IT-infrastrukturprogram för Älvkarleby kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-infrastrukturprogram för Älvkarleby kommun"

Transkript

1 IT-infrastrukturprogram för Älvkarleby kommun

2 Innehållsförteckning IT-infrastrukturprogram för Älvkarleby kommun Inledning... 2 Bakgrund... 2 Älvkarleby kommuns policy för IT-frågor... 3 Kommunens roller... 4 Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor... 5 Samverkan vid framtagande av IT-infrastrukturprogram... 5 Förutsättningarna inom hela kommunen för och behov av IT-infrastruktur... 6 Allmänt... 6 Befolkning... 6 Näringsliv Offentlig verksamhet Älvkarleby kommun Landstinget Statlig verksamhet Orter där utbyggnad bedöms komma till stånd på kommersiella grunder Orter där utbyggnad inte bedöms komma till stånd på kommersiella grunder... 8 Befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur och utrymme för sådan samt dess tillgänglighet Skanova Vattenfall Banverket Utfors och Song Networks Teracom Master Målet för nätens utformning på lång sikt Målnät som bör etableras inom fem år Principerna för de villkor som skall gälla för nätens utbredning, tidsperioder för nätens utbyggnad samt prisstruktur Hur monopolisering av näten skall undvikas och hur nätkapacitet skall tillhandahållas på skäliga och icke- diskriminerande villkor Hur samverkan med närbelägna kommuner och deltagande i regionalt samarbete skall ske 16 Hur totalförsvarets krav skall beaktas Förverkligande av programmet Konkurrensutsättning Förvaltningsnät Ortsammanbindande nät Områdesnät Prioritering av orter och områden Kartor W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 1 (21)

3 1 Inledning Bakgrund Staten agerar för att utveckla IT-infrastrukturen i landet och uppnå de nationella målen om hur informationstekniken ska användas för samhällsbyggandet. Staten stödjer utbyggnaden av bredband i de delar av Sverige där sådant inte kan tillkomma på helt igenom kommersiella villkor inom en femårsperiod. För att Älvkarleby kommun skall ha möjlighet att söka statligt stöd för bredbandsutbyggnad måste kommunen ha upprättat ett av länsstyrelsen godkänt IT-infrastrukturprogram enligt 2 förordningen (2001:349) om stöd till kommuner för upprättande av IT-infrastrukturprogram. I 2 förordningen (2001:349) finns definierat 8 punkter som måste utvecklas och beskrivas i IT-infrastrukturprogrammet för att kommunens program skall godkännas av länsstyrelsen. En löpande dialog med länsstyrelsen under arbetet med IT-infrastrukturprogrammet är viktig för att undvika tolkningstvister när programmet skall godkännas. IT-infrastrukturprogrammet är en viktig del av upphandlingsunderlaget vid upphandling av tillhandahållandet av IT-infrastruktur enligt 6 förordningen (2001:350) och 6 förordningen (2000:1469). Det är då av högsta vikt att redan i IT-infrastrukturprogrammet ange krav på nätägaren för utvecklingen av den IT-infrastruktur som byggs med allmänna medel. Då nätutbyggnaden föregås av en upphandling av nätoperatör/nätägare är det viktigt att kommunens intentioner för nätets utbredning och är formulerade så att nätoperatören får en klar uppfattning om dessa i detta IT-infrastrukturprogram. I Uppsala län har ett samarbete pågått i flera år, för närvarande i det s.k. C-nätsprojektet, i syfte att underlätta för samhället att få en tillräcklig IT-infrastruktur och verka för öppna lösningar. Samarbetspartners i C-nät är länets kommuner, landstinget och länsstyrelsen. Detta samarbete rapporteras till bland annat LänsLAKO (politisk samverkan mellan landsting och kommuner i C-län). I C-nätsprojektet har ett antal målsättningar uttalats, vilka LänsLAKO ställt sig bakom. W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 2 (21)

4 Älvkarleby kommuns policy för IT frågor Älvkarleby kommun upprättade år 1999 ett dokument Vision Övergripande mål och strategi för IT utvecklingen i Älvkarleby kommun. Några citat: Alla anställda skall behärska och tillämpa den vid varje tillfälle mest relevanta och effektiva informationstekniken (data, telefon, fax, post, videokonferens). Ett effektivt användande av informationstekniken skall bidra till en kostnadseffektivare kommunal verksamhet med förbättrade planerings- och beslutsunderlag. Ett effektivt användande av informationstekniken skall bidra till att kvalitén i kommunens verksamhet höjs genom förbättrad kommunikation, informationsspridning och problemlösning. Kommunmedborgarna skall ha tillgång till aktuell information om kommunens verksamhet som skapar intresse och dialog. Samtliga bibliotek och parti expeditioner i kommunen skall ha tillgång till kommunens alla diarier och kommunens hemsida med bland annat aktuell ekonomisk ställning och övergripande statistiska uppgifter om verksamheten. Kommunen skall kunna erbjuda förtroendevalda i nämnder och styrelser sådan utbildning att de på ett effektivt sätt skall kunna utnyttja den nya informationsteknikens möjligheter. Kommunen som geografiskt område skall ha bra telefonförbindelser med utbyggd AXE och ett väl utbyggt datakabelnät med möjlighet för även mindre företag och organisationer att få tillgång till Internet. Kommunen skall kunna erbjuda näringslivet en samordna service inom områdena IT rådgivning, kommuninformation och näringslivsservice. Denna vision och strategi från 1999 är under omarbetning under år W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 3 (21)

5 Kommunens roller Kommunen har flera olika roller när det gäller utbyggnad av IT - infrastruktur: I översiktsplaneringen beaktar kommunen IT infrastrukturens utbyggnad och integrering med övrig samhällsplanering. Kommunen förfogar över ett nät för eget bruk ett kommunalt förvaltningsnät Kommunen beviljar bygglov till tele- och datakommunikationsanläggningar och master Kommunen dokumenterar och samordnar åtgärder enligt ledningsrättslagen Kommunen samordnar grävning för olika slags ledningar inklusive tele och datakommunikationsledningar Kommunen upplåter egen mark för tele och datakommunikationsanläggningar. Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 4 (21)

6 2 Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor I Älvkarleby kommun är det kommunstyrelsen som ansvarar för den övergripande ITstrategins genomförande, uppföljning och utvärdering. Kommunstyrelsen ansvarar vidare för uppbyggnaden av infrastruktur och för kommungemensamma system och att en säkerhetspolicy formuleras och efterlevs. IT-enheten svarar även för beredningsarbetet för olika delbeslut för ITinfrastrukturprogrammets genomförande. Detta beredningsarbete omfattar precisering och konkretisering av principer fastlagda i IT-infrastrukturprogrammet. Beredningsarbetet leder till t ex delbeslut av kommunstyrelsen inom ramen för processen för det statliga bredbandsstödet. Här ingår också nödvändigt samråd och remissförfarande med berörda parter. Kommunens förvaltningsnät har en Alcatel 4400 som data- och telekommunikationsplattform med Telias tjänster i nätet. I samband med dessa delbeslut kan det övervägas om en revidering av ITinfrastrukturprogrammet skall ske. Kommunen tar i och med framtagandet av IT-infrastrukturprogrammet på sig ett tydligare ansvar för planeringen av IT-infrastrukturutvecklingen i kommunen. Därigenom blir ITinfrastrukturprogrammet en del av kommunens politiska visioner om hur kommunen skall utvecklas. Kommunen samarbetar med kommunala bolagen, Älvkarleby Fjärrvärme och Älvkarlebyhus som har eget behov av infrastruktur som är viktig del i bolagens verksamhet. Samverkan vid framtagande av IT-infrastruktur program IT cheferna för samtliga kommuner i länet har löpande hållits informerade om arbetet med IT infrastrukturprogrammet. Länsstyrelsen har startat ett samarbete mellan länets kommuner när det gäller standardisering av kartmaterial och statistik som används för att presentera behovsbilden och befintlig infrastruktur på ett översiktligt sätt på kartor. Resultatet av detta arbetet kommer att arbetas in i kommande versioner av programmet. Samtliga kommunala förvaltningar och kommunala bolag har kontaktas och har haft möjlighet att bidra med underlag för IT infrastrukturprogrammet. W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 5 (21)

7 3 Förutsättningarna inom hela kommunen för och behov av ITinfrastruktur Allmänt Behovet av IT infrastruktur kommer från människor som nyttjar nätet hemifrån, från sin arbetsplats eller skola. En grundläggande kunskap om var människor bor och verkar är därför ett viktigt underlag för planering och dimensionering av nya nät. Dessa uppgifter hämtas främst från befintlig statistik men även från kommunledning och företag i kommunen. Redovisningen av statistik är till stor del uppbyggd kring begreppet samlad bebyggelse inom Älvkarleby kommun. Detta är Älvkarleby kommuns statistikunderlag som även används vid annan typ av planering. Samlad bebyggelse från 2001 i Älvkarleby kommun presenteras på Karta 1 samt i tabell 1 nedan. Befolkning Tabell 1: Befolkningsstatistik för samlad bebyggelse inom Älvkarleby kommun Antal invånare per 31/12 ( SCB:statistik 2003) Tätort Skutskär Älvkarleby Gårdskär Marma Glesbygd Totalt Orterna är markerade på karta 1 Näringsliv Tabell 2: Större arbetsplatser i Älvkarleby kommun Större arbetsplatser Verksamhet Antal anställda Stora Cell Massatillverkning 550 Älvkarleby kommun Kommunal service 921 Vattenfall Vattenkraft Kraftverk m.m. 35 Hemköp Varuhus 25 Exellan Arbetskläder 40 Vattenfall Utveckling Energiforskning 110 Skutskärs Vårdcentral Sjukvård 35 Postkontor Postservice 30 Skutskärs Hyvleri Trävaror 35 De större privata arbetsställen som finns inom kommunen är markerade på karta 2 W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 6 (21)

8 Offentlig verksamhet Älvkarleby kommun Älvkarleby kommun har närmare 720 anställda fördelade på ca 36 kommunala arbetsställen. Av dem återfinns ca 2 arbetsställen i mindre orter och ca 1 utanför orterna på landsbygden (se karta 3) Kommunens arbetsställen har behov av att förbättra befintlig infrastruktur för förvaltningsnät för administration och undervisning. Förvaltningsnätet kommer att upphandlas/avropas under våren Landstinget Landstingets arbetsplatsställen sysselsätter drygt 40 personer i Älvkarleby kommun. Arbetsplatserna Antal anställda Distriktsmottagning Älvkarleby och Skutskär 4 Distriktstandläkarklinik 13 Vårdcentral. 23 Statlig verksamhet Statliga arbetsställen sysselsätter drygt 170 personer i Älvkarleby kommun. Arbetsplatserna Antal anställda Vattenfall utveckling 100 Älvkarleby kraftverk 30 Posten 20 Fiskeriverket 10 Försäkringskassa 5 Arbetsförmedling 5 W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 7 (21)

9 Orter där utbyggnad bedöms komma till stånd på kommersiella grunder Den del av Älvkarleby kommun som inom en femårsperiod förväntas nås på marknadsmässiga villkor är den ort som har mer än invånare. Endast tätorten Skutskär förväntas få en utbyggnad av infrastrukturen av marknadens aktörer utan offentligt stöd. Övriga tätorter är små och jämnt fördelade över hela kommunens yta. Eftersom Älvkarleby kommun är liten och även har ett litet marknadsunderlag bör kommunen ses som en helhet och inte delas upp i flera olika delar. Kommunens bedömning är att ingen marknadsaktör är villig att investera i en utbyggnad av nät endast utanför Skutskär. En konkurrensutsättning bör därför göras som omfattar hela kommunen inklusive Skutskär. Det är tveksamt om ens tätorten Skutskär kan anses vara intressant för någon marknadsaktör och därmed kan det finnas behov av statligt stöd även för Skutskär. Utbyggnad av Telia ADSL finns i norra Skutskär och radiolänk finns till mindre orter och ombesörjs av InterWave men överföringskapaciteten är ej lillräckliga på lång sikt. Orter där utbyggnad inte bedöms komma till stånd på kommersiella grunder Stora delar av kommunen kommer inte att nås av bredbandsanslutningar på marknadsmässiga villkor eftersom underlaget bedöms vara för litet för att privata aktörer skall satsa på en utbyggnad utan att erhålla ett ekonomisk bidrag. I Älvkarleby kommun finns det tre olika typer av områden varav två är orter med närliggande tät bebyggelse. Det tredje området är glest belägna offentliga arbetsställen och boende utanför samlad bebyggelse dvs. ensamt belägna fastigheter. Grupp 0: Tätorter som bedöms byggas ut av marknadens aktörer utan offentligt stöd. Centrala Skutskär Grupp 1: Tätort med stort antal boende, stort antal arbetande inom en begränsad yta samt offentlig verksamhet av något slag Övriga delar av Skutskär Grupp 2: Orter med medelstort antal boende, medelstort antal arbetande inom en begränsad yta samt offentlig verksamhet av något slag Älvkarleby (Östanån) Marma Gårdskär Älvkarleöbruk (Västanån) Långsand W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 8 (21)

10 4 Befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur och utrymme för sådan samt dess tillgänglighet I Älvkarleby kommun känd IT infrastruktur presenteras på kartorna 4, 5, 6 Den infrastruktur som presenteras nedan är en sammanställning av den information som nätägarna delgivit kommunen. Det finns dock ingen information om var det finns ledig kapacitet som i praktiken är tillgänglig för annan operatör än ägaren. Informationen kan alltså främst användas för att identifiera områden som helt saknar tillgång till infrastruktur med hög kapacitet. Skanova Den infrastruktur som Televerket/Telia byggt upp i hela Sverige disponeras nu av Skanova formellt en bifirma 1 till Telia AB. I kommunen finns Skanovas telenät baserat på koppartråd från slutkund till närmaste telestation. Detta kopparnät är en viktig resurs för att ge tjänster till användare i glesare delar av kommunen såväl på landsbygden som i villaområden i tätorter. För att nyttja kopparnätet för att ansluta en användare krävs elektronisk utrustning dels hos användaren och dels i anslutning till den telestation som användaren är ansluten till. Detta gör att telestationerna i kommunen är en viktig strategisk resurs. Skanova har tillhandhållit information om var dessa stationer är belägna för att underlätta planeringen av IT infrastrukturen. Av säkerhetsskäl publiceras denna information inte i detta program. Skanova disponerar även en fiberstruktur som finns översiktligt presenterad på karta 4. Observera att det krävs en utgreningspunkt (nodpunkt) för att det skall vara tekniskt möjligt att ansluta en användare till ett fibernät. Ett sätt att göra tjänster tillgängliga för användare via befintligt koppartrådsnät är tekniken ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line. Skanova installerar ADSL i telestationer med stort kundunderlag utan att få något marknadsbidrag och i mindre stationer med bidrag t ex från Telia och/eller en kommun. Vattenfall Vattenfall har inom kommunen ett fibernät i vissa delar av kommunen (se karta 5). Dessutom är det tekniskt möjligt att installera fiber i en del av Vattenfalls kraftledningsnät. Banverket Banverket har ett fibernät förlagd längs järnvägen i Älvkarleby kommun (se karta 6A). Med jämna mellanrum finns s.k. teknikbodar där det är tekniskt möjligt för olika operatörer att erhålla en anslutning till Banverkets fibernät. F n erbjuder Banverket ej s k svart fiberanslutning utan endast anslutningar av typ bandbredd. Banverket har under de senast åren byggt ett nytt tågradiosystem och för detta byggt master med teknikbodar och fiberanslutning med ca 2 mils mellanrum utmed järnvägarna. 1 Skanova är en del av moderbolaget Telia AB W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 9 (21)

11 Utfors och Song Networks Utfors och Song Networks har förlagt egen infrastruktur längs väg 76 i Älvkarleby kommun. Se karta 7 Teracom Teracom AB har ett nät utbyggt med radiolänkar inom Landstingets arbetsplatsställen i Älvkarleby kommun. Master De master som finns i Älvkarleby kommun utgör en tänkbar resurs vid utbyggnad av bredbandsnät dels som bärare av sändare för radiobaserade nät och dels eftersom en del av masterna är anslutna till fibernät. De master som utgör ett flyghinder finns kartlagda och presenteras på karta 6. W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 10 (21)

12 5 Målet för nätens utformning på lång sikt Näten som etableras skall vara utformade som moderna IP nät med noder/knutpunkter och sammanbindande kommunikationslänkar. Till noderna/knutpunkterna ansluts områdesnät till vilka kunder ansluts via fastighetsnät. Noder/knutpunkter med många anslutna kunder skall anslutas med flera skilda framföringsvägar för att nå redundans i näten. Näten utformas för att på sikt kunna täcka hela kommunens yta. Inledningsvis är det av stor vikt att befintligt kopparnät som når alla hushåll och företag kan nyttjas på ett öppet och neutralt sätt för att nå slutanvändare och därmed öppna marknaden för nya tjänster. Speciellt i glesa delar av kommunen är nyttjandet av kopparnätet det enda ekonomiskt rimliga alternativet under lång tid framåt. Detta gör att tillgången till koppartrådsnätet måste säkerställas för operatörerna på icke diskriminerande villkor. Dessutom måste kapacitet, främst baserad på optisk fiber, finnas fram till telestationer/teknikytor/teknikbodar där fibernäten möter kopparnäten. Skanovas telestationer i kommunen är därmed strategiskt viktiga punkter i näten. Kommunen förutsätter att telestationerna utvecklas till neutrala knutpunkter där flera operatörer kan samverka och utnyttja anslutna nät på lika villkor. På lång sikt kommer tjänsterna att kräva kapaciteter som idag inte kan levereras över kopparnätet. Även om tekniken för dataöverföring på kopparnätet utvecklas snabbt kommer det inte att räcka för till överföring av multipla kanaler med rörliga bilder eller tidskritiska överföringar av stora filer. Det är därför strategiskt viktigt att påbörja en utbyggnad av fibernät till slutanvändare i tätare delar av kommunen samtidigt som kopparnätet utnyttjas i de glesare delarna. Det bör särskilt noteras att i detta sammanhang kan ett villaområde i en tätort betraktas som ett glest område. Radioteknik är en idag etablerad teknik som även kan nyttjas för att skapa spridningsnät i områden där det är oekonomiskt att förlägga nya fasta nät. Näten består av dels områdesnät och dels ortssammanbindande nät. Denna uppdelning avspeglar både ett faktiskt sätt att bygga näten och de statliga förordningarna för bredbandsstöd. Det är olika stöd som utgår för de olika typerna av nät och därmed är det viktigt att hänsyn tas till detta vid planering och byggnation av nät. W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 11 (21)

13 Tabell 3 presenterar hur stor privat och kommunal insats som krävs för att erhålla maximalt statligt stöd för att nyanlägga nät inom Älvkarleby kommun. Tabell 3: Statligt stöd till Älvkarleby kommun Områdesnät Ortssammanbindande nät Totalt Maxbelopp Procent Maxbelopp Procent Staten % % Kommunen % % Privat aktör % % Total investering Kalkylen ovan är gjord utgående från att en privat aktör anlägger nät och erhåller ett offentligt stöd till investeringen. Kostnaden för att skapa nya teknikytor i anslutning till alla telestationer och utrusta dessa med stöd för DSL teknik för att nyttja kopparnätet till slutkund uppskattas till 1,9 MSEK för att nå alla boende i Älvkarleby kommun. Detta är beräknat utgående från alla att 5 telestationer i Älvkarleby kommun förses med DSL teknik och fiber till telestationen. W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 12 (21)

14 6 Målnät som bör etableras inom fem år Det önskvärda målet är att näten skall nå alla telestationer i hela kommunen. På fem års sikt är bedömningen att målnätet skall utformas enligt illustrationen i Figur 1 nedan. Målnätet för Älvkarleby kommun är även en del i ett nät som täcker hela länet och visar på möjligheterna att nå redundans genom att samverka med andra kommuner och län. Ä l v k a r l e b y Illustration av målnät för Uppsala län T i e r p Ö s t h a m m a r Grupp 5 Grupp 4 Grupp 3 Grupp 2 Grupp 1 Grupp 0 E n k ö p i n g U p p s a l a H å b o W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 13 (21)

15 7 Principerna för de villkor som skall gälla för nätens utbredning, tidsperioder för nätens utbyggnad samt prisstruktur Kriterier som kommunen anser vara viktiga vid utbyggnad av nät: nätutbyggnad skall ske efter behov. samarbete mellan nätägare. att nå strategiska punkter vid nätutbyggnad till exempel telestationer, master och höga byggnader för etablering av radiolänkskommunikation. att beakta strategiska fastigheter, företag, företagskoncentrationer och offentlig verksamhet samarbete med lokala intressenter till exempel villaföreningar, byalag, företagarorganisationer och fastighetsägare. W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 14 (21)

16 8 Hur monopolisering av näten skall kunna undvikas och hur nätkapacitet skall tillhandahållas på skäliga och icke- diskriminerande villkor Det är av stor betydelse att näten realiseras på ett öppet och neutralt sätt och undvika att nya monopol bildas. Neutralt och öppet nät Ett neutralt och öppet nät karakteriseras av: Nätägaren har inga egna innehållstjänster. Nätet bör erbjuda ett varierat utbud av såväl stora som små leverantörer av innehållstjänster och Internetaccess. Kunderna skall fritt kunna välja såväl ISP som leverantör av innehållstjänster. Kunden skall kunna ha: flera parallella abonnemang val av leverantör per session Alla tjänsteleverantörer skall beredas tillgång till nätet på lika villkor Vid realiseringen av nät med statligt och kommunalt stöd i Älvkarleby kommun skall nätägaren i avtal acceptera denna syn på öppenhet och neutralitet. Nätägaren kan dock ingå i en koncern där andra bolag/affärsområden producerar innehållstjänster. Finns särskilda skäl kan tidsbegränsade avsteg accepteras. W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 15 (21)

17 9 Hur samverkan med närbelägna kommuner och deltagande i regionalt samarbete skall ske Målet med samverkan är att stämma av infrastrukturens utbredning och funktion samt att säkerställa att näten kommer att ingå som en del i en regional/nationell struktur. Näten skall byggas upp på ett sätt som stimulerar både lokala, nationella och internationella tjänsteleverantörer att erbjuda tjänster i hela länet. I Uppsala län har två samverkansgrupper verkat under de senaste åren: C-nät 2000 för samverkan mellan kommuner och landsting i Uppsala län och länsstyrelsen CU gruppen för samverkan mellan Uppsala och Västmanlandslän Samarbete har även etablerats med Stockholms och Gävleborgs län. Genom länsstyrelsen sker ett samråd med övriga län i Mellansverige inom ramen för Bredband Mitt samarbetet. Samtliga länsstyrelser samverkar i ett nationellt samverkansprojekt kring bredbandsfrågor där projektledning ligger på länsstyrelsen i Uppsala län. Genom samarbetet inom länet har en gemensam syn på den regionala nätstrukturen etablerats. Detta innebär att strukturen byggs upp utgående från knutpunkter/huvudnoder i kommunhuvudorterna med möjlighet till regionalt trafikutbyte i Uppsala. Det skapas en neutral mötesplats skapas i Uppsala där operatörer kan byta trafik med varandra och därmed minska behovet att trafikväxling i Stockholm. Därmed kan även tjänsteleverantörer från en regional punkt nå hela länet. C-nät 2000 projektet har under ett antal år samtalat med operatörer och nätägare kring trafikutbyte och angränsande frågor. Inom ramen för denna samverkan har en nätplan på länsnivå även börjat utvecklas. Speciellt beaktas bra förbindelser mellan huvudknutpunkterna, lokala förbindelser över kommungränser samt förbindelser för att uppnå god redundans. Det krävs särskilda åtgärder i de glesare delarna av länet för att uppnå detta. W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 16 (21)

18 10 Hur totalförsvarets krav skall beaktas Den nya näten som byggs är en del av en nationell infrastruktur och måste uppfylla mycket högt ställda säkerhetskrav såväl för avseende fysisk utformning som för skydd mot intrång och sabotage. PTS, Post och Telestyrelsen, har det övergripande nationella ansvaret för säkerheten i telenäten och ställer krav på nätoperatörerna enligt telelagen. Ett arbete pågår med ett nytt nationellt regelverk för att säkerställa säkerheten i telenäten och i detta sammanhang kommer nya lagar, riktlinjer och nya centrala organisationer som kommer att ställa nya krav på kommunen. I samband med att kommunen upphandlar nya nät kommer relevanta krav att ställas på leveranstörna av de nya nät som byggs. Det är även av mycket stor vikt att uppnå driftssäkerhet genom att den nätstruktur som bygga är så redundant som möjligt samt att ha en trygg elförsörjning. Ett kvalitetskrav när det gäller säkerheten är att näten är tillgängliga 24 timmar per dygn under hela året. Näten blir beroende av att personal för drift och underhåll finns tillgänglig även i händelse av kris och krig. Kommunen kommer att verka för att nyckelpersoner, såväl hos operatörer som inom kommunen, krigsplaceras i driftsorganisationen för näten. I samband med upphandlingar av nättjänster skall leverantörerna redogöra för personalförsörjningen vid kris och krigssituationer. Enheter inom totalförsvaret som skall anslutas till näten förtecknas på särskild lista som av säkerhetsskäl ej publiceras i detta program. W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 17 (21)

19 11 Förverkligande av programmet Konkurrensutsättning Upphandlingen som genomfördes under år 2002 ställde krav på öppenhet och neutralitet i enlighet med de krav som gäller för att erhålla statligt stöd. I ett första steg ville kommunen komma i kontakt med leverantörer som är intresserade av att medverka i ett projekt för publikt kommunät och inkomma med en intresseanmälan. Utifrån inkomna intresseanmälan träffade kommunen 5 stycken leverantörer för vidare diskussioner och lämnade ytterligare information om projektet med ett detaljerat förfrågningsunderlag. En leverantör valdes ut att förhandla vidare med som uppfyllde kraven på bästa sätt. Förvaltningsnät Avropa tjänster från STAKO avtal med det publika kommunnätet som underleverantör. Ortssammanbindande nät I kommunens IT infrastrukturpolicy anges en grov tidsplan för att etablera nät till olika orter i kommunen. I dessa orter etableras en operatörsneutral teknikyta/teknikbod vanligtvis i anslutning till ett kommunalt arbetsställe som gör det möjligt för flera tjänsteleverantörer att erbjuda tjänster över ett nyanlagt fibernät eller radionät inom respektive ort. Omfattningen av fibernätet anpassas till de lokala förutsättningarna och kan inledningsvis vara liten. Det är dock av strategisk vikt att påbörja en utbyggnad av fibernät med hög kapacitet. Det är även strategiskt viktigt att på sikt även få tillgång till kopparnätet varför fiber till telestationerna bör ingå i planeringen för kommande etapper i utbyggnaden av nätet. Kommunen skall på ett lämpligt sätt knyta samman grannkommunerna i Gävleborgs län och Uppsala län. Områdesnät Områdesnäten utgår från den operatörsneutrala punkten utgörs av tre huvudkomponenter: Ett fibernät som ansluter kapacitetskvävande användare Anslutning av slutkunder via xdsl teknik eller via radio (såväl tillståndspliktiga som icke tillståndspliktiga tekniker kan användas) Förbindelse till närliggande mindre orter Delar av områdesnäten kan ingå som komponenter i en ortssammanbindande förbindelse. W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 18 (21)

20 Prioritering av orter och områden Ortssammanbindande nät baserat på fiber, kapacitet eller radiolänk etableras från Skutskär till följande orter: Ort -Älvkarleby (Östanån) -Marma -Gårdskär -Långsand -Älvkareöbruk (Västanån) -Gävle Uppsala Stockholm (Norrtälje) I dessa orter etableras en neutral knutpunkt/nod i anslutning till kommunala arbetsställen eller Älvkarlebyhus fastigheter. Områdesnät etableras enligt följande: Område Skutskär: Fiber till orter i närområdet: - Fiber inom följande orter: Skutskär Kopparaccess (xdsl) i följande orter: Skutskär Radioaccess i följande orter: Skutskär Älvkarleby: Fiber till orter i närområdet: - Fiber inom orten: Älvkarleby Kopparaccess (xdsl) i följande orter: Älvkarleby Radioaccess i följande orter: Älvkarleöbruk Västanån W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 19 (21)

21 Marma: Fiber till orter i närområdet: - Fiber inom orten: Marma Kopparaccess (xdsl) i följande orter: Marma Radioaccess i följande orter: Marma Gårdskär: Fiber till orter i närområdet: Fiber inom orten: Gårdskär Kopparaccess (xdsl) i följande orter: Gårdskär Radioaccess i följande orter: Gårdskär Långsand: Fiber till orter i närområdet: - Fiber inom orten: - Kopparaccess (xdsl) i följande orter: - Radioaccess i följande orter: Långsand W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 20 (21)

22 11 Kartor Karta 1: Befolkning Karta 2: Större arbetsplatser Karta 3: Kommunala arbetsplatser Karta 4: Skanova optokablar och accessnoder Karta 5: Vattenfalls fibernät i Uppsala län Karta 6: Master Karta 6 A: Banverkets fiber Karta 7: Utfors, Song Networks och Vattenfall optoförbindelser W:\WP\DOKUMENT\Bredband\ITinfrastrukturprorgram.doc Sidan 21 (21)

23

24

25

26 Ä l v k a r l e b y ÄLVKARLEBY MARMA GÅRDSKÄR Optokablar och accessnoder SKUTSKÄR Försäljning Infrastrutur

27 Skutskär Karta 11: Vattenfalls fibernät i Uppsala län Älvkarleby Kalholmsbruk Skärplinge Tierp Forsmark Österbybruk Norrskedika Gimo Östhammar Harg Hallstavik Storvreta Uppsala Norrtälje Knivsta Enköping Märsta Bålsta En karta från Vattenfall Service - Skog&Mark MT Överby

28

29

30 Skutskär Optoförbindelser Arrowhead Älvkarleby Kalholmsbruk Skärplinge Tierp Forsmark Österbybruk Norrskedika Gimo Östhammar Harg Hallstavik Storvreta Uppsala Norrtälje Knivsta Enköping Märsta Bålsta En karta från Vattenfall Service - Skog&Mark MT Överby

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Peter Dahlström Statens IT-infrastruktursatsning Nationellt IT-infrastrukturprogram Nationellt stomnät 2.500 Mkr Svenska Kraftnät

Läs mer

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll Styrdokument Dokumenttyp: Program Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2002-06-10 58 Ansvarig: IT-chef Revideras: Följas upp: IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Peter Dahlström, projektledare Länssamverkan Bredband Samverkan mellan länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten Jan-Erik Lundberg Verkställande ledamot i AC-Nets styrelse Lars-Erik Christoffersson Projektledare för AC-Net 350 km Västerbotten Invånare: 256 000 Areal:

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Remissvar avseende förslag om IT-stomnät till vissa kommuner SOU 2002:55

Remissvar avseende förslag om IT-stomnät till vissa kommuner SOU 2002:55 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm N2002/5983/ITFoU 2002-08-20 Remissvar avseende förslag om IT-stomnät till vissa kommuner SOU 2002:55 Utredningen har haft uppdraget att granska möjligheter att utnyttja

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Björn Björk IT strateg/projektledare

Björn Björk IT strateg/projektledare www.lf.svekom.se/it Björn Björk, IT-enheten nr 1 Björn Björk IT strateg/projektledare Svenska kommunförbundet / Landstingsförbundet tel: 08-452 74 25 mobil: 0703-25 51 25 epost: bjorn.bjork@svekom.se Projekt

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40)

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Datum Beteckning 2008-06-13 Dnr 08-1-30 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Näringsdepartementet har remitterat betänkandet Bredband 2013 Bredband

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber ETT HELHETSKONCEPT Experten på fiber 1 1. Vad är fiber? 2. Vilka är Fibergruppen? 3. Vad gör Fibergruppen? 4. Kalkyl 5. Fiber till Gärdala 6. Vad ska byalaget hjälpa till med? 7. Referenser 8. Information

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

Program för bredband i Höörs kommun

Program för bredband i Höörs kommun 1 (7) SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTOR Program för bredband i Höörs kommun 2014-05-07 2 (7) Bakgrund Medborgares, företags och organisationers möjligheter att få tillgång till framtidssäkert bredband är viktiga

Läs mer

10 frågor och svar om. bredband

10 frågor och svar om. bredband 10 frågor och svar om bredband Bredband var för några år sedan ett i det närmaste okänt begrepp för de flesta av oss. I dag tävlar företagen om att erbjuda de snabbaste bredbandsuppkopplingarna till hushåll

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Vad vet vi om nutiden?

Vad vet vi om nutiden? Vad vet vi om nutiden? Niklas Zandelin 4tune Fakta i målet IT-politiken Informationssamhälle för alla Statens bredbandssatsningar 250 milj i senaste regeringsförklaringen EU direktiv Kommunala infrastrukturplaner

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Lösningar och paketeringar för byalag

Lösningar och paketeringar för byalag Lösningar och paketeringar för byalag Hur ska stadsnäten vara fortsatt framgångsrika i samarbetet med byalagen? Patrik Sandgren SSNFs årskonferens, Karlstad 2013 03 21 Vad är Bredbandsforum? Ett sätt att

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bredbandsstrategi Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176 STnÖMSTA[)S KOMMUN ~ tele Kommunledningsförvaltningen Kommunchef N iels Bredberg Niels.bredberg@stromstad.se

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband

Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Morgondagens samhälle behöver snabbt och säkert bredband Vad kan kommunen göra? Post- och telestyrelsen Varför är bredband viktigt för kommunen? Bredband behövs för företagande, arbete, utbildning och

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt Norra Råda 2015-02-04 Hagfors kommuns fiberprojekt 1 Hagfors kommun kontakt Göran Eriksson, handläggare 0563-186 38, 070-190 47 92 goran.eriksson@hagfors.se Johnny Lövgren, administrativ chef 0563-185

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal

Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Nästa steg i Gotlands Fibersatsning: Ett redundant och robust nät med en samhällskanal Bakgrund Gotland antog sin andra bredbandsstrategi 2010. Målet var att med hjälp av socken-modellen anlägga ett fibernät

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-09-30 l SALA KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL LEDN l NGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-09-30 13 (36) 177 Dnr 2014/987 INLEDNING i Sala kommun redogör för kommunstyrelsens strategi och handlingsplan för bredbandsfrågor.

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer