SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: kl Ajournering: kl samt kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-03-15 kl 08.30 16.55 Ajournering: kl 12.05 13.00 samt kl 16.15 16.40."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: kl Ajournering: kl samt kl Lokal: Beslutande Ledamöter: Sven-Gunnar Gunnarsson (s), ordf Micael Melin (s), 1:e vice ordf fr o m kl Eva-Britt Hylander (s) Rustan Ligander (mp) Roland Karlsson (fp), 2:e vice ordf Yngve Larsson (fp) Anders Simonsson (fp) Mats Karlsson (m) Tjänstemän och övriga: Se sid 2. Borgmästaren Ersättare: Göte Nyberg (s) (för Tommy Karlsson (v)) Klas Mellgren (s) (för Klas-Göran Henriksson (s)) Bill Wallberg (s) (för Solveig Aronsson (s)) Icke tjänstgörande ersättare: Hans Nordlund (m) Gerd Persson (m) Tage Larsson (c) Paragrafer: Sekreterare: Ordförande: Justerare:. Siw Söderberg. Sven-Gunnar Gunnarsson. Micael Melin. Roland Karlsson ANSLAGSBEVIS: Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunkansliet Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering:

2 2 (33) Tjänstemän: Siw Söderberg, sekreterare Ola Ingevaldson, administrativ chef Lars Björneld, kommunchef Mikael Pehrson, ekonomichef Larsolov Jovemo, personalchef Agneta Essén, socialchef Roland Msson, gymnasiechef Bengt Carlsson, rektor Patrik Alenklint, mark- och exploateringsing Sara Ljung, va-ingenjör Övriga: Conny Johansson, LEAB Anders Nilsson, KPA Cecilia Tapper, KPA Ola Björlin, Högskolan Väst

3 Kommunstyrelsen (33) ÄRENDEN TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 50 RIVNING AV FASTIGHETEN KUNGSGATAN 48 Dnr: Tekniska kontorets fastighetsavdelning ansöker om tillstånd för rivning av fastigheten Kungsgatan 48. Fastigheten är i sådant skick stort underhållsbehov föreligger både ut- och invändigt. Kostnader för åtgärda fastigheten bedöms ej vara relevant i förhållande till möjlig hyresintäkt. Rivning av fastigheten innebär en möjlighet iordningställa markyta för besöksparkering till Stadshuset. Utfarten från parkeringen på Fabriksgatan blir på detta sätt ur trafiksynpunkt både bättre och säkrare. Ansökan om rivningslov har inlämnats till Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Kostnaden för rivning av fastigheten och markarbeten för anläggning av parkeringsplatser är ca 200 tkr Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Kostnadskalkyl. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige medge rivningstillstånd för fastigheten på Kungsgatan 48, marken efter rivning iordningställs för besöksparkering till Stadshuset samt kostnaden för rivning av fastigheten och markarbeten för anläggning av parkeringsplatser finansieras genom omdisposition inom tekniska kontorets investeringsbudget.

4 Kommunstyrelsen (33) 51 FASTSTÄLLANDE AV TOMTPRIS FÖR FASTIGHETERNA MARIEDAL 1:207 OCH 1:208 I LYSEKIL Dnr: Tekniska kontoret har tagit fram två tomter som nu är avstyckade och klara för försäljning. Innan tomterna kan säljas krävs priset fastställs av kommunfullmäktige. Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige fastställa tomtpriset för Mariedal 1:207 och 1:208 till kronor styck.

5 Kommunstyrelsen (33) 52 MOTTAGANDE AV ARV/TESTAMENTE Dnr: Till förmån för bl.a. Lysekils kommun har av snickaren Lennart Fransson, Lysekil upprättat testamente. Av testamentet framgår Lennart Franssons önskan är kommunen skall erhålla 2 st skåp (ett för placering i kommunhuset och ett för placering på Lysekils sjukhem, avd 5), 50 tkr till Lysekilshemmet (för utflykter, samkväm, underhållning m.m. för de inneboende) samt återstående del av arvet, efter det fördelning mellan dödsbodelägare och övriga arvtagare skett, enligt testamenators vilja skall tillfalla Lysekils kommuns donationsfond Samfond nr 1. Ändamålet med Samfonden är avkastningen skall utdelas till förmån för studerande mantalsskrivna i Lysekils kommun. Ansvarig nämnd för utdelningar ur samfonden är bildningsnämnden. Kapitalet i samfonden uppgår f.n. till ca 200 tkr. Den del av arvet som testamenator önskar tillfalla samfonden beräknas uppgå till ca 750 tkr. Lennart Franssons testamente Ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige kommunen med tacksamhet godkänner och mottager arvet enligt Lennart Franssons vilja.

6 Kommunstyrelsen (33) 53 GALLRING AV E-POST AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA KARAKTÄR Dnr: Inom kommunadministrationen används elektronisk post alltmer både för internt och externt bruk. Samma regler gäller för handling som inkommer på elektronisk väg som för alla övriga inkomna och utgående handlingar. Riksarkivet har i RA-FS 1997:6 föreskrivit myndigheten får fa beslut om gallra handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet, under förutsättning allmänhetens insynsrätt inte åsidosätts och handlingarna bedöms sakna värde för rättsskipning, förvaltning och forskning. Före gallring skall samtliga användare med e-postadress säkerställa sådan information. I avvaktan på e-postpolicyn och tills gallringsbeslut arbetats in i styrelser och nämnders dokument- och arkiveringsplaner föreslås gallring av e-post av tillfällig eller ringa karaktär utifrån Riksarkivets föreskrifter godkänns. Kommunarkivariens tjänsteskrivelse Riksarkivets föreskrifter RA-FS 1997:6 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige godkänna gallring av e-post av tillfällig eller ringa karaktär utifrån Riksarkivets föreskrifter.

7 Kommunstyrelsen (33) 54 MOTION OM ATT INFÖRA UNDERVISNING I MANDARIN OCH KINESISK KULTUR VID GYMNASIESKOLAN I LYSEKIL Dnr: Hans Nordlund (m) har i motion föreslagit, man på gymnasieskolan undersöker möjligheten av starta ett lokalt program med riksintag inriktat på undervisning i mandarin och kinesisk kultur. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och Lysekil- Sotenäs gymnasienämnd. Gymnasienämnden har vid sammanträde i remissvar anfört, föreslagen kurs/utbildning redan finns inom nämndens utbud av kurser och nämnden avser fortsättningsvis kunna erbjuda denna inom ramen för individuellt val. Nämnden avstyrker en ansökan om riksintag enligt motionärens förslag. Hans Nordlunds motion Kommunfullmäktiges protokoll , paragraf Gymnasienämndens protokoll , paragraf 6-06 med förvaltningschefens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige med hänvisning till vad gymnasienämnden anfört anse motionen besvarad.

8 Kommunstyrelsen (33) 55 TIMTAXA FÖR PRÖVNING, REGISTRERING OCH KONTROLL INOM LIVSME- DELSLAGSTIFTNINGENS OMRÅDE Dnr: Den 1 januari 2006 trädde en ny lagstiftning inom livsmedelsområdet i kraft till följd av förändrad EU-förordning inom området. bl.a. har Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsyn m.m. (SLV FS 1990:10) upphört gälla och erss med en ny (LIVSFS 2005:23). Enligt denna föreskrift skall timtaxa uttas av kontrollmyndigheten för registrering, prövning och kontroll. Detta är en engångsavgift som tas ut vid tillfällen då förändringar sker vid en livsmedelsanläggning. En sådan taxa beslutar kommunen själv om till skillnad från den årliga kontrollavgift som fastställs av Livsmedelsverket. Inom miljöbalkens område gäller den av kommunfullmäktige fastställda taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens myndighetsutövning i vilken timtaxan är 700 kr per timma. Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll Miljö- och stadsbyggnadschefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige fastställa taxa för prövning, registrering och kontroll inom livsmedelslagstiftningens område till 700 kr per timma.

9 Kommunstyrelsen (33) ÖVRIGA ÄRENDEN 56 INFORMATIONSÄRENDEN Dnr: - Socialnämnden Avrapportering av förslag till åtgärder med anledning av Bornestigs utredning. Socialchef Agneta Essén. KPA - Information om pensionskostnader. Kundansvarig Anders Nilsson och Cecilia Tapper. Gymnasienämnden Information om högskolecenter. Gymnasiechef Roland Msson, rektor Bengt Carlsson och Ola Björlin, Högskolan Väst. anteckna dessa informationer till protokollet.

10 Kommunstyrelsen (33) 57 BOLAGSSTÄMMA LYSEKILS ENERGI AB ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2005 Dnr: Conny Johansson, VD Lysekils Energi informerar om årsredovisningen m.m. Lysekils Energi AB har upprättat årsredovisning för år Årets resultat uppgår till kronor. Bolagsstämman kommer äga rum Sammanfning av årsredovisning Revisionsberättelse Granskningsrapport lämna kommunens ombud vid bolagsstämman instruktion rösta för: styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar, styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfar samt disponibla vinstmedel disponeras enligt styrelsens förslag.

11 Kommunstyrelsen (33) 58 BEGÄRAN OM ANSLUTNING AV AVLOPP FRÅN FASTIGHETEN LYSEKIL RÖD 1:10, SKAFTÖ TILL PUMPSTATION Dnr: VA-ingenjören informerar om VA-situationen i Lysekil-Röd: Fastighetsägarna till Röd 1:10 har i skrivelse begärt kommunen skall fullfölja sitt beslut medge anslutning av avloppsven från Röd 1:10 till kommunens pumpstation vid Skaftö Golfklubb. Berörd fastighet i Röd ligger utanför kommunens verksamhetsområde för ven och avlopp. Kommunen har enligt lag ingen skyldighet sörja för ven och avlopp för fastigheter belägna utanför kommunens va-verksamhetsområde. I de fall kommunen ändå accepterar en anslutning av sådana fastigheter har berörd fastighet/fastigheter själv sörja för de valedningar, pumpar m.fl. anläggningar som erfordras för ansluta området till det kommunala va-nätet. När kommunen tillåter fastigheter utanför verksamhetsområde ansluts görs detta via avtal och samfällighetsförening för VA bildas. Gemensamhetsanläggning är ännu ej bildad. Kommunen har varit överens med bl.a. Skaftö Golfklubb, såsom ägare till fastigheten Lysekil Röd 1:8, pumpanläggningen i området skall ingå i en kommande gemensamhetsanläggning för VA i området. Av bygglovbeslut framgår uttryckligen en förutsättning för bygglovet är fastighetsägaren beaktar tekniska kontorets yttrande där det framgår befintlig pumpstation med tryckledning skall övertas av den gemensamhetsanläggning för VA som kommer bildas och som också skall svara för drift och underhåll av dessa anläggningar. Yrkanden Sven-Gunnar Gunnarsson (s): arbetet med bilda en gemensamhetsanläggning skall fortgå. Mats Karlsson (m): utöka kommunens verksamhetsområdet för VA med berörda fastigheter. Roland Karlsson (fp) och Yngve Larsson (fp): bifall till Mats Karlssons yrkande. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på Sven-Gunnar Gunnarssons yrkande arbetet med bilda en gemensamhetsanläggning skall fortgå mot Mats Karlssons m fl yrkande utöka kommunens verksamhetsområdet för VA med berörda fastigheter.

12 Kommunstyrelsen (33) Propositioner Ordföranden ställer proposition på Sven-Gunnar Gunnarssons yrkande arbetet med bilda en gemensamhetsanläggning skall fortgå mot Mats Karlssons m fl yrkande utöka kommunens verksamhetsområdet för VA med berörda fastigheter och finner kommunstyrelsen beslutar bifalla Sven-Gunnar Gunnarssons yrkande. anteckna informationen till protokollet och arbetet med bilda en gemensamhetsanläggning skall fortgå. Reservationer Mot beslutet anmäler Mats Karlsson (m) skriftlig reservation och Roland Karlsson (fp) blank reservation.

13 Kommunstyrelsen (33)

14 Kommunstyrelsen (33) 59 TOMT I KVARTERET BLÅKLINTEN, LYSEKIL Dnr: Kommunstyrelsen beslutade avslå en framställan om detaljplaneändring för en tomt i kvarteret Blåklinten i Lysekil. Samtidigt så beslutades tomten skulle avstyckas och erbjudas till tomtkön Då verkställande av beslutet kräver en viss ekonomisk insats, har tekniska kontoret inte kunnat verkställa beslutet inom sin budgetram, varför medel äskas ur investeringsbudgeten för genomföra beslutet. Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut , 98. Yrkanden Sven-Gunnar Gunnarsson (s): uppdra åt mark- och exploateringsingenjören ta fram en kostnadskalkyl på vad det skulle innebära iordningställa tomten. Anders Simonsson (fp): upphäva kommunstyrelsens beslut angående avstyckning av tomten och erbjuda denna till tomtkön. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på Sven-Gunnar Gunnarssons yrkande uppdra åt mark- och exploateringsingenjören ta fram en kostnadskalkyl på vad det skulle innebära iordningställa tomten mot Anders Simonssons yrkande upphäva kommunstyrelsens beslut angående avstyckning av tomten och erbjuda denna till tomtkön. Propositioner Ordföranden ställer proposition på Sven-Gunnar Gunnarssons yrkande uppdra åt markoch exploateringsingenjören ta fram en kostnadskalkyl på vad det skulle innebära iordningställa tomten mot Anders Simonssons yrkande upphäva kommunstyrelsens beslut angående avstyckning av tomten och erbjuda denna till tomtkön och finner kommunstyrelsen beslutar bifalla Sven-Gunnar Gunnarssons yrkande. uppdra åt mark- och exploateringsingenjören ta fram en kostnadskalkyl på vad det skulle innebära iordningställa tomten.

15 Kommunstyrelsen (33) 60 FRIKÖP AV DEL AV FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA 3:351 (PELLES RÖKERI) Dnr: Önskemål angående friköp av del av fastigheten Skaftö-Backa 3:351 (Pelles Rökeri) i Grundsund har inkommit från arrendatorerna. Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse meddelat inget finns erinra vad gäller en försäljning av marken som Pelles Rökeri arrenderar. Skrivelse från arrendatorerna daterad Tekniska kontorets tjänsteskrivelse med karta. uppdra åt mark- och exploateringsingenjören upprätta förslag till köpeavtal med Pelles Rökeri avseende fastigheten Skaftö-Backa 3:351.

16 Kommunstyrelsen (33) 61 FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG AVSEENDE FASTIGHETEN GUNNESBO 1:147, SKAFTÖ Dnr: På föredragningslistan till kommunstyrelsens sammanträde har som punkt 6 upptagits ett ärende som avser tekniska förvaltningens redovisning av försäljningsuppdrag avseende fastigheten Gunnesbo 1:147, Skaftö. Med anledning härav har fastighetsägaren till Gunnesbo 1:8, som är granne till berörd fastighet, gjort framställning om få delta i kommunstyrelsens handläggning av ärendet för på detta sätt få lämna sin syn på ärendet. Möjligheten för utomstående närvara vid nämnds sammanträde regleras av KL 6 kap. 19. Det krävs ett enhälligt beslut av nämnden för någon annan utomstående än de som räknas upp i 19 skall få rätt delta. Mail från fastighetsägaren till Gunnesbo 1: ej medge fastighetsägaren till Gunnesbo 1:8 närvarorätt i kommunstyrelsen vid handläggningen av detta ärende.

17 Kommunstyrelsen (33) 62 REDOVISNING AV FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG AV FASTIGHETEN GUNNESBO 1:147, SKAFTÖ Dnr: Mark- och exploateringsingenjören informerar om fastigheten Gunnesbo 1:147. Tekniska kontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen sälja Gunnesbo fritidscenter på Skaftö till följd av dåvarande kultur- fritidsnämnd beslutat avveckla verksamheten. Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse Ansökan till kronofogdemyndigheten vidare anteckna redovisningen till protokollet.

18 Kommunstyrelsen (33) 63 FÖRSÄLJNING AV INDUSTRITOMT PÅ DALSKOGEN 2 Dnr: Företaget Carlfredh Förvaltning HB köpte genom kommunstyrelsebeslut fastigheten Dalskogen 3:9. Företaget drog sig kort där efter ur affären och en av delägarna är nu intresserad fullfölja köpet av fastigheten. Nytt avtal är upprättat med den nya köparen Carlbergs skorstenstätning. Köpeskilling kronor exkl anslutningskostnader. Kommunstyrelsens beslut Tekniska kontoret tjänsteskrivelse med avtalsförslag. upphäva tidigare beslut (KS ) angående försäljning till Carlfredh Förvaltnings HB samt godkänna upprättat förslag till köpeavtal med Carlbergs skorstenstätning.

19 Kommunstyrelsen (33) 64 ELLJUSSPÅR PÅ GUNNESBO, SKAFTÖ Dnr: I samband med fastigheten Gunnesbo 1:147 (f.d. Gunnesbo Fritidscenter) avstyckades och försäljning av densamma påbörjades, gjordes också en del åtgärder som var förknippade med fastigheten. En av åtgärderna var avsluta det mångåriga arrendeförhållande som kommunen haft med en markägare. Arrendet som sagts upp var ett motionsspår med elljus i anslutning till Gunnesbo Fritidscenter. I samband med uppsägningen togs belysningsstolparna bort för påbörja avveckling. Markägaren har med anledning av vår uppsägning inkommit med en skrivelse daterad med förslag på hur spåret/vägen kan leva kvar. Skrivelse från markägaren Tekniska kontorets tjänsteskrivelse återremittera ärendet till tekniska kontoret för vidare utredning.

20 Kommunstyrelsen (33) 65 FRIKÖP AV FASTIGHETEN LÖNNDAL 1:293, GRUNDSUND, SKAFTÖ Dnr: Byggnads AB Husaren i Göteborg köpte byggnad på ofri grund, placerad på fastigheten Lönndal 1:293 i Grundsund. Företaget önskade då ett tomträttsavtal för nyttjandet av fastigheten. Förslag till tomträttsavtal jämte tillhörande arrendeavtal för parkering skickades gjorde företaget en framställan om i stället för ingå avtal om tomträtt, köpa fastigheten Lönndal 1:293. Kommunstyrelsen har beslutat se över detaljplanen i Grundsund och därmed eventuellt öppnat för möjligheten bruka fastigheter på annat sätt än vad som sker i dag. Att sälja denna belägna fastighet i detta skede verkar inte som en god idé med hänsyn till möjligheten styra över utvecklingen i en framtida detaljplan. Tekniska kontoret föreslår ansökan om friköp avslås, men ställer sig positiv till fastigheten upplåtes med tomträtt eller arrende. Byggnads AB Husaren i Göteborg skrivelse Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse avslå Byggnads AB Husaren i Göteborgs framställan om friköp av fastigheten Lönndal 1:293 i Grundsund samt ställa sig positiv till upplåta fastigheten med tomträtt eller arrende.

21 Kommunstyrelsen (33) 66 REDOVISNING FRÅN ARBETSGRUPPEN I EKONOMIFRÅGOR Dnr: Administrative chefen och ekonomichefen redovisar pågående arbete inom ekonomigruppen. anteckna redovisningen till protokollet.

22 Kommunstyrelsen (33) 67 BERÄKNAT UTFALL FÖR SKATTEINTÄKTER, FINANSIELLA POSTER SAMT REAVINSTER OCH EXPLOATERINGSINTÄKTER FÖR ÅR 2006 M.M. Dnr: Ekonomikontoret har sammanställt en första preliminär bedömning för utfallet av skeintäkter, finansiella poster samt reavinter och exploateringsintäkter för år Sammanfningsvis indikerar de första avstämningarna på ett överskott om ca 2,0 mnkr. Även reavinster och exploateringsintäkter indikerar ett överskott i nivån 2,0 till 2,5 mnkr. Då budgeterat resultat för året uppgår till 7,3 mnkr innebär detta ett positivt resultat i nivån 11,3 till 11,8 mnkr Det skall dock poängteras detta inte utgör heltäckande prognos för år Sammanställningen omfar inte några uppgifter från nämnder om indikationer avseende 2006 års verksamhet och utfall. En första avstämning av resultatet på nämndsnivå kommer ske i samband med dialogmötena under mars månad. Vid dessa kommer bl.a. diskuteras vilka besparingseffekter som nämnderna och förvaltningarna beräknar ska uppkomma som en följd av åtgärdsplanen. Ekonomichefens tjänsteskrivelse anteckna informationen till protokollet.

23 Kommunstyrelsen (33) 68 INVENTERING AV EJ OBLIGATORISK VERKSAMHET Dnr: En av punkterna i av kommunstyrelsen beslutad åtgärdsplan var inventera kommunens icke obligatoriska verksamhet. Vid inventeringen skall konsekvenser av en eventuell minskning eller avveckling beskrivas och vidare skulle anges förutsättningar för taxefinansiering. Ekonomikontoret har sammanställt material som delgivits kommunstyrelsens ekonomigrupp inför dialogmötena om 2007 års budget- och verksamhetsplanering. Ekonomichefens tjänsteskrivelse Sammanställning av ej obligatorisk verksamhet. notera inventeringen till protokollet.

24 Kommunstyrelsen (33) 69 BOKSLUT 2005 GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION Dnr: Kommunledningskontoren har sammanställt bokslut för år Nettokostnaderna för 2005 uppgick till 33,4 mnkr, en ökning med 2,3 mnkr från I ökningen ingår tillkommande kostnader för internhyror med 1,1 mnkr samt 0,5 mnkr för 2005 års lönerörelse. Resultatet jämfört med budget innebär ett överskott på 771 tkr. I handlingarna framgår: Sammanställd resultaträkning, verksamhetsmått/nyckeltal m.m. Detaljerad redovisning för respektive verksamhet samt budgetavvikelse. Förslag till presentation av gemensam kommunadministration i kommunens årsredovisning. Kortfat redovisas även kommentarer till större avvikelser. Investeringarna uppgår till totalt 973 tkr. 439 tkr avser nätverksutrustning och servrar, 252 tkr inventarier och programvara och 229 tkr avser IT-samordning av administrativ verksamhet och skolans IT-verksamhet. 500 tkr budgeterades för införande av elektronisk fakturahantering, workflow-system. Dessa medel har inte förbrukats då projektet har samordnats med projektet elektronisk handel och fakturahantering, E-hav. Samarbete sker med övriga kommuner i norra Bohuslän och införandet planeras till hösten Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilagor. godkänna redovisningen av bokslutet 2005 för verksamhetsområdet gemensam kommunadministration.

25 Kommunstyrelsen (33) 70 INFORMATIONSPLATSER Dnr: Skyltning och informationsplatser har varit ett återkommande tema under flera år, såväl internt inom den kommunala förvaltningen som ute i samhället. Det finns ett informations- och kommunikationsbehov för såväl oss själva, företagen, kommunens invånare som våra besökare. Det här är ett första steg i ta fram en generellt bättre skyltning i kommunen. Vi hoppas vi i nästa skede kan utveckla informationsplatserna där dessa tavlor sätts upp, och då särskilt vid infarterna, t.ex. också på ett estetiskt tilltalande sätt, kunna erbjuda arrangörer reklamplats för sina arrangemang. För informationstavlorna såväl som god hänvisning till dessa skall kunna iordningställas inför 2006 års turistsäsong, ansöker tekniska kontoret i samarbete med kommunledningskontoret (information och näringsliv) om ett extra anslag om kronor. Tekniska kontorets tjänsteskrivelse anslå kronor till iordningställande av informationsplatser och hänvisningsskyltar enligt redovisat förslag samt kostnaden skall finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

26 Kommunstyrelsen (33) 71 ANSÖKAN OM MEDFINANSIERING FÖR PROJEKT NYA FÖRETAG OCH ENTREPRENÖRSKAP I FYRBODAL Dnr: Stiftelsen Nyföretagarcentrum Väst (NFC) ansöker om medfinansiering till projekt för öka nyföretagandet. NFC är ett certifierat NyföretagarCentrum inom Svenska Jobs and Society. Syftet med projektet är öka kunskapen om innebörden av driva eget företag, stimulera och öka nyföretagandet, höja kvalité och överlevnad bland de nya företagen samt stödja den enskilda företagaren i sin roll. Syftet är också ta tillvara och utveckla gjorda insatser i tidigare genomförda nyföretagarprojekt. Målgruppen är icke arbetslösa personer som funderar på starta företag, företagare med nystartade företag, generationsskiftesföretag samt etablerade företagare (max tre år). Projekttiden är två år. Total projektkostnad per verksamhetsår är kr varav kr ansöks från Lysekils kommun. Kommun har ingen småföretagartradition och det startas betydligt färre företag här än i regionen i stort. Det är därför viktigt vi kan erbjuda en rådgivning till presumtiva företagare av hög kvalitet och med stor tillgänglighet. Kommunens vision vara ett levande samhälle året runt med ett livskraftigt och hållbart näringsliv, vilket kräver funktioner som stödjer start och utveckling av nya företag. Vi står också inför en period av generationsväxling i många företag. I flera fall är det aktuellt för yngre familjemedlemmar ta över. Denna grupp har ett särskilt behov av rådgivning vilket NyföretagarCentrum kommer erbjuda. Skrivelse från NyföretagarCentrum Väst daterad med bilagor. Näringslivssekreterarens tjänsteskrivelse bevilja medfinansiering av projekt Nya företag och entreprenörskap i Fyrbodal med kr för 2006, kr för 2007 samt kr för Totalt kronor för perioden

27 Kommunstyrelsen (33) 72 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL UR 2006-ÅRS INVESTER- INGSBUDET TILL RENOVERING AV BRANDSTATION Dnr: Räddningstjänsten har i skrivelse ansökt om igångsättningstillstånd för renovering av Lysekils brandstation i energibesparande syfte. Medel som önskas ianspråktas är 800 tkr. Renoveringen består av ny golvbeläggning, nya väggar för avskiljning av vagnhall mot verkstad/tvätthall. Räddningstjänstens skrivelse Kostnadsförslag från Bergmans Bygg ärendet utgår från dagens sammanträde.

28 Kommunstyrelsen (33) 73 HANDLINGSPROGRAM FÖR LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR SOTENÄS KOMMUN Dnr: Ärendet föredrages på sammanträdet. Skrivelse från Sotenäs räddningstjänst med handlingsplan. ärendet utgår från dagens sammanträde.

29 Kommunstyrelsen (33) 74 SAMRÅD ENLIGT 5 KAP 20 PLAN- OCH BYGGLAGEN DETALJPLAN FÖR VINDKRAFTVERK PÅ HUMLEKÄRR 3:13 Dnr: Miljö- och stadsbyggnadskontoret har översänt förslag till detaljplan för vindkraftverk på Humlekärr 3:13 för samråd enligt 5 kap 20 PBL. Rådhuset Arkitekter AB har på uppdrag av Lysekils Energi AB utarbetat ett förslag till detaljplan för vindkraftverk på Humlekärr 3:13. Syftet med detaljplanen är ge möjlighet till uppföra tre vindkraftverk i området väster om Preemraff. Parallellt med detaljplanearbetet pågår också ett arbete med miljöprövning av verksamheten. Miljö- och stadsbyggnadskontorets samrådshandling inte anföra några erinringar mot detaljplaneförslaget.

30 Kommunstyrelsen (33) 75 SAMRÅD ENLIGT 5 KAP 20 PLAN- OCH BYGGLAGEN DETALJPLAN FÖR LÄKARVILLAN, SLÄTTEN 15:7, LYSEKIL Dnr: Miljö- och stadsbyggnadskontoret har översänt förslag till detaljplan för Läkarvillan, Slätten 15:7 i Lysekil för samråd enligt 5 kap 20 PBL. White arkitekter har på uppdrag av Västfastigheter AB utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan, upprättad Syftet med planförslaget är nuvarande användningssätt av Slätten 15:7, dvs. vård och boende, fastställs i plan, samt sammanföra Slätten 18:6 (Lysekils sjukhus) och 15:7 (Läkarvillan) till en fastighet. Miljö- och stadsbyggnadskontorets samrådshandling inte anföra några erinringar mot detaljplaneförslaget.

31 Kommunstyrelsen (33) 76 ANMÄLNINGSÄRENDEN Dnr: - Följande ärenden anmäls: Bildningsnämnden - Förslag till granskning av intern kontroll Socialnämnden - Internkontroll under 2005, slutrapport. Socialnämnden Planering inför en sammanslagning av socialförvaltningens kontor på Kungsgatan och Hamngatan i ett nytt gemensamt socialkontor. Räddningstjänsten Årsuppföljning 2005 enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) och LBE (lagen om brandfarliga och explosiva ämnen). Miljö- och stadsbyggnadskontoret Utställning enligt 4 kap 6 plan- och bygglagen avseende Översiktsplan anteckna dessa anmälningsärenden.

32 Kommunstyrelsen (33) 77 REDOVISNING AV BOLAGS- OCH RÅDSPROTOKOLL Dnr: - Anmälan av protokoll från kommunala bolag, handikappråd och pensionärsråd enligt samlingspärmar på sammanträdesbordet enligt nedan: RAMBO AB, Protokoll LEAB, Protokoll LysekilsBostäder AB, Protokoll Nr Havets Hus, Protokoll - Kommunala Pensionärs- Handikapprådet, Protokoll - anteckna protokollen i dagens protokoll.

33 Kommunstyrelsen (33) 78 REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT Dnr: - Anmälan om fade beslut enligt delegationer till utskott, ordföranden samt inom kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdesbordet enligt nedanstående. Kommunstyrelsens ordförandeprotokoll Kommunstyrelsens ordförande - förköpsprotokoll - Kommunstyrelsens ordförande övriga delegationer - Nr 1 och Administrative chefens delegationer - Nr 18 t.o.m Näringslivssekreterarens delegationer - Nr Ekonomichefens delegationer - Inköpssamordnarens delegationer Nr 1 t.o.m Personalchefens delegationer - Räddningstjänstens delegationer - Hamnchefens delegationer - Tekniska chefens delegationer - Mark- och exploateringsingenjörens delegationer t.o.m Utredningsingenjörens delegationer - Bostadsanpassningsärenden Nr 16 t.o.m Enhetschefen för VA - delegationer - anteckna delegationsbesluten i dagens protokoll.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2013-09-05 1 [36] Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl. 15.00-16.50 Beslutande Martin Johansen (FP), ordförande Filip Malm (FP) Bo Bertelsen

Läs mer

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S)

Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland Kylén (C) Weine Johansson (M) Ulla-Britt Svensson (S) 1(49) Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunkontoret Foxen, kl. 14.00-15.25 Ajournering 15.00-15.10 Beslutande Ledamöter Daniel Schützer (S) ordförande Lars Gustafsson (FP) Katarina Johannesson (C) Roland

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (69) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2012-01-26 kl 09.15-15.00 Ajournering 12.10 13.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Torbjörn Stensson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Skillingaryd

Kommunledningskontoret, Skillingaryd Kommunstyrelsen 2005-05-11 1 (40) Plats och tid Nämndrummet Skillingehus, Skillingaryd, onsdagen den 11 maj 2005 klockan 15.00-17.45 Beslutande Övriga närvarande Bengt Dahlqvist (m), ordförande Kristina

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-02-10 1 [38] Plats och tid Stora Tjörnsalen, kommunhuset, kl. 15.00 17.50 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Bo Bertelsen (M) 1:e vice ordförande Lars Thorsson (M) Yvonne Andersson

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen

93 Medfinansiering konkurrenskraftigt destinationsbolag i Funäsfjällen. 94 Etableringsfrämjande samverkan i Regionen Jämtland-Härjedalen HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Kommunstyrelsen 2014-05-21 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 90 Jämtland Härjedalen Turism, information 91 Destination Funäsdalen,

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar

Kommunhuset, 2009-12-04, kl. 11.00. Ida Hammar 191-217 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl. 08.30 16.00 Mötet öppet för allmänheten 191-199 Beslutande Mats Abrahamsson (m), ordförande, ej 217 Kristina Frigert (m), tom 210 Mikael Sternemar

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS

Solweig Eriksson-Kurg (FP) Stefan Johansson. Ingela Wahlstam Mårthen Backman Urpo Koivula Bo Höglander. Övriga närvarande enligt förteckning BEVIS 1(36) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-17.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Britta Bergström (S) Patrik Renfors (V) Mattias Jensen Pettersson (S) Bror Sterner

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50

Kommunstyrelsen 2011-06-07 1. Eva Johansson (C) Annika Bergqvist (S) Stefan Carlsson (S) Anders Fransson (S) avvek 17.50 SVENLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2011-06-07 1 Plats och tid Kommunhuset Svenljunga kl 14.00 18.30 (Ajournering 18.00 18.15) Ej tjänstgörande ersättare Beslutande Eva Johansson (C)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-03-15. 60 Förlängning av tid för uppdrag att genomföra översyn av kommunens verksamhets- och ekonomistyrning ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 48 Reviderad investeringsbudget år 2011 49 Borgen för lån till Knäreds Bygdegårdsförening 50 Svar på motion om vänort i Tyskland 51 Svar på motion om

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer