Framtagande av handledarmanual för omhändertagande av nyanställd tandläkare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Framtagande av handledarmanual för omhändertagande av nyanställd tandläkare"

Transkript

1 Framtagande av handledarmanual för omhändertagande av nyanställd tandläkare Författare: Christina Hassel Gustafsson, tandläkare Folktandvården Bråten, Mariestad Projektredovisning 2005:3 Handledare: Anna-Lena Östberg, tandläkare, Odont Dr FoU-centrum Primärvården Skaraborg

2

3 Sammanfattning Hösten 2003 genomfördes en första handledarutbildning för tandläkare i Skaraborg. Anledningen till att denna utbildning genomfördes är att nyexaminerad tandläkare idag har en relativt begränsad klinisk erfarenhet. Socialstyrelsen har i en översyn av nyexaminerade tandläkares kompetens och yrkeskunnande dragit slutsatsen att dessa bör arbeta under organiserad handledning under sitt första år i klinisk verksamhet. Syftet med det aktuella projektet var att ta fram en handledarmanual som stöd och hjälp vid omhändertagande av nyexaminerad tandläkare. Arbetet resulterade i 2 stycken manualpärmar, en för handledaren och en för den nyexaminerade. Pärmarna ska: - Ge stöd, likriktning, struktur och pedagogisk vägledning till respektive klinik och handledare i Folktandvården Skaraborg vid introduktion av nyexaminerad tandläkare. Dessutom kan valda delar användas i handledning av tandläkare med utländsk examen eller kollega med längre yrkeserfarenhet. - Öka förutsättningarna för den nyanställde att genom tydliga, nedskrivna mål, och individuell utvecklingsplan, bli kvalitetsmedveten och känna trygghet, och därigenom kunna ge patienten ett gott omhändertagande. - Genom strukturerad uppföljning och utvärdering förvissa sig om att den nya tandläkaren fått en god introduktion och praktiska kunskaper i odontologins olika discipliner. - Samla de kravbeskrivningar och riktlinjer som utarbetats för Folktandvården i Skaraborg, samt olika behandlingsförslag för rutinarbeten. Det praktiska arbetet med att ta fram manualpärmarna har skett i samarbete med Ewa Helsinger Kallryd, som utöver sin klinikchefstjänst på Folktandvården Skultorp även har funktion som studierektor för Folktandvården Skaraborg. Hon är tillsammans med Per Backman, personalchef, Jörgen Persson, primärvårdsområdeschef tandvård Mariestad, Kjell Pettersson, sekreterare/läkarutbildning/rekrytering och Kennet Svensson, primärvårdsområdeschef tandvård Skövde, en av de ansvariga för rekryteringen av tandläkare till Skaraborg. Pärmarna har även utarbetats i samråd med de tandläkare som gick handledarutbildningen under höstterminen 2003 och vårterminen Pärmarna planeras att helt färdigställas under våren 2005.

4

5 Innehållsförteckning BAKGRUND... 1 Handledning...1 Kvalitet...2 SYFTE... 3 FRÅGESTÄLLNINGAR... 3 METOD... 4 PROJEKTET GENOMFÖRDES I 3 DELAR Del 1. - Litteraturstudier...4 Del 2. - Intervju av handledarkollegor...4 Del 3. - Diskussion med studierektor för Folktandvården Skaraborg...4 RESULTAT... 5 DISKUSSION... 6 KONKLUSION... 7 REFERENSLISTA... 8 Bilaga: Innehållsförteckning i pärmar

6 Bakgrund I tandvårdslagen från 1985 står skrivet att: Tandvård skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god tandvård. Det innebär att den skall vara av god kvalitet och lägga särskild vikt vid förebyggande åtgärder. Vidare skall tandvård tillgodose patientens trygghet i vården och behandlingen, vara lättillgänglig, bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet och främja goda kontakter mellan patienten och tandvårdspersonalen (1). Under hösten 2003 genomfördes en handledarutbildning i Skaraborg för omhändertagande av nyexaminerad tandläkare. Kursen leddes av en psykolog och omfattade 5 hela kursdagar. Anledningen till att denna utbildning genomfördes är att nyexaminerade tandläkare idag har en relativt begränsad klinisk erfarenhet. Tandläkarutbildningen är 5-årig, och man får sin legitimation direkt vid avslutad grundutbildning. Åren ingick i utbildningen 1 AT- (allmäntjänst) år då både den kliniska och pedagogiska färdigheten tränades upp. Därefter fick man, efter godkänt AT-prov sin legitimation. Största skälet till varför AT-tjänstgöringen upphörde var att det i mitten på 90-talet fanns ett överskott av tandläkare vilket gjorde att det blev svårt att förse AT-tandläkarna med tillräckligt antal patienter. Före 1984 var utbildningen som idag 5-årig, och man hade sin kliniska träning på skolan. Av samma anledning som att handledarutbildningen genomfördes, gjorde Socialstyrelsen 2003 en översyn av nyexaminerade tandläkares kompetens och yrkeskunnande. Studien publicerades i augusti 2004 (9). Syftet med studien var att visa hur nyexaminerade uppfattar sin kompetens, hur arbetsledarna uppfattar kompetensen, och om de nyexaminerade eventuellt arbetar utan andra tandläkare i sin närhet. Resultatet visade att endast en mindre del av tandläkarna erbjudits ett traineeprogram, och att de flesta fått informell handledning i varierande omfattning. De nyexaminerade löste i första hand uppkomna problem genom att ta råd från en mer erfaren kollega. De nyexaminerade ansåg att orsaken till problemen främst var bristande erfarenhet. Denna studie visade tydligt behovet av handledning, för att under en bestämd tid strukturerat och planerat handleda den nyexaminerade att utveckla ett synsätt som överensstämmer med klinikens och Folktandvårdens synsätt om bl.a. patientomhändertagande, teamsamverkan, professionellt förhållningssätt, kvalitetsnivå, med mera. Handledning Det finns ingen tydlig definition av vad handledning innebär. För en närmare tolkning är man hänvisad till såväl allmänt språkbruk som pedagogisk facklitteratur (4). Nationalencyklopedin har exempelvis följande beskrivning: Typ av praktiskpedagogiskt stöd som ges kontinuerligt under utbildning eller praktik. Inom vissa människovårdande yrken med teoretisk grundutbildning används särskilda handledare som stöd för att bevara och vidareutveckla yrkeskunnandet. Syftet med handledning är att underlätta och öka förmågan att ge god behandling, att ha en stödjande funktion i svåra och krävande situationer och vid etiska dilemman samt att motverka stress. Handledning är inriktad på professionella metoder och processer i arbetet och ges i 1

7 grupp eller individuellt. En annan form är handledning av studerande i grundutbildningen under praktikperioder, där syftet är att föra en blivande kollega in i den praktiska yrkesutövningen (4). Grundläggande är att handledaren inte har någon traditionell lärarroll. Handledaren skall hjälpa den nyutbildade med att utveckla sin yrkesroll både i fråga om kunskaper, färdigheter och yrkesidentitet. Detta innebär att handledaren måste hålla sig uppdaterad med både praktiska och teoretiska kunskaper vilket bör kännas stimulerande. Handledningen syftar till att komplettera den kunskapsbas som den nyutbildade redan har, med färdighetsträning och att integrera teori och praktik, i samsyn med ett kvalitetstänkande för både barn- och vuxentandvård, och den kravspecifikation som finns angiven för barn- och ungdomstandvård i Folktandvården Skaraborg. Kvalitet Kvalitet är ett begrepp som används för att beskriva egenskaper hos en företeelse, t.ex. en tjänst. Enligt internationell standard definieras kvalitetsbegreppet som: Alla sammantagna egenskaper hos ett objekt eller en företeelse som ger dess förmåga att tillfredsställa uttalade och underförstådda behov (2). Den kliniska kvaliteten och/eller det yrkesmässiga utförandet bedöms efter vissa angivna kriterier. Kvalitetskriterier kan bland annat tas fram och fastställas i samband med consensuskonferenser. Om consensusgruppen är sammansatt av ett representativt urval av professionen, kan consensusuttalandet ses som en accepterad riktlinje, the state of art. Kvalitet i vården innebär en korrekt användning av kunskap, undvikande av risker och en säkrad patienttillfredsställelse. Ansvaret för kvalitetsarbete vilar på den egna arbetsenheten. Egen kontroll är alltså basen för allt kvalitetsarbete. Detta kräver dels en målformulering och dels en systematisk uppföljning av verksamheten. De uppsatta målen bör vara konkreta och kända för alla som deltar i arbetet. Helhetsperspektiv är en förutsättning för ett effektivt kvalitetsarbete. Begreppet kvalitet när det gäller tandvård innefattar även pedagogiska, psykologiska, biologiska och farmakologiska värderingar. Vid kvalitetsarbete bör man sträva efter att göra rätt från början, ett s.k. nollfelstänkande. Kvalitet kostar egentligen ingenting. Det är icke-kvaliteten som kostar, t.ex. i form av omgörningar när det gäller tandvård (3). Sammantaget finns det ett stort behov av att strukturera handledningen av nyexaminerade tandläkare i Skaraborg för att få en god kvalitet i den givna vården. 2

8 Syfte Syftet med detta projekt var att ta fram en handledarmanual för omhändertagande av nyexaminerad eller nyanställd tandläkare inom Folktandvården, Skaraborg. Frågeställningar 1. Hur ska handledaren dokumentera vilken klinisk erfarenhet den nyanställde kollegan har vid handledningens början? 2. Hur ska handledaren på ett konkret sätt dokumentera att den nyanställde arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, och följer den kravspecifikation för barnoch ungdomstandvård som finns nedskriven för Folktandvården i Skaraborg i Västra Götalandsregionen? 3. Vilka mål bör den nyanställde ha uppnått efter handledningens slut? 4. Vad kan vi kan garantera den nyanställde i form av auskultationer inom specialisttandvården? 5. Hur lång ska handledningsperioden vara? 6. Hur ska handledningsperioden avslutas? 3

9 Metod Projektet genomfördes i 3 delar. Del 1. - Litteraturstudier Som en förberedelse inför projektet valdes en del litteratur ut för genomläsning. Litteraturstudierna har bestått av - Vetenskapliga artiklar om bl.a. självevaluering av behandling. (8) - Olika böcker om handledning. (6,7) - Böcker om kvalitet i allmänhet, och kvalitet och kvalitetsindikatorer inom tandvård. (2,3) - Utbildningshandboken, utgiven av Svenska Läkaresällskapets utbildningskommitté (5) - Handledarpärmen som användes när AT fanns inom tandläkarutbildningen. (10) - Socialstyrelsens rapport om nyexaminerades kompetens och yrkeskunnande. (9) Del 2. - Intervju av handledarkollegor Här användes ett i förväg uppgjort frågeformulär med frågor som rörde handledarnas tidigare erfarenhet av handledning, och deras tankar om hur en handledning kan komma att genomföras. Del 3. - Diskussion med studierektor för Folktandvården Skaraborg Studierektor Ewa Helsinger Kallryd intervjuades om sina tankar angående ovanstående frågeställningar. Ett samarbete inleddes med det praktiska framtagandet av manualen. 4

10 Resultat Litteraturstudier och intervjuer gav följande resultat som bör beaktas vid handledarmanualens utformning. 1. Ett individuellt utvecklingsschema bör utformas för den nyanställde tandläkaren vid handledningens början. Ett formulär bör finnas där man vid handledningens början går igenom och skriver ner den nyutbildades kliniska erfarenhet från utbildningen. Här antecknas också upplevda svårigheter och den nyutbildades särskilda önskemål. I den individuella utvecklingsplanen ingår då att i möjligaste mån täcka in så stor bredd på patientverksamheten som möjligt. 2. Kvalitetsmålen finns klart definierade i form av en nedskriven kravspecifikation för barn och ungdomstandvård i Västra Götalandsregionen. För vuxentandvård finns inget kvalitetsdokument nedskrivet, utan denna bedrivs enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. I handledningen ingår att dokumentera att den nyutbildade arbetar enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta sker genom terapidiskussioner, men kan även rent kliniskt exempelvis göras genom att handledaren tillsammans med den nyexaminerade genomför patientbehandlingar, där handledaren är behandlaren och den nyexaminerade assisterar, och eventuellt vid ett annat tillfälle växlar roller. Det är nyttigt även för handledaren, som då tvingas hålla sig uppdaterad med nya behandlingsmetoder och att de olika momenten genomförs på rätt sätt. Detta kan göras med jämna intervall och innebär att båda parter blir föremål för personlig granskning. Med en sådan modell kan man efter behandlingen, när patienten gått ut ur behandlingsrummet ha tid avsatt för att gemensamt diskutera behandlingen som helhet, med både kliniskt och patientomhändertagandeperspektiv. Om sådana här gemensamma behandlingar kommer att genomföras under handledningen bör den nyexaminerade informeras om det innan handledningen inleds. Det framkommer i mina intervjuer av handledarkollegor att detta ses som en god pedagogisk modell. 3. I handledningen bör ingå en utvärdering av handledningen. Vikten av en nedskriven utvärdering framkommer i Tveitens bok om yrkesmässig handledning (6). En färdig utvärderingsmall bör tas fram för ändamålet så att alla handledare gör en likartad utvärdering. Detta bör ske dels under handledningen, och efter avslutad handledning. Då går man igenom vad som varit positivt/negativt och om man har uppnått de mål och förväntningar man hade innan handledningen startade. Denna utvärdering bör göras gemensamt mellan handledare nyutbildad. Eventuellt kan även andra ur personalgruppen vara med, t.ex. assisterande tandsköterska och/eller klinikchef. Det är viktigt att den nyutbildade ser sitt eget ansvar för att göra handledningstiden så bra som möjligt. Vilka mål man har satt upp görs individuellt och bör vara grundade på vilken klinisk erfarenhet den nyutbildade hade vid handledningens början. 5

11 4. Vid diskussion med studierektor framkom att ett rullande auskultationsschema ska upprättas där det ges möjlighet att auskultera på de olika specialistavdelningarna. Det ska alltså finnas regelbundet återkommande möjligheter att auskultera på en viss klinik. Under 1 år ska den nyexaminerade ha hunnit med alla sina auskultationer. 5. Handledningstiden bör troligtvis i normalfallet sträcka sig över ett år. Detta är grundat på att den tidigare AT-utbildningen varade under 1 år, samt Socialstyrelsens utredning (9). 6. Tveiten påpekar i sin bok att lika viktig som den utförliga diskussionen är i handledningsperiodens början, lika viktigt är att handledningsuppdraget får ett konkret slut (6). Då summerar man och avslutar den speciella relationen mellan handledare och handledd, även om den handledde i många fall kommer att arbeta kvar på samma klinik. Diskussion Det är viktigt att handledning sker med en genomtänkt och strukturerad modell som också fungerar som ett kvalitetsinstrument för Folktandvården i Skaraborg. En strukturerad handledning behövs för att handledaren ska känna att den nyexaminerade utvecklas oavsett om den handledde kräver mycket eller lite handledning. Den valda metoden innebar att efter inhämtande av information från litteraturen om hur handledning bör genomföras, diskutera med olika personer med anknytning till ämnet. Kanske kunde ytterligare några handledare ha intervjuats, men det gavs en möjlighet att gå igenom råmaterialet i manualen tillsammans med de övriga deltagarna från handledarutbildningen. Vid detta tillfälle deltog studierektor Ewa Helsinger Kallryd och författaren till denna rapport. Det har tidigare inom tandvården i Skaraborg inte funnits någon strukturerad handledning av nyanställd tandläkare. Behovet av detta har tydligare visat sig sedan AT-tjänstgöringen upphörde här i Sverige (9). På senare år har brist uppstått på tandläkare. Detta har medfört att en aktiv rekryteringskampanj har förts utomlands vilket har resulterat i att ett antal tandläkare med utländsk examen har anställts. Dessa nya kolleger kräver också handledning då den kliniska erfarenheten, synsätt på vård, kvalitetsnivå och lagstiftning skiljer sig mellan olika länder. Med ett auskultationsschema ges ju även kollegan med utländsk examen en inblick i de olika specialiteterna. Genom att en nyanställd kollega arbetar under strukturerad handledning blir det möjligt att från klinikledningens och handledarens sida kunna bedöma det professionella omhändertagandet av patient hos den nyanställde. Att långt efter ta upp upptäckta problem är ju givetvis mycket svårare, än att lösa problemen direkt när de uppstår, och omvänt, ur den handleddes perspektiv ha möjlighet att diskutera terapi eller uppkommen frågeställning med en kollega direkt när den uppkommer, utan att känna att 6

12 man stör. Detta minskar självfallet också risken för patienten att inte bli behandlad enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. Lauvås och Handal påpekar i sin bok att någon form av kvalitetsstyrning är en nödvändig del av handledningen. Det innebär att man redogör för hur arbetet är organiserat, vilka kortsiktiga och långsiktiga planer man arbetar efter och vilka intentioner som ligger bakom det man gör. Lauvås och Handal skriver också att den handledde blir mycket tryggare om man från början fått klart för sig vilka krav som ställs på arbetet och vilka formella och informella regler som gäller (7). Att till exempel från början ha helt klart för sig vad den nyexaminerade har för klinisk erfarenhet vid handledningens början ger också en trygghet för den nyexaminerade att inte känna någon press att försöka leva upp till någon med större erfarenhet än han/hon faktiskt har. Förhoppningen är att den nyanställde med en väl presenterad och beskriven handledning ska uppleva det som positivt, engagerande och välkomnande, och inte som ett övervakningssystem. Handledningsperiodens längd kan självfallet variera. Den får styras utifrån den kliniska erfarenheten, men kan även förkortas eller förlängas under handledningens gång. Det får dock inte vara någon otydlighet i när handledningen avslutas utan detta ska vara klart uttalat och nedskrivet. Förhoppningsvis råder det mellan övriga kolleger på kliniken en öppen och god stämning där man bemöter varandra med respekt. Det är den bilden vi vill förmedla till den nya kollegan - styrkan av att man är flera med olika kompetens och erfarenhet, och att man ber om råd och hjälp när man känner att man behöver det. Konklusion Den här studien lägger en god grund för innehållet i den manual som projektet syftade till. Innehållsförteckning i pärmarna visas i Bilaga 1. Manualen kommer att vara i form av 2 pärmar: en för handledaren, och en för den nyexaminerade. Eventuellt kommer ett intyg om genomgången handledning och vad den inneburit att delas ut när handledningen avslutas. Att erbjuda en nyexaminerad kollega handledning med individuell utvecklingsplan och auskultationsmöjlighet på flera specialistkliniker borde dessutom vara attraktivt ur rekryteringssynpunkt. Den aktiva rekryteringen har gjort att Skaraborg har fått ett antal nya tandläkare anställda. Detta behövs då pensionsavgången de närmaste åren är höga. Det är viktigt att de nya kollegerna blir omhändertagna på bästa sätt. 7

13 Referenslista 1. SFS 1985:125 Tandvårdslag. 2. SOSFS 1996:24 Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården. 3. Kvalitetsindikatorer inom barn- och ungdomstandvården. Jönköping, Odontologiska institutionen, Nationalencyklopedin. Bra Böckers förlag, Multimedia Utbildningshandboken. Svenska Läkaresällskapets utbildningskommitté i samarbete mellan Svenska Läkaresällskapet och Svenska Läkarförbundet. Stockholm Tveiten, S. Yrkesmässig handledning - mer än ord. Lund: Studentlitteratur, Lauvås, P. Handal,G. Handledning och praktisk yrkesteori. Lund: Studentlitteratur, Watson, D. A unique manual for self-assessment by dental practitioners. Quintessence, 2003; 67, Socialstyrelsens översyn av nyexaminerade tandläkares kompetens och yrkeskunnande, Stockholm: Socialstyrelsen, Handledarpärm för utbildning av AT-handledare för tandläkare. Använd

14 Bilaga A B Inledning Introduktion Checklista CD Introduktionsprogram för nyanställda E F G H IJ K L Genomgång av klinisk erfarenhet Individuell utvecklingsplan Uppföljningsdokument Pedagogisk vägledning och planeringsunderlag vid olika behandlingar Primärvården Skaraborgs introduktionsdag Obligatorisk auskultation Riktlinjer utarbetade inom FTV i Skaraborg Adresser, telefonnummer M Försäkringskassans regler 65+ N O Tandvård i Västra Götalandsregionen Prislista tandvård, VG-region, kommentarer, prisexempel PQ Intyg Handledarledd introduktion i FTV, Skaraborg R Övrigt S TU VX YZ

15 FoU-centrum Primärvården Skaraborg Storgatan 18, Skövde Tfn: , Fax:

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Telefontillgänglighet

Telefontillgänglighet Telefontillgänglighet En jämförande studie mellan två vårdcentraler 1 januari 31 oktober, 2005 Författare Anna-Lena Allerth, distriktssköterska Catarina Schander, distriktssköterska Vårdcentralen Billingen,

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI

Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI 1 Psykiatri i Norr UTBILDNINGSLOGG FÖR ST-LÄKARE I PSYKIATRI ST-läkare Klinik Handledare Verksamhetschef Studierektor Legitimationsdatum: 2 ALLMÄN INFORMATION Specialisttjänstgöring Den legitimerade läkare

Läs mer

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004

Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Vad är tillåtet? Barntandvårdsdagar 2004 Agneta Ekman agneta.ekman@socialstyrelsen.se Tandvårdslagen (1985:125) 3 Tandvården skall bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär

Läs mer

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5

Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Innehållsförteckning Utgångspunkt Sidan 3 Målsättning Sidan 3 Kravspecifikation för specialistutbildning Sidan 3 Åtagande och övergripande mål Sidan 3 Genomförande Sidan 4 Kompetensvärdering Sidan 5 Rekrytering

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-13 Centralsjukhuset i Karlstad Landstinget Värmland Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Åsa Boström och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering

Läs mer

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet

2009-07-17. Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Inst f neurovetenskap Enheten för sjukgymnastik 2009-07-17 KVALITETSKRITERIER för den verksamhetsförlagda utbildningen i sjukgymnastprogrammet Kvalitetskriterier under den verksamhetsförlagda utbildningen

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7

Anvisningar 2013-01-01. Sidan 1 av 7 Anvisningar N 2013-01-01 Landstingets tandvårdsstöd Nödvändig tandvård (N-tandvård) Sidan 1 av 7 Tandvårdsgruppen Anvisningar för landstingets tandvårdsstöd avseende nödvändig tandvård till vissa äldre

Läs mer

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting

Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting Bilaga till Tilläggsavtal avs. ST-tjänst Sid. 1/5 Datum 100423 Kravspecifikation avseende specialistutbildning i allmänmedicin inom Stockholms läns landsting ST-läkare: Vårdcentral Åtagande Specialiseringstjänstgöringen

Läs mer

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010 Framtidens Tandläkare En enkätundersökning genomförd av Om undersökningen har för fjärde gången sedan 1 genomfört en enkätundersökning riktad till nylegitimerade tandläkare. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus

Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus Kompetensbevis för undersköterskor Anställda inom Skaraborgs sjukhus Sjukhuset i Mariestad Kärnsjukhuset, Skövde Sjukhuset i Falköping Sjukhuset i Lidköping Informationsmaterial för Verksamhetschefer/enhetschefer

Läs mer

Folktandvården i Kronoberg

Folktandvården i Kronoberg Folktandvården i Kronoberg 1 2 Folktandvården i Kronoberg är en förhållandevis liten verksamhet och som medarbetare hos oss har man nära till kollegor, specialister och ledning. Men även om vi är ett litet

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen)

Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Manual för ST-handledare (nya ST- målbeskrivningen) Inledning av handledningen och handledningsöverenskommelse Det är viktigt med en god relation med ST-läkaren. Ta därför god tid i början att lära känna

Läs mer

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård

Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Kvalitetskriterier för Socionomer/Kuratorer inom Palliativ vård Bakgrund: WHO har gjort en beskrivning av palliativ vård vilken är översatt till svenska år 2002: Palliativ vård bygger på ett förhållningssätt

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET

HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD KOMPETENS HOS MEDARBETARE PÅ STERILTEKNISK ENHET Sterilteknikerutbildningen Sollefteå Lärcenter 300 YH p, 2013 Författare: Cecilia Söderberg Handledare: Maria Hansby Sammanfattning

Läs mer

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL

Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL Handledning av AT-läkare PRAKTISK MANUAL MATERIALET ÄR FRAMTAGET AV: Arbetsgruppen för handledning, huvudansvarig Richard Börjesson, AT-läkare, Caterina Finizia,

Läs mer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer

Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06. Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Målbeskrivningen i Rättspsykiatri Svenska Rättspsykiatriska Föreningens rekommendationer, version 2010-09-06 Delmål Medicinsk kompetens Delmål 1 Metoder för lärande Uppföljning Rekommendationer Att behärska

Läs mer

Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning. Umeå FH 2009-12-02

Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning. Umeå FH 2009-12-02 Liv och hälsa för personer med psykisk funktionsnedsättning Umeå FH 2009-12-02 Aktuella förutsättningar år 1 2010 Fokus Grundkartläggning på brukarnivåintervjuer, reflektionsgrupper Identifiering behov

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-05-27 Vårdcentralen Centrumkliniken Vårdcentral Trelleborg Ort Ulf Eklund och Thord Svanberg Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i sociologi, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 2013-06-07 Inom ämnet ges

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND

KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND DATUM DIARIENR 1999-03-26 VOS 99223 KVALITETSPOLICY FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET SÖRMLAND Inledning Denna policy utgör en gemensam grund för att beskriva, följa upp och utveckla kvaliteten,

Läs mer

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng

PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden PC2275, Kognitiv beteendeterapi, 30 högskolepoäng Avancerad nivå Cognitive behaviour therapy, 30 credits, Second Cycle 1. Fastställande Kursplanen har fastställts

Läs mer

Personlig assistans Kvalitet i bemötande

Personlig assistans Kvalitet i bemötande Revisionsrapport Personlig assistans Kvalitet i bemötande och rätt insatser Christel Eriksson Cert. Kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning har fått de förtroendevalda revisorerna i Halmstads kommuns

Läs mer

Svensk sjuksköterskeförening om

Svensk sjuksköterskeförening om JUNI 2009 Svensk sjuksköterskeförening om Sjuksköterskans profession De gemensamma kriterierna för en profession är att den vilar på vetenskaplig grund i form av ett eget kunskapsområde leder till legitimation

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning

Verksamhetsbeskrivning Verksamhetsbeskrivning Psykologer för Mödra- och barnhälsovården i Västra Götalandsregionen Foto: Viktoria Svensson Reviderad version Augusti 2011 Följande dokument har arbetats fram för att beskriva psykologfunktionen,

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2014-10-21 Södersjukhuset Stockholm Hudkliniken Sjukhus Ort Klinik Per Anders Mjörnberg och Birgitta Stymne Inspektörer Gradering A Socialstyrelsens

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro

KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård, Odontologiska utbildningsenheten, Örebro KURSER 2011 Centrum för specialisttandvård,, Örebro Innehållsförteckning 2011 Aktuella utbildningar Ansvarig Datum Sista anmälningsdag Panoramakurs för tandläkare Odontologisk radiologi 26 28 oktober 2011

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 16 september 2015 20 maj 2016 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg

Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg 1 Målmedveten satsning på aktionsforskning i Varberg I Varberg finns sedan länge en ambition att sprida aktionsforskning som en metod för kvalitetsarbete

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

VFU utbildning i samverkan

VFU utbildning i samverkan VFU utbildning i samverkan Bli handledare för socionomstudenter i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Institutionen för socialt arbete Socialhögskolan Morgondagens socionomer längtar efter din kunskap

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Tandvårdslag (1985:125)

Tandvårdslag (1985:125) Tandvårdslag (1985:125) SFS nr: 1985:125 Departement/myndighet: Socialdepartementet Utfärdad: 1985-03-14 Ändrad: t.o.m. SFS 2008:346 Inledande bestämmelse 1 Med tandvård avses i denna lag åtgärder för

Läs mer

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö

ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ. Tandvårdshögskolan Malmö ILS 2014-03-11 SFVH UMEÅ Tandvårdshögskolan Malmö Hygienansvarig/Tandsköterska Ingegärd Lundgren Svensson Malmö högskola, odontologiska fakulteten avd för oral protetik 205 06 Malmö Tel: 040 665 85 10

Läs mer

Handledarguide för Lärande i arbete

Handledarguide för Lärande i arbete Handledarguide för Lärande i arbete Välkommen som handledare i Lärande i arbete på Nässjöakademin! Denna handledarguide är en hjälp för dig som LIA-handledare. Här beskriver vi hur LIA:n på Nässjöakademin

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder Sundbyberg 2007-05-18 Vår referens: Anna-Lena Jacobsson Diarienummer 07-158 Socialstyrelsen 106 30 Stockholm Ange diarienummer vid all korrespondens Remiss Socialt arbete med personer med funktionshinder

Läs mer

Respekt för människors egen vilja och integritet. Se till individuella behov och önskemål. Delaktighet för brukare/vårdtagare och personal

Respekt för människors egen vilja och integritet. Se till individuella behov och önskemål. Delaktighet för brukare/vårdtagare och personal Kvalitetspolicy 2(6) Bakgrund All kommunal verksamhet grundas främst på kommuninvånarnas behov. Socialtjänsten skall enligt lagstiftningen ge vård,service och bistånd med hänsyn till människors egna resurser,

Läs mer

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014

Redovisning personalförsörjning. Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 1 Redovisning personalförsörjning Landstingsstyrelsen 6 oktober 2014 2 Uppdrag till personalpolitiska beredningen Inhämta kunskap, diskutera och lägga förslag kring landstingets personalrekrytering i syfte

Läs mer

ST- Utbildningskontrakt

ST- Utbildningskontrakt 1(4) ST- Utbildningskontrakt Specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin i VG Primärvård Undertecknade förbinder sig att följa detta ST-utbildningskontrakt för specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin

Läs mer

Allmäntjänstgöring som läkare

Allmäntjänstgöring som läkare Hälsa Sjukvård Tandvård AT-läkare Allmäntjänstgöring som läkare vid Hallands sjukhus Halmstad och Varberg Organisation Från årsskiftet 2010/11 är Halland en egen region. I samband med bildandet av Region

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Frågor & Svar om Specialistutbildning

Frågor & Svar om Specialistutbildning 2015-06-10 Frågor & Svar om Specialistutbildning 1. Vad krävs för handledaren ska bli godkänd? 2. Hur arvoderas handledaren? 3. När kan jag påbörja min specialistutbildning? 4. Kan jag i min studieplan

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning

Information till legitimerade tandhygienister. Om du blir anmäld i din yrkesutövning SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Om du blir anmäld i din yrkesutövning TANDHYG Inledning För patient som behandlats inom hälso- sjukvård och tandvårdens område och som känner sig

Läs mer

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland!

Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Välkommen ut i yrkeslivet och in i Folktandvården Östergötland! Vi har byggt en speciell entré för dig som just blivit klar med utbildningen, så att du ska känna dig både trygg och välkommen hos oss. Vi

Läs mer

PTP program Landstinget i Kalmar län

PTP program Landstinget i Kalmar län PTP program Landstinget i Kalmar län PTP program L andstinget i K almar l än vill erbjuda blivande psykologer möjlighet at t genomföra praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP) på ett strukturerat och

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Lex Maria och den nya lagstiftningen. Röntgenveckan 4 september 2013 Peter Aspelin Professor

Lex Maria och den nya lagstiftningen. Röntgenveckan 4 september 2013 Peter Aspelin Professor Lex Maria och den nya lagstiftningen Röntgenveckan 4 september 2013 Peter Aspelin Professor Varför en ny lag? 100 000 patienter skadas varje år i vården Nuvarande regelverk inte tillräckligt Åtgärder riktade

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören

Riktlinjer för verksamhetschef samt medicinska ledningsuppdrag. Version: 1. Ansvarig: Landstingsdirektören medicinska ledningsuppdrag Version: 1 Ansvarig: Landstingsdirektören 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2011-10-18 Nyutgåva Landstingsdirektören 2011-10-18 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Läkarprogrammet 2015/2016

Läkarprogrammet 2015/2016 Läkarprogrammet 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Förebygga, lindra och läka kraven på läkaren är höga. Du ska behärska vetenskapens senaste landvinningar men även kunna se och möta människan bakom

Läs mer

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn

Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Västbus riktlinjer för familjehemsplacerade barn Bakgrund Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götalands län fastställde under våren 2005 Gemensamma riktlinjer för kommunerna och regionen i

Läs mer

Individuell planering av tjänstgöring

Individuell planering av tjänstgöring Psykiatri Nordväst ST plan enligt ny målbeskrivning (gäller alla legitimerade efter 060630) Namn fyll i här Datum för läkarexamen fyll i här Datum för läkarleg: fyll i här Datum för beräknad specialistkompetens:

Läs mer

Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin

Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin 1 (4) Riktlinjer för sidoutbildning på Medicinkliniken för ST-läkare i Allmänmedicin ST-läkare i allmänmedicin är anställda av primärvården och har sin huvudtjänstgöring på en vårdcentral. Sidoutbildningen

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan.

Om patienten byter från en privattandläkare till en annan eller tillbaka till Folktandvården gäller motsvarande rutiner som beskrivits ovan. RAMAVTAL Mellan Landstinget Dalarna, representerat av Tandvårdsnämnden, nedan kallad landstinget och privattandläkarna i Dalarna, företrädda av privattandläkarföreningen i Dalarna, nedan kallad föreningen.

Läs mer

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK

Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK 1(6) Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoäng Programkod VGSSK Nursing Programme, 180 higher education credits Inriktningskod ----- Examen Sjuksköterskeexamen Bachelor of Science in Nursing Filosofie

Läs mer

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet?

1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. GEMENSAMMA UTGÅNGSPUNKTER Vad vill vi uppnå med avtalet? 1. Målet med samverkansavtalet är en väl fungerande verksamhet med hög delaktighet från medarbetarna i vardagsfrågor och en god relation mellan

Läs mer

Kontaktman inom äldreomsorg

Kontaktman inom äldreomsorg Kontaktman inom äldreomsorg Oktober 2004 Christina Julin Elizabeth Kisch Juvall 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. Sammanfattning 3 2. Process kontaktmannaskap 3 3. Syfte 3 4. Metod 3 5. Resultat av enkätundersökning

Läs mer

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö

KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö Malmö högskola Lunds universitet Region Skåne STUDIEHANDLEDNING KUA-Malmö, klinisk utbildningsavdelning, Skånes Universitetssjukhus, Malmö VT 2011 www.skane.se www.mah.se www.arb.lu.se www.sjukgym.lu.se

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen

Information till legitimerade tandhygienister. Kvalitetssäkra patientjournalen SVERIGES Information till legitimerade tandhygienister Kvalitetssäkra patientjournalen TANDHYG Kvalitetssäkra patientjournalen Inledning En legitimerad tandhygienist måste utöver sitt yrkeskunnande om

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

Instruktör spår steg 2

Instruktör spår steg 2 Instruktör spår steg 2 Inlärning till elitklass Mål Instruktör ska ha mycket god kunskap att utbilda och hjälpa hundägare och hund att lösa problem i spårupptag och spårarbete samt att utveckla denne till

Läs mer

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti

Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Organisation och debitering Inger Wårdh, avd för Gerodonti Tandvård för äldre och funktionshindrade Från landsting till kommun Tandvårdsförsäkringen 1974 gav patienter på s k långvårdskliniker kostnadsfri

Läs mer

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp

Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Kursbeskrivning Handledarutbildning metodinriktning KBT, 30 hp Godkänd inom ramen för specialistordningen, fokus verksamhetshandledning Delkurs A, grundläggande verksamhetshandledning för psykologer, 10

Läs mer

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 01-0- Checklista - självgranskning av ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Av SOSFS 011:9 framgår att verksamhet inom hälso- och sjukvård ska bedriva kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbete.

Läs mer

Enskilda basspecialiteter

Enskilda basspecialiteter Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Inledning... 2 Ordförklaringar... 3 Övergripande kompetensdefinition... 6 Definition av kompetensområdet...6 Kompetenskrav...6 Kompetenskrav för medicinsk kompetens...6

Läs mer

Ortodonti. Orthodontics

Ortodonti. Orthodontics Medicinska fakulteten Institutionen för odontologi Umeå universitet, 901 87 Umeå Tandläkarprogrammet www.odont.umu.se Dnr 513-404-11 Datum 2012-12-20 Sid 1 (5) Ortodonti Orthodontics Högskolepoäng: 9 Kurskod:

Läs mer

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro

Riktlinjer för. Klinikstudierektorer. vid Universitetssjukhuset i Örebro Riktlinjer för Klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro Denna folder utgör ett utdrag ur sjukhusledningsbeslut 110309 Riktlinjer för klinikstudierektorer vid Universitetssjukhuset i Örebro

Läs mer

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11.

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. Psykologprogrammet Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. 1 Innehåll 3 Välkommen som student på psykologprogrammet 4 Terminsöversikt 6 Mentorskap och askultering

Läs mer

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola!

Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! UPPDRAGSUTBILDNING Välkommen till Uppdragsutbildningsenheten vid Ersta Sköndal högskola! Uppdragsutbildning är för Ersta Sköndal högskola ett viktigt instrument och resurs i samverkan med det omgivande

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem

Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem 1 (6) Avdelningen för närsjukvård Staben HSN 1002-0175 (Rev. 140507) Riktlinjer för kvalitet och patientsäkerhet i Sjukskrivningsprocessen enligt Stockholms läns landstings ledningssystem Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

Överenskommelse träffad mellan följande parter:

Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-KONTRAKT Överenskommelse träffad mellan följande parter: ST-läkare Verksamhetschef Delegerad specialist 1 Huvudhandledare ST-studierektor ST-läkarens anställning Division Verksamhetsområde Avsedd basspecialitet

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 19-21 mars 2014 NÄL och Uddevalla sjukhus NU-sjukvården Internmedicin Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Jesper Persson Inspektörer Gradering

Läs mer

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen

Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Vill du bli tandläkare? - information om tandläkarutbildningen Du som håller den här broschyren i din hand är kanske intresserad av att bli tandläkare. Vill du veta mer innan du gör ditt val? Läs igenom

Läs mer

Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2018

Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2018 DNR 10/2921 2010-06-15 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Jenny O Connor Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2018 Sammanfattning

Läs mer

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7

Innehåll. Övergripande kompetensdefinition 3. Delmål 7 Psykiatri Innehåll Övergripande kompetensdefinition 3 Definition av kompetensområdet 3 Kompetenskrav 3 Kompetenskrav för medicinsk kompetens 3 Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens

Läs mer

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm

rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm rééçê~öëìíäáäçåáåöëéåüéíéå= = ~åçêçå~ê=ìééçê~öëìíäáäçåáåö=á Samtal med barn och ungdomar 7,5 högskolepoäng grundnivå, Vt 2015 Stockholm Samtal med barn och ungdomar, 7,5 högskolepoäng Inledning Vad är

Läs mer

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter

Folktandvården Västra Götaland. en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland en organisation med unika möjligheter Folktandvården Västra Götaland På Folktandvården i Västra Götaland är vi 3 000 medarbetare som arbetar på 164 mottagningar där vi erbjuder

Läs mer

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30

AT i NU-sjukvården. Utbildningsplan Version 2014-05-30 AT i NU-sjukvården Utbildningsplan Version 2014-05-30 UTBILDNINGSPLAN FÖR AT INOM NU-SJUKVÅRDEN Denna generella utbildningsplan är utarbetad enligt riktlinjer från Läkarförbundets specialistutbildningsråd

Läs mer

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng

Malmö Vård- och Hälsogymnasium. Kursplan. Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng Malmö Vård- och Hälsogymnasium Kursplan Kvalificerad yrkesutbildning till tandsköterska 60 poäng 2005 2006 KY - utbildning till tandsköterska 60 p Utbildningens övergripande mål Den studerande skall efter

Läs mer

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se

Kvalitet www.kalixtele24.se www.kalixtele24.se Kvalitet Vi är en kvalitetsleverantör av telefonisttjänster. Kvalitet Vår viktigaste källa i kvalitetsarbetet är våra egna kunder. Varje år gör vi därför en kundundersökning där vi mäter vårt NKI (Nöjd-kund-index).

Läs mer

Arbetsmiljöverkets utbildning av nyanställd tillsynspersonal

Arbetsmiljöverkets utbildning av nyanställd tillsynspersonal Arbetsmiljöverkets utbildning av nyanställd tillsynspersonal Arbetsmiljöverkets utbildning av nyanställd tillsynspersonal Ingrid Brorsson, ADP Birgitta Melin, CT Februari 2007 Innehållsförteckning Sidan

Läs mer