Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor"

Transkript

1 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare Tjänsteskrivelse Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor GRF Sammanfattning I ärendet presenteras Grundskoleförvaltningens förslag på riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor. Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att anta föreslagna riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor Beslutsplanering Grundskolenämnden Ärendet En av grundskoleförvaltningens största utmaningar för ökad måluppfyllelse är att säkra tillgång till rätt kompetens på samtliga arbetsplatser. Enligt befolkningsprognoser kommer elevantalet i Malmö att öka från elever till elever under de kommande 10 åren samtidigt som tillgången på behöriga lärare är begränsad. Skollagstiftningen ställer krav på behörighet och legitimation i alla de ämnen som lärare undervisar i. Detta innebär utmaningar vad gäller profilering, rekrytering, bemanningsplanering samt sättet att organisera arbetet. Det stigande elevantal medför att rekryteringsbehovet kommer att öka i mycket hög grad under de närmsta 10 åren. Ökningen på grund av det stigande elevantalet tillsammans med en nuvarande personalomsättning innebär ett rekryteringsbehov på i genomsnitt drygt 600 nya medarbetare per år under 10-årsperioden. I prognosen ska beaktas att pensionsavgångarna kommer att stiga vilket kommer att påverka rekryteringsbehovet ytterligare. De mest svårrekryterade grupperna är i dagsläget behöriga lärare inom Ma/No, svenska 2, praktisk/estetiska ämnen, särskolelärare samt fritidspedagoger. Även skolledare synes vara en svårrekryterad grupp Riktlinjer för kompetensförsörjning för Grundskoleförvaltningen i Malmö stad har tagits fram i ett samarbete mellan HR-avdelningen, avdelningen Pedagogisk Inspiration, Kommunikationsavdelningen, representanter från rektorer samt fackliga organisationer. Under arbetets gång har

2 synpunkter inhämtats via workshops och enkäter riktade till skolledare i förvaltningen. 2 (2) Riktlinjerna tar avstamp i SKLs skrift Så löser vi rekryteringsutmaningarna en rapport om rekryteringsbehoven i förskola och skola. Även Stockholm stads rapport Perspektiv på kompetensförsörjning av lärare utifrån tre studier om läraryrkets attraktivitet har beaktats. Tät dialog har under arbetets gång förts med representanter från Arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och Förskoleförvaltningen i Malmö stad. I riktlinjerna har sju områden identifierats som viktiga att prioritera under de närmsta åren i syfte att säkra kompetensen i grundskoleförvaltningen i Malmö stad. Områdena är: 1. Profilera en attraktiv arbetsgivare 2. Rekrytering och bemanning 3. Goda anställningsvillkor 4. Kompetensutvecklingsinsatser 5. Karriärvägar 6. Arbetsmiljö och hälsa Ansvariga Kim Nybble, HR-chef Anders Malmquist, grundskoledirektör

3 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 0 (9) Strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor Strategisk kompetensförsörjning

4 1 (9) Inledning En av grundskoleförvaltningens största utmaningar för ökad måluppfyllelse är att säkra tillgången till rätt kompetens på samtliga arbetsplatser. Enligt befolkningsprognoser kommer elevantalet i Malmö att öka från elever till elever under de kommande 10 åren av nuvarande elever har valt att gå i någon av Malmö stads grundskolor. Samtidigt är tillgången på behöriga lärare begränsad och skollagstiftningen ställer krav på legitimation och behörighet i alla de ämnen som lärare undervisar i. Detta innebär helt nya utmaningar vad gäller profilering, rekrytering, bemanningsplanering och sättet att organisera arbetet. Det stigande elevantal medför att rekryteringsbehovet kommer att öka i mycket hög grad under de närmsta 10 åren. Ökningen på grund av det stigande elevantalet tillsammans med en nuvarande personalomsättning innebär ett rekryteringsbehov på i genomsnitt drygt 600 nya medarbetare per år under 10-årsperioden. I prognosen ska beaktas att pensionsavgångarna kommer att stiga vilket kommer att påverka rekryteringsbehovet ytterligare. De mest svårrekryterade grupperna är i dagsläget behöriga lärare inom Ma/No, svenska 2, praktisk/estetiska ämnen, särskolelärare samt fritidspedagoger. Även skolledare synes vara en svårrekryterad grupp. Riktlinjer för kompetensförsörjning för grundskoleförvaltningen i Malmö stad har tagits fram i ett samarbete mellan HR-avdelningen, avdelningen för Pedagogisk Inspiration, Kommunikationsavdelningen, representanter från rektorer samt fackliga organisationer. Under arbetets gång har synpunkter inhämtats via workshops och enkäter riktade till skolledare i förvaltningen. Riktlinjerna tar avstamp i SKLs skrift Så löser vi rekryteringsutmaningarna en rapport om rekryteringsbehoven i förskola och skola. Även Stockholm stads rapport Perspektiv på kompetensförsörjning av lärare utifrån tre studier om läraryrkets attraktivitet har beaktats. Tät dialog har under arbetets gång förts med representanter från arbetsmarknads- gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och förskoleförvaltningen i Malmö stad. I riktlinjerna har sju områden identifierats som viktiga att prioritera under de närmsta åren i syfte att säkra kompetensen i grundskoleförvaltningen i Malmö stad. Områdena är: 1. Profilera en attraktiv arbetsgivare 2. Rekrytering och bemanning 3. Goda anställningsvillkor 4. Kompetensutvecklingsinsatser 5. Karriärvägar 6. Arbetsmiljö och hälsa

