Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte )

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)"

Transkript

1 Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte ) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter för detta finns på klubbens hemsida och i klubbhuset. 2. Alla förändringar av t.ex. adress, telefonnummer eller båtinnehav ska anmälas skriftligt till styrelsen med e-post, brev eller med en lapp i brevlådan på klubbhuset. 3. Uppsägning av medlemskap, kontrakt mm ska göras skriftligt till Medlemskapet upphör när anmälan mottagits. Medlem har betalningsskyldighet för upplupna avgifter. 4. Återbetalning av erlagda avgifter vid uppsägning medges inte utom för återbetalning av deposition eller om uppläggningsplats sägs upp före 1 augusti årligen. 5. Samtliga fasta avgifter beslutas av årsmöte. 2. Arbetspass 1. Arbetspass i hamnarna genomförs enligt anvisningar av hamnkapten. Hamnkapten beslutar vad som ska räknas som arbetspass och dokumenterar alla genomförda och godkända arbetspass som underlag för krediteringar. 2. Övriga arbetspass genomförs och godkänns efter beslut av 3. Bryggplats 1. Tilldelning av bryggplats beslutas av hamnkapten efter samråd med registeransvarig. 2. Bryggplats disponeras när deposition har betalats. 3. Hamnkapten beslutar i samråd med registeransvarig vilken bryggplats som medlem disponerar. Detta kan innebära att bryggplats kan behöva bytas för att möjliggöra att hamnarna utnyttjas optimalt. 4. Hamnkapten meddelar kassören vid byte av bomlängd för justering av depositionen. 5. Medlemmar får inte göra byten sinsemellan utan godkännande av hamnkapten. 6. Den inre delen av C-bryggans norra sida i Hallstahamnen får endast utnyttjas för tillfällig förtöjning upp till 4 timmar om inte hamnkapten beslutar annat.

2 Hallsta Båtklubb Sid 2 (5) 7. Båtar ska förtöjas enligt gängse anvisningar från försäkringsbolag och vara ordentligt avfendrade. Förtöjningstampar ska vara försedda med fjädring både i för- och akterända. 8. Inga båtar får förtöjas på svaj eller med boj inom hamnområdena. 9. Hamnkapten beslutar om förändringar av bryggor och fasta förtöjningsanläggningar. 10. Medlem som inte avser utnyttja bryggplats under kommande eller innevarande säsong anmäler detta till hamnkapten. Bryggplats som inte avses eller inte har utnyttjats under två på varandra följande säsonger kan återföras till Klubben. Medlem som inte avser utnyttja bryggplats enligt ovan behöver inte betala ny inträdesavgift för bommar, under förutsättning att tidigare inbetald deposition inte återbetalats. 11. Kranbryggan får endast utnyttjas vid sjösättning och upptagning, av- och påmastning samt vid i- och urlastning A-bryggan i Hallstahamnen kan användas för lastning, lossning och service samt som gästbrygga. Vid behov av förtöjning mer än ett dygn ska tillstånd inhämtas hos hamnkapten. 13. Tillfällig förtöjning upp till sju dagar är gratis för gäster eller medlem utan bryggplats. Avgiften för längre period är 150:- per påbörjad sjudagarsperiod. kan besluta om tillstånd för tillfällig förtöjning i mer än en vecka. 14. Samtliga klubbens Y-bommar tas upp under vintersäsongen. Avsteg från detta kan beslutas av hamnkapten. 15. Bryggfogde för respektive brygga utses av Instruktion för bryggfogde fastställs av Bryggfogde biträder hamnkapten och ansvarar bland annat för att bommar tas upp och läggs i. 4. Uppläggningsplats 1. Tilldelning av uppläggningsplats beslutas av hamnkapten efter samråd med registeransvarig. 2. Medlem ansvarar för skötseln av tilldelad uppläggningsplats och eget båtskjul. 3. Medlem är skyldig att omedelbart efter sjösättning städa uppläggningsplatsen och förvara täckningsmaterial mm på av hamnkapten anvisad plats. 4. Uppställning av båtar får inte göras för längre sammanhängande period än två år. Tillstånd för längre period kan i varje särskilt fall beslutas av styrelsen efter begäran. 5. Inga byggnader eller båtskjul får sättas upp inom hamnområdet. Undantag är uppföranden beslutade och godkända av 6. Förändring av befintligt båtskjul för endast göras efter beslut av 7. Medlem ansvarar för säkerheten på egen uppläggningsplats eller i eget båtskjul.

3 Hallsta Båtklubb Sid 3 (5) 8. Båtskjul får inte överlåtas, säljas eller hyras ut utan tillstånd av 9. Medlem är skyldig att ta bort båtskjul och återställa platsen efter beslut av 10. Båtvagnar sommarförvaras på egen uppläggningsplats alternativt på övre norra kilen. Om möjligt ska båtägare utan uppläggningsplats ta hem vagnen. Inga båtvagnar får ställas upp på parkeringsytor för bilar. 11. Båtar och vagnar på uppläggningsplatserna och master i mastställen ska vara märkta med ägarens namn. 12. Båtar som vinterförvaras i Bolviken ska läggas upp så att biltrafiken inte hindras och vara märkta med båtplatsinnehavarens namn. 13. Inga båtar får förvaras på land i Bolviken mellan 1 juni och 1 september 5. Båtfack 1. Medlem som hyr båtfack är ansvarig för säkerheten i båtfacket. 2. Båtfack disponeras enligt hyreskontrakt. 3. Båtfack får endast utnyttjas för förvaring av båtar med tillbehör. 4. Båtfack får endast disponeras av den som har skrivit på kontraktet eller enligt styrelsens beslut i varje särskilt fall. 5. Kölista för båtfack upprättas av registeransvarig. 6. Hyreskontrakt för båtfack skrivs under av hyresgästen och registeransvarig. 6. Försäkringar 1. Medlem ansvarar själv för tillsyn och försäkring av båtar och materiel som förvaras inom hamnområdena. 2. Medlem ansvarar för att egen båt har minst ansvarsförsäkring. På begäran ska medlem kunna uppvisa kvitto på att försäkringspremie är betald. 3. Klubben försäkrar sina byggnader, inventarier och maskiner samt har ansvarsförsäkring för traktor- och kranförare. Klubben har olycksfallsförsäkring för sina medlemmar. 7. Sjösättning och upptagning 1. Endast medlemmarnas båtar får sjösättas eller tas upp i klubbens hamnar. kan i undantagsfall besluta om eventuella avsteg. 2. Sjösättning och upptagning beställs hos kran-/traktorförare. Eventuella förfallna räkningar från Klubben ska då vara betalda. 3. Båtar och inventarier upptages, upplägges och sjösättes helt på båtägarens egen risk. 4. Vid sjösättning och upptagning får endast av styrelsen utsedd personal hantera kran och traktor. 5. Vid sjösättning och upptagning ska medlem vara behjälplig med erforderligt arbetsmanskap.

4 Hallsta Båtklubb Sid 4 (5) 6. Klubbens båtvagnar får endast användas inom respektive hamnområde. 7. Klubbens båtvagnar får endast användas i samband med sjösättning och upptagning. 8. Efter användning ska klubbens båtvagnar i Hallstahamnen förvaras i avsett båtfack. 9. Kran- och traktorförare för anteckningar om användning av kran, traktor, båtvagn och högtrycksspruta i lista som tillhandahålls av kassören. Listan används senare för fakturering. 8. Renhållning 1. Sopkärl och andra uppsamlingskärl samt containrar får endast utnyttjas för sopor från hamnområdena och från båtarna. 2. Soptömning sker på tider enligt styrelsens bestämmande. Hamnkapten anslår soptömningstider. Övriga tider ansvarar medlemmen själv för sophanteringen. 9. Säkerhet och vakthållning 1. Grindar och bommar ska alltid vara stängda och låsta efter in- och utpassering. 2. Svetsning, kapning med rondell och gas, slipning av metall och liknande verksamhet som kan alstra gnistor eller är brandfarligt i övrigt är endast tillåten inom kranområdet. 3. Det är förbjudet att förvara större mängder brandfarliga vätskor och annan brandfarlig materiel inom hamnområdena. Försäkringsbolagens normer är vägledande. 4. Det är generellt eldningsförbud inom hamnområdena. Undantag från eldningsförbud beslutas av hamnkapten. 5. Fasta elinstallationer får endast utföras av behörig elektriker. Behov av fasta elinstallationer tillgodoses genom beslut av 6. Medlem är skyldig att gå vakt enligt styrelsens bestämmande. Avgifter för ej utfört vaktpass fastställs av årsmöte. 10. Parkering 1. Under sommarsäsongen parkeras bilar i Hallstahamnen i första hand i anslutning till nedre uppställningsplan. Tomma båtvagnar ställs i eget båtskjul/båtfack eller på övre plan (kilen). 2. Bilar får inte parkeras/ställas upp inom kranområdet. Hamnkapten markerar vilket område som berörs av parkeringsförbudet. 3. Under säsong för sjösättning och upptagning är parkering förbjuden på körvägarna norr och omedelbart söder om kranområdet. 4. Bilsläp och båtvagnar får mellan 1 juni och 1 september inte ställas upp på parkeringsplatsen i Bolviken.

5 Hallsta Båtklubb Sid 5 (5) 11. Övrigt 1. Begäran om andrahandsuthyrning och/eller lån av båtfack, uppläggningsplats, bryggplats eller andra av Klubbens anläggningar eller inventarier lämnas skriftligt. Frågan avgörs av styrelsen i varje enskilt fall. Sådan uthyrning eller utlåning ska dokumenteras. 2. Registeransvarig för förteckning över medlemmarna och vilka som disponerar bryggplatser och uppläggningsplatser samt anslår detta i klubbhuset. 3. Vid lån av Klubbens utrustning och verktyg ska de snarast efter användandet återställas väl rengjorda och klara för användning igen. Eventuella skador anmäls till hamnkapten. 4. Högsta tillåtna hastighet för motorfordon inom hamnområdena är 20 km/tim. 5. Högsta tillåtna fart för båtar inom hamnområdena är 5 knop. I Hallstavik gäller detta från vågbrytarna i norr och söderut. 6. Endast medlemmar och personer som medföljer medlemmar äger tillträde till hamnområdet i Hallstavik. 7. Nycklar till Klubbens område och byggnader ska kvitteras, är personlig egendom och får inte lånas ut annat än till medlem eller person ingående i familjemedlemskap. 8. Ledamot av styrelsen ansvarar för klubbhuset och dess skötsel. Behov av arbetspass för klubbhuset anmäls till hamnkapten. 9. Klubbens officiella anslagstavla finns i Hallstavik vid klubbhusets gavel. Denna anslagstavla är i första hand avsedd för meddelanden från styrelsen, kallelser och dylikt. Ansvarig för tavlan är sekreteraren. 10. Anslagstavla för personliga meddelande (till salu, reklam mm) finns på staketet utanför entrégrinden i Hallstavik. Ansvarig för tavlan är sekreteraren. 11. Skador som upptäcks eller uppkommit i hamnområdena anmäls i första hand till hamnkapten och i andra hand till övriga styrelsemedlemmar.

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB

MEDLEMSHANDBOK MEDLEMSHANDBOKEN M B K. Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB MEDLEMSHANDBOK 2015 M B K MEDLEMSHANDBOKEN Finns också på www.mariefredbk.se MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 2 STADGAR Stadgar för Mariefreds Båtklubb med hemort i Mariefred. Revisioner:

Läs mer

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10

INSTRUKTION. Entreprenör / Leverantör. Beställarens produktionsställen. för. avseende arbeten vid. Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION för Entreprenör / Leverantör avseende arbeten vid Beställarens produktionsställen Utgivare IGGESUND PAPERBOARD AB Inköp 2009-03-10 INSTRUKTION FÖR ENTREPRENÖR/LEVERANTÖR AVSEENDE ARBETEN VID

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Hallaryd Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber.

Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtal om fastighetsanslutning till Älmhult Liatorp fiber. Avtalet är upprättat mellan nedanstående ekonomiska förening (i fortsättningen kallad Föreningen) och nedanstående fysiska eller juridiska person

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in

16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in 16. RESTAURANG SHOP OCH KIOSK 16.1 Inledning Följande utredning behandlar de juridiska aspekter som aktualiseras när en golfklubb avser att hyra in (det vill säga upplåta) lokaler till utomstående part

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras.

5.3 Eleven ansvarar själv för att data som lagras i Datorutrustningen säkerhetskopieras. AVTALSVILLKOR VID LÅN AV DATORUTRUSTNING 2014-08-18 1 Allmänna villkor 1.1 Detta avtal reglerar villkoren för elevens lån av en bärbar persondator med kringutrustning inklusive programvaror (nedan kallat

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening

Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtal om fastighetsanslutning till Virestad Fiber Ekonomisk förening Avtalet är upprättat mellan Virestad Fiber Ekonomisk förening med organisationsnummer 769626-1648(i fortsättningen kallad Föreningen)

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö STADGAR för Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö Föreningens firma och ändamål l Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Välkommen till Brf Tomten

Välkommen till Brf Tomten Välkommen till Brf Tomten (rev okt 2012) Organisations nr 702002-3490 Välkommen till Brf Tomten på Tomtebogatan 21, kvarteret Ugnen, Birkastan i Stockholm. Du bor nu i ett hus som byggdes mellan 1909 och

Läs mer

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19

Version 2011.04. Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Version 2011.04 Senast godkänd vid styrelsemöte 2011-04-19 Ordförande Revisor Lars Malmberg Eric Linders MSDK Praxis Sid 2 / 40 1 GENERELLT... 6 1.1 Detta dokument... 6 1.1.1 Syfte... 6 1.1.2 Versioner...

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband.

Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Anslutningsavtal om fastighetsanslutning till Diö Byanät Södra Ekonomisk förenings lokala fibernät för bredband. Detta avtal är upprättat mellan Diö Byanät Södra Ekonomisk förening med organisationsnummer

Läs mer

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB

Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Allmänna villkor Allmänna villkor samt tecknande av kärltvättsabonnemang mellan privatkund och Clean Me; Clean Me är en bifirma till Morpan Konsult & Konferens HB Clean Me, Morpan 1, 611 94 Nyköping Org.nr:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN

FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING INOM NORRKÖPINGS KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige den 15 oktober 2012, 163 Dessa föreskrifter träder i kraft 2013-01-01. Föreskrifter antagna av kommunfullmäktige 2006-12-18

Läs mer

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips

Så fungerar en bostadsrätt. Kort beskrivning med råd och tips Så fungerar en bostadsrätt Kort beskrivning med råd och tips I n n e h å l l Till dig som är medlem i vår bostadrättsförening....3 Vad är en bostadsrättsförening och en bostadsrätt?..5 Hur kommer en bostadsrättsförening

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00.

Undvik störande vattenspolning samt användande av badkar och dusch mellan klockan 22.00-07.00. För allas trivsel Visa hänsyn till dina grannar och anpassa ljudnivån på TV, stereo och musikinstrument till en nivå som ej stör dina grannar. Speciellt gäller detta nattetid mellan kl. 22.00-07.00. Ska

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9.

Innehållsförteckning. Innehållsförteckning sid. 1. Allmänt 2. Kumminen - vår förening 5. Vicevärd 8. Tvättstugor 9. Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid. 1 Allmänt 2 Kumminen - vår förening 5 Vicevärd 8 Tvättstugor 9 Källsortering 10 Trivsel och fritid 11 Parkering 12 Fonder 13 Försäljning / andrahandsuthyrning

Läs mer

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra

Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att vara hyresgäst: Vad du får och inte får göra Att hyra ny bostad är en stor händelse, speciellt om det är den första egna lägenheten. Här finns lite användar information: Innehåll 1. Avtal 2. Besittningsskydd

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13)

FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING FÖR ANEBY KOMMUN 1(13) ANEBY KOMMUN 1(13) Antagna av kommunfullmäktige i Aneby kommun 2012-12-17, KF 81. Med stöd av 15 kap. 11 miljöbalken (SFS 1998:808) samt 74 och 75 avfallsförordningen (SFS 2011:927) meddelar kommunfullmäktige

Läs mer