Arbetsmaterial. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan Verksamhetsåret 2013 och läsåret 2013/2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmaterial. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2013. Verksamhetsåret 2013 och läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen (21) Barn- och utbildningsnämnden BUN/2012:604 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2013 Verksamhetsåret 2013 och läsåret 2013/2014 Arbetsmaterial

2 Eskilstuna kommun 2 (21) Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden prioriterar även under 2013 förbättrade kunskapsresultat och ett fortsatt arbete med att införa och genomföra de nationella reformerna. Detta återspeglas både i nämndens 1-åriga åtaganden såväl som i de nya 4-åriga processmålen. Årets verksamhetsplan är framskriven utifrån de sju övergripande verksamhetsprocesserna, med riktade åtaganden och processmål för förskolan, grundskolan respektive gymnasieskolan. I framtagande av årets verksamhetsplan har ett starkt fokus lagts på att de tre delprocesserna för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan som en helhet. Åtaganden inom en verksamhet ska där det är möjligt stödjas av åtaganden i de andra två verksamheterna. Under 2013 fortsätter satsningen på att utveckla IKT-området inom förskola, grundskola och gymnasieskolan. Inom förskolan fortsätter arbetet med en ökad användning av lärplattor. En särskild satsning görs inom grundskolan för att tillgodose behovet av en god tillgång till elevdatorer. För detta är särskilda medel från kommunstyrelsen avsatta. Inom både grundskolan och gymnasieskolan prioriteras en satsning på att införa ett nytt verktyg för elevdokumentation och kommunikation med elever och föräldrar. En central del i det nya resursfördelningssystemet är en förändring av kriterierna i nämndens strukturindex där ökad hänsyn tas till föräldrars utbildningsbakgrund och fortsatt utredning om att lokalkostnader läggs in i elevpengen till förvaltningarna och de fristående skolorna. Förslag finns även på att starta så kallade självstyrande enheter i kommunen och en inspektörsfunktion som kommer ge betydande omställningsbehov inom förvaltningen. I remissyttrandena kring förslagen har nämnden tryckt på behovet av omställningstid på minst ett halvt år, helst hela För 2013 är förstärkningen till barn- och utbildningsnämndens grundskola 21 mnkr, för gymnasieskolan 5 mkr och till förskolan 3 mnkr. Dessutom genomförs en satsning på IT-utvecklingen i grundskolan. Tillsammans med de ökade statsbidragen är förstärkningen knappt 36 mnkr. Samtidigt försvinner engångsmedel i form av projektmedel och överskott på cirka 30 mnkr till Därtill kommer det årliga effektiviseringskravet som minskar budgetramen med 9 mnkr.

3 Eskilstuna kommun 3 (21) Omvärldsanalys Från och med 1 juli 2011 gäller en ny skollag i Sverige. Det infördes också nya läroplaner för förskola och grundskola. Gymnasieskolan förändrades och en ny betygsskala infördes. Arbetet med att införa och genomföra de reviderade nationella styrdokumenten inleddes halvårsskiftet Det arbetet kommer även fortsättningsvis att prioriteras och också under 2013 ha en stor påverkan på verksamheterna inom barn- och utbildningsnämndens områden. Det nya betygssystemet både i grundskolan och i gymnasieskolan gäller fullt ut från och med höstterminen 2013 och det kommer att förenkla arbetet. Förutsättningarna för ett fortsatt lyckat implementeringsarbete är goda utifrån det utvecklingsarbete som bedrivits de senaste åren inom ramen för Hållbar skolutveckling. Fortsatt ökning av inflyttade och nyanlända till kommunen kommer att ställa stora krav på anpassningsarbete inom hela nämndens ansvarsområde, liksom det ökade antalet barn/elever i förskolan och grundskolan samt minskat antalet elever i gymnasieskolan fram till Med den just nu vikande konjunkturen kan 2014 bli ett mycket besvärligare år än 2013.

4 Eskilstuna kommun 4 (21) Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre delar: Sociala värden; att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Eskilstuna handlar det bland annat om social omsorg, utbildning och trygghet, jämställdhet, mångfald, ickediskriminering, jämlika villkor, den enskildes personliga och kulturella välfärd och en god folkhälsa. Miljömässiga värden; att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Eskilstuna handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan. Samhällsekonomiska värden; att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Eskilstuna handlar det bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, kommunikationer, möjligheten att driva företag och handel, tillgänglig kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde Att tillgodose behovet av utbildning Processen ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle. Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i förskola 4-åriga processmål Barnen ska uppleva lustfyllt lärande i förskolan Mäts årligen med start 2013, redovisas på flickor och pojkar Föräldrarna ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan Mäts årligen, redovisas på flickor och pojkar. Nivå 2011; flickor 4,5 pojkar 4,4 Mål 2015; 4,5 för flickor/pojkar

5 Eskilstuna kommun 5 (21) Alla barn ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna Mäts årligen med start 2013 redovisas på flickor och pojkar Alla barn ska uppleva att de blir bemötta med respekt och lyssnade på. Mäts årligen med start 2013, redovisas på flickor och pojkar Medborgare uttrycker ett stort förtroende för kommunens förskoleverksamhet Mäts i NKI och SCBs medborgarindex, redovisas på kvinnor och män. NKI 2011: 72,3 (riket 75,5) Mål 2015: 75 SCB 2010: 6,6 (riket 6,8) Mål 2015:7.0 Organisationsindikatorer, Strategisk inriktning Barnens upplevelse av hur roligt det är i förskolan(höjd utbildningsnivå) Nivån för indikatorn ska bibehållas på 2,8 i snitt på en skala 1-3 för både flickor och pojkar under år 2013 jämfört med år 2012 Antalet barn per personal i förskolan. (Höjd utbildningsnivå) Ingen nivå för indikatorn finns fastställd för år 2013, men ska vara i nivå med jämförelsekommunerna. 1-åriga åtaganden Till slutet av läsåret 2013/2014 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser inom språk, matematik och naturvetenskap synliggjorda och kommunicerade med barn och vårdnadshavare. Brukarenkäternas resultat gällande inflytande och lärande visar en förbättring från 2013 års mätning till Samtliga barn och vårdnadshavare upplever att de bemöts respektfullt på förskolan. Brukarenkätens resultat gällande trygghet och bemötande visar en förbättring från 2013 års mätning till maj 2014 är 100 % av de kommunala förskolorna diplomerade med Grön Flagg. Åtagandet för VP 2012 är 90 %. Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

