Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag"

Transkript

1 Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB 23 september 2014 IUC Sverige AB har under 2013, uppdelat i två uppdrag, verkat som nationell distributör av totalt 160 (80+80) Innovationscheckar till små- och medelstora företag (SME). Finansiär har varit VINNOVA. Huvudprojektansvarig har Vd för IUC Sverige AB varit, medan distribution till SME skett genom IUC Nätverket, totalt 15 regionala IUC-bolag, samt genom av IUC utsedda samarbetspartners. Uppdraget har i första hand varit riktat till befintliga industriella och industrinära SME med utvecklingsintresse av och potential för innovativa idéer. Arbetsmetodiken är utformad enligt en 8-stegsmodell som initialt togs fram i ett pilotprojekt under Mindre modifieringar har skett utifrån pilotprojektets erfarenheter, men modellen som togs fram har i interna och extern utvärdering visat sig möta de behov av enkelhet och snabbhet kombinerat med kontroller och avtal som väl överensstämmer med den situation som många SME jobbar under i sin vardag. Sammanfattning IUC Nätverket tilldelades under 2013uppdraget att verkas som nationell distributör av totalt 160 Innovationscheckar till SME. Fördelningsramen har varit uppdelat i 2 etapper med volymen 80 Innovationscheckar vid årets början och en kompletterande volym (ytterligare 80 stycken) från oktober Dessa senare tillkomna företag har slutfört sina utvecklingsprojekt under våren/sommaren 2014 eftersom de flesta innovationsprojekt har en projekttid om 6-8 månader total tid. Totalt har 159 av de 160 avtalade projekten genomfört den avslutande uppföljningen och utvärderingen (19/9-14). Efterfrågan i form av identifierade SME företag med innovativa utvecklingsprojekt har klart överstigit den tilldelade volymen. Exempelvis var fler än 200 SME identifierade som mycket intressanta redan efter 1 månad från beslut om Innovationscheckar (januari -13). Urval och prioriteringar har skett. Identifieringen har skett i första hand genom det redan existerande kontaktnätet av SME i resp. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

2 region, men också genom möten, hemsidorna, nyttjande av den egna delägargruppen som informationskanal. Vid årsskifter hade för samtliga 160 Innovationscheckar avtalat tecknats med lika många företag. Projektplaner har samtidigt upprättats. Med utgångspunkt i dessa projektplaner visar det sig att företagens egna kompletterande finansiering i form av tid, material, köpta externa tjänster och resor, omkostnader uppgår till i genomsnitt 4,1 gångar värdet av Innovationscheckarna. Totalt har företagen i sina projektplaner beräknat projektinsatserna inkl. I-checkarna till knappt 66 Mkr. IUC Nätverket jobbar i enlighet med IUC-Processen och använder den även för vår uppföljning och mätbarhet. Bilden summerar förloppet under 2013 med de 160 Innovationscheckarna. Innovationscheckarna har fördelats över hela landet genom de regionala IUC-bolagens verksamhet. Minst 5 SME och som mest 13 SME i en region (för region se bilaga 1 regionkarta) har tilldelats innovationscheckar under SME företagen har fördelats på totalt 38 olika branschklassningar (SNI kodat) med tyngpunkten för tillverkande företag inom olika branscher. Innovationschecken i sig innebär att SME ska ges möjlighet att i sitt utvecklingsarbete kunna köpa externa kompetenser/tjänster för att förstärka och genomföra sitt innovationsprojekt. Detta har skett genom att Institut, universitet/högskolor och konsulter har involverats ibland var för sig och ibland i IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

3 kombinationer. I den hittills gjorda utvärderingen dominerar nyttjandet av specialiserade konsulter (ca 54%), men flera institut och universitet/högskolor har också helt eller delvis varit engagerade (ca 27% Institut och 15 % Universitet/Högskolor). IUC Nätverket har jobbat enligt den utvecklade 8-stegsmodell där det regionala IUC-bolagets coach /projektledare har: 1/ identifierat innovativa företag 2/ medverkat i urval och prioriteringar 3/ genomfört Tillväxtanalys i företaget 4/ initierat arbetat med projektplanen och avtalet. 5/ genomfört kontroller 6/ utbetalning för genomförande av projekt 7/ innovationscoachning Projektledarna/coacherna har i sina roller exempelvis bistått företagen i att söka lämpliga externa kompetenser där företagen inte alltid har haft kännedom eller kontaktnät till dessa. Även sammanförande av tänkbara samarbetspartner har coacherna bidragit med. Coacherna har också upplevt sig fungera som företagens bollplank i olika frågor. I vissa fall har coacherna även medverkat som projektledarstöd i företag där de egna resurserna varit begränsade eller där man kunnat bidra med att utföra mindre analyser och delta i att utveckla affärsmodeller. 8/ uppföljning och utvärdering avslutar projektet. Kännedom om Innovationschecken varierar från region till region, men har byggt på nyttjande av flera olika kommunikationsvägar där den för IUC Nätverket väsentligaste varit tidigare kännedomen om SME i den egna regionen och den status på utvecklingsfrågor som finns i företagen. Andra vägar har varit: företagsbesök, hemsidasinformation, nyhetsbrev, -utskick, nyttjande av befintliga nätverk, genom regionala samarbetspartners till IUC-bolagen och genom andra projekt typ Industriell Dynamik, Träregion Småland m.fl. Nedan visas ett urval av de samlade resultaten som fångats upp i den uppföljning som genomförts med vart och ett av de företag som tilldelats en Innovationscheck under Samtliga uppgifter är inhämtade genom intervjuer med eller besök hos företagen när projekten är avslutade eller när de befunnit sig i slutskedet. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

4 53 % har kommit så långt att produkten/tjänsten är till stor del eller helt mogen för marknaden 71 % säger att projektet helt eller till stora delar lett till ökad tillväxt i verksamheten 63% ser att det gett helt eller i stora delar ökat möjligheterna att växa på exportmarknader 37 % av projekten skulle inte ha inletts utan Innovationschecken 69 % anser att de har behov av att gå vidare med ny ansökan för att fortsätta utvecklingsarbetet Hela 95 % anser att I-checkmodellen som använts varit enkel att jobba med 93% berömmer den roll som IUC visat som distributör i att stödja företagen till Innovationschecken Ca 53% har etablerat nya kontakter med FoI-systemet som de inte hade tidigare. (se mer statistik och detaljer i avslutande sammanställningen) IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

5 Tilldelning och fördelning av Innovationscheckar IUC IUC Nätverket tilldelades inledningsvis genom beslut i slutet av december 2012 totalt 80 Innovationscheckar á 100 kkr att fördela/distribuera till innovativa SME. I den modell som IUC Nätverket tillämpar sker alltid en initial identifiering (ID) av innovativa SME i respektive IUC-bolags region. Dessa samlas upp i en databas för kontroll och urval (om fler än tilldelad volym). Redan i januari månads slut (2013) fanns mer än 200 identifierade företag i databasen. Under våren 2013 prioriterades i första hand mellan dessa >200 SME så att 80 företag + reserver valdes ut, kontrollerades av både IUC och VINNOVA, och vid OK gå vidare till att utarbeta projektplan och skriva på ett projektavtal. En Tillväxtanalys, IUC Databas TBN, genomfördes också i vart och ett av företagen för att säkerställa status, potential och förmåga att driva och genomföra ett innovationsprojekt. Redan under senare delen av våren framförde IUC Sverige önskemål om att få ytterligare tilldelning av Innovationscheckar, särskilt då ett flertal företag med mycket goda innovativa projekt slussades till de båda andra utsedda distributörerna för Innovationscheckar ett 30 tal företag förmedlades. Vid en sammanställning i slutet av sommaren 2013 fanns fler än 300 SME i identifikationsdatabasen. Önskemål om ytterligare Innovationscheckar framfördes åter igen och möttes med ett positivt besked från VINNOVA. IUC Nätverket fick möjlighet att distribuera ytterligare 80 Innovationscheckar under senhösten Beskedet kom 1/ och ett mycket intensivt arbete med att välja ut, kontrollera, projektplanera och avtala med utvalda SME genomfördes. Fram till slutet av december 2013 hade samtliga 160 Innovationscheckar för 2013 avtalats och projektplaner fanns framtagna. Många projekt från de senast tilldelade volymen av Innovationscheckar inleddes först vid årsskiftet Fördelningen av Innovationscheckar är utspridd över hela landet med en mycket jämn fördelning med mellan 5-13 Innovationscheckar inom vart och ett av de regionala IUC-bolagens regioner. Där regioner korsar varandra har samordning mellan IUC-bolagen skett, så att någon har varit den som har det regionala coachnings och uppföljningsavsvaret. Mål Huvudmålen vid distribution och urval är flerfaldigt: - Att stimulera och skapa möjligheter till innovationsinsatser i ett större antal SME i syfte att bidra till ökad konkurrenskraft - Att nå SME som normalt inte har regelbundna kontakter med FoU-systemet (universitet, högskolor, forskningsinstitut). IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

6 - Att vidareutveckla IUCs 8-stegsmodell för att genomförande av rollen som nationellt distributör av Innovationscheckar till industriella SME. - Att initiera ett tidigt innovativt arbete i SME kan direkt eller på sikt leda till att produkter och tjänster når marknaden (kommersialiseras). Målgrupp SME, där ny kunskap eller ny teknik söks för nya innovativa varor, processer eller tjänster är den primära målgruppen. Bransch och verksamhetsområden begränsades inte. Företagens tillväxtpotential samt intresse och vilja att utvecklas på befintliga eller mot framtida internationella marknader är huvudfokus. Tillväxtanalysens resultat (IUC Databas TBN ) Vid vart och ett av de utvalda företagen har en Tillväxtanalys genomförts i syfte att värdera företagens status och strategiska riktning inför arbete med innovationsinsatser. Analysen har återrapporterats till företagen i rapportform som ett underlag för framtida fortsatt strategiskt arbete. Parallellt med den strategiska värderingen har också en prioriteringvärdering av vilka de 3 viktigaste faktorerna för företagets tillväxt diskuterats och beskrivits. I diagramet nedan finns samtliga företag som tilldelats Innovationscheck under 2013 samlade, samt ytterligare 3 som i ett senare ske valts bort eller tackat nej, men som värderats i samband med beslut om Innovationscheck Värt att notera är att det i denna utvalda målgrupp är mycket högre prioritet på produktutveckling som tillväxtfaktor än i den nationella jämförbara gruppen av SME (den omfattar företag). IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

7 Utvärderings genomförande Utvärdering som du nu läser har genomförts i 2 delsteg under Den grundläggande utvärderingen görs alltid av samtliga företagsprojekt när de är avslutade eller i ett sent skede av pågående projekt. Detta görs webbaserat i ett standardiserar underlag där intervjuer med ansvarig vid företaget sker samt en egenutvärdering av projektledaren. Kompletterat har ett riktat frågebatteri tillställts projektledarna inför denna slutrapport. I avsnittet utvärderingens resultat finns sammanställningar av de inmatade och insamlade uppgifterna hämtade från de genomförda Tillväxtanalyserna under 2013 (samtliga 163), inhämtade fakta om företagen, intervjusvaren från företagens kontaktpersoner och de regionala projektledarna egna synpunkter. Detta arbetssätt är en del av IUC Nätverkets 8-stegsmodell. En första sammaställning av inhämtade synpunkter gjorde med totalt 127 stycken (140625). Den har därefter byggts på med ytterligare intervjuer inför slutrapporteringen av uppdraget. Totalt ska samtliga 159 aktiverade och genomförda innovationsprojekt ha utvärderats. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

8 Utvärderingens resultat Utvärderingen som har genomförts i 2 etapper, den första i juni 2014 som omfattar 127 Innovationscheckar i lika många företag och den senare med avslut inför slutrapport september 2014 där ytterligare 32 företag ingår. Endast 1 företag av de 160 har utgått då de i ett sent skede tackade nej till genomförande av det planerade projektet. Nedan följer en sammanställning av samtliga svar inklusive de kommentarer som företagens kontaktpersoner respektive projektledarna har noterat. Basdata Företag De företag som omfattas av utvärderingen finns listade i bilaga 2. Branscher I vårt system registreras företagen enligt SNI koderna på 2-stegsnivå. Vi kan konstatera att bland de 163 företagen där Tillväxtanalys genomförts finns företagen registrerade i med 234 SNI-koder, vilket innebär att några företag bedriver verksamheter inom flera olika klassificeringsområden. Totalt finns företagen utspridda över 38 olika SNI-koder (av 81). Dominerande är: SNI 25 Tillverkning av metallvaror, ej maskiner & apparater SNI 28 Tillverkning övriga maskiner SNI 46 Parti- och provisionshandel (ej motorfordon) SNI 71 Arkitekt och teknisk konsultverksamhet SNI 31 Tillverkning av möbler 33 stycken 25 stycken 23 stycken 19 stycken 13 stycken I gruppen finns även något eller några företag som har verksamhet klassad som Vetenskaplig FoU, Reklam och marknadsundersökning, Förlagsverksamhet, Finansiella tjänster, Underhållningsverksamhet. Det handlar om 1-3 företag i dessa grupper men visar på spännvidden i innovationsarbetet. Nyttjande av samarbetspartners Utifrån inhämtade svar från projektledarna /-coachern har en enkel statistik sammanställts som ger en fingervisning av hur fördelningen ser ut av vilka externa samarbetsparter som företagen nyttjat i sina projekt. Från 72 rapporterade svar ser vi att externa konsulter ofta med specialisering inom det område som företaget bedriver sin utveckling i dominerar. Nyttjande av instituten har precis som universiteten/högskolorna en spridning mellan flera olika aktörer. Bland Instituten tycks SP dominera, men där finns Mefos, Ivf, Novacast och Acreo också representerade. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

9 Antal svar - totalt 98 st Annan 0 Storföretag Konsult 2 53 Antal svar - totalt 98 st Univ./Högskola 15 Institut Företaget är ett: Fördelningen av företagen i kategorier visar oss att: Företaget huvudinriktning är: IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

10 Företagarnas syn Svaren baseras på intervjuer med företagens kontakpersoner, vissa genomförda på plats anda per telefon.( I samtliga tabeller finns jämförelsegenomsnitt med pilotprojekt 2012) Avtalet och genomförande (företagarnas svar) I vilken utsträckning har. Snitt (2012 pilot) Vet ej Stor Medel Liten a/...genomförandet överensstämt med avtalet? ,29 (4,44) b/...projektet följt tidplanen? ,64 (3,28) c/...de kontakter med FoU- som planerade också tagits? ,33 (4,42) d/...fou/externa-kontakten svarat upp mot önskemålen/förväntningarna? ,43 (4,54) e/...det varit enkelt att komma fram till avtalet? ,69 (4,62) f/...stödet från IUCs coach/projektledare varit tillräckligt för ert innovationsarbete? ,47 (3,17) g/...i-checkmodell som vi använt varit tillräckligt enkel? ,74 (4,92) Till svaren har kommentarer från många av de intervjuade noterats. Ett urval av dessa säger exempelvis: Kommentar frågorna a) Företaget har genomgått en stor organisationsförändring som inneburit ändrad ägarbild, uppstart av nytt bolag och försäljning av bolagets konsultverksamhet. Allt detta har gjort att tid ej funnits att genomföra planerat projekt men fortsatt intresse finns att genomföra projektplanen. Allmän kommentar: Projektet har lett fram till att prototyp visat sig fungera och funktionen verifierats. I vissa avseenden har kapaciteten blivit bättre än vad som förväntats. Företaget ser dock att vissa tekniska specifikationer bör förbättras. Buggfixar och justeringar samt optimeringar kan halvera produktpriset och samtidigt minska storleken till en fjärdedel. Projektet är pågående, utveckling klar, offerter lämnade på tillverkning av komponeter. Med IUCs hjälp har utvecklingen tagit en annan vändning, vilket snabbat på genomförandet. IUC har genom sitt kontaktnät hittat andra partners, som redan haft kompetens inom området. Företaget har i samarbete med offentlig FoU-partner tagit fram material med de korrosionsegenskaper som kunder vill ha. Utvecklingskostnaderna har blivit mycket större än förväntat därför låg uppfyllnad, man har helt enkelt inte haft tillräckligt med egna medel att skjuta till. Resultatet av genomförandet har varit mycket gott och produkten finns nu ute på marknaden IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

11 b) Projektet har förskjutits i tid då projektpartner/företag bl.a. bytt VD Den tekniska utrustningen fungerade till en början inte som den tekniska specifikationen var. En del utvecklingsarbete blev nödvändigt varför projektet blev något försenat. Projektplanen följs bra. Prototyp blir färdig början av april och ska därefter testas av en kund. Tyvärr så drabbades projektet av stora förseningar. Först på grund av att vi fick en stor order som krävde väldigt mycket av vår tid i ett skede där vår underleverantör behövde stöd och anvisningar från oss för att komma vidare och sedan har det blivit ytterligare försening på grund av att underleverantören har fått ett större uppdrag från en annan kund. Företagsledaren (projektledaren) drabbades av svår sjukdom vilket medfört att projektet inte kunnat drivas med full och planerad insats. Universitetet har också förändrat sin organisation vilket också påverkat att tidsplanen ej kunnat följas. Tidsplanen är svår att hålla, då vi fått en stor ökning av andra arbeten. Tidplanen har fördröjts av vårt (företagets) resursbrist, personal som måste finnas med för att dokumentera rutiner. Förseningar pga ekonomiska problem hos finskt partnerföretag. Satsning på nya företag har gjorts med gott resultat. Dubbla VD-byten under 2013 har gjort att projektet haltat. Projektet genomfördes snabbare än tidplan. Tidplanen har dragit ut mer än planerat beroende på hög arbetsbelastning och att tekniska lösningar i maskiner varit svårare att genomföra, än planerat. Lösningar på problemen har testats och nu finns förslag framme som kommer att genomföras under hösten. Utöver FoU kontakterna skall tester och myndighetsgodkännande göras. Här har processen dragit ut mer på tiden än beräknat. Anledning tros vara att man med pyroteknisk teknik kan åstadkomma samma verkan som med krut och dynamit teknik. Några test eller verifieringsvillkor finns inte för detta och måste troligen skapas för att godkänna tekniken. Projektet har försenats p.g.a. fördyringar och att företaget inte kan ta kostnaderna i detta läge då det är lite svagt på marknaden. Tidplanen har försenats på grund av stor orderingång c/ Försening har gjort att vi inte tagit kontakt med SP De låga siffrorna beror på att andra pågående projekt varit tidskrävande så att företaget haft problem att tillsätta de resurser som behövs men tror att detta projekt kommer att betyda stora framsteg i industriellt byggande för företaget med kransleverantörsnätverk när insatsen är slutförd. FoU insatsen ligger i slutfasen av projektet och är därför inte genomförd ännu. planerade kontakter SP och Novacast båda nyttjade d/ I vissa lägen har det varit svårt för entreprenören och inköpt forskare ha samma IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

12 syn på tid och tidplan. Den industridesigner som IUC rekommenderade har gjort ett mycket bra jobb och har tagit ett helhetsgrepp kring design, funktionalitet, montering och producerbarhet Ett klockrent projekt där checken använts för att köpa en studie, av det egna systemet, från SP. Studien ger dels kunskap om befintligt system men framförallt kompetens att använda i nästa generations system! Med FoU avser vi i detta fall externa kontakter inom design, arkitektur samt marknadsutvecklare. Tester och prover har genomförts av SP. Under projektets gång har metoder och provningar utökats. Inga FoU -kontaketer ingick i projektet. Endast externa konsulter med spetskompetens. Företaget har etablerade FoU-kontakter sedan tidigare projekt. Projektet har etablerat kontakter med Swerea Mefos Företaget har lagt stor vikt vid att hitta rätt material. FoU kontakterna som tagits har varit mycket behjälpliga i att hitta befintliga material och lämpliga leverantörer av detta. F.n. arbetar men med ett Japanskt företag, där tester visat på gott resultat. e/ Mycket enklare än vi trodde Checken har verkligen gett oss möjlighet att snabbt utveckla produkten och gjort det möjligt att utveckla längre än vi först planerade. f/ Vi har inte utnyttjat möjligheten att använda IUC fullt ut så som vi blivit erbjudna. Information om pågående projekt har lämnats löpande. IUC har inte involverats i utvecklingsarbetet, då aktörer för genomförande snabbt identifierades när diskussioner om att ev. få en check. Genomförandet och tester har skett med den externa part som anlitats. IUC har inte aktivt deltagit. Utan stöd från Industrieell Dynamik & IUC Väst hade jag aldrig försökt söka dessa medel. Företaget har haft behov av IUC:s kontaktnät för att identifiera och föreslå kompletterande kompetenser för innovationsprocessen och projektstyrning. IUCs projektledare har levererat detta. g) Vågar släppa loss och ta de steg som man inte annars vågar ta. Pengarna underlättar att man vågar satsa. En mycket bra och enkel modell som attraherar småföretagare och driver innovation. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

13 Innovationscheckens betydelse för företaget (företagarnas svar) Har företaget tack vara Innovationschecken Inte alls En del I hög grad Vet ej ) (2012-pilot Snitt a/...kommit igång med ett innovationsarbete som de normalt inte skulle gjort? b/...skaffat nya/fler kontakter med FoU-aktörer än de tidigare hade? ,8 (3,8) 3,53 (3,84) c/...gått vidare med ett internt fortsättningsprojekt? ,06 (4,04) d/...valt att göra en ansökan om medel för ett 2,7 (3,48) fortsättningsprojekt? e/...nått resultat som innebär att produkten /tjänsten är 3,69 (3,32) mogen för marknaden? f/...nått ökad möjlighet till tillväxt i verksamheten? ,02 (4,08) g/...bättre möjligheter att växa på exportmarknader? ,67 (4,08) Kommentarer till frågorna a/ Kanske men inte så omfattande och så genomarbetat Projektet hade med all sannolikhet kommit igång ändå, men inte med det tempo och den projektstyrning som nu skedde. Sannolikt hade man också tagit en del genvägar utan projektmedel (t ex med manualer) Skulle inte påbörjat detta projekt annars Sannolikt hade man bedrivit projektet utan extern finansiering, men då hade projektet dragit ut på tiden. osäkert om man dragit igång i-checken blev gnistan som fick fart på projektet Har likt andra företag fått ett incitament att komma igång med viktigt utvecklingsarbete! Istället för att detta skjuts på framtiden! b/ Skapat kontakter med nya underleverantörer Har tidigare aldrig nyttjat extern kompetens inom industridesign, blev bra! Har bl. a fått mycket bra kontakter på energiteknik på SP i Borås. c/ Ännu oklart då första steget inte är klart. Kan bli aktuellt att utveckla en större modell av denna brygga Nästan i mål med projektet - fortsättning kan bli aktuell Jobbar parallellt med ett annat projekt kring materialval på originalbrickan Idag finns en mockup i papp, ev kommer att tillverka en i plåt internt designprojekt påbörjat inom annat område Kan mycket väl vara aktuellt med fortsättningsprojekt IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

14 Finns planer på att utnyttja den nya tekniken för övriga 8 maskintyper Men redan nu är det klart att det blir mera köp med egna medel. d/ Någon ny ansökan har inte skrivits då jag inte var medveten om att möjligheten fanns. Kommer att söka medel för vissa delar Kostnaderna för hela projektet utöver checken har tagits av företaget. Att hitta rätt material och testa detta är kärnfrågan för att kunna gå vidare i utvecklingsarbetet. Det kommer att ta betydligt längre tid än företaget räknat med. Företaget har inte sökt ytterligare utvecklingsmedel. Behovet är stort och skulle möjliggöra ytterligare tester och verifieringar, vilket skulle vara en öppning att komma ut på marknaden. Diskussioner pågår om ev. söka FoU-kort avancerat och genomföra tester via SP. Fortsättningsarbetet för utveckling av färdig produkt har finansierats med egna medel. I-Checken var den igångsättningskick vi behövde. För att snabbt komma fram har vi inte valt att söka ytterligare kapital. Checken fick oss att snabbt ta beslut att sätta igång ett projekt som diskuterats en tid. Projektet har tills nu kostat betydligt mer än planerats, främst beroende på godkännande från myndigheter. Behov och efterfrågan finns från marknaden. Konsultcheckansökan mot VGR har godkänts. Beslut att söka vidare stöd finns men ingen ansökan gjord Kan bli aktuellt med fortsättningsprojekt Intresserad av finansiering om man går vidare med fortsättningsprojekt Har inte hittat finansiär att söka hos, men ser behov av ytterligare finansiering. Innovationschecken är väldigt bra som "kickstart" men vi efterfrågar ett "steg 2" med en större budget även för utrustningar/material och som kan medfinansieras med egen tid för att nå hela vägen ut på marknaden. En ytterligare finansiering är önskvärd, men vi har inte hittat någon finansiär att söka hos. Har gått vidare med fortsättningsprojekt men finansierar det själva Forskarresultatet ligger till grund för utvecklingsarbete, men det är en bit kvar till färdig produkt. I nästa läge söks utvecklingscheck e) Företaget har en bit kvar innan marknadsaktiviteter är aktuella men kontakt har etablerats med väsentliga intressenter som bara väntar på färdigställande av produkten. Under projekttiden har resultat kunnat påvisas som verifierar att produkten är mogen för marknaden. Skarpa tester påbörjade Utrustningen finns framtagen som en prototyp. Denna kommer att testas och utvärderas av kunder. Efter detta kommer eventuella förändringar att ske och därefter en noll-serie att tillverkas. Hoppas på beställning av produkter innan sommaren. Offerter ute. Produkten finns nu ute på marknaden. Företaget har utvecklat produkten och erhållit en miljonorder från XX på den. Detta ger en ökad tillväxt för företaget och möjlighet till att nå exportmarknaden. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

15 Har redan 3 produkter ute för uthyrning Är ute till försäljning Väggkonstruktionen som utvecklats har gått i produktion. Första kund finns Skolprojekt som efterfrågar just det vi kan erbjuda med påvisad ljuddämpning Redan nu ett steg närmare marknaden, men inte färdigt Om alla bitar faller på plats, kommer man att kunna marknadsföra den nya produkten inför nästa säsong. Genom en mer omfattande maskinutveckling än planerat, så har den färdiga produkten inte kunnat tillverkas, mer än i prototypversion. En för marknaden klar produkt beräknas i slutet av året. Potentiella kunder har vidtalats och intresset är mycket stort. Fortsättningen innebär att nytt koncept etableras på marknaden under våren/hösten Projektet med spännduksväggar har genererat nya produkter/affärskoncept inom helt andra områden. XX har sökt ett fortsättningsprojekt på samma tema, där YY kommer att samverka. Projektet har skapat en produktfamilj och en produkt är klar för marknaden. Under hösten 2014 räknar med att hela produktfamiljen finns på marknaden f/ Projektet är en förutsättning för att komma in på ett nytt marknadssegment. Sannolikt ingen stor produkt, men ett viktigt komplement till övriga produkter Produkten har lanserats på marknaden och nått mycket bra resultat. Nyanställning har skett och nu står export närmast på agendan. Har ännu inte sett slutresultaten av insatsen. Ser positivt ut. Kommer att nyanställa våren Om utfallet blir det önskvärda kommer det att leda till tillväxt Finns redan tecknade orders Företaget bedömer att man ökar sin konkurrenskraft i och med de förbättringar som åstadkoms i projektet Projektet har varit en pusselbit i förutsättningarna för att kunna växa Projektet har -trots att det inte ännu slutförts - övertygat om att produkten ger högre verkningsgrad, avsevärt lägre pris och att marknadspotentialen är global och stor. Projektet har medfört att företaget nått kunder och skapat stora förväntningar hos dem. Under slutet av år 2014 beräknas första leveranserna ske. Med resultatet som förväntas kommer det att öppna för nya marknader g) Företaget vill gå vidare med projektet men ekonomiska resurser saknas. En ansökan om Forska & Väx-pengar har ej beviljats och f n ligger projektutvecklingen nere. Testanvändningen verifierar en stor kostnadsbesparing och projektet bedöms ha en stor affärsmässig potential Utöver Norge, finns nu även intresse från Polen Projektet ger möjlighet till export men pga kostnader för certifieringar etc visat sig vara högre än väntat så kan vi inte gå vidare just nu. Exportmarknaden handlar till större delen om att hitta korrekt agent. Anser mer att det är företagets hela sortiment som lockar kunden. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

16 Gigantisk marknad på sikt då målgruppen utgörs av flera miljoner europeiska användare - i startläget endast svensk målgrupp Kunder vill att företaget med den nya produkten skall etablera tillverkning i Kina och USA. Till att börja med kommer leveranser till Kina ske från Sverige. Avtal om leveranser finns med flera av de största biltillverkarna i världen. Intresset för produkten hos potentiella kunder blev enormt bra och dessa skrev snabbt avtal om leverans. Företagets kortsiktiga problem är produktionskapacitet. Man har investerat i ny produktionslinje och kommer att investera i ytterligare maskiner. Ser intressant marknad i Turkiet och USA bland annat Jobbar på avtal med Norge och Danmark Norgekund intresserad av taklösningen IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

17 Företagets/företagarens syn på Innovationschecken (företagarnas svar) Snitt ( 2012 pilotproj.) Vet ej I hög grad En del Inte alls a/ Skulle företaget ha startat innovationsprojektet utan checken? b/ Har hanterandet av checken varit enkel och smidig för företaget? c/ Har :- inneburit att företaget kunnat inleda innovationsarbetet? d/ Har IUCs roll att erbjuda och stödja företagen med avtal och kontakter uppfattats som positiv? e/ Har I-checken underlättat framtida kontakter med FoU-aktörer? ,95 (2,92) ,77 (4,92) ,51 (3,96) ,74 (4,76) ,96 (4) Kommentarer till frågorna a/ Vi hade startat projektet, fast långt senare Innovationschecken har möjliggjort en betydligt snabbare utveckling av den nya produkten och en trygghet för oss att börja projektet tidigare än planerat. I-checken gjorde att vi kom igång betydligt tidigare än planerat. Utvecklingen kom igång tidigare och utvecklades längre än vad som var planerat från början. Arbetet startades tidigare än planerat. Tester hade kanske kommit igång. Allt har gått fortare tack vare checken Projektet hade troligen fortsatt skjutits på framtiden, checken fick oss att starta upp direkt. Företaget hade eventuellt påbörjat utvecklingsarbetet, dock hade detta gjorts när tid och pengar funnits. Processen hade definitivt tagit längre tid. Genom checken har IUC fått möjlighet att påverka tiden, genom mer strukturerade och regelbundna projektmöten. Företaget säger sig ha fått en bra utbildning i hur man driver projekt och få ökad effektivitet i sitt normala arbete genom detta. Företaget hade nog startat upp utvecklingen, men troligtvis senare än vad som nu var fallet Utveckling av den nya maskinen hade troligen kommit igång, fast senare. Det hade definitivt tagit längre tid än vad planen är nu. Ytterligare stöd kommer sökas för fortsatt utveckling. Mycket möjligt att de startat utan check men det hade inte skett nu och inte lika kraftfullt. Produkten har funnits i tankevärden en längre tid. En av kunderna har gjort en omfattande teoretisk beräkning på hur livslängd i ett blybatteri kan förbättras betydligt. Problemet har varit att tillverka produkten seriemässigt till ett IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

18 konkurrenskraftigt pris. Utan checken skulle troligen inte projektet kommit igång. Företagets likviditet har varit och är ansträngd. För att öka omsättning och lönsamhet är det nödvändigt att utveckla nya koncept. I-checken gav företaget möjlighet att starta upp och utveckla det nya konceptet och förhoppningen är att det kommer att förbättra ekonomin i företaget. Tankar kring utveckling har funnits under längre tid, men inte tagit fart. Med checken fick man ett incitament att påbörja arbetet och att leva upp till den tidsplan som fastlagts. b) Väldigt nöjd med enkelhet och flexibilitet Enkelt serverat från såväl Vinnova som IUC c) Innovationsarbetet har inletts. Positivt resultat. Brist på ekonomiska resurser har gjort att fortsättningsvis så vilar projektet. Pengarna har gjort att produktutvecklingen startades/genomfördes. Hjälper till att förkorta processen betydligt Pengarna har gett en injektion att komma igång, vilket skett tidigare än planerat. I-checken är en bra startmotor för utveckling av produkter. Utveckling som är finansierad blir prioriterad speciellt om det finns en "skarp" order att nå. Citat: "utan I-checken skulle vårt projekt troligtvis fortfarande varit vilande och ej uppstartat". Iden bakom den färdiga produkten har funnits sedan tidigare. Man har dock inte tagit första steget att komma igång, då man vet att det medför vissa kostnader i initialskedet, utan att veta om man kan komma vidare. Nu har man fått stöd för det första steget och ser att det finns en möjlighet och då är man beredd att ta kostnaderna för fortsatt utveckling själva. Man har lagt väldigt mycket pengar på att ta fram ny produkt, tyvärr har man råkat ut för dödfall inom företaget vilket har försenat allt. Har fungerat mycket bra och tagit företaget ett ordentligt steg i rätt riktning med en fart som inte hade funnits där utan I-checken. d) IUC har initialt medverkat, i övrigt har företaget skött kontakterna Utöver checken så har IUC också varit en mycket bra part i projektledningsprocessen. IUC ordnar allt det administrativa, perfekt! Även tips med kontakter har varit bra. Företaget hade sannolikt startat projektet även utan checken men inte med den intensitet och det värdefulla stöd som IUC kunnat ge. 2-3 nya underleverantörer e/ Företaget har ett långvarigt samarbete med LTU kring optisk avläsning och positionering. Samarbetet har resulterat i att företagets produkt har unika kvalitéer och klarar svåra miljöer. Framförallt inom CE-märkning. Mer positiv till att det faktiskt finns möjligheter. Hade aldrig ens sett att det finns IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

19 sådana här pengar. I-Checken har gjort att de fått kontakt med fler FoU-aktörer som de tidigare inte känt till Vi vet nu bättre om vilken väg som skall tas för att nå FoU kunskap. Kontakt har knutits med akustikexperter på SP i Borås och på Swerea. Vi vet nu bättre om vilken väg som skall tas för att nå FoU kunskap. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

20 Projektledarnas /-coachernas svar Värderingar Om Innovationschecken a/ Är det intressant för företagen för att komma vidare meds sina innovationer? b/ Den kräver IUCs medverkan för att precisera, avtala, stödja med kontakter,följa upp? c/ Finns det behov att kunna gå vidare med en större ansökan/bidrag för fortsatt arbete? d/ Är kraven (avtal, inga betalningsanmä rkningar och genomförd tillväxtanalys) OK? e/ Har koppling att nyttja FoUsystemet medfört att nya samarbeten etablerats? f/ Har FoUsystemet svarat upp mot de framställda behoven på ett relevant sätt? Inte alls begränsad Delvis rel. Stor I hög grad vet ej Jämförande genomsnitt mellan svaren vid pilotprojektet 2012 och svaren 2013 visar (fråga f/ fanns ej med vid utvärderingen av pilotprojektet 2012): Snitt Snitt 2012, pilot 1 0 Fråga a/ Fråga b/ Fråga c/ Fråga d/ Fråga e/ Fråga f/ IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB på uppdrag av VINNOVA 27 juni 2014 IUC Sverige AB har på uppdrag av VINNOVA under 2013, uppdelat i två uppdrag,

Läs mer

UTVÄRDERING. INNOVATIONSCHECKAR Industriella SME 2014. Utförare IUC Sverige AB. September 2015

UTVÄRDERING. INNOVATIONSCHECKAR Industriella SME 2014. Utförare IUC Sverige AB. September 2015 UTVÄRDERING INNOVATIONSCHECKAR Industriella SME 2014 Utförare IUC Sverige AB September 2015 IUC/mh, 2015 Utvärdering Innovationscheckar 2014, 150909 1 Innovationscheckar 2014 utvärdering av genomfört uppdrag

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Finansieringsmöjligheter 2017

Finansieringsmöjligheter 2017 Finansieringsmöjligheter 2017 Listan är ej en komplett sammanställning. Den kommer att fyllas på allteftersom nya finansieringsmöjligheter kommer till min kännedom. Stämmer någon in på din idé, behöver

Läs mer

Hur finansierar jag min idé?

Hur finansierar jag min idé? Hur finansierar jag min idé? Heléne Öhrvall, Innovationsansvarig Almis vision Vår vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Almi Västs uppdrag är att stötta

Läs mer

Till dig som rådgivare i det offentliga stödsystemet

Till dig som rådgivare i det offentliga stödsystemet Framtagning av strategi för affärsstrategisk hantering av immateriella tillgångar 1 Till dig som rådgivare i det offentliga stödsystemet Underlag för att utarbeta en strategi för immateriella tillgångar

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter

Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Svenska småföretags syn på innovationer och FoU hinder och möjligheter Sammanfattning och slutsatser SEB och VINNOVA har låtit genomföra en undersökning bland små- och medelstora företag i Sverige för

Läs mer

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016

Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om Idéslussar i kommuner utvecklingsprojekt 2016 Frågor och svar om utlysningen. Frågorna har delats in i fyra underrubriker; Innan du ansöker, Bedömning av ansökan, Under utvecklingsprojektets

Läs mer

Pilotprojekt Innovationscheckar utvärdering av genomfört pilotprojekt

Pilotprojekt Innovationscheckar utvärdering av genomfört pilotprojekt Pilotprojekt Innovationscheckar utvärdering av genomfört pilotprojekt - ett samverkansprojekt Vinnova IUC Sverige AB Bakgrund Vinnova och IUC-Nätverket, genom IUC Sverige AB, kom i maj 2011 överens om

Läs mer

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar

Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar Förslag till ett statligt stött inkubatorsystem & stimulans till affärsänglar 1. Utgångspunkter Tillväxtföretag behöver tillgång till både kompetens och kapital för att utvecklas. Därför krävs en väl fungerande

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Hållbar Produktutveckling kan det vara något?

Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Hållbar Produktutveckling kan det vara något? Vill ni få fler gäster? Vill ni tjäna mer pengar på besökarna? Vill ni få en större eller jämnare beläggning? Vill ni samarbeta för att öka områdets attraktion

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift

Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser Till Länsstyrelsen Västra Götalands län Göteborg. Underskrift Ansökan om utvecklingsmedel till tidiga insatser 2010 Till Länsstyrelsen Västra Götalands län 403 40 Göteborg Sökande Huvudman Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) Adress Postnummer Box 5073 402 22

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

Projektplan Industriell Dynamik

Projektplan Industriell Dynamik Projektplan Industriell Dynamik Innehåll 1. Information om projektet... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Avgränsning och utveckling... 2 1.3 Projektets syfte... 3 1.4 Projekt tid... 3 2. Projektets mål... 4 2.1

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015

Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Kvartalsrapport 1 januari 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 1,7MSEK (1,4) Rörelseresultatet blev - 1,8 MSEK (- 1,7) Rörelsemarginalen blev - 106% (123,5%) Periodens resultat efter skatt uppgick

Läs mer

När idéer ska utvecklas och företag ska växa

När idéer ska utvecklas och företag ska växa När idéer ska utvecklas och företag ska växa Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och Almis vision är att skapa företag att utvecklas möjligheter för alla bärkraftiga idéer

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

VINNOVA. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/6151/FIN. Skickat: den 30 juni 2015 15:55 Till:

VINNOVA. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/6151/FIN. Skickat: den 30 juni 2015 15:55 Till: VINNOVA Från: VINNOVA Skickat: den 30 juni 2015 15:55 Till: 'n.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: N2011/6151/FIN, VINNOVAs slutrapportering av regeringsuppdrag avseende Innovationscheckar och innovationscoacher

Läs mer

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten

Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten 1 Regionala aktiviteter i KNUT-projektet 2010 Västernorrland & Västerbotten Innehåll: 1. Projektbeskrivning & information sid 3 2. Aktiviteter för intressenter/finansiärer sid 4 2.1 Regional referensgrupp

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning

Version 2005-09-12. Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag. Medlemskap och programforskning Version 2005-09-12 Värmebehandlingscentrum ett samarbete mellan IVF, KIMAB och medlemsföretag Medlemskap och programforskning Värmebehandlingscentrum för metalliska material (preliminär version) 1 INLEDNING

Läs mer

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår.

2. Sammanfattning (Max 300 ord)* Gör en kort sammanfattning där det mest väsentliga framgår. 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Organisationsnummer* Telefon Fax Webbplats Firmatecknare*

Läs mer

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo

RSK 677-2005. Utvärdering. Enheten för asyl- och flyktingfrågor. Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten. Lars Palo RSK 677-2005 Utvärdering Enheten för asyl- och flyktingfrågor Hälso- och sjukvårdsavdelningen Analysenheten Lars Palo Januari 2007 1. Förutsättningar Den 1 januari 1997 överfördes ansvaret för asylsökandes

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se

Datum: 20091123. Naturbruksgymnasiet Dingle hemsida: www.tillvaxtbohuslan.se Datum: 20091123 Diarienummer: SLUTRAPPORT Journalnr: 2008-4651 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan och

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor

IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Utbildningsdepartementet Registrator 103 33 Stockholm IVAs synpunkter på delrapporten från Utredningen om Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,

Läs mer

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna

Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna Stö d fö r lökalt inflytande i PRIO-pröcesserna I 2014 års PRIO-överenskommelse vill Regeringen och SKL att patienters, brukares och anhörigas delaktighet ökar individuellt och på organisationsnivå. Det

Läs mer

Innovationscheck SME-Institut-X-jobb

Innovationscheck SME-Institut-X-jobb Innovationscheck SME-Institut-X-jobb 2014-15 pilotprojekt Utförare i samverkan: IUC Sverige AB, RISE, KTH Oktober 2015 IUC/mh,or,2015 Utvärdering Innovationschecker X-jobb 2014-15 1 Modellbild för pilotprojektet

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur

Att söka projektmedel av Innovativ Kultur Att söka projektmedel av Innovativ Kultur I detta dokument finner du information om vilka som kan söka medel från Innovativ Kultur, vad man kan söka för, hur ansökan går till, vad den ska innehålla mm.

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)?

4. Finansiering (Max 150 ord) Hur, av vem och med vilka belopp har verksamheten finansierats hittills (även före företagets start)? 1 (5) Ann-Louise Persson, 08-473 30 38 Ann-Louise.Persson@VINNOVA.se Frågor i ansökan Sökande företag Företag* Telefon Fax Postutdelningsadress* Postnummer* Postort* Län Webbplats Organisationsnummer*

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region

Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Blir din idé nästa succé? Be om en utvärdering av experterna vid Produktledsteamet i din region Få din idé utvärderad av Produktledens experter Har du kommit på en ny innovativ idé, som många kunde ha

Läs mer

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova.

Om ett eller flera av ovanstående krav inte är uppfyllda bedöms inte ansökan. Komplettering av ansökan får endast ske på begäran från Vinnova. Q&A för hemsidan: Vad menas med formella krav? Formella krav är de krav som måste vara uppfyllda för att VINNOVA ska kunna bedöma en ansökan. I den här utlysningen ska följande krav vara uppfyllda: Koordinatorn

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer.

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer. sök nu! GRATIS! Missa inte din chans att utveckla din verksamhet genom att delta i ett EU-finansierat projekt. Horizon 2020 är ett EU-program som pågår mellan åren 2014 och 2020. Syftet är att stärka europeisk

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen

Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Sammanfattning av utvärderingen av BoU-satsningen Bakgrund Inom ramen för överenskommelsen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och regeringen om stöd till en evidensbaserad praktik (EBP) för god

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel

EU-PROJEKTGUIDEN. Guide för att söka EU-stöd. East Sweden EU-kontoret - Bryssel EU-PROJEKTGUIDEN Guide för att söka EU-stöd East Sweden EU-kontoret - Bryssel Innehållsförteckning Inledning... 1 EU-stöd... 2 Grundprinciper för de transnationella sektorsprogrammen... 3 Hur planerar

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning

Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Julmyra Horse Center framtidens hästhållning Hagar vid Julmyra Horse Center. Projektägare: Julmyras vänner, ideell förening Projektledare: Carin Barrsäter Kommun: Heby Dnr: 81 Jnr: 2011 2137 Projekttid:

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad

Vi skapar tillväxt i Västsverige. Sjuhärad Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Sjuhärad Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln

Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Coachning av mikroföretag inom livsmedelsbranschen som samarbetspartner för dagligvaruhandeln Projektetsbakgrund Handeln kan samarbeta med leverantörer av alla storlekar. Man ska emellertid kunna dra nytta

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Campus Värnamo 2015. Bakgrund

Campus Värnamo 2015. Bakgrund Datum 2011-01-27 Dnr 2010.192 Kommunledningskontoret Campus Värnamo Kommunstyrelsen Campus Värnamo 2015 Bakgrund Campus Värnamo startade sin verksamhet höstterminen 2007. Hösten 2006 och våren 2007 var

Läs mer

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se Finansiering, nätverk och kompetensutveckling Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar Sverige att ta fyra steg

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer