Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk."

Transkript

1 Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA 2014 Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. 1 Användning av bryggor och uppläggningsområde Enbart båtar som innehas av medlemmar i Haga Båtklubb får använda bryggor, uppläggningsplatser och slipar på klubbens område. Hamnbefäl kan ge annat tillstånd, t.ex. för gästande båtar. Båtar, fordon och trailar som använder bryggor och uppläggningsområde på Haga Båtklubbs område skall fötöjas, framföras och förvaras så att de inte utgör en fara eller skaderisk för andra båtar, människor, fordon eller material. Båtar som använder bryggor och uppläggningsområde på Haga Båtklubbs område får inte användas för kommersiella ändamål. Hamnbefäl anvisar brygg- och uppläggningsplats. Hamnbefälen meddelas vid avyttring av båt. 2 Allmän ordning Inom hamnområdet skall ordning och renlighet iakttagas. För hushållssopor tillhandahåller klubben två soptunnor vid grindarna. Skräp får inte slängas/ställas i några utrymmen som inte är avsedda för detta. Skräp och annat avfall såsom oljor och uttjänta batterier skall tas omhand av medlem enligt av klubben fastställda miljöregler. Medlemmen är skylldig att alltid känna till och använda de senaste miljöreglerna. Vattnet får ej förorenas med oljor, färger eller liknande. Båttoaletter får inte tömmas eller renspolas inom området. 2.1 Barnsäkerhet Barn under 10 år skall inom klubbområdet bära påtagen flytväst. 2.2 Hundar Hundar skall hållas i band och under uppsyn inom klubbområdet. I klubbhuset råder hundförbud.

2 3 Lokaler Klubbhuset och övriga lokaler skall efter användandet lämnas i städat skick. 4 Bilar och fordon All transport med motorfordon inom Hagaparkens område skall ske med största försiktighet. Fordonshastigheten inom Hagaparkens område är begränsad till maximalt 20km/t. Enbart fordon som har passeagetillstånd från Djurgårdsförvaltningen får använda vägen nedanför Koppartälten. Parkering o Tiden mellan sjösättning och torrsättning (upptagning). Bilar bör under denna tid parkeras inom området i synnerhet i samband med båtfärd. Bilar kan också parkeras utanför området. Passagetillstånd måste vara synligt. o Tiden mellan torrsättning (upptagning) och sjösättning skall bilar parkeras utanför området. För parkering inom Hagaparksområdet utanför HBKs inhägnade område, krävs avgiftsbelagt passeagetillstånd (parkeringstillstånd) från Djurgårdsförvaltningen. Passagetillstånd (Parkeringstillstånd) sänds ut tillsammans med faktura för årsavgift, eller tillhandahålls av hamnbefälen. Ej behövliga parkeringstillstånd återlämnas till hamnbefälen, varvid kreditering av avgift för parkeringstillståndet sker. Biltvätt eller reparation av bil inom eller utanför klubbområdet är ej tillåtet. Området får ej användas för uppställning av motorfordon, släpkärror, trailers etc. annat än om tillstånd givits av hamnbefäl och i så fall under en begränsad tid. 5 Sjösättning Sjösättning sker normalt första helgfria lördagen i maj. Datum för sjösättning fastställs av årsmötet. Styrelsen har rätt att ändra beslutat datum för sjösättning under vissa omständigheter såsom sen islossning eller sen avsmältning av snö. Sjösättningen arrangeras, övervakas och sköts av hamnbefäl, som också utser personer för hantering av båten till dess att den är sjösatt. Medlem skall infinna sig i god tid före angiven starttid, för att visa upp försäkringshandlingar samt betala kranavgift. Båtar skall sjösättas på dagar som fastställs av årsmötet. Sjösättningslistor anslås inom klubbområdet senast den 15 april. Undantag för sjösättning kan medges efter överenskommelse med hamnbefälen senast den 15 april. Båtar sjösättas med kran, trailer eller manuellt. 2

3 Hamnbefälen avgör vilka båtar som kan sjösättas manuellt eller med trailer. Samma dag, efter sjösättningen, skall medlem flytta undan bockar, pallvirke och täckningsmateriel till härför anvisade platser samt därefter städa den plats som disponerats på land. 6 Sommarplatser Sommarplatser tilldelas av hamnbefäl på styrelsens rekommendation. Medlem som önskar disponera större eller mindre plats än den tilldelade, skall med hamnbefäl kontrollera att sådan plats finns tillgänglig innan den nya båten tas till brygga i klubben. 7 Torrsättning (upptagning) Torrsättning sker normalt första lördagen i oktober. Dag för torrsättning fastställs av årsmötet. Torrsättningen arrangeras, övervakas och sköts av hamnbefäl, som också utser personer för hantering av båten till dess att den är säkert stöttad på tilldelad plats. Medlem skall infinna sig i god tid före angiven starttid, för att visa upp försäkringshandlingar samt betala kranavgift. Torrsättning (upptagning) av båtar sker på dagar som fastställs av årsmötet. Listor för torrsättning (upptagning) anslås inom klubbområdet senast den 20 september Undantag för torrsättning (upptagning) kan medges efter överenskommelse med hamnbefälen senast den 1 september. Båtar kan tas upp med kran, trailer eller manuellt. Hamnbefälen avgör vilka båtar som kan tas upp manuellt eller med trailer. Före torrsättning (upptagning) skall båten vara länsad samt eventuell barlast urtagen. Båtar som inte står på trailer skall ställas på bockar eller pallvirke som skall vara minst 20cm höga och godkända av hamnbefäl. Båtar uppställda på bockar skall stöttas med minst 4 stöttor Bockar och stöttor skall vara framtagna lördagen innan torrsättning och finnas vid båtens uppläggningsplats för inspektion av hamnbefäl samt märkta med båtägarens namn väl utsatt. Plats för uppställning av trailer anvisas av hamnbefäl. 3

4 Båten skall vara täckt senast städdagen eller direkt vid uppställning på området. Enligt direktiv från Slottsförvaltningen får endast heltäckande, mörkgröna presenningar användas. Vid täckning av båten, får ställningen ej överstiga båtens bredaste ställe med mer än 40 cm per sida. Den totala längden får ej överstiga båtens längd med mer än 30 cm i för och akter. I föreningslokalens förstuga skall en aktuell lista med namn, vinter- och sommarplatsnummer och telefonnummer till båtägare vara anslagen. Ritningar för lämplig täckning tillhandahålls av hamnbefäl. 8 Vinterplatser Uppläggningsplatser tilldelas av hamnbefäl på styrelsens rekommendation. Uppläggningsplatserna disponeras utan särskild ansökan under tiden mellan torrsättning (upptagning) och sjösättning, som beslutas av årsmötet. Medlem som ej önskar uppläggningsplats skall meddela detta till hamnbefälen senast den 1 september. 9 Sliptagning Sliptagning utöver den ordinarie vid sjösättning och torrsättning (upptagning) är avgiftsbelagd. (se gällande prislista). Nyttjande av slipvagn får endast ske under kortare tidsperiod. All sliptagning skall ske under hamnbefäls kontroll. Vid tillfällig torrsättning (upptagning) skall hjälpare medtas enligt hamnbefälens anvisningar. Vid haveri eller annan reparation, där sliptagning erfordras, skall kontakt tas med hamnbefälen eller annan styrelseledamot. Båtar vars längd överstiger 10 m eller vikt över 4 ton kan ej hanteras på slipen. 10 Reparationer Vid längre tids reparation på land skall båten bockas på plats enligt överens- kommelse med hamnbefälen. Båtarbeten såsom målning, fernissning m.m. får ej förekomma på pontoner eller bryggor. 4

5 11 Flyttning av båt eller trailer Om hindrande båt eller trailer behöver flyttas i sjön eller på land, skall hamnbefälen söka kontakt med medlem för överenskommelse om flyttning av båten eller trailern. Kan sådan överenskommelse ej träffas, äger hamnbefälen rätt att flytta den aktuella båten eller trailern. Vid flyttning av båt eller trailer skall observatörer närvara och dokumentera alla viktiga moment och skador. All flyttnig av båt eller trailer i perioden mellan torrsättning och sjösättning måste godkännas av hamnbefäl. 12 Båtförtöjning Y-bomsplatser tilldelas av hamnbefälen. Y- bom kan användas när depositionsavgift är erlagd. För båt som inte ligger vid Y-bom är ägaren skyldig att hålla med vit boj, bojsten och kätting för bojförankring. Båtägare håller med för- och akterlinor samt förtöjningsfjädrar, allt i enlighet gott sjömanskap samt i enlighet med försäkringsbolagens rekommendationer, i förekommande fall. Båten skall vara försedd med minst 4 fendrar i rätt dimension i förhållande till båtens storlek. Bojar (bojstenar) bör läggas så att bojarna i stort sett är på lika avstånd från bryggan när båten är förtöjd. Instruktioner för hur detta görs finns vid bojkranen. 13 Förankring Senast dagen före höststädningen skall alla brygg- och pontonförtöjningar för båtar vara borttagna. All fastgöring av linor, ståltråd eller dylikt på bryggor och pontoner, i annat än härför avsedda öglor, är förbjudet. 14 Bojsten och bojförankring För kontroll av bojförankring skall bojsten tas upp minst vartannat år. Busbryggan (norra bryggan) tar upp jämna årtal och snobbryggan (södra bryggan) udda år. Upptagning av boj, samt bojsten det år som är aktuellt för respektive brygga, skall vara gjord senast dagen före höststädningen. Om så ej är fallet kommer medlemmen att debiteras en avgift vars storlek beslutas av årsmöte. 5

6 15 Material förvaring Bojstenen skall läggas på uppläggningsplatsen vid bojkranen. Boj med tillhörande förankring skall placeras under båten. Täckningsmateriel, pallvirke, bockar och jolle skall förvaras på härför avsedda platser. 16 Märkning av boj och annat materiel Boj och bojsten skall märkas med ägarens namn eller aktuellt bryggplatsnummer. Täckningsmateriel, pallvirke, bockar och jolle skall och vara märkta med ägarens namn och telefonnummer. 17 Förvaringsskåp Till varje båtplats hör ett förvaringsskåp, som tilldelas båten av hamnbefäl. 18 Service- och kranbryggorna Vid servicebryggan läggs båt på östra eller södra sidan. Båtar får inte läggas vid servicebryggan eller kranbryggan utan tillsyn. Då båt ligger förtöjd vid servicebryggan eller kranbryggan skall medlem vara närvarande. Undantag får göras i samråd med hamnbefälen. 19 Elutrustning Vid bruk av elkraft får endast kablar godkända för utomhusbruk användas. Jordfelsbrytare skall användas vid anslutning av elektriska apparater. Elkablar får endast temporärt ligga på marken vid uppläggningsplatsen. Elkablar får endast temporärt ligga på marken på hamnplanen. Elkablar får ej hänga ner i vattnet. Elkablar får ej vara inkopplade när ingen tillser - båten. 20 Öppen eld och elektriska element Elkaminer eller öppen eld får inte användas i båten eller under täckningen förutom i samband med arbete som kräver detta. Vid dessa tillfällen får man ej lämna båten utan övervakning. Godkända brandsläckningsredskap måste alltid finnas tillgängliga vid arbetsplatsen. 21 Städdagar Vår- och höststädning sker varje år på av årsmötet beslutade datum. Vårstädningen sker efter sjösättning Höststädning sker efter torrsättning (upptagning) Innan städning skall medlemmarna tillvarata sina tillhörigheter från omklädningsrummet och uppläggningsplats för täcknings- och pallningsvirke. Tidkort skall fyllas i och lämnas till hamnbefäl. 6

7 22 Ändring och tillägg i Hamnordningen Ändring och tillägg i hamnordningen behandlas på möte enligt stadgarna. Solna Januari 1979 Hamnordningskommittén Hamnordningen reviderad , 1995, 2004, 2009, 2012 och

Stallmästaregårdens Båtsällskap

Stallmästaregårdens Båtsällskap Stallmästaregårdens Båtsällskap Ordningsföreskrifter (Fastställda av styrelsen våren 2001) 1 Hamn- och uppläggningsområde 1.1 Miljö Sällskapets hamn- och uppläggningsområde är belägna inom ett från miljösynpunkt

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Sida 1 av 10 Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter. sid 1 2. Föreskrifter vid sjö- och torrsättning. sid 2 3. Föreskrifter för hamnverksamheten.

Läs mer

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR

Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Båtuppläggningsplats: Båtägare uppmanas att iaktta största varsamhet med till slipen hörande utrustning. Vårdslöshet eller skadegörelse på utrustningen

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.

Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat. Tyresö Båtklubb Box 736 135 17 Tyresö Telefon klubbhus 08-770 17 62 www.tyresobat.se Medlemsguide SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI I TBK Utgåva 2013 ver 1 1 Innehållsförteckning SÅ HÄR ÄR DET, SÅ HÄR GÖR VI

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Föreskrifter Örnsbergs Båtklubb Fastställda på årsmötet 2012

Föreskrifter Örnsbergs Båtklubb Fastställda på årsmötet 2012 FöreskrifterÖrnsbergsBåtklubb Fastställdapåårsmötet2012 Sidan 1 av 22 Innehållsförteckning föreskrifter Innehållsförteckning föreskrifter... 2 1 Allmänna... 4 1.1 Definitioner... 4 2 Alla medlemmars skyldigheter...

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter ORDNINGSFÖRESKRIFTER Norrsundet Motorbåtsklubb (Antagen av medlemsmöte den 24 april 2014) BILAGA 3 Till Norrsundets Motorbåtsklubbs stadgar. Denna bilaga innehåller en sammanställning av alla ordningsföreskrifter

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

SEGELSÄLLSKAPET VEGAs REGLER OCH UPPLYSNINGAR

SEGELSÄLLSKAPET VEGAs REGLER OCH UPPLYSNINGAR SEGELSÄLLSKAPET VEGAs REGLER OCH UPPLYSNINGAR gällande verksamhetsåret 2013 och tills vidare. MEDLEMSKAP, REGISTRERING MM Blanketter för Ansökan om medlemskap och Båtplatsavtal (registrering, avtal för

Läs mer

Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen.

Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen. Beslutad den 2015-05-01 1 Ordningsföreskrifter A-Ö Här hittar du information om det mesta som du behöver veta för att använda slipen. Allmänt För att nyttja slipen måste du vara seniormedlem och har erlagt

Läs mer

REGLER OCH ANSVAR HOS SNBK S BÅTVARV 2015

REGLER OCH ANSVAR HOS SNBK S BÅTVARV 2015 Dessa regler är ett komplement till det som inte regleras i stadgarna. Reglerna gäller för både A-medlemmar (varvsägare) och C-medlemmar (hyresgäster). Innehåll 1. ANSVAR... 2 2. ORDNING... 2 3. STÄDNING...

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

GKSS HAMNORDNING A. ALLMÄNT B. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER. B.1. I båtplatsinnehavarens åtagande ingår att:

GKSS HAMNORDNING A. ALLMÄNT B. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER. B.1. I båtplatsinnehavarens åtagande ingår att: GKSS HAMNORDNING I enlighet med beslut i GKSS styrelses fastställs denna hamnordning för GKSS hamn och markområde i Långedrag att gälla från 2006-04-15 och tills vidare. A. ALLMÄNT Rätt till permanent

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002

Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002 Intresseföreningen Råcksta Sjöhage Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002 Box 4413 165 03 Hässelby PG: 45 22 07-4 För vinterförvaring av båt på IRS - uppläggningsområde

Läs mer

Föreskrifter. fr.o.m. 070101

Föreskrifter. fr.o.m. 070101 Föreskrifter fr.o.m. 070101 Varsågod Här får du GREFABs föreskrifter som gäller fr o m 2007-01-01. Vi har framförallt gjort en del förändringar i föreskrifterna som gäller utlåning och överlåtelse av båtplatser.

Läs mer

Hamnordning för båtar inom ÖHF s hamnar

Hamnordning för båtar inom ÖHF s hamnar Hamnordning för båtar inom ÖHF s hamnar 1. Avtal Rätt till nyttjande av båtplats, vinteruppställningsplats, sjöbod eller annan disposition av markområde eller anläggning, förutsätter ett för varje särskilt

Läs mer

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING

LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING LAGSTADGAD SAMFA LLIGHETSFÖ RENING Allmänt Medlemskapet i vår samfällighetsförening följer med ägandet av ditt hus i området. Det är således obligatoriskt av vara medlem. Vi förvaltar själva den samfällda

Läs mer

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07)

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Beställningar Alla beställningar skall vara skriftliga för att var giltiga. Muntlig beställning godkänns inte som underlag för överenskommelse mellan kund

Läs mer

Information och regler

Information och regler KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap... 5 2.1.1 Att bli medlem... 5 2.1.2 Klubbexpeditionen

Läs mer

Ingarö Varv AB: Avtal (kryssa i tillämpliga avtal) Avtal Tidig beställning Avtal Trogen kund

Ingarö Varv AB: Avtal (kryssa i tillämpliga avtal) Avtal Tidig beställning Avtal Trogen kund Document No ATK 20130101:01 Upprättad av Ingarö Varv AB Sida 1 Titel / Händelse Tidig beställning och Trogen Kund-avtal Antal sidor 6 Antal bilagesidor Avtal Tidig beställning för vinterförvaring av båt

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

KÖPINGS MOTORBÅTSSÄLLSKAP

KÖPINGS MOTORBÅTSSÄLLSKAP REGLEMENTE FÖR KÖPINGS MOTORBÅTSSÄLLSKAP Fastställt 2004-09-08 Reviderat 2006-06-01 Reviderat 2007-02-14 Reviderat 2009-03-05 Reviderat 2010-06-03 Reviderat 2011-06-08 Reviderat 2012-11-11 Reviderat 2013-01-29

Läs mer

STADGAR FÖR SKOGSVIKS BÅTKLUBB 2010

STADGAR FÖR SKOGSVIKS BÅTKLUBB 2010 STADGAR FÖR SKOGSVIKS BÅTKLUBB 2010 1 Namn, lokalisering och ursprung Klubbens namn är SKOGSVIKS BÅTKLUBB. Klubben är stiftad den 16 december 1945 av båtägare i Danderyd, som anlade brygga vid Skogsvik

Läs mer