5 2 (9)

6 Agenda (9) Prioriterade omra den 1. Profilera en attraktiv arbetsgivare Hur förvaltningen profilerar sig i olika sammanhang har betydelse för hur allmänheten uppfattar Malmö stads grundskolor. Att framstå som en attraktiv arbetsgivare i mötet med potentiella nya medarbetare är en framgångsfaktor för att såväl attrahera nya medarbetare som att behålla befintliga medarbetare. 1.1 Profilering och marknadsföring För att attrahera nya medarbetare behöver grundskoleförvaltningen på olika sätt synas och höras utanför den egna organisationen. Att i olika sammanhang profilera förvaltningens som en attraktiv arbetagivare med ett gott arbetsgivarerbjudande innehållande bra anställningsvillkor, en bra arbetsmiljö, goda utvecklingsmöjligheter och karriärvägar skapar intresse hos potentiella nya medarbetare. Profilering och marknadsföringsinsatser blir därmed ett medel som ger fördelar i sökandet av nya medarbetare. 1.2 Medarbetare som ambassadörer Befintliga medarbetare är grundskoleförvaltingens viktigaste ambassadörer varför deras uppfattning om förvaltningens som arbetsgivare är av stor vikt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv. Det medarbetaren uttrycker i mötet med eleven, föräldern, studenten, den arbetssökande, praktikanten och andra som har ett intresse för grundskolan har stor påverkan på hur dessa intressenter väljer sin framtida arbetagivare. Intressenter som genom positiva möten med grundskolans 4500 medarbetare blir nya ambassadörer och som för budskapet om grundskoleförvaltningen i Malmö stad som en attraktiv arbetsgivare vidare. Att identifiera och på olika sätt engagera medarbetare som ambassadörer för Malmö stads grundskolor är därför en av de viktigaste framgångsfaktorerna i kompetensförsörjningsarbetet. 1.3 Studenter och verksamhetsförlagd utbildning Studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning på någon av grundskoleförvaltningens arbetsplatser är en viktig bas för nyrekrytering. Malmö stads grundskolor ska vara ett naturligt val för studerande som ska välja praktikplats. Satsning på övningsskolor ska ge Malmö stad fördelar när lärarstuderande väljer praktikplats. Bemötande och introduktion är betydelsefullt för hur studerande upplever grundskoleförvaltningen som praktikplats och som framtida arbetsgivare. Alla studerande som gör sin praktik i grundskoleförvaltningen ska ges ett gott intryck av hur det är att vara anställd i förvaltningen.

7 4 (9) 1.4 Elevernas upplevelse av läraryrket Elever i Malmö möter grundskoleförvaltningens medarbetare under 10 års tid. Elevens upplevelse av hur det är att arbeta som lärare har betydelse för elevens framtida yrkesval varför en positiv upplevelse kan ha stor betydelse för grundskolans kompetensförsörjning på lång sikt. Genom att under studietiden ge eleverna insyn i hur det är att vara anställd i grundskolan som lärare, fritidspedagog, barnskötare, administratör eller annan yrkesgrupp påverkas elevernas framtida yrkesval. 2. Rekrytering och bemanning 2.1 Rekrytering En kvalitetssäkrad rekryteringsprocess med tydliggjorda uppdragsbeskrivningar och kompetensprofiler ska säkerställa att förvaltningen rekryterar medarbetare med rätt kompetens. Professionella urvalsprocesser, fria från diskriminerande inslag, ska öka mångfalden och skapa en jämnare könsfördelning. Ofta tas den första kontakten med grundskoleförvaltningen som arbetsgivare i samband med att intresserade söker utannonserade tjänster. Genom att bemöta alla sökanden genom rekryterings- och urvalsprocesser på ett professionellt och respektfullt sätt stärks arbetsgivarvarumärket och fler kommer att söka arbete i Malmö stads grundskolor. 2.2 Bemanningsplanering och arbetsorganisation Nya behörighets- och legitimationskrav i skollagstiftningen ställer stora krav på såväl arbetsorganisation som bemanningsplanering. Flexibilitet och kreativitet frammanar nya lösningar och bidrar till att förvaltningen har rätt man på rätt plats i rätt tid. Genom att chefer tillsammans med medarbetare, elever och fackliga organisationer i dialog utvecklar nya arbetssätt och nya modeller för en effektiv bemanning används befintliga kompetensers på ett optimalt sätt och måluppfyllelsen kan öka. 2.3 Korttidsbemanning För att trygga kompetensförsörjningen på kort sikt behöver förvaltningen utarbeta rutiner och strukturer för hur bemanningen vid kortare och icke planerad frånvaro ska hanteras. Tillgång till komptetenta vikarier som kan gå in med kort varsel behöver säkras genom samordnad rekrytering och att förvaltningen aktivt söker upp potentiella medarbetare som har ett intresse av att gå in på kortare vikariat och oregelbundna arbetspass. Ett professionellt bemötande av korttidsvikarier har betydelse för hur vikarierna upplever grundskoleförvaltingen som arbetsgivare och påverkar vikarierna framtida yrkesval och val av arbetsgivare. 2.4 Ökad grundbemanning i årskurs F-3 Genom tidiga insatser i de yngre åldersgrupperna skapas grundläggande förutsättningar för ett gott lärande i de högre åldersgrupperna. En högre bemanning och mindre klass- gruppstorlek i F-3 verksamheten är en av grundskoleförvaltningens strategiska satsningar för att öka måluppfyllelsen för

8 5 (9) eleverna genom hela skolgången. Minskade klass- och gruppstorlekar genom en utökad bemanning ska ge lärarna mer tid att kunna ägna åt varje elev och att bedriva undervisning. Med stöd av den nationella satsningen i regeringens vårbudget 2015 kommer förvaltningen genom nyrekryteringar att höja grundbemanningen i F-3 verksamheten. 2.4 Öka andelen högskoleutbildade i fritidshemsverksamheten Andelen utbildade fritidspedagoger i fritidshemsverksamheten i förvaltningen är låg. Förvaltningens inriktning är att vidta åtgärder som säkerställer att minst 75% av medarbetare på fritidshemmen ska ha högskoleutbildning. 2.5 Långsiktigt bemanningsplanering För långsiktig bemanningsplanering ställs krav på god framförhållning genom ett professionellt analys- och prognosarbete såväl ur ett befolknings- som ur ett personalomsättningsperspektiv. Statistik ska analyseras och utgöra grunden för framtida kompetensförsörjningsinsatser. Genom god samverkan med SKL, högskolor/universitet och andra kommuner i landet kring strategier för kompetensförsörjning bildas starka allianser i syfte att profilera skolyrken som attraktiva framtida yrkesval. 3 Goda anställningsvillkor Goda anställningsvillkor utgör en konkurrensfördel för att såväl kunna behålla befintliga medarbetare som för att attrahera nya. Förvaltningen ska söka nya vägar för att erbjuda goda anställningsvillkor. 3.1 Från deltid till heltid I Malmös grundskolor arbetar sammanlagt 22 procent av lärarna, fritidspedagogerna, specialpedagogerna och förskollärarna på deltid. För att trygga kompetensbehoven behöver förvaltningen genom medvetna insatser och samtal skapa förutsättningar för dessa medarbetare att vilja välja heltidarbete. 3.2 Pensionsålder Malmös grundskolor behöver tänka nytt för att behålla sina seniora medarbetare. På hundra år har medellivslängden ökat från 57 år till nästan 84 år för kvinnor och 80 år för män. Enligt svensk lagstiftning har alla rätt att arbeta till 67 men medelsvensken går i pension vid drygt 63 års ålder. Enlig rapport från SKL både kan och vill många jobba längre under rätt förutsättningar. Grundskoleförvaltningen behöver se över förutsättningarna för seniora medarbetare att kunna fortsätta sin tjänstgöring och bidra till elevernas måluppfyllelse även efter 65 års ålder. 3.3 Lön Lönen är tillsammans med övriga anställningsvillkor viktig för ett attraktivt arbetsgivarvarumärke. Medarbetare i grundskoleförvaltningen ska uppleva att

9 6 (9) prestation som leder till ökad måluppfyllelse för eleverna går hand i hand med en god lönutveckling. Tillsammans med övriga anställningsvillkor ska lön och möjlighet till en god löneutveckling attrahera nya medarbetare och bidra till att behålla befintliga medarbetare. Skolor i socialt utsatta områden behöver de mest kompetenta medarbetarna och ska medges konkurrensfördelar i förhållandet till andra skolor genom en högre lönesättning. 3.4 Anställningstrygghet genom tillsvidareanställningar Ett erbjuda anställningstrygghet i form av tillsvidareanställning har en positiv effekt på antalet sökande med rätt kompetens på utannonserade tjänster. Inriktningen ska vara att i första hand erbjuda tillsvidareanställningar framför visstidsanställningar för svårrekryterade yrkesgrupper. 4 Kompetens och utvecklingsinsatser För att långsiktigt trygga kompetensförsörjningen i förvaltningen behövs strategier som tar sikte på att utveckla befintliga medarbetares kompetens. Möjligheter för medarbetare att utvecklas i sin profession är liksom lönen en viktig konkurrensfaktor för att såväl behålla befintliga medarbetare som att attrahera nya. 4.1 Kompetensbehov Grundskoleförvaltningens riktade kompetensutvecklingsinsatser ska bygga på empiriskt underlag och evidensbaserad forskning. Varje verksamhet ska, genom ett systematiskt kvalitetsarbete, utreda behov av kompetens i förhållande till förutsättningar att uppnå en hög måluppfyllelse i förhållande till barn och elever. Behov av kompetens varierar över tid varför varje verksamhets specifika kompetensbehov ska analyseras kontinuerligt. Mottagandet av nyanlända barn kommer att öka i hög grad de närmsta åren kommer varför förvaltningens behov av medarbetare med kompetens i svenska 2 kommer att öka. Då denna kompetens i dagsläget är svårrekryterad behöver förvaltningen utreda möjligheterna att finansiera högskoleutbildning hos befintliga medarbetare i syfte att öka andelen medarbetare med behörighet i svenska Kompetenskartläggning och utvecklingsinsatser Varje verksamhet ska regelbundet följa upp medarbetarnas kompetens i syfte att möta de behov av kompetens som det systematiska kvalitetsarbetet anger. Kompetenskartläggningar ska genomföras och resultat av återkommande medarbetarsamtal samt registrerade kompetenser i IT-stöd ska analyseras. Utifrån det mellanrum som uppstår mellan kompetensbehovet i verksamheten och befintlig kompetens hos medarbetarna ska kompetensutvecklingsinsatser planeras och genomföras. Chefer och förvaltningsledning anger riktning för kompetensutvecklingsinsatser på såväl arbetsplatsnivå som på förvaltningsövergripande nivå. Svårrekryterade grupper ska särskilt uppmärksammas vad gäller kompetensutvecklande insatser. Skolförvaltningarnas gemensamma stödfunktion, avdelning för pedagogisk

10 7 (9) inspiration i Malmö, har en viktig roll att erbjuda ett brett utbud av utbildningsoch utvecklingsmöjligheter för pedagoger. 4.3 Samarbete med högskola/universitet Grundskoleförvaltningen ska ha ett nära samarbete med högskolor/universitet och andra utbildningsarrangörer i syfte att säkra tillgången till rätt kompetens. Kontinuerlig dialog med utbildningsarrangörer kring kompetensbehov i grundskoleförvaltningen gynnar en verksamhetsanpassad utbildning. Ett gott samarbetet skapar förutsättningar att hitta nya utbildningsalternativ som möter behov av kompetens i yrkesgrupper som är svåra att rekrytera. 4.4 Rikta kompetens En del skolor i Malmö har svårare att rekrytera behöriga/legitimerade lärare än andra och flertalet av dem ligger i socialt utsatta områden. Skolor i socialt utsatta områden ska ha tillgång till medarbetare med den högsta kompetensen. 5. Karriärvägar och intern rörlighet 5.1 Karriärlärarreformen Regeringen har beslutat om två nya karriärsteg för lärare, förstelärare och lektor. Det primära syftet med reformen är att förbättra resultaten i svensk skola genom att ge yrkesskickliga lärare möjlighet till karriär utan att behöva lämna läraryrket. Reformen syftar även till att göra läraryrket mer attraktivt och locka fler sökande till lärarutbildningen. Huvuduppdraget för förstelärarna i grundskoleförvaltningen är att förstärka det pedagogiska utvecklingsarbetet för högre måluppfyllelse på skolorna. Genom förstelärarreformen skapas förutsättningar för ökat lärande i hela lärarkollegiet på skolan. Förvaltningen ska skapa förutsättningar för förstelärare att utvecklas och tjänsterna ska framför allt riktas mot skolor med störst behov av insatser för ökad måluppfyllelse. 5.2 Chefsförsörjning Den viktigaste aktören i arbetet med kompetensförsörjning är förvaltningens chefer varför chefsförsörjningen är ett prioriterat område. Det är av vikt att förvaltningen skapar interna möjligheter för medarbetare att utvecklas mot ett professionellt chef/ledarskap. Introduktionsprogram för chefer ska ge nya chefer möjlighet att kunna sätta sig in vad chefsuppdraget i förvaltningen innebär och på vilket sätt förvaltningsövergripande stödfunktioner ska användas. Förvaltningen ska erbjuda chef/ledarprogram i egen regi i syfte att dels utveckla medarbetare i förvaltningen mot ett framtida chefsuppdrag dels utveckla nuvarande chefer att ta på sig ett mer omfattande chefsuppdrag. För att säkra att kompetens och erfarenhet hos befintliga chefer tas tillvara även när en chef lämmar ett chefsuppdrag ska alternativa karriärvägar för chefer i förvaltningen utvecklas.

11 8 (9) 5.3 Omställning Nya arbetsplatser och skolor tillkommer och andra avvecklas Ett professionellt omställningsarbete i samband med verksamhetsförändringar säkerställer att kompetenser tas tillvara på ett effektivt sätt. Förvaltningen ska ta fram metoder och rutiner för omställning och som säkerställer ett optimalt kompetenutnyttjande. Omställningsarbete där medarbetarnas behov tas tillvara skapar nya karriärmöjligheter för den enskilde och förutsättningar för att kompetenta medarbetare stannar kvar i organisationen. Ett gott samarbete mellan skolförvaltningarna bidrar till att medarbetarnas kompetens används på ett optimalt sätt i förhållande till förändringar i befolkningssammansättningen. 5.4 Tydliga karriärvägar och intern rörlighet Förvaltningen ska tydliggöra vilka utvecklings- och karriärmöjligheter som finns för medarbetare såväl inom förvaltningen som inom staden. Förvaltningen skapar förutsättningar för medarbetare som önskar gå vidare i nya uppdrag inom Malmö stad och har en generös inställning till intern rörlighet. 6 Arbetsmiljö och hälsa Grundskoleförvaltningen bedriver ett aktivt arbetsmiljöarbete som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv i en sund, trygg och säker arbetsmiljö där alla känner arbetsglädje. I det dagliga arbetet inom organisationen finns arbetsmiljö- och hälsoaspekterna med vid alla viktiga beslut i verksamheten. Förvaltningens årshjul för ett systematiskt arbetsmiljöarbete skapar förutsättningar för såväl chefer, medarbetare som skyddsombud att på ett systematiskt sätt följa upp och arbeta för en god arbetsmiljö på alla arbetsplatser. Förvaltningen ska hålla fokus på att utveckla såväl det systematiska arbetsmiljöarbetet som det förebyggande hälsoarbetet. I syfte att skapa attraktiva och hälsofrämjande arbetsplatser ska förvaltningen vara öppen för och söka nya kreativa metoder och samarbeten som skapar förutsättningar för ett hållbart arbetsliv.

Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor

Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö stads grundskolor SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-04-16 Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare Moa.Morin@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinjer för strategisk kompetensförsörjning i Malmö

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vår referens. Moa Morin Utredningssekreterare

Tjänsteskrivelse Vår referens. Moa Morin Utredningssekreterare SIGNERAD 2015-09-15 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2015-09-15 Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare Moa.Morin@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) och Jörgen Grubb

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad

Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad Kompetensförsörjning Utbildningsförvaltningen Stockholms Stad The Capital of Scandinavia Stockholm växer Det går bra för Stockholms stad och för regionen Stockholm hamnar högt på internationella rankningar

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Norrbottens läns landsting Norrbottningen ska leva ett rikt och utvecklande liv i en region med livskraft och tillväxt. En fungerande och effektiv kompetensförsörjning

Läs mer

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap Kommunstyrelsen 2016-01-20 Kommunledningskontoret KLK HR KSKF/2015:297 Annika Tjernström 016-710 72 79 1 (1) Kommunstyrelsen Strategisk kompetensförsörjning - ny bilaga till Riktlinje för medarbetarskap

Läs mer

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke

Datum 2010-05-07 Dnr 0900843. Handlingsplan för att stärka Region Skånes varumärke Carina Wirth Personalstrateg 044-309 3058, 0768-87 06 59 carina.wirth@skane.se PM Datum 2010-05-07 Dnr 0900843 1 (5) Handlingsplan för att stärka s varumärke Vad är ett arbetsgivarvarumärke? Förstärkning

Läs mer

HR-strategi. HR-strategi

HR-strategi. HR-strategi HR-strategi HR-strategi 2017-2020 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Strategi HR-strategi 2016 2020 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans Dokument gäller för Personalchef 2016-11-11

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018

Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen 2014 2018 Medarbetarstrategin Skol- och barnomsorgsförvaltningen är med över 2 300 anställda en stor arbetsgivare inom Växjö kommuns Skol- och barnomsorgsförvaltningen

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF SIGNERAD 2015-11-17 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-17 Vår referens Sara Shamekhi Utredningssekreterare Sara.Shamekhi@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Dnr KK17/307. Kompetensförsörjningsplan för Nyköpings kommun. Antagen av kommunstyrelsen

Dnr KK17/307. Kompetensförsörjningsplan för Nyköpings kommun. Antagen av kommunstyrelsen Dnr KK17/307 Kompetensförsörjningsplan för Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 2017-05-08 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1 Bakgrundsanalys och överväganden... 3 2 Mål och inriktning... 5

Läs mer

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag

Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Arbetsgivarrollen och kommunens uppdrag Nya förskolan Kompetenta medarbetare med ett engagemang som känns och märks av de vi är till för! Agenda Vår personalpolitik, begreppet HR Halmstads kommuns HR-utmaningar

