Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014"

Transkript

1 Buf Datum 1 (27) Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014 Buf

2 Innehållsförteckning 2 (27) Sammanfattning... 3 Omvärldsanalys... 4 Hållbar utveckling... 5 Effektiv organisation Bilagor Bilaga 1: Barn- och elevvolymer

3 Sammanfattning 3 (27) Mycket lite av det som finns i budgetpropositionen påverkar barn- och utbildningsnämndens ekonomi för Det mest positiva är att det tidigare aviserade minskade statsbidraget för gymnasieskolan har dragits tillbaka och att kommunen får kompensation för löneökningen för de lärare som utses till förstelärare. Ett nytt resursfördelningssystem har under 2013 initierats i förskolan och grundskolan där ersättningarna utbetalas månadsvis i förhållande till antalet barn/elever i verksamheten. Samma system införs för gymnasieskolan Systemet innebär också att barn- och utbildningsnämnden tilldelas sin ekonomiska ram dels genom skolpeng för varje barn/elev dels genom anslag för sina övergripande ansvarsområden och för så kallade "fria nyttigheter" tillgängliga för barn/elever inom Torshällas förskola och grundskola och för fristående verksamheter. Inför 2014 hade ytterligare förändringar av resursfördelningssystemet planerats med uppdelning av ersättningarna i form av grundbelopp och tilläggsbelopp. En sådan förändring innebär stora omställningskostnader om den införs för snabbt utan konsekvensbeskrivningar. Just nu är därför planerna att sådana förändringar först införs till verksamhetsåret Ökningen av barn- och elevantalet inom förskolan och grundskolan ger en bra ekonomisk grund till Elevminskningen i gymnasieskolan slår hårt mot ekonomin inom detta verksamhetsområde. I budgeten för 2014 har kommunfullmäktige ökad budgetramen för grundskolan med 5,0 miljoner kronor och fattat ett beslut om ett riktat bidrag på 10,0 miljoner kronor till förskolan för att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten. I kompletterande årsplan tog kommunfullmäktige beslut om att öka ramen för gymnasieskolan med 5, 0 miljoner kronor enligt majoritetens förslag. Stora utmaningar finns för kommunfullmäktige och nämnden att hantera kostnadsutvecklingen inom resursenheten, mångkulturella enheten och omsorgsverksamheten. Nämnden har svårt att se hur dessa verksamheter ska kunna klara nollresultat 2014 utan resurstillskott och/eller sänkta ambitionsnivåer och organisationsförändringar. Medelkostnaden per barn i förskolan är högre än för jämförbara kommuner, för grundskolan ungefär på samma nivå och för gymnasieskolan klart under medelnivån i riket. Inför 2014 kommer nämnden att se över kostnadsfördelningen inom förskolan. Gymnasieskolan med minskade elevkullar prognostiserar ett underskott för Åtgärder har vidtagits inom kommunala gymnasieskolan och måste även göras framöver men en höjning av det interna á-priset är nödvändigt för att undvika ett budgetöverskridande Hela IT-området kommer att få en kraftig kostnadsutveckling till 2014, även om investeringen för "en elev en dator" på grundskolans högstadium skett med hjälp av ett särskilt anslag från kommunfullmäktige. Fördyringarna beror framförallt på utökade supportkostnader och mer kostsamma och omfattande licensavtal för den pedagogiska verksamheten. Utökningen av lärplattor i förskolan och fler datorer/ipads i gymnasieskolan och inom övriga delar av grundskolan ger betydande ökningar av kapitalkostnaderna som belastar skolpengen. Även utökning av administrativa system ökar IT-kostnaderna. Nämnden behöver under 2014 ha fokus på att få fler lärare behöriga för att få sätta betyg då legitimationskravet införs 2015 och dessutom få en större andel legitimerade förskollärare, av dem som idag bara har lokal behörighet. Rekrytering behövs av speciallärare och i grundskolan lärare i matematik och naturvetenskap där lärare med legitimation är lägre.

4 4 (27) Nämnden försöker ha så få egna åtaganden som möjligt för att på så sätt få ett starkare fokus på de viktigaste målområdena. De viktigaste målen är att få bättre resultat inom alla verksamhetsområden och då speciellt betyg i grundskolan och gymnasieskolan. Nämnden vill också utveckla gemensamma mål i samverkan med arbetsmarknads- och familjenämnden, Torshälla stads nämnd och kultur- och fritidsnämnden, för att hitta former för samverkan runt ungdomars fritid både för att uppnå högre måluppfyllelse i skolan och för minskat utanförskap. Utvecklade åtaganden kring miljö har förts in i verksamhetsplanen. n med koppling till Styrkortet Test Omvärldsanalys I budgetpropositionen för 2014 märks framförallt det slopade statliga besparingskravet på gymnasieskolan, vilket skulle ha motsvarat en minskning på 13,6 miljoner kronor till Eskilstuna kommun. Dessutom erhåller kommunen medel för löneökningar till de personer som utses till "förstelärare" och även några mindre bidrag för "sommarskola", utökad undervisningstid i grundskolan, och för det så kallade "Läslyftet". I det nya resursfördelningssystemet erhåller nämnden sin budgetram genom skolpeng och anslag, jämfört med tidigare då nämnden fick sin budgetram baserad på demografin för barn och ungdomar i olika åldrar. Då hade Barn- och utbildningsnämnden ansvaret att fastställa skolpengen för de olika verksamheternas åldrar i förskolan och grundskolan och program i gymnasieskolan och sedan räkna ut medelkostnad i ersättning till fristående verksamheter. Detta tillsammans med att utbetalningarna nu sker månadsvis kräver en helt annan hantering. Månadsvisa utbetalningar kommer från och med 2014 även att ske internt till kommunens gymnasier. Ett starkt orosmoment är om ytterligare förändringar av resursfördelningssystemet, som först tänkts, skulle införas redan under verksamhetsåret En förändring måste dock göras för att förtydliga ersättningarna till de fristående verksamheterna i form av grundbelopp och sökbart tilläggsbelopp och vad som bör finnas kvar i form av så kallade "fria nyttigheter". För att undvika alltför stora omställningskostnader behöver omfattande konsekvensbeskrivningar göras, varför planerna just nu är att införa systemet med grundbelopp, tilläggsbelopp först till 2015 och då även ta ställning till vad som bör finnas kvar som så kallade "fria nyttigheter". Stora utmaningar finns för nämnden och kommunfullmäktige att hantera kostnadsutvecklingen på Resursenheten, Mångkulturella enheten och Omsorgsverksamheten som alla prognostiserar ett överskridande verksamhetsåret Nämnden har svårt att se hur dessa verksamheter ska kunna klara nollresultat 2014 utan resurstillskott och/eller sänkta ambitionsnivåer och organisationsförändringar. Medelkostnaden per barn i förskolan är högre än jämförbara kommuner, för grundskolan ungefär på samma nivå och för gymnasieskolan klart under medelnivån. Inför 2014 kommer nämnden att se över kostnadsfördelningen inom förskolan. Kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna har en av de lägsta tilldelningarna av medel per elev i landet och dessutom större andel elever på de mer kostsamma yrkesutbildningarna. Eftersom också gymnasieenheterna har ackumulerade underskott

