Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016"

Transkript

1 Barn- och utbildningsnämnden (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Förslag till beslut Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till behov och prioriteringar för 2016 godkännes och överlämnas till kommunstyrelsen. Sammanfattning Nämndens främsta prioritering för 2016 är förbättrade kunskapsresultat både i grundskola och i gymnasieskola genom ökat fokus på de nationella målen ökad likvärdighet i både förskola, grundskola och gymnasieskola genom riktade insatser utifrån varje enskild enhets förutsättningar och utvecklingsbehov förbättrat stöd och effektiviseringar genom snabbare och flexiblare omställningar och tydligare processer Därutöver behöver antal barn per årsarbetare och barngruppernas storlek minska i förskolan. Barn- och utbildningsnämnden behöver som en konsekvens utöka antal förskoleplatser och anpassa och ställa iordning förskolelokaler till färre barn per årsarbetare i förskolan. Antal elever i grundskolan växer kraftigt i Eskilstuna och insatser behöver göras för att anpassa och dimensionera grundskolelokaler för att möta den demografiska förändringen. Inom några år behöver en ny grundskola byggas eller motsvarande lokalyta tillskapas genom förhyrning för att möta det ökade befolkningsunderlaget. En förutsättning för förbättrade resultat är breddad kompetens hos förskollärare och lärare och ett aktivt arbete för långsiktig försörjning av enhetschefer och behöriga lärare. En annan viktig insats är att, främst inom förskolan och grundskolan, arbeta med insatser mot arbetsrelaterad utmattning och hög arbetsbelastning och att stärka vår personal i sin yrkesutövning för att vara en attraktiv arbetsgivare.

2 Eskilstuna kommun (5) Barn- och utbildningsnämndens prognoser pekar på en ekonomi i balans till Ärendebeskrivning Enligt Eskilstuna kommuns styrsystem ska samtliga nämnder besluta om behov och prioriteringar till 2016 som ett underlag till kommunfullmäktiges årsplan, samt till nämndens egen verksamhetsplan för Dokumentet ska sändas till kommunstyrelsen senast 22 april och presenteras på budgetberedningen. Omvärld Demografiska förändringar med ett ökat antal barn i förskola och ett ökat elevantal i grundskolan och i gymnasieskolan påverkar nämndens planering. Ökad oro och snabba förändringar i världen leder till att en del av ökningen av barn och elever i Eskilstuna kan hänföras till ökad invandring. Den kommunala grundskolan och den kommunala gymnasieskolan kommer successivt att ställas om till fler elever. Kommunala förskolan kommer att ställa om till fler avdelningar och ökad personaltätheten utifrån det långsiktiga målet att öka andel pedagogisk personal/barn i förskolan. Redan i nuläget finns svårigheter att rekrytera lärare inom vissa områden. På sikt kommer lärarbristen i Sverige att bli bekymmersam på ett bredare plan. Lärarlegitimationen som inträder i full kraft från 1 juli 2015 innebär att framförallt grundskolan behöver rekrytera lärare med bredare ämneskompetenser. Nämndens nuläge och korrigeringar för 2015 Verksamhetsberättelsen för 2014 visade en ökning av det genomsnittliga meritmedelvärdet för årskurs 9, vårterminen Andelen elever med betyg A och B ökade också. Andel elever med betyg godkänt i 16 ämnen i årskurs 9 minskade något. Den genomsnittliga betygspoängen för elever som gick ut den kommunala gymnasieskolan i våras var 13.8 (riket 14.0). Totala andelen elever som fick gymnasieexamen var 90.1% (riket 88.5%). En förbättring av grundskolan höstterminsbetyg för 2014 gör att prognosen för betygsresultaten i grundskola pekar på en förbättring vårterminen Grundskolan måste ha ett ökat fokus på kunskapsuppdraget, att alla elever ska nå målen med skolans arbete och att så många som möjligt ska nå de högre betygen. Ett ökat samarbete mellan våra egna verksamhetsområden och mellan förvaltningar för att nå högre måluppfyllelse i både grundskola och gymnasieskola är angeläget. Medarbetarenkäten hösten 2014 visade att arbetsbelastning och medarbetarnas bedömning av arbetsrelaterad utmattning är hög på många enheter, främst i

3 Eskilstuna kommun (5) förskolan och grundskolan och kräver långsiktiga insatser. Insatser infördes redan 2014 och pågår Bemötande och tillgänglighet behöver förbättras och arbete kommer att fortsätta för att höja transparensen och tillgängligheten i syfte att förbättra medborgarnas möjlighet till insyn, delaktighet och påverkan. Bokslutet 2014 visade på ett positivt ekonomiskt resultat. Antalet elever i grundskolan ökade kraftigt under 2014 och elevunderlaget i gymnasieskolan ökar efter många år med vikande elevtillströmning. Antal barn i förskolan ökade marginellt Barn- och elevtillströmningen förväntas stiga inom nämndens alla verksamhetsområden fortsättningsvis. Överskottet från 2014 på ca 10 mnkr behövs för att hantera barn- och elevökningen i verksamheten vilket medför ett ökat lokal- och personalbehov. Prognosen för 2015 visar på ett positivt resultat på ca 10 mnkr. Inriktning på prioriteringar inför 2016 Nämndens viktigaste insatser för att stärka kommunens strategiska mål är givetvis att höja utbildningsnivån genom att förstärka kunskapsresultaten hos barn och unga från förskola över grundskola och i gymnasieskolan. Viktigt är att prioritera så att verksamheterna kan fokusera på sitt läroplansuppdrag med de nationella målen. Dessutom bidrar nämnden till kommunens strategiska mål genom fördjupat samarbete med andra aktörer, integration av nationella och lokala mål, miljöcertifiering av förskolor och skolor och ökat användande av ekologiska livsmedel. Den främsta prioriteringen för nämndens verksamhet inför 2016 är förbättrade betygsresultat både i grundskolan och i gymnasieskolan och att fler elever också kan nå de högre betygen. För att åstadkomma det behövs ökat fokus på de nationella målen för förskola och skola och ett minskat fokus på de kommunala åtagandena förstärkning av förskolechefers och rektorers pedagogiska ledarskap utveckling av fritidshemmens roll i förbättring av kunskapsresultaten rekrytering och kompetensutveckling av personal, såsom behöriga förskollärare, lärare och chefer nedprioritera aktiviteter som förtar fokus från kärnuppdraget Ett annat prioriterat område är ökad likvärdighet i både förskola, grundskola och gymnasieskola genom att rikta insatser utifrån varje enskild enhets förutsättningar och utvecklingsbehov

4 Eskilstuna kommun (5) aktivt planera och anpassa lokaler för att klara det utökade elevantalet i grundskolan och gymnasieskolan och för att utöka antalet årsarbetare och minska barngruppernas storlek i förskolan uppmärksamma den ökade segregationen och genom aktiv lokalplanering skapa möjligheter att bryta denna negativa trend prioritera lokalanpassning och ombyggnad före nybyggnation arbeta med insatser mot arbetsrelaterad utmattning och hög arbetsbelastning och att stärka vår personal i sin yrkesutövning för att vara en attraktiv arbetsgivare ansvara för genomförande av det kommunala aktivitetsansvaret som innebär att samla information om ungdomar mellan år som omfattas av aktivitetsansvaret och föreslå åtgärder Ett tredje område att prioritera är stöd och effektiviseringar genom att stödprocesserna inom förvaltningen förbättras kortsiktiga lösningar minskar till förmån för långsiktiga åtgärder utveckla nytänkande och kreativa metoder så att verksamheten snabbare kan ställa om efter förändrade behov, till exempel då fler elever än förväntat inte går i anvisad skola, eller då en fristående verksamhet etablerar sig med minskat elevunderlag som följd i kommunala verksamheter arbeta tillsammans med fristående skolutförare för att möta den demografiska ökningen inom alla skolformer förbättra arbetet kring bemötande och tillgänglighet för att förbättra medborgarnas möjlighet till insyn, delaktighet och påverkan Effektiviseringsområden Med anledning av det ekonomiska läget i Eskilstuna kommun har varje nämnd ombetts att redovisa hur nivåsänkning av kostnader om 2.7 % kan möjliggöras för För barn- och utbildningsnämnden innebär det en nivåsänkning på ca 53 mnkr. Vid framtagning av förslag har nämnden prioriterat att inte minska personalkostnader för att motverka risken för försämrade kunskapsresultat och arbetsmiljö. En grov uppskattning av kostnadsbesparingar har gjorts och innan beslut kan tas om effektiviseringar behöver utredningar och konsekvensanalyser göras. Nedan följer förslag på åtgärder som kan vidtas. Förslag på egna effektiviseringsområden inom barn- och utbildningsnämnden dimensionera förskoleplatserna utifrån höstens barnsiffror samt lösa det ökade platsbehovet på våren genom att skapa 5-årsgrupper (årlig besparing på ca 5

