Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning"

Transkript

1 Gamla Prästgården den 8 september 2012 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening vill med denna Hamnordning (version 3.4 av den ) förtydliga förhållandet mellan föreningens båtsektion och båtägare gällande parternas ansvar, åtaganden, råd och regler. Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektion (GPFB): åtaganden, ansvar och regler. 1. GPFB ansvarar för Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings åtaganden, ansvar och regler gentemot båtägare som nyttjar föreningens sommar- och vinterplatser inklusive övriga anläggningar. 2. GPFB ska tillhandahålla båtplatser för fastighetsägare och båtgäster vid bryggan. Fastighetsägare ska alltid ha förtur men ingen rätt att kräva båtplats. 3. Styrelsen utser en hamnkapten som administrerar båtsektionen tillsammans med styrelsen. 4. Styrelsen ansvarar för båtplatstilldelning och tillser efterföljnad. 5. Styrelsen ansvarar för vård, underhåll och administration av GPFB:s anläggningar. 6. Styrelsen tillser att anläggningar är säkra, funktionsdugliga och miljöanpassade. 7. GPFB ska aktivt stödja båtliv och trivsel för båtägare. 8. GPFB ska löpande meddela båtägare via anslagstavlan vid bryggan, via e-post samt vanlig post när så anses vara nödvändigt. 9. GPFB ska övervaka att åtaganden, ansvar, råd och regler enligt stadgar och denna Hamnordning efterföljes. 10. GPF:s styrelse ansvarar för båtsektionens ekonomi. 11. GPF:s styrelse och funktionärer arbetar ideellt. Vid förfrågningar skall en minimi svarstid om 48 timmar alltid respekteras. Åtaganden, ansvar och regler gällande båtägare med båtar förtöjda vid Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions brygga (-or), vinterupplagda på föreningens mark och/eller båtägare som på annat sätt nyttjar någon av GPFB:s anläggningar. 1. Hamnordning. Båtägare med båtar förtöjda vid Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions (GPFB) brygga, vinterupplagda på föreningens mark och/eller båtägare som på annat sätt nyttjar någon av GPFB:s anläggningar ska följa, och vara väl uppdaterade på, gällande regler, råd och anvisningar i Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning samt information som hålls tillgänglig genom anslag på anslagstavla eller annan tillgänglig plats vid GPFB:s båtbrygga (-or) och vinteruppläggningsplats, på GPFB:s hemsida alternativt genom utskick till båtägare per e-post eller brevförsändelse. 2. Ansökan om båtplats. Ansökan om båtplats görs till hamnkaptenen. GPFB Hamnordning Sidan 1 av 8

2 Senast den 1 mars ska den som står i kö för båtplats meddela hamnkaptenen om denne önskar ha en båtplats under kommande sommar. 3. Regler för förtur till båtplats Fastighetsägare som är medlem innevarande säsong i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening eller Fjällsviks Fastighetsägareförening kan ställa sig i kö för båtplats och äger förtur till båtplats varje säsong till den 1 mars. Efter den 1 mars fördelas de båtplatser som områdets fastighetsägare ej tagit i anspråk till övriga båtägare som önskar en båtplats 4. Registrering Båtägare, som nyttjar GPFB:s sommar- och/eller vinterplatser, är skyldig att registrera sin båt hos Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektion genom att fylla i dokumentet Båt- och båtägarinformation. Det åligger sedan båtägaren att hålla registreringsinformationen uppdaterad gällande all registreringsinformation (särskilt kontaktinformation såsom telefonnummer och e-postadress). Registreringsblanketten Båt- och båtägarinformation kan erhållas av båtsektionens representanter via e-post 5. Information. Aktuell information hålls tillgänglig genom anslag på anslagstavla eller annan tillgänglig plats vid båtbrygga och vinteruppläggningsplats, på Gamla Prästgårdens föreningars hemsida samt genom utskick till båtägare per e-post eller brevförsändelse. Båtägare ska hålla sig löpande uppdaterad om aktuell information. 6. Båtägarens ansvar för båten. Båten ska ha en ansvarig ägare som registrerat sin båt med den information som GPFB önskar. 7. Miljö Båtägaren är ansvarig för att inte miljön förorenas när båten hålls förtöjd vid bryggan eller är upplagd på vinteruppläggningsplats liksom vid transport till och från bryggan och vinteruppläggningsplatsen. Båtägaren ansvarar för att hålla rent vid utnyttjad vinteruppläggningsplats. Sopor, färgspill, mm. ska tas om hand. Det är absolut förbjudet att tömma toa-, olja-, diesel- eller bensintankar i vattnet eller på marken. Allt eventuellt spill ska samlas upp i särskild behållare och lämnas vid särskild miljöstation. 8. Båtplatsen allmänt Båtägare får endast hyra båtplats till båt som båtägaren ämnar angöra på båtplatsen med under sommaren. D.v.s. det är ej tillåtet att hyra en större plats än för den båt man ämnar angöra. Båtägare får ej angöra mer än 1 båt per båtplats ej heller alternera mellan olika båtar utan först registrerat och erhållit konfirmation från hamnkaptenen Båtplatsen får ej lånas ut utan registrering och konfirmation av hamnkaptenen (inte ens för några timmar). 9. Förtöjning Förtöjning vid båtsektionens brygga och uppläggning på vinteruppläggningsplatsen. GPFB Hamnordning Sidan 2 av 8

3 Båtägare ska förtöja sin båt på anvisad plats. Båten ska förtöjas väl avfendrad på SB och BB sida med fören in mot bryggan och springförtöjas för att förhindra att båtens för kolliderar eller gnager på bryggan samt i övrigt enligt gott sjömannaskap. 10. Uppläggning på vinteruppläggningsplatsen. Vid uppläggning av båt på vinteruppläggningsplatsen skall båtägaren försäkra sig om att båten står säkert på stöttor, i vagga eller liknande och att täckning är väl surrad och fastgjord. Om särskilt arrangemang, typ enklare presenningshus, finns i stället för sedvanlig täckning, skall detta vara så förankrat att det motstår starka vindar och inte flyttas vid sådana tillfällen. Se för övrigt punkt 34 om Ansvar. Båtvaggor eller stöttor liksom mast till segelbåt på vinteruppläggningsplats ska märkas med båtägarens namn och telefonnummer. Märkningen skall göras omedelbart efter torrläggningen. Kostnader för flytt av båtvaggor, borttagande av pallvirke, sopor och övrigt båtuppläggningsmaterial debiteras båtägaren vid de tillfällen GPFB blir belastad med kostnad för bortagandet alternativt rensning av nämnt material. 11. Mastkranen Får endast användas av båtägare som innevarande vinter varit upplagda på GPFB:s vinteruppläggningsplats på Skarpö (Ladviken) alternativt är medlemmar i GPF. Mastkranen får endast fällas och resas i närvaro av funktionär från GPF (d.v.s. styrelsemedlem alternativt hamnkaptenen). 12. Försäkring. Båt som ligger vid någon av GPFB:s bryggor skall vara försäkrad. Kopia på gällande försäkringsbrev skall skickas till hamnkaptenen på anmodan 13. Egna installationer på bryggan. Båtägare får inte installera någon form av förtöjningsanordningar eller andra arrangemang på GPFB:s anläggningar (bryggan, ladan, vinterupptagningsplats mm) 14. Tillgång till elström. Följande gäller tills vidare endast Gamla Prästgårdens Fastighetsförening brygga i norra Kuggmaren se separat information på föreningarnas hemsida GPFB tillhandhåller båtägare tillgång till elström sommartid vid båtbryggan för akuta reparationer/underhåll av båten, nödladdning av båtens batterier o. dyl. Elström tillhandahålles inte för löpande s.k. landströmsförbrukning. GPFB tillhandahåller båtägare som har sin båt upplagd på vinteruppläggningsplats elström under en begränsad tid på höst och vår i enlighet med anvisningar anslagna i Ladan vid uppläggningsplatsen. 15. Sopor. Hushållssopor läggs i anvisad soptunna. Se anslag vid båtbryggan. Övrigt avfall tas ej hand om av GPFB. 16. Överlåtelse, försäljning och utlåning av båtplats. Båtplats får ej försäljas eller uthyras. Försäljning eller uthyrning av båtplats kan leda till omedelbar förlust av båtplats genom att styrelsen beslutar om avvisning från bryggan. Utlåning av båtplats kan i vissa fall godkännas av hamnkaptenen. Följande gäller: Utlåning av båtplats anmäles, minst två dagar före utlåningstillfället, till hamnkaptenen som kan medge särskilt tillstånd. GPFB Hamnordning Sidan 3 av 8

4 Vid utlåning av båtplats gäller att den som lånar ut båtplatsen ska tillställa den som lånar båtplatsen aktuell hamnordning samt tillse att hamnkaptenen har information om den tillfälliga båtägaren och dennes båt genom att båtägaren har fyllt i blanketten båt- och båtägarinformation och försett hamnkaptenen med densamma. 17. Medlemspriser för sommar och vinterplatser För att en fastighetsägare inom Gamla Prästgårdens samfällighetsområde skall äga rätt till s.k. medlemspriser för hyra av sommarbåtplats och/eller vinterbåtplats krävs att någon av följande förutsättningar gäller: a. att båtägaren skall vara lagfaren ägare till en fastighet inom Gamla Prästgårdens samfällighetsområde och vara medlem i GPF. b. att båtägarens mor, far, dotter och/eller son skall äga en fastighet inom området och vara medlem i GPF. c. att om en båt har flera ägare skall båten vara registrerad på en lagfaren fastighetsägare inom Gamla Prästgårdens samfällighetsområde, alternativt enligt b ovan, så att det klart framgår att fastighetsägaren äger en del av båten. Vidare skall fastighetsägaren vara medlem i GPF och huvudansvarig för båten. Vid anmodan skall köpehandlingar och försäkringsbrev som styrker ägandeförhållandet uppvisas för GPFB:s funktionärer. 18. Uthyrning eller utlåning av båt. Om båtägare önskar låna eller hyra ut sin båt till utomstående ska båtägaren skriftligen anmäla det i förväg till hamnkaptenen. Anmälan ska innehålla uppgifter om hur länge båten avses att lånas eller hyras ut, vem som ansvarar för båten, den ansvariges person- och kontaktuppgifter (namn, telefonnummer, e-postadress samt bostadsadress). 19. Övernattning i båt vid bryggan. Så kallad bryggsegling genom övernattning i båt vid bryggan, där man använder båten som sommarhus, är inte tillåten. 20. Rätt till båtplats. Rätt till båtplats har fastighetsägare som är medlem i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening. Med rätt avses att medlem i GPF har förtur i det kösystem som fördelar båtplatserna. Rätten till båtplats (enligt ovan) medföljer ej vid fastighetsägarbyte. Byter fastigheten ägare inom familjen ska rätt till båtplats ha förtur men bedöms från fall till fall av styrelsen. Fastighetsägaren äger rätt att angöra bryggan med endast en (1) båt per förhyrd båtplats men kan i mån av plats hyra två båtplatser på bryggan. Fastighetsägaren som är medlem i GPF svarar gentemot GPFB för båt som äges av medägare av fastigheten eller familjemedlem som om denne själv ägt berörd båt. 21. Rätten att löpande behålla sin båtplats. Den föreningsmedlem som har båtplats i mer än tre år, följer hamnordningen och betalar avgifter inom stipulerad tid äger rätt att behålla båtplats vid bryggan. Det betyder att GPFB automatiskt årligen förnyar föreningsmedlemmens rätt till båtplats. Detta medför krav att medlemmen senast den 1 mars före sommarsäsongen skriftligen ska meddela GPFB om båtplatsen inte önskas. Meddelas inte detta kommer medlem att få erlägga full avgift för säsongen och får hyresavgiften endast återbetald i det fall då båtplatsen uthyres till ny båtägare som ersätter den tidigare båtplatsinnehavaren. GPFB Hamnordning Sidan 4 av 8

5 22. När båtägare inte önskar ha kvar sin båtplats. Båtägare som inte önskar ha kvar sin båtplats ska skriftligen anmälas till GPFB senast den 1 mars för att ej bli kostnadsansvarig för ej uthyrd båtplats under kommande sommar. Då båtägaren inte längre önskar sin båtplats återgår båtplatsen automatiskt till GPFB. 23. När båtplatsen återgår till GPFB. Om båtägare bryter mot GPFB:s regler och anvisningar eller ej erlägger föreskrivna avgifter inom anvisad tid mister båtägaren sin rätt till plats och båtplatsen återgår till GPFB. 24. Återbetalning av ej utnyttjad båtplats. a. Om båtägare meddelar efter den 1 mars att tidigare reserverad plats ej önskas så återbetalas hela hyressumman till densamme i det fall GPFB lyckas hyra ut platsen till samma kostnad till ny båtägare. Skulle båtplatsen hyras ut till en lägre kostnad återbetalas endast mellanskillnaden. b. Skulle båtägaren mellan den 1 mars och 15 juli, samma sommar, ångra sitt beslut och önska begagna den tidigare reserverade platsen kan så ske utan extra kostnad, efter skriftlig anmälan till hamnkaptenen, i det fall då båtplatsen inte redan blivit uthyrd och hela eller delar av båtplatshyran redan blivit återbetalad. c. Om båtägare skulle ångra sig enligt pkt b och hela eller delar hyressumman är återbetalad kan båtägaren ställa sig i båtplatskö för båtplats samma säsong. Båtplats tillgodoses då i mån av plats till ordinarie säsongspris för båtplatsen. d. Om båtägare som meddelat, efter den 1 mars, att tidigare reserverad plats ej önskas och GPFB inte lyckas hyra ut platsen till ny båtägare före den 15 juli så återgår båtplatsen till GPFB utan ersättning till båtägaren och båtägaren äger ej rätt till båtplats under innevarande säsong. Båtägaren kan dock ställa sig i kö för båtplats innevarande alternativt kommande båtsäsong. I det fall GPFB har ledig ej uthyrd båtplats kan i vissa fall båtplats tillgodoses utan extra kostnad för båtägaren men endast efter hamnkaptenens skriftliga godkännande och instruktioner om båtplats. 25. Gästbåtplats. Vid föreningens brygga i Norra Kuggmaren finns s.k. gästbåtplatser. Dessa båtplatser är endast till för fastighetsägare eller gäster till fastighetsägare inom Gamla Prästgårdens samfällighetsområde som är medlem i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening alternativt Fjällsviks Fastighetsägareförening. För angöring av behöriga båtägare mer än 3 timmar på gästplatsen så krävs anmälan samt konfirmation från hamnkaptenen att platsen är ledig. Anmälan om önskemål om nyttjande av gästbåtplatsen i mer än tre timmar bör göras i god tid - helst 48 timmar innan önskad ankomst till gästplatsen. Gästbåtplatsen bokas genom hamnkaptenen eller via föreningarnas hemsida Gästbåtplatsen får nyttas av behöriga upp till fyra dagar utan kostnad. 26. Hyrestidens längd Hyrestiden för bryggplats är 1/5 t.o.m. 31/10. Önskar båtägare angöra sin plats före 1/5 måste alltid hamnkaptenen kontaktas före angöring för att ge ett eventuellt godkännande. 27. Önskemål om förlängd hyrestid. Önskar båtägare nyttja sin plats före 1/5 alternativt efter 31/10 så finns möjlighet till detta om arbeten på bryggan eller annan aktivitet inte är planerad under nämnda tid. Ansökan skickas skriftligt (eller via e-post) till hamnkaptenen. Endast förlängning med hel månad tillstyrkes. Kostnaden är f.n. 1000:-/månad. GPFB Hamnordning Sidan 5 av 8

6 28. Parkeringsregler. a. För medlem i GPF eller FFÄF. Parkering får endast ske inom markerade parkeringsytor med iakttagande av begränsad parkeringstid. Medlem skall i första hand parkera på sin fastighet då parkeringstiden beräknas överskrida 12 timmar. All trafik och parkering innanför bommen till Skarpö är otillåten annat än vid torrläggning och sjösättning. Undantag: medlemmar i GPFB som är fastighetsägare med fastighet belägen innanför bommen. b. För båtägare som inte är medlem i GPF eller FFÄF. Parkering endast inom markerade parkeringsytor med iakttagande av begränsad parkeringstid. Vid parkering över 12 timmar ska parkering norr om den tidsbegränsade parkeringsplatsen användas. All trafik och parkering innanför bommen till Skarpö är otillåten annat än vid torrläggning och sjösättning (se separat information). 29. Båtlås Båtägare som förhyr båtplats vid bryggan och även förankrat båten vid bryggan med en låsanordning medger att låsanordningen får brytas vid en nödsituation. 30. Grund vid bryggans östra sida Observera utmärkning av grund på bryggans östra sida se anslagstavla. 31. Transporter till och från bryggan mm Båtägare vid bryggan har möjlighet att låna pirra och skottkärra för transport till och från bryggan. Pirra och skottkärran får endast användas inom området och skall alltid ställas tillbaka på anvisad plats omedelbart efter användandet. Pirra och skottkärra får ej medtagas på båt eller bil och därmed temporärt lämna området. Cyklar, mopeder, motorcyklar, fyrhjulingar eller liknande får ej vistas på bryggan Biltransporter till bryggan, vinteruppläggningsplatsen och/eller Ladviksbadet får ej förekomma annat än vid sjösättning och torrläggningstider och då under en mycket begränsad tid. 32. Sjöfart i Ladviken, Kuggmaren, Prästmaren och kanaler. Båtar ska framföras på ett sjömansmässigt och säkert sätt. Högsta tillåtna fart i Ladviken, Kuggmaren och Prästmaren är 5 knop samt 3 knop i kanalen mot Kanholmsfjärden och kanalen mellan Kuggmaren och Prästmaren. 33. Ansvar Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektion ansvarar inte för skador som genom verksamheten på vinteruppläggningsplatsen eller vid föreningens brygga vållas person eller egendom. Föreningen svarar inte för uppkomna skador på båt som båtägare har förtöjd vid, eller framför i anslutning till föreningens brygganläggning eller har upptagen på vinteruppläggningsplatsen. Föreningen ansvarar inte heller för personskador eller egendomsskador, som kan ske under vistelse på eller i anslutning till bryggan eller vinteruppläggningsplatsen. Eventuella skador som kan orsakas av "kranbilen" i samband med sjösättning/torrläggning (uppptagning) får regleras direkt mellan båtägaren och den entreprenör som äger/framför kranbilen. Båtägare ska inneha försäkring som täcker olycksfall, skadegörelse, stöld, ansvar och brand. GPFB Hamnordning Sidan 6 av 8

7 Båtägare är skyldig att ersätta skada vid vinteruppläggningsplatsen och på föreningens brygga som han/hon eller hans/hennes sällskap åsamkar föreningens eller av föreningen förvaltad egendom. Finns flera ägare till samma båt är de gemensamt ansvariga. Definitioner. Fastighetsägare Med fastighetsägare menas person som äger fastighet och är medlem i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening (GPF). Familjemedlem inom Båtsektionen Med familjemedlem menas make, maka, sambo och barn till någon av dessa. Föreningsmedlem inom Båtsektionen Med föreningsmedlem avses båtplatsinnehavare som är medlem i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening (GPF) och därmed även i Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektion (GPFB). GPFB-medlemmens båtplats benämnes Medlemsplats. GPFB-medlemmens båt benämnes Medlemsbåt. Gästbåt Med gästbåt menas en båtägares båt som temporärt gästar båtsektionens brygga i Norra Kuggmaren. Gästbåten får, efter anmälan och tillgång, angöra en s.k. gästbåtplats. Se ovan under pkt 25 Gästbåtplats samt info på Externbåt Med externbåt menas en båt vars ägare inte är medlem i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening (GPF). Externhyrarens båt benämnes externbåt och hans båtplats benämnes externbåtplats. Båtägare Med båtägare avses både medlemmar i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening, gästbåtägare och externbåtsägare. Hamnkapten Med hamnkapten avses hamnkaptenen och vice hamnkaptener. GPFB Hamnordning Sidan 7 av 8

8 Kontakt för synpunkter och/eller mer information. Kontakta någon av nedanstående representanter för Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektion. Lennart Blomkvist (hamnkapten) Oscar Pripp (vice hamnkapten inriktning vinterplatsen) , , Åke Larsson (vice hamnkapten inriktning sommarplatser) Håkan Berggren (vice hamnkapten inriktning sommarplatser) GPFB Hamnordning Sidan 8 av 8

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 22 maj 2011 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni 2008 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Fyrtiosex frågor till styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening.

Fyrtiosex frågor till styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening. Fyrtiosex frågor till styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening. Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening får många frågor om föreningens verksamhet t.ex. om bryggor, sjövisten, prioriteringar

Läs mer

1 Klubbens hamn står under överinseende av hamnkapten och ordföranden, vars anvisningar ska följas.

1 Klubbens hamn står under överinseende av hamnkapten och ordföranden, vars anvisningar ska följas. Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap INFORMATION Skall fastställas på årsstämman 2012. Avseende kösystemet så har tidigare kölistor inventerats och överförs i det nya systemet med bibehållen plats. Samma

Läs mer

Ordningsregler för Borstahusens hamn

Ordningsregler för Borstahusens hamn Dessa regler är fastställda av styrelsen för Borstahusens Hamnförvaltning AB den 2016-05-12 och träder i kraft den 2016-05-26. Samtidigt upphävs av Borstahusens Segelsällskap tidigare fastställda ordningsregler

Läs mer

Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt och vårdat skick. Upplagd båt skall vara uppallad så att kantringsrisk inte föreligger.

Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt och vårdat skick. Upplagd båt skall vara uppallad så att kantringsrisk inte föreligger. 1 ALLMÄNNA REGLER Se även Trollhättans båtklubbs stadgar. 1. VINTERFÖRVARING Båt får endast uppläggas efter anvisning av hamnkaptenen. Båtägaren skall svara för att tilldelad plats hålls i snyggt och vårdat

Läs mer

Skebäcks Varfsförening

Skebäcks Varfsförening Skebäcks Varfsförening ORDNINGSFÖRESKRIFTER för området vid Skebäcks småbåtshamn Ordningsföreskrifter beslutade på styrelsemöte 2012-01-12. Sid 1(5) ORDNINGSFÖRESKRIFTER Inledning Ordningsföreskrifterna

Läs mer

Ordningsregler. Innehåll

Ordningsregler. Innehåll Ordningsregler för den allmännyttiga ideella föreningen Västerhaninge Båtsällskap, VBS Utfärdade 2012-11-19. Reviderade 2013-11-27 och 2015-02-19 Ordningsreglerna utfärdas av styrelsen med stöd av 16 punkt

Läs mer

Hamnordning för Näsbyvikens hamn

Hamnordning för Näsbyvikens hamn Näsbyvikens Båtsällskap 2013-03-12 Hamnordning för Näsbyvikens hamn (För NBS klubbholme gäller särskild hamnordning) Syftet med denna hamnordning är att ge NBS medlemmar värdefull information för att klubben

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK).

Söderköpings Båtklubb (SBK). Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 16 februari 2002 med revideringar antagna av årsmötet den 22 februari 2003. 1. Inledning...

Läs mer

Motion om Bestämmelser för hamn och båtuppläggningsplats Logarns Västerviks samfällighetsförening

Motion om Bestämmelser för hamn och båtuppläggningsplats Logarns Västerviks samfällighetsförening 2014-03-29 Motion om Bestämmelser för hamn och båtuppläggningsplats Logarns Västerviks samfällighetsförening Allmänt Vi har en vacker hamn här i Logarns Västervik och många har glädje av bryggorna för

Läs mer

Björkö Hamn- och Fiskareföreningen Ekonomisk Förening Org.nr 757200-8139

Björkö Hamn- och Fiskareföreningen Ekonomisk Förening Org.nr 757200-8139 Björkö Hamn- och Fiskareföreningen Ekonomisk Förening Org.nr 757200-8139 HAMNORDNING 1 Avtal Rätt till nyttjande av förtöjningsplats, vinteruppläggningsplats, sjöbod eller annan disposition av markområde

Läs mer

Västerhaninge Båtsällskaps. Ordningsregler 2009-10-12

Västerhaninge Båtsällskaps. Ordningsregler 2009-10-12 Västerhaninge Båtsällskaps Ordningsregler 2009-10-12 2 Ordningsregler för den allmännyttiga ideella föreningen Västerhaninge Båtsällskap, VBS Dokumentet anknyter till stadgar, anvisningar och regler. Vid

Läs mer

ÖNNEREDS BÅTLAG - "HANDBOK" 2016

ÖNNEREDS BÅTLAG - HANDBOK 2016 ÖNNEREDS BÅTLAG - "HANDBOK" 2016 1 Hamnreglemente 2 Vakthållning - vaktinstruktioner 3 Gästplatsrutin 4 Vinteruppläggning 5 Sjöbodar 6 Klubbstugan 7 Medlemsregister 8 Försäljning och överlåtelser mm 9

Läs mer

Handbok för boende i brf Beda

Handbok för boende i brf Beda Handbok för boende i brf Beda Grundinformation Brf Beda bildades 2001 Katarina Bangata 61, 116 42 Stockholm Fastighetsbeteckning: Vitbetan 33 Organisationsnummer: 769606 6765 www.brfbeda.se Förvaltare

Läs mer

Lahälla Granit Marina Ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Gäller från 2013-01-01 och tills vidare

Lahälla Granit Marina Ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Gäller från 2013-01-01 och tills vidare 1/5 Lahälla Granit Marina Ingår i utvecklingsbolaget RÖCKAB AB Ordnings- och säkerhetsföreskrifter Gäller från 2013-01-01 och tills vidare 1 Upplåtelse Lahälla Granit Marina (LGM) upplåter enligt nedan

Läs mer

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser

1. Vägarna omfattar även diken, vändplatser, trummor under vägen samt allmänna parkeringsplatser TRIVSELREGLER I HAMNVIKEN I denna handling sammanfattas vilken verksamhet Hamnvikens samfällighetsförening bedriver och de Trivselregler som föreningens medlemmar har att följa. För de som har tilldelats

Läs mer

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening

För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening 1 För vår gemensamma trivsel i Norra Kopparmora Samfällighetsförening Inledning Syftet med följande trivselregler är att främja både trivsel, trygghet och säkerhet i Norra Kopparmora. Det är därför angeläget

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1.

SÖDERTÄLJE GYM AB. Allmänna villkor för medlemskap i 8T. Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänna villkor för medlemskap i 8T Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i 8T från och med den 1 Januari 2016. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i 8T mellan

Läs mer

Kallelse till Extra föreningsstämma

Kallelse till Extra föreningsstämma Kallelse till Extra föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i till extra föreningsstämma. Tid och plats: Måndagen den 31 augusti 2015 klockan 18.00 Innegården Sibyllegatan 7/Riddargatan 20, vid regn

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Hunden 15 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.

Läs mer

Augustiutskick 2015. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande med god uppslutning. Ett stort tack riktas till arrangörerna av firandet.

Augustiutskick 2015. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande med god uppslutning. Ett stort tack riktas till arrangörerna av firandet. Augustiutskick 2015 I skrivande stund har värmen äntligen kommit till oss på västkusten. Juli som normalt är den stora båtmånaden både frös och blåste bort. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande

Läs mer

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm 1 FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm Hamnordning för Badhusbryggan 1. Syfte och ändamål Båtplatser vid Badhusbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för de

Läs mer

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Vid varje form av adressändring eller liknande var god meddela kassören. De allmänna reglerna om allemansrätt gäller även för vårt område.

Vid varje form av adressändring eller liknande var god meddela kassören. De allmänna reglerna om allemansrätt gäller även för vårt område. ADMINISTRATION Ett av verksamhetsområdena inom föreningen. Omfattar främst arbetsuppgifter för styrelse, kassör och sekreterare. Leder till kostnader för bl.a. porto, försäkring, lokalhyra vid möten, ersättning

Läs mer

Sjöskogens samfällighetsförening

Sjöskogens samfällighetsförening Sjöskogens samfällighetsförening Boendeinformation 2015 Inledning Sjöskogen är ett fritidsområde som är beläget cirka två mil sydost om Nyköping, direkt vid Bråvikens strand. Området präglas av dess undersköna

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013

Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 1 Bostadsrättsföreningen Porslinsbruket 23 Bråvallagatan 8 113 36 Stockholm Juni 2013 Medlem och bostadsrättshavare i Porslinsbruket 23 Välkommen som medlem och bostadsrättshavare i bostadsrättsföreningen

Läs mer

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas.

Vi välkomnar dig som medlem till vår Bostadsrättsförening Viktoriagatan 15CD och hoppas att du skall trivas. \ÇÇx{üÄÄ f wa G G iùä~éåça4 fàçüxäáxç fàùååaç fàawzaü Yaáà z{xàxç Yaáà z{xàáàx~ç á~a uxáàùååxäáxü Yaáà z{xàáá~ àáxä Év{ awå Ç áàüaà ÉÇ ZÜ ÄÄÑÄaàá aaåçá~çäàaü Év{ ÑÉÜà~Éw féñ{açàxü Çz güùwzüüwázüâññ gü

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4

Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Ordningsregler för bostadsrättsföreningen Gjuteriet 4 Ni hittar denna och mer information om föreningen på www.sbc.se/gjuteriet4 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen

Läs mer

Augustiutskick 2013. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2013. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2013 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Vi hoppas på att sommaren stannar hos oss ännu ett tag. Inför kommande höst och vinter finner ni i detta utskick information

Läs mer

Stadgar för Torsby Båtklubb

Stadgar för Torsby Båtklubb Torsby Båtklubb bildades 1957 och har sitt verksamhetsområde i Övre Fryken i Värmland. Stadgarna ändrades och reviderades år 2003. 1 Föreningens ändamål o säte 1.1 Ändamål Torsby Båtklubb är en allmännyttig

Läs mer

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler

Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Till styrelsen! Riktlinjer för tillämpning av SBCs basordningsregler Ordningsreglerna i bifogade dokument har tagits fram i förhoppningen att kunna göra det något enklare för styrelsen att inför de boende

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG. 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag 2 Syfte Föreningens syfte är att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö att ansvara för gemensamma angelägenheter för medlemmarna

Läs mer

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade!

Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Välkommen till vår förening! Information till boende och nyinflyttade! Information till boende och nyinflyttade! Vi hälsar dig välkommen och hoppas att du skall trivas i din lägenhet och med vår bostadsrättsförening.

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Datum. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Elev: Häst: Härstamning: Kön, Födelseår, Ras: Registreringsnr, Passnr:

Datum. Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet. Elev: Häst: Härstamning: Kön, Födelseår, Ras: Registreringsnr, Passnr: 1(12) Datum Barn- och utbildningsförvaltningen Stiernhööksgymnasiet Kontrakt för uppstallning av ponny/häst på Stiernhööksgymnasiet Uppstallningsvärd: Stiernhööksgymnasiet Adress: Masvägen 5, 79532 Rättvik

Läs mer

2.2 Genom inträde i Ekensbergs Båtsällskap är medlem förpliktad att rätta sig efter dess stadgar.

2.2 Genom inträde i Ekensbergs Båtsällskap är medlem förpliktad att rätta sig efter dess stadgar. STADGAR FÖR EKENSBERGS BÅTSÄLLSKAP 1 ÄNDAMÅL Ekensbergs Båtsällskap, stiftat den 7 juli 1924, är en ideell förening. Sällskapet har till ändamål att sammansluta båtägare och andra av båtsporten intresserade

Läs mer

Välkommen som medlem i Brf Kyrkbyn 1

Välkommen som medlem i Brf Kyrkbyn 1 Välkommen som medlem i Brf Kyrkbyn 1 På föreningens hemsida, www.brfkyrkbyn1.se, finns utförlig information om föreningen och boendet i Kyrkbyn. Men några saker vill vi passa på att inledningsvis nämna.

Läs mer

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus

Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus Allmänna trivsel- och ordningsregler för Brf Sicklahus På denna sida finns information, regler och anvisningar som vi alla ska följa för; Att öka trivsel där vi bor. Att underlätta vårt boende. Att vi

Läs mer

Allmänna Bestämmelser

Allmänna Bestämmelser 2014/05 Self Storage Association Sweden Allmänna Bestämmelser Avseende upplåtelse av förvaringsutrymme Allmänna bestämmelser 1. Upplåtelseavtal och villkor 1.1 Genom detta Avtal får Kunden rätt att under

Läs mer

Trivsel- och ordningsregler

Trivsel- och ordningsregler Trivsel- och ordningsregler Viktiga telefonnummer och e-postadresser. Drift och skötsel, felanmälan vardagar 7:00 17:00: 08-560 502 19 eller www.jensendrift.se Jouranmälan utanför kontorstid Vardagar 17.00

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 1995, 198 Antagen av länsstyrelsen den 19 januari 1996 Ändrade av länsstyrelsen den 29 juni 1998, Dnr: 478/95-401 Nr: 4.5 LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER

Läs mer

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET

1. OM ALLMÄN AKTSAMHET Brf BoKlok Färsna hage Ordningsregler 2013-07-03 Ordningsregler Dessa ordningsregler har beslutats av styrelsen den 2 juni 2013 att gälla tills styrelsen fattar nya beslut. Utöver dessa ordningsregler

Läs mer

Vision och regler för hyresgäster Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg

Vision och regler för hyresgäster Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg Vision och regler för hyresgäster Brf Häggen 17:10 Engelbrektsgatan 10/Erik Dahlbergsgatan 30, Göteborg Välkommen som hyresgäst till Brf Häggen 17:10 i Vasastaden, Göteborg! Vi hälsar dig välkommen som

Läs mer

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11

Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Informationsbrev Bostadsrättsföreningen Bojen 11 Detta dokument (pdf-format) samt ytterligare information finns på föreningens hemsida: www.bojen11.a.se Detta dokument riktar sig till föreningens medlemmar

Läs mer

POLICYDOKUMENT för Helsingborgs Klätterklubb (HK2) Version: 3 Antaget: Vid årsmöte 2009-03-27 Senast ändrat: 2015-03-22

POLICYDOKUMENT för Helsingborgs Klätterklubb (HK2) Version: 3 Antaget: Vid årsmöte 2009-03-27 Senast ändrat: 2015-03-22 POLICYDOKUMENT för Helsingborgs Klätterklubb (HK2) Version: 3 Antaget: Vid årsmöte 2009-03-27 Senast ändrat: 2015-03-22 Enligt paragraf 7 i Helsingborgs Klätterklubbs stadgar ska det finnas ett policydokument

Läs mer

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande.

Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. TRIVSELREGLER för Bostadsrättsföreningen SKARPETEGEN Trivselreglerna har styrelsen tagit fram och beslutat om. Trivselreglerna kan komma att revideras allt efter behov och medlemmarnas inflytande. Det

Läs mer

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA

- INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA - INFORMATION - TILL DIG SOM BOR I BRF ÖSTBERGA OM ATT BO I BOSTADSRÄTT Alla medlemmar äger föreningen tillsammans. Det är stor skillnad att bo i bostadsrätt jämfört med hyresrätt, förenklat kan man säga

Läs mer

Flaskposten. Kallelse till arbetsdag!

Flaskposten. Kallelse till arbetsdag! Nr 1/2016 Mars 2016 Flaskposten Klubbens postadress: Envikens Båtklubb Föreningslådan 761 11 Bergshamra BILD BILD Innehåll: Arbetsdagskallelse sid 1 Ordförande har ordet sid 2 Styrelsemedlemmarna har ordet

Läs mer

Stagar för Kyllaj Hamnförening

Stagar för Kyllaj Hamnförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är Kyllaj Hamnförening. 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte på Gotland. 3 Föreningens ändamål Föreningen är en allmännyttig, tillika religiöst och politiskt obunden,

Läs mer

Välkommen till Svedudden

Välkommen till Svedudden Välkommen till Svedudden Juli 2014 Juli 2014 Välkommen till Svedudden Information till fastighetsägare i Svedudden. I och med att du äger en fastighet i Svedudden så är du också medlem i Sveduddens samfällighetsförening

Läs mer

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen

Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen 1 Välkommen till Bostadsrättsföreningen Artemis i Hjorthagen Vår förening består av två fastigheter, Dianavägen 5-9 samt Artemisgatan 4-8. Dessa byggdes 1964 och 1965 och förvaltades av Stockholmshem fram

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 2013 i november VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VIDINGSJÖ 3 Vår förening bildades 1978 och den består av 84 lägenheter som samtliga är bostadsrätter. Att bo i bostadsrätt. Att köpa en bostadsrätt

Läs mer

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt

Namn och ändamål. Medlemskap. Besittningsrätt Stadgar för Bostadsföreningen Söderbo utan personlig ansvarighet 1994-04-24 2004-05-16: ändring 5 andra stycket 2005-05-26: Nytt stycke tillagt till 5 angående överlåtelseavgift och pantsättningsavgift

Läs mer

UTHAMMAR UDDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

UTHAMMAR UDDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING UTHAMMAR UDDS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll fört vid ordinarie årsstämma med Uthammar Udds Samfällighetsförening lördagen den 8 juli 2006 i Smedjan, Uthammar. Närvarande medlemmar enligt deltagarlista,

Läs mer

Tänk särskilt på att hålla Din hund kopplad vid badet och ta upp hundbajset efter Din hund. Se även under avsnitt Hundar!

Tänk särskilt på att hålla Din hund kopplad vid badet och ta upp hundbajset efter Din hund. Se även under avsnitt Hundar! Allmänningar Är de grönområden som inte är tomtmark eller åker. Allmänningarna är allas vårt ansvar och ska hållas tillgängliga för att ströva i. Nedskräpning eller uppläggning av sten, träd eller annan

Läs mer

INFORMATION OCH TRIVSELREGLER

INFORMATION OCH TRIVSELREGLER INFORMATION OCH TRIVSELREGLER Välkommen till Bostadsrättsföreningen Domarringen 1! Styrelsen har utarbetat Information och trivselregler som ska ses som ett komplement till föreningens stadgar samt till

Läs mer

Tack för att du väljer Prime!

Tack för att du väljer Prime! Tack för att du väljer Prime! Jag vill passa på att tacka för att du väljer att träna på Prime. Jag hoppas att du kommer att få ut det du önskat dig utav medlemskapet och att du samtidigt trivs med lokaler,

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄRPINGEHEM NR. 3 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Nya hedersmedlemmar i VBK

Nya hedersmedlemmar i VBK Ansv. Utg: Johan Israelsson Redaktör: Johan Nygaard Årsmötet 2015 Ca 50 medlemmar deltog i årsmötet 2015 som hölls i Mälargymnasiet den 17 februari. Årsmötet beviljade 2014 års styrelse ansvarsfrihet.

Läs mer

Stadgar för Araby Båtklubb

Stadgar för Araby Båtklubb Sida 1 av 9 Stadgar för Araby Båtklubb 1 Namn Araby Båtklubb är en ideell förening för sjö- och båtintresserade Medlemmar som har eller köar för båtplatser i Araby småbåtshamn. 2 Ändamål och syfte Att

Läs mer

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB

Stadgar för VIGGBYHOLMS BÅTKLUBB Stadgar för STADGAR GÄLLANDE FÖR - ANTAGNA 1983 - REVIDERADE 1989, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2005, 2011-05-19/CN. 1. NAMN OCH HEMORT Viggbyholms båtklubb bildades den 31 augusti 1947 under namnet Stora

Läs mer

Informationshandbok för Sofia Gyllenhielms samfällighetsförening Sigtuna

Informationshandbok för Sofia Gyllenhielms samfällighetsförening Sigtuna Sida 1 av 5 Informationshandbok för Sofia Gyllenhielms samfällighetsförening Sigtuna Sida 2 av 5 Styrelsen har sammanställt vad som gäller utifrån anläggningsbeslut, avtal, lag om förvaltning av samfälligheter

Läs mer

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler!

Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet. Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! Slottshörnet B O S T A D S R Ä T T S F Ö R E N I N G Ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Slottshörnet Det här bör du veta om föreningens ordningsregler! För att alla boende i fastigheten ska trivas

Läs mer

MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK)

MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK) MILJÖPLAN JANUARI 2008 MILJÖPLAN FÖR PATHOLMSVIKENS SMÅBÅTSHAMN (PVBK) Den verksamhet som bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma skada på miljön. Miljöplanen ska bidra till att detta mål uppnås. Miljöplanen

Läs mer

Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015

Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015 Till dig som är medlem i Bostadsrättsföreningen Wahlberget 2015 Gör din röst hörd! Bostadsrättsföreningen Wahlberget består av 17 lägenheter. Vi är med andra ord en liten förening och möjligheten att prata

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen Beckasinen nr 17 Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen

Läs mer

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg

Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler samt information för HSB Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Trivselregler för HSBs Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg Att bo med bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap

Läs mer

Startbekräftelse PM1. Kinnekulle Historic Meeting

Startbekräftelse PM1. Kinnekulle Historic Meeting Kinnekulle Historic Meeting DEN 8 Maj 10 Maj 2015. Välkommen! Tävlingen har tilldelats tillståndsnr. StBF15#10 Läs detta PM noga så att du är informerad. Passa även på att kolla vår hemsida, www.sskserien.se

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal Vuxen- och omsorgsförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Upprättad: Diarienummer: 2015-12-16 SN.2015.133 Vuxen- och omsorgsnämnden Personuppgiftsbiträdesavtal Förslag till beslut i vuxen- och omsorgsnämnden 1.

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

PROTOKOLL. Lövsta BåtSäIIskaps Höstmöle 23 november 2009. 1. Mötets öppnande Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st) Välkomna.

PROTOKOLL. Lövsta BåtSäIIskaps Höstmöle 23 november 2009. 1. Mötets öppnande Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st) Välkomna. PROTOKOLL Lövsta BåtSäIIskaps Höstmöle 23 november 2009 1. Mötets öppnande Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st) Välkomna. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN

VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN VÄLKOMMEN TILL BOSTADSFÖRENINGEN BERGGÅRDEN Du bor i en av Sundbybergs äldsta bostadsföreningar. Den bildades redan 1920 och fungerar fortfarande som en ekonomisk förening, det vill säga vi bestämmer själva

Läs mer

Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30

Bostadsrättföreningen BALDER. Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30 Bostadsrättföreningen BALDER Årsredovisning för verksamhetsåret 2012-05-01-2013-04-30 HSB bostadsrättsförening Balder i Haninge K A L L E L S E Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening BALDER i Haninge kallas

Läs mer

Välkommen till Eneby Båtklubb

Välkommen till Eneby Båtklubb Välkommen till Eneby Båtklubb Klubbens marina ligger i norra ändan av Stavbofjärden drygt 20 km om söder Södertälje. Eneby Båtklubb och bildades 1978 har ca 230 medlemmar. Eneby Båtklubb är anslutet till

Läs mer

Extra Årsstämma 2015 - Logarn Västervikens Samfällighetsförening. Datum och tid: 18 juli kl 10.00 - Aspö Hembygdsgård

Extra Årsstämma 2015 - Logarn Västervikens Samfällighetsförening. Datum och tid: 18 juli kl 10.00 - Aspö Hembygdsgård Dagordning Extra Årsstämma 2015 - Logarn Västervikens Samfällighetsförening 1. Mötets öppnande Datum och tid: 18 juli kl 10.00 - Aspö Hembygdsgård 2. Val av mötesordförande 3. Frågan om mötet är stadgeenligt

Läs mer

Regler vid korttidsuthyrning och nyttjande av kommunens lokaler

Regler vid korttidsuthyrning och nyttjande av kommunens lokaler 2010-12-01 Regler vid korttidsuthyrning och nyttjande av kommunens lokaler Fastställda av Tekniska nämnden Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden Fastställda av Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning

Läs mer

SSKSerien deltävling 5, JSM Formula Renault 1,6 och ERCup. KINNEKULLE RING DEN 21 Aug 23 Aug 2015. Välkommen!

SSKSerien deltävling 5, JSM Formula Renault 1,6 och ERCup. KINNEKULLE RING DEN 21 Aug 23 Aug 2015. Välkommen! SSKSerien deltävling 5, JSM Formula Renault 1,6 och ERCup KINNEKULLE RING DEN 21 Aug 23 Aug 2015. Välkommen Tävlingen har tilldelats tillståndsnr. SBF-15-067 Läs detta PM noga så att du är informerad.

Läs mer

Information om Brf Arenberga

Information om Brf Arenberga Information om Brf Arenberga 1 Styrelsen hälsar dig välkommen till Brf Arenberga och hoppas att du ska trivas hos oss. För allas trivsel har vi både rättigheter och skyldigheter. Och om detta kan du läsa

Läs mer

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn

Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Malmö stad Sociala resursförvaltningen Vanliga frågor och svar om uppdraget som god man för barn Vad betyder förmyndare? Vem kan vara förmyndare? Vad betyder vårdnadshavare? Vad betyder särskilt förordnad

Läs mer

Välkommen som medlem i Brf Gillet nr 12!

Välkommen som medlem i Brf Gillet nr 12! Välkommen som medlem i Brf Gillet nr 12! Här kommer lite information om sådant som berör dig som hyresgäst. Om något verkar oklart eller om du undrar över något går det naturligtvis bra att kontakta styrelsen.

Läs mer

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.

SPARAS! Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn. Myggenäs Väg- och Samfällighetsförening Organisationsnummer: 853300-3938 Box 6065, 471 17 MYGGENÄS myggenasvagforening@tvstjorn.se Till samtliga medlemmar SPARAS! Information från styrelsen Hastighetsbegränsning

Läs mer

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY.

ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. ORDNINGSREGLER för Brf. GLÄDJEN VILUNDA UPPLANDS VÄSBY. Huvudregel Hyresgäster och Bostadsrättsinnehavare med familjer, gäster och inneboende skall leva och vara på ett sådant sätt att ingen störs eller

Läs mer

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG

STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2007-03-24 1(5) 1 Firma Föreningens firma är Rangarnö byalag STADGAR FÖR RANGARNÖ BYALAG 2 Syfte Föreningens syfte är - att stärka gemenskapen mellan boende i Rangarnö - att ansvara för gemensamma angelägenheter

Läs mer

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar

Välkommen! När är det dags att flytta in? Anmäl ändrad adress Kontrollera att lägenheten är städad När får Du Dina nycklar Välkommen! Vad roligt att Du valt att bo hos oss. Vi hoppas att Du kommer att trivas i Ditt nya hem och Ditt nya område. För att göra Ditt boende så bra som möjligt både för Dig och oss, så vill vi dela

Läs mer

18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2

18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2 Sid 1 (9) 18. FÖRSÄKRINGAR - FÖRMÅNER 2 18.1 Bestämmelser för försäkringsskydd mm 2 Inledning 2 18.1.1. Statligt försäkringsskydd 2 18.1.1.1 Sjukvårdsförmåner. 2 18.1.1.2 Begravningshjälp. 2 18.1.1.3 Myndighetsansvar

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand

Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand Riktlinjer för upplåtelse av bostadsrätt i andra hand 2 Om denna skrift Bostadsrätterna, Fastighetsägarna, HSB och Riksbyggen har tillsammans tagit fram riktlinjer angående andrahandsupplåtelser i bostadsrättsföreningar

Läs mer

Ordningsregler för Brf Skrapkakan

Ordningsregler för Brf Skrapkakan Ordningsregler för Brf Skrapkakan Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar Brf Lillgärdan 1 Godkänd av styrelsen Sida 1 av 8 Lillgärdsvägen 8 961 50 BODEN Uppdaterad Ansvarig för uppdatering Version 3 2013-10-01 Sekreterare Ordningsregler Viktig information till alla medlemmar

Läs mer

Överenskommelse om förmedling av lägenheter

Överenskommelse om förmedling av lägenheter Bilaga 1 Överenskommelse om förmedling av lägenheter Mellan Stockholms Stads Bostadsförmedling AB ("Bostadsförmedlingen") och AB Familjebostäder, AB Svenska Bostäder samt AB Stockholmshem ( Bostadsbolagen

Läs mer

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler

Östra Mölla Samfällighetsförening. Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Östra Mölla Samfällighetsförening Allmän information - Trivselregler - Ordningsregler Innehåll 1. Allmän information 2. Trivselregler / ordningsregler 3. Vanliga frågor 1. Allmän information Allmänt Östra

Läs mer

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun.

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 1 Stadgar För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 2 Firma och ändamål. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Förberget 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Minneslista. Sopförråd

Minneslista. Sopförråd Sopförråd Inom samfälligheten finns två sopförråd. Sopförråden används dels för sopkärl och dels för förvaring av samfällighetens gemensamma saker, t.ex. stegar och gräsklippare. Sophämtning Varje fastighetsägare

Läs mer

Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a

Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a Stadgar för Bostadsföreningen Hugin nr 24 u.p.a 1 Namn och ändamål Föreningens firma är Bostadsföreningen Hugin nr 24 utan personlig ansvarighet. Föreningen har till ändamål att äga och förvalta fastigheten

Läs mer

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0

Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Manual Jourläkarschema Närhälsan V7 - Version 1.0 Denna manual innehåller olika avsnitt och beroende på vilken roll man har är de olika avsnitten aktuella. Innehåll Logga in...2 Glömt lösenord...3 Logga

Läs mer