Läs mer

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Strategi för kompetensförsörjning förskola Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2013-04-02 Reviderad 2013-10.23 Inga Sandström Stadskontoret HR strategiska avd

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2005-08-23, 79 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-11-28, 107 Reviderat av kommunfullmäktige 2009-04-21, 31 Reviderat av kommunstyrelsen 2009-08-12,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se

Tjänsteskrivelse. Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 2014-02-25. Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (8) Datum 2014-02-25 Tjänsteskrivelse Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare moa.morin@malmo.se Karriärtjänster för lärare i Malmö kommun 2014 GrF-2013/21 Sammanfattning

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting

Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting Kompetensförsörjningsstrategi för Stockholms läns landsting 2016 2021 BESLUTAD AV LANDSTINGSFULLMÄKTIGE 2016-11-15 (LS 2015-0998) Långsiktig och hållbar kompetens försörjning är en förutsättning för att

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

SIGNERAD 2015-03-16 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-17 Vår referens Ingela Nilsson Utredningssekreterare Ingela.Nilsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan

Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan Handlingsplan Kompetensförsörjning förskolan 1 Omslagsfoto: XXXXX ATT SAMTALA KRING 2 2 4 3 Utmaningar för förskolan i Malmö Förskolans uppdrag är att lägga grunden för ett livslångt lärande. Förskolans

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi

Åtgärdsförslag för att hantera lärarbristen inom sfi ÅTGÄRDSFÖRSLAG Bilaga 1 2016-09-28 Vårt ärendenr: 4 Avdelningen för utbildning och arbetsmarknad (UA) Björn Andersson Avdelningen för arbetsgivarpolitik (AG) Anders Barane Ulrika Wallén Åtgärdsförslag

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017

Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2015-2017 HR-avdelningen Jenny Sellberg HR specialist 046-17 77 39 Jenny.Sellberg@skane.se HANDLINGSPLAN Datum 2015-08-10 Dnr 1 (9) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2017 Inledning är en serviceorganisation och

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

Personal- och arbetsgivarutskottet

Personal- och arbetsgivarutskottet Personal- och arbetsgivarutskottet Carina Wirth 040-675 30 64 carina.wirth@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-05-22 Dnr 0900843 1 (8) Personal- och arbetsgivarutskottet Handlingsplan Sveriges ledande arbetsgivare

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Vad innehåller handlingsplanen?

Vad innehåller handlingsplanen? Vad innehåller handlingsplanen? Hur/Vad - Hur kan vi göra för att bli mera attraktiva för våra medarbetare och dem vi ska rekrytera för att bli oberoende av inhyrd personal Aktivitet Exempel på aktiviteter

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN PERSONAL- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Det här är en policy för dig som arbetar i Höganäs kommun eller som funderar på att söka arbete i Höganäs kommun. Den är en vägledning i vad vi står för och vad vi vill

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan

Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Riktlinjer - Karriäruppdrag inom skolan Karriäruppdrag Regeringen har sedan 2013 infört två nya karriärvägar för lärare. Den ena karriärvägen benämns förstelärare, den andra benämns lektor. Regeringens

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012

Fasticon Kompetens. Kompetensbarometer 2012 Fasticon Kompetens Kompetensbarometer 212 Innehållsförteckning 3. Sammanfattning 4. Bakgrund 4. Syfte & metod 5. Pensionsavgångar Pensionsavgångar i riket Pensionsavgångar i riket (geografisk) Pensionsavgångar

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan 2014 2014-01-20 KS 2014/0044 012. Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 Verksamhetsplan 2014-01-20 Personalkontorets verksamhetsplan 2014 KS 2014/0044 012 Fastställd av personaldirektören den 20 januari 2014 PERSONALKONTORET 2 (5) Inledning Personalkontoret är ett av kommunstyrelsens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP)

Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Utlåtande 2012: RI (Dnr 231-1361/2011) Traineeprogram för Stockholms stad Motion (2011:51) av Per Olsson och Sara Pettigrew (båda MP) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Den goda arbetsplatsen. Program

Den goda arbetsplatsen. Program Personalpolitiskt program FÖR sandvikens kommun OCH DESS BOLAG Program Personalpolitiskt program är ett övergripande politiskt måldokument. I programmet framgår vad kommunen och dess bolag vill åstadkomma

Läs mer

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN

BILDNINGSFÖRVALTNINGENS VISION FÖR VUXENUTBILDNINGEN 1 Brett utbildningsutbud för individuell kompetensutvecklingsbehov Samverkan med näringslivet och andra myndigheter En god arbetsmiljö med behöriga lärare och hög kvalité AVESTA KOMMUN Vuxenutbildningen

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan

Kompetensförsörjningsplan Kompetensförsörjningsplan Barn och grundskolenämnden 2015 2020 Skellefteå kommun Dokumentnamn Kompetensförsörjningsplan 2015 2020, barn och grundskolenämnden Dokumentansvarig Stabschef Reviderad 2015 06

Läs mer

Chef i RK. Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet

Chef i RK. Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet Chef i RK Policy för chefsförsörjning i Regeringskansliet Attrahera, rekrytera och utveckla chefer Målet för Regeringskansliets verksamhet är att vara ett effektivt och kompetent instrument för regeringen

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

HR-plan. HR och personal HR-PLAN FÖR: VISION: 1/9

HR-plan. HR och personal HR-PLAN FÖR: VISION: 1/9 HR-plan 1/9 HR-PLAN FÖR: VISION: Innehåll 2/9 Affärskrav på HR Sid 3 4 HR-avdelningens processer och aktiviteter Sid 5 HR-plan för det närmsta året Sid 6 Våra HR-kedja Sid 7 8 HR-kalender Sid 9 Affärskrav

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program STYRDOKUMENT Sida 1(5) Personalpolitiskt program Område Styrning och ledning Fastställd Kommunfullmäktige, 2012-04-23, 41 Program Personalpolitiskt program Giltighetstid 2015-06-30 Plan Riktlinje Reviderad

Läs mer

Personalpolicy för Växjö kommun

Personalpolicy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2015-03-17 Personalpolicy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Personalkontoret Dokumentnamn Personalpolicy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Rekryterings- kompetensförsörjningsstrategi för Värmdö kommuns grundskolor

Rekryterings- kompetensförsörjningsstrategi för Värmdö kommuns grundskolor 2015-08-19 Handläggare Lisa Ringqvist Avdelningen styrning och kvalitet 2015utn/0380 Rekryterings- kompetensförsörjningsstrategi för Värmdö kommuns grundskolor Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Rekryteringsbehov

Läs mer

Personalplan. avseende perioden 2012-2014

Personalplan. avseende perioden 2012-2014 Dnr: Personalplan avseende perioden 2012-2014 Personalplan 2012-2014 Förutsättningar Barn- och ungdomsförvaltningens personalplan utgår från bedömningar utifrån elevunderlagets utveckling, ålderspensioner,

Läs mer

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000

EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) Kommunal författningssamling Utg: mars 2013 Ers: febr 2000 EKERÖ KOMMUN Nummer: 05:1 Blad: 1(5) PERSONALPOLICY Kommunens framtida utmaningar Ekerö kommer även fortsättningsvis vara en inflyttningskommun dit främst barnfamiljer flyttar. Ökad befolkningsmängd medför

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-02 Vår referens Bo-Göran Pettersson Tjänsteskrivelse Motion angående hälsofrämjande arbete i Malmös skolor GrF-2013/3701 Sammanfattning Grundskolenämnden

Läs mer

Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning

Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning www.pwc.se Revisionsrapport Anders Törnqvist Erik Wottrich Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning Ekerö kommun Granskning av kommunens övergripande planering av kompetensförsörjning

Läs mer

En mer flexibel ämneslärarutbildning

En mer flexibel ämneslärarutbildning PM 2015:58 RIV (Dnr 110-186/2015) En mer flexibel ämneslärarutbildning Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 4 maj 2015 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD

KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN BILAGA SID 1 (5) 2013-02-26 KARRIÄRVÄGAR FÖR LÄRARE I STOCKHOLMS STAD Utbildningsförvaltningens arbete med att utveckla karriärvägar för lärare utgår från mål

Läs mer

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4

P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 1 Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 21 november 2005 Reviderad: P E R S O N A L P O L I T I S K T P R O G R A M 2 0 0 6-2 0 1 4 I din hand håller du Sävsjö kommuns personalpolitiska program.

Läs mer

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017

Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-08-26 Dnr Kon 2016/124 Järfälla kommuns kompetensfond - inriktning för Kompetensnämndens ansökan om medel för 2017 Förslag till beslut 1 De områden som Kompetensförvaltningen

Läs mer

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016

Kvalitetsrapport - Björnbergets förskola. Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Kvalitetsrapport - Susanne Nyberg, förskolechef Juni 2016 Innehåll Innehåll... 2 1. Systematiskt kvalitetsarbete... 3 1.1. Syfte och mål... 3 1.2. Ett kvalitetsarbete som leder mot målen... 3... 4 2. Sammanfattning

Läs mer

Färre skall försörja fler

Färre skall försörja fler Färre skall försörja fler Fler äldre kommer att vara i behov av vård och omsorg Samtidigt som vi får problem att rekrytera medarbetare Arbeta för att öka attraktiviteten för vård och omsorgsyrken Utnyttja

Läs mer

Med Tyresöborna i centrum

Med Tyresöborna i centrum Med Tyresöborna i centrum 2 Innehåll Vår arbetsgivare 4 Personalpolicyn 5 Delaktighet och samverkan 6 Hälsa och arbetsmiljö 7 Jämställdhet och mångfald 8 Förbättring och utveckling 9 Lön, lönebildning

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi

Kompetensförsörjningsstrategi Datum Kompetensförsörjningsstrategi Antagen av kommunstyrelsen 2016 Antagen av: Kommunstyrelsen 2016-04-05, 73 Dokumentägare: Ersätter dokument: Dokumentnamn: Kompetensförsörjningsstrategi Dokumentansvarig:

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Datum: Version: 2 Dokumentslag: Styrande dokument. Kompetensförsörjningsplan för Regionservice

Datum: Version: 2 Dokumentslag: Styrande dokument. Kompetensförsörjningsplan för Regionservice Kompetensförsörjningsplan för Regionservice 2016-2018 Inledning Regionservice är en serviceorganisation och medarbetarna är dess viktigaste resurs. Synen på vilka uppgifter serviceorganisationen ska arbeta

Läs mer

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016.

Verksamhetsplan. Personalkontorets verksamhetsplan KS 2016/ Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplan 2016-01-08 Personalkontorets verksamhetsplan 2016 KS 2016/0035 012 Fastställd av personaldirektören den 8 januari 2016. Verksamhetsplanen anger riktningen för personalkontorets arbete och

Läs mer

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje.

Vi är Vision. mål och hjärtefrågor. Förutsättningar för chefs och ledarskap. Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje. Beslut, förbundsmötet 2016 Vi är Vision mål och hjärtefrågor Förutsättningar för chefs och ledarskap Hållbart arbetsliv mer arbetsglädje Löner och villkor Framtidens arbetsliv Fair Union Vi är Vision är

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Varberg 2012 Hur uppfyller vi kraven i den nya skollagen? Hur möter vi behoven i ett växande Varberg? Hur realiserar vi mål och vision för

Läs mer

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.

Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem. Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka. Botkyrka satsar på karriärlärare Inom skola, förskola och fritidshem Kristina Gustafsson Chef Kvalitetsstöd kristina.gustafsson@botkyrka.se Fakta om Botkyrka 87 600 innevånare 22 kommunala grundskolor

Läs mer

Tecknande av avtal för framtagande av programhandling för nybyggnation av grundskola inom fastigheten Fosie 162:25 (Fosie Kyrkby) GRF

Tecknande av avtal för framtagande av programhandling för nybyggnation av grundskola inom fastigheten Fosie 162:25 (Fosie Kyrkby) GRF SIGNERAD 2015-06-12 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-10 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av avtal för framtagande

Läs mer

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid

ARBETSMILJÖPOLICY Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Upprättad Version Sida Dokumentägare Dokumentansvarig Reviderad Giltighetstid ARBETSMILJÖPOLICY 1 av 6 INNEHÅLL GOD ARBETSMILJÖ... 3 EN GOD ARBETSMILJÖ FÖRUTSÄTTER... 3 VARJE MEDARBETARE SKA... 3 KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING... 4 ARBETSMILJÖARBETE I PRAKTIKEN... 4 ANSVAR OCH ROLLER...

Läs mer

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling

Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Styrdokument Kommunledningskontoret 2016-09-12 Viktoria Färm 08 590 971 06 Dnr viktoria.farm@upplandsvasby.se KS/2016:214 Upplands Väsby kommuns policy för likabehandling Nivå: Kommungemensamt styrdokument

Läs mer

Uppdrag 16/26 En samlad rekryteringsstrategi ska tas fram

Uppdrag 16/26 En samlad rekryteringsstrategi ska tas fram HR-enheten vid landstingsdirektörens stab TJÄNSTESKRIVELSE Landstingsstyrelsen 1 (2) Referens Diarienummer 160308 Uppdrag 16/26 En samlad rekryteringsstrategi ska tas fram Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Personalpolitiskt program - uppdatering

Personalpolitiskt program - uppdatering Titel: Personalpolitiskt program 1 (6) Typ: Program Giltighetstid: Tills vidare Version: 4.0 Fastställd: KF 2016-09-14, 75 Uppdateras: Personalpolitiskt program - uppdatering Styrdokument för personalarbetet

Läs mer

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Karriärvägar för lärare, svar på motion (S) 2013-06-05 1 (7) Utbildningskontoret Dnr BOU 2012-376 Lars Rehnberg Dnr BIN 2012-208 Leo Gustafson Dnr KS 2012-551 Barn- och ungdomsnämnden Bildningsnämnden Karriärvägar för lärare, svar på motion (S)

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021

Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Barn- och utbildningsförvaltningen LOKALFÖRSÖRJNING 2013-2021 Vision Varberg 2025 Verksamhetsidé Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar. Förhållningssätt Hållbarhet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Bilaga 1 Upplands Väsby kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Upplands Väsby kommun 2(15) Tillsyn i Upplands Väsby kommun har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under vårterminen 2015. Tillsynen

Läs mer