Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014"

Transkript

1 Linköping Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014 Mål och effekter enligt ansökan Målsättningen för detta planeringsprojekt är att lägga en grund för att förverkliga en hållbar stadsdel i Östra Valla, i Linköpings kommun. Det görs genom att ta fram förslag på hur området skulle kunna se ut på en konceptnivå. Ett underlag som ska fungera som input till detaljplanen för området. Projektet verkar mot miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan och är helt i linje med kommunens mål om CO 2 -neutralitet år Projektet planeras utifrån sociala mål med människans behov i centrum.; möten service, stimulans, mångfald, jämställdhet, trygghet och tillgänglighet. Planeringsprojektet som sådant kommer inta att kunna räkna hem några effekter projektet syftar till att ta fram förslag på konceptnivå. Effekterna uppstår när stadsdelen realiseras. I samband med slutrapport kommer en beräkning att göras av de miljöeffekter som kan förväntas från den uppbyggda stadsdelen. Hur projektet fortlöper i förhållande till projektmålen Inkl Kompletteringsrubrik: Arbetsmetodik inklusive hållbarhetsbedömning Inkl Kompletteringsrubrik: kommentar gällande social och ekonomisk hållbarhet Projektet fortlöper enligt plan och har levererat underlag till det planprogram som föregår själva detaljplanen. Underlag till detaljplanen kommer att levereras under För en redovisning per delåtgärd se nedan. I planeringsprojektet arbetas det fram ett välgrundat beslutsunderlag med förslag på hur området skulle kunna se ut på konceptnivå. Det innebär omvärldsbevakning av befintliga lösningar för tekniska system i interaktion med människan genomförs tillsammans med en nulägesanalys av lokala förutsättningar för stadsdelen Östra Valla. Integrerade systemlösningar för respektive delområde analyseras och utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv. Uppföljning av budget Delåtgärd Budget Utfall 2012 Utfall 2013 Kvar för Omvärldsbevakn. teknik-människa mämänniskamänniska 2 Analys av lokala förutsättningar Beräkning systemeffekter a Arbetsplan expertgrupper b kommunikationsplan Visualisering och folkbildning Analys systemeffekter Totalt kr kr kr kr

2 Prognosen är att projektet kommer att överskrida budgeten, då projektägare Sankt Kors, valt att lägga mer resurser på planeringsprojektet jämfört med vad som planerades. Hur projektet förhåller sig till detaljplaneprocessen Detaljplaneprocessen startade i mars 2013 genom beslut om upprättande av ett planprogram. Syftet med planprogrammet var att kunna ta ett bredare grepp om området och kunna arbeta in goda förutsättningar för att genomföra hållbara lösningar. Kommunens planprogram pågick till våren 2014 och övergår nu i mer formaliserat detaljplanearbete. Detaljplanen beräknas ta lite drygt ett år. Under slutet av 2015 räknar Sankt Kors med att de första spadtagen ska kunna tas. Detaljplanen kommer antagligen att styckas av i mindre delar eftersom att området är omfattande. Detta för att påskynda processen och börja exploatera området. En utbyggnad av området i flera olika etapper under ca 7-8 år är att föredra. Området beräknas kunna stå klart runt Projektledningen på Sankt Kors har en regelbunden och god kontakt med detaljplanehandläggaren på Linköpings kommun som tidigt fick ta del av den vision som finns för Wahlbecks Företagspark. Arbetsområde Arbetsplan fokusgrupper som genomfördes våren 2013 och resulterade i viktig input till kommunens planprogram. Detaljplanehandläggarna deltog aktivt i dessa workshopar. Parallellt med planeringsprojektet har en arkitektgrupp haft i uppdrag att ta fram har planer för den fysiska utformningen av området, vilka förmedlats till kommunen. Projektet Östra Valla har mötts av väldigt positiva reaktioner både hos kommunen och hos politiker, vilket skapar goda förutsättningar för att skapa den stadsdel Sankt Kors vill. Avvikelser Projektet har gjort följande avvikelser gentemot vad som sagts i ansökan: Arbetsområde Arbetsplan fokusgrupper har delats upp i två arbetsområden Arbetsplan expertgrupper och Kommunikationsplan. Energikontoret ansvarade för Arbetsplan expertgrupper, som är genomförd. NuLink, som tidigare var huvudansvarig för arbetsområdet blev ansvarig för Kommunikationsplan. Denna avvikelse bedöms ej projektets påverka måluppfyllnad Byte av begrepp från fokusgrupper till expertgrupper. Skälen är 1. Att fokusgrupper är en benämning på en etablerad vetenskaplig forskningsmetod vilken man inte använt sig av i detta fall. expertgrupper bedömdes vara ett bättre samlingsnamn för det arbete som planerades, då expertkompetens inom de olika fokusområdena eftersöktes bland deltagarna i arbetet. 2. Att brukardialogen görs på ett annat sätt än planerat. Enligt ansökan skulle boende och brukare delta i fokusgrupperna men pga. av brukarnas särintressen i transportfrågan 2

