SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: kl Ajournering: kl samt kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-03-15 kl 08.30 16.55 Ajournering: kl 12.05 13.00 samt kl 16.15 16.40."

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (33) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: kl Ajournering: kl samt kl Lokal: Beslutande Ledamöter: Sven-Gunnar Gunnarsson (s), ordf Micael Melin (s), 1:e vice ordf fr o m kl Eva-Britt Hylander (s) Rustan Ligander (mp) Roland Karlsson (fp), 2:e vice ordf Yngve Larsson (fp) Anders Simonsson (fp) Mats Karlsson (m) Tjänstemän och övriga: Se sid 2. Borgmästaren Ersättare: Göte Nyberg (s) (för Tommy Karlsson (v)) Klas Mellgren (s) (för Klas-Göran Henriksson (s)) Bill Wallberg (s) (för Solveig Aronsson (s)) Icke tjänstgörande ersättare: Hans Nordlund (m) Gerd Persson (m) Tage Larsson (c) Paragrafer: Sekreterare: Ordförande: Justerare:. Siw Söderberg. Sven-Gunnar Gunnarsson. Micael Melin. Roland Karlsson ANSLAGSBEVIS: Nämnd: Kommunstyrelsen Förvaringsplats: Kommunkansliet Sammanträdesdatum: Justeringsdatum: Anslagsdatum: Anslagets nedtagande: Bevis om tillkännagivande av justering:

2 2 (33) Tjänstemän: Siw Söderberg, sekreterare Ola Ingevaldson, administrativ chef Lars Björneld, kommunchef Mikael Pehrson, ekonomichef Larsolov Jovemo, personalchef Agneta Essén, socialchef Roland Msson, gymnasiechef Bengt Carlsson, rektor Patrik Alenklint, mark- och exploateringsing Sara Ljung, va-ingenjör Övriga: Conny Johansson, LEAB Anders Nilsson, KPA Cecilia Tapper, KPA Ola Björlin, Högskolan Väst

3 Kommunstyrelsen (33) ÄRENDEN TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE 50 RIVNING AV FASTIGHETEN KUNGSGATAN 48 Dnr: Tekniska kontorets fastighetsavdelning ansöker om tillstånd för rivning av fastigheten Kungsgatan 48. Fastigheten är i sådant skick stort underhållsbehov föreligger både ut- och invändigt. Kostnader för åtgärda fastigheten bedöms ej vara relevant i förhållande till möjlig hyresintäkt. Rivning av fastigheten innebär en möjlighet iordningställa markyta för besöksparkering till Stadshuset. Utfarten från parkeringen på Fabriksgatan blir på detta sätt ur trafiksynpunkt både bättre och säkrare. Ansökan om rivningslov har inlämnats till Miljö- och stadsbyggnadskontoret. Kostnaden för rivning av fastigheten och markarbeten för anläggning av parkeringsplatser är ca 200 tkr Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Kostnadskalkyl. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige medge rivningstillstånd för fastigheten på Kungsgatan 48, marken efter rivning iordningställs för besöksparkering till Stadshuset samt kostnaden för rivning av fastigheten och markarbeten för anläggning av parkeringsplatser finansieras genom omdisposition inom tekniska kontorets investeringsbudget.

4 Kommunstyrelsen (33) 51 FASTSTÄLLANDE AV TOMTPRIS FÖR FASTIGHETERNA MARIEDAL 1:207 OCH 1:208 I LYSEKIL Dnr: Tekniska kontoret har tagit fram två tomter som nu är avstyckade och klara för försäljning. Innan tomterna kan säljas krävs priset fastställs av kommunfullmäktige. Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige fastställa tomtpriset för Mariedal 1:207 och 1:208 till kronor styck.

5 Kommunstyrelsen (33) 52 MOTTAGANDE AV ARV/TESTAMENTE Dnr: Till förmån för bl.a. Lysekils kommun har av snickaren Lennart Fransson, Lysekil upprättat testamente. Av testamentet framgår Lennart Franssons önskan är kommunen skall erhålla 2 st skåp (ett för placering i kommunhuset och ett för placering på Lysekils sjukhem, avd 5), 50 tkr till Lysekilshemmet (för utflykter, samkväm, underhållning m.m. för de inneboende) samt återstående del av arvet, efter det fördelning mellan dödsbodelägare och övriga arvtagare skett, enligt testamenators vilja skall tillfalla Lysekils kommuns donationsfond Samfond nr 1. Ändamålet med Samfonden är avkastningen skall utdelas till förmån för studerande mantalsskrivna i Lysekils kommun. Ansvarig nämnd för utdelningar ur samfonden är bildningsnämnden. Kapitalet i samfonden uppgår f.n. till ca 200 tkr. Den del av arvet som testamenator önskar tillfalla samfonden beräknas uppgå till ca 750 tkr. Lennart Franssons testamente Ekonomichefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige kommunen med tacksamhet godkänner och mottager arvet enligt Lennart Franssons vilja.

6 Kommunstyrelsen (33) 53 GALLRING AV E-POST AV TILLFÄLLIG ELLER RINGA KARAKTÄR Dnr: Inom kommunadministrationen används elektronisk post alltmer både för internt och externt bruk. Samma regler gäller för handling som inkommer på elektronisk väg som för alla övriga inkomna och utgående handlingar. Riksarkivet har i RA-FS 1997:6 föreskrivit myndigheten får fa beslut om gallra handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet, under förutsättning allmänhetens insynsrätt inte åsidosätts och handlingarna bedöms sakna värde för rättsskipning, förvaltning och forskning. Före gallring skall samtliga användare med e-postadress säkerställa sådan information. I avvaktan på e-postpolicyn och tills gallringsbeslut arbetats in i styrelser och nämnders dokument- och arkiveringsplaner föreslås gallring av e-post av tillfällig eller ringa karaktär utifrån Riksarkivets föreskrifter godkänns. Kommunarkivariens tjänsteskrivelse Riksarkivets föreskrifter RA-FS 1997:6 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige godkänna gallring av e-post av tillfällig eller ringa karaktär utifrån Riksarkivets föreskrifter.

7 Kommunstyrelsen (33) 54 MOTION OM ATT INFÖRA UNDERVISNING I MANDARIN OCH KINESISK KULTUR VID GYMNASIESKOLAN I LYSEKIL Dnr: Hans Nordlund (m) har i motion föreslagit, man på gymnasieskolan undersöker möjligheten av starta ett lokalt program med riksintag inriktat på undervisning i mandarin och kinesisk kultur. Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till kommunstyrelsen och Lysekil- Sotenäs gymnasienämnd. Gymnasienämnden har vid sammanträde i remissvar anfört, föreslagen kurs/utbildning redan finns inom nämndens utbud av kurser och nämnden avser fortsättningsvis kunna erbjuda denna inom ramen för individuellt val. Nämnden avstyrker en ansökan om riksintag enligt motionärens förslag. Hans Nordlunds motion Kommunfullmäktiges protokoll , paragraf Gymnasienämndens protokoll , paragraf 6-06 med förvaltningschefens tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige med hänvisning till vad gymnasienämnden anfört anse motionen besvarad.

8 Kommunstyrelsen (33) 55 TIMTAXA FÖR PRÖVNING, REGISTRERING OCH KONTROLL INOM LIVSME- DELSLAGSTIFTNINGENS OMRÅDE Dnr: Den 1 januari 2006 trädde en ny lagstiftning inom livsmedelsområdet i kraft till följd av förändrad EU-förordning inom området. bl.a. har Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsyn m.m. (SLV FS 1990:10) upphört gälla och erss med en ny (LIVSFS 2005:23). Enligt denna föreskrift skall timtaxa uttas av kontrollmyndigheten för registrering, prövning och kontroll. Detta är en engångsavgift som tas ut vid tillfällen då förändringar sker vid en livsmedelsanläggning. En sådan taxa beslutar kommunen själv om till skillnad från den årliga kontrollavgift som fastställs av Livsmedelsverket. Inom miljöbalkens område gäller den av kommunfullmäktige fastställda taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens myndighetsutövning i vilken timtaxan är 700 kr per timma. Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll Miljö- och stadsbyggnadschefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige fastställa taxa för prövning, registrering och kontroll inom livsmedelslagstiftningens område till 700 kr per timma.

9 Kommunstyrelsen (33) ÖVRIGA ÄRENDEN 56 INFORMATIONSÄRENDEN Dnr: - Socialnämnden Avrapportering av förslag till åtgärder med anledning av Bornestigs utredning. Socialchef Agneta Essén. KPA - Information om pensionskostnader. Kundansvarig Anders Nilsson och Cecilia Tapper. Gymnasienämnden Information om högskolecenter. Gymnasiechef Roland Msson, rektor Bengt Carlsson och Ola Björlin, Högskolan Väst. anteckna dessa informationer till protokollet.

10 Kommunstyrelsen (33) 57 BOLAGSSTÄMMA LYSEKILS ENERGI AB ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2005 Dnr: Conny Johansson, VD Lysekils Energi informerar om årsredovisningen m.m. Lysekils Energi AB har upprättat årsredovisning för år Årets resultat uppgår till kronor. Bolagsstämman kommer äga rum Sammanfning av årsredovisning Revisionsberättelse Granskningsrapport lämna kommunens ombud vid bolagsstämman instruktion rösta för: styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning för tiden godkänns och fastställs med däri intagna resultat- och balansräkningar, styrelsen och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för den tid redovisningen omfar samt disponibla vinstmedel disponeras enligt styrelsens förslag.

11 Kommunstyrelsen (33) 58 BEGÄRAN OM ANSLUTNING AV AVLOPP FRÅN FASTIGHETEN LYSEKIL RÖD 1:10, SKAFTÖ TILL PUMPSTATION Dnr: VA-ingenjören informerar om VA-situationen i Lysekil-Röd: Fastighetsägarna till Röd 1:10 har i skrivelse begärt kommunen skall fullfölja sitt beslut medge anslutning av avloppsven från Röd 1:10 till kommunens pumpstation vid Skaftö Golfklubb. Berörd fastighet i Röd ligger utanför kommunens verksamhetsområde för ven och avlopp. Kommunen har enligt lag ingen skyldighet sörja för ven och avlopp för fastigheter belägna utanför kommunens va-verksamhetsområde. I de fall kommunen ändå accepterar en anslutning av sådana fastigheter har berörd fastighet/fastigheter själv sörja för de valedningar, pumpar m.fl. anläggningar som erfordras för ansluta området till det kommunala va-nätet. När kommunen tillåter fastigheter utanför verksamhetsområde ansluts görs detta via avtal och samfällighetsförening för VA bildas. Gemensamhetsanläggning är ännu ej bildad. Kommunen har varit överens med bl.a. Skaftö Golfklubb, såsom ägare till fastigheten Lysekil Röd 1:8, pumpanläggningen i området skall ingå i en kommande gemensamhetsanläggning för VA i området. Av bygglovbeslut framgår uttryckligen en förutsättning för bygglovet är fastighetsägaren beaktar tekniska kontorets yttrande där det framgår befintlig pumpstation med tryckledning skall övertas av den gemensamhetsanläggning för VA som kommer bildas och som också skall svara för drift och underhåll av dessa anläggningar. Yrkanden Sven-Gunnar Gunnarsson (s): arbetet med bilda en gemensamhetsanläggning skall fortgå. Mats Karlsson (m): utöka kommunens verksamhetsområdet för VA med berörda fastigheter. Roland Karlsson (fp) och Yngve Larsson (fp): bifall till Mats Karlssons yrkande. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på Sven-Gunnar Gunnarssons yrkande arbetet med bilda en gemensamhetsanläggning skall fortgå mot Mats Karlssons m fl yrkande utöka kommunens verksamhetsområdet för VA med berörda fastigheter.

12 Kommunstyrelsen (33) Propositioner Ordföranden ställer proposition på Sven-Gunnar Gunnarssons yrkande arbetet med bilda en gemensamhetsanläggning skall fortgå mot Mats Karlssons m fl yrkande utöka kommunens verksamhetsområdet för VA med berörda fastigheter och finner kommunstyrelsen beslutar bifalla Sven-Gunnar Gunnarssons yrkande. anteckna informationen till protokollet och arbetet med bilda en gemensamhetsanläggning skall fortgå. Reservationer Mot beslutet anmäler Mats Karlsson (m) skriftlig reservation och Roland Karlsson (fp) blank reservation.

13 Kommunstyrelsen (33)

14 Kommunstyrelsen (33) 59 TOMT I KVARTERET BLÅKLINTEN, LYSEKIL Dnr: Kommunstyrelsen beslutade avslå en framställan om detaljplaneändring för en tomt i kvarteret Blåklinten i Lysekil. Samtidigt så beslutades tomten skulle avstyckas och erbjudas till tomtkön Då verkställande av beslutet kräver en viss ekonomisk insats, har tekniska kontoret inte kunnat verkställa beslutet inom sin budgetram, varför medel äskas ur investeringsbudgeten för genomföra beslutet. Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens beslut , 98. Yrkanden Sven-Gunnar Gunnarsson (s): uppdra åt mark- och exploateringsingenjören ta fram en kostnadskalkyl på vad det skulle innebära iordningställa tomten. Anders Simonsson (fp): upphäva kommunstyrelsens beslut angående avstyckning av tomten och erbjuda denna till tomtkön. Propositionsordning Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Proposition på Sven-Gunnar Gunnarssons yrkande uppdra åt mark- och exploateringsingenjören ta fram en kostnadskalkyl på vad det skulle innebära iordningställa tomten mot Anders Simonssons yrkande upphäva kommunstyrelsens beslut angående avstyckning av tomten och erbjuda denna till tomtkön. Propositioner Ordföranden ställer proposition på Sven-Gunnar Gunnarssons yrkande uppdra åt markoch exploateringsingenjören ta fram en kostnadskalkyl på vad det skulle innebära iordningställa tomten mot Anders Simonssons yrkande upphäva kommunstyrelsens beslut angående avstyckning av tomten och erbjuda denna till tomtkön och finner kommunstyrelsen beslutar bifalla Sven-Gunnar Gunnarssons yrkande. uppdra åt mark- och exploateringsingenjören ta fram en kostnadskalkyl på vad det skulle innebära iordningställa tomten.

15 Kommunstyrelsen (33) 60 FRIKÖP AV DEL AV FASTIGHETEN SKAFTÖ-BACKA 3:351 (PELLES RÖKERI) Dnr: Önskemål angående friköp av del av fastigheten Skaftö-Backa 3:351 (Pelles Rökeri) i Grundsund har inkommit från arrendatorerna. Tekniska kontoret har i tjänsteskrivelse meddelat inget finns erinra vad gäller en försäljning av marken som Pelles Rökeri arrenderar. Skrivelse från arrendatorerna daterad Tekniska kontorets tjänsteskrivelse med karta. uppdra åt mark- och exploateringsingenjören upprätta förslag till köpeavtal med Pelles Rökeri avseende fastigheten Skaftö-Backa 3:351.

16 Kommunstyrelsen (33) 61 FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG AVSEENDE FASTIGHETEN GUNNESBO 1:147, SKAFTÖ Dnr: På föredragningslistan till kommunstyrelsens sammanträde har som punkt 6 upptagits ett ärende som avser tekniska förvaltningens redovisning av försäljningsuppdrag avseende fastigheten Gunnesbo 1:147, Skaftö. Med anledning härav har fastighetsägaren till Gunnesbo 1:8, som är granne till berörd fastighet, gjort framställning om få delta i kommunstyrelsens handläggning av ärendet för på detta sätt få lämna sin syn på ärendet. Möjligheten för utomstående närvara vid nämnds sammanträde regleras av KL 6 kap. 19. Det krävs ett enhälligt beslut av nämnden för någon annan utomstående än de som räknas upp i 19 skall få rätt delta. Mail från fastighetsägaren till Gunnesbo 1: ej medge fastighetsägaren till Gunnesbo 1:8 närvarorätt i kommunstyrelsen vid handläggningen av detta ärende.

17 Kommunstyrelsen (33) 62 REDOVISNING AV FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG AV FASTIGHETEN GUNNESBO 1:147, SKAFTÖ Dnr: Mark- och exploateringsingenjören informerar om fastigheten Gunnesbo 1:147. Tekniska kontoret fick i uppdrag av kommunstyrelsen sälja Gunnesbo fritidscenter på Skaftö till följd av dåvarande kultur- fritidsnämnd beslutat avveckla verksamheten. Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse Ansökan till kronofogdemyndigheten vidare anteckna redovisningen till protokollet.

18 Kommunstyrelsen (33) 63 FÖRSÄLJNING AV INDUSTRITOMT PÅ DALSKOGEN 2 Dnr: Företaget Carlfredh Förvaltning HB köpte genom kommunstyrelsebeslut fastigheten Dalskogen 3:9. Företaget drog sig kort där efter ur affären och en av delägarna är nu intresserad fullfölja köpet av fastigheten. Nytt avtal är upprättat med den nya köparen Carlbergs skorstenstätning. Köpeskilling kronor exkl anslutningskostnader. Kommunstyrelsens beslut Tekniska kontoret tjänsteskrivelse med avtalsförslag. upphäva tidigare beslut (KS ) angående försäljning till Carlfredh Förvaltnings HB samt godkänna upprättat förslag till köpeavtal med Carlbergs skorstenstätning.

19 Kommunstyrelsen (33) 64 ELLJUSSPÅR PÅ GUNNESBO, SKAFTÖ Dnr: I samband med fastigheten Gunnesbo 1:147 (f.d. Gunnesbo Fritidscenter) avstyckades och försäljning av densamma påbörjades, gjordes också en del åtgärder som var förknippade med fastigheten. En av åtgärderna var avsluta det mångåriga arrendeförhållande som kommunen haft med en markägare. Arrendet som sagts upp var ett motionsspår med elljus i anslutning till Gunnesbo Fritidscenter. I samband med uppsägningen togs belysningsstolparna bort för påbörja avveckling. Markägaren har med anledning av vår uppsägning inkommit med en skrivelse daterad med förslag på hur spåret/vägen kan leva kvar. Skrivelse från markägaren Tekniska kontorets tjänsteskrivelse återremittera ärendet till tekniska kontoret för vidare utredning.

20 Kommunstyrelsen (33) 65 FRIKÖP AV FASTIGHETEN LÖNNDAL 1:293, GRUNDSUND, SKAFTÖ Dnr: Byggnads AB Husaren i Göteborg köpte byggnad på ofri grund, placerad på fastigheten Lönndal 1:293 i Grundsund. Företaget önskade då ett tomträttsavtal för nyttjandet av fastigheten. Förslag till tomträttsavtal jämte tillhörande arrendeavtal för parkering skickades gjorde företaget en framställan om i stället för ingå avtal om tomträtt, köpa fastigheten Lönndal 1:293. Kommunstyrelsen har beslutat se över detaljplanen i Grundsund och därmed eventuellt öppnat för möjligheten bruka fastigheter på annat sätt än vad som sker i dag. Att sälja denna belägna fastighet i detta skede verkar inte som en god idé med hänsyn till möjligheten styra över utvecklingen i en framtida detaljplan. Tekniska kontoret föreslår ansökan om friköp avslås, men ställer sig positiv till fastigheten upplåtes med tomträtt eller arrende. Byggnads AB Husaren i Göteborg skrivelse Mark- och exploateringsingenjörens tjänsteskrivelse avslå Byggnads AB Husaren i Göteborgs framställan om friköp av fastigheten Lönndal 1:293 i Grundsund samt ställa sig positiv till upplåta fastigheten med tomträtt eller arrende.

21 Kommunstyrelsen (33) 66 REDOVISNING FRÅN ARBETSGRUPPEN I EKONOMIFRÅGOR Dnr: Administrative chefen och ekonomichefen redovisar pågående arbete inom ekonomigruppen. anteckna redovisningen till protokollet.

22 Kommunstyrelsen (33) 67 BERÄKNAT UTFALL FÖR SKATTEINTÄKTER, FINANSIELLA POSTER SAMT REAVINSTER OCH EXPLOATERINGSINTÄKTER FÖR ÅR 2006 M.M. Dnr: Ekonomikontoret har sammanställt en första preliminär bedömning för utfallet av skeintäkter, finansiella poster samt reavinter och exploateringsintäkter för år Sammanfningsvis indikerar de första avstämningarna på ett överskott om ca 2,0 mnkr. Även reavinster och exploateringsintäkter indikerar ett överskott i nivån 2,0 till 2,5 mnkr. Då budgeterat resultat för året uppgår till 7,3 mnkr innebär detta ett positivt resultat i nivån 11,3 till 11,8 mnkr Det skall dock poängteras detta inte utgör heltäckande prognos för år Sammanställningen omfar inte några uppgifter från nämnder om indikationer avseende 2006 års verksamhet och utfall. En första avstämning av resultatet på nämndsnivå kommer ske i samband med dialogmötena under mars månad. Vid dessa kommer bl.a. diskuteras vilka besparingseffekter som nämnderna och förvaltningarna beräknar ska uppkomma som en följd av åtgärdsplanen. Ekonomichefens tjänsteskrivelse anteckna informationen till protokollet.

23 Kommunstyrelsen (33) 68 INVENTERING AV EJ OBLIGATORISK VERKSAMHET Dnr: En av punkterna i av kommunstyrelsen beslutad åtgärdsplan var inventera kommunens icke obligatoriska verksamhet. Vid inventeringen skall konsekvenser av en eventuell minskning eller avveckling beskrivas och vidare skulle anges förutsättningar för taxefinansiering. Ekonomikontoret har sammanställt material som delgivits kommunstyrelsens ekonomigrupp inför dialogmötena om 2007 års budget- och verksamhetsplanering. Ekonomichefens tjänsteskrivelse Sammanställning av ej obligatorisk verksamhet. notera inventeringen till protokollet.

24 Kommunstyrelsen (33) 69 BOKSLUT 2005 GEMENSAM KOMMUNADMINISTRATION Dnr: Kommunledningskontoren har sammanställt bokslut för år Nettokostnaderna för 2005 uppgick till 33,4 mnkr, en ökning med 2,3 mnkr från I ökningen ingår tillkommande kostnader för internhyror med 1,1 mnkr samt 0,5 mnkr för 2005 års lönerörelse. Resultatet jämfört med budget innebär ett överskott på 771 tkr. I handlingarna framgår: Sammanställd resultaträkning, verksamhetsmått/nyckeltal m.m. Detaljerad redovisning för respektive verksamhet samt budgetavvikelse. Förslag till presentation av gemensam kommunadministration i kommunens årsredovisning. Kortfat redovisas även kommentarer till större avvikelser. Investeringarna uppgår till totalt 973 tkr. 439 tkr avser nätverksutrustning och servrar, 252 tkr inventarier och programvara och 229 tkr avser IT-samordning av administrativ verksamhet och skolans IT-verksamhet. 500 tkr budgeterades för införande av elektronisk fakturahantering, workflow-system. Dessa medel har inte förbrukats då projektet har samordnats med projektet elektronisk handel och fakturahantering, E-hav. Samarbete sker med övriga kommuner i norra Bohuslän och införandet planeras till hösten Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse med bilagor. godkänna redovisningen av bokslutet 2005 för verksamhetsområdet gemensam kommunadministration.

25 Kommunstyrelsen (33) 70 INFORMATIONSPLATSER Dnr: Skyltning och informationsplatser har varit ett återkommande tema under flera år, såväl internt inom den kommunala förvaltningen som ute i samhället. Det finns ett informations- och kommunikationsbehov för såväl oss själva, företagen, kommunens invånare som våra besökare. Det här är ett första steg i ta fram en generellt bättre skyltning i kommunen. Vi hoppas vi i nästa skede kan utveckla informationsplatserna där dessa tavlor sätts upp, och då särskilt vid infarterna, t.ex. också på ett estetiskt tilltalande sätt, kunna erbjuda arrangörer reklamplats för sina arrangemang. För informationstavlorna såväl som god hänvisning till dessa skall kunna iordningställas inför 2006 års turistsäsong, ansöker tekniska kontoret i samarbete med kommunledningskontoret (information och näringsliv) om ett extra anslag om kronor. Tekniska kontorets tjänsteskrivelse anslå kronor till iordningställande av informationsplatser och hänvisningsskyltar enligt redovisat förslag samt kostnaden skall finansieras ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov.

26 Kommunstyrelsen (33) 71 ANSÖKAN OM MEDFINANSIERING FÖR PROJEKT NYA FÖRETAG OCH ENTREPRENÖRSKAP I FYRBODAL Dnr: Stiftelsen Nyföretagarcentrum Väst (NFC) ansöker om medfinansiering till projekt för öka nyföretagandet. NFC är ett certifierat NyföretagarCentrum inom Svenska Jobs and Society. Syftet med projektet är öka kunskapen om innebörden av driva eget företag, stimulera och öka nyföretagandet, höja kvalité och överlevnad bland de nya företagen samt stödja den enskilda företagaren i sin roll. Syftet är också ta tillvara och utveckla gjorda insatser i tidigare genomförda nyföretagarprojekt. Målgruppen är icke arbetslösa personer som funderar på starta företag, företagare med nystartade företag, generationsskiftesföretag samt etablerade företagare (max tre år). Projekttiden är två år. Total projektkostnad per verksamhetsår är kr varav kr ansöks från Lysekils kommun. Kommun har ingen småföretagartradition och det startas betydligt färre företag här än i regionen i stort. Det är därför viktigt vi kan erbjuda en rådgivning till presumtiva företagare av hög kvalitet och med stor tillgänglighet. Kommunens vision vara ett levande samhälle året runt med ett livskraftigt och hållbart näringsliv, vilket kräver funktioner som stödjer start och utveckling av nya företag. Vi står också inför en period av generationsväxling i många företag. I flera fall är det aktuellt för yngre familjemedlemmar ta över. Denna grupp har ett särskilt behov av rådgivning vilket NyföretagarCentrum kommer erbjuda. Skrivelse från NyföretagarCentrum Väst daterad med bilagor. Näringslivssekreterarens tjänsteskrivelse bevilja medfinansiering av projekt Nya företag och entreprenörskap i Fyrbodal med kr för 2006, kr för 2007 samt kr för Totalt kronor för perioden

27 Kommunstyrelsen (33) 72 ANSÖKAN OM IANSPRÅKTAGANDE AV MEDEL UR 2006-ÅRS INVESTER- INGSBUDET TILL RENOVERING AV BRANDSTATION Dnr: Räddningstjänsten har i skrivelse ansökt om igångsättningstillstånd för renovering av Lysekils brandstation i energibesparande syfte. Medel som önskas ianspråktas är 800 tkr. Renoveringen består av ny golvbeläggning, nya väggar för avskiljning av vagnhall mot verkstad/tvätthall. Räddningstjänstens skrivelse Kostnadsförslag från Bergmans Bygg ärendet utgår från dagens sammanträde.

28 Kommunstyrelsen (33) 73 HANDLINGSPROGRAM FÖR LAG OM SKYDD MOT OLYCKOR SOTENÄS KOMMUN Dnr: Ärendet föredrages på sammanträdet. Skrivelse från Sotenäs räddningstjänst med handlingsplan. ärendet utgår från dagens sammanträde.

29 Kommunstyrelsen (33) 74 SAMRÅD ENLIGT 5 KAP 20 PLAN- OCH BYGGLAGEN DETALJPLAN FÖR VINDKRAFTVERK PÅ HUMLEKÄRR 3:13 Dnr: Miljö- och stadsbyggnadskontoret har översänt förslag till detaljplan för vindkraftverk på Humlekärr 3:13 för samråd enligt 5 kap 20 PBL. Rådhuset Arkitekter AB har på uppdrag av Lysekils Energi AB utarbetat ett förslag till detaljplan för vindkraftverk på Humlekärr 3:13. Syftet med detaljplanen är ge möjlighet till uppföra tre vindkraftverk i området väster om Preemraff. Parallellt med detaljplanearbetet pågår också ett arbete med miljöprövning av verksamheten. Miljö- och stadsbyggnadskontorets samrådshandling inte anföra några erinringar mot detaljplaneförslaget.

30 Kommunstyrelsen (33) 75 SAMRÅD ENLIGT 5 KAP 20 PLAN- OCH BYGGLAGEN DETALJPLAN FÖR LÄKARVILLAN, SLÄTTEN 15:7, LYSEKIL Dnr: Miljö- och stadsbyggnadskontoret har översänt förslag till detaljplan för Läkarvillan, Slätten 15:7 i Lysekil för samråd enligt 5 kap 20 PBL. White arkitekter har på uppdrag av Västfastigheter AB utarbetat ett förslag till rubricerad detaljplan, upprättad Syftet med planförslaget är nuvarande användningssätt av Slätten 15:7, dvs. vård och boende, fastställs i plan, samt sammanföra Slätten 18:6 (Lysekils sjukhus) och 15:7 (Läkarvillan) till en fastighet. Miljö- och stadsbyggnadskontorets samrådshandling inte anföra några erinringar mot detaljplaneförslaget.

31 Kommunstyrelsen (33) 76 ANMÄLNINGSÄRENDEN Dnr: - Följande ärenden anmäls: Bildningsnämnden - Förslag till granskning av intern kontroll Socialnämnden - Internkontroll under 2005, slutrapport. Socialnämnden Planering inför en sammanslagning av socialförvaltningens kontor på Kungsgatan och Hamngatan i ett nytt gemensamt socialkontor. Räddningstjänsten Årsuppföljning 2005 enligt LSO (lagen om skydd mot olyckor) och LBE (lagen om brandfarliga och explosiva ämnen). Miljö- och stadsbyggnadskontoret Utställning enligt 4 kap 6 plan- och bygglagen avseende Översiktsplan anteckna dessa anmälningsärenden.

32 Kommunstyrelsen (33) 77 REDOVISNING AV BOLAGS- OCH RÅDSPROTOKOLL Dnr: - Anmälan av protokoll från kommunala bolag, handikappråd och pensionärsråd enligt samlingspärmar på sammanträdesbordet enligt nedan: RAMBO AB, Protokoll LEAB, Protokoll LysekilsBostäder AB, Protokoll Nr Havets Hus, Protokoll - Kommunala Pensionärs- Handikapprådet, Protokoll - anteckna protokollen i dagens protokoll.

33 Kommunstyrelsen (33) 78 REDOVISNING AV DELEGATIONSBESLUT Dnr: - Anmälan om fade beslut enligt delegationer till utskott, ordföranden samt inom kommunstyrelsens förvaltningar, enligt samlingspärmar på sammanträdesbordet enligt nedanstående. Kommunstyrelsens ordförandeprotokoll Kommunstyrelsens ordförande - förköpsprotokoll - Kommunstyrelsens ordförande övriga delegationer - Nr 1 och Administrative chefens delegationer - Nr 18 t.o.m Näringslivssekreterarens delegationer - Nr Ekonomichefens delegationer - Inköpssamordnarens delegationer Nr 1 t.o.m Personalchefens delegationer - Räddningstjänstens delegationer - Hamnchefens delegationer - Tekniska chefens delegationer - Mark- och exploateringsingenjörens delegationer t.o.m Utredningsingenjörens delegationer - Bostadsanpassningsärenden Nr 16 t.o.m Enhetschefen för VA - delegationer - anteckna delegationsbesluten i dagens protokoll.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Sekreterare. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2017-06-21 Kl. 13.00-13.45 Lokal: Beslutande Ledamöter Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (L), 1:e vice ordf. Ronald Rombrant (LP),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2006-04-05 kl 08-30 17.55 Ajournering: kl 12.00 12.50 och 16.30 17.10 Lokal: Borgmästaren Beslutande ledamöter: Sven-Gunnar Gunnarsson (s),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4) 1 (14) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-03-22 kl 18.30 19.10 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus 1 (11) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-12-08 kl. 09.20-12.05 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE. Oscars, Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (22) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-06-20 kl 15.00-18.30 Lokal: Oscars, Lysekil Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ chef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-09-02 kl 16.00 18.25 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Marita Fermell-Lagrell (m), paragraf 75-78 Carina Granat (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15. Borgmästaren

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15. Borgmästaren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2007-09-05 kl 09.00 14.00 Ajournering kl 12.10 13.15 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (fp), ordf Anders Simonsson (fp) Yngve Larsson

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2017-06-21 kl. 09.15-11.50 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman

Paragrafer: 49-55 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson. Ordförande:... Ann-Charlotte Strömwall. Justerare:... Richard Åkerman Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-05 1/8 Sammanträdestid: 2014-05-05, kl. 13.00 16.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ann-Charlotte

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50. Borgmästaren, stadshuset Lysekil SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2015-04-15 Kl. 09.00-11.20 Ajornering kl. 10.25-10.50 Lokal: Beslutande Ledamöter: Jan-Olof Johansson (S), ordf. Lars Björneld (FP), 1:e vice

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Madelene Johansson. Bo Göthesson. Inge Löfgren ANSLAGSBEVIS: 1 (9) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-08-24 kl. 09.15-11.30 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2017-02-15 kl. 08.30-09.45 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) BILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2008-06-03 kl 15.00-17.10 Lokal: Bildningskontoret Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (m), ordf Ulrika Häller (m) Tom Govik (fp) Carin Friberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-01-25 kl 18.30 20.15 Lokal: Kommunfullmäktiges sessionssal Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson, administrativ

Läs mer

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl :00. Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson. Bo Gustafsson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-06-16 kl. 09.15 12:00 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Roland Karlsson. Hans Nordlund ANSLAGSBEVIS: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 1 (16) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2009-11-25 kl 08.00 11.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Yngve Larsson (FP) Ann-Charlott Strömwall (FP) Mats Karlsson,

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Torbjörn Stensson (S)

Torbjörn Stensson (S) Lys E K. Ls KO n N] U N SAMMANTRADESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 1 (4) Sammanträdestid: 2012-06-27 kl - 15.00 16.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Roland Karlsson (FP), ordf Mats Karlsson (M), 1:e vice ordf

Läs mer

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Lysekils stadshus. Bo Göthesson ANSLAGSBEVIS: 1 (10) Byggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid: 2016-05-12 kl. 09.15 11.45 Lokal: Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Bo Göthesson (S), ordf. Mikael Wennergren (LP), vice ordf.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) 1 (23) KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdestid: 2007-10-25 kl 18.30 20.30 Lokal: Lingatan Hotel & Conference, Brastad Beslutande Se sid 2. Tjänstemän: Övriga deltagande: Ola Ingevaldson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-03-05 23 (32) 33 MOTION - EN SKOLA TILL ARBETE Dnr: LKS 2012-307-619 Klas Mellgren (S) och Klas-Göran Henriksson (S) har in en motion 2012-08-21

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS:

Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 ANSLAGSBEVIS: Utbildningsnämnden 2015-03-25 1/17 Sammanträdestid: 2015-03-25 kl. 09.00-11.45 Ajournering kl. 10.15-10.40 Lokal: Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Kent Olsson (M), ordförande Jeanette Janson (LP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15 11 (15) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2015-10-14 kl. 08.30-12.10 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare:

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (9) Servicenämnden 2014-04-23 Sammanträdesdatum 1 (9) Plats och tid Nämndrummet, kommunalhuset kl 13.00 15.15 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Bertil Jonasson (C) Sara Asp (S) Thomas Bäckman (S) Marianne Carlsson (KD) Tommy Hartman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (6) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-01-20 kl. 11.00-12.25 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT. Sammanträdestid: kl Borgmästaren, Stadshuset Lysekil. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 1 (8) KOMMUNSTYRELSENS LEDNINGSUTSKOTT Sammanträdestid: 2016-04-27 kl. 09.00-11.20 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Jan-Olof

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Lars-Göran Wiberg (C) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) 2009-02-17 Plats och tid Sammanträdesrum 2, kl. 08.30-9.45 ande ledamöter Lars-Göran Wiberg (C) ordförande Tommy Nilsson (S) Pär Palmgren (M) Tjänstemän Utses att justera Kommunchef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdestid: Kl Borgmästaren, stadshuset Lysekil. Mari-Louise Dunert SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdestid: 2014-05-12 Kl. 09.00-18.40 Lokal: Beslutande Ledamöter: Mats Karlsson (M), ordf. Jan-Olof Johansson (S), 1:e vice ordf. Richard Åkerman (M),

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND. Sammanträdestid: Kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-NÄMND Sammanträdestid: 2017-05-29 Kl. 15.30-16.30 Lokal: Konferensrum på IT-avdelningen, Gullmarsvägen 2A, Lysekil Ledamöter och tjänstgörande ersättare: Christina Gustafson (S),

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Ärendelista 11 Internbudget 2015 12 Bruttobudgetförändring 2015 13 Lokalansvarig tjänsteman för socialnämnden 14 Kommunala handikapprådet 15 Återrapportering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) LYSEKIL SOTENÄS GYMNASIENÄMND Sammanträdestid: 2006-03-21 kl. 8.00 12.15 Lokal: Gullmarsgymnasiet, sammanträdesrummet Beslutande Ledamöter: Reine Karlsson (s), ordf. Klas Mellgren

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Sofia Westergren (M) Bo Pettersson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSEN Tid: 16:30-16:40 Plats: Skeppet Beslutande Sofia Westergren (M), ordförande Bo Pettersson (S), vice ordförande Gunnar Lidén (M) ersätter Linda Ekdahl (M), jäv 59, 61 Roger Andersson (S)

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-09-24 2 Allmänhetens frågestund Ingen fråga ställs under allmänhetens frågestund. Information om Kalmar kommuns Kina-satsning Näringslivschef Thomas Davidsson, Kalmar kommun, informerar

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN. Protokoll. Sammanträde med Samordningsförbundet Göteborg Hisingen 1 Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (DELTA) Finansiell samordning mellan FÖRSÄKRINGSKASSAN KOMMUNEN LÄNSARBETSNÄMNDEN REGIONEN Protokoll Dnr 0003/06 SAMMANTRÄDETS ART Sammanträde med Samordningsförbundet

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning

Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsnämndens förvaltning 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, klockan 13.00 15.00 Paragrafer Beslutande Anders Folkesson (C) Mats Eriksson (C), ersättare för Elisabeth Karlsson (C) Arne Olsson (M), ordförande Maria Widlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell

Datum 2015-05-25. Per Jonsson (c) och Anna-Greta Strömberg (kd) Underskrifter Sekreterare Paragrafer 145-156 Ulrika Thorell 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 13.00 14.10 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande ej 146 Per Jonsson (c) 1:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL VALNÄMNDEN. Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40. Borgmästaren, Stadshuset Lysekil 14-25. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (131 (13) VALNÄMNDEN Sammanträdestid: 2014-08-14 kl. 17.00-17.40 Lokal: Borgmästaren, Stadshuset Lysekil Beslutande ledamöter och tjänstgörande ersättare: Ersättare Ola Ingevaldson

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson (s) 2007-05-09 1 Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 08.30-9.35 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens tid och plats Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars-Göran Wiberg (c) v ordf Tommy Nilsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Ersättare: SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ) MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Sammanträdestid: 2009-12-03 kl 14.00 14.20 Lokal: Beslutande Ledamöter: Yngve Larsson (FP), ordf Hans Nordlund (M) Christer Hammarqvist (C) Torbjörn Stensson

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.35 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-08-29 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson (c) 1:e v ordf Tommy Nilsson (s) 2:e v

Läs mer

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista

Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-20.35 Beslutande Ledamöter 29 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson,

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102

Ledningsutskottet. Ärendeförteckning. 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet. Sid 1/11 95-102 Ledningsutskottet 2012-09-19 Protokoll - Ledningsutskottet Sid 1/11 Ärendeförteckning 95-102 95 Delårsredovisning per 2012-08-31 96 Uppföljning av kapitalförvaltningen per 2012-08-31 97 Ägande och drift

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21

Protokoll 1 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-05-21 Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17.00-20.55 ande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Agneta Lindskog, ekonomichef 74 Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44

Christer Pålsson, kommunchef Anders Kronfelt, ekonomichef, Susan Elmlund, sekreterare. Helena Holmgren, miljöchef Söderåsens miljöförbund, 44 1(10) Plats och tid Gruesalen, Bjuv kl 9.00-10.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Kjell-Åke Johnsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT

PROTOKOLL KS ARBETSUTSKOTT 2015-05-25 1 (7) NÄRVARANDE Ordförande Péter Kovács (M) Ledamöter Ulf Molin (C), 76 Anders Ståhl (M) Tjänstgörande ersättare Gertrud Green (C), 75 Louise Stjernquist (FP) Kerstin Björkäng Wirehed (S) Ej

Läs mer

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl

Sida 1(7) PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 1(7) Plats och tid Varagårdsskolans aula, Bjuv kl 18.00-18.30 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Alf Nilsson (S) Bert Roos (S) Lars Karlsson (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S)

Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) 1(19) Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 11.10 Beslutande Ledamöter Jenny Önnevik (S), ordförande Christer Broman (--) Stig Gerdin (AltBr) Gudrun Bengtsson (SD) Kay Stark (S) Övriga närvarande

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef Erling Karlsson, teknisk chef 83. Ann-Marie Fagerström 2010-06-21 123 Plats och tid Karl-Oskar kommunhuset Emmaboda, 2010-06-21, 16:30 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Gullvi Dahllöf (s) Bo Eddie Rossbol (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Kommunstyrelsen 2009-06-09 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal kl 08.00-12.00 Beslutande Curt B Gustavsson (S), ordförande Christer Johansson (S) Anna-Karin Skatt-Holmlind (S) Berndt Gustafsson

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer