Trankokets samfällighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trankokets samfällighet"

Transkript

1 Trankokets samfällighet Information till nyinflyttade och medlemmar En sammanställning av de ordningsregler m.m. som gäller inom samfälligheten. 2012

2 2 Styrelsen hälsar Dig välkommen i Trankokets samfällighet. Nedan finner du allmän information om vad som gäller inom samfälligheten inklusive de ordningsregler som finns för vattenförsörjning, avverkning av träd, bryggor, biltransporter till och från bryggorna samt uppställning av båtar vintertid. Viktiga uppgifter om samfälligheten som grundades Samfälligheten svarar för: Vattenförsörjning, bryggor och skötsel av gemensamt ägda marker. Alla fastighetsägare/delägare inom samfälligheten är obligatoriskt medlemmar i Trankokets samfällighet, varav följer både rättigheter och skyldigheter reglerade i Anläggningslagen (AL) och Lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL). Årsmötet, som beslutar om budget och avgifter, riktlinjer för föreningens utveckling samt viktiga åtgärder, hålls i april månad. För den löpande förvaltningen svarar styrelsen, som består av fem ledamöter och två suppleanter. Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast den 15 mars. Ett allmänt informationsmöte anordnas normalt den första söndagen i juli månad. Gemensam arbetsdag på våren respektive hösten för service och underhåll av bryggor och vattenförsörjning samt städning och vård av våra gemensamma grönområden. I årsavgiften ingår en särskild arbetsdagsavgift, f.n kronor. Om man deltar i arbetsdagarna krediteras man med 500 kronor/arbetsdag, max kronor/år, vid nästföljande års debitering av årsavgiften. Alla uppmanas att antingen själva eller genom annan familjemedlem aktivt bidra med arbetsinsatser när styrelsen kallar till arbetsdagar. Vatten och avlopp Trankokets samfällighet har inte ansvar för avloppen inom området, eftersom dessa inte ingår i anläggningsbeslutet. I de fall en eller flera medlemmar vill anlägga ny avloppsanläggning på allmän mark måste styrelsen kontaktas för att erhålla tillstånd att nyttja behövlig mark. Anläggningsbeslutet fastställde att den fasta vattenavgiften skulle vara lika för alla med indraget vatten. Obebyggd tomt debiteras dock endast för vatten fond. Den rörliga avgiften, som kan variera från år till år beroende på kostnadsförändringar är f.n. 12 kr/m 3. Varje sommar får Du en blankett från kassören med uppmaning att läsa av vattenmätaren i Ditt hus. Följande restriktioner gäller under vårens storhelger samt från midsommar t.o.m. den 15 augusti: Maximal förbrukning per vistelsedygn och fastighet är 300 liter. Vattna inte gräsmattor med kranvatten - använd uppsamlat regnvatten. Vattna rabatterna om möjligt endast med uppsamlat regnvatten. Följande gäller året runt: Huvudvattenkranen skall vara stängd om huset är obebott mer än 24 timmar. För skydd av grundvattnet skall tvättning av bil undvikas.

3 3 OBS! Om Du hyr eller lånar ut huset är Du skyldig att noggrant informera dem som disponerar fastigheten om ovanstående regler. Gemensamma grönområden Tjörns kommun äger marken ovan bryggor och badplats och svarar själv för gallring och underhåll av sitt markområde. Föreningens insats där skall därför begränsas till nödvändig slyröjning för att hålla gångstigar till stranden framkomliga samt underhåll av vägen till stranden. Det är förbjudet för enskilda att fälla träd på kommunens marker. Trankokets gemensamt ägda marker uppgår till nästan 17 hektar, varav en stor del är skogsbevuxna. För att dessa inte skall växa igen krävs ett systematiskt skogsvårdsarbete. Därför ägnas vårens och höstens arbetsdagar i betydande grad åt slyröjning och mindre avverkningsåtgärder. Därutöver hyrs skogsentreprenör in för större insatser med några års mellanrum, senast under 1:a kvartalet Styrelsen har tagit fram en skötselplan för våra samfällt ägda marker som baseras på att dessa indelas i 10 zoner med ambitionen att klara av två zoner per år under arbetsdagarna. Under en period på fem år är målet således att medlemmarna via arbetsdagarna skall klara av att röja och vårda all samfällt ägd mark. Detta mål är högt satt varför individuella frivilliga insatser utanför arbetsdagarna är välkomna. Sådana insatser ger också möjligheter att få tillgång till ved för privat bruk. Däremot är avverkning av träd på samfällighetens allmänna grönområden inte tillåten utan styrelsens medgivande Lekplatser I samband med arbetet att anlägga en promenadväg över äng och skog till badplatsen har också en mindre bollplan anlagts, som även kan användas för helikopterlandning i en krissituation. Efter överenskommelse med Tranviken kan Trankokets barn nu nyttja lekplatsen som finns vid infarten till Tranviken. Regler för uppförande av friggebodar, förråd eller annan liknande byggnation En eller flera friggebodar får uppföras med sammanlagd byggnadsyta på 15 kvadratmeter. Taknockshöjden får max vara 3 meter räknat från markens medelnivå runt byggnaden. Minsta avstånd till tomtgräns är 4,5 meter. Får uppföras närmare tomtgräns om berörd granne godkänner det (skriftligt godkännande rekommenderas). Vid planerad byggnation närmare än 4,5 meter mot samfällighetens mark skall skriftlig ansökan lämnas till Trankokets styrelse för beslut. Regler för tillvaratagande av ved avverkad under arbetsdagar Avverkning under arbetsdagar är en kollektiv insats varav följer att samtliga medlemmar principiellt har samma rätt att ta tillvara ved för privat bruk. Hittillsvarande erfarenheter är dock att det är en mindre del som är intresserad av att efteråt ta hand om det som avverkats. En väg att åstadkomma en acceptabel fördelning av den ved som blir resultatet av det

4 4 gemensamma arbetet är att de som vill ta vara på ved får anmäla detta vid morgonens notering om deltagande i arbetsdagen. Eftersom samfälligheten inte förfogar över motorsågar och behövlig skyddsutrustning har styrelsen tidigare beslutat att medlem som ställer sådan utrustning till förfogande och utför själva avvverkningen skall ersättas med 300 kronor per arbetsdag. 1) Den medlem som önskar ta tillvara avverkad ved för privat bruk anmäler detta till den styrelsemedlem som antecknar närvaro under arbetsdagen. 2) Medlem som avverkat träd med egen motorsåg och skyddsutrustning ersätts med 300 kronor och får dela på tillgänglig ved med övriga intresserade på lika villkor. 3) Tillgänglig ved delas lika mellan dem som anmält önskemål om ved. 4) Ved fördelad enligt punkterna 2) och 3) ovan skall vara avhämtad senast inom tre veckor efter arbetsdagen. Ved som ej hämtats enligt punkt 4.) får tillvaratas av envar medlem. Regler för medlems avverkning och tillvaratagande av ved utanför arbetsdagarna: Kontakta någon i styrelsen för överenskommelse om var avverkning skall få göras. 1) Avverkningen görs på egen risk och med egen utrustning. 2) Kapad ved travas och märks med datum, namn, fastighetsbeteckning och telefonnummer. 3) Aktuell medlem har ensamrätt till veden under två månader. 4) Är veden inte hämtad efter två månader har andra medlemmar rätt att ta hand om veden. Ordningsregler för bryggorna (Antagna på årsmötet ) Bryggorna ingår i föreningens anläggningsbeslut och ägs och förvaltas av samfälligheten genom dess styrelse. Medlemmar har genom att erlägga inträdesavgifter förvärvat dispositionsrätt till en eller flera i medlemsförteckningen angivna båtplatser. Eftersom årsmötet också bekräftade beslutet taget på den extra föreningsstämman den 6 juli 2008 att vi i begränsad omfattning skall lappa och laga på befintliga bryggor, kommer ett mindre antal båtplatser att vara oanvändbara på grund av defekta/saknade akterstolpar. För att lösa dessa medlemmars behov av båtplats infördes därför en regel enligt punkten 3) nedan. 1) Dispositionsrätten är knuten till fastigheten och kan ej överlåtas till utomstående. Vill medlem överlåta denna till annan medlem är detta tillåtet under förutsättning att styrelsen underrättas om bytet för registrering i medlemsförteckningen. Den ekonomiska regleringen

5 5 får göras direkt mellan berörda medlemmar. 2) Medlem har rätt att avstå från sin dispositionsrätt till viss angiven båtplats, vilket innebär att den återgår till samfälligheten, dock utan ersättning till medlemmen. 3) Medlem, som disponerar en kurant båtplats som ej används, ska till styrelsen anmäla att ledig plats finns för temporär utlåning till annan medlem som saknar användbar båtplats. Anmälan härom bör göras senast den 1 juni. 4) Den som lånar plats av annan medlem skall ersätta denne motsvarande den rörliga bryggavgiften. 5) Uthyrning av outnyttjad båtplats till icke medlem (tredje man) får enligt beslut på årsmötet 2009 ske endast undantagsvis, då särskilda skäl (se exempel nedan) föreligger. Styrelsen prövar om sådana skäl finns. Intäkterna av sådan uthyrning skall betalas direkt till samfälligheten via kassören, varefter medlemmen krediteras för bryggavgifterna. 6) Styrelsen ansvarar för att bryggornas funktion och säkerhet, innefattande räddningsstegar, frälsarkransar, elsäkerhet och fläktsystem, blir kontrollerade och åtgärdade under arbetsdagar eller/och genom anlitande av entreprenör. Samma sak gäller för skötsel och underhåll. 7) Den som vistas på och badar från bryggorna gör det på egen risk. Särskild aktsamhet bör iakttas med tanke på båttrafik och hälsorisker relaterade till bottenfärger och drivmedel. 8) Enligt bygglovet från Tjörns kommun för våra två bryggor får strandområdet inte användas för uppläggning av båtar eller för bilparkering. Tillägg punkt 5): Ett exempel på särskilt skäl är när en medlem säljer sin fastighet och önskar ha kvar båtplatsen säsongen ut. Förutsättningarna för detta är att köpare och säljare är överens och att anmälan görs till styrelsen för prövning. Plats för gästande båt: På anslagstavlan vid pumphus 3 kommer styrelsen efter den 15 juni att anslå en lista med namn på de medlemmar som har kurant plats att låna ut. Enskild medlem, som har tillfälligt behov av gästplats (högst en vecka!), får själv ta kontakt med annan medlem antecknad på listan. Transporter till och från bryggorna Kommunens mark ovan stranden med bryggor och badplats ingår i Stigfjordens naturvårdsområde. Länsstyrelsen svarar för tillsynen. Detta innebär att det är kommunen och länsstyrelsen som ytterst bestämmer i vilken grad vi får nyttja vägen ner till bryggorna för biltransport. I samråd med nämnda myndigheter har reglerna nedan för biltransport till och parkering vid stranden tagits fram. Dessa finns också uppsatta på anslagstavlan vid pumphus 3. 1) Vid utrustning av sjösatt båt under vår/försommar vid högst två tillfällen. 2) Vid tömning av båt inför upptagning vid högst två tillfällen.

6 6 3) Vid sjösättning från resp. upptagning av mindre båt på släpkärra efter dragbil. 4) Vid lastning av båt inför längre tur. 5) Om sjuklig eller rörelsehindrad person skall tas med till bryggan eller följa med i båt är biltransport tillåten men inte parkering vid stranden. För punkterna 1-5 gäller att bilen måste köras upp igen snarast möjligt - den får således vara kvar vid stranden endast en kortare stund. Parkering finns vid pumphuset ovanför bommen. 6) Om person med handikapptillstånd för bil skall följa med under båtfärd eller vistas på bryggan är biltransport och en kortare tids parkering (något dygn) på särskilt anvisad plats vid stranden tillåten. Villkoret är att handikapptillståndet läggs synligt i bilen. Respektera dessa regler, eftersom överträdelser kan leda till ännu större restriktioner. Regler för båtuppställningen på P-platsen vid Åsvägen (Fastställda av årsmötet ) Endast medlemmar i Trankokets samfällighet kan få tillgång till en plats, som inte kan överlåtas t.ex. vid en husförsäljning. Medlem, som önskar få tillgång till plats, anmäler detta senast den 15 augusti till styrelsen som administrerar ett kösystem. Detta bygger på att outnyttjade platser fördelas till de köande i turordning. Den som redan disponerar en plats behåller den tills den inte längre kommer att utnyttjas. 1) Uppställning av båtar görs enligt anslaget schema och utsatta markeringar. Tänk på att lämna skäligt utrymme till grannarna. Gör en snygg vintertäckning. 2) Uppgift om ägare till uppställda båtar skall finnas i därför avsedd lista på föreningens anslagstavla. 3) P-platsen skall vara tömd på båtar och uppstädad senast den 15 juni. Vagnar och materiel för uppställning respektive täckning skall vara undanförda och samlade så diskret som möjligt för att frigöra P-ytan för fordonsuppställning. 4) Om en plats lämnas ostädad efter den 15 juni kommer detta att åtgärdas genom föreningen på medlemmens bekostnad. 5) För att inte förorena miljön och våra vattentäkter är det förbjudet att rengöra båtbotten på uppställningsplatsen. Sådant arbete görs lämpligast på platsen för upptagning av båten. 6) Vid rustning av båten på våren skall marken under täckas på lämpligt sätt för uppsamling av slip- och färgrester m.m. Sådant avfall lämnas på kommunens miljöstation. 7) Vid användning av el, tänk på att vatten och el i kombination utgör en fara. 8) Uppläggningskostnaden fördelas på dem som har båtar uppställda under vintern. Debitering görs i anslutning till att årets vattenfaktura skickas ut. Med vänlig hälsning STYRELSEN

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud.

En fullmaktsblankett ligger sist i årsmöteshandlingarna för den som inte kan komma till stämman och vill låta sig företrädas av ombud. Bästa medlem i Dyviks samfällighetsförening! Kallelse till årets stämma i bifogas. Enligt föreningens stadgar skall årsmöteshandlingarna hållas tillgängliga på angiven plats (hos styrelsens sekreterare).

Läs mer

Policy, information och regler för grönområdet Fjällsvik 3:1

Policy, information och regler för grönområdet Fjällsvik 3:1 Gamla Prästgården den 27 mars 2010 Policy, information och regler för grönområdet Fjällsvik 3:1 2010 100327 Policy information och regler (ver 1.4) Sidan 1 av 14 Innehållsförteckning Inledning 3 Kort historik

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

Utgiven 2008. Viksbergs Viktigt

Utgiven 2008. Viksbergs Viktigt Viksbergs Viktigt En samling trivselregler och annat matnyttigt för oss i Viksberg Utgiven 2008 Viksbergs Viktigt Här har vi samlat en del information, trivselregler och bestämmelser, som gäller oss som

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

Information och regler

Information och regler KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap... 5 2.1.1 Att bli medlem... 5 2.1.2 Klubbexpeditionen

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Välkomna till området!

Välkomna till området! Välkomna till området! Vi hoppas att ni skall trivas med oss grannar och känna stolthet över ert boende och våra gemensamma anläggningar. Förutom att ni skaffat er en egen täppa, så är ni nu delaktiga

Läs mer

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening

Välkommen till. Norrskenet. En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Sida 1 av 10 Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter. sid 1 2. Föreskrifter vid sjö- och torrsättning. sid 2 3. Föreskrifter för hamnverksamheten.

Läs mer

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN

BOENDEREGLER BRF ÖSTERBÄCKEN Bästa medlem, Det är absolut nödvändigt att du som medlem läser igenom detta häfte och föreningens stadgar samt förstår innebörden av dessa. Om det är något du undrar över eller inte förstår så kontakta

Läs mer

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Medlemsinformation från A till Ö Att bo i en bostadsrättsförening innebär samma ansvar som att bo i ett eget hus. Alla måste ta sitt ansvar för att hålla huset helt och rent. Därför har vi samlat viktig

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Information från Häverö-Östernäs Samfällighetsförening, april 2004

Information från Häverö-Östernäs Samfällighetsförening, april 2004 Häverö-Östernäs Samfällighetsförening Detta är en informationsskrift som beskriver vad Häverö- Östernäs samfällighetsförening är och hur den fungerar. Här finns information om våra gemensamhetsanläggningar

Läs mer

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7

1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 Rev 16 (2014-12-20) 1 TILL ALLA BOENDE I BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 4 2 LITE INFORMATION OM BAKBORDET SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 5 3 BLOCKINDELNING 6 4 BLOCKLEDARE 7 5 BELYSNING 7 6 BILTRAFIK 7 7 BREDBAND

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2009-10-01 1 Välkommen till Brf Asken! Hej och välkommen till Brf Asken. Vår fastighet byggdes 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev

Läs mer

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se

Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Korgils fritidshusområde se även www.korgil.se Kort historik Korgil by Vad man vet har det funnits en eller ett par fastigheter med boende någonstans i byn Korgil sedan mitten av 1500-talet. Första gången

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26

Brf Vendelsö Gård BRA ATT KÄNNA TILL VIKTIGT ATT VETA. Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer. Ordningsregler 2011-09-26 Brf Vendelsö Gård VIKTIGT ATT VETA BRA ATT KÄNNA TILL Ordningsregler Medlemsinformation Telefonlista hantverkare/leverantörer 2011-09-26 Innehållsförteckning 1. Ordningsregler Akuta fel /skador sid 4 Altaner/trappor

Läs mer

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner

SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner SÅ FUNKAR DET I BRF ASKEN Trivselregler och rutiner 2014-02-24 1 Välkommen till Brf Asken! Vår fastighet byggdes år 1936 och består i dagsläget av 16 lägenheter. Vi blev en bostadsrättsförening år 2005.

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö

ÅRSBOK 2011. Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö ÅRSBOK 2011 Framtagen till årsmöte den 14 april 2011 kl 18.30 i Tullhuset på Dalarö Dalarö Båtklubb, Askfatshamnen, 137 70 Dalarö Tel:08-501 508 66 E-post:dbk@dbk.nu 2 FÖRORD För sjätte året publicerar

Läs mer

ÖSTÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

ÖSTÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING ÖSTÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Information till alla medlemmar i föreningen om vår gemensamhetsanläggning Våren 2007 Rev juli 2008 Rev 2 Maj 2012 Historia och bakgrund Samfällighetsföreningen bildades

Läs mer

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR

VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR VÄRPINGEHEM NR.3 RÖDA GÅRDEN ALLMÄNYTTIG INFORMATION TILL MEDLEMMAR OM FÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 5 SAMFÄLLIGHETER 5 TORGET 5 BLÅ GARAGET UTRIKESMINISTERN 5 VÄRMEFÖRENINGEN STATSMINISTERN 5 MEDLEMSINFORMATION

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44

Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Brf Örebrohus 44 Org nr 716453-1084. Välkommen till. Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Välkommen till Bostadsrättsföreningen ÖrebroHus 44 Vi i föreningen har nära till naturen och centrum T.ex. Buss nr. 11 som går varje halvtimme till centrum t.o.r I Ladugårdsängen finns: Bankomat Närbutik

Läs mer