Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trafikföringen i centrum, Inre ringen"

Transkript

1 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon E-post: Miljö- och samhällbyggnadsnämnden Trafikföringen i centrum, Inre ringen Förslag till beslut 1. Fortsatt projektering för delar av projekt Årummet och Cykelplan för Falu kommun ska utgå från trafikföringen i denna tjänsteskrivelse. 2. Arbetet ska arbetas in i Trafiknätsplan för Falu tätort/fördjupad översiktsplan för Falu tätort. original i akt Margaretha Åslund förvaltningschef original i akt Mathias Westin trafikplanerare Sammanfattning Projekteringen av projekt Årummet och cykelplanen har påbörjats. I samband med delprojekteringen av Myntgatan, Stigaregatan och Falugatan har det dykt upp frågor om en helhetslösning av trafikföringen innanför Inre ringen. Enligt den fördjupade översiktsplanen för Falu centrum (Centrumplanen), antagen av kommunfullmäktige , ska centrumorienterad biltrafik ledas på en lätt identifierbar inre ring som fördelar biltrafiken i centrum till viktiga målpunkter. Sedan Centrumplanen antogs 1998 har mycket hänt. Många delar av planen har genomförts både som det var tänkt i planen men även andra lösningar har gjorts. Dessutom har flera av lösningarna ännu inte genomförts, till exempel har endast en kort sträcka av alla cykelvägar genomförts. Dessutom finns det andra nyare beslut som till exempel Cykelplan för Falu kommun, antagen av kommunfullmäktige , som inte stämmer överens med Centrumplanen. Falu kommuns Trafikstrategi, antagen av kommunfullmäktige och Översiktsplan FalunBorlänge, antagen av kommunfullmäktige påtalar vikten av att ge de oskyddade trafikanterna ett större fokus. Översiktplanens strategi är att gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik ska prioriteras i samhällsplaneringen. En av planens planeringsinriktningar är att i den fysiska planeringen ska markytor föras över från biltrafiken till förmån för gående, cyklister och kollektivtrafik. Detta gör att ett omtag för en helhetslösning bör tas. Postadress Besöksadress Telefonväxel Organisationsnummer Bankgiro Internet FALUN Myntgatan

2 Tjänsteskrivelse 2 (17) Arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för Falu tätort ska påbörjas under hösten, innehållande bland annat en trafiknätsplan för Falu tätort. För att kunna genomföra del 1 i projekt Årummet och delar av cykelplanen efter Stigaregatan behövs en helhetslösning redan nu för området innanför Inre ringen och för Stigaregatan från Inre ringen till Sturegatan. Denna skrivelse presenterar ett förslag till trafikföring innanför Inre ringen. Arbetet kommer att vara en del av trafiknätsplanen som i sin tur kommer att ingå i arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort. Arbetet med trafikföringen i centrum innanför Inre ringen och på Stigaregatan mellan Sturegatan och Engelbrektsgatan har skett i samarbete mellan avdelningarna hållbarhet och planering, trafik och mark och exploatering på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens bedömning/konsekvenser Inre ringen består av gatorna Gruvgatan, Korsnäsvägen, Trotzgatan, Nybrogatan och Engelbrektsgatan. Bild 1. Inre ringen. Innanför Inre ringen ska de oskyddade trafikanterna prioriteras och varuleveranser och färd till parkering ska tillgodoses på ett bra och lättförståeligt sätt. Genomfartstrafik ska i största möjliga mån undvikas genom området utan den ska i stället matas via Inre ringen. På Inre ringen ska biltrafiken prioriteras. Inre ringen blev klar i samband med ombyggnationen av Engelbrektsgatan och den nya anslutningen mot Gruvgatan. Inventering En inventering av nuvarande förutsättningar gjordes under sommaren 2015.

3 Tjänsteskrivelse 3 (17) Gågator mm På gatorna nedan prioriteras oskyddade trafikanter. De är skyltade antingen som gågata, gångfartsområde eller gång- och cykelväg. Bild 2. Gågator eller liknande.

4 Tjänsteskrivelse 4 (17) Varuleveranser På gatorna nedan får varuleveranser ske trots förbud för andra motorfordon. Även större mottagningsplatser för varuleveranser är markerade på kartan nedan. Bild 3. Varuleveranser.

5 Tjänsteskrivelse 5 (17) Förbud mot trafik med motordrivet fordon På gatorna nedan är det förbud mot trafik med motordrivet fordon med undantag för varuleveranser under vissa klockslag samt för fordon med tillstånd och buss. Streckad linje är tillfälligt förbud. Bild 4. Förbud mot trafik med motordrivet fordon med undantag för vissa trafikslag.

6 Tjänsteskrivelse 6 (17) Motorfordonstrafik Gatorna med pilar nedan är skyltade så att motordrivet fordon endast får köra i en riktning. Cyklister får på vissa av gatorna köra i båda riktningarna. Övriga gator med svarta linjer har dubbelriktad trafik. Bild 5. Enkelriktad och dubbelriktad trafik.

7 Tjänsteskrivelse 7 (17) Infarter Infarter till parkeringar och fastigheter samt för varuleveranser. Bild 6. Infarter.

8 Tjänsteskrivelse 8 (17) Busstrafik De gator som trafikeras av bussar visas på bilden nedan. Bild 6. Gator med busstrafik.

9 Tjänsteskrivelse 9 (17) Cykelplan för Falu kommun Cykelplan för Falu kommun, antagen av kommunfullmäktige , pekar ut tre huvudcykelstråk, två av dem går rakt genom centrum och ett passerar lite utanför. Bild 8. Huvudcykelstråken genom centrum enligt Cykelplan för Falu kommun. Det röda stråket, innanför Inre ringen, går längs med Stigaregatan, Falugatan och Svärdsjögatan och det blåa stråket efter Myntgatan, Stigaregatan och Östra Hamngatan. Det gröna stråket passerar centrum på Promenaden.

10 Tjänsteskrivelse 10 (17) Kartan nedan visar huvudcykelstråken (heldragen linje) och ännu inte urbyggd del av det primära cykelvägnätet (streckad linje) innanför Inre ringen. Bild 9. Cykelvägar innanför Inre ringen enligt Cykelplan för Falu kommun.

11 Tjänsteskrivelse 11 (17) Parkering Nedan visas alla allmänna (blå) och kända privata (röda) parkeringar. Ett G betyder parkeringsgarage/-hus. Innan för inre ringen finns det ca allmänna parkeringsplatser. Bild 10. Parkeringsplatser, både allmänna och privata innanför Inre ringen.

12 Tjänsteskrivelse 12 (17) Bild 11. Parkeringsplatser i de centrala delarna av Falun. Vägvisning till parkeringsanläggningarna innanför Inre ringen ses nedan. Bild 12. Vägvisning till parkeringsanläggningar innanför Inre ringen.

13 Tjänsteskrivelse 13 (17) I princip alla delar innanför Inre ringen en parkeringsplats inom 100 meter. Bild 13. Avstånd till parkeringsplatser, inom 100 eller 200 meter.

14 Tjänsteskrivelse 14 (17) Under våren/sommaren 2015 mättes beläggningen på ett antal parkeringsplatser i centrum. En parkeringsanläggning upplevs som full vid en beläggningsgrad över 90 procent. När var tionde plats eller mer är ledig upplevs tillgången som acceptabel. Vid procents beläggning råder det balans mellan god tillgänglighet och en ekonomisk effektiv utnyttjad anläggning. Bild 14. Parkeringsbeläggning i centrum. Beläggningsmätningar kommer i fortsättningen att göras kontinuerligt två gånger per år. Nästa mätning görs i oktober 2015.

15 Tjänsteskrivelse 15 (17) Sammanslagning Bilden nedan visar en sammanställning från de flesta av ovanstående kartor. Bild 15. Sammaställning av bilderna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 och 12. Helhetsbedömning Helhetslösningen innanför Inre ringen består av flera olika delar. För att få en bra lösning behövs förbättrad vägvisning, parkeringsledningssystem, trygga och tydligt utformade parkeringsgarage och parkeringshus och bra cykellösningar. Vägvisning I augusti 2015 dokumenterades vägvisningen till parkeringsplatserna innanför Inre ringen (bild 12). Den är i huvudsak bra men det saknas till exempel vägvisning på Korsnäsvägen. Det saknas även vägvisning närmast parkeringsanläggningen på några få platser. Parkeringen Kardmakaren är vägvisad Kardmakaren men över garageinfarten står det P Engelbrekt. Vägvisningen av Inre ringen finns bara sporadiskt och måste förbättras vid alla tillfarter utom på Korsnäsvägen i riktning från öster. Parkering Hittills gjorda beläggningsmätningar visar att beläggningen på parkeringarna inte är hög vilket indikerar att det i nuläget inte finns något reellt behov av att avsätta resurser för att anlägga fler parkeringsplatser. Beläggningsmätningar i centrum kommer i fortsättningen att göras kontinuerligt två gånger per år och nästa mätning görs i oktober 2015.

16 Tjänsteskrivelse 16 (17) Med hänvisning till beläggningsstatistiken föreslås att det inte anläggs några nya parkeringsplatser på Falugatan och runt Kristine kyrka på Svärdsjögatan och Åsgatan. Parkeringar runt Kristine kyrka på Svärdsjögatan och Åsgatan innebär att söktrafiken blir stor, därför föreslås att dessa inte anläggs. Framför kyrkan på Åsgatan bör heller inte parkeringsplatser anläggas ur kulturmiljöhänsyn. Projekt Årummet syftar till att göra årummet attraktivare och till en mer levande del av Falu centrum. I projektet genomfördes en medborgardialog som resulterade i många förslag på hur centrum kan göras attraktivare. Bland annat framfördes förslag på att ta bort biltrafiken på Östra Hamngatan mellan Falugatan och Vattugränd för att vända centrum mot vattnet. Detta har provats under sommaren då en restaurang har haft en uteservering på gatan. Lika så har två nya uteserveringar funnits på Falugatan och det finns tillstånd för ytterligare två uteserveringar. Gatan har gjorts om till ett gångfartsområde för den trafik som har tillstånd att köra där. Med hänvisning till beläggningsstatistiken och för att få en levande gata som klarar både uteserveringar, gående, huvudcykelstråk, flanerande, cykelparkeringar, grönska och varuleveranser på ett bra sätt, finns det inte plats för att anlägga parkeringar på Falugatan. Vid parkeringsgaraget Kardmakaren i nordvästra hörnet av Inre ringen finns ännu ingen beläggningsstatistik. Om den visar sig vara hög kan nya parkeringsplatser anläggas på Ölandsgatan delen Nybrogatan Hantverkargatan. Detta resulterar dock i att Ölandsgatan måste enkelriktas på samma stäcka. Parkeringsledningssystem Vägvisningen bör kompletteras med en digital skyltning av lediga parkeringsplatser. Falu P AB arbetar med denna fråga och medel finns avsatt i deras budget för Vilka parkeringsanläggningar som ska ingå i parkeringsledningssystemet får Falu P ABs utredning visa. Trygga och tydliga parkeringsgarage och parkeringshus Beläggningen i parkeringsgarage och -hus är låg. Där finns många outnyttjade platser. Genom att göra dem trevligare och lättare att parkera i ökar deras attraktivitet. Detta kan göras genom att förbättra belysningen, utföra ljusa ytskikt på väggar, tak och golv, markera ut körvägar och parkeringsplatser tydligare samt förbättra skyltningen av ut- och ingångar och var biljettautomaterna finns. Ansvaret för åtgärderna ligger hos fastighetsägarna och Falu P AB. Cykel Ett huvudcykelstråk ska enligt cykelplanen vara minst 4,8 meter brett för att kunna separera fotgängare och cyklister på ett bra sätt. På Östra Hamngatan delen Nybrogatan Kristinegatan är gaturummet för smalt för att få plats med både en gång-och cykelväg och dubbelriktad trafik. För att inte gatan ska behöva enkelriktas föreslås att sträckan görs om till en gata där cyklisterna prioriteras. Dagens gatubredd och trottoarer behålls och gatan möbleras med flyttbara farthinder/gatuutrustning, till exempel avsmalningar, chikaner, blomurnor och parkbänkar så att hastigheten blir låg. Detta görs även på Stigaregatan delen Sturegatan - Myntgatan. Här är gatan ännu smalare så här bör sträcka även enkelriktas, in mot Centrum. Busstrafik Det finns ett beslut från kommunfullmäktige, om att huvudlinje 11 inte ska trafikera Östra Hamngatan och att möjligheten att använda Östra Hamngatan för trafik med en servicelinje ska prövas. För att vända centrum mot Falu ån utformas Östra

17 Tjänsteskrivelse 17 (17) Hamngatan delen Vattugränd Falugatan för utevistelse. För att kunna göra detta på ett attraktivt sätt bör inga motordrivan fordon trafikera Östra Hamngatan på den sträckan. Detta upplägg omöjliggör inte möjligheten att någon annan sträcka av Östra Hamngatan kan trafikeras av en servicelinje. Övrigt Inre ringens alla hörn är tydliggjorda genom cirkulationsplatser förutom korsningen Nybrogatan/Engelbrektsgatan. Även denna korsning bör tydliggöras på något sätt. Hur det ska göras får utredas i ett senare skede. Ny trafikföring Om denna skrivelse godkänns kommer den nya trafikföringen innanför Inre ringen och på Stigaregatan mellan Sturegatan och Engelbrektsgatan att bli som bilden nedan visar. Heldragna linjer oförändrad situation, streckade linjer ny situation Gågata, gångfartsgata eller gc-väg och fordon med tillstånd: Cykelväg enl cykelplan: Enkelriktat: Cykelprioriterad gata: - dubbelriktad bilar: - enkelriktad bilar: Förbud mot motordrivna fordon: Dubbelriktad biltrafik: Bild 16. Förslag till lösning på trafikföringen innanför Inre ringen och på Stigaregatan mellan Sturegatan och Engelbrektsgatan. Beslut sänds till Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Parkeringsutredning för Stationsområdet

Parkeringsutredning för Stationsområdet Rapport: 2013:110/Version:0.9 Parkeringsutredning för Stationsområdet Parkeringstal och förslag till åtgärder för att uppmuntra hållbart resande Dokumentinformation Titel: Parkeringsutredning för Stationsområdet

Läs mer

Sammanfattning av åtgärdsprogram. Bättre luft i Luleå centrum 31 åtgärder för att förbättra luftkvalittén

Sammanfattning av åtgärdsprogram. Bättre luft i Luleå centrum 31 åtgärder för att förbättra luftkvalittén Sammanfattning av åtgärdsprogram Bättre luft i Luleå centrum 1 åtgärder för att förbättra luftkvalittén 1 Sammanfattning Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid (NO2) har överskridits i Luleå centrum. Med

Läs mer

Planprogram för Kv.Ålen, Braxen m.fl.

Planprogram för Kv.Ålen, Braxen m.fl. Miljö- och byggförvaltningen Planprogram för Kv.Ålen, Braxen m.fl. Ortofoto med planområdet markerat (2013) Senast 2014-07-08 vill vi ha era synpunkter 1. Inledning och bakgrund Disposition Detta planprogram

Läs mer

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17

Förord. Marianne Andersson, Ordförande Teknik- och fritidsnämnden Strängnäs 2014-03-17 2 Förord Cykelplanen för Strängnäs kommun är ett verktyg för planering av cykeltrafik. Cykelplanen ska fungera som ett stöd inför beslut som rör cykeltrafik på kort eller lång sikt. Cykelplanen består

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE. Parkeringspolicy. Riktlinjer för parkering i Gävle kommun. Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Antagen i Kommunstyrelsen den 2 december 2014 Parkeringspolicy Riktlinjer för parkering i Gävle kommun Gävle kommun 2014 www.gavle.se

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet

Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet Samrådsredogörelse Parkeringsutredning för Stationsområdet 2014-09-03, Västerås stad - 1 - Innehåll 1. Hur samrådet bedrivits 3 2. Bearbetning efter samråder 3 3. Synpunkter 4 3.1. Länsstyrelsen 4 3.2.

Läs mer

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus

Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Rapport 2015:36, Version 0.9 Mobility Management-utredning för kvarteret Eolus Underlag till detaljplan för nytt kongresshus i Borås Dokumentinformation Titel: Mobility Management-utredning för kvarteret

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan Bristanalys och åtgärdsförslag inom Stadsbyggnadsvision 2.0

Cykelstråk och cykelparkering i stadskärnan Bristanalys och åtgärdsförslag inom Stadsbyggnadsvision 2.0 Juni 2009 Antagen av kommunfullmäktige 30 oktober 2008 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen J Ö N K Ö P I N G STADEN OCH SJÖARNA Stadsbyggnadsvision 2.0 Fr å n t a n k e t i l l h a n d l i n g Cykelstråk

Läs mer

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden).

Figur 4-17 Färdmedelsfördelning idag i Tyresö kommun (övre bilden) och för prognosticerad trafikökning fram till år 2030 (nedre bilden). 55 Sammanfattning Prognosen för trafikutvecklingen fram till år 2030 pekar på att en större andel av den trafik som alstras av befolkningsutvecklingen kommer att ske med kollektivtrafik jämfört med de

Läs mer

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Gatukontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-05-18 2.0 André Kingstedt Gatukontoret Planeringsenhet A Innehållsförteckning Södra Förstadsgatan

Läs mer

Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda

Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda Råsta Projektutveckling AB Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda Trafikutredning Stockholm 2014-02-11 Detaljplan för del av Arenastaden inom stadsdelarna Järva Råsunda Trafikutredning

Läs mer

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT

TRANSPORTER STORSJÖ STRAND GENERELLT UPPDRAG Hållbarhetsprogram Storsjö strand UPPDRAGSNUMMER 1157603 UPPDRAGSLEDARE Daina Millers-Dalsjö UPPRÄTTAD AV Sverker Hanson DATUM 05-16 Bild; Storsjö Strands Översiktsplan, Östersunds kommun 1 (10)

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN

TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN TRAFIKPLAN FÖR ESKILSTUNA KOMMUN HANDLINGSPLAN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning... 1 1.1 Bakgrund och syfte... 2 1.2 Handlingsplanens innehåll... 2 1.3 Pågående åtgärder under trafikplanens antagande...

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12

Nacka kommun. Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process. Stockholm 2015-03-12 Nacka kommun Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Stockholm 2015-03-12 Parkering vid ny exploatering Exempel, erfarenheter, process Datum 2015-03-12 Uppdragsnummer 1320010314 Anna

Läs mer

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg

Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg SAMRÅDSUNDERLAG Väg 13, Ystad Ängelholm, delen Hedeskoga Sövestad, gång- och cykelväg Ystad kommun, Skåne län Vägplan, 2015-04-22 Projektnummer: 144882 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket

Läs mer

Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164

Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164 Bilaga Svar på åtgärdsförslag 1-47, TN/2012:164 Tekniska förvaltningen har gått igenom de 47 åtgärdsförslag som lagts fram av Vänsterpartiets kommunala grupp. Följande personer har varit inblandade i remissvaret;

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg STADSLEDNINGSKONTORET 2015-04-30 Henrik Nordström DNR KS-0042/2015 SAMRÅDSREDOGÖRELSE PLANSAMRÅD Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor

Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor VTI notat 51 2002 Hur kommunerna i Stockholms län arbetar med cykeltrafikfrågor En enkätstudie Författare FoU-enhet Projektnummer 80520 Projektnamn Uppdragsgivare Anna Bergström Drift och underhåll Regionalt

Läs mer

Parkering i Linköping

Parkering i Linköping Parkering i Linköping Del 1 - Nuläge Gullbergs Strandgata 3 Box 2203 403 14 Göteborg Telefon 031-62 76 22 Telefax 031-62 77 22 www.sweco.se Projektnummer: 2391 582 000 Dokumentversion: 1.0 Författare:

Läs mer

Planering i Mora och Orsa 2014. fokus översiktlig planering

Planering i Mora och Orsa 2014. fokus översiktlig planering Planering i Mora och Orsa 2014 fokus översiktlig planering 2 Utgivare: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa Fotografier och bilder: Framsida: 3:e raden längst till höger: Kola Productions Sid 20 överst:

Läs mer

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn

Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn T RA FI K A NALY S i n f ö r e x ploat erin g i S a l t v i k s o m r å de t Översiktlig trafikanalys tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Glabo 1:45 m.fl. fastigheter, Saltviks hamn Centralorten,

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag

Ökad och säker cykling - Redovisning av regeringsuppdrag PM Ärendenr: TRV 2011/19633 Trafikverket Till: Näringsdepartementet, Från: Trafikverket, Mats Gummesson, Bertil Magnusson, Åke Ståhlspets, Samhällsbehov 2011-11-23 Ökad och säker cykling - Redovisning

Läs mer