5 måste något göras med á-priserna till 2014 för att undvika ett överskridande på enhetsnivå inför nästa verksamhetsår. 5 (27) Hela IT-området som finansieras av skolpengen förväntas få kraftigt ökade kostnader 2014 eftersom antalet olika digitala verktyg utökats mycket under 2013, och då inte bara med satsningen på "en elev en dator" i grundskolans högstadium. Utbyggnaden på högstadiet kommer att vara helt införd under verksamhetsåret Utöver detta har även ett stort antal lärplattor köps in i förskolan och elevdatorerna i gymnasieskolan har utökats. Supportkostnaderna kommer att öka om inte supporten kan effektiviseras och ambitionsnivåerna tillåts minska. Diskussioner förs om detta med Konsult och uppdrag IT. Det som dock är ofrånkomligt är de ökade licens- och kapitaltjänstkostnaderna för utökningen av datorer och lärplattorna i de pedagogiska verksamheterna. Även utökningen av system för administration av skolverksamheten ökar med utökade support- och licenskostnader till krävs det lärarlegitimation för att få sätta betyg i grundskolan och gymnasieskolan. För att detta ska kunna ske behöver en hel del kompetensutveckling av lärarna bedrivas under 2014, och även fortsättningsvis. Dessutom finns det många förskollärare som bara har lokal behörighet och som behöver betydande kompetensutveckling för att uppnå legitimationskravet. Ett ytterligare problem är att över huvud taget kunna anställa lärare med rätt behörighet. Bristerna är mest påtagliga i naturvetenskapliga ämnen, matematik och för speciallärartjänster. När det gäller processmål och åtaganden kommer nämnden, som framgår i följande avsnitt, att som under senare år högprioritera bättre måluppfyllelse och då speciellt med betyg när det gäller grundskolan och gymnasieskolan. Givetvis kommer även Kommunfullmäktiges åtaganden från Årsplan 2014 att vävas in i målbilden. Ett arbete pågår med att ta fram gemensamma åtaganden mellan Arbetsmarknads- och familjenämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Torshälla stads nämnd och Barn- och utbildningsnämnden. Ett speciellt fokus finns på att hitta former för samverkan runt ungdomars fritid både för att uppnå högre måluppfyllelse i skolan och för minskat utanförskap. Utvecklade åtaganden kring miljö har förts in i verksamhetsplanen. Synpunkter från Skolinspektionens pågående regelbundna tillsyn, av Eskilstuna kommuns förskola och skolverksamhet, kommer att tas in i enheternas lokala verksamhetsplaner och förändringsarbete inför läsåret 2014/15, men även i mer systematisk omfattning i nämndens verksamhetsplan för Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Barn- och utbildningsnämnden bedriver verksamhet inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidsverksamhet, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Alla verksamheterna har som syfte höja utbildningsnivån i kommunen från det barnen börjar i förskolan tills de slutar i gymnasieskolan. Verksamhetsprocesserna stödjer framförallt området samhällsekonomiska och sociala värden. I skollag och läroplaner beskrivs det som att förskolan och skolan "ska skapa demokratiska och dugliga samhällsmedlemmar". Om man vill kan man se hela förskole- och skolverksamheten som en 14 till 15-årig socialiseringsprocess som förbereder ungdomar för vuxenlivet och möjlighet till egenförsörjning. Att förankra miljömässiga värden finns upptaget i läroplanernas portalparagrafer men även inom många andra delar i läroplanerna och inom ämnen i grundskolan och kurser i gymnasieskolan.

6 Att värna demokrati 6 (27) Beskrivning Processen med syfte att värna demokratin ger eskilstunaborna och deras valda representanter information, insyn och möjlighet att bestämma över kommunens gemensamma angelägenheter. Öppenhet och kontroll stärks genom kommunikation och inslag av direktdemokrati och medborgardialog. Den kommunala organisationen ska vara tillgänglig för invånarna och ge förtroendevalda förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

7 Skapa möjligheter till insyn, inflytande och dialog 7 (27) Processmål ska 45 % av invånarna vara nöjda med möjligheten till inflytande och möjligheten att nå kommunens beslutsfattare.(en attraktiv stad) (KS, SBN, TSN) Data finns under indikator. Visar hur väl demokratin fungerar. Nivån för indikatorn ska öka till 42 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 41 procent för kvinnor och 38 procent för män år Utveckla och genomföra aktiviteter för att stärka barn och ungdomars upplevelse av inflytande och påverkan. (KS, alla nämnder och bolag) Öka andelen förstagångsväljare hösten Insatser att öka andelen förstagångsväljare i Eskilstuna genomförs läsåret 2013 och Insatser att öka andelen förstagångsväljare i Eskilstuna genomförs läsåret 2013 och Skapa förutsättningar för allmänna val Processmål Öka valdeltagandet för ungdomar samt för det 10 bostadsområden med lägst valdeltagande. (KS) Genomföra informationsinsatser och aktiviteter samt demokrativecka i syfte att öka valdeltagande bland ungdomar och i de tio valdistrikt med lägst valdeltagande. (KS, TSN, VN, AMF, BUN, KFN) 2014 är det valår och processmålet för mandatperioden är att öka valdeltagande hos ungdomar samt öka valdeltagande i de valdistrikt som hade lägst valdeltagande vid 2010 års val. Inför valet 2010 genomfördes en rad insatser för ökat valdeltagande i de valdistrikt i Eskilstuna som hade lågt valdeltagande. I dessa valdistrikt ökade valdeltaganden med mellan 3-10 %. Inga insatser genomfördes i Torshälla 2010 och valdeltagandet var lågt. Erfarenheter från forskning visar att insatser riktade mot särskilt prioriterade grupper är mer effektiva än allmänna informationsinsatser. Forskning visar också att valdeltagande påverkas positivt av metoder som innebär sociala möten med enskilda väljare. Det är dock viktigt att insatserna inte får negativa effekter som förstärker upplevelser av utanförskap. Lägre valdeltagande ökar sannolikheten för att det blir större skillnader mellan grupper i samhället enligt professor Sören Holmberg vid Göteborgs universitet, som är ledande svensk valforskare. Han menar att valen är det viktigaste instrumentet och hälsoindikatorn för demokratin. Därför är det viktigt att genomföra insatser som medför ökad kunskap om vikten om att rösta för att skapa ett mer jämlikt samhälle.

8 Att tillgodose behovet av utbildning 8 (27) Beskrivning Processen ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle. Processmål ska 65 procent av invånare 20 år ha grundläggande behörighet till universitet och högskola. (Höjd utbildningsnivå) Data finns i indikatorn. Visar kvalitén i gymnasiet. Nivån för indikatorn ska bibehållas på 62 procent under år 2012 jämfört med år Andelen av de kommunala grundskolorna som är diplomerade inom Grön Flagg eller Skola för Hållbar utveckling öka till 60 procent vårterminen maj 2014 ska samtliga kommunala förskolor vara diplomerade inom Grön Flagg. (BUN, TSN) Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i förskola Barn- och föräldraenkäterna i förskolan visar att barnen trivs och upplever trygghet och att föräldrarna är mycket nöjda med den kommunala förskolan. Jämförelse har inte kunnat göras med tidigare enkäter eftersom i enkäten 2013 har både bedömningsskalan och en del av frågorna i tidigare enkäter har bytts ut. Vid de självuppskattningar som förskolan gjort visar det sig att kunskapsbegreppet i den nya läroplanen blivit mer märkbar och fått större utrymme i verksamheten. Här har de sju pedagogikutvecklarna i sitt arbete tillsammans med förskolecheferna haft stor betydelse. Förskolan fortsätter att arbeta med det omställningsarbete som den reviderade läroplanen kräver. Resultatet av det systematiska kvalitetsarbetet som förskolan bedriver visar stor utveckling mot ökat lärandefokus. Även inför 2014 så finns ett utökat behov platser varför mer lokaler för förskoleverksamhet behövs. Förvaltningen kommer att arbeta vidare med att skapa fler platser genom att gå in i och anpassa lokaler centralt i kommunen, men även söka tillstånd att i anslutning till vissa förskolor och skolor ställa upp paviljonger. Tanken är att dessa paviljongen i framtiden, då och om behoven förändras, eventuellt kan användas till skol- eller fritidsverksamhet eller flyttas till någon annan plats där ett behov då är större. Förskolans gruppstorlekar behöver minskas. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att kartlägga om resurser används på ett effektivt sätt. Eventuellt kommer effektiviseringsåtgärder föreslås som utvecklar förskolans redan nu goda kvalitet.

9 Processmål 9 (27) Barnen ska uppleva lustfyllt lärande i förskolan. (BUN, TSN) Data redovisas i Indikatorn. Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka. Förskolan skall förbereda barnen inför åtagandet att alla elever senast vårterminen 2014 ska kunna läsa, skriva och räkna efter årskurs 1. Till slutet av läsåret 2014/2015 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och vårdnadshavare. Brukarenkäternas resultat gällande inflytande och lärande visar en förbättring från 2014 års mätning till 2015 (BUN, TSN) Brukarenkäternas resultat gällande inflytande och lärande visar en förbättring från 2013 års mätning till Digitala lärverktyg som metod för barns lärande har ökat till 30 juni a. Föräldrarna ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan. (BUN) Alla barn ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna. (BUN) Alla barn ska uppleva att de blir bemötta med respekt och lyssnade på. (BUN) Barn och vårdnadshavare upplever att de bemöts respektfullt på förskolan. Brukarenkätens resultat gällande trygghet och bemötande visar en förbättring från 2014 års mätning till Till slutet av läsåret 2013/2014 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och vårdnadshavare. Brukarenkäternas resultat gällande inflytande och lärande visar en förbättring från 2013 års mätning till 2014 Samtliga barn och vårdnadshavare upplever att de bemöts respektfullt på förskolan. Brukarenkätens resultat gällande trygghet och bemötande visar en förbättring från 2013 års mätning till Medborgare uttrycker ett stort förtroende för kommunens förskoleverksamhet. (BUN) 31 december 2014 är 100 % av de kommunala förskolorna diplomerade med Grön Flagg. Åtagandet för VP 2012 är 90 %. Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i grundskola Grundskolan har ett mycket starkt fokus på att förbättra betygsresultaten. Mellan vårterminen 2012 och 2013 har dock betygsmedelvärdet sjunkit från 197,7 till 194,1 poäng. Andelen elever behöriga för gymnasieskolan har glädjande ökat från 83,9 till 84,5 procent mellan åren. För att förbättra betygsresultaten finns i verksamhetsplanen fortsatt åtagande om förbättring av grundskolan betygsresultat i alla ämnen, men också speciellt att höja pojkarnas betygsmedelvärde i årskurs 9. Ett åtagande om att motverka den "antipluggkultur" som finns hos pojkar är ett medel för detta. Andelen elever med betyg A och B ska vara högre vårterminen 2015 än vårterminen Även fritidshemmen och förskoleklassens betydelse för att stimulera eleverna utveckling finns med i ett åtagande, liksom målsättningen att en ökad andel elever når målen i de nationella proven i årskurs 3 och 6. Ett medel för att förbättra resultaten är också att minska den ogiltiga frånvaron. För att få förbättrade resultat är det viktigt att eleverna trivs, har inflytande och blir

10 10 (27) bemötta med respekt och lyssnade på. Grundskoleeleverna känner sig trygga i den kommunala grundskolan. I enkäterna våren 2013 var medelvärdet på trygghet 3,6 på den 4-gradiga skalan. För läsåret 2014/15 finns åtagandet att denna nivå ska lägst uppnås på alla enheter. Samma nivå ska uppnås för bemötandet. När det gäller elevernas inflytande det ska det uppmäta värdet i enkäterna öka på enhetsnivå till vårterminen Våren 2013 var det 52 procent av grundskolorna som var diplomerade inom Grön Flagg. Åtagandet inför 2015 är att andelen ska ha ökat till 80 procent. Den av nämnden tidigare beslutade översynen av grundskolans organisation skjuts över till 2014 så att eventuella synpunkter från Skolinspektionens regelbundna tillsyn kan beaktas

11 Processmål 11 (27) Grundskolans elever upplever att de blir bemötta med respekt och lyssnade på. (BUN) Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. (BUN, TSN) Meritmedelvärde ska öka (BUN, TSN) Alla elever ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna. (BUN) Enhetens resultat i elevenkäten, frågeområde Ansvar och inflytande/fråga: Lärarna i min skola tar hänsyn till elevernas åsikter, och enhetens resultat i elevenkäten, frågeområde Trygghet och trivsel/fråga: Jag respekteras för den jag är av personalen på min skola. Enhetens resultat ska vid mätningen lå 2014/2015 ha minst värde 3,6 på en 4-gradig skala Andel elever med betyg A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 Under läsåret 2013/2014 ska grundskolan arbeta för att aktivt motverka och bryta de normer som skapar en anti-pluggkultur för pojkar. Målet är uppnått när pojkars meritvärde uppvisar en förbättring från vårterminen 2011 till vårterminen Meritmedelvärdet för åk 9 på enheten ska vara minst 10 p högre vt 2015 jämfört vt Elevers förståelse för och inflytande över sitt eget lärande ska utvecklas och kontinuerligt öka. Enhetens resultat i elevenkäten, frågeområde 04. Utveckling och lärande/frågorna: Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mer, Mina lärare gör undervisningen intressant och enhetens resultat frågeområde 05. Ansvar och inflytande/fråga: Lärarna tar hänsyn till elevernas åsikter. Enhetens resultat ska ha ökat vt 2015 jämfört med utgångsvärde vt 2014 Elever i grundskolans alla årskurser ska ges inflytande över sin utbildning i förhållande till ålder och mognad. Lärares planering ska visa hur detta inflytande organiseras. Elevers inflytande över det som sker i klassrummet och i fritidshemmet ska syfta till att eleven identifierar sitt eget lärande och skapar en identitet som en lärande individ. Denna identitet är grunden för motivation och ett kontinuerligt lärande under hela livet. Andelen elever som anser att skolarbetet är intressant ska vara minst 85 procent vårterminen 2014 och bibehållas vårterminen Eskilstunas invånare uttrycker ett stort förtroende för kommunens grundskola. (BUN) 5b. Alla elever ska uppleva trygghet i grundskolan. (BUN) 8. Andel elever som når målen i de nationella proven i skolår 3 och betygen i skolår 6. (Höjd utbildningsnivå) (BUN) Inga nivåer för indikatorn finns framtagna. Enhetens resultat i elevenkäten, frågeområde Trygghet och trivsel/fråga: Jag känner mig trygg i skolan Enhetens resultat ska vid mätningen lå 2014/2015 ha minst värde 3,6 på en 4-gradig skala Genomföra insatser för att stärka, uppmuntra och stimulera flickor och pojkar från förskoleklass till årskurs tre till läsning. (KS, BUN, TSN, KFN) Fritidshem och förskoleklass ska i ökad utsträckning stimulera elevernas utveckling och lärande. Andel elever som når målen i NP totalt vt 2015 ska ha ökat jämfört enhetens utgångsvärde vt 2014 Andel elever som når målen i NP i Svenska vt 2015 ska ha ökat jämfört enhetens utgångsvärde vt ska minst 85 % av elever ha betyg i 16 Den ogiltiga frånvaron i grundskolan ska

12 Processmål ämnen. (Höjd utbildningsnivå) (BUN) Data finns i indikatorn. Visar kvalitén i grundskolan. Nivån för indikatorn ska öka till 83 procent för flickor och 79 procent för pojkar under år 2012, att jämföras med 80,3 procent för flickor och 75,3 procent för pojkar år minska. (BUN, TSN) Den ogiltiga frånvaron i grundskolan ska minska mellan vt 2014 och vt Antal ogiltiga frånvarotillfällen i åk 7-9 på enheten ska ha minskat vt 2015, jämfört med vt (27) Från och med läsåret 2012/2013 ska central rapportering av frånvaro från samtliga grundskolor ske kvartalsvis och senast halvårsskiftet 2013 ska ett digitaliserat system införas som stöd för detta. Elever i grundskolan anser sig kunna tillräckligt för att ta ställning i miljöfrågor. Enhetens resultat i enkät, frågeområde 04. Utveckling och lärande/fråga: Jag har tillräckligt med kunskap för att ta ställning i miljöfrågor. Enhetens resultat ska ha ökat vt 2015 jämfört med utgångsvärde vt 2014 Alla elever ska uppfylla kunskapskraven i grundskolans 16 ämnen. (BUN, TSN) Flickors och pojkars kunskapsresultat ska förbättras i alla grundskolans ämnen vårterminen (BUN, TSN) Elevernas kunskapsresultat ska förbättras i alla grundskolans ämnen vt Andel elever i åk 9 på enheten som uppnått minst godkänt i 16 ämnen ska öka med 5% mellan vt 2014 och vt Under läsåret 2014/2015 ska grundskolan arbeta för att aktivt motverka och bryta de normer som skapar en anti-pluggkultur för pojkar. Under läsåret 2014/2015 ska grundskolan arbeta för att aktivt motverka och bryta de normer som skapar en stresskultur för flickor. Alla elever ska efter vårterminen 2015 kunna läsa, skriva och räkna senast i årskurs 1. Bedömning sker enligt gemensamma kriterier för samtliga grundskolor. Elever i grundskolan anser sig kunna tillräckligt för att ta ställning i miljöfrågor. Fritidshem och förskoleklass ska i ökad utsträckning stimulera elevernas utveckling och lärande. Enhetens resultat i enkät Fritidshem/frågeområde 04. Utbildning och lärande/frågorna: Jag kan få hjälp med läxorna på fritidshemmet om jag vill, och Jag lär mig nya saker på mitt fritidshem som hjälper mig i skolarbetet. Enhetens resultat ska ha ökat vt 2015 jämfört med utgångsvärde vt Pojkars meritvärde i åk 9 ska öka. Pojkars meritvärde på enheten ska öka med 10 p mellan vt 2014 och vt 2015 Andelen av de kommunala grundskolorna som är diplomerade inom Grön Flagg eller Skola för Hållbar utveckling öka till 80 procent vårterminen Åtagandet för VP 2012 var 50 %. Vid Delår var andelen diplomerade 52%. Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasieskola Gymnasieskolan har ett starkt fokus på att förbättra betygsresultaten ytterligare även om medelvärdet för betygspoängen ökade på nationella program från 13,6 till 13,7 mellan vt 2012 och vt Andelen elever som blev behöriga för högskolan ökade mellan åren och andelen elever som fick slutbetyg är på samma höga nivå med 98

13 procent som året innan. 13 (27) Ett processmål är att genomsnittliga betygsmedelvärdet ska vara över rikets Vårterminen 2013 var detta värde 14,0 poäng. Speciella ambitioner ska läggas på att genomsnittliga betygsmedelvärdet ökar för pojkar. En indikator, i form av betyg i ett antal kurser i årskurs 1, ska väljas ut för att i framtiden användas för insatser för att generellt höja betygsresultaten men även för att kunna följa och vidta åtgärder så att eleverna följer sina individuella utvecklingsplaner är första gången som avgångselever i gymnasieskolan får gymnasieexamen eller yrkesexamen. Processmålet är att alla elever får examen. Åtaganden finns om att elevernas motivation och intresse ska öka och även deras upplevelse av att ha inflytande liksom att känna trygghet. Allt för att betygsresultaten ska förbättras. Processutvecklingsgruppen-utbildning under 2013 tagit fram en modell för att mäta uppsatta mål för elever som går på introduktionsprogrammen. Målen kommer första gången att mätas våren 2014 och kan sedan fortsättningsvis användas som indikatorer för att mäta resultatförbättringar inom dessa program. Utöver det tidigare miljöåtagandet om att eleverna i gymnasieskolan anser att de har tillräckliga kunskaper för att ta ställning i miljöfrågor har ett ytterligare åtagande införts om att gymnasierna ska ha påbörjat att miljöcertifiera sig senast hösten 2014.

14 Processmål 14 (27) Alla elever ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna. (BUN) Elevernas bedömning av inflytande(området Ansvar och inflytande) i elevenkäten ska på den aggregerade nivån för hela gymnasieskolan ha ökat från 3,11 våren 2013 till 3,3 våren 2015 på den 4-gradiga skalan. Alla elever som avslutar ett nationellt program ska uppnå yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieexamen. (BUN) En lokal uppskattning görs i juni, nationellt av Skolverket i november, årligen Medborgare uttrycker ett stort förtroende för kommunens gymnasieskola. (BUN) 5c. Alla elever ska uppleva trygghet i gymnasieskolan (BUN) Genomsnittligt betygspoäng för elever som lämnar gymnasiet ska vara högre än riksgenomsnittet. (BUN) Elevernas bedömning av trygghet (området Trygghet och trivsel) i elevenkäten ska på den aggregerade nivån för hela gymnasieskolan ha ökat från 3,44 våren 2013 till 3,5 våren 2015 på den 4-gradiga skalan. Pojkars betygsmedelvärde ska öka på studieförberedande program från 14.7 poäng 2012 till 14,9 vt 2015 och på yrkesprogram från 13.2 poäng vt 2012 till 13, var pojkarnas medelvärde över riksmedelvärdet1 2,8 poäng på yrkesförberedande program, medan betygsmedelvärdet på högskoleförberedande program låg under riksmedelvärdet på 15,0. De nya värdena är baserade på att det genomsnittliga värdet för både pojkar och flickor ska bli 14,2 poäng som ligger över nuvarande riksmedelvärde. Flickors och pojkars kunskapsresultat ska förbättras i gymnasieskolans alla ämnen Elevernas kunskapsresultat ska förbättras i gymnasieskolans alla ämnen. Under våren 2014 väljs ett antal kurser i årskurs 1 ut som kan fungera som drivande nyckeltal för att generellt höja gymnasieelevernas resultat och som indikator för att elevens utbildning bedrivs enligt den individuella studieplanen. Den genomsnittliga betygspoängen för flickor och pojkar ska 2013 vara 14.0 poäng och öka till 14,2 poäng vårterminen ska genomsnittligt betygspoäng för elever som lämnar gymnasiet överstiga rikets. (Höjd utbildningsnivå) (BUN) Data finns i indikatorn. Visar kvalitén i gymnasiet. Ingen nivå för indikatorn finns fastställd för år 2012, nivån för 2015 ska överstiga riket. Nivån för år 2010 var 13,8. Andel invånare 20 år med grundläggande behörighet till universitetet och högskola. (BUN) ej samma som i indikatorn strategisk inriktning Andelen gymnasieelever som inom fyra år påbörjar studier på universitet och högskola ligger över riksgenomsnittet 2014 och Gymnasieskolans elever upplever att de blir bemötta med respekt och lyssnade på Alla elever på introduktionsprogram når uppsatta mål Flickors och pojkars kunskapsresultat ska

15 Processmål förbättras i gymnasieskolans alla ämnen. (BUN) 15 (27) Elevers motivation och intresse för lärandet ska öka. Elevernas bedömning i elevenkäten ( Området utbildning, studiesituation och bedömning) ska på den aggregerade nivån för hela gymnasieskolan ha ökat från 3,11 våren 2013 till 3,3 våren 2015 på den 4-gradiga skalan. Flickor och pojkar i gymnasieskolan upplever skolarbetet intressant. På en femgradig skala ska genomsnittsvärde 2013 och 2014 vara minst 3,5. Värdet 2012 var 3,4. Elever i gymnasieskolan anser sig kunna tillräckligt för att ta ställning i miljöfrågor. I elevenkäten 2015 ska medelvärdet på den aggregerade nivån för hela gymnasieskolan ha ökat från 2,96 till 3.3 på den 4-gradiga skalan. Mäts i årskurs 2 och resultat tas fram första gången vårterminen Alla gymnasier ska senast hösten 2014 påbörjat miljöcertifiering Effektiv organisation Processkvalitet Under 2013 har mycket arbete lagts ned på att ta fram processmål för de olika delprocesserna som finns inom nämndens verksamhetsområden. Likaså att ta ut de initialt viktigaste indikatorerna att följa upp i det nya BI-systemet. Vi räknar med att BI systemet ska kunna vara i drift inom förvaltningen under senare delen av våren Processkartläggning av stödprocesser på förvaltningskontoret håller på att genomföras. Kartläggningarna kommer att användas som underlag för att kvalitetssäkra stödprocesserna men även för att ta fram eventuella effektiviseringsåtgärder. I nästa steg under 2014 kommer vi att gå vidare med att skaffa underlag och viss mån även processkartlägga vissa delar av utbildningsprocesserna och stödprocesser inom enheter och verksamhetsområden. Utbildning i 10-punktsmodellen har skett av en hel del personal som arbetat med och kommer att arbeta med processkartläggningarna. Den mest framträdande e-tjänsten som tagits fram under 2013 är skolvalsprocessen i grundskolan, som kommer att börja användas våren Vi kommer även att göra en kartläggning och bedömning av vilka blanketter inom förvaltningen som är lämpliga att placera på den så kallade kommunautomaten. Efter detta kommer beslut tas om det finns vissa av dessa som kan vara lämpliga att utveckla till e-tjänster. Det system för frånvarohantering som finns i gymnasieskolan kommer successivt även att införas i grundskolan våren I förskolan är ett system för närvaroregistrering under upphandling och under våren 2014 räknar vi med att göra pilotstudier av ett upphandlat system. Inom utbildningsprocesserna har under 2013 mycket resurser tillförts för att i högre grad ge möjlighet till digitalisering av undervisningen. Bland annat har alla elever i grundskolans högstadium försetts med en egen dator/ipad. I gymnasieskolan har en skolportal införts och i förskolan har tillgång till lärplattor för barnen ökats avsevärt. Ett ökat digitalt stöd med tillgång till datorer/lärplattor och program/system kommer även att ske fortsättningsvis om ekonomin så tillåter.

16 16 (27) Resultatdrivande nyckeltal Nyckeltal Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Andel Gröna inköp % (rullande 12) Andel gröna inköp av livsmedel % (rullande 12) Antal e-tjänster Anta idéer/förbättringsförslag Andel enheter som aktivt använder styrkort

17 Processmål 17 (27) 400 Modiga idéer inlämnade från medarbetarna (minst en idé per enhet) samt 700 synpunkter inlämnade från invånarna. (KS, alla nämnder och bolag) Utreda införande av kommungemensamt kontaktcenter samt kartlägga vilka frågor som kan handläggas i kontaktcentret. (KS, alla nämnder) Utifrån beslut om en gemensam varumärkesplattform för platsen Eskilstuna ta fram aktivitetsplaner för hur respektive förvaltning och bolag kan bidra till varumärket Eskilstuna. (KS, alla nämnder och bolag) Andel ekologiska livsmedel, helår Utfall 2011 Prognos 2012 Budget 2013 Styrtal Processkvalitet Processmål 3. Ökande andel nöjda brukare och kunder SKI (En attraktiv stad) ska 80 procent av förvaltningars och bolags verksamheter för invånare analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Data finns i indikatorn. Visar hur jämställdheten är i kommunkoncernens verksamheter Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga jämförande siffror för år 2010 finns ska elförbrukning per årsarbetare minska till högst kilowattimme per årsarbetare i kommunkoncernen. (Ekologisk uthållighet) Data finns i indikatorn. Visar hur framgångsrik kommunkoncernen är att minska elförbrukningen. Nivån för indikatorn ska sjunka till kwh/årsarbetare år 2012, att jämföras med kwh/årsarbetare för år ska 40 procent vara ekologiska livsmedel. Visar hur stor andel av maten till brukarna som har en god kvalitét. Nivån för indikatorn ska öka till 30 procent år 2012, att jämföras med 25 procent för år Andel anställda i kommunkoncernen som jobbar på en arbetsplats som är miljöcertifierad (reviderad senaste 2 åren). (Ekologisk uthållighet) Data visas i indikatorn. Visar på miljömedvetenhet och vilja till ständiga förbättringar. Nivån för indikatorn ska öka till 20 procent år Alla offentliga verksamhetsrestauranger och kaféer ska kravmärkas och andelen ekologiska livsmedel ska öka till minst 36 procent. (KS, BUN, TSN, VN) Andelen ekologiska livsmedel ska till juni 2015 öka till 40 procent. Mäts årligen. Nivån för 2013 var 30,5 procent. Ska öka till 36% till dec december 2014 ska förvaltningskontoret vara miljöcertifierat

18 Processmål 2012, att jämföras med 17 procent för år (27) 21. Tillgänglighetsmått, de fyra värdena som hämtas från kvalitet i korthet ska öka. (Kvalitet) Data finns i indikatorerna Visar på en effektiv och serviceinriktad organisation. Nivåer för indikatorn sätts för 2012 till 78 procent får svar på e-post inom 2 dagar, 77 procent får kontakt med handläggare vid telefonkontakt, 85 procent uppfattar gott bemötande vid telefonkontakt samt 88 procent anser att det är lätt att hitta på kommunens webbplats. Jämförande siffror för 2010 är 71 procent får svar på e-post inom 2 dagar, 69 procent får kontakt med handläggare vid telefonkontakt, 82 procent uppfattar gott bemötande vid telefonkontakt samt 88 procent anser att det är lätt att hitta på kommunens webbplats. 23. Effektiv styrning av verksamhetsprocesser. (Kvalitet) Alla verksamhetsprocesser ska ha syfte, processmål och servicenivå. Medarbetare inom barn- och utbildningsnämnden svarar på 82 procent av inkommen e-post inom två dagar, såväl extern som intern. Mäts med stickprov var nivån 71 % Tydlig avsändaridentitet: det ska alltid framgå vem avsändaren är när vi kommunicerar med medborgare och men varandra I kommunikationen med medborgare och varandra ska det tydligt framgå vem avsändaren är, var i organisationen avsändaren finns samt kompletta kontaktuppgifter till avsändaren. Det innebär att alla medarbetare alltid använder kommunens mall när man framställer brev och andra dokument. I e-posten ska kompletta avsändaruppgifter enligt anvisning finnas. När man svarar i telefonen svarar man alltid med enhetsnamn samt för- och efternamn. Förvaltningsledningen tar fram ett informationspaket som samtliga chefer i förvaltningen ska förankra på sina arbetsplatser. Kommunikationsstrategen ansvarar för arbetet. Uppföljning sker genom stickprovsundersökning Minst tre insatser ska påbörjas under 2014 för att utveckla det förebyggande och främjande arbetet för barn och unga i samarbete med andra förvaltningar. Val av insatser ska utgå från nuläge och ha en grund i vetenskaplig och/eller beprövad erfarenhet Bidra till att genomföra minst 80 procent av de förbättringar som anges i handlingsplanen utifrån kommunkompassen under Målet är att öka resultatet i kommunkompassens mätning från 503 poäng 2011 till 580 poäng Barn och utbildningsnämndens samtliga verksamheter ska samverka med övriga nämnder för att i större omfattning uppnå kommunens 4-åriga processmål. Medarbetare Medarbetarenkäten våren 2013 uppvisade ett förbättrat totalresultat men resultaten på olika verksamhetsområden och enheter och även arbetslag varierar mycket. Även inför 2014 behöver därför framförallt värdena för upplevd arbetstakt och arbetsrelaterad utmattning sänkas. Mest påtagligt är det i förskolan. Enheterna har därför i samarbete med förvaltningens centrala HR-enhet tagit fram åtgärdsplaner på enheterna. Speciellt så ska dessa frågor under 2014 lyftas fram i medarbetarsamtalet med syftet att förbättra det förebyggande hälsoarbetet hos våra medarbetare. En målsättning är även att värdet på målkvalitet ska ha förbättrats i medarbetarenkäten Under 2014 kommer antalet förstelärare att utökas i grundskolan och gymnasieskolan. Ännu så länge har inget beslut tagits beträffande lektorer i gymnasieskolan så införs legitimationskravet i alla skolformer, vilket bland annat innebär att bara legitimerade lärare får sätta betyg i grundskolan och gymnasieskolan. Brist finns redan idag på legitimerade lärare främst i matematik och naturvetenskapliga ämnen i grundskolan men även av behöriga speciallärare generellt. Förutom att försöka rekrytera fler behöriga lärare kommer förvaltningen även stimulera att redan anställda lärare breddar sin utbildning med hjälp av det så kallade lärarlyftet. Inom förskolan

19 19 (27) finns många förskollärare som endast har lokal behörighet vilket skulle behöva utökas till full legitimationsbehörighet. Introduktionslåret för nyanställda kommer att förändras på så sätt att det inte i fortsättningen är arbetsgivaren som ger det slutliga omdömet. På grund av de minskade elevkullarna som ska börja i gymnasieskolan 2014 och 2015 måste omställningen av personal fortsätta varefter man kan förvänta sig att elevantalet vänder uppåt igen Under 2014 kommer den största delen av förvaltningens personal att genomgå kommunens utbildning i Modigt medarbetarskap vilket medför att det tyvärr bara finns begränsade möjligheter att införa annan generell kompetensutveckling i förvaltningen, t.ex. i jämställdhet och utbildning för att motverka droganvändning hos ungdomar, som under 2013 visat sig öka. Vi räknar med att redan 2014 kommer alla medarbetare i barn- och utbildningsförvaltningen ha en individuell medarbetaröverenskommelse.

20 Nyckeltal 20 (27) Personalstruktur tillsvidare anställda Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Totalt antal årsarbetare kvinnor män Antal övertaliga Resultatdrivande nyckeltal Resultatdrivande nyckeltal Hållbart medarbetarengagemang (HME) Utfall 2012 Prognos 2013 Budget kvinnor - -män - Kort sjukfrånvaro, rullande 12 i procent 2,9 2,8 2,7 -kvinnor 3,2 3,0 2,9 -män 1,7 2,0 1,9 Sjukfrånvaro, rullande 12 i procent 5,5 5,2 5,0 -kvinnor 6,1 5,7 5,5 -män 2,6 2,9 3,0 Frisknärvaro, rullande 12 i procent kvinnor män Andel medarbetare som utnyttjar friskförmån Aktivt användande av metoder från modigt medarbetarskap Medarbetare Processmål 24. Ledarskapsindex 25. Medarbetaindex. (Attraktiv arbetsgivare) ska minst 91 procent av medarbetare uppleva att de har god hälsa. (Attraktiv arbetsgivare) Data finns i indikatorn. Visar att medarbetarna har bra arbetsmiljö. Nivån för indikatorn ska öka till 91 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 88,9 procent för kvinnor och 90,0 procent för män år Eskilstuna kommuns övergripande mål är god hälsa på arbetsplatsen. Arbetsgivaren vill uppmuntra och stödja medarbetaren att ta ansvar för att bibehålla och förbättra den egna hälsan. Vardagsmotion som cykling stimuleras. Förutom alkohol- och drogfria arbetsplatser vill nu arbetsgivaren också skapa rökfri arbetstid. (KS, alla nämnder och bolag) I 2014 års medarbetarenkät på barn- och

21 Processmål 21 (27) utbildningsförvaltningen ska totalvärdet för upplevd arbetstakt för män och kvinnor minska till riktvärdet 30. Värdet 2013 var 33,8. I 2014 års medarbetarenkät på barn- och utbildningsförvaltningen ska totalvärdet för upplevd arbetstakt för män och kvinnor minska till riktvärdet 30. (Nygammalt) I 2014 års medarbetarenkät på barn- och utbildningsförvaltningen ska totalvärdet för upplevd arbetsrelaterad utmattning för kvinnor och män minska till riktvärdet 30. Värdet 2013 var 36,8. I 2014 års medarbetarenkät på barn- och utbildningsförvaltningen ska totalvärdet för upplevd arbetsrelaterad utmattning för kvinnor och män minska till riktvärdet 30. (Nygammalt) För att förbättra det förebyggande och hälsofrämjande arbetet ska dessa frågor speciellt lyftas fram i 2014 års medarbetarsamtal. 27. Andel medarbetare med önskad sysselsättningsgrad. (Attraktiv arbetsgivare) ska minst 9,5 procent av medarbetare vara födda utanför Norden. (Attraktiv arbetsgivare) Data finns i indikatorn. Visar att den kommunala organisationen speglar etniciteten i Eskilstuna som ort. Nivån för indikatorn ska öka till 8 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 6,7 procent för kvinnor och 8,6 procent för män år ska minst 90 procent av medarbetarna vara stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun. (Attraktiv arbetsgivare) Data finns i indikatorn. Visar att medarbetarna är nöjda. Nivån för indikatorn ska öka till 84 procent för både kvinnor och män under år 2012, att jämföras med 80,4 procent för kvinnor och 79,0 procent för män år Under 2014 ska en uppföljning ske på samtliga förvaltningar och bolag, att planen för genomförande av utvecklingssatsningen Modigt medarbetarskap fullföljs. (KS, alla nämnder och bolag) Alla medarbetare ska senast 2014 genomgått kompetenssatsningen modigt medarbetarskap. Barn- och utbildningsförvaltningen ska förbättra sitt arbete kring målkvalitet. Samtliga förvaltningar når minst riktvärde 70 i kommande medarbetarenkät. 100 procent av alla medarbetare ska ha en individuell medarbetar-överenskommelse under våren 2015 Mäts i medarbetarenkäten Ekonomi Sammanfattning Ökningen av barn- och elevantalet inom förskolan och grundskolan ger förutsättning för en stabil ekonomi De båda verksamhetsområdena presterar balanserade budgetar till Värre är det med gymnasieskolans ekonomi. Elevminskningen försämrar intäkterna och verksamheten får svårt att nå en balanserad budget utan omställningar och

22 neddragningar. 22 (27) Kostnaderna för barn och elever i behov av särskilt stöd har ökat och förväntas öka än mer under Merparten av nämndens enheter, som är inriktade på att ge barn och elever särskilt stöd, har svårigheter att driva verksamheten inom givna budgetramar. Ekonomiskt läge inför 2014 I budgeten för 2014 har kommunfullmäktige ökad budgetramen för grundskolan med 5,0 miljoner kronor och fattat ett beslut om ett riktat bidrag på 10,0 miljoner kronor till förskolan för att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten. I kompletterande årsplan tog kommunfullmäktige beslut om att öka ramen för gymnasieskolan med 5, 0 miljoner kronor enligt majoritetens förslag. Barn- och utbildningsnämndens totala ekonomi bedöms vara i balans till årsskiftet 2013/2014. Möjligen kan ett överskott uppstå som kan föras över till nästkommande år. Nämndens alla enheter har med sig ackumulerade under- eller överskott från tidigare år. Ett överskott ska användas i verksamheten under kommande år och ett underskott ska återställas efter två verksamhetsår. Syftet med modellen är att öka långsiktigheten och att stärka resursstyrningen. Verksamheterna ges också möjlighet att styra förbrukningen av ekonomiska resurser mellan åren. Förskolan och grundskolan får ekonomisk draghjälp tack vare barn- och elevtillströmningen. En ekonomisk medvetenhet och en god ekonomisk hushållning bidrar till att verksamheterna har en ekonomi i balans. Gymnasieskolans ansträngda ekonomi kan främst härledas till lägre intäkter på grund av ett minskat elevantal. Särskilt oroväckande är gymnasieskolans ekonomiska situation med sjunkande elevkullar och stora ackumulerade underskott från tidigare år. Gymnasieskolan har ställt om sin verksamhet under ett antal år. För att fullt ut komma tillrätta med situationen bör verksamhetens ställas om ytterligare. Trycket på mångkulturella enheten har ökat när det gäller alla verksamhetsgrenar. Det ekonomiska anslaget räcker inte för verksamhetens utökade åtagande. Barn- och utbildningsnämnden har som en konsekvens beslutat om ekonomisk förstärkning under tidigare år. En översyn av verksamheten pågår. Ett nytt resursfördelningssystem har införts i förskolan och grundskolan till ingången av Under 2013 har gymnasieskolans resursfördelningssystem omarbetats och en reviderad modell införlivas till Samtidigt utreds hanteringen av tilläggsbeloppen i kommunen, vilket kan leda till både ekonomiska och organisatoriska förändringar för barn- och utbildningsnämnden. Den nya hanteringen av grund- och tilläggsbelopp införlivas till Ekonomiska utmaningar till 2014 Resurstilldelningen till gymnasieskolan är låg. Ytterligare omställningar behöver genomdrivas. Gymnasieskolans verksamhet bedrivs inom tre stora enheter som tillvaratar stordriftsfördelarna. Vid en jämförelse med liknande kommuner har Eskilstunas gymnasieskola en låg resurstilldelning. Kostnaderna för barn och elever i behov av särskilt stöd har ökat under senare år och förväntas öka även under Det gäller mångkulturella enhetens alla verksamhetsgrenar: Välkomsten, internationella klasser, Slussen, modersmålsstödet och modersmålsundervisningen. Även omsorgsverksamheten (stöd och service), delar av särskolan och förskolans resursenhet har svårt att balansera budgeten. Det ekonomiska anslaget räcker inte för de ökade åtagandena. Satsningen på fler elevdatorer och lärplattor medför ökade kostnader. Kapitalkostnaderna är till en viss del finansierade via ramförstärkningar.

23 23 (27) Supportkostnader tillkommer för varje dator och lärplatta. Barn- och utbildningsnämnden har som en konsekvens utökat budgeten (genom omprioriteringar) för datasupport och kapitalkostnader till Förskolans nattverksamhet, den så kallande dygnet-runt-verksamheten, behöver en förändrad resursfördelningsmodell. I dagsläget är verksamheten anslagsfinansierad. Finansieringsformen tar inte hänsyn till de kostnader som kommer av volymförändringar i verksamheten på ett önskvärt sätt. En utredning är påbörjad och ett särskilt beslut om ny finansieringsmodell arbetas fram under En förutsättning för förbättrade betygsresultat är ökad kompetens hos förskollärare och lärare, med hjälp av bland annat förskollärarlyftet och lärarlyftet och andra riktade insatser för att bredda och höja lärares ämneskompetenser. Budgeten måste ta hänsyn till de ökade kostnaderna. Insatserna är delvis finansierade med statsbidrag men bidragen räcker inte till för att fullt ut täcka kostnaderna. Familjecentralernas verksamhet har delvis varit ofinansierad. Verksamheten har utökats utan att anslaget justerats. En höjning av budgeten är därför nödvändig till Det nya resurssystemet kommer med stor sannolikhet innebära anpassningar eftersom det som idag erbjuds i form av så kallade fria kommunövergripande nyttigheter kommer åtminstone till viss del överföras till skolpengens grundbelopp och i ett sökbart tilläggsbelopp. Det innebär troligtvis stora omställningar inom nuvarande stödfunktioner. Utredningen ska vara klar innan sommaren 2014 och med ett införande till I viken utsträckning barn- och utbildningsnämnden kan vidta effektiviseringsåtgärder inom administrationen enligt förvaltningarnas gemensamma åtagande på 20 miljoner kronor går i nuläget inte att överblicka med hänsyn till det nya resursfördelningssystemet, och kan med säkerhet inte ge några effekter under Demografiska förändringar Demografiska förändringar med ökat barn- och elevantal i förskolan och grundskolan och minskat elevantal i gymnasieskolan är uppenbart även 2014, se bilaga 1. En del av ökningen kan hänföras till ökad invandring. Tendensen på ökad segregationen i grundskolan måste uppmärksammas, varför det kontinuerliga arbetet med aktiv lokalplanering blir än mer viktigt och kan ge möjligheter att bryta denna negativa trend. Lokalplanering och lokalanpassning kommer att vara mycket viktigt för att klara det utökade barn- och elevantalet i förskolan och grundskolan även om elevutvecklingen kan komma att brytas av en utökad friskoleetablering under kommande år. Lokalanpassning och ombyggnad prioriteras före nybyggnation. I gymnasieskolan, med en minskning av elevantalet, planeras ombyggnation för ökad lokaleffektivisering. För att verksamheten i förskolan ska kunna utvecklas behövs både fler platser för att alla barn ska få möjlighet att gå i förskolan och utveckla idéer om hur personaltätheten kan ökas. Barn- och utbildningsnämnden behöver som en konsekvens öka investeringsutrymmet till kommande år för att anpassa och ställa i ordning förskolelokaler till det ökade barnantalet.

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2 Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013 Grundskoleområde 2 Sammanfattning Grundskoleområdets vision: "Hos oss får du mötas, glädjas och lyckas" ligger som grund för vårt arbete att utveckla verksamheten och

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Arbetsmaterial. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2013. Verksamhetsåret 2013 och läsåret 2013/2014

Arbetsmaterial. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2013. Verksamhetsåret 2013 och läsåret 2013/2014 Barn- och utbildningsförvaltningen 2012-11-27 1 (21) Barn- och utbildningsnämnden BUN/2012:604 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2013 Verksamhetsåret 2013 och läsåret 2013/2014 Arbetsmaterial

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun 2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun Flens Kommun 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Styrdokument... 2 Nationella mål... 2 Färdplan Flen 2014-17... 2 Strategidokumentet...

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola n Beslut Linköpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Linköpings kommun Tillsyn i Linköpings kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Linköpings kommun under hösten 2016. Tillsynen har

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur

Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete. vägledning och struktur Skolors och förskolors systematiska kvalitetsarbete vägledning och struktur Det gemensamma systematiska kvalitetsarbetet på Lidingö En viktig utgångspunkt i allt kvalitetsarbete är att barnets bästa sätts

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret

1(7) DANDERYDS KOMMUN Utbildnings- och kulturkontoret 1(7) Birgitta Jacobsson Inbjudan för nominering 2(7) Barn- och utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2014 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande, engagemang

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola * rik duy ';',4417*At 24317.5 e/6/4 Agi 14V,9, Hermods Gymnasium AB Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Hermods Gymnasium Göteborg beläget i Göteborgs kommun Tillsyn i Hermods

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-08-23 Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Läroplanen för förskolan (lpfö98/16) 2.2 Utveckling och lärande Förvaltningens

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun

irn Beslut för grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun irn Beslut Dnr 44-2015:9774 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Lindholmen belägen i Göteborgs kommun 2(7) Dnr 44-2015:9774

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret

Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 0 Kvalitetsrapport för Fredriksbergsskolan läsåret 2015-2016 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I förskoleklass grundskola åk 1-9 fritidshem Ansvarig rektor Kristin Hägglund 1 2 Innehåll Styrkort 2015-2016... 1

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:9438 Föreningen Backaskolan Org.nr. 846500-1777 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Backaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

BUNS STYRKORT

BUNS STYRKORT Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-10-08 BUNS STYRKORT 2009 2010 FÖRSLAG Vid sammanställningen på Lövsta var det följande områden som fick flest markeringar. Vi har försökt

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Malmö kommun. Beslut. Malmö kommun Dnr :4548 r% Skolinspektionen Beslut Malmö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund Beslut 2(8) Tillsyn i Malmö kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4337 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Estetiska skolan, gymnasiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Lokal verksamhetsplan BUF

Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF Lokal verksamhetsplan BUF 2010 (Grundskoleområde 2) Hållsta skola Kursiverad text från BoU-förvaltningen, övrigt från GSO2 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 44-2015:9775 Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn i Centrina Kviberg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9775 Tillsyn i Centrina

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket

Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket Utbildning Gävle Vi gjorde under 2014 av med 20 mnkr för mycket men vi har för mycken vi har 20 000 barn och elever 5 800 Kommunal verksamhet 5 000 platser i förskola 350 platser i pedagogisk omsorg

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110

Barn- och utbildningsförvaltningen. Verksamhetsplan 2014-2018. Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2014-2018 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-14 80 Reviderad 2014-12-18 110 Innehåll Inledning... 3 Lagstiftning, mål och riktlinjer... 3

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola en Beslut Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag Beslut 2 (7) Tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag

Läs mer

Barn- och utbildningsplan

Barn- och utbildningsplan Barn- och utbildningsplan En skola som ställer krav är en skola som bryr sig All verksamhet i Staffanstorps kommuns förskolor och skolor ska bedrivas i enlighet med Barn- och utbildningsplanen och genomsyras

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige

Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Köpings kommun ska vara en av de bästa skolkommunerna i Sverige Skolplan 2015 2019 Vår skolplan Barn- och utbildningsnämnden, kommundelsnämnden och social- och arbetsmarknadsnämnden har antagit en skolplan

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2012. Verksamhetsåret 2012 och läsåret 2012/2013

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2012. Verksamhetsåret 2012 och läsåret 2012/2013 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2012 Verksamhetsåret 2012 och läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 VÅR MÅLSTYRNING FRÅN VISION TILL ÅTAGANDEN... 4 OMVÄRLDSANALYS...

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kvalitetsrapport Förskola

Kvalitetsrapport Förskola Kvalitetsrapport Förskola Läsåret 2015/2016 Förskolans namn.. Förskolechef. 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av förskolan. Beskriv kortfattat organisation: ledning, pedagoger, arbetslag

Läs mer

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Datum 150904 1 (9) Kvalitetsanalys för Boo Gårds skola läsåret 2014/15 Varje skola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Rademachergatan Datum 1 (8) 2016-12-14 Verksamhetsrapport 2016 Rademachergatan Innehållsförteckning 2 (8) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Hållbar utveckling... 5 Utveckla lärande, omsorg, normer och

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015

Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-02-19 Plan över det systematiska kvalitetsarbetet 2015 HUVUDMANNANIVÅ Alla skolor och förskolor i Mellerud ska bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4338 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för grundskola efter tillsyn i Estetiska skolan, högstadiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Beskit Dnr 44-2015:9692 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredric.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Göteborg belägen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2016:6149 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för Gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet i Skövde belägen i Skövde kommun 2 (7) Tillsyn i IT gymnasiet i Skövde

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan. Kronan F Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskoleklass / Grundskolan / Grundsärskolan Kronan F-6 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 Redovisning av aktuella kunskapsresultat... 4 REDOVISNING

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden

Nämndens verksamhetsplan 2014. FOKUS-nämnden Nämndens verksamhetsplan 2014 FOKUS-nämnden Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Kommunfullmäktiges utvecklingsområden... 3 4 HÅLLBAR UTVECKLING... 3 5 ATTRAKTIV KOMMUN... 4

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Stockholms kommun Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Bromma gymnasium beläget i Stockholms kommun 2 (7) Tillsyn i Bromma gymnasium har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 44-2015:9656 Mikael Elias Gymnasium AB Org.nr. 556558-3282 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Mikael Elias Gymnasium i Göteborg belägen i Göteborgs kommun 2 (7) Tillsyn i Mikael Elias Gymnasium

Läs mer

Kvalitetsrapport Fritidshem

Kvalitetsrapport Fritidshem Kvalitetsrapport Fritidshem Fritidshemmets namn Rektor.. 1. Beskrivning av verksamheten 2 En kort presentation av fritidhemmet, t.ex. text från Om Fritidshemmet på er hemsida. Beskriv kortfattat organisation:

Läs mer

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag

Bilaga 1: Redovisning av statistik och statsbidrag Bilaga 1: Redovisning av statistik statsbidrag Utbildningsnämnden Innehåll 1 Statistik för förskola pedagogisk omsorg... 2 1.1 Personaltäthet utbildningsnivå i förskolor i Danderyd... 2 2 Statistik för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut Helsingborgs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Bårslövs skola belägen i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18

Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 2016-06-01 1 (14) Övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet i förskolor och skolor i Höörs kommun 2015-18 Inledning I skollagen beskrivs att varje huvudman systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Åstorps kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kvidinge skola belägen i Åstorps kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2016:11243 Fria Läroverken i Sverige AB Organ'. 556917-2041 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Fria Läroverken Linköping belägen i Linköpings kommun 2 (9)

Läs mer

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13 bilaga 0 Barn och utbildningsnämnden datum 040 uppfyllelse et är uppfyllt. en uppnår eller överträffar fastställda målnivåer. Jämfört med föregående år: et är delvis uppfyllt. en har mindre avvikelser

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun

Beslut för förskola. ein 5 Skolinspektionen. efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun. Beslut. Örnsköldsviks kommun ein 5 Beslut Örnsköldsviks kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun 2 (9) Tillsyn i Örnsköldsviks kommun har genomfört tillsyn av Örnsköldsviks kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:4582 Tyska Skolan Göteborg ekonomiska förening Org.nr. 769604-3608 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Victoriaskolan belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 44-2015:4582

Läs mer

Preliminär Verksamhetsplan 2016 för överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs kommuner

Preliminär Verksamhetsplan 2016 för överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs kommuner Preliminär Verksamhetsplan 2016 för överförmyndarnämnden för Eskilstuna och Strängnäs kommuner Sammanfattning Sedan den 1 januari 2015 har Eskilstuna och Strängnäs kommuner en gemensam överförmyndarnämnd.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9639 Framtidsgymnasiet Öst AB Org.nr. 556530-4481 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet Nyköping belägen i Nyköpings kommun 2 (8) Tillsyn

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4206 Aktiebolaget Sigrid Rudebecks Skola Org.nr. 556357-1248 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Sigrid Rudebecks gymnasium belägen i Göteborgs kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004

Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004 Gnosjö kommuns Kvalitetsredovisning 2004 Gnosjöanda i skolan - samverkan för elevens bästa med inriktning mot en lärande organisation. Vart är organisationen på väg? VISION VERKSAMHETSIDÉ Hur kommer vi

Läs mer

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018

En offensiv skola. Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola Skolplan för Kristianstads kommun 2012 2018 En offensiv skola i en trygg miljö där alla får chansen Utbildning ger individen möjlighet att öppna nya dörrar, se saker ur nya perspektiv

Läs mer

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga.

Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter sin förmåga. Mål för barn- och utbildningsnämnden budgetåret 2015. Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2014-04-09 Trygg, kompetent, målinriktad och jämlik skola som uttrycks av glädje där alla får utvecklas efter

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Skolinspektionen Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Barn- och familjenämnden

Barn- och familjenämnden Barn- och familjenämnden Ordförande: Lena Emilsson Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Förskola Grundskola Särskola Fritidshem Fritidsgårdar Individ- och familjeomsorg Övergripande

Läs mer

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun

Beslut för gymnasieskola. efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun fin Skolinspektionen Beslut Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer