Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR"

Transkript

1 Rutiner och ordningsföreskrifter för båtklubben TOR Båtuppläggningsplats: Båtägare uppmanas att iaktta största varsamhet med till slipen hörande utrustning. Vårdslöshet eller skadegörelse på utrustningen eller brott mot ordningsföreskrifterna medför ersättningsskyldighet och/eller uteslutning ur klubben samt uppsägning av båtplats. Ordning: Båtägare ska ansvara för god ordning i och omkring båt. Obehöriga för inte vistas inom slipområdet. Städning: Var och en ansvarar själv för städningen kring sin egen båt. Området skall vara avstädat senast 1 juni. Skräp o.d. Från den egna båten, täckning etc bortforslas av båtägaren. Annat skräp såsom gräs, ris etc lägges på anvisad plats. Parkering: Parkeringsförbud råder inom området. För i och urlastning får dock motorfordon framföras till båtplatsen, skall snarast avlägsnas. Från och med 1 juni fram till båtupptagningar får dock motorfordon parkeras på den egna båtplatsen. Båtklubben fråntar sig allt ansvar för dylik parkering. Förtöjning: Ingen permanent förtöjning får ske längs den till slipen gränsande å-kanten. I särskild fall kan dock tillstånd beviljas av styrelsen. Stöttning: Stöttning ska ske med kilar eller sidostöd väl förankrade i bockar, vaggor eller vagnar. Stöttning mellan båt och mark är ej tillåten. Bockar eller vaggor av trä får ej vara försvagade av röta eller bristfälligt hopmonterade. Täckning: Båtägare är skyldig att vidta de åtgärder av stöttning eller täckning som kan komma att föreskrivas av kommunen eller båtklubbens styrelse. Enligt klubbens avtal med kommunen måste båthus monteras ner under sommarhalvåret efter ordinarie sjösättningar. Efter sjösättningen ska bockar och täckmaterial uppläggas i ordning på den egna båtplatsen. Materialet bör vara tydligt märkt med ägarens namn. Båtbyggen: Inget nybygge eller omfattande restaureringar får göras inom slipområdet. Mindre reparationer och underhåll av båtar får utföras utan särskilt tillstånd. Vid större underhållsarbeten ska dock styrelsen underrättas. Brandskydd: Vid arbeten med svets, blåslampa eller dylikt ska brandsläckningsmaterial, såsom brandsläckare, vattenhink etc. finnas tillgängligt. Efter arbete med eld skall noga kontroll göras att ingen brandfara föreligger. Sida 1 av 7

2 Elkraft: Båtklubben tillhandahåller elkraft från ett flertal elcentraler inom området. Båtägare får därifrån dra elkabel till båten. Kabeln skall vara försedd med jordanslutning och av godkänd typ. Elkraft får användas till belysning, dammsugare, slip och borrmaskiner av godkänd typ. Elektriska värmeapparater och batteriladdare får ej lämnas inkopplade utan tillsyn, detta är ett krav från försäkringsbolagen, slipförmännen kontrollerar detta regelbundet. Är båten ej bemannad kommer kontakten omedelbart att dragas ur. De som använder onormalt mycket elström kan komma att extra debiteras för detta. Låsning av porten: Porten måste omedelbart låsas efter varje öppnande även vid inpasserande. I samband vid utträde ur båtklubben skall nyckel återlämnas till slipförman då erlagd depositionsavgift betalas tillbaka. Absolut förbjudet att låna ut/överlämna nyckel till obehörig, nyckeln spärras och depositionsavgift anses förverkad. Anmäl borttappad nyckel omedelbart för att förhindra obehöriga från slipområdet. Båtplats: Används inte båtplatsen för uppläggning av båt, får den disponeras i högst 2 år varefter den sägs upp och återgår till styrelsen. Samma regel gäller även båt som står på platsen och inte sjösätts på 2 år. Dispens kan dock ges efter ansökan hos styrelsen om synnerliga skäl föreligger. Stegar: Lösa stegar eller motsvarande som möjliggör för obehöriga att ta sig upp i båt är ej tillåtna. Håll därför dessa låsta till vagga eller motsvarande. Uppsägelse: Medlem skall skriftligen meddela styrelsen! Återlämna nyckel till slipförman och städa båtplatsen. Eventuell avgift kan tillkomma vid utebliven/slarvigt utförd avstädning. Övrigt: Båtägare som inte inlämnat ifylld och undertecknad medlemsansökan/båtanmälan eller inte har båtens minst ansvarsförsäkrad kan komma vägras upptagning på slipen eller få sin båtplats uppsagd. Sida 2 av 7

3 Upptagning/sjösättning Allmänt: Vid försäljning av båt upphör båtplatsen, som ska avstädas före uppsägning. Den nya ägaren ska betraktas som kommande ny medlem och ska därmed begära medlemsansökan för sedvanlig behandling av styrelsen. Båtplats får behållas om så begäras i högst 2 år av tidigare båtägare även om denne inte har någon båt. Byte till större båt medför inte automatiskt en större båtplats. Endast om det finns en ledig passande plats för den nya båten kan den få disponeras. Kontakta alltid kontaktmannen innan ny båt införskaffas. Namn och telefonnummer till de olika funktionärerna som nämns härovan finns anslaget på slipens anslagstavla. Segelbåtar: Allmänt: Sjösättning och upptagning sker med lyftkran. Kontaktmannen ansvarar för bokning av kran, kölistan för båtplatser samt fördelning av båtplatser i turordning efter inkomna ansökningar. Omkring 2 veckor innan upptagning samlas, vid behov, segelbåtsägarna för att ordna inför upptagningen, flytta vaggor, bockar ect. Samt anvisa plats för nya i klubben. Upptagningen liksom sjösättning sker under en dag (lördag) med viss början under fredag eftermiddag samma vecka. Båtplatserna är indelade i grupper och gruppmedlemmarna hjälper varandra vid upptagning och sjösättning. Arbetsuppg. Sjösättning kräver följande befattningar, som utses av grupperna själva: Två man vid båten för applicering av lyftbanden och som följer båten till bryggan varav den ena är ägaren. Gå vid sidan av kranen med sträckta rep. Upptagning kräver följande befattningar, som utses av grupperna själva: Fyra man på båten och en man på bryggan för applicering och uppsträckning av banden varav en år ägaren. Två man följer med båten till uppläggningsplatsen och hjälper till med avlastning. Under transport från bryggan skall rep i fören respektive aktern hållas sträckta för att förhindra att båten kommer i gungning. En man finns kvar på bryggan för att ta emot nästa båt på tur att tas upp. En man i respektive grupp utses för renspolning av båtarna (botten) av samtliga upplagda båtar i gruppen. Sida 3 av 7

4 Förberedelse: Markera kölens placering i vaggan eller kölpallningen på lämpligt sätt väl synligt för kranföraren.* Markera på båtens sidor var för- respektive aktre lyftbanden ska placeras dels så att ingen skada uppstår under vattenlinjen vid upptagning, dels så att inte banden kommer i kläm av båtstöttorna.* Inför upptagningen ska samtliga justerbara stöttor sänkas i förväg så att 1-2cm glapp föreligger mellan skrov och stöttor då båten vilar på kölen. Många tillämpar metoden att justera upp stöttorna mot båten då den fortfarande hänger i banden, med följd att trycket på båtsidorna, när båten avlastas, blir så stort att det ges inbuktningar på båtsidorna. Att i det läget justera ner stöttorna är oftast omöjligt utan ett förnyat lyft och därmed onödigt extra krantid. Ge kranföraren klarsignal omedelbart efter att båten är inriktad och vilar på kölen. Stöttorna kan därefter i lugn och ro justeras till ett lagom lätt tryck mot båtsidorna.* Vid inpassning av banden i samband med upptagningen ska båten vara jämt belastad tvärskepps för att inte luta då den lyftes ur vattnet och läggs i vaggan. Säkerhet: Inga obehöriga personer för vistas i kranens närhet vid sjösättning, upptagning eller vid kranens transport från/till bryggan. Det åvilar båtägarens ansvar att tillse att lyftbanden säkras (vid långkölade båtar) och att banden placeras så att inga delar under vatten linjen skadas vid lyftet. *=krav Mastkran: BK-Tor förfogar inte över någon egen mastkran, men har träffat överenskommelse med Svearna och Torshälla segelsällskap innebärande att BK-Tor ges tillgång till respektive mastkranar för på och avmastning i samband med sjösättning respektive upptagning. För detta ersätter BK-Tor ovannämnda klubbar en överenskommen årlig ersättning för underhåll av kranar. Det är viktigt att vid användning av mastkran vi uppträder på ett sätt som gör beläggningen av kranen så kort som möjligt. Var och en från BK-Tor har att iaktta följande med våra grannklubbar diskuterade förhållningsregler: 1. ta hänsyn till turordningen. Betänk att vi får låna kranarna. 2. Det är inte tillåtet att parkera flera båtar vid kranbryggan för att på så sätt kringgå turordningen. 3. Se till att masten är iordningställd för påmastning innan båten körs fram till kran. Gör en noggrann kontroll av att alla stag och vant ligger rätt för att inte i onödan ockupera kranen genom att tex klättra upp i kranen och lägga linorna tillrätta. Sida 4 av 7

5 4. Lämna kranbryggan snarast när masten är tillräckligt stagad för att stå utan hjälp av kranen. Båtar med genomgående mast kan lämna kranen direkt efter resning av masten. 5. Gör den slutliga intrimningen av masten på annan lämplig plats än vid kranen. 6. Det skall normalt inte behöva ta mer än ca: 15 minuter även för master stående på däck 7. hjälp till med påmastning av andra båtar under tiden du väntar på din tur så får du också hjälp och goda råd. Motorbåtar: Allmänt: Sjösättning och upptagning sker med klubbens traktor och båttrailer alternativt egen utrustning i samverkan med slipförman. Slipförmannen anslår en anmälningslista vid porten en månad innan start, där du själv skriver ditt namn och vilken dag och tid som passar dig. Upptagning/sjösättning sker under 5 helgdagar. Kölista enligt samma regler som för segelbåtar. Säkerhet: Förmannen ser till att inga obehöriga personer befinner sig i närheten av traktor, båttrailer eller vinschwire vid sjösättning eller upptagning Förmannen ansvarar för att medhjälpare, som har hand om vinschen, vet hur den ska handhas. Förmannen ska ej ta upp eller sjösätta båtar vars ägare är berusad eller uppträder allmänt förolämpande, hotfull eller på annat sätt olämpligt. Rapport om detta skall snarast göras till styrelsen. Förmannen ska innan upptagning kontrollera tillsammans med båtägaren att bockar eller vagga kan godkännas ur säkerhetssynpunkt därvid ska: bockar eller vagga vara cirka lika breda som båtens största bredd en tvärgående planka finnas under bockar eller vagga stöttning ska med kilar eller sidostöd fästande i bockar eller vagga ej direkt från båt till marken om ovanstående föreskrifter ej följs, tas inte båten upp förrän bristerna är åtgärdade. Vid egen vagn skall kultryck vara positivt Båtägaren och förmannen är tillsammans ansvariga för säkerheten vid sjösättning och upptagning. Om någon upptäcker något som är fel eller kan orsaka skada på person eller material, måste detta genast uppmärksammas och åtgärdas. Sida 5 av 7

6 Avgifter: medlemsavgiften för medlem är för närvarande 150kr per år. Ingen inträdesavgift tillämpas hos BK-Tor. För icke medlem utgår en extra debitering á 150kr på vinteravgiften. Båtplats avgiften är för närvarande 20kr/m2 och beräknas utifrån båtens längd plus 1 meter gånger båtens bredd plus 1 meter. Depositionsavgift för utkvittering av nyckel till slipen är för närvarande 500kr. Avgift för upptagning/sjösättning med lyftkran är för närvarande: båtvikt ton avgift kr/gång under , ,6-4, Observera att kranavgift debiteras båtägare oavsett om sjösättning sker eller ej, vilket innebär att båtägare som föredrar att inte sjösätta båten något år ändå måste vara med och dela på krankostnaden. Avgift för upptagning/sjösättning med traktor och båttrailer är för närvarande: trailer medlem ej medlem öppning av bom & ev. Grind Liten 150kr 150kr 100kr Stor 200kr 200kr 100kr Egen trailer 150kr 150kr Vid sjösättning/upptagning på andra tider än ordinarie tas en avgift om 500kr oavsett storlek. Sommaravgifter mm båtägare som av någon anledning har båten liggande kvar på slipområdet mellan ordinarie sjösättning och upptagning, debiteras en särskild sommaravgift (juni-augusti), som för närvarande är 500kr per båt och år då första 3 åren. Båtägare som förvarar sin(a) båt(ar) inom slipområdet längre än 3 år debiteras enligt följande utöver de ordinarie avgifterna: 4:året 1000kr/båt 5året 2000kr/båt 6:året 4000kr/båt 7:året 8000kr/båt Sida 6 av 7

7 Sida 7 av 7

Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002

Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002 Intresseföreningen Råcksta Sjöhage Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002 Box 4413 165 03 Hässelby PG: 45 22 07-4 För vinterförvaring av båt på IRS - uppläggningsområde

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB UPPTAGNING SJÖSÄTTNING VAGGOR & BOCKAR FÖRTÖJNING VID Y-BOM

INSTRUKTIONER FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB UPPTAGNING SJÖSÄTTNING VAGGOR & BOCKAR FÖRTÖJNING VID Y-BOM INSTRUKTIONER FÖR ROPSTENS BÅTKLUBB UPPTAGNING SJÖSÄTTNING VAGGOR & BOCKAR FÖRTÖJNING VID Y-BOM Uppdaterad 13 februari 2010 Upptagning Lyftet: Ta alltid med giltigt försäkringsbevis! Inget försäkringsbevis,

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011

Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 24 mars 2011 1. Inledning... 2 2. Allmänna ordningsregler... 2 3. Arbetsplikt... 3

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01

Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Sida 1 av 10 Hamn- och varvsordning för Bosö Båtklubb Gäller från 2013-04 01 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter. sid 1 2. Föreskrifter vid sjö- och torrsättning. sid 2 3. Föreskrifter för hamnverksamheten.

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

Information och regler

Information och regler KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Information och regler för Karlstads segelsällskaps, KSS, anläggningar vid Kanikenäshamnen 2 Innehållsförteckning 2.1 Medlemskap... 5 2.1.1 Att bli medlem... 5 2.1.2 Klubbexpeditionen

Läs mer

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012.

GSH HAMNAKTUELLT. Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Årgång 31 Nr.2 2012 GSH HAMNAKTUELLT Härmed kallas Du till höstmöte torsdagen den 29 november 2012. Plats: Folkets Hus, Varberg Tid kl. 19.00 GSH bjuder på kaffe OBS! Mötet kommer att behandla frågor av

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

SEGELSÄLLSKAPET VEGAs REGLER OCH UPPLYSNINGAR

SEGELSÄLLSKAPET VEGAs REGLER OCH UPPLYSNINGAR SEGELSÄLLSKAPET VEGAs REGLER OCH UPPLYSNINGAR gällande verksamhetsåret 2013 och tills vidare. MEDLEMSKAP, REGISTRERING MM Blanketter för Ansökan om medlemskap och Båtplatsavtal (registrering, avtal för

Läs mer

KÖPINGS MOTORBÅTSSÄLLSKAP

KÖPINGS MOTORBÅTSSÄLLSKAP REGLEMENTE FÖR KÖPINGS MOTORBÅTSSÄLLSKAP Fastställt 2004-09-08 Reviderat 2006-06-01 Reviderat 2007-02-14 Reviderat 2009-03-05 Reviderat 2010-06-03 Reviderat 2011-06-08 Reviderat 2012-11-11 Reviderat 2013-01-29

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013

f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 f o t o t e t t i l u n d s t e n årsbok 2013 2 kommodorens ruta kommmodorens ruta 3 VI GÅR MOT SOMMAREN. Arbetet med båtarna har redan börjat, och vintern med hård kyla och snö har löpt fort undan för

Läs mer

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster

Vi och vårt närområde. Förvaltning. Trivsel- och ordningsregler. Uthyrning. Hyresgäster 2 4 Vi och vårt närområde Om oss Förvaltning Administrativ och teknisk förvaltning Styrelse Kommittéer Revisorer Föreningsstämma Valberedning Medlemsinflytande Felanmälan Hiss Garageport Inbrott/Skadegörelse

Läs mer

Föreskrifter vinterförvaring Oscars Varv AB (OVAB)

Föreskrifter vinterförvaring Oscars Varv AB (OVAB) Varsågod Här får du Oscars Varv AB:s (OVAB:s) föreskrifter som gäller fr.o.m. 2012-10-01. De är gjorda för att du och dina båtgrannar ska bli så nöjda kunder som möjligt. Vi hoppas att du skall trivas

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07)

Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Ingarö Varvs allmänna villkor (rev 2015-06-07) Beställningar Alla beställningar skall vara skriftliga för att var giltiga. Muntlig beställning godkänns inte som underlag för överenskommelse mellan kund

Läs mer

GKSS HAMNORDNING A. ALLMÄNT B. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER. B.1. I båtplatsinnehavarens åtagande ingår att:

GKSS HAMNORDNING A. ALLMÄNT B. ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER. B.1. I båtplatsinnehavarens åtagande ingår att: GKSS HAMNORDNING I enlighet med beslut i GKSS styrelses fastställs denna hamnordning för GKSS hamn och markområde i Långedrag att gälla från 2006-04-15 och tills vidare. A. ALLMÄNT Rätt till permanent

Läs mer

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING TYGELSJÖ NORRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Denna informationsskrift är sammanställd av styrelsen för Tygelsjö Norra Samfällighetsförening. Syftet är att hålla medlemmarna informerade om allt som rör föreningens

Läs mer

Säkerhetshandbok. if båtförsäkring 2010. Säkerhetshandbok If båtförsäkring 2010 1

Säkerhetshandbok. if båtförsäkring 2010. Säkerhetshandbok If båtförsäkring 2010 1 Säkerhetshandbok if båtförsäkring 2010 Säkerhetshandbok If båtförsäkring 2010 1 Innehållsförteckning Sjövärdighet 4 Förtöjning 4 Förtöjningslinor 4 Ryckdämpning/Nötskydd 4 Förtöjningsbeslag 5 Förtöjning

Läs mer

Vinterförvaring. Allmänt

Vinterförvaring. Allmänt ATLANTICA SÄKERHETSGUIDE 11 Vinterförvaring Båten kvar i sjön eller båten på land vitt skilda situationer. I detta kapitel får du en grundlig redogörelse om hur du hanterar din båt. Läs noga igenom och

Läs mer

Hamnordning för båtar inom ÖHF s hamnar

Hamnordning för båtar inom ÖHF s hamnar Hamnordning för båtar inom ÖHF s hamnar 1. Avtal Rätt till nyttjande av båtplats, vinteruppställningsplats, sjöbod eller annan disposition av markområde eller anläggning, förutsätter ett för varje särskilt

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE

REGLEMENTE FÖR VOLVOKONCERNENS TJÄNSTEBILSINNEHAVARE I SVERIGE Reglemente 1 (24) Issued by (dept, name, phone, location) / Utfärdat av (avd, namn, tfn, geo plac) Version No / Versionsnr Appendix / Bilaga AB Volvo, Corporate HR Sweden, Peter Sonesson 2015.1 REGLEMENTE

Läs mer