Arbetsmaterial. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan Verksamhetsåret 2013 och läsåret 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsmaterial. Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2013. Verksamhetsåret 2013 och läsåret 2013/2014"

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen (21) Barn- och utbildningsnämnden BUN/2012:604 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2013 Verksamhetsåret 2013 och läsåret 2013/2014 Arbetsmaterial

2 Eskilstuna kommun 2 (21) Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden prioriterar även under 2013 förbättrade kunskapsresultat och ett fortsatt arbete med att införa och genomföra de nationella reformerna. Detta återspeglas både i nämndens 1-åriga åtaganden såväl som i de nya 4-åriga processmålen. Årets verksamhetsplan är framskriven utifrån de sju övergripande verksamhetsprocesserna, med riktade åtaganden och processmål för förskolan, grundskolan respektive gymnasieskolan. I framtagande av årets verksamhetsplan har ett starkt fokus lagts på att de tre delprocesserna för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan som en helhet. Åtaganden inom en verksamhet ska där det är möjligt stödjas av åtaganden i de andra två verksamheterna. Under 2013 fortsätter satsningen på att utveckla IKT-området inom förskola, grundskola och gymnasieskolan. Inom förskolan fortsätter arbetet med en ökad användning av lärplattor. En särskild satsning görs inom grundskolan för att tillgodose behovet av en god tillgång till elevdatorer. För detta är särskilda medel från kommunstyrelsen avsatta. Inom både grundskolan och gymnasieskolan prioriteras en satsning på att införa ett nytt verktyg för elevdokumentation och kommunikation med elever och föräldrar. En central del i det nya resursfördelningssystemet är en förändring av kriterierna i nämndens strukturindex där ökad hänsyn tas till föräldrars utbildningsbakgrund och fortsatt utredning om att lokalkostnader läggs in i elevpengen till förvaltningarna och de fristående skolorna. Förslag finns även på att starta så kallade självstyrande enheter i kommunen och en inspektörsfunktion som kommer ge betydande omställningsbehov inom förvaltningen. I remissyttrandena kring förslagen har nämnden tryckt på behovet av omställningstid på minst ett halvt år, helst hela För 2013 är förstärkningen till barn- och utbildningsnämndens grundskola 21 mnkr, för gymnasieskolan 5 mkr och till förskolan 3 mnkr. Dessutom genomförs en satsning på IT-utvecklingen i grundskolan. Tillsammans med de ökade statsbidragen är förstärkningen knappt 36 mnkr. Samtidigt försvinner engångsmedel i form av projektmedel och överskott på cirka 30 mnkr till Därtill kommer det årliga effektiviseringskravet som minskar budgetramen med 9 mnkr.

3 Eskilstuna kommun 3 (21) Omvärldsanalys Från och med 1 juli 2011 gäller en ny skollag i Sverige. Det infördes också nya läroplaner för förskola och grundskola. Gymnasieskolan förändrades och en ny betygsskala infördes. Arbetet med att införa och genomföra de reviderade nationella styrdokumenten inleddes halvårsskiftet Det arbetet kommer även fortsättningsvis att prioriteras och också under 2013 ha en stor påverkan på verksamheterna inom barn- och utbildningsnämndens områden. Det nya betygssystemet både i grundskolan och i gymnasieskolan gäller fullt ut från och med höstterminen 2013 och det kommer att förenkla arbetet. Förutsättningarna för ett fortsatt lyckat implementeringsarbete är goda utifrån det utvecklingsarbete som bedrivits de senaste åren inom ramen för Hållbar skolutveckling. Fortsatt ökning av inflyttade och nyanlända till kommunen kommer att ställa stora krav på anpassningsarbete inom hela nämndens ansvarsområde, liksom det ökade antalet barn/elever i förskolan och grundskolan samt minskat antalet elever i gymnasieskolan fram till Med den just nu vikande konjunkturen kan 2014 bli ett mycket besvärligare år än 2013.

4 Eskilstuna kommun 4 (21) Hållbar utveckling Hållbar utveckling visar utåtriktat vad kommunkoncernen ska åstadkomma för invånare, brukare och kunder. Hållbar utveckling definieras enligt FN:s miljökonferens i Rio 1992 som en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre delar: Sociala värden; att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Eskilstuna handlar det bland annat om social omsorg, utbildning och trygghet, jämställdhet, mångfald, ickediskriminering, jämlika villkor, den enskildes personliga och kulturella välfärd och en god folkhälsa. Miljömässiga värden; att bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och inte äventyra naturen och människans hälsa. I Eskilstuna handlar det bland annat om rent vatten, ren luft, mark utan föroreningar och klimatpåverkan. Samhällsekonomiska värden; att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt. I Eskilstuna handlar det bland annat om invånarnas ekonomiska välfärd, kommunikationer, möjligheten att driva företag och handel, tillgänglig kompetens för arbetsgivare och möjlighet att få arbete för den enskilde Att tillgodose behovet av utbildning Processen ger eskilstunaborna goda kunskaper och bra förutsättningar för att lyckas väl i arbetslivet. Skolan ska stimulera alla elever till fortsatta studier och yrkesutbildning. Dessutom medverkar processen till att barn, elever och studerande utvecklas till kloka, engagerade och demokratiska medborgare genom samverkan mellan skola, föräldrar och samhälle. Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i förskola 4-åriga processmål Barnen ska uppleva lustfyllt lärande i förskolan Mäts årligen med start 2013, redovisas på flickor och pojkar Föräldrarna ska uppleva att barnet är tryggt i förskolan Mäts årligen, redovisas på flickor och pojkar. Nivå 2011; flickor 4,5 pojkar 4,4 Mål 2015; 4,5 för flickor/pojkar

5 Eskilstuna kommun 5 (21) Alla barn ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna Mäts årligen med start 2013 redovisas på flickor och pojkar Alla barn ska uppleva att de blir bemötta med respekt och lyssnade på. Mäts årligen med start 2013, redovisas på flickor och pojkar Medborgare uttrycker ett stort förtroende för kommunens förskoleverksamhet Mäts i NKI och SCBs medborgarindex, redovisas på kvinnor och män. NKI 2011: 72,3 (riket 75,5) Mål 2015: 75 SCB 2010: 6,6 (riket 6,8) Mål 2015:7.0 Organisationsindikatorer, Strategisk inriktning Barnens upplevelse av hur roligt det är i förskolan(höjd utbildningsnivå) Nivån för indikatorn ska bibehållas på 2,8 i snitt på en skala 1-3 för både flickor och pojkar under år 2013 jämfört med år 2012 Antalet barn per personal i förskolan. (Höjd utbildningsnivå) Ingen nivå för indikatorn finns fastställd för år 2013, men ska vara i nivå med jämförelsekommunerna. 1-åriga åtaganden Till slutet av läsåret 2013/2014 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser inom språk, matematik och naturvetenskap synliggjorda och kommunicerade med barn och vårdnadshavare. Brukarenkäternas resultat gällande inflytande och lärande visar en förbättring från 2013 års mätning till Samtliga barn och vårdnadshavare upplever att de bemöts respektfullt på förskolan. Brukarenkätens resultat gällande trygghet och bemötande visar en förbättring från 2013 års mätning till maj 2014 är 100 % av de kommunala förskolorna diplomerade med Grön Flagg. Åtagandet för VP 2012 är 90 %. Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

6 Eskilstuna kommun 6 (21) Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i grundskola 4-åriga processmål Alla elever ska uppfylla kunskapskraven i minst 16 av grundskolans ämnen Mäts årligen i årskurs 6 och 9. Redovisas på flickor och pojkar. Kunskapsresultat årskurs 6 i form av betyg mäts första gången ht Resultat för årskurs 9 vt 2012 var 78,3 %. (Könsuppdelad statistik tas fram till läsåret 2012/2013) Andel elever med högsta betyget A och B ska öka Mäts årligen i årskurs 9. Redovisas på flickor och pojkar. Mäts för första gången vt Meritmedelvärdet ska öka Mäts årligen i årskurs 9. Redovisas på flickor och pojkar. Nationell statistik för årskurs 9 för 2012 är ännu ej redovisad Grundskolans elever upplever att de blir bemötta med respekt och lyssnade på Mäts årligen i årskurs 2, 5 och 8. Redovisas på flickor och pojkar. Nuläge: flickor 4,32 pojkar 4,22 (totalt 4,27) Alla elever ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna Mäts årligen i årskurs 2, 5 och 8. Redovisas på flickor och pojkar. Nuläge: flickor 3,88 pojkar 3,73(totalt 3,8) Eskilstunas invånare uttrycker ett stort förtroende för kommunens grundskola Mäts i NKI och SCBs medborgarindex. Redovisas på flickor och pojkar. NKI 2011: 72,3 (riket 75,5) Mål 2015: 75 SCB 2010: 6,6 (riket 6,8) Mål 2015:7,0 Alla elever ska uppleva trygghet i grundskolan Mäts årligen. Redovisas på flickor och pojkar. 2011: flickor 4,5, pojkar 4,4. Mål ,5 flickor/pojkar

7 Eskilstuna kommun 7 (21) Organisationsindikatorer, Strategisk inriktning Andel elever som når målen i de nationella proven i skolår 3 och betygen i skolår 6. (Höjd utbildningsnivå) 2015 ska minst 85 % av eleverna ha betyg i 16 ämnen. (Höjd utbildningsnivå) Avser årskurs 9. Målet för 2012 var 83 procent för flickor samt 79 procent för pojkar. För samtliga huvudmän var resultatet för pojkar 78,8 % och för flickor 83,8 %. 1-åriga åtaganden Elevernas kunskapsresultat ska förbättras i alla grundskolans ämnen vårterminen Andelen flickor och pojkar i årskurs 9 som når minst betyget E skall öka på alla skolenheter i den kommunala grundskolan. Meritmedelvärdet för pojkar och flickor i årskurs 9 ska öka på varje skolenhet. Förbättringen avser en årlig ökning från vårterminen 2012 till vårterminen Den ogiltiga frånvaron i grundskolan ska minska. Från och med läsåret 2012/2013 ska central rapportering av frånvaro från samtliga grundskolor ske kvartalsvis och senast halvårsskiftet 2013 ska ett digitaliserat system vara infört som stöd för detta. Andelen elever som anser att skolarbetet är intressant ska vara minst 90 procent vårterminen 2013 och bibehållas vårterminen Nivån avser både pojkars och flickors resultat. Vårterminen 2012 var nivån 90 %. (Könsuppdelad statistik tas fram vårterminen 2013) På en femgradig skala värderas nivåerna tre, fyra och fem som intressant. Efter vårterminen 2014 ska andelen av de kommunala grundskolorna som är diplomerade inom Grön Flagg eller Skola för Hållbar utveckling öka till 60 procent vårterminen Åtagandet för VP 2012 är 50 %. Elever i grundskolan anser sig kunna tillräckligt för att ta ställning i miljöfrågor. Mäts i årskurs 8 och resultat tas fram första gången vårterminen 2013.

8 Eskilstuna kommun 8 (21) Fritidshem ska i ökad utsträckning stimulera elevernas utveckling och lärande. Andelen elever som anger det i brukarenkäter ska öka med 5 procentenheter mellan 2012 och Att alla skolenheter ska via en självskattning göra en bedömning av samverkan mellan skolor och fritidshem där resultatet skall öka år från år. Under läsåret 2013/2014 ska grundskolan arbeta för att aktivt motverka och bryta de normer som skapar en anti-pluggkultur för pojkar. Målet är uppnått när pojkars meritvärde uppvisar en förbättring från vårterminen 2011 till vårterminen Meritvärdet för pojkar i de kommunala grundskolorna var vårterminen ,4 och ,1. Under läsåret 2013/2014 ska grundskolan arbeta för att aktivt motverka och bryta de normer som skapar en stresskultur för flickor. Målet är uppnått när färre av flickorna uppger att de upplever kontinuerlig stress i elevenkäten 2013 än i 2011-års Liv och hälsa ung-enkät. I Liv- och hälsa ung 2011 upplevde 32 % av flickorna i årskurs sju stress minst en gång i veckan. Detsamma uppgav 48 % av flickorna i årskurs åtta i vår egen enkät Alla elever ska efter vårterminen 2014 kunna läsa, skriva och räkna senast i årskurs 1. Bedömning sker enligt gemensamma kriterier för samtliga grundskolor. Det samverkansprojekt mellan AMN och BUN som startats under 2012 angående grundskoleelever med oförklarad frånvaro ska fortsätta under 2013 med inriktning på minst två grundskoleområden. Alla årskurs 4-6-klassrum är interaktiva senaste december 2013 och alla årskurs 7-9-klasser har tillgång till ett interaktivt klassrum senast 31 december Under läsåret 2013/2014 ska alla elever erbjudas hälsobesök i förskoleklass, i årskurs 2 med vaccinering, i årskurs 4 och årskurs 7.

9 Eskilstuna kommun 9 (21) Utveckla lärande, omsorg, normer och värden i gymnasieskolan 4-åriga processmål Gymnasieskolans elever upplever att de blir bemötta med respekt och lyssnade på. Mäts årligen. Redovisas på flickor och pojkar. Nuläge: flickor 3,75 pojkar 3,8 (Totalt 3,8) Alla elever ska uppleva att de har inflytande i verksamheterna Mäts årligen. Redovisas på flickor och pojkar. Nuläge flickor 3,62 pojkar 3,65 (Totalt 3,63) Alla elever ska uppleva trygghet i gymnasieskolan Mäts årligen alla elever. Redovisas på flickor och pojkar. Nuläge flickor 4,3 pojkar 4,4 (Totalt 4,4) Genomsnittligt betygspoäng för elever som lämnar gymnasiet ska vara högre än riksgenomsnittet. Mäts årligen. Redovisas på kvinnor och män. I den nationella statistiken för 2011 var siffran 13,6. (Nationell statistik saknar könsuppdelning). Alla elever som avslutar ett nationellt program ska uppnå yrkes- eller högskoleförberedande gymnasieexamen. En lokal uppskattning görs i juni och nationell statistik redovisas årligen i november. Redovisas på flickor och pojkar. Alla elever på introduktionsprogram når uppsatta mål. Mäts genom att följa upp elevens resultat under gymnasietiden utifrån ingångsvärden och mål i studieplaner. Medborgare uttrycker ett stort förtroende för kommunens gymnasieskola. Mäts årligen alla elever samt NKI och SCBs medborgarindex. Redovisas på kvinnor och män. NKI 2011: 71 (riket 67,9) SCB 2010: kvinnor 6,7 män 6,2 (Totalt 6,4) Riket 6,6

10 Eskilstuna kommun 10 (21) Organisationsindikatorer, Strategisk inriktning ska genomsnittligt betygspoäng för elever som lämnar gymnasieskolan överstiga rikets. (Höjd utbildningsnivå) 2015 ska 65 procent av invånare 20 år ha grundläggande behörighet till universitet och högskola. (Höjd utbildningsnivå) 1-åriga åtaganden Eskilstuna ska tillhandahålla en attraktiv gymnasieskola. Som ett resultat får minst 80 procent av flickor och pojkar i den kommunala skolan slutbetyg 2013 och Andelen gymnasieelever som inom fyra år påbörjar studier på universitet och högskola ligger över riksgenomsnittet 2013 och Elevernas kunskapsresultat ska förbättras i gymnasieskolans alla ämnen. Den genomsnittliga betygspoängen för flickor och pojkar ska 2013 vara 14.0 poäng och öka till 14,2 poäng vårterminen Elevers motivation och intresse för lärandet ska öka. Flickor och pojkar i gymnasieskolan upplever skolarbetet intressant. På en femgradig skala ska genomsnittsvärde 2013 och 2014 vara minst 3,5. Värdet 2012 var 3,4. Elever i gymnasieskolan anser sig kunna tillräckligt för att ta ställning i miljöfrågor. Mäts i årskurs 3 och resultat tas fram första gången vårterminen Alla gymnasie-elever ska erbjudas hälsobesök med hälsosamtal i årskurs 1.

11 Eskilstuna kommun 11 (21) Gemensamt 4-åriga processmål Öka valdeltagandet för ungdomar samt för de 10 bostadsområden med lägst valdeltagande. Organisationsindikatorer, strategisk inriktning Andel av förvaltningars och bolags verksamhetsprocesser ut mot invånare som har analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv. (En attraktiv stad) Nivån för indikatorn sätts till 60 procent för år 2012, inga siffror för år 2012 är ännu framtagna ska andelen ekologiska livsmedel uppgå till minst 40 procent. Mäts månadsvis och rapporteras i delårsrapport samt årsberättelse 1-åriga åtaganden Barn och utbildningsnämndens samtliga verksamheter ska samverka med övriga nämnder för att i större omfattning uppnå kommunens 4-åriga processmål. Öka andelen förstagångsväljare hösten Insatser att öka andelen förstagångsväljare i Eskilstuna genomförs läsåret 2013 och Andelen ekologiska livsmedel ska 2013 öka till 40 procent. Mäts årligen. Nivån för 2011 var 35 procent. Alla nämnder och styrelser ska redovisa hur de utifrån sina uppdrag genomför aktiviteter för att främja kultur och trivsel i staden. För att säkra en jämställd service i våra välfärdstjänster ska alla verksamhetsprocesser analyseras ur ett jämställdhetsperspektiv. För att minska miljöpåverkan ska alla verksamhetsprocesser analyseras och åtgärder redovisas för hur de kan minska sin miljöpåverkan. För att förbättra hälsan ska alla verksamhetsprocesser analyseras och åtgärder redovisas för hur de kan främja jämlik hälsa.

12 Eskilstuna kommun 12 (21) Processkvalitet Organisationsindikatorer, Strategisk inriktning Index för invånare som är nöjda med hur kommunkoncernen sköter sina verksamheter Andel anställda i kommunkoncernen som jobbar på en arbetsplats som är miljöcertifierad (reviderad de senaste två åren) (Ekologisk uthållighet) Tillgänglighetsmått. Andel som får svar på e-post inom två dagar. (Kvalitet) Tillgänglighetsmått, andel som får kontakt med handläggare vid telefonkontakt (Kvalitet) Tillgänglighetsmått, andel som uppfattar gott bemötande vid telefonkontakt (Kvalitet) Tillgänglighetsmått, lätt att hitta på kommunens webbplats. (Kvalitet) Elförbrukning per årsarbetare i kommunkoncernen (Ekologisk uthållighet) Energiförbrukning för tjänsteresor med bil (Ekologisk uthållighet) Upplevd nytta av internportalen (Kvalitet) Mäts årligen i medarbetarenkäten. Antal verksamhetsprocesser där syfte och processmål är formulerade. (Kvalitet) 1-åriga åtaganden Den regelbundna användningen av intranätet ska öka bland medarbetarna från 67 procent 2011 till 90 procent i medarbetarundersökningen var andelen 71,3 % Bidra till att genomföra minst 80 procent av de förbättringar som anges i handlingsplanen utifrån kommunkompassen under Målet är att öka resultatet i kommunkompassens mätning från 503 poäng 2011 till 580 poäng Medarbetare inom barn- och utbildningsnämnden svarar på 82 procent av inkommen e-post inom två dagar, såväl extern som intern. Mäts med stickprov var nivån 71 %

13 Eskilstuna kommun 13 (21) Medarbetare Organisationsindikatorer Strategisk inriktning Ledarskapsindex (Attraktiv arbetsgivare) Medarbetarindex (Attraktiv arbetsgivare) Andel medarbetare som upplever god hälsa (Attraktiv arbetsgivare) Andel medarbetar med önskad sysselsättningsgrad (Attraktiv arbetsgivare) Andel medarbetar som är födda utanför Norden (Attraktiv arbetsgivare) Andel medarbetare som är stolta över att arbeta inom Eskilstuna kommun (Attraktiv arbetsgivare) 1-åriga åtaganden I 2013 års medarbetarenkät på Barn- och utbildningsförvaltningen ska totalvärdet för upplevd arbetstakt för kvinnor och män minska från 34 år 2012 till riktvärdet 30. I 2013 års medarbetarenkät på Barn- och utbildningsförvaltningen ska totalvärdet för upplevd arbetsrelaterad utmattning för kvinnor och män minska från 36 år 2012 till riktvärdet 30. Barn- och utbildningsförvaltningen ska förbättra sitt arbete kring målkvalitet. Samtliga förvaltningar når minst riktvärde 70 i kommande medarbetarenkät. 75 procent av alla medarbetare ska ha en individuell medarbetaröverenskommelse under Mäts i medarbetarenkäten 2013.

14 Eskilstuna kommun 14 (21) Ekonomiskt läge inför 2013 Det nya resursfördelningssystemet som införs till kommande år innebär att kommunfullmäktige fattar beslut om skolpengen till Eskilstunas förskolor och grundskolor. Skolpengen ska garantera en likvärdighet i tilldelningen mellan Eskilstunas olika utförare. Därefter äger respektive huvudman rätten att förfoga över sin egen interna fördelning och tilldelning. Barn- och utbildningsnämnden kommer benämna sin interna skolpeng för ett á-pris. En kommungemensam utbildningsinspektörsfunktion införs till Delar av barn- och utbildningsnämndens ansvar flyttas över till funktionen och minskar nämndens ram som ett led i finansieringen av funktionen. Försöksverksamhet med självstyrande enheter aktualiseras till höstterminen För nämnden innebär det att grundskolor kommer lyftas ur organisationen för en placering direkt under kommunstyrelsen. Tanken med stadsbidraget till gymnasieskolan var att det skulle minska ytterligare till 2013 med hänvisning till den nya gymnasiereformen GY11. Det stora sparbetinget var utformat som en trappa som från och med 2015 skulle ge en besparing för staten på 1,35 mdkr. Nu har regeringen bestämt att besparingen inte ska genomförs, vilket innebär att kommunsveriges gymnasieskolor inte behöver spara 895 mnkr. För gymnasieskolorna i Eskilstuna rör det sig om 9 mnkr i minskad besparing. Den ekonomiska tilldelningen till grundskolan i Eskilstuna ligger under riksgenomsnittlig nivå och för gymnasieskolan mycket under genomsnittlig tilldelning. Vid en jämförelse med Sveriges större städer avviker Eskilstuna. För 2011 var kostnaden per elev för Eskilstunas grundskolor kr lägre jämfört med motsvarande större städer. För gymnasieskolan i Eskilstuna ser det ut på motsvarande sätt. Vid en jämförelse med större städerna så saknas kr per elev. För förskolan kommer barnkullarna att öka relativt marginellt de närmaste åren. För grundskolan är ökningen av elevantalet mera påtaglig. Gymnasieskolans elevkullar minskar fram till 2015 för att därefter vända uppåt igen. Gymnasieskolan måste anpassa kostnaderna till det minskade elevantalet och fram till 2014 dessutom bedriva både den nya och gamla gymnasieskolan parallellt. Ändrade förutsättningar till 2013 Överskottet från 2012 är närmare 18 mnkr. Medlen används till kvalitativa förstärkningar av tillfällig art. Därutöver har nämnden för 2012 en tillfällig

15 Eskilstuna kommun 15 (21) förstärkning bestående av projektmedel på drygt 11 mnkr avsedda för projektet Betyg i minst 16 ämnen. För 2013 är förstärkningen till barn- och utbildningsnämndens grundskola 21 mnkr, för gymnasieskolan 5 mkr och till förskolan 3 mnkr. Dessutom genomförs en satsning på IT-utvecklingen i grundskolan. Tillsammans med de ökade statsbidragen är förstärkningen knappt 36 mnkr. Samtidigt försvinner engångsmedel i form av projektmedel och överskott på cirka 30 mnkr till Därtill kommer det årliga effektiviseringskravet som minskar budgetramen med 9 mnkr. Grundskolans strukturtillägg är omarbetat till I stora drag kan förändringen sammanfattas med att viktningen för elevens föräldrars utbildningsnivå ökar samtidigt som viktningen rörande elevens härkomst minskar. Numera är också förskoleklassen medtagen i resurstilldelningen. Förändringen bygger på aktuell forskning. Se bilaga 2 för strukturtillägg Förvaltningen fortsätter omställningsarbetet under Det är framförallt gymnasieskolan som står för det största omställningsbehovet. Modellen som infördes 2011, där heltidsövertalig personal flyttas över till personalpoolen, kommer att behöva användas även IT-satsningen, med bland annat digitala klassrum för grundskolan, kommer att kräva ett resurstillskott inom barn- och utbildningsnämndens budget, utöver de 2 mnkr som tillskjuts i årsplan Nämndens åtagande 34. För att minska administrationen med 20 miljoner kronor årligen från år 2016, ska en gemensam handlingsplan utarbetas i kommunkoncernen som tydliggör områden för effektivisering. (KS, alla nämnder). Budget per verksamhetsområde Verksamhet, mnkr Bokslut 2011 Budget 2012 Prognos 2012 Budget 2013 Förvaltningsgemensamt 86,4 88,0 74,1 133,1 Förskola 452,0 484,9 486,0 526,5 Grundskola 754,6 759,8 758,9 783,7 Gymnasieskola 315,5 304,0 311,6 302,4 Omsorgsverksamhet 75,1 79,2 86,0 80,4 Särskola 64,6 58,7 58,8 59,2 Summa 1 748, , , ,2 *) budgeten för förvaltningsgemensamt är ej fullt ut jämförbar mellan år 2012 och Mångkulturella enhetens och stödcentrums budget är fr.o.m flyttad till förvaltningsgemensamt.

16 Eskilstuna kommun 16 (21) Verksamhetsnyckeltal, volymer Antal barn och elever Budget 2013 Förskola Inskrivna barn i kommunens förskolor* Inskrivna barn i fristående förskolor* Totalt Grundskola Elever i kommunens grundskolor Elever i fristående grundskolor Totalt Gymnasieskola Elever i kommunens gymnasieskolor Elever i fristående gymnasieskolor Totalt *) inkluderar pedagogisk omsorg. Resultaträkning Resultaträkning, mnkr Prognos 2012 Budget 2013 Verksamhetens intäkter 198,0 200,0 Varav avgifter 55,0 55,0 bidrag 68,0 70,0 Verksamhetens kostnader 1 973, ,2 Varav personalkostnader 1 229, ,4 lokalkostnader 267,0 263,0 avskrivningar 21,8 22,8 interna räntor 2,7 3,0 köp av huvudverksamhet 348,0 350,0 övrigt 104,0 105,0

17 Eskilstuna kommun 17 (21) Resultaträkning, mnkr Prognos 2012 Budget 2013 Verksamhetens nettokostnader 1 775, ,2 Nämndbidrag 1 740, ,2 Över- och underskott från tidigare år 17,7 Ej förbrukade projektmedel 3,0 Demografisk fond* 13,2 Resultat -0,8 0 Nettoinvesteringar anläggningar 59,5 64,0 Nettoinvesteringar inventarier 20,0 25,0 Nettoinvesteringar totalt 79,5 89,0 *) demografisk fond upphör till 2013.

18 Eskilstuna kommun 18 (21) Á-priser för barn- och utbildningsnämndens förskolor och grundskolor* Á-priser (kr) Budget 2013 Budget 2012 Förskola 1-2 åringar åringar Pedagogisk omsorg Grundskola Förskoleklass Åk Åk Åk Fritidshem *) gymnasieskolans á-priser/programpriser redovisas separat. Se bilaga 1. Investeringar Ombyggnationen av Djurgårdsskolan är en konsekvens av det ökade elevunderlaget och är därutöver en direkt följd av att Odlarskolan avvecklas som kommunal grundskola. Den sedan tidigare planerade ombyggnationen av Skogsängsskolan är avbruten. Investeringsmedlen kommer istället användas till att bygga en övervåning på Djurgårdsskolans nyligen färdigställda huskropp. Ombyggnationen blir klar under Projektet har dock visat sig bli dyrare än beräknat. Nämnden gör därav nödvändiga omprioriteringar i sin investeringsbudget. Ärla skolas kommande tillbyggnation befinner sig i en projekteringsfas och byggnationen beräknas påbörja under Ärlas skolas paviljong är undermålig och kommer att avvecklas. Tillbyggnaden är nödvändig för att rymma elevunderlaget. Därutöver befinner sig Rinmanskolans undervisningskök i en upphandlingsfas. Köket kommer att byggas om under Under kommande år lämnar också Rinmanskolan hus 2. Renoveringen av Årbyskolans gymnastikhall påbörjas under våren Det pågår också en förstudie på Gillberga skola för att se på möjligheterna att införliva förskoleavdelningen i skolbyggnaden och därigenom avyttra paviljongen och lärarbostaden. Parallellt pågår en förstudie på Skogstorpsskolan för att utreda möjligheterna till en förbindelsegång mellan två skolhus.

19 Eskilstuna kommun 19 (21) Bilaga 1 Barn- och utbildningsnämndens gymnasieprogram: Á-pris exkl. inflationskompensation Á-pris exkl. inflationskompensation Gamla gymnasieskolan Barn- o Fritid 44,593 46,140 Bygg 55,793 53,409 Bygg, byggplåt 81,858 78,549 El 55,793 54,823 Estetiska bild 47,703 48,361 Estetiska musik 78,090 60,981 Fordon 63,225 55,125 Fordon transport 96,722 85,717 Handel-och administration 44,593 45,534 Hantverk 52,025 49,573 Hotell- och restaurang 55,763 50,784 Individuella 74,426 40,385 Individuellt f invandrare 74,426 57,044 Industri 76,529 65,121 Internation. Baccalautate 89,040 60,880 Medie 53,595 51,693 Naturvetenskapliga 40,929 44,323 Omvårdnad 44,593 48,563 Samhällsvetenskapliga 38,198 40,991 Spec. utf. Idrott 50,245 51,491 Spec.utf. Säkerhet 56,736 54,722 Teknik 48,362 49,674

20 Eskilstuna kommun 20 (21) GY11 Barn- o Fritid 44,593 43,010 Bygg o anläggning 55,793 53,813 Bygg o anläggning, byggplåt 81,858 78,953 Ekonomi 38,198 35,842 El- o energi 55,793 53,813 Estetiska dans 47,703 43,010 Estetiska musik 78,090 75,318 Estetiska, bild o formgivning 47,703 43,010 Fordon 63,225 60,981 Fordon, lastbil o mobila maskiner 81,858 78,953 Fordon- o transport 96,722 93,289 Handel-och administration 44,593 43,010 Hantverk 52,025 50,178 Hotel- o turism 44,593 43,010 Individuellt alternativ 74,426 71,784 Industritekniska 76,529 53,813 Internation. Baccalautate 89,040 60,880 Naturvetenskap 40,929 39,476 Preparandutbildning 74,426 71,784 Programinriktat individuellt val *) *) Restaurang- o livsmedel 55,763 50,784 Samhällsvetenskap 38,198 35,842 Samhällsvetenskap, idrott (NIU) 50,245 48,462 Språkintroduktion 74,426 71,784 Teknik 48,362 46,645 Vård- o omsorg 44,593 43,010 Yrkesintroduktion 75,462 *) *) samma á-pris som närliggande program.

21 Eskilstuna kommun 21 (21) Bilaga 2 Strukturtillägg, budget 2013 Barn- och utbildningsnämndens grundskolor: Björktorpsskolan Djurgårdsskolan Fröslundaskolan Gillbergaskolan Hammagärdet Hållsta skola Hällberga skola Hällby skola Kjula skola Lagersbergsskolan Lundbyskolan Mesta skola Skiftingehus Skogstorpsskolan Skogsängsskolan Slagsta skola Slottsskolan Stålforsskolan Tegelviken Vallby skola Årbyskolan Ärla skola Ärsta skola Belopp per skola och elev kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2

Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013. Grundskoleområde 2 Bufs Lokal verksamhetsplan 2012/2013 Grundskoleområde 2 Sammanfattning Grundskoleområdets vision: "Hos oss får du mötas, glädjas och lyckas" ligger som grund för vårt arbete att utveckla verksamheten och

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2012. Verksamhetsåret 2012 och läsåret 2012/2013

Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2012. Verksamhetsåret 2012 och läsåret 2012/2013 Barn- och utbildningsnämndens verksamhetsplan 2012 Verksamhetsåret 2012 och läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 VÅR MÅLSTYRNING FRÅN VISION TILL ÅTAGANDEN... 4 OMVÄRLDSANALYS...

Läs mer

Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan

Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan Torshälla stads nämnd 2016-03-23 1 (5) Torshälla stads förvaltning Ledning/administration TSN/2015:105 Ulrika Hansson, 016-710 73 25 Torshälla stads nämnd Utredning om möjligheterna att ge barn i skola

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2017 Barn- och utbildningsnämnden 2016-04-06 1 (6) Barn- och utbildningsförvaltningen Ledningsgruppen BUN/2016:193 Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016

Barn- och utbildningsnämndens behov och prioriteringar 2016 Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-07 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2015-04-13 BUN/2015:156 Ledningsgruppen Åsa Lundkvist Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämndens behov

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014

Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014 Buf Datum 1 (27) 2014-01-02 Barn- och utbildningsnämndens Verksamhetsplan 2014 Buf Innehållsförteckning 2 (27) Sammanfattning... 3 Omvärldsanalys... 4 Hållbar utveckling... 5 Effektiv organisation... 15

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Delårsrapport 2015 Sammanfattning För perioden januari till och med augusti visar för- och grundskola sammantaget en positiv budgetavvikelse om 2,0 mnkr

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15

VERKSAMHETSPLAN Skogsängsskolan läsår 14/15 Barn- och utbildningsnämndens mål KUNSKAPER Andel elever med högsta betyget A och B ska öka. Andelen elever med betyget A och B på enheten ska vara högre vt 2015 jämfört med vt 2014 2015 ska minst 85%

Läs mer

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013

Återrapportering av måluppfyllelse i kommunplan och nämndplan, april 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-05-21 Barn- och utbildningsförvaltningen 1 (9) Marika Lyman Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Klicka här för att ange text. Diarienummer 2013/BUN

Läs mer

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola

Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd Bästa förskola Bästa skola Nominering till Kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Bästa förskola Bästa skola Utbildningsnämndens kvalitetsutmärkelse i Danderyd 2017 Kvalitetsutmärkelsen riktas till förskolor och skolor som med nytänkande,

Läs mer

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1

Verksamhetsplan (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Verksamhetsplan - 2016 (Barn- och utbildningsnämnd) sid 1 Danderyd ska erbjuda sina invånare stor valfrihet i den kommunala servicen utifrån individens önskemål och förutsättningar. Föräldrar i Danderyd

Läs mer

Uppdrag, nuläge och mål

Uppdrag, nuläge och mål Uppdrag, nuläge och mål Nämndens uppdrag utgör kommunens styrelse för det offentliga skolväsendet för barn och ungdom avseende förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Vidare ansvarar man för den förskoleverksamhet

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012

Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Uppföljning betyg och ämnesprov årskurs 3,6 och 9 grundskolan Piteå kommun 2012 Anette Christoffersson Utvecklingsledare Sid 1 Innehåll Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Nationella och lokala styrdokument...

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan våren 2013

Slutbetyg i grundskolan våren 2013 Utbildningsstatistik 2013-09-30 1 (13) Slutbetyg i grundskolan våren 2013 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 2013. Syftet är att ge en beskrivning av

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd

Verksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten

Läs mer

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020.

Katarina Sandberg Mål - Kalmar kommun ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år 2020. Handläggare Datum Katarina Sandberg 2016-10-03 0480-45 30 03 Förslag nämndsmål BoU 2017 Inom de områden där enheterna inte har fått tilldelat ett för enheten detaljerat mål ska resultaten ligga kvar på

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick

Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick Rev 2011-10-12 Sid 1 (6) Dnr 11BUN108 Handläggare Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2012 för barn- och ungdomsnämnden till Kommunplan 2012 och utblick 2013-2015 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow

Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015. Bengt Weidow Skolverkets tankar om introduktionsprogrammen - Lund 16 juni 2015 Bengt Weidow Agenda Elever på programmen Planen för utbildningen Den individuella studieplanen Preparandutbildning Programinriktad individuellt

Läs mer

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015

Slutbetyg i grundskolan, våren 2015 Enheten för utbildningsstatistik 15-09-30 1 () Slutbetyg i grundskolan, våren 15 I denna promemoria redovisas slutbetygen för elever som avslutade årskurs 9 vårterminen 15. Syftet är att ge en beskrivning

Läs mer

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN

Lomma kommun Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden 2016 NÄMNDSPLAN NÄMNDSPLAN Barn och utbildningsnämnden Lomma kommun 2016 1. INLEDNING Nämndsplanen uttrycker den politiska viljan för nämndens verksamheter. Nämndsplanen avser

Läs mer

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring

Verksamhetsinriktning. Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning Eskilstuna Marknadsföring Verksamhetsinriktning för Eskilstuna Marknadsföring AB. För den verksamhet som bedrivs i Eskilstuna Marknadsföring AB nedan kallat EMAB gäller denna särskilda

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan

Barn- och ungdomsnämnden. Verksamhetsplan 2014 Barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2014-2016 Nämndens verksamhetsplan Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2014-2016. Inledning Kommunplanen är

Läs mer

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST

2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2014-xx-xx NÄMNDSPLAN FÖRSKOLA GRUNDSKOLA GYMNASIESKOLA KOST 2015 1 1. INLEDNING... 3 2 VISION... 4 3 NÄMNDSMÅL... 4 3.1 Förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, fritidshem och grundskola 4 3.2 Kostverksamhet

Läs mer

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde!

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Betyg Ej uppnått målen 0p Godkänd 10p Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Högre behörigheteskrav till gymnasieskolan 8 ämnen med betyget godkänd

Läs mer

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden

Kvartalsrapport mars och prognos 1. Utbildningsnämnden Kvartalsrapport mars och prognos 1 Utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Periodens resultat... 3 1.1 Driftredovisning... 3 2 Viktiga händelser i verksamheten... 3 3 Prognos med ekonomiskt utfall för

Läs mer

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014

Köping en av Sveriges bästa skolkommuner. Skolplan 2011-2014 Köping en av Sveriges bästa skolkommuner Skolplan 2011-2014 Vår verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden och kommundelsnämnden har antagit en skolplan för 2011-2014. I Köpings kommuns skolplan finns

Läs mer

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun

2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun 2015/16 Verksamhetsplan För Förskolan Trumpeten i Flens kommun Flens Kommun 2015-01-01 Innehållsförteckning Inledning... 2 Styrdokument... 2 Nationella mål... 2 Färdplan Flen 2014-17... 2 Strategidokumentet...

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun.

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Tidaholms kommun. Beslut. Tidaholms kommun. Dnr 43-2014:8572 Tidaholms kommun tidaholms.kommun@tidaholm.se Beslut för förskola efter tillsyn i Tidaholms kommun 13eslut 2 (10) Tillsyn av förskolan i Tidaholms kommun har genomfört tillsyn av förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17

Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Barn- och utbildningsnämnden Datum 1 (5) Barn- och utbildningsförvaltningen 2016-08-23 Förskoleområde Kompassen LVP 2016/17 Läroplanen för förskolan (lpfö98/16) 2.2 Utveckling och lärande Förvaltningens

Läs mer

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick

Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick Rev 2010-09-01 Sid 1 (6) Dnr Sinikka Pisilä Verksamhetsplan 2011 för barn- och ungdomsnämnden till kommunplan 2011 och utblick 2012-2014 Inledning Kommunfullmäktige har fastställt kommunövergripande mål

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5173 Föreningen Hemgårdar i Malmö Org.nr. 846000-9460 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Malmö Montessoriskola belägen i Malmö kommun 2 (9) Dnr 44-2016:5173

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola en Beslut Centrina utbildning Aktiebolag Org.nr. 556757-2234 info@centrina.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag Beslut 2 (7) Tillsyn av Centrina utbildning Aktiebolag

Läs mer

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare

Gymnasieskolan. En presentation av gymnasieskolan och dess program. En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Gymnasieskolan En presentation av gymnasieskolan och dess program En presentation skapad år 2012 av Jeanette Pettersson, studie - och yrkesvägledare Dagens Gymnasieskola består av 18 olika program indelade

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram " Beslut Dnr 44-2015:9675 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Drottning Blankas

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola n Beslut Linköpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Linköpings kommun Tillsyn i Linköpings kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Linköpings kommun under hösten 2016. Tillsynen har

Läs mer

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd

Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1. Utbildningsnämnd Underlag för diskussion - Budget 2016 samt Plan 2017-2018 nämnd - version 1 Utbildningsnämnd 1 Resultatbudget Resultatbudget Utfall 2014 Budget 2015 Intäkter 89,0 68,6 Personalkostnader -224,7-216,0 Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete

Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsnämndens plan för systematisk kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Dan Christoffersson, utvecklingschef Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-14 97 Tjörn Möjligheternas

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:9854 Södermalmskyrkan Org.nr. 802003-3687 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Södermalmskyrkans Kristna skola belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Södermalmskyrkans

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Den svenska skolan för nyanlända För barn och unga 7 20 år Grundsärskolan och gymnasiesärskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut Skolinspektionen Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun

Beslut. efter tillsyn i Svenljunga kommun Beslut Svenljunga kommun Beslut efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Post- och besöksadress Lund, Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013.

Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. Kvalitetsarbete för grundskolan Vasaskolan period 1 juli-sept 2013. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Beskit Dnr 44-2015:9692 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredric.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Göteborg belägen

Läs mer

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18

Uppdragsplan 2014. För Barn- och ungdomsnämnden. BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Uppdragsplan 2014 För Barn- och ungdomsnämnden BUN 2013/1809 Antagen av Barn- och ungdomsnämnden 2013-12-18 Kunskapens Norrköping Kunskapsstaden Norrköping ansvarar för barns, ungdomars och vuxnas skolgång.

Läs mer

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn.

I Gällivare kommun finns nio fritidshem i anslutning till grundskolor med 507 2 inskrivna barn. Verksamheter Beskrivning av verksamheter för barn/elever 1-16 år Förskola Förskoleverksamheten vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg (1-12 år). Förskolan

Läs mer

Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan

Utredning om möjligheterna att ge barn i skola och förskoleklass, med hemmavarande förälder, rätt till fritidsplats tio timmar i veckan Barn- och utbildningsnämnden 2016-03-22 Barn- och utbildningsförvaltningen Rev. 2016-04-06 Dnr BUN/2015:245 Johan Lindeberg 070-0866384 1 (6) Barn- och utbildningsnämnden Utredning om möjligheterna att

Läs mer

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014.

Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. Kvalitetsarbete för grundskolan (Jonsboskolan) period 4 (april juni), läsåret 2013/2014. 1 Systematiskt kvalitetsarbete Enligt Skollagen (SFS 2010:800) ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012

Karsby International School Resultat- och indikatorpalett 2012 Karsby International School Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 2100-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsnämnden Köpings kommun Dnr 2015/1087.012 Rapporten skriven av: Kristiina Pousar 2015-10-05, Lars Holmgren 2015-10-05, Sanna Hamrin 2015-10-05 Antagen av: Barn

Läs mer

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13

Målbilaga 2013 Barn- och utbildningsnämnden datum 2014-02-13 bilaga 0 Barn och utbildningsnämnden datum 040 uppfyllelse et är uppfyllt. en uppnår eller överträffar fastställda målnivåer. Jämfört med föregående år: et är delvis uppfyllt. en har mindre avvikelser

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium

Verksamhetsplan 2014 Vimmerby gymnasium Vimmerby gymnasium Skolan har en kompetent och engagerad personal som arbetar i lag med gemensamt fokus på elevernas studier. Målet är att eleven tillsammans med skolans lärare och övrig personal skall

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR

ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 SKOLBARNSFÖRÄLDRAR Fråga 1 Nedanstående fråga omfattar ett antal påståenden som förekommit i debatten om den svenska skolan. I vilken instämmer Du i vart och ett av dem? Påståenden

Läs mer

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016

BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 89 BILDNINGSNÄMNDEN BUDGET 2013-2014 MED PLAN FÖR 2015-2016 Nämndens viktigaste mål att särskilt fokusera 2013-2014 Andelen elever i gymnasieskolan som fullföljer utbildningen/erhåller gymnasieexamen inom

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster

Läs mer

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING

SKOLCHEFENS UPPDRAG FÖR ÅR 2014 TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING ENS UPPDRAG FÖR ÅR TILL ÖCKERÖ SEGLANDE GYMNASIESKOLA, STUDIECENTRUM OCH VUXENUTBILDNING INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. FRAMTID 7. UPPGIFTSMÅTT

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Verksamhetsplan 2016 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 STYRKORT... 3 INLEDNING... 4 EKONOMI I BALANS... 5 UTVECKLINGSBEHOV... 5 TJÄNSTER AV HÖG KVALITET...

Läs mer

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011

Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Broängsskolan Resultat- och indikatorpalett 2011 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Resultat- och indikatorpalett

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011

UTBILDNINGSPLAN. för Västerås stad 2011-2015. Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 UTBILDNINGSPLAN för Västerås stad 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 22 juni 2011 Innehåll Utbildningsplan 3 En ledande skolstad 4 Vägen till en ledande skolstad 5 Kunskaps- och utvecklingsuppdrag

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund.

Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Skolplan 2012-2015 Ljusnarsbergs kommuns skolplan utgår från Vision 2020 samt från kommunens värdegrund. VISION 2020: Ljusnarsbergs kommun verkar aktivt för en attraktiv livsmiljö

Läs mer

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor.

Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. 1(5) Utbildningsnämnden Budget 2017 Ärendet Förvaltningen presenterar ett budgetförslaget för år 2017 som för 2017 uppgår till 852,3 miljoner kronor. Förslaget utgår från kommunstyrelsens direktiv och

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012

Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett 2012 Trädgårdsstadsskolan Resultat- och indikatorpalett Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 8-53 6 www.botkyrka.se Org.nr 212-2882 Bankgiro 624-61 Resultat- och indikapalett Trädgårdsstadsskolan

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Den svenska gymnasieskolan

Den svenska gymnasieskolan Den svenska gymnasieskolan - intention och verklighet Föreläsning den 6 februari 2012 Lars Nohagen, Cesam Lars Nohagen 1 Tre föreläsningar Mån 6/2: Gymnasieskolan - intension och verklighet Mån 13/2: Bedömning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens uppdrag är att fullgöra kommunens uppgifter

Läs mer

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016

Verksamhetsplan Uppföljning Öppna jämförelser grundskola 2016 Utbildnings och arbetslivsförvaltningen Ärendenr BUN 2016/386 Handlingstyp Tjänsteskrivelse 1 (5) Datum 16 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2016. Uppföljning Öppna jämförelser grundskola

Läs mer

Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen

Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen Gymnasieinformation läsåret 14/15 Vad tycker du om att göra? Intressen Fritidssysselsättning Favoritämnen Hur mycket vill du satsa? Studera efter gymnasiet Studera på annan ort Program med mycket teori

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4338 Ideella Föreningen Estetiska skolan, Arvika Org.nr. 874002-0212 Beslut för grundskola efter tillsyn i Estetiska skolan, högstadiet belägen i Arvika kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Ekonomi - resultat 2008

Ekonomi - resultat 2008 Ekonomi - resultat 2008 Utbildningsnämnden redovisar ett överskott om 6,6 Mkr vid årets slut. Det är en positiv avvikelse från budgeten med 0,5 %. Under perioden 2006-2008 har nettokostnaden för förskolan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2015:9693 Plusgymnasiet AB Org.nr. 556578-9129 fredrik.ericsson@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Plusgymnasiet i Uddevalla belägen i Uddevalla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun

Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 7.7 Antagen av kommunfullmäktige 106/08 Reviderad av barn- och utbildningsnämnden 5/10 Barn- och utbildningsplan för Staffanstorps kommun Om barn- och utbildningsplanen Barn- och utbildningsplanen

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av målstyrning.

Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Revisionsrapport Granskning av målstyrning. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur Härjedalens Kommun 23 januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Granskningsresultat... 3 3. Bedömning

Läs mer

Mål och budget 2017-2019

Mål och budget 2017-2019 Tjänsteskrivelse 1 (2) -03-29 GN.0009 Handläggare Jan Strid Mål och budget - Sammanfattning Utifrån kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag på drift och investeringsramar samt planeringsförutsättningar

Läs mer

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET

Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET Budget 2014 samt plan för ekonomin åren 2015-2016 FÖR- OCH GRUNDSKOLEVERKSAMHET VERKSAMHETERNA Externbudget Tkr Utfall 2012 Prognos 2013 Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Intäkter 46 058 47 634 45 384 45

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Enskilda gymnasiet info@enskildagymnasiet.se Rektorn vid Enskilda gymnasiet lebi@enskildagymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan Enskilda gymnasiet i Stockholm

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod

Kommunal. Kommunkod Skolform Skolenhetskod Skolblad avseende Orsaskolan Järnvägsgatan 20 79430 ORSA Tel Fax Huvudman Kommun Kommunkod Skolform Skolenhetskod Kommunal Orsa 2034 Grundskola 194910 http://wwworsase Skolbladet presenterar den valda

Läs mer

Effektmål förskola och fritidshem

Effektmål förskola och fritidshem 1 (5) Datum 2015-01-02 Verksamhetschef förskola Barbro Ekerlund 0410 73 34 92, 0708 817 492 barbro.ekerlund@trelleborg.se Effektmål förskola och fritidshem Uppdrag Bildningsnämnden gav vårterminen 2014

Läs mer

Sveriges bästa skolkommun 2014

Sveriges bästa skolkommun 2014 2014-08-29 Lars Ullén Utredare Yrke och villkor Bakgrunds-PM Sveriges bästa skolkommun 2014 Att satsa på skolan är en oöverträffat god investering för framtiden. Genom att utse Sveriges bästa skolkommun

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Rademachergatan Datum 1 (8) 2016-12-14 Verksamhetsrapport 2016 Rademachergatan Innehållsförteckning 2 (8) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Hållbar utveckling... 5 Utveckla lärande, omsorg, normer och

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Kommunstyrelsen 2016-11-02 Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2016:583 Lars-Göran Hellquist 016-710 27 79 1 (2) Kommunstyrelsen Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Förslag till beslut

Läs mer

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET

Nationella prov åk 3, 6 och 9. Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nationella prov åk 3, 6 och 9 Betyg åk 6, 9, gymnasieskola och vuxenutbildning MÅLUPPFYLLELSE I FÖRHÅLLANDE TILL RIKET Nämndens mål: All verksamhet i förskola och skola skall bedrivas så att barn, elever

Läs mer

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9

Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Tjänsteskrivelse 1 (12) Handläggare Lena Öijen Uppföljning och analys av skriftligt omdöme årskurs 3 och betyg årskurs 6 och 9 Sammanfattning Ingen uppföljning och analys av skriftliga omdömen årskurs

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer