ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER"

Transkript

1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1. Allmänt Båtägare och av honom anlitad personal som nyttjar eller vistas inom anläggningen är skyldig att känna till och noga följa dessa föreskrifter, stadgar och av Föreningen givna instruktioner. Medlemskapet eller hyresrätten är förverkad för båtägare om denne eller av denne anlitad person ej följer dessa föreskrifter eller fullgör skyldigheterna enligt Föreningens stadgar. 2. Brygga och båtplatser Utgångspunkten för medlemskap är att man är ägare till båt, samt utnyttjar en tilldelad bryggplats. Det är förbjudet att utan Styrelsens medgivande hyra ut eller överlåta bryggplats i egen regi. Om bryggplatsen ej utnyttjas, som vid vilande medlemskap, skall den genom föreningens försorg hyras ut under en period av max 5 år. Uppgår det vilande medlemskapet till sammanhängande period på mer än 5 år upphör medlemskapet. Det är endast tillåtet att ha en båt per medlemskap. Båtägare skall ha ständig tillsyn av båt och förtöjningar. Varje båt skall vara förtöjd på betryggande sätt, enligt föreningens rekommendationer och förtöjningsgodset skall vara anpassat för båtens storlek och förtöjas till akterpåle, bom eller brygga med fjädrande anordning. Båten skall vara avfendrad med minst fyra för båten anpassade fendrar och lika många ryckdämpare. Båts längd och bredd får ej överstiga båtplatsens yta anvisad av brygga och akterpålar, samt på Y-boms platser får båt ej sticka ut längre än 1.5m På föreningens normala bryggplatser får inga båtar placeras som är större än 9x3m. På föreningens bryggor finns även ett antal större platser på dessa platser får läggas båtar med max storlek av 35 fot, 10.40x4m och 6.5ton. Stegar på bryggan som når under vattenytan samt linor och förtöjningsändar skall tas bort vintertid. Jollar får ej förvaras på eller under brygga. All båt trafik i hamnen skall ske med låg fart och försiktighet, max 3 knop. Kajkant skall endast användas för i och ur lastning samt vattenfyllning. Om det finns behov för att ligga längre tid vid kajkant skall service plats 128 användas. Finns det behov att ligga längre tid än ett dygn kan särskilt tillstånd ges av styrelsen. 3. Avgifter Avgifter skall alltid betalas i förskott. Hamn- respektive uppläggningsplats får ej tas i bruk förrän avgift för densamma är erlagd. Avgifter inom föreningen regleras på årsstämma. 4. Adressändring Vid ändring av adress och/eller kontaktuppgifter skall den nya adressen utan dröjsmål anmälas till kassören. Det är medlemmens skyldighet att kontrollera att informationen har nått mottagaren. Vid obeställbarhet utesluts medlem

2 5. Arbetsdagar & Vakttjänstgöring Båtplatsnyttjare skall årligen genom föra ett vaktpass och aktivt deltaga i av föreningen definierad arbetsplikt. Vaktpass: Vid årsstämman beslutas om vilken vaktperiod som skall vara för året t.ex. första april till sista september och då även vaktpassens längd t.ex , om man inte kan vakta betalas till föreningen en fastställd avgift. Bevakning av hamnen sker veckovis i samarbete med Tumlarens båt förening. Arbetsplikt: Vid årsstämman beslutas om ett antal arbetsdagar under året, om man inte kan närvara betalas till föreningen en fastställd avgift. 6. Nycklar Nyckel till vissa låsta anläggningsdelar kan utan kostnad utkvitteras av medlem. T.f. medlem kan mot fastställd depositionsavgift utkvittera nyckel. Vintergäster får bara nyttja hamnens faciliteter från och med första upptagningen till och med 31 maj, allt annat nyttjande är förbjudet och innebär att man förlorar sin möjlighet till vinterplats. För borttappad nyckel betalas fastställd avgift. 7. Märkbricka Märkbricka som utdelas eller skylt med samma nummer skall sättas på väl synlig plats på upptagen båt vintertid samt sommartid på vindrutan på parkerad bil inom området. För borttappad bricka betalas fastställd avgift. Allt material som förvaras på föreningens mark skall vara märkt med bricknummer, om inte kommer materialet att säljas eller kastas. 8. Egendom Båtar eller annan egendom som är kvarlämnade och inte är märkta kommer att behandlas som upphittat gods och polisanmälas som sådant. Efter tillgodoskrivning kommer materialet transporteras bort till försäljning eller deponering. Detsamma gäller för märkt egendom om båtägaren ej själv bortskaffat båt eller egendom inom 1 månad efter det att han skriftligen meddelats i rekommenderat brev till sin registrerade adress. 9. Försäkring & Ansvar Försäkringsbolag och gällande försäkringsnummer skall årligen meddelas till kassören i samband med inbetalning av medlemsavgiften. Föreningen eller av Föreningen anlitad person tar inte något som helst försäkringsansvar för båtar, annan egendom eller för personer som vistas inom anläggningen. Båtägare uppmanas därför att i eget intresse ha försäkringar som täcker sina aktiviteter. Föreningen har en Båtklubbsförsäkring där olycksfallsmomentet omfattar klubbens medlemmar vid uppdrag inom föreningen, vid t.ex. arbetsdagar. Alla båtar, som lyfts med föreningens truck, bör i eget intresse vara försäkrade utöver ansvarsförsäkringen. Vid uppkommen skada på föreningens ansvar ersätter föreningen med högst den lägsta tillämpliga självrisken hos respektive försäkringsbolag

3 I övrigt gäller att båtägaren skall ha minst ansvarsförsäkring. Dock att föreningens högsta ansvar är begränsat till den lägsta tillämpliga självrisken hos respektive försäkringsbolag i det fall föreningen är ersättningsskyldig. Detta gäller oavsett om båt är försäkrad eller ej utöver ansvarsförsäkring. Vid all skada skall medlemmen i första hand anlita sin egen försäkring. 10. Sjösättning & Torrsättning Båtar skall kunna sjösättas och/eller upptagas utan att övriga båtar hindrar. Hindrande båtar flyttas på båtägarens risk och bekostnad. Båtägare eller ombud är skyldig att inställa sig på anvisad tid och deltaga i hela arbetspasset då båt skall sjösättas eller upptagas. Båtägare som ej infinner sig på avtalad tid och vars båt hindrar andra båtars sjösättning påföres av Föreningen beslutad avgift. Båtägaren skall i samråd med truckföraren besiktiga lyftband och lyftpunkter på båten innan lyft sker. Truckförare har beslutsrätt om lyft skall utföras, omständigheter vid lyft som medför ökat risktagande pga. väderförhållande, begränsad lyftkapacitet etc. kan medföra att lyft ej medgives. Att notera, Föreningens truck lyfter bara båtar med följande max värden: 31 fot ( 9.2x3.5m) & 4.5ton Båtägare ansvara för att fullgott pallningsmaterial finns vid torrsättningen, vid brister på detta material kan kanske lyft ej medgivas. Båt skall vara sjösatt senast den 1 juni eller på sista sjösättningsdag enligt årsstämmans beslut för året och samtliga båtar skall vara torrsatta från och med 31 oktober. Förhinder för anvisad sjösättning/torrsättning skall utan dröjsmål anmälas till styrelsen. Båt får endast uppläggas på anvisad plats, information om detta får man av Föreningen utsedd ansvarig. 11. Pallningsmaterial Täcknings och pallningsmaterial som sommarförvaras inom anläggningen skall läggas/ställas på anvisad plats och tydligt märkas med märkbricka eller samma nummer. Om gammalt pallningsmaterial inklusive båtvagnar och vaggor outnyttjat finns kvar inom området vintertid kommer detta bortforslas på ägarens bekostnad. Båtvaggor skall vara nedmonterade under sommaren och placeras på anvisad plats. Om vaggor behöver flyttas av truck i samband med sjö/torrsättning skall detta beställas i god tid innan. Nedre plan skall vara tom från båtvagnar, vaggor och dylikt under sommar perioden begränsad av sista sjösättningsdag på våren samt första upptagningsdag på hösten. 12. Mastställ Vid uppläggning av master i mastställningen skall spridare, vant och annan skrymmande utrustning vara demonterad. Föreningen äger rätt att anvisa placering av masterna i maststället, t.ex. stora master överst. Master skall vara försedda med synlig märkbricka, eller skylt med samma nummer som märkbrickan har

4 13. Elsäkerhet & Regler för hamnen Elektriska maskiner, lampor, kablar m.m. som används inom anläggningen skall vara godkända enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter. Det är förbjudet att ansluta elvärme till båt. Förlängningskablar får inte överstiga 25 meter enligt gällande elsäkerhetsföreskrifter. Båtar placeras på 3 olika områden beroende på när båten skall sjösättas. Båttäckning får max uppta 1.0m mer än båtens längd och bredd. Släpjolle skall förvaras inom täckningsytan för båten. Om släpjollar inte ryms inom täckningsytan krävs tillstånd från styrelsen för att få placera jollen på Föreningens område, efter medgivande påföres medlemmen en avgift för vinterplats båt under 3 meter/10 fot. Upplagd båt skall vara försedd med synlig märkbricka, eller skylt med samma nummer som märkbrickan har på båt, bock och/eller pallning. Varje båtägare är skyldig att hålla rent och snyggt på sin uppläggningsplats, samt städa platsen omedelbart efter sjösättningen. 14. Miljö All tömning av olja, bränsle eller liknande i naturen är förbjudet enligt lag. Batterier, spillolja, vätskor samt annat miljöfarligt avfall skall placeras på anvisad plats inom miljöstationen. Miljöfarliga avfall som inte finns omnämnda på miljöstationen skall på eget initiativ deponeras på kommunens återvinningsstation. Annat skräp och avfall placeras i särskild container på miljöstationen. Det är absolut förbjudet att slänga avfall utanför containern om denna skulle vara full. Föreningen och föreningens medlemmar är bundna med ett föreläggande från Miljöförvaltningen som reglerar hantering av miljöbelastande verksamhet. Båtar som ligger med botten upp inom hamnområdet ska vara täckta med presenning för att undvika att bottenfärg fälls ut och förorenar marken. 15. P-platser Motorfordonstrafik och parkering inom anläggningen får endast ske på anvisade platser och inte framför vaktkur på södra och västra sidan, samt EJ på Tumlarens område. Vidare är det olämpligt att parkera bilen på transportsträckor avsedda för trucktransport. Fordon skall framföras med största försiktighet, max 15 km i timmen. Motorfordonstrafik inom området är förbjudet vid sjösättning och torrsättning. 16. Toalett Toalett inom området finns vid infarten till Tumlaren. Toaletten skall hållas ren och snygg av var och en som nyttjar den. Toaletten är låst med gamla bomnyckeln, det finns en sådan i vaktstugan. Dessa föreskrifter har antagits på årsmöten , ,

5 Revisionshistorik På föreningens normala bryggplatser får inga båtar placeras som är större än 9x3m. På föreningensbryggor finns även ett antal större platser på dessa platser får läggas båtar med max storlek av 35 fot, 10.40x4m och 6.5ton. 10. Att notera, Föreningens truck lyfter bara båtar med följande max värden: 31 fot ( 9.2x3.5m) & 4.5ton Vintergäster får bara nyttja hamnens faciliteter från och med första upptagningen till och med 31 maj, allt annat nyttjande är förbjudet och innebär att man förlorar sin möjlighet till vinterplats. 7. eller skylt med samma nummer Allt material som förvaras på föreningens mark skall vara märkt med bricknummer, om inte kommer materialet att säljas eller kastas. 10. Att notera, Föreningens truck lyfter bara båtar med följande max värden: 31 fot ( 9.2x3.5m) & 4.0ton och samtliga båtar skall vara torrsatta från och med 31 oktober. 11. läggas/ställas Om gammalt pallningsmaterial inklusive båtvagnar och vaggor outnyttjat finns kvar inom området vintertid kommer detta bortforslas på ägarens bekostnad. Nedre plan skall vara tom från båtvagnar, vaggor och dylikt under sommar perioden begränsad av sista sjösättningsdag på våren samt första upptagningsdag på hösten. 14. Föreningen och föreningens medlemmar är bundna med ett föreläggande från Miljöförvaltningen som reglerar hantering av miljöbelastande verksamhet. 15. och inte framför vaktkur på södra och västra sidan, samt EJ på Tumlarens område. Vidare är det olämpligt att parkera bilen på transportsträckor avsedda för trucktransport Gammal text: Det är förbjudet att utan Styrelsens medgivande överlåta (utlåna eller uthyra) förtöjnings- eller uppläggningsplats. Det är endast tillåtet att ha en båt per medlemskap. Ny text: Utgångspunkten för medlemskap är att man är ägare till båt, samt utnyttjar en tilldelad bryggplats. Det är förbjudet att utan Styrelsens medgivande hyra ut eller överlåta bryggplats i egen regi. Om bryggplatsen ej utnyttjas, som vid vilande medlemskap, skall den genom föreningens försorg hyras ut under en period av max 5 år. Uppgår det vilande medlemskapet till sammanhängande period på mer än 5 år upphör medlemskapet. Det är endast tillåtet att ha en båt per medlemskap. 5. Gammal text: Medlem skall utföra ett vaktpass och medverka på en arbetsdag per år. Tillfällig medlem skall utföra ett vaktpass per år. Ny text: Båtplatsnyttjare skall årligen genomföra ett vaktpass och aktivt deltaga i av föreningen definierad arbetsplikt Justering: Att notera. Föreningens truck lyfter bara båtar med följande maxvärden: 31 fot ( 9,2 x 3,5 ) och 4,5 ton. (enligt årsstämma 2006) 14 Tillägg: Båtar som ligger med botten upp inom hamnområdet ska vara täckta med presenning för att undvika att bottenfärg fälls ut och förorenar marken

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK)

Sida 1 av 6. Hamnregler för Hille Båtklubb(HBK) Sida 1 av 6 Enligt Hille Båtklubbs stadgar åligger det styrelsen att utarbeta regler för hamnen. Följande regelverk fastställdes av årsmötet den 23 november 2013 Innehåll Definitioner... sid 2 Upplåtelse

Läs mer

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb

Ordningsregler för Viggeby Båtklubb Ordningsregler för Viggeby Båtklubb beslutade 2007-03-28 reviderade 2010-12-07 Innehållsförteckning 1. Allmänna föreskrifter och bestämmelser... 2 1.1 Allmänt... 2 1.2 Avtal och bryggplats... 2 1.3 Uppsägning

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR HAMN OCH VARV för. Viksjö Båtklubb. Box Järfälla. Tel. Klubbhuset Plusgirokonto nr.

FÖRESKRIFTER FÖR HAMN OCH VARV för. Viksjö Båtklubb. Box Järfälla. Tel. Klubbhuset Plusgirokonto nr. FÖRESKRIFTER FÖR HAMN OCH VARV för Viksjö Båtklubb Box 74 177 22 Järfälla Tel. Klubbhuset 580 365 99 Plusgirokonto nr. 23 52 92-0 Allmänna bestämmelser: Hamnen och varvet är avsedda för i klubben registrerade

Läs mer

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ

TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING Box 147, 139 23 VÄRMDÖ TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR TORSBY BÅTÄGAREFÖRENING. Detta dokument är ett komplement och förtydligande av stadgarna. 1 MEDLEMSINTRÄDE 1:1 Skriftlig anmälan

Läs mer

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS.

1.1 VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1 Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv och därför finns bestämmelserna i 1.4, 1.4.1 och 1.7 som handlar om icke utnyttjande av båtplats

Läs mer

Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation

Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Karlstads Segelsällskap Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Hamnsektionen 2004 2 Beslutat av Datum Sida Styrelsen Mars 2004 1 av 5 Reviderat av Datum Årsmötet 2008-12-17 Hamnregler

Läs mer

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN

Hamnordning. Sandvikens Båtsällskap Hemsida: www.sandvikensbatsallskap.se Bankgiro: 5709-7701. e-post: info@sandvikensbatsallskap.se 618 21 KOLMÅRDEN 1(5) Hamnordning För att säkerställa ordningen och den allmänna trevnaden vid Sandvikens Båtsällskaps (SBS) anläggning har följande ordningsföreskrift fastställts av SBSs styrelse den 13 september 2011.

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta och

Läs mer

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10)

Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) Hallsta Båtklubb Sid 1 (5) Ordningsregler för Hallsta Båtklubb version 8.0 (Fastställda vid styrelsemöte 2011-03-10) 1. Medlemskap och avgifter 1. Ansökan om medlemskap ska göras skriftligt till Blanketter

Läs mer

Bryggplats. Ordningsregler för ÖSS hamn och varvsområde

Bryggplats. Ordningsregler för ÖSS hamn och varvsområde Ordningsregler för ÖSS hamn och varvsområde Förutsättning: Medlemskap i ÖSS och att alla tidigare fakturerade avgifter är reglerade förutsättning för att behålla eller erhålla bryggplats och varvsplats

Läs mer

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk.

Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. Hamnordning för Haga Båtklubb SOLNA 2014 Hamnordningen gäller för de båtägare som har fritidsbåt i Haga Båtklubbs (HBK) hamn i Hagaparken. Efterlevnad av hamnordningen är obligatorisk. 1 Användning av

Läs mer

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm

FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm 1 FYB FASTIGHETSÄGAREFÖRENINGEN YTTERBY B Ytterbyvik 1, Resarö, 185 94 Vaxholm Hamnordning för Badhusbryggan 1. Syfte och ändamål Båtplatser vid Badhusbryggan är avsedda för medlemmar i FYB, dvs för de

Läs mer

Ordningsregler vid Österby Båtklubb

Ordningsregler vid Österby Båtklubb Sid. 1(5) Som medlem i Österby Båtklubb är du skyldig att följa nedanstående ordningsregler! Allmänt För att uppnå en hög säkerhet på varvet och i hamnen och skapa trivsel i klubben har styrelsen beslutat

Läs mer

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5

5 Skjulregler 4. 6 Container och mastskjul 5. 7 Bilagor 5 Regelverket fastställdes på styrelsemötet 2015-03-02 Förra uppdateringen gjordes 1998 Innehåll Sid 1 Generella hamnregler 2 2 Säkerhet 3 3 Miljöregler 3 4 Sjö- och torrsättning 3 5 Skjulregler 4 6 Container

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet.

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 1.9. Innehåll. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Underlag som presenterade inför beslut på årsmötet. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben. Reglerna har utformats för att underlätta

Läs mer

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05

Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Kolbryggans Båtklubb - 2015-02-05 Ordningsföreskrifter Ordningsföreskrifterna är skrivna i syftet att reglera KBK s medlemmars önskemål, för klubbens och medlemmarnas bästa samt att möjliggöra tillsammans

Läs mer

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb

Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Regler för medlemmar i Borgåsunds Båtklubb Alla medlemmar i BBK förväntas ta del av, och följa, regler enligt nedan: Allmänt Borgåsunds Båtklubb är en ideell förening som arrenderar marken och bedriver

Läs mer

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter

1. Brott mot Norrsundets Motorbåtsklubbs ordningsföreskrifter ORDNINGSFÖRESKRIFTER Norrsundet Motorbåtsklubb (Antagen av medlemsmöte den 24 april 2014) BILAGA 3 Till Norrsundets Motorbåtsklubbs stadgar. Denna bilaga innehåller en sammanställning av alla ordningsföreskrifter

Läs mer

Skebäcks Varfsförening

Skebäcks Varfsförening Skebäcks Varfsförening ORDNINGSFÖRESKRIFTER för området vid Skebäcks småbåtshamn Ordningsföreskrifter beslutade på styrelsemöte 2012-01-12. Sid 1(5) ORDNINGSFÖRESKRIFTER Inledning Ordningsföreskrifterna

Läs mer

Saltsjö-Boo april 2014

Saltsjö-Boo april 2014 INSTRUKTION FÖR HAMNARNA I LÄNNERSTA OCH KILSVIKEN Hamnkaptenerna skall så långt som möjligt tillse att denna instruktion efterlevs. 1. Av årsmötet valda personer Hamnkaptenerna väljs av årsmötet, en för

Läs mer

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0

REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 REGLER för BESTORP BÅTKLUBB version 2.0 Underlag som presenteras inför beslut på årsmötet 2014. Reglerna är framtagna av styrelsen för Bestorps Båtklubb enligt 5 Medlems skyldigheter i stadgarna för båtklubben.

Läs mer

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER ALLMÄNNA ORDNINGSFÖRESKRIFTER Godkända av årsmötet 1991-03-25. Uppdaterade 2013 1. Byggnader på arrenderad lott skall vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet och vårdas väl. 2. Spaljéer

Läs mer

Ordningsföreskrifter för Grötviks hamn

Ordningsföreskrifter för Grötviks hamn Ordningsföreskrifter för Grötviks hamn Antagna vid föreningsmöte 2018-11-10 1. Avtal Båtplatsen uthyres i befintligt skick med förtöjningsbom enligt gällande båtplatsavtal. Båtplatsen får utnyttjas tiden

Läs mer

Oxnö Båtförening. Föreskrifter för Varvsområdet och samtliga uppställningsplatser på land inom Oxnö Båtförenings område.

Oxnö Båtförening. Föreskrifter för Varvsområdet och samtliga uppställningsplatser på land inom Oxnö Båtförenings område. Oxnö Båtförening Föreskrifter för Varvsområdet och samtliga uppställningsplatser på land inom Oxnö Båtförenings område. 2017 Föreskrifter Oxnö Båtförening juli 2017 Föreskrifterna gäller Oxnö Båtförenings

Läs mer

Regler och ordningsföreskrifter inom ESS

Regler och ordningsföreskrifter inom ESS Regler och ordningsföreskrifter inom ESS 2005-03-15 Medlems rättigheter och skyldigheter Rättigheter Medlem äger rätt att: i sällskapet registrera sjövärdig båt, som han äger eller varaktigt disponerar

Läs mer

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009

Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Förslag på revidering av Tyresö Strands båtklubbs regler antagna vid årsmöte 2009 Medlemskap Medlemskap i klubben kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål. Ansökan om medlemskap skall

Läs mer

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB.

STADGAR samt tillhörande ORDNINGSREGLER. för SAXEMARA BÅTKLUBB. samt tillhörande ORDNINGSREGLER för SAXEMARA BÅTKLUBB. Innehåll: Stadgar 1 till 16 samt en bilaga med ordningsregler 1 till 16 Antagna vid Vårmöte år 2012 samt Årsmöte Datum: Vårmöte 2012-05-12 Årsmöte

Läs mer

Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt i Strängnäs kommuns fritidsbåtshamnar

Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt i Strängnäs kommuns fritidsbåtshamnar Bilaga 07:1 Handläggare Kersti Hellström 0152-291 37 Teknik- och servicenämnden Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt i Strängnäs kommuns fritidsbåtshamnar Förslag till beslut

Läs mer

Stallmästaregårdens Båtsällskap

Stallmästaregårdens Båtsällskap Stallmästaregårdens Båtsällskap Ordningsföreskrifter (Fastställda av styrelsen våren 2001) 1 Hamn- och uppläggningsområde 1.1 Miljö Sällskapets hamn- och uppläggningsområde är belägna inom ett från miljösynpunkt

Läs mer

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid?

FAQ. Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK. Båtplats sommartid? FAQ Här får du svar på några av de vanligaste frågorna om MBK Båtplats sommartid Jag väntar besök av en båtkompis från Örebro en vecka i juli. Kan hon då få ligga i MBK Och i så fall, vad kostar det Ja,

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB

ORDNINGSREGLER FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB 1 (6) ORDNINGSREGLER FÖR SKÄRSÄTRA BÅTKLUBB 1 Sommarplats 1.1 Definition Till sommarplats räknas: Bryggplats, utpekad plats vid klubbens bryggor. Trailerplats, utpekad plats för uppställning av båt på

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE VID SSBF

ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE VID SSBF Sid 1(3) 2017-04-26 ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE VID SSBF Syfte Dessa ordningsregler syftar till att skapa säkerhet och trivsel vid och på föreningens bryggor. Omfattning Föreskrifterna inkl

Läs mer

HAMN- OCH VARVSREGLER FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP

HAMN- OCH VARVSREGLER FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP HAMN- OCH VARVSREGLER FÖRENINGEN DJURÖ BÅTSÄLLSKAP Reviderade 1993-02-14, 1995-04-09, 1996-06-10, 1998-03-08, 2000-02-07 2003-10-04 2007-11-10 1 HAMNCHEF Hamnchef är ansvarig för drift av hamn- och varvsområde.

Läs mer

Hamnordning för Resarö Båtklubb

Hamnordning för Resarö Båtklubb Hamnordning för Resarö Båtklubb 1. Allmänt Resarö Båtklubb, bildad 1972 och med hemort på Resarö, är en allmännyttig ideell förening som har till ändamål att lokalt främja båtsporten. Det innebär bl.a.

Läs mer

Försäljning, byte eller uthyrning av båtplats förmedlas och administreras av kansliet.

Försäljning, byte eller uthyrning av båtplats förmedlas och administreras av kansliet. HAMNORDNING VID ANDELSHAMNEN LAGUNEN I MALMÖ 2019-01-22 1 Allmänt Andelshamnen Lagunen i Malmö Ekonomisk Förening och den tillhörande ideella föreningen Båtsällskapet Lagunen, styrs av föreningarnas Stadgar

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan med avgifterna för 2015 är utskickad har du inte fått någon faktura meddela styrelsen om detta. Sista betalningsdagen, är den 31/12 2014. Vi kommer att ha ett årsmöte den 7 februari

Läs mer

Datum Årsmötet Styrelsen Avsn Presenningsskjulsplats

Datum Årsmötet Styrelsen Avsn Presenningsskjulsplats Karlstads Segelsällskap Kvalitetshandbok Framtaget av Datum Utgåva Medlemsinformation Hamnsektionen 2004 2 Beslutat av Datum Sida Styrelsen Mars 2004 1 av 5 Hamnregler Reviderat av Datum Årsmötet 2008-12-17

Läs mer

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum.

Augustiutskick 2014. Titta gärna in på hemsidan www.onneredsbatlag.se med jämna mellanrum. Augustiutskick 2014 Äntligen en sommar väl värd namnet för alla oss båtfarare. Det har till och med varit ett antal tropiska nätter ute i skärgården detta år. Under hela fem dagar hade Göteborg över 30

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006. Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 10 juni 2006 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

ORRNÄSETS BÅTKLUBB HAMNORDNING

ORRNÄSETS BÅTKLUBB HAMNORDNING ORRNÄSETS BÅTKLUBB HAMNORDNING ANTAGEN VID ÅRSMÖTET 2016-03-30 Syfte: För att styrelsen i Orrnäsets Båtklubb skall kunna uppfylla föreningens ändamål som beskrivs i 1 i stadgarna har följande ordnings

Läs mer

Ordningsreglernas syfte Dessa ordningsregler syftar till att skapa säkerhet och trivsel vid och på föreningens bryggor.

Ordningsreglernas syfte Dessa ordningsregler syftar till att skapa säkerhet och trivsel vid och på föreningens bryggor. 1 (2) SALTARÖ-SKÄRMARÖ BRYGGFÖRENING BOX 4 139 21 VÄRMDÖ Kontakt info@ssbf.eu Hemsida www.ssbf.eu ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE Ordningsreglernas syfte Dessa ordningsregler syftar till

Läs mer

Ordningsregler. Medlem får ej nyttja JBK:s område eller anläggningar för bedrivande av näringsverksamhet.

Ordningsregler. Medlem får ej nyttja JBK:s område eller anläggningar för bedrivande av näringsverksamhet. Järna Båtklubb 2014-04-01 Ordningsregler. MEDLEMSKAP, NYCKLAR, GRIND, LÅS och JBK-VIMPEL En båt per aktivt medlemskap. Medlem som önskar ha fler båtar inom klubbens verksamhet får söka fler medlemskap.

Läs mer

Varje båtägare och besättningsman är skyldiga att följa utfärdade ordningsföreskrifter och styrelsemedlemmarnas anvisningar och tillsägelser.

Varje båtägare och besättningsman är skyldiga att följa utfärdade ordningsföreskrifter och styrelsemedlemmarnas anvisningar och tillsägelser. MARINENS BÅTKLUBB I CARLSKRONA MBKC ordningsföreskrifter GÄLLER FRÅN 2014-10-01 1. Allmänt Marinan på Hattholmen disponeras av medlemmarna i MBKC enligt avtal med Karlskrona Kommun. Kobebus disponeras

Läs mer

ORDNINGSREGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS SMÅBÅTSHAMNAR

ORDNINGSREGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS SMÅBÅTSHAMNAR Tekniska nämnden ORDNINGSREGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS SMÅBÅTSHAMNAR 1996-01-01 ORDNINGSREGLER OCH FÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUNS SMÅBÅTSHAMNAR Inledande bestämmelser 1 Dessa ordningsregler

Läs mer

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler.

Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni Hamnordning. Gamla Prästgårdens Båtklubb (GPB) åtaganden, ansvar och regler. Gamla Prästgårdens Båtklubb Djurö den 7 juni 2008 Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Båtklubb har blivit ombedd att förtydliga förhållandet mellan båtklubben, dess klubbmedlemmar och

Läs mer

Miljöplan för Noretvikens båtklubb (NBK)

Miljöplan för Noretvikens båtklubb (NBK) Miljöplan för Noretvikens båtklubb (NBK) Den verksamhet som bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma miljöskador. Miljöplanen ska bidra till att detta mål uppnås. Miljöplanen har flera uppgifter, att

Läs mer

Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002

Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002 Intresseföreningen Råcksta Sjöhage Ordningsföreskrifter Fastställda 1968 och senast reviderade september 2002 Box 4413 165 03 Hässelby PG: 45 22 07-4 För vinterförvaring av båt på IRS - uppläggningsområde

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER

ORDNINGSFÖRESKRIFTER Skebäcks Varfsförening ORDNINGSFÖRESKRIFTER För området vid Skebäcks småbåtshamn Bilaga till avtal om båtplats och uppläggningsplats ORDNINGSFÖRESKRIFTER För småbåtshamnen och uppställningsområdet i Skebäck,

Läs mer

Kommunal Författningssamling Reglemente

Kommunal Författningssamling Reglemente Kommunal Författningssamling Reglemente 1996 Nr 4 LOKALA ORDNINGS- OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR MARSTRANDS HAMN I KUNGÄLVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 11 december 1995 Reviderad: KF 2007-12-06

Läs mer

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA

1(5) Hej medlem. Västanfors Båtklubb 0223 130 00 Udden Org. nr: 87 90 00-4116 Båthamnsvägen Bankgiro: 5680-5864 737 30 FAGERSTA Hej medlem 1(5) Fakturan för avgifterna för 2014 med sista betalningsdag den 31/1 2014 är utskickade. Fakturan för vinterförvaringen kommer i februari. Som du ser så höjdes avgifterna på senaste årsmötet

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Hamnstadgar för Minnebergs båtklubb, MBK. 1. MBK:s styrelse har fastställt dessa reviderade stadgar

Hamnstadgar för Minnebergs båtklubb, MBK. 1. MBK:s styrelse har fastställt dessa reviderade stadgar Hamnstadgar för Minnebergs båtklubb, MBK 1. MBK:s styrelse har fastställt dessa reviderade stadgar 2016-10-11. 2. Hamnkommitténs uppgifter är att: a) Svara för tillsyn, underhåll samt utveckling av klubbens

Läs mer

1 Klubbens hamn står under överinseende av hamnkapten och ordföranden, vars anvisningar ska följas.

1 Klubbens hamn står under överinseende av hamnkapten och ordföranden, vars anvisningar ska följas. Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap INFORMATION Skall fastställas på årsstämman 2012. Avseende kösystemet så har tidigare kölistor inventerats och överförs i det nya systemet med bibehållen plats. Samma

Läs mer

Båtplatsinnehavaren är alltid ansvarig för att BBS-reglerna efterlevs.

Båtplatsinnehavaren är alltid ansvarig för att BBS-reglerna efterlevs. BBS REGLER Medlem i BBS innebär: Medlemskap i BBS innebär att du är med i en ideell förening, där klubbaktiviteter skall bidra till att främja ändamål och verksamheter enligt 1 och 2 i stadgarna. Medlemskapet

Läs mer

VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING

VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING VARVS-, HAMN- OCH KLUBBHOLMSORDNING för Värmdö Båtsällskap (VBS) 1.Allmänt VBS vill främja ett aktivt båtliv 1.1. VBS anläggningar är avsedda för båtar tillhörande medlemmar i VBS. 1.2. Ansökan om båtplats

Läs mer

HAMNORDNING ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR INNEHAV AV BÅTPLATS SAMT ALLMÄN VISTELSE I VEJBYSTRANDS SMÅBÅTSHAMN

HAMNORDNING ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR INNEHAV AV BÅTPLATS SAMT ALLMÄN VISTELSE I VEJBYSTRANDS SMÅBÅTSHAMN HAMNORDNING ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR INNEHAV AV BÅTPLATS SAMT ALLMÄN VISTELSE I VEJBYSTRANDS SMÅBÅTSHAMN Ordningsföreskrifterna / Hamnordningen gäller för de båtägare samt övriga gäster och personer som

Läs mer

Ordningsregler för Borstahusens hamn

Ordningsregler för Borstahusens hamn Dessa regler är fastställda av styrelsen för Borstahusens Hamnförvaltning AB den 2016-05-12 och träder i kraft den 2016-05-26. Samtidigt upphävs av Borstahusens Segelsällskap tidigare fastställda ordningsregler

Läs mer

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013.

Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Hej medlem 1(5) Här kommer med fakturan för avgifterna för 2013 lite sent så vi flyttade fram sista betalningsdagen, som nu är den 31/3 2013. Som du ser har avgifterna höjts för i år vilket beslutades

Läs mer

AVGIFTER MEDLEMSHANDBOK MARIEFREDS BÅTKLUBB M B K E T A B L E R A D

AVGIFTER MEDLEMSHANDBOK MARIEFREDS BÅTKLUBB M B K E T A B L E R A D MEDLEMSHANDBOK AVGIFTER 2015 2018 M B K MARIEFREDS BÅTKLUBB E T A B L E R A D 1 9 3 4 1 Båtägande medlem Enskild båtägare som på något sätt använder båtklubbens utrustning och/ eller anläggningar för att

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb

Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Miljo plan Sticklinge Udde Ba tklubb Version: -10-23 Miljöplanens syfte Sticklinge Udde Båtklubb (SUB) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja

Läs mer

Ängsviks Båtsällskap. Medlemsinformation. Aktuella arbetsuppgifter under städdagen framgår av bifogad inbjudan och på hemsidan.

Ängsviks Båtsällskap. Medlemsinformation. Aktuella arbetsuppgifter under städdagen framgår av bifogad inbjudan och på hemsidan. Ängsviks Båtsällskap Medlemsinformation Detta är utskick nr 2, år 2015 och det innehåller: Årets vaktlistor för hamnen Kallelse till städdagen Byte av koder samt inloggning på hemsidan Justerad hamnordning

Läs mer

Södra Evlinge Båtklubb

Södra Evlinge Båtklubb Medlemsintroduktion. Välkommen till Södra Evlinge Båtklubb. Du har just blivit medlem i en av de mest välskötta båtklubbarna i Saltsjö/Mälaren. SEBK som bildades 1978 har ca 200 medlemmar och plats för

Läs mer

HAMNREGLEMENTE. Falsterbokanalens Båtklubb

HAMNREGLEMENTE. Falsterbokanalens Båtklubb HAMNREGLEMENTE Innehållsförteckning Ansvarsfrågor... 3 Hamnkontoret... 3 Hamnvärd... 3 Klubbtjänst... 3 Klubbhuset... 4 Klubbnycklar... 4 Hamnplatser... 4 Förtöjning... 5 Landplatser... 5 Upptagning, sjösättning...

Läs mer

Miljöplan för Kolbryggans båtklubb

Miljöplan för Kolbryggans båtklubb 1 Miljöplan för Kolbryggans båtklubb Revision: 2018-03-11 1 - Miljöplanens syfte Kolbryggans Båtklubb (KBK) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja

Läs mer

Brostugan - Kanot Cafe AB

Brostugan - Kanot Cafe AB Brostugan - Kanot Cafe AB 1 Parter Båtägare (fylls i av båtägaren) Namn:... Pers. nr:... Gatuadress:... Postnr o adress:... Telefon:... E-mail:... Nedan benämnd Båtplatsinnehavaren Finns flera ägare till

Läs mer

ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE

ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE ORDNINGSREGLER FÖR BRYGGPLATSINNEHAVARE 2016-01-25 Ordningsreglernas syfte Dessa ordningsregler syftar till att skapa säkerhet och trivsel vid och på föreningens bryggor. Omfattning Föreskrifterna inkl

Läs mer

Söderköpings Båtklubb (SBK).

Söderköpings Båtklubb (SBK). Söderköpings Båtklubb (SBK). Ordningsregler gällande klubbens varvsområde, utrustning och materiel antagna vid årsmöte 16 februari 2002 med revideringar antagna av årsmötet den 22 februari 2003. 1. Inledning...

Läs mer

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR

LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER FÖR BÅSTADS OCH TOREKOVS HAMNAR 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 1995, 198 Antagen av länsstyrelsen den 19 januari 1996 Ändrade av länsstyrelsen den 29 juni 1998, Dnr: 478/95-401 Nr: 4.5 LOKALA ORDNINGS- OCH TRAFIKFÖRESKRIFTER

Läs mer

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn

Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Bestämmelser och anvisningar för Hjo kommuns småbåtshamn Dokumenttyp Bestämmelser och anvisningar Fastställd/upprättad Kommunfullmäktige 2015-06-17, 154 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Hjo

Läs mer

Välkommen till Eneby Båtklubb

Välkommen till Eneby Båtklubb Välkommen till Eneby Båtklubb Klubbens marina ligger i norra ändan av Stavbofjärden drygt 20 km om söder Södertälje. Eneby Båtklubb och bildades 1978 har ca 230 medlemmar. Eneby Båtklubb är anslutet till

Läs mer

Dessa punkter tar upp sådant som kan skada personer, båtar, byggnader, bryggor eller annan utrustning.

Dessa punkter tar upp sådant som kan skada personer, båtar, byggnader, bryggor eller annan utrustning. Sid 1 (5) A1 A2 A. SÄKERHETSREGLER Dessa punkter tar upp sådant som kan skada personer, båtar, byggnader, bryggor eller annan utrustning. Den medlem som inte följer dessa regler, kan bli av med båtplatsen.

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Ordningsregler. Innehåll

Ordningsregler. Innehåll Ordningsregler för den allmännyttiga ideella föreningen Västerhaninge Båtsällskap, VBS Utfärdade 2012-11-19. Reviderade 2013-11-27 och 2015-02-19 Ordningsreglerna utfärdas av styrelsen med stöd av 16 punkt

Läs mer

PROTOKOLL. Lövsta BåtSäIIskaps Höstmöle 23 november 2009. 1. Mötets öppnande Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st) Välkomna.

PROTOKOLL. Lövsta BåtSäIIskaps Höstmöle 23 november 2009. 1. Mötets öppnande Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st) Välkomna. PROTOKOLL Lövsta BåtSäIIskaps Höstmöle 23 november 2009 1. Mötets öppnande Båtsällskapets Ordförande öppnade mötet och hälsade alla (18st) Välkomna. 2. Fastställande av dagordning Dagordningen godkändes

Läs mer

Ordningsregler för Ronneby Motorbåtsklubb (RMK)

Ordningsregler för Ronneby Motorbåtsklubb (RMK) Ordningsregler för Ronneby Motorbåtsklubb (RMK) Klubbens olika avgifter finns att beskåda på vår hemsida. För att underlätta handhavandet av medlemmarnas båtar vid brygga och/eller uppställda på land under

Läs mer

Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21

Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21 Ordningsregler Ängsholmens båtsällskap 2010-03-21 INNEHÅLL SID 1 Hamnen 2 2 Sjö- och torrsättning 2 3 Hamnplats 3 4 Varvsplats 3 5 Ordningsregler 5 6 Klubbhuset 5 7 Regler för nyttjande av el 5 8 Regler

Läs mer

Information till medlemmar i TBK

Information till medlemmar i TBK Information till medlemmar i TBK Information Trollhättans Båtklubb har en egen hemsida, www.thnbk.se, där all aktuell information finns att läsa. Några länkar i hemsidan är endast till för medlemmar. Behörighet

Läs mer

Miljöplan för Oxnö båtförening

Miljöplan för Oxnö båtförening Miljöplan för Oxnö båtförening Version 2: 2014-10-30 Miljöplanens syfte Oxnö båtförening (OBF) är en allmännyttig ideell förening. Av klubbens stadgar framgår att klubben bland annat ska stödja sjösportens

Läs mer

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14

En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 En liten instruktionsbok för Hattudden Senast uppdaterad 2011-09-14 Introduktion: Föreningen har lagfästa stadgar samt en gällande förrättning för varje gemensamhetsanläggning, som ger vissa av ramarna

Läs mer

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx

Beslutade av Kommunfullmäktige: Reviderade av Kommunfullmäktige: och xx- xx STRÖMSTADS KOMMUN 1 (8) HAMNORDNING OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER FÖR STRÖMSTADS KOMMUNS SAMTLIGA HAMNAR TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Beslutade av Kommunfullmäktige:1995-12 14. Reviderade av Kommunfullmäktige:2002-02-14

Läs mer

Stallmästaregårdens Båtsällskap

Stallmästaregårdens Båtsällskap Stallmästaregårdens Båtsällskap Ordningsföreskrifter (Fastställda av styrelsen våren 2012) SBS arrenderar klubbens markområde och har därmed ett åtagande gentemot Stockholms stad. Ordningsföreskrifterna

Läs mer

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB

MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB MILJÖPOLICY HARGSHAMNS BÅTKLUBB Båtklubbens ändamål Hargshamns Båtklubb (HBK), en allmännyttig ideell förening stiftad år 1957, har enligt sina stadgar bland annat till uppgift att sammansluta båtägare

Läs mer

Dalamadens samfällighet

Dalamadens samfällighet Dalamadens samfällighet BRYGGREGLER SKILLINGENÄS den 17 september 2015 Styrelsen Dalamadens samfällighet Dalamadens samfällighet BRYGGREGLER Allmänna regler 1 Bryggan med tillhörande Y-bommar ägs av Dalamadens

Läs mer

Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt i Strängnäs kommuns fritidsbåtshamnar

Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats för fritidsbåt i Strängnäs kommuns fritidsbåtshamnar Bilaga 5:1 TJÄNSTEUTLÅTANDE Teknik- och servicekontoret Handläggare Kersti Hellström 0152-291 37 Dnr TSN/2017:611-809 Teknik- och servicenämnden 2017-11-10 1/2 Hyresavtal med ordningsregler gällande båtplats

Läs mer

Allmänna villkor avseende fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde

Allmänna villkor avseende fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde Allmänna villkor avseende fasta båtplatser inom Marstrands hamnområde Regler Diarienummer: KS 2007/1153 Dokumentansvarig: Hamnverksamheten, Enhetschef Datum för beslut: 2008-05-29 Handläggare: Lars Remler

Läs mer

Sammanställning bryggor 2014

Sammanställning bryggor 2014 Föreningens bryggor Sammanställning bryggor 2014 Totalt 12 stycken båtbryggor + sjösättningsrampen 2014: 178 inbetalda bryggplatser. Renoveringsbehovet varierar (prel bedömning): K-bryggan behöver renoveras.

Läs mer

Miljöplan Dianelunds Båtklubb. rev:1.1

Miljöplan Dianelunds Båtklubb. rev:1.1 1 Miljöplan Dianelunds Båtklubb rev:1.1 2 Den verksamhet som bedrivs inom båtklubben ska inte åstadkomma skada på miljö, Miljöplanen ska bidra till att dessa mål uppfylls. Miljöplanen har fler uppgifter,

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter för Enköpings hamn Inledande bestämmelser Paragraf 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i kapitel 3 i ordningslagen.

Läs mer

Ordningsstadgar för hamnen

Ordningsstadgar för hamnen STENUNGSUNDS KOMMUN Ordningsstadgar för hamnen Gällande av Stenungsunds kommuns förvaltade båthamnar och markområden för vinteruppläggning Typ av dokument Ordningsstadgar Beslutat av Kommunfullmäktige

Läs mer

GUSTAVSBERGS BÅTKLUBB

GUSTAVSBERGS BÅTKLUBB GUSTAVSBERGS BÅTKLUBB VÅRUTSKICK 2013 Efter en lång vinter med över 4 månaders snötäcke är det så dags för en ny båtsäsong, skönt att äntligen få sätta igång med förberedelser för att kunna sjösätta och

Läs mer

Föreskrifter för Råå Småbåtshamn

Föreskrifter för Råå Småbåtshamn Föreskrifter för Råå Småbåtshamn Fastställda av Råå Hamn Förening att gälla från och med 2017 Utöver gällande hamnordning för Helsingborg skall dessa föreskrifter gälla för hamnanläggning och båtplatser

Läs mer

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn

Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Lokala ordnings- och säkerhetsföreskrifter Mariestads hamn Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 1996-02-19 Datum: 2012-02-13 Dnr: Sida: 2 (5) Beslutade av kommunfullmäktige den 19 februari

Läs mer

Riktlinjer och regler för Hjo kommuns småbåtshamn

Riktlinjer och regler för Hjo kommuns småbåtshamn Riktlinjer och regler för Hjo kommuns småbåtshamn Dokumenttyp Riktlinjer/ Regler Fastställd/upprättad Kommunstyrelsen 2017-04-12 48 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Hjo kommun Giltighetstid

Läs mer

ORDNINGSFÖRESKRIFTER I KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP. Antagna vid årsmötet 2003. Bilaga till KBS stadgar antagna 1996.

ORDNINGSFÖRESKRIFTER I KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP. Antagna vid årsmötet 2003. Bilaga till KBS stadgar antagna 1996. ORDNINGSFÖRESKRIFTER I KÄPPALA BÅTSÄLLSKAP Antagna vid årsmötet 2003 Bilaga till KBS stadgar antagna 1996. ALLMÄNT Dessa ordningsföreskrifter är antagna som komplement till Sällskapets stadgar. Medlem

Läs mer

Augustiutskick 2015. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande med god uppslutning. Ett stort tack riktas till arrangörerna av firandet.

Augustiutskick 2015. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande med god uppslutning. Ett stort tack riktas till arrangörerna av firandet. Augustiutskick 2015 I skrivande stund har värmen äntligen kommit till oss på västkusten. Juli som normalt är den stora båtmånaden både frös och blåste bort. I hamnen hölls traditionsenligt midsommarfirande

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 22 maj 2011 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Engewikens Båtförenings Allmänna villkor avseende upplåtelse av båtplats. gällande från

Engewikens Båtförenings Allmänna villkor avseende upplåtelse av båtplats. gällande från Engewikens Båtförenings Allmänna villkor avseende upplåtelse av båtplats. gällande från 2013-05-25 1 Avtalets omfattning Avtalet omfattar upplåtelse av båtplats i hamn och/eller båtplats på land, samt

Läs mer

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård

September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård September 2015 Varvsföreningen Tanto Sjögård Varvets miljöregler och miljöarbete - Handlingsplan - Miljöpolicy - Miljöregler - Avfallsplan - Bottenmålning och tvätt Handlingsplan för VTS (Varvsföreningen

Läs mer