Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag"

Transkript

1 Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB 23 september 2014 IUC Sverige AB har under 2013, uppdelat i två uppdrag, verkat som nationell distributör av totalt 160 (80+80) Innovationscheckar till små- och medelstora företag (SME). Finansiär har varit VINNOVA. Huvudprojektansvarig har Vd för IUC Sverige AB varit, medan distribution till SME skett genom IUC Nätverket, totalt 15 regionala IUC-bolag, samt genom av IUC utsedda samarbetspartners. Uppdraget har i första hand varit riktat till befintliga industriella och industrinära SME med utvecklingsintresse av och potential för innovativa idéer. Arbetsmetodiken är utformad enligt en 8-stegsmodell som initialt togs fram i ett pilotprojekt under Mindre modifieringar har skett utifrån pilotprojektets erfarenheter, men modellen som togs fram har i interna och extern utvärdering visat sig möta de behov av enkelhet och snabbhet kombinerat med kontroller och avtal som väl överensstämmer med den situation som många SME jobbar under i sin vardag. Sammanfattning IUC Nätverket tilldelades under 2013uppdraget att verkas som nationell distributör av totalt 160 Innovationscheckar till SME. Fördelningsramen har varit uppdelat i 2 etapper med volymen 80 Innovationscheckar vid årets början och en kompletterande volym (ytterligare 80 stycken) från oktober Dessa senare tillkomna företag har slutfört sina utvecklingsprojekt under våren/sommaren 2014 eftersom de flesta innovationsprojekt har en projekttid om 6-8 månader total tid. Totalt har 159 av de 160 avtalade projekten genomfört den avslutande uppföljningen och utvärderingen (19/9-14). Efterfrågan i form av identifierade SME företag med innovativa utvecklingsprojekt har klart överstigit den tilldelade volymen. Exempelvis var fler än 200 SME identifierade som mycket intressanta redan efter 1 månad från beslut om Innovationscheckar (januari -13). Urval och prioriteringar har skett. Identifieringen har skett i första hand genom det redan existerande kontaktnätet av SME i resp. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

2 region, men också genom möten, hemsidorna, nyttjande av den egna delägargruppen som informationskanal. Vid årsskifter hade för samtliga 160 Innovationscheckar avtalat tecknats med lika många företag. Projektplaner har samtidigt upprättats. Med utgångspunkt i dessa projektplaner visar det sig att företagens egna kompletterande finansiering i form av tid, material, köpta externa tjänster och resor, omkostnader uppgår till i genomsnitt 4,1 gångar värdet av Innovationscheckarna. Totalt har företagen i sina projektplaner beräknat projektinsatserna inkl. I-checkarna till knappt 66 Mkr. IUC Nätverket jobbar i enlighet med IUC-Processen och använder den även för vår uppföljning och mätbarhet. Bilden summerar förloppet under 2013 med de 160 Innovationscheckarna. Innovationscheckarna har fördelats över hela landet genom de regionala IUC-bolagens verksamhet. Minst 5 SME och som mest 13 SME i en region (för region se bilaga 1 regionkarta) har tilldelats innovationscheckar under SME företagen har fördelats på totalt 38 olika branschklassningar (SNI kodat) med tyngpunkten för tillverkande företag inom olika branscher. Innovationschecken i sig innebär att SME ska ges möjlighet att i sitt utvecklingsarbete kunna köpa externa kompetenser/tjänster för att förstärka och genomföra sitt innovationsprojekt. Detta har skett genom att Institut, universitet/högskolor och konsulter har involverats ibland var för sig och ibland i IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

3 kombinationer. I den hittills gjorda utvärderingen dominerar nyttjandet av specialiserade konsulter (ca 54%), men flera institut och universitet/högskolor har också helt eller delvis varit engagerade (ca 27% Institut och 15 % Universitet/Högskolor). IUC Nätverket har jobbat enligt den utvecklade 8-stegsmodell där det regionala IUC-bolagets coach /projektledare har: 1/ identifierat innovativa företag 2/ medverkat i urval och prioriteringar 3/ genomfört Tillväxtanalys i företaget 4/ initierat arbetat med projektplanen och avtalet. 5/ genomfört kontroller 6/ utbetalning för genomförande av projekt 7/ innovationscoachning Projektledarna/coacherna har i sina roller exempelvis bistått företagen i att söka lämpliga externa kompetenser där företagen inte alltid har haft kännedom eller kontaktnät till dessa. Även sammanförande av tänkbara samarbetspartner har coacherna bidragit med. Coacherna har också upplevt sig fungera som företagens bollplank i olika frågor. I vissa fall har coacherna även medverkat som projektledarstöd i företag där de egna resurserna varit begränsade eller där man kunnat bidra med att utföra mindre analyser och delta i att utveckla affärsmodeller. 8/ uppföljning och utvärdering avslutar projektet. Kännedom om Innovationschecken varierar från region till region, men har byggt på nyttjande av flera olika kommunikationsvägar där den för IUC Nätverket väsentligaste varit tidigare kännedomen om SME i den egna regionen och den status på utvecklingsfrågor som finns i företagen. Andra vägar har varit: företagsbesök, hemsidasinformation, nyhetsbrev, -utskick, nyttjande av befintliga nätverk, genom regionala samarbetspartners till IUC-bolagen och genom andra projekt typ Industriell Dynamik, Träregion Småland m.fl. Nedan visas ett urval av de samlade resultaten som fångats upp i den uppföljning som genomförts med vart och ett av de företag som tilldelats en Innovationscheck under Samtliga uppgifter är inhämtade genom intervjuer med eller besök hos företagen när projekten är avslutade eller när de befunnit sig i slutskedet. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

4 53 % har kommit så långt att produkten/tjänsten är till stor del eller helt mogen för marknaden 71 % säger att projektet helt eller till stora delar lett till ökad tillväxt i verksamheten 63% ser att det gett helt eller i stora delar ökat möjligheterna att växa på exportmarknader 37 % av projekten skulle inte ha inletts utan Innovationschecken 69 % anser att de har behov av att gå vidare med ny ansökan för att fortsätta utvecklingsarbetet Hela 95 % anser att I-checkmodellen som använts varit enkel att jobba med 93% berömmer den roll som IUC visat som distributör i att stödja företagen till Innovationschecken Ca 53% har etablerat nya kontakter med FoI-systemet som de inte hade tidigare. (se mer statistik och detaljer i avslutande sammanställningen) IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

5 Tilldelning och fördelning av Innovationscheckar IUC IUC Nätverket tilldelades inledningsvis genom beslut i slutet av december 2012 totalt 80 Innovationscheckar á 100 kkr att fördela/distribuera till innovativa SME. I den modell som IUC Nätverket tillämpar sker alltid en initial identifiering (ID) av innovativa SME i respektive IUC-bolags region. Dessa samlas upp i en databas för kontroll och urval (om fler än tilldelad volym). Redan i januari månads slut (2013) fanns mer än 200 identifierade företag i databasen. Under våren 2013 prioriterades i första hand mellan dessa >200 SME så att 80 företag + reserver valdes ut, kontrollerades av både IUC och VINNOVA, och vid OK gå vidare till att utarbeta projektplan och skriva på ett projektavtal. En Tillväxtanalys, IUC Databas TBN, genomfördes också i vart och ett av företagen för att säkerställa status, potential och förmåga att driva och genomföra ett innovationsprojekt. Redan under senare delen av våren framförde IUC Sverige önskemål om att få ytterligare tilldelning av Innovationscheckar, särskilt då ett flertal företag med mycket goda innovativa projekt slussades till de båda andra utsedda distributörerna för Innovationscheckar ett 30 tal företag förmedlades. Vid en sammanställning i slutet av sommaren 2013 fanns fler än 300 SME i identifikationsdatabasen. Önskemål om ytterligare Innovationscheckar framfördes åter igen och möttes med ett positivt besked från VINNOVA. IUC Nätverket fick möjlighet att distribuera ytterligare 80 Innovationscheckar under senhösten Beskedet kom 1/ och ett mycket intensivt arbete med att välja ut, kontrollera, projektplanera och avtala med utvalda SME genomfördes. Fram till slutet av december 2013 hade samtliga 160 Innovationscheckar för 2013 avtalats och projektplaner fanns framtagna. Många projekt från de senast tilldelade volymen av Innovationscheckar inleddes först vid årsskiftet Fördelningen av Innovationscheckar är utspridd över hela landet med en mycket jämn fördelning med mellan 5-13 Innovationscheckar inom vart och ett av de regionala IUC-bolagens regioner. Där regioner korsar varandra har samordning mellan IUC-bolagen skett, så att någon har varit den som har det regionala coachnings och uppföljningsavsvaret. Mål Huvudmålen vid distribution och urval är flerfaldigt: - Att stimulera och skapa möjligheter till innovationsinsatser i ett större antal SME i syfte att bidra till ökad konkurrenskraft - Att nå SME som normalt inte har regelbundna kontakter med FoU-systemet (universitet, högskolor, forskningsinstitut). IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

6 - Att vidareutveckla IUCs 8-stegsmodell för att genomförande av rollen som nationellt distributör av Innovationscheckar till industriella SME. - Att initiera ett tidigt innovativt arbete i SME kan direkt eller på sikt leda till att produkter och tjänster når marknaden (kommersialiseras). Målgrupp SME, där ny kunskap eller ny teknik söks för nya innovativa varor, processer eller tjänster är den primära målgruppen. Bransch och verksamhetsområden begränsades inte. Företagens tillväxtpotential samt intresse och vilja att utvecklas på befintliga eller mot framtida internationella marknader är huvudfokus. Tillväxtanalysens resultat (IUC Databas TBN ) Vid vart och ett av de utvalda företagen har en Tillväxtanalys genomförts i syfte att värdera företagens status och strategiska riktning inför arbete med innovationsinsatser. Analysen har återrapporterats till företagen i rapportform som ett underlag för framtida fortsatt strategiskt arbete. Parallellt med den strategiska värderingen har också en prioriteringvärdering av vilka de 3 viktigaste faktorerna för företagets tillväxt diskuterats och beskrivits. I diagramet nedan finns samtliga företag som tilldelats Innovationscheck under 2013 samlade, samt ytterligare 3 som i ett senare ske valts bort eller tackat nej, men som värderats i samband med beslut om Innovationscheck Värt att notera är att det i denna utvalda målgrupp är mycket högre prioritet på produktutveckling som tillväxtfaktor än i den nationella jämförbara gruppen av SME (den omfattar företag). IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

7 Utvärderings genomförande Utvärdering som du nu läser har genomförts i 2 delsteg under Den grundläggande utvärderingen görs alltid av samtliga företagsprojekt när de är avslutade eller i ett sent skede av pågående projekt. Detta görs webbaserat i ett standardiserar underlag där intervjuer med ansvarig vid företaget sker samt en egenutvärdering av projektledaren. Kompletterat har ett riktat frågebatteri tillställts projektledarna inför denna slutrapport. I avsnittet utvärderingens resultat finns sammanställningar av de inmatade och insamlade uppgifterna hämtade från de genomförda Tillväxtanalyserna under 2013 (samtliga 163), inhämtade fakta om företagen, intervjusvaren från företagens kontaktpersoner och de regionala projektledarna egna synpunkter. Detta arbetssätt är en del av IUC Nätverkets 8-stegsmodell. En första sammaställning av inhämtade synpunkter gjorde med totalt 127 stycken (140625). Den har därefter byggts på med ytterligare intervjuer inför slutrapporteringen av uppdraget. Totalt ska samtliga 159 aktiverade och genomförda innovationsprojekt ha utvärderats. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

8 Utvärderingens resultat Utvärderingen som har genomförts i 2 etapper, den första i juni 2014 som omfattar 127 Innovationscheckar i lika många företag och den senare med avslut inför slutrapport september 2014 där ytterligare 32 företag ingår. Endast 1 företag av de 160 har utgått då de i ett sent skede tackade nej till genomförande av det planerade projektet. Nedan följer en sammanställning av samtliga svar inklusive de kommentarer som företagens kontaktpersoner respektive projektledarna har noterat. Basdata Företag De företag som omfattas av utvärderingen finns listade i bilaga 2. Branscher I vårt system registreras företagen enligt SNI koderna på 2-stegsnivå. Vi kan konstatera att bland de 163 företagen där Tillväxtanalys genomförts finns företagen registrerade i med 234 SNI-koder, vilket innebär att några företag bedriver verksamheter inom flera olika klassificeringsområden. Totalt finns företagen utspridda över 38 olika SNI-koder (av 81). Dominerande är: SNI 25 Tillverkning av metallvaror, ej maskiner & apparater SNI 28 Tillverkning övriga maskiner SNI 46 Parti- och provisionshandel (ej motorfordon) SNI 71 Arkitekt och teknisk konsultverksamhet SNI 31 Tillverkning av möbler 33 stycken 25 stycken 23 stycken 19 stycken 13 stycken I gruppen finns även något eller några företag som har verksamhet klassad som Vetenskaplig FoU, Reklam och marknadsundersökning, Förlagsverksamhet, Finansiella tjänster, Underhållningsverksamhet. Det handlar om 1-3 företag i dessa grupper men visar på spännvidden i innovationsarbetet. Nyttjande av samarbetspartners Utifrån inhämtade svar från projektledarna /-coachern har en enkel statistik sammanställts som ger en fingervisning av hur fördelningen ser ut av vilka externa samarbetsparter som företagen nyttjat i sina projekt. Från 72 rapporterade svar ser vi att externa konsulter ofta med specialisering inom det område som företaget bedriver sin utveckling i dominerar. Nyttjande av instituten har precis som universiteten/högskolorna en spridning mellan flera olika aktörer. Bland Instituten tycks SP dominera, men där finns Mefos, Ivf, Novacast och Acreo också representerade. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

9 Antal svar - totalt 98 st Annan 0 Storföretag Konsult 2 53 Antal svar - totalt 98 st Univ./Högskola 15 Institut Företaget är ett: Fördelningen av företagen i kategorier visar oss att: Företaget huvudinriktning är: IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

10 Företagarnas syn Svaren baseras på intervjuer med företagens kontakpersoner, vissa genomförda på plats anda per telefon.( I samtliga tabeller finns jämförelsegenomsnitt med pilotprojekt 2012) Avtalet och genomförande (företagarnas svar) I vilken utsträckning har. Snitt (2012 pilot) Vet ej Stor Medel Liten a/...genomförandet överensstämt med avtalet? ,29 (4,44) b/...projektet följt tidplanen? ,64 (3,28) c/...de kontakter med FoU- som planerade också tagits? ,33 (4,42) d/...fou/externa-kontakten svarat upp mot önskemålen/förväntningarna? ,43 (4,54) e/...det varit enkelt att komma fram till avtalet? ,69 (4,62) f/...stödet från IUCs coach/projektledare varit tillräckligt för ert innovationsarbete? ,47 (3,17) g/...i-checkmodell som vi använt varit tillräckligt enkel? ,74 (4,92) Till svaren har kommentarer från många av de intervjuade noterats. Ett urval av dessa säger exempelvis: Kommentar frågorna a) Företaget har genomgått en stor organisationsförändring som inneburit ändrad ägarbild, uppstart av nytt bolag och försäljning av bolagets konsultverksamhet. Allt detta har gjort att tid ej funnits att genomföra planerat projekt men fortsatt intresse finns att genomföra projektplanen. Allmän kommentar: Projektet har lett fram till att prototyp visat sig fungera och funktionen verifierats. I vissa avseenden har kapaciteten blivit bättre än vad som förväntats. Företaget ser dock att vissa tekniska specifikationer bör förbättras. Buggfixar och justeringar samt optimeringar kan halvera produktpriset och samtidigt minska storleken till en fjärdedel. Projektet är pågående, utveckling klar, offerter lämnade på tillverkning av komponeter. Med IUCs hjälp har utvecklingen tagit en annan vändning, vilket snabbat på genomförandet. IUC har genom sitt kontaktnät hittat andra partners, som redan haft kompetens inom området. Företaget har i samarbete med offentlig FoU-partner tagit fram material med de korrosionsegenskaper som kunder vill ha. Utvecklingskostnaderna har blivit mycket större än förväntat därför låg uppfyllnad, man har helt enkelt inte haft tillräckligt med egna medel att skjuta till. Resultatet av genomförandet har varit mycket gott och produkten finns nu ute på marknaden IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

11 b) Projektet har förskjutits i tid då projektpartner/företag bl.a. bytt VD Den tekniska utrustningen fungerade till en början inte som den tekniska specifikationen var. En del utvecklingsarbete blev nödvändigt varför projektet blev något försenat. Projektplanen följs bra. Prototyp blir färdig början av april och ska därefter testas av en kund. Tyvärr så drabbades projektet av stora förseningar. Först på grund av att vi fick en stor order som krävde väldigt mycket av vår tid i ett skede där vår underleverantör behövde stöd och anvisningar från oss för att komma vidare och sedan har det blivit ytterligare försening på grund av att underleverantören har fått ett större uppdrag från en annan kund. Företagsledaren (projektledaren) drabbades av svår sjukdom vilket medfört att projektet inte kunnat drivas med full och planerad insats. Universitetet har också förändrat sin organisation vilket också påverkat att tidsplanen ej kunnat följas. Tidsplanen är svår att hålla, då vi fått en stor ökning av andra arbeten. Tidplanen har fördröjts av vårt (företagets) resursbrist, personal som måste finnas med för att dokumentera rutiner. Förseningar pga ekonomiska problem hos finskt partnerföretag. Satsning på nya företag har gjorts med gott resultat. Dubbla VD-byten under 2013 har gjort att projektet haltat. Projektet genomfördes snabbare än tidplan. Tidplanen har dragit ut mer än planerat beroende på hög arbetsbelastning och att tekniska lösningar i maskiner varit svårare att genomföra, än planerat. Lösningar på problemen har testats och nu finns förslag framme som kommer att genomföras under hösten. Utöver FoU kontakterna skall tester och myndighetsgodkännande göras. Här har processen dragit ut mer på tiden än beräknat. Anledning tros vara att man med pyroteknisk teknik kan åstadkomma samma verkan som med krut och dynamit teknik. Några test eller verifieringsvillkor finns inte för detta och måste troligen skapas för att godkänna tekniken. Projektet har försenats p.g.a. fördyringar och att företaget inte kan ta kostnaderna i detta läge då det är lite svagt på marknaden. Tidplanen har försenats på grund av stor orderingång c/ Försening har gjort att vi inte tagit kontakt med SP De låga siffrorna beror på att andra pågående projekt varit tidskrävande så att företaget haft problem att tillsätta de resurser som behövs men tror att detta projekt kommer att betyda stora framsteg i industriellt byggande för företaget med kransleverantörsnätverk när insatsen är slutförd. FoU insatsen ligger i slutfasen av projektet och är därför inte genomförd ännu. planerade kontakter SP och Novacast båda nyttjade d/ I vissa lägen har det varit svårt för entreprenören och inköpt forskare ha samma IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

12 syn på tid och tidplan. Den industridesigner som IUC rekommenderade har gjort ett mycket bra jobb och har tagit ett helhetsgrepp kring design, funktionalitet, montering och producerbarhet Ett klockrent projekt där checken använts för att köpa en studie, av det egna systemet, från SP. Studien ger dels kunskap om befintligt system men framförallt kompetens att använda i nästa generations system! Med FoU avser vi i detta fall externa kontakter inom design, arkitektur samt marknadsutvecklare. Tester och prover har genomförts av SP. Under projektets gång har metoder och provningar utökats. Inga FoU -kontaketer ingick i projektet. Endast externa konsulter med spetskompetens. Företaget har etablerade FoU-kontakter sedan tidigare projekt. Projektet har etablerat kontakter med Swerea Mefos Företaget har lagt stor vikt vid att hitta rätt material. FoU kontakterna som tagits har varit mycket behjälpliga i att hitta befintliga material och lämpliga leverantörer av detta. F.n. arbetar men med ett Japanskt företag, där tester visat på gott resultat. e/ Mycket enklare än vi trodde Checken har verkligen gett oss möjlighet att snabbt utveckla produkten och gjort det möjligt att utveckla längre än vi först planerade. f/ Vi har inte utnyttjat möjligheten att använda IUC fullt ut så som vi blivit erbjudna. Information om pågående projekt har lämnats löpande. IUC har inte involverats i utvecklingsarbetet, då aktörer för genomförande snabbt identifierades när diskussioner om att ev. få en check. Genomförandet och tester har skett med den externa part som anlitats. IUC har inte aktivt deltagit. Utan stöd från Industrieell Dynamik & IUC Väst hade jag aldrig försökt söka dessa medel. Företaget har haft behov av IUC:s kontaktnät för att identifiera och föreslå kompletterande kompetenser för innovationsprocessen och projektstyrning. IUCs projektledare har levererat detta. g) Vågar släppa loss och ta de steg som man inte annars vågar ta. Pengarna underlättar att man vågar satsa. En mycket bra och enkel modell som attraherar småföretagare och driver innovation. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

13 Innovationscheckens betydelse för företaget (företagarnas svar) Har företaget tack vara Innovationschecken Inte alls En del I hög grad Vet ej ) (2012-pilot Snitt a/...kommit igång med ett innovationsarbete som de normalt inte skulle gjort? b/...skaffat nya/fler kontakter med FoU-aktörer än de tidigare hade? ,8 (3,8) 3,53 (3,84) c/...gått vidare med ett internt fortsättningsprojekt? ,06 (4,04) d/...valt att göra en ansökan om medel för ett 2,7 (3,48) fortsättningsprojekt? e/...nått resultat som innebär att produkten /tjänsten är 3,69 (3,32) mogen för marknaden? f/...nått ökad möjlighet till tillväxt i verksamheten? ,02 (4,08) g/...bättre möjligheter att växa på exportmarknader? ,67 (4,08) Kommentarer till frågorna a/ Kanske men inte så omfattande och så genomarbetat Projektet hade med all sannolikhet kommit igång ändå, men inte med det tempo och den projektstyrning som nu skedde. Sannolikt hade man också tagit en del genvägar utan projektmedel (t ex med manualer) Skulle inte påbörjat detta projekt annars Sannolikt hade man bedrivit projektet utan extern finansiering, men då hade projektet dragit ut på tiden. osäkert om man dragit igång i-checken blev gnistan som fick fart på projektet Har likt andra företag fått ett incitament att komma igång med viktigt utvecklingsarbete! Istället för att detta skjuts på framtiden! b/ Skapat kontakter med nya underleverantörer Har tidigare aldrig nyttjat extern kompetens inom industridesign, blev bra! Har bl. a fått mycket bra kontakter på energiteknik på SP i Borås. c/ Ännu oklart då första steget inte är klart. Kan bli aktuellt att utveckla en större modell av denna brygga Nästan i mål med projektet - fortsättning kan bli aktuell Jobbar parallellt med ett annat projekt kring materialval på originalbrickan Idag finns en mockup i papp, ev kommer att tillverka en i plåt internt designprojekt påbörjat inom annat område Kan mycket väl vara aktuellt med fortsättningsprojekt IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

14 Finns planer på att utnyttja den nya tekniken för övriga 8 maskintyper Men redan nu är det klart att det blir mera köp med egna medel. d/ Någon ny ansökan har inte skrivits då jag inte var medveten om att möjligheten fanns. Kommer att söka medel för vissa delar Kostnaderna för hela projektet utöver checken har tagits av företaget. Att hitta rätt material och testa detta är kärnfrågan för att kunna gå vidare i utvecklingsarbetet. Det kommer att ta betydligt längre tid än företaget räknat med. Företaget har inte sökt ytterligare utvecklingsmedel. Behovet är stort och skulle möjliggöra ytterligare tester och verifieringar, vilket skulle vara en öppning att komma ut på marknaden. Diskussioner pågår om ev. söka FoU-kort avancerat och genomföra tester via SP. Fortsättningsarbetet för utveckling av färdig produkt har finansierats med egna medel. I-Checken var den igångsättningskick vi behövde. För att snabbt komma fram har vi inte valt att söka ytterligare kapital. Checken fick oss att snabbt ta beslut att sätta igång ett projekt som diskuterats en tid. Projektet har tills nu kostat betydligt mer än planerats, främst beroende på godkännande från myndigheter. Behov och efterfrågan finns från marknaden. Konsultcheckansökan mot VGR har godkänts. Beslut att söka vidare stöd finns men ingen ansökan gjord Kan bli aktuellt med fortsättningsprojekt Intresserad av finansiering om man går vidare med fortsättningsprojekt Har inte hittat finansiär att söka hos, men ser behov av ytterligare finansiering. Innovationschecken är väldigt bra som "kickstart" men vi efterfrågar ett "steg 2" med en större budget även för utrustningar/material och som kan medfinansieras med egen tid för att nå hela vägen ut på marknaden. En ytterligare finansiering är önskvärd, men vi har inte hittat någon finansiär att söka hos. Har gått vidare med fortsättningsprojekt men finansierar det själva Forskarresultatet ligger till grund för utvecklingsarbete, men det är en bit kvar till färdig produkt. I nästa läge söks utvecklingscheck e) Företaget har en bit kvar innan marknadsaktiviteter är aktuella men kontakt har etablerats med väsentliga intressenter som bara väntar på färdigställande av produkten. Under projekttiden har resultat kunnat påvisas som verifierar att produkten är mogen för marknaden. Skarpa tester påbörjade Utrustningen finns framtagen som en prototyp. Denna kommer att testas och utvärderas av kunder. Efter detta kommer eventuella förändringar att ske och därefter en noll-serie att tillverkas. Hoppas på beställning av produkter innan sommaren. Offerter ute. Produkten finns nu ute på marknaden. Företaget har utvecklat produkten och erhållit en miljonorder från XX på den. Detta ger en ökad tillväxt för företaget och möjlighet till att nå exportmarknaden. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

15 Har redan 3 produkter ute för uthyrning Är ute till försäljning Väggkonstruktionen som utvecklats har gått i produktion. Första kund finns Skolprojekt som efterfrågar just det vi kan erbjuda med påvisad ljuddämpning Redan nu ett steg närmare marknaden, men inte färdigt Om alla bitar faller på plats, kommer man att kunna marknadsföra den nya produkten inför nästa säsong. Genom en mer omfattande maskinutveckling än planerat, så har den färdiga produkten inte kunnat tillverkas, mer än i prototypversion. En för marknaden klar produkt beräknas i slutet av året. Potentiella kunder har vidtalats och intresset är mycket stort. Fortsättningen innebär att nytt koncept etableras på marknaden under våren/hösten Projektet med spännduksväggar har genererat nya produkter/affärskoncept inom helt andra områden. XX har sökt ett fortsättningsprojekt på samma tema, där YY kommer att samverka. Projektet har skapat en produktfamilj och en produkt är klar för marknaden. Under hösten 2014 räknar med att hela produktfamiljen finns på marknaden f/ Projektet är en förutsättning för att komma in på ett nytt marknadssegment. Sannolikt ingen stor produkt, men ett viktigt komplement till övriga produkter Produkten har lanserats på marknaden och nått mycket bra resultat. Nyanställning har skett och nu står export närmast på agendan. Har ännu inte sett slutresultaten av insatsen. Ser positivt ut. Kommer att nyanställa våren Om utfallet blir det önskvärda kommer det att leda till tillväxt Finns redan tecknade orders Företaget bedömer att man ökar sin konkurrenskraft i och med de förbättringar som åstadkoms i projektet Projektet har varit en pusselbit i förutsättningarna för att kunna växa Projektet har -trots att det inte ännu slutförts - övertygat om att produkten ger högre verkningsgrad, avsevärt lägre pris och att marknadspotentialen är global och stor. Projektet har medfört att företaget nått kunder och skapat stora förväntningar hos dem. Under slutet av år 2014 beräknas första leveranserna ske. Med resultatet som förväntas kommer det att öppna för nya marknader g) Företaget vill gå vidare med projektet men ekonomiska resurser saknas. En ansökan om Forska & Väx-pengar har ej beviljats och f n ligger projektutvecklingen nere. Testanvändningen verifierar en stor kostnadsbesparing och projektet bedöms ha en stor affärsmässig potential Utöver Norge, finns nu även intresse från Polen Projektet ger möjlighet till export men pga kostnader för certifieringar etc visat sig vara högre än väntat så kan vi inte gå vidare just nu. Exportmarknaden handlar till större delen om att hitta korrekt agent. Anser mer att det är företagets hela sortiment som lockar kunden. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

16 Gigantisk marknad på sikt då målgruppen utgörs av flera miljoner europeiska användare - i startläget endast svensk målgrupp Kunder vill att företaget med den nya produkten skall etablera tillverkning i Kina och USA. Till att börja med kommer leveranser till Kina ske från Sverige. Avtal om leveranser finns med flera av de största biltillverkarna i världen. Intresset för produkten hos potentiella kunder blev enormt bra och dessa skrev snabbt avtal om leverans. Företagets kortsiktiga problem är produktionskapacitet. Man har investerat i ny produktionslinje och kommer att investera i ytterligare maskiner. Ser intressant marknad i Turkiet och USA bland annat Jobbar på avtal med Norge och Danmark Norgekund intresserad av taklösningen IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

17 Företagets/företagarens syn på Innovationschecken (företagarnas svar) Snitt ( 2012 pilotproj.) Vet ej I hög grad En del Inte alls a/ Skulle företaget ha startat innovationsprojektet utan checken? b/ Har hanterandet av checken varit enkel och smidig för företaget? c/ Har :- inneburit att företaget kunnat inleda innovationsarbetet? d/ Har IUCs roll att erbjuda och stödja företagen med avtal och kontakter uppfattats som positiv? e/ Har I-checken underlättat framtida kontakter med FoU-aktörer? ,95 (2,92) ,77 (4,92) ,51 (3,96) ,74 (4,76) ,96 (4) Kommentarer till frågorna a/ Vi hade startat projektet, fast långt senare Innovationschecken har möjliggjort en betydligt snabbare utveckling av den nya produkten och en trygghet för oss att börja projektet tidigare än planerat. I-checken gjorde att vi kom igång betydligt tidigare än planerat. Utvecklingen kom igång tidigare och utvecklades längre än vad som var planerat från början. Arbetet startades tidigare än planerat. Tester hade kanske kommit igång. Allt har gått fortare tack vare checken Projektet hade troligen fortsatt skjutits på framtiden, checken fick oss att starta upp direkt. Företaget hade eventuellt påbörjat utvecklingsarbetet, dock hade detta gjorts när tid och pengar funnits. Processen hade definitivt tagit längre tid. Genom checken har IUC fått möjlighet att påverka tiden, genom mer strukturerade och regelbundna projektmöten. Företaget säger sig ha fått en bra utbildning i hur man driver projekt och få ökad effektivitet i sitt normala arbete genom detta. Företaget hade nog startat upp utvecklingen, men troligtvis senare än vad som nu var fallet Utveckling av den nya maskinen hade troligen kommit igång, fast senare. Det hade definitivt tagit längre tid än vad planen är nu. Ytterligare stöd kommer sökas för fortsatt utveckling. Mycket möjligt att de startat utan check men det hade inte skett nu och inte lika kraftfullt. Produkten har funnits i tankevärden en längre tid. En av kunderna har gjort en omfattande teoretisk beräkning på hur livslängd i ett blybatteri kan förbättras betydligt. Problemet har varit att tillverka produkten seriemässigt till ett IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

18 konkurrenskraftigt pris. Utan checken skulle troligen inte projektet kommit igång. Företagets likviditet har varit och är ansträngd. För att öka omsättning och lönsamhet är det nödvändigt att utveckla nya koncept. I-checken gav företaget möjlighet att starta upp och utveckla det nya konceptet och förhoppningen är att det kommer att förbättra ekonomin i företaget. Tankar kring utveckling har funnits under längre tid, men inte tagit fart. Med checken fick man ett incitament att påbörja arbetet och att leva upp till den tidsplan som fastlagts. b) Väldigt nöjd med enkelhet och flexibilitet Enkelt serverat från såväl Vinnova som IUC c) Innovationsarbetet har inletts. Positivt resultat. Brist på ekonomiska resurser har gjort att fortsättningsvis så vilar projektet. Pengarna har gjort att produktutvecklingen startades/genomfördes. Hjälper till att förkorta processen betydligt Pengarna har gett en injektion att komma igång, vilket skett tidigare än planerat. I-checken är en bra startmotor för utveckling av produkter. Utveckling som är finansierad blir prioriterad speciellt om det finns en "skarp" order att nå. Citat: "utan I-checken skulle vårt projekt troligtvis fortfarande varit vilande och ej uppstartat". Iden bakom den färdiga produkten har funnits sedan tidigare. Man har dock inte tagit första steget att komma igång, då man vet att det medför vissa kostnader i initialskedet, utan att veta om man kan komma vidare. Nu har man fått stöd för det första steget och ser att det finns en möjlighet och då är man beredd att ta kostnaderna för fortsatt utveckling själva. Man har lagt väldigt mycket pengar på att ta fram ny produkt, tyvärr har man råkat ut för dödfall inom företaget vilket har försenat allt. Har fungerat mycket bra och tagit företaget ett ordentligt steg i rätt riktning med en fart som inte hade funnits där utan I-checken. d) IUC har initialt medverkat, i övrigt har företaget skött kontakterna Utöver checken så har IUC också varit en mycket bra part i projektledningsprocessen. IUC ordnar allt det administrativa, perfekt! Även tips med kontakter har varit bra. Företaget hade sannolikt startat projektet även utan checken men inte med den intensitet och det värdefulla stöd som IUC kunnat ge. 2-3 nya underleverantörer e/ Företaget har ett långvarigt samarbete med LTU kring optisk avläsning och positionering. Samarbetet har resulterat i att företagets produkt har unika kvalitéer och klarar svåra miljöer. Framförallt inom CE-märkning. Mer positiv till att det faktiskt finns möjligheter. Hade aldrig ens sett att det finns IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

19 sådana här pengar. I-Checken har gjort att de fått kontakt med fler FoU-aktörer som de tidigare inte känt till Vi vet nu bättre om vilken väg som skall tas för att nå FoU kunskap. Kontakt har knutits med akustikexperter på SP i Borås och på Swerea. Vi vet nu bättre om vilken väg som skall tas för att nå FoU kunskap. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

20 Projektledarnas /-coachernas svar Värderingar Om Innovationschecken a/ Är det intressant för företagen för att komma vidare meds sina innovationer? b/ Den kräver IUCs medverkan för att precisera, avtala, stödja med kontakter,följa upp? c/ Finns det behov att kunna gå vidare med en större ansökan/bidrag för fortsatt arbete? d/ Är kraven (avtal, inga betalningsanmä rkningar och genomförd tillväxtanalys) OK? e/ Har koppling att nyttja FoUsystemet medfört att nya samarbeten etablerats? f/ Har FoUsystemet svarat upp mot de framställda behoven på ett relevant sätt? Inte alls begränsad Delvis rel. Stor I hög grad vet ej Jämförande genomsnitt mellan svaren vid pilotprojektet 2012 och svaren 2013 visar (fråga f/ fanns ej med vid utvärderingen av pilotprojektet 2012): Snitt Snitt 2012, pilot 1 0 Fråga a/ Fråga b/ Fråga c/ Fråga d/ Fråga e/ Fråga f/ IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB på uppdrag av VINNOVA 27 juni 2014 IUC Sverige AB har på uppdrag av VINNOVA under 2013, uppdelat i två uppdrag,

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762

ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Plats för länsstyrelsens ankomststämpel ANSÖKAN OM Innovationsbidrag/Innovationscheck till teknikbaserat affärsutvecklingsprojekt enligt SFS 2008:762 Sökande Organisationsnr/Personnr Utdelningsadress Postnummer

Läs mer

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket

IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC Sverige det operativa innovationsnätverket IUC är ett fungerande innovationsnätverk för utveckling IUC Sverige bidrar tillsammans med kompletterande regionala och nationella organisationer till att

Läs mer

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering

Från idéer till framgångsrika företag. En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering En gemensam process från Affärsidé till Kommersialisering 1 Innehåll Bröllop mellan Innovationsbron och Almi Innovationsbrons uppdrag och strategi Almis uppdrag och nya innovationsstrategin Möjligheter

Läs mer

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den!

Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vänta inte på nästa innovation. Stå för den! Vi ger er råd att utveckla er framtid I en globaliserad och ständigt uppkopplad värld är konkurrensen knivskarp, överallt och hela tiden. En ny idé, en trend

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé

Destinationsutveckling Sommenbygd. 1 Projektidé Tranås den 20 april 2010 Destinationsutveckling Sommenbygd 1 Projektidé Projektet är ett paraplyprojekt som ska utveckla besöksnäringen av Sommenbygd med de tillhörande sex kommunerna i Sommenbygd. Detta

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Affärsplan Innovator Skåne AB

Affärsplan Innovator Skåne AB Fastställd av styrelsen, 2010-02-08 Affärsplan Innovator Skåne AB 1. Identitet Innovator Skåne AB (ISAB) Organisationsnummer: 556747-5164 Skånes universitetssjukhus 221 85 Lund www.innovatorskane.com 2.

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND

Vi skapar tillväxt i Västsverige HALLAND Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E HALLAND Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två

Läs mer

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se Finansiering, nätverk och kompetensutveckling Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar Sverige att ta fyra steg

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

SLUTRAPPORT. Innovationscheckar PLUS 2014/15

SLUTRAPPORT. Innovationscheckar PLUS 2014/15 SLUTRAPPORT Innovationscheckar PLUS 2014/15 - utvärdering av genomfört pilotprojekt Sammanställning bygger på uppföljning, företagsrapporter och utvärdering från de 16 regionalt genomförda PLUS-projekten

Läs mer

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.

Hållbart Arbetsliv. Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun. Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa. Hållbart Arbetsliv Ett utvecklingsprojekt mellan Previa och Uddevalla kommun Nancy Nordanstad nancy.nordanstad@previa.se 070 566 49 09 Uppdraget Hållbart Arbetsliv är ett projekt som ska stärka Uddevalla

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag

Från idé till lönsamt företag. Från idé till lönsamt företag Från idé till lönsamt företag ALMI Företagspartner AB 40 kontor över hela landet. 450 medarbetare. Moderbolag ägs av staten. 17 regionala dotterbolag som ägs till 49% av regionala ägare. Riskapital genom

Läs mer

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi.

av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Typritningar och mallar för projektering och tillståndsprövning tas fram i projektets regi. Utvärdering av projektet Attraktiv logi för turister i NEDA-området Utdrag ur projektbeskrivningen 1. Sammanfattning Det finns stor efterfrågan på logi för turism kopplat till naturupplevelser i Nedre

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag

Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Tjänsteskrivelse Regionledningskontoret Regional utveckling Karolina Borg Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Utökat förstudiemedel för innovationer i företag Förslag till beslut: Bevilja

Läs mer

Vad menar vi med ett innovationssystem?

Vad menar vi med ett innovationssystem? Vad menar vi med ett innovationssystem? 1 Teknisk specifikation SIS-CEN/TS 16555-1:2013 Ett ledningssystem för innovation är en vägledning för en organisation för att leda och organisera innovation Kan

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt

Riktlinje för organisation och finansiering av projekt Riktlinje för organisation och finansiering av projekt tillhör Ett program för digital förnyelse The Capital of Scandinavia Innehåll 1 Inledning... 3 2 Styrning och ledning av projekt och portföljer...

Läs mer

SAMVERKAN KTP DALARNA

SAMVERKAN KTP DALARNA SAMVERKAN KTP DALARNA FRAMTIDENS SÄTT ATT REKRYTERA DE FRÄMSTA HÖGSKOLESTUDENTERNA TILL FÖRETAGEN! Inledning KTP Dalarna är ett pilotprojekt som går ut på att för första gången i Sverige praktiskt testa

Läs mer

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september?

Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD) 1. Som aktieägare undrar jag om Worldspan-avtalet i London sätts i drift före september? Frågor och Svar: 2004-02-03 Nedan följer svar på frågor vi fått från våra aktieägare. Frågorna har vi fått via email under de senaste två till fyra veckorna. Frågorna är besvarade av Roger Blomquist (VD)

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Vi skapar tillväxt i Västsverige

Vi skapar tillväxt i Västsverige Vi skapar tillväxt i Västsverige VÄ S T SV E R I G E Connect skapar tillväxt Detta hände mellan 2010 och 2013: 429företag eller företag under bildande har tagit del av en kompetenspanel. Våra två tillväxtprocesser

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012)

Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Anvisningar för ifyllande av ansökningar till Radiohjälpen för internationella ändamål (ver 1.02 oktober 2012) Radiohjälpen har i oktober 2012 beslutat att avveckla det tidigare digitala ansökningssystemet

Läs mer

DTM När Google inte räcker till. Välkomna till Diplomerade Teknikmäklare DTM. September 2010

DTM När Google inte räcker till. Välkomna till Diplomerade Teknikmäklare DTM. September 2010 DTM När Google inte räcker till. Välkomna till Diplomerade Teknikmäklare DTM September 2010 Teknikmäklarna - DTM DTM skapar ökad lönsamhet och tillväxt för företagen via en snabb mäkling av resurser i

Läs mer

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432

Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 18 Delägarskap i IUC Halland. (AU 374) KS 2014-432 Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar.

Föreningskraft. Som förprojekt blev det lyckat och har skapat ett breddengagemang, utvecklingsprojekt, företagande samt förväntningar. Föreningskraft Allsång i Heby Folkets Park. Projektägare: Mötesplats Tillväxt Ek. Förening (MTI) Projektledare: Håkan Collin Kommun: Heby Dnr: 97 Jnr: 2011 5360 Projekttid: 2011-06-20 2012-12-31 Beviljade

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland

Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Projektplan - utkast Fisketurism i Gästrikland Besök www.leadergastrikebygden.se eller bli ett fan på www.facebook.com/leadergastrikebygden sidan 1 Fisketurism i Gästrikland - Projektplan Vad Vi satsar

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod

Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Exempel på industrinytta från Swerea Olivier Rod Presentation av Swerea-koncernen 1 Swerea 2 Swerea-koncernen Swerea IVF Industriell produktframtagning, textil, metaller, polymerer, keramer. Swerea KIMAB

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer

Hallands sommarlovsentreprenörer. Projektnamn. Projektidé. Bakgrund. Hallands sommarlovsentreprenörer Hallands sommarlovsentreprenörer Projektnamn Hallands sommarlovsentreprenörer Projektidé Att ta konceptet sommarlovsentreprenör till Halland och tillsammans med kommuner, lokala näringsidkare och föreningar

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER. Jenni Nordborg och Rolf Nilsson INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Jenni Nordborg och Rolf Nilsson 1 2 OM UNDERSÖKNINGEN Med syfte att öka kunskapen om hur lågkonjunkturen

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Innovationssluss Norr

Innovationssluss Norr Innovationssluss Norr Workshop Kommersialisering av innovationer sker i företagen Anders Högström Magnus Wiklund IUC Norrbotten IUC Västerbotten Innehåll Inledning Innovations- och kommersialiseringsprocessen

Läs mer

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet.

Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk III samt förtydligande av roller i programmet. Anders Björck PM RIKTLINJER FÖR PROJEKTPAKET OCH PROJEKT. Datum 2009-01-2907-24 utkast till styrelsemöte 10/9 2009Fastlagd vid styrelsemöte 1/09 1 (5) Riktlinjer för projektpaket och projekt inom Vindforsk

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN

SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN sverigesingenjorer.se 2 SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR DE NYA JOBBEN OCH DE VÄXANDE FÖRETAGEN BAKGRUND Den globala konkurrensen hårdnar. Det blir allt tydligare att den enda vägen till framgång är genom utveckling

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2015 ND-filter, även kallade gråfilter, används vid fotografering och reducerar ljusmängden som når kamerasensorn. Utveckling av LC-Tecs patenterade

Läs mer

Dela rsrapport 3 ma nader

Dela rsrapport 3 ma nader Org nr 556480-7377 Dela rsrapport 3 ma nader januari - mars 2013 LC-Tec ställde i februari ut vid den internationella fotonikmässan Photonics West 2014 i San Francisco, USA. Ett flertal nyutvecklade produkter

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen

KUL, Kreativa Unga Ledare Leader journalnr: 2009 7324 Sälenvägen 2 780 67 Sälen Leader DalÄlvarna Slutrapport 1. Projekt Journalnr: 2009 7324 Projektnamn: Ledarskapsutbildning för ungdomar, förstudie Stödmottagare: Föreningen KUL, Kreativa Unga Ledare 2. Kontaktperson Jonas Wikström,

Läs mer

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011

Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Sammanställning av utvärdering av projekt Utsikten, mars 2009 - juni 2011 Inledning Projekt Utsikten har följts av Leif Drambo, utvärderare från ISIS Kvalitetsinstitut AB, från augusti 2009 till januari

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 2011 - fokusering och tillväxt i en turbulent omvärld Då Tord Schultz skrev VD-ordet i vårt nyhetsbrev i december 2010 anade ingen att 2011 skulle bli ett år med den dramatiska

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Fiber Borås Väst Ekonomisk Förening Datum: 2013-07-03 Journalnummer: Projekttid: 2013-04-01 2013-12-31 (avslutat 2013-06-30) Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation

Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar. inom projektet. Ung kommunikation Utvärdering av temagruppen utbildningsplattformar inom projektet Ung kommunikation Syftet med arbetet var att utvärdera en utbildningsplattform som pedagogiskt hjälpmedel, dels med avseende på vad det

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari juni Omsättningen minskade med 51 % till 2 156 tkr (4 409 tkr) Orderingången

Läs mer

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa

EXPEDITION FRAMÅT. Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa EXPEDITION FRAMÅT Är du på rätt väg? Våra analyser hjälper dig på din fortsatta resa Varsågod slå dig ner i analyssoffan Vi vet att man som företagare har fullt upp. Tusen saker i huvudet och det finns

Läs mer

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida

NORAB. De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida De mjuka värdena måste du testa. Välkommen att upptäcka ett komplett sprängämnesföretag! Introduktion från Norabs hemsida NORAB Från berg till småsten Under drygt 20 år har vi på Norab samlat kunskap och

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant?

En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? En halv miljon kronor till forskning och utveckling. Låter det intressant? FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora företag i Västra Götaland FoU-kortet ett erbjudande till små och medelstora

Läs mer

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se

Agila Avtal. avtalsformer som kan fungera. Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Agila Avtal Hur man säljer in agila projekt olika avtalsformer som kan fungera Carina Meurlinger carina.meurlinger@agero.se Min syn på saken och kundens Detta är vad vi alla önskar Lite om mig själv Carina

Läs mer

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695

Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 Frisk & fri Sensus 2012-12 Johanna Krook, Katharina Persson katharina.persson@sensus.se 08-4061695 2. Projektets syfte Syftet är att utveckla ett material som dels ger djupare kunskaper i ämnet än vad

Läs mer

Slutrapport. för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON

Slutrapport. för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON Slutrapport för projektet BYGG DIN FRAMTID MED INTERNET Med stöd från Internetfonden.SE Augusti 2010 KAYS ISMAIL REIDAR PERSSON 1 Projektet Projektets syfte, mål och metoder beskrivs i ett uppdragsavtal

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie

Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Elektrisk Bergtäkt: Förstudie Författare: Erik Uhlin Datum: 2014-06-18 Delprogram: Transporteffektivitet Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Syfte... 4 4. Genomförande... 4 5. Resultat...

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Förstudie Norabygden

Förstudie Norabygden Förstudie Norabygden Ingbo källor är en av sevärdheterna i Tärnsjöbygden. Projektägare: Nya Tärnsjöbygdens framtid, ideell förening Projektledare Per Anders Eriksson Kommun: Heby Dnr: 46 Jnr: 2009 6557

Läs mer

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012.

Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Ansökningsperioden pågår 2 maj - 15 juli 2012. Affärsutvecklingsprogrammet för företag som vill skapa innovationer! Är du ägare eller delägare i ett företag i Skåne med ca 10-50 anställda, och dessutom kvinna? I så fall är du en av de företagare som

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag.

Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Katarina Kristoffersson & Bibliotekarien som intern konsult - erfarenheter från omvärldsbevakning i kommun och företag. Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Om föredragshållarna

Läs mer

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr

Leaderleder. Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. 643 398 kr Leaderleder Ledbeskrivningar för vandring, cykel och kanot finns nu presenterade i ett digitalt kartsystem. Projektägare: Leader Nedre Dalälven, ideell förening Projektledare: Kalle Hedin Kommuner: Hela

Läs mer

Rådgivning som tar världen till företagen

Rådgivning som tar världen till företagen Rådgivning som tar världen till företagen Vad är Enterprise Europe Network? Nätverk av regionala företagarorganisationer i EU:s alla medlemsländer, USA, Kina m.fl. Lanserades 2008 av EU-kommissionen Sammanslagning

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation Forska&Väx Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder små och medelstora företag (SMF) att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Återvändandefonden till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska återvändandefonden äger rum från 15 juli till 20 september

Läs mer