Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D15-0004190 1.0"

Transkript

1 Dokumentslag Rapport 1 (6) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Grid Business Development Dokumentansvarig Sekretessklass Godkänt av Tomas Malmström Öppen se e-signatur Titel Rapport om åtgärder enligt övervakningsplan Rapporten avser 2014 och samlas in med stöd av 3 kap. 17 a ellagen. Dispositionen följer Energimarknadsinspektionens webformulär, publicerat på Sida 1. Företagets namn E.ON Elnät Stockholm AB 2. Organisationsnummer Namn på person som är övervakningsansvarig Tomas Malmström 4. Ingår nätverksamheten i en koncern som bedriver produktion av el eller handel med el.? 5. Ingår nätverksamheten i en koncern vars samlade elnät har minst kunder? Nej 5. a) Om ja. Har VD, någon ledamot eller firmatecknare under året samtidigt varit vd, ledamot eller firmatecknare i ett annat företag inom koncernen som bedriver handel med el eller produktion med el? 5. b) Beskriv på vilket sätt den faktiska beslutanderätten under året har varit självständig i förhållande till övriga delar av koncernen när det gäller de tillgångar som nätföretaget behöver för att trygga drift, underhåll och utbyggnad av nätet.

2 E.ON Elnät Sverige AB Rapport 2 (6) Det är inskrivet i styrelsens arbetsordning. Det innebär att företaget får en årlig finansieringsplan godkänd inom E.ON-koncernen, inom vilken företaget sedan självständigt fattar beslut om den löpande förvaltningen av elnätsverksamheten, byggande eller modernisering av elnätet. Finansieringsplanen utgörs rent faktiskt av det första kalenderåret i den treåriga budgeten - Medium Term Plan (MTP) - som årligen upprättas inom företaget. 6. Beskriv hur företaget hanterar koncerngemensamma tjänster för att förhindra diskriminering av tredje part. Styrelsen har utvärderat den övergripande samordningen med vissa gemensamma funktioner och processer och funnit att den gagnar företaget. Kostnadseffektivitet i nätverksamheten kommer då även att gynna kunderna. En utgångspunkt är att korssubventionering inte får ske mellan involverade företag. Köp och försäljning av tjänsterna sker på marknadsmässiga villkor och dokumenteras skriftligen i avtal. Genom att studera fördelning av nedlagd tid, kostnader och resurser kontrolleras och garanteras att tjänsterna tillhandahålls på marknadsmässiga villkor och därmed inte diskriminerar tredje part. Koncerninterna avtal ska (då upphandling inte sker enligt Försörjningslagen) granskas av företagets övervakningsansvarig i åtskillnadsfrågor, tillsammans med koncernens juridikfunktion innan avtal undertecknas. 7. Vilken information och vilka uppgifter betraktar företaget som kommersiellt känsligt? Kundregister Förbrukningsregister Kundanläggningsstatistik Kunders kreditvärdighet Avtalsvillkor Kundens elhandelsleverantör Leverantörsbyten Annat Servicemeddelanden 7. a) Beskriv vilka åtgärder företaget, under året, har genomfört för att hindra icke behöriga från att få tillgång till ovan nämnd kommersiellt känslig information. E.ON Elnät har en skriftlig instruktion angående hur bolaget och dess anställda ska hantera känslig information hänförlig till nätverksamheten. Denna instruktion innehåller bland annat information om förbud eller restriktioner vad gäller tillgång till, registrering, bearbetning och lagring av sådan information.

3 E.ON Elnät Sverige AB Rapport 3 (6) E.ON Kundsupport AB och E.ON Sverige AB har utfört uppdrag åt E.ON Elnät. För att kunna fullfölja detta uppdrag, måste de även ha tillgång till kommersiellt känslig information i nätverksamheten. Dessa båda bolag utför även uppdrag åt t.ex. E.ON Försäljning Sverige AB. Avtalen med E.ON Kundsupport AB och E.ON Sverige AB är därför kompletterade med en sekretess- och hanteringsreglering, som innebär att de inte får vidarebefordra informationen till utomstående eller utnyttja informationen i sin övriga verksamhet. Avtalet innehåller även krav på att det ska tas fram instruktioner/rutiner som säkerställer att detta efterlevs. Dessa instruktioner är framtagna och finns i E.ON Kundsupport Sverige AB:s och E.ON Sverige AB:s verksamhetssystem. Personalen är utbildad i dessa frågor och har även genomgått ett utbildningsprogram om E.ON Elnäts övervakningsplan där bakomliggande syften och regler tydliggörs. E.ON Business Services Sverige AB (IT) har utfört uppdrag åt E.ON Elnät. För att kunna fullfölja detta uppdrag, krävs tillgång till kommersiellt känslig information i nätverksamheten. E.ON Business Services Sverige AB utför även uppdrag åt t.ex. E.ON Försäljning Sverige AB och är därför informerade om de särskilda krav som gäller. Övervakningsansvarig inom åtskillnadsfrågor har, tillsammans med medarbetare inom IT-säkerhet, deltagit på ett antal möten där utveckling av olika IT-system har diskuterats. Vid samtliga tillfällen har poängterats vikten av behörighetsstyrning i de fall det handlar om koncerngemensamma IT-system. Regelverket kring åtskillnad har förklarats och förutsättningar har därmed förmedlats för att kunna ta hänsyn till detta i utvecklingsprocessen. I dessa sammanhang har den behörighetsstyrning som finns inbyggd i vårt affärssystem, SAP, lyfts fram som ett föredöme. Övervakningsansvarig har under året vid ett antal tillfällen bistått med vägledning och utlåtanden då frågor om kommersiellt känslig information har uppkommit. I förebyggande syfte har dessa utlåtanden spridits i kundsupportorganisationen för att garantera ett enhetligt agerande. 8. Beskriv hur personalen under året har utbildats i att motverka diskriminering gentemot övriga aktörer på elmarknaden. Medarbetarna har under året haft möjlighet att ta del av övervakningsplanen, som finns publicerad på företagets intranät. I planen framgår på många olika sätt hur diskriminering ska motverkas, både vad gäller hantering av kommersiellt känslig information samt vilket agerande som förväntas i olika sammanhang. Bland annat informeras om att medarbetarna ska presentera sig som anställda endast för E.ON Elnät, samt att de inte ska rekommendera kunder en speciell elleverantör utan istället hänvisa till allmänna källor som t.ex. Konsumentverket.

4 E.ON Elnät Sverige AB Rapport 4 (6) I introduktionen för nyanställda ingår en så kallad E-learning utbildning om åtskillnad och övervakningsplanen. Efter det inledande utbildningstillfället ska kursen utföras regelbundet, med en frekvens för närvarande på vart tredje år. En översyn och uppdatering av utbildningen har påbörjats under året. Via interna informationskanaler såsom intranätet, enhets- och avdelningsmöten förmedlas löpande kompletterande information i ämnet. 9. Beskriv hur företaget under året har arbetat aktivt med att synliggöra ledningsgruppens stöd för övervakningsplanen. Vid ett flertal tillfällen under året har medlemmar i ledningsgruppen hänvisat medarbetare till den övervakningsansvarige för konsultation. Detta har lett till deltagande på möten där aspekten med åtskillnadsreglerna har kunnat tas i beaktande i projektplaner o.dyl. 9. a) Beskriv hur ledningsgruppen säkerställt att anställda tar del av övervakningsplanen samt vilka åtgärder som har vidtagits vid överträdelse. Övervakningsplanen är ett av de styrande dokument inom verksamheten som medarbetarna förväntas ta del av, på samma sätt som en mängd andra policies och riktlinjer. Förutsättningar för att kunna ta del av dokumenten finns genom att de är publicerade på företagets intranät. Någon särskild uppmaning att ta del av, eller kontroll av i vilken grad varje medarbetare tagit del av, dessa dokument, har inte förekommit. Uppfattningen är att den här kategorin styrande dokument är så grundläggande att det genom ledningsgruppens normala kommunikation med organisationen säkerställs ett beteende där informationen når ut. Inga överträdelser av övervakningsplanens anvisningar har uppmärksammats under året. 10. Beskriv hur den övervakningsansvarige har utsetts. Uppdraget är formaliserat genom en direkt delegering från VD till den övervakningsansvarige. Den övervakningsansvarige har utsetts bland en grupp medarbetare inom företaget som arbetar med liknande frågor kopplade till reglering, myndighetsrapportering och diverse analyser avseende nätverksamheten. Denna urvalsgrupp garanterar en medarbetare som är väl förtrogen med såväl regelverket som med nätverksamheten i stort.

5 E.ON Elnät Sverige AB Rapport 5 (6) Ett ytterligare krav har varit erfarenhet, som nu är uppfyllt med mer än 20 års arbete i branschen. Den övervakningsansvarige har även utsetts med uppmaningen att självständigt övervaka och föreslå åtgärder, dock med möjlighet att tilldelas extra resurser om och när så erfordras. 11. Beskriv den övervakningsansvariges arbete med uppföljning och utvärdering av övervakningsplanen under året. Medarbetarna har informerats om vem som är övervakningsansvarig och uppmanats att ta kontakt med denne för vägledning och rådgivning angående åtskillnadsreglerna. Ett antal frågor har inkommit under året. I dessa fall fungerar övervakningsplanen som en utgångspunkt för bedömning. I samband med dessa utredningar ges tillfälle att utvärdera om övervakningsplanen behöver förtydligas eller kompletteras inom något område. Den samlade erfarenheten av de under året behandlade frågorna har lett till att ett större arbete med översyn av övervakningsplanen har inletts i början av år Vem eller vilka ansvarar för att upprätta övervakningsplanen? Den övervakningsansvarige upprättar självständigt ett förslag till övervakningsplan, som sedan godkänns av VD. Både i det löpande arbetet och vid särskild översyn av övervakningsplanen har den övervakningsansvarige möjlighet att på egna villkor söka information hos andra medarbetare. Arbetsgrupper kan även tillsättas vid behov av större utredningar kopplade till övervakningsplanen. 13. Var publiceras den årliga rapporten om åtgärder enligt övervakningsplan? Den årliga rapporten publiceras på företagets hemsida med sökväg enligt nedan: A) Om ni inte har publicerat rapporten på webplats, ange vilken rikstäckande tidning rapporten har annonserats i och vilket datum annonseringen har skett.

6 E.ON Elnät Sverige AB Rapport 6 (6) Om företaget har vidtagit andra åtgärder enligt övervakningsplanen kan dessa redovisas nedan Övrig info

7 SIGNATURSIDA Dokumentnamn: Rapport om åtgärder enligt övervakningsplan_2014_e.on Elnät Stockholm Utgåva: 1.0 Datum :45:25 Signatur Tomas Malmström Tillstyrka dokument :09:02 Johan Mörnstam Godkänna dokument -

http://www.ei.se/for-energiforetag/overvakningsplan-formular/

http://www.ei.se/for-energiforetag/overvakningsplan-formular/ Sida 1 av 5 Övervakningsplan formulär Skriv ut Företagets namn Söderhamn Elnät AB Funktionell åtskillnad Ingår verksamheten i en koncern som även bedriver handel med eller produktion av el/naturgas? Om

Läs mer

:y Näckåns Elnät AB Datum: 2015-02-13

:y Näckåns Elnät AB Datum: 2015-02-13 :y Arlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen för Näckåns Elnät AB med organisationsnummer 556526-6995, avseende perioden 1 januari 2014-31 december 2014. Diarienummer 2015-100236 Allmänt Övervakningsplanen

Läs mer

Elproduktion bedrivs av Bjäre Kraft Energi AB som ingår i koncernen Bjäre Krafts ek för. Handel med el bedrivs i Bixia AB.

Elproduktion bedrivs av Bjäre Kraft Energi AB som ingår i koncernen Bjäre Krafts ek för. Handel med el bedrivs i Bixia AB. ÖVERVAKNINGSPLAN för Bjäre Krafts ek för Org. nr 73 94 00-0132 Inledning Ellagen, 3 kap 17, stadgar att varje nätföretag och naturgasföretag skall upprätta en övervakningsplan för att eliminera risken

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskningar

Uppföljning av tidigare granskningar Revisionsrapport 7/2014 Uppföljning av tidigare granskningar Södertälje kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Syfte och revisionsfrågor...2 1.2 Revisionskriterier...2 1.3 Metod...2 1.4 Avgränsning...2 2

Läs mer

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss

Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss Svensk standard för redovisningstjänster, Reko Extern remiss 1 Innehållsförteckning Avsnitt Sida Ordlista 5 Inledning 10 Ramverk I Allmänt om standarden 11 II Ska-krav i standarden 13 III Definition av

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida

Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Revisionsrapport Granskning av kommunstyrelsens mål för kommunens hemsida Trelleborgs kommun Gabriella Fredriksson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 28 CDON Group AB CDON Group AB Årsredovisning 201 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver CDON Group ABs principer för bolagsstyrning. CDON Group är ett svenskt publikt aktiebolag.

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 2011:712 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om ellagen (1997:857)

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013 Bolagsstyrningsrapport FinnvedenBulten AB (publ) är ett svenskt publikt aktie bolag med säte i Göteborg, Sverige. FinnvedenBulten är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 20 maj 2011. Bolaget följer NASDAQ

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport 27 Qliro Group AB Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Denna rapport beskriver Qliro Group AB:s principer för bolagsstyrning. Qliro Group är ett svenskt publikt aktiebolag. Bolagets styrning baseras

Läs mer

Riktlinjer för intern styrning och kontroll

Riktlinjer för intern styrning och kontroll 1(10) Riktlinjer för intern styrning och kontroll 2(10) 1. Syfte Dessa riktlinjer syftar till att övergripande beskriva hur AP7 arbetar med frågor som rör intern styrning och kontroll. Riktlinjerna avser

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Övervakningsplan för Skara Energi AB.

Övervakningsplan för Skara Energi AB. Övervakningsplan för Skara Energi AB. Skara Energi AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) Bakgrund Syftet

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 25 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/102 14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse.

Läs mer

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor

Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Revisionsrapport Granskning av elevers och personals arbetsmiljö i kommunens grundskolor Ängelholms kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datum Diarienr 2014-09-15 1275-2013 SJ AB 105 50 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) personuppgiftsbehandling vid systemtester Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar

Läs mer

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008

Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Revisionsrapport Uppföljning av genomförda granskningar från 2008 Februari 2010 Håkan Lindahl Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskning av flyktingmottagandet... 4 Granskning av bildningsnämndens

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450

Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Datum 2010-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd Dnr 10-10450 Upphandling av ramavtal avseende strategiskt och operativt kommunikationsstöd

Läs mer

Information om Case Kapitalförvaltning AB

Information om Case Kapitalförvaltning AB Information om Case Kapitalförvaltning AB Kontaktuppgifter: Stockholm Case Kapitalförvaltning AB Box 5352 102 49 Stockholm Besöksadress Linnégatan 18 Telefon: 08-662 06 90 Fax: 08-660 36 42 Växjö Case

Läs mer

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen SVE400 v2.0 2009-08-21, SVENSK ENERGI Nät Martin Bengtsson 08-677 28 17, 0733-017 453 Martin.Bengtsson@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (11) Datum Beteckning 2010-06-16 Vägledning Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER

RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER RIKTLINJER FÖR SOCIALA MEDIER 2013-04-23 Inledning Riktlinjerna för sociala medier beskriver hur kommunens verksamheter kan utveckla sin service, informationsarbete och medborgardialog genom att dra nytta

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Stockholm 2004 Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Tryckt

Läs mer