt utsatta områden. Skolor i socialt utsatta områden ska ha tillgång till medarbetare med den högsta kompetensen. 6. Karriärvägar och intern rörlighet 6.1 Karriärlärarreformen Regeringen har beslutat om två nya karriärsteg för lärare, förstelärare och lektor. Det primära syftet med reformen är enligt regeringen att förbättra resultaten i svensk skola genom att ge yrkesskickliga lärare möjlighet till karriär utan att behöva lämna läraryrket. Reformen syftar även till att göra läraryrket mer attraktivt och locka fler sökande till lärarutbildningen. Huvuduppdraget för förstelärarna i grundskoleförvaltningen är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolorna. Genom förstelärarreformen skapas förutsättningar för ökat lärande i hela lärarkollegiet på skolan. Förvaltningen ska skapa förutsättningar för förstelärare att utvecklas och tjänsterna ska framför allt riktas mot skolor med störst behov av insatser för ökad måluppfyllelse. 6.2 Chefsförsörjning Den viktigaste aktören i arbetet med kompetensförsörjning är förvaltningens chefer varför chefsförsörjningen är ett prioriterat område. Det är av vikt att förvaltningen skapar interna möjligheter för medarbetare att utvecklas mot ett professionellt chef/ledarskap. Introduktionsprogram för chefer ska ge nya chefer möjlighet att kunna sätta sig in vad chefsuppdraget i förvaltningen innebär och på vilket sätt förvaltningsövergripande stödfunktioner ska användas. Förvaltningen ska erbjuda chef/ledarprogram i egen regi i syfte att dels utveckla medarbetare i förvaltningen mot ett framtida chefsuppdrag dels utveckla nuvarande chefer att ta på sig ett mer kvalificerat chefsuppdrag. För att säkra att kompetens och erfarenhet hos befintliga chefer tas tillvara även när en chef lämmar ett chefsuppdrag ska alternativa karriärvägar för chefer i förvaltningen utvecklas. 6.3 Omställning Nya arbetsplatser och skolor tillkommer och andra avvecklas Ett professionellt omställningsarbete i samband med verksamhetsförändringar säkerställer att kompetenser tas tillvara på ett effektivt sätt. Förvaltningen ska ta fram metoder och rutiner för omställning och som säkerställer ett optimalt kompetenutnyttjande. Omställningsarbete där medarbetarnas behov tas tillvara

11 8 (9) skapar nya karriärmöjligheter för den enskilde och förutsättningar för att kompetenta medarbetare stannar kvar i organisationen. Ett gott samarbete mellan skolförvaltningarna bidrar till att medarbetarnas kompetens används på ett optimalt sätt i förhållande till förändringar i befolkningssammansättningen. 6.4 Tydliga karriärvägar och intern rörlighet Förvaltningen ska tydliggöra vilka utvecklings- och karriärmöjligheter som finns för medarbetare såväl inom förvaltningen som inom staden. Förvaltningen skapar förutsättningar för medarbetare som önskar gå vidare i nya uppdrag inom Malmö stad och har en generös inställning till intern rörlighet. 7 Arbetsmiljö och hälsa Grundskoleförvaltningen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i en sund, trygg och säker arbetsmiljö där alla känner arbetsglädje. I det dagliga arbetet inom organisationen finns arbetsmiljö- och hälsoaspekterna med vid alla viktiga beslut i verksamheten. Förvaltningens årshjul för ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för såväl chefer, medarbetare som skyddsombud att på ett systematiskt sätt följa upp och arbeta för en god arbetsmiljö på alla arbetsplatser. Förvaltningen ska hålla fokus på att utveckla såväl det systematiska arbetsmiljöarbetet som det förebyggande hälsoarbetet. I syfte att skapa attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser ska förvaltningen vara öppen för och söka nya kreativa metoder och samarbeten som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor

Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-05-19 Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare Moa.Morin@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

SIGNERAD 2015-03-16 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-17 Vår referens Ingela Nilsson Utredningssekreterare Ingela.Nilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan

Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan 1 Omslagsfoto: XXXXX ATT SAMTALA KRING 2 2 4 3 Utmaningar för förskolan i Malmö Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Carina Wirth 040-675 30 64 carina.wirth@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 0900843 1 (8) Personal- och arbetsgivarutskottet Handlingsplan Sveriges ledande arbetsgivare

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017 HR-avdelningen Jenny Sellberg HR specialist 046-17 77 39 Jenny.Sellberg@skane.se HANDLINGSPLAN Datum 2015-08-10 Dnr 1 (9) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2017 Inledning är en serviceorganisation och

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Sammanfattning Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till Utfallsprognos 2 2014.

Sammanfattning Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till Utfallsprognos 2 2014. SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-14 Kimmo Räihä Senior controller kimmo.raiha@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 2 2014 GRF-2014-11536 Sammanfattning Grundskoleförvaltningen

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Personalpolicy för Hällefors kommun

Personalpolicy för Hällefors kommun Personalpolicy för Hällefors kommun 2(9) Innehåll 1 Mål... 3 2 Syfte... 3 3 Värdegrund... 3 4 Medarbetarskap och ledarskap... 4 5 Arbetsmiljö och hälsa... 4 6 Personalförsörjning... 6 7 Jämställdhet och

Läs mer

Lärarbehörighet och rekrytering

Lärarbehörighet och rekrytering www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Lärarbehörighet och rekrytering Kalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Syfte

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Framtidsjobb i Malmö och Skåne 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Malmö och Skåne 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Malmö och Skåne 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från

Läs mer

Statsbidrag för förskoleklassen samt årskurserna 1-3

Statsbidrag för förskoleklassen samt årskurserna 1-3 SIGNERAD 2015-05-13 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2015-05-13 Vår referens Charlotte Hjertström Utredningssekreterare Charlotte.Hjertstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Statsbidrag för förskoleklassen

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större

Läs mer

Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Jönköping 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en

Läs mer

Motion av Fredrik Sjögren (FP) avseende att införa förste-förskollärartjänster i Malmö

Motion av Fredrik Sjögren (FP) avseende att införa förste-förskollärartjänster i Malmö SIGNERAD 2014-06-17 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-06-16 Handläggare Kerstin Wramell Lundin Utredningssekreterare kerstin.wramell.lundin@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Fredrik Sjögren (FP)

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

Våra viktigaste frågor. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Våra viktigaste frågor Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Skolledarlöner Sveriges Skolledarförbund anser att Sveriges viktigaste chefer skolledarna ska ha lön och anställningsvillkor som motsvarar det

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109

Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 77 Personalpolicy för Falkenbergs kommun. KS 2014-109 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR FÖRSKOLA OCH GRUNDSKOLA Varje barn/elev får utvecklas utifrån sin förmåga och kommer in på sitt förstahandsval till gymnasiet Samverkan med andra myndigheter och omvärldsbevakning En god arbetsmiljö med kompetent personal AVESTA

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem

Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola, förskoleklass och fritidshem Dnr BUN-2013-365 Dpl 56 sid 1 (7) BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Tjänsteyttrande 2014-03-25 Anders Lundberg, 054-5403651 anders.lundberg@karlstad.se Politiskt initiativ - Förstelärartjänster i förskola,

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Framtidsjobb i Östergötland 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Östergötland 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Östergötland 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från

Läs mer

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna

augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna augusti 2012 Välfärden behöver de bästa ekonomerna En undersökning om hur ekonomichefer i landets kommuner ser på organisationens förmåga att nyrekrytera ekonomer Välfärdssektorn behöver de bästa ekonomerna

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014

Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 BARN OCH UTBILDNING Verksamhetsplan för Norrtullskolan 2013/2014 Verksamhetsidé På vår skola ges alla elever möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar! Det viktiga för alla på skolan är att

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan SIGNERAD 2015-05-25 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-08 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av tilläggsavtal för Cellon

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018

Kompetensförsörjningsstrategi 2014-2018 Inledning Kompetensförsörjningsstrategin utgår från omvärldsbevakning inom olika områden och perspektiv såväl det europeiska, nationella som det lokala. Faktorer som påverkar arbetet framåt handlar bl.a.

Läs mer

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015

Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 HÖGSKOLAN I BORÅS 1 (8) Personalavdelningen Personalchef Birgitta Alfraeus 2013-01-15 Verksamhetsplan för personalavdelningen 2013-2015 Verksamhetsplanen har utarbetats tillsammans med personalavdelningens

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Framtidsjobb för IT-specialister 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb för IT-specialister 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb för IT-specialister 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Referens: Roger Syrén, utredare: 070 600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015

Program för utvecklingsområden inom barn- och utbildningsförvaltningen i Vetlanda kommun åren 2013 2015 Dokumenttyp Program Beslutad av (datum och ) Barn- och utbildningsnämnden (2012-11-06 77) Giltig fr.o.m. 2013-01-01 Dokumentansvarig Utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen Gäller för Barn-

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Sjöbo Kommun. längta till

Sjöbo Kommun. längta till Sjöbo Kommun En arbetsplats att längta till 2 sjöbo.se Innehåll Detta är arbetsplatsen Sjöbo kommun 4 Vår värdegrund 4 Rätt medarbetare på rätt plats 5 Arbetsmiljö och hälsa i fokus 6 Jämlikhet som ledstjärna

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2014. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2014 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun

Granskning av kompetens- och personalförsörjning. Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av kompetens- och personalförsörjning Nynäshamns kommun Lars Åke Claesson Oskar Lannerhjelm November 2011 Innehåll 1 Sammanfattning 1 2 Bakgrund och revisionsfråga 3 3 Metod,

Läs mer

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n

S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n S a m v e r k a n s a v t a l G ä v l e k o m m u n F AS F ö r n y e l s e Ar b e t s m i l j ö - S a m v e r k a n 2007-12-17 Sid 1 (7) Utgångspunkter Medbestämmandelagen (MBL), arbetsmiljölagen (AML)

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning.

SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475. Håkan Jörnehed (V) har lämnat en skrivelse om personalbemanning. Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE 2014-02-19 LS 1311-1475 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 14*03-0 4 0 0 0 1 2 * Skrivelse från Håkan Jörnehed (V) om personalbemanning

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-21 Vår referens Tjänsteskrivelse Ansökan om föreningsbidrag Malmö Romska Idécent er GrF-2013/2546 Sammanfattning Malmö Romska Idécenter ansöker

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013

Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Investering om 3 miljarder i skolan år 2013 Kompetensutveckling för lärare, 450 mkr Bättre karriärvägar för lärare, 50 mkr Stärk det pedagogiska ledarskapet, 50 mkr Forskningsinstitut för lärande, 25 mkr

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2003:78 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 1998:12 av Birgitta Rydberg m fl (fp) om flexibel pensionsålder för landstingspersonal Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet

Läs mer

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola

Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola 2015-06-12 1(18) Dnr 402 2014:4207 Kompetensförsörjningen - en nyckelfråga för skola och förskola Sammanfattning Sverige står inför en förväntad brist på utbildade behöriga lärare och förskollärare de

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger

Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Skriande behov av fler speciallärare/specialpedagoger Rapport från Lärarförbundet 2014-02-11 Svenska elevers kunskapsresultat sjunker och då är det viktigare än någonsin att alla elever får det stöd de

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga?

1. Vad ska Alliansen göra för att minska de stora barngrupperna? 3. Vad ska alliansen göra för att lokalerna ska bli ändamålsenliga? Interpellation Birgitta Johansson skriver i sin interpellation att Skolverkets statistik visar att antalet barn ökar på fritidshemmen och att personaltätheten minskar och att personalen har för låg utbildningsnivå.

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Personalchefsbarometern

Personalchefsbarometern Personalchefsbarometern kommuner maj 2011 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Det här tycker SKTF... 4 Sammanfattning... 5 Fakta om undersökningen... 6 Resultat... 7 Viktiga personalstrategiska frågor...

Läs mer

Remiss från utbildningsdepartementet - Promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning

Remiss från utbildningsdepartementet - Promemorian En mer flexibel ämneslärarutbildning SIGNERAD Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2015-04-17 Vår referens Lotta Fröding Utvecklingssekreterare lotta.froding@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från utbildningsdepartementet - Promemorian En

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Gäller för: Förvaltningar, bolag och stiftelser inom Göteborgs Stad. Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad

Gäller för: Förvaltningar, bolag och stiftelser inom Göteborgs Stad. Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy samt riktlinje för Göteborgs Stad Dokumentansvarig: HR-direktör, HR-strategiska avdelningen Upprättad av: Stadsledningskontoret, HR-strategiska avdelningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Senast uppdaterad: 2014-01-30 Giltighetstid: Tills

Läs mer