Institutionen för samhällsvetenskap Turismvetenskap C Kandidatuppsats 15 Hp Östersund. Handledare: Malin Zillinger.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Institutionen för samhällsvetenskap 2008-06-04 Turismvetenskap C Kandidatuppsats 15 Hp Östersund. Handledare: Malin Zillinger."

Transkript

1 Institutionen för samhällsvetenskap Turismvetenskap C Kandidatuppsats 15 Hp Östersund Examinator: Bosse Bodén Handledare: Malin Zillinger Författare: Linus Nertsberg Jacob Rimmerfeldt

2 Institutionen för samhällsvetenskap Turismvetenskap C Kandidatuppsats 15 Hp Östersund Casino Cosmopol i Sundsvall En kasinoattraktions effekt på turism och besökare Examinator: Bosse Bodén Handledare: Malin Zillinger Författare: Linus Nertsberg Jacob Rimmerfeldt

3 Förord Med dessa inledande ord vill vi ta tillfället i akt att tacka de personer vilka har medverkat i denna uppsats. Ett särskilt tack till vår handledare Malin Zillinger på ETOUR som har kommit med konstruktiva förslag och idéer under uppsatsens tid. Vi vill även tacka Peter Dennbrink på Casino Cosmopol i Sundsvall som ställde upp på intervju samt delade med sig av material, vilket ligger till grund för uppsatsen. Vi riktar även ett stort tack till Cecilia Enerud på turistbyrån i Sundsvall för medverkande i intervju samt material angående turismen i Sundsvall. Sist men inte minst vill vi tacka Robert Lindroos för snabbutbildningen i Microsoft Excel vilken har varit till stor nytta. Östersund den 4 juni Linus Nertsberg Jacob Rimmerfeldt

4 Sammanfattning Då kasinoverksamhet är ett nytt och outforskat attraktionsfenomen på den Svenska turismmarknaden fanns behovet av forskning inom detta område. Syftet med uppsatsen var att visa betydelsen av kasinoverksamhet i Sundsvall som en turism och besöksgenerande attraktion samt skapa en uppfattning om vilka besökare kasinoverksamheten attraherar. Uppsatsen byggdes på intervjuer med marknadschefen för Casino Cosmopol i Sundsvall och turistbyråchefen i Sundsvall samt kasinots besökarstatistik mellan åren Intervjuresultaten analyserades utifrån meningskoncentrering och den statiska data analyserades i Microsoft Excel med hjälp av pivottabeller. Resultatet visade att majoriteten av kasinobesökarna var bosatta inom en radie av fem mil från kasinot. Detta visade på att kasinot hade ett regionalt upptagningsområde. Utifrån detta kunde slutsatser dras att kasinot var en viktig attraktion för den lokala befolkningen i Sundsvall samt att kasinoverksamheten inte nämnvärt påverkade turistflödet till Sundsvall. Nyckelord: Attraktion, Besökare, Kasino, Sundsvall, Turism, Upptagningsområde

5 Innehållsförteckning 1. INLEDNING Bakgrund Problemformulering Syfte Avgränsningar Definitioner av begrepp Beskrivning av kasinoverksamhet Kasinoverksamhet Casino Cosmopol i Sverige Casino Cosmopol i Sundsvall METOD Utgångsläge Intervju Kvantitativ sekundärdata Sekundärdata Källkritik TEORI Vetenskapliga utgångspunkter EMPIRI Resultat och analys av sekundärdata Besökarantal och unika besökare Antalet gästnätter i Sundsvall Kasinobesökarna utifrån regionalt, nationellt och internationellt perspektiv Resultat och Analys av primärdata Allmänt Marknadsföring Kasinoverksamhet Turism och besökare Kasinoverksamhetens påverkan på turism i Sundsvall DISKUSSION Uppsatsens fynd Källförteckning Bilaga 1 Brev till intervjupersoner Bilaga 2 Intervjumall Cecilia Bilaga 3 Intervjumall Peter Bilaga 4 Diagram Bilaga 5 Karta Bilaga 6 Pivottabell

6 1. INLEDNING I detta inledande avsnitt förklaras uppsatsens betydelse för kasinoverksamhet och turism, en beskrivning av uppsatsens frågeställningar, syfte samt definitioner av begrepp och generell fakta om kasinoverksamhet. 1.1 Bakgrund Kasinoverksamhet är ett nytt fenomen på den Svenska turismmarknaden. Detta har resulterat i att forskning kring kasinon och kasinoverksamhet samt dess påverkan på turism och besökare är bristfällig och nästintill obefintlig. Då Svenska folket indirekt bekostar kasino och kasinoverksamheten i Sverige, anser vi att det borde ligga i allmänhetens intresse att utvärdera denna verksamhet. Den 1 juli 2001 öppnades dörrarna i Sundsvall för kasinoverksamheten i Sverige, med detta blev Sverige ett av många länder som bedriver internationell kasinoverksamhet. Kasinoverksamhet har på många destinationer uppvisat positiva effekter på destinationens turism. Att destinationer förknippats med kasinoverksamhet har i vissa fall lett till att kasinona blivit de mest centrala attraktionerna för destinationernas besökare. Las Vegas, som exempel, är den mest kända kasinodestinationen vilken varje år besöks av cirka 24 miljoner turister (Reith, 1999). Casino Cosmopol redovisade 2006 att det totala besökarantalet på samtliga kasinon i Sverige var besökare (www.casinocosmopol.se ). Detta tyder även på att kasinoverksamheten i Sverige är en lyckosam besöksattraktion. Då forskning kring kasinoverksamhets påverkan på destinationer i Sverige saknas, syftar denna uppsats till att förklara hur kasinoverksamhet påverkar turismen och besöksantalet till Sundsvall. Intresset ligger också i att se på kasinot som en attraktion samt hur denna attraktion står sig mot det totala attraktionsutbudet i Sundsvall. 1.2 Problemformulering Kasinoverksamhet fungerar som en turismgenererande central beståndsdel för många länder och regioner. I Sverige är kasinoverksamhet ett nyetablerat fenomen på turistmarknaden och det är därför av yttersta vikt att förklara och förstå om och hur kasinoverksamhet i Sverige påverkar turismen. Genom förståelse och kunskap om vilka besökare kasinoverksamhet attraherar i Sundsvall, kan slutsatser dras om hur Casino Cosmopols kasino i Sundsvall påverkat turismen. 1.3 Syfte Denna uppsats avser att visa betydelsen av kasinoverksamhet i Sundsvall som en turism och besöksgenerande attraktion. Vidare syftar uppsatsen till att skapa en uppfattning om vilka besökare som kasinoverksamheten attraherar. Följande frågor är av central betydelse för att uppnå uppsatsens syfte: På vilket sätt bidrar kasinot i Sundsvall till ökad turism för kommunen? 1

7 På vilket sätt kan kasinot beskrivas som en attraktion och hur står sig kasinot mot andra attraktioner i Sundsvall? Vilka är kasinots besökare och var kommer de ifrån, utifrån ett regionalt, nationellt och internationellt perspektiv? 1.4 Avgränsningar Uppsatsen är avgränsad till att enbart undersöka Casino Cosmopols kasino i Sundsvall och dess påverkan på turismen och besökarantalet. Denna avgränsning har gjorts med hänsyn till kasinots geografiska läge då författarna är bosatta i Östersund samt utifrån tidsbegränsningen på tio veckor. 1.5 Definitioner av begrepp Nedan följer begrepp vilka är återkommande i denna uppsats. Definitionerna har gjorts för att underlätta förståelsen av begreppen i uppsatsen. Turism: Innefattar människors aktiviteter när de vistas på platser utanför sin vanliga omgivning, för kortare period än ett år för fritid, affärer eller andra syften (Turistdelegationen, 1995). Besökare: Ansluter till definitionen av turism ställs dock tre krav på vad som utskiljer en besökare (Turistdelegationen, 1995). 1. Resan ska gå till en plats utanför resenärens vanliga omgivning. Dock inräknas inte regelbundna pendlingsresor till arbete eller studier. 2. Vistelsetiden på platsen för besöket ska vara högst ett år. Längre vistelsetid räknas som bosättning. 3. Huvudsyftet med resan ska vara annat än att utöva lönearbete som betalas av någon på platsen för besöket. Turist: Turist är en besökare som övernattar på platsen för besöket (Turistdelegationen, 1995). Destination: Det finns många definitioner på vad en destination är, valet av definition i denna uppsats är Swarbrooke (1995) som beskriver en destination följande: En större plats vilken inkluderar ett flertal attraktioner vilka tillsammans med understödjande verksamheter krävs för att bedriva turismverksamhet. Definition valdes då den ansågs vara mest relevant för uppsatsen. 2

8 1.6 Historisk beskrivning av kasinoverksamhet Reith (1999) beskriver att kasinoverksamhet inte är något nytt fenomen i samhället, redan på talets Europa infördes det kommersiella spelandet. Spelarna bestod till största delen av välbärgade adel - och handelsmän. Det inrättades speciella spelhus där spelet var en modern och social aktivitet för samhällets överklass. Det var först på 1900-talet spelandet sträcktes till en mer allmän publik. Den industriella revolutionen bidrog till ekonomiska förändringar på samhället och det kommersiella utvidgandet av spelverksamhet tog fart. En växande medelklass och ökade förståelsen för uträknandet av odds, bidrog till ett ökat spelintresse. Kommersiella organisationer såg möjligheterna att genom denna ökade förståelse kunna sälja spelandet till allmänheten. Det är under denna tidsepok de första kasinoverksamheterna börjar växa fram. När människor började få mer distinkta gränser mellan arbete och fritid kunde utvecklingen av fritidsaktivitet ta fart på allvar. För kasinoverksamheten var detta ett utmärkt tillfälle att introducera människor för spelandet vilket skapade en social livsstil i kommersiella miljöer. Det är också under denna tid kasinon tillskrev sig sin exklusiva inriktning. Genom att förlägga kasinoverksamheter på högklassiga ofta vattennära platser utgjorde kasinona viktiga centrala attraktioner. I Europa växte kasinoverksamheten fram på den franska Rivieran på platserna Nice, Cannes och Monte Carlo. Även i Tyskland utvecklades kasinoverksamhet utifrån de tidigare spa och hälsodestinationerna Baden Baden, Bad Homberg och Wiesbaden till kommersiella kasinodestinationer Kasinoverksamhet Kasinon ses ofta som den mest äkta formen av spelande då kasinoverksamhet bygger på att kombinera olika typer av spelande på en och samma plats. För att förstärka konceptet och skapa den exklusiva atomsfär kasinoverksamheter präglas av använder man sig ofta av krav på klädkod och erbjuder service som restauranger, boende, och underhållning. Den mest kända kasinodestinationen är Las Vegas. Detta unika och exklusiva koncept, har gett möjligheter för en liten destination som Las Vegas var, att bli en megaattraktion, vilken lockar cirka 24 miljoner turister per år. Själva skapandet av den exklusiva miljö kasinoverksamheten omgärdas av, hävdar Eadington (1995) är väldigt utstuderat. Kasinoverksamhet strävar efter att skapa en miljö som är en fantasiupplevelse för besökaren. Detta reflekteras ofta genom de fysiska strukturerna som omgärdar kasinona, utifrån detta finns två olika typer av kasinostrukturer, dessa är historiska och renoverade strukturer och uppbyggda strukturer. De historiska och renoverade strukturerna återfinns i historiska byggnader som egentligen inte var upprättade för kasinoverksamhet. De uppbyggda strukturerna är istället byggnader vilka är designade för att stärka kasinots attraktionskraft (Reith, 1999). Eadington (1995) hävdar att ett historiskt mönster av utplacerandet av kasinon, är att isolera kasinona från kraftigt urbaniserade områden. Detta kan försvaras med att det har ansetts farligt att lägga kasinoverksamhet i närheten av arbetar och medelklasstäta områden, då detta lett till kraftigt ökat spelande. Genom att förlägga kasinoverksamhet utanför städer ökar avståndet till vardagligt spelande, men ett vanligt fenomen idag är att kasinoverksamhet återfinns i kraftigt urbaniserade områden som stora städer och 3

9 huvudstäder. I många fall har kasinoverksamhet uppmuntrats på destinationer då dess ekonomiska fördelar hjälper till att rusta destinationen vad det gäller infra- och suprastruktur. Kasinon kan också klassificeras i termer utifrån var de är lokaliserade: Reserverade från urbaniserade områden men destinationer vilka har en hög naturlig turism och stark attraktionskraft (Monte Carlo, Baden Baden och Bahamas). Att placera kasinon på exklusiva platser bidrar till att kasinoattraktionens unika framtoning stärks. Detta lade grunden för några av de mest historiska kasinona idag. Utanför urbaniserade områden som på många sätt inte har hög naturlig turism (Las Vegas och Macao). På detta sätt skapas en ny turistdestination med kasino som huvudsaklig attraktion. Det har visats sig framgångsrikt då man inte enbart har spelandet i fokus utan kombinerar detta med underhållning. I centralt urbaniserade områden som huvudstäder (London, Berlin och Stockholm). Då huvudstäder har höga turismflöden fyller kasinon en del av efterfrågan då det är stora attraktioner (Eadington, 1995) Casino Cosmopol i Sverige Casino Cosmopol är ett helägt dotterbolag till Svenska Spel AB, som år 1999 fick i uppdrag av regeringen att etablera fyra internationella kasinon i Sverige. Det första kasinot öppnade i Sundsvall 1 juli 2001, Malmös kasino öppnade den 8 december 2001, Göteborgs öppnade 31 augusti 2002 och Stockholms kasino öppnade den 13 mars År 2006 redovisade Casino Cosmopol en vinst på 428 miljoner kronor, vinsten från kasinoverksamheten går liksom Svenska Spels vinst direkt till stadskassan. Besökarantalet år 2006 var från samtliga kasinon besökare. Då kasinoverksamheten startades i Sverige tillkom också en ny yrkeskår, croupierer. Casino Cosmopol har cirka 1000 anställda fördelade på de fyra kasinona. Casino Cosmopol beskriver sin målsättning utifrån följande: Målsättningen med vårt kasino är att kombinera de klassiska kasinospelen med trevliga restauranger och barer, samt olika evenemang och underhållning (www.casinocosmopol.se ). Målsättningen anser vi passar väl in på attraktionsbegreppet och Casino Cosmopol i Sundsvall. Kasinot har en framgångsrik restaurang och har gjort satsningar för att utöka underhållningen. 4

10 1.6.3 Casino Cosmopol i Sundsvall Kasinot i Sundsvall återfinns i det kulturmärkta stationshuset vilket grundades år Kasinot erbjuder spel, restaurang, underhållning, dans, föreläsningar samt olika spelaktiviteter för företag och privata sällskap. Kasinot har också ett Vinotek för vinintresserade samt ett unikt Whiskytek för den whiskyintresserade. Kasinot i Sundsvall har cirka 200 anställda där många är deltidsanställda och besökarantalet 2007 var besök (www.casinocosmopol.se ). Detta gjorde kasinot till den fjärde mest besökta attraktionen i Sundsvall (www.tursitbyransundsvall.com ). 5

11 2. METOD I detta avsnitt kommer det att redogöras för tillvägagångssättet vid inhämtande av primära och sekundära data, samt hur data analyserats. Både kvalitativ och kvantitativ data inhämtades genom genomförda intervjuer och sammanställning av kvantitativ statistisk sekundärdata. Sekundärdata inhämtades också från Mittuniversitetets bibliotek i form av vetenskaplig litteratur och databasen LIBRIS användes för artiklar. 2.1 Utgångsläge Utgångsläget för inhämtande av data i denna uppsats har präglats av ett pragmatiskt synsätt, detta har lett till att data har varit resultatinriktad utifrån uppsatsens syfte. Valet av kvalitativ metod ansågs lämpligt då detta ger djupare kunskap om kasinoverksamhet. Detta bestämde också valet av intervjupersonerna då de ansågs vara experter inom respektive områden. För att få ut så mycket information om kasinoverksamhet som möjligt föll valet på en kvalitativ intervju. För att förstå vad den kvalitativa intervjun bidrar till börjar vi med ett citat av Kvale (1997): I den kvalitativa forskningsintervjun byggs kunskap upp: det rör sig om ett samspel, om ett utbyte av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. ( Kvale, 1997, s.9) Då intervjupersonerna har kunskap gällande kasinoverksamhet samt turismens påverkan i Sundsvall, ansågs intervjuerna svara på syftet i uppsatsen. Datainsamlingen för denna forskning var semi-strukturerade intervjufrågor. De semi-strukturerade frågorna syftar till att svara på det som är väsentligt utifrån uppsatsen syfte och problem. Därför bör spontana frågor undvikas då de leder till spontana svar vilka gör att den röda tråden i svaren minskar. Detta gör att analysen av svaren blir enklare och skarpare (Kvale 1997). Studien av den kvalitativa forskningen är inriktad mot fem delområden: allmänna frågor, frågor om marknadsföring, frågor om kasinoverksamhet, frågor om turism och besökare samt frågor gällande kasinoverksamhetens påverkan på turismen i Sundsvall. De två personerna vilka deltog i intervjuerna var Peter Dennbrink, marknadschef vid Casino Cosmopol i Sundsvall samt Cecilia Enerud, turistbyråchef vid turistbyrån i Sundsvall. 2.2 Intervju Intervjuerna genomfördes vecka 16, , i Sundsvall på respektive intervjupersons arbetsplats. Kvale (1997) menar att genom en tydlig struktur inför intervjun är det viktigt att den intervjuade är införstådd i ämnet innan intervjun äger rum. Innan intervjuerna ägde rum skickades det därför ut ett brev (se bilaga 1) med e-post till intervjupersonerna innehållande syftet med uppsatsen samt en kortare presentation om de fem delområden vilka skall behandlas i intervjun. Det skapades en intervjumall (se bilaga 2 & 3) för respektive intervjudeltagare, detta för att underlätta arbetsprocessen (Lantz 2007). 6

12 Utgångspunkterna i denna intervjumall var de fem delområden vilka behandlas i uppsatsen. Dessa delområden användes som rubriker till de kommande frågorna inom respektive område. På detta sätt ges även möjligheten att ge följdfrågor om svaret på frågan kan ge ett mer riktigt resultat. Varje intervju beräknades ta cirka en timme, dock hade extra tid tillsats. De hjälpmedel som användes under intervjun var diktafon, papper och penna. Kvale (1997) menar att de första minuterna av intervjun är viktiga för den fortsatta utgången av intervjun. Vi försökte därför skapa en fungerande dialog genom att lyssna uppmärksamt samt visa vårt intresse för vad den intervjuade sade, men också uppvisa en styrka i vilka frågor som vi ville att den intervjuade skulle besvara. Vid avslutandet av intervjun var vi också tydliga med att ge ett klart besked på att alla frågor var utredda och att intervjun kunde avslutas. Diskussionen avrundades sedan utan inspelning, för att skapa ett lättsammare avslutande. Intervjufrågorna delades in i olika kategorier, detta för att enklare kunna utläsa de svar undersökningen gett och för att få en mer övergripande beskrivning av svaren (Halvorsen 1992). Den inledande processen med att analysera under intervjun gjordes genom försök att kontrollera tolkningarna av svaren den intervjuade gav. Vidare har meningskoncentrering använts för att analysera. Meningskoncentrering bygger på utvalda citat vilka anses viktiga för uppsatsen. Genom meningskoncentrering blir intervjun lättare att förstå genom att ta bort upprepade svar samt de svar som är oväsentliga för uppsatsen (Kvale 1997). 2.3 Kvantitativ sekundärdata Då registrering är obligatoriskt för att ges inträde vid kasinot väcktes tankarna att få ta del av dessa register, för att svara på uppsatsens syfte om hur kasinots besökare ser ut och var de är bosatta. Efter förfrågningar gällande besöksstatistiken på Casino Cosmopol i Sundsvall i samband med intervjutillfället delade Peter Dennbrink med sig av denna information. Peter skickade via e-post fyra Microsoft Excel filer innehållande alla som besökt kasinot mellan åren 2004 till Även Cecilia tillfrågades om data angående besökarantal och turism som turistbyrån samlat in. Vi fick även här ta del av data vilken kommer att jämföras med statistiken från kasinot och intervjusvaren. För att analysera den insamlade data användes programmet Microsoft Excel. Efter det att allt material sammanställts lades dessa in i tabeller och diagram för att visa de resultat som framkommit. Tillsammans med intervjusvaren låg detta till grund för uppsatsens resultat. Det som analyserades ur dessa sekundärdata var postnummer, besökarantal och kön. För att på smidigaste sätt sammanställa postnummer grupperades dessa i pivottabell med hjälp av prefix. Programmet rangordnar med hjälp av de två första siffrorna i postnumret hur många besök varje postnummer innehåller. Vidare analyserades hur många unika besökare kasinot har, den totala besökskvoten under ett år samt av vilket kön besökaren är av. 7

13 2.4 Sekundärdata Sekundärdata inhämtades också från Mittuniversitetets bibliotek i form av vetenskaplig litteratur samt artiklar från den vetenskapligt granskade databasen LIBRIS. Utifrån dessa sekundärdata har teorin angående ämnet inhämtas samt historisk information om kasinoverksamhet. 2.5 Källkritik I uppsatsen användes teorier vilka ansågs vara relevanta för att svara på uppsatsens syfte och frågeställningar. Alla tryckta källor vilka använts är vetenskapligt granskade. Elektroniska källor vilka använts har granskats så de är uppdaterade och inte missvisande. Granskningen vilken gjorts styrker källornas tillförlitlighet. Vi har inte tagit del av någon svensk forskning angående kasinoverksamhet då denna inte gått att finna. Statistik för åren är raderad på grund av att tidigare lagstiftning vilken endast tillät att spara information i 12 månader, då det inte finns statistik från denna period kan vi endast använda statistik från året 2004 och framåt. Data angående kasinots besökarstatistik innehåller enstaka besökare vilka saknar fullständig information, detta kan leda till missvisande i resultatet. Då dessa ofullständiga data utgör mindre än en procent av det totala, kunde denna felmarginal bortses ifrån. 8

14 3. TEORI I detta avsnitt presenteras vetenskapliga teorier angående attraktionsbegreppet. Dessa teorier är relevanta för att förstå och svara på uppsatsens syfte. 3.1 Vetenskapliga utgångspunkter Då kasinon är viktiga attraktioner för många destinationer var det viktigt att lyfta fram attraktionsbegreppet i uppsatsen. Swarbrooke (1995) menar att attraktioner är den viktigaste komponenten inom det turistiska systemet. Attraktionerna fungerar som motivation för resandet och är kärnan i den turistiska produkten. Utan attraktioner skulle inte behovet av andra tjänster inom turism vara nödvändiga och turismen skulle inte förekomma. Swarbrooke (1995) förklarar att det inte finns en allmänt bestämd definition på vad en attraktion är utan att begreppet skiljer sig mellan olika attraktioner. Enligt Swarbrooke (1995) är en definition för attraktionsbegreppet: A designated permanent resource which is controlled and managed for the enjoyment, amusement, entertainment, and education of the visiting public. (Swarbrooke, 1995, s.3) Översatt till svenska blir definitionen: En angiven varaktig resurs vilken kontrolleras och bedriver verksamhet för nöje, åtnjutande, underhållning och utbildning till den besökande allmänheten. Denna definition passar väl in på kasinoverksamhet i allmänhet och på Casino Cosmopol i Sundsvall, vilka beskriver målsättningen med att kombinera de klassiska kasinospelen med evenemang och underhållning. Enligt Swarbrooke (1995) kan attraktioner vidare förklaras utifrån fyra olika plan, vilket fokuserar på attraktionens utformning: 1. Naturmiljö, exempelvis stränder och berg. 2. Uppbyggda byggnader, strukturer eller platser vilka inte var designade med syftet att attrahera besökare, exempelvis pyramiderna och Kinesiska muren. 3. Uppbyggda byggnader, strukturer eller platser vilka är designade med syftet att attrahera besökare, exempelvis kasinon och nöjesparker. 4. Speciella händelser, exempelvis OS och festivaler. Swarbrooke (1995) delar även in attraktioner i primära och sekundära attraktioner. Primära attraktioner är de huvudsakliga skälen till varför besökare väljer att besöka en destination. Här spenderar besökaren mesta delen av sin tid under vistelsen. Detta beror ofta på att attraktionen kräver långa besök för att kunna ta del av helheten. Sekundära attraktioner är istället de attraktioner som besökaren vistas i på vägen till eller ifrån de primära attraktionerna. De sekundära attraktionerna ger ett tillfälligt avbrott från de primära attraktionerna. Swarbrooke (1995) hävdar att det finns stora skillnader i hur attraktioners upptagningsområde ser ut. Med upptagningsområde menas från hur många 9

15 mil en attraktion kan lyckas attrahera besökare. Ett exempel på attraktioner vilka har ett stort upptagningsområde är Las Vegas och dess kasinon vilka attraherar besökare från alla världsdelar. En attraktions upptagningsområde kan sträcka sig från att vara lokalt, regionalt, nationellt och internationellt utifrån hur stark attraktionskraft en attraktion har. De flesta forskare är eniga om att attraktioner är ett av de grundläggande elementen i utvecklingen av turism. Attraktioner fungerar som huvudanledningen till varför människor väljer att besöka en specifik destination, då de förväntar sig en extraordinär upplevelse vilken attraktion kan ge. I Richards (2002) hävdar Gunn och andra forskare att attraktioner har utfört en dragningskraft på människor genom alla tider. Denna dragningskraft ser inte endast på turisters intressen utan ser även på kvalitet, utveckling och hur attraktionen sköts för att bevara sin dragningskraft (Richards, 2002). MacCannell definierar i Leipers (1990) artikel en attraktion, som en empirisk relation mellan en turist, en plats och en markör. Turister får motivation till att besöka en attraktion genom markören vilken förmedlar information om attraktionen. Platsen för attraktionen är avgörande för hur stor dragningskraft attraktionen skapar på turisten vilken kräver tillfredställelse av besöket på attraktionen. Leiper (1990) definierar vidare, på ett liknande sätt, det turistiska attraktionssystemet utifrån sambandet mellan turisten, kärnan och marknaden. Genom att kombinera de två definitionerna av turistattraktioner kan en bredare och mer generell definition formuleras. En turistattraktion är ett system vilket består av tre komponenter: turisten, kärnan och markören. De olika komponenterna visar vikten av att det finns människor i systemet (turister), minst en central attraktion (kärna) samt tillgänglig information (markören) om attraktionen. En turistattraktion kan bli bestående och framgångsrik när dessa tre komponenter samverkar med varandra. Definitionen är generell och går därför inte att anpassa på alla olika typer av turistattraktioner. Leiper (1990) hävdar att när man väl bestämt sig för att resa, dras turister till specifika attraktioner som kan tillfredställa deras behov. Om relationen överensstämmer mellan attraktionen och turistens behov leder detta till att turisten blir mer tillfredsställda med resan. Lew (1987) hävdar att forskning kring turistattraktioner utgår ifrån tre olika perspektiv, det ideografiska perspektivet, organisations perspektivet och det kognitiva perspektivet. Dessa olika perspektiv förklarar skillnader mellan olika attraktioner och hur dessa kännetecknas. Det ideografiska perspektivet passar in på kasinoverksamhat samt fokuserar på att beskriva den unika identitet vilken kasinoattraktioner skapar. Enligt Pitts och Woodside är specifika attraktioner ofta identifierade med individuella namn på ett konkret plan (Lew, 1987). Den vanligast förekommande attraktionstypologin är att liknande attraktionstyper har ett gemensamt benämnande. Detta fungerar som ett slags kännetecken för attraktionernas unika identitet vilket i sin tur leder till ökat intresse för attraktionen från turisters sida (Lew, 1987). Kasinon har, som det ideografiska perspektivet beskriver, använt sig av att skapa egna unika identiteter vilket åtskiljer kasinon som attraktion ifrån andra attraktioner. Kasinon går under det gemensamma benämnandet `Kasino vilket är ett tydligt kännetecken för turisterna som direkt vet vilken upplevelse kasinoattraktionen erbjuder. Vidare kopplas också begreppet kasino med exklusivitet vilket ytterligare stärker attraktionens dragningskraft. Olika kasinon har sedan ytterligare utvecklat detta, då de olika kasinona i exempelvis Las Vegas är 10

16 inriktade utifrån olika teman. Casino Cosmopol har också använt sig av detta då deras olika kasinon i Sverige erbjuder snarlika upplevelser. Swarbrooke (1995) framhåller attraktioner som den viktigaste faktorn inom det turistiska systemet. Attraktioner förklaras som en verksamhet vilken förser den besökande allmänheten med nöje och underhållning. Attraktioner definieras också utifrån dess utformning vilket utifrån kasinoattraktioner är uppbyggda byggnader vilka är designade för att attrahera besökare. Casino Cosmopol passar väl in på definitionerna Swarbrooke (1995) ger, då upplevelsen besökaren erbjuds består av nöje och underhållning. Casino Cosmopols struktur i Sundsvall är en blandning av punkterna två och tre vilka förklarar attraktioners utformning, då byggnaden är ett gammalt stationshus vilket sedan renoverats för att bedriva kasinoverksamhet och attrahera besökare. I bakgrunden nämner Eadington (1995) att kasinon ofta lokaliseras i historiska och renoverade strukturer och att många av världens kasino återfinns i historiska byggnader som egentligen inte var upprättade för kasinoverksamhet. Detta hänger samman med den exklusiva miljön kasino vill skapa för att stärka attraktionskraften (Reith, 1999). 11

17 4. EMPIRI I detta avsnitt presenteras den empiriska primär - och sekundärdata vilken insamlats och sammanställts. Utifrån dessa data har resultat tagits fram samt analyserats med hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. 4.1 Resultat och analys av sekundärdata Då intervjupersonerna tillfrågades om medverkan i intervjuer ställdes samtidigt en förfrågan om möjligheten att ta del av statistisk data vilken berör besökarantal på kasinot samt turismen i Sundsvall. Detta resulterade senare i att vi fick ta del av data om kasinots samtliga besökare från åren samt data turistbyrån samlat in angående Sundsvalls turism. Besökarantalet från kasinot bifogades i fyra Excel dokument medan data om turismen i Sundsvall överlämnades vid intervjun Besökarantal och unika besökare Det som framgår av förändringen i det totala besökarantalet är att kasinot sedan år 2004 har haft en stadig tillväxt av det totala antalet besök. Denna ökning tyder på att kasinot blivit en viktigare attraktion i Sundsvall. De stora besökarantalen kasinot attraherar, visar att kasinoverksamhet är betydelsefullt för Sundsvalls besöksnäring. Ökningen av besökarantalet anser Peter beror på underhållningen: man kan se ett klart samband mellan underhållningens intåg på kasinot och besökarantalets tillväxt från 2002 Då statistiken mellan åren är raderad på grund av att tidigare lagstiftning vilken endast tillät att spara information i 12 månader, finns ingen statistik från denna period. Den ökning vilken har skett mellan åren visar att detta mycket väl kan överstämma (se tabell 1) med det Peter sagt. Ett argument vilket stärker detta påstående är MacCannell och Leipers (1990) definition av vad en framgångsrik turistattraktion bör innehålla, turisten, kärnan och markören. Genom att kasinot stärkte sin kärnverksamhet med underhållning skapades en starkare markör vilket lockade en bredare publik till kasinot. Tabell 1; Totala besökarantalet År Totalt antal besökare Totalt

18 Kasinots unika antal besökare visar varje enskild person som besökt kasinot. Det unika besökarantalet har ökat genom åren, den största ökningen skedde mellan åren men avtog mellan åren (se tabell 2). Enligt vår mening kan denna ökning vara direkt kopplad till att kasinot satsade mer på underhållning och stärkte attraktionskraften. Avtagandet av unika besök till kasinot mellan åren anser vi vara till en följd av kasinots lokalbegränsningar. Tabell 2; Unika besökare År Unika besökare Totalt Antalet gästnätter i Sundsvall Sett till antalet gästnätter i Sundsvall, visar statistiken på att det har skett en ökning mellan åren (se tabell 3). Denna ökning kan vara ett resultat av att kasinot satsade mer på underhållning vilket i sin tur ledde till att besökare valde att stanna över i Sundsvall. Andra faktorer kan också ligga till grund för denna ökning såsom högkonjunktur samt andra attraktioner. Tabell 3; Gästnätter i Sundsvall År Antal gästnätter Kasinobesökarna utifrån regionalt, nationellt och internationellt perspektiv Då samtliga besökare registreras vid sin visit på kasinot, gick det med hjälp av prefix och pivottabell att kategorisera vilket postnummer varje unik besökare kommer ifrån. Utifrån diagrammen för åren (se bilaga 4) går det att utläsa att postnummerfördelningen över besökarantalet är snarlikt mellan åren. Det går även att utläsa att kasinots besökare främst kommer från postnumren 85 och 86 vilket är Sundsvall och Timrå (se bilaga 5). Peter uppskattar i intervjun följande: 13

19 Sundsvallsbon är den övervägande besökaren tillsammans med Timråbon, vilka utgör cirka 60 %. Det är främst lokala besökare på kasinon i Sverige, 75 % av besökarna bor inom en fem mils radie Utifrån besökarantalet går det att utläsa att mellan % av besökarna kommer ifrån postnummer 85 och 86, och cirka 60 % kommer inom en radie på fem mil från Sundsvall. Dessa uträkningar stärker Peters tes om att besökarna till kasinot kommer från närområdet. De höga besökarantalen från Sundsvall och Timrå tyder på att kasinot har en attraktionskraft vilken främst är lokal. Kasinots upptagningsområde beskriver vi därför som regionalt, då majoriteten av besökarna kommer från Sundsvall och närområdet. Pivottabellen för åren (se bilaga 6) sammanställdes i en tabell (se tabell 4). Denna visar att de besökare vilka återkommer till kasinot är ifrån postnumren vilket är Stockholmsregionen, vilket innefattar alla besökarna från Örebro till Gävle, där postnummer innefattar Sundsvall och Timrå samt alla besökarna från Sandviken till Örnsköldsvik och postnummer vilket är alla besökare från Umeå och resten av norra Sverige. Postnumren har tagits bort då dessa bestod av för få besökare. Tabell 4; Postnummerfördelning Postnummer År Det som går att utläsa av postnummerfördelningen är att postnumren och har varit stabila besökare till kasinot från året 2004, postnumren är de enda vilka uppvisar en negativ trend av kasinobesök. Det intressanta är ökningen av besökare från postnumren Detta kan vara en följd av kasinots koncentrerade marknadsföring i regionen och att kasinot har ett regionalt upptagningsområde. Swarbrooke (1995) beskriver attraktioners förmåga att attrahera besökare utifrån attraktionens upptagningsområde. Till följd av detta resultat anser vi att kasinot har en begränsad attraktionskraft utanför sitt regionala upptagningsområde, vilket kan vara en av förklaringarna till postnumren 10-19, och varken ökar eller minskar avsevärt mycket. Den största skillnaden i kasinobesök från postnumren vilka innefattas i kasinots regionala upptagningsområde. Indelningen av de internationella turisterna, har gjorts utifrån de postnummer vilka inte finns med i den svenska postnummerguiden (www.postnummerservice.se ). Det som kan avläsas i tabell 5 är att de internationella turisterna utgör ett lågt antal av de unika besökarna, cirka 2 %, på kasinot i Sundsvall. Intervjupersonerna beskriver de internationella turisterna till kasinot och Sundsvall följande: De internationella turisterna till Sundsvall står för cirka % 14

20 De internationella besökarna på kasinot utgörs oftast av affärsturister / / annars förekommer det inte internationell turism till kasinot i Sundsvall Intervjupersonernas uppfattning angående de internationella turisterna skiljer sig. Enligt Cecilia på turistbyrån utgör internationell turism % av den totala turismen till Sundsvall varje år. Kasinot anser att de internationella turisterna inte förkommer i större utsträckning, de internationella besöken består främst av affärsturister. En anledning till Sundsvalls kasinos låga internationella besöksantal kan vara det geografiska läget samt att kasinot har sin lågsäsong under sommarmånaderna då Sundsvall har flest besök av internationella turister. Detta kan förklara varför kasinot har en mindre andel internationella besök än vad Sundsvalls stad har. Ytterligare en förklaring är att kasinots internationella besökare, vilka är affärsturister, inte besöker Sundsvall och kasinot med syftet att spela. Om kasinot vill öka det internationella besökarantalet anser vi att mer marknadsföring, vilket stärker markören, bör satsas på i samarbete med Sundsvalls turistbyrå, för att nå utanför Sveriges gränser och därmed attrahera internationella turister. Tabell 5; Kasinots internationella turister År Internationella turister Totalt 5008 Fördelningen mellan män och kvinnor på kasinot förhåller sig jämnt mellan åren Männen representeras av cirka 5-7 % fler unika besök genom åren (se tabell 6). Detta överensstämmer med Peters syn på könsfördelningen: Fördelningen på de besökande är cirka 50 % män och 50 % kvinnor på kasinot Då fördelningen är snarlik mellan könen tyder detta på att kasinot som attraktion utgör en likvärdig attraktionskraft på män och kvinnor. Tabell 6; Fördelning mellan könen Könsfördelning År Män Kvinnor Män % Kvinnor %

21 Åldersfördelningen på kasinot (se tabell 7) är utformad utifrån vilket årtionde besökaren är född. Kasinot har en åldersgräns på 20 år vilket gör att besökare födda på 80-talet inte helt kan representeras. Valet av att dela in besökarna i årtionden grundades på att det ger en mer lättförstålig presentation av data. Tabellen visar att besökare födda under 1950 till 1970-talen utgör den mest representerade gruppen av kasinobesökare. Dessa personer är idag år 2008 i åldrarna 29 till 58 år gamla. Detta överensstämmer med det Peter sagt om kasinobesökaren: huvudmålgruppen för kasinot är 35 år och uppåt, detta ger en egen nisch på nöjet i Sundsvall för en mer mogen publik Vi anser att kasinot hittat den målgrupp de efterstävat, då besöksåldern överensstämmer med det som sagts under intervjun. Ökningen vilken skett för besökarna födda på talet anser vi hör samman med att denna åldersgrupp blir behöriga besökare över åren. Tänkas kan även att denna ökning forstätter, då besökare ur denna åldersgrupp ständigt blir behöriga till att besöka kasinot. Tabell 7; Kasinots målgrupp Besök/Födelseår År Totalt Pitts och Woodside förklarar i Lew (1987) att attraktioner väljer att skapa en egen unik identitet för att öka intresset för attraktionen hos turisten eller besökaren, detta benämner de för det ideografiska perspektivet. Kasinot anser vi har använts sig av detta då deras utbud av nöjen och aktiviteter riktar sig mot en äldre publik. Ett exempel på detta är kasinots whisky och vinotek samt anordnandet av dans på helger. Peter styrker detta utifrån: Nöjet är också inriktat till dessa målgrupper (dans, dansband). Kasinot konkurrerar därför inte mot andra nöjeslokaler i Sundsvall vilka har en yngre målgrupp. Detta medvetna val avspeglas även på de vanligast förekommande besökarnas ålder. Vi anser att kasinots val av målgrupp samt skapandet av en unik identitet varit framgångsrikt då kasinot blivit den självklara attraktionen för dessa besökare i Sundsvall. 16

22 4.2 Resultat och Analys av primärdata Intervjupersonerna vilka deltagit i undersökningen är Peter Dennbrink som är marknadschef sedan två år tillbaka på Casino Cosmopol i Sundsvall. Peters huvudsakliga arbetsuppgifter är marknadsföring, ansvara för kontakten med kasinots samarbetspartners samt regelbunden utveckling av kasinot. Cecilia Enerud, är turistbyråchef i Sundsvall och har jobbat på turistbyrån sedan sju år tillbaka och arbetar med turismutvecklingen i Sundsvall. Intervjuerna ägde rum i Sundsvall på respektive arbetsplats. Intervjufrågorna var grupperade utifrån fem olika delområden vilka bestod av kasino och turismrelaterade frågor Allmänt Cecilia och Peter anser båda att attraktionsutbudet i Sundsvall består av såväl sevärdheter som större evenemang. De attraktioner vilka lockar flest besökare och turister är shopping, Casino Cosmopol och Bergsåkers travbana. Det är framför allt shoppingen i Birsta City och Stenstaden som är de största attraktionerna. Sundsvall anordnar också olika evenemang så som gatufesten och andra konserter vilka är stora publikdragare. Sundsvall är Norrlands huvudstad vad det gäller utbud och shopping, men nöjesdelen blir allt starkare och är snart lika stor. Båda de intervjuade beskriver shoppingen som Sundsvalls viktigaste attraktion för turism och besökare. Den andra största attraktionen i Sundsvall är nöjesutbud i form av kasinot, konserter, gatufesten och travet. De målar upp en bild av Sundsvall som Norrlands huvudstad med det mesta och bästa utbudet av shopping och nöje. Swarbrooke (1995) framhåller attraktioner som ett av de grundläggande elementen för utveckling av turism. Då Sundsvalls attraktionsutbud är mångsidigt resulterar det i gynnsamma förhållanden för turism och besökarverksamhet. Attraktionsutbudet består främst av byggnader uppbyggda med syfte att attrahera turism och besökare som kasinot och travbanan. Sundsvall har även attraktionskraft genom återkommande evenemang och naturmiljö. Detta skapar en stor bredd på de turister och besökare vilka Sundsvall attraherar Marknadsföring Cecilia: Marknadsföringen sker genom turismbyråns egen hemsida vilken man uppdaterar kontinuerligt / / marknadsföringen sker även i lokala medier. Det är främst norrlandsregionen marknadsföringen inriktar sig mot. Det har även skapats ett nätverk vilka arbetar tillsammans för att marknadsföra Sundsvall som Norrlands huvudstad. Enligt Cecilia kan marknadsföringen i Sundsvall bli starkare om olika aktörer i Sundsvall arbetar för en gemensam marknadsföring. Samarbet mellan turistbyrån och kasinot har upprättats då man har satt ihop olika kasinopaket vilket har lett till att en viss del av marknadsföringen görs gemensamt. Peter: Marknadsföring består av mer än bara reklam, det gäller att synas med rätt samarbetes partners exempelvis gatufesten och teater västernorrland. Kasinot lånade ut reklam plats på kasinohuset till teatervästernorrland, utlåningen generade mycket positiv cred till kasinot från kulturkretsar och därmed ökades kasinots acceptans i Sundsvall. / / Viktigt att visa på hur kasinot bidrar till Sundsvalls kommun i form av ett ökat kultur och nöjesutbud. Casino Cosmopol 17

23 i Sundsvall har gemensam marknadsföringsbudget med de andra kasinona i Sverige. Detta resulterar i att Casino Cosmopol i Sundsvall inte når ut i hela Sverige / / vilket leder till att besökaren främst kommer från kringliggande kommuner. Kasinot får inte marknadsföra sig utanför Sverige men kan indirekt via Sundsvall göra detta. Finns stor potential i norrmännen speciellt i Trondheimregionen då kasinoverksamhet i Norge inte förekommer. Vi har startat ett nytt projekt i Sundsvall där det viktigaste aktörerna och turistbyrån ska paketera upplevelser till Sundsvall / / nå ut till privatturisten i Norrland. Andra aktörer i Sundsvall ser kasinot som en viktig attraktion framförallt som ett komplement till shopping då kasinot kan bidra till övernattningar istället för enbart dagsbesök. Kasinot fungerar även som komplement till konserter och andra stora events. Nyckeln till kasinots framgång i Sundsvall har varit att kombinera spelandet med underhållning så som dans, show, föreläsningar och temakvällar. Man kan se ett klart samband mellan underhållningens intåg på kasinot och besökarantalets tillväxt från Vi på kasinot i Sundsvall har även ett vinotek och whiskytek / / vilket har betytt mycket för helhetsupplevelsen. De intervjuade anser båda att marknadsföringen från respektive verksamhet främst riktar sig mot norrlandsregionen. Utfallet av detta blir att besökaren på kasinot och i Sundsvall till största del kommer från kringliggande kommuner, kasinots upptagningsområde kan därför beskrivas som regionalt. Detta tyder på att kasinot inte lockar speciellt många turister utanför det regionala upptagningsområdet. Genom att kasinot och turistbyrån samarbetar med gemensam marknadsföring får kasinot även marknadsföring utanför Sveriges gränser. Detta kan leda till mer turism för Sundsvall då kasinot har potential att attrahera norrmännen då det inte förekommer kasinoverksamhet i Norge. Detta motiverar också att kasinoverksamhet är en betydande attraktion för destinationer. Både Cecilia och Peter framhåller vikten av samarbete mellan Sundsvalls olika attraktioner och att en gemensam marknadsföring resulterar i att stärka Sundsvall som ett varumärke. Genom att stärka Sundsvall som plats med gemensam marknadsföring markör stärks den motivation vilken turisten efterfrågar för att besöka Sundsvall. Genom att de tre komponenterna har ett bra samarbete läggs grunden för ett långvarigt och framgångsrikt attraktionsutbud i Sundsvall. Peter ser kasinots tillväxt i besöksantal från 2002 och framåt som en följd av att man kombinerat spelandet med underhållning. Kasinot har som mål att erbjuda mer än bara spelupplevelser för att tillfredställa alla kasinobesökares behov. Detta kan ses som ett försök att stärka kasinoattraktionen genom att utveckla kärnverksamheten Kasinoverksamhet Cecilia: Det finns en viss kritik riktad mot kasinot från andra näringsidkare i Sundsvall. De anser att det inte går att konkurrera med staten / / då det statligt ägda företaget alltid har pengar att tillhandahålla. Därför är det viktigt att visa att kasinot bidrar till besökarkapital, turistkronan för Sundsvall. Kasinot har varit viktigt för Sundsvall då det gett en större bredd i attraktionsutbudet vilket gynnat turismen och Sundsvallsbon. Sundsvall har många olika kategorier av besökare och huvudattraktionen för många är kasinobesök. Peter: De flesta kasinon bygger på kombinationen med spel och underhållning, det är egentligen bara Sveriges kasinon vilka enbart fokuserat på spel. Ett problem för kasinot i Sundsvall är att de inte har några storspelare vilket de andra kasinona i Sverige har / / besökarna i Sundsvall består av vanliga Svenssons vilka spelar för hundralappar, samtidigt som de andra kasinon har 18

24 gäster vilka spelar för flera hundratusen. Om utökningen av underhållningen kan verkställas skulle kasinot bli ett mer tydligt nöjesalternativ i norrland / / det hade kunnat konkurrera med scenerna i Stockholm. Kasinot i Sundsvalls vision är att bli så stort att det är ett av norrlands självklara resmål. Den största delen av Sundsvalls besökare idag är shoppingturister, kasinot är inte det huvudsakliga syftet med besöket. Av intervjun framgick att en viss kritik riktats mot kasinot ifrån andra näringsidkare i Sundsvall. Detta till följd av att ett statligt ägt företag konkurrerar med andra företag i Sundsvall. Kritiken består i att kasinot har obegränsade resurser då det är statligt finansierat. Cecilia menar att Sundsvall istället skall framhäva vinningen av kasinoverksamhet i form av ökad turism, starkare turistkrona och den stärkta attraktionskraften för Sundsvall. Enligt Cecilia är ett kasinobesök den primära anledningen för många besökare och turister att besöka Sundsvall. Peter hävdar motsatsen, kasinobesöket kombineras ihop med andra aktiviteter och bör därför ses som en sekundär anledning för att besöka staden. Utifrån Swarbrooke (1995) definition av primära och sekundära attraktioner skiljer sig de intervjuades åsikter om kasinots position som attraktion. Om kasinot ska bli den primära attraktionen i Sundsvall anser vi att underhållningen ska utökas ytterligare. Då kasinots totala besökarantal ökat sedan spelet började kombineras med underhållning (se tabell 1), anser vi detta höra samman med att kasinot har stärkt kärnverksamheten vilket lett till en starkare markör. Då storspelare inte förekommer på kasinot i Sundsvall, har resultatet blivit att underhållningen ersatt spelandet för att locka en bredare publik. Genom att ändra kasinots kärnverksamhet har kasinot utifrån Lews (1987) ideografiska perspektiv blivit förknippat med underhållningen istället för spel. Genom fortsatt utveckling av underhållningen anser vi att kasinot kommer att bli den primära attraktionen i Sundsvall Turism och besökare Cecilia: Sundsvall är norrlands huvudstad gällande besöksnäring. Geografiskt sett kommer de flesta turister från västerbotten / / södra Sverige är på väg uppåt enligt en undersökning vilken gjordes sommaren Av de internationella turister som besöker Sundsvall är majoriteten Tyskar och Norrmän men Medelhavsländerna börjar även de att hitta upp. Av alla turister som årligen besöker Sundsvall är 10-20% internationella / / dock har de finska turisterna minskat sedan båtförbindelserna lades ner. Statistik gjord av turistbyrån mellan juni och augusti 2007 över vilka som besöker staden visar det på att 56 % är förstagångsbesökare och 44 % är återkommande turister till Sundsvall / / största besökarantalet kommer från Norrland och Gävleregionen. Gästundersökningen visar att genomsnittsturisten kommer från Umeå, är 48 år gammal och är familj utan barn. Peter: Sundsvallsbon är den övervägande besökaren tillsammans med Timråbon / / vilka utgör cirka 60 %. Det är främst lokala besökare på kasinon i Sverige, 75 % av besökarna bor inom en fem mils radie. De internationella besökarna på kasinot utgörs oftast av affärsturister vars syfte med besöket är att besöka restaurangen / / annars förekommer det inte internationell turism till kasinot i Sundsvall. Huvudmålgruppen för kasinot är 35 år och uppåt, detta ger en egen nisch på nöjet i Sundsvall för en mer mogen publik, fördelningen på de besökande är cirka 50 % män och 50 % kvinnor på kasinot. Nöjet är också inriktat till dessa målgrupper (dans, dansband). Kasinot konkurrerar därför inte mot andra nöjeslokaler i Sundsvall vilka har en yngre målgrupp. Kasinot 19

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet

Metoduppgift 4 - PM. Barnfattigdom i Linköpings kommun. 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Metoduppgift 4 - PM Barnfattigdom i Linköpings kommun 2013-03-01 Pernilla Asp, 910119-3184 Statsvetenskapliga metoder: 733G02 Linköpings universitet Problem Barnfattigdom är ett allvarligt socialt problem

Läs mer

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet

PROJEKTSTÖD - Slutrapport. A. Uppgifter om stödmottagare. B. Uppgifter om kontaktpersonen. C. Sammanfattning av projektet PROJEKTSTÖD - Slutrapport Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i databasen för

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014

Haningeborna tycker om stadskärnan 2014 Haningeborna tycker om stadskärnan 204 Förord Innehåll En attraktiv stadskärna växer fram Den här rapporten är en redovisning och en analys av hur Haningeborna ser på stadskärnan. Haningebornas tankar

Läs mer

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län.

En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Färdledaren En strategi för hur VästerbottensTurism och kommunerna gemensamt driver turistfrågorna i Västerbottens län. Vad är färdledaren? Färdledaren är framtagen av Strategigruppen som består av representater

Läs mer

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63

Storumans kommun. Strategisk plan för utveckling av turismen. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Storumans kommun Strategisk plan för utveckling av turismen Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-22, 63 Förslaget till strategi är resultatet av ett arbete på uppdrag av kommunstyrelsen i samverkan

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP

AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP AKTIVITETER OCH VÄRDSKAP Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners och

Läs mer

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 LOFSDALEN LOFSDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 LOFSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lofsdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Lofsdalen 2014

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Eurovision Song Contest Malmö 2013

Eurovision Song Contest Malmö 2013 Eurovision Song Contest Malmö 2013 En analys av direkta och dynamiska effekter Genomförd av Berglund&Wiberg consulting på uppdrag av Malmö stad och Region Skåne Juni 2013 Inledning På uppdrag av Malmö

Läs mer

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT.

ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. ETT ÅR KVAR. VI SUMMERAR OCH BLICKAR FRAMÅT. 1 2 kunskap som lyfter besöksnäringen Visit Västernorrland har som uppdrag att via kunskapsförmedling bidra till att stärka turismen i Västernorrland. Verksamheten

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING

RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING RESEPRODUKTION OCH MARKNADSFÖRING Turismen är en viktig näring i stora delar av världen och omfattar flera verksamhetsområden inom besöks- och resenäringen: bo, äta, göra, resa och sälja. Både privatpersoners

Läs mer

Svartviks Industriminnen

Svartviks Industriminnen Svartviks Industriminnen Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Svartvik fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök 4 Hur fick

Läs mer

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Shoppingturism i Sverige

Shoppingturism i Sverige Shoppingturism i Sverige Förord Handeln är en motor i Sveriges ekonomi och så även i besöksnäringen. Med en omsättning på mer än 84 miljarder kronor står våra svenska och utländska besökare för 13% av

Läs mer

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling

Kursens syfte. En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik. Metodkurs. Egen uppsats. Seminariebehandling Kursens syfte En introduktion till uppsatsskrivande och forskningsmetodik Metodkurs kurslitteratur, granska tidigare uppsatser Egen uppsats samla in, bearbeta och analysera litteratur och eget empiriskt

Läs mer

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020

Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Besöksnäringsstrategi Söderhamn 2015-2020 Förord Besöksnäringen räknas som världens största och snabbast växande näring. Den turistiska omsättningen i Sverige 2012 närmade sig 300 miljarder. Den turistiska

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun

Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Analys av förutsättningar för kommersiellt boende i Nybro kommun Uppdragets syfte Att undersöka förutsättningarna för kommersiellt boende (Hotell/stugby) i Nybro kommun Frågeställningar: Finns det behov

Läs mer

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor

Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan. Indikator: Total turismomsättning/konsumtion i Karlstads kommun i miljoner kronor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning Karlstad 2014-06-04 Marie Landegård, marie.landegard@karlstad.se Besöksnäringen Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde: Tillväxt Besöksnäringen

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Foto: Tomas Utsi/imagebank.sweden.se VERSION 1.0 DEN GLOBALA RESENÄRENS BILD AV SVERIGE INLEDNING Foto:

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Pass 2: LYSSNA Besöksnäring i planering av infrastruktur och transporter

Pass 2: LYSSNA Besöksnäring i planering av infrastruktur och transporter Pass 2: LYSSNA 14.50-15.30 Besöksnäring i planering av infrastruktur och transporter Komplex - javisst Juridiska Ekonomiska Metodologiska Målet för SKL:s förstudie är att ta fram ett underlag som är relevant

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM

Nadia Bednarek 2013-03-06 Politices Kandidat programmet 19920118-9280 LIU. Metod PM Metod PM Problem Om man tittar historiskt sätt så kan man se att Socialdemokraterna varit väldigt stora i Sverige under 1900 talet. På senare år har partiet fått minskade antal röster och det Moderata

Läs mer

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats

Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Skriv! Hur du enkelt skriver din uppsats Josefine Möller och Meta Bergman 2014 Nu på gymnasiet ställs högra krav på dig när du ska skriva en rapport eller uppsats. För att du bättre ska vara förberedd

Läs mer

Bakgrund. Frågeställning

Bakgrund. Frågeställning Bakgrund Svenska kyrkan har under en längre tid förlorat fler och fler av sina medlemmar. Bara under förra året så gick 54 483 personer ur Svenska kyrkan. Samtidigt som antalet som aktivt väljer att gå

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014

TEM 2015 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2015. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015. Inklusive åren 2006-2014 TEM 2015 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

TEM 2015 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen Inklusive åren

TEM 2015 FUNÄSDALEN FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen Inklusive åren TEM 2015 FUNÄSDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Funäsdalen 2015 Inklusive åren 2006-2014 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Funäsdalen

Läs mer

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg

Foto: Anna Alexander Olsson. Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Foto: Anna Alexander Olsson Stark sommar för internationella gästnätter i Helsingborg Hur går det för turismen i Helsingborg? Enligt SCB och Tillväxtverkets preliminära siffror var det totala antalet gästnätter

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer

Utveckling besöksnäringen 2016

Utveckling besöksnäringen 2016 Utveckling besöksnäringen 2016 Gästnätter Västernorrlands län Sammanfattning Jämfört med 2015 minskar antalet gästnätter något, men befinner sig fortfarande på historiskt höga nivåer. Sommaren är den klart

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset

Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Arbetsnamn: Nya Badhuset Varumärkesplattform Varumärkesplattformen är ett strategiskt styrdokument som innehåller verksamhetens positionering, varumärkeslöfte, identitet och kärnvärden.

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010

Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän. Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 Tillväxtpotential bland boendeföretag i Bohuslän Enkätundersökning genomfört under juni september 2010 BAKGRUND! Undersökningen gjordes inom Leaderprojektet Destinationsutveckling Bohuslän.! Telefon samt

Läs mer

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt

Passagerarrederiernas betydelse för Sveriges tillväxt Ordföranden har ordet Passagerarrederierna en av Sveriges bäst bevarade turismhemligheter Förra året reste fler utrikes kunder med passagerarrederierna än med flyget. Ändå är det få som uppmärksammar den

Läs mer

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin

Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Bilaga 2 Handbok i marknadsföring till Besöksnäringsstrategin Definitioner: Turism omfattar människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för kortare tid

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat: 2015-01-16 Diarienummer: N137-0033/15 Utvecklingsavdelningen Lars Olausson Telefon: 366 41 40 E-post: lars.olausson@vastra.goteborg.se Projekt Göteborgs skärgård Förslag till

Läs mer

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK

INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK INTERVJU MED PETER ERIKSSON, RESTAURANG LINNÉA OCH PETER, ÖRNSKÖLDSVIK Linnéa Liljedahl och Peter Eriksson tar en paus på jobbet Vad är en talang, hur definierar du det? Att en utvecklar det en håller

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen

STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen STRATEGISK PLAN för utveckling av Besöks- och Turismnäringen i Norra Bohuslän - för företagen inom branschen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Rollfördelning 2 Vision 4 Vad är en hållbar besöks- och turismdestination

Läs mer

Utvärdering Projekt Vägen

Utvärdering Projekt Vägen Utvärdering Projekt Vägen Projektets bakgrund och utgångspunkter I Lycksele finns ett antal utrikes födda personer som idag har kontakt med alla fyra aktörer (Lycksele kommun, VLL, AF och Försäkringskassan)

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sorsele kommun Inklusive åren 2001, 2011 och 2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Sorsele kommun

Läs mer

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november

Sammanfattning av Workshop om validering 15 november 2011-11-22 2011 Sammanfattning av Workshop om validering 15 november Susanna Carling Palmér Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd 2011-11-21 1 Sammanfattning av konferens om validering den 15 november

Läs mer

Cheap chic - Om den globala finanskrisens påverkan på små och stora modedesigners

Cheap chic - Om den globala finanskrisens påverkan på små och stora modedesigners Linköpings universitet KSM, HT09 P4 Cheap chic - Om den globala finanskrisens påverkan på små och stora modedesigners Henrietta Thönnersten Madeleine Liedberg Inledning Kommer sen Syfte/ Frågeställning

Läs mer

Det är skillnaden som gör skillnaden

Det är skillnaden som gör skillnaden GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR SOCIALT ARBETE Det är skillnaden som gör skillnaden En kvalitativ studie om motivationen bakom det frivilliga arbetet på BRIS SQ1562, Vetenskapligt arbete i socialt

Läs mer

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking

Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål. Resultat från Visit Swedens Brand Tracking Den globala resenärens bild av Sverige som land och resmål Resultat från Visit Swedens Brand Tracking 1 Foto: Simon Paulin/Iimagebank.sweden.se Innehåll Inledning...3 Associationer till Sverige...4 Kännedom,

Läs mer

BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND

BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND 2010 BESÖKSNÄRINGEN I VÄSTERNORRLAND 1 BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE FÖR VÄSTERNORRLAND 2010 När besökare väljer att spendera tid i Västernorrland betyder det också att de spenderar pengar. Detta skapar arbetstillfällen

Läs mer

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia

Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Turistekonomisk omsättning av Stena Lines passagerare Karlskrona-Gdynia Karlskrona kommun och Stena Line Åsa Widmark 2009-02-13 Turismens Utredningsinstitut Främja och stödja kunskapsuppbyggnaden inom

Läs mer

Ett rekordår för svensk turism

Ett rekordår för svensk turism 2014 Ett rekordår för svensk turism Box 3546, 103 69 Stockholm T +46 8 762 74 00 Box 404, 401 26 Göteborg T +46 31 62 94 00 Box 186, 201 21 Malmö T +46 40 35 25 00 Pedagogensväg 2, 831 40 Östersund T +46

Läs mer

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR

En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås. - En del av projekt TOPSOMAR En kartläggning av somalisk- och arabisktalande personers tobaksvanor i Västerås - En del av projekt TOPSOMAR December 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida 1. BAKGRUND 2 1.1. Invånarstatistik Västmanland 2 2.

Läs mer

HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun

HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun Turismens effekter på omsättning och sysselsättning i Ljungby kommun 2012 HUI Research På uppdrag av Ljungby kommun April 2013 Turistiska nyckeltal 2012 Ljungby kommun och Kronobergs län Ljungby 2012 Kronobergs

Läs mer

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016

Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 Undersökning: Besökare i Alingsås höst 2016 victor.johansson@vastsverige.com Turistrådet Västsverige en del av Västra Götalandsregionen Sammanfattande punkter o Materialet domineras av svenska dagbesökare,

Läs mer

Kvalitativ intervju en introduktion

Kvalitativ intervju en introduktion Kvalitativ intervju en introduktion Olika typer av intervju Övning 4 att intervjua och transkribera Individuell intervju Djupintervju, semistrukturerad intervju Gruppintervju Fokusgruppintervju Narrativer

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Skurups kommun inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Skurups kommun 2014 3

Läs mer

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan

Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Metodguide och intervjuguide - Västernorrlandsmodellen för barns brukarmedverkan Bakgrund till barns brukarmedverkan Några kommuner från Västernorrlands län har tillsammans med Allmänna Barnhuset och 33

Läs mer

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

HISTORIA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet HISTORIA Historia är ett både humanistiskt och samhällsvetenskapligt ämne som behandlar individens villkor och samhällets förändringar över tid. Människors möjligheter och val inför framtiden är beroende

Läs mer

DESTINATIONSDAGARNA2014

DESTINATIONSDAGARNA2014 Varmt välkommen till DESTINATIONSDAGARNA2014 Stockholm City Conference Centre 10-11 november [#destdag2014] TVÅ ÅR MED TURISTBYRÅRÅD OCH TURISTBYRÅAUKTORISATION Clemens Wantschura Branschutvecklingschef

Läs mer

SVENSKA. Ämnets syfte

SVENSKA. Ämnets syfte SVENSKA Ämnet svenska behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur och andra typer av texter

Läs mer

Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå.

Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå. Sida 1 av 5 82 Diarienr: KS-2014/00694 Motion 8/2014 - Nästa statliga kasino till Umeå. Beslut Kommunfullmäktige beslutar att avslå motion nr 8/2014 Nästa statliga kasino till Umeå. Moderaterna, Sverigedemokraterna

Läs mer

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013

TEM 2013 LYCKSELE LYCKSELE 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 TEM 2013 LYCKSELE Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Lycksele kommun 2013 Inklusive åren 2004, 2006-2010 Reviderad version RESURS AB för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL

Läs mer

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009

BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 2009 1 BRUCE SPRINGSTEEN STOCKHOLMS STADION JUNI 009 INNEHÅLL sid Om undersökningen Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Kandidatarbete i skogsvetenskap med företagsekonomisk inriktning EX0593, 30269.1213 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund C Kursledare = Dimitris Athanassiadis Värderingsresultat Värderingsperiod:

Läs mer

Momentplanering: Vetenskapliga begrepp i samhällsdebatten och samhällsvetenskaplig metod

Momentplanering: Vetenskapliga begrepp i samhällsdebatten och samhällsvetenskaplig metod Momentplanering: Vetenskapliga begrepp i samhällsdebatten och samhällsvetenskaplig metod Vi har vid det här laget konstaterat att det krävs stort utrymme, vanligen en rapport, för att försöka påvisa något

Läs mer

TEM 2013 BODEN BODEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bodens kommun 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 BODEN BODEN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bodens kommun 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 BODEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Bodens kommun 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Boden 2013

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen:

Antagen av kommunstyrelsen: Strategi för besöksnäringen i Nykvarns kommun Antagen av kommunstyrelsen: 2017-01-31 Innehållsförteckning Inledning och bakgrund... 2 Turism och besöksnäring... 2 Sverige som besöksmål... 2 Nykvarn som

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Turism AB (svb) Affärsplan 2014

Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Turism AB (svb) Affärsplan 2014 Övergripande målsättning - fördubbla omsättningen i besöksnäringen i MittSkåne till 1 miljard 2020 Fo k u s b e s ö k s n ä r i n g e n s o m basindustri och samhällsbyggare

Läs mer

TEM 2014 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 HÄRJEDALEN HÄRJEDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 HÄRJEDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Härjedalens kommun 2014 Inklusive åren 2005-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Härjedalen

Läs mer

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago

Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin. Stockholm Archipelago Värd I Stockholms skärgård en del av Projektet Skärgårdsstrategin Stockholm Archipelago Skärgårdsstrategin Vi behöver fler starka destinationer i Sverige för att attrahera fler utländska besökare. Stockholms

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap Catrin

Läs mer

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB

TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013. RESURS för Resor och Turism i Norden AB TEM 2014 Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Borås stad inklusive åren 2010-2013 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Borås stad 2014 3 Utveckling

Läs mer

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening

Slutrapport Bilaga 4. Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Slutrapport Bilaga 4 Projekt Journalnummer 2011-3220, Lärsemester Osby Lärsemesterförening Kontaktpersoner Anders Nilsson OsbyNova AB Box 171 283 23 Osby 0479-528 120, 0709-31 81 20 osbynova@osby.se Lars-Åke

Läs mer

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Rapport 9. Kollektivtrafik. April 2010. Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 9 Kollektivtrafik April Anna Lena Pogulis Kommunledningskontoret 1. Svarsfrekvens Det är 85 personer 57 % av panelen som svarat deltagit i frågor kring vinterväghållning. Av dem som

Läs mer

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK

SVENSKA SOM ANDRASPRÅK SVENSKA SOM ANDRASPRÅK Ämnet svenska som andraspråk behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kärnan i ämnet är språket och litteraturen. I ämnet ingår kunskaper om språket, skönlitteratur

Läs mer

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB

Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB Besöksutvecklingen Uppsala Destination Uppsala AB År Ökning med 3 i Uppsala Det totala antalet gästnätter under i hotell, stugbyar, vandrarhem och camping uppgick till nästan 500.000 i Uppsala. Det var

Läs mer

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI

BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI BESÖKSNÄRINGSSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-11, 117 STRATEGI Besöksnäringsstrategi för Haninge kommun Vision 2020 Haninge är navet för besöksnäringen bland Stockholms kranskommuner och den

Läs mer

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN

EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN EVENEMANGSÅRET 2014 SÅ SÄTTER VI EVENEMANG PÅ KARTAN Anteckningar från gruppdiskussioner FrukostForum, 2014-01-23 Den 23/1 samlades ett 70-tal personer för att delta i FrukostForum för Vänersborgs näringsliv.

Läs mer

Handlingsplan för mångfald

Handlingsplan för mångfald Handlingsplan för mångfald Nämnden för individ- och familjeomsorg 2014 2016 Antagen av nämnden för individ- och familjeomsorg 2014-02-18 2 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför mångfald?... 3 Definition

Läs mer

Ljustern en tillgång

Ljustern en tillgång Ljustern en tillgång Projektet har lett till fler besökare och ökad användning av området. Foto: Jonas Lindgren Projektägare: Södra Dalarnas Utveckling, ekonomisk förening Projektledare: Sofie Jutner Kommun:

Läs mer

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare?

Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Finns en åldersberoende skillnad i attityden till sjukskrivning hos brev- och lantbrevbärare? Anne Engardt Previa AB Gamla Rådstugugatan 37 62 36 Norrköping telefon 11-19 19 2 anne.engardt@previa.se Handledare

Läs mer

Arbetsmiljöarbete och motivation

Arbetsmiljöarbete och motivation Arbetsmiljöarbete och motivation Teoretisk översikt och konstruktion av ett frågeformulär Mattias Åteg, Ing-Marie Andersson, Greg Neely, Gunnar Rosén, Jonas Laring och Olle Nygren arbetslivsrapport nr

Läs mer

Sociologiska institutionen, Umeå universitet.

Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sociologiska institutionen, Umeå universitet. Sammanställning av Förväntade studieresultat för kurserna Sociologi A, Socialpsykologi A, Sociologi B, Socialpsykologi B. I vänstra kolumnen återfinns FSR

Läs mer

TEM 2014 VEMDALEN VEMDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013

TEM 2014 VEMDALEN VEMDALEN 2014. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen 2014. Inklusive åren 2005-2013 TEM 2014 VEMDALEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Vemdalen 2014 Inklusive åren 2005-2013 OBS, från 2010 definieras området på nytt sätt och resultatet är därmed inte jämförbart

Läs mer

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012

TEM 2013 KALMAR LÄN KALMAR LÄN 2013. Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013. Inklusive åren 2004-2012 TEM 2013 KALMAR LÄN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Kalmar län 2013 Inklusive åren 2004-2012 RESURS för Resor och Turism i Norden AB INNEHÅLL Nyckeltal turismen i Kalmar län

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

VOLVO OCEAN RACE STOPOVER STOCKHOLM 2009

VOLVO OCEAN RACE STOPOVER STOCKHOLM 2009 1 VOLVO OCEAN RACE STOPOVER STOCKHOLM 2009 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Bedömning av arrangemangen 8

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007

Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007 Evenemangsundersökning Women s match race 31 juli-4 augusti 2007 Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Västsvenska Turistrådet Ansvarig projektledare: Åsa Widmark Assisterande projektledare: Eva Hauge

Läs mer