Arbetshäfte trafik. Innehåll. Bilaga till Centrumplanen TRAFIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetshäfte trafik. Innehåll. Bilaga till Centrumplanen TRAFIK"

Transkript

1 Sid 1 (49) Bilaga till Centrumplanen TRAFIK Marie Wallström Telefon Arbetshäfte trafik Det här arbetshäftet beskriver tidigare utredningar och åtgärder som har gjorts inom respektive trafikslag. Denna PM innefattar även en litteraturstudie över trafikens inverkan på stadslivet och hur handeln påverkas. Innehåll Trafikstrategi Gävle kommun... 2 Resvaneundersökning... 2 Miljöstrategiska programmet... 4 Gång... 5 Cykel (inkl parkering)... 9 Buss Tåg och spårvägar Bil (inkl parkering) Tunga transporter (inkl leveranser) Stadsliv och handel Gävle kommun Samhällsbyggnad Gävle Gävle kommun, Gävle Besök Kyrkogatan 22 Växel Fax

2 Sid 2 (49) Trafikstrategi Gävle kommun Enligt Gävle kommuns Trafikstrategi (antagen 2008) ska gående och cyklister prioriteras i första hand, kollektivtrafiken i andra hand och bilister i tredje hand. Längs stomlinjer prioriteras dock kollektivtrafiken i första hand. Bilisterna och tunga transporter prioriteras högst längs E4, rikväg 80 och Hamnleden. Gång, cykel och kollektivtrafik är betydligt mer kapacitetsstarka än biltrafiken och tar betydligt mindre yta i anspråk, så därför har dessa transportmedel högst prioritet i stadskärnan där utrymmet är begränsat. Gävle kommun prioriterar trafikslagen i stadskärnan i ordningen Först gång- och cykeltrafik Sen kollektivtrafik Sist biltrafik Resvaneundersökning Gävle kommun gjorde kommunomfattande resvaneundersökningar år 1997, 2006 och Av dem som tagit ställning i frågan i senaste resvaneundersökningen anser 75 procent att busstrafik ska prioriteras framför biltrafik och 80 procent anser att gång- och cykeltrafik ska prioriteras framför biltrafik. Andel år % 11% 14% 2% 64% 8% Till fots Cykel Tåg Buss Bil Annat Andel år % 2% 12% 14% 1% 8% Figur X: Färdmedelsfördelning för hela Gävle kommun (år 2006 till vänster, år 2012 till höger) Resvaneundersökningen från år 2006 visar att bilandelen för arbets- och inköpsresor ligger lägst i kommunen bland de som bor centralt i Gävle. Drygt hälften av alla deras arbets- och inköpsresor görs till fots eller med cykel. Ur ett hållbart resandeperspektiv är det därför fördelaktigt att satsa på fler boende centralt.

3 Sid 3 (49) Resande vardagsdygn Andel gång- och cykeltrafik Andel biltrafik Nynäs/Norr Villastaden/Fridhem Söder/Hemsta Totalt Gävle kommun Arbetsresor Inköpsresor Andel gång- och cykeltrafik Andel biltrafik Andel gång- och cykeltrafik Andel biltrafik Nynäs/Norr Villastaden/Fridhem Söder/Hemsta Totalt Gävle kommun Nynäs/Norr Villastaden/Fridhem Söder/Hemsta Totalt Gävle kommun Både resvaneundersökningen från 2006 och 2012 visar att en majoritet av gävleborna tycker att gång, cykel och kollektivtrafik ska prioriteras framför bilen. Vet ej 33% Bil 17% Buss 50% Vet ej 24% Bil 16% GC 60%

4 Sid 4 (49) I resvaneundersökning år 2012 så gjorde gävleborna 46 % av alla sina inköpsresor i kommunens tre stora handelsområden centrumkärnan, Hemlingby och Valbo. I Valbo och Hemlingby står bilandelen för över 90 % jämfört med centrumkärnan där bilandelen är ca 40 %. Miljöstrategiska programmet I samrådshandlingen för Miljöstrategiska programmet för Gävle kommun så är målet att 33procent av alla resor görs med cykel år Jämfört med dagens 14 procentiga cykelandel så är det en bit kvar till målet i det Miljöstrategiska programmet. Samtidigt finns det en både nationell och kommunal målsättning att fördubbla kollektivtrafiken Bil Cykel Kollektivt/gång År 2012 År 2025 Rimlighet att nå målen Amsterdam är en av världens cykelvänligaste städer. I Amsterdam finns det ca cyklar och ca bilar. Cykelandelen är 38 procent, bil 37 procent och kollektivtrafiken står för 25 procent. I stadskärnan är cykelandelen 57 procent. Trots att det är så många som cyklar samtidigt som det är väldigt få som använder cykelhjälm så är risken väldigt liten att dödas i en cykelolycka i Amsterdam. Om Gävle kommun ska komma upp i en cykelandel på 33 procent och fördubbla kollektivtrafiken då krävs det att Gävle stad blir ett liten Amsterdam. För att åstadkomma detta krävs en hel del åtgärder, vilket inte på något sätt är omöjligt men det gäller att Gävle kommun är beredd att satsa både personella och ekonomiska resurser.

5 Sid 5 (49) Gång Bakgrund Gävle stads fördel är de relativt korta avstånden, att staden är relativt platt och att det mesta ligger ganska samlat. Hela planområdet för Centrumplanen ligger inom 30-området för centrum, så trafiksäkerheten och framkomligheten är god för gående. Drottninggatan är gågata och är det stora gångstråket i öst/västlig riktning. Kollektivtrafiken finns dessutom mitt i centrum. Nackdelen är ljud- och luftkvaliteten längs Rådhusesplanaden. Tillgänglighetsanpassning av gångstråk i centrum med ledstråk, ordnade passager och borttagande av enkelt avhjälpta hinder har påbörjats men det finns fortfarande en hel del kvar att göra innan centrum är tillgängligt för alla människor oavsett funktionsnedsättning. De stråk som var planerade att åtgärdas år 2010 har fortfarande inte åtgärdats år I och med Stortorget och Nygatans ombyggnad år 2010 har de gående fått en bättre miljö och ökad tillgänglighet. Centralplan är ett gångfartsområde som inte fungerar särskilt bra. Kyrkogatan mellan Hattmakargatan och Norra Centralgatan gjordes om till ett gångfartsområde år 2013.

6 Sid 6 (49) Gågator och gångfartsområden Nedan finns en sammanställning över längden gågator och gångfartsområden i några svenska städer. Gävle Drottninggatan Nygatan Centralplan 675 m 125 m 100 m 900 m Borås Österlånggatan Stora Brogatan Holmsgatan 750 m 400 m 175 m 1325 m Förslag: Bryggaregt, Västerbrogt. 550 m Linköping Nygatan St. Larsgatan Repslagaregatan Tanneforsgatan Tvärgator St. Torget 375 m 225 m 500 m 150 m 150 m 1400 m Förslag: Storgatan 400 m Uppsala Dragarbrunnsgatan Svartb.gt/Kungsängsgt. Tvärgator 300 m 500 m 800 m 1600 m Pågår: Dragarbrunnsgt (forts.) 850 m Västerås Stora gatan Vasagatan Smedjegatan Hantverkargatan Tvärgator St. Torget 400 m 400 m 225 m 250 m 300 m 1600 m Växjö Storgatan Sandgårdsgatan Klostergatan Bäckgatan 500 m 200 m 225 m 225 m 1150 m Örebro Drottninggt./Storgatan Köpmangatan Kungsgatan Nygatan Stortorget (gatudelen) 800 m 300 m 400 m 200 m 200 m 1900 m

7 Sid 7 (49) Gångtrafikmätningar Fotgängare har räknats manuellt vid 16 gatusnitt i centrala Gävle under tre dagar två jämförande år (år 2007 torsdag-lördag april samt torsdaglördag september år 2011). Vädret var likartat och normalt för årstiden och aktiviteter skedde på torget fredag och lördag under båda mätperioderna. Räkningarna har gjorts som stickprov om 10 minuter varje heltimme mellan kl10-21 under torsdag och fredag samt mellan kl10-17 under lördagen.

8 Snitt 1 Snitt 2 Snitt 3 Snitt 4 Snitt 5 Snitt 6 Snitt 7 Snitt 8 Snitt 9 Snitt 10 Snitt 11 Snitt 12 Snitt 13 Snitt 14 Snitt 15 Snitt 16 Sid 8 (49) Gångtrafikmängder per räknesnitt torsdag-lördag summerat finns sammanställt i diagram nedan År 2007 År En fast mätpunkt för gående testades under några månader under , och sedan år 2013 finns det åtta fasta mätpunkter på strategiska platser runt om i centrum. Framtid I centrum har de gående högst prioritet bortsett från stomlinjerna där busstrafikens framkomlighet prioriteras. För att centrum ska bli ännu mer attraktivt för gående så gäller det att det finns ett varierat utbud av handel, caféer, restauranger, aktiviteter, service och rekreationsområden. Till centrum ska gävlebor och besökare ta sig för upplevelserna. Centrum ska vara tillgängligt för alla och upplevas tryggt och säkert dygnet runt. Ljud- och luftkvaliteten ska vara god. Gavleån, Slottstorget och Esplanaden har potential att bli platser för avkoppling och möten. Övriga stråk och platser som behöver rustas upp är Drottninggatan, Nygatan och Södermalmstorg. Det är viktigt att Stortorget kopplas samman med Söder på ett bättre sätt så att avståndet däremellan upplevs kortare än vad det gör idag. Å-rummet är outnyttjat men med stor potential att bli ett trivsamt rekreationsstråk. Bruttolista åtgärder Tillgänglighet Gångfartsgata på Södra Strandgatan. Omnämns i ÖP Gävle stad C.T.9 Bredare gångyta Södra Kungsgatan. Har stöd i ÖP Gävle stad C.T.9 Förbättrad tillgänglighet för funktionsnedsatta i gatumiljön; konstrastmarkering, ledstråk, kantstenar, bänkar, offentliga toaletter, skyltning Ökad tydlighet och säkerhet vid Centralplan

9 Sid 9 (49) Cykel (inkl parkering) Bakgrund Cykelvägnätet är generellt välutbyggt i Gävle, men centralt kan det vara lite otydligt och cykelbanorna går inte alltid den genaste vägen. I och med att hastighetsbegränsningen är 30 km/h i centrum så är det ur trafiksäkerhetssynpunkt egentligen inget som hindrar cyklister att cykla i blandtrafik med bilisterna. I dagsläget använder istället de flesta cyklister att cykla på trottoaren om det inte finns en separerad cykelbana. Totalt finns det ca 22 mil cykelvägar i Gävle kommun, vilket kan ställas i relation till bilvägarna som är cirka 40 mil. Alla cykelbanor i Gävle är dubbelriktade. Cykelplanen för Gävle kommun antogs år I den förordas Kyrkogatan som den snabba östvästliga förbindelsen genom centrum.

10 Sid 10 (49) Utredda alternativ för östvästlig förbindelse Norra Strandgatan Målade cykelfält, 1,25 meter breda på vardera sidan gatan. Det finns inte utrymme att bygga en separerad cykelbana om bussarna fortfarande ska kunna svänga i korsningarna med Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan. eventuellt cykelbox längst fram. Centrumplaneområdet ligger inom 30-området så därmed är det god trafiksäkerhetsstandard att ha blandtrafik. Fördelen med målade cykelfält är även att gatubredden minskar vilket dämpar hastigheten på bilarna. Skulle kunna bli det snabba cykelstråket. Kyrkogatan Förslaget är att hela Kyrkogatan blir gångfartsområde och att hela ytan är i samma plan. Bilister och cyklister skulle i så fall få köra men på gåendes villkor och merparten av alla bilparkeringsplatser skulle försvinna. Skulle även underlätta för varuleveranser. Med förhöjda korsningar avseende sidogatorna så blir det som fartgupp och bidrar till ökad trafiksäkerhet. Detta stråk skulle kunna vara ett snabbcyklat stråk större delen av dagen bortsett på morgonen när pendlingsresenärerna anländer med tåget och vandrar in mot stan. Drottninggatan Gågata där cyklisterna cyklar på gåendes villkor. Varuleveranser tillåtna och lastning lossning men annars inte en gata för motorfordonstrafik. Detta stråk kan vara en snabbcyklat stråk vissa tidpunkter på dygnet (kvällar, nätter och innan affärerna öppnar på morgonen). Nygatan Ett relativt snabbcyklat stråk med minskad framkomlighet sommartid med uteserveringar vid Stortorget. Flera trafikljus längs sträckan som gör att det blir en hel del stopp under sträckan.

11 Sid 11 (49) Cykelparkering Det är brist på cykelparkering i centrum. Antal cykelställ inventerades i januari Låsbart innebär att man har möjlighet att låsa fast cykelns ram i cykelstället/pollaren. I huvudsak är det tre olika modeller som används. Framhjulställen är oftast av äldremodell och många i mycket dåligt skick. Låsbara p-platser Område Kedja Pollare Framhjulställ Totalt varav med tak Sommaren 2002 genomfördes en inventering av antalet parkerade cyklar i cykelställen. Om cykel står med framhjulet i framhjulshållaren eller är place-

12 Sid 12 (49) rad med ramen i ramhållaren har cykeln bedömts vara korrekt parkerad i cykelstället. Totalt Framhjulsställ Låsbara Andel av cyklarna som ställs korrekt i cykelstället: 44 % 41 % 56 % Beläggningsgrad, cykelhållare: 31 % 28 % 51 % Beläggningsgrad, cykelställ: 59,05%? 77 % Andel fastlåsta cyklar:? 22,07%? Framtid Några nya cykelbanslänkar är planerade i centrala Gävle, vilka beskrivs i Gävle kommun Cykelplan från år Cykelbana längs Kyrkogatan har högst prioritet inom Centrumplanområdet när det gäller utbyggnad av cykelvägnätet, men det borde istället bli ett gångfartsområde där cyklister får cykla på gåendes villkor. Nygatan behöver också förbättras för cyklister. Likaså behöver Kaplansgatan och östra Brunnsgatan kompletteras med cykelbana. Åtgärderna för centrum beräknas kosta ca 10 miljoner. Cykeltunneln under järnvägen beräknades kosta 130 miljoner. Gävle kommun bör satsa på cykelfält längs bilvägar för att minska gatubredder och bilisternas hastigheter och samtidigt separera snabbcyklande cyklister från gående. Nackdelen med målade cykelfält är att de under vintern plogas bort. Trafiksäkerhetsmässigt är cykelfält betydligt säkrare än cykelbanor troligen beroende på att cyklisterna är mer synliga och de kommer i en riktning jämfört med cykelbanor som normalt är dubbelriktade. Cykelparkeringsmöjligheterna måste bli bättre i centrum, där det för närvarande råder brist på cykelparkering. Ju närmare centrumkärnan och stora målpunkter desto svårare är det att hitta en cykelparkeringsplats. Finns det inte ordnade cykelställ parkeras cyklarna lite hur som helst, vilket ger ett rörigt intryck och är dessutom ett hinder för synsvaga. Bruttolista åtgärder centrum Cykelvägnät Cykelbanan längs Kyrkogatan, prioritet 1 vilket har stöd i ÖP Gävle stad C.T.7 Tunneln Nygatan, prioritet 1 vilket har stöd i ÖP Gävle stad C.T.4 Cykelbanan längs Kaplansgatan, prioritet 2 vilket har stöd i ÖP Gävle stad C.T.7 Cykelbanan längs Nygatan, prioritet 3 vilket har stöd i ÖP Gävle stad C.T.7 Förbättrade cykelmöjligheter längs Norra Strandgatan vilket har stöd i ÖP Gävle stad C.T.7 Cykelvägvisning Genomföra kampanjer för att minska cyklandet på trottoarer Skapa cykelfält längs bilvägar Cykelparkering Fler cykelparkeringsplatser centralt

13 Sid 13 (49) Buss Bakgrund Centrumhållplatsläget År 2000 utreddes tre alternativ för lokalisering av centrumhållplats i platserna 1 ; Rådhustorget, östra delen av Nygatan samt vid Stortorget. Av dessa alternativ ansågs Rådhustorget vara det lämpligaste läget för centrumhållplatsen. Olika förslag för hur centrumhållplatsen vid Rådhustorget skulle utformas utreddes och i slutet av år 2002 antog Kommunfullmäktige program för detaljplan för Rådhusesplanaden mellan Norra Strandgatan och Nygatan. Samrådsredogörelsen visade att kollektivtrafiken skulle få stora fördelar om sträckan utformades som bussgata men det fanns inte stöd att gå så långt i det skedet. Istället föreslogs bussarna få ändrad körriktning men bibehållen biltrafik i Rådhusesplanaden mellan Norra Strandgatan och Nygatan. Busshållplatserna skulle därmed flyttas till torg- och parksidan. Arbetet avbröts i början av år 2003 på grund av brist på investeringsmedel och osäkerhet i ombyggnadens trafikeringseffekter. En osäker fråga var bland annat om antagna framkomlighetsvinster för busstrafiken kunde uppnås. Linjenät År 2004 fick Gävle kommun ett nytt linjenät som genomfördes i sin helhet år Alla stomlinjer passerar idag Rådhustorget och därmed är bussen högst prioriterad på detta stråk. År 2011 gjordes ca 7,1 miljoner resor med buss i Gävle kommun. Stadsbussarna ökade resandet med ca 1 miljon resor under perioden juni 2010 till juni Stomlinje 2 är den mest trafikerade busslinjen med ca 1,8 miljoner resor per år. Vid Rådhustorget hoppade resenärer på varje dygn under Nuläge Med tanke på de stora bussresenärsflödena så behöver framkomligheten för bussarna förbättras genom centrum för att korta restiderna och göra det ännu mer attraktivt att ta bussen till centrum. För att öka framkomligheten finns det olika alternativ som har utretts för centrumhållplatsen vid Rådhuset. Samtidigt vill Gävle kommun utveckla områden vid Slottstorget, vilket kan komma att innebära en annan trafiklösning i området. Trafiklösningen vid Centrumhållplatsen och Slottstorget måste fungera var för sig men även ihop. De olika utformningsalternativen för Slottstorget som har utretts beskrivs under biltrafik. 1 Med centrumhållplats avses den hållplats som är tänkt att vara stadens mest centrala, med koppling både till centrumkärnan liksom regional kollektivtrafik och järnvägsstationen.

14 Sid 14 (49) Utredda alternativ Centrumhållplatsen År 2011 gjordes en konsultutredning för att titta på om utredning från år 2002 och dess olika gestaltningsalternativ fortfarande var genomförbara samt ge ett förslag på en långsiktigt möjlig lösning. Den utredningen förordar ett alternativ där dagens utformning kvarstår, men att Rådhusesplanaden mellan Nygatan och Norra Strandgatan endast är tillgänglig för gående, cyklister, busstrafik, taxi och varuleveranser. I dagsläget finns inte alternativet med att vända bussfärdriktningen och skapa in- och utsläpp på Rådhustorget med. Scenario Noll Scenario noll innebär att Gävle kommun behåller den trafikutformning som är idag. Fördelar Genom att behålla dagens lösning så ökar inte biltrafiken på kringliggande gator. Viss upprustning kan behövas, men investeringskostnaden blir låg. Nackdelar Bussarnas framkomlighetsproblem och bullersituationen längs Rådhusesplanaden kvarstår. Scenario A Scenario A innebär att Gävle kommun behåller den trafikutformning som är idag, men Rådhusesplanaden mellan Nygatan och Norra Strandgatan är endast tillgänglig för gående, cyklister, busstrafik, taxi och varuleveranser. Norra Gatan öppnas för biltrafik.

15 Sid 15 (49) Fördelar Busstrafikens framkomlighet förbättras i och med att köerna minskar och därmed minskar också restiderna i både nord/sydlig och öst/västlig riktning. Färre förbipasserande fordon längs Rådhusesplanaden gör även att säkerheten ökar för bussresenärer, gående och cyklister. Ur miljösynpunkt förbättras ljudoch luftförhållanden längs Rådhusesplanaden då antalet fordon och stopp minskar. Förslaget innebär även att inga stora investeringar behöver göras längs Rådhusesplanaden. En avstängning för biltrafik på Rådhusesplanaden innebär även en förändring av restidsrelationerna mellan de olika färdmedlen, till fördel för de prioriterade trafikslagen gång, cykel och kollektivtrafik då restiden med bil ökar något relativt sett övriga färdmedel. Nackdelar Även om miljön förbättras längs Rådhusesplanaden så ökar trafikarbetet något totalt sett. Trafiken ökar mest på Norra Gatan, Esplanadgatan, Norra Strandgatan och Kaplansgatan. Ur luftkvalitetssynpunkt är ökningen längs Esplanadgatan det mest problematiska. En strid ström av bilar är inte heller särskilt välkomnande för besökare som anländer till järnvägsstationen. Kvälls- och nattetid kan Esplanaden upplevas otrygg utan personbiltrafik närvarande. En avstängning av biltrafik från Rådhusesplanaden innebär att tillgängligheten med bil minskas. Ytterligare effekter Scenario A Prioritering innebär att något måste prioriteras bort, i syfte att förbättra för högre prioriterade trafikslag. Tillgängligheten för biltrafik till centrala parkeringsplatser i parkeringshusen kommer även fortsättningsvis vara god. Mer om trafikföringen av bil i centrala Gävle finns under Biltrafik. Effekterna av att stänga av biltrafiken förbi Rådhustorget skulle i ett första skede innebära att resande med bil som inte har målpunkt i centrum, logiskt nog väljer att ta en väg förbi centrum. Det betyder alltså att vägarna förbi centrum (men utanför avstängningen) skulle få ta emot en ökad biltrafikmängd. De simuleringar som gjorts och erfarenheter från tidigare avstängningar vid be-

16 Sid 16 (49) läggningsarbeten och liknande, visar på att det i första hand är Kaplansgatan och Centralplan som skulle få ökade bilflöden. På Södra och Norra Kungsgatan (utanför avstängningen) skulle bilflödet minska. Effekterna ur ett längre perspektiv har inte analyserats. Erfarenheter och forskning visar att man får det man planerar för. Ökar man tillgängligheten för biltrafiken, så ökar även mängden biltrafik. Likadant vid reducerad tillgänglighet; ju längre restid med bil, desto mer ökar den relativa attraktiviteten för övriga färdmedel. Det betyder att de totala biltrafikflödena på längre sikt sannolikt skulle minska även på det omkringliggande vägnätet till följd av en avstängning av Rådhusesplanaden, vilket även tidigare erfarenheter av avstängning av Nygatan visat. Effekten för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer har inte heller analyserats med hänsyn till hur mycket den förbättrade framkomligheten skulle kunna öka antalet besökare till centrum. För att skapa en attraktivare stadskärna där människor vill vistas så innebär det i vissa fall att bilisternas utrymme måste begränsas till förmån för gående och cyklister. Bilburna besökare som vill ta del av stadens utbud ska däremot även fortsättningsvis kunna ta sig till centrum och då ska det vara lätt att hitta en parkeringsplats.

17 Sid 17 (49) Scenario B Scenario B innebär att Gävle kommun ändrar bussarnas körriktning så att hållplatslägena blir inåt Rådhustorgssidan. Biltrafiken kör på samma sätt som den gör idag. Norra Gatan öppnas för biltrafik. Fördelar Scenario B underläggar för de bussresenärer som har byte vid Rådhuset och som måste korsa till andra sidan. Det finns ingen statistik tillgänglig hur många resenärer det kan handla om men det borde inte röra sig om särkskilt många. Flyttas busskurerna till Rådhustorgssidan så frigörs utrymme på trottoarsidan vid husfasaderna och det finns då utrymme för att göra en cykelbana där istället. Nackdelar Bussarnas framkomlighetsproblem och bullersituationen längs Esplanaden kvarstår. Bussrestiderna ökar väsentligt jämfört med övriga scenarior. Det dyraste alternativet att genomföra.

18 Scenario C Scenario C innebär att Gävle kommun vänder bussarnas körriktning så att hållplatslägena blir inåt Rådhustorgssidan. Personbiltrafiken dirigeras om och endast gående, cyklister, busstrafik, taxi och varuleveranser är tillåtna längs Esplanaden mellan Norra Strandgatan och Nygatan. Norra Gatan öppnas för biltrafik. Sid 18 (49)

19 Sid 19 (49) Fördelar: Scenario C underläggar för de bussresenärer som har byte vid Rådhuset och som måste korsa till andra sidan. Det finns ingen statistik tillgänglig hur många resenärer det kan handla om men det borde inte röra sig om särkskilt många. Flyttas busskurerna till Rådhustorgssidan så frigörs utrymme på trottoarsidan vid husfasaderna och det finns då utrymme för att göra en cykelbana där istället. Utan personbiltrafik skapas en bättre miljö för gående, cyklister och kollektivtrafikresenärer. Nackdelar: Bussarnas framkomlighetsproblem och bullersituationen längs Esplanaden kvarstår. Bussrestiderna ökar väsentligt jämfört med nollalternativet och scenario A men är något bättre än scenario B. Kvälls- och nattetid kan Esplanaden upplevas otrygg utan personbiltrafik närvarande. Det nästdyraste alternativet att genomföra. Scenario D Scenario D innebär att Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan görs dubbelriktade och den ena är dedikerad för biltrafik och den andra är dedikerad för busstrafik. Bussgatan har fyra körfält, två för hållplatslägen och två för dubbelriktad trafik som kör igenom centrumhållplatsen. Fördelar: Scenario D gör det möjligt för biltrafiken att även fortsättningsvis passera Rådhuset i nordsydlig riktning och samtidigt ökar busstrafikens framkomlighet eftersom den ena av gatorna längs Esplanaden blir bussgata. Nackdelar: Bullersituationen längs Esplanaden kvarstår. Träden i Esplanaden måste tas bort på ena sidan och det blir svårt att få plats med gc-trafik på båda sidor av bussgatan. Svårt att synka signaler om bilar och bussar ska byta riktning vid Nygatan. Bilparkering behöver tas bort norr om Nygatan om dubbelriktningen skulle gälla hela vägen upp till Hälsingegatan för att slippa riktningsbytet vid Nygatan.

20 Sid 20 (49) Scenario E Scenario E innebär att Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan utökas med ett körfält vardera mellan Norra Strandgatan och Nygatan så att det blir ett körfält som är dedikerat för bilar och två körfält för bussarna (en bussgata och ett fält för hållplatslägen) i vardera riktningen. Fördelar: Scenario E gör det möjligt för biltrafiken att även fortsättningsvis passera Rådhuset i nordsydlig riktning och samtidigt ökar busstrafikens framkomlighet eftersom ett körfält är bussgata i vardera riktningen. Nackdelar: Bullersituationen längs Esplanaden kvarstår. Träden i Esplanaden måste tas bort och det blir svårt att få plats med gc-trafik på båda sidor längs Norra Kungsgatan. Scenario F Scenario B eller C, men dubbelriktad trafik på Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan mellan Hälsingegatan och Norra Strandgatan alternativt Hamiltongatan. Fördelar: Scenario F innebär att trafiken inte behöver byta riktning på Nygatan. Cykelbanan kan vara på fasadsidan vilket underlättar i korsningen Norra Kungsgatan/Norra Strandgatan Nackdelar: Svårt att få till bra hållplatser norr om Drottninggatan utan att träd måste avverkas, gc-banan i Esplanaden måste flyttas och cirkulationsplatsen vid Hälsingegatan måste göras om. Om bilarna ska vara kvar behövs ett extra körfät så att bussarna har ett fält att köra på och ett fält för hållplatslägen. Bullersituationen längs Esplanaden kvarstår. Utredda alternativ östvästligt stråk Under år 2013 påbörjades etapp 2 utav utbyggnaden av Västra Nygatan från Stortorget till Kaplansgatan. Utformningen blir densamma som förbi Stortorget. Arbetsmiljöverket stoppade busstrafik över torget efter klagomål från busschaufförer som upplevde att det var osäkert och svårframkomligt. I och med utbyggnaden av etapp 2 så byggs i princip möjligheten bort att ha busstrafik på Nygatan förbi Stortorget. Linjestäckningen i östvästlig riktning har dragits om och resulterat i att den största regionala busslinjen 42:an har tappat resenärer vilket inte hänt på flera år. Scenario 0 Den nuvarande linjesträckningen är att bussar ut från Gävle åker från Centralstationen, Nygatan, Norra Rådmansgatan, Staketgatan ut på Västra Vägen. Bussar som åker in till Gävle åker Västra Vägen, Nygatan, Kaplansgatan, Norra Strandgatan, Muréngatan till Maxim.

21 Sid 21 (49) Fördelar: Det finns koppling till både Centralstationen och Stortorget. Det är relativt gott om utrymme så att bussen klarar av svängarna genom centrum. Nackdelar: Ur ett resenärsperspektiv så är det inte särskilt tydligt var och hur bussen gå när den har olika linjesträckningar i östvästlig riktning. Det blir mindre bekvämt för den som använder cykel till och från bussen eftersom det blir olika hållplatslägen och den som cyklar måste hämta cykeln vid en helt annan gata. Scenario A Linjesträckningen är den samma både in och ut från Gävle och trafikerar Västra Vägen, Staketgatan, Esplanaden, Nygatan, Centralstationen och Muréngatan. Detta scenario innebär att en busshållplats byggs på det första kvarteret söder om Staketgatan och en gång- och cykelbana anläggs utmed Västra Vägen mot Kvarnparken.

22 Sid 22 (49) Fördelar: Samma linjesträckning vilket blir tydligt för bussresenärerna. Utrymmet är bra och gatorna är dimensionerade för tung trafik. Ingen gatuparkering försvinner. Nackdelar: Träd måste tas bort på det första kvarteret på södra sidan av Staketgatan. Scenario B Linjesträckningen är den samma både in och ut från Gävle och trafikerar Västra Vägen, Ruddammsgatan, Centralstationen och Muréngatan. Genom Esplanaden blir det bussgata. Detta scenario innebär att nya busshållplatser byggs på Ruddammsgatan i närheten av Västra Vägen och Ruddammsgatan öppnas upp mot Västra Vägen.

23 Sid 23 (49) Fördelar: Samma linjesträckning vilket blir tydligt för bussresenärerna. Få 90 graders svängar genom centrum. Nackdelar: Ruddammsgatan måste öppnas upp mot Västra Vägen. Det kan bli lite svårt att få plats med busshållplatser och hitta lämpliga ställen för dem med tanke på boenden längs gatan och in- och utfarter. All gatuparkering måste tas bort. Ruddammsgatan måste byggas om eftersom den inte är dimensionerad för buss i linjetrafik. Antalet bullerstörda kan förväntas öka. Esplanaden öppnas och ett par träd tas bort. Scenario C Linjesträckningen är i princip den samma både in och ut från Gävle och trafikerar Västra Vägen, Ruddammsgatan, Norra Kungsgatan/Norra Kansligatan, Nygatan, Centralstationen och Muréngatan. Detta scenario innebär att nya busshållplatser byggs på Ruddammsgatan i närheten av Västra Vägen och Ruddammsgatan öppnas upp mot Västra Vägen.

24 Sid 24 (49) Fördelar: Samma linjesträckning vilket blir tydligt för bussresenärerna. Nära till Stortorget. Nackdelar: Ruddammsgatan måste öppnas upp mot Västra Vägen. Det kan bli lite svårt att få plats med busshållplatser och hitta lämpliga ställen för dem med tanke på boenden längs gatan och in- och utfarter. All gatuparkering på västra delen av Ruddammsgatan måste tas bort. Ruddammsgatan måste byggas om eftersom den inte är dimensionerad för buss i linjetrafik. Antalet bullerstörda kan förväntas öka. Scenario D Linjesträckningen är den samma både in och ut från Gävle och trafikerar Västra Vägen, Staketgatan, Stora Esplanadgatan, Centralstationen, Muréngatan.

25 Sid 25 (49) Fördelar: Nackdelar: Scenario E Linjesträckningen är den samma både in och ut från Gävle och trafikerar Västra Vägen, Nygatan, Norra Strandgatan, Muréngatan till Maxim. Fördelar: Kvarnparken.

26 Sid 26 (49) Nackdelar: Scenario F Linjesträckningen är den samma både in och ut från Gävle och trafikerar Västra Vägen, Staketgatan, Fältskärsleden, Muréngatan. Fördelar: Nackdelar: Framtid Miljöstrategiska programmet innebär att Gävle kommun ska jobba för att fördubbla resandet med kollektivtrafiken. Som linjestrukturen ser ut ser ut i Gävle idag påverkas alla stadslinjer av framkomlighetsproblem i centrum. Antalet förseningsminuter per tidsenhet (timme) blir betydande, vilket leder till en mindre attraktiv trafik för resenärerna, en större miljöpåverkan och dyrare trafik att producera. Varje minuts försening under rusningstrafik kostar Stadsbussarna 230 kr (28 turer/avgångar blir försenade). Den mest kritiska tiden är måndag till fredag kl. 07:00-08:30 och kl 12:00-18:00. Detta innebär att bussarna inte ser någon konflikt med varutransporterna till butikerna, då de normalt klaras av på förmiddagarna. Ett enkelt svar på hur mycket plats Stadsbussarna behöver vid ett fördubblat resande är ett fördubblat utrymme. Den målgrupp Stadsbussarna i första hand riktar in sig på är bilister som åker till och från arbetet. Det är under de tider Stadsbussarna redan har många resande på bussarna som de även ska kunna erbjuda bilisterna ett attraktivt alternativ (snabbhet och komfort).

27 Sid 27 (49) Exempel. Idag 80 resande = 1 normalbuss (12 m) Upp 50% resande = 1 ledbuss (18 m) Upp 100% resande = 2 normalbussar (24 m) Dubbeldäckare kan delvis användas för att spara gatuutrymme, men samtidigt förlängs hållplatstiderna eftersom det tar längre tid att kliva av och på den typen av buss. Flera av dagens linjesträckningar är dessutom omöjliga att trafikera med dubbeldäckare. En konsekvens av att fler bussar kommer att behövas är sannolikt färre och längre hållplatslägen vid Rådhuset, för att få bättre flyt i trafiken. Bruttolista åtgärder centrum Framkomlighetsåtgärder vid Rådhuset har stöd i ÖP Gävle stad C.T.5 Åtgärder vid Slottstorget har stöd i ÖP Gävle stad C.S.6 Förbättrad information om alternativa färdvägar för de som åker bil mellan norra och södra Gävle Öppnande av Norra Gatan vilket har stöd i ÖP Gävle stad C.T.2 Åtgärder Gävle Bro vilket har stöd i ÖP Gävle stad W.V.6 Ytterligare vägvisningsskyltar mot Gävle Bro och E4 Förbättrad hållplats vid Gävle Central vilket har stöd i ÖP Gävle stad C.T.6 Åtgärder på Staketgatan vilket har stöd i ÖP Gävle stad C.T.3 Mer hållplatsutrymme norr om Nygatan

28 Sid 28 (49) Tåg och spårvägar Bakgrund Spårvagnstrafik har tidigare funnits i Gävle, men togs bort år Med jämna mellanrum kommer frågan upp om Gävle borde återinföra någon form av spårburen kollektivtrafik, men helt nya spårvägssystem är troligen inte det bästa alternativet för den första fasen av kollektivtrafikens utbyggnad i svenska städer utanför storstadsområdena Malmö, Göteborg och Stockholm. Antalet påstigande behöver åtminstone tredubblas innan det skulle vara aktuellt att överväga spårväg på den mest trafikerade stomlinjen i Gävle. Gävle kommun bör istället satsa kraften på ett högprioriterat bussnät där bussgator och busskörfält fungerar som en separerad spårvägslinje men körs med buss. Med detta tankesätt så blir det lättare att ställa om till spårväg om det i framtiden finns ett behov av det. Enligt Jernhusen är det i snitt cirka 1,1 miljoner besökare i väntsalen varje år på Gävle Central (siffra från år 2011). Framtid Gävle ska i framtiden kunna ställa om till spårväg om det finns ett behov av det och genom att planera och tänka spårväg när bussens linjedragningar planeras underlättar för en sådan omställning. Kopplingen mellan Gävle Central och Centrumhållplatsen behöver förbättras genom tydligare skyltning och upprustning av Drottninggatan. Bruttolista åtgärder centrum Förbättrad hållplats vid Gävle Central vilket har stöd i ÖP Gävle stad C.T.6 Ökad tydlighet och säkerhet vid Centralplan Upprustning Drottninggatan

29 Sid 29 (49) Bil (inkl parkering) Bakgrund I 1975 års Centrumplan anges att det på sikt skulle vara bilfritt längs Rådhusesplanaden mellan Norra Strandgatan och Staketgatan, Nygatan över och intill Rådhusesplanaden samt vid Stortorget, Drottninggatan mellan Centralplan och Kaplansgatan, Kyrkogatan intill Rådhusesplanaden, Ruddammsgatan över Rådhusesplanaden. Avstängningen i Rådhusesplanaden gällde inte busstrafik. Rådhusesplanaden i Nygatan stängdes delvis av under 1980-talet och resulterade att biltrafiken minskade och gav ökad framkomlighet för andra trafikslag. Biltrafiken fick inte korsa Nygatan i Rådhusesplanaden men kunde genom att svänga höger och vända i Nygatan ändå använda esplanaden som genomfartsled. Trots detta halverades trafikmängderna vid Rådhustorget. Trots de positiva effekterna så var det många som upplevde trafikregleringen som onödigt krångel och en onaturlig lösning. Kommunfullmäktige antog år 1992 en trafikpolitisk målsättning och strategi för Gävle centrum att: Centrum ska vara lätt att nå med olika trafikmedel Framkomligheten för kollektivtrafiken samt gång- och cykeltrafik prioriteras framför framkomlighet för biltrafik Genomfartstrafiken med bil bör så långt som möjligt begränsas I strategin ingick ett förslag att pröva en avstängning för biltrafiken mellan Norra Strandgatan och Nygatan och eventuellt del av Nygatan. I och med den dåvarande trafikregleringen i Rådhusesplanaden så mötte strategin mycket motstånd och istället tillsattes utredningen Öppna Rådhusesplanaden. Utredningens slutsatser var att en öppning kunde genomföras förutsatt att den kombinerades med ombyggnader i Rådhusesplanaden, Södra Kungsgatan, Slottstorget och på Nygatan. En öppning av Rådhusesplanaden var förenlig med 1992 års antagna trafikpolitiska mål först efter att nämnda åtgärder genomförts. Södra Kungsgatan smalnades av och en avsmalning till ett körfält vid Drottninggatan genomfördes, men trafikregleringen i Rådhusesplanaden hävdes år 1993, efter ett 12 år långt provisorium, utan att övriga åtgärder genomfördes, vilket resulterade i att biltrafiken ökade på Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan och framkomligheten för kollektivtrafiken minskade. Nuläge Framkomligheten för bilisterna är mindre god i de centrala delarna av Gävle, men däremot är tillgången på bilparkeringsplatser god även om vissa bilister uppfattar det som svårt att hitta en parkeringsplats i centrala Gävle. Bilister kan i allmänhet tänka sig att leta efter parkering ganska länge. Det är inte i första hand svårigheten att hitta parkeringsplats som avskräcker från att ta bilen till centrum utan för de flesta är kostnaden det avgörande. Centrum kan inte på samma sätt som externhandeln erbjuda gratis parkeringsplatser. Gratis

30 Sid 30 (49) parkering i centrum skulle inte leda till fler besökare utan det som händer är att de som arbetar i centrum använder parkeringarna, vilket sannolikt missgynnar centrumhandeln. Studier visar att om korttidsparkering prioriteras på bekostnad av långtidsparkering så förbättras kundernas parkeringsmöjligheter och förutsättningarna för fordon att leverera varor. Ökar omsättningen på parkeringsplatser så ökar tillgängligheten för fler bilburna kunder. Trafikflöden Undersökningar visar att nya gator generar ny trafik och omfördelar inte bara den befintliga. Tillskottet beräknas bli mellan procent. Forskning visar även att motsvarande trafikminskning uppnås om trafiklänkar tas bort. Utredda alternativ Slottstorget Alternativ 1 Cirkulation vid korsning Södra Kungsgatan/Hamiltongatan. Bussgata mellan Hamiltongatan och Kungsbron. Södra Rådmansgatan borttagen.

31 Fördelar Slottstorget blir en attraktivare plats då Stadsbiblioteket och Slottstorget kopplas samman och avsaknaden av personbiltrafik skapar en bättre miljö för gående och cyklister. Inga kapacitetsproblem i korsningar oberoende vilket alternativ som väljs för Centrumhållplatsen. Bara bussgata söder om ån vilket ökar tillgängligheten till ån, bättre även på norra sidan eftersom trafikflödena minskar. Södra Rådmansgatan kan bli helt utan trafik Ska nog klara sig utan ingrepp på Kung Kristoffers park och Slottstorgets grönytan (svängradie bussar). Inga broar behöver breddas. Påverkar inte gc-stråk Sid 31 (49)

32 Sid 32 (49) Nackdelar Stora trafikökningar på kringliggande gator, framförallt på Parkvägen som redan är överbelastad. Alternativ 2 Bara norrgående bussar på Södra Rådmansgatan. Södra Kungsgatan dubbelriktad hela vägen. Fördelar Slottstorget blir en attraktivare plats då Stadsbiblioteket och Slottstorget kopplas samman och avsaknaden av personbiltrafik skapar en bättre miljö för gående och cyklister.

33 Sid 33 (49) Nackdelar Kapacitetsproblem i korsningen Norra Kungsgatan/Norra Strandgatan om personbiltrafik ska vara kvar vid Centrumhållplatsen. Kungsbron behöver breddas. Ingen ökad tillgänglighet till ån. Slottstorget naggas i kanten, ingrepp både längs Södra Kungsgatan och lite på Södra Strandgatan. Får flytta gcstråket längs Södra Strandgatan lite söderut. Alternativ 3 Trafiken på Norra Strandgatan mellan Rådmansbron och Kungsbron tas bort och istället får all trafik köra runt på den södra sidan av Gavleån. Rådmansgatan tas bort och Södra Kungsgatan blir dubbelriktad hela vägen. Detta innebär att Kung Kristoffers Park möter Gavleån. Fördelar Kung Christoffers park utanför Rådhuset skulle kunna förlängas ner till Gavleån. Inga kapacitetsproblem i korsningar oberoende vilket alternativ som väljs för Centrumhållplatsen. Slottstorget blir en attraktivare plats då Stadsbiblioteket och Slottstorget kopplas samman och avsaknaden av personbiltrafik skapar en bättre miljö för gående och cyklister. Betydligt bättre tillgänglighet på norra sidan ån, men samtidigt väsentlig försämring på södra sidan. Norra Strandgatan mellan Kungsbron och Rådmansbron kan bli helt utan trafik Nackdelar Ökad trafik på Södra Strandgatan mellan Rådmansbron och Kungsbron. Kungsbron behöver breddas. Kung Kristoffers park klarar sig. Ingrepp på Slottstorgets grönytan (svängradie bussar). Innebär definitivt ett intrång på Slottstorget och gång- och cykelstråket längs S Strandgatan förskjuts söderut. Alternativ 4

34 Sid 34 (49) 4a. Cirkulation vid korsning Södra Kungsgatan/Hamiltongatan. Bussgata mellan Hamiltongatan och Kungsbron för södergående bussar. Södra Rådmansgatan dubbelriktad. 4b. Cirkulation vid korsning Södra Kungsgatan/Hamiltongatan. Södra Kungsgatan mellan Hamiltongatan och Kungsbron tas bort och blir parkyta. Södra Rådmansgatan dubbelriktad.

35 Sid 35 (49) Fördelar 4a. Södra Kungsgatan skulle bara behöva ett körfält i form av en bussgata för södergående bussar, vilket skulle öka kopplingen mellan Slottstorget och Gävle slott och skapa en relativt lugn miljö. Bättre tillgänglighet till ån på södra sidan om bara buss är tillåten på Södra Strandgatan eller ingen buss alls. Inga ingrepp på Kung Kristoffers park eller Slottstorgets parkyta. Påverkar inte gcstråk längs S Strandgatan. 4b. Utan trafik på Södra Kungsgatan skulle öka kopplingen mellan Slottstorget och Gävle slott och skapa en relativt lugn miljö. Betydligt bättre tillgänglighet till ån på södra sidan, men betydligt sämre på norra. Södra Kungsgatan kan bli utan trafik. Inga ingrepp på Kung Kristoffers park eller Slottstorgets parkyta. Påverkar inte gc-stråk längs S Strandgatan. Nackdelar 4a. Kapacitetsproblem i korsningen Norra Rådmansgatan/Norra Strandgatan om personbiltrafik ska vara kvar vid Centrumhållplatsen. Rådmansbron behöver breddas. 4b. Kapacitetsproblem i korsningen Norra Rådmansgatan/Norra Strandgatan om personbiltrafik ska vara kvar vid Centrumhållplatsen. Rådmansbron behöver breddas. Alternativ 5 Tvärförbindelse från södra sidan av Kungsbron till norra sidan av Rådmansbron, som utgör bussgata för norrgående bussar. Cirkulation runt för övrigt trafik. Södra Rådmansgatan borttagen.

36 Sid 36 (49) Fördelar Slottstorget blir en attraktivare plats då Stadsbiblioteket och Slottstorget kopplas samman och avsaknaden av personbiltrafik skapar en bättre miljö för gående och cyklister. Nackdelar Kapacitetsproblem i korsningar om personbiltrafik ska vara kvar vid Centrumhållplatsen. Vattenkontakten mellan Rådmansbron och Kungsbron försvinner. Alternativ 6 Rådmansgatan stängs och Södra Kungsgatan blir dubbelriktad hela vägen. Norrgående busstrafik får en separat bussgata och Södra Strandgatan mellan Rådmansbron och Kungsbron blir bussgata. Fördelar Slottstorget blir en attraktivare plats då Stadsbiblioteket och grönytan på Slottstorget kopplas samman. Avsaknaden av motorfordonstrafik skapar en bättre miljö för gående och cyklister. Separat bussgata längs Södra Kungsgatan gör att bussen slipper fastna i bilköer. Nackdelar Södra Kungsgatan breddas och blir en stor barriär att korsa för gående och cyklister. All motorfordonstrafik få försämrad framkomlighet jämfört med idag. Detta gäller även busstrafiken där det är viktigt att undvika tvära svängar så långt som möjligt för att linjesträckningen ska vara snabb och komforten god för bussresenärerna. Alternativ 7 Rådmansgatan stängs och Södra Kungsgatan blir dubbelriktad hela vägen. Norrgående busstrafik får en separat bussgata fram till Kungsbron där biltrafiken måste stanna och släppa före bussen (Helsingborgmodellen).

37 Sid 37 (49) Fördelar Slottstorget blir en attraktivare plats då Stadsbiblioteket och grönytan på Slottstorget kopplas samman och även ner mot ån. Avsaknaden av motorfordonstrafik skapar en bättre miljö för gående och cyklister. Separat bussgata längs Södra Kungsgatan och stopplinje för bilarna gör att bussen slipper fastna i bilköer. Nackdelar Södra Kungsgatan breddas och blir en stor barriär att korsa för gående och cyklister. All motorfordonstrafik får försämrad framkomlighet jämfört med idag. Detta gäller även busstrafiken där det är viktigt att undvika tvära svängar så långt som möjligt för att linjesträckningen ska vara snabb och komforten god för bussresenärerna. Kungsbron måste breddas med minst 2 meter. Slutsatser Om personbiltrafiken ska vara kvar vid Centrumhållplatsen då är alternativ 1 och alternativ 3 de alternativ där det inte blir kapacitetsproblem i korsningar med rådande trafikflöden. I ett scenario där Rådhusesplanaden blir fritt från personbiltrafik på sträckan mellan Norra Strandgatan och Nygatan då fungerar alla föreslagna lösningar för Slottstorget. Nord-sydlig biltrafik De bilströmmar som inte har målpunkt i staden ska helst välja E4 för att förflytta sig mellan södra och norra delen av staden. För att åstadkomma detta bör Gävle kommun tillsammans med Trafikverket titta på hur området kring Gävle Bro kan förbättras samt kommunicera ut mot allmänheten att det är snabbare att välja E4 än att åka genom centrum. Att anordna infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafiknätet skulle kanske också kunna vara ett alternativ för att minska biltrafiken i centrum. Minskad genomfartstrafik kan medföra att gatubredder inne i centrum kan minskas till förmån för gående och cyklister, vilket kan ge en trivsammare miljö och gynna handelns utveckling i centrum. Södra Kungsgatan är ur luftkvalitetssynpunkt en av de sträckor med sämst värden i Gävle kommun, vilket är ytterligare en anledning till att försöka minska genomfartstrafiken genom centrum. Genomfartstrafiken i centrum behöver flytta ut till framför allt E4.

38 Sid 38 (49) Testavstängning Hösten 2012 genomfördes en testavstängning på Rådhusesplanaden mellan Norra Strandgatan och Nygatan under tre veckors tid. Testavstängning avbröts en vecka tidigare än planerat efter massiva protester från företrädare från handeln. Utvärderingen av testavstängningen gjordes av WSP och trafikanalysen visade att biltrafiken minskade med fordon i centrum. Nedgången blev något starkare än vad som är normalt vid jämförbara tidperioder. Till viss del kan detta förklaras med stigande bensinpris, men det verkade som bilisterna hittade nya vägar. Övriga undersökningar såsom besökare i parkeringshus, mark- och gatuparkering, cykel och busstatistik visade på små skillnader jämfört med föregående år. Besökare i p-hus minskade något och markoch gatuparkering ökade men kompenserade inte fullt ut bortfallet från p- husen. Totalt 18 butiker lämnade material som gick att behandla statistiskt och av dessa var majoriteten lokaliserade i gallerior eller kring Stortorget. Utifrån det underlag som fanns kunde WSP konstatera att testavstängningen inte hade några statistiskt säkerställda effekter för butikerna kring Stortorget. Tidigare simuleringar År 2010 studerade Trivector vilka effekterna skulle bli på övriga gatunät om Norra Gatan öppnades för biltrafik och om Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan mellan Norra Strandgatan och Nygatan stängdes för biltrafik. Simuleringen visade att biltrafikanterna istället använder främst Kaplansgatan, Norra och Södra Strandgatan eller Norra Gatan och Stora Esplanadgatan.

39 Avstängning Norra Kungsgatan och Norra Rådmansgatan mellan Norra Strandgatan och Staketgatan utreddes år Sid 39 (49)

40 Sid 40 (49) Öppnande av Norra Gatan utreddes år Nummerskrivning I april 2013 genomfördes en nummerskrivning för att ta reda på hur stor andel utav trafiken (ej buss och taxi medräknat) som passerar Rådhustorget utan att ha något ärende eller målpunkt i centrum. Ungefär 50 procent var genomfartstrafik och störst andel var det på morgonen. Bilparkering Parkeringsplatser i Gävle centrum Inom den geografiska avgränsningen för Centrumplanen finns idag totalt 1230 parkeringsplatser i våra fyra parkeringshus. Inom samma område finns drygt 600 allmänna platser för kantstensparkering. Merparten av dessa ligger i delar av centrum där det inte finns konkurrerande förslag till användning av gatuutrymmet. De delar som kan påverkas av förslag i Centrumplanen omfattar totalt knappt 100 av dessa kantstensparkeringar. Alla dessa förslag kommer knappast att genomföras, varför antalet parkeringsplatser som behöver tas bort rör sig om några tiotal dvs en försumbar andel av det totala antalet parkeringsplatser.

41 Sid 41 (49) Fastighetsägare till parkeringshusen Diös är fastighetsägare till alla parkeringshusen bortsett från Nian där NRF är fastighetsägare.

42 Sid 42 (49) Parkeringszoner och beläggningsgrad Enligt parkeringsräkning gjord onsdag till söndag vecka 43 år Procentsatsen avser upptagna platser på mark- och gatuparkering (avser ej parkeringshus). Avgiftsbelagd tid är 9-18 på vardagar och 9-15 på lördagar. Kostnad parkering Eftersom kostnaden för bilparkeringsplatser är den främsta orsaken till att människor avstår att ta bilen till centrum så är det viktigt att i första hand se till att prissättningen ligger på en bra nivå för att sedan gå vidare med hur söktrafiken kan minskas. En omfattande söktrafik där bilister åker omkring på stadens gator och letar efter en ledig parkeringsplats, är tidsödande för den bilburna och innebär en onödig miljöbelastning. Parkeringsanvisningssystem Förutsätter samverkan mellan berörda fastighetsägare och parkeringsoperatörer. Framtid Med tanke på det begränsade utrymmet i centrum och stadens attraktivitet ska bilen ha en underordnad roll i centrala Gävle. Bilisterna är precis som alla andra trafikantgrupper en del av stadslivet, men i den centrala staden ska gående, cyklister och busstrafiken prioriteras. Bilarnas närvaro kan vara en trygghetsfaktor för gående och cyklister kvälls- och nattetid. Trafikregleringar som begränsar biltillgängligheten behöver inte vara av permanent karaktär utan kan variera både under dygnet men även under året.

43 Sid 43 (49) För att skapa en attraktivare stadskärna där människor vill vistas så innebär det i vissa fall att bilisternas utrymme måste begränsas till förmån för gående och cyklister. Förslaget är därför att begränsa bilarnas tillgänglighet vid Slottstorget och Rådhusesplanaden mellan Norra Strandgatan och Nygatan. Bilburna besökare som vill ta del av stadens utbud ska däremot även fortsättningsvis kunna ta sig till centrum och då ska det vara lätt att hitta ett ställe att parkera på. Utvecklingsförslagen för Slottstorget och Rådhusesplanaden påverkar inte antalet gatuparkeringsplatser. Eftersom kostnaden för bilparkeringsplatser är den främsta orsaken till att människor avskräcks att ta bilen till centrum så är det viktigt att i första hand se till att prissättningen ligger på en bra nivå för att sedan gå vidare med hur söktrafiken kan minskas. Förbättrad vägvisning ska göra det lättare att hitta till parkeringshusen i centrum. Dessutom skulle gatuparkering kunna ersättas med gemensamma parkeringsanläggningar för att på så sätt frigöra ytor till förmån för gående och cyklister. De bilströmmar som inte har målpunkt i staden ska helst välja E4 för att förflytta sig mellan södra och norra delen av staden. Bruttolista åtgärder centrum Bilvägar centrumområde På sikt eventuellt tidsbegränsad biltillgänglighet mellan Norra Strandgatan och Nygatan i Esplanaden Öppnande av Norra Gatan vilket har stöd i ÖP Gävle stad C.T.2, men bara aktuell tom biltillgängligheten begränsas förbi Rådhustorget Åtgärder Staketgatan vilket har stöd i ÖP Gävle stad C.T.3 Cykelbana Nygatan och Kyrkogatan Begränsad biltillgänglighet Slottstorget Gångfartsområde förbi biblioteket på Södra Strandgatan Minska ner gatubredder och skapa cykelfält Bilparkering Se över prissättning på parkering Utreda möjligheten att anordna infartsparkering Tydligare skyltning till parkeringshus Satsa på parkering under mark Genomfartstrafik Förbättrad belysning av Gävle Bro Förbättrad vägvisning mot Gävle Bro och E4 Implementera Hastighetsplanen (sänkningar till 40 km/h nära centrumområdet, vilket gör det ännu mer gynnsamt att åka ut på E4) Genomför kampanj och föra ut budskapet att snabbaste vägen mellan södra och norra delen av Gävle är via E4 Bygg om Gävle Bro vilket har stöd i ÖP Gävle stad W.V.6 Belysning på E4 mellan södra och norra infarten till Gävle samt på rv 80 mellan Gävle och Valbo Köpstad Bygg Västerbågen (sista utvägen) Upprustning centrum Upprustning Drottninggatan (cykelställ, beläggning, belysning osv) Åtgärder västra Nygatan (ytterligare entre till Nian) Upprustning Å-stråket Ombyggnad Slottstorget

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet

Inledning. Bakgrund. Geografisk avgränsning. Figur: Utredningsområde för gestaltningsprogrammet Inledning Bakgrund Leksands kommun önskar stärka Leksands Norets identitet och därmed stärka områdets roll som ett aktivt, levande centrum i tätorten, i kommunen och regionen. Detta gäller handel och verksamheter,

Läs mer

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16)

RAPPORT TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM UPPDRAGSNUMMER 2125500000 RAPPORT VER 0.96 STOCKHOLM 2013-05-20 1 (16) UPPDRAGSNUMMER 2125500000 TRAFIKUTREDNING FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM VER 0.96 STOCKHOLM 1 (16) S w e co Gjörwellsgatan 22 Box 34044 SE-100 26 Stockholm, Sverige Telefon +46 (0)8 6956000 Fax +46 (0)8

Läs mer

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018

TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 2015-11-30 TRAFIKINVESTERINGSPROGRAM 2016-2018 Trafikinvestering från 2015, ny beläggning och belysning på gång- och cykelbana utmed Henrik Palmes allé. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2 1. TRAFIKINVESTERINGAR

Läs mer

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun

PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun PM Val av trafiklösning för anslutning till fastighet Uddared 1:101 m.fl i Lerums Kommun Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 17 Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson Datum:

Läs mer

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning 2012-09-06 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Detaljplan för Södra Kärr 1:55 m.fl. Trafik- och bullerutredning Kund Torsås kommun

Läs mer

Cykelparkering vid Platensgatan 8

Cykelparkering vid Platensgatan 8 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-10-29 Dnr Sbn 2013-465 Teknik och samhällsbyggnadskontoret Per-Erik Hahn Eleonor Mörk Samhällsbyggnadsnämnden Cykelparkering vid Platensgatan 8 FÖRSLAG TILL

Läs mer

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015

Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA. Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Program för gaturum GAMLA UPPSALAGATAN - FRÅN TRAFIKLED TILL STADSGATA Stadsbyggnadsförvaltningen, oktober 2015 Inledning och syfte Bakgrund Syftet med programmet är att få en helhetsbild av omstruktureringen

Läs mer

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken

Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Så här vill Stockholms politiker öka cykeltrafiken Miljövänliga transporter Lastcyklar har idag en kapacitet på 300 kg och är ett alternativ till varutransporter i tätort. Bilfria gator Gator fri från

Läs mer

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg.

Rävåsskolan. www.karlskoga.se. 16 GC-väg är en förkortning för gång- och cykelväg. Rävåsskolan Karlskoga kommun har genomfört trafikmätningar vid Rävåsskolan som visat en årsvardagsdygnstrafik (Åvadt) på 2500. Trafikvolymerna består till största delen av lätta fordon, andelen tung trafik

Läs mer

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319

Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Svar på Solna Cykelplan etapp I med diarenummer SBN 2014:319 Sammanfattning Naturskyddsföreningen ser positivt på cykelplanen och ser med stor förväntan att cykeln som transportsätt får mycket större utrymme

Läs mer

Trafikplan för Linköpings stadskärna

Trafikplan för Linköpings stadskärna Trafikplan för Linköpings stadskärna 2008-02-28 Innehållsförteckning sida Sammanfattning 2 Sammanfattande kartor 3 Utgångspunkter för trafikplanen 5 Bakgrund och förutsättningar 7 Vision 8 Gångtrafik 9

Läs mer

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum

Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Storstad Linköping Kommentar till Dialog PM om Trafik i centrum Om storstad Linköping Storstad Linköping är en oberoende intresseorganisation som arbetar för

Läs mer

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad

Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-02-05 Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2011-805 Per-Erik Hahn Dnr KS 2011-610 Samhällsbyggnadsnämnden Motion, Utveckla Linköping som en cykelstad MILJÖ OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGENS

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Cykelplan. Gävle 2010

Cykelplan. Gävle 2010 Cykelplan Gävle 2010 Titel: Cykelplan Gävle 2010 Utgivningsdatum: Mars 2010 Utgivare: Gävle kommun Kontaktperson: Helena Werre, Gävle kommun Konsult: Sweco, Uppdragsansvarig: Anders Atterbrand Författare:

Läs mer

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern

Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern Kontoret för samhällsbyggnad 2014-08-15 Mats Jakobsson 08-590 970 96 Dnr Fax 08-590 733 37 mats.jakobsson@upplandsvasby.se Frågor och svar kring trafiklösningar inom Fyrklövern 1. Varför behövs två nya

Läs mer

Parkering, biltvätt, buller och trafik

Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkering, biltvätt, buller och trafik Parkeringsfrågor Ta bort parkeringsförbudet på Brynjegränden och andra små gränder! Följande lokal trafikföreskrift gäller på Brynjegränd med flera gator: Inom ett

Läs mer

PM Sammanställning av upplevda problem och brister

PM Sammanställning av upplevda problem och brister PM Sammanställning av upplevda problem och brister Åtgärdsvalsstudie Förbättra E18 genom Karlskoga Problembeskrivning Nedan följer en sammanfattning av de generella problem och brister som har identifierats

Läs mer

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14

Hplus. PM Biltrafikflöden. Ramböll Trafik och transport Helsingborg 2010-04-14 Hplus PM Biltrafikflöden 2010-04-14 Ramböll Trafik och transport Helsingborg Hplus PM Biltrafikflöden DEL 1 UTGÅNGSPUNKTER Bakgrund och syfte I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för H+ produceras

Läs mer

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016

TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 2014-02-18 TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014-2016 Trafiksäkerhetsåtgärd från 2013, trafikseparering med pollare på Rosenvägen i Enebyberg. TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2014 2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida FÖRORD 2

Läs mer

FÖR UPPSALA STAD KORTVERSION

FÖR UPPSALA STAD KORTVERSION Trafik plan 2oo6 FÖR UPPSALA STAD KORTVERSION ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 28 AUGUSTI 2006 foto: rolf hamilton foto: rolf hamilton Uppsala stad har hela charmen hos en gammal, vacker småstad. Samtidigt

Läs mer

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31

Stadsmarina Karlskrona kommun Gestaltningsprogram 2005-03 - 31 Utformning 15/22 nithällar. Dessa ger även en god framkomlighet för rullstolar och personer som har svårare att gå, samt ger ledning för synskadade. Hällar läggs lämpligen i vilt förband. Utbyte av beläggning

Läs mer

Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund

Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund Förenklad åtgärdsvalstudie Cykelförbindelser mellan Malmö, Arlöv, Åkarp, Hjärup och Lund Skåne 2014-06-13 2 Förenklad åtgärdsvalstudie cykelförbindelser Malmö-Arlöv-Åkarp- Hjärup-Lund 1. BAKGRUND... 4

Läs mer

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun

Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ULRICEHAMNS KOMMUN Sammanställning av trafikförutsättningar för detaljplan Ubbarp 8:20 och Vist 10:25 mfl, Ulricehamns kommun ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850 10 00

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS

TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS PM TRAFIKUTREDNING SÄTOFTA CAMPUS 2016-06-07 1 BAKGRUND I Sätofta, Höör, planeras för en ny förskola intill befintliga Sätoftaskolan. Förskolan kommer bestå av 8 avdelningar med 20 barn i varje avdelning

Läs mer

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25

Nykvarns Kommun. Gång- och cykelplan. Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark. Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Nykvarns Kommun Gång- och cykelplan Stockholm 2002-01-09 SCANDIACONSULT SVERIGE AB Mark Antagen av Kommunfullmäktige 20 mars 2003 25 Jörgen Bengtsson Gunilla Hellström 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN

FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD KOMMUN Rapport Ramböll Trafik och Samhällsplanering Helsingborg 2 FÖRDJUPADE TRAFIKSTUDIER FÖR NY ETABLERING INOM SOLBACKEN 1:3, YSTAD

Läs mer

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN

PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN PM TRAFIKUTREDNING SKUTHAMNEN 2014-06-10 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Nulägesbeskrivning... 3 2.1 Biltrafik... 4 2.2 Gång- och cykeltrafik... 5 2.3 Kollektivtrafik... 5 3 Planerad exploatering...

Läs mer

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering

Trafikutredning för området Uttran-Lindhov 2007. Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering Trafikutredning för området Uttran-Lindhov Inventering och rekommendationer inför exploatering november 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 4 Uppdrag 4 Definitioner 4 BAKGRUND OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15

Trafikutredning. Rösparksområdet. Åmåls kommun Västra Götalands län 2015-01-15 Rösparksområdet 2 (11) Beställare Säffle kommun Teknik- och fritidsförvaltningen Säffle-Åmål Telefon: 0533-68 10 00 Niklas Ekberg, Gatuchef Konsult EQC Karlstad Telefon: 010-440 57 00 Stefan Lenberg, Uppdragsledare

Läs mer

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län.

Bilaga 1. Barnkonsekvensanalys. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län. Bilaga 1 Barnkonsekvensanalys Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö. Lidköpings kommun, Västra Götalands län Projektnummer: Dokumenttitel:. Vägplan. Väg 2578, gång- och cykelväg, Lidköping-Tolsjö.

Läs mer

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT

Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT Antagen KF 96, 2009-12-16 GÅNG- OCH CYKELPLAN FÖR VÅRGÅRDA TÄTORT FÖRORD Arbetet med att ta fram Gång- och cykelplan för Vårgårda tätort har gjorts i samarbete av Sabina Talavanic, stadsarkitekt, Charlotte

Läs mer

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering

Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Avdelningen för Samhällsplanering Tjänsteutlåtande Sida 1 (9) 2016-01-04 Handläggare David Eriksson Telefon: 08-508 22 053 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors.

Detta PM beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Sida: 1 (4) Detta beskriver användning och funktion av resecentrum i Kramfors. Allmänt Ådalsbanan är den 18 mil långa järnvägen mellan Sundsvall och Långsele via Timrå, Härnösand och Kramfors. Ådalsbanan

Läs mer

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2

Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Dnr Sida 1 (13) 2013-12-17 Handläggare Johanna Salén 08-508 260 32 Till Trafik- och renhållningsnämnden 2014-02-07 Cykelplan - utbyggnad av pendlingsstråk. Inriktningsbeslut 2 Förslag till beslut 1. Trafik-

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING

DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING BILAGA 7b 1 (5) DETALJPLAN FÖR GRÅBERGET TRAFIKGRANSKNING Nuläge Endast motionsslingorna och några bostadssmåhus vid Solviksvägen alstrar i dag trafik i planeringsområdet. Enligt vägregistret är trafikvolymen

Läs mer

4.0 GATOR. Från Repslagaregatan, Junogatan och Bastiongatan utformas gatuanslutningar med 90 grader.

4.0 GATOR. Från Repslagaregatan, Junogatan och Bastiongatan utformas gatuanslutningar med 90 grader. 4.0 GATOR Gaturummen Gaturummen i området skall inbringa trygghet för de boende och de är därmed viktiga delar när målet är att bland annat skapa en trivsam miljö. I mitt gestaltningsförslag skall gatornas

Läs mer

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson

Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida: 1 av 12 2015-02-10 2015-02-23. Datum: Rev: Upprättad av: Sophie Cronquist Granskad av: Fredrik Johnson PM angående utbyggnad av befintlig parkering för detaljplan Ändring av detaljplan för fastigheten Uddared 1:63 m fl, Oscarshöjd, Lerums kommun, Västra Götalands län. Uppdragsledare: Sophie Cronquist Sida:

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008

Trafikutredning till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA. September 2008 till fördjupad översiktsplan för KÅSEBERGA September 2008 Denna utredning har utförts under juni 2006 september 2008 av följande projektorganisation: Konsult Tyréns AB Tyrénshuset 205 19 MALMÖ Tel: 040-698

Läs mer

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun

Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun 1 Trafik PM 2014 01 28 Almöstrand och Tjörns entré, Tjörns kommun Grundförutsättningar Området kring Almön och entrén till Tjörn från fastlandet utgörs av en hög bergsrygg, som sträcker sig från sydost

Läs mer

RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå

RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå RAPPORT: Lösningsförslag på fokuserade problem från rapporten Problembeskrivning av trafiksystemet i centrala Piteå 2014-10-24 Konsulter inom samhällsutveckling WSP Samhällsbyggnad är en konsultverksamhet

Läs mer

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan

Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan PLANBESKRIVNING 2012-06-14 Antagen av BMN: 2012-09-19 Dnr: 11BMN116 Laga kraft: 2012-10-22 Handläggare: Thobias Nilsson Södertull 20:5 mfl, kvarteret Bilan Detaljplan för centrum m.m. Gävle kommun, Gävleborgs

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken

Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Handbok för cykelparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken Beställare: Lars-Erik Pedersén, Västtrafik AB, Infra Konsult: Atkins Sverige AB Uppdrag: Uppdragsnummer - 2011284 Sökväg: www.vt-pool.com

Läs mer

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000

Rapport 11. Restidsmätning i Linköping 2000 TRAFIK 2000 Rapport 11 Restidsmätning i Linköping TRAFIK Rapporten är upprättad av Stadsbyggnadsgruppen, Magdalena Hägg på uppdrag av Teknik- och samhällsbyggnadskansliet, Christer Nilsson och i samarbete med Vägverket.

Läs mer

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1.

RAPPORT. Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 MÖRBYLÅNGA KOMMUN STOCKHOLM TRAFIKPLANERING UPPDRAGSNUMMER 7000175000 1. repo001.docx 2012-03-2914 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Trafikutredning för handelsetablering på Algutsrum 20:10 UPPDRAGSNUMMER 7000175000 STOCKHOLM TRAFIKPLANERING JOHANNA FICK UPPDRAGSLEDARE KARIN RENSTRÖM GRANSKARE

Läs mer

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun

Sam 37/2008. Trafikprogram för Örebro kommun Sam 37/2008 Trafikprogram för Örebro kommun Innehållsförteckning Bakgrund...3 Trafikprogrammets olika delar...3 Uppföljning och revidering...3 Målsättningar...3 Utgångspunkter för trafiken i staden...4

Läs mer

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96

Den gröna småstaden. Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2013-05-22 1(10) Den gröna småstaden Antagit av kommunfullmäktige 2013-06-19 96 2(10) Innehåll 1. Uppdraget...3 2. Beredningens arbete...3 3. Vårgårda tätorts historia...4 4. Vårgårda tätort idag olika

Läs mer

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister?

Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? www.pitea.se/trafik Vad gäller i punkter där fordon möter gående och cyklister? Obevakat övergångsställe Lagtext: Vad innebär lagen? Exempel i Piteå: En del av en väg som är avsedd att användas av gående

Läs mer

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen

2015-09-07. Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2015-09-07 Tekniska nämnden Dnr Ten 2015/495 Plan för mer infartsparkering i Jakobsberg och Kallhäll - återrapportering till kommunstyrelsen Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens

Läs mer

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja

Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja 1 (11) PM Analys av trafiken i Oskarshamn vid ankomst Gotlandsfärja Ansvarig mikrosimulering/trafikanalys: Handläggare mikrosimulering: Författare detta PM: Granskning detta PM: Sebastian Hasselblom Felicia

Läs mer

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och

Hastighetsöversyn i Ekerö tätort Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Ekerövägen, Bryggavägen, Jungfrusundsvägen, Väsbyvägen, Älvnäsvägen, Sanduddsvägen, Ekvägen, Granbacksvägen och Närlundavägen 2011-11-02 TITEL: Hastighetsöversyn i Ekerö tätort DATUM: 2011-11-02 BESTÄLLARE:

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning

Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015. Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Bilaga 2 Riktlinjer för utformning Allmänt Denna bilaga skall vara till hjälp vid val av åtgärder för att förbättra tillgängligheten i den

Läs mer

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18

Välsviken. PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Välsviken PM Välsviken trafikutredning 2015-12-18 Medverkande Titel: PM Välsviken trafikutredning Utgivningsdatum: 2015-12-18 Upprättad av: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig: Catharina Rosenkvist Foton:

Läs mer

4 Separering av gång- och cykeltrafik

4 Separering av gång- och cykeltrafik 4 Separering av gång- och cykeltrafik 4.1 Inledning Trafikseparering innebär att olika trafikslag skiljs åt så att de inte gör anspråk på samma utrymme samtidigt. På sträcka kan det ske genom att trafikslagen

Läs mer

Parkeringsutredning Lomma

Parkeringsutredning Lomma Parkeringsutredning Lomma Slättäng 2012-05-30 Malmö 2012-05-30 Vectura Consulting AB Box 242, 201 22 Malmö Växel: 0771-159 159 Projektansvarig Jenny Hällstorp, 010-484 62 40 Kontaktpersoner Kristofer Lilja,

Läs mer

Bakgrundsdel. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23

Bakgrundsdel. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23 Bakgrundsdel Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-23 Cykelplan Trollhättan 2013 Cykelplan Trollhättan 2013, bakgrundsdel, har upprättats av en projektgrupp bestående av Andreas Emanuelsson, Utredningsingenjör

Läs mer

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret

Cykelstaden. Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna. Malin Månsson, trafikkontoret Cykelstaden Cykelsatsningar för en attraktiv stadskärna Malin Månsson, trafikkontoret Om Göteborg blev en mer cykelanpassad stad tycker jag att det skulle bli en mer attraktiv stad än idag? 59 % Ja 0%

Läs mer

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603

Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030. Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2014-10-01 123, 13KS/0603 Dokumentinformation Titel: Gång- och cykelplan för Värmdö kommun 2013-2030 Serie nr: 2013:38 Projektnr:

Läs mer

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING

ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING PM ÅRSTABERG DETALJPLAN KV PACKRUMMET CYKELPARKERING FOTO: CYKELGARAGET I ÄLVSJÖ 2013-12-10 Syftet Syftet med detta PM är att ligga till grund för dimensioneringen av cykelparkering vid Årstabergs station

Läs mer

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås

Del av Västerås 4:86. Detaljplan för: Vallby, Västerås DP 1781 Detaljplan för: Del av Västerås 4:86 Vallby, Västerås GRANSKNINGSTID: 3 oktober 25 oktober 2013 Granskningshandling, 2013-09-26, dnr: 2011/104-BN Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN

Läs mer

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande

En säker skolväg. Barn och vuxna berättar om sin skolväg På en del ställen har man gjort jämförande En säker skolväg I många klasser tar man upp Skolvägen som ett tema. Barnen beskriver skolvägen i bilder, berättelser och dikter. De berättar om husen och växtligheten, om människor och djur som de möter.

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns

2012-01-07. Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns 2012-01-07 Synpunkter på Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun Efter att ha tagit del av Remissutgåva augusti 2011 av Trafikplan för Nynäshamns kommun, vill Sorundanet framföra

Läs mer

Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare

Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare Lathund för utformning av gång- och cykelvägar i Gällivare Alla exempel och förslag i lathunden är tagna från GCM-handbok: utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus. Boken

Läs mer

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0

HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD. Version 1.0 HÅLLBART RESANDE MED HJÄLP AV INDIKATORER FRÅN TRAST; TRAFIK FÖR EN ATTRAKTIV STAD Version 1.0 Ett verktyg för att underlätta att hållbart resande prioriteras i planeringen. November 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Trafikutredning Kyrkerud- Strand

Trafikutredning Kyrkerud- Strand ÅRJÄNGS KOMMUN Trafikutredning Kyrkerud- Strand UPPDRAGSNUMMER 2337007000 SWECO CIVIL AB, KARLSTAD OLA ROSENQVIST SOFIA WEDIN MAGNUS WACKERFELDT Sweco Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund och

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun

Barns skolväg 2009. Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Barns skolväg 2009 Rapport från resevaneundersökning av grundskoleelevers trafiksituation i åk F-6 i Dals Eds kommun Jenny Christensen & Lillemor Sanderberg Samordnare Kommunsamverkan Trafiksäkerhet &

Läs mer

4.8 ETAPPUTBYGGNAD. 4.8.1 Regionbussterminal. Oberoende av vilket alternativ och vilken bangårdslösning

4.8 ETAPPUTBYGGNAD. 4.8.1 Regionbussterminal. Oberoende av vilket alternativ och vilken bangårdslösning TÄNKBARA LAYOTER HALMSTAD RESECENTRUM 4.6 PENDELPARKERINGAR Pendelparkeringarna lokaliseras söder om resecentrum och till största del väster om spårområdet. I första hand utförs dessa som markparkeringar

Läs mer

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit.

Samrådet 11-16. Sakägare. Miljönämnden Trafikverket. Socialnämnden Öresundskraft Kultur- och. fritidsnämnden Länsstyrelsen. de inkommit. ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖRR FASTIGHETEN HJÄRNARP 3:233 MFL ÄNGELHOLMS KOMMUN UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE SAMRÅDET Samrådet om planförslaget redovisas i en samrådsredogörelse daterad 2010-11-16. HUR UTSTÄLLNINGEN

Läs mer

RAPPORT 2007:72 VERSION 1.1. LinkLink Plus. Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping

RAPPORT 2007:72 VERSION 1.1. LinkLink Plus. Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping RAPPORT 2007:72 VERSION 1.1 LinkLink Plus Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping Dokumentinformation Titel: LinkLink Plus - Förutsättningar för utvecklad spårtrafik i Linköping Serie nr:

Läs mer

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg

CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar. Text och foto: Anneli Andersson-Berg CYKLA ÄR NÖDVÄNDIGT! 2016-01-14 Av: Stadens utmaningar Text och foto: Anneli Andersson-Berg Bilens dominans i stadsrummet och dess förtur på stadens gator ifrågasätts idag allt oftare. Många av Sveriges

Läs mer

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn

Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Till Stadsbyggnadskontoret Diarienummer 09/0841 Avenyföreningens synpunkter på Gatugestaltningsarbetet för Avenyn Avenyföreningen har ca 230 medlemmar på och kring Avenyn. Medlemmarna är företag och fastighetsägare

Läs mer

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen:

Längs delsträcka 11 föreslås fyra hållplatslägen: Vid handelsområdet i Väla lokaliseras den norra ändhållplatsen av spårvägen mellan Väla centrum och IKEA, spårvägen lokaliseras söderut under Djurhagshusvägen och Ängelholmsleden (E4) till norra änden

Läs mer

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster.

Busshållplats med markerad upphöjd yta, från öster. Framsida, mot järnvägen. Busshållplats med markerad upphöjd yta, från väster. 2. ANALYS 29 2.1 BESÖK För att få lite idéer på hur stationsområdet i Vårgårda kan utvecklas har jag valt att titta närmare på två andra stationer med liknande bakgrund. Jag har valt stationerna Herrljunga

Läs mer

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas:

Förslaget är positivt men bör kompletteras med en tidsbegränsning av liknande slag som i zon 1. I Röd zon kan följande tidsreglering övervägas: Stockholm 2012-09-25 City i Samverkan Korgmakargatan 2 111 22 Stockholm Stockholms stad Trafik- och renhållningsnämnden 105 35 Stockholm Synpunkter på förslag till parkeringsplan Remissversion augusti

Läs mer

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet

Trafikförordningen. 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet Trafikförordningen 1 Grundbestämmelse TrF kap 2 Bestämmelser för alla trafikanter 1. För att undvika trafikolyckor ska en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna,

Läs mer

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka

Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Planbeskrivning Detaljplan för del av Kungsbacka 3:1, fl ytt av Göteborgsvägen Kungsbacka Antagandehandling enkelt planförfarande Upprättad i februari 2012, reviderad i juni 2012 av FÖRVALTNINGEN FÖR PLAN

Läs mer

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning

Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Handlingsplan för parkering i Uppsala kommun Fördjupning Gatu- och samhällsmiljönämnden, april 2016 Diarienummer: GSN 2016-0665 2 Handlingsplan för parkering fördjupning Innehåll Personbil sid 2 Parkeringsutbud

Läs mer

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan

Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Trygghetsvandring mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan Inledning Trygghetsvandringen genomfördes måndag 31 maj mellan Sommarhemsskolan och Äsperödsskolan. Deltog gjorde sex elever som representerade

Läs mer

Detaljplan för Knislinge Resecenter

Detaljplan för Knislinge Resecenter Dnr: KS 2011/447.343 LAGA KRAFT 2014-10-25 Antagen i KS 2014-10-01 150 Planbeskrivning Detaljplan för Knislinge Resecenter del av Knislinge 43:1, Knislinge, Östra Göinge kommun, Skåne län www.ostragoinge.se

Läs mer

Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD

Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Uppsala "KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Astrid Nyström 2013-02-18 Diarienummer BUN-2013-0105.60 Ärende färdigställs efter diskussion på AU pga två alternativa förslag

Läs mer

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013

VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 VASA STADS UTVECKLINGSPLAN FÖR CYKLINGEN 2013 MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD MÅLET EN FUNGERANDE CYKELSTAD Vasa stad har som mål att få folk att cykla mera. Trafikmiljön i Vasa börjar utvecklas så att man

Läs mer

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner

Inkomna remissynpunkter Landstinget och länets kommuner Inkomna remissynpunkter och länets kommuner Som helhet har den regionala infrastrukturplanen för Västmanlands län tagits emot väl av länets kommuner och avseende struktur, upplägg och innehåll. Inkomna

Läs mer

Vinterdagene, Lillehammer 2014-02-12. Cykling i Umeå planering och vinterväghållning

Vinterdagene, Lillehammer 2014-02-12. Cykling i Umeå planering och vinterväghållning Cykling i Umeå planering och vinterväghållning Ca 120 000 invånare, varav ca 35 000 studenter Genomsnittsålder 38 år Befolkningstillväxt 1000 per år 430 km gator, 225 km g/c-väg 19 % cykelandel (på vintern)

Läs mer

TRAFIKPLAN MARIEFRED OCH LÄGGESTA. Kommunfullmäktige 2008-03-31 65

TRAFIKPLAN MARIEFRED OCH LÄGGESTA. Kommunfullmäktige 2008-03-31 65 TRAFIKPLAN MARIEFRED OCH LÄGGESTA Kommunfullmäktige 2008-03-31 65 Beslut att anta trafikplanen som bilaga till Fördjupning av översiktsplanen Mariefred-Läggesta, 2007-04-23. SAMMANFATTNING Trafikplanen

Läs mer

CYKELPLAN FÖR DANDERYDS KOMMUN 2014 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11

CYKELPLAN FÖR DANDERYDS KOMMUN 2014 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11 BILAGA 1. ÅTGÄRDSPROGRAM 2014-06-11 Danderyds kommun Tekniska kontoret, 2014-06-11 Dnr: TN 2013/0177 Projektledare: Jonas Frejd Bitr. projektledare: Jonas Ackebo Text: Jonas Ackebo Fotografier/bilder/illustrationer:

Läs mer

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM

PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM PM TRAFIK- OCH PARKERINGSUTREDNING FÖR EXPLOATERING VID FITTJA CENTRUM SLUTRAPPORT 2015-11-25 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 2 Planerad exploatering... 4 3 Bilparkering... 5 3.1 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6

KOMMUNIKATIONER. Kommunikationer 6 Kommunikationer 91 92 KOMMUNIKATIONER Skurups kommun ligger i ett bra kommunikationsläge, med goda möjligheter att resa både in- och utrikes. Köpenhamn nås inom en timme med tåg och från hamnarna i Trelleborg

Läs mer

Etikett och trafikvett

Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Etikett och trafikvett Huddinge ska växa i takt med Stockholms län. Det betyder att befolkningen ska öka från drygt 100 000 invånare till mellan 120 000 och 150 000 år 2030. Det

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (24) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2013-12-12 140 Yttrande, vägplan och detaljplan för Arninge resecentrum samt järnvägsplan för Roslagsbanan,

Läs mer

2014-09-09 (REV 2015-04-03) PM KOLLEKTIVTRAFIK GALOPPFÄLTET Innehåll

2014-09-09 (REV 2015-04-03) PM KOLLEKTIVTRAFIK GALOPPFÄLTET Innehåll Uppdragsnr: 10164034 1 (13) 2014-09-09 (REV 2015-04-03) PM KOLLEKTIVTRAFIK GALOPPFÄLTET Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Generella aspekter... 2 Allmänt... 2 Kollektivtrafiken som prioriterat trafikslag...

Läs mer

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009

Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 2009-01-26 Sammanställning av trafikåtgärder Riktlinjer för trafiksäkerhetsarbetet i Nacka 2009 Dnr TN 2007/355 Författare: Elenore Bjelke, Ivan Ericson, Christin Gimberger Förord Nacka kommuns Riktlinjer

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen

PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP. Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen PARKERINGSPLATSER EN DEL AV STADENS BLODOMLOPP Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Förord Få frågor väcker engagemang som parkeringar. Det kan handla om antalet parkeringsplatser, platsernas placering

Läs mer

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats:

I funktionsanalysen har följande variabler, vilka utgår från tillgänglighetsmålets preciseringar, analyserats: 3 Funktionsanalys Det befintliga vägsystemets funktion analyseras utifrån det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet samt tillhörande preciseringar. Funktionsanalysen är uppdelad i en redovisning

Läs mer

idéskiss Trafik och parkering

idéskiss Trafik och parkering 17 Inledning Utvecklingen inom det studerade området från lantlig småstadsidyll till ett modernt centrum har skapat en komplex och varierad stadsbebyggelse. Den framtida staden bör utgå från vad som är

Läs mer