5 Eskilstuna kommun (5) hitta billigare och smartare lokallösningar genom att använda befintliga lokaler och anpassa lokaler till snabbare omställningar (besparing på ca 10 mnkr/år på några års sikt) avveckla eller avknoppa pedagogisk omsorg (dagbarnvårdarna) som idag inte är ekonomiskt bärkraftiga och svåra att bemanna (besparing på ca 1.5 inte starta Jobbcirkus, en interaktiv utställning som hjälper unga att reflektera kring sina framtida jobbplaner och stärker ungas studie- och yrkesvalkompetens och arbetsmarknadskunskaper (besparing på ca 0.5 minska IT-supportkostnader genom att se över vilken support som är absolut nödvändig och önskvärd (besparing på ca 5 Idéer om processgemensamma effektiviseringsområden slå ihop två kommunala utförare av förskola och grundskola till en gemensam (besparing på Torshälla stads nämnd, barn-och utbildningsnämnd och kommunövergripande nivå på ca 3 minska landsbygdsstödet då dagens ersättning baseras på lägre volymer än vad landsbygdsskolorna har idag (besparing på ca 1 starta egna LSS-boenden (besparing på ca 5 Förslag på kommunkoncerngemensamma effektiviseringsåtgärder minska andelen ekologiska livsmedel från 40 % till 25 % (besparing på ca 3 se över kostorganisationen så att både inköp, tillverkning och bemanning blir kostnadseffektiv (besparing på ca 3 effektivisera rekryteringsprocessen (besparing på kommunövergripande nivå på ca 5 avveckla Ecofriends som koncept (besparing på kommunövergripande nivå på ca 2 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Åsa Lundkvist förvaltningschef Fredrik Westberg ekonomichef

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet

Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01. Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Kvalitetsgranskning Rapport 2014:01 Kommunernas resursfördelning och arbete mot segregationens negativa effekter i skolväsendet Skolinspektionens rapport 2014:1 Diarienummer 400-2011:6497 Stockholm 2014

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor

Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor Kartläggning av varför så få elever når målen i Haninge kommuns skolor 2 Förord Denna rapport från Barn- och utbildningsförvaltningen i Haninge ger en mycket självkritisk bild av läget i kommunens skolor.

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Specialdestinerade statsbidrag Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola? rir 2014:25 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift

Läs mer

Huvudmannens styrning av grundskolan

Huvudmannens styrning av grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2015:01 Huvudmannens styrning av grundskolan - ett uppdrag med eleven i fokus Skolinspektionens rapport 2015:01 Diarienummer 400-2013:2398 Stockholm 2015 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o

Beslut. efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Oh Beslut Upplands-Bro kommun upplands-bro.kommun@upplands-bro.se. Beslut efter tillsyn av Upplands-Bro kommun. U ppl ands-br o Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Sverige behöver fler lärare

Sverige behöver fler lärare Sverige behöver fler lärare Perspektiv på läraryrket LÄRARBRIST Kunskap kommer inte av sig själv Om kunskap kom av sig själv skulle lärarbristen inte vara ett problem. Men nu är det inte riktigt så. Saknas

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng

Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng Kvalitetsgranskning Rapport 2009:4 Ingen aning utan uppföljning hur 20 kommuner följer upp sin v u xen utbi ld n i ng www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:4 Diarienummer 2008:376 Stockholm

Läs mer

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare?

riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Statens dimensionering av lärarutbildningen utbildas rätt antal lärare? rir 2014:18 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet

Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Regeringskansliet Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag Samlad redovisning och analys inom yrkesutbildningsområdet Dnr U2014/5371/S Härmed redovisas uppdrag 37 i Skolverkets

Läs mer

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan?

Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? Rapport 360 2011 Vad gör kommunerna för ungdomar som inte går i gymnasieskolan? En rapport om det kommunala informationsansvaret (uppföljningsansvaret) Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Skolinspektionens rapport 2012:7

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

Vad gör försteläraren?

Vad gör försteläraren? Vad gör försteläraren? 2 Förord År 2013 tog Skolverket fram rapporten Vem är försteläraren? i syfte att besvara frågor om reformens införande och att beskriva vilka som anställts som förstelärare. Nu är

Läs mer

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner

Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj. En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Ge oss kraft att förändra Pg. 90 1909-2 Rapport Hållbar utveckling i skolan var god dröj En kunskapsöversikt över lärande för hållbar utveckling i Sveriges kommuner Rapporten är framtagen av Naturskyddsföreningen

Läs mer

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning

Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande och samverkan utbildning omvärld för Förskola & Grundskola och Gymnasie & Vuxenutbildning Strategi för skolutveckling genom entreprenöriellt lärande

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan

Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan Använd den digitala kraften i skolan - Fem förslag för att ta vara på kraften i moderna lärverktyg i skolan 1. Inledning Omkring 1880, när den tyske filosofen Friedrich Nietzsche var 38 år fick han problem

Läs mer

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet

Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet Hur gör vi det bättre? Framgångsfaktorer för att förbättra resultaten i Kommunens Kvalitet i Korthet 2014 Förord Kommunernas arbete med att förbättra sina resultat kopplat till de mått som används inom

Läs mer