Övervakningsplan för Skara Energi AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Övervakningsplan för Skara Energi AB."

Transkript

1 Övervakningsplan för Skara Energi AB. Skara Energi AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) Bakgrund Syftet med denna övervakningsplan är att få en övergripande bild av elnätsverksamhetens juridiska och organisatoriska ställning och funktion i koncernens totala verksamhet och att garantera att elnätsföretaget i egenskap av nätkoncessionshavare inser vikten av att agera neutralt, objektivt och icke-diskriminerande för att inte otillbörligt gynna någon aktör på elmarknaden, d.v.s. elhandlare eller elproducent. Övervakningsplanen ska i relevanta och tillämpliga delar för den enskilda processen i nätverksamheten, följas av personalen i enlighet med elnätsföretagets interna processer och rutiner. Omfattning Övervakningsplanen omfattar nätkoncessionshavarens (elnätsföretaget) nätverksamhet med koncessionsnummer 583X. Juridisk åtskillnad (2 ) Elnätsverksamheten bedrivs i aktiebolaget Skara Energi AB, org.nr Skara Energi AB ägs i sin tur av Skara Förvaltnings Aktiebolag, vilken ägs av Skara kommun till 100 %. Antalet elnätskunder är st. Skara Energi AB är delägare i ett intressebolag Fastbit AB till 33,3 %. Detta bolag handhar försäljning av tjänster för bredband och TV. Skara Energi AB är delägare i elhandelsföretaget till 9,9 %, vilket utgör en minoritetsdel. Skara Energi AB har ingen egen elproduktion. Skara Energi AB ingår i en koncern, som inte bedriver elhandels- eller elproduktionsverksamhet. Kraven i 3 kap. 1 a ellagen upprätthålls genom att Skara Energi AB:s elnätsverksamhet å ena sidan och elhandelsverksamhet å andra sidan bedrivs i separata aktiebolag, i vilket Skara Energi AB endast har ett minoritetsintresse. Företaget är organiserat i Skara kommuns bolagskoncern enligt nedanstående organisationsschema. Skara kommun Skara Förvaltnings AB Rådhuset i Skara AB Skara Energi AB Centrumbostäder i Skara AB Fastbit AB - 1 -

2 Skara Energi AB har inom bolaget ett flertal verksamheter ( rörelsegrenar ), såsom elnät, fjärrvärme, vatten, avlopp, renhållning, bredband och övrigt. Samtliga rörelsegrenar särredovisas och har eget resultatansvar beträffande ekonomin. Organisationsmässigt har bolaget sex avdelningar som arbetar inom flera rörelsegrenar och har rörelsegrensansvar för fler än en verksamhet. Bolaget har 38 st anställda och har en sk. matrisorganisation. Samtlig personal skriver tid och kostnadsbokförs på resp. rörelsegren. Se nedanstående organisationsmatris: Styrelse El-It Va-Fjv Marknad Miljö Service Ekonomi Fel! Objekt kan inte skapas genom redigering av fältkoder. Funktionell åtskillnad (3 ) Elnätsföretaget ( Skara Energi AB ) ingår inte i koncern som har minst kunder. Styrelseledamöterna i Skara Energi AB tillsätts av fullmäktige i Skara kommun. Skara Energi AB har två styrelseposter i elhandelsföretaget, vilket Skara Energi AB:s ägarandel är 9,9 %. Dessa ledamöter tillsätts av fullmäktige i Skara kommun. Nedan anges styrelseledamöter och företagsledning inom Skara Energi AB ( elnätsföretaget ) resp. ( elhandelsföretaget ) och resp. engagemang i företagen: Namn Politiskt parti Funktion i elnätsföretaget Skara Energi AB Funktion i elhandelsföretaget Dan Åberg Moderaterna Ordförande Styrelseledamot Håkan Ehn Socialdemokraterna Vice ordförande Styrelseledamot Rolf Källman Moderaterna Styrelseledamot - Klas-Åke Jansson Centerpartiet Styrelseledamot

3 Ann-Christine Hellman Socialdemokraterna Styrelseledamot - Sonja Spasevska Personal repr. Styrelseledamot - Roger Björnberg Personal repr. Styrelseledamot - Jonny Blomqvist Anställd Vd - Peter Bodin Anställd - Vd Koncerngemensamma tjänster (4 ) Inom Skara Energi AB finns ett antal gemensamma tjänster. Se schemat för vår matrisorganisation ovan. Nedanstående tabell anger vilka typ av tjänster som kan vara aktuella för koncerngemensamma funktioner. Tjänst Anläggningsarbeten Kundtjänst Fakturering Tjänst Mätning sinstallationer Förråd Miljö Administration Personal Utförande avdelning VA-Fjv Utförande avdelning El-It El-It Miljö Administrativa, Beställande rörelsegren/företag Fastbit AB och Beställande rörelsegren/företag Beslutanderätt för daglig drift Resp. avd.chef Beslutanderätt för daglig drift Antal personer för tjänsten 5 st 3 st 8 st Vatten och Avlopp 5 st Service och Service, Övrigt och, Antal personer för tjänsten 5 st 1 st 1 st 3 st - 3 -

4 Lokaler Finansiering Administrativa, Service, Övrigt,, Fastbit AB och, Ekonomichef mässiga villkor (5 ) Kostnader bokförs i görligaste mån med direkt kontering tex via tidsskrivning. Gemensamma kostnader fördelas efter olika lämpliga fördelningsmallar tex antal personal, anläggningsvärde, investeringskostnader, omsättning, olika delar av fakturering ( antal fakturor och nyttigheter ) Där Skara Energi AB utför tjänster till andra företag ( främst Fastbit AB och Billinge Energi AB ) föreligger avtal om dessa tjänster. Kostnaderna för dessa tjänster baseras på deras del av de verkliga kostnaderna inkl. avkastningskrav. Hantering av kommersiellt känslig information (6+7 ) Styrelsen för Skara Energi AB har i beslut utfärdat Delegationshandling med riktlinjer för ärendehantering av handlingar. I denna handling fastställes att offentlighetsprincipen skall tillämpas av Skara Energi AB och dess dotterbolag. Dvs. Allmänheten skall ha rätt att ta del av handlingar hos Skara Energi AB enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i 2 kap. tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen Undantag för offentlighet sker enligt sekretesslagens följande kapitel 2, 6, 7, 8 och 9. I dessa riktlinjer anges även hur handlingar skall diareföras, hanteras, förvaras mm. Riktlinjerna gäller även för information i datamedia. Utbildning till anställda för att motverka diskriminerande beteende (8+9 ) Samtlig personal delgives övervakningsplanen. Personal inom marknadsavdelningen informeras även muntligen om övervakningsplanen och vikten av att inte ha ett diskriminerande beteende. Personal inom marknadsavdelningen tar även kontinuerligt upp denna fråga vid sina arbetsplatsträffar

5 Personal inom marknadsavdelningen, som är sysselsatt inom kundtjänst, deltager i olika kurser som anordnas av Svensk Energi där dessa frågor behandlas. Ansvarig för övervakningsplanen och rutiner för uppföljning (10 ) Ansvarig för denna övervakningsplan och dess åtgärder som den årliga rapporten är ekonomichef Marie Fridell och vd Jonny Blomqvist. Senast 15 mars påföljande år skall årlig rapport anmälas. Offentliggörande av årlig rapport sker genom notering av rapportens inlämnade på hemsidan. Jonny Blomqvist Vd, Skara Energi AB - 5 -

:y Näckåns Elnät AB Datum: 2015-02-13

:y Näckåns Elnät AB Datum: 2015-02-13 :y Arlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen för Näckåns Elnät AB med organisationsnummer 556526-6995, avseende perioden 1 januari 2014-31 december 2014. Diarienummer 2015-100236 Allmänt Övervakningsplanen

Läs mer

Elproduktion bedrivs av Bjäre Kraft Energi AB som ingår i koncernen Bjäre Krafts ek för. Handel med el bedrivs i Bixia AB.

Elproduktion bedrivs av Bjäre Kraft Energi AB som ingår i koncernen Bjäre Krafts ek för. Handel med el bedrivs i Bixia AB. ÖVERVAKNINGSPLAN för Bjäre Krafts ek för Org. nr 73 94 00-0132 Inledning Ellagen, 3 kap 17, stadgar att varje nätföretag och naturgasföretag skall upprätta en övervakningsplan för att eliminera risken

Läs mer

http://www.ei.se/for-energiforetag/overvakningsplan-formular/

http://www.ei.se/for-energiforetag/overvakningsplan-formular/ Sida 1 av 5 Övervakningsplan formulär Skriv ut Företagets namn Söderhamn Elnät AB Funktionell åtskillnad Ingår verksamheten i en koncern som även bedriver handel med eller produktion av el/naturgas? Om

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i ellagen (1997:857); SFS 2011:712 Utkom från trycket den 17 juni 2011 utfärdad den 9 juni 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om ellagen (1997:857)

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

2015-01-05 Ägardirektiv För verksamheten i Landskrona Kraft AB Landskrona Energi Kraft AB, nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad den 2014-04-22, 66 2015-02-xx,, och fastställda

Läs mer

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen SVE400 v2.0 2009-08-21, SVENSK ENERGI Nät Martin Bengtsson 08-677 28 17, 0733-017 453 Martin.Bengtsson@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (11) Datum Beteckning 2010-06-16 Vägledning Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Läs mer

Kartläggning av organisationsformer inom VA-

Kartläggning av organisationsformer inom VA- Kartläggning av organisationsformer inom - branschen i Sverige 17 juni 2010 Anders Lingsten 1 Innehållsförteckning Sida 0. Sammanfattning 3 1. Organisationsformer 3 1.1 Förvaltningsform 4 1.2 Multi-utility

Läs mer

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Stockholm 2005-05-11 Samhällsbyggnadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Remissvar på El och Gasmarknadsutredningen Branschföreningen Oberoende Elhandlare (OE) vill härmed lämna sitt remissvar rörande den del

Läs mer

INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER. SPP Fonder AB

INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER. SPP Fonder AB INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER SPP Fonder AB 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 2 IDENTIFIERADE INTRESSEKONFLIKTER 3 3 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER 3 4 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer

LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN. Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Oktober 2006 LUNDS KOMMUN REVISIONSVERKSAMHETEN Revisorernas roll, villkor och arbetsformer Förord utgör ett av fullmäktiges kommunaldemokratiska instrument för att utvärdera, effektivisera samt kontrollera

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT ELECTRA GRUPPEN AB (publ) 2010 Styrningen av Electra Gruppen utgår från svensk lagstiftning, främst aktiebolagslagen, noteringsavtalet med börsen Nasdaq OMX och Svensk kod för bolagsstyrning,

Läs mer

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående

Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Riktlinjer om affärer med finansiella instrument gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i fondbolag samt av deras närstående Antagna den 11 februari 1998 och senast reviderade 30 januari

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen

Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen www.pwc.se Revisionsrapport Viktor Prytz Lisa Åberg Lekmannarevision - tillämpning av offentlighetsprincipen Hallands hamnar, Halmstad, Halmstad Energi och Miljö AB, Destination Halmstad och Halmstad Näringslivs

Läs mer

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter

Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Interna riktlinjer för identifiering och hantering av intressekonflikter Antagen av styrelsen 2014-06-30 eturn Fonder AB P.O. Box 24150, 104 51 Stockholm, SWEDEN Office Address: Linnégatan 89 Phone +46

Läs mer

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket

NYHETSBREV. Bolagsstyrning och riskhantering. nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket 2014-08-08 NYHETSBREV Bolagsstyrning och riskhantering nya och ändrade bestämmelser med anledning av det nya kapitaltäckningsregelverket (CRR och CRD IV). 1. Nya och ändrade bestämmelser Det nya kapitaltäckningsregelverket

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun

Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun Policy för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun 2 Inledning I denna policy anges riktlinjer för konkurrensprövning av verksamheter inom Säffle kommun. Policyn ska vara ett stöd för nämnder,

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB)

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB med sina dotterbolag (förutom Kalmar Energi Holding AB och Kalmar Flygutveckling AB) Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2008, 21. Ändring beslutad

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013

Initiativ från aktieägare. Större aktieägare. Årsstämma 2013 Bolagsstyrningsrapport FinnvedenBulten AB (publ) är ett svenskt publikt aktie bolag med säte i Göteborg, Sverige. FinnvedenBulten är noterat på NASDAQ OMX Stockholm sedan 20 maj 2011. Bolaget följer NASDAQ

Läs mer

Riktlinjer för hantering av etiska frågor i Sjunde AP-fondens verksamhet

Riktlinjer för hantering av etiska frågor i Sjunde AP-fondens verksamhet 1(12) Riktlinjer för hantering av etiska frågor i Sjunde AP-fondens verksamhet 2(12) Innehåll 1 Motiv för riktlinjerna... 3 2 Finansinspektionens föreskrifter... 3 3 Vilka som omfattas av riktlinjerna...

Läs mer