Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014"

Transkript

1 Linköping Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014 Mål och effekter enligt ansökan Målsättningen för detta planeringsprojekt är att lägga en grund för att förverkliga en hållbar stadsdel i Östra Valla, i Linköpings kommun. Det görs genom att ta fram förslag på hur området skulle kunna se ut på en konceptnivå. Ett underlag som ska fungera som input till detaljplanen för området. Projektet verkar mot miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan och är helt i linje med kommunens mål om CO 2 -neutralitet år Projektet planeras utifrån sociala mål med människans behov i centrum.; möten service, stimulans, mångfald, jämställdhet, trygghet och tillgänglighet. Planeringsprojektet som sådant kommer inta att kunna räkna hem några effekter projektet syftar till att ta fram förslag på konceptnivå. Effekterna uppstår när stadsdelen realiseras. I samband med slutrapport kommer en beräkning att göras av de miljöeffekter som kan förväntas från den uppbyggda stadsdelen. Hur projektet fortlöper i förhållande till projektmålen Inkl Kompletteringsrubrik: Arbetsmetodik inklusive hållbarhetsbedömning Inkl Kompletteringsrubrik: kommentar gällande social och ekonomisk hållbarhet Projektet fortlöper enligt plan och har levererat underlag till det planprogram som föregår själva detaljplanen. Underlag till detaljplanen kommer att levereras under För en redovisning per delåtgärd se nedan. I planeringsprojektet arbetas det fram ett välgrundat beslutsunderlag med förslag på hur området skulle kunna se ut på konceptnivå. Det innebär omvärldsbevakning av befintliga lösningar för tekniska system i interaktion med människan genomförs tillsammans med en nulägesanalys av lokala förutsättningar för stadsdelen Östra Valla. Integrerade systemlösningar för respektive delområde analyseras och utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv. Uppföljning av budget Delåtgärd Budget Utfall 2012 Utfall 2013 Kvar för Omvärldsbevakn. teknik-människa mämänniskamänniska 2 Analys av lokala förutsättningar Beräkning systemeffekter a Arbetsplan expertgrupper b kommunikationsplan Visualisering och folkbildning Analys systemeffekter Totalt kr kr kr kr

2 Prognosen är att projektet kommer att överskrida budgeten, då projektägare Sankt Kors, valt att lägga mer resurser på planeringsprojektet jämfört med vad som planerades. Hur projektet förhåller sig till detaljplaneprocessen Detaljplaneprocessen startade i mars 2013 genom beslut om upprättande av ett planprogram. Syftet med planprogrammet var att kunna ta ett bredare grepp om området och kunna arbeta in goda förutsättningar för att genomföra hållbara lösningar. Kommunens planprogram pågick till våren 2014 och övergår nu i mer formaliserat detaljplanearbete. Detaljplanen beräknas ta lite drygt ett år. Under slutet av 2015 räknar Sankt Kors med att de första spadtagen ska kunna tas. Detaljplanen kommer antagligen att styckas av i mindre delar eftersom att området är omfattande. Detta för att påskynda processen och börja exploatera området. En utbyggnad av området i flera olika etapper under ca 7-8 år är att föredra. Området beräknas kunna stå klart runt Projektledningen på Sankt Kors har en regelbunden och god kontakt med detaljplanehandläggaren på Linköpings kommun som tidigt fick ta del av den vision som finns för Wahlbecks Företagspark. Arbetsområde Arbetsplan fokusgrupper som genomfördes våren 2013 och resulterade i viktig input till kommunens planprogram. Detaljplanehandläggarna deltog aktivt i dessa workshopar. Parallellt med planeringsprojektet har en arkitektgrupp haft i uppdrag att ta fram har planer för den fysiska utformningen av området, vilka förmedlats till kommunen. Projektet Östra Valla har mötts av väldigt positiva reaktioner både hos kommunen och hos politiker, vilket skapar goda förutsättningar för att skapa den stadsdel Sankt Kors vill. Avvikelser Projektet har gjort följande avvikelser gentemot vad som sagts i ansökan: Arbetsområde Arbetsplan fokusgrupper har delats upp i två arbetsområden Arbetsplan expertgrupper och Kommunikationsplan. Energikontoret ansvarade för Arbetsplan expertgrupper, som är genomförd. NuLink, som tidigare var huvudansvarig för arbetsområdet blev ansvarig för Kommunikationsplan. Denna avvikelse bedöms ej projektets påverka måluppfyllnad Byte av begrepp från fokusgrupper till expertgrupper. Skälen är 1. Att fokusgrupper är en benämning på en etablerad vetenskaplig forskningsmetod vilken man inte använt sig av i detta fall. expertgrupper bedömdes vara ett bättre samlingsnamn för det arbete som planerades, då expertkompetens inom de olika fokusområdena eftersöktes bland deltagarna i arbetet. 2. Att brukardialogen görs på ett annat sätt än planerat. Enligt ansökan skulle boende och brukare delta i fokusgrupperna men pga. av brukarnas särintressen i transportfrågan 2

3 var det inte möjligt att hantera detta tillsammans i området. Därför sker detta i utveckling med den referensgrupp av företag som verkar i parken idag. Dialogen med kringboende hyresgäster sker programenligt i kommunens lagstadgade del. Vi utvecklar också detta tillsammans med Stångåstaden för att senare ha ett färdigt program för de nya formerna av boende som finns inom parken. Denna avvikelse bedöms ej projektets påverka måluppfyllnad. Förändring i samverkansgruppens sammansättning: 1) Energikontoret avslutade sitt uppdrag våren 2013 i och med att delåtgärd 4b Arbetsplan expertgrupper levererat input till kommunens planprogram. Den fortsatta analysen sker nu genom att LiU, Tekniska Verken, och Siemens tillsammans bereder utifrån respektive spetskompetens för att ta projektet vidare. Denna avvikelse bedöms leda till bättre måluppfyllelse 2) Cleantech Östergötland AB avslutade sitt uppdrag i februari Det beror på att ägarna, Norrköpings och Linköping kommun samt Linköpings Universitet, beslutat likvidera bolaget. Cleantechs delprojekt hanteras fortsättningsvis av Sankt Kors och Linköpings universitet (testbädd) och NULINK (kontakten med näringslivet). Projektet har genomfört följande: Här redovisas resultat och effekter som uppnåtts i respektive delåtgärd och hur resultaten förhåller sig till syftena med stödet 1. Omvärldsbevakning teknik människa Människan och tekniken: Utredning och analys, liksom uppföljning av människans samverkan med teknikutformning och tillämpning genomförs som en litteraturstudie av Linköpings universitet, se punkt 1 ovan. Analyser av miljöteknik som integrerar funktionshindrades vardagsproblem är en integrerad del i denna litteraturstudie. Resultaten av studien sammanställs i en rapport och blir ett viktigt inslag i den fortsatta planeringen för projektområdet. Syftet med utredningen är att dra lärdomar från redan genomförda projekt. Frågeställningar som adresseras är: Vad är det som gör att en del projekt når upp till sina ställda mål, medan andra inte gör det? Vilka barriärer och drivkrafter har funnits för att nå målen? Vilka mål har man nått och vilka typer av mål brukar man inte nå? Hur involverar man hushåll i val och utveckling av hållbara tekniska system i ett bostadsområde? Hur definieras social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt? En första sammanställning av viktiga slutsatser gjordes En redovisning av resultaten planeras i en rapport under hösten Delprojektet löper på enligt plan med en utökad budget, beroende på Sankt Kors stora intresse av att utveckla stadens tillväxtmiljöer på ett hållbart sätt. 2. Analys lokala förutsättningar Analys av lokala förutsättningar sker under 2014 genom att LiU, Tekniska Verken och Siemens tillsammans bereder utifrån respektive spetskompetenser för att ta projektet vidare. 3

4 3. Beräkning av systemeffekter En utredning pågår som kommer planenligt att redovisas före sista juni A) Arbetsplan expertgrupper Inklusive kompletteringsfråga: Fokusområden I denna delåtgärd har följande fokusområde beretts Hållbara transporter: En utredning och analys av potentiella trafiklösningar för cykel, miljöfordon, kollektivtrafik samt logistik för godstransporter och restprodukthantering genomfördes som en del i de workshops som anordnades av planeringsprojektet och har ytterligare diskuterats i kommunens planprogram och av den arkitektgrupp som ritar området. I det planprogram som antas i samhällsbyggnadsnämnden (slutet av april) planeras det för att begränsa motorfordonens framkomlighet i området och se gång och cykel som de primära fortskaffningssätten. En analys av förutsättningar för konsolidering av olika transportkedjor i utkanten av området där omlastning och distribution av varor sker med elbil visade att det inte var genomförbart till följd av att företagen i parken hade ett svalt intresse. Linköpings kommun har försökt sig på detta tidigare men även åkeriföretagen är ointresserade av en sådan funktion. Integrerade energisystemlösningar: En utredning och analys av potentiella energisystemlösningar genomfördes som en del i de workshops som anordnades av planeringsprojektet och har ytterligare diskuterats i kommunens planprogram och av en grupp bestående av Tekniska Verken, Siemens och Linköpings universitet. LiU startar en process för att beräkna olika energiflöden i området, både för befintliga men också för kommande byggnader. Tekniska verken, Siemens och LiU tittar tillsammans på lämpliga energisystemlösningar för området. Kretsloppslösningar: En utredning av olika lösningar för VA-system samt dagvatten genomfördes som en del i de workshops som anordnades av planeringsprojektet och har ytterligare diskuterats i kommunens planprogram. Grön natur i staden: En utredning och analys av dagsläge liksom uppföljning av biologisk mångfalds respons på tillämpad grön korridor mellan skog och parkområde pågår. Dels som en del i de workshops som anordnades av planeringsprojektet och i kommunens planprogram och av den arkitektgrupp som ritar området. Resultatet visar att en grön korridor genom stadsdelen blir alltför dominerande med barriäreffekter. Istället kommer insprängd grönska och så kallade pocket parks, som skapar en attraktiv stadsdel och även bidrar till ett behagligt mikroklimat rekommenderas. Som en del i detta arbete genomfördes fyra workshops inom områdena Hållbara transporter, Grön natur, Integrerade energisystemlösningar och Kretsloppslösningar för vatten, avlopp och avfall. Workshoparna genomfördes med inbjudna experter för att tillsammans ta fram förslag på hållbara lösningar samt identifiera eventuella utmaningar för att kunna realisera lösningarna och uppnå områdets vision om en hållbar stadsdel. Vid varje tillfälle deltog omkring personer. För att kunna bedöma lösningarnas relevans för kommunens pågående planarbete deltog även representanter från Linköpings kommun. 4

5 Därtill genomfördes dialogmöten, intervjuer och samtal med så mycket som 340 personer. De tre idéverkstäderna hade breda, överlappande teman: -Kunskapsstadens nya miljöer, -Den hållbara, gröna staden och -Den innovativa staden Varje idéverkstad samlade deltagare huvudsakligen från företag och institutioner i Linköping och Östergötland, men också från Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö. Formen var effektiv, med utgångspunkt i 3-4 presentationer av specialister med syftet att introducera aktuella frågeställningar och ge faktabakgrund diskuterade deltagarna i varje Idéverkstad runt ett gemensamt arbetsbord hur Östra Valla/Nya Wahlbecks bäst skulle kunna utvecklas som innovationsplattform som hållbart tillväxtområde och som ny stadsdel Slutligen genomfördes ett antal studiebesök för att lära a andra initiativ. Hammarby Sjöstad, Stockholm (2). Västra Hamnen och Stadsbyggnadskontoret, Malmö (2), Urban Mill/ Aaltouniversitetet och Stadsbyggnadskontoret, Esbo, Finland, Ideon/Brunnshög och Kommunledningen, Lund, Lindholmen/Norra Älvstranden, Chalmers Göteborg (2) Sankt Kors har under hela processen haft ett nära samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköping vilket har inneburit att den egna planeringen kring utvecklingen av Nya Wahlbecks har fått genomslag i den programhandling som föregår detaljplanen. De hållbara lösningar och förslag som arbetats fram faller på så sätt inte bort från den fortsatta planeringen av området. Kostnader och resultat enligt plan Ett arbete pågår för att sammankoppla lämpliga aktörer inom sensorer, t ex Linköpings universitet, Siemens och Tekniska Verken. B) Kommunikationsplanen En kommunikationsplattform togs fram till sommaren 2013 i syfte att ta ett helhetsgrepp över projektets kommunikation. Centralt i framtagandet av kommunikationsplattformen var att utmejsla kommunikativa strategier, mål och budskap samt att skapa förankring och engagemang bland projektets intressenter. Kommunikationsplattformen uppdateras kontinuerligt. Projektet identifierade tidigt ett antal kommunikationsutmaningar, bland annat att hantera den motreaktion gällande områdets transporter som finns från befintliga hyresgäster i parken. För att hantera denna motreaktion på ett konstruktivt sätt blev det nödvändigt att göra ett mer omfattande kommunikationsarbete, därav har Sankt Kors just anställt en kommunikatör som kommer att hantera frågan framöver. Genomförandet av kommunikationsplanen har påbörjats, exempelvis: Kommunikationsgrupp för projektets intressenter med ett 15-tal personer som för dialog om kommunikationsfrågor för att sprida kunskap om projektet, skapa delaktighet och förankring. Perspektivgrupp Nya och befintliga hyresgäster (inom Projekt Nya Wahlbecks) med syfte att hantera kommunikations frågor med både befintliga och presumtiva hyresgäster. Utöver projektkommunikatören består gruppen av deltagare från Sankt Kors, Nulink och Mjärdevi Science Park. Referensgrupp med 5-6 företag i parken Strategiskt: Att gemensamt, och utifrån deltagarnas perspektiv och roller, hitta bästa möjliga former för att kommunicera med befintliga och nya hyresgäster. 5

6 Operativt: Att agera proaktivt och kontinuerligt i enlighet med strategin ovan samt hantera uppdykande frågor. Arbetssättet inom gruppen är mycket nära och transparent för att alla ska kunna ligga i takt informationsmässigt. Genomförda kommunikations aktiviteter: o Hemsida för byggprojektet håller på att tas fram, liksom ett nyhetsbrev. o Strukturerad process för att spika områdets namn pågår. o Arbete för att bygga upp en bank av stories om området pågår. o Det virtuella bordet som tagits fram av Interaktiva institutet används kontinuerligt för att sprida kunskap om projektet på ett lockande och nyskapande sätt. o Studieresa till Lindholmen Science Park och Next Step Group i Göteborg har genomförts i syfte att inhämta inspiration och kunskap för att hitta och kommunicera områdets profil. En studieresa till lämplig miljö tillsammans med parkens hyresgäster planeras. Verksamhetsinriktning När Sankt Kors styrelse hade styrelsemöte togs det formella beslutet om verksamhetsprofil för Nya Wahlbecks. Företagsparken ska: - Ge plats åt etablerade såväl som nystartade företag som vill utveckla sina affärer och konkurrenskraft i attraktiv stadsmiljö. - Fungera som en stadsdel med företagsamhet under utveckling, som berikar Linköping. - Präglas av kunskap, kreativitet och ny affärsverksamhet - Ge stort utrymme för experiment i hållbar stadsutveckling och företagsamhet med målet att göra stadsdelen känd och uppmärksammad även utanför Östergötland och Sverige. För boende och besökare ska området: - Vara en inbjudande, kreativ stadsmiljö som väcker fantasi och inspirerar. - Vara generös mot de som vill arbeta, bo och leva ett praktiskt, trivsamt och omväxlande stadsliv nära stadens centrum. - Kännas välkomnande och attraktivt för studenter och andra ungdomar under utbildning. 5. Visualisering och folkbildning Inkl. Kompletteringsrubrik: Utveckling av Testbädd och Demoområde Koncept för testbädd har utvecklats i samverkan mellan planeringsprojektet och den arkitektgrupp som står för den fysiska planeringen av området. I maj 2013 genomfördes ett rundabordssamtal med intressenter och företag som gav sin input till utvecklingen av koncept för testbädd och demoområde. Koncept och frågeställningarna utvecklades vidare i en Tankesmedja den i februari 2014 med regionala aktörer och experter på testbäddsutveckling. Det fortsatta utvecklandet av testbädd och demoområde genomförs av Sankt Kors tillsammans med Linköpings universitet, då den organisation som ansvarade för förstudien likviderats. 6

7 Möjligheter till att finansiera realiserandet av testbädd och demoområde med hjälp av projektfinansiering har undersökts, Vinnova och inom EU programmet Horisont Linköpings universitet har träffat Energimyndigheten och har presenterat och diskuterat projektet ur ett testbäddsperspektiv. Diskussioner pågår om att använda Östra Valla som ett Living Lab i IEA Annexet 63 där Bahram Moshfegh, Linköpings universitet är subtask ledare. Kompletteringsrubriker: Fokusområden/ Moderna, digitala visualiseringstekniker Visualisering av stadsdelens energi och materialflöden, tekniska lösningar och beteendeförändringar planeras bli en integrerad del i testbädden. Det som testas ska också kunna visualiseras. Sankt Kors köpt ett virtuellt bord för visualisering av stadsdelen. Hittills finns kartfunktion samt möjlighet att promenera i den färdiga stadsdelen. Det virtuella bordet har stor potential till olika former av visualisering, t ex energiflöden i staden samt att visa upp olika tekniska lösningar på ett intressant sätt. Detta utvecklas under våren 2014 i samverkan med Visualiseringscentrum i Norrköping, som är experter på digitala visualiseringstekniker. Eventuellt kan det vara intressant att koppla detta delmoment till Ett forskningsprojekt som LiU fått beviljat för att ta fram visuella verktyg för interaktiva möten som hjälper beslutsfattare i stadsutvecklingsprojekt Norrköpings Beslutsarena. Presentationsverktyget The East Sweden Cleantech Showcase är utvecklat och finns färdigt att användas inom projektet om det finns intressanta case att visualisera och integrera i verktyget. Det är Marknadsbolaget som äger detta och kontaktperson är Sara Rismark. Insatser för att tillvarata lokalt entreprenörskap, nyföretagande och exportmöjligheter Dessa insatser planeras för att genomföras under våren Analys av systemeffekter Inkl: Kompletteringsrubrik: Projektets utvärdering och uppföljning Processutvärderingen som följer projektet under hela projekttiden pågår. En första intervjuomgång genomfördes våren 2013 med samtliga i samverkansgruppen och resultaten från dessa intervjuer presenterades i september Analys av effekter av olika energitekniska lösningar pågår och kommer att presenteras i september (i fas med projektplanen). Spridning av Information och erfarenheter Samtliga projektdeltagare har arbetat med informationsspridning: Information har spridits via Energikontorets webbplats. Projektet har även kommunicerats med flertalet kommuner och företag i Energikontorets nätverk. Cleantech Östergötland har informerarat om projektet i alla sammanhang som de var involverade i och som bedömts som relevanta för projektet Östra Valla. Cleantech 7

8 Östergötland har i sina nyhetsbrev informerat medlemmar och andra intressenter om projektet. Projektet har fungerat som exempel på EMM-programmets kurs Regional planering vt 2013 vid Linköpings universitet. Linköpings universitet har ambitionen att publicera vetenskapliga artiklar om utvecklingen av stadsdelen. Nulink har fört fram Wahlbeck i flertalet olika sammanhang. Både vid mindre möten och medialt uppmärksammade uttalanden. Framförallt sprider de visionen om Wahlbecks till näringslivet. Redovisning mot ansökans rubriker Rubrik 3 i ansökan: 3 Uppfyllande av hållbarhetsmål Se ovan sid 2 Rubrik 4 i ansökan: Stadsplanering I översiktsplanen för Linköping förordas en förtätning av staden, vilket Sankt Kors har tagit fasta på. Planeringsprojektets roll är att ta fram förslag på viktiga funktioner i en hållbar och levande stadsdel på konceptnivå för inspel i detaljplaneprocessen. Utgångspunkten är de aspekter som angavs i ansökan under denna rubrik. Rubrik 5 Integrerade tekniska system Inklusive kompletteringsfråga: Fokusområden Se arbetsplan fokusgrupper ovan för Hållbara transporter: integrerade energisystemlösningar, Kretsloppslösningar samt Grön natur i staden och sensorer Se omvärldsbevakning teknik människa ovan för Människan och tekniken Se visualisering och folkbildning ovan för Moderna digitala visualiseringstekniker Rubrik 6 i ansökan: Anpassning till effekter av kommande klimatförändringar I planeringsprojektet har vikten grönska i staden för att skapa svalka lyfts upp, exempelvis insprängd grönska, gröna tak och så kallade pocket parks. Arkitektgruppen, har utanför planeringsprojektet, analyserat väder- och vindförhållanden i området och gjort en mikroklimatanalys för att undersöka var i Wahlbecks Företagspark det bildas vindtunnlar, var det är lä, var solen skiner mest och var det är skugga. Genom resultatet av denna analys blir det enklare att placera byggnader i området för att bryta vindtunnlar och skapa ett behagligt mikroklimat med planerad skugga/sol. Rätt placering av byggnaderna kan även hjälpa oss att spara upp mot 30 % av energiförbrukningen i området. Rubrik 7 i ansökan: Klimateffekter Inkl. Kompletteringsrubrik: Klimateffekter i kriterium 7 Planeringsprojektet som sådant kommer inta att kunna räkna hem några effekter projektet syftar till att ta fram förslag på konceptnivå. Effekterna uppstår när stadsdelen realiseras. I samband med slutrapport kommer en beräkning att göras av de miljöeffekter som förväntas från den uppbyggda stadsdelen. 8

9 Rubrik 8 i ansökan: Förutsättningar för export av miljöteknik och kunnande inom hållbar stadsutveckling När projektet startades var förutsättningarna mycket goda för att kunna bidra till export av miljöteknik och kunnande inom hållbar stadsutveckling. Idag pågår förhandlingar kring vem som blir ny huvudman. Rubrik 9 i ansökan: Organisation för information och kunskapsspridning Information och kunskapsspridning har genomförts genom projektgruppens nätverk, i enlighet med ansökan. En kommunikationsplattform med en organisation för information och kunskapsspridning har tagits fram och är i genomförande, se stycke 4b Kommunikationsplanen ovan. Rubrik 10 i ansökan: Deltagande och inflytande Inkl. Kompletteringsrubrik: Östra Vallas kontakt med medborgarna Workshops har genomförts i form av expertgrupper med deltagare från kommunala bolag, näringsliv universitet. Möjligheterna med stadsdelen har lyfts på de affärsarenor som Cleantech Östergötland AB drev. Boende och brukare har fått hanteras i särskild ordning pga. av en kraftig motreaktion gällande områdets parkering, trafik och framkomlighet. Många har sett ett stort problem i att blanda bostäder och verksamheter, då barn och godstransporter sällan är en bra kombination. Det är en process som tagit mycket tid och engagemang men ett år senare anar Sankt Kors att motvind förvandlats till lite mer medvind. Samtalen med hyresgästerna i parken fortlöper, framför allt genom en affärsutvecklare på Mjärdevi Science Park som har i uppgift att stötta företagen i Wahlbecks Företagspark. Information och dialog med hyresgästerna är en prioriterad del i den kommunikationsplan som arbetats fram för området. Sankt Kors och Nulink valde att anlita en kommunikationsbyrå för att hantera det svåra kommunikationsläge som rådde Som en del i detta har Sankt Kors utvecklat för bolaget nya former för brukardialog. se stycke 4b Kommunikationsplanen ovan. Sankt Kors har haft möten med de kringboende i Östra Valla. Informationsspridning vid brfmöten är ett bra tillfälle att möta vissa av dem. Likaså inbjöds representanter från de olika bostadskvarteren in till lunch för att få ta del av den information vi hade att delge. Mycket av kontakten med medborgarna kommer ske genom kommunens detaljplaneförfarande, där samråd är en lagstadgad del av processen. Rubrik 11 i ansökan: Integrerad sektorsövergripande planering Flera förvaltningar på kommunen deltar i projektet utifrån respektive ansvarsområde: Kommunledningskontoret, teknik och samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringslivsbolaget Nulink, det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden och det kommunala bolaget Tekniska Verken AB Samverkansgruppen sattes samman för att ge kompetens och nätverk inom relevanta områden. Sankt Kors har knutit till sig ytterligare samarbetspartners till sig i s.k. avsiktsförklaringar. De partners som hittills finns knutna till samarbetet är Siemens energiavdelning, Linköpings 9

10 Universitet, Mjärdevi Science Park. Tillsammans ska Sankt Kors med sina samarbetspartners skapa ett innehåll i parken som uppfyller målet om en utvecklingsdriven marknadsplats med hållbarhet i fokus. I den intilliggande Mjärdevi Science Park har en affärsutvecklare anställts med syfte att ta vara på de mjuka värdena i Wahlbecks Företagspark. Affärsutvecklaren jobbar aktivt med kontakten med hyresgästerna i parken och för att ta tillvara deras intressen. Kunskapen som vinns där ur kommer att implementeras kontinuerligt i planeringsarbetet. Rubrik 12 i ansökan: Samverkan mellan näringsliv och kommunen I planeringsprojektet håller ett koncept för testbädd att utvecklas. Tanken är att ge regionens företag möjlighet att visa upp innovationer och andra lösningar för nationella och internationella besökare. Företag i regionen har identifierats och erbjudits möjlighet att vara medskapande vid en särskild workshop, se punkt 5 Visualisering och folkbildning. Matchning av företag med andra företag samt planerare och beslutsfattare Ännu ej påbörjat men är ett arbete som kommer vara aktuellt under parkens fortlevnad. Sankt Kors planerar mycket för att skapa ytor för att möjliggöra mötet och matchning mellan företag. NuLink kommer att marknadsföra området och peka på den kompetens som finns i kontakt med nya och befintliga företag i Linköpingsregionen. Förhandlingar kring huvudmannaskapet pågår. Rubrik 13: Uppföljning av projektet Inkl. kompletteringsrubrik Projektets utvärdering och uppföljning. Projektet utvärderas med hjälp av forskare vid Linköpings universitet i enlighet med vedertagna principer process respektive hållbarhetsprinciper. Se punkt 6 ovan, analys av systemeffekter. Kompletteringsrubrik: Projektorganisation Samverkansgruppen som stödjer Sankt Kors i genomförandet av planeringsprojektet har träffats regelbundet. Inledningsvis träffades gruppen ungefär en gång i månaden, men allteftersom projektets satt sig sker de gemensamma mötena mindre frekvent. Istället har deltagarna haft bilaterala möten med projektledningen på Sankt Kors. Samverkansgruppen bestod inledningsvis av Sankt Kors, NuLink, och Linköpings Universitet, Energikontoret och Cleantech Östergötland. Tyvärr har Energikontoret och Cleantech Östergötland fallit ifrån. Energikontoret har fullföljt arbetet för ansvarsområdet Arbetsplan expertgrupper och avslutade sin medverkan i april Bolaget Cleantech Östergötland avslutade sin medverkan per 28 februari, till följd av likvidation. Projektets referensgrupp bestod inledningsvis av Linköpings kommun, Norrköpings Science Park, Linköpings universitet, Nulink, Energikontoret, Sankt Kors och Cleantech Östergötland, även här har Energikontoret och Cleantech Östergötland fallit ifrån. Referensgruppen har sammankallats vid tre tillfällen, dock var det svårt att hitta lämpliga mötesdatum. Därför har referensgruppen istället utnyttjats som referenspersoner genom bilateralt samtal. För kommunikationsfrågor har följande organisation byggts upp 10

11 Kommunikationsgrupp för projektets intressenter med ett 15-tal personer som för dialog om kommunikationsfrågor för att sprida kunskap om projektet, skapa delaktighet och förankring. Perspektivgrupp Nya och befintliga hyresgäster (inom Projekt Nya Wahlbecks) med syfte att hantera kommunikationsfrågor med både befintliga och presumtiva hyresgäster. Utöver projektkommunikatören består gruppen av deltagare från Sankt Kors, Nulink och Mjärdevi Science Park. För att få en bättre kommunikation med verksamheterna i Wahlbecks Företagspark startade Sankt Kors en annan referensgrupp med 5-6 företag som är hyresgäster i parken, Sankt Kors och NuLink. I gruppen diskuteras företagens perspektiv på den planerade utvecklingen av området och vilka funktioner de skulle vilja se i parken. Kompletteringsrubrik: Restriktioner och kulturhistoriska värden I Wahlbecks Företagspark har tidigare funnits rep- och textilfabrik. Under senare tid har funnits viss verksamhet som arbetat med kemikalier och andra produkter som kan ha lämnat föroreningar i mark efter sig. Sankt Kors utreder vilka behov som finns av att sanera innan byggstart. Det diskuteras också om en del av den gamla mattfabriken (från 1930-talet) ska behållas som en kontrast till den nya bebyggelsen som tillkommer i området. Trafikflödena i stadsdelen är en viktig fråga då de påverkar trafikflödena i stråken runt omkring stadsdelen. I planprogrammet konstaterades att trafiken kommer att öka, men ligga på en nivå som uppfattas som lugn (< 6000 fordon per dag). I detaljplaneförfarandet kommer trafiken tas upp och utredas ytterligare. Sankt Kors ser gärna att trafiken inom området sker på fotgängarens villkor, ett s.k. Shared space men med framkomlighet för fordon. Ett par byggnader av äldre modell finns inom området. Dock är standarden på dessa ganska låg samt att byggnaderna läcker mycket energi. Sankt Kors ser inget mervärde i att behålla dessa för det kulturhistoriska arvets skull. 11

Östra Valla Testbädd & Demoområde

Östra Valla Testbädd & Demoområde Östra Valla Testbädd & Demoområde Komplettering av ansökan 2012-06-12 Inledning Med planeringsprojektet Östra Valla Testbädd och Demoområde vill projektägare Sankt Kors i samarbete med Cleantech Östergötland

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning PM 2013: RI+RV (Dnr 021-1222/2012) Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Verksamheten

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret

Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Lokala investeringsprogrammet Näringslivskontoret Dnr xxx (se avtalet) Bilpoolslansering i Hammarby sjöstad SLUTRAPPORT SAMMANFATTNING... 2 PROJEKTET... 2 BESKRIVNING... 2 TIDPLAN... 2 MÅL... 2 REFERENSOBJEKT...

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet

GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet GUL-ADM Ett samarbetsprojekt om kvalitet i administrationen mellan Göteborgs universitet, Lunds universitet och Uppsala universitet Mars 2014 INLEDNING Universitetsdirektörerna vid universiteten i Uppsala,

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring

Kommunikationspolicy. Eskilstuna Marknadsföring Kommunikationspolicy Eskilstuna Marknadsföring Kommunikation är allt vi gör, från hur vi svarar i telefon till vilka kanaler vi väljer. Personliga möten, trycksaker, PR-arbete och snabba sociala medier

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Lägesrapport för planeringsprojekt "Omvandling av Västerås stationsområde med närområde" PROJEKTBESKRIVNING AV VERKSAMHETEN HITTILLS

Lägesrapport för planeringsprojekt Omvandling av Västerås stationsområde med närområde PROJEKTBESKRIVNING AV VERKSAMHETEN HITTILLS Lägesrapport för planeringsprojekt "Omvandling av Västerås stationsområde med närområde" SAMMANFATTNING Projektet fick en nystart under oktober 2010 i och med att en projektledare tillsattes och projektets

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AVSIKTSFÖRKLARING GÄLLANDE MODELLSKOLAN MALMÖ NYA LATINSKOLA - EN SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING Utbildningsförvaltningen i Malmö stad, Malmö högskola och Naturskyddsföreningen har idag undertecknat denna

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden

Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Mistra Urban Futures 2014-03-28 Lägesrapport 2013 Grön produktion odla mat och jobb i staden Lägesrapport för projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Projekt nummer: 14-71-10574862 Tidigare

Läs mer

lik DCLEGATIOnm FOR * ~ > HÅLLBARA STÄDER

lik DCLEGATIOnm FOR * ~ > HÅLLBARA STÄDER lik DCLEGATIOnm FOR * ~ > HÅLLBARA STÄDER Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR Delegationen för hållbara

Läs mer

Umeå Universitet. Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013

Umeå Universitet. Utvärdering av Bli företagare - generationsskiften i småföretag Januari 2013 Umeå Universitet Utvärdering av "Bli företagare - generationsskiften i småföretag" Januari 2013 PA Regional Office: PA Consulting Group Norrmalmstorg 14 SE-111 46 Stockholm Tel: +46 8 454 19 00 Fax: +46

Läs mer

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund

Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden. Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Arbetsgång Översiktsplan 2030 Katrineholms kommun del staden Datum: 2014-06-09 Projektledare: Sara Eresund Innehållsförteckning Projektorganisation... 2 Projektägare... 2 Styrgrupp... 2 Projektledaren...

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049

Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Öka andelen långtidsfriska 2010-3020049 Slutrapport genomförande Sammanfattning Fiskeby Board AB har under tiden 2011-03-01 2012-08-31 genomfört ett genomförandeprojekt Öka andelen långtidsfriska. Det

Läs mer

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015

Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Verksamhetsplan 2015-01-19 Samverkansplan för hållbart resande i Norrköpings kommun 2015 Dokumentet är beslutat och antaget den 2014-01-14 av styrgruppen för Hållbart Resande. I gruppen ingår kommunstyrelsens

Läs mer

1 av 5 2014-02-28 15:54

1 av 5 2014-02-28 15:54 1 av 5 2014-02-28 15:54 Malmö stad Om ditt nyhetsbrev ser konstigt ut i din e-postklient, klicka här. Skicka vidare Prenumerera Sluta prenumerera DELA DETTA UTSKICK Vi skriver januari 2014 och du läser

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

AdvisoryBoard Trygg i livet 2020. Erbjudande Partnerskap. Advisoryboard.se 2014-02- 06

AdvisoryBoard Trygg i livet 2020. Erbjudande Partnerskap. Advisoryboard.se 2014-02- 06 AdvisoryBoard Trygg i livet 2020 Erbjudande Partnerskap Uppdrag Under innovations- och utvecklingsarbeten med organisationer i vårt nätverk har vi förstått att det finns ett stort behov av att arbeta med

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

Hur bygger vi en ny stad?

Hur bygger vi en ny stad? Hur bygger vi en ny stad? Eva Dalman, projektchef Lund NE/Brunnshög, Lunds kommun Hållbara Brunnshög Lund NE/Brunnshög ny stad på högsta nivå ESS 2015 MAX IV 2010 asdfasdf asdasdf asdfasdf adadfasdf 26

Läs mer

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn.

Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Tjänsteskrivelse 2015-05-20 Handläggare: FHN 2014.0050 Folkhälsonämnden Projektplan inför handlingsplan mot ekonomisk utsatthet bland barn. Sammanfattning Den 7 januari beslutade kommunstyrelsen att uppdra

Läs mer

KUST Kurser Under ST. Jenita Nilsson Projektledare

KUST Kurser Under ST. Jenita Nilsson Projektledare KUST Kurser Under ST Jenita Nilsson Projektledare Projektets sammanhang SOSFS 2008:17 Målbeskrivningar Delmål - beskrivning av kompetens Metoder för lärande Klinisk tjänstgöring Kurs Auskultation mm. Kursämnen

Läs mer

Biogas Research Center

Biogas Research Center Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Biogas Syd Per Mårtensson 2013-09-17 www.liu.se/brc Biogas fördelar och svårigheter Trots många fördelar: Förnybar lokal och regional energikälla

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet

Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet Slutrapport för stöd till insatser på livsmedelsområdet 2011-11-25 Innovationstävling för studenter Sverige Det nya matlandet 1. Sammanfattning Skapat en helt ny innovationstävling inom svensk livsmedelsproduktion.

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan

2. Processen kring vision, framtidsbild och verksamhetsplan Programmet för dagen 1 Välkommen till mötet 2 Processen kring framtidsbild, vision och verksamhetsplan. 3 Presentation och diskussion om temat Arbeta och verka 4 Presentation och diskussion om temat Resa

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande

Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande Frukostmöte den 22 februari 2013! Vision för City från mål till genomförande 8.00. Mingel och frukostbuffé 8.15 Välkommen Kort

Läs mer

Nominering - Årets Leader Med checklista

Nominering - Årets Leader Med checklista Nominering - Årets Leader Med checklista Härmed nomineras följande förslag Årets Leader. Namn på förslaget: Entreprenörsutbyte Åre-Siria Journalnummer: 2011-3526 Namn på LAG grupp som nominerar: Leader

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering Nedan följer kompletteringar till vår ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt förordningen (2008:1407). Bakgrund Projektet HCS (Hållbarhetscertifiering

Läs mer

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad

Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Slutrapport förestudie Ekoturistdestinationen Kristianstad Sammanfattning Kristianstad Vattenrike är en viktig besöksanledning i nordöstra Skåne och mycket har gjorts när det gäller att tillgängliggöra,

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Uppföljning av projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer. Sofie Adolfsson Jörby

Uppföljning av projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer. Sofie Adolfsson Jörby Uppföljning av projekt med stöd från Delegationen för Hållbara Städer Sofie Adolfsson Jörby Boverkets uppdrag Regleras i förordningen om statligt stöd för hållbara städer, SFS 2008:1407, 2011:344 och innebär

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner

Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Ledningssystem för hållbar utveckling i kommuner, landsting och regioner Från kunskap till handling Norrköping 6-7 maj 2014 2014-05-12 1 Marcus Ihre, Projektledare SIS marcus.ihre@sis.se, 0709 48 06 61

Läs mer

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman

Ett projekt med. tydlig affärsnytta. - Delutvärdering. Foto: Johan Bävman Ett projekt med tydlig affärsnytta - Delutvärdering VAD VI VILL Ett övergripande mål för Företagsakademin 3.0 är att hitta sätt som gör CSR till en integrerad del av de deltagande småföretagens verksamhetsplanering

Läs mer

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun

Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun Gabriella Signäs 1(5) 2013-04-25 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicy för barn- och ungdomsnämnden, Sollentuna kommun 1. Inledning Information och kommunikation är ett strategiskt verktyg för alla

Läs mer

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831

Slutrapport. Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167. Årjängs kommun 2120000-1835 20130831 20120401-20130831 Slutrapport Projektnamn Ärende-ID Servicenavet landsbygdsbutiken i centrum 00167167 Stödmottagare Organisationsnummer Årjängs kommun 2120000-1835 Datum för slutrapport Beslutad projekttid 20130831 20120401-20130831

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad

Smart City Göteborg. Hållbar och innovativ stadsutveckling. SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Smart City Göteborg Hållbar och innovativ stadsutveckling SP-dagen, Stockholm, 15 april 2015 Maja Högvik, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad Vad är Smart Cities-initiativet? Städer orsakar 70 % av de

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista

Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Nominering - Årets landsbygdsinnovation Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets landsbygdsinnovation. Namn på förslaget: Årets miljövänliga ogräsjägare Journalnummer: 2007-2265 Namn

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar.

Ett gemensamt underlag är också att betrakta som en styrka i dialogen med staten och regionen i frågor som rör investeringar och prioriteringar. Tillväxtsekreteriatet Norra Bohuslän Integrerad kustzonsplanering och landsbygdsutveckling Projektbeskrivning Bakgrund Utvecklingstakten i norra Bohuslän är hög främst inom besöksnäringen och boendet vilket

Läs mer

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd

Utveckling av gemensamma arbetsprocesser för högskolans verksamhetsstöd Dnr Mahr 19-2014/568 1 (av 10) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-03-27 Susanne Wallmark Jenny Wendle Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 150327 Slutgiltig projektplan

Läs mer

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit?

MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? MalmöExpressen -Sveriges bästa stadsbusslinje! Hur når vi dit? 2014-06-12 Björn Wedeby, Skånetrafiken COMPANY LOGO, (white on transparent background) MalmöExpressen Sveriges bästa stadsbusslinje Den gemensamma

Läs mer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer

NEW BRIGHT FUTURE. En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer NEW BRIGHT FUTURE En förstudie om integration av högutbildade, nyetablerade utrikesfödda personer Ett samverkansprojekt med Strängnäs Business Park och Arbetsförmedlingen 2015-02-20 Förstudie New Bright

Läs mer