Högskolan på Åland serienummer 12/2013. Informationsteknik. Mariehamn 2013 ISSN Mariehamn 2009 ISSN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Högskolan på Åland serienummer 12/2013. Informationsteknik. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531. Mariehamn 2009 ISSN 1458-1531"

Transkript

1 Dataspeglingsprocessen hos Quedro Ab Alin Oprea Kalm Högskolan på Åland serienummer 12/2013 Informationsteknik Mariehamn 2013 ISSN Mariehamn 2009 ISSN

2 Examensarbete Högskolan på Åland Utbildningsprogram: Författare: Arbetets namn: Handledare: Uppdragsgivare: Informationsteknik Alin Oprea Kalm Dataspeglingsprocessen hos Quedro Ab Eriksson-Granskog Agneta Victor M. Rincón de Luis Abstrakt: Att ladda ner och överföra data från en plats till en annan kan utföras på flera olika sätt och det finns även flera skäl till varför detta görs. IT-leverantörföretaget Quedro Ab benämner detta fenomen dataspeglingsprocess. Det huvudsakliga syftet med speglingsprocessen är att skapa en kopia av de data som kan hämtas snabbare i Quedro Ab lösningar. I detta dokument analyseras de olika tekniker som används för dataspegling hos företaget Quedro Ab. Resultatet blir ett dokument som presenterar det mest ideala sättet att genomföra dataspeglingsprocessen utifrån befintliga modeller framställda i analysen. Nyckelord (sökord): Dataspeglingsprocess, nerladdning, php skript analys av dataspeglingsprocessen Högskolans serienummer: ISSN: Språk: Sidantal: Svenska 26 Inlämningsdatum: Presentationsdatum: Datum för godkännande: 22 Maj Maj Maj 2013

3 Degree Thesis Högskolan på Åland / Åland University of Applied Sciences Study program: Author: Title: Academic Supervisor: Technical Supervisor: Information Technology Alin Oprea Kalm The Process of Data Mirroring at Quedro Ltd. Eriksson-Granskog Agneta Victor M. Rincón de Luis Abstract: There are many ways to download and transport data from one place to another. And there may be many reasons why this is done. The IT firm Quedro Ltd. calls this the mirroring process. The main purpose of mirroring process is to create a copy of the data which can be retrieved in Quedro Ltd. solutions. This document will analyze the mirroring techniques that are in place at Quedro Ltd. The result is a document that presents the most ideal way to implement data mirroring process based on the existing models obtained in the analysis. Key words: Mirroring process, download, database, php script analysis of data mirroring process Serial number: ISSN: Language: Number of pages: Swedish 26 Handed in: Date of presentation: Approved on: 22 Maj Maj Maj 2013

4 INNEHÅLL 1 INTRODUKTION Bakgrund Syfte och mål Metod Avgränsningar Definition av begrepp KRAVSPECIFIKATION ANALYS AV SYSTEMET SOM DET ÄR IDAG Introduktion Speglingsprocessen Databasen Säkerhet ToSpooler Pingprocesser Ping per objekt Ping per kontor Cronprocesser Komplett XML-nerladdning Objekt som har uppdateras i ett viss intervall From Spooler RESULTAT SLUTSATSER KÄLLFÖRTECKNING... 26

5 1 INTRODUKTION Avsikten med dokumentet är att beskriva hur IT-leverantörföretaget Quedro Ab hanterar sin dataspeglingsprocess. Läsaren kommer att få en inblick i de olika sätt företaget Quedro Ab utför och hanterar sin dataspeglingsprocess. Uppsatsen förser läsaren med en analys av den dataspeglingssituation som finns idag samt en förklaring vad Quedro Ab exakt gör med de data som speglas, från det ögonblick informationen hämtas från uppdragsgivarens datasystem till dess att den sparas i säkerhet i Quedro Ab:s eget datasystem. Därefter presenteras resultatet i form av ett dokument som beskriver det ideala tillvägagångssättet för en säker dataspeglingsprocess hos företaget Quedro Ab. 1.1 Bakgrund Quedro Ab är ett företag som erbjuder mjukvaruprodukter och tjänster till sina kunder, främst gentemot företag inom fastighetsbranschen (Quedro, 2013). De flesta mäklare i fastighetsbranschen använder programvara i sitt arbete som inte är specifikt utvecklad för dem och därför inte heller svarar helt gentemot deras behov. Vanligtvis väljer företagen inom fastighetsbranschen att köpa eller hyra mjukvarutjänster från en leverantör. Dessa mjukvarutjänster kallas också för arbetsmiljöer eller mäklarsystem. Arbetsmiljöerna innehåller ett antal allmänna lösningar till de problem och utmaningar fastighetsmäklarna dagligen ställs inför. Vanligtvis visar sig dock dessa allmänna lösningar sig vara otillräckliga, då de endast erbjuder dellösningar till fastighetsmäklarnas vardagliga problem. IT-leverantörföretaget Quedro Ab erbjuder specialanpassade lösningar till sina kunder. 3

6 Lösningar som hjälper fastighetsmäklarna med deras dagliga problem och förenklar rutiner och gör dem därigenom mindre tidskrävande. Innan Quedro Ab kan implementera sina problemlösningar krävs tillgång till all data som mäklare lagrar i sina arbetsmiljöer. För detta ändamål har Quedro Ab utvecklat ett dataspeglingssystem och får på så sätt tillgång till uppdragsgivarnas uppgifter och speglar in data i företagets eget system. I detta dokument är fokus på de befintliga dataspeglingsprocesser Quedro Ab har utvecklat för detta ändamål. 1.2 Syfte och mål Syftet är att analysera den nuvarande dataspeglingsprocessen såsom den är idag, och målet är ett dokument som beskriver det ideala tillvägagångssättet att utföra dataspeglingsprocessen. Dokumentet är i form av en teknisk specifikation och skrivs på engelska. Syftet med dokumentet är att IT-leverantörföretaget Quedro Ab skall kunna erbjuda det som information till nya kunder inom fastighetsbranschen som efterfrågar deras tjänster. Dokumentets beställare är företaget Quedro Ab. 1.3 Metod För att förklara det logiska flödet i speglingsprocessen har jag valt att tolka dataspeglingssystemets källkod. Den källkod jag valt att tolka, består av php scripts som är relevanta för speglingsprocessen och som används i systemet. Frågeställningar som bearbetas i dokumentet diskuteras med respektive ansvariga personer inom de relevanta delarna av systemet i företaget Quedro Ab. 4

7 1.4 Avgränsningar Dataspegling är ett brett ämne i och med att speglingen kan göras på flera olika nivåer. IT-leverantörföretaget Quedro Ab utför dataspegling på följande tre nivåer: Objektspegling: hanterar all data som omfattar objektets utformning, dvs. bilder, deskriptioner, objektets placering osv. Kontorspegling: hanterar all data som har att göra med de olika enheter, så kallade kontor som tillhör kundföretaget. Anställdspegling: hanterar all data som härrör sig till enskilda anställda inom kundföretaget. I dokumentet har jag valt att avgränsa ämnet till hur objektspeglingen utförs. Anledningen till att jag valt att avgränsa mig till den infallsvinkeln är att jag finner det både relevant och samtidigt intressant samtidigt som den avses vara den viktigaste delen för Quedro Ab:s kunder. Figur 1 visar mellan vilka parter speglingsprocessen utförs. Bilden kan förklaras med att till exempel en fastighetsmäklare client matar in data om ett objekt via mäklarens mäklarsystem och data sparas hos dess mjukvaruleverantör provider. För att Quedro Ab skall få tillgång till dessa data måste den speglas. Figur 1. Parter mellan vilka spegling processens utförs. 5

8 1.5 Definition av begrepp Tabell 1. Definitions begrepp. Ord client provider objekt speglingsprocess arbetsmiljö/mäklarsystem guid Definition Dator som kör arbetsmiljön/mäklarsystem som är kopplad till leverantördatabas. Leverantör som tillhandahåller arbetsmiljön/mäklarsystem som används för att spara data om ett objekt. Fastighetsobjekt som utbjuds till försäljning gentemot kunden, till exempel en lägenhet eller ett hus. Överföring av data mellan olika platser t.ex. från en server till en annan. Mjukvaran som mäklaren använder för att jobba med fastighetsobjekt. Extern identifikationskod för ett specifikt objekt. cron Systemprogram som regelbundet utför en uppgift eller ett arbetsmoment. ping Information om att en viss förändring skickats till systemet. moduleid eaoid parsing officeid cachespooler tospooler fromspooler En intern representation av ett kontor hos Quedro Ab. En intern representation av ett objekt hos Quedro Ab. Syntaktisk analys av det inmatade dataflödet, används för att kontrollera data integritet. Extern identifikationskod för ett specifikt kontor. Tabell i databasen där data sparas i väntan på att processas. Arbetsmoment 1 i processen. Informationen om objekt hämtas och förbereds inför speglingsprocessen hos Quedro Ab. Arbetsmoment 2 i speglingsprocessen hos Quedro Ab. XML processeras och informationen sparas i databasen 6

9 2. KRAVSPECIFIKATION Att upprätta krav som är tydliga, konsistenta och prioriterade är en av grunderna för framgångsrikt arbete. Då vi på Quedro Ab vill att krav ska vara en naturlig del i arbete utformar vi vår kravspecifikation enligt följande. Utformning av ett dokument som Quedro Ab kan tilldela och förklarar det ideala sättet att utföra dataspeglingsprocessen för nya kunder. Dokumentet måste skrivas på engelska och är i form av en teknisk specifikation. Dokumentet skall dessutom baseras på en analys över de befintliga modeller och motiveras enligt följande begrepp: Fördröjning: Hur mycket tid tar det för Quedro Ab att bli medveten om en förändring? Optimering: Vilken modell är mest resurskrävande? Noggrannhet: Vilken modell är mest direkt i sortering av ett objekt? 7

10 3. ANALYS AV SYSTEMET SOM DET ÄR IDAG Quedro Ab:s datasystem är anpassat för att enkelt kunna integreras med alla större dataleverantörer inom fastighetsbranschen. Genom integration får företaget Quedro Ab tillgång till och kan importera all relevant information relaterad till ett visst objekt. Quedro Ab betraktar varje leverantör som unik och anpassar insamlingen av information och data från affärssystemet därefter. Varje leverantör erbjuds det mest optimala och bästa sättet med hänsyn till just den kundens speciella behov och eller önskemål. Informationen överförs med hjälp av speglingsprocessen och lagras i en säker och optimerad databas i Quedro Ab:s eget datasystem.(quedro, 2013) Men innan information/data om ett visst objekt kan speglas måste det först skapas. Nedan följer en beskrivning om det kronologiska skeendet i skapandet av ett specifikt objekt. 3.1 Introduktion Ett objekt skapas då en fastighetsmäklare kontaktas av en uppdragsgivare som till exempel önskar sälja sin lägenhet eller sitt hus eller med andra ord ett objekt. Fastighetsmäklaren skapar en så kallad befaring objekt och sparar den i sitt eget system, det vill säga mäklarens system. Vid den här tidspunkten består objektet endast av grundläggande information, ett identifikationsnummer så kallad guid och objektets adress. Därefter besöker fastighetsmäklaren tillsammans med uppdragsgivaren försäljningsobjektet för att uppgöra en värdering av vad objektet kan vara värt utifrån det aktuella marknadsperspektivet. Då uppdragsgivare och mäklare kommit överens om försäljningens olika aspekter skrivs ett uppdragsavtal som ger fastighetsmäklaren ensamrätt att bjuda ut objektet till försäljning under en viss period. Därefter arrangeras en besiktning av objektet, vilken oftast utförs av specialiserade besiktningsfirmor med vilka mäklarna samarbetar. En besiktning bör vara oberoende och opartisk. Målet är att finna de eventuella fel som ett objekt kan ha, så som till exempel en dold vattenskada. Dessutom kontrollerar mäklaren att försäljningsobjektets dokument är i ordning, att det är rätt ägare som säljer objektet, om det är belånat och så 8

11 vidare (FMI, 2013). Vanligtvis besöker också en fotograf objektet vid detta tillfälle för att ta foton av objektet. Då besöket avslutats återvänder mäklaren till sitt kontor och kompletterar försäljningsobjektet med ny data. Information i form av beskrivningar, antal rum, layout, foton och annan dokumentation. Allt matas in i mäklarens arbetsmiljö och sparas i mjukvaruleverantörens datasystem. När uppdragsavtalet träder i kraft ligger det i mäklarens intresse att sälja objektet så snabbt och med så högt pris som möjligt. För att uppnå detta så har mäklaren tillgång till ett antal applikationer som gör objektet så synligt och så attraktivt som möjligt. IT-leverantörföretaget Quedro Ab erbjuder i sin tur ett brett urval av funktioner speciellt anpassade för detta ändamål. Applikationer som hjälper till att skapa webbsidor och andra tjänster och gör det enkelt att söka, utforska och visa försäljningsobjekt. Allting för att underlätta försäljningen av fastigheter. 3.2 Speglingsprocessen Dataspeglingsprocessen avser överföring av data, från en plats till ett lokalt eller fjärranslutet lagringsmedium. I datorvärlden är en spegel en exakt kopia av en viss datamängd. Vanligast är att dataspegling används när flera exakta kopior av data krävs på flera olika platser.(techopedia, 2013) Företaget Quedro Ab behöver få tillgång till kundens data. Med hjälp av speglingsprocessen överförs därför en exakt kopia av kundens data som sparas i Quedro Ab:s egen databas. Speglingsprocessen hos Quedro Ab består av två huvudsakliga delar. Första delen är tospooler och är den förberedande delen i processen. Här kontrolleras nödvändiga parametrar för varje objekt och resultaten sparas i cachespooler. CacheSpooler är en databastabell som innehåller information om objekt som behöver speglas. Andra delen i processen är fromspooler, där information hämtas från cachespooler-tabellen, och med hjälp av dessa parametrar överförs data från provider. Dataöverföringen sker i form av XML. Extensible Markup Language(XML) är ett ramverk, en syntaktisk grund för att definiera olika märkuppspråk för olika typer av data. (Larry, P. and Bruce, D. 2007) 9

12 Innehållet kontrolleras för integritet och resulterande information sparas. Kontrollen sker via en parsingprocess som kontrollerar att variablernas integritet förblir enligt vår överenskommelse med kunden. På så sätt skapar och upprätthåller företaget Quedro Ab alltid en exakt kopia av leverantörens data. Dataspeglingsprocessen hos Quedro Ab kan startas vi två olika tillfällen: Då företagets system får ett ping vid skapandet av ett nytt objekt, då ett befintligt objekt förändrar sin status eller ett kontors datauppsättning förändras. Regelbundna kontroller i företagets system utförs för att fånga upp eventuella förändringar som skett i leverantörens data. 3.3 Databasen Databasen Quedro Ab använder sig av, är ett MySQL relation databas som drivs via phpmyadmin. PhpMyAdmin är en administratör verktyg i form av ett PHP-skript avsedd för att ge användarna möjlighet att interagera med sina MySQL-databaser. Quedro Ab lagrar all sin information i sin MySQL-databas och interagerar med databasen för att generera information till de lösningar som produceras (phpmyadmin, 2013). 3.4 Säkerhet Säkerheten är alltid en viktig och aktuell fråga som måste tas på största allvar. Eftersom Quedro Ab överför objekt information utifrån externa källor, måste säkerheten anpassas enligt värdens standard. Detta kan innebära, i vissa fall autentisering med användernyckel och passord innan objektet kan hämtas. Autentisering är processen som verifierar att en användare är den som användaren påstår sig vara. Anslutningar mellan servrar kan ibland kräva autentisering. I andra fall kan säkerheten bestå av IP lösta tjänster, dvs. det går att hämta objekt data bara från utifrån vissa IP adresser. Speglingsprocessmekanismen utförs som vanligt http. Hyper Text Transport Protocol 10

13 (HTTP) är den kommunikationsprotokoll som används för att överföra information (Larry, P. and Bruce, D. 2007). Quedro Ab skickar en förfråga, med information om ett eller flera objekt av intresse, och får som svar ett XML fil med objekt information. 3.5 ToSpooler Processen tospooler är den inledande delen i Quedro Ab:s speglingsprocess. Här kontrolleras varifrån förfrågan kommer. Dessutom kontrolleras om all nödvändig information finns med i begäran, samt vad det är för typ av process som skall inledas. Under processens lopp undersöks angivna parametrar för konsistens, till exempel kontrolleras om ett objekt verkligen tillhör det angivna kontoret, eller att ett kontor är markerat som aktiv eller inaktivt. Dessutom kontrolleras om objekt eller kontor identifikationsnummer finns med i begäran, allting måste stämma annars avslutas processen, eftersom avses som att data saknar konsistens. Alla förfrågningar loggas med ett unikt registreringnummer, som underlättar vid eventuell felsökning i ett senare skede. Processen kan startas: vid ett ping eller vid cron -jobb enligt modellen nedan. Ping processer: Ping per objekt Ping per kontor Cron jobbprocesser: Komplett XML-nerladdning också kallad komplett uppdatering Ladda ner XML med objekt som har uppdateras i ett viss intervall Processen tospooler kan dessutom startas manuellt av administratörer vid olika testkörningar, som t.ex. felsökning ändamål eller vid manuellt uppdatering av objekt. Detta åstadkoms via ett URL. Uniform Resource Locator (URL), är den teckensträng som identifierar en resurs. (Larry, P. and Bruce, D. 2007) 11

14 Exempel: n=update; 3.6 Pingprocesser En pingprocess är en process som startas externt, då ett eller flera objekt ändrar status. Quedro Ab använder sig av två olika pingmodeller Ping per objekt Modellen ping per objekt är okomplicerad, den är snabb och resurssnål. Den inträffar då ett objekt har ändrat sin status. Provider informerar Quedro Ab om förändringen via ett ping i form av URL som innehåller objekt referenser samt objektets kontor. Vid ett ping per objekt händer följande: först kontrolleras om nödvändiga parametrar finns med i begäran guid, officeid samt provider namn. Kontrollen görs mellan det som skickas i förfrågan och information Quedro Ab här i databasen. Ett flödesdiagram presenteras i figur 2. 12

15 Figur 2. Flödesdiagram i process modellen ping per objekt. Vid processen tospooler, loggas händelsen med datum och med all information enligt begäran. Detta för att kunna felsöka händelsen ifall processen, mot förmodan, havererar av någon anledning. För att försäkra sig att alla nödvändiga parametrar finns tillgängliga kontrolleras hela konfigurationen. guid är objektets identifikationsnummer officeid är kontorets identifikationsnummer provider är data leverantören där objektet sparades Om alla parametrar godkänds kontrolleras kontorets integritet med getbyoffice. getbyoffice funktionen kontrollerar i Quedro Ab:s databas om det givna officeid verkligen existerar och att den tillhör angivna provider, dessutom görs en kontroll för att konstatera om kontoret är aktivt. Om kontoret visar sig inaktivt speglas inte objektet och processen avlutas. Om, däremot allting överensstämmer så laddas de specifika inställningarna för denna provider och objektet skickas till vidare i processen. 13

16 processsinglerequest konstaterar på vilket sätt skall objektet hanteras insättning, uppdatering eller radering. Avslutningsvis loggas processens resultat och objektet sparas till spooler i väntan på processen fromspooler Ping per kontor Modellen ping per kontor är mer resurskrävande då mängden av objekt som måste bearbetas är okänd. Processen startas externt då provider informerar Quedro Ab om förändringen via ett ping som innehåller kontor referenser. Denna modell kan utföras på ett eller flera kontor, beroende av vilka parametrar som skickas med i begäran. Den första modellen innebär att ett officeid finns med i begäran, och processen utförs enligt figur 3. Figur 3. Flödesdiagram i process modellen ping per kontor och bara ett kontor uppdateras. 14

17 getbyoffice kontrollerar i det interna databasen om det givna officeid verkligen existerar och om det tillhör angivna provider. Samtidigt görs även en kontroll för att konstatera om kontoret är aktivt. Om kontoret visar sig inaktivt avslutas processen. Om allt däremot överensstämmer, så laddas de specifika inställningarna för denna provider och processen fortsätter. makeobjectlist är ett extern förfrågan som hämtar kontorets alla objekt och processen går vidare. getoldlist hämtar kontorets objektlista från Quedro Ab:s databas. comparelist går igenom listan över objekt från databasen och jämför den med listan över objekt som mottagits från provider. För varje avvikelse mellan objektlistorna flaggas objektet med den åtgärd som skall appliceras. Om objektet finns i Quedro Ab:s lista men inte längre i listan från provider flaggas objektet för radering. Då objektet finns med i båda listor kontrolleras parametern updateddate och om datumet för senaste förändring är tidigare hos Quedro Ab än hos provider, flaggas objektet för uppdatering. I annat fall finns objektet endast i den externa listan och flaggas då för insättning i Quedro Ab:s system. Processen fortsätter till savespooler. savespooler tar den lista som är resultatet och sänder varje objekt till spoolern. Andra sättet att använda modellen ping per kontor utförs processen för varje kontor enligt figur 4. 15

18 Figur 4. Flödesdiagram i process modellen ping per kontor då flera kontor uppdateras. 3.7 Cronprocesser En cronprocess är en tidsbaserad process, eftersom den startas internt med jämt tidsintervall. Quedro Ab använder sig av två olika cronmodeller Komplett XML-nerladdning Första cron-processmodellen är en komplett kunduppdatering. Det är en mycket långvarig process som kräver tid och resurser. Komplett kunduppdateringmodellen körs oftast tidigt på morgonen då andra processer inte behöver lika mycket resurser. Komplett kunduppdateringmodellen här ingen tids begränsning och den körs tills den är 16

19 klar. Komplett kunduppdateringmodellen görs med hjälp av en stor XML-fil som omfattar samtliga objekt. Denna process är tidskrävande och utförs i följande fyra steg: Hela XML-filen laddas ner lokalt.(downloadfullxml) Uppdelning av den stora XML-filen i mindre XML-objekt.(extractXml) Kontroll om existerande objekt finns inte med i XML eftersom då skall de raderas.(extractxml) Avslutningsvis skickas de till spooler.(runpings). Processen är tidskrävande med tanke på mängden av objekt som skall speglas. Därför startas processen tidigt varje morgon och körs fram till dess den är klar, se flödesdiagram figur 5. Figur 5. Flödesdiagram i process modellen komplett uppdatering downloadfullxml skapar en lokal nedladdningsväg där XML-filen sparas. Samtidigt loggas processen för att underlätta senare felsökning ifall processen av någon anledning havererar. Då allting funktionerar arbetar processen vidare. 17

20 extractxml söker efter predefinierade tags som markerar ett objekts början och slut, till exempel: <EfterlängtatObjekt> </ EfterlängtatObjekt>. Inuti dessa taggar finns specifik information om objektet som guid, eaoid och officeid. Samtidigt hämtas listan över objekt som finns i Quedro Ab:s databas. För varje objekt guid som hittas i XML-filen kontrolleras objektets officeid och om objektet finns i Quedro Ab:s lista över aktiva objekt. Objekt som finns i båda listor flaggas som aktiva och skickas vidare i processen. Objekt som bara finns i XML-filen skickas vidare i processen. De objekt som återstår i Quedro Ab:s lista flaggas för radering. checkobjects kontrollerar alla objekt och tilldelar typen av åtgärd för varje objekt. Allting resulterar i en lista som skickas vidare i processen. savespooler tar listan och skickar alla objekt till spooler. Andra modell av cronprocess är att ladda ner XML-fil med objekt som har uppdateras i ett viss intervall Objekt som har uppdateras i ett viss intervall Modellen är resurskrävande med tanke på mängden av objekt som kontrolleras för att konstatera vilka objekt passar in, i det bestämda uppdateringsintervallen. Denna process börjar med att dynamiskt skapa ett uppdateringsintervall med getupdaterange. Den resulterande parametern används för att hämta en XML-fil med objekt som skapats eller uppdateras i denna intervall. På den returnerade XML-filen appliceras samma modell som tidigare men i mindre skala. 1. XML-fil med senast uppdaterade objekt laddas ner lokalt. 2. Uppdelning av den stora XML-filen i mindre XML-objekt. 3. Kontroll av parametrar och sänds till spooler. getupdaterange kontrollerar tiden då senaste uppdatering skedde och subtraherar den från den aktuella tiden. 18

21 downloadfullxml skapar en lokal nedladdningsväg där XML-filen sparas. Samtidigt loggas processen för att underlätta senare felsökning ifall processen av någon anledning havererar. Då allting funktionerar arbetar processen vidare. extractxml söker efter predefinierade tags som markerar ett objekts början och slut, till exempel: <EfterlängtatObjekt> </ EfterlängtatObjekt>. Inuti dessa taggar finns specifik information om objektet som guid, eaoid och officeid. Samtidigt hämtas listan över objekt som finns i Quedro Ab:s databas. För varje objekt guid som hittas i XML-filen kontrolleras objektets officeid och om objektet finns i Quedro Ab:s lista över aktiva objekt. Objekt som finns i båda listor flaggas som aktiva och skickas vidare i processen. Objekt som bara finns i XML-filen skickas vidare i processen. De objekt som återstår i Quedro Ab:s lista flaggas för radering. runpings kontrollerar varje objekt innan den skickas vidare i processen. savespooler skickar objekt till spooler. Om uppdaterade objekt hittas skickas de till tospooler för bearbetning, se figur 6. 19

22 Figur 6. Flödesdiagram i process modellen intervall uppdatering 3.8 From Spooler Processen fromspooler är ett cronjobb och dess huvudsakliga uppgift är att hämta data från cachespooler, kontrollera parametrarnas integritet genom parsing och spara resultatet i databasen. Processen fromspooler appliceras till alla tidigare nämnda modeller. Processen startar var femte minut och tillåts inte köra längre än fem minuter för att undvika att överlappa nästa process start. Processen fromspooler börjar med att logga händelsen. Detta görs för att möjliggöra 20

23 felsökning ifall processen oväntad avslutas. För att ytterligare försäkra sig om att processen kommer att utföras inom fem minuter, begränsas mängden av objekt till ett maximum av 120 objekt per körning och processen går vidare. getspoolerobjects hämtar ett maximum av 120 objekt från databasen. createeaoid kontrollerar varje objekt och om det är ett nytt objekt skapas ett internt identifikationsnummer, eaoid. getxmlfromprovider hämtar objekt XML-filen från provider. makeobject skapar ett objekt enligt Quedro Ab standard enligt figur 8. getobjectbyguid hämtar information från databasen. parseeaobject är en mycket viktig process i flödet, då den omvandlar data till den standard Quedro Ab använder sig av. Det innebär att varje tagg av intresse är kontrollerad, läst och behandlad innan den skickas vidare i processen. insertobject sparar den parsad data i Quedro Ab:s egna datasystem. Om körningen inte är klar inom loppet av fem minuter avslutas processen. 21

24 Figur 7. Flödesdiagram av fromspooler processen 22

25 4. RESULTAT Resultatet är det bifogade dokument som beställdes av Quedro Ab. 23

26 5. SLUTSATSER Syftet med arbetet var att beskriva och analysera dataspeglingsprocessen hos företaget Quedro Ab och i beskrivningen lyfta fram det ideala tillvägagångssättet att utföra dataspeglingen vilket är gjord i kapitel 3 ovan. Analysen avgränsades till objektspeglingsprocessen och bortser i från andra delar vilket motsvarar de avgränsningar som sattes upp för arbetet. I analysen framkom fyra alternativ: Ping per objekt är en okomplicerad process som förbereder speglingen för ett objekt åt gången. Ping per kontor kan utföras på basis av ett eller flera kontor åt gången. Processen hämtar två listor med objektinformation. En lokal lista hämtas från Quedro Ab:s databas och en extern lista som hämtas från den relevanta kunden. Listorna jämförs med varandra och varje objekt flaggas med den eventuella åtgärd som skall utföras. Full uppdatering är en tidskrävande och resurskrävande process som uppdaterar alla kontor och kontorets alla objekt för en provider. Uppdatering under en viss period är en resurskrävande process som uppdaterar alla objekt som ändrat status i ett visst tidsintervall. Varje alternativ beskrevs var för sig och i analysen, gjord i kapitel 3, framkom att ping per objekt är det bästa alternativet enligt tabell 2. Tabell 2. Modell analys. Modell Uppdatering Tid Resurser Maskinkomplexitet Antal objekt Ping per objekt Optimal Snål Optimal 1 Ping per kontor Objektberoende Lagom Lagom n/a Komplett Objektberoende Mycket krävande Mycket krävande n/a uppdatering Intervalluppdatering Objektberoende Krävande Krävande n/a 24

27 Målet var att efter analysen skapa ett dokument som beskriver det ideala tillvägagångssättet att utföra dataspeglingsprocessen utifrån befintliga modeller. Det ideala sättet resulterade i modellen ping per objekt, som är resurssnål, effektiv och med kort uppdateringstid eftersom denna modell hanterar bara relevanta objekt och bara ett objekt åt gången. 25

28 KÄLLFÖRTECKNING FMI.se. (2013). Uppdragsavtalet. [www]. Hämtat Larry, P., Bruce, D. (2007). Computer Networks: A systems approach. 4 Ed. Burlington: Morgan Kaufmann. phpmyadmin.net. (2013). Bringing MySQL to the web. [www]. Hämtat Techopedia.com. (2013). Data Mirroring. [www]. Hämtat /data-mirroring Quedro.com. (2013). Who we are. [www]. Hämtat Quedro.com. (2013). Business system integration. [www]. Hämtat

Web Crawlers. TDTS09, Datornät och internetprotokoll. Denis Golubovic Fredrik Salin Linköpings universitet Linköping 2011-02-23

Web Crawlers. TDTS09, Datornät och internetprotokoll. Denis Golubovic Fredrik Salin Linköpings universitet Linköping 2011-02-23 Web Crawlers TDTS09, Datornät och internetprotokoll Denis Golubovic Fredrik Salin Linköpings universitet Linköping 2011-02-23 Omslagsbild: Spider robot Google 3d model Källa: turbosquid.com Sammanfattning

Läs mer

Grundläggande datavetenskap, 4p

Grundläggande datavetenskap, 4p Grundläggande datavetenskap, 4p Kapitel 4 Nätverk och Internet Utgående från boken Computer Science av: J. Glenn Brookshear 2004-11-23 IT och medier 1 Innehåll Nätverk Benämningar Topologier Sammankoppling

Läs mer

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet

Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Datavetenskap Opponent(er): Markus Fors Christian Grahn Respondent(er): Christian Ekström Per Rydberg Decentraliserad administration av gästkonton vid Karlstads universitet Oppositionsrapport, C/D-nivå

Läs mer

Guide för Innehållsleverantörer

Guide för Innehållsleverantörer Library of Labs Content Provider s Guide Guide för Innehållsleverantörer Inom LiLa ramverket är innehållsleverantörer ansvariga för att skapa experiment som "LiLa Learning Objects", att ladda upp dessa

Läs mer

Cactus Informationssystem - CIS. Revision 1.1

Cactus Informationssystem - CIS. Revision 1.1 Cactus Informationssystem - CIS Revision 1.1 1 Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Objekt...2 1.2 Kategorier...2 2 Webbgränssnittet...3 2.1 Start av webbgränssnittet...3 2.2 Operatörsingång...4 2.2.1 Startsida...4

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Handbok SSCd. Peter H. Grasch

Handbok SSCd. Peter H. Grasch Peter H. Grasch 2 Innehåll 1 Inledning 6 2 Använda SSCd 7 2.1 Baskatalog.......................................... 7 2.2 Inställning.......................................... 7 2.3 Databas............................................

Läs mer

Schemalagd överföring till marknadsplats

Schemalagd överföring till marknadsplats HANDLEDNING FRÅN VITEC VITEC Schemalagd överföring till marknadsplats VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61

Läs mer

Internets historia Tillämpningar

Internets historia Tillämpningar 1 Internets historia Redan i slutet på 1960-talet utvecklade amerikanska försvaret, det program som ligger till grund för Internet. Syftet var att skapa ett decentraliserat kommunikationssystem som skulle

Läs mer

Christer Scheja TAC AB

Christer Scheja TAC AB Byggnadsautomation för ingenjörer Byggnadsautomation för ingenjörer VVS-tekniska föreningen, Nordbygg 2004 Christer Scheja TAC AB resentation, No 1 Internet/Intranet Ihopkopplade datornät ingen ägare Internet

Läs mer

Skärmbilden i Netscape Navigator

Skärmbilden i Netscape Navigator Extratexter till kapitel Internet Skärmbilden i Netscape Navigator Netscape är uppbyggt på liknande sätt som i de flesta program. Under menyraden, tillsammans med verktygsfältet finns ett adressfält. I

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Hemsideutveckling för Anjool AB

Hemsideutveckling för Anjool AB Beteckning: Akademin för teknik och miljö Hemsideutveckling för Anjool AB Christopher Gidlöf Maj 2012 Examensarbete 15hp B nivå Datavetenskap Internetteknologi Examinator: Carina Petterson Handledare:

Läs mer

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått.

Logga in på din hemsideadministration genom dina inloggningsuppgifter du fått. Joomla Guide 2.5.11 MENYER Sida 1 av 41 MENYER En meny är centerpunkten på en hemsida. Det är ifrån denna man utgår om man vill navigera på hemsidan. Menyer kan vara vertikala eller horisontella och är

Läs mer

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced Detta dokument tillhandahåller information om senaste nytt och problem med FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced. Allmän information finns i hjälpen

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

Datakommunika,on på Internet

Datakommunika,on på Internet Webbteknik Datakommunika,on på Internet Rune Körnefors Medieteknik 1 2015 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Internet Inter- = [prefix] mellan, sinsemellan, ömsesidig Interconnect = sammanlänka Net =

Läs mer

Avancerade Webbteknologier

Avancerade Webbteknologier Projektledning, Business Knowledge Användbarhet & Layout Avancerade Webbteknologier Lkti Lektion 1 Kommunikation Tobias Landén tobias.landen@chas.se Avancerade webbteknologier del 1 (4 KY poäng) Syfte

Läs mer

ITK:P2 F1. Hemsidor med HTML HTML. FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML

ITK:P2 F1. Hemsidor med HTML HTML. FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML ITK:P2 F1 FTP, HTTP, HTML, XML och XHTML DSV Peter Mozelius 1 Hemsidor med HTML Hur många av er har provat på att bygga en egen hemsida med HTML eller XHTML? För hand eller med hjälpverktyg? Har ni lagt

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer

Elektroniska upphandlingar med CTM. Snabbguide för leverantörer Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer 1 Titel: Elektroniska upphandlingar med CTM Snabbguide för leverantörer Utgivningsdatum: 2010-05 Utgivare: Trafikverket Layout: Confetti Innehållsförteckning

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Webbservrar, severskript & webbproduktion

Webbservrar, severskript & webbproduktion Webbprogrammering Webbservrar, severskript & webbproduktion 1 Vad är en webbserver En webbserver är en tjänst som lyssnar på port 80. Den hanterar tillgång till filer och kataloger genom att kommunicera

Läs mer

Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering...

Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering... Fastställda av rektor 20.11.2013 ANVISNINGAR FÖR FILTRERING AV E-POST Innehåll: 1 Blockering av öppen vidarebefordran via Hankens datorer, dvs. third party open relayblockering... 1 2 Förmedling av e-post

Läs mer

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide

Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Microcat Authorisation Server (MAS ) Användarguide Innehåll Inledning... 2 Installera Microcat Authorisation Server (MAS)... 3 Konfigurera MAS... 4 Licensalternativ... 4 Internetval... 5 Licenshanteraren...

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Solen Redundans Didrik Östergren 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Didrik Östergren 2014-08-20 Luleå Tekniska Universitet,

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Registrera konferenspublikationer i DiVA

Registrera konferenspublikationer i DiVA Registrera konferenspublikationer i DiVA Senast uppdaterad: 2011-05-27 Vad är en konferenspublikation? Det finns flera typer av konferenspublikationer. Konferensbidrag kan exempelvis vara publicerade:

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Instruktioner för studenter

Instruktioner för studenter Instruktioner för studenter publicera studentuppsatser/examensarbeten DiVA Gör så här: 1. Logga in i DiVA https://hig.diva-portal.org/dream med ditt HiG-användarnamn och lösenord. 2. Välj publikationstyp:

Läs mer

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem

Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Datavetenskap Opponenter: Anders Heimer & Jonas Seffel Respondenter: Daniel Jansson & Mikael Jansson Utvecklingen av ett tidregistrerings- och faktureringssystem Oppositionsrapport, C-nivå 2006:10 1 Sammanfattat

Läs mer

Innehållsförteckning. Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009

Innehållsförteckning. Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009 1 LB-M-DB 0001 2010 Användarmanual för Lockbee Backup Databas 2009 Användarmanualen är avsedd att ge en närmare introduktion av Lockbee Backup Databas 2009 funktioner och nyttjande. Vi rekommenderar att

Läs mer

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret

Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Digitala leveranser Insamlingsverktyg - teknisk beskrivning av metadataformuläret Innehåll: Allmänt Layout och uppbyggnad Hur man använder programmet Starta Fylla i metadata Skapa metadatafiler och leverera

Läs mer

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning

Solution Profiler. Tips till att publicera en framgångsrik lösning Solution Profiler Tips till att publicera en framgångsrik lösning Innehållsförteckning Så här börjar du... 2 1. Grundinformation... 3 1.1 Lösningens namn... 3 1.2 Lösningens beskrivning... 3 1.3 Lösningens

Läs mer

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal

GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal GPS Stöd för företag med servicefordon och fältpersonal SeeMe är ett helt webbaserat GPS verktyg som finns att tillgå i olika modulnivåer och abonnemangsformer för effektiv hantering av dina fordon, dina

Läs mer

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008

Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Slutrapport Vertikala Sökmotorer Uppdrag från.se:s Internetfond Våren 2008 Anders Ardö Elektro- och informationsteknik Lunds Universitet Box 118, 221 00 Lund June 18, 2009 1 Inledning Digitala bibliotek

Läs mer

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel

Manual för Remote Travel användare Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Hur Ni använder er av CRM RemoteTravel Lokal uppdatering Funktionen Remote Travel fungerar endast då Ni är ute på Travel (lokal uppdatering). Alltså inte då ni arbetar mot den centrala databasen på kontoret.

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.2w20 2013-05-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad.

Registrera och publicera i DiVA. 1. Sök i DiVA http://hig.diva-portal.org/smash/search.jsf för att kontrollera om publikationen redan är registrerad. Registrera och publicera i DiVA en lathund för manuell registrering Importera istället för att registrera manuellt Importera referenser från en databas eller tidskriftswebbplats istället för att registrera

Läs mer

Web Services. Cognitude 1

Web Services. Cognitude 1 Web Services 1 Web Services Hur ska tillämpningar integreras? Hur ska tillämpningar integreras (via nätet ) för att erbjuda tjänster åtkomliga på nätet? SVAR: Web Services (Enligt Microsoft, Sun, IBM etc.)

Läs mer

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x

Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Instruktioner för uppdatering från Ethiris 4.10 till 5.x Nedan följer instruktioner för hur man går till väga vid uppdatering av ett Ethirissystem version 4 till version 5. När man uppdaterar Ethiris från

Läs mer

Express Import system

Express Import system Express Import system Förenklad guide för mottagare TNT s Express Import system TNTs Express Import System gör det enkelt för dig att få dokument, paket eller pallar upphämtade från 168 länder med mottagaren

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning

Hjälp vid användning av Geodataportalens Avancerade sökning 1(12) Datum: 2014-05-26 Diarienr: Hjälp vid användning av s Avancerade sökning Organisation Postadress Besöksadress Telefon E-post Internet Lantmäteriet 801 82 Gävle Lantmäterigatan 2 0771-63 63 63 geodatasekretariatet@lm.se

Läs mer

Beskrivning av PowerSoft

Beskrivning av PowerSoft BESKRIVNING AV POWERSOFT... 1 PRINCIPSKISS... 1 ANVÄNDARDEL... 2 Visningssidor... 2 Visning och hantering... 4 Diagram och tabeller... 5 KONFIGURATION... 7 Kommunikation och anslutningar... 7 Instrument...

Läs mer

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order.

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order. Matrix Order Med den kostnadsfria tilläggsmodulen Matrix Order kan du enkelt beställa 2D- och 3D-planritningar samt virtuella visningar från Matrix direkt i Capitex Säljstöd. Välj objekt och bilder att

Läs mer

Fi2xml-meddelande Arkitektur

Fi2xml-meddelande Arkitektur Innehåll 4 Inledning 2 4.1 Process certifiering 2 4.1.1 Projektdefinition 3 4.1.2 Konstruktion 3 4.1.3 Godkännande och certifiering 4 4.1.4 Publicering 4 4.2 Scenarier 4 4.2.1 Behov av integrationer mellan

Läs mer

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto

Användarguide mbox.se webbmail. Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Denna guide hjälper dig att snabbt komma igång med ditt nya mbox.se konto Sida 1 av 15 Version 1.0 Document name: MboxWebbmail_Guide.docx Issued by: Date: 2015-02-06 Reg. no: Description: Approved: M.P

Läs mer

Användarmanual medium

Användarmanual medium M Användarmanual medium Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Skattereduktion för husarbete

Skattereduktion för husarbete Skattereduktion för husarbete Gäller från Pyramid Business Studio 3.42A sp05 tillägg 4 (2015-09-03) ROT- och Hushållsarbete (Rut) På www.skatteverket.se kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Innehåll. MySQL Grundkurs

Innehåll. MySQL Grundkurs MySQL Grundkurs Copyright 2014 Mahmud Al Hakim mahmud@dynamicos.se www.webbacademy.se Innehåll Introduktion till databaser Installera MySQL lokalt Webbserverprogrampaket (XAMPP) Introduktion till phpmyadmin

Läs mer

Version September 2014. Utskriftsbeställning

Version September 2014. Utskriftsbeställning Version September 2014 Utskriftsbeställning ) Kort om Byggnet Access Byggnet Access är ett internetbaserat dokumenthanteringssystem för bygg- och fastighet- samt industriprojekt. Eftersom mappstruktur

Läs mer

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

PROGRAMMERING. Ämnets syfte. Kurser i ämnet PROGRAMMERING Ämnet programmering behandlar programmeringens roll i informationstekniska sammanhang som datorsimulering, animerad grafik, praktisk datoriserad problemlösning och användaranpassad konfiguration

Läs mer

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01

Handbok. Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Handbok Procapita Vård och Omsorg Drifthandledning Gallring ver 9.3 2013-11-01 Sida 2/10 Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Gallring...4 2.1 Kontroller inför skapande av undantag...4 2.1.1 Beskrivning

Läs mer

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE SÖKMOTOROPTIMERING FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE INLEDNING De flesta som har en webb-sida funderar då och då på hur de ska få sidan att komma så högt som möjligt i Google och andra

Läs mer

Användarmanual extra large

Användarmanual extra large XL Användarmanual extra large Logistic Office Innehåll Inloggning...5 Personlig profil...6 Företagsprofil...7 Produktprofil...7 Korrektur...8 Produktkategorier...9 Mallprodukt...9 Originalprodukt...9 Lagerprodukt...0

Läs mer

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12

Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 2007-04-12 Malmator Systembeskrivning Sidan 1 av 7 HandSam ver 2.08 System för handläggning och dokumentation av färdtjänstansökningar mm Sammanfattning HandSam utgör ett IT-system för tillståndsprövning mm avseende

Läs mer

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den

Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Omvärldsbevakning eller konsten att driva utvecklingen istället för att drabbas av den Skrift ett i en serie avsedd att inspirera och ge vägledning inför förändringsoch utvecklingsarbete. Innehållet bygger

Läs mer

Installera din WordPress med 9 enkla steg

Installera din WordPress med 9 enkla steg Installera din WordPress med 9 enkla steg Den här artikeln förutsätter att du har satt upp en webbserver eller har köpt ett webbhotell där du kan placera din nya WordPress hemsida. Om du inte har det,

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer

Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Förteckning över ikoner i programmet Aliro IP-passerkontroll utan komplikationer Ikonförteckningen för Aliro är en omfattande lista över alla ikoner som används i programmet. Den har tagits fram för att

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Statistik från webbplatser

Statistik från webbplatser Statistik från webbplatser problem och möjligheter Ulf Kronman Föredragets huvuddelar Frågorna och motfrågorna Vilka frågor ställer chefen, BIBSAM och ISO? Varför ställer webmastern krångliga motfrågor?

Läs mer

INFORMATION FRÅN VITEC. Objektlista XML

INFORMATION FRÅN VITEC. Objektlista XML INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Objektlista XML Teknisk manual VITEC Affärsområde Mäklare www.vitec.se/maklare info.maklare@vitec.se GÖTEBORG: REDEGATAN 1 B, 426 77 V. FRÖLUNDA VÄXEL: 031-360 61 00 KALMAR:

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Bildgalleri Musicstage.se

Bildgalleri Musicstage.se Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bildgalleri Musicstage.se Jeff Gaude Markus Hedström juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, B Datavetenskap Datavetenskap Examinator:

Läs mer

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy

Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och utvärderings vy 1(14) Hjälp vid användning av Geodataportalens Sök och 2(14) Geodataportalen Denna skärmbild är det första du möts av när du går in i Geodataportalen: : Skärmbilden är indelad i tre olika paneler: Sökpanel

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling

Bilaga. Särskilda villkor för Molntjänst. Programvaror och tjänster 2014. Systemutveckling Sid 1 (7) 2014-11-07 Dnr 96-36-2014 Bilaga Särskilda villkor för Molntjänst Programvaror och tjänster 2014 Systemutveckling Sid 2 (7) Innehållsförteckning 1 Tillämplighet 2 2 Särskilt om kontraktshandlingar

Läs mer

Användarhandledning NVDB:s Webbapplikation för in/utcheckning

Användarhandledning NVDB:s Webbapplikation för in/utcheckning 1 (23) Upphovsman Dokumentnummer Beteckning Mona Dahlberg VVLED 2007:71 Dokumentansvarig Dokumentdatum Version Anna Gabrielsson 2014-04-11 2.91 Användarhandledning NVDB:s Webbapplikation för in/utcheckning

Läs mer

Telia Connect för Windows

Telia Connect för Windows Telia Connect för Windows Version 3.0 Användarguide Updaterad: 3 juli 2007 Innehåll Ansluta till Internet...3 Information som presenteras av Telia Connect...4 Konfiguration av Telia Connect...7 Fliken

Läs mer

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014

Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 Hur man skapar en Administrativ Image för SolidWorks 2014 PLM Group Sverige AB www.plmgroup.se Stenfalksvägen 2 info@plmgroup.se 331 41 Värnamo, Sverige VAT: SE 556420145601 Telefon: +46 370 69 09 50 Telefax

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 3 Azure Client SDK Libraries... 4 Översikt: Azure Client Libraries... 5 Azure SDK... 6 Azure SDK (forts.)... 7 Azure SDK (forts.)... 8 Cloud Services... 10 Cloud Services...

Läs mer

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011

Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Användarhandledning Plancenter Admin version 2011 Senast reviderad 2012-01-16 Utgivare pcskog AB Copyright 2012 pcskog AB Innehållsförteckning...2 1 Välkommen...2 2 pcskog Plancenter 2.1 Plancenter Admin...

Läs mer

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se

LATHUND FIRSTCLASS 8.0. RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se LATHUND FIRSTCLASS 8.0 RXK Läromedel Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 886 08 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande av någon del av eller hela innehållet

Läs mer

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik

Digital arkivering och historiklagring. 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Digital arkivering och historiklagring 2010-12-06 Anastasia Pettersson och Anders Kölevik Generella principer för arkivering Informationsbärare: Analogt (papper) Digitalt (ettor och nollor på t ex ett

Läs mer

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka

Hur hänger det ihop? För att kunna kommunicera krävs ett protokoll tcp/ip, http, ftp För att veta var man skall skicka Webben som verktyg Idag: Hur hänger det ihop? Viktiga tekniker Stegen i ett webbprojekt Verktyg Dreamweaver Photoshop Joomla CMS Storyboard och flödesschema Fixa webbhotell Hur hänger det ihop? För att

Läs mer

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation

KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362. Projektpresentation KTH Programutvecklingsprojekt med mjukvarukonstruktion 2D1362 Projektpresentation Fakturasystem Total Office Mobile Systems http://www.nada.kth.se/projects/prom04/fakturasystem/ Uppdragsgivare: Örjan Melin

Läs mer

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09

Användarmanual - OVK. Användarmanual OVK Version 1.5 Daterad: 2014-09-09 1 Användarmanual - OVK 2 Inloggning... 3 Allmänt... 4 Öppna protokoll... 6 Fylla i protokoll... 7 Skriva ut protokoll... 16 Returnera protokoll... 17 Uppföljning anmärkningar/åtgärder... 17 3 Inloggning

Läs mer

Systemkrav och tekniska förutsättningar

Systemkrav och tekniska förutsättningar Systemkrav och tekniska förutsättningar Hogia Webbrapporter Det här dokumentet går igenom systemkrav, frågor och hanterar teknik och säkerhet kring Hogia Webbrapporter, vilket bl a innefattar allt ifrån

Läs mer

Ordlista för PaL. står för: ariba network, för mer information se "Ariba Network"

Ordlista för PaL. står för: ariba network, för mer information se Ariba Network Ordlista för PaL Förkortning/ ord Förklaring AN står för: ariba network, för mer information se "Ariba Network" ANID står för: ariba Network Id, vilket är det ID nummer som varje leverantör har i ariba

Läs mer

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3

Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Instruktion för användning av referensbibliotek i VISS version 3 Innehåll 1. Referensbiblioteket i VISS... 2 2. Att söka efter referenser i referensbiblioteket... 2 3. Inmatning av nya referenser... 3

Läs mer

Office 365 Kompetens 2014 / MB

Office 365 Kompetens 2014 / MB Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Tema...2 E-post... 2 E-post inställningar (signatur)...2 E-posthistorik samt sökning...3

Läs mer

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word.

Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Exportera datafiler från Ladok Nouveau för att bearbeta dem i Excel och använda som kopplingsinstruktioner i Word. Introduktion... 2 Tillvägagångssätt... 2 1. Spara en utdatafil från Ladok... 2 2. Öppna

Läs mer

Dokumentation POST-API version 1.0

Dokumentation POST-API version 1.0 Dokumentation POST-API version 1.0 1/10 Innehåll Innehåll...2 Detta dokument... 3 Revision... 3 Allmänt...3 Om POST-API lösningen...4 Allmänt...4 Beskrivning av POST-API från köparens perspektiv...4 Beskrivning

Läs mer

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved.

SSAB guide för PunchOut-kataloger. 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. SSAB guide för PunchOut-kataloger 2012 Ariba, Inc. All rights reserved. Innehåll Roller och ansvar vid PunchOut-katalog PunchOut-konfigurering cxml-konfiguration Publicering av PunchOut-katalog på Ariba

Läs mer

För enklare och tryggare affärer

För enklare och tryggare affärer För enklare och tryggare affärer Innehåll Skapa en förfrågan 02 Mina kontouppgifter 04 Mina förfrågningar 05 Sök förfrågningar 06 Meddelandecentret 08 Produktutguide Projektverktyget 10 Min företagsprofil

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer