VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer"

Transkript

1 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer

2 Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som har samhällsrelevans och nytta. MDH använder samverkan som ett instrument för att skapa utbildning och forskning av hög kvalitet, öka tillväxten och bidra till kompetensförsörjning i regionen och i samhället i stort. EER är en strategisk och operativ enhet som arbetar med samverkan och samproduktion med näringsliv och offentlig sektor utifrån ett högskolegemensamt ledningsperspektiv. Enheten har två verksamhetsområden: strategisk samverkan samt entreprenörskap, innovation och kommersialisering. Verksamhetsområdena innehåller olika verksamheter. Arbetet med strategisk samverkan innebär: Vara ett stöd i ledningens arbete med strategisk samverkan Vara ett stöd till akademierna i deras samverkansarbete Ta fram processer för samverkan Arrangera samverkansmöten och forum för våra samverkanspartner Vara en arena för MDH:s större samverkansprojekt Arbeta med strategiska projekt som gynnar MDH på lång sikt Samordna uppdragsutbildning Arbetet med entreprenörskap, innovation och kommersialisering innebär: Stärka de entreprenöriella förmågorna hos studenter och anställda Arbeta med processen från idé till företag Vara en resurs i dessa frågor till regionen EER har, enligt Verksamhetsmål Uppdrag och budget 2013 följande särskilda ansvarsområden: Idélab, i enlighet med särskilt uppdrag i regleringsbrev Samordning av högskolans uppdragsutbildning Värdenhet för projekten Robotdalen, Automation Region, MinST Innovation och Samhällskontraktet Akademisk högtid Examenshögtid EER ska: Fungera som motor och driva det långsiktiga och strategiska arbetet med samverkan på högskolegemensam ledningsnivå. I arbetet ingår att identifiera strategiska satsningar för att ytterligare stärka högskolans roll som samverkande 1

3 och samproducerande lärosäte. Det innebär också att initiera och driva egna projekt med syfte att öka samproduktion. Agera mäklare och koppla ihop olika funktioner, studenter och forskare med arbetsliv, att vara en länk mellan högskolan och omvärlden. Skapa kreativa mötesplatser för att stärka MDH:s relationer med samarbetspartners och omgivande samhälle. Skapa arenor för möten mellan forskning/utbildning och praktik. Arbeta fram metoder och koncept för såväl strategisk samverkan som entreprenörskap, innovation och kommersialisering. Skapa möjligheter för studenter att få jobb genom att arrangera karriärbyggande aktiviteter studenter och personal att kommersialisera sina idéer studenter och personal att utveckla sina entreprenöriella kompetenser näringsliv och offentlig sektor att använda sig av MDH:s kompetenser Det arbete som bedrivs inom EER bygger på akademisk excellens. Däremot bedrivs inte forskning eller poänggivande utbildning inom enheten. De samverkansprojekt som finns inom EER spänner över flera akademier och har en uttalad samverkan med omgivande samhälle. och aktiviteter Under 2013 kommer arbetet fortsätta med att ytterligare tydliggöra enhetens mål och uppföljning, uppdrag samt arbetssätt. Nedan följer en sammanställning av EER:s viktigaste mål och aktiviteter för att nå dem. I verksamhetsplanen redovisas enbart de mål och aktiviteter som är av utvecklingskaraktär, inte reguljärt återkommande drift. Tydliggöra uppdrag, mål och arbetssätt för EER samt öka synergierna inom enheten för att nå önskade resultat. Utvecklingsdagar ska genomföras där fokus ska ligga på att tydliggöra arbetssätt och hur de olika verksamheterna kan stärkas likväl som helheten. EER:s 5 M (motor, mäklare, mötesplats, metod, möjligheter) ska fyllas med ytterligare konkret innehåll och aktiviteter samt marknadsföras. I samklang med arbetet inom Ett starkt MDH och processen för Open innovation professionalisera och utveckla arbetet med MDH:s strategiska partners på ledningsnivå. Det innebär att: 2

4 Bereda arbetet med att teckna långsiktiga samarbetsavtal med minst fem organisationer. Arrangera en SME-dag för att lyfta fram goda exempel där högskolans kompetens kommit SME-företag till godo. Skapa strukturer för omvärldsbevakning och omvärldsanalys. Identifiera befintliga arenor för samverkan. Formulera erbjudanden och samverkanskoncept. Göra en behovsanalys av relationshanteringssystem. Dialogen och samarbetet internt inom MDH ska öka. Skapa en tydlig målbild av hur samproduktion ska prägla MDH 2016 tillsammans med akademierna. Samverkansgruppens roll, mandat, uppdrag och sammansättning ska ytterligare tydliggöras. Fortsatt dialog med alla akademier ska genomföras, både på ledningsråd och på arbetsplatsträffar. Skapa insikt och handlingskraft inom arbetsmiljö, jämlikhet- och miljöfrågor. Genomföra de aktiviteter som finns i aktuell arbetsmiljöplan. Alla medarbetare ska ha genomgått den grundläggande miljöutbildning som erbjuds centralt från MDH. Under 2013 kommer en arbetsplatsträff med tema jämställdhet och mångfald att genomföras. Under 2013 kommer en arbetsplatsträff med tema miljö och miljöledningssystem att genomföras. Nedan följer en sammanställning, i bokstavsordning, av respektive verksamhets mål och aktiviteter. Akademiska event Arrangera den akademiska högtiden samt högskolans examenshögtid, arrangemangen utförs på uppdrag av rektor. Planera och genomföra den akademiska högtiden som sker den 26 april i Västerås. Planera och genomföra examenshögtiden den 24 maj i Eskilstuna, nytt för i år är att det blir två ceremonitillfällen under dagen. 3

5 Rutiner, struktur och flödesschema för ovanstående arrangemang ska tas fram. Entreprenörskap i vårdutbildningarna på Akademin för Hälsa, vård och välfärd (HVV) Driva och samordna arbetet med att etablera och utveckla ett entreprenöriellt förhållnings- och arbetssätt, tillsammans med projektgruppen. Öka inflödet av idéer till Idélab. Delta och följa relevanta seminarier och konferenser som kan bidra till ökad kunskap kring entreprenörskap och entreprenöriella färdigheter inom hälsa, vård och välfärd. Genomföra 1-2 omvärldskonferenser inom hälsa, vård och välfärd. Delta i planerade erfarenhetsträffar med övriga fyra högskolor och universitet som ingår i projektet. Idélab Förmedla värdet av entreprenöriella kompetenser bland studenter och anställda samt vara det självklara valet vid realisering av idéer bland studenter och anställda vid MDH. Genomföra 40 workshops och 30 inspirationsföreläsningar riktade till studenter och personal på MDH som inspirerar och motiverar till kreativt tänkande, stärker entreprenöriella kompetenser och ger kunskap om realisering av idéer. Delta på studentnära event för att informera om Idélabs verksamhet. Utveckla affärsutvecklingprocessen genom att skapa spetsprogram där minst 16 företag med tillväxtpotential deltar. Stärka kompetensen hos medarbetare på Idélab gällande idé- och affärsutveckling samt forskningsrelaterad affärsarkitektur för att skapa starka affärskoncept och potentiella tillväxtbolag. Utforma och genomföra ett spetsprogram som erbjuds till idéägare med innovativ affärsmodell och tillväxtpotential. 4

6 Främja högskolan roll genom samproducerande aktiviteter inom innovationsstödssystemet regionalt, nationellt och internationellt. Genomföra fyra större samproducerande aktiviteter på regional, nationell och internationell nivå. Detta ger ökad kunskap, erfarenhetsutbyte och nätverk. Sörmex- Idélab projektleder ett gemensamt projekt med Regionförbundet Sörmland som drivs tillsammans med fyra kommuner. (Strängnäs, Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna). et är att öka antalet realiserade idéer i länet samt stärka erfarenhetsutbyte mellan aktörer i regionen. Innovationcamp/Solution Hunt samproduktion med UF-Västmanland Innovationskontor InterAct- partnerskap mellan MDH, KTH och SU för att bredda, fördjupa och effektivisera innovationsstödsystemet i Mälardalen. Delta i Entreprenurial Seminar Week 2013 som arrangeras av University of Ghent, Belgien. Karriärtorget Driva och utveckla Karriärtorget för att öka studenternas förståelse för arbetsmarknaden och vad som efterfrågas samt möjliggöra kontakter mellan studenter och arbetsgivare. Utveckla Exjobbsdatabasen och Jobbdatabasen för att skapa en struktur för studenter att hitta förslag på examensarbeten, uppsatser och jobb. Erbjuda Karriärtorgets utställningsplats till arbetsgivare för att möjliggöra fysiska möten mellan arbetsgivare och studenter. Arrangera after school-träffar för att skapa mötesplatser mellan arbetsgivare och studenter och öka studenternas förståelse för vad arbetsgivare efterfrågar. Bjuda in externa föreläsare som arbetar med rekrytering och bemanning för att öka studenternas kunskap om arbetsmarknaden och rekryteringsprocesser. Inleda ett fördjupat samarbete med kommuner utifrån Karriärtorgets verksamhet. Skapa en struktur för arbetslivsanknytning under hela studietiden ( Kompetensportfölj ) tillsammans med akademierna samt bidra med innehåll i form av karriäraktiviteter. Detta ska ske i samklang med resultaten av den administrativa översynen. 5

7 Genomföra karriärdagar för att öka studenternas förståelse för hur arbetsmarknaden ser ut. Genomföra mentorprogram för att skapa djupare kontakter mellan studenter och yrkesverksamma. Arrangera exjobbsdagar för att skapa bättre möjlighet för studenterna att skriva uppsatser för företag, myndigheter och organisationer. Tillväxtmotorn Att öka samverkan med små- och medelstora företag (SME) för att studenterna ska få större kontaktyta för examensarbeten, uppsatser och för framtida anställningar samt öka möjligheten för forskningssamarbeten. Driva tre grupper av tillväxtföretag i Sörmland: Eskilstuna, Strängnäs och Västra Mälardalen med totalt 36 företag. Utveckla motsvarande Tillväxtmotorn mot offentlig sektor med arbetsnamn Välfärdsmotorn. Ta fram en strategi för att sprida Tillväxtmotorn både internt och till relevanta externa parter samt i förekommande fall nationellt och internationellt. Identifiera nyckelaktörer för att finna ett långsiktigt samarbete och finansiering för att utveckla och stärka Tillväxtmotorn som process. Uppdragsutbildning Att samordna och utveckla uppdragsutbildningen. Fortsätta påbörjat arbete med att implementera handbok och skapa samförstånd internt runt uppdragsutbildning. Fortsätta påbörjat arbete med att utveckla affärsmodeller för uppdragsutbildning i dialog med akademierna. Besluta om gemensamma aktiviteter i dialog med akademierna. Verkställande Kvinna ägarskiftesprojekt Driva och dra lärdom av pilotprojekt i Region Gävleborg och kommunicera 6

8 erfarenheterna till relevanta aktörer för att på sikt kunna driva motsvarande projekt med fokus på att öka samarbetet mellan näringsliv och studenter. Utveckla processen kring ägarskiften och koppla till studenter och entreprenörskap. Värdenhet för projekten Automation Region, minstinnovation, Robotdalen och Samhällskontraktet Stärka alla ingående verksamheter och helheten på EER samt öka synergierna mellan de olika delarna. Utvecklingsdagar ska genomföras där fokus ska ligga på att tydliggöra arbetssätt och hur de olika verksamheterna kan stärkas likväl som helheten. Ordna ett seminarium för att tydliggöra samarbetsområden. Uppföljningsplan Samtliga mål och aktiviteter följs regelbundet upp på verksamhetsträffar och arbetsplatsträffar under året. Samtliga mål och aktiviteter följs upp i verksamhetsberättelsen. 7

9 RISKHANTERING Anger risker för att de uppsatta målen inte nås samt hur man arbetar för att minska dessa risker. Vid behov läggs fler rader in. Organisatorisk enhet: Enheten för externa relationer, EER MÅL I VERKSAMHETSPLANEN 2013 RISKER ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA RISKEN Här anges vilka risker enheten ser för att målen inte nås Här anges hur enheten arbetar för att minska dessa risker Verksamhetsmål: Tydliggöra mål,uppdrag och arbetssätt för EER för att nå upsatta mål för verksamheten Professionalisera och utveckla arbetet med MDH: s strategiska partners på ledningsnivå och teckna fler strategiska avtal Öka medvetenheten och förmedla vikten av entreprenöriella kompetenser bland studenter och anställda Initiera arbetet för att öka antalet samproducerande aktiviteter inom innovationsstödssystemet regionalt, nationellt och internationellt. Otillräcklig styrning, otydliga mål och otydligt uppdrag Bristande resurser kopplat till uppdraget Svårt att mäta om vi når uppsatta mål Dialog och uppföljning mellan rektor, EER-chef och ledningsgrupp Översyn och fördelning av resurser internt på MDH och EER i dialog med rektor och ledningsgruppen Ta fram ett mätinstrument för entreprenöriella kompetenser Bristande förståelse i regionen för MDH:s arbete med dessa frågor Tydliggöra arbetsfördelning, roller. Tydlighet mot externa aktörer Öka antalet idéer kopplat till forskningsresultat som når marknad Forskare har en ovilja att kommersialisera sina idéer Stödja forskare och ta fram metoder/processer för kommersialisering. Bygga team med olika kompetenser som kan stötta i kommersialiseringsfasen. Driva och utveckla Karriärtorget för att öka studenternas förståelse för arbetsmarknaden och vad som efterfrågas samt möjliggöra kontakter mellan studenter och arbetsgivare. Att samordna och utveckla uppdragsutbildningen Bristande resurser och oklar finansiering för att driva verksamheten Saknas incitament och förutsättningar på akademierna för att genomföra uppdragsutbildningar. Arbeta med strukturer och modeller för att kunna integrera i ordinarie verksamhet Bygga goda relationer internt och skapa konsensus om en process för att genomföra uppdragsutbildningar. 1

10 RISKHANTERING Anger risker för att de uppsatta målen inte nås samt hur man arbetar för att minska dessa risker. Vid behov läggs fler rader in. Organisatorisk enhet: Enheten för externa relationer, EER MÅL I VERKSAMHETSPLANEN 2013 RISKER ÅTGÄRDER FÖR ATT MOTVERKA RISKEN Här anges vilka risker enheten ser för att målen inte nås Här anges hur enheten arbetar för att minska dessa risker 2

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

SAMSPEL2012. Samhällskontraktet Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner

SAMSPEL2012. Samhällskontraktet Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner SAMSPEL2012 Samhällskontraktet Mälardalens högskola i samverkan med regionens kommuner vision Eskilstuna och Västerås är en stark region som skapar värde för individer, organisationer och företag genom

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Samarbeten för studenternas bästa

Samarbeten för studenternas bästa Samarbeten för studenternas bästa De aktörer som står bakom denna ansökan är Mälardalens Studentkår (MDS), Mälardalens högskola (MDH) samt Västerås stad och Eskilstuna kommun. Då MDH är en högskola med

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 1 (19) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 Utlysningen fick in 19 ansökningar på totalt 147,5 Mkr 18 ansökningar involverandes 28 lärosäten

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Arbetslivsanknytning HANDLINGSPLAN 2013-2015 Implementering av Mittuniversitetets utbildningsstrategi

Arbetslivsanknytning HANDLINGSPLAN 2013-2015 Implementering av Mittuniversitetets utbildningsstrategi Arbetslivsanknytning, Handlingsplan Upprättad av: Version: Jenny Sandström och Christina Frimodig 2.1 Dokumentansvarig: Datum Robert Pettersson 2013-11-13 Arbetslivsanknytning HANDLINGSPLAN 2013-2015 Implementering

Läs mer

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932

1 (16) Verksamhetsplan för. Forum för samverkan 2015. Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09. Organisationsnr: 202100-2932 1 (16) Verksamhetsplan för Forum för samverkan 2015 Beslutad av styrelsen för Forum för samverkan 2014-12-09 Organisationsnr: 2 (16) Sammanfattning Vad Forum för samverkan (FoSam) skall verka för ett ömsesidigt

Läs mer

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin

Swedish Incubators & Science Parks. Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den Nationella Innovationsstrategin Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges kunskapsintensiva innovationsmiljöer Inspel till Forsknings- och Innovationspolitiska propositionen respektive Den

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

1 SAMMANFATTNING...1 2 STUDIEUPPLÄGG...1 3 VARFÖR SAMVERKA?...1 3.1 SAMVERKAN OCH HÖGSKOLANS UPPDRAG...2 3.2 HÖGSKOLEVERKET DEFINIERAR SAMVERKAN...

1 SAMMANFATTNING...1 2 STUDIEUPPLÄGG...1 3 VARFÖR SAMVERKA?...1 3.1 SAMVERKAN OCH HÖGSKOLANS UPPDRAG...2 3.2 HÖGSKOLEVERKET DEFINIERAR SAMVERKAN... Inre perspektiv på samverkan organisation, arbetssätt och uppföljning UniLink-rapport 2009:2 1 SAMMANFATTNING...1 2 STUDIEUPPLÄGG...1 3 VARFÖR SAMVERKA?...1 3.1 SAMVERKAN OCH HÖGSKOLANS UPPDRAG...2 3.2

Läs mer

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015

Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Hållbar samhällsutveckling (HSU) Verksamhetsplan 2015 Innehållsförteckning 1 Delmål i förhållande till Samhällskontraktets övergripande mål... 2 2 Verksamhet och aktiviteter (för att understödja målen)...

Läs mer

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST)

Högskolestyrelse. Rektor: Akademier. Akademin för innovation, design och teknik, (IDT) Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling, (HST) Års redo visn ing 2012 Organisation Fakultetsnämnd Högskolestyrelse Rektor Internrevisionen Förvaltning Campussektionen Ekonomisektionen IT-sektionen Kommunikationssektionen Personalsektionen Rektors kansli

Läs mer

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan

Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Vägledning och metodstöd för utformning av strategisk kompetensförsörjningsplan Personalenheten Augusti 2014 2014-08-26 Innehåll Inledning 3 Strategisk kompetensförsörjningsplan för Umeå universitet 2015-2020

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan.

Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Högskolan i Gävles vision och mål Vision Högskolan i Gävle har en ledande position inom utbildning och forskning för en hållbar livsmiljö för människan. Mål Genom en väl utvecklad samverkan och samproduktion

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys ett verktyg för bättre samverkan

Omvärldsbevakning och omvärldsanalys ett verktyg för bättre samverkan Omvärldsbevakning och omvärldsanalys ett verktyg för bättre samverkan UniLink-rapport 2009:3 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Vad betyder omvärldsbevakning och omvärldsanalys för arbetet med samverkan?...

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar

Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Delredovisning avseende Regionala kompetensplattformar Dnr N2012/6275/RT Tillväxtverkets uppdrag Att under perioden 2013-2016 bedriva insatser för minst 60 000 000 kronor som förstärker och vidareutvecklar

Läs mer

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA

VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 GLOBALT LEDANDE INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING SMÅFÖRETAG VINNOVA VINNOVA INFORMATION VI 2014:03 INNOVATIONSKRAFT HÅLLBAR TILLVÄXT ARBETSLIV FORSKNING TRANSPORT HÄLSA GLOBALT LEDANDE INDIVIDER OCH INNOVATIONSMILJÖER KUNSKAPSTRIANGELN ÅRSREDOVISNING HÖGTEKNOLOGISK ÅTERVINNING

Läs mer

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter

Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Utvärdering av folkhälsoinsatser i Västra Götaland Tilläggsrapport: Intern samverkan Regionutveckling, kultur och rättigheter Inom den egna regionorganisationen är Regionutvecklingsnämnden, Kulturnämnden

Läs mer

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor

Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor Professionellt samverkansarbete vid universitet och högskolor ett led i en process mot ökad kvalitet Rapport från UniLink 2009:8 Redaktör Birgitta Stymne UniLink utvecklar och förnyar samverkan mellan

Läs mer

2014/1308 A 31. VERKSAMHETSPLAN Institutionen för ingenjörsvetenskap

2014/1308 A 31. VERKSAMHETSPLAN Institutionen för ingenjörsvetenskap 2014/1308 A 31 VERKSAMHETSPLAN Institutionen för ingenjörsvetenskap Beslutad av rektor 2014-xx-xx Dnr 2014 Innehåll Fokusområde A - Utbildning på grundnivå och avancerad nivå... 4 Fokusområde B - Forskning

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer