d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc"

Transkript

1 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan ENKÖPING E-post:

2 2 (40) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning Bakgrund Syfte med programmet Sammanfattning och förslag till projekt IT-policy för Enköpings kommun Kommunens roller Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor Kommunens förutsättningar för IT-infrastruktur Allmänt Grundfakta Behovsbild Befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur Regionala och nationella nät Tillgänglighet till befintlig IT-infrastruktur Principerna för villkor för nätens utbredning Avvakta marknadens agerande Stimulera och initiera utbyggnad Målet för nätens utformning på lång sikt Inledning Nätutbyggnad Nätstruktur Öppen nätstruktur Prissättning mot slutkund Orter, utbyggnad inte bedöms komma till stånd på kommersiella villkor Geografisk utbredning av ortsammanbindande nät Geografisk utbredning av områdesnät i kransorterna Prioritering av utbyggnad (Etapplan) Preliminär tidsplan för utbyggnaden Hummelsta Nykvarn, Fjärdhundra - Bred Hur monopolisering av näten ska kunna undvikas och hur nätkapacitet ska tillhandahållas på skäliga och icke diskriminerande villkor Öppenhet och prissättning principer Kanalisation Anslutning av fastighet Svartfiber Kapacitet IP-kommunikation Tjänster Hur samverkan med närbelägna kommuner och deltagande i regionalt samarbete ska ske Hur totalförsvarets krav ska beaktas Ekonomi Inledning Underlag för beräkningar av investeringar och kostnader Investeringar Intäkter och Kostnader Bilagor... 40

3 3 (40) Enköpings kommuns IT-infrastrukturprogram 1. Inledning Detta dokument beskriver Enköpings kommuns IT-infrastrukturprogram för att skapa utveckling och tillväxt i kommunen inom IT-områden. Kommunens ITinfrastrukturprogram ska ses som ett kompletterande dokument till det övergripande dokument Enköping Vision 2010 En strategi för utveckling och tillväxt som beslutades av Kommunfullmäktige (Se bilaga 1). IT-infrastrukturprogrammet är ett politiskt strategiskt dokument utformat för att ge övergripande riktlinjer för prioritering, utformning och utbyggnad av ITinfrastruktur i kommunen. Kommunen tar i och med framtagandet av IT-infrastrukturprogrammet på sig ett tydligare ansvar för planeringen av IT-infrastrukturutvecklingen i kommunen. IT-infrastrukturprogrammet är en del av kommunens politiska visioner om hur kommunen skall utvecklas. Nätägarna som ska bygga och utveckla IT-infrastrukturen inom kommunen kommer genom IT-infrastrukturprogrammet att ha krav på sig att utbyggnaden följer kommunens policy och harmonierar med kommunens översiktsplanering och detaljplaner Bakgrund Bredbandsutredningen konstaterade i sin första rapport , att samhällsnyttan av en välutbyggd IT-infrastruktur är mycket stor. Syftet med statens stöd till utbyggnaden av IT-infrastruktur är enligt utredningen att stärka: Kompetensförmedlingen, det livslånga lärandet Konkurrenskraften för näringslivet i hela Sverige Tillgänglighet för en effektiv offentlig service i hela landet. ( Ur Den framtida IT-infrastrukturen SOU 2000:111 sid ) Utredningen fastställer vidare att staten ska stödja utbyggnaden av IT-infrastruktur inom preciserade områden (dvs. glesbygd) där sådant inte kan tillkomma på helt igenom kommersiella villkor inom en femårsperiod. En bra IT-infrastruktur skapar förutsättningar för en effektiv datakommunikation (bredband 1 ). Ett väl uppbyggt bredbandsnät är ett viktigt konkurrensmedel för kommunen när det gäller företagande och annan verksamhet. 1 Bredband: Ett nät med hög överföringskapacitet både till och från användaren. Överföringskapaciteten ska medge att multimedietjänster kan överföras med god kapacitet (minst 5 Mb/s i båda riktningarna)

4 4 (40) Data- och telekommunikationernas strategiska betydelse för samhällsutvecklingen förutsätter att infrastrukturen är tillräckligt utbyggd, tillförlitlig och snabb för att möta användarnas både nuvarande och framtida krav. För att marknaden ska erbjuda prisvärda IT-tjänster till näringslivet, medborgare och den offentliga verksamheten krävs tillgång till ett bredbandsnät som når ut till alla grupper i samhället samtidigt som den är öppen för alla tjänsteleverantörer för att trafikeras på lika villkor. 2. Syfte med programmet Genom förordningarna SFS 2000:1469 och SFS 2001:350 ges kommunerna möjlighet att ansöka om statliga bidrag för att planera och initiera utbyggnad och etablering av en infrastruktur för publika kommunnät 2. För att få ta del av det statliga stödet till utbyggnad av IT-infrastruktur ska kommunen upprätta ett IT-infrastrukturprogram i enlighet med förordningen (2001:349). Övriga förordningar som styr stödet till utbyggnaden av ITinfrastrukturen är, SFS 2001:350 - Stöd för anläggande av ortssammanbindande nät och SFS 2000: Stöd för anläggande av lokala telenät (områdesnät). Statens maximalstöd till Enköpings kommun för bredbandsutbyggnaden har fördelats enligt följande: Ortssammanbindande nät 3 Områdesnät kr kr Statens stöd för utbyggnad av det ortssammanbindande nätet ska generellt täcka ca 33 % av kostnaderna. Kommunens insats skall vara minst 5 %. För områdesnätet beräknas statens stöd täcka ca 33 % av kostnaderna. Även här måste kommunens insats vara minst 5 %. I 2 förordningen (2001:349) finns definierat 8 punkter som måste utvecklas och beskrivas i IT-infrastrukturprogrammet för att det ska godkännas av länsstyrelsen. En löpande dialog med länsstyrelsen under arbetet med IT-infrastrukturprogrammet är viktig för att undvika tolkningstvister när programmet skall godkännas. 3. Sammanfattning och förslag till projekt Kommunalt IT-infrastrukturprogram är en förutsättning för att erhålla statligt stöd till utbyggnaden av publika kommunnät. Programmet behandlar till största delen utbyggnaden av kommunnät utanför Enköpings centrala ort. Anledningen till detta är att det statliga stödet omfattar orter och landsbygd med mindre än invånare. 2 Publika kommunnät: Bredband som når alla i kommunen 3 Ortsammanbindande nät: Nät mellan orter, förbinder huvudnoder och områdesnoder med varandra 4 Områdesnät: Nät mellan områdesnod och fastigheter i en ort eller ett geografiskt avgränsat område

5 5 (40) Genomförd nulägeskartläggning visar att de bredbandsnät som finns i Enköping inte uppfyller de krav staten ställer på tillgänglighet och kapacitet. I centrala Enköping, erbjuds idag i olika utsträckning bredbandstjänster till näringsliv, offentlig verksamhet och hushållen. Konkurrensen mellan olika tjänsteleverantörer är begränsad. Möjligheten till bredbandkommunikation utanför centrala orten, d v s i kransorterna och på landsbygden, saknas. Genomförd behovskartläggning visar att det finns ett stort behov för publika kommunnät där företag, offentliga verksamheter, skolor och hushåll kan anslutas den och få tillgång till ett brett och kostnadseffektivt utbud av IT-tjänster inom närmaste tiden. Utbyggnad mot angränsande kommuner är viktigt för att skapa ett regionalt nät. Den lösning som föreslås i programmet följer statens riktlinjer och rekommendationer. Målsättningen är att det fiberoptisktpublika kommunnätet ska förläggas mellan och inom respektive kransort för att knyta ihop kommunen med angränsande kommuner samt för att skapa alternativ och redundans till de nationella nät som ansluter mot kommunen. Antal noder upprättas med strategisk placering. Enligt SCB:s definition finns 7 tätorter och 24 småorter i Enköping. Det publika kommunnätet ska innehålla ett antal områdesnät och ortsammanbindande nät med anslutning till stomnätet. Ortsammanbindande nät ska innehålla avlämningspunkter på utvalda orter i kommunen. Det ska finnas möjlighet till en struktur med hög kapacitet mellan fastighetsnät och en lokal nod i respektive kransort. Målet med det publika kommunnätet är att det på sikt ska utgöra en god plattform för bredbandtjänster. Nätet ska ha möjlighet att nå samtliga användare i kommunen. Tidsplan för utbyggnaden redovisas i detalj i avsnitt Utbyggnaden av nätet beräknas pågå under minst 20 år och utbyggnadstakten kommer att variera beroende på efterfrågan. Målet är att samtliga kransorter skall vara förbundna med fiber och utrustade med någon form av områdesnät senast 31/ IT-policy för Enköpings kommun Enköpings kommuns IT-policy beslutades av Kommunfullmäktige Dokumentet i sin helhet finns i bilaga 2. I sin IT-policy anger kommunen bland annat informationsteknikens betydelse för utvecklingen av service, demokrati och näringsliv. Informationsteknik (IT) ska bidra till att skapa ett tryggare, attraktivare och konkurrenskraftigare Enköping : Genom ökad användning av IT i hela verksamheten kan bättre villkor och service för samtliga medborgare åstadkommas. En väl utbyggd teknisk infrastruktur ger bra förutsättningar för centrala och kostnadseffektiva lösningar av verksamhetsövergripande IT-system. En väl utbyggd informationsförsörjning är en strategisk nyckelfaktor.

6 6 (40) En fortsatt satsning på utbyggnad av publika kommunnät är därför av strategiskt betydelse. (Ur IT-policy sid 1-2) Kommentar: För att uppnå IT-policyns intentioner betonas vikten av utbyggnad av bredband i kommunen. Utbyggnaden av det publika kommunnätet måste komma till stånd så snart som möjligt Kommunens roller Kommunen har flera olika roller när det gäller utbyggnad av IT infrastruktur: Planerar och upphandlar publika kommunnät Förfogar över ett nät för eget bruk ett kommunalt förvaltningsnät Beviljar bygglov till tele- och datakommunikationsanläggningar och master Dokumenterar och samordnar åtgärder enligt ledningsrättslagen Samordnar grävning för olika slags ledningar inklusive tele och datakommunikationsledningar Upplåter egen mark för tele och datakommunikationsanläggningar I översiktsplaneringen beaktar kommunen IT infrastrukturens utbyggnad och integrering med övrig samhällsplanering. 5. Kommunens organisation för IT-infrastrukturfrågor Kommunfullmäktige beslutar om mål, vision, IT-policy och resursramar för hela den kommunala verksamheten. Kommunstyrelsen ansvarar för IT-frågor av kommun- och verksamhetsövergripande karaktär. I det ingår att besluta om kommunens IT-strategi samt tillhörande regler och riktlinjer för IT-verksamhetens genomförande, ex ITsäkerhet, systemförvaltning och riktlinjer för IT-projekts genomförande. Vidare beslutar kommunstyrelsen om kommunens årliga IT-handlingsplan. IT-strategigruppen, som är sammansatt av ett antal tjänstemän, bevakar för kommunstyrelsens räkning IT-området samt initierar förslag till revideringar av ITpolicy, -strategier och åtgärder med syftet att öka användningen av IT och att effektivisera den kommunala verksamheten. IT-strategigruppen har samordnings och beredningsansvar för kommunens årliga IT-handlingsplan. Gruppen har också ansvar för genomförandet av kommunövergripande IT-projekt såsom ITinfrastrukturprogram. Framtagning av IT-infrastrukturprogrammen har genomförts i samordnad form för kommunerna i Uppsala län. En referensgrupp bestående av företrädelsevis ITchefer eller motsvarande från respektive kommun samt representanter från Landstinget och Länsstyrelsen har bildats. Göran Lundström har medverkat i referensgruppen som sakkunnig konsult. IT cheferna för samtliga kommuner i länet har löpande hållits informerade om arbetet med att skriva IT-infrastrukturprogram. Medverkande i arbetsgruppen för Enköpings kommun har varit representanter från Kommunstyrelsekontoret, Miljö & Stadsbyggnad, Teknikförvaltning.

7 7 (40) 6. Kommunens förutsättningar för IT-infrastruktur 6.0. Allmänt Enköpings kommun har ett centralt läge mitt i den expansiva Mälardalen, nära Västerås, Uppsala och Stockholm. Sin roll som huvudort i bygden har Enköping haft alltsedan platsen med sitt idealiska läge vid Mälaren blev hamn- och handelsplats i det forntida Fjärdhundraland. Även om Enköpings betydelse som hamnstad så småningom blev mindre, fortsatte orten ända fram till slutet av 1800-talet att vara en av Sveriges mest besökta marknadsplatser. Det geografiska läget är oförändrat fördelaktigt ännu idag. Kommunen genomkorsas av E18, vägarna 55 och 70. Närhet och goda kommunikationer ger möjligheter: motorväg till Stockholm och Västerås, snabbtåg via Mälarbanan samt tillgång till flygplatser vid Arlanda, Bromma och Västerås. Kommunen har totalt km 2 areal och med sina ca invånare utgör den en av länets mest växande kommun. Örsundsbro, mitt emellan Uppsala och Enköping vid väg 55 har stor befolkningsökning. Även Grillby i söder och Fjärdhundra i norr är attraktiva bostadsorter, liksom Hummelsta vid E18 väster om Enköping. Näringslivet i dagens Enköping domineras av tillverkningsindustri, bl a Sandvik Bahco och ett stort antal små företagare. Bland de stora offentliga arbetsgivarna märks Enköpings Garnison med en modern teleteknisk verksamhet. Lantbruk som är en viktig näringsgren inom kommunen, karakteriseras av stora moderna och rationella enheter främst inriktade på spannmålsproduktion. Kommunen satsar stora resurser på god boendemiljö med bra service. Omfattande satsningar har också gjorts på skolor, barn- och äldreomsorg och fritid Grundfakta Enköpings befolkningsstruktur Enköpings kommunprognos 2002:1 5. Beräknad Ålder w SUMMA Källa: Statistiska centralbyrån SCB

8 8 (40) Befolkningsprognosen för perioden , visar en klar tendens att antalet kommuninvånare kommer att öka årligen med ca 260 personer. Enligt det preliminära utfallet för år 2001 som rapporterats ökade kommuninvånarantalet med 581 personer under året. Det kan också noteras att bruttoinflyttningen uppgår till personer enligt de preliminära uppgifterna från SCB. Sammanställning av information i form av antal invånare, företag, skolor och övrig offentliga verksamheter Ort Antal invånare 6 (0112) Antal Företag 7 Antal Skolor Antal kommunala Verksamhete r Total Centrala ort Ulunda 41 Landsbygg norr om Enköping Landsbygg söder om Enköping Bredsand 86 Kolarvik 92 Hummelsta Bred, Spärrsätra 628 Tillinge 768 Enköpingsnäs, Haga 1045 Fjärdhundra Fjärdhundra omland Siggesta 48 Gästre 59 Ådalen 73 Korsbacken 55 Torstuna 26 Örsundsbro Hjälsta 138 Övriga offentliga verksamheter 6 Källa: Kommuninvånarregister (KIR) 7 Källa: Företagsfakta

9 9 (40) Säva 57 Grillby Grillby omland 776 Lillkyrka Lillkyrka omland 1829 Veckholm 21 Skolsta Skolsta omland 1195 Ekolsund N 78 Ekolsund S 27 Enköpings kommun har 7 tätorter och 24 småorter enligt SCB:s definition. Centrala orten Enköping med sina invånare motsvarar 66 % av kommunens invånarantal. Drygt en tredjedel (33 % ) bor utanför centrala orten. Därav bor totalt invånare (21 %) utanför tätorter. Det gör att kommunen har en mycket utspridd befolkning, fördelad på många orter och med en relativt hög andel som bor på landsbygden. Arbetstillfällena är dock koncentrerade till de större tätorterna. Enligt kommunens beräkning som baserar sig på Folk- och bostadsräkningen (FOB) 1990 och schablonen 2,27, uppgår antalet hushåll i centrala orten Enköping till Antalet hushåll som bor utanför centrala orten uppgår till 5.615, därav bor hushåll utanför tätorter. Kommentar: Kommunens utspridda befolkningsstruktur visar vikten av den publika kommunnätutbyggnaden i kommunen för att uppnå Enköping Vision 2010 intentioner Utbildningsnivå Utbildningsnivån i Enköping år 2001 är enligt följande: 8 Utbildningsnivå Antal personer I % Förgymnasial utbildning < 9 år ,1 % Förgymnasial utbildning > 9 år ,26 % Gymnasial utbildning högst 2 år % Gymnasial utbildning 3 år ,38 % Eftergymnasial utbildning > 3 år ,16 % Eftergymnasial utbildning < 3 år ,51 % Forskarutbildning 87 0,33 % Uppgift om utbildning saknas 307 1,18 % Utbildningsnivån i kommunen är relativt högt. Dryg 70 % av invånarna över 20 år har minst gymnasial utbildning därav 20 % har eftergymnasial utbildning. 8 SCB Statistiska centralbyrån

10 10 (40) Antalet arbetstillfällen, pendlare Antalet arbetstillfällen i kommunen har minskat från år 1990 till år Från år 1999 till år 2000 noteras en svag uppgång med 447 arbetstillfällen. År 2000 var antalet pendlare från Enköping jämfört med innevånare som pendlade till Enköping. Inpendling motsvarar 16 % av arbetstillfällen i Enköping. Antalet personer som pendlar från Enköping motsvarar 48 % av arbetstillfällen i kommunen. De viktigaste pendlingsorterna är Uppsala, Stockholm, Västerås, Håbo, Upplands- Bro, Järfälla. Antalet personer som pendlar från Enköping har ökat med personer dvs 25 % under 1990-talet. Kommentar: Det finns stort underlag för distansarbete från Enköping. Kraftfulla kommunikationsmöjligheter ökar förutsättningarna för att i ökad utsträckning kunna arbeta men även vidareutbilda sig hemifrån Behovsbild Nuläge I centrala Enköping, erbjuds idag i olika utsträckning bredbandstjänster till näringsliv, medborgare och offentlig verksamhet. Konkurrensen mellan olika tjänsteleverantörer är begränsad. Möjligheten till bredbandkommunikation utanför centrala orten, d v s i kransorterna och på landsbygden, saknas. Framtagning av detta IT-infrastrukturprogram är ett viktigt led i kommunens strategi att förverkliga målet att bygga ut IT-infrastrukturen i hela kommunen Näringslivet Det finns ett antal utredningar som visar vilket behov näringslivet generellt har av IT och IT-infrastruktur. I IT-infrastrukturutredningen som genomfördes på statens uppdrag 1998/99, lades stor vikt vid utredning av näringslivets behov. Där konstaterades att utbyggnaden av IT-infrastruktur är avgörande för näringslivets möjlighet att bibehålla sin konkurrenskraft samt som grund för ny företagsverksamhet. Bredbandsutredningen fastslår att staten har ett ansvar för att en fungerande ITinfrastruktur finns tillgänglig i landet. Tillgång till modern informations teknik till konkurrenskraftiga priser ska finnas för att näringslivet i hela landet ska kunna utvecklas så att det bidrar till den ekonomiska tillväxten.

11 11 (40) Enköping har idag ett rikt differentierat näringsliv där tillverkningsindustrin dominerar tillsammans med olika typer av offentlig förvaltning. Största arbetsgivare År Enköping Företagsnamn Antal anställda Antal anställda i % Enköpings Kommun ,6 Enköpings Garnison ,9 Uppsala Läns Landsting ,1 Bahco Tools AB ABB Ventilation AB 225 1,8 Statens Institutionsstyrelse Odal Ekonomisk förening Rikspolisstyrelsen 75 0,6 Skattemyndigheten 75 0,6 Enköping Kyrkliga samf 75 0,6 Sparbanken i Enköping 75 0,6 Enköpings-Postens AB 75 0,6 KF Svenska detaljhandel AB 75 0,6 Tidningstjänst AB 75 0,6 Kronans Droghandel AB 75 0,6 Flera stora företag i kommunen är uppkopplade med förhyrd kopparförbindelse från Telia. Som operatör finns Telia, Tele 2 eller andra telekomföretag. Den lokala leverantören LidNet har sedan den 1 januari 1998 ett driftssatt stadsnät. I början av mars 2002 var ca 50 företag anslutna till LidNet. Företagens behov av bredband är än så länge fokuserat på grundläggande kommunikationstjänster, främst Internetanslutning, E-post, Webbserverplats och punkt-till-punkt förbindelser för intern kommunikation. Vid olika möten med kommunens företagare har önskemål framkommit att landsbygden måste få fasta och säkra förbindelser mot Internet Inom en nära framtid troligen kommer det att efterfrågas mer avancerade kommunikationstjänster som kräver högre hastigheter. IP-telefoni, TV och radiosändningar, videokonferenser, Video-on-demand,, mötesdirektsändningar, över Internet, olika styr-, regler- och övervakningssystem är några exempel på tjänster som kommer att efterfrågas av företagarna. De mindre och medelstora företagen som finns i mindre orter och glest bebyggda områden har ofta inte råd att investera i dyrbara anslutningar. Dessutom saknas det idag IT-infrastruktur i företagens närhet om man bortser från de tjänster som kan erbjudas över Telias telenät.

12 12 (40) Det kan konstateras att en utbyggnad av publika kommunnät är en nödvändighet för företagen. IT-branschen är trots den turbulens som varit under 2001 en av de sektorer som ökat snabbast av alla. Viktiga förutsättningar för att företag inom IT-branschen ska kunna etablera sig och utvecklas i kommunen är att det finns tillgång till välutbildad personal, att kostnadsnivåerna för löner, hyror och kommunikation är rimliga och att boendemiljö och möjligheter till rekreation m m är attraktiva. Genom att föra dialog med företagen i kommunen sker en kartläggning av behovet. Företagen har möjlighet att vädra sina tankar och önskemål om den publika kommunnät utbyggnaden. Den publika kommunnätutbyggnaden i kransorterna kommer att ske efter ortens behov inkl hushållen eller efter annan planering/prioritering som ligger i kommunalt eller näringslivspolitiskt intresse. Kommentar: De åtgärder som skulle underlätta IT-användningen för små och medelstora företag är: En väl utbyggd IT-infrastruktur som når huvuddelen av näringslivet Att skapa förutsättningar för rimliga anslutningskostnader En prissättning av kommunikationen som är avståndsoberoende Hushållen Antalet personer som använder Internet i Sverige ökar konstant. I slutet av 2001 var det drygt 4,4 miljoner invånare som någon gång var uppkopplade till Internet. Sifo har under våren 1999 gjort en stor undersökning IT-framtider. Enligt denna undersökning fördelar sig Internetanvändningen i Sverige enligt följande: Kön: man 63 % kvinna 37 % Utbildning : hög 38 % medel 41 % låg 21 % Ålder: % % 50 + år 18% Bor i: 43 % Storstad 39 % stad med > invånare 18 % stad med < invånare Källa: Internetworld maj 1999/Sifo Fortfarande kopplar majoriteten av användare upp sig till Internet via modem. Denna teknik har begränsningar i kapaciteten samt är dyr vid långa uppkopplingstider. Trenden går tydlig mot fasta uppkopplingar med högre kapacitet till fast pris, så kallat bredband. Telia erbjuder ISDN och ADSL kopplingar till sina abonnenter i centrala orten, med begränsad hastighet mellan 0,5Mbit/s upp till 2 Mbit/s. Enligt en kartläggning som genomförts av Post och Telestyrelsen har antalet hushåll med bredbandsuppkoppling ökat från cirka till cirka under det senaste året.

13 13 (40) Trenden i Enköping är den samma som i övriga landet. Radioundersökningar AB (RUAB) genomförde en undersökning under Enligt denna är Enköpingsborna näst flitigast i Sverige på att besöka Webbplatser på Internet. Stockholm toppade statistiken. I genomsnitt 17,9 % av Stockholmarna använder Internet varje dygn. Enköping kom tvåa med 17,7 %. Universitetsstäderna Uppsala trea med 16,8 % och Linköping fyra med 16,5 %. Enköpings kommuns publika kommunnät i centrala orten som började byggas i slutet av 2000 har i dagsläget möjlighet att erbjuda samtliga offentliga verksamheter, ca 75 % av hyresbostäder och ca 25 % av villor uppkoppling till Internet. Kommentar: Publika kommunnätuppbyggnaden pågår i centrala orten. Den här satsningen ska fullföljas i kommunens samtliga kransorter och landsbygd enligt principer och prioriteringar som beskrivs i detta dokument. En god boendemiljö, rimliga boendekostnader, goda kommunikationer i kombination med goda möjligheter till bredbandkommunikation skulle bidra till att öka intresset för bosättning i kommunen Utbildningsverksamhet Enköpings kommun ansökte i slutet av 1995 om medel hos stiftelsen för Kunskap och Kompetens (KK-stiftelsen) för IT-projektet Att implementera kärnområden i en genomtänkt IT-strategi. Syftet med projektet var att med hjälp av IT utveckla framtidens skola inom såväl kompetens, arbetsformer som teknik. När KKstiftelsen i början av 1996 beviljade medel till projektet var detta starten på det största projekt som Enköpings skolor någonsin medverkat i. Under perioden fram till 2000 genomfördes stora kompetensutvecklingsinsatser tillsammans med en kraftig satsning på teknik som innebar att alla skolor fick tillgång till kommunikation och en likvärdig datortäthet på ca 5 elever per dator. Dessutom gjordes en satsning på support genom en egen teknikerorganisation med ett femtontal tekniker. Denna stora satsning följdes därefter av ITiS som för Enköpings del inneburit ytterligare satsningar på kompetensutveckling och en utveckling av infrastrukturen i form av ett stort FirstClass-system med e-post till alla lärare och elever. Dessutom har samtliga skolor anslutits till bredband och hel switchade nät installerats på alla skolor. En av förutsättningarna för att IT ska bli ett bra och naturligt verktyg för utvecklingen är hög tillgänglighet, god kommunikation och hög driftsäkerhet. Kommentar: Det är nödvändigt att under den kommande perioden ( ) ytterligare öka tillgängligheten i form av ökad bandbredd till skolor och förskolor framför allt till de omkringliggande kransorterna.. Publika kommunnätuppbyggnaden kommer att öka utbildningsverksamhetens möjlighet vad avser tillgänglighet och tillgång till bättre teknik.

14 14 (40) Offentlig verksamhet Kommunal verksamhet: Enköpings kommun har närmare anställda fördelade på ca 80 olika arbetsställen. Av dem finns ca 20 arbetsställen i kransorterna. Kommunen hade i början av år 2000 behov av ett kommungemensamt förvaltningsnät både för administration och undervisning. Innan dess hade kommunen ett funktionsavtal med TELIA avseende datakommunikation för kommunala verksamheter. De flesta verksamheterna var kopplade till kommunens WAN via hyrda förbindelser. Utöver dessa har kommunen ett antal egna fiberförbindelser som kopplar ett antal kommunala verksamheter till kommunens administrativa nät. Det började byggas under 2000 ett fiberbaserat publika kommunnät i Enköpings centrala ort. Idag har samtliga kommunala verksamheter kopplats eller har möjlighet att koppla sig till det administrativa nätet genom det publika nätet. För att möjliggöra en fortsatt effektivisering för verksamheter utanför centrala orten krävs att dessa kopplas till kommunens WAN med snabbare datakommunikation än vad de har idag. Skolor i kransorterna kopplas idag till kommunens WAN med fast punkt till punkt datakommunikation med 2Mb/s hastighet. Kommunen hyr dessa förbindelser från TELIA. De andra verksamheterna kopplar sig till kommunens WAN genom ADSL-förbindelser. Genom en ändamålsenlig informationshantering kombinerat med tekniska lösningar kommer på sikt grunden att kunna läggas för den s k 24-timmarsmyndigheten. En sådan utveckling kommer att främja kommuninvånarnas möjlighet till snabb och tillförlitlig åtkomst till all information såsom handlingar, ärenden och beslutsunderlag. Genom att få utökade möjligheter kommer kommuninvånarnas deltagande att underlättas i den demokratiska processen. Landstinget: Landstinget har närmare anställda fördelade på ca 10 olika arbetsställen. Av dem finns ca 5 arbetsställen i kransorterna. Landstinget liksom Enköpings kommun har stort behov av välfungerande fiberbaserat kommunnät i kransorterna. Vårdsituationen har i många avseenden blivit alltmer komplex. Vården delas numera mellan kommun och landsting. Samtidigt växer antalet privata vårdgivare i samhället. Som ett led i att effektivisera och kvalitetssäkra vården kommer det att ställas ökade krav på informationsutbyte mellan vårdgivare och på sikt mellan vårdgivare och vårdtagare. IT kommer att användas allt mer inom vården. Det finns redan försök där personalen kan läsa patientens journal via handdatorer anslutna till kommunens och landstingets journalsystem via mobiltelefon. Statlig verksamhet Statliga arbetsställen sysselsätter ca personer i Enköpings kommun. Arbetsställena är med ett fåtal undantag lokaliserade till centrala orten. Såsom Landstinget har statliga verksamheter som finns placerade i centrala orten möjlighet att koppla sig till stadsnätet.

15 15 (40) Kommentar: För att tillgodose de offentliga verksamheternas behov som är lokaliserade i kransorterna krävs det att utbyggnaden av publika kommunnät startas omgående. För att på sikt kunna förverkliga 24-timmarsmyndigheten behöver kommunen anpassa sitt kommunikationssystem så att de kan kommunicera med kommuninvånarna genom väl utbyggd IT-infrastruktur 7. Befintlig och planerad utbyggnad av IT-infrastruktur 7.1. Regionala och nationella nät Enligt IT-infrastrukturutredningen råder det brist på ledning med hög överföringskapacitet i landet för uthyrning till operatörer. Det finns ett behov av en högre överföringskapacitet i näten på grund av den snabba IT-utvecklingen. I dag är utbudet av sådana nät inte tillräckligt för att möta efterfrågan. Enligt utredningen skulle ett ökat utbud av ledning med bredbandskapacitet kunna pressa priser och öka konkurrensen på marknaden. Sedan betänkandet lämnats till regeringen har marknadssituationen ändrats såtillvida att Skanova nu förklarat sig berett att upplåta ledning i fibernätet alternativt våglängder på fibernät mellan olika orter. Dock medges fortfarande inte tillgång till separata fiberpar. Förfrågningar till Skanova om möjlighet och avgifter för att tillhandahålla såväl svartfiber 9 som kapacitet har emellertid visat att Skanovas utbud är begränsat. Utbudet av ledning ökar för närvarande kraftigt särskilt i de tätbefolkade delarna av landet, dock gäller det i huvudsak på stora stråk i stomnät, medan tillgången fortfarande är mycket begränsad i andra delar av landet (landsbygden). Om utbudet av ledning ökade även i de glest befolkade delarna av landet, skulle priset på ledning kunna pressas vilket i sin tur skulle gynna konkurrens bland operatörerna och därmed också gynna utvecklingen och expansionen av IT-användning. Idag finns det ett antal aktörer på marknaden som erbjuder nät och kapacitet både regionalt och nationellt. De regionala näten är vanligtvis en del av ett nationellt nät och erbjuds för det mesta som kapacitet, men i vissa fall också som svartfiber. De regionala näten knyter ihop olika lokala nät till de nationella. Exempel på aktörer är: Skanova Arrow Head (Vattenfall) Banverket Utfors Stokab Aktörerna i Enköping är av affärsmässiga skäl mycket försiktiga att lämna ut detaljerade uppgifter om kapacitet m m. Nedan redovisas den information som arbetsgruppen har fått direkt och indirekt från aktörerna. 9 Svartfiber = Fiber kabel utan påkopplad endutrustning.

16 16 (40) Skanova Den infrastruktur som Televerket/Telia byggt upp i hela Sverige disponeras nu av Skanova formellt en bifirma till Telia AB. Skanova hyr normalt ut kapacitet. Svartfiber hyrs endast ut i mån av tillgång. Skanova hyr inte ut kanalisation. I hela kommunen finns Skanovas telenät baserat på koppartråd från slutkund till närmaste telestation. Detta kopparnät är en viktig resurs för att ge tjänster till användare i glesare delar av kommunen såväl på landsbygden som i villaområden i tätorter. Detta gäller även inom Enköpings centrala ort. För att nyttja kopparnätet för att ansluta en användare krävs elektronisk utrustning dels hos användaren och dels i anslutning till den telestation som användaren är ansluten till. Detta gör att telestationerna i kommunen är en viktig strategisk resurs. Skanova disponerar även en fiberstruktur. För att använda denna resurs krävs det en nodpunkt för att det skall vara tekniskt möjligt att ansluta en användare till ett fibernät. Skanovas befintliga optokaplar och accessnoder i Enköping, finns redovisat i bilaga 3. Telias anslutningsnoder och optonät i Uppsala län se bilaga 4. Skanova erbjuder tjänster som är tillgängliga för användare genom ADSL tekniken Asymetric Digital Subscriber Line. Skanova installerar ADSL i telestationer med stort kundunderlag utan att få något marknadsbidrag eller i mindre stationer med bidrag t ex från Telia och/eller en kommun. ADSL kopplingar har begränsad hastighet mellan 0,5 Mbit/s upp till 2 Mbit/s. Idag erbjuds dessa tjänster genom Telia enbart till abonnenter i centrala orten i Enköping. Arrow Head (Vattenfall) Vattenfall kan i dagsläget inte erbjuda befintliga fiberförbindelser. De samarbetar med Svenska Kraftnätet när det gäller utbyggnad av nationellt optofibernät som ska nå fram till varje kommunhuvudort. Vid en eventuell förfrågan är Vattenfall beredd att utreda möjligheterna att medverka till lokala sträckningar i kommunen. Det är tekniskt möjligt att installera fiber i en del av Vattenfalls kraftledningsnät. Banverket Banverket har ett fibernät förlagd längs alla järnvägar i Enköpings kommun. Det är tekniskt möjligt för olika operatörer att erhålla en anslutning till Banverkets fibernät. F n erbjuder Banverket ej s k svart fiberanslutning utan endast anslutningar av typ bandbredd (kapacitet). Banverket har under de senaste åren byggt ett nytt tågradiosystem och för detta byggt master med teknikbodar och fiberanslutning med ca 2 mils mellanrum utmed järnvägarna. Utfors Utfors har förlagt egen infrastruktur dels längs väg 55 dels längs väg E18.Det förekommer en visst samarbete mellan Vattenfall och Utfors. De har samförlagt fiber i samma schakt med en sträckning. Utfors hyr ut kanalisation, svartfiber och kapacitet.

17 17 (40) Stokab Stockholms fiber AB (Stokab) har på egen räkning byggt fibernät inom Stockholms län, men har även förlagt fiber som sammanbinder spridningsnätet i Stockholm med Uppsala. För att uppnå redundans till Uppsala har man förlagt fiber på sträckan Uppsala Litslena Övergran Kungsängen. Denna sträckning passerar inte Bålsta utan går över vägen mot Sigtuna. Sträckan Litslena Enköping är under byggnation. Ett visst samarbete pågår mellan Stokab och den lokala aktören Lidén Data. Det finns stort intresse att koppla in Enköpings publika kommunnät i den befintliga nätet. Master De master som finns i Enköpings kommun utgör en tänkbar resurs vid utbyggnad av publika kommunnät dels som bärare av sändare för radiobaserade nät och dels eftersom en del av masterna är anslutna till fibernät. Karta över de master som finns i kommunen inkl flyghinder finns kartlagda och presenteras på bilaga Tillgänglighet till befintlig IT-infrastruktur De befintliga näten inom Enköpings kommun är främst byggda för att passa in i de olika behov som de nätägarna har gällande nationell nätuppbyggnad. Flera av näten passerar i princip rakt igenom kommunen. Det finns inga eller ytterst få avlämningspunkter. Detta gör det svårt eller näst intill omöjligt att åstadkomma nya kopplingspunkter efter befintliga sträckningar i den omfattning som behövs för att kunna ansluta det publika kommunala nätet och dess potentiala kunder på landsbygden. Tillgången på fiberpar är också ofta begränsad i förhållande till det behov som finns för det publika kommunala nätet. Endast i undantagsfall är det möjligt att hyra fiberförbindelser i de befintliga näten för nyttjande inom kommunen, detta är för närvarande relativt dyrt. Vid behov av mer än något enstaka fiberpar, är hyreskostnaderna oftast dyrare än kostnaderna för nyförläggning. Vid nyförläggning finns möjlighet att upprätta ändamålsenliga kopplingspunkter med ett par hundra meters intervall. De befintliga näten dock medger vissa fall möjlighet till att förbinda Enköpings tätort med vissa av kransorterna över enstaka fiberpar. Däremot ger de befintliga näten mycket goda möjligheter till att förbinda Enköping med omvärlden, både nationellt och internationellt. De flesta av nätägarna är eller har anslutningsmöjligheter mot publika kommunala nätet i Enköping. 8. Principerna för villkor för nätens utbredning Kommunen ansvarar genom sitt IT-infrastrukturprogram för samordningen av utbyggnaden av det fungerande publika kommunnätet. Kommunens policy är att inte äga nätet utan låta marknaden tillgodose behovet. Genom kommunens användning av publika kommunnätet skapas underlag för att stimulera satsningen på bred front inklusive landsbygden.

18 18 (40) För kommunens del finns ett alternativ mellan två olika angreppssätt för att hantera utbyggnad och etablering av en bredbandsinfrastruktur Avvakta marknadens agerande I detta alternativ förhåller sig kommunen passiv till egna bidrag och investeringar i en bredbandsutbyggnad. All aktivitet överlåts till marknaden med den utbyggnad som detta kommer att innebära. Bedömningen är att detta alternativ inte är av intresse med tanke på den landsbygdsstruktur som finns i kommunen. Det kommer att ta mycket lång tid att tillgodose samtliga kommuninvånares behov av bredband Stimulera och initiera utbyggnad Bredbandsatsningen innebär stora investeringar. Ibland finns det risker att effekten av utbyggnaden inte står i proportion till kostnaden. För att minimera dessa risker är det nödvändigt med kommunal kontroll över prioritering och planering av utbyggnaden. Kommunens engagemang styrs till stor del av syftet med bredbandsutbyggnaden, vilket kan sammanfattas enligt följande: Initiera och säkerställa att det inom kommunen kommer att finnas aktörer som har en huvudinriktning att på lång sikt Bygga, vidmakthålla och utveckla infrastruktur med hög kapacitet inom hela kommunen Göra infrastrukturen tillgänglig och neutralt tillhandahålla denna med avseende på leverantörer av tjänster Tillhandahålla transporttjänster Verka för att så många tjänsteleverantörer som möjligt etablerar sig på det nät som byggs ut. För att uppnå ovannämnda bredbandsutbyggnad kommer följande aktiviteter att genomföras: Kommunens IT-infrastrukturprogram används som utgångspunkt. I programmet anges vilka orter som ska omfattas och förslag på hur utbyggnaden genomförs. I programmet anges vilka huvudprioriteringar som ska tillämpas samt övriga krav på publika kommunnätutbyggnaden. Kommunen avsätter en egen finansiering upp till en angiven nivå under utbyggnadsperioden (Kommunens andel se avsnitt 8.3). Nätägarna ges i uppdrag att genomföra utbyggnad av publika kommunnät inkl ortsammanbindande nät och områdesnät enligt programmets prioriteringar.

19 19 (40) 9. Målet för nätens utformning på lång sikt 9.1. Inledning Kommunens roll i IT-infrastrukturprogrammet ska vara att skapa förutsättningar för utbyggnad av ett tjänsteneutralt publikt kommunnät. Målet med publika kommunnätet är att det ska utgöra på sikt 10 en god plattform för bredbandtjänster Nätet ska ha möjlighet att nå samtliga användare i kommunen.. Utöver offentliga organ ska hushåll, företag och organisationer ha tillgång till bredbandtjänster samt kunna välja bland flera konkurrerande tjänsteoperatörer, dvs. en öppen nätstruktur etableras som når alla i kommunen. Varför fibernät? På lång sikt kommer tjänsterna att kräva kapaciteter som idag inte kan levereras över kopparnät. Även om tekniken för dataöverföring på kopparnätet utvecklas snabbt kommer det inte räcka till överföring av multipla kanaler med rörliga bilder eller tidskritiska överföringar av stora filer. Det är därför strategiskt viktigt att påbörja en utbyggnad av fibernät till slutanvändare i tätare delar av kommunen samtidigt som kopparnätet utnyttjas i de glesare delarna. Publika kommunnätet ska innehålla ett antal områdesnät och ortsammanbindande nät med anslutning till stomnätet. Ortsammanbindande nät innehåller avlämningspunkter på utvalda orter i kommunen. Det ska finnas möjlighet till en struktur med hög kapacitet mellan fastighetsnät och en lokal nod i respektive kransort Nätutbyggnad Följande riktlinjer gäller för kommunens engagemang i uppbyggnaden av det publika kommunnätet: Nätet ska vara en del av kommunens allmänna infrastruktur och allmänt tillgängligt. Publika kommunnätutbyggnaden ska innefatta hela kommunen där det ingår orter med mindre än 3000 invånare och landsbygden. Näten utformas för att på sikt kunna täcka hela kommunens yta. Vid utbyggnad av näten är det viktigt att möjligheterna att utnyttja befintliga infrastrukturen undersöks. Publika kommunnätskonceptet ska präglas av öppenhet och utbyggbarhet efterhand som nya verksamhetskrav och tekniska möjligheter efterfrågas Utöver offentliga organ (kommun, landsting, stat) ska hushåll, företag och organisationer ha tillgång till bredbandtjänster samt kunna välja bland flera konkurrerande tjänsteleverantörer, dvs. en öppen nätstruktur ska etableras (se vidare 9.4). 10 På sikt = Utbyggnaden beräknas att pågå under en 20 års period De bidragsberättigade delarna upp till taknivå måste dock färdigställas senast under 2005.

20 20 (40) Det ska eftersträvas en prissättning för slutliga kunder som är avståndsoberoende. när det gäller datakommunikationen. Företagen och hushållen i kransorterna och på landsbygden ska inte drabbas av högre kostnader på längre trafikvägar. När det gäller anslutningskostnad till det publika kommunnätet kan en viss skillnad accepteras (se vidare 9.5). Nätet byggs på ett sådant sätt att kvalitet och tillgänglighet hålls på en hög nivå och är anpassad till gällande standards. Nätstrukturen bör vara uppbyggd på ett sådant sätt att alternativa framföringsvägar mellan viktiga noder i nätet kan skapas. Nätet ska kunna anslutas till regionala och nationella nät. Ingående komponenter i nätet ska ha öppna standardiserade gränssnitt och nätet ska vara uppbyggt med beprövad, framtidssäker teknik som medger framtida uppgraderingar och införande av nya bandbreddskrävande tjänster. Planering av utbyggnaden genomförs tillsammans med kommunen. Publika kommunnätet ska i huvudsak vara baserat på fiberoptik. Mobil radiokommunikation och övriga tekniska lösningar ska vara lokala komplement till svåråtkomliga platser i kommunen. Överföringshastigheten i stadsnätet ska vara inom 10 Mbit/s 1 Gbit/s inkl luftburen kommunikation eller andra tekniska lösningar. Publika kommunnätet ska bl a kunna erbjuda följande tjänster: Bredbandtrafik Servertjänster IP-tjänster såsom Internet-access, e-post, webb, IP-telefoni m m Hela nätet bör kunna övervakas och styras från en gemensam driftcentral Nätstruktur Nätstrukturen enligt bredbandutredningen kan beskrivas som bestående av olika noder och nät. Noder kan vara: Nationella noder Huvudnoder Områdesnoder Fastighetsnoder Olika nät kan vara: Nationella stamnät Regionala nät Kommunala nät Områdesnät Fastighetsnät Med kommunala nät avses dels ortsammanbindande nät, som binder ihop olika orter i kommunen och dels områdesnät, som utgör spridningsnät inom orter och ut på landsbygden. Denna uppdelning avspeglar både ett faktiskt sätt att bygga näten och de statliga förordningarna för bredbandsstöd. Det är olika stöd som utgår för de olika typerna av nät och därmed är det viktigt att hänsyn tas till detta vid planering och byggnation av nät.

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll Styrdokument Dokumenttyp: Program Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2002-06-10 58 Ansvarig: IT-chef Revideras: Följas upp: IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun

Strategi. för arbete med. utbyggnad. av bredband. på landsbygd. och. i orter. Älmhults kommun Dokumentsdatum 1 (6) Strategi för arbete med utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter i Älmhults kommun Dokumentsdatum 2 (6) Policy för utbyggnad av bredband på landsbygd och i orter Utgångspunkt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun

Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2012-03-28 Diarienr: XXXX.XXX 1(5) KOMMUNLEDNING Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 2(5) Innehållsförteckning Bredbandsstrategi för Staffanstorps kommun 1 Förord 3 Mål 3 Extern kommunikationsoperatör

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Älvkarleby kommun

IT-infrastrukturprogram för Älvkarleby kommun IT-infrastrukturprogram för Älvkarleby kommun Innehållsförteckning IT-infrastrukturprogram för Älvkarleby kommun Inledning... 2 Bakgrund... 2 Älvkarleby kommuns policy för IT-frågor... 3 Kommunens roller...

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Peter Dahlström, projektledare Länssamverkan Bredband Samverkan mellan länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan

Läs mer

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN

STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN STRATEGI FÖR ELEKTRONISK KOMMUNIKATION FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2012-06-25 Mönsterås Kommuns strategi för elektronisk kommunikation Mönsterås Kommun vill verka för att kommunens

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Peter Dahlström Statens IT-infrastruktursatsning Nationellt IT-infrastrukturprogram Nationellt stomnät 2.500 Mkr Svenska Kraftnät

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunfullmäktige ISSN 2000-043X HebyFS 2014:03 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Bredbandsplan för Heby kommun Kommunfullmäktige beslutade 12 februari

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

levererar bredband direkt hem till dig

levererar bredband direkt hem till dig levererar bredband direkt hem till dig Bredbandsutbyggnaden 2007 i Jokkmokks centralort Jokkmokks kommun har nu projekterat utbyggnadsområdet för 2007. Området består av det ej utbyggda området inom centralorten.

Läs mer

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Nuläge...3 1.2 Framtida behov...3 1.3 Marknadsanalys...3 2 Syfte och mål...4

Läs mer

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet

Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Framtidens kommunikationsnät finns i er fastighet Över 90% av hushållen i Stockholm och en majoritet av företagen nås redan av framtidens kommunikationsmöjligheter genom att vara anslutna till Stokabs

Läs mer

Remissvar avseende förslag om IT-stomnät till vissa kommuner SOU 2002:55

Remissvar avseende förslag om IT-stomnät till vissa kommuner SOU 2002:55 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm N2002/5983/ITFoU 2002-08-20 Remissvar avseende förslag om IT-stomnät till vissa kommuner SOU 2002:55 Utredningen har haft uppdraget att granska möjligheter att utnyttja

Läs mer

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför?

Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber. Ekonomisk Förening. Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Nu är det dags att bli medlem! Torestorps Fiber Ekonomisk Förening Nu bygger vi fibernät i Torestorp. Har du råd att stå utanför? Bli medlem i Torestorps Fiber Ekonomisk Förening idag och visa därmed ditt

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun

Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Tjänsteskrivelse 1 (6) Kommunstyrelseförvaltningen Susanne Sandlund Kommunstyrelsen Bredbandsutbyggnad i Söderköpings kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att - godkänna projektorganisation

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur

Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Sida 1(4) Datum 2015-06-26 Värmlands län, del 1 - Behovskartläggning regionala strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige avseende investeringar i bredbandsinfrastruktur Behovskartläggningens syfte och

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Björn Björk IT strateg/projektledare

Björn Björk IT strateg/projektledare www.lf.svekom.se/it Björn Björk, IT-enheten nr 1 Björn Björk IT strateg/projektledare Svenska kommunförbundet / Landstingsförbundet tel: 08-452 74 25 mobil: 0703-25 51 25 epost: bjorn.bjork@svekom.se Projekt

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017.

TOMELILLA KOMMUN. Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun. Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. TOMELILLA KOMMUN Kf 53/2017 Dnr KS 2016/447 Bredbandsstrategi för Tomelilla kommun Antagen av kommunfullmäktige den 24 april 2017, Kf 53/2017. Gäller från den 5 maj 2017. Dokumentansvarig politisk instans:

Läs mer

Bredbandsstrategi. Eda kommun

Bredbandsstrategi. Eda kommun Bredbandsstrategi 2012 2020 Eda kommun Innehållsförteckning Vision / Mål 3 Definitioner 4 Inledning 5 Bakgrund Syfte Näringslivets behov av bredband 6 Nulägesbeskrivning 7 Utbyggnadsstrategi 9 Nättyper

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning

Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:86 av Anette Åkesson m.fl. (M) Kommunikation i hela landet ökad fiberutbyggnad och bättre mobiltäckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Kommunal bredbandssatsning. utan statligt stöd

Kommunal bredbandssatsning. utan statligt stöd Kommunal bredbandssatsning utan statligt stöd ett malmöitiskt perspektiv Claes-Olof Olsson IT-direktör Stadskontoret, Malmö claesolof.olsson@malmo.se Upplägg Malmö i korthet Bakgrund & Historik Malmö Stads

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

Bredband - resultat av samverkan

Bredband - resultat av samverkan Kulturriket i Bergslagen Bredband - resultat av samverkan Internetuppkoppling har blivit allt viktigare för medborgare och företagare Kraven Kraven på att kunna ta del av information, ha kontakt med myndigheter

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Bredband via fiber i byn. framtiden är här

Bredband via fiber i byn. framtiden är här Bredband via fiber i byn framtiden är här 1 När fibern kom till byn... Ett modernt landsbygdsboende, att ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT

VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT VARFÖR ÄR REGIONALT SAMARBETE EN SÅ VIKTIG FRAMGÅNGSFAKTOR FÖR ETT STADSNÄT ERFARENHETER UR VERKLIGHETEN CHRISTER LANNESTAM SSNF Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Urban Network Association www.ssnf.org

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad

PERSPEKTIV. Vår fiber ger ett bättre läge. Vårt engagemang gör skillnad Vår fiber ger ett bättre läge Vårt engagemang gör skillnad FIBERNÄT FRÅN SVENSKA STADSNÄT PERSPEKTIV Svenska Stadsnät Perspektiv erbjuder fiberanslutning till dig som vill ha ett snabbt, framtidssäkert

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Frågor kring Bredbandet

Frågor kring Bredbandet Frågor kring Bredbandet Bredband åt alla..hur länge ska man behöva vänta..? Det ska väl inte kosta mer än 200 kr? Sysslar kommunen med bredbandoch hur ska det gå till? Kommunen ordnar visst ADSL Hur kan

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN. Bredbandsstrategi. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Bredbandsstrategi Antaget av Kommunfullmäktige 2011-06-21, 176 STnÖMSTA[)S KOMMUN ~ tele Kommunledningsförvaltningen Kommunchef N iels Bredberg Niels.bredberg@stromstad.se

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för IT Riktlinjer för IT 1 Fastställt av: Kommunstyrelsen Datum: 20 juni 2011 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40)

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Datum Beteckning 2008-06-13 Dnr 08-1-30 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Näringsdepartementet har remitterat betänkandet Bredband 2013 Bredband

Läs mer