Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014"

Transkript

1 Linköping Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014 Mål och effekter enligt ansökan Målsättningen för detta planeringsprojekt är att lägga en grund för att förverkliga en hållbar stadsdel i Östra Valla, i Linköpings kommun. Det görs genom att ta fram förslag på hur området skulle kunna se ut på en konceptnivå. Ett underlag som ska fungera som input till detaljplanen för området. Projektet verkar mot miljömålen God bebyggd miljö och Begränsad klimatpåverkan och är helt i linje med kommunens mål om CO 2 -neutralitet år Projektet planeras utifrån sociala mål med människans behov i centrum.; möten service, stimulans, mångfald, jämställdhet, trygghet och tillgänglighet. Planeringsprojektet som sådant kommer inta att kunna räkna hem några effekter projektet syftar till att ta fram förslag på konceptnivå. Effekterna uppstår när stadsdelen realiseras. I samband med slutrapport kommer en beräkning att göras av de miljöeffekter som kan förväntas från den uppbyggda stadsdelen. Hur projektet fortlöper i förhållande till projektmålen Inkl Kompletteringsrubrik: Arbetsmetodik inklusive hållbarhetsbedömning Inkl Kompletteringsrubrik: kommentar gällande social och ekonomisk hållbarhet Projektet fortlöper enligt plan och har levererat underlag till det planprogram som föregår själva detaljplanen. Underlag till detaljplanen kommer att levereras under För en redovisning per delåtgärd se nedan. I planeringsprojektet arbetas det fram ett välgrundat beslutsunderlag med förslag på hur området skulle kunna se ut på konceptnivå. Det innebär omvärldsbevakning av befintliga lösningar för tekniska system i interaktion med människan genomförs tillsammans med en nulägesanalys av lokala förutsättningar för stadsdelen Östra Valla. Integrerade systemlösningar för respektive delområde analyseras och utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv. Uppföljning av budget Delåtgärd Budget Utfall 2012 Utfall 2013 Kvar för Omvärldsbevakn. teknik-människa mämänniskamänniska 2 Analys av lokala förutsättningar Beräkning systemeffekter a Arbetsplan expertgrupper b kommunikationsplan Visualisering och folkbildning Analys systemeffekter Totalt kr kr kr kr

2 Prognosen är att projektet kommer att överskrida budgeten, då projektägare Sankt Kors, valt att lägga mer resurser på planeringsprojektet jämfört med vad som planerades. Hur projektet förhåller sig till detaljplaneprocessen Detaljplaneprocessen startade i mars 2013 genom beslut om upprättande av ett planprogram. Syftet med planprogrammet var att kunna ta ett bredare grepp om området och kunna arbeta in goda förutsättningar för att genomföra hållbara lösningar. Kommunens planprogram pågick till våren 2014 och övergår nu i mer formaliserat detaljplanearbete. Detaljplanen beräknas ta lite drygt ett år. Under slutet av 2015 räknar Sankt Kors med att de första spadtagen ska kunna tas. Detaljplanen kommer antagligen att styckas av i mindre delar eftersom att området är omfattande. Detta för att påskynda processen och börja exploatera området. En utbyggnad av området i flera olika etapper under ca 7-8 år är att föredra. Området beräknas kunna stå klart runt Projektledningen på Sankt Kors har en regelbunden och god kontakt med detaljplanehandläggaren på Linköpings kommun som tidigt fick ta del av den vision som finns för Wahlbecks Företagspark. Arbetsområde Arbetsplan fokusgrupper som genomfördes våren 2013 och resulterade i viktig input till kommunens planprogram. Detaljplanehandläggarna deltog aktivt i dessa workshopar. Parallellt med planeringsprojektet har en arkitektgrupp haft i uppdrag att ta fram har planer för den fysiska utformningen av området, vilka förmedlats till kommunen. Projektet Östra Valla har mötts av väldigt positiva reaktioner både hos kommunen och hos politiker, vilket skapar goda förutsättningar för att skapa den stadsdel Sankt Kors vill. Avvikelser Projektet har gjort följande avvikelser gentemot vad som sagts i ansökan: Arbetsområde Arbetsplan fokusgrupper har delats upp i två arbetsområden Arbetsplan expertgrupper och Kommunikationsplan. Energikontoret ansvarade för Arbetsplan expertgrupper, som är genomförd. NuLink, som tidigare var huvudansvarig för arbetsområdet blev ansvarig för Kommunikationsplan. Denna avvikelse bedöms ej projektets påverka måluppfyllnad Byte av begrepp från fokusgrupper till expertgrupper. Skälen är 1. Att fokusgrupper är en benämning på en etablerad vetenskaplig forskningsmetod vilken man inte använt sig av i detta fall. expertgrupper bedömdes vara ett bättre samlingsnamn för det arbete som planerades, då expertkompetens inom de olika fokusområdena eftersöktes bland deltagarna i arbetet. 2. Att brukardialogen görs på ett annat sätt än planerat. Enligt ansökan skulle boende och brukare delta i fokusgrupperna men pga. av brukarnas särintressen i transportfrågan 2

3 var det inte möjligt att hantera detta tillsammans i området. Därför sker detta i utveckling med den referensgrupp av företag som verkar i parken idag. Dialogen med kringboende hyresgäster sker programenligt i kommunens lagstadgade del. Vi utvecklar också detta tillsammans med Stångåstaden för att senare ha ett färdigt program för de nya formerna av boende som finns inom parken. Denna avvikelse bedöms ej projektets påverka måluppfyllnad. Förändring i samverkansgruppens sammansättning: 1) Energikontoret avslutade sitt uppdrag våren 2013 i och med att delåtgärd 4b Arbetsplan expertgrupper levererat input till kommunens planprogram. Den fortsatta analysen sker nu genom att LiU, Tekniska Verken, och Siemens tillsammans bereder utifrån respektive spetskompetens för att ta projektet vidare. Denna avvikelse bedöms leda till bättre måluppfyllelse 2) Cleantech Östergötland AB avslutade sitt uppdrag i februari Det beror på att ägarna, Norrköpings och Linköping kommun samt Linköpings Universitet, beslutat likvidera bolaget. Cleantechs delprojekt hanteras fortsättningsvis av Sankt Kors och Linköpings universitet (testbädd) och NULINK (kontakten med näringslivet). Projektet har genomfört följande: Här redovisas resultat och effekter som uppnåtts i respektive delåtgärd och hur resultaten förhåller sig till syftena med stödet 1. Omvärldsbevakning teknik människa Människan och tekniken: Utredning och analys, liksom uppföljning av människans samverkan med teknikutformning och tillämpning genomförs som en litteraturstudie av Linköpings universitet, se punkt 1 ovan. Analyser av miljöteknik som integrerar funktionshindrades vardagsproblem är en integrerad del i denna litteraturstudie. Resultaten av studien sammanställs i en rapport och blir ett viktigt inslag i den fortsatta planeringen för projektområdet. Syftet med utredningen är att dra lärdomar från redan genomförda projekt. Frågeställningar som adresseras är: Vad är det som gör att en del projekt når upp till sina ställda mål, medan andra inte gör det? Vilka barriärer och drivkrafter har funnits för att nå målen? Vilka mål har man nått och vilka typer av mål brukar man inte nå? Hur involverar man hushåll i val och utveckling av hållbara tekniska system i ett bostadsområde? Hur definieras social hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt? En första sammanställning av viktiga slutsatser gjordes En redovisning av resultaten planeras i en rapport under hösten Delprojektet löper på enligt plan med en utökad budget, beroende på Sankt Kors stora intresse av att utveckla stadens tillväxtmiljöer på ett hållbart sätt. 2. Analys lokala förutsättningar Analys av lokala förutsättningar sker under 2014 genom att LiU, Tekniska Verken och Siemens tillsammans bereder utifrån respektive spetskompetenser för att ta projektet vidare. 3

4 3. Beräkning av systemeffekter En utredning pågår som kommer planenligt att redovisas före sista juni A) Arbetsplan expertgrupper Inklusive kompletteringsfråga: Fokusområden I denna delåtgärd har följande fokusområde beretts Hållbara transporter: En utredning och analys av potentiella trafiklösningar för cykel, miljöfordon, kollektivtrafik samt logistik för godstransporter och restprodukthantering genomfördes som en del i de workshops som anordnades av planeringsprojektet och har ytterligare diskuterats i kommunens planprogram och av den arkitektgrupp som ritar området. I det planprogram som antas i samhällsbyggnadsnämnden (slutet av april) planeras det för att begränsa motorfordonens framkomlighet i området och se gång och cykel som de primära fortskaffningssätten. En analys av förutsättningar för konsolidering av olika transportkedjor i utkanten av området där omlastning och distribution av varor sker med elbil visade att det inte var genomförbart till följd av att företagen i parken hade ett svalt intresse. Linköpings kommun har försökt sig på detta tidigare men även åkeriföretagen är ointresserade av en sådan funktion. Integrerade energisystemlösningar: En utredning och analys av potentiella energisystemlösningar genomfördes som en del i de workshops som anordnades av planeringsprojektet och har ytterligare diskuterats i kommunens planprogram och av en grupp bestående av Tekniska Verken, Siemens och Linköpings universitet. LiU startar en process för att beräkna olika energiflöden i området, både för befintliga men också för kommande byggnader. Tekniska verken, Siemens och LiU tittar tillsammans på lämpliga energisystemlösningar för området. Kretsloppslösningar: En utredning av olika lösningar för VA-system samt dagvatten genomfördes som en del i de workshops som anordnades av planeringsprojektet och har ytterligare diskuterats i kommunens planprogram. Grön natur i staden: En utredning och analys av dagsläge liksom uppföljning av biologisk mångfalds respons på tillämpad grön korridor mellan skog och parkområde pågår. Dels som en del i de workshops som anordnades av planeringsprojektet och i kommunens planprogram och av den arkitektgrupp som ritar området. Resultatet visar att en grön korridor genom stadsdelen blir alltför dominerande med barriäreffekter. Istället kommer insprängd grönska och så kallade pocket parks, som skapar en attraktiv stadsdel och även bidrar till ett behagligt mikroklimat rekommenderas. Som en del i detta arbete genomfördes fyra workshops inom områdena Hållbara transporter, Grön natur, Integrerade energisystemlösningar och Kretsloppslösningar för vatten, avlopp och avfall. Workshoparna genomfördes med inbjudna experter för att tillsammans ta fram förslag på hållbara lösningar samt identifiera eventuella utmaningar för att kunna realisera lösningarna och uppnå områdets vision om en hållbar stadsdel. Vid varje tillfälle deltog omkring personer. För att kunna bedöma lösningarnas relevans för kommunens pågående planarbete deltog även representanter från Linköpings kommun. 4

5 Därtill genomfördes dialogmöten, intervjuer och samtal med så mycket som 340 personer. De tre idéverkstäderna hade breda, överlappande teman: -Kunskapsstadens nya miljöer, -Den hållbara, gröna staden och -Den innovativa staden Varje idéverkstad samlade deltagare huvudsakligen från företag och institutioner i Linköping och Östergötland, men också från Stockholm, Göteborg och Lund/Malmö. Formen var effektiv, med utgångspunkt i 3-4 presentationer av specialister med syftet att introducera aktuella frågeställningar och ge faktabakgrund diskuterade deltagarna i varje Idéverkstad runt ett gemensamt arbetsbord hur Östra Valla/Nya Wahlbecks bäst skulle kunna utvecklas som innovationsplattform som hållbart tillväxtområde och som ny stadsdel Slutligen genomfördes ett antal studiebesök för att lära a andra initiativ. Hammarby Sjöstad, Stockholm (2). Västra Hamnen och Stadsbyggnadskontoret, Malmö (2), Urban Mill/ Aaltouniversitetet och Stadsbyggnadskontoret, Esbo, Finland, Ideon/Brunnshög och Kommunledningen, Lund, Lindholmen/Norra Älvstranden, Chalmers Göteborg (2) Sankt Kors har under hela processen haft ett nära samarbete med Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Linköping vilket har inneburit att den egna planeringen kring utvecklingen av Nya Wahlbecks har fått genomslag i den programhandling som föregår detaljplanen. De hållbara lösningar och förslag som arbetats fram faller på så sätt inte bort från den fortsatta planeringen av området. Kostnader och resultat enligt plan Ett arbete pågår för att sammankoppla lämpliga aktörer inom sensorer, t ex Linköpings universitet, Siemens och Tekniska Verken. B) Kommunikationsplanen En kommunikationsplattform togs fram till sommaren 2013 i syfte att ta ett helhetsgrepp över projektets kommunikation. Centralt i framtagandet av kommunikationsplattformen var att utmejsla kommunikativa strategier, mål och budskap samt att skapa förankring och engagemang bland projektets intressenter. Kommunikationsplattformen uppdateras kontinuerligt. Projektet identifierade tidigt ett antal kommunikationsutmaningar, bland annat att hantera den motreaktion gällande områdets transporter som finns från befintliga hyresgäster i parken. För att hantera denna motreaktion på ett konstruktivt sätt blev det nödvändigt att göra ett mer omfattande kommunikationsarbete, därav har Sankt Kors just anställt en kommunikatör som kommer att hantera frågan framöver. Genomförandet av kommunikationsplanen har påbörjats, exempelvis: Kommunikationsgrupp för projektets intressenter med ett 15-tal personer som för dialog om kommunikationsfrågor för att sprida kunskap om projektet, skapa delaktighet och förankring. Perspektivgrupp Nya och befintliga hyresgäster (inom Projekt Nya Wahlbecks) med syfte att hantera kommunikations frågor med både befintliga och presumtiva hyresgäster. Utöver projektkommunikatören består gruppen av deltagare från Sankt Kors, Nulink och Mjärdevi Science Park. Referensgrupp med 5-6 företag i parken Strategiskt: Att gemensamt, och utifrån deltagarnas perspektiv och roller, hitta bästa möjliga former för att kommunicera med befintliga och nya hyresgäster. 5

6 Operativt: Att agera proaktivt och kontinuerligt i enlighet med strategin ovan samt hantera uppdykande frågor. Arbetssättet inom gruppen är mycket nära och transparent för att alla ska kunna ligga i takt informationsmässigt. Genomförda kommunikations aktiviteter: o Hemsida för byggprojektet håller på att tas fram, liksom ett nyhetsbrev. o Strukturerad process för att spika områdets namn pågår. o Arbete för att bygga upp en bank av stories om området pågår. o Det virtuella bordet som tagits fram av Interaktiva institutet används kontinuerligt för att sprida kunskap om projektet på ett lockande och nyskapande sätt. o Studieresa till Lindholmen Science Park och Next Step Group i Göteborg har genomförts i syfte att inhämta inspiration och kunskap för att hitta och kommunicera områdets profil. En studieresa till lämplig miljö tillsammans med parkens hyresgäster planeras. Verksamhetsinriktning När Sankt Kors styrelse hade styrelsemöte togs det formella beslutet om verksamhetsprofil för Nya Wahlbecks. Företagsparken ska: - Ge plats åt etablerade såväl som nystartade företag som vill utveckla sina affärer och konkurrenskraft i attraktiv stadsmiljö. - Fungera som en stadsdel med företagsamhet under utveckling, som berikar Linköping. - Präglas av kunskap, kreativitet och ny affärsverksamhet - Ge stort utrymme för experiment i hållbar stadsutveckling och företagsamhet med målet att göra stadsdelen känd och uppmärksammad även utanför Östergötland och Sverige. För boende och besökare ska området: - Vara en inbjudande, kreativ stadsmiljö som väcker fantasi och inspirerar. - Vara generös mot de som vill arbeta, bo och leva ett praktiskt, trivsamt och omväxlande stadsliv nära stadens centrum. - Kännas välkomnande och attraktivt för studenter och andra ungdomar under utbildning. 5. Visualisering och folkbildning Inkl. Kompletteringsrubrik: Utveckling av Testbädd och Demoområde Koncept för testbädd har utvecklats i samverkan mellan planeringsprojektet och den arkitektgrupp som står för den fysiska planeringen av området. I maj 2013 genomfördes ett rundabordssamtal med intressenter och företag som gav sin input till utvecklingen av koncept för testbädd och demoområde. Koncept och frågeställningarna utvecklades vidare i en Tankesmedja den i februari 2014 med regionala aktörer och experter på testbäddsutveckling. Det fortsatta utvecklandet av testbädd och demoområde genomförs av Sankt Kors tillsammans med Linköpings universitet, då den organisation som ansvarade för förstudien likviderats. 6

7 Möjligheter till att finansiera realiserandet av testbädd och demoområde med hjälp av projektfinansiering har undersökts, Vinnova och inom EU programmet Horisont Linköpings universitet har träffat Energimyndigheten och har presenterat och diskuterat projektet ur ett testbäddsperspektiv. Diskussioner pågår om att använda Östra Valla som ett Living Lab i IEA Annexet 63 där Bahram Moshfegh, Linköpings universitet är subtask ledare. Kompletteringsrubriker: Fokusområden/ Moderna, digitala visualiseringstekniker Visualisering av stadsdelens energi och materialflöden, tekniska lösningar och beteendeförändringar planeras bli en integrerad del i testbädden. Det som testas ska också kunna visualiseras. Sankt Kors köpt ett virtuellt bord för visualisering av stadsdelen. Hittills finns kartfunktion samt möjlighet att promenera i den färdiga stadsdelen. Det virtuella bordet har stor potential till olika former av visualisering, t ex energiflöden i staden samt att visa upp olika tekniska lösningar på ett intressant sätt. Detta utvecklas under våren 2014 i samverkan med Visualiseringscentrum i Norrköping, som är experter på digitala visualiseringstekniker. Eventuellt kan det vara intressant att koppla detta delmoment till Ett forskningsprojekt som LiU fått beviljat för att ta fram visuella verktyg för interaktiva möten som hjälper beslutsfattare i stadsutvecklingsprojekt Norrköpings Beslutsarena. Presentationsverktyget The East Sweden Cleantech Showcase är utvecklat och finns färdigt att användas inom projektet om det finns intressanta case att visualisera och integrera i verktyget. Det är Marknadsbolaget som äger detta och kontaktperson är Sara Rismark. Insatser för att tillvarata lokalt entreprenörskap, nyföretagande och exportmöjligheter Dessa insatser planeras för att genomföras under våren Analys av systemeffekter Inkl: Kompletteringsrubrik: Projektets utvärdering och uppföljning Processutvärderingen som följer projektet under hela projekttiden pågår. En första intervjuomgång genomfördes våren 2013 med samtliga i samverkansgruppen och resultaten från dessa intervjuer presenterades i september Analys av effekter av olika energitekniska lösningar pågår och kommer att presenteras i september (i fas med projektplanen). Spridning av Information och erfarenheter Samtliga projektdeltagare har arbetat med informationsspridning: Information har spridits via Energikontorets webbplats. Projektet har även kommunicerats med flertalet kommuner och företag i Energikontorets nätverk. Cleantech Östergötland har informerarat om projektet i alla sammanhang som de var involverade i och som bedömts som relevanta för projektet Östra Valla. Cleantech 7

8 Östergötland har i sina nyhetsbrev informerat medlemmar och andra intressenter om projektet. Projektet har fungerat som exempel på EMM-programmets kurs Regional planering vt 2013 vid Linköpings universitet. Linköpings universitet har ambitionen att publicera vetenskapliga artiklar om utvecklingen av stadsdelen. Nulink har fört fram Wahlbeck i flertalet olika sammanhang. Både vid mindre möten och medialt uppmärksammade uttalanden. Framförallt sprider de visionen om Wahlbecks till näringslivet. Redovisning mot ansökans rubriker Rubrik 3 i ansökan: 3 Uppfyllande av hållbarhetsmål Se ovan sid 2 Rubrik 4 i ansökan: Stadsplanering I översiktsplanen för Linköping förordas en förtätning av staden, vilket Sankt Kors har tagit fasta på. Planeringsprojektets roll är att ta fram förslag på viktiga funktioner i en hållbar och levande stadsdel på konceptnivå för inspel i detaljplaneprocessen. Utgångspunkten är de aspekter som angavs i ansökan under denna rubrik. Rubrik 5 Integrerade tekniska system Inklusive kompletteringsfråga: Fokusområden Se arbetsplan fokusgrupper ovan för Hållbara transporter: integrerade energisystemlösningar, Kretsloppslösningar samt Grön natur i staden och sensorer Se omvärldsbevakning teknik människa ovan för Människan och tekniken Se visualisering och folkbildning ovan för Moderna digitala visualiseringstekniker Rubrik 6 i ansökan: Anpassning till effekter av kommande klimatförändringar I planeringsprojektet har vikten grönska i staden för att skapa svalka lyfts upp, exempelvis insprängd grönska, gröna tak och så kallade pocket parks. Arkitektgruppen, har utanför planeringsprojektet, analyserat väder- och vindförhållanden i området och gjort en mikroklimatanalys för att undersöka var i Wahlbecks Företagspark det bildas vindtunnlar, var det är lä, var solen skiner mest och var det är skugga. Genom resultatet av denna analys blir det enklare att placera byggnader i området för att bryta vindtunnlar och skapa ett behagligt mikroklimat med planerad skugga/sol. Rätt placering av byggnaderna kan även hjälpa oss att spara upp mot 30 % av energiförbrukningen i området. Rubrik 7 i ansökan: Klimateffekter Inkl. Kompletteringsrubrik: Klimateffekter i kriterium 7 Planeringsprojektet som sådant kommer inta att kunna räkna hem några effekter projektet syftar till att ta fram förslag på konceptnivå. Effekterna uppstår när stadsdelen realiseras. I samband med slutrapport kommer en beräkning att göras av de miljöeffekter som förväntas från den uppbyggda stadsdelen. 8

9 Rubrik 8 i ansökan: Förutsättningar för export av miljöteknik och kunnande inom hållbar stadsutveckling När projektet startades var förutsättningarna mycket goda för att kunna bidra till export av miljöteknik och kunnande inom hållbar stadsutveckling. Idag pågår förhandlingar kring vem som blir ny huvudman. Rubrik 9 i ansökan: Organisation för information och kunskapsspridning Information och kunskapsspridning har genomförts genom projektgruppens nätverk, i enlighet med ansökan. En kommunikationsplattform med en organisation för information och kunskapsspridning har tagits fram och är i genomförande, se stycke 4b Kommunikationsplanen ovan. Rubrik 10 i ansökan: Deltagande och inflytande Inkl. Kompletteringsrubrik: Östra Vallas kontakt med medborgarna Workshops har genomförts i form av expertgrupper med deltagare från kommunala bolag, näringsliv universitet. Möjligheterna med stadsdelen har lyfts på de affärsarenor som Cleantech Östergötland AB drev. Boende och brukare har fått hanteras i särskild ordning pga. av en kraftig motreaktion gällande områdets parkering, trafik och framkomlighet. Många har sett ett stort problem i att blanda bostäder och verksamheter, då barn och godstransporter sällan är en bra kombination. Det är en process som tagit mycket tid och engagemang men ett år senare anar Sankt Kors att motvind förvandlats till lite mer medvind. Samtalen med hyresgästerna i parken fortlöper, framför allt genom en affärsutvecklare på Mjärdevi Science Park som har i uppgift att stötta företagen i Wahlbecks Företagspark. Information och dialog med hyresgästerna är en prioriterad del i den kommunikationsplan som arbetats fram för området. Sankt Kors och Nulink valde att anlita en kommunikationsbyrå för att hantera det svåra kommunikationsläge som rådde Som en del i detta har Sankt Kors utvecklat för bolaget nya former för brukardialog. se stycke 4b Kommunikationsplanen ovan. Sankt Kors har haft möten med de kringboende i Östra Valla. Informationsspridning vid brfmöten är ett bra tillfälle att möta vissa av dem. Likaså inbjöds representanter från de olika bostadskvarteren in till lunch för att få ta del av den information vi hade att delge. Mycket av kontakten med medborgarna kommer ske genom kommunens detaljplaneförfarande, där samråd är en lagstadgad del av processen. Rubrik 11 i ansökan: Integrerad sektorsövergripande planering Flera förvaltningar på kommunen deltar i projektet utifrån respektive ansvarsområde: Kommunledningskontoret, teknik och samhällsbyggnadsförvaltningen, Näringslivsbolaget Nulink, det kommunala bostadsbolaget Stångåstaden och det kommunala bolaget Tekniska Verken AB Samverkansgruppen sattes samman för att ge kompetens och nätverk inom relevanta områden. Sankt Kors har knutit till sig ytterligare samarbetspartners till sig i s.k. avsiktsförklaringar. De partners som hittills finns knutna till samarbetet är Siemens energiavdelning, Linköpings 9

10 Universitet, Mjärdevi Science Park. Tillsammans ska Sankt Kors med sina samarbetspartners skapa ett innehåll i parken som uppfyller målet om en utvecklingsdriven marknadsplats med hållbarhet i fokus. I den intilliggande Mjärdevi Science Park har en affärsutvecklare anställts med syfte att ta vara på de mjuka värdena i Wahlbecks Företagspark. Affärsutvecklaren jobbar aktivt med kontakten med hyresgästerna i parken och för att ta tillvara deras intressen. Kunskapen som vinns där ur kommer att implementeras kontinuerligt i planeringsarbetet. Rubrik 12 i ansökan: Samverkan mellan näringsliv och kommunen I planeringsprojektet håller ett koncept för testbädd att utvecklas. Tanken är att ge regionens företag möjlighet att visa upp innovationer och andra lösningar för nationella och internationella besökare. Företag i regionen har identifierats och erbjudits möjlighet att vara medskapande vid en särskild workshop, se punkt 5 Visualisering och folkbildning. Matchning av företag med andra företag samt planerare och beslutsfattare Ännu ej påbörjat men är ett arbete som kommer vara aktuellt under parkens fortlevnad. Sankt Kors planerar mycket för att skapa ytor för att möjliggöra mötet och matchning mellan företag. NuLink kommer att marknadsföra området och peka på den kompetens som finns i kontakt med nya och befintliga företag i Linköpingsregionen. Förhandlingar kring huvudmannaskapet pågår. Rubrik 13: Uppföljning av projektet Inkl. kompletteringsrubrik Projektets utvärdering och uppföljning. Projektet utvärderas med hjälp av forskare vid Linköpings universitet i enlighet med vedertagna principer process respektive hållbarhetsprinciper. Se punkt 6 ovan, analys av systemeffekter. Kompletteringsrubrik: Projektorganisation Samverkansgruppen som stödjer Sankt Kors i genomförandet av planeringsprojektet har träffats regelbundet. Inledningsvis träffades gruppen ungefär en gång i månaden, men allteftersom projektets satt sig sker de gemensamma mötena mindre frekvent. Istället har deltagarna haft bilaterala möten med projektledningen på Sankt Kors. Samverkansgruppen bestod inledningsvis av Sankt Kors, NuLink, och Linköpings Universitet, Energikontoret och Cleantech Östergötland. Tyvärr har Energikontoret och Cleantech Östergötland fallit ifrån. Energikontoret har fullföljt arbetet för ansvarsområdet Arbetsplan expertgrupper och avslutade sin medverkan i april Bolaget Cleantech Östergötland avslutade sin medverkan per 28 februari, till följd av likvidation. Projektets referensgrupp bestod inledningsvis av Linköpings kommun, Norrköpings Science Park, Linköpings universitet, Nulink, Energikontoret, Sankt Kors och Cleantech Östergötland, även här har Energikontoret och Cleantech Östergötland fallit ifrån. Referensgruppen har sammankallats vid tre tillfällen, dock var det svårt att hitta lämpliga mötesdatum. Därför har referensgruppen istället utnyttjats som referenspersoner genom bilateralt samtal. För kommunikationsfrågor har följande organisation byggts upp 10

11 Kommunikationsgrupp för projektets intressenter med ett 15-tal personer som för dialog om kommunikationsfrågor för att sprida kunskap om projektet, skapa delaktighet och förankring. Perspektivgrupp Nya och befintliga hyresgäster (inom Projekt Nya Wahlbecks) med syfte att hantera kommunikationsfrågor med både befintliga och presumtiva hyresgäster. Utöver projektkommunikatören består gruppen av deltagare från Sankt Kors, Nulink och Mjärdevi Science Park. För att få en bättre kommunikation med verksamheterna i Wahlbecks Företagspark startade Sankt Kors en annan referensgrupp med 5-6 företag som är hyresgäster i parken, Sankt Kors och NuLink. I gruppen diskuteras företagens perspektiv på den planerade utvecklingen av området och vilka funktioner de skulle vilja se i parken. Kompletteringsrubrik: Restriktioner och kulturhistoriska värden I Wahlbecks Företagspark har tidigare funnits rep- och textilfabrik. Under senare tid har funnits viss verksamhet som arbetat med kemikalier och andra produkter som kan ha lämnat föroreningar i mark efter sig. Sankt Kors utreder vilka behov som finns av att sanera innan byggstart. Det diskuteras också om en del av den gamla mattfabriken (från 1930-talet) ska behållas som en kontrast till den nya bebyggelsen som tillkommer i området. Trafikflödena i stadsdelen är en viktig fråga då de påverkar trafikflödena i stråken runt omkring stadsdelen. I planprogrammet konstaterades att trafiken kommer att öka, men ligga på en nivå som uppfattas som lugn (< 6000 fordon per dag). I detaljplaneförfarandet kommer trafiken tas upp och utredas ytterligare. Sankt Kors ser gärna att trafiken inom området sker på fotgängarens villkor, ett s.k. Shared space men med framkomlighet för fordon. Ett par byggnader av äldre modell finns inom området. Dock är standarden på dessa ganska låg samt att byggnaderna läcker mycket energi. Sankt Kors ser inget mervärde i att behålla dessa för det kulturhistoriska arvets skull. 11

Östra Valla Testbädd & Demoområde

Östra Valla Testbädd & Demoområde Östra Valla Testbädd & Demoområde Komplettering av ansökan 2012-06-12 Inledning Med planeringsprojektet Östra Valla Testbädd och Demoområde vill projektägare Sankt Kors i samarbete med Cleantech Östergötland

Läs mer

Barnen var med och utvecklade Göteborgs färggladaste terrass Möta Älv utanför Älvrummet. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

Barnen var med och utvecklade Göteborgs färggladaste terrass Möta Älv utanför Älvrummet. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Barnen var med och utvecklade Göteborgs färggladaste terrass Möta Älv utanför Älvrummet. ÄLVSTRANDEN UTVECKLING HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 MILJÖCHEFEN HAR ORDET De senaste åren på Älvstranden har varit

Läs mer

Majorna Ekologisk Stadsdel

Majorna Ekologisk Stadsdel Majorna Ekologisk Stadsdel RAPPORT AV FÖRSTUDIE Genomförd- och sammanställd av: Kim Weinehammar Oktober 2007 Rev.vers.02 Innehåll 1 Förstudie; Majorna Ekologisk Stadsdel... 8 1.1.1 Förstudiens syfte...

Läs mer

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012

NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN. Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 NÄTVERKET STADSBYGGNADSDIALOGEN Dokumentation och slutsatser från nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten under 2011 och 2012 1 Förord Detta är en dokumentation av nätverket Stadsbyggnadsdialogens möten

Läs mer

Affärsdriven hållbar stadsutveckling

Affärsdriven hållbar stadsutveckling Pilotprojekt 2010-2011 Affärsdriven hållbar stadsutveckling Goda exempel och potential Elin Eriksson, Anders Sandoff, Göran Värmby, Petter Rönnborg, Christian Jensen, Stefan Molnar, Bert-Ola Bergstrand,

Läs mer

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos.

Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures. Göteborgsregionens kommunalförbund 2014. Bild: Mostphotos. Samverkan kring hållbar stadsutveckling inom Mistra Urban Futures Göteborgsregionens kommunalförbund 2014 1 Bild: Mostphotos. Förord Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, är en av sju parter i det internationella

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Hållbarhetsredovisning 2013

Norra Djurgårdsstaden Hållbarhetsredovisning 2013 Norra Djurgårdsstaden Hållbarhetsredovisning 2013 The Capital of Scandinavia 1 Året då utvecklingen tog fart Efter många år av planering och förberedande åtgärder blev 2013 året då utvecklingen i Norra

Läs mer

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013

ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 ÄLVSTRANDEN UTVECKLING ÅRSREDOVISNING 2013 VD-ORD. 2013 var året då allt ifrågasättande blåste bort. Efter en lång osäker period med politisk oenighet om Älvstranden Utvecklings framtid var det oerhört

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se

Rapporten kan också laddas ned från Klimatkommunernas webbplats: www.klimatkommunerna.se Klimatcoachning SLUTRAPPORT FRÅN PROJEKTEN Klimatcoachning Stöd till regionalt och kommunalt klimatarbete i ett pilotlän Klimatcoachning stöd till lokalt klimatarbete i småkommuner Klimatkommunerna kansliet@klimatkommunerna.se

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Hur skapar vi hållbara transporter?

Hur skapar vi hållbara transporter? EXEMPELSAMLING FÖR MOBILITETSPROJEKT Hur skapar vi hållbara transporter? Innehåll Innehållsförteckning Förord 2 Kommunerna och projekten 3 inom temaområdet Om att starta och driva projekt 6 Att tänka på

Läs mer

Slutrapport Förstudie Innovationsforum

Slutrapport Förstudie Innovationsforum Slutrapport Förstudie Innovationsforum Stadskontoret Se! Förstå! Koppla ihop! Pröva! Upprättad Datum: 2011-12-14 Version: 1.0 Ansvarig: Annette Larsson Förvaltning: Stadskontoret Enhet: Avdelningen för

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1

GöteborG 2035 UtbYGGNADSPLANeriNG DeL 1 Göteborg 2035 UTBYGGNADSPLANering del 1 Välkommen att lämna synpunkter! Arbetet med en ny utbyggnadsplanering för Göteborg är nu mer än halvvägs. Det du håller i din hand är en remissrapport som skickas

Läs mer

Göteborgs Stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET

Göteborgs Stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Göteborgs Stad RESULTATRAPPORT, PROGRAM FÖR HÅLLBAR JÄMSTÄLLDHET Förord Jämställdheten ska öka! Det har kommunfullmäktige fastslagit i budget för Göteborgs Stad. Dessutom ska varje nämnd och styrelse genomföra

Läs mer

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15

Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Slutrapport KulturKraft Syd Dnr 2009 3040096 2012 06 15 Sammanfattning - Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat KulturKraft Syds grundläggande idé har varit att undersöka

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20

HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 HÅLLBARHETSPROGRAM STORSJÖ STRAND ETAPP 1 2013-05-20 B Hållbarhetsprogram Storsjö Strand etapp 1, 2013-05-20 har författats av Johanna Engberg och Maria Nordberg, White Arkitekter AB 2 INNEHÅLL 1. INFORMATION

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (13) Projektnamn KNUT3 Slutrapport genomförande FRIRPT v.1 [1369300094861] d.frirpt v.1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. KNUT3 är det tredje steget

Läs mer

Lärande i biblioteket

Lärande i biblioteket Lärande i biblioteket Utvärdering av KUB-projektet Cecilia Gärdén & Karen Nowé Hedvall 2014 Författarna och Region Värmland Innehåll Kapitel 1 Utvärdering genom följeforskning 2 Kapitel 2 KUB-projektets

Läs mer

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR

FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR FRÅN MÖTESPROFFS TILL UTVECKLINGSMOTOR En skrift om framgångsrikt styrgruppsarbete Margareta Ivarsson, Gunilla Ivarsson, Andreas Sävenstrand, Anders Axelsson SPeL Strategisk påverkan & Lärande Från mötesproffs

Läs mer

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten

ENA. Entreprenörskap Nätverk Arena. Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten ENA Entreprenörskap Nätverk Arena Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Plattform för entreprenöriellt lärande i Norrbotten Genom att skapa en dynamisk och hållbar plattform där samhällets

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Delrapport 31 mars 2012 Uppdrag att genomföra insatser Delrapportering 2012-03-30 för att förenkla för företagen på kommunal nivå regeringsuppdrag Diarienr/Projektnr Upprättad

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Slutrapport. Projektet - SATIN II

Slutrapport. Projektet - SATIN II Slutrapport Följeforskning genom lärande utvärdering av Projektet - SATIN II vid Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT) Luleå Tekniska Universitet (LTU) Mars 2013 Lars Aspling, Aspling Konsult AB

Läs mer

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation

Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Bilaga 1 Insatser i programmet med utförlig presentation Innehållsförteckning 1 Kommunikationsinsatser... 2 2 Utlysning Ungas innovationskraft idéer, koncept och modeller... 5 3 Mikrofinansiering ALMI

Läs mer