Högskolan på Åland serienummer 12/2013. Informationsteknik. Mariehamn 2013 ISSN Mariehamn 2009 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan på Åland serienummer 12/2013. Informationsteknik. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531. Mariehamn 2009 ISSN 1458-1531"

Transkript

1 Dataspeglingsprocessen hos Quedro Ab Alin Oprea Kalm Högskolan på Åland serienummer 12/2013 Informationsteknik Mariehamn 2013 ISSN Mariehamn 2009 ISSN

2 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Informationsteknik Alin Oprea Kalm Dataspeglingsprocessen hos Quedro Ab Eriksson-Granskog Agneta Victor M. Rincón de Luis Abstrakt: Att ladda ner och överföra data från en plats till en annan kan utföras på flera olika sätt och det finns även flera skäl till varför detta görs. IT-leverantörföretaget Quedro Ab benämner detta fenomen dataspeglingsprocess. Det huvudsakliga syftet med speglingsprocessen är att skapa en kopia av de data som kan hämtas snabbare i Quedro Ab lösningar. I detta dokument analyseras de olika tekniker som används för dataspegling hos företaget Quedro Ab. Resultatet blir ett dokument som presenterar det mest ideala sättet att genomföra dataspeglingsprocessen utifrån befintliga modeller framställda i analysen. Nyckelord (sökord): Dataspeglingsprocess, nerladdning, php skript analys av dataspeglingsprocessen Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: Svenska 26 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande: 22 Maj Maj Maj 2013

3 Degree Thesis Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Information Technology Alin Oprea Kalm The Process of Data Mirroring at Quedro Ltd. Eriksson-Granskog Agneta Victor M. Rincón de Luis Abstract: There are many ways to download and transport data from one place to another. And there may be many reasons why this is done. The IT firm Quedro Ltd. calls this the mirroring process. The main purpose of mirroring process is to create a copy of the data which can be retrieved in Quedro Ltd. solutions. This document will analyze the mirroring techniques that are in place at Quedro Ltd. The result is a document that presents the most ideal way to implement data mirroring process based on the existing models obtained in the analysis. Key words: Mirroring process, download, database, php script analysis of data mirroring process Serial number: ISSN: Language: Number of pages: Swedish 26 Handed in: Date of presentation: Approved on: 22 Maj Maj Maj 2013

4 INNEHÅLL 1 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Metod Avgränsningar Definition av begrepp KRAVSPECIFIKATION ANALYS AV SYSTEMET SOM DET ÄR IDAG Introduktion Speglingsprocessen Databasen Säkerhet ToSpooler Pingprocesser Ping per objekt Ping per kontor Cronprocesser Komplett XML-nerladdning Objekt som har uppdateras i ett viss intervall From Spooler RESULTAT SLUTSATSER KÄLLFÖRTECKNING... 26

5 1 INTRODUKTION Avsikten med dokumentet är att beskriva hur IT-leverantörföretaget Quedro Ab hanterar sin dataspeglingsprocess. Läsaren kommer att få en inblick i de olika sätt företaget Quedro Ab utför och hanterar sin dataspeglingsprocess. Uppsatsen förser läsaren med en analys av den dataspeglingssituation som finns idag samt en förklaring vad Quedro Ab exakt gör med de data som speglas, från det ögonblick informationen hämtas från uppdragsgivarens datasystem till dess att den sparas i säkerhet i Quedro Ab:s eget datasystem. Därefter presenteras resultatet i form av ett dokument som beskriver det ideala tillvägagångssättet för en säker dataspeglingsprocess hos företaget Quedro Ab. 1.1 Bakgrund Quedro Ab är ett företag som erbjuder mjukvaruprodukter och tjänster till sina kunder, främst gentemot företag inom fastighetsbranschen (Quedro, 2013). De flesta mäklare i fastighetsbranschen använder programvara i sitt arbete som inte är specifikt utvecklad för dem och därför inte heller svarar helt gentemot deras behov. Vanligtvis väljer företagen inom fastighetsbranschen att köpa eller hyra mjukvarutjänster från en leverantör. Dessa mjukvarutjänster kallas också för arbetsmiljöer eller mäklarsystem. Arbetsmiljöerna innehåller ett antal allmänna lösningar till de problem och utmaningar fastighetsmäklarna dagligen ställs inför. Vanligtvis visar sig dock dessa allmänna lösningar sig vara otillräckliga, då de endast erbjuder dellösningar till fastighetsmäklarnas vardagliga problem. IT-leverantörföretaget Quedro Ab erbjuder specialanpassade lösningar till sina kunder. 3

6 Lösningar som hjälper fastighetsmäklarna med deras dagliga problem och förenklar rutiner och gör dem därigenom mindre tidskrävande. Innan Quedro Ab kan implementera sina problemlösningar krävs tillgång till all data som mäklare lagrar i sina arbetsmiljöer. För detta ändamål har Quedro Ab utvecklat ett dataspeglingssystem och får på så sätt tillgång till uppdragsgivarnas uppgifter och speglar in data i företagets eget system. I detta dokument är fokus på de befintliga dataspeglingsprocesser Quedro Ab har utvecklat för detta ändamål. 1.2 Syfte och mål Syftet är att analysera den nuvarande dataspeglingsprocessen såsom den är idag, och målet är ett dokument som beskriver det ideala tillvägagångssättet att utföra dataspeglingsprocessen. Dokumentet är i form av en teknisk specifikation och skrivs på engelska. Syftet med dokumentet är att IT-leverantörföretaget Quedro Ab skall kunna erbjuda det som information till nya kunder inom fastighetsbranschen som efterfrågar deras tjänster. Dokumentets beställare är företaget Quedro Ab. 1.3 Metod För att förklara det logiska flödet i speglingsprocessen har jag valt att tolka dataspeglingssystemets källkod. Den källkod jag valt att tolka, består av php scripts som är relevanta för speglingsprocessen och som används i systemet. Frågeställningar som bearbetas i dokumentet diskuteras med respektive ansvariga personer inom de relevanta delarna av systemet i företaget Quedro Ab. 4

7 1.4 Avgränsningar Dataspegling är ett brett ämne i och med att speglingen kan göras på flera olika nivåer. IT-leverantörföretaget Quedro Ab utför dataspegling på följande tre nivåer: Objektspegling: hanterar all data som omfattar objektets utformning, dvs. bilder, deskriptioner, objektets placering osv. Kontorspegling: hanterar all data som har att göra med de olika enheter, så kallade kontor som tillhör kundföretaget. Anställdspegling: hanterar all data som härrör sig till enskilda anställda inom kundföretaget. I dokumentet har jag valt att avgränsa ämnet till hur objektspeglingen utförs. Anledningen till att jag valt att avgränsa mig till den infallsvinkeln är att jag finner det både relevant och samtidigt intressant samtidigt som den avses vara den viktigaste delen för Quedro Ab:s kunder. Figur 1 visar mellan vilka parter speglingsprocessen utförs. Bilden kan förklaras med att till exempel en fastighetsmäklare client matar in data om ett objekt via mäklarens mäklarsystem och data sparas hos dess mjukvaruleverantör provider. För att Quedro Ab skall få tillgång till dessa data måste den speglas. Figur 1. Parter mellan vilka spegling processens utförs. 5

8 1.5 Definition av begrepp Tabell 1. Definitions begrepp. Ord client provider objekt speglingsprocess arbetsmiljö/mäklarsystem guid Definition Dator som kör arbetsmiljön/mäklarsystem som är kopplad till leverantördatabas. Leverantör som tillhandahåller arbetsmiljön/mäklarsystem som används för att spara data om ett objekt. Fastighetsobjekt som utbjuds till försäljning gentemot kunden, till exempel en lägenhet eller ett hus. Överföring av data mellan olika platser t.ex. från en server till en annan. Mjukvaran som mäklaren använder för att jobba med fastighetsobjekt. Extern identifikationskod för ett specifikt objekt. cron Systemprogram som regelbundet utför en uppgift eller ett arbetsmoment. ping Information om att en viss förändring skickats till systemet. moduleid eaoid parsing officeid cachespooler tospooler fromspooler En intern representation av ett kontor hos Quedro Ab. En intern representation av ett objekt hos Quedro Ab. Syntaktisk analys av det inmatade dataflödet, används för att kontrollera data integritet. Extern identifikationskod för ett specifikt kontor. Tabell i databasen där data sparas i väntan på att processas. Arbetsmoment 1 i processen. Informationen om objekt hämtas och förbereds inför speglingsprocessen hos Quedro Ab. Arbetsmoment 2 i speglingsprocessen hos Quedro Ab. XML processeras och informationen sparas i databasen 6

9 2. KRAVSPECIFIKATION Att upprätta krav som är tydliga, konsistenta och prioriterade är en av grunderna för framgångsrikt arbete. Då vi på Quedro Ab vill att krav ska vara en naturlig del i arbete utformar vi vår kravspecifikation enligt följande. Utformning av ett dokument som Quedro Ab kan tilldela och förklarar det ideala sättet att utföra dataspeglingsprocessen för nya kunder. Dokumentet måste skrivas på engelska och är i form av en teknisk specifikation. Dokumentet skall dessutom baseras på en analys över de befintliga modeller och motiveras enligt följande begrepp: Fördröjning: Hur mycket tid tar det för Quedro Ab att bli medveten om en förändring? Optimering: Vilken modell är mest resurskrävande? Noggrannhet: Vilken modell är mest direkt i sortering av ett objekt? 7

10 3. ANALYS AV SYSTEMET SOM DET ÄR IDAG Quedro Ab:s datasystem är anpassat för att enkelt kunna integreras med alla större dataleverantörer inom fastighetsbranschen. Genom integration får företaget Quedro Ab tillgång till och kan importera all relevant information relaterad till ett visst objekt. Quedro Ab betraktar varje leverantör som unik och anpassar insamlingen av information och data från affärssystemet därefter. Varje leverantör erbjuds det mest optimala och bästa sättet med hänsyn till just den kundens speciella behov och eller önskemål. Informationen överförs med hjälp av speglingsprocessen och lagras i en säker och optimerad databas i Quedro Ab:s eget datasystem.(quedro, 2013) Men innan information/data om ett visst objekt kan speglas måste det först skapas. Nedan följer en beskrivning om det kronologiska skeendet i skapandet av ett specifikt objekt. 3.1 Introduktion Ett objekt skapas då en fastighetsmäklare kontaktas av en uppdragsgivare som till exempel önskar sälja sin lägenhet eller sitt hus eller med andra ord ett objekt. Fastighetsmäklaren skapar en så kallad befaring objekt och sparar den i sitt eget system, det vill säga mäklarens system. Vid den här tidspunkten består objektet endast av grundläggande information, ett identifikationsnummer så kallad guid och objektets adress. Därefter besöker fastighetsmäklaren tillsammans med uppdragsgivaren försäljningsobjektet för att uppgöra en värdering av vad objektet kan vara värt utifrån det aktuella marknadsperspektivet. Då uppdragsgivare och mäklare kommit överens om försäljningens olika aspekter skrivs ett uppdragsavtal som ger fastighetsmäklaren ensamrätt att bjuda ut objektet till försäljning under en viss period. Därefter arrangeras en besiktning av objektet, vilken oftast utförs av specialiserade besiktningsfirmor med vilka mäklarna samarbetar. En besiktning bör vara oberoende och opartisk. Målet är att finna de eventuella fel som ett objekt kan ha, så som till exempel en dold vattenskada. Dessutom kontrollerar mäklaren att försäljningsobjektets dokument är i ordning, att det är rätt ägare som säljer objektet, om det är belånat och så 8

11 vidare (FMI, 2013). Vanligtvis besöker också en fotograf objektet vid detta tillfälle för att ta foton av objektet. Då besöket avslutats återvänder mäklaren till sitt kontor och kompletterar försäljningsobjektet med ny data. Information i form av beskrivningar, antal rum, layout, foton och annan dokumentation. Allt matas in i mäklarens arbetsmiljö och sparas i mjukvaruleverantörens datasystem. När uppdragsavtalet träder i kraft ligger det i mäklarens intresse att sälja objektet så snabbt och med så högt pris som möjligt. För att uppnå detta så har mäklaren tillgång till ett antal applikationer som gör objektet så synligt och så attraktivt som möjligt. IT-leverantörföretaget Quedro Ab erbjuder i sin tur ett brett urval av funktioner speciellt anpassade för detta ändamål. Applikationer som hjälper till att skapa webbsidor och andra tjänster och gör det enkelt att söka, utforska och visa försäljningsobjekt. Allting för att underlätta försäljningen av fastigheter. 3.2 Speglingsprocessen Dataspeglingsprocessen avser överföring av data, från en plats till ett lokalt eller fjärranslutet lagringsmedium. I datorvärlden är en spegel en exakt kopia av en viss datamängd. Vanligast är att dataspegling används när flera exakta kopior av data krävs på flera olika platser.(techopedia, 2013) Företaget Quedro Ab behöver få tillgång till kundens data. Med hjälp av speglingsprocessen överförs därför en exakt kopia av kundens data som sparas i Quedro Ab:s egen databas. Speglingsprocessen hos Quedro Ab består av två huvudsakliga delar. Första delen är tospooler och är den förberedande delen i processen. Här kontrolleras nödvändiga parametrar för varje objekt och resultaten sparas i cachespooler. CacheSpooler är en databastabell som innehåller information om objekt som behöver speglas. Andra delen i processen är fromspooler, där information hämtas från cachespooler-tabellen, och med hjälp av dessa parametrar överförs data från provider. Dataöverföringen sker i form av XML. Extensible Markup Language(XML) är ett ramverk, en syntaktisk grund för att definiera olika märkuppspråk för olika typer av data. (Larry, P. and Bruce, D. 2007) 9

12 Innehållet kontrolleras för integritet och resulterande information sparas. Kontrollen sker via en parsingprocess som kontrollerar att variablernas integritet förblir enligt vår överenskommelse med kunden. På så sätt skapar och upprätthåller företaget Quedro Ab alltid en exakt kopia av leverantörens data. Dataspeglingsprocessen hos Quedro Ab kan startas vi två olika tillfällen: Då företagets system får ett ping vid skapandet av ett nytt objekt, då ett befintligt objekt förändrar sin status eller ett kontors datauppsättning förändras. Regelbundna kontroller i företagets system utförs för att fånga upp eventuella förändringar som skett i leverantörens data. 3.3 Databasen Databasen Quedro Ab använder sig av, är ett MySQL relation databas som drivs via phpmyadmin. PhpMyAdmin är en administratör verktyg i form av ett PHP-skript avsedd för att ge användarna möjlighet att interagera med sina MySQL-databaser. Quedro Ab lagrar all sin information i sin MySQL-databas och interagerar med databasen för att generera information till de lösningar som produceras (phpmyadmin, 2013). 3.4 Säkerhet Säkerheten är alltid en viktig och aktuell fråga som måste tas på största allvar. Eftersom Quedro Ab överför objekt information utifrån externa källor, måste säkerheten anpassas enligt värdens standard. Detta kan innebära, i vissa fall autentisering med användernyckel och passord innan objektet kan hämtas. Autentisering är processen som verifierar att en användare är den som användaren påstår sig vara. Anslutningar mellan servrar kan ibland kräva autentisering. I andra fall kan säkerheten bestå av IP lösta tjänster, dvs. det går att hämta objekt data bara från utifrån vissa IP adresser. Speglingsprocessmekanismen utförs som vanligt http. Hyper Text Transport Protocol 10

13 (HTTP) är den kommunikationsprotokoll som används för att överföra information (Larry, P. and Bruce, D. 2007). Quedro Ab skickar en förfråga, med information om ett eller flera objekt av intresse, och får som svar ett XML fil med objekt information. 3.5 ToSpooler Processen tospooler är den inledande delen i Quedro Ab:s speglingsprocess. Här kontrolleras varifrån förfrågan kommer. Dessutom kontrolleras om all nödvändig information finns med i begäran, samt vad det är för typ av process som skall inledas. Under processens lopp undersöks angivna parametrar för konsistens, till exempel kontrolleras om ett objekt verkligen tillhör det angivna kontoret, eller att ett kontor är markerat som aktiv eller inaktivt. Dessutom kontrolleras om objekt eller kontor identifikationsnummer finns med i begäran, allting måste stämma annars avslutas processen, eftersom avses som att data saknar konsistens. Alla förfrågningar loggas med ett unikt registreringnummer, som underlättar vid eventuell felsökning i ett senare skede. Processen kan startas: vid ett ping eller vid cron -jobb enligt modellen nedan. Ping processer: Ping per objekt Ping per kontor Cron jobbprocesser: Komplett XML-nerladdning också kallad komplett uppdatering Ladda ner XML med objekt som har uppdateras i ett viss intervall Processen tospooler kan dessutom startas manuellt av administratörer vid olika testkörningar, som t.ex. felsökning ändamål eller vid manuellt uppdatering av objekt. Detta åstadkoms via ett URL. Uniform Resource Locator (URL), är den teckensträng som identifierar en resurs. (Larry, P. and Bruce, D. 2007) 11

14 Exempel: n=update; 3.6 Pingprocesser En pingprocess är en process som startas externt, då ett eller flera objekt ändrar status. Quedro Ab använder sig av två olika pingmodeller Ping per objekt Modellen ping per objekt är okomplicerad, den är snabb och resurssnål. Den inträffar då ett objekt har ändrat sin status. Provider informerar Quedro Ab om förändringen via ett ping i form av URL som innehåller objekt referenser samt objektets kontor. Vid ett ping per objekt händer följande: först kontrolleras om nödvändiga parametrar finns med i begäran guid, officeid samt provider namn. Kontrollen görs mellan det som skickas i förfrågan och information Quedro Ab här i databasen. Ett flödesdiagram presenteras i figur 2. 12

15 Figur 2. Flödesdiagram i process modellen ping per objekt. Vid processen tospooler, loggas händelsen med datum och med all information enligt begäran. Detta för att kunna felsöka händelsen ifall processen, mot förmodan, havererar av någon anledning. För att försäkra sig att alla nödvändiga parametrar finns tillgängliga kontrolleras hela konfigurationen. guid är objektets identifikationsnummer officeid är kontorets identifikationsnummer provider är data leverantören där objektet sparades Om alla parametrar godkänds kontrolleras kontorets integritet med getbyoffice. getbyoffice funktionen kontrollerar i Quedro Ab:s databas om det givna officeid verkligen existerar och att den tillhör angivna provider, dessutom görs en kontroll för att konstatera om kontoret är aktivt. Om kontoret visar sig inaktivt speglas inte objektet och processen avlutas. Om, däremot allting överensstämmer så laddas de specifika inställningarna för denna provider och objektet skickas till vidare i processen. 13

16 processsinglerequest konstaterar på vilket sätt skall objektet hanteras insättning, uppdatering eller radering. Avslutningsvis loggas processens resultat och objektet sparas till spooler i väntan på processen fromspooler Ping per kontor Modellen ping per kontor är mer resurskrävande då mängden av objekt som måste bearbetas är okänd. Processen startas externt då provider informerar Quedro Ab om förändringen via ett ping som innehåller kontor referenser. Denna modell kan utföras på ett eller flera kontor, beroende av vilka parametrar som skickas med i begäran. Den första modellen innebär att ett officeid finns med i begäran, och processen utförs enligt figur 3. Figur 3. Flödesdiagram i process modellen ping per kontor och bara ett kontor uppdateras. 14

17 getbyoffice kontrollerar i det interna databasen om det givna officeid verkligen existerar och om det tillhör angivna provider. Samtidigt görs även en kontroll för att konstatera om kontoret är aktivt. Om kontoret visar sig inaktivt avslutas processen. Om allt däremot överensstämmer, så laddas de specifika inställningarna för denna provider och processen fortsätter. makeobjectlist är ett extern förfrågan som hämtar kontorets alla objekt och processen går vidare. getoldlist hämtar kontorets objektlista från Quedro Ab:s databas. comparelist går igenom listan över objekt från databasen och jämför den med listan över objekt som mottagits från provider. För varje avvikelse mellan objektlistorna flaggas objektet med den åtgärd som skall appliceras. Om objektet finns i Quedro Ab:s lista men inte längre i listan från provider flaggas objektet för radering. Då objektet finns med i båda listor kontrolleras parametern updateddate och om datumet för senaste förändring är tidigare hos Quedro Ab än hos provider, flaggas objektet för uppdatering. I annat fall finns objektet endast i den externa listan och flaggas då för insättning i Quedro Ab:s system. Processen fortsätter till savespooler. savespooler tar den lista som är resultatet och sänder varje objekt till spoolern. Andra sättet att använda modellen ping per kontor utförs processen för varje kontor enligt figur 4. 15

18 Figur 4. Flödesdiagram i process modellen ping per kontor då flera kontor uppdateras. 3.7 Cronprocesser En cronprocess är en tidsbaserad process, eftersom den startas internt med jämt tidsintervall. Quedro Ab använder sig av två olika cronmodeller Komplett XML-nerladdning Första cron-processmodellen är en komplett kunduppdatering. Det är en mycket långvarig process som kräver tid och resurser. Komplett kunduppdateringmodellen körs oftast tidigt på morgonen då andra processer inte behöver lika mycket resurser. Komplett kunduppdateringmodellen här ingen tids begränsning och den körs tills den är 16

19 klar. Komplett kunduppdateringmodellen görs med hjälp av en stor XML-fil som omfattar samtliga objekt. Denna process är tidskrävande och utförs i följande fyra steg: Hela XML-filen laddas ner lokalt.(downloadfullxml) Uppdelning av den stora XML-filen i mindre XML-objekt.(extractXml) Kontroll om existerande objekt finns inte med i XML eftersom då skall de raderas.(extractxml) Avslutningsvis skickas de till spooler.(runpings). Processen är tidskrävande med tanke på mängden av objekt som skall speglas. Därför startas processen tidigt varje morgon och körs fram till dess den är klar, se flödesdiagram figur 5. Figur 5. Flödesdiagram i process modellen komplett uppdatering downloadfullxml skapar en lokal nedladdningsväg där XML-filen sparas. Samtidigt loggas processen för att underlätta senare felsökning ifall processen av någon anledning havererar. Då allting funktionerar arbetar processen vidare. 17

20 extractxml söker efter predefinierade tags som markerar ett objekts början och slut, till exempel: <EfterlängtatObjekt> </ EfterlängtatObjekt>. Inuti dessa taggar finns specifik information om objektet som guid, eaoid och officeid. Samtidigt hämtas listan över objekt som finns i Quedro Ab:s databas. För varje objekt guid som hittas i XML-filen kontrolleras objektets officeid och om objektet finns i Quedro Ab:s lista över aktiva objekt. Objekt som finns i båda listor flaggas som aktiva och skickas vidare i processen. Objekt som bara finns i XML-filen skickas vidare i processen. De objekt som återstår i Quedro Ab:s lista flaggas för radering. checkobjects kontrollerar alla objekt och tilldelar typen av åtgärd för varje objekt. Allting resulterar i en lista som skickas vidare i processen. savespooler tar listan och skickar alla objekt till spooler. Andra modell av cronprocess är att ladda ner XML-fil med objekt som har uppdateras i ett viss intervall Objekt som har uppdateras i ett viss intervall Modellen är resurskrävande med tanke på mängden av objekt som kontrolleras för att konstatera vilka objekt passar in, i det bestämda uppdateringsintervallen. Denna process börjar med att dynamiskt skapa ett uppdateringsintervall med getupdaterange. Den resulterande parametern används för att hämta en XML-fil med objekt som skapats eller uppdateras i denna intervall. På den returnerade XML-filen appliceras samma modell som tidigare men i mindre skala. 1. XML-fil med senast uppdaterade objekt laddas ner lokalt. 2. Uppdelning av den stora XML-filen i mindre XML-objekt. 3. Kontroll av parametrar och sänds till spooler. getupdaterange kontrollerar tiden då senaste uppdatering skedde och subtraherar den från den aktuella tiden. 18

21 downloadfullxml skapar en lokal nedladdningsväg där XML-filen sparas. Samtidigt loggas processen för att underlätta senare felsökning ifall processen av någon anledning havererar. Då allting funktionerar arbetar processen vidare. extractxml söker efter predefinierade tags som markerar ett objekts början och slut, till exempel: <EfterlängtatObjekt> </ EfterlängtatObjekt>. Inuti dessa taggar finns specifik information om objektet som guid, eaoid och officeid. Samtidigt hämtas listan över objekt som finns i Quedro Ab:s databas. För varje objekt guid som hittas i XML-filen kontrolleras objektets officeid och om objektet finns i Quedro Ab:s lista över aktiva objekt. Objekt som finns i båda listor flaggas som aktiva och skickas vidare i processen. Objekt som bara finns i XML-filen skickas vidare i processen. De objekt som återstår i Quedro Ab:s lista flaggas för radering. runpings kontrollerar varje objekt innan den skickas vidare i processen. savespooler skickar objekt till spooler. Om uppdaterade objekt hittas skickas de till tospooler för bearbetning, se figur 6. 19

22 Figur 6. Flödesdiagram i process modellen intervall uppdatering 3.8 From Spooler Processen fromspooler är ett cronjobb och dess huvudsakliga uppgift är att hämta data från cachespooler, kontrollera parametrarnas integritet genom parsing och spara resultatet i databasen. Processen fromspooler appliceras till alla tidigare nämnda modeller. Processen startar var femte minut och tillåts inte köra längre än fem minuter för att undvika att överlappa nästa process start. Processen fromspooler börjar med att logga händelsen. Detta görs för att möjliggöra 20

23 felsökning ifall processen oväntad avslutas. För att ytterligare försäkra sig om att processen kommer att utföras inom fem minuter, begränsas mängden av objekt till ett maximum av 120 objekt per körning och processen går vidare. getspoolerobjects hämtar ett maximum av 120 objekt från databasen. createeaoid kontrollerar varje objekt och om det är ett nytt objekt skapas ett internt identifikationsnummer, eaoid. getxmlfromprovider hämtar objekt XML-filen från provider. makeobject skapar ett objekt enligt Quedro Ab standard enligt figur 8. getobjectbyguid hämtar information från databasen. parseeaobject är en mycket viktig process i flödet, då den omvandlar data till den standard Quedro Ab använder sig av. Det innebär att varje tagg av intresse är kontrollerad, läst och behandlad innan den skickas vidare i processen. insertobject sparar den parsad data i Quedro Ab:s egna datasystem. Om körningen inte är klar inom loppet av fem minuter avslutas processen. 21

24 Figur 7. Flödesdiagram av fromspooler processen 22

25 4. RESULTAT Resultatet är det bifogade dokument som beställdes av Quedro Ab. 23

26 5. SLUTSATSER Syftet med arbetet var att beskriva och analysera dataspeglingsprocessen hos företaget Quedro Ab och i beskrivningen lyfta fram det ideala tillvägagångssättet att utföra dataspeglingen vilket är gjord i kapitel 3 ovan. Analysen avgränsades till objektspeglingsprocessen och bortser i från andra delar vilket motsvarar de avgränsningar som sattes upp för arbetet. I analysen framkom fyra alternativ: Ping per objekt är en okomplicerad process som förbereder speglingen för ett objekt åt gången. Ping per kontor kan utföras på basis av ett eller flera kontor åt gången. Processen hämtar två listor med objektinformation. En lokal lista hämtas från Quedro Ab:s databas och en extern lista som hämtas från den relevanta kunden. Listorna jämförs med varandra och varje objekt flaggas med den eventuella åtgärd som skall utföras. Full uppdatering är en tidskrävande och resurskrävande process som uppdaterar alla kontor och kontorets alla objekt för en provider. Uppdatering under en viss period är en resurskrävande process som uppdaterar alla objekt som ändrat status i ett visst tidsintervall. Varje alternativ beskrevs var för sig och i analysen, gjord i kapitel 3, framkom att ping per objekt är det bästa alternativet enligt tabell 2. Tabell 2. Modell analys. Modell Uppdatering Tid Resurser Maskinkomplexitet Antal objekt Ping per objekt Optimal Snål Optimal 1 Ping per kontor Objektberoende Lagom Lagom n/a Komplett Objektberoende Mycket krävande Mycket krävande n/a uppdatering Intervalluppdatering Objektberoende Krävande Krävande n/a 24

27 Målet var att efter analysen skapa ett dokument som beskriver det ideala tillvägagångssättet att utföra dataspeglingsprocessen utifrån befintliga modeller. Det ideala sättet resulterade i modellen ping per objekt, som är resurssnål, effektiv och med kort uppdateringstid eftersom denna modell hanterar bara relevanta objekt och bara ett objekt åt gången. 25

28 KÄLLFÖRTECKNING FMI.se. (2013). Uppdragsavtalet. [www]. Hämtat Larry, P., Bruce, D. (2007). Computer Networks: A systems approach. 4 Ed. Burlington: Morgan Kaufmann. phpmyadmin.net. (2013). Bringing MySQL to the web. [www]. Hämtat Techopedia.com. (2013). Data Mirroring. [www]. Hämtat /data-mirroring Quedro.com. (2013). Who we are. [www]. Hämtat Quedro.com. (2013). Business system integration. [www]. Hämtat

KUNDREGISTER Sid 2(7) Teknisk specifikation

KUNDREGISTER Sid 2(7) Teknisk specifikation KUNDREGISTER Sid 1(7) Kundregister Innehållsförteckning 1 Allmänt...2 1.1 Inledning...2 1.2 Disposition...2 1.3 Ordlista...2 1.4 Referenser...2 2 Systemöversikt...3 3 Systemlösning...4 3.1 Kundregisterfiler...4

Läs mer

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET

Olika slags datornätverk. Föreläsning 5 Internet ARPANET, 1971. Internet började med ARPANET Olika slags datornätverk Förberedelse inför laboration 4. Historik Protokoll, / Adressering, namnservrar WWW, HTML Föreläsning 5 Internet LAN Local Area Network student.lth.se (ganska stort LAN) MAN Metropolitan

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Registrera konferenspublikationer i DiVA

Registrera konferenspublikationer i DiVA Registrera konferenspublikationer i DiVA Senast uppdaterad: 2011-05-27 Vad är en konferenspublikation? Det finns flera typer av konferenspublikationer. Konferensbidrag kan exempelvis vara publicerade:

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM)

ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) ALEPH ver. 18 ALEPH Digital Asset Module (ADAM) Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping Innehållsförteckning 1. INLEDNING...1 2. SKAPA NYA OBJEKT...1 3. OBJEKTLISTA...2 4. FORMULÄR...3 4.1 Objektinformation...3

Läs mer

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Jonas Söderström 2000 03 01 Inledning En kravspecifikation kan i princip bli hur detaljerad som helst. Detta underlag består av två delar.

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Publikation 2011:127 NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte Titel: Generella insamlingsregler och krav för vägdata som ska levereras till Trafikverkets NVDB/GVT-miljö, version 1.1 Publikation:

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte

NVDB Teknisk Lösning - Teknisk beskrivning av datautbyte SPECIFIKATION 1 (8) Skapat av (Efternamn Förnamn, org.) Dokumentdatum Version Fastställt av (Efternamn Förnamn, org.) Ärendenummer [Fastställt av person NY] [Ärendenummer NY] Dokumenttitel NVDB Teknisk

Läs mer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer 1 Titel: Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer Utgivningsdatum: 2010-05 Utgivare: Trafikverket Layout: Confetti Innehållsförteckning

Läs mer

Web Crawlers. TDTS09, Datornät och internetprotokoll. Denis Golubovic Fredrik Salin Linköpings universitet Linköping 2011-02-23

Web Crawlers. TDTS09, Datornät och internetprotokoll. Denis Golubovic Fredrik Salin Linköpings universitet Linköping 2011-02-23 Web Crawlers TDTS09, Datornät och internetprotokoll Denis Golubovic Fredrik Salin Linköpings universitet Linköping 2011-02-23 Omslagsbild: Spider robot Google 3d model Källa: turbosquid.com Sammanfattning

Läs mer

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin

Utkast/Version (8) Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin Utkast/Version Sida 2.0 1 (8) 2017-05-12 Användarhandledning - inrapportering maskin-till-maskin 2 (8) Innehåll 1. Rapportering till VINN eller KRITA... 3 1.1 Allmänt... 3 1.2 Terminologi... 3 2. Hämta

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion

Webbteknik. Innehåll. Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender. En kort introduktion Webbteknik En kort introduktion Innehåll Historisk återblick Teknisk beskrivning Märkspråk Standardisering Trender 1 Historisk återblick 89 CERN Tim Berners Lee Ett plattformsoberoende sätt att sprida

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring. EMG EDUCATIONS MEDIA GROUPS INTEGRITETSPOLICY Avseende Happy Students Senast uppdaterad: 2017-[10]-[06] EMG Educations Media Group AB, org.nr 556652-1653, ( EMG, Vi eller Oss ), är ansvarig för behandlingen

Läs mer

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor

Administrera serier. Syfte. Innehåll. Guide Eventor Guide Eventor Administrera serier Version 2.0, 2013-10-03 Syfte Guiden beskriver hur serier och cuper, allt ifrån Silva League till lokala ungdomsserier, hanteras i Eventor. Den riktar sig till användare

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Hemsideutveckling för Anjool AB

Hemsideutveckling för Anjool AB Beteckning: Akademin för teknik och miljö Hemsideutveckling för Anjool AB Christopher Gidlöf Maj 2012 Examensarbete 15hp B nivå Datavetenskap Internetteknologi Examinator: Carina Petterson Handledare:

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt -

Instruktion. Datum. 2013-06-19 1 (12) Coverage Dokument id Rev Status? - 1.0 Godkänd. Tillhör objekt - 20130619 1 (12)? 1.0 Godkänd Secure Manager Guide Hantera användarprofiler i tjänsten Telia Secure Manager Dokumentet beskriver hur du som administratör beställer och hanterar användarprofiler i administrationsportalen

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system

INSTALLATIONSGUIDE. Uppdatering av ditt Mamut-system INSTALLATIONSGUIDE Uppdatering av ditt Mamut-system DETALJERAD GUIDE OM HUR DU STEG-FÖR-STEG UPPDATERAR DIN VERSION AV MAMUT BUSINESS SOFTWARE FRÅN VERSION 9.0 ELLER SENARE Mamut Kunskapsserie, nr. 5-2007

Läs mer

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1

Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 Metoder för verifiering av användare i ELMS 1.1 2012-12-21 Kivuto Solutions Inc. [KONFIDENTIELLT] INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÖVERSIKT...1 VERIFIERINGSMETODER...2 IUV (Integrated User Verification)...2 Shibboleth

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Lokal uppdatering Funktionen Remote Travel fungerar endast då Ni är ute på Travel (lokal uppdatering). Alltså inte då ni arbetar mot den centrala databasen på kontoret.

Läs mer

Cactus Informationssystem - CIS. Revision 1.1

Cactus Informationssystem - CIS. Revision 1.1 Cactus Informationssystem - CIS Revision 1.1 1 Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Objekt...2 1.2 Kategorier...2 2 Webbgränssnittet...3 2.1 Start av webbgränssnittet...3 2.2 Operatörsingång...4 2.2.1 Startsida...4

Läs mer

Referenshanteringsprogrammet

Referenshanteringsprogrammet Referenshanteringsprogrammet Åbo Akademis bibliotek referenshantering@abo.fi RefWorks Med hjälp av RefWorks kan du: Importera referenser från olika databaser och bibliotekskataloger och skapa en egen databas

Läs mer

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0

Regelverk. Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag. Bilaga A. Tekniska ramverk. Version: 1.0 Regelverk Infrastrukturen för vidareförmedling av grundläggande uppgifter om företag Bilaga A Tekniska ramverk Version: 1.0 Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 1 1.1 Definitioner 1 2 Inledning...

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet

Förteckning över ikoner i programmet Förteckning över ikoner i programmet Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att hjälpa dig att enkelt identifiera ikoner och

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats istället för att registrera

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

Agera Affärsstöd Webb - integrerad lösning

Agera Affärsstöd Webb - integrerad lösning Agera Affärsstöd Webb - integrerad lösning Störst på lagom stora systemlösningar Vad är Agera Affärsstöd Webb? Montania har med utgångspunkt från det egenutvecklade affärssystemet Agera Affärsstöd 9 tagit

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1

Manual Utgåva 1.2. Sidan 1 Sidan 1 SoftIT AB 2003 Sidan 1 Sidan 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 FÖRORD... 4 FÖRKLARINGAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ SOFTIT:S SERVRAR... 4 INSTALLATION AV INTELLIDOC PÅ EGEN

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

TNMK30 - Elektronisk publicering

TNMK30 - Elektronisk publicering Webben TNMK30 - Elektronisk publicering Vad är internet? Vad är internet? Vad är internet? Internet: sammankoppling av datornätverk. Används för bl.a. epost, chat, filöverföring, webbsidor. Kommunikation

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas.

CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas. Examensarbete CMS, optimerade för programmerare Eller hur kan ett sådan skapas. David Strömbom 2011-05-20 Ämne: Datavetenskap Nivå: B Kurskod: 1DV40E Abstrakt Denna rapport fokuserar på att undersöka några

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson

Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen. Sofia Johansson Högstadieelevers uppfattning och kunskap om sexualundervisningen Sofia Johansson Utvecklingsarbete för barnmorske (YH)-examen Utbildningsprogrammet för vård Vasa, 2014 UTVECKLINGSARBETE I BARNMORSKEKUNSKAP

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning Version 1.56 feb 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

Snabbguide till Cinahl

Snabbguide till Cinahl Christel Olsson, BLR 2008-09-26 Snabbguide till Cinahl Vad är Cinahl? Cinahl Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature är en databas som innehåller omvårdnad, biomedicin, alternativ medicin

Läs mer

Webbserverprogrammering

Webbserverprogrammering Webbserverprogrammering WES Webbserverprogrammering Ämnet webbserverprogrammering behandlar funktionalitet för webblösningar och samspelet mellan beställare, användare, formgivare och utvecklare. Ämnets

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller

F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller F Secure Booster är ett verktyg för att snabba upp och städa upp i din pc eller Android enhet. För Android användaren finns möjligheten att öka batteritiden genom att stänga ner resurser som inte används.

Läs mer

Schemalagd överföring till marknadsplats

Schemalagd överföring till marknadsplats HANDLEDNING FRÅN VITEC VITEC Schemalagd överföring till marknadsplats VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Datavetenskap Opponenter: Anders Heimer & Jonas Seffel Respondenter: Daniel Jansson & Mikael Jansson Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Oppositionsrapport, C-nivå 2006:10 1 Sammanfattat

Läs mer

Mamut Enterprise Travel CRM

Mamut Enterprise Travel CRM Mamut Enterprise Travel CRM Med tilläggsprodukten Mamut Enterprise Travel CRM får du möjlighet att ta med dig arbetet ut från kontoret. Du arbetar då lokalt i en kopia av den centrala databasen och kan

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

SIL SOAP API 4.0. beta prerelease

SIL SOAP API 4.0. beta prerelease SIL SOAP API 4.0 beta prerelease Nyheter och förändringar gentemot SIL SOAP API 3.1 Sid 1/19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. Sammanfattning... 4 3. Tekniska förutsättningar... 5 3.1. Generellt...

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

Inspektion Användarmanuel

Inspektion Användarmanuel Onix AS Version 1.0.5.0 16.12.2014 2014 Inspektion Användarmanuel Denna applikation kan du enkelt kontrollera utrustningar i Utrustningsportalen. 0 S i d a INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida INLEDNING... 3 STARTA

Läs mer

Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering...

Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering... Fastställda av rektor 20.11.2013 ANVISNINGAR FÖR FILTRERING AV E-POST Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering... 1 2 Förmedling av e-post

Läs mer

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced Detta dokument tillhandahåller information om senaste nytt och problem med FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced. Allmän information finns i hjälpen

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013

PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE. Version 2013.41 Revidering A December 2013 PUBLICERINGSNOTISER TRIMBLE ACCESS SOFTWARE 1 Version 2013.41 Revidering A December 2013 Legal Information Trimble Navigation Limited Engineering Construction Group 935 Stewart Drive Sunnyvale, California

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik

Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Snabbguide: Hur man öppnar en egen nätbutik Vill du öppna din egen nätbutik? Nu är det enklare än någonsin. Följ stegen i den här snabbguiden så är du redo att öppna dörrarna. Vad du borde förbereda innan

Läs mer

Instruktion för användning av

Instruktion för användning av Innehåll 1. Nyheter i biblioteket... 2 2. Inmatning av nya referenser... 2 2.1. Innan du börjar... 2 2.2. Inmatning av nya referenser... 4 2.2.1 Import av flera källor... 4 2.2.2 Skapa enskilda referenser...

Läs mer

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer.

Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Informationsinfrastruktur 7.5 hp Mattias Nordlindh Inledning Det här dokumentet är till för att ge en översikt över ASP.NET MVC samt hur WCF Services används från.net applikationer. Dokumentet består av

Läs mer

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA

IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA IMPORTERA POSTER TILL DIVA Anvisning för export av poster från andra databassystem för import till DiVA Universitetsbiblioteket Senast ändrad: 2016-12-12 2 Innehållsförteckning Linköpings universitetsbibliotek

Läs mer

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.1.2 Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Mobilus Digital Rehab AB * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte användas

Läs mer

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering.

Uppdatera Mobilus Professional till version * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. Uppdatera Mobilus Professional till version 3.3.1 Dokument: MobProUpd331 Rev. A Krav: * Filen MpUpdate.exe får inte köras när du startar denna uppdatering. * Filen MP.exe (Mobilus programmet) får inte

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Arbetssätt i Skola24 Schema

Arbetssätt i Skola24 Schema Arbetssättet i Skola24 Schema liknar till allra största delen arbetssättet i Novaschem 2013, med den skillnaden att flera användare samtidigt kan göra ändringar i samma schema. I det här dokumentet beskrivs

Läs mer

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Anders Ardö Elektro- och informationsteknik Lunds Universitet Box 118, 221 00 Lund June 18, 2009 1 Inledning Digitala bibliotek

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04

Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Version Namn Datum Beskrivning 1.0 ANEN 2013-06-04 Inledning Detta dokument beskriver de nyheter som tillkommit i Vitec Portal 3.47. Förutom dessa nyheter har även ett antal tillägg och justeringar gjorts.

Läs mer

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order.

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order. Matrix Order Med den kostnadsfria tilläggsmodulen Matrix Order kan du enkelt beställa 2D- och 3D-planritningar samt virtuella visningar från Matrix direkt i Capitex Säljstöd. Välj objekt och bilder att

Läs mer

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek.

Öppna EndNote varje gång när du vill samla referenser till ditt bibliotek. 1. Skapa ett EndNote-bibliotek Börja med att öppna EndNote och skapa ett bibliotek (Reference Library). Det gör du under File / New. Namnge ditt bibliotek och välj var på datorn du vill spara det. Nu kan

Läs mer

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal SeeMe är ett helt webbaserat GPS verktyg som finns att tillgå i olika modulnivåer och abonnemangsformer för effektiv hantering av dina fordon, dina

Läs mer

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg Introduktion till kursbyggarverktyg Contento Svenska AB Hornsgatan 103 117 28 Stocholm Table of Contents KAPITEL 1 Introduktion 2 Begrepp

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer

Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Elsmart Användarmanual Nätanmälan för Installatörer Nätanmälan_Användarmanual_Generell_0_9.docx Sida 1 av (23) Inledning Detta är en generell användarmanual till Elsmart Nätanmälan. Den är skriven för

Läs mer

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0

Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 Beskrivningen stödjer funktion ver. 1.9.0.0 2 Viktigt att tänka på! RF Import version stödjer både registrering av fulla personnummer hos Idrott Online och personer som enbart har födelsesummer (inte fyra

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1

Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1 Zendesk standard konfiguration Nordisk e handel 1.1 Vad är Zendesk Vår snabb guide för att koppla ihop Zendesk och din webbutik från Nordisk e handel Steg 1 [Skapa konto] Steg 2 [Konfigurera språk] Steg

Läs mer