Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning"

Transkript

1 Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtsektionen, dess medlemmar och båtgäster gällande parternas ansvar, åtaganden, råd och regler, därav denna hamnordning version 3.0 av den Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektion (GPFB): åtaganden, ansvar och regler. 1. GPFB ansvarar för Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings åtaganden, ansvar och regler gentemot båtägare som utnyttjar föreningens sommar- och vinterplatser inklusive övriga anläggningar. 2. GPFB ska tillhandahålla båtplatser för fastighetsägare och båtgäster vid bryggan. Fastighetsägare ska alltid ha förtur men ingen rätt att kräva båtplats. 3. Styrelsen utser en hamnkapten som administrerar båtsektionen tillsammans med styrelsen. 4. Styrelsen ansvarar för båtplatstilldelning och tillser efterföljnad. 5. Styrelsen ansvarar för vård, underhåll och administration av GPFB:s anläggningar. 6. Styrelsen tillser att anläggningar är säkra, funktionsdugliga och miljöanpassade. 7. GPFB ska aktivt stödja båtliv och trivsel för båtägare 8. GPFB ska löpande meddela båtägare via anslagstavlan vid bryggan, via e-post samt vanlig post när så anses vara nödvändigt. 9. GPFB ska övervaka att åtaganden, ansvar, råd och regler enligt stadgar och denna Hamnordning efterföljes. 10. GPF:s styrelse ansvarar för båtsektionens ekonomi. Åtaganden, ansvar och regler gällande båtägare med båtar förtöjda vid Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions brygga (-or), vinterupplagda på föreningens mark och/eller båtägare som på annat sätt utnyttjar någon av GPFB:s anläggningar. 1. Hamnordning. Båtägare med båtar förtöjda vid Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions (GPFB) brygga, vinterupplagda på föreningens mark och/eller båtägare som på annat sätt utnyttjar någon av GPFB:s anläggningar ska följa, och vara väl uppdaterade på, gällande regler, råd och anvisningar i Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning samt information som hålls tillgänglig genom anslag på anslagstavla eller annan tillgänglig plats vid GPFB:s båtbrygga (-or) och vinteruppläggningsplats, på GPFB:s hemsida alternativt genom utskick till båtägare per e-post eller brevförsändelse. 2. Ansökan om båtplats. Ansökan om båtplats görs till hamnkaptenen. För köplats ska en depositionsavgift erläggas. Senast den 1 mars ska den som står i kö för båtplats meddela hamnkaptenen om denne önskar ha en båtplats under kommande sommar. Om GPFB sedan inte kan tillhandahålla båtplats före den 15 juni återbetalas depositionsavgiften. GPFB Hamnordning doc Sidan 1 av 6

2 Om båtplats erhålles dras depositionsavgiften av från avgiften för båtplatsen. Om den som ansökt om båtplats inte meddelar hamnkaptenen senast den 1 mars att denne inte önskar båtplats under sommaren och GPFB inte lyckats hyra ut båtplatsen till någon annan tillfaller depositionsavgiften GPFB. Medlem som enligt punkt 16 nedan har rätt att löpande behålla båtplats ska inte erlägga depositionsavgift. 3. Registrering. Båtägare, som utnyttjar GPFB:s sommar- och/eller vinterplatser, är skyldig att registrera sin båt hos Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektion genom att fylla i dokumentet Båt- och båtägarinformation. Det åligger sedan båtägaren att hålla informationen om ägare och aktuell båt uppdaterad. Registreringsblanketten Båt- och båtägarinformation kan erhållas av båtsektionens representanter via e-post (se nedan) eller avhämtas vid GPFB:s brygga (vid norra Kuggmaren) i lådan under anslagstavlan. 4. Information. Aktuell information hålls tillgänglig genom anslag på anslagstavla eller annan tillgänglig plats vid båtbrygga och vinteruppläggningsplats, på GPFB:s hemsida samt genom utskick till båtägare per e-post eller brevförsändelse. Båtägare ska hålla sig löpande uppdaterad om aktuell information. 5. Båtägarens ansvar för båten. Båten ska ha en ansvarig ägare som registrerat sin båt med den information som GPFB önskar. 6. Miljö Båtägaren är ansvarig för att inte miljön förorenas när båten hålls förtöjd vid bryggan eller är upplagd på vinteruppläggningsplats liksom vid transport till och från bryggan och vinteruppläggningsplatsen. Båtägaren ansvarar för att hålla rent vid utnyttjad vinteruppläggningsplats. Sopor, färgspill, mm. ska tas om hand. Det är absolut förbjudet att tömma toa-, olja-, diesel- eller bensintankar i vattnet eller på marken. Allt eventuellt spill ska samlas upp i särskild behållare och lämnas vid särskild miljöstation. 7. Förtöjning. Båtägare ska förtöja sin båt på anvisad plats. Båten ska förtöjas väl avfendrad med fören in mot bryggan och springförtöjning för att förhindra att båten kan åka in i bryggan samt i övrigt enligt gott sjömanskap. 8. Försäkring. Båten ska vara försäkrad. 9. Egna installationer på bryggan. Båtägare får inte installera någon form av förtöjningsanordningar eller andra arrangemang på GPFB:s anläggningar (bryggan, ladan vinterupptagningsplats mm) 10. Tillgång till elström. GPFB tillhandhåller båtägare tillgång till elström sommartid vid båtbryggan för akuta reparationer/underhåll av båten, nödladdning av båtens batterier o.dyl. Elström tillhandahålles inte för löpande landströmsförbrukning. GPFB Hamnordning doc Sidan 2 av 6

3 GPFB tillhandahåller båtägare som har sin båt upplagd på vinteruppläggningsplats elström under en begränsad tid på höst och vår i enlighet med anvisningar anslagna vid uppläggningsplatsen. 11. Sopor. Hushållssopor läggs i anvisad soptunna. Se anslag vid båtbryggan. Övrigt avfall tas ej hand om av GPFB. 12. Överlåtelse, försäljning och utlåning av båtplats. Båtplats får ej försäljas eller uthyras. Försäljning eller uthyrning av båtplats kan leda till omedelbar förlust av båtplats genom att styrelsen beslutar om avvisning från bryggan. Utlåning av båtplats i högst två dygn anmäles till hamnkaptenen. Utlåning av båtplats längre än två dygn kan endast medges efter tillstånd från hamnkaptenen. Den som lånar ut båtplatsen ska tillställa den som lånar båtplatsen aktuell hamnordning. 13. Uthyrning eller utlåning av båt. Om båtägare önskar låna eller hyra ut sin båt till utomstående ska båtägaren skriftligen anmäla det i förväg till hamnkaptenen. Anmälan ska innehålla uppgifter om hur länge båten avses att lånas eller hyras ut, vem som ansvarar för båten, den ansvariges person- och kontaktuppgifter o.dyl. 14. Övernattning i båt vid bryggan. Så kallad bryggsegling genom övernattning i båt vid bryggan, där man använder båten som sommarhus, är inte tillåten. 15. Rätt till båtplats. Rätt till båtplats har fastighetsägare som är medlem i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening. Med rätt avses att medlem i GPF har förtur i det kösystem som fördelar båtplatserna. Rätten till båtplats (enligt ovan) medföljer ej vid fastighetsägarbyte. Byter fastigheten ägare inom familjen ska rätt till båtplats ha förtur men bedöms från fall till fall av styrelsen. Fastighetsägare som är medlem i GPF har rätt att låta familjemedlem till fastighetsägaren utnyttja tilldelad båtplats med båt som äges av familjemedlemmen. Detta förutsätter att fastighetsägaren registrerar båt och båtägare hos GPFB i enlighet med punkt 3 ovan. Avgift utgår enligt prislista som fastställes av föreningsmötet. Fastighetsägaren svarar gentemot GPFB för båt som äges av familjemedlem som om denne själv ägt berörd båt. Fastighetsägare som är medlem i GPFB har rätt att under tidsperiod då denne inte själv utnyttjar sin båtplats låta medägare av fastigheten utnyttja tilldelad båtplats med båt (av passande storlek för båtplatsen) som äges av den andra fastighetsägaren eller familjemedlem till någon av fastighetsägarna. Detta förutsätter att fastighetsägaren skriftligen anmäler till hamnkaptenen vilken period som denne respektive de andra avser att utnyttja båtplatsen samt registrerar båt och båtägare i enlighet med punkt 3 ovan. En sådan delning av båtplats förutsätter godkännande av hamnkaptenen. Avgift utgår enligt prislista som fastställes av föreningsmötet. Fastighetsägaren som är medlem i GPF svarar gentemot GPFB för båt som äges av medägare av fastigheten eller familjemedlem som om denne själv ägt berörd båt. GPFB Hamnordning doc Sidan 3 av 6

4 16. Rätten att löpande behålla sin båtplats. Den klubbmedlem som har båtplats i mer än tre år, följer hamnordningen och betalar avgifter inom stipulerad tid äger rätt att behålla båtplats vid bryggan. Det betyder att GPFB automatiskt årligen förnyar medlemmens rätt till båtplats. Detta medför krav att klubbmedlemmen senast den 1 mars före sommarsäsongen skriftligen ska meddela GPFB om båtplatsen inte önskas. Meddelas inte detta kommer medlem att få erlägga full avgift för säsongen och får hyresavgiften endast återbetald i det fall då båtplatsen uthyres till ny båtägare som ersätter den tidigare båtplatsinnehavaren. 17. När båtägare inte önskar ha kvar sin båtplats. Båtägare som inte önskar ha kvar sin båtplats ska skriftligen anmälas till GPFB senast den 1 mars för att ej bli kostnadsansvarig för ej uthyrd båtplats under kommande sommar. Då båtägaren inte längre önskar sin båtplats återgår båtplatsen automatiskt till GPFB. 18. När båtplatsen återgår till GPFB. Om båtägare bryter mot GPFB:s regler och anvisningar eller ej erlägger föreskrivna avgifter inom anvisad tid mister båtägaren sin rätt till plats och båtplatsen återgår till GPFB. 19. Återbetalning av ej utnyttjad båtplats. a. Om båtägare meddelar efter den 1 mars att tidigare reserverad plats ej önskas så återbetalas hela hyressumman till densamme i det fall GPFB lyckas hyra ut platsen till samma kostnad till ny båtägare. Skulle båtplatsen hyras ut till en lägre kostnad återbetalas endast mellanskillnaden. b. Skulle båtägaren mellan den 1 mars och 15 juli, samma sommar, ångra sitt beslut och önska begagna den tidigare reserverade platsen kan så ske utan extra kostnad, efter skriftlig anmälan till hamnkapten, i det fall då båtplatsen inte redan blivit uthyrd och hela eller delar av båtplatshyran redan blivit återbetalad. c. Om båtägare skulle ångra sig enligt pkt b och hela eller delar hyressumman är återbetalad kan båtägaren ställa sig i båtplatskö för båtplats samma säsong. Båtplats tillgodoses då i mån av plats till ordinarie säsongspris för båtplatsen. d. Om båtägare som meddelat, efter den 1 mars, att tidigare reserverad plats ej önskas och GPFB inte lyckas hyra ut platsen till ny båtägare före den 15 juli så återgår båtplatsen till GPFB utan ersättning till båtägaren och båtägaren äger ej rätt till båtplats under innevarande säsong. Båtägaren kan dock ställa sig i kö för båtplats innevarande alternativt kommande båtsäsong. I det fall GPFB har ledig ej uthyrd båtplats kan i vissa fall båtplats tillgodoses utan extra kostnad för båtägaren men endast efter hamnkaptenens skriftliga godkännande och instruktioner om båtplats. 20. Märkning av båtvagga mm Båtvagga eller stöttor liksom mast till segelbåt på vinteruppläggningsplats ska märkas med ägarens namn och telefonnummer. 21. Parkeringsregler. a. För medlem i GPFB. Parkering får endast ske inom markerade parkeringsytor med iakttagande av begränsad parkeringstid. Medlem skall i första hand parkera på sin fastighet då parkeringstiden beräknas överskrida 12 timmar. GPFB Hamnordning doc Sidan 4 av 6

5 All trafik och parkering innanför bommen till Skarpö är otillåten annat än vid torrläggning och sjösättning. Undantag: medlemmar i GPFB som är fastighetsägare med fastighet belägen innanför bommen. b. För båtgäst. Parkering endast inom markerade parkeringsytor med iakttagande av begränsad parkeringstid. Vid parkering över 12 timmar ska parkering norr om den tidsbegränsade parkeringsplatsen användas. All trafik och parkering innanför bommen till Skarpö är otillåten annat än vid torrläggning och sjösättning (se separat information). 22. Sjöfart i Ladviken, Kuggmaren, Prästmaren och kanaler. Båtar ska framföras på ett sjömansmässigt och säkert sätt. Högsta tillåtna fart i Ladviken, Kuggmaren och Prästmaren är 5 knop samt 3 knop i kanalen mot Kanholmsfjärden och kanalen mellan Kuggmaren och Prästmaren. 23. Ansvar Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektion ansvarar inte för skador som genom verksamheten på vinteruppläggningsplatsen eller vid föreningens brygga vållas person eller egendom. Föreningen svarar inte för uppkomna skador på båt som båtägare har förtöjd vid, eller framför i anslutning till föreningens brygganläggning eller har upptagen på vinteruppläggningsplatsen. Föreningen ansvarar inte heller för personskador eller egendomsskador, som kan ske under vistelse på eller i anslutning till bryggan eller vinteruppläggningsplatsen. Eventuella skador som kan orsakas av "kranbilen" i samband med sjösättning/torrläggning (uppptagning) får regleras direkt mellan båtägaren och den entreprenör som äger/framför kranbilen. Båtägare ska inneha försäkring som täcker olycksfall, skadegörelse, stöld, ansvar och brand. Båtägare är skyldig att ersätta skada vid vinteruppläggningsplatsen och på föreningens brygga som han/hon eller hans/hennes sällskap åsamkar föreningens eller av föreningen förvaltad egendom. Finns flera ägare till samma båt är de gemensamt ansvariga. GPFB Hamnordning doc Sidan 5 av 6

6 Definitioner. Fastighetsägare Med fastighetsägare menas person som äger fastighet och är medlem i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening (GPF). Familjemedlem inom Båtsektionen Med familjemedlem menas make, maka, sambo och barn till någon av dessa. Föreningsmedlem inom Båtsektionen Med föreningsmedlem avses båtplatsinnehavare som är medlem i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening (GPF) och därmed även i Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektion (GPFB). GPFB-medlemmens båtplats benämnes Medlemsplats. GPFB-medlemmens båt benämnes Medlemsbåt. Båtgäst Med båtgäst menas en båtplatsinnehavare som inte är medlem i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening (GPF) inkluderande Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektion (GPFB). Båtgästens båt benämnes Gästbåt och hans båtplats benämnes båtgästplats. Båtägare Med båtägare avses både medlemmar i Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektion och Båtgäster. Första och andra båt. Med första båt avses den första båten som medlemmen erhållit båtplats till vid GPFB:s brygga. Med andra båt menas den båt som samma medlem erhållit båtplats till vid GPFB:s brygga. Två båtplatser äger endast medlemmar i GPFB rätt att söka och inneha. Kontakt för synpunkter och/eller mer information. Kontakta någon av nedanstående representanter för Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektion. Oscar Pripp (hamnkapten) , , Lennart Blomkvist Åke Larsson GPFB Hamnordning doc Sidan 6 av 6

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Stadgar Brf Örlen STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖRLEN Firma och ändamål 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Örlen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor.

Bokningsbekräftelsen innehåller viktig information rörande din bokning. Observera att innehållet i bokningsbekräftelsen utgör avtalsvillkor. ALLMÄNNA BOKNINGSVILLKOR Dessa allmänna villkor gäller mellan Visit Dalarna AB (VDAB) och Dig när du bokar via Siljan Turism AB. Avtalet kan gälla boende, transport, köp av andra produkter och tjänster,

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1

Frågor och svar. Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Laholms GK 1 Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3. Fråga 4. Fråga 5. Fråga 6. Varför föreslår styrelsen att Laholms GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån

Läs mer

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande

Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Syftet med god hyressed är att främja ett problemfritt och fungerande hyresförhållande Innehåll Öppenhet och kommunikation 2 Upprättande av hyresavtal 2 Att avtala om hyreshöjningar och hyreshöjning för

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning

Avtal om fastighetsanslutning 1 Avtal om fastighetsanslutning Avtalet är upprättat mellan Norra Orust Fiber Ekonomisk Förening med organisationsnummer 769628-6918 (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23

Spelregler. Poker. Senast ändrade: 2012-10-23 Spelregler Poker Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Tillämpliga villkor...3 1.2 Allmänt om spelformerna...3 1.3 Möjliga Spelsätt...3 1.4 Spelreglernas giltighetstid...3 1.5 Begrepp och definitioner...4

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus. Org.nr. 746000-0792 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö BRF Söderhus Stadgar för Bostadsrättsföreningen Söderhus i Malmö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningens Söderhus.

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Visby GK Varför föreslår styrelsen att Visby GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Sedan en tid har styrelsen

Läs mer

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL

LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL LENDIFY AB INVESTERINGSAVTAL Parter Lendify och Kreditgivaren benämns nedan enskilt Part och gemensamt Parterna Lendify AB, org.nr 556968-1744, Östermalmstorg 1, 114 42 Stockholm ( Lendify ); Kreditgivaren

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

Föredrag.se Allmänna villkor

Föredrag.se Allmänna villkor Vårt löfte som ditt förord Föredrag.se vill skapa vassare medarbetare. Föredrag.se strävar efter att demokratisera kompetensutvecklingen och göra den lättillgänglig, billig och på användarnas villkor.

Läs mer

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part.

1.2 Bambora och Säljföretaget benämns i det följande gemensamt Parterna och var för sig Part. BAMBORA ONE ALLMÄNNA VILLKOR 1 Bakgrund, definitioner m.m. 1.1 Dessa allmänna villkor ( Allmänna villkoren ) utgör del av det avtal ( Avtalet ) som har ingåtts mellan Euroline AB, 556233-9423, ( Bambora

Läs mer

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn.

ACE står för ascii compatible encoding en metod att använda icke-engelska tecken, som åäö i domännamn. AVTAL REGISTRAR INNEHAVARE Tilläggsavtal till.se s REGISTRERINGSVILLKOR PARTER One.com (nedan: One.com eller Registraren) som är, eller som senast den 31 maj 2009 kommer att vara, av Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Att bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt Att bo i bostadsrätt 2 3 När du köper en bostadsrätt från Boform kan du vara säker på att du flyttar in i en bostad där vi har tänkt på det lilla extra. Samtliga våra projektledare har mångårig erfarenhet

Läs mer