Fortsatt arbete gällande Kulturskolans elevrekrytering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt arbete gällande Kulturskolans elevrekrytering"

Transkript

1 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (9) Datum Vår referens Jarl Lorensson Chef för Malmö Kulturskola Tjänsteskrivelse Fortsatt arbete gällande Kulturskolans elevrekrytering KN Sammanfattning I samband med Årsanalysen 2013 gav kulturnämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hur kulturskolan ska kunna komma upp till riksgenomsnittet i antal elever samt hur man ska arbeta för att nå ut i alla stadsdelar. Malmö Kulturskola har elevplatser i undervisning varje vecka vilket innebär att andelen elever i målgruppen 8-18 år i Malmö uppgår till 9,4 %. Riksgenomsnittet ligger på ca 15 %. Vid en jämförelse av kommunbidraget mellan de fyra storstäderna så motsvarar Malmö Kulturskolas budget 88 % av medelvärdet av storstädernas budget. Vid en beräkning på vad varje medborgare betalar per år till kulturskolan är genomsnittet för storstäderna ca 126 kr/medborgare/år. I Malmö är siffran 111 kr/medborgare/år. För att nå genomsnittet för elevantalet i storstäderna krävs därför en ökning av resurserna med ca 5 Mkr. Detta ska vara genomfört till Samtidigt måste arbetet med att optimera elevantalet fortsätta. Uppdraget att nå ut i samtliga stadsdelar kan uppfyllas genom lägre avgifter vilket också beslutats i kulturnämnden samt en god geografisk tillgänglighet, särskilt för små barn. Dessutom kan tillgängligheten ökas genom ett förenklat ansökningsförfarande, en pappersblankett i stället för krav på digital ansökan. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Att godkänna rapporten Att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra ett förenklat ansökningsförfarande SIGNERAD

2 2 (9) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Fortsatt arbete gällande kulturskolans elevrekrytering Bilaga 1, uträkningar Bilaga 2, karta Beslutsplanering Kulturnämnden Ärendet Hur når Malmö Kulturskola fler barn, och hur når kulturskolan ut i alla stadsdelar? Den kommunala musikskolan skapades en gång för att jämna ut skillnader i barns förutsättningar för att leva ett rikt liv. Malmökommissionen har visat att skillnaden mellan barns förutsättningar skiljer sig kraftigt åt, och helt naturligt har en kulturskola som syfte att utjämna dessa skillnader. Musik, konst, dans och teater är universella språk som historien visat kan riva barriärer mellan människor. Malmö Kulturskola jämfört med riksgenomsnittet En gång om året sammanställer Lärarförbundet statistik från musik- och kulturskolorna, och utser Årets kulturskolekommun. Malmö kommer på plats 218 av 283 redovisade kommuner. Man utgår från tre kriterier i undersökningen: 1)Hur mycket pengar lägger kommunerna på kulturskolan? Beloppet räknas i kronor per invånare i åldern 7-15 år. Här hamnar Malmö på plats 250 av 283 kommuner. 2)Avgifter Beloppet avser den medelavgift som tas ut i kommunen. Här hamnar Malmö på plats 71 av 283 kommuner. Detta med den gamla avgiften på 550 kr/termin för de flesta kurser. 3)Andel elever i frivillig verksamhet Här har man räknat med hur stor del av kommuninvånarna i åldern 6-19 år som deltar den i frivilliga undervisningen i kulturskolan. Malmö hamnar på plats 247 av 283 kommuner. Orsaker till Malmö kulturskolas relativt låga placering Land och stad har skilda förutsättningar. I de stora städerna får barnen enbart gå i kulturskola på sin fritid, medan i flera landsortskommuner får man fortfarande gå ifrån engelsklektionerna för att spela fagott i klassrummet bredvid (mycket tveksamt enligt skollagen). Med den möjligheten ökar attraktiviteten för barn och föräldrar markant. Inga barn som ska hämtas, inga sena kvällar. I Malmö finns tillgången till barnen några få timmar på dygnet.

3 3 (9) Malmö Kulturskola möter barn och unga cirka gånger (bil.1) per år. Möten som är planerade för att ge essens och innehåll, men i Lärarförbundets undersökning räknas enbart s.k. frivilliga kurselever, och bland dem ingår inte de barn Malmö Kulturskola når genom Pröva På, Kulturtimmen och Tvåornas kör, det vill säga närmare barn som några veckor under året får möjligheten att utvecklas genom kultur. Malmö är en av de kommuner som valt att lägga allra mest resurser på uppsökande verksamhet, och den typen av verksamhet finns mest i storstäder. Skulle Malmö valt att lägga dessa resurser på vanliga ämneskurser hade ökningen blivit cirka 500 elever, d.v.s. en ökning med cirka 15 %. Jämförelse med de fyra största (Sthlm, Göteborg, Malmö, Uppsala) Om landsortskommuner är svåra att jämföra sig med, hur ser det ut om man begränsar sig till de fyra största städerna i Sverige? Storstäderna ligger betydligt lägre sett till kommunbidrag än övriga landet. Om man enbart gör en jämförelse mellan de fyra största städerna ser siffrorna ut så här, om man räknar på vad varje medborgare betalar per år till kulturskolan: Stockholm: 136 kr/medborgare/år Göteborg: 128 kr/medborgare/år Malmö: 111 kr/medborgare/år Uppsala: 129 kr/medborgare/år Snittet för de fyra städerna landar på 126 kr/medborgare/år. Malmö Kulturskolas budget motsvarar alltså 88 % av medelvärdet av de fyra största städernas budget. Om Malmö Kulturskolas budget skulle nå upp till medelvärdet, handlar det om en ökning från 37 miljoner kronor till 42 miljoner kronor, det vill säga 5 miljoner kronor. I jämförelse med de tretton största städerna ligger snittet på 155 kr/medborgare/år, och där är en differens gentemot en medelbudget på 16 miljoner. Hur många barn når Malmö Kulturskola i målgruppen 8-18 år? För att kunna använda vår databas ihop med Strategiska avdelningens siffror från Stadskontoret begränsar vi oss till åldersgruppen 8-18 år, vilket i princip ändå ger en rättvisande bild. Malmö Kulturskola har elever i undervisning varje vecka, men en del elever innehar två platser vilket är tillåtet om man inte tar en plats från någon som står i kö. Om man räknar på individer (istället för elevplatser) blir andelen elever av målgruppen delat på barn, vilket motsvarar 9,4 %. Riksgenomsnittet ligger runt 15 %, medan Stockholm ligger på 10 %. Är Malmö Kulturskola effektiv nog? Elevantalet på en skola beror givetvis också på hur väl resurserna förvaltas och på vilken typ av undervisning man har. Dans och teater ger fler elever än gitarr och klarinett, men oavsett äm-

4 neskurs är strävan alltid att ha ett optimerat elevantal. Malmö Kulturskola har ökat från elevplatser 2010 till elevplatser höstterminen För att mäta effektiviteten har det gjorts en räkneoperation som tar bort den ökning av elevantalet som beror på ökat kommunbidrag, vilket visar att med ett oförändrat antal lärare har antalet elever höjts med 25 % (ca 500 elever) sedan Hur beräkning gjorts visas i bilaga 1. Arbetet med att optimera antalet elever är ständigt pågående. 4 (9) Vad ska ökade resurser användas till? Exemplet El Sistema visar att det finns ett stort behov av kulturskola i Malmö när det står klart för föräldrarna vad en kulturskola kan göra för deras barn, är kulturskolan ett mycket attraktivt val. Där kulturskolan får möjlighet att visa upp sig där uppstår ett behov av en kulturskola som kan arbeta för att skapa ett sammanhang för barnen. I dag finns detta sammanhang för barnen på Holma och Kroksbäck, men behoven är lika stora i Lindängen, Herrgården, Segevång och Seved. Dessa områden prioriteras vid en kommunbidragsökning för Malmö Kulturskola. Ett annat behov som redan nu är synligt i form av en kö på ca 800 elever, som också kan få plats med större resurser och ökad effektivitet. Resurserna har varit små: 2010 fanns det en enda trumlärare för hela staden (idag 1,6 % tjänst), en elgitarrlärare (idag 2,5 % tjänst) och ännu i dag finns det bara tillgång till baslärare tre dagar i veckan. Ryktet om den långa kön har sin naturliga förklaring, men mycket har gjorts: dels tar varje lärare emot fler elever i dag, och om det uppstår en vakant plats besätts den fortare. Vidare har teknisk utveckling som Pianostudion visat på hur effektiviteten kan höjas genom att en lärare kan ta emot 5 elever i stället för 2. Här finns mycket att göra för att effektivisera, men ökade resurser är nödvändiga, särskilt när det gäller de populäraste kurserna. Ett tydligt inslag i kön är det ökade intresset för teater, som säkert uppstått i kölvattnet av Stadsteaterns Stora teaterkursen hos Malmös tredjeklassare. Barnen går vid 10 tillfällen under skoltid och när kursen är slut vill många fortsätta med teater, och där finns ett identifierbart behov att tillfredsställa. Dagens tjänstefördelning när det gäller teater är totalt 180 % tjänsteutrymme, och det räcker givetvis inte för att möta det växande intresset för teater. En fjärde satsning är satsning på funktionshindrade, som idag görs i för liten omfattning. Behoven är stora, och förslagen vi får från föräldragrupper är många. Lokalkostnader för verksamhet utanför Mazettihuset löses i regel genom att Malmö Kulturskola lånar lokaler gratis av grundskolorna. Cirka en tredjedel av undervisningen är beroende av gratis lokaler, men det har blivit allt svårare att motivera detta på lägre nivå i diskussioner med rektorer, och framförallt representanter för stadsområdena. I en framtida diskussion om resursanvändning måste lokalfrågorna vara under bevakning. Sammanfattning Malmö Kulturskola kan nå åtminstone snittet för elevantalet om två kriterier uppfylls:

5 Arbetet med att optimera elevantalet fortsätter. 5 (9) Resurserna bör ökas för att nå snittet för de fyra största städerna. Det innebär en ökning från 37 miljoner till 42 miljoner, alltså en ökning på 5 miljoner kronor. Summan ska ses som ett långsiktigt mål, en tendens och en anledning till strävan. Men i en stad med så pass ojämlika folkhälsotal som Malmökommissionens statistik uppvisar, är varje bestående insats för att ändra på dessa siffror av avgörande betydelse. Malmö Kulturskola har i områdesprogrammet i arbetet med El Sistema-Holma/Kroksbäck visat att verktygen för att materialisera ett socialt hållbart Malmö finns just inom kulturförvaltningen. Nå ut till alla stadsdelar I kulturnämndens handlingsplan från juni 2010 formulerades frågan HUR kulturskolan skulle arbeta för att angå hela staden, och svaret var att starta Kulturskolestationer ute på grundskolorna för att bli geografiskt tillgängliga samt utöka körverksamheten. Idag finns ett facit avseende två tunga satsningar: Tvåornas Kör når hela staden (idag ca åringar, vilket ökar för varje läsår), El Sistema har över 500 barn i verksamhet (200 betalande i instrumentundervisning + ytterligare 150 barn i rytmik/sång-undervisning varje vecka)i Holma- och Kroksbäcksskolan. Dessutom har kulturskolan definitivt etablerat sig på ytterligare skolor som Sofielundsskolan, Rosengårdsskolan och Kryddgårdsskolan. Svaret på frågan HUR har besvarats med en kombination av sänkta avgifter och ökad geografisk tillgänglighet som gett ett vidgat deltagande. Ändå är processen långt ifrån färdig vilket tabellen nedan visar: Fördelning av elever (8-18 år) Stadsområde Elever i Malmö Kulturskola Målgruppens storlek i Malmö Innerstaden 21,17% 14,11% Norr 18,63% 14,65% Söder 11,55% 21,15% Väster 37,06% 29,64% Öster 10,87% 20,43% En karta som mer i detalj visar utbredningen av barn, elever och kulturskoleverksamheter i staden finns i bilaga 2. Noterbart är att den största koncentrationen av elever i kulturskola i hela Malmö, är runt Holma och Kroksbäck. Några kommentarer: I Väster ingår El Sistema-eleverna. Tar man bort dem hamnar Västerbarnens deltagande i kulturskolan på ca 30 % vilket ungefär motsvarar målgruppens storlek i befolkningsgruppen i Väster (Hyllie + Limhamn/Bunkeflo). Detta är ett trendbrott hade Limhamn/Bunkeflo 25 % platserna, men bara 18 % av målgruppen.

6 Öster (Rosengård och Husie) och Söder (Fosie och Oxie) ligger lågt, men arbete pågår för att öka elevantalet. Avståndet till Mazettihuset, måste kompenseras med fortsatt utbyggnad av Kulturskolestationerna. 6 (9) Barnen från Innerstaden (Södra o Västra) och Norr (Centrum och Kirseberg) har lätt att nå Mazettihuset. Geografisk tillgänglighet i kombination med lyckad kommunikation genom t ex Tvåornas Kör kan vara en plausibel förklaring till de relativt höga siffrorna. Trots Malmö Kulturskolas riktade insatser, finns det fortfarande en viss övervikt av barn som bor i ett område med höga folkhälsotal och deltagande i kulturskolan. En förklaring är att de två största stationerna utanför Mazettihuset är Djupadalsskolan där det funnits särskilda musikklasser sedan decennier tillbaka, och Ribersborgsskolan som är boning sedan 70-talet för kulturskolans första egna lokaler. Dessa förutsättningar har under årtionden byggt upp en stor elevmassa just runt de två skolorna. Någon motsvarighet finns ännu inte i östra Malmö, även om Augustenborgsskolan också har en musikprofil, men där har inte tillgången till lokaler för kulturskolan inte varit prioriterat från den lokala skolledningens sida, vilket det gjort på Djupadalsskolan. En annan förklaring är att blockflöjten har kvar sin popularitet i västra Malmö, men fungerar inte särskilt bra som rekryteringsbas i östra. Blockflöjten är billig och ger stora kvantiteter barn i statistiken. Det kan också finnas orsaker som att en del föräldrar har enklare att skjutsa sina barn än andra har, att vanan att söka kurser på internet är större o s v. Hur ska deltagandet jämnas ut mellan stadsområdena? Först till kvarn-principen gäller vilket är den enklaste om man följer kommunallagens princip om att behandla alla medborgare lika. Om kulturskolan vill nå barn i underrepresenterade stadsdelar måste vi skapa attraktiva verksamheter, kommunicera dem och se till att de tomma platserna söks i första hand av grupper vi vill nå. Ett kraftfullt verktyg i detta kommunikationsarbete är Tvåornas Kör, där alla barns föräldrar bjuds in till slutkonserterna på Moriskan. Alla slutkonserterna ligger strax före vårens Öppet Hus, och det går nu att konstatera att besökssiffrorna höjts drastiskt; från besökare till besökare på ett år. Uppenbarligen har nya grupper hittat till Mazettihuset, vilket kan förklara positiva trender i tabellen ovan. Kvotering eller finns det andra sätt? I arbetet med detta nämndsärende har det undersökts om kommunallagen skulle tillåta att man satte en miniminivå för elevantalet i varje stadsområde. Efter samtal med kommunens jurister har det framkommit att en sådan kvotering knappast är förenlig med kommunallagen, och att om en medborgare skulle överklaga att turordning inte efterföljs så skulle en sådan överklagan vinna. Däremot står det Malmö Kulturskola fritt att öka tillgängligheten genom kommunikationskampanjer där vi också kan erbjuda förenklade ansökningsförfaranden med enkel pappersblankett i

7 stället för digital ansökan. Ett exempel på en sådan kampanj är rekryteringen av El Sistemaelever vilket rönte stor framgång. Givetvis är detta inget nytt, men efter klartecken från kommunjurist står det klart att Malmö Kulturskola har full rätt att rikta rekryteringsarbetet i betydligt större omfattning än vad som sker i idag. Störst framgång har riktad kommunikation ihop med geografisk tillgänglighet, med andra ord undervisning ute på skolorna där barn inte behöver transport. Kryddgårdsskolan, Hermodsdalsskolan eller El Sistemasatsningen visar att lokala satsningar lönar sig. Där det inte finns resurser för att starta undervisning på den lokala skolan, kan det i stället bedrivas kampanjer som leder till Mazettihuset. 7 (9) Allaktivitetshusen - I arbetet med att bli mer tillgänglig ingår också samarbeten med de nya Allaktivitetshusen som lanseras ute på olika grundskolor. Ett exempel är Hermodalsskolan, där kulturskolan ingår som hjälpresurs. Stadsområde Söder samarbetar med grundskolan och erbjuder en mängd gratisaktiviteter, och bland dem finns nu en Drum Corps-orkester under ledning av lärare från Malmö Kulturskola. Eftersom en annan part än kulturskolan står som huvudman, kräver detta ingen avgift av eleverna, men Malmö Kulturskola når måluppfyllelse i uppdraget att nå alla barn. Sammanfattning kring frågan att nå samtliga stadsdelar Två avgörande faktorer för att nå alla barn och unga i Malmö är att: De ekonomiska hindren avlägsnas, vilket gjorts med den nya avgiften 300 kr/termin. Geografisk tillgänglighet är en framgångsfaktor. Mazettihuset ligger strategiskt mitt i staden, och spelar en stor roll för den kvalitet som Malmö Kulturskola är förknippad med. En stor lokal för stora och små samarbeten är nödvändig i en modern kulturskola, och fungerar som ett nav. Men - för att höja elevantalet i ytterområdena, särskilt bland små barn, måste vi vara på plats. All ny verksamhet ska byggas ut i de områden där vi fortfarande når ett mindre antal elever. Slutord Malmö är en stad som visar upp en exempellös skillnad i folkhälsotal mellan olika delar av staden. År er efter år når Malmö en bottenplacering i fråga om barnfattigdom. Ohälsan i staden kostar enligt Malmökommissionen mellan 3-7 till miljarder om året, vilket ger att alla förvaltningar, alla verksamheter måste fokusera i arbetet mot ett socialt hållbart Malmö. I detta arbete spelar barnen en särskild roll, och Malmökommissionen gör klart att barnperspektivet måste stärkas i alla verksamheter. Men det är inte fler rapporter eller fler konferenser om ämnet som krävs, utan verkliga konkreta resultat för att förändra den verklighet som är visualiserad i diagrammet nedan. (Diagrammet är hämtat ur Malmökommissionens slutrapport, sid 57). Diagrammet är från en berömd undersökning från England, som visar på miljöns betydelse för barns kognitiva förmåga. Barn med hög kognitiv förmåga vid 2 års ålder som kommer från områden med låg socio-ekonomisk status har vid 10 års ålder förlorat sin höga kognitiva kompetens, och hamnar i stället på låga testresultat. Tvärtom gäller för barn från områden med hög socioekonomisk status. Liknade undersökningar ha gjorts i Göteborg, med lika nedslående resultat.

8 8 (9) Dålig miljö bryter ner barns kognitiva förmåga - god miljö höjer barns kognitiva förmåga. Därför är Malmö Kulturskolas arbete med El Sistema av så grundläggande karaktär, och av så vital betydelse! Resultaten därifrån visar att det går att vända negativ statistik till positiv. I ett område med där enbart en handfull elever gick i kulturskolan har nu El Sistema blivit något som angår hela årskurser av barn. Föräldraengagemanget växer, El Sistema har skapat kontaktytor för MKB, Gatukontor m fl. Vi bygger helt enkelt de kunskapsallianser som efterfrågas av Malmökommissionen. Antonovsky, den amerikansk-israeliska sociologen skrev i början av 60-talet sin berömda bok Hälsans Mysterium, där han lanserade begreppet KASAM Känsla Av Sammanhang. El Sistemas uppgift är just att bygga en upp den känsla av sammanhang som utgör själva grunden för ett socialt hållbart Malmö. Utredningen föreslår nämnden följande förslag: Att kulturnämnden ska anta som mål att 2017 ska Malmö Kulturskola ha ett kommunbidrag som motsvarar genomsnittet av kommunbidraget i de fyra största städerna i Sverige. I dagens penningvärde motsvarar det en kommunbidragsökning på 5 miljoner kr förutom ökningar som följer index. Ansvariga Elisabeth Lundgren

9 9 (9)

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Marie Köhler Verksamhetschef/Barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum för barnhälsovård Region Skåne Kommissionär i Malmökommissionen Marmotkommissionen

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

Ett nytt sätt att styra och leda

Ett nytt sätt att styra och leda Ett nytt sätt att styra och leda Malmö stad Erik Wesser Avdelning Individ och familj Stadskontoret, Malmö Susanna Jakobsson Ekonomiavdelningen Stadskontoret, Malmö Sociala investeringsfonder i Malmö stad

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen

Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-29 Vår referens Adam Hidestål Stadsarkivarie Tjänsteskrivelse Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror KN-KFÖ-2013-01460 Sammanfattning

Läs mer

Förändrad stadsdelsindelning

Förändrad stadsdelsindelning Malmö stad Stadskontoret Förändrad stadsdelsindelning Remissförslag remissförslaget om förändrad stadsdelsindelning.doc Malmö den 26 juni 2012 Matts Hansson Anders Spjuth 2 Remissversion I denna PM redovisas

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer?

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer? Håkan Sandh projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Box 16344 S-103 26 STOCKHOLM Besöksadress: Nybrokajen 11 +46 708 317 498 hakan.sandh@smok.se www.smok.se 07-10-1707-10-17 Är alla blås- och

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo.

Tjänsteskrivelse. Kartläggning av hemlösa år 2013. 2014-02-12 Vår referens. Karin Andersson Utvecklingssekreterare. Karin.Andersson@malmo. SIGNERAD 2014-01-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (10) Datum 2014-02-12 Vår referens Karin Andersson Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse Karin.Andersson@malmo.se Kartläggning av hemlösa år 2013 STK-2013-969

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt

Tjänsteskrivelse. Bygg Malmö helt SIGNERAD 2014-05-16 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2014-05-16 Handläggare Anders Spjuth Projektledare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Bygg Malmö helt STK-2014-590 Sammanfning Kommunstyrelsens

Läs mer

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-05-13 Vår referens Karin Göranson Controller karin.goranson@malmo.se Tjänsteskrivelse Överflytt av investeringsmedel samt resultatkrav för IT från servicenämnden

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra

Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Vår strävan är att få eleverna att delta i samspel med andra Bra att veta Var finns Kulturskolan? Den största delen av verksamheten finns i vårt eget hus på Eskilstunavägen 14 i Strängnäs. Naturligtvis

Läs mer

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014

Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 Kommission för ett socialt hållbart Malmö Vinnare av Sveriges Arkitekters Planpris 2014 HEMSIDA: www.malmo.se/kommission BLOGG: www.malmokommissionen.se Josephine Nellerup Planchef/avdelningschef Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade

Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Ej verkställda beslut och domar till äldre och funktionshindrade Skåne län i utveckling Ingrid Andersson Annalena Holmgren Rapport 2001: 40 Kerstin Jonsson Kerstin Olsson ISSN 1402-3393 Eva Wallengren

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2013-04-25 Stockholms kommun Rektorn vid Sofia skola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Sofia skola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm,

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag läxhjälp och studiestöd

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag läxhjälp och studiestöd SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Vår referens Kerstin Servin Utredningsuppdrag läxhjälp och studiestöd GrF-2014/2469 Sammanfattning Grundskolenämnden

Läs mer

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige

Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Sven-Olof Isacsson med.fak. Lunds Universitet, Sverige Professor emeritus i Socialmedicin. Invärtesmedicinare,kardiolog, allmänmedicinare Ordförande i Kommission för ett Socialt Hållbart Malmö(2010-2013).

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir

Tjänsteskrivelse. Slutrapport- Projekt Barn Blir Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-03-11 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare Tjänsteskrivelse jeanette.lebedies-nord@malmo.se Slutrapport- Projekt Barn Blir

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP

Tjänsteskrivelse. Föreningspool - MISO och MIP Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-09-01 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Föreningspool - MISO och MIP FRI-2013-1283 Sammanfattning

Läs mer

Sammanfattning Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till Utfallsprognos 2 2014.

Sammanfattning Grundskoleförvaltningen har upprättat ett förslag till Utfallsprognos 2 2014. SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (1) Datum 2014-11-14 Kimmo Räihä Senior controller kimmo.raiha@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos 2 2014 GRF-2014-11536 Sammanfattning Grundskoleförvaltningen

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter

Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-05-26 Handläggare Gunilla Konradsson Projektledare gunilla.konradsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsdirektiv för kommungemensamt kontaktcenter STK-2014-587

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Remiss: Motion väckt av Ilona Szatmari Waldau och Håkan Andersson båda (V) om läxläsning i skolan

Remiss: Motion väckt av Ilona Szatmari Waldau och Håkan Andersson båda (V) om läxläsning i skolan KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2014-01-30 UAN-2013-0570 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Remiss: Motion väckt av Ilona Szatmari Waldau och

Läs mer

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering

Kommunbidragsväxling för objektet Dokument- och ärendehantering SIGNERAD 2015-02-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-02-10 Vår referens Karin Ringman Ingvarsson Kanslichef karin.ringman-ingvarsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsväxling för objektet

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö.

Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i Malmö. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-01-10 Vår referens Annette Larsson Projektledare Tjänsteskrivelse Annette.Larsson@malmo.se Detaljplan för fastigheten Kamelen 14 i Innerstaden i

Läs mer

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola

Förslag till riktlinjer för avgifter inom utbildningsverksamheterna grundskola och gymnasieskola Tjänsteskrivelse 2013-01-28 Dnr: 2013.26-629 (153) Utbildningsförvaltningen Inger Hjort E-post: inger.hjort@ronneby.se Utbildningsnämndens beslut 2013-02-14 12 Förslag till riktlinjer för avgifter inom

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden

Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge n- heter på vindar i staden SIGNERAD 2013-12-12 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2013-12-10 Vår referens Anders Spjuth Utredare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se Motion av Stefan Lindhe (M) angående att tillskapa fler läge

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Social hållbarhet i ledning och styrning

Social hållbarhet i ledning och styrning Social hållbarhet i ledning och styrning PLATS FÖR BUDSKAP Elisabeth Bengtsson Folkhälsochef elisabeth.m.bengtsson@skane.se Det motsägelsefulla Skåne. Stark befolkningstillväxt men ojämnt fördelat Stark

Läs mer

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015

Tjänsteskrivelse. VM i ishockey för damer 2015 SIGNERAD 2014-08-15 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-08-13 Vår referens Anders Spjuth Projektledare Tjänsteskrivelse Anders.Spjuth@malmo.se VM i ishockey för damer 2015 STK-2014-833 Sammanfattning

Läs mer

ERSÄTTNING AV PLATSER I SÄRSKILT BOENDE beställning av lokalanskaffning/investering till Fastighetskontoret, LiMa (Lokal i Malmö) SOFV-2013-1053

ERSÄTTNING AV PLATSER I SÄRSKILT BOENDE beställning av lokalanskaffning/investering till Fastighetskontoret, LiMa (Lokal i Malmö) SOFV-2013-1053 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (2) Datum 2013-11-26 Vår referens Stig Persson Stig.persson@malmö.se Tjänsteskrivelse ERSÄTTNING AV PLATSER I SÄRSKILT BOENDE beställning av lokalanskaffning/investering

Läs mer

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd

Nämnd- och bolagsplan 2015. Kulturnämnd Kulturnämnd Innehållsförteckning Ledning... 3 Förutsättningar för verksamhetsåret... 4 Mål och mått... 6 Budget... 9 Bilagor... Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 (9) Ledning Förvaltning: Ordförande:

Läs mer

Kulturskolans kurser

Kulturskolans kurser Kulturskolans kurser Vad får barn och ungdomar att gå till skolan igen när de redan tillbringat halva dagen där? Dagens barn och ungdomar kommer att leva ett liv som ställer stora krav på kreativitet,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö

Beredningsbrev. Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (1) Datum 2014-03-12 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer Beredningsbrev Motion av Anja Sonesson (M) om fri wifi i Malmö Demokratiberedningen beslutar förslå kommunstyrelsen

Läs mer

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD

Lärarlönelyftet. PISA-resultat, poäng, år 2000-2012. Källa: Skolverket/OECD Lärarlönelyftet Nyckeln för att vända utvecklingen i den svenska skolan är skickliga och engagerade lärare. Regeringen kommer därför att investera 3 miljarder på årsbasis i ett lärarlönelyft. Syftet är

Läs mer

Fritidsundersökning 2014

Fritidsundersökning 2014 Fritidsundersökning 2014 Allmän information om enkäten 2000 enkäter varav 1000 till centrala Skellefteå och 1000 till ytterområdena. Slumpmässigt urval av medborgare i åldern 10-75 år. Svarsperiod mellan

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg

Beslut om bidragsbelopp 2014 grundskola och skolbarnsomsorg BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN BIDRAGSBELOPP SKOLA 2013-10-21 GSN-2013/496.182 1 (7) HANDLÄGGARE Ståhlberg, Susanne Utförare med elev från Susanne.Stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2014

Läs mer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer

I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer I Örebro län främjas en god och jämlik hälsa genom långsiktig samverkan mellan olika parter. Samverkan utgår från hälsans bestämningsfaktorer och inriktas för åtgärder för människors rätt till lika villkor

Läs mer

Är kommunen alltid bäst även när den är sämst?

Är kommunen alltid bäst även när den är sämst? Är kommunen alltid bäst även när den är sämst? En rapport från Malmöcentern om kvaliteten i kommunala och privata äldreboenden i Malmö. Juli 2014 www.malmocentern.se malmocentern Sammanfattning Socialdemokraterna

Läs mer

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full 2 MALMÖS UTVECKLING 2.1 Malmö från industristad till kunskapsstad Malmö var länge starkt förknippat som industristad med arbetarrörelsen och varvet. I Malmö var industrin främst koncentrerad till textil,

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394

Tjänsteskrivelse. Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam långsiktig strategi för kompetens- och personalförsörjning STK-2015-394 SIGNERAD 2015-04-30 Malmö stad Stadskontoret 1 (5) Datum 2015-04-30 Vår referens Carina Funeskog Enhetschef carina.funeskog@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Kommungemensam

Läs mer

Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå

Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå Älgstammens täthet och sammansättning i Simlångsdalen Vrå Foto: Magnus Nyman Januari 2006 Rapport 01-2006 Svensk Naturförvaltning AB www.naturforvaltning.se Bakgrund Simlångsdalen Vrå 2006, Sv. Natutförvaltning

Läs mer

SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-21 Vår referens Tjänsteskrivelse Ansökan om föreningsbidrag Malmö Romska Idécent er GrF-2013/2546 Sammanfattning Malmö Romska Idécenter ansöker

Läs mer

Kursprogram Västerås Kulturskola

Kursprogram Västerås Kulturskola Kursprogram Västerås Kulturskola UPPLEV GLÄDJEN I ATT SPELA, SJUNGA, DANSA, AGERA, SKAPA OCH MÅLA...! Välkommen till Västerås Kulturskola För dig som söker kunskap och vill utveckla din kreativitet och

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.

Tjänsteskrivelse 1 (1) Riktlinje för timavlönade. 2014-10-29 Vår referens. Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo. 1 (1) Datum 2014-10-29 Vår referens Josefin Haugthon Planeringssekreterare Josefin.Haugthon@malmo.se Tjänsteskrivelse Riktlinje för timavlönade SOFS-2014-463 Sammanfattning Samtliga förvaltningar ska under

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta med godkännande lägga rapporten till handlingarna. SIGNERAD 2014-03-20 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-19 Vår referens Ola Nyberg Finanschef Tjänsteskrivelse ola.nyberg@malmo.se Samförvaltade stiftelser rapport 2013 STK-2014-373 Sammanfattning

Läs mer

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan

Revidering av delegationsordning för gymnasiesärskolan BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-10-08 GN-2013/294.111 1 (2) HANDLÄGGARE Steen Hodin, Ann-Britt 08-53536082 Ann-Britt.Steen-Hodin@huddinge.se Gymnasienämnden

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Malmöpanelen 9 Malmö Folkets Park

Malmöpanelen 9 Malmö Folkets Park Malmöpanelen 9 Malmö Folkets Park Innehållsförteckning Metod Sammanfattning Resultat Frågeformulär s3 s4 s10 s31 Sida 2 Metod Bakgrund och syfte Denna rapport rymmer resultaten från en undersökning i Malmöpanelen,

Läs mer

Uppföljning av projektet familjecoacher

Uppföljning av projektet familjecoacher Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-11-05 SN 2012.0047 Handläggare: Unni Johansson, 22. socialkansliet Socialnämnden Uppföljning av projektet familjecoacher Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningen och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014

Tjänsteskrivelse. Förslag till Gröna skolgårdar 2014 SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-06-03 Handläggare Carin Antonson Utvecklingssekreterare carin.antonson@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Gröna skolgårdar 2014 GRF-2014-6072

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

Handläggare. Ackad Barsom 08-523 017 07 a ekad.barsom@sodertalje.se

Handläggare. Ackad Barsom 08-523 017 07 a ekad.barsom@sodertalje.se Södertälje U kommun 2014-05-05 Tjänsteskrivelse.. ANKOM SODERTALJE KOMMUN 2014 os.1 4. L.. ' l }:.: ' t /..., Ll Dn r' ::\.:-;-:}..,.,;... J)_ V>......:.... l (3) Kontor Utbildningskontoret Handläggare

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus

Tjänsteskrivelse. Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2013-10-03 Vår referens Per-Olov Bergqvist Avdelningschef Tjänsteskrivelse per-olov.bergqvist@malmo.se Ansökan om hyreskompensation Ribersborgs kallbadhus FRI-2013-2303

Läs mer

R EVISIONSRAPPORT 2007. Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad

R EVISIONSRAPPORT 2007. Granskning av miljöledningsarbetet. Malmö stad R EVISIONSRAPPORT 2007 Granskning av miljöledningsarbetet Malmö stad Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte

Läs mer

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) Skolförvaltningen Skolkontoret Helena Johansson, Nämndsekreterare 0171-526 15 helena.johansson1@bildning.habo.se Avgifter och indirekta kostnader i Håbo kommuns förskolor och skolor

Läs mer

Stöd till interkulturella projekt

Stöd till interkulturella projekt Handbok för Stöd till interkulturella projekt En praktisk guide för dig som vill söka eller redan har fått stödet Innehållsförteckning sida Vad är stödet till interkulturella projekt? 3 Vem kan söka stödet

Läs mer

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr:

Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning Hid nr: För förvaltningschefsgruppen 1 (5) SKRIVELSE (Diskussionsunderlag) 2014-08-14 Roland Persson Socialchef Kommunstyrelsen Riktlinjer för Simrishamns kommuns sociala investeringsfond inriktning och handläggning

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17

Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17 Ansökningar om att starta fristående skola, läsåret 2016/17 Rekordfå ansökningar om fristående skola Antalet ansökningar till Skolinspektionen om att få starta eller utöka fristående skola inför hösten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från västerbergslagens kulturskolenämnd den 21 april 2010, 10-18 är justerat och tillkännagivet genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet från västerbergslagens kulturskolenämnd den 21 april 2010, 10-18 är justerat och tillkännagivet genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats Kommunhuset, Smedjebacken Dag och tid Onsdagen den 21 april 2010 kl 13.15--14.40 ande Kjell Stenberg (S), Ludvika, tjänstgörande ersättare Monica Forsgren (S), Smedjebacken

Läs mer

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Enhetschef/Barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum för barnhälsovård, Region Skåne Fd kommissionär, Malmökommissionen Hälsans bestämningsfaktorer Efter

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-08-14

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2006-08-14 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 45 Förslag till framtida organisation för Utbildning Från Utbildningsenheten föreligger förslag till en förändrad organisation för verksamhetsområde Utbildning från

Läs mer

Älmhults kommuns kommunikationspolicy

Älmhults kommuns kommunikationspolicy Älmhults kommuns kommunikationspolicy Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Diarienummer: Dnr 2014/170-534 Gäller från 2014-12-15 Innehållsförteckning Inledning... 3 Koppling till andra interna styrdokument

Läs mer

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande:

Demokratiberedningen har beslutat att lämna följande yttrande: Malmö stad Demokratiberedningen 1 (1) 2015-05-20 Kommunstyrelsen Diarienummer STK 2015-480 Utökning av investeringsram för utbyggnad av fiberinfrastrukturen i Malmö stad 2015 Demokratiberedningen har beslutat

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete BUN 2013-08-27 57 Systematiskt kvalitetsarbete Barn- och utbildningsförvaltningen Systematiskt kvalitetsarbete i Svenljunga kommun Skollagens krav innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter systematiskt

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun

FLYTTNINGAR I FOKUS. Siffror om Karlstads kommun FLYTTNINGAR I FOKUS Siffror om Karlstads kommun Produktion: Karlstads kommun, Kommunledningskontoret, Tillväxtcentrum, 21. Frågor om statistiken besvaras av Mona Stensmar Petersen, 54-29 5 37, mona.petersen@karlstad.se

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan

Tjänsteskrivelse. Tecknande av tilläggsavtal för Cellon 1, Mellanhedsskolan SIGNERAD 2015-05-25 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-08 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av tilläggsavtal för Cellon

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå

Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå 2015-04-09 Kommunikationsavdelningen Niclas Rosander Studentrekryteringsstrategi för grund- och avancerad nivå Enligt den tidigare kartlagda processen Rekrytera studenter i Sverige ska allt studentrekryteringsarbete

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Strategi för IT- utveckling 2015

Strategi för IT- utveckling 2015 STYRDOKUMENT IT-strategi 2015 Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: Lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 145, 2012-11-05 Strategi för IT- utveckling 2015 Innehåll BAKGRUND...1 STATLIGA

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Södertörns nyckeltal för år 2011

Södertörns nyckeltal för år 2011 Södertörns nyckeltal för år 211 KULTUR OCH FRITID FÖR ALLA MEN DET SER OLIKA UT ANALYSRAPPORT KULTUR OCH FRITID I KOMMUNERNA PÅ SÖDERTÖRN Innehåll sida Inledning 2 Sammanfattning 2 Befolkning 3 Kvalitet

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension

Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension Särskilt yttrande Vård-och omsorgsberedningen 2014-11-06 Ang: Ersättning för omkostnad avseende dygnsplacerade barn med barnpension STK-2014-1019 "Då barn är placerade i dygnsvård har föräldern en ersättningsskyldighet

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för Tällbergs skola Kvalitetsredovisning 2013/2014 Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013

www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 www.pwc.se Är mer pengar lösningen på allt? En utblick för insikt kring skolor, ekonomi och resultat Linköping 12 september 2013 Kort presentation av Magnus och Johan Magnus Höijer har en 14-årig bakgrund

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013

Tjänsteskrivelse. Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete 2013 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2014-01-10 Vår referens Anders Henriksson Avdelningschef Tjänsteskrivelse anders.henriksson@malmo.se Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer