Fortsatt arbete gällande Kulturskolans elevrekrytering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt arbete gällande Kulturskolans elevrekrytering"

Transkript

1 Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (9) Datum Vår referens Jarl Lorensson Chef för Malmö Kulturskola Tjänsteskrivelse Fortsatt arbete gällande Kulturskolans elevrekrytering KN Sammanfattning I samband med Årsanalysen 2013 gav kulturnämnden förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på hur kulturskolan ska kunna komma upp till riksgenomsnittet i antal elever samt hur man ska arbeta för att nå ut i alla stadsdelar. Malmö Kulturskola har elevplatser i undervisning varje vecka vilket innebär att andelen elever i målgruppen 8-18 år i Malmö uppgår till 9,4 %. Riksgenomsnittet ligger på ca 15 %. Vid en jämförelse av kommunbidraget mellan de fyra storstäderna så motsvarar Malmö Kulturskolas budget 88 % av medelvärdet av storstädernas budget. Vid en beräkning på vad varje medborgare betalar per år till kulturskolan är genomsnittet för storstäderna ca 126 kr/medborgare/år. I Malmö är siffran 111 kr/medborgare/år. För att nå genomsnittet för elevantalet i storstäderna krävs därför en ökning av resurserna med ca 5 Mkr. Detta ska vara genomfört till Samtidigt måste arbetet med att optimera elevantalet fortsätta. Uppdraget att nå ut i samtliga stadsdelar kan uppfyllas genom lägre avgifter vilket också beslutats i kulturnämnden samt en god geografisk tillgänglighet, särskilt för små barn. Dessutom kan tillgängligheten ökas genom ett förenklat ansökningsförfarande, en pappersblankett i stället för krav på digital ansökan. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Att godkänna rapporten Att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra ett förenklat ansökningsförfarande SIGNERAD

2 2 (9) Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Fortsatt arbete gällande kulturskolans elevrekrytering Bilaga 1, uträkningar Bilaga 2, karta Beslutsplanering Kulturnämnden Ärendet Hur når Malmö Kulturskola fler barn, och hur når kulturskolan ut i alla stadsdelar? Den kommunala musikskolan skapades en gång för att jämna ut skillnader i barns förutsättningar för att leva ett rikt liv. Malmökommissionen har visat att skillnaden mellan barns förutsättningar skiljer sig kraftigt åt, och helt naturligt har en kulturskola som syfte att utjämna dessa skillnader. Musik, konst, dans och teater är universella språk som historien visat kan riva barriärer mellan människor. Malmö Kulturskola jämfört med riksgenomsnittet En gång om året sammanställer Lärarförbundet statistik från musik- och kulturskolorna, och utser Årets kulturskolekommun. Malmö kommer på plats 218 av 283 redovisade kommuner. Man utgår från tre kriterier i undersökningen: 1)Hur mycket pengar lägger kommunerna på kulturskolan? Beloppet räknas i kronor per invånare i åldern 7-15 år. Här hamnar Malmö på plats 250 av 283 kommuner. 2)Avgifter Beloppet avser den medelavgift som tas ut i kommunen. Här hamnar Malmö på plats 71 av 283 kommuner. Detta med den gamla avgiften på 550 kr/termin för de flesta kurser. 3)Andel elever i frivillig verksamhet Här har man räknat med hur stor del av kommuninvånarna i åldern 6-19 år som deltar den i frivilliga undervisningen i kulturskolan. Malmö hamnar på plats 247 av 283 kommuner. Orsaker till Malmö kulturskolas relativt låga placering Land och stad har skilda förutsättningar. I de stora städerna får barnen enbart gå i kulturskola på sin fritid, medan i flera landsortskommuner får man fortfarande gå ifrån engelsklektionerna för att spela fagott i klassrummet bredvid (mycket tveksamt enligt skollagen). Med den möjligheten ökar attraktiviteten för barn och föräldrar markant. Inga barn som ska hämtas, inga sena kvällar. I Malmö finns tillgången till barnen några få timmar på dygnet.

3 3 (9) Malmö Kulturskola möter barn och unga cirka gånger (bil.1) per år. Möten som är planerade för att ge essens och innehåll, men i Lärarförbundets undersökning räknas enbart s.k. frivilliga kurselever, och bland dem ingår inte de barn Malmö Kulturskola når genom Pröva På, Kulturtimmen och Tvåornas kör, det vill säga närmare barn som några veckor under året får möjligheten att utvecklas genom kultur. Malmö är en av de kommuner som valt att lägga allra mest resurser på uppsökande verksamhet, och den typen av verksamhet finns mest i storstäder. Skulle Malmö valt att lägga dessa resurser på vanliga ämneskurser hade ökningen blivit cirka 500 elever, d.v.s. en ökning med cirka 15 %. Jämförelse med de fyra största (Sthlm, Göteborg, Malmö, Uppsala) Om landsortskommuner är svåra att jämföra sig med, hur ser det ut om man begränsar sig till de fyra största städerna i Sverige? Storstäderna ligger betydligt lägre sett till kommunbidrag än övriga landet. Om man enbart gör en jämförelse mellan de fyra största städerna ser siffrorna ut så här, om man räknar på vad varje medborgare betalar per år till kulturskolan: Stockholm: 136 kr/medborgare/år Göteborg: 128 kr/medborgare/år Malmö: 111 kr/medborgare/år Uppsala: 129 kr/medborgare/år Snittet för de fyra städerna landar på 126 kr/medborgare/år. Malmö Kulturskolas budget motsvarar alltså 88 % av medelvärdet av de fyra största städernas budget. Om Malmö Kulturskolas budget skulle nå upp till medelvärdet, handlar det om en ökning från 37 miljoner kronor till 42 miljoner kronor, det vill säga 5 miljoner kronor. I jämförelse med de tretton största städerna ligger snittet på 155 kr/medborgare/år, och där är en differens gentemot en medelbudget på 16 miljoner. Hur många barn når Malmö Kulturskola i målgruppen 8-18 år? För att kunna använda vår databas ihop med Strategiska avdelningens siffror från Stadskontoret begränsar vi oss till åldersgruppen 8-18 år, vilket i princip ändå ger en rättvisande bild. Malmö Kulturskola har elever i undervisning varje vecka, men en del elever innehar två platser vilket är tillåtet om man inte tar en plats från någon som står i kö. Om man räknar på individer (istället för elevplatser) blir andelen elever av målgruppen delat på barn, vilket motsvarar 9,4 %. Riksgenomsnittet ligger runt 15 %, medan Stockholm ligger på 10 %. Är Malmö Kulturskola effektiv nog? Elevantalet på en skola beror givetvis också på hur väl resurserna förvaltas och på vilken typ av undervisning man har. Dans och teater ger fler elever än gitarr och klarinett, men oavsett äm-

4 neskurs är strävan alltid att ha ett optimerat elevantal. Malmö Kulturskola har ökat från elevplatser 2010 till elevplatser höstterminen För att mäta effektiviteten har det gjorts en räkneoperation som tar bort den ökning av elevantalet som beror på ökat kommunbidrag, vilket visar att med ett oförändrat antal lärare har antalet elever höjts med 25 % (ca 500 elever) sedan Hur beräkning gjorts visas i bilaga 1. Arbetet med att optimera antalet elever är ständigt pågående. 4 (9) Vad ska ökade resurser användas till? Exemplet El Sistema visar att det finns ett stort behov av kulturskola i Malmö när det står klart för föräldrarna vad en kulturskola kan göra för deras barn, är kulturskolan ett mycket attraktivt val. Där kulturskolan får möjlighet att visa upp sig där uppstår ett behov av en kulturskola som kan arbeta för att skapa ett sammanhang för barnen. I dag finns detta sammanhang för barnen på Holma och Kroksbäck, men behoven är lika stora i Lindängen, Herrgården, Segevång och Seved. Dessa områden prioriteras vid en kommunbidragsökning för Malmö Kulturskola. Ett annat behov som redan nu är synligt i form av en kö på ca 800 elever, som också kan få plats med större resurser och ökad effektivitet. Resurserna har varit små: 2010 fanns det en enda trumlärare för hela staden (idag 1,6 % tjänst), en elgitarrlärare (idag 2,5 % tjänst) och ännu i dag finns det bara tillgång till baslärare tre dagar i veckan. Ryktet om den långa kön har sin naturliga förklaring, men mycket har gjorts: dels tar varje lärare emot fler elever i dag, och om det uppstår en vakant plats besätts den fortare. Vidare har teknisk utveckling som Pianostudion visat på hur effektiviteten kan höjas genom att en lärare kan ta emot 5 elever i stället för 2. Här finns mycket att göra för att effektivisera, men ökade resurser är nödvändiga, särskilt när det gäller de populäraste kurserna. Ett tydligt inslag i kön är det ökade intresset för teater, som säkert uppstått i kölvattnet av Stadsteaterns Stora teaterkursen hos Malmös tredjeklassare. Barnen går vid 10 tillfällen under skoltid och när kursen är slut vill många fortsätta med teater, och där finns ett identifierbart behov att tillfredsställa. Dagens tjänstefördelning när det gäller teater är totalt 180 % tjänsteutrymme, och det räcker givetvis inte för att möta det växande intresset för teater. En fjärde satsning är satsning på funktionshindrade, som idag görs i för liten omfattning. Behoven är stora, och förslagen vi får från föräldragrupper är många. Lokalkostnader för verksamhet utanför Mazettihuset löses i regel genom att Malmö Kulturskola lånar lokaler gratis av grundskolorna. Cirka en tredjedel av undervisningen är beroende av gratis lokaler, men det har blivit allt svårare att motivera detta på lägre nivå i diskussioner med rektorer, och framförallt representanter för stadsområdena. I en framtida diskussion om resursanvändning måste lokalfrågorna vara under bevakning. Sammanfattning Malmö Kulturskola kan nå åtminstone snittet för elevantalet om två kriterier uppfylls:

5 Arbetet med att optimera elevantalet fortsätter. 5 (9) Resurserna bör ökas för att nå snittet för de fyra största städerna. Det innebär en ökning från 37 miljoner till 42 miljoner, alltså en ökning på 5 miljoner kronor. Summan ska ses som ett långsiktigt mål, en tendens och en anledning till strävan. Men i en stad med så pass ojämlika folkhälsotal som Malmökommissionens statistik uppvisar, är varje bestående insats för att ändra på dessa siffror av avgörande betydelse. Malmö Kulturskola har i områdesprogrammet i arbetet med El Sistema-Holma/Kroksbäck visat att verktygen för att materialisera ett socialt hållbart Malmö finns just inom kulturförvaltningen. Nå ut till alla stadsdelar I kulturnämndens handlingsplan från juni 2010 formulerades frågan HUR kulturskolan skulle arbeta för att angå hela staden, och svaret var att starta Kulturskolestationer ute på grundskolorna för att bli geografiskt tillgängliga samt utöka körverksamheten. Idag finns ett facit avseende två tunga satsningar: Tvåornas Kör når hela staden (idag ca åringar, vilket ökar för varje läsår), El Sistema har över 500 barn i verksamhet (200 betalande i instrumentundervisning + ytterligare 150 barn i rytmik/sång-undervisning varje vecka)i Holma- och Kroksbäcksskolan. Dessutom har kulturskolan definitivt etablerat sig på ytterligare skolor som Sofielundsskolan, Rosengårdsskolan och Kryddgårdsskolan. Svaret på frågan HUR har besvarats med en kombination av sänkta avgifter och ökad geografisk tillgänglighet som gett ett vidgat deltagande. Ändå är processen långt ifrån färdig vilket tabellen nedan visar: Fördelning av elever (8-18 år) Stadsområde Elever i Malmö Kulturskola Målgruppens storlek i Malmö Innerstaden 21,17% 14,11% Norr 18,63% 14,65% Söder 11,55% 21,15% Väster 37,06% 29,64% Öster 10,87% 20,43% En karta som mer i detalj visar utbredningen av barn, elever och kulturskoleverksamheter i staden finns i bilaga 2. Noterbart är att den största koncentrationen av elever i kulturskola i hela Malmö, är runt Holma och Kroksbäck. Några kommentarer: I Väster ingår El Sistema-eleverna. Tar man bort dem hamnar Västerbarnens deltagande i kulturskolan på ca 30 % vilket ungefär motsvarar målgruppens storlek i befolkningsgruppen i Väster (Hyllie + Limhamn/Bunkeflo). Detta är ett trendbrott hade Limhamn/Bunkeflo 25 % platserna, men bara 18 % av målgruppen.

6 Öster (Rosengård och Husie) och Söder (Fosie och Oxie) ligger lågt, men arbete pågår för att öka elevantalet. Avståndet till Mazettihuset, måste kompenseras med fortsatt utbyggnad av Kulturskolestationerna. 6 (9) Barnen från Innerstaden (Södra o Västra) och Norr (Centrum och Kirseberg) har lätt att nå Mazettihuset. Geografisk tillgänglighet i kombination med lyckad kommunikation genom t ex Tvåornas Kör kan vara en plausibel förklaring till de relativt höga siffrorna. Trots Malmö Kulturskolas riktade insatser, finns det fortfarande en viss övervikt av barn som bor i ett område med höga folkhälsotal och deltagande i kulturskolan. En förklaring är att de två största stationerna utanför Mazettihuset är Djupadalsskolan där det funnits särskilda musikklasser sedan decennier tillbaka, och Ribersborgsskolan som är boning sedan 70-talet för kulturskolans första egna lokaler. Dessa förutsättningar har under årtionden byggt upp en stor elevmassa just runt de två skolorna. Någon motsvarighet finns ännu inte i östra Malmö, även om Augustenborgsskolan också har en musikprofil, men där har inte tillgången till lokaler för kulturskolan inte varit prioriterat från den lokala skolledningens sida, vilket det gjort på Djupadalsskolan. En annan förklaring är att blockflöjten har kvar sin popularitet i västra Malmö, men fungerar inte särskilt bra som rekryteringsbas i östra. Blockflöjten är billig och ger stora kvantiteter barn i statistiken. Det kan också finnas orsaker som att en del föräldrar har enklare att skjutsa sina barn än andra har, att vanan att söka kurser på internet är större o s v. Hur ska deltagandet jämnas ut mellan stadsområdena? Först till kvarn-principen gäller vilket är den enklaste om man följer kommunallagens princip om att behandla alla medborgare lika. Om kulturskolan vill nå barn i underrepresenterade stadsdelar måste vi skapa attraktiva verksamheter, kommunicera dem och se till att de tomma platserna söks i första hand av grupper vi vill nå. Ett kraftfullt verktyg i detta kommunikationsarbete är Tvåornas Kör, där alla barns föräldrar bjuds in till slutkonserterna på Moriskan. Alla slutkonserterna ligger strax före vårens Öppet Hus, och det går nu att konstatera att besökssiffrorna höjts drastiskt; från besökare till besökare på ett år. Uppenbarligen har nya grupper hittat till Mazettihuset, vilket kan förklara positiva trender i tabellen ovan. Kvotering eller finns det andra sätt? I arbetet med detta nämndsärende har det undersökts om kommunallagen skulle tillåta att man satte en miniminivå för elevantalet i varje stadsområde. Efter samtal med kommunens jurister har det framkommit att en sådan kvotering knappast är förenlig med kommunallagen, och att om en medborgare skulle överklaga att turordning inte efterföljs så skulle en sådan överklagan vinna. Däremot står det Malmö Kulturskola fritt att öka tillgängligheten genom kommunikationskampanjer där vi också kan erbjuda förenklade ansökningsförfaranden med enkel pappersblankett i

7 stället för digital ansökan. Ett exempel på en sådan kampanj är rekryteringen av El Sistemaelever vilket rönte stor framgång. Givetvis är detta inget nytt, men efter klartecken från kommunjurist står det klart att Malmö Kulturskola har full rätt att rikta rekryteringsarbetet i betydligt större omfattning än vad som sker i idag. Störst framgång har riktad kommunikation ihop med geografisk tillgänglighet, med andra ord undervisning ute på skolorna där barn inte behöver transport. Kryddgårdsskolan, Hermodsdalsskolan eller El Sistemasatsningen visar att lokala satsningar lönar sig. Där det inte finns resurser för att starta undervisning på den lokala skolan, kan det i stället bedrivas kampanjer som leder till Mazettihuset. 7 (9) Allaktivitetshusen - I arbetet med att bli mer tillgänglig ingår också samarbeten med de nya Allaktivitetshusen som lanseras ute på olika grundskolor. Ett exempel är Hermodalsskolan, där kulturskolan ingår som hjälpresurs. Stadsområde Söder samarbetar med grundskolan och erbjuder en mängd gratisaktiviteter, och bland dem finns nu en Drum Corps-orkester under ledning av lärare från Malmö Kulturskola. Eftersom en annan part än kulturskolan står som huvudman, kräver detta ingen avgift av eleverna, men Malmö Kulturskola når måluppfyllelse i uppdraget att nå alla barn. Sammanfattning kring frågan att nå samtliga stadsdelar Två avgörande faktorer för att nå alla barn och unga i Malmö är att: De ekonomiska hindren avlägsnas, vilket gjorts med den nya avgiften 300 kr/termin. Geografisk tillgänglighet är en framgångsfaktor. Mazettihuset ligger strategiskt mitt i staden, och spelar en stor roll för den kvalitet som Malmö Kulturskola är förknippad med. En stor lokal för stora och små samarbeten är nödvändig i en modern kulturskola, och fungerar som ett nav. Men - för att höja elevantalet i ytterområdena, särskilt bland små barn, måste vi vara på plats. All ny verksamhet ska byggas ut i de områden där vi fortfarande når ett mindre antal elever. Slutord Malmö är en stad som visar upp en exempellös skillnad i folkhälsotal mellan olika delar av staden. År er efter år når Malmö en bottenplacering i fråga om barnfattigdom. Ohälsan i staden kostar enligt Malmökommissionen mellan 3-7 till miljarder om året, vilket ger att alla förvaltningar, alla verksamheter måste fokusera i arbetet mot ett socialt hållbart Malmö. I detta arbete spelar barnen en särskild roll, och Malmökommissionen gör klart att barnperspektivet måste stärkas i alla verksamheter. Men det är inte fler rapporter eller fler konferenser om ämnet som krävs, utan verkliga konkreta resultat för att förändra den verklighet som är visualiserad i diagrammet nedan. (Diagrammet är hämtat ur Malmökommissionens slutrapport, sid 57). Diagrammet är från en berömd undersökning från England, som visar på miljöns betydelse för barns kognitiva förmåga. Barn med hög kognitiv förmåga vid 2 års ålder som kommer från områden med låg socio-ekonomisk status har vid 10 års ålder förlorat sin höga kognitiva kompetens, och hamnar i stället på låga testresultat. Tvärtom gäller för barn från områden med hög socioekonomisk status. Liknade undersökningar ha gjorts i Göteborg, med lika nedslående resultat.

8 8 (9) Dålig miljö bryter ner barns kognitiva förmåga - god miljö höjer barns kognitiva förmåga. Därför är Malmö Kulturskolas arbete med El Sistema av så grundläggande karaktär, och av så vital betydelse! Resultaten därifrån visar att det går att vända negativ statistik till positiv. I ett område med där enbart en handfull elever gick i kulturskolan har nu El Sistema blivit något som angår hela årskurser av barn. Föräldraengagemanget växer, El Sistema har skapat kontaktytor för MKB, Gatukontor m fl. Vi bygger helt enkelt de kunskapsallianser som efterfrågas av Malmökommissionen. Antonovsky, den amerikansk-israeliska sociologen skrev i början av 60-talet sin berömda bok Hälsans Mysterium, där han lanserade begreppet KASAM Känsla Av Sammanhang. El Sistemas uppgift är just att bygga en upp den känsla av sammanhang som utgör själva grunden för ett socialt hållbart Malmö. Utredningen föreslår nämnden följande förslag: Att kulturnämnden ska anta som mål att 2017 ska Malmö Kulturskola ha ett kommunbidrag som motsvarar genomsnittet av kommunbidraget i de fyra största städerna i Sverige. I dagens penningvärde motsvarar det en kommunbidragsökning på 5 miljoner kr förutom ökningar som följer index. Ansvariga Elisabeth Lundgren

9 9 (9)

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015

Barnfattigdom i Malmö. Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Tillägg till Barnfattigdom i Sverige Årsrapport 2015 Barnfattigdom i Malmö Barnfattigdomen är högst i Malmö Rädda Barnen har följt

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 107 Förändring av valdistrikten inför 2014 års val (Dnr STK-2013-829) Till kommunfullmäktige i Malmö Kommunstyrelsen 6/11 2013

Läs mer

Svar på skrivelse om kraftfulla åtgärder för Kulturskolan.

Svar på skrivelse om kraftfulla åtgärder för Kulturskolan. Kulturförvaltningen Kulturskolan Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Bengt Staf Telefon: 08-508 318 13 Till Kulturnämnden 2014-10-14 Nr 6 Svar på skrivelse om kraftfulla åtgärder för Kulturskolan.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014

Tjänsteskrivelse. Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och enligt 9 LSS som inte verkställts inom tre månader, kv 1 2014 SIGNERAD 2014-04-24 Malmö stad Stadskontoret 1 (7) Datum 2014-04-24 Handläggare Ingela Kressander Utredningssekreterare Ingela.Kressander@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport om gynnande beslut enligt 4 kap

Läs mer

Svar på skrivelse om att möjliggöra så att fler barn och unga kan gå i Kulturskolan, särskilt i stadsdelar där endast 3-5 % går idag.

Svar på skrivelse om att möjliggöra så att fler barn och unga kan gå i Kulturskolan, särskilt i stadsdelar där endast 3-5 % går idag. Kulturförvaltningen Kulturskolan Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Bengt Staf Telefon: 08-508 318 13 Till Kulturnämnden 2014-10-14 Nr 5 Svar på skrivelse om att möjliggöra så att fler

Läs mer

Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010

Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010 Bilaga 1 Förstagångsväljarnas valdeltagande 2010 Projektavslutsrapport Demokratiambassadörer bilaga 1 Bilaga 1 till Projektavslutsrapport Demokratiambassadörer Ansvarig: Sara Arvidsson Förvaltning: Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av jag bor i Malmö Malmö stad Kulturförvaltning 1 (7) Datum 2014-10-21 Vår referens Genti Cifliku Projektledare genti.cifliku@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av jag bor i Malmö KN-2014-2396 Sammanfattning Kulturförvaltningens

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse. Kommunbidragsfördelning Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2015-10-05 Vår referens Anne Mattsson Ekonomichef Anne.mattsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommunbidragsfördelning 2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige har i

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Reviderad budget Kulturnämnden

Reviderad budget Kulturnämnden Reviderad budget 2016 Kulturnämnden Innehållsförteckning 1 Mål... 3 1.1 Målområde 1 - En ung, global och modern stad... 3 1.2 Målområde 2 - En stad för arbete och näringsliv... 4 1.3 Målområde 3 - En stad

Läs mer

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF

Remiss från Utbildningsdepartementet - Statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier GRF SIGNERAD 2015-11-17 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-11-17 Vår referens Sara Shamekhi Utredningssekreterare Sara.Shamekhi@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Utbildningsdepartementet

Läs mer

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa

Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Barn i Malmö Skilda livsvillkor ger ojämlik hälsa Marie Köhler Verksamhetschef/Barnhälsovårdsöverläkare Kunskapscentrum för barnhälsovård Region Skåne Kommissionär i Malmökommissionen Marmotkommissionen

Läs mer

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m.

Inrättande av stadsområdesnämnder och nämnder för Malmö stads skolväsende samt införande av förändrat nämndsansvar för LSS-verksamhet m.m. SIGNERAD 2013-10-09 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2013-10-08 Vår referens Ulla-Karin Holmberg Administrativ chef Tjänsteskrivelse Ulla-Karin.Holmberg@malmo.se Inrättande av stadsområdesnämnder och

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Frågor till Malmöpanelen 2015

Tjänsteskrivelse. Frågor till Malmöpanelen 2015 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (3) Datum 2015-03-06 Vår referens Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Frågor till Malmöpanelen 2015

Läs mer

Återrapport kulturförvaltningens arbete med områdesprogrammen

Återrapport kulturförvaltningens arbete med områdesprogrammen Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-01-29 Vår referens Dick Fredholm Kommunikationschef Dick.fredholm@malmo.se Tjänsteskrivelse Återrapport kulturförvaltningens arbete med områdesprogrammen

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Rapport Kul i fem Handläggare. Anna Jönsson Föreningssekreterare

Tjänsteskrivelse. Rapport Kul i fem Handläggare. Anna Jönsson Föreningssekreterare Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2014-08-05 Handläggare Anna Jönsson Föreningssekreterare anna.38.jonsson@malmo.se Tjänsteskrivelse Rapport Kul i fem FRI-2014-1475 Sammanfattning Under februarilovet

Läs mer

Ett nytt sätt att styra och leda

Ett nytt sätt att styra och leda Ett nytt sätt att styra och leda Malmö stad Erik Wesser Avdelning Individ och familj Stadskontoret, Malmö Susanna Jakobsson Ekonomiavdelningen Stadskontoret, Malmö Sociala investeringsfonder i Malmö stad

Läs mer

Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811

Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (3) Datum 2013-02-25 Vår re fer ens Bo Sjöström BESLUTSFÖRSLAG Rädda Barnen ansökan om bidrag för projektet Barn till hav och skog 2013 FRN-FRI-2012-02811 Sammanfattning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vår referens. Moa Morin Utredningssekreterare

Tjänsteskrivelse Vår referens. Moa Morin Utredningssekreterare SIGNERAD 2015-09-15 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2015-09-15 Vår referens Moa Morin Utredningssekreterare Moa.Morin@malmo.se Tjänsteskrivelse Motion av Magnus Olsson (SD) och Jörgen Grubb

Läs mer

Tecknande av avtal för framtagande av programhandling för nybyggnation av grundskola inom fastigheten Fosie 162:25 (Fosie Kyrkby) GRF

Tecknande av avtal för framtagande av programhandling för nybyggnation av grundskola inom fastigheten Fosie 162:25 (Fosie Kyrkby) GRF SIGNERAD 2015-06-12 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-06-10 Vår referens Vera Chaimart Planeringssekreterare Vera.Chaimart@malmo.se Tjänsteskrivelse Tecknande av avtal för framtagande

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018)

Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie (projekt nr 7018) Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2015-01-14 Vår referens Claes-Inge Wennström Stadsjurist claesinge.wennstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Försäljning (friköp) av fastigheten Vagnslidret 1 i Malmö, Hyllie

Läs mer

Rättvisande lokalkostnader barn- och utbildningsförvaltningen omfördelning kostnader och kommunbidrag mellan förvaltningar

Rättvisande lokalkostnader barn- och utbildningsförvaltningen omfördelning kostnader och kommunbidrag mellan förvaltningar Kommunstyrelsen 2006-12-04 253 616 Arbets- och personalutskottet 2006-11-27 247 531 Ekonomikontoret, Barn- och utbildningsförvaltningen, Fritidsförvaltningen 291 deckf15 Rättvisande lokalkostnader barn-

Läs mer

Rättvisande lokalkostnader barn- och utbildningsförvaltningen omfördelning kostnader och kommunbidrag mellan förvaltningar

Rättvisande lokalkostnader barn- och utbildningsförvaltningen omfördelning kostnader och kommunbidrag mellan förvaltningar Kommunfullmäktige 2006-12-18 268 608 Kommunstyrelsen 2006-12-04 253 616 Arbets- och personalutskottet 2006-11-27 247 531 Ekonomikontoret, Barn- och utbildningsförvaltningen, Fritidsförvaltningen, Tekniska

Läs mer

Uppföljning volymprognos 2011

Uppföljning volymprognos 2011 TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-03-14 Barn- och utbildningsförvaltningen 14 bilaga 1 Dnr 2011/BUN 0040-010 Barn- och utbildningsförvaltningen Uppföljning volymprognos 2011 Förslag till beslut Barn-

Läs mer

Länsträff 2012 Skolform SMoK

Länsträff 2012 Skolform SMoK Länsträff 2012 Skolform SMoK SMoK ska i mars 2013 besluta om skolformsfrågan. Tills dess ska vi inom Musik- och Kulturskolorna bestämma oss vilken väg vi ska ta. Organisation - Verksamhet Det finns ingen

Läs mer

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden

Remiss från Skolinspektionen - ansökan från Integrations Förening För Framtiden SIGNERAD 2015-03-06 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2015-03-06 Vår referens Jan Walhagen Utredningssekreterare jan.walhagen@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss från Skolinspektionen - ansökan

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag.

Stadsområdesförvaltning Norr ställer sig positiv till alla delar i Stadskontorets förslag. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2015-07-30 Vår referens Petra Quandt Farkas Enhetschef Petra.q.farkas@malmo.se Tjänsteskrivelse Kommungemensam bostadsrådgivning STK-2015-175 Sammanfattning

Läs mer

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö

Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Malmös genomförande för att uppnå jämlik hälsa utifrån Kommissionen för ett socialt hållbart Malmö Anna Balkfors Huvudsekreterare Malmökommissionen www.malmo.se/socialhallbarhet Malmö 2017-03-21 Nationell

Läs mer

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments

Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United Cities and Local Governments Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-02-10 Vår referens Fredrik Elg Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens ansvar i anslutning till Malmö som ledande stad i organisationen United

Läs mer

Remissyttrande över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Remissyttrande över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69) KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-02-13 KTN-2016-0412 Sundequist Karin Kulturnämnden Remissyttrande över betänkandet En inkluderande kulturskola på egen grund (SOU 2016:69)

Läs mer

SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-02 Vår referens Bo-Göran Pettersson Tjänsteskrivelse Motion angående hälsofrämjande arbete i Malmös skolor GrF-2013/3701 Sammanfattning Grundskolenämnden

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen

Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att föreslå kommunstyrelsen Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (4) Datum 2013-04-29 Vår referens Adam Hidestål Stadsarkivarie Tjänsteskrivelse Förslag på harmonisering och uppräkning av stadsarkivets hyllhyror KN-KFÖ-2013-01460 Sammanfattning

Läs mer

Lärares attityd till skolan. En undersökning genomförd bland lärare i grundskolan. Oktober 2010

Lärares attityd till skolan. En undersökning genomförd bland lärare i grundskolan. Oktober 2010 Lärares attityd till skolan En undersökning genomförd bland lärare i grundskolan. Oktober 00 Om undersökningen Markör Marknad och Kommunikation AB har på uppdrag av SKL genomfört en undersökning bland

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö-Uppföljning av 2015 års verksamhet

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö-Uppföljning av 2015 års verksamhet SIGNERAD 2016-04-07 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2016-04-07 Vår referens Eva Renhammar Utvecklingssekreterare eva.renhammar@malmo.se Tjänsteskrivelse Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart

Läs mer

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013

RAPPORT. Stadskontoret. Folkmängd i Malmö. Preliminär januari 2013 RAPPORT Stadskontoret Folkmängd i Malmö Preliminär januari 2013 Malmö stadskontor Avdelningen för samhällsplanering Arbetsgrupp: Maria Kronogård (Befolkningsutveckling) Elisabeth Pålsson (Malmöbor födda

Läs mer

Medborgarförslag om mötesplats för neuropsykiatriskt funktionshindrade

Medborgarförslag om mötesplats för neuropsykiatriskt funktionshindrade Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-08-07 Handläggare Jeanette Lebedies Nord Utvecklingssekreterare jeanette.lebedies-nord@malmo.se Tjänsteskrivelse Medborgarförslag om mötesplats

Läs mer

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla

En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla En attraktiv och modern musik- och kulturskola för alla 800 lärare inom musik- och kulturskolan om sin arbetssituation En rapport från Lärarförbundet Dubbelklicka här och ange datum 2 [11] Musik- och kulturskolan

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2013-10-28

Tjänsteskrivelse 2013-10-28 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 2013-10-28 Vår referens Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag på modell för biståndsbeslut i tid gällande serviceinsatser

Läs mer

En handbok från Kulturskolerådet. Från musikskola till kulturskola - tips på vägen

En handbok från Kulturskolerådet. Från musikskola till kulturskola - tips på vägen En handbok från Kulturskolerådet Från musikskola till kulturskola - tips på vägen Kulturskolerådet är en ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening där kommuner samverkar för en tillgänglig och

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015

Regler och avgifter för Kulturskolans verksamhet höstterminen 2015 Kulturförvaltningen Kulturskolan Tjänsteutlåtande Dnr. 1.1/1097/2015 Sida 1 (7) 2015-03-23 Handläggare Marion Hauge-Lindberg Telefon: 08-508 318 41 Till Kulturnämnden 2015-04-07 Nr 8 Regler och avgifter

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan Vår referens. Michael Holmkvist Förvaltningscontroller

Tjänsteskrivelse. Intern kontrollplan Vår referens. Michael Holmkvist Förvaltningscontroller Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (1) Datum 2015-12-01 Vår referens Michael Holmkvist Förvaltningscontroller michael.holmkvist@malmo.se Tjänsteskrivelse Intern kontrollplan 2016 KN-2015-3623 Sammanfattning

Läs mer

Gemensamt kö och antagningssystem BARN & UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

Gemensamt kö och antagningssystem BARN & UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Gemensamt kö och antagningssystem BARN & UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Uppdrag från BUN Uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheterna till ett gemensamt kö- och antagningssystem för kommunala och fristående

Läs mer

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik

Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Tjänsteskrivelse 1(2) Barn och utbildning 2016-05-04 BUN-2016-00243-1 Ove Lundberg Gemensam timplan - ytterligare undervisningstid i matematik Förslag till beslut Förvaltningen föreslår nämnden besluta

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remissvar utredning kommungemensamt kontaktcenter Vår referens. Dick Fredholm Kommunikationschef

Tjänsteskrivelse. Remissvar utredning kommungemensamt kontaktcenter Vår referens. Dick Fredholm Kommunikationschef Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (5) Datum 2015-09-30 Vår referens Dick Fredholm Kommunikationschef Dick.Fredholm@malmo.se Tjänsteskrivelse Remissvar utredning kommungemensamt kontaktcenter KN-2015-1661

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2013-07-05 Vår referens Sara Mellander Nämndsekreterare Sara.mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Yttrande till Förvaltningsrätten överklagan lånekort till papperslösa

Läs mer

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer?

Är alla blås- och stråkinstrument på väg ut ur musik- och kulturskolorna? Ersatta med sång eller elgitarrer? Håkan Sandh projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Box 16344 S-103 26 STOCKHOLM Besöksadress: Nybrokajen 11 +46 708 317 498 hakan.sandh@smok.se www.smok.se 07-10-1707-10-17 Är alla blås- och

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Årlig uppföljning av Malmö stads system för det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetsmiljöprocessen

Årlig uppföljning av Malmö stads system för det systematiska arbetsmiljöarbetet arbetsmiljöprocessen Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2014-01-29 Vår referens Anja Angsmark HR-konsult anja.angsmark@malmo.se Tjänsteskrivelse Årlig uppföljning av Malmö stads system för det systematiska arbetsmiljöarbetet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativet Ge barnen rätt till träningstider i sporthall

Tjänsteskrivelse. Malmöinitiativet Ge barnen rätt till träningstider i sporthall SIGNERAD 2015-08-06 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-08-13 Vår referens Dzemal Imsirovic Planeringssekreterare Dzemal.Imsirovic@malmo.se Tjänsteskrivelse Malmöinitiativet Ge barnen rätt

Läs mer

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga

godkänna rapporten av utvecklingsprocessen för Kultur för barn och unga Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-08-27 Vår referens Hanna Sjöberg Enhetschef Kultur för barn och unga Hanna.sjoberg@malmo.se Tjänsteskrivelse Utvecklingsprocess Kultur för barn och unga

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK

Tjänsteskrivelse. Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle Schmidt (FP) avseende att motverka våldsbejakande extremism, STK Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2016-01-07 Vår referens Anto Tomic Utvecklingssamordnare anto.tomic@malmo.se Tjänsteskrivelse Remiss angående Motion av Fredrik Sjögren (FP) och Olle

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Lokalförsörjningsplan 2013-2023. 2013-11-07 Vår referens. Arta Jasharaj Lokalsamordnare arta.jasharaj@malmo.

Tjänsteskrivelse. Lokalförsörjningsplan 2013-2023. 2013-11-07 Vår referens. Arta Jasharaj Lokalsamordnare arta.jasharaj@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2013-11-07 Vår referens Arta Jasharaj Lokalsamordnare arta.jasharaj@malmo.se Tjänsteskrivelse Lokalförsörjningsplan 2013-2023 SOFV-2013-883 Sammanfattning

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2013 Nr 108 Begäran från valnämnden om ytterligare kommunbidrag för anordnande av val till Europaparlamentet och allmänna val 2014 (Dnr

Läs mer

Remiss: Motion väckt av Ilona Szatmari Waldau och Håkan Andersson båda (V) om läxläsning i skolan

Remiss: Motion väckt av Ilona Szatmari Waldau och Håkan Andersson båda (V) om läxläsning i skolan KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Astrid Nyström 2014-01-30 UAN-2013-0570 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Remiss: Motion väckt av Ilona Szatmari Waldau och

Läs mer

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön

Arbetsmiljörapport tas fram årligen och är ett tillbakablickande dokument som beskriver arbetsmiljön Malmö stad Kulturförvaltningen 1 Datum 2016-01-25 Vår referens Anja Angsmark HR konsult Tjänsteskrivelse Kulturförvaltningens arbetsmiljörapport 2015 KN-2015-3498 Sammanfattning Det systematiska arbetsmiljöarbetet

Läs mer

Musik- och kulturskolan

Musik- och kulturskolan RAPPORT 2016-02-03 Musik- och kulturskolan 2015 i statistik, text och bild Sammanställd av: Patrik Karlsson, Kulturskolechef Datum: 2016-02-24 Förord Musikskolan grundades 18 juni 1962, mellan klockan

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR1 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 Jan-april Jan-april Jan-april 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket 66,5

Läs mer

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet

Förslag till beslut Grundskolenämnden föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag i enlighet med vad som anförts i ärendet SIGNERAD Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum Tjänsteskrivelse 2014-02-28 Vår referens Bo-Göran Pettersson Utredningsuppdrag stöd till föreningar och ideella organisationer GrF-2014/2470 Sammanfattning

Läs mer

Utfallsprognos 1 2015

Utfallsprognos 1 2015 Utfallsprognos 1 2015 Kulturnämnden Foto: Johanna Rylander/Malmö Museer Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av ekonomin... 4 2.1 Prognos... 4 2.2 Investeringsram... 5 Kulturnämnden,

Läs mer

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17

Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 1 (10) Elever och personal i fritidshem läsåret 2016/17 I följande PM redovisas officiell statistik om elever och personal på fritidshemmen för läsåret 2016/17. Statistiken om fritidshem ingår i Sveriges

Läs mer

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad

Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande augusti månad Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (2) Datum 2014-10-03 Vår referens Sofi Kimfors Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse sofi.kimfors@malmo.se Uppföljningsrapport försörjningsstöd gällande usti

Läs mer

Att välja skola på webben

Att välja skola på webben UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN GRUNDSKOLEAVDELNINGE N TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 09-050-3085 SID 1 (6) 2009-09-09 Handläggare: Catharina Holmberg Tel 508 33 718 Till Utbildningsnämnden 2009-09-17 Förslag till beslut

Läs mer

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK

Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy nu fråga om struktur för arbetet med att nå social hållbarhet STK SIGNERAD 2015-10-07 Malmö stad Stadskontoret 1 (6) Datum 2015-10-21 Vår referens Jenny Theander Sekreterare Jenny.Theander@malmo.se Tjänsteskrivelse Utredningsuppdrag socialt hållbart Malmö Folkhälsopolicy

Läs mer

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88)

Gestaltad livsmiljö en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (2) Datum 2016-01-20 Vår referens Caroline B. Le Bongoat projektledare caroline.lebongoat@malmo.se Tjänsteskrivelse Ann Bergström enhetschef ann.bergstrom@malmo.se Remiss

Läs mer

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016

Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster 2016 Senast uppdaterad: 2017-02-21 1 (13) Redovisning av statsbidraget för karriärtjänster Sammanfattning Under betalade Skolverket ut drygt 1,2 miljarder kronor i statsbidrag till huvudmän som inrättat karriärtjänster

Läs mer

Förändrad stadsdelsindelning

Förändrad stadsdelsindelning Malmö stad Stadskontoret Förändrad stadsdelsindelning Remissförslag remissförslaget om förändrad stadsdelsindelning.doc Malmö den 26 juni 2012 Matts Hansson Anders Spjuth 2 Remissversion I denna PM redovisas

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016

Tjänsteskrivelse. Nämndsmål 2016 Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (1) Datum 2015-11-05 Vår referens Daniel Blennow Controller Daniel.Blennow@malmo.se Tjänsteskrivelse 2016 SOFN-2015-525 Sammanfattning Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges

Läs mer

Beslut om bidragsbelopp 2012

Beslut om bidragsbelopp 2012 25 november 2011 GSN-2011/.182 1 (6) HANDLÄGGARE Susanne Ståhlberg Ekonomiavdelningen susanne.stahlberg@huddinge.se Beslut om bidragsbelopp 2012 meddelar härmed beslut om bidragsbelopp för 2012. Grundskolenämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun

Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen. Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningen Undervisning i drama, Frödinge skola, 2013. Kulturgarantin Vimmerby kommun 2014-2015 Kulturgarantin för Vimmerby kommun I Vimmerby kommun

Läs mer

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Eva Dornerus Verksamhetsområde Funktionsstöd Vårt uppdrag Vi är anställda som utredare på enheten Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning i Social

Läs mer

Preliminärt betygsutfall åk 9 vårterminen 2013 Malmö stad, stadsdelar resp. skolor

Preliminärt betygsutfall åk 9 vårterminen 2013 Malmö stad, stadsdelar resp. skolor 2013-06-14 Preliminärt betygsutfall åk 9 vårterminen 2013 Malmö stad, stadsdelar resp. skolor Behöriga till gymnasieskolan vt 2013 stadsdelsnivå (antal) Bilaga 1a Stadsdel (Enhet) Kön Meritvärde Antal

Läs mer

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet

Utredningens Kap 3 Privata utförare i kommunal verksamhet SIGNERAD Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2013-08-21 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till

Läs mer

REGIONAL KULTURSKOLA Västmanlands län

REGIONAL KULTURSKOLA Västmanlands län REGIONAL KULTURSKOLA Västmanlands län BAKGRUND PUFFIMOK-ÖM (mars 2010-aug 2011) Gemensamma länsstudiedagar Nätverk mellan lärare Aktiviteter med elever Dela tjänster mellan kommuner Träffar med chefer

Läs mer

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling Malmö stad Stadsområdesförvaltning Norr 1 (4) Datum 214-9-11 Handläggare Ann Rubin Planeringssekreterare ann.rubin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan om omstruktureringsanslag och om att tidigarelägga avveckling

Läs mer

Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare

Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta EU-medborgare SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Eiderbrant Ulf Datum 2016-11-22 Diarienummer SCN-2016-0317 Socialnämnden Överenskommelse med föreningen Hjälp till behövande avseende drift av härbärget för socialt utsatta

Läs mer

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken

Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken Minnesanteckningar 2012-01-24 Möte om ny skolstruktur med föräldrar i Näsviken 24 januari 2012 Medverkande: Stefan Bäckström, ordförande Lärande- och kulturnämnden Lennart Backlund, utredare Ingela Rauhala,

Läs mer

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014

Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Kulturnämnden Förslag till fördelning av kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram 2014 Förslag till hur kulturnämndens kommunbidrag och investeringsram för 2014 ska fördelas per institution. Fördelningen

Läs mer

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde

Ersättningsbelopp 2017 för fristående verksamhet inom stadsdelssektorns utbildningsområde Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-28 Diarienummer 0070/16 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Hanna Wik Telefon 031-368 02 12 E-post: hanna.wik@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

En vanlig vecka i MalMö

En vanlig vecka i MalMö En vanlig vecka i Malmö Foto: Eva Klamméus I början av april 2006 sändes brev och enkät till ideella och kommersiella arrangörer inom kultur- nöjes- och idrottslivet i Malmö. Syftet med undersökningen

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Nämnden för Bildning, Fritid och Kultur 2014-01-29 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 1 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete, Södra och Norra skolan 2 Organisation grundskolan

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Konstgräsplaner

Tjänsteskrivelse. Konstgräsplaner Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-02-26 Vår referens Marja-Leena Ruuska Lokalsamordnare marja-leena.ruuska@malmo.se Tjänsteskrivelse Konstgräsplaner FRI-2014-4085 Sammanfattning Fritidsförvaltningen

Läs mer

Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar

Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar Lokalförsörjning för idrott och fritidsanläggningar Mikael Franzén Projektledare Lokalförsörjningsenheten idrotts- och fritidsanläggningar Stadsbyggnadsförvaltningen Uppsala kommun Syfte Lokalförsörjningsplaneringens

Läs mer

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö

Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö Sociala resursförvaltningen Malmö stads handlingsplan för arbetet med fattiga och socialt utsatta EU-medborgare i Malmö 2015-03-17 Sociala resursförvaltningen Innehåll Bakgrund... 2 Särskilda insatser

Läs mer

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND

VERKSAMHETSMÅTT DR2 2014 STADSBIBLIOTEKET. Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND Malmö Stad Bilaga 3 KULTURNÄMND STADSBIBLIOTEKET Budget Budget Budget Utfall Utfall Utfall Prognos 2014 2014 2014 jan-aug jan-aug jan-aug 2014 Antal öppettimmar per vecka: Kvinnor Män Kvinnor Män Stadsbiblioteket

Läs mer

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta

Uppsala. Bibliotekplan för Uppsala kommun. Kulturnämnden. Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Hansson Annika Strömberg Datum 2014-04-01 Diarienummer KTN 2015-0276 Kulturnämnden Bibliotekplan för Uppsala kommun Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Barnkulturplan för Svenljunga kommun ... Beslutat av: Kommunfullmäktige plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 119 Ansvarig: Kulturchef Revideras: Vid behov Följas

Läs mer

Verksamhetsplan Områdesprogram Holma och Kroksbäck - bilaga till Verksamhetsplan för Hyllie stadsdelsförvaltning 2013

Verksamhetsplan Områdesprogram Holma och Kroksbäck - bilaga till Verksamhetsplan för Hyllie stadsdelsförvaltning 2013 Verksamhetsplan 2013 Områdesprogram - bilaga till Verksamhetsplan för Hyllie stadsdelsförvaltning 2013 Upprättad Datum: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2012-11-29 Siv Jensen Hyllie stadsdelsförvaltning Avdelningen

Läs mer

10 Tillgång till fritidshus

10 Tillgång till fritidshus Tillgång till fritidshus 201 10 Tillgång till fritidshus Bland de många olika former av rekreation och miljöombyte som finns för befolkningen, är en relativt vanlig form fritidsboende. Vanligast är nog

Läs mer

Socioekonomisk ersättning till för- och grundskola 2017

Socioekonomisk ersättning till för- och grundskola 2017 Socioekonomisk ersättning till för- och grundskola 2017 Sandra Backlund Kristofer Fagerström Rapportnr: Bun 2016/108 Juni 2016 2016-05-11 1 (5) Innehåll 1. BAKGRUND... 2 2. UTGÅNGSPUNKTER... 2 3. FÖRSLAG

Läs mer

Statistiska data över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan

Statistiska data över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan Statistiska data över elevernas resultat i grund- och gymnasieskolan Förbundskontoret december 2010 Innehåll Inledning sid 3 Hur trogna är eleverna de program de har valt? Tabell 1 2 sid 3 5 Betygsutveckling

Läs mer

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor

Yttrande över ansökningar om godkännande av huvudman för fristående förskoleklasser, fritidshem, grundskolor och grundsärskolor Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-03-18 Handläggare Robert Lundh Telefon:08 508 33 638 Till Utbildningsnämnden 2016-04-14 Yttrande över

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB

Tjänsteskrivelse. Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-12-17 Vår referens Anders Spjuth Utredare Anders.Spjuth@malmo.se Tjänsteskrivelse Uppföljning av särskilda ägardirektiv MKB Fastighets AB STK-2014-1254 Sammanfattning

Läs mer