6 Eskilstuna kommun 6 (21) Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i grundskola 4-åriga processmål Alla elever ska uppfylla kunskapskraven i minst 16 av grundskolans ämnen Mäts årligen i årskurs 6 och 9. Redovisas på flickor och pojkar. Kunskapsresultat årskurs 6 i form av betyg mäts första gången ht Resultat för årskurs 9 vt 2012 var 78,3 %. (Könsuppdelad statistik tas fram till läsåret 2012/2013) Andel elever med högsta betyget A och B ska öka Mäts årligen i årskurs 9. Redovisas på flickor och pojkar. Mäts för första gången vt Meritmedelvärdet ska öka Mäts årligen i årskurs 9. Redovisas på flickor och pojkar. Nationell statistik för årskurs 9 för 2012 är ännu ej redovisad Grundskolans elever upplever att de blir bemötta med respekt och lyssnade på Mäts årligen i årskurs 2, 5 och 8. Redovisas på flickor och pojkar. Nuläge: flickor 4,32 pojkar 4,22 (totalt 4,27) Alla elever ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna Mäts årligen i årskurs 2, 5 och 8. Redovisas på flickor och pojkar. Nuläge: flickor 3,88 pojkar 3,73(totalt 3,8) Eskilstunas invånare uttrycker ett stort förtroende för kommunens grundskola Mäts i NKI och SCBs medborgarindex. Redovisas på flickor och pojkar. NKI 2011: 72,3 (riket 75,5) Mål 2015: 75 SCB 2010: 6,6 (riket 6,8) Mål 2015:7,0 Alla elever ska uppleva trygghet i grundskolan Mäts årligen. Redovisas på flickor och pojkar. 2011: flickor 4,5, pojkar 4,4. Mål ,5 flickor/pojkar

7 Eskilstuna kommun 7 (21) Organisationsindikatorer, Strategisk inriktning Andel elever som når målen i de nationella proven i skolår 3 och betygen i skolår 6. (Höjd utbildningsnivå) 2015 ska minst 85 % av eleverna ha betyg i 16 ämnen. (Höjd utbildningsnivå) Avser årskurs 9. Målet för 2012 var 83 procent för flickor samt 79 procent för pojkar. För samtliga huvudmän var resultatet för pojkar 78,8 % och för flickor 83,8 %. 1-åriga åtaganden Elevernas kunskapsresultat ska förbättras i alla grundskolans ämnen vårterminen Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som når minst betyget E skall öka på alla skolenheter i den kommunala grundskolan. Meritmedelvärdet för pojkar och flickor i årskurs 9 ska öka på varje skolenhet. Förbättringen avser en årlig ökning från vårterminen 2012 till vårterminen Den ogiltiga frånvaron i grundskolan ska minska. Från och med läsåret 2012/2013 ska central rapportering av frånvaro från samtliga grundskolor ske kvartalsvis och senast halvårsskiftet 2013 ska ett digitaliserat system vara infört som stöd för detta. Andelen elever som anser att skolarbetet är intressant ska vara minst 90 procent vårterminen 2013 och bibehållas vårterminen Nivån avser både pojkars och flickors resultat. Vårterminen 2012 var nivån 90 %. (Könsuppdelad statistik tas fram vårterminen 2013) På en femgradig skala värderas nivåerna tre, fyra och fem som intressant. Efter vårterminen 2014 ska andelen av de kommunala grundskolorna som är diplomerade inom Grön Flagg eller Skola för Hållbar utveckling öka till 60 procent vårterminen Åtagandet för VP 2012 är 50 %. Elever i grundskolan anser sig kunna tillräckligt för att ta ställning i miljöfrågor. Mäts i årskurs 8 och resultat tas fram första gången vårterminen 2013.

8 Eskilstuna kommun 8 (21) Fritidshem ska i ökad utsträckning stimulera elevernas utveckling och lärande. Andelen elever som anger det i brukarenkäter ska öka med 5 procentenheter mellan 2012 och Att alla skolenheter ska via en självskattning göra en bedömning av samverkan mellan skolor och fritidshem där resultatet skall öka år från år. Under läsåret 2013/2014 ska grundskolan arbeta för att aktivt motverka och bryta de normer som skapar en anti-pluggkultur för pojkar. Målet är uppnått när pojkars meritvärde uppvisar en förbättring från vårterminen 2011 till vårterminen Meritvärdet för pojkar i de kommunala grundskolorna var vårterminen ,4 och ,1. Under läsåret 2013/2014 ska grundskolan arbeta för att aktivt motverka och bryta de normer som skapar en stresskultur för flickor. Målet är uppnått när färre av flickorna uppger att de upplever kontinuerlig stress i elevenkäten 2013 än i 2011-års Liv och hälsa ung-enkät. I Liv- och hälsa ung 2011 upplevde 32 % av flickorna i årskurs sju stress minst en gång i veckan. Detsamma uppgav 48 % av flickorna i årskurs åtta i vår egen enkät Alla elever ska efter vårterminen 2014 kunna läsa, skriva och räkna senast i årskurs 1. Bedömning sker enligt gemensamma kriterier för samtliga grundskolor. Det samverkansprojekt mellan AMN och BUN som startats under 2012 angående grundskoleelever med oförklarad frånvaro ska fortsätta under 2013 med inriktning på minst två grundskoleområden. Alla årskurs 4-6-klassrum är interaktiva senaste december 2013 och alla årskurs 7-9-klasser har tillgång till ett interaktivt klassrum senast 31 december Under läsåret 2013/2014 ska alla elever erbjudas hälsobesök i förskoleklass, i årskurs 2 med vaccinering, i årskurs 4 och årskurs 7.

9 Eskilstuna kommun 9 (21) Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasieskolan 4-åriga processmål Gymnasieskolans elever upplever att de blir bemötta med respekt och lyssnade på. Mäts årligen. Redovisas på flickor och pojkar. Nuläge: flickor 3,75 pojkar 3,8 (Totalt 3,8) Alla elever ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna Mäts årligen. Redovisas på flickor och pojkar. Nuläge flickor 3,62 pojkar 3,65 (Totalt 3,63) Alla elever ska uppleva trygghet i gymnasieskolan Mäts årligen alla elever. Redovisas på flickor och pojkar. Nuläge flickor 4,3 pojkar 4,4 (Totalt 4,4) Genomsnittligt betygspoäng för elever som lämnar gymnasiet ska vara högre än riksgenomsnittet. Mäts årligen. Redovisas på kvinnor och män. I den nationella statistiken för 2011 var siffran 13,6. (Nationell statistik saknar könsuppdelning). Alla elever som avslutar ett nationellt program ska uppnå yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieexamen. En lokal uppskattning görs i juni och nationell statistik redovisas årligen i november. Redovisas på flickor och pojkar. Alla elever på introduktionsprogram når uppsatta mål. Mäts genom att följa upp elevens resultat under gymnasietiden utifrån ingångsvärden och mål i studieplaner. Medborgare uttrycker ett stort förtroende för kommunens gymnasieskola. Mäts årligen alla elever samt NKI och SCBs medborgarindex. Redovisas på kvinnor och män. NKI 2011: 71 (riket 67,9) SCB 2010: kvinnor 6,7 män 6,2 (Totalt 6,4) Riket 6,6

10 Eskilstuna kommun 10 (21) Organisationsindikatorer, Strategisk inriktning ska genomsnittligt betygspoäng för elever som lämnar gymnasieskolan överstiga rikets. (Höjd utbildningsnivå) 2015 ska 65 procent av invånare 20 år ha grundläggande behörighet till universitet och högskola. (Höjd utbildningsnivå) 1-åriga åtaganden Eskilstuna ska tillhandahålla en attraktiv gymnasieskola. Som ett resultat får minst 80 procent av flickor och pojkar i den kommunala skolan slutbetyg 2013 och Andelen gymnasieelever som inom fyra år påbörjar studier på universitet och högskola ligger över riksgenomsnittet 2013 och Elevernas kunskapsresultat ska förbättras i gymnasieskolans alla ämnen. Den genomsnittliga betygspoängen för flickor och pojkar ska 2013 vara 14.0 poäng och öka till 14,2 poäng vårterminen Elevers motivation och intresse för lärandet ska öka. Flickor och pojkar i gymnasieskolan upplever skolarbetet intressant. På en femgradig skala ska genomsnittsvärde 2013 och 2014 vara minst 3,5. Värdet 2012 var 3,4. Elever i gymnasieskolan anser sig kunna tillräckligt för att ta ställning i miljöfrågor. Mäts i årskurs 3 och resultat tas fram första gången vårterminen Alla gymnasie-elever ska erbjudas hälsobesök med hälsosamtal i årskurs 1.

11 Eskilstuna kommun 11 (21) Gemensamt 4-åriga processmål Öka valdeltagandet för ungdomar samt för de 10 bostadsområden med lägst valdeltagande. Organisationsindikatorer, strategisk inriktning Andel av förvaltningars och bolags verksamhetsprocesser ut mot invånare som har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga siffror för år 2012 är ännu framtagna ska andelen ekologiska livsmedel uppgå till minst 40 procent. Mäts månadsvis och rapporteras i delårsrapport samt årsberättelse 1-åriga åtaganden Barn och utbildningsnämndens samtliga verksamheter ska samverka med övriga nämnder för att i större omfattning uppnå kommunens 4-åriga processmål. Öka andelen förstagångsväljare hösten Insatser att öka andelen förstagångsväljare i Eskilstuna genomförs läsåret 2013 och Andelen ekologiska livsmedel ska 2013 öka till 40 procent. Mäts årligen. Nivån för 2011 var 35 procent. Alla nämnder och styrelser ska redovisa hur de utifrån sina uppdrag genomför aktiviteter för att främja kultur och trivsel i staden. För att säkra en jämställd service i våra välfärdstjänster ska alla verksamhetsprocesser analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. För att minska miljöpåverkan ska alla verksamhetsprocesser analyseras och åtgärder redovisas för hur de kan minska sin miljöpåverkan. För att förbättra hälsan ska alla verksamhetsprocesser analyseras och åtgärder redovisas för hur de kan främja jämlik hälsa.

12 Eskilstuna kommun 12 (21) Processkvalitet Organisationsindikatorer, Strategisk inriktning Index för invånare som är nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter Andel anställda i kommunkoncernen som jobbar på en arbetsplats som är miljöcertifierad (reviderad de senaste två åren) (Ekologisk uthållighet) Tillgänglighetsmått. Andel som får svar på e-post inom två dagar. (Kvalitet) Tillgänglighetsmått, andel som får kontakt med handläggare vid telefonkontakt (Kvalitet) Tillgänglighetsmått, andel som uppfattar gott bemötande vid telefonkontakt (Kvalitet) Tillgänglighetsmått, lätt att hitta på kommunens webbplats. (Kvalitet) Elförbrukning per årsarbetare i kommunkoncernen (Ekologisk uthållighet) Energiförbrukning för tjänsteresor med bil (Ekologisk uthållighet) Upplevd nytta av internportalen (Kvalitet) Mäts årligen i medarbetarenkäten. Antal verksamhetsprocesser där syfte och processmål är formulerade. (Kvalitet) 1-åriga åtaganden Den regelbundna användningen av intranätet ska öka bland medarbetarna från 67 procent 2011 till 90 procent i medarbetarundersökningen var andelen 71,3 % Bidra till att genomföra minst 80 procent av de förbättringar som anges i handlingsplanen utifrån kommunkompassen under Målet är att öka resultatet i kommunkompassens mätning från 503 poäng 2011 till 580 poäng Medarbetare inom barn- och utbildningsnämnden svarar på 82 procent av inkommen e-post inom två dagar, såväl extern som intern. Mäts med stickprov var nivån 71 %

13 Eskilstuna kommun 13 (21) Medarbetare Organisationsindikatorer Strategisk inriktning Ledarskapsindex (Attraktiv arbetsgivare) Medarbetarindex (Attraktiv arbetsgivare) Andel medarbetare som upplever god hälsa (Attraktiv arbetsgivare) Andel medarbetar med önskad sysselsättningsgrad (Attraktiv arbetsgivare) Andel medarbetar som är födda utanför Norden (Attraktiv arbetsgivare) Andel medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun (Attraktiv arbetsgivare) 1-åriga åtaganden I 2013 års medarbetarenkät på Barn- och utbildningsförvaltningen ska totalvärdet för upplevd arbetstakt för kvinnor och män minska från 34 år 2012 till riktvärdet 30. I 2013 års medarbetarenkät på Barn- och utbildningsförvaltningen ska totalvärdet för upplevd arbetsrelaterad utmattning för kvinnor och män minska från 36 år 2012 till riktvärdet 30. Barn- och utbildningsförvaltningen ska förbättra sitt arbete kring målkvalitet. Samtliga förvaltningar når minst riktvärde 70 i kommande medarbetarenkät. 75 procent av alla medarbetare ska ha en individuell medarbetaröverenskommelse under Mäts i medarbetarenkäten 2013.

14 Eskilstuna kommun 14 (21) Ekonomiskt läge inför 2013 Det nya resursfördelningssystemet som införs till kommande år innebär att kommunfullmäktige fattar beslut om skolpengen till Eskilstunas förskolor och grundskolor. Skolpengen ska garantera en likvärdighet i tilldelningen mellan Eskilstunas olika utförare. Därefter äger respektive huvudman rätten att förfoga över sin egen interna fördelning och tilldelning. Barn- och utbildningsnämnden kommer benämna sin interna skolpeng för ett á-pris. En kommungemensam utbildningsinspektörsfunktion införs till Delar av barn- och utbildningsnämndens ansvar flyttas över till funktionen och minskar nämndens ram som ett led i finansieringen av funktionen. Försöksverksamhet med självstyrande enheter aktualiseras till höstterminen För nämnden innebär det att grundskolor kommer lyftas ur organisationen för en placering direkt under kommunstyrelsen. Tanken med stadsbidraget till gymnasieskolan var att det skulle minska ytterligare till 2013 med hänvisning till den nya gymnasiereformen GY11. Det stora sparbetinget var utformat som en trappa som från och med 2015 skulle ge en besparing för staten på 1,35 mdkr. Nu har regeringen bestämt att besparingen inte ska genomförs, vilket innebär att kommunsveriges gymnasieskolor inte behöver spara 895 mnkr. För gymnasieskolorna i Eskilstuna rör det sig om 9 mnkr i minskad besparing. Den ekonomiska tilldelningen till grundskolan i Eskilstuna ligger under riksgenomsnittlig nivå och för gymnasieskolan mycket under genomsnittlig tilldelning. Vid en jämförelse med Sveriges större städer avviker Eskilstuna. För 2011 var kostnaden per elev för Eskilstunas grundskolor kr lägre jämfört med motsvarande större städer. För gymnasieskolan i Eskilstuna ser det ut på motsvarande sätt. Vid en jämförelse med större städerna så saknas kr per elev. För förskolan kommer barnkullarna att öka relativt marginellt de närmaste åren. För grundskolan är ökningen av elevantalet mera påtaglig. Gymnasieskolans elevkullar minskar fram till 2015 för att därefter vända uppåt igen. Gymnasieskolan måste anpassa kostnaderna till det minskade elevantalet och fram till 2014 dessutom bedriva både den nya och gamla gymnasieskolan parallellt. Ändrade förutsättningar till 2013 Överskottet från 2012 är närmare 18 mnkr. Medlen används till kvalitativa förstärkningar av tillfällig art. Därutöver har nämnden för 2012 en tillfällig

15 Eskilstuna kommun 15 (21) förstärkning bestående av projektmedel på drygt 11 mnkr avsedda för projektet Betyg i minst 16 ämnen. För 2013 är förstärkningen till barn- och utbildningsnämndens grundskola 21 mnkr, för gymnasieskolan 5 mkr och till förskolan 3 mnkr. Dessutom genomförs en satsning på IT-utvecklingen i grundskolan. Tillsammans med de ökade statsbidragen är förstärkningen knappt 36 mnkr. Samtidigt försvinner engångsmedel i form av projektmedel och överskott på cirka 30 mnkr till Därtill kommer det årliga effektiviseringskravet som minskar budgetramen med 9 mnkr. Grundskolans strukturtillägg är omarbetat till I stora drag kan förändringen sammanfattas med att viktningen för elevens föräldrars utbildningsnivå ökar samtidigt som viktningen rörande elevens härkomst minskar. Numera är också förskoleklassen medtagen i resurstilldelningen. Förändringen bygger på aktuell forskning. Se bilaga 2 för strukturtillägg Förvaltningen fortsätter omställningsarbetet under Det är framförallt gymnasieskolan som står för det största omställningsbehovet. Modellen som infördes 2011, där heltidsövertalig personal flyttas över till personalpoolen, kommer att behöva användas även IT-satsningen, med bland annat digitala klassrum för grundskolan, kommer att kräva ett resurstillskott inom barn- och utbildningsnämndens budget, utöver de 2 mnkr som tillskjuts i årsplan Nämndens åtagande 34. För att minska administrationen med 20 miljoner kronor årligen från år 2016, ska en gemensam handlingsplan utarbetas i kommunkoncernen som tydliggör områden för effektivisering. (KS, alla nämnder). Budget per verksamhetsområde Verksamhet, mnkr Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Förvaltningsgemensamt 86,4 88,0 74,1 133,1 Förskola 452,0 484,9 486,0 526,5 Grundskola 754,6 759,8 758,9 783,7 Gymnasieskola 315,5 304,0 311,6 302,4 Omsorgsverksamhet 75,1 79,2 86,0 80,4 Särskola 64,6 58,7 58,8 59,2 Summa 1 748, , , ,2 *) budgeten för förvaltningsgemensamt är ej fullt ut jämförbar mellan år 2012 och Mångkulturella enhetens och stödcentrums budget är fr.o.m flyttad till förvaltningsgemensamt.

16 Eskilstuna kommun 16 (21) Verksamhetsnyckeltal, volymer Antal barn och elever Budget 2013 Förskola Inskrivna barn i kommunens förskolor* Inskrivna barn i fristående förskolor* Totalt Grundskola Elever i kommunens grundskolor Elever i fristående grundskolor Totalt Gymnasieskola Elever i kommunens gymnasieskolor Elever i fristående gymnasieskolor Totalt *) inkluderar pedagogisk omsorg. Resultaträkning Resultaträkning, mnkr Prognos 2012 Budget 2013 Verksamhetens intäkter 198,0 200,0 Varav avgifter 55,0 55,0 bidrag 68,0 70,0 Verksamhetens kostnader 1 973, ,2 Varav personalkostnader 1 229, ,4 lokalkostnader 267,0 263,0 avskrivningar 21,8 22,8 interna räntor 2,7 3,0 köp av huvudverksamhet 348,0 350,0 övrigt 104,0 105,0

17 Eskilstuna kommun 17 (21) Resultaträkning, mnkr Prognos 2012 Budget 2013 Verksamhetens nettokostnader 1 775, ,2 Nämndbidrag 1 740, ,2 Över- och underskott från tidigare år 17,7 Ej förbrukade projektmedel 3,0 Demografisk fond* 13,2 Resultat -0,8 0 Nettoinvesteringar anläggningar 59,5 64,0 Nettoinvesteringar inventarier 20,0 25,0 Nettoinvesteringar totalt 79,5 89,0 *) demografisk fond upphör till 2013.

18 Eskilstuna kommun 18 (21) Á-priser för barn- och utbildningsnämndens förskolor och grundskolor* Á-priser (kr) Budget 2013 Budget 2012 Förskola 1-2 åringar åringar Pedagogisk omsorg Grundskola Förskoleklass Åk Åk Åk Fritidshem *) gymnasieskolans á-priser/programpriser redovisas separat. Se bilaga 1. Investeringar Ombyggnationen av Djurgårdsskolan är en konsekvens av det ökade elevunderlaget och är därutöver en direkt följd av att Odlarskolan avvecklas som kommunal grundskola. Den sedan tidigare planerade ombyggnationen av Skogsängsskolan är avbruten. Investeringsmedlen kommer istället användas till att bygga en övervåning på Djurgårdsskolans nyligen färdigställda huskropp. Ombyggnationen blir klar under Projektet har dock visat sig bli dyrare än beräknat. Nämnden gör därav nödvändiga omprioriteringar i sin investeringsbudget. Ärla skolas kommande tillbyggnation befinner sig i en projekteringsfas och byggnationen beräknas påbörja under Ärlas skolas paviljong är undermålig och kommer att avvecklas. Tillbyggnaden är nödvändig för att rymma elevunderlaget. Därutöver befinner sig Rinmanskolans undervisningskök i en upphandlingsfas. Köket kommer att byggas om under Under kommande år lämnar också Rinmanskolan hus 2. Renoveringen av Årbyskolans gymnastikhall påbörjas under våren Det pågår också en förstudie på Gillberga skola för att se på möjligheterna att införliva förskoleavdelningen i skolbyggnaden och därigenom avyttra paviljongen och lärarbostaden. Parallellt pågår en förstudie på Skogstorpsskolan för att utreda möjligheterna till en förbindelsegång mellan två skolhus.

19 Eskilstuna kommun 19 (21) Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämndens gymnasieprogram: Á-pris exkl. inflationskompensation Á-pris exkl. inflationskompensation Gamla gymnasieskolan Barn- o Fritid 44,593 46,140 Bygg 55,793 53,409 Bygg, byggplåt 81,858 78,549 El 55,793 54,823 Estetiska bild 47,703 48,361 Estetiska musik 78,090 60,981 Fordon 63,225 55,125 Fordon transport 96,722 85,717 Handel-och administration 44,593 45,534 Hantverk 52,025 49,573 Hotell- och restaurang 55,763 50,784 Individuella 74,426 40,385 Individuellt f invandrare 74,426 57,044 Industri 76,529 65,121 Internation. Baccalautate 89,040 60,880 Medie 53,595 51,693 Naturvetenskapliga 40,929 44,323 Omvårdnad 44,593 48,563 Samhällsvetenskapliga 38,198 40,991 Spec. utf. Idrott 50,245 51,491 Spec.utf. Säkerhet 56,736 54,722 Teknik 48,362 49,674

20 Eskilstuna kommun 20 (21) GY11 Barn- o Fritid 44,593 43,010 Bygg o anläggning 55,793 53,813 Bygg o anläggning, byggplåt 81,858 78,953 Ekonomi 38,198 35,842 El- o energi 55,793 53,813 Estetiska dans 47,703 43,010 Estetiska musik 78,090 75,318 Estetiska, bild o formgivning 47,703 43,010 Fordon 63,225 60,981 Fordon, lastbil o mobila maskiner 81,858 78,953 Fordon- o transport 96,722 93,289 Handel-och administration 44,593 43,010 Hantverk 52,025 50,178 Hotel- o turism 44,593 43,010 Individuellt alternativ 74,426 71,784 Industritekniska 76,529 53,813 Internation. Baccalautate 89,040 60,880 Naturvetenskap 40,929 39,476 Preparandutbildning 74,426 71,784 Programinriktat individuellt val *) *) Restaurang- o livsmedel 55,763 50,784 Samhällsvetenskap 38,198 35,842 Samhällsvetenskap, idrott (NIU) 50,245 48,462 Språkintroduktion 74,426 71,784 Teknik 48,362 46,645 Vård- o omsorg 44,593 43,010 Yrkesintroduktion 75,462 *) *) samma á-pris som närliggande program.

21 Eskilstuna kommun 21 (21) Bilaga 2 Strukturtillägg, budget 2013 Barn- och utbildningsnämndens grundskolor: Björktorpsskolan Djurgårdsskolan Fröslundaskolan Gillbergaskolan Hammagärdet Hållsta skola Hällberga skola Hällby skola Kjula skola Lagersbergsskolan Lundbyskolan Mesta skola Skiftingehus Skogstorpsskolan Skogsängsskolan Slagsta skola Slottsskolan Stålforsskolan Tegelviken Vallby skola Årbyskolan Ärla skola Ärsta skola Belopp per skola och elev kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014

Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014 Buf Datum 1 (27) 2014-01-02 Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014 Buf Innehållsförteckning 2 (27) Sammanfattning... 3 Omvärldsanalys... 4 Hållbar utveckling... 5 Effektiv organisation... 15

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor

Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Skola: Norråsaskolan Rektor: Erik Thor Systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet är reglerat i skollagen, 4 kap och regleras på nationell-, huvudmannaoch enhetsnivå. Huvudmannanivå

Läs mer

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar:

Hållbar utveckling. Hållbar utveckling består av tre delar: Mål och uppdrag 2014 Hållbar utveckling Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket)

Verksamhet. Styrtal 1 Meritvärde år 9 (Skolverket) Verksamhetsberättelse Barn- och utbildningsnämnden Ordförande: Förvaltningschef: Krister Håkansson Ann-Christin Isaksson Verksamhet Ansvarsområde Förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg, grundskola, förskoleklass,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden

UPPDRAGSPLAN 2015. Utbildningsnämnden UPPDRAGSPLAN 2015 Utbildningsnämnden UN 2015/ 4661 Antagen av Utbildningsnämnden den 17 juni 2015 I enlighet med styrmodellen för Norrköpings kommun ska varje nämnd årligen ta fram en uppdragsplan. Uppdragsplanen

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Fakta om friskolor Februari 2015

Fakta om friskolor Februari 2015 Fakta om friskolor Februari 2015 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 TSN

Verksamhetsplan 2012 TSN Verksamhetsplan 2012 TSN TSN, Verksamhetsplan 2012 Innehåll Sammanfattning... 2 Omvärldsanalys... 4 Ekonomi och arbetsmarknad...4 Förskola och skola...4 Demografiska förändringar...5 Tillgång till digitala

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Tabellbilaga för bokslut 2014

Tabellbilaga för bokslut 2014 Tabellbilaga för bokslut 2014 Personal Tabell 1 Kostnader 2013* Kostnad per inskrivet barn/ elev/heltidsstuderande totalt år 2013 Hudiksvall %** Jämförbara kommuner *** %** Riket %** Förskola 120 700 (2)

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling

Skolverket. per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Skolverket per-olov.ottosson@skolverket.se Enheten för kompetensutveckling Forskningsspridning Rektorsutb/lyft Lärarlyftet It i skolan Utlandsundervisning Lärande för hållbar utveckling bidrag/del av skolans

Läs mer

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista.

Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Bilaga 2. Begrepp och definitionslista. Listan visar exempel på begrepp som används inom utbildning och inom det kommunala informationsansvaret. Listan kan tjäna som underlag för att ge exempel på vanliga

Läs mer

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen

1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet. 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 1. Vad händer i år? 2. Skolsystemet 3. Vilka gymnasieprogram finns det? 4. Hur är programmen uppbyggda? 5. Två typer av gymnasieexamen 6. Vad krävs för att komma in på gymnasiet? 7. Var finns informationen?

Läs mer

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version)

Fakta om Friskolor. - mars 2014. (Preliminär version) Fakta om Friskolor - mars 2014 (Preliminär version) Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Vilka

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18

BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. torsdag, 2010 mars 18 BOKSLUT 2009 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Organisation Resultat Måluppfyllelse Kompetensutveckling God ekonomisk hushållning Likvärdighet IUP med skriftliga omdömen Nätverk Inspektioner Go BOKSLUT

Läs mer

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun

Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Kommunstyrelsen 2012-05-18 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2012:182 Anders Rehnman 016-710 14 67 Kommunstyrelsen Delårsrapport 1 år 2012 för Eskilstuna kommun Förslag till beslut

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner

SKOLLAGEN. Halmstad November -14 Lars Werner SKOLLAGEN Halmstad November -14 Lars Werner UPPLÄGG Skollagstiftningens uppbyggnad Syftet De olika verksamheterna Särskilda frågor SKOLLAGSTIFTNINGEN Skollagen Skolförordningen, gymnasieförordningen och

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Fakta om friskolor Maj 2014

Fakta om friskolor Maj 2014 Fakta om friskolor Maj 2014 Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Som förbund för Sveriges fristående förskolor och skolor får vi ofta frågor om hur vår bransch ser ut. Hur ser det ut med antalet elever

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 1 Barn och utbildningsnämndens systematiska kvalitetsarbete 2 Nuläge 2 Systematiskt kvalitetsarbete enligt skollagens 4:e kapitel 2 Modellen för

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun

Beslut. efter tillsyn i Torsby kommun Torsby kommun torsby.kommun@torsby.se efter tillsyn i Torsby kommun Skolinspektionen, Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 04 www.skolinspektionen.se

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 PM Enheten för utbildningsstatistik 2008-12-18 Dnr 71-2008-00004 1 (6) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2007/08 Allt fler får slutbetyg i gymnasieskolan. Stora elevkullar och något bättre studieresultat

Läs mer

Barn och elevpeng 2015

Barn och elevpeng 2015 Skolförvaltningen Barn och elevpeng 2015 Under 2011 infördes ett nytt resursfördelningssystem, en så kallad barn- och elevpeng. Enheterna har under åren anpassat sig till den nya fördelningen och budgeterna

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Slottsbrons förskola Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Slottsbrons förskola Lå 2009-10 Grums kommun 1 Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Slottsbrons förskola sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen

Läs mer

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S)

Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-02-04 Utbildningskontoret Dnr BOU 2013-309 Kathrin Hansson Dnr KS 2013-478 Barn- och ungdomsnämnden Läxhjälp till alla barn i Linköpings skolor, svar på motion (S) UTBILDNINGSKONTORETS

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Uppdrag Svarar för Gymnasieutbildning Gymnasiesärskola Uppföljningsansvar för ungdomar Grundläggande

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Din kommuns tillgänglighet

Din kommuns tillgänglighet Område Din kommuns tillgänglighet Nummer 1 2 3 4 Fråga Hur många av medborgare som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar? Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0

Gemensam gymnasieregion 2.0 Bilaga 5 Gemensam gymnasieregion 2.0 FC-chefer 141113 Dagens frågor Samverkansavtalet - beslutsläget hos er i kommunerna? Strukturtillägg - lägesrapport Utbud och efterfrågan - lägesrapport Årets antagning

Läs mer

Inriktning för förskolan och skolan

Inriktning för förskolan och skolan SKOLPLAN Inriktning för förskolan och skolan Människan är en tänkande varelse som har kvar sin nyfikenhet och förmåga att lära nytt hela livet. För att utvecklas behöver vi stimulans. En bra förskola och

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder

JENSEN gymnasium Södra. Skolan erbjuder Skolan erbjuder är en fristående gymnasieskola i Stockholm. Verksamheten startade höstterminen 2005, huvudman för gymnasieskolan är JENSEN education, ett utbildningsföretag som har bedrivit vuxenutbildningar

Läs mer

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning

Bokslut och verksamhets- berättelse 2014. Gymnasieskola och vuxenutbildning 2015-02-10 Sidan 1 av 27 Bokslut och verksamhets- berättelse 2014 Gymnasieskola och vuxenutbildning Statistik Karin Mannström, Förvaltningsekonom Februari 2015 Dnr Kon 2015/17 2015-02-10 Sidan 2 av 27

Läs mer

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45

Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Barn- o utbildningsnämndens au 2015-02-18 Plats och tid Beslutande ledamöter Prologen kl. 18:00 Sluttid:19:45 Lena Gerby (M), ordförande Göran Hellmalm (FP), vice ordförande Hanna

Läs mer

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14

Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 Huvudmannens kommentarer Didaktus Läsår 13/14 DIDAKTUS LÄSÅR 13/14 Didaktus har sitt huvudmannasäte i Göteborg och ingår i en grupp av gymnasieskolor tillsammans med LBS Kreativa Gymnasiet och Designgymnasiet.

Läs mer

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011

Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 1 (8) Styrkort för förskolan Nyborgen, 2011 Fastställt av biträdande rektor Ingrid Söderberg 2011-04-29 Perspektivmålen i styrkortet beslutades i kommunfullmäktige 2010-11-25.

Läs mer

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015

Skolpeng/bidrag och interkommunal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 Fastställd i KS 2014-12-01 Vellinge Skolpeng/bidrag och interal ersättning till förskola, fritidshem, pedagogisk omsorg, förskoleklass, skola och gymnasieskola 2015 FÖRSKOLA egen 1-3 år 93 160 kr 100 260

Läs mer

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan

Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Ny resursfördelningsmodell för BKU-förvaltningens grundskolor, förskolor och Ådalsskolan Barn-, kultur- och utbildningsförvaltningen har under flertalet år dragits med stora underskott inom de olika skolverksamheterna.

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Målområden 2016-2017

Målområden 2016-2017 Målområden 2016-2017 Vision för Lessebo kommun Vi är en kommun med engagerade och stolta invånare och med ett kreativt näringsliv, en kommun och miljö som man vill bo, verka i och besöka. Vårt läge i en

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program.

Gymnasieinformation. Gymnasiegemensamma ämnen: ämnen som ingår på alla program. Gymnasieinformation Gymnasieskolan GY11: Programmen är uppdelade på 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande program. På yrkesprogrammen utbildar man sig mot ett yrke eller yrkesområde. På de högskoleförberedande

Läs mer

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens

Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens 1 Protokollsbilaga 3. Fastställda mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015, enligt Kompetensnämndens beslut 2015-04-21, 30. Mål och åtaganden för samhällsuppdraget, år 2015 GYMNASIEUTBILDNINGEN

Läs mer

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder

Tumba Gymnasium. Skolan erbjuder Tumba Gymnasium Skolan erbjuder Högskoleförbredande program: Ekonomiprogrammet - inriktningarna Ekonomi och Juridik Estetiska programmet - inriktningarna Estetik & media, Musik och Bild- & formgivning

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut ein Skolinspektionen 2014-12-15 Leksands kommun Rektorn vid Siljansnäs skola Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Siljansnäs skola i Leksands kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning)

Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) Kommunstyrelsen 1 (6) Kommunledningskontoret Planeringsförutsättningar för nämndernas behov och prioriteringar 2016 (Budgetberedning) 1. Allmänt Sveriges kommuner står inför två mandatperioder av demografiska

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolan period 2 (okt dec), läsåret 2012/2013 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan

Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan Sida 1 av 12 Bokslut/Kvalitetsredovisning 2013 Krungårdsskolan 1. Ekonomiska resultat /avvikelser 32 Blomstermåla fkl/grundskola/fritids Intäkter -2 150 000-2 567 826 119,4% Personalkostnader 19 262 037

Läs mer

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA

De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster PROMEMORIA Umeå universitet StudentCentrum Lars Lustig PROMEMORIA 2006-09-07 De presumtiva studenterna var finns de? En genomgång av offentlig statistik om studiedeltagande och övergångsmönster Umeå universitet 901

Läs mer

Information inför Det som tas upp är följande...

Information inför Det som tas upp är följande... Information inför Det som tas upp är följande... Utbildning Skaraborg Program Behörighet Tillträdesregler - högskola Ansökningsförfarandet Utbildning Skaraborg Samverkan mellan 15 kommuner. Sök fritt bland

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval.

VIKTIGA DATUM 2016. Mitten april Preliminär antagning. Du kan logga in på webben och se det preliminära antagningsresultatet. Webben öppnar för omval. VIKTIGA DATUM 2016 11 :januari Kl: 08:00 Webben öppnar för ansökan. Lösenordsbrev kommer hem till dig som går i årskurs 9, i början på januari. 1 februari Sista dag för ansökan, webben stänger kl 16:00.

Läs mer

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a

BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a Beskut Dnr 44-2015:4210 Backatorps skolkooperativ ekonomisk förening Org.nr. 716445-1366 BeskJit för. 'örsko e [ass och grundsko a efter bastillsyn Bauatorpsskolan belägen i Göteborgs ko mun. 'iåbx 2320,

Läs mer

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07

Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 PM Enheten för utbildningsstatistik 2007-12-19 Dnr (71-2007:01035) 1 (7) Betyg och studieresultat i gymnasieskolan 2006/07 Kommunala skolor har, för jämförbara utbildningar, bättre studieresultat än fristående

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan

Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING 2013-08-13 DNR BUN 2013.183 JONAS BERKOW SID 1/1 JONAS.BERKOW@VALLENTUNA.SE BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Rapport resultat grundskolan Förslag

Läs mer

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105.

Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. Kvalitetsarbete för Hjortonmyren period 2 (okt dec), läsåret 2014-2105. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt

Läs mer

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013

Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 Valet till Gymnasieskolan - en ny gymnasieskola från och med hösten 2011 Föräldramöte 15 oktober 2013 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Sista ansökningsdag i

Läs mer

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse

Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Arbetsplan Pilen handlingsplan Överenskommelse Förskolan Solstrålen 2009/2010 Vision: Alla barn och all personal skall uppleva trygghet och trivsel. Lärande ger glädje och möjligheter. Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun

Kvalitetsredovisning. För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10. Grums kommun Kvalitetsredovisning För Staren Särskola 1-5 Lå 2009-10 Grums kommun Kvalitetsredovisningens innehåll Grundfakta om Särskolan 1-5 Sid 3 Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen 3-6 Åtgärder

Läs mer

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...

Läs mer

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Resultaten 2010 Bakgrund till KKiK Fr om 2006 drivet projekt av Sveriges Kommuner och Landsting för att utveckla viktiga mått och mätetal, ur ett förtroendevald- / medborgarperspektiv

Läs mer

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3

Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Mälargymnasiets programutbud, rapport 3 Monika Fröberg, Rektor Annika Ramsell, Kompetensdirektör Karin Mannström, Förvaltningsekonom Rapportnr: Kon Dnr 2015/12 2015-04-08 1 (6) Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014

Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 Kvalitetsarbete för Fyrklöverskolans fritidshem period 2 (okt dec), läsåret 2013-2014 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå

Läs mer

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015.

Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. Kvalitetsarbete för förskolan Smultronstället period 3 läsåret 2014-2015. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvuvdmannanivå systematiskt

Läs mer

Arbetsplan för skolenhet 2

Arbetsplan för skolenhet 2 UTBILDNINGSNÄMNDEN KÄRRTORPS GYMNASIUM NA TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR XDNRX SID 1 (7) 2012-10-30 Handläggare: Darko Krsek Telefon: 076 12 32 504 Arbetsplan för skolenhet 2 Inledning Skolenhet 2 består av: [NA]

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden KALLELSE Datum 2015-04-13 Sida 1(1) Barn- och utbildningsförvaltningen Therese Dahl, therese.dahl@uppvidinge.se Barn- och utbildningsnämnden kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2015 i

Läs mer

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten

Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159. Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten Skolenkäten Fördjupad analys 2015:2159 Trygghet Fördjupad analys av Skolenkäten 2 (8) Förord Skolenkäten är en av de mest omfattande enkäter som görs i svensk skola. Utöver årsvisa sammanställningar och

Läs mer