Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag"

Transkript

1 Innovationscheckar 2013 utvärdering av genomfört uppdrag Bakgrund - genomfört av IUC Sverige AB 23 september 2014 IUC Sverige AB har under 2013, uppdelat i två uppdrag, verkat som nationell distributör av totalt 160 (80+80) Innovationscheckar till små- och medelstora företag (SME). Finansiär har varit VINNOVA. Huvudprojektansvarig har Vd för IUC Sverige AB varit, medan distribution till SME skett genom IUC Nätverket, totalt 15 regionala IUC-bolag, samt genom av IUC utsedda samarbetspartners. Uppdraget har i första hand varit riktat till befintliga industriella och industrinära SME med utvecklingsintresse av och potential för innovativa idéer. Arbetsmetodiken är utformad enligt en 8-stegsmodell som initialt togs fram i ett pilotprojekt under Mindre modifieringar har skett utifrån pilotprojektets erfarenheter, men modellen som togs fram har i interna och extern utvärdering visat sig möta de behov av enkelhet och snabbhet kombinerat med kontroller och avtal som väl överensstämmer med den situation som många SME jobbar under i sin vardag. Sammanfattning IUC Nätverket tilldelades under 2013uppdraget att verkas som nationell distributör av totalt 160 Innovationscheckar till SME. Fördelningsramen har varit uppdelat i 2 etapper med volymen 80 Innovationscheckar vid årets början och en kompletterande volym (ytterligare 80 stycken) från oktober Dessa senare tillkomna företag har slutfört sina utvecklingsprojekt under våren/sommaren 2014 eftersom de flesta innovationsprojekt har en projekttid om 6-8 månader total tid. Totalt har 159 av de 160 avtalade projekten genomfört den avslutande uppföljningen och utvärderingen (19/9-14). Efterfrågan i form av identifierade SME företag med innovativa utvecklingsprojekt har klart överstigit den tilldelade volymen. Exempelvis var fler än 200 SME identifierade som mycket intressanta redan efter 1 månad från beslut om Innovationscheckar (januari -13). Urval och prioriteringar har skett. Identifieringen har skett i första hand genom det redan existerande kontaktnätet av SME i resp. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

2 region, men också genom möten, hemsidorna, nyttjande av den egna delägargruppen som informationskanal. Vid årsskifter hade för samtliga 160 Innovationscheckar avtalat tecknats med lika många företag. Projektplaner har samtidigt upprättats. Med utgångspunkt i dessa projektplaner visar det sig att företagens egna kompletterande finansiering i form av tid, material, köpta externa tjänster och resor, omkostnader uppgår till i genomsnitt 4,1 gångar värdet av Innovationscheckarna. Totalt har företagen i sina projektplaner beräknat projektinsatserna inkl. I-checkarna till knappt 66 Mkr. IUC Nätverket jobbar i enlighet med IUC-Processen och använder den även för vår uppföljning och mätbarhet. Bilden summerar förloppet under 2013 med de 160 Innovationscheckarna. Innovationscheckarna har fördelats över hela landet genom de regionala IUC-bolagens verksamhet. Minst 5 SME och som mest 13 SME i en region (för region se bilaga 1 regionkarta) har tilldelats innovationscheckar under SME företagen har fördelats på totalt 38 olika branschklassningar (SNI kodat) med tyngpunkten för tillverkande företag inom olika branscher. Innovationschecken i sig innebär att SME ska ges möjlighet att i sitt utvecklingsarbete kunna köpa externa kompetenser/tjänster för att förstärka och genomföra sitt innovationsprojekt. Detta har skett genom att Institut, universitet/högskolor och konsulter har involverats ibland var för sig och ibland i IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

3 kombinationer. I den hittills gjorda utvärderingen dominerar nyttjandet av specialiserade konsulter (ca 54%), men flera institut och universitet/högskolor har också helt eller delvis varit engagerade (ca 27% Institut och 15 % Universitet/Högskolor). IUC Nätverket har jobbat enligt den utvecklade 8-stegsmodell där det regionala IUC-bolagets coach /projektledare har: 1/ identifierat innovativa företag 2/ medverkat i urval och prioriteringar 3/ genomfört Tillväxtanalys i företaget 4/ initierat arbetat med projektplanen och avtalet. 5/ genomfört kontroller 6/ utbetalning för genomförande av projekt 7/ innovationscoachning Projektledarna/coacherna har i sina roller exempelvis bistått företagen i att söka lämpliga externa kompetenser där företagen inte alltid har haft kännedom eller kontaktnät till dessa. Även sammanförande av tänkbara samarbetspartner har coacherna bidragit med. Coacherna har också upplevt sig fungera som företagens bollplank i olika frågor. I vissa fall har coacherna även medverkat som projektledarstöd i företag där de egna resurserna varit begränsade eller där man kunnat bidra med att utföra mindre analyser och delta i att utveckla affärsmodeller. 8/ uppföljning och utvärdering avslutar projektet. Kännedom om Innovationschecken varierar från region till region, men har byggt på nyttjande av flera olika kommunikationsvägar där den för IUC Nätverket väsentligaste varit tidigare kännedomen om SME i den egna regionen och den status på utvecklingsfrågor som finns i företagen. Andra vägar har varit: företagsbesök, hemsidasinformation, nyhetsbrev, -utskick, nyttjande av befintliga nätverk, genom regionala samarbetspartners till IUC-bolagen och genom andra projekt typ Industriell Dynamik, Träregion Småland m.fl. Nedan visas ett urval av de samlade resultaten som fångats upp i den uppföljning som genomförts med vart och ett av de företag som tilldelats en Innovationscheck under Samtliga uppgifter är inhämtade genom intervjuer med eller besök hos företagen när projekten är avslutade eller när de befunnit sig i slutskedet. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

4 53 % har kommit så långt att produkten/tjänsten är till stor del eller helt mogen för marknaden 71 % säger att projektet helt eller till stora delar lett till ökad tillväxt i verksamheten 63% ser att det gett helt eller i stora delar ökat möjligheterna att växa på exportmarknader 37 % av projekten skulle inte ha inletts utan Innovationschecken 69 % anser att de har behov av att gå vidare med ny ansökan för att fortsätta utvecklingsarbetet Hela 95 % anser att I-checkmodellen som använts varit enkel att jobba med 93% berömmer den roll som IUC visat som distributör i att stödja företagen till Innovationschecken Ca 53% har etablerat nya kontakter med FoI-systemet som de inte hade tidigare. (se mer statistik och detaljer i avslutande sammanställningen) IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

5 Tilldelning och fördelning av Innovationscheckar IUC IUC Nätverket tilldelades inledningsvis genom beslut i slutet av december 2012 totalt 80 Innovationscheckar á 100 kkr att fördela/distribuera till innovativa SME. I den modell som IUC Nätverket tillämpar sker alltid en initial identifiering (ID) av innovativa SME i respektive IUC-bolags region. Dessa samlas upp i en databas för kontroll och urval (om fler än tilldelad volym). Redan i januari månads slut (2013) fanns mer än 200 identifierade företag i databasen. Under våren 2013 prioriterades i första hand mellan dessa >200 SME så att 80 företag + reserver valdes ut, kontrollerades av både IUC och VINNOVA, och vid OK gå vidare till att utarbeta projektplan och skriva på ett projektavtal. En Tillväxtanalys, IUC Databas TBN, genomfördes också i vart och ett av företagen för att säkerställa status, potential och förmåga att driva och genomföra ett innovationsprojekt. Redan under senare delen av våren framförde IUC Sverige önskemål om att få ytterligare tilldelning av Innovationscheckar, särskilt då ett flertal företag med mycket goda innovativa projekt slussades till de båda andra utsedda distributörerna för Innovationscheckar ett 30 tal företag förmedlades. Vid en sammanställning i slutet av sommaren 2013 fanns fler än 300 SME i identifikationsdatabasen. Önskemål om ytterligare Innovationscheckar framfördes åter igen och möttes med ett positivt besked från VINNOVA. IUC Nätverket fick möjlighet att distribuera ytterligare 80 Innovationscheckar under senhösten Beskedet kom 1/ och ett mycket intensivt arbete med att välja ut, kontrollera, projektplanera och avtala med utvalda SME genomfördes. Fram till slutet av december 2013 hade samtliga 160 Innovationscheckar för 2013 avtalats och projektplaner fanns framtagna. Många projekt från de senast tilldelade volymen av Innovationscheckar inleddes först vid årsskiftet Fördelningen av Innovationscheckar är utspridd över hela landet med en mycket jämn fördelning med mellan 5-13 Innovationscheckar inom vart och ett av de regionala IUC-bolagens regioner. Där regioner korsar varandra har samordning mellan IUC-bolagen skett, så att någon har varit den som har det regionala coachnings och uppföljningsavsvaret. Mål Huvudmålen vid distribution och urval är flerfaldigt: - Att stimulera och skapa möjligheter till innovationsinsatser i ett större antal SME i syfte att bidra till ökad konkurrenskraft - Att nå SME som normalt inte har regelbundna kontakter med FoU-systemet (universitet, högskolor, forskningsinstitut). IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

6 - Att vidareutveckla IUCs 8-stegsmodell för att genomförande av rollen som nationellt distributör av Innovationscheckar till industriella SME. - Att initiera ett tidigt innovativt arbete i SME kan direkt eller på sikt leda till att produkter och tjänster når marknaden (kommersialiseras). Målgrupp SME, där ny kunskap eller ny teknik söks för nya innovativa varor, processer eller tjänster är den primära målgruppen. Bransch och verksamhetsområden begränsades inte. Företagens tillväxtpotential samt intresse och vilja att utvecklas på befintliga eller mot framtida internationella marknader är huvudfokus. Tillväxtanalysens resultat (IUC Databas TBN ) Vid vart och ett av de utvalda företagen har en Tillväxtanalys genomförts i syfte att värdera företagens status och strategiska riktning inför arbete med innovationsinsatser. Analysen har återrapporterats till företagen i rapportform som ett underlag för framtida fortsatt strategiskt arbete. Parallellt med den strategiska värderingen har också en prioriteringvärdering av vilka de 3 viktigaste faktorerna för företagets tillväxt diskuterats och beskrivits. I diagramet nedan finns samtliga företag som tilldelats Innovationscheck under 2013 samlade, samt ytterligare 3 som i ett senare ske valts bort eller tackat nej, men som värderats i samband med beslut om Innovationscheck Värt att notera är att det i denna utvalda målgrupp är mycket högre prioritet på produktutveckling som tillväxtfaktor än i den nationella jämförbara gruppen av SME (den omfattar företag). IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

7 Utvärderings genomförande Utvärdering som du nu läser har genomförts i 2 delsteg under Den grundläggande utvärderingen görs alltid av samtliga företagsprojekt när de är avslutade eller i ett sent skede av pågående projekt. Detta görs webbaserat i ett standardiserar underlag där intervjuer med ansvarig vid företaget sker samt en egenutvärdering av projektledaren. Kompletterat har ett riktat frågebatteri tillställts projektledarna inför denna slutrapport. I avsnittet utvärderingens resultat finns sammanställningar av de inmatade och insamlade uppgifterna hämtade från de genomförda Tillväxtanalyserna under 2013 (samtliga 163), inhämtade fakta om företagen, intervjusvaren från företagens kontaktpersoner och de regionala projektledarna egna synpunkter. Detta arbetssätt är en del av IUC Nätverkets 8-stegsmodell. En första sammaställning av inhämtade synpunkter gjorde med totalt 127 stycken (140625). Den har därefter byggts på med ytterligare intervjuer inför slutrapporteringen av uppdraget. Totalt ska samtliga 159 aktiverade och genomförda innovationsprojekt ha utvärderats. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

8 Utvärderingens resultat Utvärderingen som har genomförts i 2 etapper, den första i juni 2014 som omfattar 127 Innovationscheckar i lika många företag och den senare med avslut inför slutrapport september 2014 där ytterligare 32 företag ingår. Endast 1 företag av de 160 har utgått då de i ett sent skede tackade nej till genomförande av det planerade projektet. Nedan följer en sammanställning av samtliga svar inklusive de kommentarer som företagens kontaktpersoner respektive projektledarna har noterat. Basdata Företag De företag som omfattas av utvärderingen finns listade i bilaga 2. Branscher I vårt system registreras företagen enligt SNI koderna på 2-stegsnivå. Vi kan konstatera att bland de 163 företagen där Tillväxtanalys genomförts finns företagen registrerade i med 234 SNI-koder, vilket innebär att några företag bedriver verksamheter inom flera olika klassificeringsområden. Totalt finns företagen utspridda över 38 olika SNI-koder (av 81). Dominerande är: SNI 25 Tillverkning av metallvaror, ej maskiner & apparater SNI 28 Tillverkning övriga maskiner SNI 46 Parti- och provisionshandel (ej motorfordon) SNI 71 Arkitekt och teknisk konsultverksamhet SNI 31 Tillverkning av möbler 33 stycken 25 stycken 23 stycken 19 stycken 13 stycken I gruppen finns även något eller några företag som har verksamhet klassad som Vetenskaplig FoU, Reklam och marknadsundersökning, Förlagsverksamhet, Finansiella tjänster, Underhållningsverksamhet. Det handlar om 1-3 företag i dessa grupper men visar på spännvidden i innovationsarbetet. Nyttjande av samarbetspartners Utifrån inhämtade svar från projektledarna /-coachern har en enkel statistik sammanställts som ger en fingervisning av hur fördelningen ser ut av vilka externa samarbetsparter som företagen nyttjat i sina projekt. Från 72 rapporterade svar ser vi att externa konsulter ofta med specialisering inom det område som företaget bedriver sin utveckling i dominerar. Nyttjande av instituten har precis som universiteten/högskolorna en spridning mellan flera olika aktörer. Bland Instituten tycks SP dominera, men där finns Mefos, Ivf, Novacast och Acreo också representerade. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

9 Antal svar - totalt 98 st Annan 0 Storföretag Konsult 2 53 Antal svar - totalt 98 st Univ./Högskola 15 Institut Företaget är ett: Fördelningen av företagen i kategorier visar oss att: Företaget huvudinriktning är: IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

10 Företagarnas syn Svaren baseras på intervjuer med företagens kontakpersoner, vissa genomförda på plats anda per telefon.( I samtliga tabeller finns jämförelsegenomsnitt med pilotprojekt 2012) Avtalet och genomförande (företagarnas svar) I vilken utsträckning har. Snitt (2012 pilot) Vet ej Stor Medel Liten a/...genomförandet överensstämt med avtalet? ,29 (4,44) b/...projektet följt tidplanen? ,64 (3,28) c/...de kontakter med FoU- som planerade också tagits? ,33 (4,42) d/...fou/externa-kontakten svarat upp mot önskemålen/förväntningarna? ,43 (4,54) e/...det varit enkelt att komma fram till avtalet? ,69 (4,62) f/...stödet från IUCs coach/projektledare varit tillräckligt för ert innovationsarbete? ,47 (3,17) g/...i-checkmodell som vi använt varit tillräckligt enkel? ,74 (4,92) Till svaren har kommentarer från många av de intervjuade noterats. Ett urval av dessa säger exempelvis: Kommentar frågorna a) Företaget har genomgått en stor organisationsförändring som inneburit ändrad ägarbild, uppstart av nytt bolag och försäljning av bolagets konsultverksamhet. Allt detta har gjort att tid ej funnits att genomföra planerat projekt men fortsatt intresse finns att genomföra projektplanen. Allmän kommentar: Projektet har lett fram till att prototyp visat sig fungera och funktionen verifierats. I vissa avseenden har kapaciteten blivit bättre än vad som förväntats. Företaget ser dock att vissa tekniska specifikationer bör förbättras. Buggfixar och justeringar samt optimeringar kan halvera produktpriset och samtidigt minska storleken till en fjärdedel. Projektet är pågående, utveckling klar, offerter lämnade på tillverkning av komponeter. Med IUCs hjälp har utvecklingen tagit en annan vändning, vilket snabbat på genomförandet. IUC har genom sitt kontaktnät hittat andra partners, som redan haft kompetens inom området. Företaget har i samarbete med offentlig FoU-partner tagit fram material med de korrosionsegenskaper som kunder vill ha. Utvecklingskostnaderna har blivit mycket större än förväntat därför låg uppfyllnad, man har helt enkelt inte haft tillräckligt med egna medel att skjuta till. Resultatet av genomförandet har varit mycket gott och produkten finns nu ute på marknaden IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

11 b) Projektet har förskjutits i tid då projektpartner/företag bl.a. bytt VD Den tekniska utrustningen fungerade till en början inte som den tekniska specifikationen var. En del utvecklingsarbete blev nödvändigt varför projektet blev något försenat. Projektplanen följs bra. Prototyp blir färdig början av april och ska därefter testas av en kund. Tyvärr så drabbades projektet av stora förseningar. Först på grund av att vi fick en stor order som krävde väldigt mycket av vår tid i ett skede där vår underleverantör behövde stöd och anvisningar från oss för att komma vidare och sedan har det blivit ytterligare försening på grund av att underleverantören har fått ett större uppdrag från en annan kund. Företagsledaren (projektledaren) drabbades av svår sjukdom vilket medfört att projektet inte kunnat drivas med full och planerad insats. Universitetet har också förändrat sin organisation vilket också påverkat att tidsplanen ej kunnat följas. Tidsplanen är svår att hålla, då vi fått en stor ökning av andra arbeten. Tidplanen har fördröjts av vårt (företagets) resursbrist, personal som måste finnas med för att dokumentera rutiner. Förseningar pga ekonomiska problem hos finskt partnerföretag. Satsning på nya företag har gjorts med gott resultat. Dubbla VD-byten under 2013 har gjort att projektet haltat. Projektet genomfördes snabbare än tidplan. Tidplanen har dragit ut mer än planerat beroende på hög arbetsbelastning och att tekniska lösningar i maskiner varit svårare att genomföra, än planerat. Lösningar på problemen har testats och nu finns förslag framme som kommer att genomföras under hösten. Utöver FoU kontakterna skall tester och myndighetsgodkännande göras. Här har processen dragit ut mer på tiden än beräknat. Anledning tros vara att man med pyroteknisk teknik kan åstadkomma samma verkan som med krut och dynamit teknik. Några test eller verifieringsvillkor finns inte för detta och måste troligen skapas för att godkänna tekniken. Projektet har försenats p.g.a. fördyringar och att företaget inte kan ta kostnaderna i detta läge då det är lite svagt på marknaden. Tidplanen har försenats på grund av stor orderingång c/ Försening har gjort att vi inte tagit kontakt med SP De låga siffrorna beror på att andra pågående projekt varit tidskrävande så att företaget haft problem att tillsätta de resurser som behövs men tror att detta projekt kommer att betyda stora framsteg i industriellt byggande för företaget med kransleverantörsnätverk när insatsen är slutförd. FoU insatsen ligger i slutfasen av projektet och är därför inte genomförd ännu. planerade kontakter SP och Novacast båda nyttjade d/ I vissa lägen har det varit svårt för entreprenören och inköpt forskare ha samma IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

12 syn på tid och tidplan. Den industridesigner som IUC rekommenderade har gjort ett mycket bra jobb och har tagit ett helhetsgrepp kring design, funktionalitet, montering och producerbarhet Ett klockrent projekt där checken använts för att köpa en studie, av det egna systemet, från SP. Studien ger dels kunskap om befintligt system men framförallt kompetens att använda i nästa generations system! Med FoU avser vi i detta fall externa kontakter inom design, arkitektur samt marknadsutvecklare. Tester och prover har genomförts av SP. Under projektets gång har metoder och provningar utökats. Inga FoU -kontaketer ingick i projektet. Endast externa konsulter med spetskompetens. Företaget har etablerade FoU-kontakter sedan tidigare projekt. Projektet har etablerat kontakter med Swerea Mefos Företaget har lagt stor vikt vid att hitta rätt material. FoU kontakterna som tagits har varit mycket behjälpliga i att hitta befintliga material och lämpliga leverantörer av detta. F.n. arbetar men med ett Japanskt företag, där tester visat på gott resultat. e/ Mycket enklare än vi trodde Checken har verkligen gett oss möjlighet att snabbt utveckla produkten och gjort det möjligt att utveckla längre än vi först planerade. f/ Vi har inte utnyttjat möjligheten att använda IUC fullt ut så som vi blivit erbjudna. Information om pågående projekt har lämnats löpande. IUC har inte involverats i utvecklingsarbetet, då aktörer för genomförande snabbt identifierades när diskussioner om att ev. få en check. Genomförandet och tester har skett med den externa part som anlitats. IUC har inte aktivt deltagit. Utan stöd från Industrieell Dynamik & IUC Väst hade jag aldrig försökt söka dessa medel. Företaget har haft behov av IUC:s kontaktnät för att identifiera och föreslå kompletterande kompetenser för innovationsprocessen och projektstyrning. IUCs projektledare har levererat detta. g) Vågar släppa loss och ta de steg som man inte annars vågar ta. Pengarna underlättar att man vågar satsa. En mycket bra och enkel modell som attraherar småföretagare och driver innovation. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

13 Innovationscheckens betydelse för företaget (företagarnas svar) Har företaget tack vara Innovationschecken Inte alls En del I hög grad Vet ej ) (2012-pilot Snitt a/...kommit igång med ett innovationsarbete som de normalt inte skulle gjort? b/...skaffat nya/fler kontakter med FoU-aktörer än de tidigare hade? ,8 (3,8) 3,53 (3,84) c/...gått vidare med ett internt fortsättningsprojekt? ,06 (4,04) d/...valt att göra en ansökan om medel för ett 2,7 (3,48) fortsättningsprojekt? e/...nått resultat som innebär att produkten /tjänsten är 3,69 (3,32) mogen för marknaden? f/...nått ökad möjlighet till tillväxt i verksamheten? ,02 (4,08) g/...bättre möjligheter att växa på exportmarknader? ,67 (4,08) Kommentarer till frågorna a/ Kanske men inte så omfattande och så genomarbetat Projektet hade med all sannolikhet kommit igång ändå, men inte med det tempo och den projektstyrning som nu skedde. Sannolikt hade man också tagit en del genvägar utan projektmedel (t ex med manualer) Skulle inte påbörjat detta projekt annars Sannolikt hade man bedrivit projektet utan extern finansiering, men då hade projektet dragit ut på tiden. osäkert om man dragit igång i-checken blev gnistan som fick fart på projektet Har likt andra företag fått ett incitament att komma igång med viktigt utvecklingsarbete! Istället för att detta skjuts på framtiden! b/ Skapat kontakter med nya underleverantörer Har tidigare aldrig nyttjat extern kompetens inom industridesign, blev bra! Har bl. a fått mycket bra kontakter på energiteknik på SP i Borås. c/ Ännu oklart då första steget inte är klart. Kan bli aktuellt att utveckla en större modell av denna brygga Nästan i mål med projektet - fortsättning kan bli aktuell Jobbar parallellt med ett annat projekt kring materialval på originalbrickan Idag finns en mockup i papp, ev kommer att tillverka en i plåt internt designprojekt påbörjat inom annat område Kan mycket väl vara aktuellt med fortsättningsprojekt IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

14 Finns planer på att utnyttja den nya tekniken för övriga 8 maskintyper Men redan nu är det klart att det blir mera köp med egna medel. d/ Någon ny ansökan har inte skrivits då jag inte var medveten om att möjligheten fanns. Kommer att söka medel för vissa delar Kostnaderna för hela projektet utöver checken har tagits av företaget. Att hitta rätt material och testa detta är kärnfrågan för att kunna gå vidare i utvecklingsarbetet. Det kommer att ta betydligt längre tid än företaget räknat med. Företaget har inte sökt ytterligare utvecklingsmedel. Behovet är stort och skulle möjliggöra ytterligare tester och verifieringar, vilket skulle vara en öppning att komma ut på marknaden. Diskussioner pågår om ev. söka FoU-kort avancerat och genomföra tester via SP. Fortsättningsarbetet för utveckling av färdig produkt har finansierats med egna medel. I-Checken var den igångsättningskick vi behövde. För att snabbt komma fram har vi inte valt att söka ytterligare kapital. Checken fick oss att snabbt ta beslut att sätta igång ett projekt som diskuterats en tid. Projektet har tills nu kostat betydligt mer än planerats, främst beroende på godkännande från myndigheter. Behov och efterfrågan finns från marknaden. Konsultcheckansökan mot VGR har godkänts. Beslut att söka vidare stöd finns men ingen ansökan gjord Kan bli aktuellt med fortsättningsprojekt Intresserad av finansiering om man går vidare med fortsättningsprojekt Har inte hittat finansiär att söka hos, men ser behov av ytterligare finansiering. Innovationschecken är väldigt bra som "kickstart" men vi efterfrågar ett "steg 2" med en större budget även för utrustningar/material och som kan medfinansieras med egen tid för att nå hela vägen ut på marknaden. En ytterligare finansiering är önskvärd, men vi har inte hittat någon finansiär att söka hos. Har gått vidare med fortsättningsprojekt men finansierar det själva Forskarresultatet ligger till grund för utvecklingsarbete, men det är en bit kvar till färdig produkt. I nästa läge söks utvecklingscheck e) Företaget har en bit kvar innan marknadsaktiviteter är aktuella men kontakt har etablerats med väsentliga intressenter som bara väntar på färdigställande av produkten. Under projekttiden har resultat kunnat påvisas som verifierar att produkten är mogen för marknaden. Skarpa tester påbörjade Utrustningen finns framtagen som en prototyp. Denna kommer att testas och utvärderas av kunder. Efter detta kommer eventuella förändringar att ske och därefter en noll-serie att tillverkas. Hoppas på beställning av produkter innan sommaren. Offerter ute. Produkten finns nu ute på marknaden. Företaget har utvecklat produkten och erhållit en miljonorder från XX på den. Detta ger en ökad tillväxt för företaget och möjlighet till att nå exportmarknaden. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

15 Har redan 3 produkter ute för uthyrning Är ute till försäljning Väggkonstruktionen som utvecklats har gått i produktion. Första kund finns Skolprojekt som efterfrågar just det vi kan erbjuda med påvisad ljuddämpning Redan nu ett steg närmare marknaden, men inte färdigt Om alla bitar faller på plats, kommer man att kunna marknadsföra den nya produkten inför nästa säsong. Genom en mer omfattande maskinutveckling än planerat, så har den färdiga produkten inte kunnat tillverkas, mer än i prototypversion. En för marknaden klar produkt beräknas i slutet av året. Potentiella kunder har vidtalats och intresset är mycket stort. Fortsättningen innebär att nytt koncept etableras på marknaden under våren/hösten Projektet med spännduksväggar har genererat nya produkter/affärskoncept inom helt andra områden. XX har sökt ett fortsättningsprojekt på samma tema, där YY kommer att samverka. Projektet har skapat en produktfamilj och en produkt är klar för marknaden. Under hösten 2014 räknar med att hela produktfamiljen finns på marknaden f/ Projektet är en förutsättning för att komma in på ett nytt marknadssegment. Sannolikt ingen stor produkt, men ett viktigt komplement till övriga produkter Produkten har lanserats på marknaden och nått mycket bra resultat. Nyanställning har skett och nu står export närmast på agendan. Har ännu inte sett slutresultaten av insatsen. Ser positivt ut. Kommer att nyanställa våren Om utfallet blir det önskvärda kommer det att leda till tillväxt Finns redan tecknade orders Företaget bedömer att man ökar sin konkurrenskraft i och med de förbättringar som åstadkoms i projektet Projektet har varit en pusselbit i förutsättningarna för att kunna växa Projektet har -trots att det inte ännu slutförts - övertygat om att produkten ger högre verkningsgrad, avsevärt lägre pris och att marknadspotentialen är global och stor. Projektet har medfört att företaget nått kunder och skapat stora förväntningar hos dem. Under slutet av år 2014 beräknas första leveranserna ske. Med resultatet som förväntas kommer det att öppna för nya marknader g) Företaget vill gå vidare med projektet men ekonomiska resurser saknas. En ansökan om Forska & Väx-pengar har ej beviljats och f n ligger projektutvecklingen nere. Testanvändningen verifierar en stor kostnadsbesparing och projektet bedöms ha en stor affärsmässig potential Utöver Norge, finns nu även intresse från Polen Projektet ger möjlighet till export men pga kostnader för certifieringar etc visat sig vara högre än väntat så kan vi inte gå vidare just nu. Exportmarknaden handlar till större delen om att hitta korrekt agent. Anser mer att det är företagets hela sortiment som lockar kunden. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

16 Gigantisk marknad på sikt då målgruppen utgörs av flera miljoner europeiska användare - i startläget endast svensk målgrupp Kunder vill att företaget med den nya produkten skall etablera tillverkning i Kina och USA. Till att börja med kommer leveranser till Kina ske från Sverige. Avtal om leveranser finns med flera av de största biltillverkarna i världen. Intresset för produkten hos potentiella kunder blev enormt bra och dessa skrev snabbt avtal om leverans. Företagets kortsiktiga problem är produktionskapacitet. Man har investerat i ny produktionslinje och kommer att investera i ytterligare maskiner. Ser intressant marknad i Turkiet och USA bland annat Jobbar på avtal med Norge och Danmark Norgekund intresserad av taklösningen IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

17 Företagets/företagarens syn på Innovationschecken (företagarnas svar) Snitt ( 2012 pilotproj.) Vet ej I hög grad En del Inte alls a/ Skulle företaget ha startat innovationsprojektet utan checken? b/ Har hanterandet av checken varit enkel och smidig för företaget? c/ Har :- inneburit att företaget kunnat inleda innovationsarbetet? d/ Har IUCs roll att erbjuda och stödja företagen med avtal och kontakter uppfattats som positiv? e/ Har I-checken underlättat framtida kontakter med FoU-aktörer? ,95 (2,92) ,77 (4,92) ,51 (3,96) ,74 (4,76) ,96 (4) Kommentarer till frågorna a/ Vi hade startat projektet, fast långt senare Innovationschecken har möjliggjort en betydligt snabbare utveckling av den nya produkten och en trygghet för oss att börja projektet tidigare än planerat. I-checken gjorde att vi kom igång betydligt tidigare än planerat. Utvecklingen kom igång tidigare och utvecklades längre än vad som var planerat från början. Arbetet startades tidigare än planerat. Tester hade kanske kommit igång. Allt har gått fortare tack vare checken Projektet hade troligen fortsatt skjutits på framtiden, checken fick oss att starta upp direkt. Företaget hade eventuellt påbörjat utvecklingsarbetet, dock hade detta gjorts när tid och pengar funnits. Processen hade definitivt tagit längre tid. Genom checken har IUC fått möjlighet att påverka tiden, genom mer strukturerade och regelbundna projektmöten. Företaget säger sig ha fått en bra utbildning i hur man driver projekt och få ökad effektivitet i sitt normala arbete genom detta. Företaget hade nog startat upp utvecklingen, men troligtvis senare än vad som nu var fallet Utveckling av den nya maskinen hade troligen kommit igång, fast senare. Det hade definitivt tagit längre tid än vad planen är nu. Ytterligare stöd kommer sökas för fortsatt utveckling. Mycket möjligt att de startat utan check men det hade inte skett nu och inte lika kraftfullt. Produkten har funnits i tankevärden en längre tid. En av kunderna har gjort en omfattande teoretisk beräkning på hur livslängd i ett blybatteri kan förbättras betydligt. Problemet har varit att tillverka produkten seriemässigt till ett IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

18 konkurrenskraftigt pris. Utan checken skulle troligen inte projektet kommit igång. Företagets likviditet har varit och är ansträngd. För att öka omsättning och lönsamhet är det nödvändigt att utveckla nya koncept. I-checken gav företaget möjlighet att starta upp och utveckla det nya konceptet och förhoppningen är att det kommer att förbättra ekonomin i företaget. Tankar kring utveckling har funnits under längre tid, men inte tagit fart. Med checken fick man ett incitament att påbörja arbetet och att leva upp till den tidsplan som fastlagts. b) Väldigt nöjd med enkelhet och flexibilitet Enkelt serverat från såväl Vinnova som IUC c) Innovationsarbetet har inletts. Positivt resultat. Brist på ekonomiska resurser har gjort att fortsättningsvis så vilar projektet. Pengarna har gjort att produktutvecklingen startades/genomfördes. Hjälper till att förkorta processen betydligt Pengarna har gett en injektion att komma igång, vilket skett tidigare än planerat. I-checken är en bra startmotor för utveckling av produkter. Utveckling som är finansierad blir prioriterad speciellt om det finns en "skarp" order att nå. Citat: "utan I-checken skulle vårt projekt troligtvis fortfarande varit vilande och ej uppstartat". Iden bakom den färdiga produkten har funnits sedan tidigare. Man har dock inte tagit första steget att komma igång, då man vet att det medför vissa kostnader i initialskedet, utan att veta om man kan komma vidare. Nu har man fått stöd för det första steget och ser att det finns en möjlighet och då är man beredd att ta kostnaderna för fortsatt utveckling själva. Man har lagt väldigt mycket pengar på att ta fram ny produkt, tyvärr har man råkat ut för dödfall inom företaget vilket har försenat allt. Har fungerat mycket bra och tagit företaget ett ordentligt steg i rätt riktning med en fart som inte hade funnits där utan I-checken. d) IUC har initialt medverkat, i övrigt har företaget skött kontakterna Utöver checken så har IUC också varit en mycket bra part i projektledningsprocessen. IUC ordnar allt det administrativa, perfekt! Även tips med kontakter har varit bra. Företaget hade sannolikt startat projektet även utan checken men inte med den intensitet och det värdefulla stöd som IUC kunnat ge. 2-3 nya underleverantörer e/ Företaget har ett långvarigt samarbete med LTU kring optisk avläsning och positionering. Samarbetet har resulterat i att företagets produkt har unika kvalitéer och klarar svåra miljöer. Framförallt inom CE-märkning. Mer positiv till att det faktiskt finns möjligheter. Hade aldrig ens sett att det finns IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

19 sådana här pengar. I-Checken har gjort att de fått kontakt med fler FoU-aktörer som de tidigare inte känt till Vi vet nu bättre om vilken väg som skall tas för att nå FoU kunskap. Kontakt har knutits med akustikexperter på SP i Borås och på Swerea. Vi vet nu bättre om vilken väg som skall tas för att nå FoU kunskap. IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

20 Projektledarnas /-coachernas svar Värderingar Om Innovationschecken a/ Är det intressant för företagen för att komma vidare meds sina innovationer? b/ Den kräver IUCs medverkan för att precisera, avtala, stödja med kontakter,följa upp? c/ Finns det behov att kunna gå vidare med en större ansökan/bidrag för fortsatt arbete? d/ Är kraven (avtal, inga betalningsanmä rkningar och genomförd tillväxtanalys) OK? e/ Har koppling att nyttja FoUsystemet medfört att nya samarbeten etablerats? f/ Har FoUsystemet svarat upp mot de framställda behoven på ett relevant sätt? Inte alls begränsad Delvis rel. Stor I hög grad vet ej Jämförande genomsnitt mellan svaren vid pilotprojektet 2012 och svaren 2013 visar (fråga f/ fanns ej med vid utvärderingen av pilotprojektet 2012): Snitt Snitt 2012, pilot 1 0 Fråga a/ Fråga b/ Fråga c/ Fråga d/ Fråga e/ Fråga f/ IUC/mh, 2014 Utvärdering Innovationscheckar 2013,

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft

Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft Bilaga 1 Redovisning av uppdrag att genomföra insatser för att öka små och medelstora företags konkurrenskraft 1 Vårt dnr: 2014-03221 Ert dnr: N2013/5699/FIN N2013/5656/KLS (delvis) mfl. Redovisning av

Läs mer

Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket

Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket Programrapport IUC Sverige AB - Det operativa innovationsnätverket DEL 3 Uppföljningar och utvärderingar Innehållsförteckning Uppdraget... 3 DEL 3 - UPPFÖLJNINGAR OCH UTVÄRDERINGAR... 4 Testprojekt Institutsamverkansmetoden

Läs mer

MILJÖDRIVNA MARKNADER 2008-2011 UTVÄRDERING

MILJÖDRIVNA MARKNADER 2008-2011 UTVÄRDERING Avsedd för Tillväxtverket Dokumenttyp Rapport Datum April, 2013 MILJÖDRIVNA MARKNADER 2008-2011 UTVÄRDERING MILJÖDRIVNA MARKNADER 2008-2011 UTVÄRDERING Ramböll Krukmakargatan 21 Box 17009 SE-104 62 Stockholm

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052

Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Lärande utvärdering av ESF-projekt Dnr 2010-3010052 Slutrapport 23 december 2013 Dr Tommy Bergkvist tommy.bergkvist@s-m-i.net www.s-m-i.net Förord Projektet CSES Center för Socialt Entreprenörskap Stockholm,

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22 2015-06-22 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Genomförande... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Styrgrupp... 5 2.3 Referensgrupp... 5 2.4 Arbetsgrupp... 5 2.5 Övergripande mål... 5 2.6 Aktivitetsmål... 6 2.7 Länsövergripande

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen

Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional utveckling Utvärdering av insatser inom företagsfinansiering i Västra Götalandsregionen En utvärdering genomförd av Kontigo AB Utvärderingsrapporter 2014:1 Regional

Läs mer

Utvärderingsrapport 2013

Utvärderingsrapport 2013 Utvärderingsrapport 2013 Innehållsförteckning Inledning 3 Projektbeskrivning 3 Utvärderingsmetod 5 Utvärderingsansats 5 Genomförande 7 Insamlad utvärderingsinformation 8 Enkätsvar adepter 8 Intervjuer

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal

AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Rapport nr 1 (27 november 2009) AURORA- Kompetensutveckling i Fyrbodal Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Intervjuer och styrdokument...6

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport

Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Utvärdering av projekt Yrkeslyftet Slutrapport Jag ser en ny gnista. Jag ser en personlig utveckling hos deltagarna och jag ser hur det sprids bland personalen. Utbildningen har gett oss energi och kunskap.

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström. Entreprenörskap. Starta eget med Drivhusets hjälp Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Mats Hjerpe Ola Nilsson Fredrik Rådström Entreprenörskap Starta eget med Drivhusets hjälp Företagsekonomi C-uppsats Termin: Handledare: Vt-2006 Lars Haglund

Läs mer

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012

Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 RAPPORT Utvärdering av externa företagsprojekt 2012 För Energimyndigheten Anja Karlsson, Susanna Roth och Daniel Holm, IVL Filip Ekander, Energimyndigheten 2012-10-19 Arkivnummer: U3957 Rapporten godkänd:

Läs mer

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV

MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV MÅL- OCH EFFEKTUTVÄRDERING AV PROJEKT DRIVA Författare: Fredrik Johansson och Sven Ladenvall, F A J F A J Consulting Konsultrapport maj 2013 www.fajconsulting.se SAMMANFATTNING Projekt Driva initierades

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

Slutrapport. Projektet - SATIN II

Slutrapport. Projektet - SATIN II Slutrapport Följeforskning genom lärande utvärdering av Projektet - SATIN II vid Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) Luleå Tekniska Universitet (LTU) Mars 2013 Lars Aspling, Aspling Konsult AB

Läs mer

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010

Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 Länsstyrelsen i Stockholms Län Utvärdering av projektet Kontanthantering i Stockholms skärgård sommaren 2010 STOCKHOLM November 2010 Sweco Eurofutures AB Peter Sandén Kajsa Forsberg Markus Burman 1 (24)

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III

GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Slutrapport (20 maj 2011) GULDLINJEN företag och kommun i samverkan III Demokratikonsult & Samarbetspartner Norr Mälarstrand 92 112 35 Stockholm 1 Sammanfattning Projektet Guldlinjen är ett kompetensprojekt

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn

Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Internationalisering av små och medelstora tjänsteföretag inom life - sciencesektorn Swecare Foundation 2013-05-31 0 Innehåll Inledning... 2 Bakgrund... 3 Uppdrag och Syfte... 4 Metod... 5 Definitioner

Läs mer