Rapport. - Uppdrag att utreda enheten för externa relationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rapport. - Uppdrag att utreda enheten för externa relationer"

Transkript

1 Rapport - Uppdrag att utreda enheten för externa relationer

2 Innehållsförteckning 1 INLEDNING REKTORS UTREDNINGSDIREKTIV REFERENSGRUPPER SAMMANFATTNING AV FÖRSLAGET TILL ORGANISATORISKA PLACERINGAR DEN VERKSAMHET SOM IDAG BEDRIVS INOM ENHETEN FÖR EXTERNA RELATIONER NUVARANDE STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV SAMVERKAN OCH SAMPRODUKTION OMRÅDESSTRATEGI FÖR SAMVERKAN OCH SAMPRODUKTION FÖRSLAG TILL ORGANISATORISK PLACERING TYDLIGARE STRUKTURER FÖR ATT ÖKA SYNERGIEFFEKTERNA FÖR SAMVERKAN ARBETET MED STRATEGISK SAMVERKAN SKAPA KREATIVA MÖTESPLATSER FÖR SAMARBETSPARTNERS OCH OMGIVANDE SAMHÄLLE VÄRDENHET FÖR GEMENSAMMA OCH STRATEGISKA PROJEKT Värdenhet för projektet Robotdalen Värdenhet för projektet Automation Region Värdenhet för projektet MinST Innovation Värdenhet för projektet Samhällskontraktet IDÉLAB OCH IDÉLAB FORSKARSPÅRET KARRIÄRTORGET SAMORDNING AV HÖGSKOLANS UPPDRAGSUTBILDNING TILLVÄXTMOTORN DET FORTSATTA ARBETET

3 1 Inledning 1.1 Rektors utredningsdirektiv Bakgrund MDH:s vision är att bli en excellent samproducerande högskola En av punkterna som lyftes fram inom kraftsamlingsarbetet handlar om hur högskolan kan förtydliga och bättre samordna sättet att arbeta med samverkan och samproduktion - både internt och externt. Det är därför angeläget att göra en genomlysning av verksamheten på EER för att skapa ännu tydligare strukturer för att nå visionen och för att öka synergieffekterna för samverkan inom MDH. Rektors utredningsdirektiv Uppdraget är att lämna förslag på hur verksamheten som idag bedrivs på EER kan inplaceras i andra redan befintliga organisatoriska enheter. Förslagen ska grundas på MDH:s forsknings- och utbildningsstrategi för och den områdesstrategi för samverkan som rektor beslutat om. Utredningsarbetet ska därutöver omfatta relevant skriftligt underlag som MDH tillhandahåller. Däribland rektors årliga verksamhetsmål, uppdrag och budget, enheternas verksamhetsplaner, verksamhetsberättelser och ekonomiska redovisningar med mera. Utredaren ska också intervjua ledamöter i rektors ledningsgrupp samt nyckelpersoner på EER. Synpunkter från medarbetarrepresentanter från EER och från kärnverksamheten ska inhämtas. Skriftlig slutrapport ska lämnas till rektor senast Referensgrupper Jag har under arbetets gång träffat representanter från rektors ledningsgrupp och medarbetare från enheten för externa relationer samt ett representativt urval av personer som företräder kärnverksamheten, i huvudsak forsknings- och utbildningsledare. Syftet med dessa möten har varit att inhämta information om den verksamhet som idag bedrivs inom enheten för externa relationer samt att få ta del av förslag vad gäller den organisatoriska placeringen av verksamheten. Medarbetarna på enheten för externa relationer har jag träffat vid två tillfällen och vid det sista mötet diskuterades möjliga organisatoriska placeringar av verksamheten. Representanter från ledningsgruppen har jag träffat vid tre tillfällen. Jag har också haft ett antal enskilda möten med några nyckelpersoner. 3

4 1.3 Sammanfattning av förslaget till organisatoriska placeringar Nedan följer en sammanställning av mitt förslag till organisatoriska placeringar av den verksamhet som idag bedrivs inom enheten för externa relationer. En övergripande presentation av respektive verksamhet/projekt samt ett förtydligande av fördelarna med den föreslagna organisatoriska placeringen görs under avsnitt två i detta dokument. Verksamhet Driva det långsiktiga och strategiska arbetet med samverkan på högskolegemensam ledningsnivå Skapa kreativa mötesplatser för samarbetspartners och omgivande samhälle Värdenhet för projektet Robotdalen Värdenhet för projektet Automation Region Värdenhet för projektet MinST Innovation Värdenhet för projektet Samhällskontraktet Idélab och Idélab forskarspåret Karriärtorget Samordning av högskolans uppdragsutbildning Tillväxtmotorn Organisatorisk placering Att de fyra akademierna skapar ett gemensamt forum Uppdraget placeras inom kommunikationssektionen Projektet Robotdalen placeras inom IDT Projektet Automation Region placeras inom IDT Projektet MinST Innovation placeras inom IDT Projektet Samhällskontraktet placeras inom utbildnings- och forskningssektionen Projektet placeras inom EST Karriärtorget placeras inom kommunikationssektionen Samordningsfunktionen placeras inom utbildnings- och forskningssektionen Projektet Tillväxtmotorn placeras inom EST 1.4 Den verksamhet som idag bedrivs inom enheten för externa relationer Idag är enheten för externa relationer organisatoriskt placerade under rektor och chefen för enheten direktrapporterar till rektor. Enheten är en strategisk och operativ enhet som arbetar med samverkan och samproduktion med näringsliv och offentlig sektor utifrån ett högskolegemensamt ledningsperspektiv. Enheten har två verksamhetsområden: strategisk samverkan entreprenörskap, innovation och kommersialisering Arbetet med strategisk samverkan innebär att: - vara ett stöd i ledningens arbete med strategisk samverkan - vara ett stöd till akademierna i deras samverkansarbete - ta fram processer för samverkan - arrangera samverkansmöten och forum för våra samarbetspartners - vara en arena för MDH:s större samverkansprojekt - arbeta med strategiska projekt som gynnar MDH på lång sikt - samordna uppdragsutbildningar Arbetet med entreprenörskap, innovation och kommersialisering innebär att: - stärka de entreprenöriella förmågorna hos studenterna och anställda - arbeta med processen från idé till företag - vara en resurs i dessa frågor till regionen 4

5 Enheten har, enligt Verksamhetsmål Uppdrag och budget 2013 följande särskilda ansvarsområden: Idélab, i enlighet med särskilt uppdrag i regleringsbrev Samordning av högskolans uppdragsutbildning Värdenhet för projekten, Robotdalen, Automation Region, MinST Innovation och Samhällskontraktet Akademisk högtid Examenshögtid Enhetens ska fungera som motor och driva det långsiktiga och strategiska arbetet med samverkan på högskolegemensam ledningsnivå. I arbetet ingår att identifiera strategiska satsningar för att ytterligare stärka högskolans roll som samverkande och samproducerande lärosäte. Det innebär också att initiera och driva egna projekt med syfte att öka samproduktionen. Vad gäller den akademiska högtiden samt examenshögtiden är dessa uppdrag redan överflyttade till kommunikationssektionen. I uppdraget ingår att: - agera mäklare och koppla ihop olika funktioner, studenter och forskare med arbetsliv, att vara en länk mellan högskolan och omvärlden, - skapa kreativa mötesplatser för att stärka MDH:s relationer med samarbetspartners och omgivande samhälle. Skapa arenor för möten mellan forskning/utbildning och praktik, - arbeta fram metoder och koncept för såväl strategisk samverkan som entreprenörskap, innovation och kommersialisering. Vidare ingår i uppdraget att skapa möjligheter för: - studenter att få jobb genom att arrangera karriärbyggande aktiviteter - studenter och personal att kommersialisera sina idéer - studenter och personal att utveckla sina entreprenöriella kompetenser - näringsliv och offentlig sektor att använda sig av MDH:s kompetenser 1.5 Nuvarande styrning och uppföljning av samverkan och samproduktion Rektor beslutar årligen om verksamhetsmål, uppdrag och budget, med utgångspunkt i högskolans vision och forsknings- och utbildningsstrategi. Akademiernas verksamhetsplaner utgår från högskolans vision, forsknings- och utbildningsstrategi samt de verksamhetsmål, riktade uppdrag och budget som årligen fastställs av rektor. Verksamhetsplanerna anger mål och huvudsakliga aktiviteter för akademin inom områdena utbildning på grund- och avancerad nivå, utbildning på forskarnivå, forskning och anställda. Samverkan och samproduktion är huvudsakligen ett integrerat perspektiv inom de ovan nämnda områdena men det kan också anges gemensamma mål för verksamhetsgrenarna när det gäller samverkan och samproduktion. Dessa mål kan vara både kvalitativa och kvantitativa och det kan också anges vilka aktiviteter som ska genomföras under det kommande verksamhetsåret för att realisera en specifik målsättning. Som ett led i målbilden att vara det ledande lärosätet i Sverige för excellent samproduktion med nationella och internationella samhällsaktörer har rektor beslutat om en områdesstrategi för samverkan och samproduktionen. I detta dokument tydliggörs de strategier som krävs för att förverkliga visionen. 5

6 Områdesstrategin för samverkan och samproduktion ska, liksom övriga områdesstrategier, vara vägledande vid upprättandet av akademiernas verksamhets-planer. Uppföljning av verksamhetsplanen görs med rektor efter tertial ett samt vid tertial tre inför rektors uppdrag för kommande verksamhetsår. En mer detaljerad beskrivning av områdesstratgin gör under rubriken 1.6 områdesstrategin för samverkan och samproduktion. 1.6 Områdesstrategi för samverkan och samproduktion Områdesstrategi för samverkan och samproduktionen beslutades av rektor den 25 september I detta dokument tydliggörs de strategier som krävs för att förverkliga visionen. MDH:s vision är att vara Ett starkt MDH den samproducerande högskolan. Målbilden är enligt forsknings- och utbildningsstrategin att 2016 vara det ledande lärosätet i Sverige för excellent samproduktion men nationella och internationella samhällsaktörer. MDH ska genom samverkan och samproduktion fortsätta utveckla forskningsbaserad utbildning liksom utbildningsrelevant forskning till värde och nytta för samhället. För att förverkliga visionen krävs ett långsiktigt, systematiskt och målinriktat arbete med samverkan och samproduktion som är såväl inåt- som utåtriktat. Att MDH har en lång tradition och omfattande verksamhet som bygger på samverkan och samproduktion skapar ett gynnsamt utgångsläge. För att förverkliga visionen har MDH gjort följande strategiska ställningstagande: 1. Säkerställa att visionen om den samproducerande högskolan integreras i högskolans verksamhet Detta görs genom att: stimulera en kultur och ett ledarskap som främjar samverkan och samproduktion, och använda befintliga interna och externa mötesplatser för att sprida kunskap om samverkan och samproduktion 2. Utveckla forskning genom samverkan och samproduktion Detta görs genom att: vidareutveckla och använda metoder för samproducerad forskning och nyttiggörande, utveckla och använda indikatorer för utvärdering och uppföljning av samverkan och samproduktion, och omvärldsbevaka hur andra lärosäten arbetar med samverkan och samproduktion samt vilken forskning som bedrivs inom detta område. 6

7 3. Utveckla utbildning genom samverkan och samproduktion Detta görs genom att: vidareutveckla formerna för samverkan med arbetsmarknadens olika aktörer så att studenterna förbereds för framtidens arbetsliv, samtliga utbildningsprogram ska inrätta branschråd, och bedriva en aktiv alumnverksamhet 4. Ingå strategiska samarbeten och partnerskap Detta görs genom att: initiera, genomföra, följa upp och dra lärdom av arbetet med strategiska partnerskap, teckna långsiktiga samverkansavtal med näringsliv, offentlig och ideell sektor och utveckla en systematik för implementering av avtalen på operativ nivå, och samarbeta nationellt och internationellt med andra lärosäten, näringsliv, offentlig och ideell sektor kring samverkan och samproduktion 5. Stärka MDH:s roll i innovationssystemet Detta görs genom att: Den utbildning och forskning som bedrivs kommer till nytta för andra aktörer och är av värde för samhällets utveckling, och Idélab erbjuder studenter och medarbetare stöd för att nyttiggöra och kommersialisera idéer och forskning MDH:s vision är att bli en excellent samproducerande högskola En av punkterna som lyfts fram inom kraftsamlingsarbetet handlar om hur högskolan kan förtydliga och bättre samordna sättet att arbeta med samverkan och samproduktion både internt och externt. Mitt förslag till organisatorisk placering av verksamheten ska sättas i relation till hur förslaget bidrar till ökade synergieffekter för samverkan och samproduktionen inom lärosätet samt i förlängningen ett förverkligande av visionen. Den organisatoriska placeringen av verksamheten är central då densamma kan ge bra eller dåliga förutsättningar för ökade synergieffekter mellan de organisatoriska delarna som tillsammans utgör lärosätet, men den enskilt viktigaste framgångsfaktorn bedömer jag vara att skapa en kultur och ett ledarskap som främjar samverkan och samproduktion Tydligare strukturer för att öka synergieffekterna för samverkan Jag har med stort intresse tagit del av MDH:s forsknings- och utbildningsstrategi för och den områdesstrategi för samverkan som rektor nyligen beslutat. Båda dessa dokument ger en beskrivande bild av vad som krävs för att förverkliga visionen om att bli en excellent samproducerande högskola Det finns redan idag många goda exempel på samverkan och samproduktion men många jag träffat anser att det finns stora möjligheter till bättre samordning- både internt och externt. Detta bekräftas också av de synpunkter som kom fram i kraftsamlingsarbetet. 7

8 Samverkan och samproduktion är i allt väsentligt ett integrerat perspektiv inom övriga verksamhetsgrenar och i områdesstrategin för samverkan och samproduktionen konkretiserar MDH sina strategiska ställningstaganden i syfte att skapa ett långsiktigt, systematiskt och målinriktat arbete med samverkan och samproduktion som är såväl inåt- som utåtriktat. I en strävan efter att bli en excellent samproducerande högskola går det inte, enligt min mening, att styra detta arbete via en central funktion som enheten för externa relationer utan det krävs att samtliga ledare görs delaktiga och ansvariga för hur arbetet utvecklas. Med denna åsikt som utgångspunkt anser jag att det skapats bättre förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling genom att placera den befintliga verksamheten inom övriga organisatoriska enheter. Nedan redogör jag för de strategiska överväganden som underbygger mitt förslag till organisatoriska placeringar av verksamheten som idag är placerade på enheten för externa relationer. Det är viktigt att skapa ett forum med en bred representation från kärnverksamheten och där samverkan och samproduktion kan diskuteras i ett strategiskt perspektiv och med utgångspunkt från lärosätet som helhet. Detta forum skapar en stark intern plattform för spetssamverkan med stora möjligheter till ökade synergieffekter. Det behövs en samordnare som placeras inom förvaltningen med uppgift att överblicka och samordna de aktiviteter som sker inom områdena samverkan och samproduktion. Samordnaren ska också vara länken mellan det ovan nämnda forumet och den högsta ledningen. Det finns redan idag etablerade strukturer för en kontinuerlig uppföljning av den samverkan och samproduktion som sker inom lärosätet samtidigt finns det självklart fortsatta möjligheter att utveckla indikatorer för utvärdering och uppföljning av samverkan och samproduktion inom både utbildningen och forskningen. Det kommer även fortsättningsvis att behövas en tydlig ingång till lärosätet för externa samarbetspartners och omgivande samhälle. Denna tydliga ingång är också viktig för att säkerställa en snabb återkoppling till externa intressenter. En bättre samordning av de olika projekt som drivs inom lärosätet mot interna och externa intressenter och samarbetspartners behövs för att tydliggöra möjligheterna till synergieffekter både i ett internt och externt perspektiv. Idag kan de interna målgrupperna delas in i studenter, lärare, forskare och ledning och de externa kan grupperas in i innovationssystem, små och medelstora företag, stora företag samt offentlig verksamhet. Vad gäller både befintliga och framtida projekt krävs en kontinuerlig och fördjupad dialog om kopplingen till nuvarande och framtida utbildningsprogram. Detsamma gäller självklart även för forskningen. Jag har i mitt förslag till organisatoriska placeringar av verksamheten försökt att välja ut de delar av verksamheten där lärosätet kan dra fördelar av att centralisera respektive decentralisera verksamheten. 8

9 Centralisering kontra decentralisering Centralisering kontra decentralisering är en laddad frågeställning inom organisationsdesign, mycket beroende på att många organisationer väljer att se det som ett antingen eller alternativ där valet står mellan att gruppera precis all aktivitet tillsammans och att fördela ut alla aktiviteter till olika lokala enheter. Centraliseringens positiva sidor kan ses som: vinsten av skalfördelar som kommer av att organisationens olika processer är standardiserade och enhetliga, organisationsstrukturens möjlighet att utveckla djupare kunskap och erfarenhet inom specialiserade områden, vilken sedan effektivt kan spridas inom hela organisationen att ledningen förfogar över tydliga styrsignaler, vilket i sin tur leder till förutsägbarhet och trygghet för medarbetare och kunder Decentralisering, å sin sida, befrämjar: flexibilitet, kreativitet och innovation, något som ökar konkurrensmöjligheterna gentemot snabbrörliga och anpassningsbara konkurrenter. en decentraliserad organisation har också helt andra förutsättningar att utnyttja lokal kunskap om den lokala marknaden och anpassa sig därefter. dessutom kan motivationen, stimuleringen och ansvarskänslan hos medarbetarna öka tack vare möjligheten att delta och påverka beslut som berör deras egen arbetssituation. Såväl centralisering som decentralisering har sina fördelar, men ju mer extrema de blir åt vartdera hållet desto mer riskerar de att förlora den andra strukturmodellens fördelar. Svårigheten att driva en decentraliserad organisation är först och främst att det finns risker för suboptimeringar. Det är svårt att dra fördelar av att vara en stor organisation och se till det totala resultatet om de lokala enheterna agerar splittrat och endast prioriterar sina egna delmål. Det är viktigt att poängtera att centralisering kontra decentralisering inte är två statiska stadier, utan beteckningen på två extremer på en axel. Det handlar dock inte om att organisationen måste begränsa sig till någon av de två extremerna, utan en väl avvägd balans mellan centralisering och decentralisering, där organisationen kan välja ett mellanläge kan ofta vara den bästa lösningen. Det viktiga handlar då om att välja ut de delar där organisationen kan dra fördelar av att centralisera respektive decentralisera. 2.2 Arbetet med strategisk samverkan Idag ska enheten för externa relationer fungera som motor och driva det långsiktiga och strategiska arbetet med samverkan på högskolegemensam ledningsnivå. I utredningsuppdraget ingår att lämna förslag på hur högskolan kan förtydliga och bättre samordna sättet att arbeta med samverkan och samproduktion. Att de fyra akademierna skapar ett gemensamt forum. 9

10 Fördelarna med att detta forum skapas är att: - akademierna får en tydlig och central roll som motor i arbetet med att driva det långsiktiga och strategiska arbetet med samverkan på högskolegemensam ledningsnivå - det skapas ett strategiskt forum där samverkan och samproduktion är de viktigaste frågorna - det skapas goda förutsättningar för att bättre samordna sättet att arbeta med samverkan och samproduktion inom lärosätet - de strategiska diskussionerna kommer närmare kärnverksamheten och det ger bättre förutsättningarna för att realisera visionen om den samproducerande högskolan - det finns en tydlig ingång till kärnverksamheten för övriga funktioner inom lärosätet i frågor som rör samverkan och samproduktion Förtydligande om forumets roll och uppgift Forumet bemannas av kärnverksamheten och har en beredande roll till den redan befintliga ledningsstrukturen Forumet leds av en ordförande I rollen ingår att stödja ledningen i det strategiska arbetet och akademierna i det operativa arbetet samt att kontinuerligt förädla processerna för samverkan Styrande dokument för arbetet i forumet är den operativa tillämpningen av forskningsoch utbildningsstrategin samt områdesstrategin. Som framgår av min kommentar nedan så föreslår jag att det utses en samordnare som är ett operativt stöd för detta forum Idag har alla akademier en eller flera personer som i olika tjänstgöringsgrad arbetar med samverkansuppgiften. Det kan finnas anledning att göra en översyn av innehållet i dessa arbetsuppgifter med bakgrund av att detta forum föreslås inrättas. Kommentar Jag föreslår även att det utses en samordnare för detta forum som placeras inom utbildningsoch forskningssektionen. Samordnarens roll är att vara ett stöd för rektor i det övergripande arbetet med samverkan och samproduktionen samt att vara en stödfunktion för det arbete som sker i akademiernas gemensamma forum. 2.3 Skapa kreativa mötesplatser för samarbetspartners och omgivande samhälle Idag har enheten i uppdrag att skapa kreativa mötesplatser för att stärka MDH:s relationer med samarbetspartners och omgivande samhälle. I uppdraget ingår även att agera mäklare och koppla ihop olika funktioner, studenter och forskare med arbetsliv, det vill säga att vara länken mellan högskolan och omvärlden. 10

11 Uppdraget placeras inom kommunikationssektionen. - att det behövs en tydlig och naturlig ingång till lärosätet för externa samverkanspartners och kommunikationssektionen uppfyller dessa kriterier - att det finns en stark koppling mellan den verksamhets som idag bedrivs inom sektionen och de uppdrag som beskrivs ovan - att kommunikationssektionen redan idag har uppdraget att vara ett stöd för akademierna i arbetet med att arrangera större konferenser samt att bedriva alumnverksamheten Kommentar Möjligen skulle ett namnbyte av sektionen kunna vara lämpligt för att förtydliga ingången för externa samarbetspartners. Sektionen för kommunikation och externa relationer kan vara ett alternativ. 2.4 Värdenhet för gemensamma och strategiska projekt I dag ska enheten vara en arena för MDH:s större samverkansprojekt och idag finns följande projekt inom enheten som uppfyller dessa kriterier: Robotdalen Automation Region MinstST Innovation Samhällskontraktet Nedan följer en övergripande presentation av projekten samt ett förslag till organisatorisk placering för respektive projekt Värdenhet för projektet Robotdalen Robotdalen möjliggör kommersiell framgång av nya idéer och forskning inom robottekning, med fokus på lösningar för industrin, tunga fordon samt hälso- och sjukvårdssektorn. Robotdalen är idag en centrumbildning. Projektet Robotdalen placeras inom IDT - att det finns stordriftsfördelar med att placera flera projekt till en och samma akademi - att projektet arbetar tvärfunktionellt över flera akademier, framförallt IDT och HVV - att det finns synergieffekter mellan projektet och den verksamhet som bedrivs inom IDT, framförallt inom teknikområdet - att det kommer att understödja satsningen på hälso- och välfärdsarenan - att det skapas bättre förutsättningar för synergieffekter mellan projektet och kärnverksamheten. 11

12 Kommentar Jag föreslår att ekonomisektionen fortsätter att erbjuda ett stöd till projektet när det gäller den ekonomiska redovisningen Värdenhet för projektet Automation Region Automation Region är ett samarbetsprojekt med syfte att stärka och synliggöra regionens världsledande automationsindustri och det stora automations- och produktionskunnandet. Automation Region arbetar med olika former av mötesplatser och workshops inom innovation för nya produkter och avknoppningar. Uppdraget Automation Region placeras inom IDT. - att det finns en koppling till den forskning och utbildning som bedrivs inom IDT Värdenhet för projektet MinST Innovation MinST Innovation fokuserar på samverkan med små och medelstora företag (SME) där produktutveckling med inbyggda system står i fokus. Projektledningen agerar som matchmaker, en brygga mellan akademi och näringsliv för utveckling av innovativa produkter med inbyggda system. Projektet MinST Innovation placeras inom IDT. - att verksamheten som drivs inom projektet redan idag kompletterar befintlig forskning och utbildning vid IDT - att finns ett flertal framgångsrika exempel på uppdrag där forskares och lärares kompetens nyttiggörs utanför lärosätet - att den organisatoriska placeringen understödjer visionen om den samproducerande högskolan Värdenhet för projektet Samhällskontraktet Samhällskontraktet är en gemensam plattform där Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun och Västerås sedan 2009 driver forsknings- och utvecklingsarbete inom skola, omsorg, stadsutveckling och framtidens arbetsliv. Processledningen av Samhällskontraktet placeras inom utbildnings- och forskningssektionen. - att den övergripande samordningen av projektet säkerställs samtidigt som det redan idag finns en bra representation av lärosätets ledning i styrelsen och de fyra styrgrupperna 12

13 - att de strategiska kontakterna och avtalsskrivande med offentliga aktörer sker samordnat - att det finns synergieffekter med de övriga funktionerna som finns inom utbildningsoch forskningssektionen - att det finns samordningsfördelar kopplat till samordningsfunktionen för uppdragsutbildningen som också föreslås placeras inom samma sektion 2.5 Idélab och idélab forskarspåret Övergripande beskrivning: Idélab är en kreativ mötesplats där studenter, personal och forskare på högskolan får hjälp att förverkliga och göra affärer av sina idéer. Idélab stöttar även högskolans forskare och doktorander genom forskarspåret där varje individ eller forskarteam får hjälp med att sprida forskningsresultat genom samverkan, nyttiggörande och kommersialisering. Projektet idélab och idélab forskarspåret placeras inom EST. - att projektet placeras inom kärnverksamheten - att kopplingen till ekonomiämnena stärks genom placeringen på EST, det finns redan ett naturligt och etablerat samarbete med IDT - att det kan finnas större möjligheter till internationella samarbeten om projektet får tillgång till de kompetenser som finns inom ekonomiprogrammet Kommentar Enligt uppdrag ska idélab vara en operativ resurs för hela lärosätet och så kommer även att vara fallet oaktat den organisatoriska placeringen. För att säkerställa att även UKK, HVV samt IDT får ett reellt inflytande över denna operativa resurs som projektet utgör föreslås att de fyra akademierna bildar en gemensam styrgrupp. 2.6 Karriärtorget Karriärtorget är en mötesplats mellan arbetsgivare och studenter och inom ramen för karriärtorget arrangeras exjobbdagar och karriärdagar där alumner deltar. I uppdraget ingår även att driva mentorprogrammet samt att ansvara för exjobbdatabasen. Karriärtorget placeras inom kommunikationssektionen. - att karriärtorget integreras med alumnverksamheten som idag finns inom kommunikationssektionen - att det inom sektionen finns spetskompetens som är central när det gäller marknadsföringsinsatser mot studenter och arbetsgivare 13

14 - att kommunikationssektionen föreslås få uppdraget att agera mäklare när det gäller att skapa kreativa mötesplatser för samarbetspartners och omgivande samhälle, vilket ligger i linje med karriärtorgets uppdrag 2.7 Samordning av högskolans uppdragsutbildning Det finns idag en samordningsfunktion med uppdrag att kvalitetssäkra säljprocessen från kundmöte till avtalsskrivande. Ett nära samarbete finns med representanter från akademierna via en gruppering som benämns uppdragsutbildningsgruppen. I denna gruppering ingår de personer som i olika tjänstgöringsgrad arbetar med samverkansfrågor på uppdrag av den egna akademin. Samordningsfunktionen placeras inom utbildnings- och forskningssektionen. - att det redan idag finns etablerade strukturer mellan akademierna och utbildnings- och forskningssektionen - att den organisatoriska placeringen av samordningsfunktionen ger bra förutsättningar för ett bra samarbete med kommunikationssektionen när det gäller marknadsföring, och ekonomisektionen när det gäller frågor kring lagen om offentlig upphandling - att den operativa samordningen av uppdragsutbildningen även fortsättningsvis kan ske via uppdragsutbildningsgruppen Kommentar Idag bemannas uppdragsutbildningsgruppen av samordningsfunktionen samt de personer som arbetar med samverksansuppgiften på uppdrag av sina respektive akademier. Jag föreslår att denna gruppering använder akademiernas gemensamma forum i rollen som beställare när det gäller den framtida uppdragsutbildningen. 2.8 Tillväxtmotorn Projektet Tillväxtmotorn är inriktat på MDH:s samverkan med små och medelstora företag och uppdraget är att ge studenterna större kontaktytor för exjobb, framtida praktik och anställning. Tillväxtmotorn är ett affärsutvecklingsprogram med föreläsningar, nätverkande och matchning mellan företag och studenter. Projektet Tillväxtmotorn placeras inom EST. - att det idag finns en viss koppling till utbildningsprogrammen inom EST - att EST är den akademi som kan säkerställa en starkare koppling till utbildning och forskning i de fall projektet förlängs 14

15 3 Det fortsatta arbetet Mitt uppdrag har varit att föreslå en organisatorisk placering av verksamheten men det behövs självklart ytterligare diskussioner och ställningstaganden när det gäller implementeringen av förslaget. 15

16

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer

VerksAmhetsplAn. Enheten för externa relationer 2013 VerksAmhetsplAn Enheten för externa relationer Inledning Mälardalens högskola (MDH) har som utgångspunkt att genom akademisk excellens, internationalisering och samproduktion bedriva verksamhet som

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Avtal om Samhällskontraktet

Avtal om Samhällskontraktet 1 (5) Avtal om Samhällskontraktet 1 Parter 1. Mälardalens högskola, Box 883, 721 23 Västerås ( MDH ) 2. Västerås kommun, genom dess kommunstyrelse, org.nr. 218000-2180 ( Västerås ) 3. Eskilstuna kommun

Läs mer

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet

Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Malmö högskola / Fakulteten för lärande och samhälle Antagen av fakultetsstyrelsen 2017-03-24 2017-03-29 Dnr:LED 1.12016/570 Målbild för Fakulteten för lärande och samhälle vid Malmö universitet Målbild

Läs mer

Samproduktion inom området hälsa & välfärd

Samproduktion inom området hälsa & välfärd Samproduktion inom området hälsa & välfärd Per Tillgren, professor Cecilia Vestman, verksamhetsledare Kalmar 2014-05-29 per.tillgren@mdh.se cecilia.vestman@mdh.se Vägen fram till det samproducerande lärosätet

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: ST 2013/281-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2013-2015 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2013-10-24 Beslutat av: Beslutsdatum: 2013-1024

Läs mer

Program för samverkan

Program för samverkan Dnr UFV 2008/1615 Program för samverkan Uppsala universitet i dialog med det omgivande samhället Fastställd av Konsistoriet 2009-09-29 Innehållsförteckning Inledning 3 Utgångspunkter 3 Stöd för samverkan

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat

Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Ett starkt MDH 2010-2012 - arbete och resultat Karin Axelsson, projektledare & vicerektor för samverkan 15 november 2012 Högskolan i siffror 1977 grundas Mälardalens högskola (MDH) 30 utbildningsprogram

Läs mer

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet

M som i MOPS. en del i Samhällskontraktet M som i MOPS En processutvärdering av MOPS 2011 en del i Samhällskontraktet Karin Axelsson, doktorand och vicerektor samverkan Anna Kremel, doktorand vid akademin för innovation, design och teknik Erik

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 Mälardalens Kompetenscentrum för Hälsa och Välfärd, MKHV 2014-12-03 1 1. Bakgrund Den gemensamma satsningen av Eskilstuna kommun, Västerås stad, Landstinget Södermanland och Landstinget

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm Dir. 2012:121 Beslut vid regeringssammanträde den 6 december 2012. Sammanfattning En

Läs mer

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet

Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet Entreprenöriellt lärande i förskola och skola. Mälardalsrådet 2016-09-02 Sara Hägglund Mälardalens högskola Universitetsadjunkt i pedagogik Projektledare ELverket Vilka kunskaper,kompetenser/förmågor har

Läs mer

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering

Gemensamma grunder för samverkan och ledning vid samhällsstörningar. - Strategisk plan för implementering Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Strategisk plan 1 (6) Datum 20141125 Diarienr 2012-1845 version 1.1 Projekt Ledning och samverkan Enheten för samverkan och ledning Bengt Källberg Patrik Hjulström

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Bakgrund och inledning Högskolan Dalarnas styrelse fastställde i december 2014 en vision för Högskolan. Visionen är inte tidsatt

Läs mer

VARUMÄRKEt 2012-2016

VARUMÄRKEt 2012-2016 VARUMÄRKEt 2012-2016 SYFTE OCH BAKGRUND Ett varumärke byggs av många människors ord och handlingar. På så vis blir Mälardalens högskolas, MDH:s, varumärke summan av våra utbildningar, vår forskning, vad

Läs mer

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap

Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap Dnr: 2016/6683-1.1 Strategi för fakulteten för hälsooch livsvetenskap 2017-2020 Beslutat av Fakultetsstyrelsen för hälso- och livsvetenskap Gäller från 2017-01-01 Beslutat av: Beslutsdatum: 2016-12-08

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Så stärker vi forskningen

Så stärker vi forskningen Externa relationer Madelene Fryklind HANDLINGSPLAN UTIFRÅN KVALITET OCH FÖRNYELSE 2011-03-01 1 / 5 Så stärker vi forskningen Prioritering: Att analysera utfallet från forskningsutvärderingen (RED10) och

Läs mer

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning

Fakultetsnämnden, utskottet för forskning Föredragningslista Nr 4:2012 Omfning 24-34 Datum och tid: Fredagen den 31 augusti 2012 kl 9.15-15.00. Plats: Rum L370 (Stora konferensrummet IDT, Verktyget), Mälardalens högskola, Eskilstuna Ledamöter:

Läs mer

Högskolans organisationsutveckling

Högskolans organisationsutveckling 1 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUTSFÖRSLAG Rektors stab Åsa Dryselius, jurist 2013-09-26 Dnr 741-13 Styrelsen Högskolans organisationsutveckling Bakgrund Tidigare styrelsebeslut Rektor har för styrelsen redovisat

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv

karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv karriärtorget Mötesplats och mäklare mellan studenter och arbetsliv BAKGRUND Karriärtorget har utvecklats med stöd av Samhällskontraktet, ett samverkansprojekt mellan Mälardalens högskola, Eskilstuna kommun

Läs mer

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016

Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén. Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Fakultetsnämnden Utskotten Rekryteringskommittén Arbetsseminarium 20 februari 2013 Ny Forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2016 Agenda för 20 februari 2013 09.30-10.00 Inledning (dekaner) 10.00-10.20

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Policy för chefsuppdrag

Policy för chefsuppdrag 1(5) BILAGA 1 DNR: SLU ua 2013.1.1.1-5596 2014-01-14 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Personal Dokumenttyp: Policy Beslutsfattare: Rektor Avdelning/kansli: Personalavdelningen Handläggare: Eva Jeppson-Eldrot

Läs mer

Samhällskontraktets verksamhetsplan 2016

Samhällskontraktets verksamhetsplan 2016 Samhällskontraktets verksamhetsplan 2016 Beslutad av Samhällskontraktets styrelse den 10/12 2015 1 Inledning Hösten 2013 fattade Eskilstuna kommun, Västerås stad och Mälardalens högskola (MDH) beslut om

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument STYRNING OCH ORGANISATION Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 12 Grundläggande värden... 2 Kund/Brukarorientering... 2 Engagerat ledarskap...

Läs mer

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET

IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/903 IT-STRATEGI 2014 2020 VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor IT-enheten Beslutsdatum 2014-01-20 Giltighetstid

Läs mer

System för säkring och utveckling av kvalitet

System för säkring och utveckling av kvalitet STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Direktiv Ärendenummer: HIG-STYR 2017/79 Samlingsnummer: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-08 Giltighetstid: Tillsvidare System för säkring och utveckling

Läs mer

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Dir.

Kommittédirektiv. Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm. Dir. Kommittédirektiv Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid Dramatiska institutet och Teaterhögskolan i Stockholm Dir. 2010:8 Beslut vid regeringssammanträde den 21 januari 2010 Sammanfattning

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV

Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV 2013-02-21 1 (5) Tillväxtverket Ärendeid: 00164872 Diarienummer: 2011004691 Lägesrapport II i projektet Entreprenörskap inom HVV l. l Fokus: Pedagogisk utveckling i fokus I verksamhetsberättelsen 2013

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Sammanfattning SOU 2015:22

Sammanfattning SOU 2015:22 Sammanfattning Rektorsfunktionen är central för skolverksamhetens kvalitet och utveckling. Mitt uppdrag har bland annat varit att undersöka hur arbetssituationen för rektorerna inom skolväsendet kan förändras

Läs mer

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs?

En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? 2012-02-17 1 (5) En skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vad krävs? Världen förändras, och det måste skolan också göra. Utan ett väl fungerande utbildningsväsen riskerar vi stagnation

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012

Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 17 september 2012 Strategi för forskning och högre utbildning 2013-2016, Dnr 221/2012 Helsingborgs stad behöver fokusera arbetet kring högre utbildning, forskning och attraktiv studentstad för att stärka

Läs mer

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg

Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg 25/8 2011 kommunerna + högskolan = sant Fördjupningspass 2 A Samverkan: Från idé till samverkansprojekt kring framtidens vård och omsorg Mälardalens högskola Grundad 1977 Campus i Eskilstuna och Västerås

Läs mer

Avsiktsförklaring. Bakgrund

Avsiktsförklaring. Bakgrund Avsiktsförklaring Denna avsiktsförklaring har idag träffats mellan Jönköpings kommun och Stiftelsen Högskolan i Jönköping, var för sig även kallad part och gemensamt kallade parterna. Bakgrund Syftet med

Läs mer

Ett vägledningscentrum i samverkan

Ett vägledningscentrum i samverkan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen Vuxenutbildningen Sofia Axelsson, 070-167 89 25 Datum 1 (7) Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Ett

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar

samverkan i fokus Med Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar 1. Med samverkan i fokus Med strategisk och formaliserad samverkan kan högskolor och andra offentliga aktörer tillsammans både möta samhällsutmaningar och långsiktigt utveckla lärosätenas forskning och

Läs mer

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling Datum 2014-12-01 Beteckning Dnr 14-7-57 Avdelning socialtjänst, vård och omsorg Skånes kommuner Nytt förslag på regional utvecklingsenhet för socialtjänsten i Skåne med uppdrag att stödja kunskapsutveckling

Läs mer

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Policy för innovation och digitalisering GÄLLER FÖR STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Innehåll 1. Syfte...3 2. Tillämpning...4 3. Definition...4 3.1 Avgränsningar...4 4. Mål...5 5. Viljeriktning...5 5.1 Fokus

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter 2013. Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2013 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur

Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn. Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Utmaningar med innovationsprocesser i byggsektorn Anna Kadefors, inst för teknikens ekonomi och organisation Paula Femenías, inst för Arkitektur Upplägg 1. Varför behöver byggherrar engagera sig i utvecklingsarbete

Läs mer

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå

Ramverk för kvalitetsarbete i utbildning på. grundnivå och avancerad nivå Mahr 16-2014/532 1 (av 6) Styr- och handledningsdokument Dokumenttyp: Beslutsdatum: Beslutande: Giltighetstid: Dokumentansvarig: Diarienummer: Projektdirektiv 2014-11-19 Cecilia Christersson Karin Sjögren,

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret

GO:innovation. Göteborg som testarena. för hållbar stadsutveckling INNOVATION. Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret GO:innovation Göteborg som testarena för hållbar stadsutveckling Ann-Louise Hohlfält, Stadsledningskontoret 2015-09- 16 Älvstaden Opportunities in Attractive Areas - öppen för världen - inkluderande, grön

Läs mer

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941

Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Strategisk plan för området Hälsa och samhälle inom Malmö högskola Dnr HS 15-08/941 Antagen av Fakultetstyrelsen 2006-06-12 Reviderad, antagen av Fakultetstyrelsen 2008-10-23 Vision och uppdrag för Hälsa

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling

Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling p e r s o n a l p o l i c y Swereas mål är att vara en attraktiv arbetsplats med kompetenta medarbetare under ständig utveckling Vår personalpolicy Att bygga och utveckla ny kunskap ställer särskilda krav

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA

250 år av erfarenhet. Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 250 år av erfarenhet Innovation by Collaboration SNITTS Jan Sandred, VINNOVA 2005 För tio år sedan iphone finns inte Spotify finns inte YouTube finns inte World of Warcraft finns inte Fler känner till

Läs mer

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet

Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Regler och handläggningsordning för inrättande av institutioner, centrumbildningar, arbetsenheter och högskolor vid Umeå universitet Dokumenttyp: Regel Dnr: 100-828-10 Område: Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

VISION & LÅNGSIKTIG PLAN

VISION & LÅNGSIKTIG PLAN VISION & LÅNGSIKTIG PLAN 2011-2014 Innehåll 1. Vision 3 2. Strategi 3 3. Strategiska mål 3 4. Den långsiktiga planens målstruktur 4 5. Mål för utbildning på grundnivå och avancerad nivå 4 5.1 EXAMINA 4

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant

Samhällskontraktet. Högskolan + kommunerna = sant Samhällskontraktet Högskolan + kommunerna = sant FAKTA KARIN RÖDING Karin Röding är sedan våren 2011 rektor vid Mälardalens högskola. Hon har tidigare varit bland annat chef för Universitets- och högskoleenheten

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE

EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE EU-strategi fö r Sala kömmun KOMMUNFULLMÄKTIGE 2 (8) EU-strategi för Sala kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND... 4 2 SYFTE... 4 3 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 4 STRATEGI... 5 5 BESLUTSNIVÅER ANSVAR OCH ORGANISATION...

Läs mer

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/

Vision, mål och strategier för Örebro universitet. Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/ Vision, mål och strategier för Örebro universitet Beslutad av Universitetsstyrelsen 26/10 2011 De 15 år som gått sedan Örebro universitet grundades har varit fyllda av aktiviteter och kraft. Resan från

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap

med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap med dig utvecklar vi tillsammans talang ny kunskap samproduktion innovation forskningssamarbete global kunskap 1 partnerskap Samverkan är viktigt för Malmö högskola. Vi samverkar aktivt med såväl näringsliv,

Läs mer

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola

Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Beslutad av högskolestyrelsen 2017-02-14 Dnr: BTH-1.2.1-0053-2017 Strategisk plan för Blekinge Tekniska Högskola Denna strategiska plan är högskolestyrelsens och högskoleledningens dokument för att på

Läs mer

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2015 vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Bilaga 5-05-13 Dnr 995-14 1 (5) Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Lotta Dalheim Englund/ASC Lokal handlingsplan för hållbar utveckling vid Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås

Läs mer

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2

norrstyrelsen Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 norrstyrelsen rapport 2009: 32 Informationsfrågor vid bildandet av Region Norrland etapp 2 Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda sammanslagningen av landstingen i Norrbottens, Västerbottens

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE

FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE FRÅN HINDER TILL LÖSNINGAR REGIONAL SAMVERKAN KRING ETABLERING AV NYANLÄNDA INVANDRARE VI HOPPAS KUNNA INSPIRERA OCH VISA PÅ VÄGEN FRAMÅT Lyfta fram lärdomar kring hur samverkansbaserat regionalt utvecklingsarbete

Läs mer

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men

Den innovationsstödjande verksamheten vid universitet och högskolor fungerar överraskande väl Bristerna i innovationsstödsystemet är omfattande men Direktiven: Analys skapa en samlad nationell bild av hur innovationsstödjande åtgärder ser ut vid universitet och högskolor Analys under vilka förutsättningar förvaltar, bevakar och utbyter lärosätena

Läs mer

Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier

Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier REMISS 1 / 2 2007-11-01 Dnr G11 1331/07 Fakultetsnämnderna Universitetsbiblioteket Göteborgs universitets studentkårer Göteborgs universitets forsknings- och utbildningsstrategier Bakgrund Regeringen har

Läs mer

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa internrevisionsplan och budget för

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Vision och strategi Universitetsbiblioteket

Vision och strategi Universitetsbiblioteket Vision och strategi 2015-2020 Universitetsbiblioteket VISION OCH STRATEGI 2015-2020 - UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Inledning Linnéuniversitetet är Sveriges nyaste universitet med rötterna i Småland och med

Läs mer

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING

AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING HÖGSKOLAN I BORÅS STYRDOKUMENT Dnr 313-15 AKADEMIN FÖR BIBLIOTEK, INFORMATION, PEDAGOGIK OCH IT:s ORGANISATIONS- OCH BESLUTSORDNING Styrelsen för Högskolan i Borås har i styrelsens organisations- och beslutsordning

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Kompetenskontraktet. Statusrapport

Kompetenskontraktet. Statusrapport Mittuniversitetet Implementering av utbildningsstrategin Kristina Rådberg, samverkansavdelningen 2013-03-26 Kompetenskontraktet Statusrapport Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund 1.1 Problemformulering

Läs mer

Innovation i södra Småland

Innovation i södra Småland Innovation i södra Småland Vad är INNOVATION? Införandet eller genomförandet av en ny eller väsentligt förbättrad vara, tjänst eller process, nya marknadsföringsmetoder, eller nya sätt att organisera affärsverksamhet,

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län

Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Börjesdotter Carina Datum 2016-01-18 Diarienummer KSN-2016-0063 Kommunstyrelsen Samverkansavtal mellan Uppsala kommun och Tryggare Uppsala län Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Samverkansavdelningen

Samverkansavdelningen Samverkansavdelningen Bildades juli 2013 Ur Högskolelagen: I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer