Arbetsmaterial. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan Verksamhetsåret 2013 och läsåret 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmaterial. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2013. Verksamhetsåret 2013 och läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen (21) Barn- och utbildningsnämnden BUN/2012:604 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2013 Verksamhetsåret 2013 och läsåret 2013/2014 Arbetsmaterial

2 Eskilstuna kommun 2 (21) Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden prioriterar även under 2013 förbättrade kunskapsresultat och ett fortsatt arbete med att införa och genomföra de nationella reformerna. Detta återspeglas både i nämndens 1-åriga åtaganden såväl som i de nya 4-åriga processmålen. Årets verksamhetsplan är framskriven utifrån de sju övergripande verksamhetsprocesserna, med riktade åtaganden och processmål för förskolan, grundskolan respektive gymnasieskolan. I framtagande av årets verksamhetsplan har ett starkt fokus lagts på att de tre delprocesserna för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan som en helhet. Åtaganden inom en verksamhet ska där det är möjligt stödjas av åtaganden i de andra två verksamheterna. Under 2013 fortsätter satsningen på att utveckla IKT-området inom förskola, grundskola och gymnasieskolan. Inom förskolan fortsätter arbetet med en ökad användning av lärplattor. En särskild satsning görs inom grundskolan för att tillgodose behovet av en god tillgång till elevdatorer. För detta är särskilda medel från kommunstyrelsen avsatta. Inom både grundskolan och gymnasieskolan prioriteras en satsning på att införa ett nytt verktyg för elevdokumentation och kommunikation med elever och föräldrar. En central del i det nya resursfördelningssystemet är en förändring av kriterierna i nämndens strukturindex där ökad hänsyn tas till föräldrars utbildningsbakgrund och fortsatt utredning om att lokalkostnader läggs in i elevpengen till förvaltningarna och de fristående skolorna. Förslag finns även på att starta så kallade självstyrande enheter i kommunen och en inspektörsfunktion som kommer ge betydande omställningsbehov inom förvaltningen. I remissyttrandena kring förslagen har nämnden tryckt på behovet av omställningstid på minst ett halvt år, helst hela För 2013 är förstärkningen till barn- och utbildningsnämndens grundskola 21 mnkr, för gymnasieskolan 5 mkr och till förskolan 3 mnkr. Dessutom genomförs en satsning på IT-utvecklingen i grundskolan. Tillsammans med de ökade statsbidragen är förstärkningen knappt 36 mnkr. Samtidigt försvinner engångsmedel i form av projektmedel och överskott på cirka 30 mnkr till Därtill kommer det årliga effektiviseringskravet som minskar budgetramen med 9 mnkr.

3 Eskilstuna kommun 3 (21) Omvärldsanalys Från och med 1 juli 2011 gäller en ny skollag i Sverige. Det infördes också nya läroplaner för förskola och grundskola. Gymnasieskolan förändrades och en ny betygsskala infördes. Arbetet med att införa och genomföra de reviderade nationella styrdokumenten inleddes halvårsskiftet Det arbetet kommer även fortsättningsvis att prioriteras och också under 2013 ha en stor påverkan på verksamheterna inom barn- och utbildningsnämndens områden. Det nya betygssystemet både i grundskolan och i gymnasieskolan gäller fullt ut från och med höstterminen 2013 och det kommer att förenkla arbetet. Förutsättningarna för ett fortsatt lyckat implementeringsarbete är goda utifrån det utvecklingsarbete som bedrivits de senaste åren inom ramen för Hållbar skolutveckling. Fortsatt ökning av inflyttade och nyanlända till kommunen kommer att ställa stora krav på anpassningsarbete inom hela nämndens ansvarsområde, liksom det ökade antalet barn/elever i förskolan och grundskolan samt minskat antalet elever i gymnasieskolan fram till Med den just nu vikande konjunkturen kan 2014 bli ett mycket besvärligare år än 2013.

4 Eskilstuna kommun 4 (21) Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre delar: Sociala värden; att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Eskilstuna handlar det bland annat om social omsorg, utbildning och trygghet, jämställdhet, mångfald, ickediskriminering, jämlika villkor, den enskildes personliga och kulturella välfärd och en god folkhälsa. Miljömässiga värden; att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Eskilstuna handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan. Samhällsekonomiska värden; att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Eskilstuna handlar det bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, kommunikationer, möjligheten att driva företag och handel, tillgänglig kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde Att tillgodose behovet av utbildning Processen ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle. Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i förskola 4-åriga processmål Barnen ska uppleva lustfyllt lärande i förskolan Mäts årligen med start 2013, redovisas på flickor och pojkar Föräldrarna ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan Mäts årligen, redovisas på flickor och pojkar. Nivå 2011; flickor 4,5 pojkar 4,4 Mål 2015; 4,5 för flickor/pojkar

5 Eskilstuna kommun 5 (21) Alla barn ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna Mäts årligen med start 2013 redovisas på flickor och pojkar Alla barn ska uppleva att de blir bemötta med respekt och lyssnade på. Mäts årligen med start 2013, redovisas på flickor och pojkar Medborgare uttrycker ett stort förtroende för kommunens förskoleverksamhet Mäts i NKI och SCBs medborgarindex, redovisas på kvinnor och män. NKI 2011: 72,3 (riket 75,5) Mål 2015: 75 SCB 2010: 6,6 (riket 6,8) Mål 2015:7.0 Organisationsindikatorer, Strategisk inriktning Barnens upplevelse av hur roligt det är i förskolan(höjd utbildningsnivå) Nivån för indikatorn ska bibehållas på 2,8 i snitt på en skala 1-3 för både flickor och pojkar under år 2013 jämfört med år 2012 Antalet barn per personal i förskolan. (Höjd utbildningsnivå) Ingen nivå för indikatorn finns fastställd för år 2013, men ska vara i nivå med jämförelsekommunerna. 1-åriga åtaganden Till slutet av läsåret 2013/2014 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser inom språk, matematik och naturvetenskap synliggjorda och kommunicerade med barn och vårdnadshavare. Brukarenkäternas resultat gällande inflytande och lärande visar en förbättring från 2013 års mätning till Samtliga barn och vårdnadshavare upplever att de bemöts respektfullt på förskolan. Brukarenkätens resultat gällande trygghet och bemötande visar en förbättring från 2013 års mätning till maj 2014 är 100 % av de kommunala förskolorna diplomerade med Grön Flagg. Åtagandet för VP 2012 är 90 %. Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

6 Eskilstuna kommun 6 (21) Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i grundskola 4-åriga processmål Alla elever ska uppfylla kunskapskraven i minst 16 av grundskolans ämnen Mäts årligen i årskurs 6 och 9. Redovisas på flickor och pojkar. Kunskapsresultat årskurs 6 i form av betyg mäts första gången ht Resultat för årskurs 9 vt 2012 var 78,3 %. (Könsuppdelad statistik tas fram till läsåret 2012/2013) Andel elever med högsta betyget A och B ska öka Mäts årligen i årskurs 9. Redovisas på flickor och pojkar. Mäts för första gången vt Meritmedelvärdet ska öka Mäts årligen i årskurs 9. Redovisas på flickor och pojkar. Nationell statistik för årskurs 9 för 2012 är ännu ej redovisad Grundskolans elever upplever att de blir bemötta med respekt och lyssnade på Mäts årligen i årskurs 2, 5 och 8. Redovisas på flickor och pojkar. Nuläge: flickor 4,32 pojkar 4,22 (totalt 4,27) Alla elever ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna Mäts årligen i årskurs 2, 5 och 8. Redovisas på flickor och pojkar. Nuläge: flickor 3,88 pojkar 3,73(totalt 3,8) Eskilstunas invånare uttrycker ett stort förtroende för kommunens grundskola Mäts i NKI och SCBs medborgarindex. Redovisas på flickor och pojkar. NKI 2011: 72,3 (riket 75,5) Mål 2015: 75 SCB 2010: 6,6 (riket 6,8) Mål 2015:7,0 Alla elever ska uppleva trygghet i grundskolan Mäts årligen. Redovisas på flickor och pojkar. 2011: flickor 4,5, pojkar 4,4. Mål ,5 flickor/pojkar

7 Eskilstuna kommun 7 (21) Organisationsindikatorer, Strategisk inriktning Andel elever som når målen i de nationella proven i skolår 3 och betygen i skolår 6. (Höjd utbildningsnivå) 2015 ska minst 85 % av eleverna ha betyg i 16 ämnen. (Höjd utbildningsnivå) Avser årskurs 9. Målet för 2012 var 83 procent för flickor samt 79 procent för pojkar. För samtliga huvudmän var resultatet för pojkar 78,8 % och för flickor 83,8 %. 1-åriga åtaganden Elevernas kunskapsresultat ska förbättras i alla grundskolans ämnen vårterminen Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som når minst betyget E skall öka på alla skolenheter i den kommunala grundskolan. Meritmedelvärdet för pojkar och flickor i årskurs 9 ska öka på varje skolenhet. Förbättringen avser en årlig ökning från vårterminen 2012 till vårterminen Den ogiltiga frånvaron i grundskolan ska minska. Från och med läsåret 2012/2013 ska central rapportering av frånvaro från samtliga grundskolor ske kvartalsvis och senast halvårsskiftet 2013 ska ett digitaliserat system vara infört som stöd för detta. Andelen elever som anser att skolarbetet är intressant ska vara minst 90 procent vårterminen 2013 och bibehållas vårterminen Nivån avser både pojkars och flickors resultat. Vårterminen 2012 var nivån 90 %. (Könsuppdelad statistik tas fram vårterminen 2013) På en femgradig skala värderas nivåerna tre, fyra och fem som intressant. Efter vårterminen 2014 ska andelen av de kommunala grundskolorna som är diplomerade inom Grön Flagg eller Skola för Hållbar utveckling öka till 60 procent vårterminen Åtagandet för VP 2012 är 50 %. Elever i grundskolan anser sig kunna tillräckligt för att ta ställning i miljöfrågor. Mäts i årskurs 8 och resultat tas fram första gången vårterminen 2013.

8 Eskilstuna kommun 8 (21) Fritidshem ska i ökad utsträckning stimulera elevernas utveckling och lärande. Andelen elever som anger det i brukarenkäter ska öka med 5 procentenheter mellan 2012 och Att alla skolenheter ska via en självskattning göra en bedömning av samverkan mellan skolor och fritidshem där resultatet skall öka år från år. Under läsåret 2013/2014 ska grundskolan arbeta för att aktivt motverka och bryta de normer som skapar en anti-pluggkultur för pojkar. Målet är uppnått när pojkars meritvärde uppvisar en förbättring från vårterminen 2011 till vårterminen Meritvärdet för pojkar i de kommunala grundskolorna var vårterminen ,4 och ,1. Under läsåret 2013/2014 ska grundskolan arbeta för att aktivt motverka och bryta de normer som skapar en stresskultur för flickor. Målet är uppnått när färre av flickorna uppger att de upplever kontinuerlig stress i elevenkäten 2013 än i 2011-års Liv och hälsa ung-enkät. I Liv- och hälsa ung 2011 upplevde 32 % av flickorna i årskurs sju stress minst en gång i veckan. Detsamma uppgav 48 % av flickorna i årskurs åtta i vår egen enkät Alla elever ska efter vårterminen 2014 kunna läsa, skriva och räkna senast i årskurs 1. Bedömning sker enligt gemensamma kriterier för samtliga grundskolor. Det samverkansprojekt mellan AMN och BUN som startats under 2012 angående grundskoleelever med oförklarad frånvaro ska fortsätta under 2013 med inriktning på minst två grundskoleområden. Alla årskurs 4-6-klassrum är interaktiva senaste december 2013 och alla årskurs 7-9-klasser har tillgång till ett interaktivt klassrum senast 31 december Under läsåret 2013/2014 ska alla elever erbjudas hälsobesök i förskoleklass, i årskurs 2 med vaccinering, i årskurs 4 och årskurs 7.

9 Eskilstuna kommun 9 (21) Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasieskolan 4-åriga processmål Gymnasieskolans elever upplever att de blir bemötta med respekt och lyssnade på. Mäts årligen. Redovisas på flickor och pojkar. Nuläge: flickor 3,75 pojkar 3,8 (Totalt 3,8) Alla elever ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna Mäts årligen. Redovisas på flickor och pojkar. Nuläge flickor 3,62 pojkar 3,65 (Totalt 3,63) Alla elever ska uppleva trygghet i gymnasieskolan Mäts årligen alla elever. Redovisas på flickor och pojkar. Nuläge flickor 4,3 pojkar 4,4 (Totalt 4,4) Genomsnittligt betygspoäng för elever som lämnar gymnasiet ska vara högre än riksgenomsnittet. Mäts årligen. Redovisas på kvinnor och män. I den nationella statistiken för 2011 var siffran 13,6. (Nationell statistik saknar könsuppdelning). Alla elever som avslutar ett nationellt program ska uppnå yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieexamen. En lokal uppskattning görs i juni och nationell statistik redovisas årligen i november. Redovisas på flickor och pojkar. Alla elever på introduktionsprogram når uppsatta mål. Mäts genom att följa upp elevens resultat under gymnasietiden utifrån ingångsvärden och mål i studieplaner. Medborgare uttrycker ett stort förtroende för kommunens gymnasieskola. Mäts årligen alla elever samt NKI och SCBs medborgarindex. Redovisas på kvinnor och män. NKI 2011: 71 (riket 67,9) SCB 2010: kvinnor 6,7 män 6,2 (Totalt 6,4) Riket 6,6

10 Eskilstuna kommun 10 (21) Organisationsindikatorer, Strategisk inriktning ska genomsnittligt betygspoäng för elever som lämnar gymnasieskolan överstiga rikets. (Höjd utbildningsnivå) 2015 ska 65 procent av invånare 20 år ha grundläggande behörighet till universitet och högskola. (Höjd utbildningsnivå) 1-åriga åtaganden Eskilstuna ska tillhandahålla en attraktiv gymnasieskola. Som ett resultat får minst 80 procent av flickor och pojkar i den kommunala skolan slutbetyg 2013 och Andelen gymnasieelever som inom fyra år påbörjar studier på universitet och högskola ligger över riksgenomsnittet 2013 och Elevernas kunskapsresultat ska förbättras i gymnasieskolans alla ämnen. Den genomsnittliga betygspoängen för flickor och pojkar ska 2013 vara 14.0 poäng och öka till 14,2 poäng vårterminen Elevers motivation och intresse för lärandet ska öka. Flickor och pojkar i gymnasieskolan upplever skolarbetet intressant. På en femgradig skala ska genomsnittsvärde 2013 och 2014 vara minst 3,5. Värdet 2012 var 3,4. Elever i gymnasieskolan anser sig kunna tillräckligt för att ta ställning i miljöfrågor. Mäts i årskurs 3 och resultat tas fram första gången vårterminen Alla gymnasie-elever ska erbjudas hälsobesök med hälsosamtal i årskurs 1.

11 Eskilstuna kommun 11 (21) Gemensamt 4-åriga processmål Öka valdeltagandet för ungdomar samt för de 10 bostadsområden med lägst valdeltagande. Organisationsindikatorer, strategisk inriktning Andel av förvaltningars och bolags verksamhetsprocesser ut mot invånare som har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga siffror för år 2012 är ännu framtagna ska andelen ekologiska livsmedel uppgå till minst 40 procent. Mäts månadsvis och rapporteras i delårsrapport samt årsberättelse 1-åriga åtaganden Barn och utbildningsnämndens samtliga verksamheter ska samverka med övriga nämnder för att i större omfattning uppnå kommunens 4-åriga processmål. Öka andelen förstagångsväljare hösten Insatser att öka andelen förstagångsväljare i Eskilstuna genomförs läsåret 2013 och Andelen ekologiska livsmedel ska 2013 öka till 40 procent. Mäts årligen. Nivån för 2011 var 35 procent. Alla nämnder och styrelser ska redovisa hur de utifrån sina uppdrag genomför aktiviteter för att främja kultur och trivsel i staden. För att säkra en jämställd service i våra välfärdstjänster ska alla verksamhetsprocesser analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. För att minska miljöpåverkan ska alla verksamhetsprocesser analyseras och åtgärder redovisas för hur de kan minska sin miljöpåverkan. För att förbättra hälsan ska alla verksamhetsprocesser analyseras och åtgärder redovisas för hur de kan främja jämlik hälsa.

12 Eskilstuna kommun 12 (21) Processkvalitet Organisationsindikatorer, Strategisk inriktning Index för invånare som är nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter Andel anställda i kommunkoncernen som jobbar på en arbetsplats som är miljöcertifierad (reviderad de senaste två åren) (Ekologisk uthållighet) Tillgänglighetsmått. Andel som får svar på e-post inom två dagar. (Kvalitet) Tillgänglighetsmått, andel som får kontakt med handläggare vid telefonkontakt (Kvalitet) Tillgänglighetsmått, andel som uppfattar gott bemötande vid telefonkontakt (Kvalitet) Tillgänglighetsmått, lätt att hitta på kommunens webbplats. (Kvalitet) Elförbrukning per årsarbetare i kommunkoncernen (Ekologisk uthållighet) Energiförbrukning för tjänsteresor med bil (Ekologisk uthållighet) Upplevd nytta av internportalen (Kvalitet) Mäts årligen i medarbetarenkäten. Antal verksamhetsprocesser där syfte och processmål är formulerade. (Kvalitet) 1-åriga åtaganden Den regelbundna användningen av intranätet ska öka bland medarbetarna från 67 procent 2011 till 90 procent i medarbetarundersökningen var andelen 71,3 % Bidra till att genomföra minst 80 procent av de förbättringar som anges i handlingsplanen utifrån kommunkompassen under Målet är att öka resultatet i kommunkompassens mätning från 503 poäng 2011 till 580 poäng Medarbetare inom barn- och utbildningsnämnden svarar på 82 procent av inkommen e-post inom två dagar, såväl extern som intern. Mäts med stickprov var nivån 71 %

13 Eskilstuna kommun 13 (21) Medarbetare Organisationsindikatorer Strategisk inriktning Ledarskapsindex (Attraktiv arbetsgivare) Medarbetarindex (Attraktiv arbetsgivare) Andel medarbetare som upplever god hälsa (Attraktiv arbetsgivare) Andel medarbetar med önskad sysselsättningsgrad (Attraktiv arbetsgivare) Andel medarbetar som är födda utanför Norden (Attraktiv arbetsgivare) Andel medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun (Attraktiv arbetsgivare) 1-åriga åtaganden I 2013 års medarbetarenkät på Barn- och utbildningsförvaltningen ska totalvärdet för upplevd arbetstakt för kvinnor och män minska från 34 år 2012 till riktvärdet 30. I 2013 års medarbetarenkät på Barn- och utbildningsförvaltningen ska totalvärdet för upplevd arbetsrelaterad utmattning för kvinnor och män minska från 36 år 2012 till riktvärdet 30. Barn- och utbildningsförvaltningen ska förbättra sitt arbete kring målkvalitet. Samtliga förvaltningar når minst riktvärde 70 i kommande medarbetarenkät. 75 procent av alla medarbetare ska ha en individuell medarbetaröverenskommelse under Mäts i medarbetarenkäten 2013.

14 Eskilstuna kommun 14 (21) Ekonomiskt läge inför 2013 Det nya resursfördelningssystemet som införs till kommande år innebär att kommunfullmäktige fattar beslut om skolpengen till Eskilstunas förskolor och grundskolor. Skolpengen ska garantera en likvärdighet i tilldelningen mellan Eskilstunas olika utförare. Därefter äger respektive huvudman rätten att förfoga över sin egen interna fördelning och tilldelning. Barn- och utbildningsnämnden kommer benämna sin interna skolpeng för ett á-pris. En kommungemensam utbildningsinspektörsfunktion införs till Delar av barn- och utbildningsnämndens ansvar flyttas över till funktionen och minskar nämndens ram som ett led i finansieringen av funktionen. Försöksverksamhet med självstyrande enheter aktualiseras till höstterminen För nämnden innebär det att grundskolor kommer lyftas ur organisationen för en placering direkt under kommunstyrelsen. Tanken med stadsbidraget till gymnasieskolan var att det skulle minska ytterligare till 2013 med hänvisning till den nya gymnasiereformen GY11. Det stora sparbetinget var utformat som en trappa som från och med 2015 skulle ge en besparing för staten på 1,35 mdkr. Nu har regeringen bestämt att besparingen inte ska genomförs, vilket innebär att kommunsveriges gymnasieskolor inte behöver spara 895 mnkr. För gymnasieskolorna i Eskilstuna rör det sig om 9 mnkr i minskad besparing. Den ekonomiska tilldelningen till grundskolan i Eskilstuna ligger under riksgenomsnittlig nivå och för gymnasieskolan mycket under genomsnittlig tilldelning. Vid en jämförelse med Sveriges större städer avviker Eskilstuna. För 2011 var kostnaden per elev för Eskilstunas grundskolor kr lägre jämfört med motsvarande större städer. För gymnasieskolan i Eskilstuna ser det ut på motsvarande sätt. Vid en jämförelse med större städerna så saknas kr per elev. För förskolan kommer barnkullarna att öka relativt marginellt de närmaste åren. För grundskolan är ökningen av elevantalet mera påtaglig. Gymnasieskolans elevkullar minskar fram till 2015 för att därefter vända uppåt igen. Gymnasieskolan måste anpassa kostnaderna till det minskade elevantalet och fram till 2014 dessutom bedriva både den nya och gamla gymnasieskolan parallellt. Ändrade förutsättningar till 2013 Överskottet från 2012 är närmare 18 mnkr. Medlen används till kvalitativa förstärkningar av tillfällig art. Därutöver har nämnden för 2012 en tillfällig

15 Eskilstuna kommun 15 (21) förstärkning bestående av projektmedel på drygt 11 mnkr avsedda för projektet Betyg i minst 16 ämnen. För 2013 är förstärkningen till barn- och utbildningsnämndens grundskola 21 mnkr, för gymnasieskolan 5 mkr och till förskolan 3 mnkr. Dessutom genomförs en satsning på IT-utvecklingen i grundskolan. Tillsammans med de ökade statsbidragen är förstärkningen knappt 36 mnkr. Samtidigt försvinner engångsmedel i form av projektmedel och överskott på cirka 30 mnkr till Därtill kommer det årliga effektiviseringskravet som minskar budgetramen med 9 mnkr. Grundskolans strukturtillägg är omarbetat till I stora drag kan förändringen sammanfattas med att viktningen för elevens föräldrars utbildningsnivå ökar samtidigt som viktningen rörande elevens härkomst minskar. Numera är också förskoleklassen medtagen i resurstilldelningen. Förändringen bygger på aktuell forskning. Se bilaga 2 för strukturtillägg Förvaltningen fortsätter omställningsarbetet under Det är framförallt gymnasieskolan som står för det största omställningsbehovet. Modellen som infördes 2011, där heltidsövertalig personal flyttas över till personalpoolen, kommer att behöva användas även IT-satsningen, med bland annat digitala klassrum för grundskolan, kommer att kräva ett resurstillskott inom barn- och utbildningsnämndens budget, utöver de 2 mnkr som tillskjuts i årsplan Nämndens åtagande 34. För att minska administrationen med 20 miljoner kronor årligen från år 2016, ska en gemensam handlingsplan utarbetas i kommunkoncernen som tydliggör områden för effektivisering. (KS, alla nämnder). Budget per verksamhetsområde Verksamhet, mnkr Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Förvaltningsgemensamt 86,4 88,0 74,1 133,1 Förskola 452,0 484,9 486,0 526,5 Grundskola 754,6 759,8 758,9 783,7 Gymnasieskola 315,5 304,0 311,6 302,4 Omsorgsverksamhet 75,1 79,2 86,0 80,4 Särskola 64,6 58,7 58,8 59,2 Summa 1 748, , , ,2 *) budgeten för förvaltningsgemensamt är ej fullt ut jämförbar mellan år 2012 och Mångkulturella enhetens och stödcentrums budget är fr.o.m flyttad till förvaltningsgemensamt.

16 Eskilstuna kommun 16 (21) Verksamhetsnyckeltal, volymer Antal barn och elever Budget 2013 Förskola Inskrivna barn i kommunens förskolor* Inskrivna barn i fristående förskolor* Totalt Grundskola Elever i kommunens grundskolor Elever i fristående grundskolor Totalt Gymnasieskola Elever i kommunens gymnasieskolor Elever i fristående gymnasieskolor Totalt *) inkluderar pedagogisk omsorg. Resultaträkning Resultaträkning, mnkr Prognos 2012 Budget 2013 Verksamhetens intäkter 198,0 200,0 Varav avgifter 55,0 55,0 bidrag 68,0 70,0 Verksamhetens kostnader 1 973, ,2 Varav personalkostnader 1 229, ,4 lokalkostnader 267,0 263,0 avskrivningar 21,8 22,8 interna räntor 2,7 3,0 köp av huvudverksamhet 348,0 350,0 övrigt 104,0 105,0

17 Eskilstuna kommun 17 (21) Resultaträkning, mnkr Prognos 2012 Budget 2013 Verksamhetens nettokostnader 1 775, ,2 Nämndbidrag 1 740, ,2 Över- och underskott från tidigare år 17,7 Ej förbrukade projektmedel 3,0 Demografisk fond* 13,2 Resultat -0,8 0 Nettoinvesteringar anläggningar 59,5 64,0 Nettoinvesteringar inventarier 20,0 25,0 Nettoinvesteringar totalt 79,5 89,0 *) demografisk fond upphör till 2013.

18 Eskilstuna kommun 18 (21) Á-priser för barn- och utbildningsnämndens förskolor och grundskolor* Á-priser (kr) Budget 2013 Budget 2012 Förskola 1-2 åringar åringar Pedagogisk omsorg Grundskola Förskoleklass Åk Åk Åk Fritidshem *) gymnasieskolans á-priser/programpriser redovisas separat. Se bilaga 1. Investeringar Ombyggnationen av Djurgårdsskolan är en konsekvens av det ökade elevunderlaget och är därutöver en direkt följd av att Odlarskolan avvecklas som kommunal grundskola. Den sedan tidigare planerade ombyggnationen av Skogsängsskolan är avbruten. Investeringsmedlen kommer istället användas till att bygga en övervåning på Djurgårdsskolans nyligen färdigställda huskropp. Ombyggnationen blir klar under Projektet har dock visat sig bli dyrare än beräknat. Nämnden gör därav nödvändiga omprioriteringar i sin investeringsbudget. Ärla skolas kommande tillbyggnation befinner sig i en projekteringsfas och byggnationen beräknas påbörja under Ärlas skolas paviljong är undermålig och kommer att avvecklas. Tillbyggnaden är nödvändig för att rymma elevunderlaget. Därutöver befinner sig Rinmanskolans undervisningskök i en upphandlingsfas. Köket kommer att byggas om under Under kommande år lämnar också Rinmanskolan hus 2. Renoveringen av Årbyskolans gymnastikhall påbörjas under våren Det pågår också en förstudie på Gillberga skola för att se på möjligheterna att införliva förskoleavdelningen i skolbyggnaden och därigenom avyttra paviljongen och lärarbostaden. Parallellt pågår en förstudie på Skogstorpsskolan för att utreda möjligheterna till en förbindelsegång mellan två skolhus.

19 Eskilstuna kommun 19 (21) Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämndens gymnasieprogram: Á-pris exkl. inflationskompensation Á-pris exkl. inflationskompensation Gamla gymnasieskolan Barn- o Fritid 44,593 46,140 Bygg 55,793 53,409 Bygg, byggplåt 81,858 78,549 El 55,793 54,823 Estetiska bild 47,703 48,361 Estetiska musik 78,090 60,981 Fordon 63,225 55,125 Fordon transport 96,722 85,717 Handel-och administration 44,593 45,534 Hantverk 52,025 49,573 Hotell- och restaurang 55,763 50,784 Individuella 74,426 40,385 Individuellt f invandrare 74,426 57,044 Industri 76,529 65,121 Internation. Baccalautate 89,040 60,880 Medie 53,595 51,693 Naturvetenskapliga 40,929 44,323 Omvårdnad 44,593 48,563 Samhällsvetenskapliga 38,198 40,991 Spec. utf. Idrott 50,245 51,491 Spec.utf. Säkerhet 56,736 54,722 Teknik 48,362 49,674

20 Eskilstuna kommun 20 (21) GY11 Barn- o Fritid 44,593 43,010 Bygg o anläggning 55,793 53,813 Bygg o anläggning, byggplåt 81,858 78,953 Ekonomi 38,198 35,842 El- o energi 55,793 53,813 Estetiska dans 47,703 43,010 Estetiska musik 78,090 75,318 Estetiska, bild o formgivning 47,703 43,010 Fordon 63,225 60,981 Fordon, lastbil o mobila maskiner 81,858 78,953 Fordon- o transport 96,722 93,289 Handel-och administration 44,593 43,010 Hantverk 52,025 50,178 Hotel- o turism 44,593 43,010 Individuellt alternativ 74,426 71,784 Industritekniska 76,529 53,813 Internation. Baccalautate 89,040 60,880 Naturvetenskap 40,929 39,476 Preparandutbildning 74,426 71,784 Programinriktat individuellt val *) *) Restaurang- o livsmedel 55,763 50,784 Samhällsvetenskap 38,198 35,842 Samhällsvetenskap, idrott (NIU) 50,245 48,462 Språkintroduktion 74,426 71,784 Teknik 48,362 46,645 Vård- o omsorg 44,593 43,010 Yrkesintroduktion 75,462 *) *) samma á-pris som närliggande program.

21 Eskilstuna kommun 21 (21) Bilaga 2 Strukturtillägg, budget 2013 Barn- och utbildningsnämndens grundskolor: Björktorpsskolan Djurgårdsskolan Fröslundaskolan Gillbergaskolan Hammagärdet Hållsta skola Hällberga skola Hällby skola Kjula skola Lagersbergsskolan Lundbyskolan Mesta skola Skiftingehus Skogstorpsskolan Skogsängsskolan Slagsta skola Slottsskolan Stålforsskolan Tegelviken Vallby skola Årbyskolan Ärla skola Ärsta skola Belopp per skola och elev kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014

Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014 Buf Datum 1 (27) 2014-01-02 Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014 Buf Innehållsförteckning 2 (27) Sammanfattning... 3 Omvärldsanalys... 4 Hållbar utveckling... 5 Effektiv organisation... 15

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 TSN

Verksamhetsplan 2012 TSN Verksamhetsplan 2012 TSN TSN, Verksamhetsplan 2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Omvärldsanalys... 4 Ekonomi och arbetsmarknad...4 Förskola och skola...4 Demografiska förändringar...5 Tillgång till digitala

Läs mer

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012

Eskilstuna kommun. Årsplan 2012 Eskilstuna kommun Årsplan 2012 Årsplan för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 21 juni 2011 3 En värld och ett Eskilstuna i förändring Eskilstuna kommun lever inte

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun

Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2014-11-07 1 (1) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:231 Kommunstyrelsen Kompletteringar till Årsplan 2015 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning

Tunaskolan, Prästgårdsvägen 114, Tumba. 2 Lägesrapport genomlysning central förvaltning KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Utbildningsnämnden 20-09-16 Tid 20-09-24, Kl 19:00 Kl. 17:30 18:00 Gruppmöten för nämnden Kl. 18:00 18:30 Presentation av skolan Kl. 18:30 19:00 Fika och frågestund för

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun

Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun Delår 2 år 2013 för Eskilstuna kommun Delår 2 Eskilstuna kommun 1(26) Måluppfyllelse delår 2, januari-augusti 2013 Kommunkoncernen planerar, leder, följer upp och bedömer verksamheten utifrån de två perspektiven

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget 2013... 3 Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...

Läs mer

Årsplan och budget 2016

Årsplan och budget 2016 Årsplan och budget 2016 Plan 2017-2018 Kommunfullmäktige Revision Valnämnd Bildningsnämnd Bildningsförvaltning Bygg- och miljönämnd Samhällsbyggnadsförvaltning Teknisk nämnd Samhällsbyggnadsförvaltning

Läs mer

Årsberättelse med bokslut 2014

Årsberättelse med bokslut 2014 Årsberättelse med bokslut 2014 Innehåll Utbildningschefen har ordet s 3 Kommunala styrdokument s 4 Ökad måluppfyllelse s 4 Infrastruktur s 8 Resultat s 10 Med sikte mot framtiden s 17 Bilagor s 22 2 Utbildningschefen

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Sammanträdesdatum 2014-09-19 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid: Förvaltningsbyggnad Viktoria, Stenbocken, kl 08.30 13.40 Ajournering kl

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015

Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015 Årsplan 2016 för Eskilstuna kommun och de helägda bolagen. Beslutad av kommunfullmäktige 16 juni 2015 Innehåll Årsplanen en vägledning.............................................. 3 En stad i utveckling

Läs mer

Årsplan och budget 2014

Årsplan och budget 2014 Årsplan och budget 2014 Plan 2015-2016 Torsås kommun Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Valnämnd Revision Arbetsutskott Personalutskott Kommunchef Förvaltningen för ledning och administration Turism Säkerhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning

Kvalitetsredovisning 2012/13. Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning KUN2013/242 Kvalitetsredovisning 2012/13 Sandvikens förskolor, skolor och vuxenutbildning Sandviken 2013-12-04 Ulla Norum och Lena Westerman-Annerborn, Kvalitetssamordnare För enskilda enheters kvalitetsredovisningar

Läs mer

Verksamhetsberättelser 2011 Produktionen INNEHÅLL Sid Division Barn, Ungdom och Kultur 2 Division Vård & Omsorg 20 Sociala divisionen 35 Tekniska divisionen 52 Samhällsbyggnad 67 Räddning och Säkerhet

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Uppdrag Målgruppen är barn och ungdom 1 till 16 år. Förskoleverksamhet med förskola, familjedaghem och öppen förskola Grundskola och förskoleklass med skolbarnsomsorg (fritidshem,

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan 13.00. Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN. Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan 13.00. Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN 2015-06-03 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Tid: Torsdagen den 11 juni 2015, klockan 13.00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrum Landsort Ärenden:

Läs mer

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING

VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Rapportutkast 2013-12-03 VERKSAMHETSÖVERSYN TIDAHOLMS KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Henrik Natt och Dag Anders Pettersson Karl Alfredsson Per Ahrenberg Firma/Regnr/VAT no. Adress/Adress Telefon/Telephone

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut

Kultur- och fritidsnämnden föredragningslista 2015-04-15. Ärende Beteckning AUs förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden Kallelse och föredragningslista 2015-04-15 1 (1) KFN/2015:/582 Dag och tid 2015-04-21, klockan 13:00 Plats Sammanträdesrummet, Stadsmuséet Ärende Beteckning AUs förslag till

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret

Verksamhetsberättelse 2012, Produktionen. Produktionskontoret Verksamhetsberättelse, Produktionen Produktionskontoret Innehållsförteckning 1 Viktiga händelser i verksamheten... 3 1.1 Förskola... 3 1.2 Ungdom och skola... 4 1.3 Verksamheter för äldre och personer

Läs mer

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19

BUDGET 2015. Utblick 2016-2017. Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 BUDGET 2015 Utblick 2016-2017 Kommunstyrelsens budgetförslag 2014-11-19 1 INNEHÅLL Budget 2015 - översikt 3 Styrsystemet i Västerås stad 4 God ekonomisk hushållning och finansiella mål 6 Strategisk plan

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015

Nämnd- och bolagsplan 2015 För- och grundskolenämnd Reviderad 2014-09-30 (2014-10-22) Ledning Förvaltning: Ordförande: Förvaltningschef: Barn- och utbildningsförvaltningen Anna Hed Inga-Lena Spansk 2 (16) Förutsättningar för verksamhetsåret

Läs mer

Västerviks kommun årsredovisning 2014

Västerviks kommun årsredovisning 2014 Västerviks kommun årsredovisning 2014 Beslutad i kf 2015-03-23 Intäkter Avgifter 14,4 % Reavinster 0,4 % Skatter och bidrag 85,2 % Så här används kommunens pengar gymnasieskola och vuxenutbildning 8,7

Läs mer

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18.

Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna. OBS! Borgerlig grupp kl. 18.30 i Kragstarummet. (S)-grupp kl. 18. KALLELSE UTBILDNINGSNÄMNDEN TORSDAGEN DEN 14 APRIL 2011 Tid och plats Kl 19.00 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Annika Hellberg, ekonomiadministrativ chef, Jennie Falk Eriksson,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 TSN Torshälla stads nämnd 2012-02-14 beslut 11 Innehållsförteckning Inledning... 3 SAMMANFATTNING... 4 Viktiga händelser... 6 1. Delaktiga och engagerade invånare, hållbar utveckling...

Läs mer

Kallelse till gymnasienämnden

Kallelse till gymnasienämnden GYMNASIENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till gymnasienämnden Tid Onsdag den 8 oktober 2014, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning

Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Verksamhetsplan 2015 Barn och utbildning Enhetens uppdrag: Barn och utbildning är indelat i fyra verksamhetsområden: Barn och utbildning gemensamt som omfattar övergripande kostnader för verksamheten så

Läs mer