3 var det inte möjligt att hantera detta tillsammans i området. Därför sker detta i utveckling med den referensgrupp av företag som verkar i parken idag. Dialogen med kringboende hyresgäster sker programenligt i kommunens lagstadgade del. Vi utvecklar också detta tillsammans med Stångåstaden för att senare ha ett färdigt program för de nya formerna av boende som finns inom parken. Denna avvikelse bedöms ej projektets påverka måluppfyllnad. Förändring i samverkansgruppens sammansättning: 1) Energikontoret avslutade sitt uppdrag våren 2013 i och med att delåtgärd 4b Arbetsplan expertgrupper levererat input till kommunens planprogram. Den fortsatta analysen sker nu genom att LiU, Tekniska Verken, och Siemens tillsammans bereder utifrån respektive spetskompetens för att ta projektet vidare. Denna avvikelse bedöms leda till bättre måluppfyllelse 2) Cleantech Östergötland AB avslutade sitt uppdrag i februari Det beror på att ägarna, Norrköpings och Linköping kommun samt Linköpings Universitet, beslutat likvidera bolaget. Cleantechs delprojekt hanteras fortsättningsvis av Sankt Kors och Linköpings universitet (testbädd) och NULINK (kontakten med näringslivet). Projektet har genomfört följande: Här redovisas resultat och effekter som uppnåtts i respektive delåtgärd och hur resultaten förhåller sig till syftena med stödet 1. Omvärldsbevakning teknik människa Människan och tekniken: Utredning och analys, liksom uppföljning av människans samverkan med teknikutformning och tillämpning genomförs som en litteraturstudie av Linköpings universitet, se punkt 1 ovan. Analyser av miljöteknik som integrerar funktionshindrades vardagsproblem är en integrerad del i denna litteraturstudie. Resultaten av studien sammanställs i en rapport och blir ett viktigt inslag i den fortsatta planeringen för projektområdet. Syftet med utredningen är att dra lärdomar från redan genomförda projekt. Frågeställningar som adresseras är: Vad är det som gör att en del projekt når upp till sina ställda mål, medan andra inte gör det? Vilka barriärer och drivkrafter har funnits för att nå målen? Vilka mål har man nått och vilka typer av mål brukar man inte nå? Hur involverar man hushåll i val och utveckling av hållbara tekniska system i ett bostadsområde? Hur definieras social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt? En första sammanställning av viktiga slutsatser gjordes En redovisning av resultaten planeras i en rapport under hösten Delprojektet löper på enligt plan med en utökad budget, beroende på Sankt Kors stora intresse av att utveckla stadens tillväxtmiljöer på ett hållbart sätt. 2. Analys lokala förutsättningar Analys av lokala förutsättningar sker under 2014 genom att LiU, Tekniska Verken och Siemens tillsammans bereder utifrån respektive spetskompetenser för att ta projektet vidare. 3

4 3. Beräkning av systemeffekter En utredning pågår som kommer planenligt att redovisas före sista juni A) Arbetsplan expertgrupper Inklusive kompletteringsfråga: Fokusområden I denna delåtgärd har följande fokusområde beretts Hållbara transporter: En utredning och analys av potentiella trafiklösningar för cykel, miljöfordon, kollektivtrafik samt logistik för godstransporter och restprodukthantering genomfördes som en del i de workshops som anordnades av planeringsprojektet och har ytterligare diskuterats i kommunens planprogram och av den arkitektgrupp som ritar området. I det planprogram som antas i samhällsbyggnadsnämnden (slutet av april) planeras det för att begränsa motorfordonens framkomlighet i området och se gång och cykel som de primära fortskaffningssätten. En analys av förutsättningar för konsolidering av olika transportkedjor i utkanten av området där omlastning och distribution av varor sker med elbil visade att det inte var genomförbart till följd av att företagen i parken hade ett svalt intresse. Linköpings kommun har försökt sig på detta tidigare men även åkeriföretagen är ointresserade av en sådan funktion. Integrerade energisystemlösningar: En utredning och analys av potentiella energisystemlösningar genomfördes som en del i de workshops som anordnades av planeringsprojektet och har ytterligare diskuterats i kommunens planprogram och av en grupp bestående av Tekniska Verken, Siemens och Linköpings universitet. LiU startar en process för att beräkna olika energiflöden i området, både för befintliga men också för kommande byggnader. Tekniska verken, Siemens och LiU tittar tillsammans på lämpliga energisystemlösningar för området. Kretsloppslösningar: En utredning av olika lösningar för VA-system samt dagvatten genomfördes som en del i de workshops som anordnades av planeringsprojektet och har ytterligare diskuterats i kommunens planprogram. Grön natur i staden: En utredning och analys av dagsläge liksom uppföljning av biologisk mångfalds respons på tillämpad grön korridor mellan skog och parkområde pågår. Dels som en del i de workshops som anordnades av planeringsprojektet och i kommunens planprogram och av den arkitektgrupp som ritar området. Resultatet visar att en grön korridor genom stadsdelen blir alltför dominerande med barriäreffekter. Istället kommer insprängd grönska och så kallade pocket parks, som skapar en attraktiv stadsdel och även bidrar till ett behagligt mikroklimat rekommenderas. Som en del i detta arbete genomfördes fyra workshops inom områdena Hållbara transporter, Grön natur, Integrerade energisystemlösningar och Kretsloppslösningar för vatten, avlopp och avfall. Workshoparna genomfördes med inbjudna experter för att tillsammans ta fram förslag på hållbara lösningar samt identifiera eventuella utmaningar för att kunna realisera lösningarna och uppnå områdets vision om en hållbar stadsdel. Vid varje tillfälle deltog omkring personer. För att kunna bedöma lösningarnas relevans för kommunens pågående planarbete deltog även representanter från Linköpings kommun. 4

5 Därtill genomfördes dialogmöten, intervjuer och samtal med så mycket som 340 personer. De tre idéverkstäderna hade breda, överlappande teman: -Kunskapsstadens nya miljöer, -Den hållbara, gröna staden och -Den innovativa staden Varje idéverkstad samlade deltagare huvudsakligen från företag och institutioner i Linköping och Östergötland, men också från Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö. Formen var effektiv, med utgångspunkt i 3-4 presentationer av specialister med syftet att introducera aktuella frågeställningar och ge faktabakgrund diskuterade deltagarna i varje Idéverkstad runt ett gemensamt arbetsbord hur Östra Valla/Nya Wahlbecks bäst skulle kunna utvecklas som innovationsplattform som hållbart tillväxtområde och som ny stadsdel Slutligen genomfördes ett antal studiebesök för att lära a andra initiativ. Hammarby Sjöstad, Stockholm (2). Västra Hamnen och Stadsbyggnadskontoret, Malmö (2), Urban Mill/ Aaltouniversitetet och Stadsbyggnadskontoret, Esbo, Finland, Ideon/Brunnshög och Kommunledningen, Lund, Lindholmen/Norra Älvstranden, Chalmers Göteborg (2) Sankt Kors har under hela processen haft ett nära samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköping vilket har inneburit att den egna planeringen kring utvecklingen av Nya Wahlbecks har fått genomslag i den programhandling som föregår detaljplanen. De hållbara lösningar och förslag som arbetats fram faller på så sätt inte bort från den fortsatta planeringen av området. Kostnader och resultat enligt plan Ett arbete pågår för att sammankoppla lämpliga aktörer inom sensorer, t ex Linköpings universitet, Siemens och Tekniska Verken. B) Kommunikationsplanen En kommunikationsplattform togs fram till sommaren 2013 i syfte att ta ett helhetsgrepp över projektets kommunikation. Centralt i framtagandet av kommunikationsplattformen var att utmejsla kommunikativa strategier, mål och budskap samt att skapa förankring och engagemang bland projektets intressenter. Kommunikationsplattformen uppdateras kontinuerligt. Projektet identifierade tidigt ett antal kommunikationsutmaningar, bland annat att hantera den motreaktion gällande områdets transporter som finns från befintliga hyresgäster i parken. För att hantera denna motreaktion på ett konstruktivt sätt blev det nödvändigt att göra ett mer omfattande kommunikationsarbete, därav har Sankt Kors just anställt en kommunikatör som kommer att hantera frågan framöver. Genomförandet av kommunikationsplanen har påbörjats, exempelvis: Kommunikationsgrupp för projektets intressenter med ett 15-tal personer som för dialog om kommunikationsfrågor för att sprida kunskap om projektet, skapa delaktighet och förankring. Perspektivgrupp Nya och befintliga hyresgäster (inom Projekt Nya Wahlbecks) med syfte att hantera kommunikations frågor med både befintliga och presumtiva hyresgäster. Utöver projektkommunikatören består gruppen av deltagare från Sankt Kors, Nulink och Mjärdevi Science Park. Referensgrupp med 5-6 företag i parken Strategiskt: Att gemensamt, och utifrån deltagarnas perspektiv och roller, hitta bästa möjliga former för att kommunicera med befintliga och nya hyresgäster. 5

6 Operativt: Att agera proaktivt och kontinuerligt i enlighet med strategin ovan samt hantera uppdykande frågor. Arbetssättet inom gruppen är mycket nära och transparent för att alla ska kunna ligga i takt informationsmässigt. Genomförda kommunikations aktiviteter: o Hemsida för byggprojektet håller på att tas fram, liksom ett nyhetsbrev. o Strukturerad process för att spika områdets namn pågår. o Arbete för att bygga upp en bank av stories om området pågår. o Det virtuella bordet som tagits fram av Interaktiva institutet används kontinuerligt för att sprida kunskap om projektet på ett lockande och nyskapande sätt. o Studieresa till Lindholmen Science Park och Next Step Group i Göteborg har genomförts i syfte att inhämta inspiration och kunskap för att hitta och kommunicera områdets profil. En studieresa till lämplig miljö tillsammans med parkens hyresgäster planeras. Verksamhetsinriktning När Sankt Kors styrelse hade styrelsemöte togs det formella beslutet om verksamhetsprofil för Nya Wahlbecks. Företagsparken ska: - Ge plats åt etablerade såväl som nystartade företag som vill utveckla sina affärer och konkurrenskraft i attraktiv stadsmiljö. - Fungera som en stadsdel med företagsamhet under utveckling, som berikar Linköping. - Präglas av kunskap, kreativitet och ny affärsverksamhet - Ge stort utrymme för experiment i hållbar stadsutveckling och företagsamhet med målet att göra stadsdelen känd och uppmärksammad även utanför Östergötland och Sverige. För boende och besökare ska området: - Vara en inbjudande, kreativ stadsmiljö som väcker fantasi och inspirerar. - Vara generös mot de som vill arbeta, bo och leva ett praktiskt, trivsamt och omväxlande stadsliv nära stadens centrum. - Kännas välkomnande och attraktivt för studenter och andra ungdomar under utbildning. 5. Visualisering och folkbildning Inkl. Kompletteringsrubrik: Utveckling av Testbädd och Demoområde Koncept för testbädd har utvecklats i samverkan mellan planeringsprojektet och den arkitektgrupp som står för den fysiska planeringen av området. I maj 2013 genomfördes ett rundabordssamtal med intressenter och företag som gav sin input till utvecklingen av koncept för testbädd och demoområde. Koncept och frågeställningarna utvecklades vidare i en Tankesmedja den i februari 2014 med regionala aktörer och experter på testbäddsutveckling. Det fortsatta utvecklandet av testbädd och demoområde genomförs av Sankt Kors tillsammans med Linköpings universitet, då den organisation som ansvarade för förstudien likviderats. 6

7 Möjligheter till att finansiera realiserandet av testbädd och demoområde med hjälp av projektfinansiering har undersökts, Vinnova och inom EU programmet Horisont Linköpings universitet har träffat Energimyndigheten och har presenterat och diskuterat projektet ur ett testbäddsperspektiv. Diskussioner pågår om att använda Östra Valla som ett Living Lab i IEA Annexet 63 där Bahram Moshfegh, Linköpings universitet är subtask ledare. Kompletteringsrubriker: Fokusområden/ Moderna, digitala visualiseringstekniker Visualisering av stadsdelens energi och materialflöden, tekniska lösningar och beteendeförändringar planeras bli en integrerad del i testbädden. Det som testas ska också kunna visualiseras. Sankt Kors köpt ett virtuellt bord för visualisering av stadsdelen. Hittills finns kartfunktion samt möjlighet att promenera i den färdiga stadsdelen. Det virtuella bordet har stor potential till olika former av visualisering, t ex energiflöden i staden samt att visa upp olika tekniska lösningar på ett intressant sätt. Detta utvecklas under våren 2014 i samverkan med Visualiseringscentrum i Norrköping, som är experter på digitala visualiseringstekniker. Eventuellt kan det vara intressant att koppla detta delmoment till Ett forskningsprojekt som LiU fått beviljat för att ta fram visuella verktyg för interaktiva möten som hjälper beslutsfattare i stadsutvecklingsprojekt Norrköpings Beslutsarena. Presentationsverktyget The East Sweden Cleantech Showcase är utvecklat och finns färdigt att användas inom projektet om det finns intressanta case att visualisera och integrera i verktyget. Det är Marknadsbolaget som äger detta och kontaktperson är Sara Rismark. Insatser för att tillvarata lokalt entreprenörskap, nyföretagande och exportmöjligheter Dessa insatser planeras för att genomföras under våren Analys av systemeffekter Inkl: Kompletteringsrubrik: Projektets utvärdering och uppföljning Processutvärderingen som följer projektet under hela projekttiden pågår. En första intervjuomgång genomfördes våren 2013 med samtliga i samverkansgruppen och resultaten från dessa intervjuer presenterades i september Analys av effekter av olika energitekniska lösningar pågår och kommer att presenteras i september (i fas med projektplanen). Spridning av Information och erfarenheter Samtliga projektdeltagare har arbetat med informationsspridning: Information har spridits via Energikontorets webbplats. Projektet har även kommunicerats med flertalet kommuner och företag i Energikontorets nätverk. Cleantech Östergötland har informerarat om projektet i alla sammanhang som de var involverade i och som bedömts som relevanta för projektet Östra Valla. Cleantech 7

8 Östergötland har i sina nyhetsbrev informerat medlemmar och andra intressenter om projektet. Projektet har fungerat som exempel på EMM-programmets kurs Regional planering vt 2013 vid Linköpings universitet. Linköpings universitet har ambitionen att publicera vetenskapliga artiklar om utvecklingen av stadsdelen. Nulink har fört fram Wahlbeck i flertalet olika sammanhang. Både vid mindre möten och medialt uppmärksammade uttalanden. Framförallt sprider de visionen om Wahlbecks till näringslivet. Redovisning mot ansökans rubriker Rubrik 3 i ansökan: 3 Uppfyllande av hållbarhetsmål Se ovan sid 2 Rubrik 4 i ansökan: Stadsplanering I översiktsplanen för Linköping förordas en förtätning av staden, vilket Sankt Kors har tagit fasta på. Planeringsprojektets roll är att ta fram förslag på viktiga funktioner i en hållbar och levande stadsdel på konceptnivå för inspel i detaljplaneprocessen. Utgångspunkten är de aspekter som angavs i ansökan under denna rubrik. Rubrik 5 Integrerade tekniska system Inklusive kompletteringsfråga: Fokusområden Se arbetsplan fokusgrupper ovan för Hållbara transporter: integrerade energisystemlösningar, Kretsloppslösningar samt Grön natur i staden och sensorer Se omvärldsbevakning teknik människa ovan för Människan och tekniken Se visualisering och folkbildning ovan för Moderna digitala visualiseringstekniker Rubrik 6 i ansökan: Anpassning till effekter av kommande klimatförändringar I planeringsprojektet har vikten grönska i staden för att skapa svalka lyfts upp, exempelvis insprängd grönska, gröna tak och så kallade pocket parks. Arkitektgruppen, har utanför planeringsprojektet, analyserat väder- och vindförhållanden i området och gjort en mikroklimatanalys för att undersöka var i Wahlbecks Företagspark det bildas vindtunnlar, var det är lä, var solen skiner mest och var det är skugga. Genom resultatet av denna analys blir det enklare att placera byggnader i området för att bryta vindtunnlar och skapa ett behagligt mikroklimat med planerad skugga/sol. Rätt placering av byggnaderna kan även hjälpa oss att spara upp mot 30 % av energiförbrukningen i området. Rubrik 7 i ansökan: Klimateffekter Inkl. Kompletteringsrubrik: Klimateffekter i kriterium 7 Planeringsprojektet som sådant kommer inta att kunna räkna hem några effekter projektet syftar till att ta fram förslag på konceptnivå. Effekterna uppstår när stadsdelen realiseras. I samband med slutrapport kommer en beräkning att göras av de miljöeffekter som förväntas från den uppbyggda stadsdelen. 8

9 Rubrik 8 i ansökan: Förutsättningar för export av miljöteknik och kunnande inom hållbar stadsutveckling När projektet startades var förutsättningarna mycket goda för att kunna bidra till export av miljöteknik och kunnande inom hållbar stadsutveckling. Idag pågår förhandlingar kring vem som blir ny huvudman. Rubrik 9 i ansökan: Organisation för information och kunskapsspridning Information och kunskapsspridning har genomförts genom projektgruppens nätverk, i enlighet med ansökan. En kommunikationsplattform med en organisation för information och kunskapsspridning har tagits fram och är i genomförande, se stycke 4b Kommunikationsplanen ovan. Rubrik 10 i ansökan: Deltagande och inflytande Inkl. Kompletteringsrubrik: Östra Vallas kontakt med medborgarna Workshops har genomförts i form av expertgrupper med deltagare från kommunala bolag, näringsliv universitet. Möjligheterna med stadsdelen har lyfts på de affärsarenor som Cleantech Östergötland AB drev. Boende och brukare har fått hanteras i särskild ordning pga. av en kraftig motreaktion gällande områdets parkering, trafik och framkomlighet. Många har sett ett stort problem i att blanda bostäder och verksamheter, då barn och godstransporter sällan är en bra kombination. Det är en process som tagit mycket tid och engagemang men ett år senare anar Sankt Kors att motvind förvandlats till lite mer medvind. Samtalen med hyresgästerna i parken fortlöper, framför allt genom en affärsutvecklare på Mjärdevi Science Park som har i uppgift att stötta företagen i Wahlbecks Företagspark. Information och dialog med hyresgästerna är en prioriterad del i den kommunikationsplan som arbetats fram för området. Sankt Kors och Nulink valde att anlita en kommunikationsbyrå för att hantera det svåra kommunikationsläge som rådde Som en del i detta har Sankt Kors utvecklat för bolaget nya former för brukardialog. se stycke 4b Kommunikationsplanen ovan. Sankt Kors har haft möten med de kringboende i Östra Valla. Informationsspridning vid brfmöten är ett bra tillfälle att möta vissa av dem. Likaså inbjöds representanter från de olika bostadskvarteren in till lunch för att få ta del av den information vi hade att delge. Mycket av kontakten med medborgarna kommer ske genom kommunens detaljplaneförfarande, där samråd är en lagstadgad del av processen. Rubrik 11 i ansökan: Integrerad sektorsövergripande planering Flera förvaltningar på kommunen deltar i projektet utifrån respektive ansvarsområde: Kommunledningskontoret, teknik och samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringslivsbolaget Nulink, det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden och det kommunala bolaget Tekniska Verken AB Samverkansgruppen sattes samman för att ge kompetens och nätverk inom relevanta områden. Sankt Kors har knutit till sig ytterligare samarbetspartners till sig i s.k. avsiktsförklaringar. De partners som hittills finns knutna till samarbetet är Siemens energiavdelning, Linköpings 9

10 Universitet, Mjärdevi Science Park. Tillsammans ska Sankt Kors med sina samarbetspartners skapa ett innehåll i parken som uppfyller målet om en utvecklingsdriven marknadsplats med hållbarhet i fokus. I den intilliggande Mjärdevi Science Park har en affärsutvecklare anställts med syfte att ta vara på de mjuka värdena i Wahlbecks Företagspark. Affärsutvecklaren jobbar aktivt med kontakten med hyresgästerna i parken och för att ta tillvara deras intressen. Kunskapen som vinns där ur kommer att implementeras kontinuerligt i planeringsarbetet. Rubrik 12 i ansökan: Samverkan mellan näringsliv och kommunen I planeringsprojektet håller ett koncept för testbädd att utvecklas. Tanken är att ge regionens företag möjlighet att visa upp innovationer och andra lösningar för nationella och internationella besökare. Företag i regionen har identifierats och erbjudits möjlighet att vara medskapande vid en särskild workshop, se punkt 5 Visualisering och folkbildning. Matchning av företag med andra företag samt planerare och beslutsfattare Ännu ej påbörjat men är ett arbete som kommer vara aktuellt under parkens fortlevnad. Sankt Kors planerar mycket för att skapa ytor för att möjliggöra mötet och matchning mellan företag. NuLink kommer att marknadsföra området och peka på den kompetens som finns i kontakt med nya och befintliga företag i Linköpingsregionen. Förhandlingar kring huvudmannaskapet pågår. Rubrik 13: Uppföljning av projektet Inkl. kompletteringsrubrik Projektets utvärdering och uppföljning. Projektet utvärderas med hjälp av forskare vid Linköpings universitet i enlighet med vedertagna principer process respektive hållbarhetsprinciper. Se punkt 6 ovan, analys av systemeffekter. Kompletteringsrubrik: Projektorganisation Samverkansgruppen som stödjer Sankt Kors i genomförandet av planeringsprojektet har träffats regelbundet. Inledningsvis träffades gruppen ungefär en gång i månaden, men allteftersom projektets satt sig sker de gemensamma mötena mindre frekvent. Istället har deltagarna haft bilaterala möten med projektledningen på Sankt Kors. Samverkansgruppen bestod inledningsvis av Sankt Kors, NuLink, och Linköpings Universitet, Energikontoret och Cleantech Östergötland. Tyvärr har Energikontoret och Cleantech Östergötland fallit ifrån. Energikontoret har fullföljt arbetet för ansvarsområdet Arbetsplan expertgrupper och avslutade sin medverkan i april Bolaget Cleantech Östergötland avslutade sin medverkan per 28 februari, till följd av likvidation. Projektets referensgrupp bestod inledningsvis av Linköpings kommun, Norrköpings Science Park, Linköpings universitet, Nulink, Energikontoret, Sankt Kors och Cleantech Östergötland, även här har Energikontoret och Cleantech Östergötland fallit ifrån. Referensgruppen har sammankallats vid tre tillfällen, dock var det svårt att hitta lämpliga mötesdatum. Därför har referensgruppen istället utnyttjats som referenspersoner genom bilateralt samtal. För kommunikationsfrågor har följande organisation byggts upp 10

11 Kommunikationsgrupp för projektets intressenter med ett 15-tal personer som för dialog om kommunikationsfrågor för att sprida kunskap om projektet, skapa delaktighet och förankring. Perspektivgrupp Nya och befintliga hyresgäster (inom Projekt Nya Wahlbecks) med syfte att hantera kommunikationsfrågor med både befintliga och presumtiva hyresgäster. Utöver projektkommunikatören består gruppen av deltagare från Sankt Kors, Nulink och Mjärdevi Science Park. För att få en bättre kommunikation med verksamheterna i Wahlbecks Företagspark startade Sankt Kors en annan referensgrupp med 5-6 företag som är hyresgäster i parken, Sankt Kors och NuLink. I gruppen diskuteras företagens perspektiv på den planerade utvecklingen av området och vilka funktioner de skulle vilja se i parken. Kompletteringsrubrik: Restriktioner och kulturhistoriska värden I Wahlbecks Företagspark har tidigare funnits rep- och textilfabrik. Under senare tid har funnits viss verksamhet som arbetat med kemikalier och andra produkter som kan ha lämnat föroreningar i mark efter sig. Sankt Kors utreder vilka behov som finns av att sanera innan byggstart. Det diskuteras också om en del av den gamla mattfabriken (från 1930-talet) ska behållas som en kontrast till den nya bebyggelsen som tillkommer i området. Trafikflödena i stadsdelen är en viktig fråga då de påverkar trafikflödena i stråken runt omkring stadsdelen. I planprogrammet konstaterades att trafiken kommer att öka, men ligga på en nivå som uppfattas som lugn (< 6000 fordon per dag). I detaljplaneförfarandet kommer trafiken tas upp och utredas ytterligare. Sankt Kors ser gärna att trafiken inom området sker på fotgängarens villkor, ett s.k. Shared space men med framkomlighet för fordon. Ett par byggnader av äldre modell finns inom området. Dock är standarden på dessa ganska låg samt att byggnaderna läcker mycket energi. Sankt Kors ser inget mervärde i att behålla dessa för det kulturhistoriska arvets skull. 11

Östra Valla Testbädd & Demoområde

Östra Valla Testbädd & Demoområde Östra Valla Testbädd & Demoområde Komplettering av ansökan 2012-06-12 Inledning Med planeringsprojektet Östra Valla Testbädd och Demoområde vill projektägare Sankt Kors i samarbete med Cleantech Östergötland

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057

Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen. Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Preliminär slutrapport: Förstudie om att få med avfallshanteringen i samhällsplaneringen Boverkets dnr: 14-71-1057 1057 Projektansvarig 1 : Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad. Adress 1 : Box 123, 424

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

1. Workshops 2. Problembeskrivning 3. Visionsarbete 4. Framtagande av planprogram och detaljplaner

1. Workshops 2. Problembeskrivning 3. Visionsarbete 4. Framtagande av planprogram och detaljplaner ANSÖKAN 1 (7) 2012-06-11 2011/123 Lena Åström Strategisk samhällsplanerare 0431-40 29 66 lena.astrom@engelholm.se Komplettering avseende ansökan om statligt stöd för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Kunskapsstråket. En unik position

Kunskapsstråket. En unik position Visionsbild för Kunskapsstråket, SBK Lund och visualisering Arrow Kunskapsstråket En unik position Global trend, lokal vision Omvandlingen från industri- till kunskapssamhälle har skapat en efterfrågan

Läs mer

TEMA. Teknik och social förändring Department of Thematic Studies Technology and social change

TEMA. Teknik och social förändring Department of Thematic Studies Technology and social change TEMA Teknik och social förändring Department of Thematic Studies Technology and social change Processutvärdering av förstudien Östra Valla demoområde och testbädd Jenny Palm Arbetsnotat nr 354, februari

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning

Stadsutveckling fysiska och sociala frågor. Arbete o utbildning Stadsutveckling fysiska och sociala frågor Arbete o utbildning Young Urban Innovation Bakgrund? Initiativet kommer från Urban Innovation Lab Vår roll i projektet var att driva på och hålla ihop processen

Läs mer

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2

Projektplan. Lönsamhet och attityder steg 2 Projektplan Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Lönsamhet och attityder steg 2 Projektperiod 1 december 2013 15 november 2014 Bakgrundsbeskrivning Ideella föreningen

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Komplettering av ansökan till projekt nr 46 Stadens ljud samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet

Komplettering av ansökan till projekt nr 46 Stadens ljud samexistens och metodutveckling för ökad stadskvalitet 2011-10-17 Malin Rizell malin.rizell@helsingborg.se Tel 042-107569 Dnr 28/2011 Delegationen för Hållbara städer Boverket Komplettering av ansökan till projekt nr 46 Stadens ljud samexistens och metodutveckling

Läs mer

Utva rdering Torget Du besta mmer!

Utva rdering Torget Du besta mmer! 2013-12-17 Utva rdering Torget Du besta mmer! Sammanfattning Upplands Väsby kommun deltar tillsammans med tre andra kommuner i ett projekt om medborgarbudget som drivs av Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor

Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Slutredovisning Stärka Stockholmsregionens skolor och förskolor i arbetet med miljöfrågor Bidragsmottagare Håll Sverige Rent Box 4155, 102 64 Stockholm Tel: 08-505 263 00 Diarienr: LS 1210-1347 Projektredovisning

Läs mer

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation

Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Projektplan Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation Sammanfattning av projektet Projektet Ramprojekt för Vatten på Gotland projektledning och kommunikation är ett ramprojekt för

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Projektplan - Hållbarhetsintegrering

Projektplan - Hållbarhetsintegrering Projektplan - Hållbarhetsintegrering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-01-09 1.0 Susanna Jakobsson, Lotta Heckley, Maria Kronogård, Jenny Theander Stadskontoret

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby.

Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad. www.upplandsvasby. Projektet Väsby Entré/Stationsområdet Anne-Sophie Arbegard, projektledare Väsby Entré Kontoret för samhällsbyggnad Upplands Väsby kommun Läge: Mellan Stockholm, Uppsala och Arlanda Airport i den snabbast

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Lokalt klimatarbete, regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnål ekonomi Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200666 Sammanfattande beskrivning För att påskynda arbetet

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling

Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Spårväg Lund C ESS Spårvägen i Lund drivkraft för stadsutveckling Pernilla von Strokirch, Projektchef Spårvägen som drivkraft för stadsutveckling Att få en spårväg i Lund är inte ett mål i sig. Spårvägen

Läs mer

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp

Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp Programbeskrivning RE:Source bilaga D Kommunikationsstrategi för RE:Source Etapp 1 2016-2018 1 (5) Mål för programkommunikationen Vision för RE:Source Sverige ska bli världsledande på att minimera och

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Linköping är en av landets snabbast växande

Läs mer

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 )

DeCoDe community design for conflicting desires. Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) DeCoDe community design for conflicting desires Vinnova Hållbara attraktiva städer ( 2014 2016 ) Björn Hellström Projektledare Professor Konstfack & Tyréns AB bjorn.hellstrom@konstfack.se bjorn.hellstrom@tyrens.se

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna

Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna Hot och möjligheter. Hur påverkar klimatförändringarna oss? Regional handlingsplan för Kronobergs län Dokumentation från klimatanpassningsmöte, Alvesta 14 november 2012 Seminariet är en del av Länsstyrelsens

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Första fas 2009-2011 Förbereder nästa fas Bygger på samverkan staden akademi och institut näringsliv och konsulter 1 Definition av Affärsdriven

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad

Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad 2014-10-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/540-201 Kommunstyrelsen Godkännande av ansökan till Vinnova om finansiering av nästa fas av projektet Konsten att skapa stad Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården

SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården SLSO Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa i primärvården Delrapport 1 31 januari 2012 Utvärdering av kompetenslyftet ehälsa i primärvården Projekt: Kompetenslyftet ehälsa Period: December 2011- januari

Läs mer

Utveckling Nordost

Utveckling Nordost Utveckling Nordost 2011-2013 Nordöstra Göteborg En fjärdedel av Göteborgs yta - 112 km² Var femte göteborgare 90 000 Global ung befolkning Ledig mark Natur och kultur Infrastruktur Bakgrund Sammanhållning

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård

Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård BESLUTSUNDERLAG 1(2) Richard Widén 2014-05-26 Dnr: LiÖ 2014-660 Landstingsstyrelsen Gemensamt arbete för att medverka till utvecklingen av nya lösningar för distribuerad vård Landstinget i Östergötland

Läs mer

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling

Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling Handlingsplan fö r samverkan mellan Upphandlingsmyndigheten öch VINNOVA öm innovationsupphandling -01-11 1 (7) Inledning Avsikt Avsikten med handlingsplanen är att identifiera gemensamma aktiviteter som

Läs mer

Hållbar planering inspiration och nya perspektiv. Workshop 1: Spelregler och omvärldsfaktorer

Hållbar planering inspiration och nya perspektiv. Workshop 1: Spelregler och omvärldsfaktorer Hållbar planering inspiration och nya perspektiv Workshop 1: Spelregler och omvärldsfaktorer 2013-03-14 Program 9.30 Introduktion Gruppövning: Prioriteringar i planeringen 10.25 Gruppövning: LimCity 12.00

Läs mer

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030

VISION FÖR CITY. Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 VISION FÖR CITY Utvecklingen av Stockholms City till år 2030 BAKGRUND Kommunstyrelsen beslutade den 22 juni 2011 att ge stadsledningskontoret i uppdrag att i samråd med berörda förvaltningar och bolag

Läs mer

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB

Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Vårt datum 2007-05-30 Vår referens Leif Lundin Projektplan för avfallsplanearbete SÖRAB Innehållsförteckning 1 Mål och förutsättningar...2 1 Mål och förutsättningar...2 2 Organisation...2 2.1 Inledning...2

Läs mer

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg

Härligt. Skapa ny kontakt med vattnet: Helsingborg 2 1 3 4 Härligt Att platser upplevs fantastiska och härliga är viktigt rent mänskligt men även för att kunna konkurrera i vårt mobila samhälle där folk är villiga att pendla för att bosätta sig där det

Läs mer

Miljö-Klimat-Energi. Region Östergötland. Dagens tema, , Anita Jernberger

Miljö-Klimat-Energi. Region Östergötland. Dagens tema, , Anita Jernberger Miljö-Klimat-Energi Region Östergötland Dagens tema, 2016-09-22, Anita Jernberger Tre planeringsnivåer (för regional utveckling) Strategisk nivå (Politikens arena) Anger mål, beslutar om strategier och

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: Resultatuppföljning på alla nivåer (delprojekt inom Ett lärande Väsby) Projektledare: Daniel Santesson, Strategisk Controller Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Vision för Alvesta kommun

Vision för Alvesta kommun Sida 1 av 5 Vision för Alvesta kommun 1 Bakgrund och utgångspunkter Under våren 2014 har Alvesta kommun genomfört ett visionsarbete som omfattat flera olika aktiviteter med möjlighet för invånare, föreningar,

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Urban lunch-time: Innovation för hållbar stadsutveckling hur gör man?

Urban lunch-time: Innovation för hållbar stadsutveckling hur gör man? Urban lunch-time: Innovation för hållbar stadsutveckling hur gör man? Shutterstock Jessica Algehed, Anders Sandoff, Christian Jensen, Filip Bladini, Jon Williamsson, och Klas Palm Affärsdriven hållbar

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

GR:s uppdrag

GR:s uppdrag GR:s uppdrag Social hållbarhet på agendan i flera nätverk Samhällsbyggnadschefer Socialchefer Nätverket för EU-samordnare Mistra Urban Futures-nätverket Nätverket för hållbart resande Förslag på inriktning

Läs mer

Försöksverksamhet i Fagersjö

Försöksverksamhet i Fagersjö Sida 1 (6) 2015-11-23 Försöksverksamhet i Fagersjö På stadsdelsnämndens sammanträde den 11 juni 2015 fick förvaltningen i uppdrag att starta en försöksverksamhet för ökat demokratiskt deltagande och inflytande

Läs mer

Guide till slutrapport

Guide till slutrapport Guide till slutrapport Tips inför projektets avslut www.lansstyrelsen.se/skane Projektstödet inom landsbygdsprogrammet syftar till att stärka utvecklingen och konkurrenskraften på den skånska landsbygden

Läs mer

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne

Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Program för ehälsa och Digitalisering i Region Skåne Med uppföljning och kommunikationsplan Utgångspunkt Om mindre än tio år, 2025, ska Sverige vara bäst i världen på ehälsa. Region Skånes ambition är

Läs mer

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar

Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Förstudie: Kreativa lantbrukare Se möjligheten med alla dessa hästar Studiebesök vid Stall Hammarhagen i Sala. Projektägare: Företagarcentrum i Sala, ekonomisk förening Projektledare: Ingela Hedström Kommun:

Läs mer

WSP Analys & Strategi

WSP Analys & Strategi WSP Analys & Strategi Fokusområde och kompetens inom intermodala transporter Pehr-Ola Persson 2009-10-20 Agenda Kort presentation av WSP och WSP Analys och Strategi Organisationens fokusområde och kompetens

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder?

Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Bergsjön Hur förverkligar vi gemensamma målbilder? Hela staden avstånden ska krympa Nya göteborgare föds och många flyttar in, från närområden och andra länder. Fler företag vill etablera sig här, fler

Läs mer

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036

Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Handläggare Datum Dnr Mattias Andersson 2012-11-01 KS 2012/0036 Projektplan - Etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet 1. Bakgrund Kalmar kommun och Linnéuniversitetet har sedan 2009 arbetat

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

Delningsekonomi i hållbar stadsutveckling via Malmö Innovationsarena

Delningsekonomi i hållbar stadsutveckling via Malmö Innovationsarena Delningsekonomi i hållbar stadsutveckling via Malmö Innovationsarena CSR Syd 18 april 2017 Jenny Åström, projektledare Malmö Innovationsarena Emma Börjesson, delprojektledare Malmö Innovationsarena Varför

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020

2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN. Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 2015-06-10 FÖRSTA VERSIONEN Sektorsövergripande integrerad plan för hållbar stadsutveckling i Göteborg 2014-2020 Innehåll Planen som verktyg... 3 Framtagande av Planen... 4 Samarbetsparter... 4 Lokala

Läs mer

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden

Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Kommunstyrelsens handling nr 27/2012 Projektdirektiv Översiktsplan Katrineholm - Staden och landsbygden Godkänd av kommunstyrelsen, 100 2 (10) Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte och mål med projektet...

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken

Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Hållbar stadsutveckling i Sverige - Sammanhållningspolitiken Anna Olofsson, enhetschef Regional Tillväxt Hållbar stadsutveckling ett nygammalt politikområde Nationell storstadspolitik (prop. 1997/98:165)

Läs mer

Vi samverkar i en hållbar stad

Vi samverkar i en hållbar stad Vi samverkar i en hållbar stad Kommunal handlingsplan för implementering av överenskommelsen om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överskådlig version Handlingsplan för implementering

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Miljöprofil

Miljöprofil www.hplus.helsingborg.se Miljöprofil Resurseffektiv stad Varför en miljöprofil? För att uppfylla H+ vision om en långsiktigt hållbar stadsutveckling har Miljöprofil H+ tagits fram. Denna ska fungera som

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer