Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag"

Transkript

1 Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB på uppdrag av VINNOVA 27 juni 2014 IUC Sverige AB har på uppdrag av VINNOVA under 2013, uppdelat i två uppdrag, verkat som nationell distributör av totalt 160 (80+80) Innovationscheckar till småoch medelstora företag (SME). Huvudprojektansvarig har Vd för IUC Sverige AB varit, medan distribution till SME skett genom IUC Nätverket totalt 15 regionala IUC-bolag, samt genom kvalificerade samarbetspartners. Uppdraget har i första hand varit riktat till befintliga industriella och industrinära SME med utvecklingsintresse av och potential för innovativa idéer. Arbetsmetodiken bygger på en 8-stegsmodell som initialt utformades i ett pilotprojekt under Mindre modifieringar har skett utifrån pilotprojektets erfarenheter, men modellen som togs fram har visats sig (interna uppföljningar och extern utvärdering) möta de behov av enkelhet och snabbhet kombinerat med kontroller och avtal som möter den situation som många SME jobbar under i sin vardag. Sammanfattning IUC Nätverket tilldelades uppdraget som nationell distributör av totalt 160 Innovationscheckar under Fördelningen skedde i 2 etapper med en kompletterande volym (80 stycken) från oktober Samtliga dessa senare företag har inte i alla delar slutfört sina utvecklingsprojekt (juni 2014) och finns därför bara till del med i denna rapport. Totalt har 127 av de 160 avtalade projekten genomfört den avslutande uppföljningen och utvärderingen (25/6-14). Efterfrågan i form av identifierade SME företag med innovativa utvecklingsprojekt har klart överstigit den tilldelade volymen. Exempelvis var fler än 200 SME identifierade som mycket intressanta redan efter 1 månad från beslut om Innovationscheckar. Urval och prioriteringar har skett. Identifieringen har skett i första hand genom det redan existerande kontaktnätet av SME i resp. region, men också genom möten, hemsidorna, nyttjande av den egna delägargruppen som informationskanal. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

2 Vid årsskifter hade samtliga 160 Innovationscheckar avtalats med lika många företag. Projektplaner har också upprättats. Med utgångspunkt i dessa projektplaner visar det sig att företagens egna kompletterande finansiering i form av tid, material, köpta externa tjänster och resor, omkostnader uppgår till i genomsnitt 4,1 gångar värdet av Innovationscheckarna. Totalt har företagen beräknat projektinsatserna inkl. I-checkarna till knappt 66 Mkr. IUC Nätverket jobbar i enlighet med IUC-Processen och använder den även för vår uppföljning och mätbarhet. Bilden summerar förloppet under 2013 med de 160 Innovationscheckarna. Innovationscheckarna har fördelats över hela landet genom de regionala IUC-bolagens verksamhet. Minst 5 SME och som mest 13 SME i en region (för region se bilaga 1 regionkarta) har tilldelats innovationscheckar under Dessa har fördelats på totalt 38 olika branschklassningar (SNI kodat) med tyngpunkten för tillverkande företag inom olika branscher. Innovationschecken i sig innebär att SME ska ges möjlighet att i sitt utvecklingsarbete kunna köpa externa kompetenser/tjänster för att förstärka och genomföra sitt innovationsprojekt. Detta har skett genom att Institut, universitet/högskolor och konsulter har involverats ibland var för sig och ibland i kombinationer. I den hittills gjorda utvärderingen dominerar nyttjandet av specialiserade konsulter, men flera institut och universitet/högskolor har också helt eller delvis varit engagerade. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

3 IUC Nätverket har jobbat enligt en 8-stegsmodell där det regionala IUC-bolagets coach /projektledare har identifierat innovativa företag, medverkat i prioriteringar, genomfört Tillväxtanalys i företaget och samtidigt initierat projektplanen och avtalet. Därefter har flera av coacherna bistått i att söka lämpliga externa kompetenser där företagen inte alltid har haft kännedom eller kontaktnät till dessa. Även sammanförande av tänkbara samarbetspartner har coacherna bidragit med. Coacherna har också upplevt sig fungera som företagens bollplank i olika frågor. I vissa fall har coacherna även medverkat som projektledarstöd i företag där de egna resurserna varit begränsade eller där man kunnat bidra med att utföra mindre analyser och delta i att utveckla affärsmodeller. Kännedom om Innovationschecken varierar från region till region, men har byggt på nyttjande av flera olika kommunikationsvägar där den för IUC Nätverket väsentligaste varit den tidigare kännedomen om SME i den egna regionen och den status på utvecklingsfrågor som finns i företagen. Andra vägar har varit: företagsbesök, hemsidasinformation, nyhetsbrev, -utskick, nyttjande av befintliga nätverk, genom regionala samarbetspartners till IUC-bolagen och genom andra projekt typ Industriell Dynamik, Träregion Småland m.fl.. Några av de samlade resultaten i den uppföljning som genomförts i de företag där projekten avslutats: 54 % har kommit så långt att produkten/tjänsten är till stor del eller helt mogen för marknaden 72 % säger att projektet helt eller till stora delar lett till ökad tillväxt i verksamheten 68% ser att det gett helt eller i stora delar ökat förutsättningarna på exportmarknader 38 % av projekten skulle inte ha inletts utan Innovationschecken 72 % ser att de har behov att fortsätta utvecklingsarbetet Hela 94 % berömmer den enkelhet, snabbhet och smidighet som IUC visat som distributör i att stödja företagen till Innovationschecken Ca 53% har etablerat nya kontakter med FoI-systemet som de inte hade tidigare. (se mer statistik och detaljer i avslutande sammanställningen) IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

4 Tilldelning och fördelning av Innovationscheckar IUC IUC Nätverket tilldelades inledningsvis genom beslut i slutet av december 2012 totalt 80 Innovationscheckar á 100 kkr att fördela till innovativa SME. I den modell som IUC Nätverket tillämpar sker alltid en initial identifiering (ID) av innovativa SME i respektive IUC-bolags region. Dessa samlas upp i en databas för kontroll och urval (om fler än tilldelad volym). Redan i januari månads slut fanns mer än 200 identifierade företag i databasen. Under våren 2013 prioriterades i första hand mellan dessa >200 SME så att 80 företag + reserver valdes ut, kontrollerades av både IUC och Vinnova för att om OK gå vidare till att utarbeta projektplan och skriva på ett projektavtal. En Tillväxtanalys, IUC Databas TBN, genomförs också i vart och ett av företagen för att säkerställa status, potential och förmåga att driva och genomföra ett innovationsprojekt. Redan under senare delen av våren framförde IUC Sverige önskemål om att få ytterligare tilldelning av Innovationscheckar, särskilt då ett flertal företag med mycket goda innovativa projekt slussades till de båda andra distributörerna för Innovationscheckar ett 30 tal företag förmedlades. Vid en sammanställning i slutet av sommaren 2013 fanns fler än 300 SME i identifikationsdatabasen. Önskemål om ytterligare Innovationscheckar framfördes åter igen och möttes med ett positivt besked från Vinnova, att IUC Nätverket kunde distribuera ytterligare 80 Innovationscheckar under senhösten Beskedet kom 1/ och ett mycket intensivt arbete med att välja ut, kontrollera, projektplanera och avtala genomfördes. Fram till slutet av december 2013 hade samtliga 160 Innovationscheckar för 2013 avtalats och projektplaner fanns framtagna. Många projekt inleddes först under 2014 utifrån de senast tilldelade volymen av Innovationscheckar. Fördelningen är utspridd över hela landet med en mycket jämn fördelning med mellan 5-12 Innovationscheckar inom vart och ett av de regionala IUC-bolagens regioner. Där regioner korsar varandra har samordning mellan IUC-bolagen skett, så att någon har varit den som har det regionala coachnings och uppföljningsavsvaret. Mål Huvudmålen vid distribution och urval är flerfaldigt: - Att stimulera och skapa möjligheter till innovationsinsatser i ett större antal SME i syfte att bidra till ökad konkurrenskraft - Att nå SME som normalt inte har regelbundna kontakter med FoU-systemet (universitet, högskolor, forskningsinstitut). - Att vidareutveckla IUCs 8-stegsmodell för att uppnå ytterligare enkelhet att använda, vara administrativt enkel samtidigt som den ger ett brett urval av SME. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

5 - Att initiera ett tidigt innovativt arbete i SME kan direkt eller på sikt leda till att produkter och tjänster når marknaden (kommersialiseras) Målgrupp SME, där ny kunskap eller ny teknik söks för nya innovativa varor, processer eller tjänster är den primära målgruppen. Bransch och verksamhetsområden begränsades inte. Företagens tillväxtpotential samt intresse och vilja att utvecklas på befintliga eller mot framtida internationella marknader är huvudfokus. Tillväxtanalysens resultat (IUC Databas TBN ) Vid vart och ett av de utvalda företagen har en Tillväxtanalys genomförts i syfte att värdera företagens status och strategiska riktning inför arbete med innovationsinsatser. Analysen har återrapporterats till företagen i rapportform som ett underlag för framtida fortsatt strategiskt arbete. Parallellt med den strategiska värderingen har också en prioriteringvärdering av vilka de 3 viktigaste faktorerna för företagets tillväxt diskuterats och beskrivits. I diagramet nedan finns samtliga företag som tilldelats Innovationscheck under 2013 samlade, samt ytterligare 3 som i ett senare ske valts bort eller tackat nej, men som värderats i samband med beslut om Innovationscheck Vi kan notera att det i denna målgrupp är mycket högre prioritet på produktutveckling som tillväxtfaktor än i den nationella jämförbara gruppen av SME (den omfattar företag). IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

6 Utvärderings genomförande Denna utvärdering har genomförts i 2 delsteg under våren Den grundläggande utvärderingen görs alltid av samtliga företagsprojekt när de är avslutade eller i ett sent skede av pågående projekt. Detta görs webbaserat i ett standardiserar underlag där intervjuer med ansvarig vid företaget sker samt en egenutvärdering av projektledaren. Kompletterat har ett riktat frågebatteri tillställts projektledarna inför denna slutrapport. I avsnittet utvärderingens resultat finns sammanställningar av de inmatade och insamlade uppgifterna hämtade från de genomförda Tillväxtanalyserna under 2013 (samtliga 163), inhämtade fakta om företagen, intervjusvaren från företagens kontaktpersoner och de regionala projektledarna egna synpunkter. Detta arbetssätt är en del av IUC Nätverkets 8-stegsmodell. Svaren, totalt 127 stycken (140625), är kopplade till de Innovationscheckprojekt som är pågående eller avslutade. Totalt ska samtliga 160 projekt utvärderas, men den totala sammanställningen bedöms kunna ske i september så samtliga avtalade projekt 2013 ska vara avslutade enligt planerna. Utvärderingens resultat Utvärderingen som har genomförts fram till slutet av juni 2014 omfattar 127 Innovationscheckar i lika många företag. 79 av de 80 företag som tilldelades Innovationscheck i den första tilldelningen inför 2013 ingår i utvärderingen. Endast 1 företag saknas, pga kraftig fördröjning av projektet då överklagan av ett tillståndärende medfört att projekt förskjutits ca 1 år Nedan följer en sammanställning av samtliga svar inklusive de kommentarer som företagens kontaktpersoner respektive projektledarna har noterat. Basdata Företag De företag som omfattas av utvärderingen finns listade i bilaga 2. Branscher I vårt system registreras företagen enligt SNI koderna på 2-stegsnivå. Vi kan konstatera att bland de 163 företagen där Tillväxtanalys genomförts finns företagen registrerade i med 234 SNI-koder, vilket innebär att några företag bedriver verksamheter inom flera olika klassificeringsområden. Totalt finns företagen utspridda över 38 olika SNI-koder (av 81). IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

7 Dominerande är: SNI 25 Tillverkning av metallvaror, ej maskiner & apparater SNI 28 Tillverkning övriga maskiner SNI 46 Parti- och provisionshandel (ej motorfordon) SNI 71 Arkitekt och teknisk konsultverksamhet SNI 31 Tillverkning av möbler 33 stycken 25 stycken 23 stycken 19 stycken 13 stycken I gruppen finns även något eller några företag som har verksamhet klassad som Vetenskaplig FoU, Reklam och marknadsundersökning, Förlagsverksamhet, Finansiella tjänster, Underhållningsverksamhet. Det handlar om 1-3 företag i dessa grupper men visar på spännvidden i innovationsarbetet. Nyttjande av samarbetspartners Utifrån inhämtade svar från projektledarna /-coachern har en enkel statistik sammanställts som ger en fingervisning av hur fördelningen ser ut av vilka externa samarbetsparter som företagen nyttjat i sina projekt. Från 72 rapporterade svar ser vi att externa konsulter ofta med specialisering inom det område som företaget bedriver sin utveckling i dominerar. Nyttjande av instituten har precis som universiteten/högskolorna en spridning mellan flera olika aktörer. Bland Instituten tycks SP dominera, men där finns Mefos, Ivf, Novacast och Acreo också representerade. Antal svar - totalt 72 st Annan 0 Storföretag Konsult 2 43 Antal svar - totalt 72 st Univ./Högskola 11 Institut Företaget är ett: Fördelningen av företagen i kategorier visar oss att: IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

8 Företaget huvudinriktning är: Projektstatus vid utvärderingen: Företagarnas syn Svaren baseras på intervjuer med företagens kontakpersoner, vissa genomförda på plats anda per telefon.( I samtliga tabeller finns jämförelsegenomsnitt med pilotprojekt 2012) Avtalet och genomförande (företagarnas svar) I vilken utsträckning har. Snitt (2012 pilot) Vet ej Stor Medel Liten a/...genomförandet överensstämt med avtalet? ,28 (4,44) b/...projektet följt tidplanen? ,65 (3,28) c/...de kontakter med FoU- som planerade också tagits? ,41 (4,42) d/...fou/externa-kontakten svarat upp mot önskemålen/förväntningarna? ,52 (4,54) e/...det varit enkelt att komma fram till avtalet? ,72 (4,62) f/...stödet från IUCs coach/projektledare varit tillräckligt för ert innovationsarbete? ,51 (3,17) g/...i-checkmodell som vi använt varit tillräckligt enkel? ,72 (4,92) Till svaren har kommentarer från många av de intervjuade noterats. Ett urval av dessa säger exempelvis: Kommentar frågorna a) Företaget har genomgått en stor organisationsförändring som inneburit ändrad ägarbild, uppstart av nytt bolag och försäljning av bolagets konsultverksamhet. Allt detta har gjort att tid ej funnits att genomföra planerat projekt men fortsatt IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

9 intresse finns att genomföra projektplanen. Allmän kommentar: Projektet har lett fram till att prototyp visat sig fungera och funktionen verifierats. I vissa avseenden har kapaciteten blivit bättre än vad som förväntats. Företaget ser dock att vissa tekniska specifikationer bör förbättras. Buggfixar och justeringar samt optimeringar kan halvera produktpriset och samtidigt minska storleken till en fjärdedel. Projektet är pågående, utveckling klar, offerter lämnade på tillverkning av komponeter. Med IUCs hjälp har utvecklingen tagit en annan vändning, vilket snabbat på genomförandet. IUC har genom sitt kontaktnät hittat andra partners, som redan haft kompetens inom området. b) Projektet har förskjutits i tid då projektpartner/företag bl.a. bytt VD Den tekniska utrustningen fungerade till en början inte som den tekniska specifikationen var. En del utvecklingsarbete blev nödvändigt varför projektet blev något försenat. Projektplanen följs bra. Prototyp blir färdig början av april och ska därefter testas av en kund. Tyvärr så drabbades projektet av stora förseningar. Först på grund av att vi fick en stor order som krävde väldigt mycket av vår tid i ett skede där vår underleverantör behövde stöd och anvisningar från oss för att komma vidare och sedan har det blivit ytterligare försening på grund av att underleverantören har fått ett större uppdrag från en annan kund. Företagsledaren (projektledaren) drabbades av svår sjukdom vilket medfört att projektet inte kunnat drivas med full och planerad insats. Universitetet har också förändrat sin organisation vilket också påverkat att tidsplanen ej kunnat följas. Tidsplanen är svår att hålla, då vi fått en stor ökning av andra arbeten. Tidplanen har fördröjts av vårt (företagets) resursbrist, personal som måste finnas med för att dokumentera rutiner. Förseningar pga ekonomiska problem hos finskt partnerföretag. Satsning på nya företag har gjorts med gott resultat. Dubbla VD-byten under 2013 har gjort att projektet haltat. Projektet genomfördes snabbare än tidplan. Projektet har försenats p.g.a. fördyringar och att företaget inte kan ta kostnaderna i detta läge då det är lite svagt på marknaden. Tidplanen har försenats på grund av stor orderingång c/ Försening har gjort att vi inte tagit kontakt med SP De låga siffrorna beror på att andra pågående projekt varit tidskrävande så att företaget haft problem att tillsätta de resurser som behövs men tror att detta projekt kommer att betyda stora framsteg i industriellt byggande för företaget med kransleverantörsnätverk när insatsen är slutförd. FoU insatsen ligger i slutfasen av projektet och är därför inte genomförd ännu. planerade kontakter SP och Novacast båda nyttjade IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

10 d/ I vissa lägen har det varit svårt för entreprenören och inköpt forskare ha samma syn på tid och tidplan. Ett klockrent projekt där checken använts för att köpa en studie, av det egna systemet, från SP. Studien ger dels kunskap om befintligt system men framförallt kompetens att använda i nästa generations system! Tester och prover har genomförts av SP. Under projektets gång har metoder och provningar utökats. e/ Mycket enklare än vi trodde Checken har verkligen gett oss möjlighet att snabbt utveckla produkten och gjort det möjligt att utveckla längre än vi först planerade. f/ Vi har inte utnyttjat möjligheten att använda IUC fullt ut så som vi blivit erbjudna. Information om pågående projekt har lämnats löpande. IUC har inte involverats i utvecklingsarbetet, då aktörer för genomförande snabbt identifierades när diskussioner om att ev. få en check. Genomförandet och tester har skett med den externa part som anlitats. IUC har inte aktivt deltagit. Företaget har haft behov av IUC:s kontaktnät för att identifiera och föreslå kompletterande kompetenser för innovationsprocessen och projektstyrning. IUCs projektledare har levererat detta. g) Vågar släppa loss och ta de steg som man inte annars vågar ta. Pengarna underlättar att man vågar satsa. En mycket bra och enkel modell som attraherar småföretagare och driver innovation. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

11 Innovationscheckens betydelse för företaget (företagarnas svar) Har företaget tack vara Innovationschecken Inte alls En del I hög grad Vet ej ) (2012-pilot Snitt a/...kommit igång med ett innovationsarbete som de normalt inte skulle gjort? b/...skaffat nya/fler kontakter med FoU-aktörer än de tidigare hade? ,86 (3,8) 3,62 (3,84) c/...gått vidare med ett internt fortsättningsprojekt? ,03 (4,04) d/...valt att göra en ansökan om medel för ett 2,76 (3,48) fortsättningsprojekt? e/...nått resultat som innebär att produkten /tjänsten är 3,74 (3,32) mogen för marknaden? f/...nått ökad möjlighet till tillväxt i verksamheten? ,06 (4,08) g/...bättre möjligheter att växa på exportmarknader? ,98 (4,08) Kommentarer till frågorna a/ Kanske men inte så omfattande och så genomarbetat Projektet hade med all sannolikhet kommit igång ändå, men inte med det tempo och den projektstyrning som nu skedde. Sannolikt hade man också tagit en del genvägar utan projektmedel (t ex med manualer) Skulle inte påbörjat detta projekt annars Sannolikt hade man bedrivit projektet utan extern finansiering, men då hade projektet dragit ut på tiden Har likt andra företag fått ett incitament att komma igång med viktigt utvecklingsarbete! Istället för att detta skjuts på framtiden! b/ Skapat kontakter med nya underleverantörer Har bl. a fått mycket bra kontakter på energiteknik på SP i Borås. c/ Ännu oklart då första steget inte är klart. Kan bli aktuellt att utveckla en större modell av denna brygga Nästan i mål med projektet - fortsättning kan bli aktuell Jobbar parallellt med ett annat projekt kring materialval på originalbrickan Idag finns en mockup i papp, ev kommer att tillverka en i plåt Kan mycket väl vara aktuellt med fortsättningsprojekt Men redan nu är det klart att det blir mera köp med egna medel. d/ Någon ny ansökan har inte skrivits då jag inte var medveten om att möjligheten fanns. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

12 Kommer att söka medel för vissa delar Kostnaderna för hela projektet utöver checken har tagits av företaget. Att hitta rätt material och testa detta är kärnfrågan för att kunna gå vidare i utvecklingsarbetet. Det kommer att ta betydligt längre tid än företaget räknat med. Företaget har inte sökt ytterligare utvecklingsmedel. Behovet är stort och skulle möjliggöra ytterligare tester och verifieringar, vilket skulle vara en öppning att komma ut på marknaden. Diskussioner pågår om ev. söka FoU-kort avancerat och genomföra tester via SP. För att snabbt komma fram har vi inte valt att söka ytterligare kapital. Checken fick oss att snabbt ta beslut att sätta igång ett projekt som diskuterats en tid. Projektet har tills nu kostat betydligt mer än planerats, främst beroende på godkännande från myndigheter. Behov och efterfrågan finns från marknaden. Konsultcheckansökan mot VGR har godkänts. Beslut att söka vidare stöd finns men ingen ansökan gjord Kan bli aktuellt med fortsättningsprojekt Intresserad av finansiering om man går vidare med fortsättningsprojekt Har inte hittat finansiär att söka hos, men ser behov av ytterligare finansiering. Innovationschecken är väldigt bra som "kickstart" men vi efterfrågar ett "steg 2" med en större budget även för utrustningar/material och som kan medfinansieras med egen tid för att nå hela vägen ut på marknaden. En ytterligare finansiering är önskvärd, men vi har inte hittat någon finansiär att söka hos. Har gått vidare med fortsättningsprojekt men finansierar det själva Forskarresultatet ligger till grund för utvecklingsarbete, men det är en bit kvar till färdig produkt. I nästa läge söks utvecklingscheck e) Företaget har en bit kvar innan marknadsaktiviteter är aktuella men kontakt har etablerats med väsentliga intressenter som bara väntar på färdigställande av produkten. Under projekttiden har resultat kunnat påvisas som verifierar att produkten är mogen för marknaden. Hoppas på beställning av produkter innan sommaren. Offerter ute. Produkten finns nu ute på marknaden. Företaget har utvecklat produkten och erhållit en miljonorder från XX på den. Detta ger en ökad tillväxt för företaget och möjlighet till att nå exportmarknaden. Har redan 3 produkter ute för uthyrning Är ute till försäljning Väggkonstruktionen som utvecklats har gått i produktion. Första kund finns Skolprojekt som efterfrågar just det vi kan erbjuda med påvisad ljuddämpning Redan nu ett steg närmare marknaden, men inte färdigt Om alla bitar faller på plats, kommer man att kunna marknadsföra den nya produkten inför nästa säsong Fortsättningen innebär att nytt koncept etableras på marknaden under våren/hösten Projektet med spännduksväggar har genererat nya produkter/affärskoncept inom helt andra områden. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

13 XX har sökt ett fortsättningsprojekt på samma tema, där YY kommer att samverka. Projektet har skapat en produktfamilj och en produkt är klar för marknaden. Under hösten 2014 räknar med att hela produktfamiljen finns på marknaden f/ Projektet är en förutsättning för att komma in på ett nytt marknadssegment. Sannolikt ingen stor produkt, men ett viktigt komplement till övriga produkter Produkten har lanserats på marknaden och nått mycket bra resultat. Nyanställning har skett och nu står export närmast på agendan. Har ännu inte sett slutresultaten av insatsen. Ser positivt ut. Kommer att nyanställa våren Om utfallet blir det önskvärda kommer det att leda till tillväxt Projektet har varit en pusselbit i förutsättningarna för att kunna växa Projektet har -trots att det inte ännu slutförts - övertygat om att produkten ger högre verkningsgrad, avsevärt lägre pris och att marknadspotentialen är global och stor. Projektet har medfört att företaget nått kunder och skapat stora förväntningar hos dem. Under slutet av år 2014 beräknas första leveranserna ske. Med resultatet som förväntas kommer det att öppna för nya marknader g) Företaget vill gå vidare med projektet men ekonomiska resurser saknas. En ansökan om Forska & Väx-pengar har ej beviljats och f n ligger projektutvecklingen nere. Testanvändningen verifierar en stor kostnadsbesparing och projektet bedöms ha en stor affärsmässig potential Projektet ger möjlighet till export men pga kostnader för certifieringar etc visat sig vara högre än väntat så kan vi inte gå vidare just nu. Ser intressant marknad i Turkiet och USA bland annat Jobbar på avtal med Norge och Danmark Norgekund intresserad av taklösningen IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

14 Företagets/företagarens syn på Innovationschecken (företagarnas svar) Snitt ( 2012 pilotproj.) Vet ej I hög grad En del Inte alls a/ Skulle företaget ha startat innovationsprojektet utan checken? b/ Har hanterandet av checken varit enkel och smidig för företaget? c/ Har :- inneburit att företaget kunnat inleda innovationsarbetet? d/ Har IUCs roll att erbjuda och stödja företagen med avtal och kontakter uppfattats som positiv? e/ Har I-checken underlättat framtida kontakter med FoU-aktörer? ,01 (2,92) 4,76 (4,92) 4,54 (3,96) 4,76 (4,76) 4,01 (4) Kommentarer till frågorna a/ Vi hade startat projektet, fast långt senare Innovationschecken har möjliggjort en betydligt snabbare utveckling av den nya produkten och en trygghet för oss att börja projektet tidigare än planerat. I-checken gjorde att vi kom igång betydligt tidigare än planerat. Utvecklingen kom igång tidigare och utvecklades längre än vad som var planerat från början. Arbetet startades tidigare än planerat. Tester hade kanske kommit igång. Allt har gått fortare tack vare checken Projektet hade troligen fortsatt skjutits på framtiden, checken fick oss att starta upp direkt. Företaget hade nog startat upp utvecklingen, men troligtvis senare än vad som nu var fallet Utveckling av den nya maskinen hade troligen kommit igång, fast senare. Det hade definitivt tagit längre tid än vad planen är nu. Ytterligare stöd kommer sökas för fortsatt utveckling. Företagets likviditet har varit och är ansträngd. För att öka omsättning och lönsamhet är det nödvändigt att utveckla nya koncept. I-checken gav företaget möjlighet att starta upp och utveckla det nya konceptet och förhoppningen är att det kommer att förbättra ekonomin i företaget. b) Väldigt nöjd med enkelhet och flexibilitet Enkelt serverat från såväl Vinnova som IUC IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

15 c) Innovationsarbetet har inletts. Positivt resultat. Brist på ekonomiska resurser har gjort att fortsättningsvis så vilar projektet. Pengarna har gjort att produktutvecklingen startades/genomfördes. Hjälper till att förkorta processen betydligt I-checken är en bra startmotor för utveckling av produkter. Utveckling som är finansierad blir prioriterad speciellt om det finns en "skarp" order att nå. Citat: "utan I-checken skulle vårt projekt troligtvis fortfarande varit vilande och ej uppstartat". Har fungerat mycket bra och tagit företaget ett ordentligt steg i rätt riktning med en fart som inte hade funnits där utan I-checken. d) IUC har initialt medverkat, i övrigt har företaget skött kontakterna Utöver checken så har IUC också varit en mycket bra part i projektledningsprocessen. Företaget hade sannolikt startat projektet även utan checken men inte med den intensitet och det värdefulla stöd som IUC kunnat ge. e/ Företaget har ett långvarigt samarbete med LTU kring optisk avläsning och positionering. Samarbetet har resulterat i att företagets produkt har unika kvalitéer och klarar svåra miljöer. Framförallt inom CE-märkning Vi vet nu bättre om vilken väg som skall tas för att nå FoU kunskap. Kontakt har knutits med akustikexperter på SP i Borås och på Swerea. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

16 Projektledarnas /-coachernas svar Värderingar Om Innovationschecken a/ Är det intressant för företagen för att komma vidare meds sina innovationer? b/ Den kräver IUCs medverkan för att precisera, avtala, stödja med kontakter,följa upp? c/ Finns det behov att kunna gå vidare med en större ansökan/bidrag för fortsatt arbete? d/ Är kraven (avtal, inga betalningsanmä rkningar och genomförd tillväxtanalys) OK? e/ Har koppling att nyttja FoUsystemet medfört att nya samarbeten etablerats? f/ Har FoUsystemet svarat upp mot de framställda behoven på ett relevant sätt? Inte alls begränsad Delvis rel. Stor I hög grad vet ej Jämförande genomsnitt mellan svaren vid pilotprojektet 2012 och svaren 2013 visar (fråga f/ fanns ej med vid utvärderingen av pilotprojektet 2012): Snitt Snitt 2012, pilot 1 0 Fråga a/ Fråga b/ Fråga c/ Fråga d/ Fråga e/ Fråga f/ IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

17 Kommentarer till frågorna a/ Marknaden för eldrivna fordon växer. Laddningsstationer ska etableras. Företaget "power supply-lösning" är mer effektiv än befintliga lösningar och medför avsevärt lägre investeringskostnad. Samarbetet med LTU är fruktbart och verifiering av teknik har kunnat göras. Viktigt är att företaget ges möjlighet att fortsätta utveckla laddningstekniken och nå ut på större marknad. Vi har ständigt nya utvecklingsprojekt inom vårt område, vilka kräver tid och pengar för genomförande. Företaget har anställt 2 personer för att utveckla och genomföra denna satsning. Ständig utveckling krävs Man har hittat nya kunder och underleverantörer. Ev. har man även hittat en ny marknad också. b) Kontakter har man redan, men övrig medverkan såsom avtalsskrivning och uppföljning är bra att ha via lokal kontakt Checken har varit ett viktigt stöd då bolagen ofta tycker att det känns krångligt att söka finansieringsstöd. Företaget var mycket nöjda med att IUC följde upp projektet och checken så att de alltid var på tå. Upplever att IUC's roll är mycket viktig och att det gör skillnad. c) Projektet klart, produkten finns på marknaden Företaget har redan kommit på nya produkter som en "spinn-off" effekt av denna produkten Om man skall gå vidare med den större bryggan, behöver man hitta finansering Vidareutveckling av produkten samt marknadsföring med försäljning behövs. "Vi har även skissat på en fortsättning som innebär större omdesign och diskuterat med våra samarbetspartners hur en sådan skulle utformas. Vi bedömer att det är möjligt att halvera produktpriset samtidigt som storleken på produkten skulle kunna minskas till en fjärdedel. Då blir det möjligt bygga in produkten i datorer och annan utrustning. För R247 som checken avsåg har kostnaderna varit betydlig högre än vad som budgeterats. Kostnaderna togs av företaget, men givetvis skulle en fortsatt finansiering för detta varit bra. Vi har andra projekt där stöd på samma sätt och kanske med utökade medel skulle göra att vi kom igång tidigare och kunde utveckla klart snabbare än med helt egna medel. För utveckling och verifiering krävs inte mer pengar. För nya utvecklingar inom andra områden är stöd välkomna. För tillfället kommer inte ytterligare stöd sökas. För det genomförda FoU-projektet finns inget behov för ytterligare finansiering. Viktigast var att komma igenom snabbt och besluta om kommersialisering ska ske. Behov av ytterligare finansiering kommer krävas, FoU avancerat är en möjlighet, Almi finansiering en annan. Företaget har efter att checken beviljats sökt kompletterande medel och fått dessa beviljade. Ytterligare ansökning om finansieringsstöd kan bli aktuellt. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

18 Fortsättningsprojekt kan bli aktuellt, men insatser inom Marknad/Sälj för att nå ut till fler kunder med den nya produkten prioriteras Checken upplevs som en bra uppmuntrande sporre. Bra om det finns möjligheter till fortsättning med egen delfinansiering av större projekt. Trots många ansökningar har företaget aldrig tidigare fått någon projektfinansiering beviljad av Vinnova, något som upplevs negativt av företaget och som sätter ned humöret för att fortsätta söka Innovationschecken är väldigt bra som "kickstart" men företaget efterfrågar ett "steg 2" med en större budget även för utrustningar/material och egen tid. I så fall OK med viss del medfinansiering från företaget d/ IUC behöver ha bra kontakt med företaget för att följa upp att det som överenskommet genomförs. Viktigt att titta på vad det är för typ av anmärkning. Anmärkningar kan vara på relativt obetydliga saker. Små företag kan inte hålla samma bevakning som stora. Projektet har kostat företaget mer än kr varav kr finansieras via I-check. Behov föreligger att gå vidare och utveckla sortimentet samt marknadsföring av konceptet. Detta kostar pengar som fn saknas varför en utökad I-check skulle ge en snabbare utveckling. Behov att gå vidare med en större ansökan/bidrag för fortsatt arbete finns. Innan finansiering ordnats ligger projektet vilande trots att alla som varit delaktiga ser en stor kommersiell möjlighet. e) Nya samarbeten kan bli aktuella när mer resultat kommer fram Har lett till kontakter i andra sammanhang (kring materialval) f) FoU insatsen kommer in senare i projektet Projektet blev betydligt dyrare än beräknat. FOU-kompetens hög kvalitet men inte hållit tidplanen Mycket nöjda med testerna hos SP, där vi var på plats när testerna utfördes Skulle vilja att FoU-resultat levereras fortare IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

19 Synpunkter från projektledarna/-coacherna I vår utvärdering har samtliga projektledare även tillfrågat om önskvärda förbättringsförslag i arbetet med Innovationscheckar. Detta är bla. en del i det ständiga förbättringsarbete som följer den ISO 9001:2008 certifiering för IUC Sverige AB där den utvecklade och tillämpade 8-stegsmodellen för arbete med Innovationscheckar ingår. Svaren har sammanställt i punktform och likartade svar har inte upprepats utan bara tagit med en gång. Förbättringsförslag för själva I-checken Eftersom man som "distributör" vill göra ett bra jobb, krävs en hel del nedlagd tid, vilket idag inte motsvaras av den ersättning man erhåller Större check! Lite tydligare vad den inte får omfatta Om checken innebär tydligt behov av ytterligare behov av innovationsinsatser skulle man kunna söka ännu en check för detta Steg 2: affärscheck på 100kkr Utökad, kontinuitet Möjlighet att enkelt få en ny check Fortsatt finansiering ska vara naturlig och möjlig Bör omfatta hela processen fram till marknaden. Förslag till förbättringar av avtalet? Digital registrering Bra om det gick att scanna in och maila dem, mycket papperhantering. Att företaget får ett skriftligt beslut på att de har erhållit en Innovationscheck. Även få ett dokument att projektet är fullföljt och avslutat. Har resultaten blivit de som identifierades i avtalet? Mycket bättre än planerat Ja, till stora delar Resultatet har överträffat de förväntningar som sattes från början. Av de som genomförts har de följt plan helt och hållet. Regelbundna projektmöten har återupptagits och kommer att drivas genom projekt som finns hos IUC. Ja, möjligen ännu bättre ur ett kompetensutvecklings-perspektiv Tidsförskjutning Resultatet bra, men resurser saknas Trots att hela projektet ej kunnat genomföras visar uppnådda resultat att målen nåtts och överskridits. Prototyp finns, fortsättning önskvärd Förslag till att förenkla hantering/ administrationen ytterligare? Digital blankettifyllnad. Att behoven identifieras först innan företaget läggs upp som prospect. Stöd för månadsrapport av tidplan samt 2 företagsbesök under utvecklingstiden IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

20 Kortare väntetid för att få företag godkända av Vinnova Beslut om fortsättningsbelopp Förslag till modell för samverkan med region/län o checkar? IUC har mycket god kännedom om företag och deras behov inte minst som en konsekvens av regelbundet genomförda TBN (företags-) analyser. Klustercheckar om 500 kkr för 5 samverkande parter varav en kan vara FoU-part Viss samordning (avstämning) med ALMI är på sin plats, en del företag kan vara även på deras "top-lista" Kompetensförteckning över olika IUC bolag vore bra Samarbete mellan i detta fall KTH och tillverkare skull vara mycket positivt Närheten viktig så att man vet vilket företag det handlar om Man kanske skulle ha ett forum för att dels kunna förmedla att det finns överblivna checkar och dels att det kan finnas kopplingar mellan företag i flera regioner som skulle kunna utnyttjas Förslag på förbättringar för lansering av checkarna i relation till företagens planering? Mer informera om olika möjliga finansieringsstöd och aktuella utlysningar Tidig utlysning av checkpott för 2015 Vi ser gärna att checkarna sprids ut jämnt över året Borde finnas checkar för löpande beslut Kan upplevas som kort om tid när man får uppdraget för sent på året. Kort framförhållning ger inte företagen någon chans till planering, allt ansvar för att hitta bra företag bygger på IUC s goda kontakter med näringslivet och att ha goda projekt "i pipen". Skulle förbättras med framförhållning! Det vore bra om checkarna periodiserades och blev permanenta Fler checkar är önskvärt Bättre framförhållning vid årsskiftet så det inte går 4-5 månader innan vi kan börja skriva avtal med företagen Tidsaspekten. Kunna få gott om tid för att planera insatsen framför allt för att bemanningen i småföretag kan vara en kritisk faktor Kontinuitet Mer medial uppmärksamhet Längre framförhållning Har företagets kontaktperson på företaget förslag på förbättringar av checkarna innehåll, form, tidsramar, nyttjande mm.? I vissa fall skulle checken kunna vara på ett lägre belopp medan andra skulle behöva vara högre. En flexibilitet som spänner från till hade varit bra. Får vi fem checkar = skulle vi kanske kunna hjälpa 6 företag att komma igång eller 4 riktigt vassa projekt att bli bättre analyserade Innovationschecken är väldigt bra som "kickstart" men företaget efterfrågar ett "steg 2" med en större budget även för utrustningar/material och egen tid. I så fall OK med viss del medfinansiering från företaget IUC-repr. roll är jätteviktig, att fördela checkar till bolag med verkliga behov. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

21 Tidsramen var för snäv Längre tid för processen Beslut i flera steg där finansieringen lösts under förutsättning att företaget genomfört I-checkens projektplan och redovisat detta. Lättare få fortsättnings finansiering Tidsram skulle kunna utökas På frågan om IUCs projektledare ser att det finns konkurrens i region från andra checksystem har de svarat: Det finns andra checkar i vår region, men det råder ingen konkurrens utan vi upplever de som kompletterande Ja det finns både konsultcheckar och FoU-kort men de kompletterar. Ja, det finns konsultcheckar att söka, men villkoren för dessa är sämre för företagen Ja, men vi samarbetar med dem så vi inte jobbar med samma företag I vår region finns inga andra checkar vad jag vet. Jo det finns något via länsstyrelsen hos oss, men det är krångligt och lite pengar Ja genom offentliga aktörer, men det är ansökningar och långsammare system Nej, finns inget annat system i vår region Projektledarens reflektion av företagarens svar I vår utvärdering har vi även efterfrågat projektledarnas egna reflektioner på de svar som de fått vid intervjuerna av kontakpersonerna på företagen. Nedan finns ett antal av dessa synpunkter. Framförallt har synpunkter som visar på uppskattning av modellen eller förslag till förbättringar av modellen tagits med. Många av synpunkterna är likartade och handlar om faktorer som: o Tidsramar både för projekten, men också för beslut hos Vinnova o Kontinuitet med finansiering i flera steg för att underlätta utveckling som når marknaden o Mer resurser för att kunna bistå med coachning där det visat sig behövas för att hålla tempo och nå resultat o Uppskattning av den enkelhet i administration och snabbhet i beslut som både företag och projektledare/-coacher upplever. Viktigt att den kan bibehållas. o Detsamma gäller kontakter med FoU-partners liksom IUC coachernas stöd. Några av synpunkterna: Tidigare upparbetade positiva relationer med företag som får en check ger bättre resultat än om det är en första kontakt som sker i samband med checken Bättre ersättning till stödfunktion så vi kan avsätta mer tid till urval och coachning Vi som projektcoacher får ibland vänta på klartecken för företagen. Tar lång tid För mikroföretagen är 100K en väsentlig summa, Företaget väldigt nöjda med den smidiga hanteringen och administrationen av checken. Man sade sig aldrig ha hittat denna möjlighet själva och kanske inte heller mäktat med administrationen kring ansökning/rekvisition om man hittat vägen. Enkelhet och smidighet har upplevts positivt. Snabb hantering och finansiering IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

22 upfront gillas. Företaget är mycket nöjda med checken, de har satt till mycket interna resurser och har upplevt det som positivt med extern aktör som drivit dem framåt Verkligen kul att modellen med förbetalt stöd kunnat leda till sådan entusiasm från företaget att jobba med olika lösningar för att komma fram till en bättre produkt på marknaden, som förhoppningsvis leder till försäljningsframgångar. En perfekt morot för mikroföretag som inte kan snyta 100K ur näsan. Jätteviktigt för företagen att få hjälp med kontakter och administrationen i innovationssystemet. De är jättenöjda samt tacksamma att IUC-projektledaren är kontakt mot forskningssidan. Vi upplever att företaget i detta fall är mycket nöjda och att de fick en ordentlig spark i baken och en möjlighet att dra i gång ett projekt de funderat över ett tag. Projektet har överträffat våra och företagets förväntningar med råge. Fantastisk respons från företaget. Enkelt obyråkratisk och snabbt. Uppskattar konsulteringen som IUC ger. Samarbetet har fungerat tillfredställande mellan företag och FoU-utvecklingsorganinsation. Borde ha varit mer på plats vid försökskörningar hos företaget. Mycket välinvesterade pengar då Acreo lyft deras produkt till helt nya nivåer som röner stort intresse hos återförsäljarna och slutkunder. Företaget hade en klar bild över vad som krävs för att få projektet i hand och söker med hjälp av IUC för att hitta rätt material. Företaget hade ett behov att hållfasthetstesta och livslängdstesta produkten. Kunskap om hur och på vilket sätt utarbetades ihop med uppdragstagaren, SP. Företaget är mycket nöjd med enkelheten Projekttiden underskattas, ökat spelrum behövs. Företaget har inte nått det mål man satte i tidsplanen beroende på att myndigheter ställer krav som inte är klart specificerade eller tar längre tid att få besked om än man förväntade sig när avtal skrevs. Projektet fortsätter till dess man är klar för att introducera den nya produktserien. IUC har stöttat den interna projektledaren för att nå framsteg. Till följd av ökad beläggning har en förskjutning av tidsplanen fått ske. Planerade regelbundna projektmöten kommer att hållas för stöttning av företagets projektledare. Kontroll och uppföljning är viktigt så det inte fuskas ute på företaget. Då är det viktigt med regional förankring så att man har tillräcklig kännedom om företaget. Vid personlig intervju pekar företagaren på den smidiga handläggningen av I-checken och att en fortsättning av projektet på samma smidiga sätt skulle ge en stor förbättring och snabba på kommersialiseringen. Detta projekt är ett av de mest kommersiellt intressanta projekten. Ett separat företag kan byggas upp kring produkten. Intressenter finns men det föreligger brist på ekonomiska resurser för närvarande. Produkterna som utvecklas har ett brett användningsområde och marknaden är global. Samarbetet med LTU har utvecklat kvalitéen så produkten är världsledande tekniskt sett. Stödet är den extra kicken som fick utvecklingsprojektet att starta. Allt genomfört i stort enligt tidsplan. 1:a prototypen klara inte fullt ut att hålla flera träd "lagrade". Ny prototyp på gång som kommer att testas i höst i verklig miljö. Projektet har blivit mer ekonomiskt omfattande än den projektplan som togs fram. Företaget helnöjd med hanteringen av checken. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

23 Checken har verkligen gjort skillnad, snabbare till marknadslansering som sker hösten 2014, stor exportprodukt. Företagets ekonomi har gjort att man kunde utveckla produkten längre och mer än man hoppats på från början. Segt från xx, tagit lång tid att komma framåt. Dock har andra utvecklingsarbeten startat som är en konsekvens av checken Företaget har haft en del interna sakers om tagit uppmärkssamheten. Det har varit ompriorteringar av pengar som skulle använts till att investera i en ny maskin. Innovationschecken har varit avgörande för företaget för att utveckla sin nya produkt. Även det här företaget hade förväntningar på att det skulle vara krångligt med ansökan och är förvånade över dess enkelhet. Projektledarnas övriga kommentarer kopplat till utvärderingen Viktigt att IUC bolag får ekonomiskt stöd för att genomföra regelbundna företagsbesök och analyser. Det är grundförutsättningen för att checkarna ska gå till rätt företag och att företagen ska få det stöd som krävs. Bra projekt, som väl följt planen och som förhoppningsvis leder till fortsatt produktion och försäljning till såväl första kunden som till ytterligare kunder, där även export finns med i tankebanorna. Vi tycker att det är ett suveränt instrument som skapar mervärde och uppmuntran till SME-företag. Trots det enkla konceptet lägger vi ned ganska mycket tid på varje enskilt case, kanske 3 ggr så mycket som vi ersätts för, vilket är det enda som är mindre bra i kråksången... Det finns ett stort behov av möjlighet till vidare stöd för kommersialisering av de resultat som uppnåtts. 100 tkr räcker sällan till för att komma från idé till ut på marknaden. Ett sådant stöd kan med fördel kräva att företagen går in med en %-andel kontant finansiering. Företaget var förvånat över att hela proceduren var så smidig. Viktig få en större kännedom hos företagen om checkarna. Stimulera "klusterchecker" med flera samverkande företag/institut Denna check lägger grunden för att helt nya innovativa tjänster och företaget har fått hjälp av flera nya FoU- och storföretagsaktörer Det finns en koppling till patentfrågor, vilket gör att arbetet med IP-checken nu ska gå igång. Är intresserad av fler innovationscheckar. Ett mycket lyckat projekt vars resultat var bättre än de egna förväntningarna. Kan bli en världsprodukt. Företaget tycker det hade varit bra om möjlighet fanns till ny ansökan för att snabbare kunna utveckla olika "spinn-off" produkter kopplade till projektet. Intressant produkt med möjlighet till fler användningsområden. Sammanställt utifrån web-intervjuenkät och samlad statik Martin Hedman Huvudprojektledare IUC Sverige AB IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

24 Bilaga 1 Regionkarta IUC Nätverket IUC Norrbotten AB IUC Västerbotten AB IUC Z-Group AB IUC Dalarna AB IUC Mitt AB IUC Wermland AB IQ Mälardalen AB IUC Väst AB IDC West Sweden AB IUC Sjuhärad AB IUC Halland AB IUC Skåne AB IUC Öst AB IUC Sverige AB Träcentrum Komp. Utv i Nässjö AB IUC Kronoberg AB IUC Kalmar AB IUC Olofström AB IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

25 Bilaga 2 Utvärderingsunderlagen omfattar totalt 127 företag som valts ut för Innovationscheckinsatser 2013 MSE Weibull Kungsörs Plast AB Ågrens Mekaniska Görviks Lövträ Kraftpowercon Rappgo Synsupport Dasa Nord-Lock Hackås Precisionsgjuteri EBV plåt ab Lindevalls Industri Kristianstads Industriservice Watreco Sundplast Neckmike Fusa AB Swedish Powertrain Tech Center Carbonia Composites Åkerstedts Verkstad Luma Metall AB Climator Skövde Villan Projektengagemang Devellum AB Bala Datapolarna Tendensor Tibro Möbelindustri Sandberg & Söner AB Grällsta Plåt & Smide Stece Fjädrar AB Conpipe Scandinavia AB Ztift AB Calix AB Krylbo Verkstäder Atlings Maskinfabrik Leksandsdörren AB Diedenporten Bråvalla automatiosncenter Agellis Group Järvzoo Bregmos Reklamgodis AB Fristad Plast AB ACG Pulse AB Maskinservice i Tranemo AB Pemtec AB Byggnadsingenjör Nils Skoglund AB CE Produkter AB Modexa AB SveMa Industriteknik AB Excidor Järbo Elektrokapsel Morgana Safetyrespect AB Willa Nordic Forsnäs form AB Luova AB Dellner Brakes Dewatech AB Innu-Science AB Bestwood AB Pilum Polyproject AB Huskomponenter i Linghed AB WOG Trä Påskallaviks snickeri Karl Andersson Roths Snickeri Safeman AB Svets & Montage AB HW4IT AB S&B Nord "Urban Storage" Protron Elektronik AB Aspervall Instrument AB Bro Bärgningsbyggen AB Gebax Unimetron AB Microbit 2.0 AB OP Höglunds AB PDG Scandinavia AB Wetterskogs i Karlstad AB Kiruna Softcenter AB AKJ Energiteknik AB Cleanflow AB Lennartsfors AB Ventisol Brandventilatorer AB Wermland Mechanics Svanskog AB Mora Tool AB MAFI AB Reklamidé i Värmland AB Volantic AB WTC Teknik Holding AB Envibat AB Dipolar Konstruktion 1-6 AB Datapolarna AB Protab Forsstrom HF AB FTG Cranes AB AlfaWall AB Kåge Gjutmek AB Vishay Nobel Ab Ragn-Sells Avfallsbehandling AB Gemla ASFT Industries EC Wind Absalon International Teamteknik i Skellefteå AB Hellgrens Lvs AB Fredricsons Trä Moelven Lovene Sören Elfving Prema AB Kalmar Motor AB TechROi AB Bråbo Mekaniska Verkstad Flexator AB SMK AB Fredahl AB RODECO AB Lundbergs Möbler AB Bodycote Ytbehandling AB Swedelock AB Wapro AB Kranman AB Täulit Norrköpinsg Tryckeri AB Tjeders Industri AB X-ponent Inredning AB IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB 23 september 2014 IUC Sverige AB har under 2013, uppdelat i två uppdrag, verkat som nationell distributör

Läs mer

UTVÄRDERING. INNOVATIONSCHECKAR Industriella SME 2014. Utförare IUC Sverige AB. September 2015

UTVÄRDERING. INNOVATIONSCHECKAR Industriella SME 2014. Utförare IUC Sverige AB. September 2015 UTVÄRDERING INNOVATIONSCHECKAR Industriella SME 2014 Utförare IUC Sverige AB September 2015 IUC/mh, 2015 Utvärdering Innovationscheckar 2014, 150909 1 Innovationscheckar 2014 utvärdering av genomfört uppdrag

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Pilotprojekt Innovationscheckar utvärdering av genomfört pilotprojekt

Pilotprojekt Innovationscheckar utvärdering av genomfört pilotprojekt Pilotprojekt Innovationscheckar utvärdering av genomfört pilotprojekt - ett samverkansprojekt Vinnova IUC Sverige AB Bakgrund Vinnova och IUC-Nätverket, genom IUC Sverige AB, kom i maj 2011 överens om

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

IP-strategi 2013/14 utvärdering av genomfört pilotprojekt

IP-strategi 2013/14 utvärdering av genomfört pilotprojekt IP-strategi 2013/14 utvärdering av genomfört pilotprojekt genomfört av IUC Sverige AB i samverkan med PRV och VINNOVA 26 augusti 2014 Bakgrund IUC Sverige AB har i samverkan med PRV och VINNOVA under 2013-2014,

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

SLUTRAPPORT. Innovationscheckar PLUS 2014/15

SLUTRAPPORT. Innovationscheckar PLUS 2014/15 SLUTRAPPORT Innovationscheckar PLUS 2014/15 - utvärdering av genomfört pilotprojekt Sammanställning bygger på uppföljning, företagsrapporter och utvärdering från de 16 regionalt genomförda PLUS-projekten

Läs mer

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om utlysningen. Frågorna har delats in i fyra underrubriker; Innan du ansöker, Bedömning av ansökan, Under utvecklingsprojektets

Läs mer

Hur finansierar jag min idé?

Hur finansierar jag min idé? Hur finansierar jag min idé? Heléne Öhrvall, Innovationsansvarig Almis vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi Västs uppdrag är att stötta

Läs mer

Finansieringsmöjligheter 2017

Finansieringsmöjligheter 2017 Finansieringsmöjligheter 2017 Listan är ej en komplett sammanställning. Den kommer att fyllas på allteftersom nya finansieringsmöjligheter kommer till min kännedom. Stämmer någon in på din idé, behöver

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Sammanfattning och slutsatser SEB och VINNOVA har låtit genomföra en undersökning bland små- och medelstora företag i Sverige för

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Industriell Dynamik Göteborg 101026

Industriell Dynamik Göteborg 101026 Industriell Dynamik Göteborg 101026 Projektledning: Swerea IVF www.swereaivf.se Björn Westling +46 31 706 61 69 bjorn.westling@swerea.se Detta är Swerea IVF Vi levererar avancerade forskningsoch konsulttjänster.

Läs mer

När idéer ska utvecklas och företag ska växa

När idéer ska utvecklas och företag ska växa När idéer ska utvecklas och företag ska växa Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och Almis vision är att skapa företag att utvecklas möjligheter för alla bärkraftiga idéer

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Uthyrning, fastighetsservice 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Innovationssluss Norr

Innovationssluss Norr Innovationssluss Norr Workshop Kommersialisering av innovationer sker i företagen Anders Högström Magnus Wiklund IUC Norrbotten IUC Västerbotten Innehåll Inledning Innovations- och kommersialiseringsprocessen

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Skaraborg

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Skaraborg Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Skaraborg Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Till dig som rådgivare i det offentliga stödsystemet

Till dig som rådgivare i det offentliga stödsystemet Framtagning av strategi för affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar 1 Till dig som rådgivare i det offentliga stödsystemet Underlag för att utarbeta en strategi för immateriella tillgångar

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD

INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD INBJUDAN ATT LÄMNA ANBUD Ni inbjuds härmed att lämna anbud vad gäller: Utvärderare i genomförandefasen För projektet Hållbar Industriell Utveckling som finansieras av Europeiska Regionala utvecklingsfonden,

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 18 Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Verksamhet inom Juridik, ekonomi, vetenskap & teknik 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Innovationscheck SME-Institut-X-jobb

Innovationscheck SME-Institut-X-jobb Innovationscheck SME-Institut-X-jobb 2014-15 pilotprojekt Utförare i samverkan: IUC Sverige AB, RISE, KTH Oktober 2015 IUC/mh,or,2015 Utvärdering Innovationschecker X-jobb 2014-15 1 Modellbild för pilotprojektet

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Martin D. Mileros, Michael Höglund,

Martin D. Mileros, Michael Höglund, Information till DIGI-coacher digitaliseradittforetag.nu är en digi-pilot finansierad av Tillväxtverket. Projektet syftar till att stärka upp digitaliseringsprocessen hos svenska små och medelstora företag

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår.

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår. 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Organisationsnummer* Telefon Fax Webbplats Firmatecknare*

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

VINNOVA. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/6151/FIN. Skickat: den 30 juni 2015 15:55 Till:

VINNOVA. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/6151/FIN. Skickat: den 30 juni 2015 15:55 Till: VINNOVA Från: VINNOVA Skickat: den 30 juni 2015 15:55 Till: 'n.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: N2011/6151/FIN, VINNOVAs slutrapportering av regeringsuppdrag avseende Innovationscheckar och innovationscoacher

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se Finansiering, nätverk och kompetensutveckling Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar Sverige att ta fyra steg

Läs mer

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning

Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009. Forskningsprogram inom området Produktframtagning ProViking ProViking 14 november 2008 Andra utlysningen Öppen 14 november 2008 tom 11 mars 2009 Forskningsprogram inom området Produktframtagning 1. Inledning Stiftelsen för Strategisk Forskning har under

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

VINNOVAS nationella program för små och medelstora företag. Kista 2009-05-26

VINNOVAS nationella program för små och medelstora företag. Kista 2009-05-26 VINNOVAS nationella program för små och medelstora företag Anne Löfquist Kista 2009-05-26 Forska&Väx Program som främjar forskning, g j g, utveckling och innovation hos små och medelstora företag Forska&Väx

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014

Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland pilotstudie hösten/vintern 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Diarienummer 2014-10-02 RS140392 HANDLÄGGARE Lena Johansson, utvecklingsledare Näringsliv Tel: 0722-162387 Regionstyrelsen Ansökan om finansiering av projekt: FoU-kort Halland

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR

Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Krav på utvärdering för projekt med större omslutning är 1,5 miljoner EUR Sida 1 av 5 Från och med utlysning tre (ansökningsperiod 12 januari-19 februari 2016) ställer Sverige-Norge programmet krav på

Läs mer

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Utbildningsdepartementet Registrator 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

Läs mer

KAMPEN MOT ENTROPIN DE FRAMTIDA UTMANINGARNA RÖSTER OM IUC. VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten.

KAMPEN MOT ENTROPIN DE FRAMTIDA UTMANINGARNA RÖSTER OM IUC. VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten. KAMPEN MOT ENTROPIN RÖSTER OM IUC DE FRAMTIDA UTMANINGARNA VÄRLDENS BÄSTA INDUSTRI Ett magasin med insikter och inspiration från IUC Västerbotten. IUC VÄSTERBOTTEN EN KATALYSATOR FÖR TILLVÄXT IUC Västerbotten

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid

Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Innovativa små och medelstora företag - Sveriges framtid Varför behövs en strategi för småföretag? Sverige behöver fler nya och växande företag Stort behov av att satsa på innovationer En kraftsamling

Läs mer

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas!

Idébeskrivning. En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! Idébeskrivning En bra start ökar möjligheterna för att din idé ska förverkligas! För att en idé ska komma på rätt spår från början är det viktigt att idébäraren har någon att prata med. Någon som har erfarenhet

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Information & kommunikation 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden som tillväxt,

Läs mer

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer.

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer. sök nu! GRATIS! Missa inte din chans att utveckla din verksamhet genom att delta i ett EU-finansierat projekt. Horizon 2020 är ett EU-program som pågår mellan åren 2014 och 2020. Syftet är att stärka europeisk

Läs mer

Rapport Projekt Affärsutveckling

Rapport Projekt Affärsutveckling Rapport Projekt Affärsutveckling Qniv Våren 2009 Projektledare Marianne Örtengren Ulrika Sandström Enkät och rapport: Ulrika Sandström Nära coaching ulrika@naracoaching.se Sammanfattning Under våren 2009

Läs mer

DTM När Google inte räcker till. Välkomna till Diplomerade Teknikmäklare DTM. September 2010

DTM När Google inte räcker till. Välkomna till Diplomerade Teknikmäklare DTM. September 2010 DTM När Google inte räcker till. Välkomna till Diplomerade Teknikmäklare DTM September 2010 Teknikmäklarna - DTM DTM skapar ökad lönsamhet och tillväxt för företagen via en snabb mäkling av resurser i

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Delårsrapport 1 april - 30 juni 2015 Halvårsrapport 1 januari - 30 juni Nettoomsättningen uppgick till 3,8 MSEK (3,1) Rörelseresultatet blev - 3,9 MSEK (- 3,1) Rörelsemarginalen blev - 98 % (- 102 %) Periodens resultat uppgick till - 4,0

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Hotell & restaurang 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad områden

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer