Framtagande av handledarmanual för omhändertagande av nyanställd tandläkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtagande av handledarmanual för omhändertagande av nyanställd tandläkare"

Transkript

1 Framtagande av handledarmanual för omhändertagande av nyanställd tandläkare Författare: Christina Hassel Gustafsson, tandläkare Folktandvården Bråten, Mariestad Projektredovisning 2005:3 Handledare: Anna-Lena Östberg, tandläkare, Odont Dr FoU-centrum Primärvården Skaraborg

2

3 Sammanfattning Hösten 2003 genomfördes en första handledarutbildning för tandläkare i Skaraborg. Anledningen till att denna utbildning genomfördes är att nyexaminerad tandläkare idag har en relativt begränsad klinisk erfarenhet. Socialstyrelsen har i en översyn av nyexaminerade tandläkares kompetens och yrkeskunnande dragit slutsatsen att dessa bör arbeta under organiserad handledning under sitt första år i klinisk verksamhet. Syftet med det aktuella projektet var att ta fram en handledarmanual som stöd och hjälp vid omhändertagande av nyexaminerad tandläkare. Arbetet resulterade i 2 stycken manualpärmar, en för handledaren och en för den nyexaminerade. Pärmarna ska: - Ge stöd, likriktning, struktur och pedagogisk vägledning till respektive klinik och handledare i Folktandvården Skaraborg vid introduktion av nyexaminerad tandläkare. Dessutom kan valda delar användas i handledning av tandläkare med utländsk examen eller kollega med längre yrkeserfarenhet. - Öka förutsättningarna för den nyanställde att genom tydliga, nedskrivna mål, och individuell utvecklingsplan, bli kvalitetsmedveten och känna trygghet, och därigenom kunna ge patienten ett gott omhändertagande. - Genom strukturerad uppföljning och utvärdering förvissa sig om att den nya tandläkaren fått en god introduktion och praktiska kunskaper i odontologins olika discipliner. - Samla de kravbeskrivningar och riktlinjer som utarbetats för Folktandvården i Skaraborg, samt olika behandlingsförslag för rutinarbeten. Det praktiska arbetet med att ta fram manualpärmarna har skett i samarbete med Ewa Helsinger Kallryd, som utöver sin klinikchefstjänst på Folktandvården Skultorp även har funktion som studierektor för Folktandvården Skaraborg. Hon är tillsammans med Per Backman, personalchef, Jörgen Persson, primärvårdsområdeschef tandvård Mariestad, Kjell Pettersson, sekreterare/läkarutbildning/rekrytering och Kennet Svensson, primärvårdsområdeschef tandvård Skövde, en av de ansvariga för rekryteringen av tandläkare till Skaraborg. Pärmarna har även utarbetats i samråd med de tandläkare som gick handledarutbildningen under höstterminen 2003 och vårterminen Pärmarna planeras att helt färdigställas under våren 2005.

4

5 Innehållsförteckning BAKGRUND... 1 Handledning...1 Kvalitet...2 SYFTE... 3 FRÅGESTÄLLNINGAR... 3 METOD... 4 PROJEKTET GENOMFÖRDES I 3 DELAR Del 1. - Litteraturstudier...4 Del 2. - Intervju av handledarkollegor...4 Del 3. - Diskussion med studierektor för Folktandvården Skaraborg...4 RESULTAT... 5 DISKUSSION... 6 KONKLUSION... 7 REFERENSLISTA... 8 Bilaga: Innehållsförteckning i pärmar

6 Bakgrund I tandvårdslagen från 1985 står skrivet att: Tandvård skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god tandvård. Det innebär att den skall vara av god kvalitet och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder. Vidare skall tandvård tillgodose patientens trygghet i vården och behandlingen, vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen (1). Under hösten 2003 genomfördes en handledarutbildning i Skaraborg för omhändertagande av nyexaminerad tandläkare. Kursen leddes av en psykolog och omfattade 5 hela kursdagar. Anledningen till att denna utbildning genomfördes är att nyexaminerade tandläkare idag har en relativt begränsad klinisk erfarenhet. Tandläkarutbildningen är 5-årig, och man får sin legitimation direkt vid avslutad grundutbildning. Åren ingick i utbildningen 1 AT- (allmäntjänst) år då både den kliniska och pedagogiska färdigheten tränades upp. Därefter fick man, efter godkänt AT-prov sin legitimation. Största skälet till varför AT-tjänstgöringen upphörde var att det i mitten på 90-talet fanns ett överskott av tandläkare vilket gjorde att det blev svårt att förse AT-tandläkarna med tillräckligt antal patienter. Före 1984 var utbildningen som idag 5-årig, och man hade sin kliniska träning på skolan. Av samma anledning som att handledarutbildningen genomfördes, gjorde Socialstyrelsen 2003 en översyn av nyexaminerade tandläkares kompetens och yrkeskunnande. Studien publicerades i augusti 2004 (9). Syftet med studien var att visa hur nyexaminerade uppfattar sin kompetens, hur arbetsledarna uppfattar kompetensen, och om de nyexaminerade eventuellt arbetar utan andra tandläkare i sin närhet. Resultatet visade att endast en mindre del av tandläkarna erbjudits ett traineeprogram, och att de flesta fått informell handledning i varierande omfattning. De nyexaminerade löste i första hand uppkomna problem genom att ta råd från en mer erfaren kollega. De nyexaminerade ansåg att orsaken till problemen främst var bristande erfarenhet. Denna studie visade tydligt behovet av handledning, för att under en bestämd tid strukturerat och planerat handleda den nyexaminerade att utveckla ett synsätt som överensstämmer med klinikens och Folktandvårdens synsätt om bl.a. patientomhändertagande, teamsamverkan, professionellt förhållningssätt, kvalitetsnivå, med mera. Handledning Det finns ingen tydlig definition av vad handledning innebär. För en närmare tolkning är man hänvisad till såväl allmänt språkbruk som pedagogisk facklitteratur (4). Nationalencyklopedin har exempelvis följande beskrivning: Typ av praktiskpedagogiskt stöd som ges kontinuerligt under utbildning eller praktik. Inom vissa människovårdande yrken med teoretisk grundutbildning används särskilda handledare som stöd för att bevara och vidareutveckla yrkeskunnandet. Syftet med handledning är att underlätta och öka förmågan att ge god behandling, att ha en stödjande funktion i svåra och krävande situationer och vid etiska dilemman samt att motverka stress. Handledning är inriktad på professionella metoder och processer i arbetet och ges i 1

7 grupp eller individuellt. En annan form är handledning av studerande i grundutbildningen under praktikperioder, där syftet är att föra en blivande kollega in i den praktiska yrkesutövningen (4). Grundläggande är att handledaren inte har någon traditionell lärarroll. Handledaren skall hjälpa den nyutbildade med att utveckla sin yrkesroll både i fråga om kunskaper, färdigheter och yrkesidentitet. Detta innebär att handledaren måste hålla sig uppdaterad med både praktiska och teoretiska kunskaper vilket bör kännas stimulerande. Handledningen syftar till att komplettera den kunskapsbas som den nyutbildade redan har, med färdighetsträning och att integrera teori och praktik, i samsyn med ett kvalitetstänkande för både barn- och vuxentandvård, och den kravspecifikation som finns angiven för barn- och ungdomstandvård i Folktandvården Skaraborg. Kvalitet Kvalitet är ett begrepp som används för att beskriva egenskaper hos en företeelse, t.ex. en tjänst. Enligt internationell standard definieras kvalitetsbegreppet som: Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda behov (2). Den kliniska kvaliteten och/eller det yrkesmässiga utförandet bedöms efter vissa angivna kriterier. Kvalitetskriterier kan bland annat tas fram och fastställas i samband med consensuskonferenser. Om consensusgruppen är sammansatt av ett representativt urval av professionen, kan consensusuttalandet ses som en accepterad riktlinje, the state of art. Kvalitet i vården innebär en korrekt användning av kunskap, undvikande av risker och en säkrad patienttillfredsställelse. Ansvaret för kvalitetsarbete vilar på den egna arbetsenheten. Egen kontroll är alltså basen för allt kvalitetsarbete. Detta kräver dels en målformulering och dels en systematisk uppföljning av verksamheten. De uppsatta målen bör vara konkreta och kända för alla som deltar i arbetet. Helhetsperspektiv är en förutsättning för ett effektivt kvalitetsarbete. Begreppet kvalitet när det gäller tandvård innefattar även pedagogiska, psykologiska, biologiska och farmakologiska värderingar. Vid kvalitetsarbete bör man sträva efter att göra rätt från början, ett s.k. nollfelstänkande. Kvalitet kostar egentligen ingenting. Det är icke-kvaliteten som kostar, t.ex. i form av omgörningar när det gäller tandvård (3). Sammantaget finns det ett stort behov av att strukturera handledningen av nyexaminerade tandläkare i Skaraborg för att få en god kvalitet i den givna vården. 2

8 Syfte Syftet med detta projekt var att ta fram en handledarmanual för omhändertagande av nyexaminerad eller nyanställd tandläkare inom Folktandvården, Skaraborg. Frågeställningar 1. Hur ska handledaren dokumentera vilken klinisk erfarenhet den nyanställde kollegan har vid handledningens början? 2. Hur ska handledaren på ett konkret sätt dokumentera att den nyanställde arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, och följer den kravspecifikation för barnoch ungdomstandvård som finns nedskriven för Folktandvården i Skaraborg i Västra Götalandsregionen? 3. Vilka mål bör den nyanställde ha uppnått efter handledningens slut? 4. Vad kan vi kan garantera den nyanställde i form av auskultationer inom specialisttandvården? 5. Hur lång ska handledningsperioden vara? 6. Hur ska handledningsperioden avslutas? 3

9 Metod Projektet genomfördes i 3 delar. Del 1. - Litteraturstudier Som en förberedelse inför projektet valdes en del litteratur ut för genomläsning. Litteraturstudierna har bestått av - Vetenskapliga artiklar om bl.a. självevaluering av behandling. (8) - Olika böcker om handledning. (6,7) - Böcker om kvalitet i allmänhet, och kvalitet och kvalitetsindikatorer inom tandvård. (2,3) - Utbildningshandboken, utgiven av Svenska Läkaresällskapets utbildningskommitté (5) - Handledarpärmen som användes när AT fanns inom tandläkarutbildningen. (10) - Socialstyrelsens rapport om nyexaminerades kompetens och yrkeskunnande. (9) Del 2. - Intervju av handledarkollegor Här användes ett i förväg uppgjort frågeformulär med frågor som rörde handledarnas tidigare erfarenhet av handledning, och deras tankar om hur en handledning kan komma att genomföras. Del 3. - Diskussion med studierektor för Folktandvården Skaraborg Studierektor Ewa Helsinger Kallryd intervjuades om sina tankar angående ovanstående frågeställningar. Ett samarbete inleddes med det praktiska framtagandet av manualen. 4

10 Resultat Litteraturstudier och intervjuer gav följande resultat som bör beaktas vid handledarmanualens utformning. 1. Ett individuellt utvecklingsschema bör utformas för den nyanställde tandläkaren vid handledningens början. Ett formulär bör finnas där man vid handledningens början går igenom och skriver ner den nyutbildades kliniska erfarenhet från utbildningen. Här antecknas också upplevda svårigheter och den nyutbildades särskilda önskemål. I den individuella utvecklingsplanen ingår då att i möjligaste mån täcka in så stor bredd på patientverksamheten som möjligt. 2. Kvalitetsmålen finns klart definierade i form av en nedskriven kravspecifikation för barn och ungdomstandvård i Västra Götalandsregionen. För vuxentandvård finns inget kvalitetsdokument nedskrivet, utan denna bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. I handledningen ingår att dokumentera att den nyutbildade arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta sker genom terapidiskussioner, men kan även rent kliniskt exempelvis göras genom att handledaren tillsammans med den nyexaminerade genomför patientbehandlingar, där handledaren är behandlaren och den nyexaminerade assisterar, och eventuellt vid ett annat tillfälle växlar roller. Det är nyttigt även för handledaren, som då tvingas hålla sig uppdaterad med nya behandlingsmetoder och att de olika momenten genomförs på rätt sätt. Detta kan göras med jämna intervall och innebär att båda parter blir föremål för personlig granskning. Med en sådan modell kan man efter behandlingen, när patienten gått ut ur behandlingsrummet ha tid avsatt för att gemensamt diskutera behandlingen som helhet, med både kliniskt och patientomhändertagandeperspektiv. Om sådana här gemensamma behandlingar kommer att genomföras under handledningen bör den nyexaminerade informeras om det innan handledningen inleds. Det framkommer i mina intervjuer av handledarkollegor att detta ses som en god pedagogisk modell. 3. I handledningen bör ingå en utvärdering av handledningen. Vikten av en nedskriven utvärdering framkommer i Tveitens bok om yrkesmässig handledning (6). En färdig utvärderingsmall bör tas fram för ändamålet så att alla handledare gör en likartad utvärdering. Detta bör ske dels under handledningen, och efter avslutad handledning. Då går man igenom vad som varit positivt/negativt och om man har uppnått de mål och förväntningar man hade innan handledningen startade. Denna utvärdering bör göras gemensamt mellan handledare nyutbildad. Eventuellt kan även andra ur personalgruppen vara med, t.ex. assisterande tandsköterska och/eller klinikchef. Det är viktigt att den nyutbildade ser sitt eget ansvar för att göra handledningstiden så bra som möjligt. Vilka mål man har satt upp görs individuellt och bör vara grundade på vilken klinisk erfarenhet den nyutbildade hade vid handledningens början. 5

11 4. Vid diskussion med studierektor framkom att ett rullande auskultationsschema ska upprättas där det ges möjlighet att auskultera på de olika specialistavdelningarna. Det ska alltså finnas regelbundet återkommande möjligheter att auskultera på en viss klinik. Under 1 år ska den nyexaminerade ha hunnit med alla sina auskultationer. 5. Handledningstiden bör troligtvis i normalfallet sträcka sig över ett år. Detta är grundat på att den tidigare AT-utbildningen varade under 1 år, samt Socialstyrelsens utredning (9). 6. Tveiten påpekar i sin bok att lika viktig som den utförliga diskussionen är i handledningsperiodens början, lika viktigt är att handledningsuppdraget får ett konkret slut (6). Då summerar man och avslutar den speciella relationen mellan handledare och handledd, även om den handledde i många fall kommer att arbeta kvar på samma klinik. Diskussion Det är viktigt att handledning sker med en genomtänkt och strukturerad modell som också fungerar som ett kvalitetsinstrument för Folktandvården i Skaraborg. En strukturerad handledning behövs för att handledaren ska känna att den nyexaminerade utvecklas oavsett om den handledde kräver mycket eller lite handledning. Den valda metoden innebar att efter inhämtande av information från litteraturen om hur handledning bör genomföras, diskutera med olika personer med anknytning till ämnet. Kanske kunde ytterligare några handledare ha intervjuats, men det gavs en möjlighet att gå igenom råmaterialet i manualen tillsammans med de övriga deltagarna från handledarutbildningen. Vid detta tillfälle deltog studierektor Ewa Helsinger Kallryd och författaren till denna rapport. Det har tidigare inom tandvården i Skaraborg inte funnits någon strukturerad handledning av nyanställd tandläkare. Behovet av detta har tydligare visat sig sedan AT-tjänstgöringen upphörde här i Sverige (9). På senare år har brist uppstått på tandläkare. Detta har medfört att en aktiv rekryteringskampanj har förts utomlands vilket har resulterat i att ett antal tandläkare med utländsk examen har anställts. Dessa nya kolleger kräver också handledning då den kliniska erfarenheten, synsätt på vård, kvalitetsnivå och lagstiftning skiljer sig mellan olika länder. Med ett auskultationsschema ges ju även kollegan med utländsk examen en inblick i de olika specialiteterna. Genom att en nyanställd kollega arbetar under strukturerad handledning blir det möjligt att från klinikledningens och handledarens sida kunna bedöma det professionella omhändertagandet av patient hos den nyanställde. Att långt efter ta upp upptäckta problem är ju givetvis mycket svårare, än att lösa problemen direkt när de uppstår, och omvänt, ur den handleddes perspektiv ha möjlighet att diskutera terapi eller uppkommen frågeställning med en kollega direkt när den uppkommer, utan att känna att 6

12 man stör. Detta minskar självfallet också risken för patienten att inte bli behandlad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Lauvås och Handal påpekar i sin bok att någon form av kvalitetsstyrning är en nödvändig del av handledningen. Det innebär att man redogör för hur arbetet är organiserat, vilka kortsiktiga och långsiktiga planer man arbetar efter och vilka intentioner som ligger bakom det man gör. Lauvås och Handal skriver också att den handledde blir mycket tryggare om man från början fått klart för sig vilka krav som ställs på arbetet och vilka formella och informella regler som gäller (7). Att till exempel från början ha helt klart för sig vad den nyexaminerade har för klinisk erfarenhet vid handledningens början ger också en trygghet för den nyexaminerade att inte känna någon press att försöka leva upp till någon med större erfarenhet än han/hon faktiskt har. Förhoppningen är att den nyanställde med en väl presenterad och beskriven handledning ska uppleva det som positivt, engagerande och välkomnande, och inte som ett övervakningssystem. Handledningsperiodens längd kan självfallet variera. Den får styras utifrån den kliniska erfarenheten, men kan även förkortas eller förlängas under handledningens gång. Det får dock inte vara någon otydlighet i när handledningen avslutas utan detta ska vara klart uttalat och nedskrivet. Förhoppningsvis råder det mellan övriga kolleger på kliniken en öppen och god stämning där man bemöter varandra med respekt. Det är den bilden vi vill förmedla till den nya kollegan - styrkan av att man är flera med olika kompetens och erfarenhet, och att man ber om råd och hjälp när man känner att man behöver det. Konklusion Den här studien lägger en god grund för innehållet i den manual som projektet syftade till. Innehållsförteckning i pärmarna visas i Bilaga 1. Manualen kommer att vara i form av 2 pärmar: en för handledaren, och en för den nyexaminerade. Eventuellt kommer ett intyg om genomgången handledning och vad den inneburit att delas ut när handledningen avslutas. Att erbjuda en nyexaminerad kollega handledning med individuell utvecklingsplan och auskultationsmöjlighet på flera specialistkliniker borde dessutom vara attraktivt ur rekryteringssynpunkt. Den aktiva rekryteringen har gjort att Skaraborg har fått ett antal nya tandläkare anställda. Detta behövs då pensionsavgången de närmaste åren är höga. Det är viktigt att de nya kollegerna blir omhändertagna på bästa sätt. 7

13 Referenslista 1. SFS 1985:125 Tandvårdslag. 2. SOSFS 1996:24 Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården. 3. Kvalitetsindikatorer inom barn- och ungdomstandvården. Jönköping, Odontologiska institutionen, Nationalencyklopedin. Bra Böckers förlag, Multimedia Utbildningshandboken. Svenska Läkaresällskapets utbildningskommitté i samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet och Svenska Läkarförbundet. Stockholm Tveiten, S. Yrkesmässig handledning - mer än ord. Lund: Studentlitteratur, Lauvås, P. Handal,G. Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur, Watson, D. A unique manual for self-assessment by dental practitioners. Quintessence, 2003; 67, Socialstyrelsens översyn av nyexaminerade tandläkares kompetens och yrkeskunnande, Stockholm: Socialstyrelsen, Handledarpärm för utbildning av AT-handledare för tandläkare. Använd

14 Bilaga A B Inledning Introduktion Checklista CD Introduktionsprogram för nyanställda E F G H IJ K L Genomgång av klinisk erfarenhet Individuell utvecklingsplan Uppföljningsdokument Pedagogisk vägledning och planeringsunderlag vid olika behandlingar Primärvården Skaraborgs introduktionsdag Obligatorisk auskultation Riktlinjer utarbetade inom FTV i Skaraborg Adresser, telefonnummer M Försäkringskassans regler 65+ N O Tandvård i Västra Götalandsregionen Prislista tandvård, VG-region, kommentarer, prisexempel PQ Intyg Handledarledd introduktion i FTV, Skaraborg R Övrigt S TU VX YZ

15 FoU-centrum Primärvården Skaraborg Storgatan 18, Skövde Tfn: , Fax:

"Tiden är ju den största bristfaktorn"

Tiden är ju den största bristfaktorn "Tiden är ju den största bristfaktorn" Lärare och specialpedagogers uppfattningar om arbetet med åtgärdsprogram Josefine Hedlund Forsberg & Ingela Lagebrand Vt 2013 Examensarbete, 15 hp Institutionen för

Läs mer

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se

Artikelnr 2004-123-39. Sättning Maj-Len Sjögren Publicerad www.socialstyrelsen.se Att välja hemtjänst Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet som tas

Läs mer

Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral

Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2011:74 Patientsäkerhet vid telefonrådgivning på vårdcentral Anita Blom Anna Claesson Uppsatsens titel: Författare: Ämne:

Läs mer

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik

Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Examensarbete, Rektorsprogrammet Kursgrupp 5, block 5 Rektor som pedagogisk ledare Förväntningar och praktik Författare: Sandra Pettersson (sandra.pettersson@falun.se) Handledare: Ina von Schantz Lundgren

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet

Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet Systematiskt kvalitetsarbete i öppen ungdomsverksamhet är tänkt att inspirera ungdomsarbetare, strateger och beslutsfattare i kommuner att påbörja och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet inom den

Läs mer

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare

Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare ISB Institutionen för Samhälls- och Beteendevetenskap Lärares första år i yrket The first year as a teacher En studie av åtta nyexaminerade lärare Studenter: Maria Arvidsson och Eva Österholm Examensarbete

Läs mer

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen

Akademisk utbildning ger utveckling av professionen ThTidn nr 1.11_Ny mall 2011-09-06 11.46 Sida 26 Akademisk utbildning ger utveckling av professionen Under hösten föreslog Behörighetsutredeningen att Tandhygienistutbildningen förlängs till 180 högskolepoäng,

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Vad är kvalitet i förskolan?

Vad är kvalitet i förskolan? Institutionen för pedagogik Vad är kvalitet i förskolan? Intervjuundersökning av hur förskolans personal beskriver sin uppfattning av kvalitetsbegreppet Anna- Lena Karlsson & Birgitta Lindell Examensarbete

Läs mer

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost

Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda. Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Nära det vanliga arbetet men ändå annorlunda Intervjuer med chefer om verksamheten inom Samordningsförbundet Göteborg Nordost Lars-Gunnar Krantz September 2007 Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Uppdrag,

Läs mer

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken

Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Pedagogens sätt att arbeta för att alla barn skall få bli delaktiga i den fria leken Linda Johansson Carina Olofsson Examensarbete 15 hp Utbildningsvetenskap 61 90 hp Lärarprogrammet Institutionen för

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

DIA Delaktighet I Aktivitet

DIA Delaktighet I Aktivitet F O U R A P P O RT F R Å N F O U J Ä M T 2010:4 DIA Delaktighet I Aktivitet En metod för brukaren att skatta upplevelsen av hur aktiviteter kan utföras och för planering med teamet Maritha Månsson DIA

Läs mer

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län

Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Handlingsplan för ST-utbildning i Landstinget i Kalmar Län Syfte Tydliggöra innehållet i Socialstyrelsens författning SOSFS 2008:17, samt implementeringen i Landstinget i Kalmar län, ang. ST-utbildningen.

Läs mer

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete

Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete Pedagogisk Forskning i Sverige 2005 årg 10 nr 1 s 35 51 issn 1401-6788 Med fokus på handledning i skolors förändringsarbete BIRGIT LENDAHLS ROSENDAHL Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs

Läs mer

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Arbetsledning av personliga assistenter

Arbetsledning av personliga assistenter Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 högskolepoäng Arbetsledning av personliga assistenter Supervision of personal assistants Linda Gullberg Specialpedagogexamen

Läs mer

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst

Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för Socialt arbete Socionomprogrammet C-uppsats Höstterminen 2005 Det är ju arbetssättet idag samverkan på enheten för försörjningsstöd vid Umeå kommuns socialtjänst Författare:

Läs mer

Perspektiv på handledarutbildning i socialt arbete

Perspektiv på handledarutbildning i socialt arbete Umeå universitet Institutionen för socialt arbete Masteruppsats 15 hp Vårterminen 2012 Perspektiv på handledarutbildning i socialt arbete En analys av litteraturlistor vid tre svenska lärosäten Perspective

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Kvalitetssäkring i skolhälsovården Svenska skolsköterskors erfarenheter av uppdraget kvalitetssäkring.

Kvalitetssäkring i skolhälsovården Svenska skolsköterskors erfarenheter av uppdraget kvalitetssäkring. EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2010:1 Kvalitetssäkring i skolhälsovården Svenska skolsköterskors erfarenheter av uppdraget kvalitetssäkring. Anna Hessling

Läs mer

Betydelsen av begreppet service

Betydelsen av begreppet service Örebro universitet Restaurang- och hotellhögskolan, Betydelsen av begreppet service - En studie som behandlar intern service på eventföretag Datum: 2012-05-29 Kurs: MÅ1607, Måltidskunskap och värdskap

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer

Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer ç Revisionsbyråernas kompetenskrav och förväntningar på nyexaminerade ekonomer Hur motsvarar dagens ekonomiutbildningar revisionsbyråernas efterfrågan? Författare: Viktor Fredriksson, Emil Hargestam och

Läs mer

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen

Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen FoU-rapport 60:2009 Lärande och förändringsarbete inom äldreomsorgen En uppdragsutbildning inom ramen för Kompetensstegen 2008-2009 Redaktörer Erica Byström & Mats Ericsson FoU Centrum för vård, omsorg

Läs mer

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT

STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT STÖD TILL AT- OCH ST-LÄKARE SOM RISKERAR ATT EJ FÅ SIN TJÄNSTGÖRING GODKÄND POLICYDOKUMENT Box 5610 Stockholm Tel 08-790 33 00 Fax 08-20 57 18 info@slf.se www.slf.se STÖD TILL DE AT- OCH ST-LÄKARE SOM

Läs mer

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan

FoU Välfärd Region Västerbotten Joyn Service Design. En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten En guide till Min Plan Min Plan 2015 FoU Välfärd Region Västerbotten Min Plan är samskapad av brukare och personal i Vännäs, Robertsfors och Umeå kommuns daglig

Läs mer