Elproduktion bedrivs av Bjäre Kraft Energi AB som ingår i koncernen Bjäre Krafts ek för. Handel med el bedrivs i Bixia AB.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elproduktion bedrivs av Bjäre Kraft Energi AB som ingår i koncernen Bjäre Krafts ek för. Handel med el bedrivs i Bixia AB."

Transkript

1 ÖVERVAKNINGSPLAN för Bjäre Krafts ek för Org. nr Inledning Ellagen, 3 kap 17, stadgar att varje nätföretag och naturgasföretag skall upprätta en övervakningsplan för att eliminera risken för att aktörer på elhandels- och elproduktionsmarknaden diskrimineras. Med stöd av lagen har Energimyndigheten utfärdat en författning, STEMFS 2006:5, , som myndigheten avser att tillämpa i sin tillsyn över nätföretagen. Varje nätföretag är skyldigt att varje år (15/3) avge en rapport till myndigheten om hur tillämpningen av företagets övervakningsplan sker. Föreliggande övervakningsplan ersätter övervakningsplan daterad har uppdaterats och antagits av styrelsen för Bjäre Kraft vid sammanträde årligen och nu senast Planen uppfyller ellagens krav enligt 3 kap 17 och utgör företagets huvuddokument för att tillgodose att nätverksamheten bedrivs så att diskriminering av att aktörer på elhandels- och elproduktionsmarknaden inte förekommer d.v.s. att företaget eller någon av dess anställda otillbörligt gynnar någon aktör på marknaden. Planen skall genom VDs försorg revideras och föreläggas styrelsen för beslut när behov föreligger. Planen skall finnas tillgänglig som ett öppet dokument för den som önskar ta del av den. Kraftgatan 4 Västra Karup Box Båstad Tel: Fax: Org nr: Bankgiro: Plusgiro:

2 Företagsbeskrivning Nätverksamhet bedrivs i den juridiska personen Bjäre Kraft ekonomisk förening, org.nr Företaget har sitt säte i Båstad, Skåne län. Företagets associationsform är ekonomisk förening. Bjäre Krafts ekonomisk förening är en förening där nätkunderna är medlemmar och äger andelar i föreningen. Bixia AB är anvisad leverantör i Bjäre Krafts nätområde. Bjäre Krafts ägarandel i Bixia uppgår till ca 5,6 %. Elproduktion bedrivs av Bjäre Kraft Energi AB som ingår i koncernen Bjäre Krafts ek för. Handel med el bedrivs i Bixia AB. Följande ledamöter ingår i Bjäre Krafts ekonomisk förening styrelse. Ordinarie ledamöter: Gunnar Ekman ordf Kenneth Olsson v ordf Bengt Johansson Gunder Jönsson Gert-Håkan Eriksson Lars Elofsson Karin Hansson Suppleanter: Lars Johansson Hans Jönsson Tore Karlsson Arbetstagare representanter Paul Bengtsson (SEF) Carina Strand (Unionen) VD Håkan Eriksson, ingår ej i styrelsen. Kraftgatan 4 Västra Karup Box Båstad Tel: Fax: Org nr: Bankgiro: Plusgiro:

3 Funktionell åtskillnad Ledning Som framgår av ovanstående företagsbeskrivning har Bjäre Kraft ägargemenskap med företag som bedriver elproduktion. Bjäre Kraft äger också en mindre andel av Bixia AB som bedriver handel med el. Det vore då önskvärt att inte tillåta persongemenskap, men med hänsyn till den mycket begränsade omfattningen på företagens verksamhet är det oundvikligt med persongemenskap i såväl ledningsfunktioner som operativ verksamhet. Likväl skall diskriminering av andra marknadsaktörer inte ske. Styrelsen avser att med denna plan ge regler för de som hanterar känslig information för att undvika diskriminering eller misstanke om diskriminering av annan aktör på marknaden. Övrig personal Utöver nätverksamhet bedrivs i närstående företag, inom koncernen elproduktion. Genom ett minoritetsägande i Bixia AB bedrivs handel med el. Vi utför därför kundservicetjänster åt Bixia AB. Därmed föreligger risk för diskriminering av aktörer på elhandels- och elproduktionsmarknaden eller risk för misstanke om diskriminering i det vardagliga arbetet. Detta gäller i synnerhet de anställda som har kundserviceuppgifter bl.a. kundtjänst, försäljning, abonnemangsärenden, anslutningsfrågor. För nämnda kategorier skall VD svara för att personalen regelbundet utbildas i diskrimineringsfrågor och att ingen ny- eller tillfälligt anställd sätts i sådana arbetsuppgifter innan vederbörande fått erforderlig utbildning. Anställda i arbetsledande funktion skall förvissa sig om att vederbörande har förstått vilka regler som gäller och kontrollera att diskriminering av att aktörer på elhandels- och elproduktionsmarknaden inte sker. För att ytterligare eliminera risken för diskriminering skall VD tillse att känslig information genom arbetsrutiner och/eller teknik, endast finns tillgänglig för vissa angivna anställda och att sådan information inte är tillgänglig för övriga. Kostnader för personal som har uppgifter inom olika affärsområden, eller utför arbete för andra företag, inom koncernen, i intresseföretag eller andra företag, skall finnas enligt en årligt reviderad fördelningsgrund. För arbete som utförs under längre tid åt annan juridisk person gäller att Bjäre Kraft och berörda företag tecknar särskilda avtal. Utöver kostnadsöverenskommelser skall avtalet innehålla överenskommelse hur känslig information skall hanteras. Kostnader skall baseras på normala marknadspriser. I ledningsgruppens möten bör punkten diskriminering finnas regelbundet. VD redovisar årligen till styrelsen uppfyllelsen av ovanstående regler. Kraftgatan 4 Västra Karup Box Båstad Tel: Fax: Org nr: Bankgiro: Plusgiro:

4 Ansvarig för övervakningsplanen och rapportering VD för Bjäre Kraft är ansvarig för upprättande och uppdatering av övervakningsplanen. Beslut om övervakningsplanen fattas av styrelsen liksom väsentliga ändringar. VD har det övergripande ansvaret för tillämpningen av övervakningsplanen. VD svarar för den årliga rapporteringen till Energimarknadsinspektionen och att den rapporten görs tillgänglig på Internet. Bilagor: Registreringsbevis Organisationsschema Känslig information Kraftgatan 4 Västra Karup Box Båstad Tel: Fax: Org nr: Bankgiro: Plusgiro:

5

6

7 Koncern Bjäre Kraft ek förening 100% 100% 5,9% Bjäre kraft Bjäre Kraft Bixia Bredband AB Energi AB Bixia ProWin 6,7% Kalix Vind AB 30,9%

8 Bilaga, Känslig information till övervakningsplan för Bjäre Krafts ek för Inom Bjäre Krafts ek för hanteras dagligen muntlig och skriftlig information som vid ovarsam hantering kan medföra ekonomisk skada för annan aktör. Ellagen föreskriver att nätägare skall hantera sådan känslig information så att diskriminering av annan part inte förekommer. För vårt företag är det viktigt att förebygga att ens skäl till misstanke kan föreligga. Med känslig information menar vi: Information som hanteras i vårt gemensamma debiterings- och kundinformationssystem Elvira. I detta system hanterar nätbolaget även uppgifter om vem som är annan elleverantör till nätbolagets leveranspunkter. Denna information bedömer vi som känslig. Den får inte göras tillgänglig enbart för Bixia AB utan måste göras lika tillgänglig för alla leverantörer på likartade villkor för samtliga leverantörer. Uppgifter om villkor mm i leveransavtal som nätbolaget har tillgång till i det gemensamma kundinformationssystemet avseende Bixia AB egna kunder får inte göras tillgänglig för andra leverantörer. Vid eventuella leverantörsbyten i samband med flyttning måste alla leverantörer ges samma möjlighet tidsmässigt att låta inflyttad kund ta med sig en extern elleverantör till den aktuella leveranspunkten vid leveransstart för den tillträdande kunden. Nätbolaget skall således inte otillåtet medverka till leverans från den anvisade elleverantören. Följande rutiner tillämpas: Avläsning Flyttning Leverantörsbyte Rapportering I den dagliga verksamheten är det Kundtjänstansvarig Annika Borgman, med sin personal som regelbundet hanterar information av känslig natur. Dessa skall då iaktta varsamhet i informationshanteringen så att känslig information inte oavsiktligt kommer annan till kännedom. Vid nyanställning eller tillfällig personalbrist skall ersättare underrättas om vilka regler som gäller beträffande känslig information av kundtjänstansvarig Annika Borgman. Acesskoder till I T-systemet skall godkännas av avdelningschef innan tilldelning sker, så att enbart auktoriserad personal ges tillträde till känslig information. Oklarheter beträffande rutiner eller uppgiftslämnande eller om anställd upptäcker brister i rutiner eller system skall klaras ut av kundtjänstansvarig Annika Borgman eller i sista hand av VD. Om anställd upptäcker att diskriminering har eller kan ha inträffat så skall VD informeras omgående. Håkan Eriksson VD C:\USERS\KAFLE\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\WINDOWS\TEMPORARY INTERNET FILES\CONTENT.OUTLOOK\TL3EAOC2\03 BILAGA TILL ÖVERVAKNINGSPLAN 2015.DOC -

:y Näckåns Elnät AB Datum: 2015-02-13

:y Näckåns Elnät AB Datum: 2015-02-13 :y Arlig rapport om åtgärder enligt övervakningsplanen för Näckåns Elnät AB med organisationsnummer 556526-6995, avseende perioden 1 januari 2014-31 december 2014. Diarienummer 2015-100236 Allmänt Övervakningsplanen

Läs mer

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen SVE400 v2.0 2009-08-21, SVENSK ENERGI Nät Martin Bengtsson 08-677 28 17, 0733-017 453 Martin.Bengtsson@svenskenergi.se PROMEMORIA 1 (11) Datum Beteckning 2010-06-16 Vägledning Fullmaktshanteringen i leverantörsbytesprocessen

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB

Ägardirektiv för Karlstads Energi AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (10) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-03-24 Ägardirektiv för Karlstads Energi AB Ägardirektiv för

Läs mer

Polismyndigheten i Uppsala län

Polismyndigheten i Uppsala län Polismyndigheten i Uppsala län Säkerhetsskyddsavtal Datum Diarienummer 2012-04-10 PVS-913-5969/11 AA 913-2081/12 Handläggare Siv Forsberg Er referens 1 SÄKERHETSSKYDDSAVTAL (NIVÅ 3) mellan Polismyndigheten

Läs mer

1. Inledande bestämmelser

1. Inledande bestämmelser NÄT 2004 N 1 (10) Gäller hos Växjö Energi Elnät AB fr o m 2004-08-01 ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet

Läs mer

INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER. SPP Fonder AB

INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER. SPP Fonder AB INSTRUKTION FÖR IDENTIFIERING OCH HANTERING AV INTRESSEKONFLIKTER SPP Fonder AB 1 INLEDNING OCH SYFTE 3 2 IDENTIFIERADE INTRESSEKONFLIKTER 3 3 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN KUNDER 3 4 INTRESSEKONFLIKTER MELLAN

Läs mer

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar.

Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Nät 2012K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar. Gäller från 2012-06-01 Konsument 2011-12-05 2(16) 2011-12-05 3(16) Sammanfattning

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT EL 2012 K (rev) 2015-02-27 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument)

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) Datum 2011-12-05 Bilagal NÄT 2012 K ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (konsument) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade

Läs mer

1(8) Datum 2015-06-16

1(8) Datum 2015-06-16 1(8) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna avtalsvillkor

Läs mer

Datum 2011-12-05 1(7)

Datum 2011-12-05 1(7) 1(7) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL TILL KONSUMENT ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi efter överenskommelse med Konsumentverket. 1 Inledande bestämmelser 1.1 Dessa allmänna

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar NÄT 2012 K Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska anläggningar till elnät och överföring av el till sådana anläggningar (konsument) Allmänna avtalsvillkor utarbetade av Svensk Energi efter

Läs mer

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder

Nya regler påverkar branschens fakturor och annan informationsgivning till kunder SVE100 v2.0 2008-04-09 SVENSK ENERGI - SWEDENERGY - AB Juridik Louise Marcelius 08-6772827, 0701644421 louise.marcelius@svenskenergi.se Datum 2014-05-13 1 (8) Nya regler påverkar branschens fakturor och

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut;

Läs mer

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012

Revisionsrapport. Bisysslor. Lekebergs kommun. Fredrik Alm Cert. kommunal revisor 27 april 2012 Revisionsrapport Bisysslor Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattning 1 Inledning 2 Revisionsfråga 2 Revisionsmetod 2 Avgränsning 3 Allmänt om bisyssla 3 Förtroendeskadliga

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR 1(10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA HÖGSPÄNNINGSANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL ELLER FRÅN SÅDANA ANLÄGGNINGAR Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av Svensk

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar

Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar NÄT 2012 H Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar Dessa allmänna avtalsvillkor har utarbetats av

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare.

Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Gäller från och med 2015-10-01 och tillsvidare. Allmänna avtalsvillkor för anslutning av elektriska högspänningsanläggningar till elnät och överföring av el till eller från sådana anläggningar (högspänning)

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens föreskrifter om investeringsfonder; FFFS 2008:11 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-07-19 Observera att bara den tryckta

Läs mer

antagna av Svenska Fondhandlareföreningens styrelse att gälla senast fr o m den 1 april 2007 Sid. 1 Definitioner m.m. 2 2.

antagna av Svenska Fondhandlareföreningens styrelse att gälla senast fr o m den 1 april 2007 Sid. 1 Definitioner m.m. 2 2. Regler om affärer med finansiella instrument och valuta m m gjorda för egen räkning av anställda och uppdragstagare i värdepappersinstitut samt av deras närstående antagna av Svenska Fondhandlareföreningens

Läs mer

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt.

1.4 Elnätsföretaget är enligt personuppgiftslagen (1998:204) ansvarigt för de personuppgifter som behandlas enligt denna punkt. 1 (10) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELEKTRISKA ANLÄGGNINGAR TILL ELNÄT OCH ÖVERFÖRING AV EL TILL SÅDANA ANLÄGGNINGAR (näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet, lågspänning) ALLMÄNNA

Läs mer

Reglemente för kontroll av verifikationer

Reglemente för kontroll av verifikationer Reglemente för kontroll av verifikationer Beslutade av kommunfullmäktige den 19 december 2005, 219. Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2006. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET 1(5) ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING AV EL SOM ANVÄNDS I NÄRINGSVERKSAMHET ELLER ANNAN LIKARTAD VERKSAMHET ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR utarbetade av Svensk Energi. 1. Inledande bestämmelser 1.1 Dessa

Läs mer

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Lagrådsremiss. Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 9 oktober 2008 Mats Odell Tord Gransbo (Finansdepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 INNEHÅLL FFFS 2007:16 1 kap. Tillämpningsområde 1 2 kap. Definitioner 2 Villkor för att tillhandahålla

Läs mer

Svensk kod för fondbolag

Svensk kod för fondbolag Svensk kod för fondbolag Antagen av Fondbolagens förenings styrelse den 6 december 2004. Koden är senast reviderad den 26 mars 2015. STUREPLAN 6, SE-114 35 STOCKHOLM, SWEDEN, TEL +46 (0)8 506 988 00, INFO@FONDBOLAGEN.SE,

Läs mer