STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige , 176

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176"

Transkript

1 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bredbandsstrategi Antaget av Kommunfullmäktige , 176

2 STnÖMSTA[)S KOMMUN ~ tele Kommunledningsförvaltningen Kommunchef N iels Bredberg Tjänsteskrivelse Strategi för utbyggnad av Stadsnät l (9) Dnr: K~ Jc20 I 1J -6 ;) C) ) I / Strategi för utbyggnad av Stadsnät för höghastighetsnät via fiber för Strömstads kommun. Förslag till beslut A. KS beslutar föreslå KF fastställa Strategi för utbyggnad av Stadsnät för höghastighetsnät via fiber för Strömstads kommun. Innehållsförteckning 1 Inledning 2 Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Strömstads kommun 3 Mål 4 Syfte 5 Bakgrund 5.1 Avtal med TeliaSonera 5.2 Vita och gråa fläckar 5.3 Mobilt bredband 5.4 Kopparnätet 6 Övergripande handlingsplan 7 Delaktighet/medverkan 8 Nät 8.1 Stamnät 8.2 Områdesnät 8.3 Förvaltningsnät 8.4 Teknisk plattform 9 Projektets genomförande 9.1 Genomförande 10 Definitioner av ord och begrepp Bilaga Andra styrdokument vilka berör utveckling av höghastighetsnät i kommunerna Enligt uppdrag Niels Bredberg Kommunchef Strömstads kommun Kommunledningsförvaltningen Ekonomiavdelningen STRÖMSTAD (växel) (fax) Besöksadress: N Bergsg 23 Org nr: Bankgiro:

3 1 Inledning Strömstadsbyggen har påtalat behovet av aktiv utbyggnad av fibernät för höghastighetsleveranser av digitala tjänster för bolagets hyresgäster. Som fastighetsägare till allmännyttigt kommunalt bostadsbolag är det av högsta vikt att kunna erbjuda öppna nätanslutningar till bostadsbolagets hyresgäster och att kommunen inte medverkar till konkultensbegränsande verksamhet. Vidare finns uppdrag att skapa förutsättningar i kommunerna för utbyggnad av höghastighetsnät där tjänster skall kunna levereras i ett sk "öppet nät". KSAU gav KC i uppdrag att med "Strömstadsbyggen som plog" arbeta fram en strategi för Strömstads kommun för genomförande av utbyggnad av Stadsnät för höghastighetsleveranser av digitala tjänster. 2 Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Strömstads lmmmun Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle är stor. Det är en förutsättning för att kunna nå politiska mål inom flera samhällsområden såsom entreprenörskap, miljö, utbildning, vård, omsorg och förvaltning. Hela världens telekomindustri är överens om att optisk fiberkabel är framtidens infrastruktur. Det finns ingen annan teknik som är både framtidssäker och har mycket hög kapacitet. Den digitala infrastrukturen är en avgörande förutsättning för tillväxt och ökad användning av IT i hela samhället stärker konkurrenskraften. Användare av IT, marknadens aktörer och den offentliga selctorn har alla ett ansvar för den fortsatta utvecldingen på bredbandsområdet. Utvecklingen ska vara marknadsdriven. Kommunens roll skall vara att tillförsäkra boende, kommunal verksamhet och näringsliv goda förutsättningar för kommunikation via fiber. Detta skall ske genom utbyggnad av fibernät, Stadsnät, som en del av kommunens infrastruktur. Genom nya PBL 2011 blir kommunen skyldig att beakta behoven av utbyggnad av bredband. Det ger vid handen att vmje kommun inom ramen för översikts- och detaljplanarbetet måste upprätta någon form av bredbandsstrategi/-program som pekar ut vad det är kommunen vill ska ske beträffande bredbandsutbyggnaden. Vidare att kommunen väljer en strategi som innebär att man agerar inom ramen för gällande konkurrensregler och dessutom främjar utbyggnaden av öppna nät, eller öppen infrastruktur. Regeringens mål är att alla hushåll och företag i Sverige ska ha tillgång till minst 100 Mbit i bredbandshastighet år Vidare hänvisas till skrivelse avseende gemensamma "Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet" genom Sveriges kommuner och Landsting, Post- och Telestyrelsen och KonkulTensverket. (Se bilaga 1) 2

4 3 Mål Målet är att kommuninnevånare, företag och verksamheter i Strömstads kommun ska ha möjlighet att ansluta sig till höghastighetsnät med en kapacitet av minst 100 Mb/s. Nätet ska vara ett öppet nät. Det ska finnas ett brett utbud av konkurrensutsatta bredbandstjänster. Strömstads kommun skall etablera passiv infrastruktur, kanalisation och SValt fiber, och upplåta denna infrastruktur till marknadens aktörer på skäliga och icke diskriminerande villkor så att de, i sin tur, kan erbjuda medborgare och företag sina e-tjänster i konkurrens med varandra. 4 Syfte Syftet med Bredbandsstrategin är att Strömstads kommun som organisation, vill tydliggöra hur målet ska nås. Med strategin avser Strömstads kommun klargöra ansvarsfördelningen mellan kommunen och andra intressenter. Kommunen blir spindeln i nätet när det gäller att planmässigt hålla ihop alla de initiativ som ( görs kring fiberutbyggnad, de privata operatörerna, kommunens stadsnät, de kommunala bolagen samt de "byalags/samfållighetsinitiativ" som eventuellt uppstår i kommunen. Det kommer med stor samlolikhet (liksom i de flesta kommuner) uppstå behov av att kommunen även initierar utbyggnad i områden som andra aktörer inte bryr sig om, de vita fläckarna. Bredband för Strömstads kommun handlar inte enbalt om ett fysiskt nät, utan även om att det berörda nätet ska tillhandhålla tjänster som är till nytta för brukaren av nätet. 5 Bal{grund Hur länge nuvarande system med kopparnät som informationsförmedlare kommer att finnas kvar, kan ingen direkt svara på. Dock är kapaciteten i befintligt kopparnät otillfredsställande, varför andra moderna lösningar tar över, därav behovet av utbyggnad av höghastighetsnät. Mobilt bredband har dålig täckning inom flera geografiska områden. Snabba digitala motorvägar kolmner att vara lika självklart som leveranser avel och vatten. 5.1 Avtal med TeliaSonera Idag har Strömstads kommun ett avtal med TeliaSonera om utbyggnad av bredband i hela kommunen. Avtalet gäller till och med 30 juni Tekniken som används heter ADSL och använder kopparnätet. Avtalet upprättades i samband med att staten initierade ett uppdrag till kommunerna att med bland annat statligt stöd bygga "bredband till alla" där marknadskrafterna inte var intresserade av att etablera något bredband. 3

5 Strömstads kommun tillsammans med Tanum, Sotenäs, Lysekil och Munkedals kommun genomförde en gemensam upphandling som resulterade i ett avtal med TeliaSonera som omfattar ortssammanbindande nät, lokala nät och Bohusringen (till och från Strömstad). I kommunen finns idag 19 växelstationer där samtliga är utrustade för bredband, dock av skiftande kapacitet. Det finns tre olika typer av anslutningar till växelstationerna: Fiberanslutning - bandbredd upp till 24 Mbit/sek. Radiolänk - bandbredd upp till 8 Mbit/sek. Avancerade tjänster såsom lp-tv fungerar ej. Koppartråd - bandbredden begränsad till 0,250 Mbit/s samt begränsat antal abonnenter (så kallade gråa och vita fläckar) Det finns inget konkurrerande bredbandsnät till TeliaSoneras i kommunen och det innebär att det inte finns någon priskonkurrens. Det är enbmt växelstationerna i Strömstad, Skee, Överby och Blomsholm som är fiberanslutna. Det är också begränsat antal fastigheter i Strömstads centralolt som har en fiberanslutning. Behovet av bättre bredbandskapacitet är stort. 5.2 Vita och gråa fläckar Inom Strömstads kommun films det så kallade vita och grå fläckar, vilka staten betecknar områden där det finns begränsad tillgång till bredband och där växelstationerna är anslutna med kopparkabel. Dessa områden finns först och främst i Hogdal, Lommeiand, Hälle, Jörlov och Björke. 5.3 Mobilt bredband På grund av kommunens topografi med mycket berg och vatten, finns det stora brister i täckningen i de befintliga mobila bredbandsnäten. Antalet abonnenter och avstånd till mast begränsar också bredbandshastigheten avsevält. Avancerade tjänster såsom lp-tv fungerar inte på mobilt bredband. 5.4 Kopparnätet TeliaSonera kommer successivt att avveckla sitt kopparnät för att istället ersätta med "fast mobilt nät" och det innebär att nuvarande teknik för bredband ADSL kommer att försvinna. 6 Övergripande handlingsplan Höghastighetsnätet kan endast komma till stånd genom ett engagemang från samtliga berörda pmter. Det kommer att krävas medverkan från hushållen, företagen och kommunen både i det praktiska utförandearbetet och i finansieringen. Strömstad s kommun anser att ett höghastighetsnät på landsbygden endast kan uppnås genom ett fibernät. 4

6 Kommunen bör behålla ägandet av det passiva nätet för att för framtiden motverka att det köps upp och monopoliseras av någon marknads aktör. Kapaciteten avseende fiber skall dimensioneras så att det finns möjlighet för flera olika aktörer att använda nätets kapacitet. 7 Delaktighet/medverkan Strömstads kon1lllun arbetar för att säkerställa byggnation av stamnät för Strömstads kommuns höghastighetsnät. Utbyggnad av stadsnät i Strömstads kolllinun innebär att kapital investeras genom befintligt bolag, genom nybildat dotterbolag till Strömstadsbyggen AB. Förutom den kommunala insatsen i stamnätet förutsätts att ekonomiska föreningar i glesbygd med de s. le. Ollli'ådesnäten själva står för sina egna omkostnader. Det omfattar också hantering hing samordning, projektledning och övrig verksamhet såsom marknadsföring, avtal etc. Stadsnätet i form av stamnät och områdesnät ska vara öppna nät. Kommunen avser att hantera stamnätet som ett öppet nät och ställer motsvarande krav på anslutande nät och operatörer/ tjänsteleverantörer. Detta betyder i praktiken att områdesnät som kommer att ansluta sig till stamnätet måste vara öppna nät per definition. 8 Nät 8.1 Stamnät Kommunens bredbandstrategi bygger på att stmlli1ätet byggs genom det kommunala bostadsbolaget. Syftet med att konmmnen direkt eller indirekt utvecklar och förvaltar stadsnätet är att säkerställa fibernätets framtid. Strömstadsbyggen AB genom dotterbolaget AB Strömnet tar huvudansvaret för finansiering, byggnation och drift. Detta innebär att Strömstad s kommun genom Stadsnätbolaget färdigställer stadsnätet och därefter skall samtliga aktier i stadsnätsbolaget överlåtas till Strömstads kommun enligt principen om självkostnad. 8.2 Områdesnät Områdesnät förutsätts finansieras, byggas och driftas av ekonomiska föreningar för respektive område. Där kommunen bedriver egen verksamhet med behov av höghastighetsnät finns ett givet incitament för medlemskap i den ekonomiska förening, som ansvarar för det aktuella Ollli ådesnätet. 8.3 Förvaltningsnät Strömstad s kommun använder ett fiberbaserat nät i tätolien för organisationens behov av teleoch datakommunikation även kallat förvaltningsnät. Detta förvaltningsnät kan komma att bli en del i höghastighetsnätet där sammanlänkningsbehov finns. IT-infrastruktur, som kommunen har i tätolien, oavsett om det är slang/rör eller fiber, kan komma att spela en roll i höghastighetsnät såväl för landsbygden som för tätorten. 5

7 Kommunens förvaltningsnät ska komplettera stamnätet där så kan ske och sålunda kommer även detta nät att stå under begreppet öppet nät. 8.4 Teknisk plattform Kommunen arbetar för en lösning där redan etablerade tekniska plattformar utnyttjas och där öppet nät är ett av villkoren. Dessa plattformar förväntas innehålla etablerade tjänsteleverantörer samt tillåta möjlighet för fler att ansluta sig. En viktig målsättning för kommunen är att inte behöva etablera en teknisk plattform i egen regi med hav på omfattande investeringar och organisation. 9 Projektets genomförande Byggande av Stadsnät Strömstads kommun skall etablera passiv infrastruktur, kanalisation och svart fiber, och upplåta denna infi:astruktur till marknadens aktörer på skäliga och icke dishiminerande villkor så att de, i sin tur, kan erbjuda medborgare och företag sina e-tjänster i konkurrens med varandra. För genomförande har bildats AB Strömnet, som dotterbolag till AB Strömstadsbyggen. Kommunen skall äga det passiva nätet genom bolaget. Detta innebär att Strömstad s kommun genom Stadsnätbolaget fårdigställer stadsnätet och därefter skall samtliga aktier i stadsnätsbolaget överlåtas till Strömstads kommun enligt principen om självkostnad. I bolagsordning och ägardirektiv fastställs uppdrag, syfte och förutsättningar för genomförande. Skiss över blivande bolagsstruktur Strämstads kommun Strömstads- Strömstads- AB byggen lokaler Strömstads AB AB B ad anstalt I AB Strömstadsgaragen AB Strömnet 6

8 9.1 Genomförande Stadsnätet i form av stamnät och områdesnät ska vara öppna nät. Kommunen avser att hantera stamnätet som ett öppet nät och ställer motsvarande krav på anslutande nät och operatörer/tjänsteleverantörer. Detta betyder i praktiken att områdesnätet som kommer att ansluta sig till stamnätet måste vara öppna nät per definition. Genomförande av Öppet Stadsnät för Strömstads lmmmun böl' ske i följande ordning (avsteg från prioriteringsordning kan göras då förutsättningarna för detta är gynnsamma): Skapa förutsättningar för öppet nät för Strömstadsbyggens hyresgäster Skapa förutsättningar för invånare och företag i Strömstads Centralort att ansluta sig till öppet nät Skapa förutsättningar för landsbygd att genom fiberföreningar ansluta sig till noder kopplade till öppet nät Skapa förutsättningar för verksamheterna i Strömstads kommun att ansluta sig till fibernät. Genomförandet skall ske i den ordning som är ekonomiskt och marknadsmässigt lämpligt. I uppdraget att utveckla och förvalta stadsnätet ingår även andra uppdrag/åtgärder i utbyggnad av bredbandskapacitet i Strömstads kommun. 10 Definitioner av ord och begrepp ADSL, xdsl XDSL Samlingsnamn för kommunikationstekniker som nyttjar befintligt kopparnät. Tekniker inom familjen heter bland annat ADSL, HDSL, SDSL. Bohusringen Redundant fibernät som sammanbinder Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekil med Uddevalla Bredband Syftar ursprungligen på "gott om utrymme" i termer av trådlöst radiospektrum. Syftar idag på snabba digitala förbindelser med minst 2 megabit per sekund i bägge riktningar. Förvaltningsnät Ett nät som ger organisationens medarbetare tillgång till gemensamma system 7

9 och delad information. Nätet är möjligt att nå från olika geografiskt placerade arbetsplatser och medarbetarna kan ta del av samma information samtidigt. Höghastighetsnät Syftar idag på snabba digitala förbindelser med minst 2 megabit per sekund i bägge riktningar. I vår strategi vill vi understryka att vi här menar fibernätet. Områdesnät Områdesnätet är ett nät som sammanbinder fastighetsnät/fastighetsområdesnät i en by/mi med stamnätet. Områdesnät kan bestå av ett flertal olika telmiker t.ex. fiberkablage, kopparkablage, radiolänkar (radiolan). Stamnät Kallas det nät som sammanbinder områdesnät. Stamnät bildar ett grundläggande nät som ofta sammanbinds med andra stamnät som t.ex. nationella/internationella nät. Detta för att göra global kommunikation möjlig som exempelvis Internet. Ortssammanbindande nät Telia Soneras benämning på nätet som sammanbinder växelstationerna. Strategi Strrömstads kommun definierar begreppet strategi att vara "ett långsiktigt (övergripande) tillvägagångssätt som är uppbyggd av aktiviteter för att uppnå målen". Telrnisk plattform I detta sammanhang menas den punkt där telmik gör det möjligt för kommunikationsoperatörer och tjänsteleverantörer att nå ett aktivt nät. Tjänsteleverantör Levererar tjänster i en IT-infrastruktur. Tjänsterna kan t.ex. vara Internetaccess, lp-telefoni eller möjligheten att ta del av olika TV -kanaler via Internet. Öppet nät Ett öppet nät innebär att nätet upplåts till alla på likvärdiga och icke dis!uiminerade villkor Enligt uppdrag Niels Bredberg Kommunchef 8

10 Bilaga Andra styrdolmment villm berör utveclding av höghastighetsnät i lwmmunema Bredbandsstrategi för Sverige, Regeringskansliet Regeringens hems ida Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet. Skrivelse från SKL, PTS och Konkurrensverket. Styrdolmment för Stl ömstads kommun Strategisk plan för Strömstads kommun e-strategi för Strömstads kommun, antagen Inriktning och strategi för Informationsteknologi (IT), antagen IT -infrastrukturprogram Strömstads kommun ( ) 9

11 (

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Strömstads Kommun

Bredbandsutbyggnad i Strömstads Kommun Sida 1 (27) Bredbandsutbyggnad i Strömstads Kommun IT-infrastrukturplan Fastställd av Kommunstyrelsen 2014-06-18, KS/2014-0127 Sida 2 (27) Innehåll INLEDNING 3 1 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING

Läs mer

Uddevalla kommun. Uddevalla kommuns Bredbandsstrategi 2012-2015. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Uddevalla kommuns Bredbandsstrategi 2012-2015. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Uddevalla kommuns Bredbandsstrategi 2012-2015 Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Vision... 3 3 Mål... 3 4 Bakgrund...

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun IT-infrastrukturplan för Lysekils kommun Antagen 2013-04-25 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Befintliga strategier och lagstiftning... 5 2.1 Befintliga strategier... 5 2.1.1

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport

Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport SIG3000, v4.0, 2012-09-24 1 (14) 2012-10-19 Bredband i Sigtuna kommun - Bredbandsrapport Sigtuna kommun har utvecklats tack vare och i symbios med kommunikation. Sigtuna stad uppstod vid vikingars vattenvägar.

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

Bredbandsstrategi Leksands kommun

Bredbandsstrategi Leksands kommun Bredbandsstrategi Leksands kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund/Syfte... 3 2 Allmänt om bredband... 3 3 Övergripande roller, mål och strategier... 4 3.1 Regeringen och bredbandsstrategin...

Läs mer

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Steg Strategi för IT-infrastruktur på landsbygd Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2013 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Befintliga strategier, lagstiftning och

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

16. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2012/135-534

16. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2012/135-534 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 20 (39) 2013-06-10 Ks 16. Bredbandsstrategi för Västerviks kommun Dnr 2012/135-534 Kommunstyrelsens förvaltning har haft uppdraget att ta fram en bredbandsstrategi

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Bredbandsstrategi 2013-04-19

Bredbandsstrategi 2013-04-19 Bredbandsstrategi 2013-04-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Mål... 3 2. Bakgrundsfakta... 3 2.1. Bredbands kapacitet... 4 2.2. Nätägare... 5 3. Stöd för bredbandsutbyggnad...

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samrådshandling 2011-09-26

ÄNGELHOLMS KOMMUN. Samrådshandling 2011-09-26 ÄNGELHOLMS KOMMUN Samrådshandling 2011-09-26 2(20) BREDBANDSSTRATEGI 2011-2020 Innehållsförteckning Sammanfattning 5 Inledning 5 Bakgrund 5 Uppdrag 5 Syfte 5 Organisation 5 Målgrupper 5 Allmänt om bredband

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård

IT-infrastrukturprogram. för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-09-24 IT-infrastrukturprogram för Norrtälje kommuns landsbygd och skärgård 2012-2020 Godkänt av kommunfullmäktige 2012-12-17 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E - POST P LUSGIRO Box 800, 761 28 Norrtälje

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 2013-02-26 KS-2012/848.159 1 (9) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 Förslag

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun

Bredbandsstrategi för Simrishamns kommun 1. Bakgrund Den övergripande målsättningen för kommunen är att bredband ska underlätta tillvaron för invånare och näringsliv, stimulera tillväxten och bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Bredband

Läs mer

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun

Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Ks 2014:312 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för bredbandsutbyggnad i Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer