Östra Valla Testbädd & Demoområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östra Valla Testbädd & Demoområde"

Transkript

1 Östra Valla Testbädd & Demoområde Komplettering av ansökan Inledning Med planeringsprojektet Östra Valla Testbädd och Demoområde vill projektägare Sankt Kors i samarbete med Cleantech Östergötland (CTÖ), Energikontoret Östra Götaland (EKÖ), Linköpings universitet och kommunens näringslivskontor (NuLink) samt ett brett spektra av andra aktörer, skapa en framåtblickande arena där nya arbetsmetoder och perspektiv på hållbarhet uppmuntras inom både näringsliv och bland medborgarna. Samtidigt ska Östra Valla omvandlas från ett äldre industriområde till en lättillgänglig stadsdel där ny teknik utvecklas i skala 1:1 och visualiseras gentemot omvärlden med hjälp av nya tekniker och pedagogiska ansatser. Huvudprojekt Östra Valla skall resultera i ett livsklimat och en tillväxtmiljö, där samverkan mellan näringsliv och människor leder till att nya innovativa produkter och tjänster kommer ut på marknaden och till folkbildning i hållbarhets- och livsstilsfrågor.

2 Området Östra Valla kommer att utvecklas till en stadsdel utöver det vanliga i och med det systemtänk som kommer att genomsyra hela området från energi och transporter till social samvaro och kultur. Området blir ett demoområde som attraherar både barn och vuxna, svenska företag såväl som utländska. Området utmärker sig även genom att det ger företag möjlighet att testa nya produkter och tjänster i Testbädden som regelbundet uppdateras med nya lösningar. Genom Testbädden kommer miljöteknikföretagen att kunna visa på ny teknik som ännu inte är vedertagen på marknaden och forskning inom området hållbar stadsutveckling hållbart ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Testbädden är till för såväl regionala som nationella företag som ligger i framkant med sin produkt- eller tjänsteutveckling. Östra Valla blir ett Demoområde till nytta för alla som vill se hur modern miljöteknik fungerar i praktiken inom olika fokusområden såsom integrerade energisystem, hållbara transporter, slutna kretslopp, sensorer & visualisering samt människan & tekniken. Projektägaren Sankt Kors har fått positivt planbesked gällande ny detaljplan för att utveckla stadsdelen Östra Valla med fler verksamheter och bostäder. Detaljplanarbetet beräknas pågå till år 2014 med byggstart samma år. En fastighetsplan har tagits fram och parallellt pågår en marknads- och möjlighetsanalys samt en tillgänglighetsutredning. Detta planeringsprojekt är utöver den lagstadgade planprocessen. Detta sökta projekt Östra Valla Testbed och Demoområde ingår inte i ordinarie detaljplanearbetet eller ordinarie verksamhet och dess genomförbarhet är beroende av extern medfinansiering. 1 Arbetsmetodik inklusive hållbarhetsbedömning I planeringsprojektet kommer det att arbetas fram ett välgrundat beslutsunderlag med förslag på hur området skulle kunna se ut på konceptnivå. Omvärldsbevakning av befintliga lösningar för tekniska system i interaktion med människan kommer att genomföras tillsammans med en nulägesanalys av lokala förutsättningar för stadsdelen Östra Valla. Aktörer från flera olika yrkesområden kommer att sammanlänkas i så kallade fokusgrupper och insatser kommer att genomföras för att nytänkande entreprenörers idéer skall utvärderas och förverkligas i praktiken. Integrerade systemlösningar för respektive fokusområde kommer att analyseras och utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att använda sig av systemanalys kan suboptimering av enskilda system undvikas, jämfört med konventionella lösningar utan systemintegration. I systemanalysen betraktas systemet ur ett vidare perspektiv än bara teknik- och brukaraspekter. En bredare hållbarhetsanalys innefattar kriterier såsom miljö (vattenkvalitet, klimatpåverkan m.m.), ekonomi, organisation, sociokultur, teknisk funktionalitet etc. och konkretiserar hållbar utveckling. 2 Planeringsprojektet kommer att följa en metodik som bereder varje fokusområde utifrån sex utredningssteg: 1 Kompletteringsfråga: Planeringsprocessen 2 Kompletteringsfråga: Hållbarhetsaspekter

3 1. Omvärldsbevakning teknik-människa 2. Analys av lokala förutsättningar 3. Beräkning systemeffekter. 4. Arbetsplan fokusgrupper 5. Visualisering och folkbildning 6. Analys systemeffekter Fokusområden 3 Möjliga lösningar inom fokusområdena kommer att utredas i ett systemperspektiv under planeringsprojektet. Nedan ges exempel inom respektive fokusområde på möjliga lösningar, både på beprövade lösningar med exportpotential och nya lösningar med verifieringsbehov. Hållbara transporter. Tankstationer för biogas och biodiesel. Laddstolpar för elbilar som är integrerade med områdets elnät. Bil-, cykel- och elcykelpool. Ruttoptimering av godstransporter med omlastning till elbil utanför området. Utredning och analys av potentiella trafiklösningar för cykel, miljöfordon, kollektivtrafik samt logistik för godstransporter och restprodukthantering. Analys av förutsättningar för konsolidering av olika transportkedjor i utkant av området där omlastning och distribution av varor sker med hjälp av elbilar. Integrerade energisystemlösningar. Ett nollenergiområde i ett systemperspektiv. Energieffektiva och miljöanpassade hus som försörjs med fjärrvärme, spillvärme från företag, solceller och solfångare på tak. Smart elnät, där lokalproducerad el kan lagras. Optimering av inne- och utebelysning. Utredning och analys av potentiella energisystemlösningar, Kretsloppslösningar vatten, avlopp, avfall. Lokalt omhändertagande av dagvatten med grönytor och små dammar. Gröna tak för att minska mängden dagvatten och dämpa buller samt isolera husen mot värme och kyla. Avfall som råvara för produktion av värme, biogas och näringsämnen. Utredning av olika lösningar för VA-system samt dagvatten Grön natur. Grön korridor från Vallaskogen till T1-området för ökad biologisk mångfald i staden. Odling på hustak, innergårdar och längs promenadstråk som värms med spillvärme. Involvering av skolelever och pensionärer för en interaktion mellan generationer och en förståelse och praktisk tillämpning av närodlat. I områdets affärer, restauranger och caféer finns närodlade livsmedel och lokala produkter. Utredning och analys av dagsläge liksom uppföljning av biologisk mångfalds respons på tillämpad grön korridor mellan skog och parkområde. Människan och tekniken. Metoder för att uppmuntra de boende och verksamma till en hållbar livsstil. Utredning och analys liksom uppföljning av människans samverkan med teknikutformning och -tillämpning. 3 Kompletteringsfråga: Hållbarhetsaspekter

4 Analyser av miljöteknik som integrerar funktionshindrades vardagsproblem. Sensorer. I projektet kommer det att utvecklas och implementeras ett system för att följa och övervaka flöden av transporter, energi, avfall samt CO 2 -utsläpp. Systemet interageras direkt med boende och företag och bidrar till att anpassa värmetillförsel och andra flöden efter faktiskt behov. Data från sensorerna kommer att sammanställas och visualiseras på ett sätt att individen får en tydlig återkoppling på förändringar och förbättringar, vilket är viktigt eftersom individens medverkan är en förutsättning för att tekniska lösningar ska bidra till förändring. Moderna, digitala visualiseringstekniker utvecklade vid visualiseringscentrum i Norrköping kommer att användas för att visa upp tekniken på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Infrastrukturen i vissa av byggnaderna kommer att kunna beskådas genom glasväggar där flöden av el, vatten och avlopp presenteras. Genom att synliggöra energikrävande processer medvetandegörs betydelsen av olika val. Demoområdet är ett skyltfönster utåt för såväl studiebesöksgrupper som delegationer med intresse för miljöteknik. Kommentar gällande social och ekonomisk hållbarhet 4 Sankt Kors önskar komplettera tidigare projektbeskrivning (sid 2 i ansökan) avseende Förberedelse för fysiska insatser med punkten Beteendepåverkan. Sankt Kors utgör en viktig del i kommunens satsningar på tillväxtmiljöer och näringslivsfrämjande lokaler. Bolaget driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansieras uteslutande av hyresintäkter. Befintlig företagspark skall i förlängningen utvecklas i samspel med de boende och skapa en blandstad där delarna växer med varandra. Områdets närhet till skog och rekreationsområden kan också bidra till samverkan mellan olika grupper av verksamheter och på så sätt generera intäkter (event-företag, naturexkursioner, pedagogisk barn- och ungdomsverksamhet etc.). Näringsliv och boende skapar en levande stadsdel där förståelse, insikt och samhällsmedvetenhet minskar externa kostnader för otrygghet och vandalism. Förskola, grundskola och seniorboende kommer att införas i området där samnyttiga lokaler planeras och synergieffekter eftersträvas. Utveckling av Testbädd och Demoområde 5 Testbädden och demoområdet kompletterar varandra. I testbädden ges företag möjlighet att testa nya lösningar inom utvalda områden. I demoorådet som omfattar hela stadsdelen, visas lösningarna i delprojekten upp för potentiella kunder med flera. Även lösningar som inte har gått genom testbädden kan komma att visas upp i demoområdet. Målgruppen för testbädden är miljöteknikföretag i Östergötland och övriga Sverige som har produkter eller tjänster som ännu inte nått ut på marknaden. I planeringsprojektet görs en analys av var i fokusområdena det finns behov av nya lösningar. Det kommer att göras en sammanställning över teknikföretag som kan fylla dessa behov, där syftet är att övervinna marknadsbarriärer och där metodiken kan betraktas som en förenklad teknikupphandling. Testbädden kommer att utvecklas i samverkan mellan kommun och näringsliv som en del i fokusgruppsarbetet. 4 Kompletteringsfråga: Hållbarhetsaspekter 5 Kompletteringsfrågor: Förmedling och användning av resultat respektive Samverkan mellan näringsliv och kommun

5 Målgruppen för demoområdet är inkommande delegationer från länder som intresserar sig för svensk miljöteknik. Sådana delegationer kommer regelbundet till CTÖ och i Östra Valla kommer de att få se hur teknik används i verkligheten och hur systemintegration fungerar i större skala. Demoområdet kommer att utvecklas under och efter projekttiden. Det kommer att vara en levande mötesplats för ny teknik, forskning och offentlig sektor som sysslar med näringslivsutveckling i praktiken. För att kunna utveckla testbädden och demoområdet krävs ett nära samarbete mellan näringsliv, kommunala bolag och kommunen. Politiker och tjänstemän på olika nivåer och avdelningar i kommunen kommer att involveras, t.ex. i samband med upphandlingar. För att informera det regionala näringslivet om möjligheten att delta i testbädd och/eller exponeras i demoområdet kommer de kanaler som finns genom projektets parter (Sankt Kors, NuLink, Cleantech Östergötland och Energikontoret Östra Götaland) att användas. Dessa organisationer har nätverk som täcker stora delar av Östergötlands företagsnätverk och därmed når information ut till relevanta företag. För att informera nationellt kommer det nationella miljötekniknätverket ASSET att användas som har sin kanslifunktion hos CTÖ. Ytterligare en informationsspridningskanal har tillkommit sedan ansökningsskedet; ett presentationsverktyg där regionens styrkor visas upp genom en virtuell resa genom miljöteknikens Östergötland, med möjlighet att fördjupa sig inom olika demonstrationsobjekt. Verktyget "The East Sweden Cleantech Showcase" är framtaget av CTÖ och det regionala marknadsbolaget East Sweden i samarbete med andra regionala aktörer. Östra Vallas kontakt med medborgarna 6 Ett målarbete med fokus på allmänhetens involvering kräver öppenhet, transparens och effektiv administration. Under granskningstiden ämnar Sankt Kors inbjuda till workshop och seminarium med boende i kommunen för att ta tillvara idéer och synpunkter från allmänheten. En del av detta ingår i den lagstadgade planeringsprocessen. I detta planeringsprojekt kommer samråd att genomföras utöver vad som är lagstadgat. Professionella aktörer kommer att bjudas in och en pedagogisk och visuell informationsspridning gentemot allmänheten kommer att utföras. 7 Samverkan med medborgarna kommer att ske i de olika visualiseringsprojekt som ingår i demoområdets uppbyggnad och som också syftar till att påverka de boendes beteendemönster när det gäller energiförbrukning, transport, konsumtionsvanor och annat som påverkar miljön. Dialog med de boende i Östra Valla kommer att ske genom digitala informationstavlor, seminarium och regelbundna nyhetsbrev. Goda exempel och forskningsnyheter kommer att spridas via dessa kanaler. 6 Kompletteringsfråga: Medborgarnas deltagande och inflytande 7 Kompletteringsfråga: Planeringsprocessen

6 Klimateffekter i kriterium 7 Sankt Kors önskar ersätta beräkningarna i ansökan med följande, uträknat av Institutionen för Energisystem vid Linköpings universitet: Dagens bästa teknik- och systemlösningar ska i framtiden göra Östra Valla till en hållbar och CO 2 - neutral stadsdel, även betraktad som ett öppet system. För att en stadsdel som beror av externa system ska uppnå CO 2 -neutralitet krävs åtgärder dels i själva stadsdelen, dels i de system som försörjer stadsdelen (energi, transporter mm.) Medan det förstnämnda går att påverka av lokala beslutsfattare, inte minst i själva byggprocessen, innebär de utanförliggande systemen att en mängd aktörer behöver komma överens om en gemensam vision, strategi och handlingsplan. Det nya bostadsområdet förväntas minska uppvärmningsbehovet med hjälp av passivhusteknik med cirka 80 %, och elbehovet i lägenheterna med cirka 25 %. Vidare förväntas transporterna med hjälp av minskat transportbehov kunna minskas med 80 %. Detta kan ske via t.ex. decentralisering av skolor och affärer, distansarbete, minskat antal tonkilometer med hjälp av bränslesnåla fordon och högre transportdensitet, via mindre CO 2 -intensiva transportbränslen, t.ex. elbilar etc. Stadsdelens tak förses med solceller som kan ersätta 33 % av hushållselbehovet, eller kwh/år och lägenhet. Med hjälp av att förse taken med solceller förväntas CO 2 -utsläppen minska med 400 ton CO 2 /år tack vare att ny elproduktion möjliggörs som i sin tur ersätter äldre kraftverk koleldade i Danmark och på kontinenten. Det minskade uppvärmningsbehovet minskar de lokala CO 2 -utsläppen från en förväntad nivå på 511 ton CO 2 /år till cirka 112 ton CO 2 /år. Globalt innebär detta då värmen produceras i ett kraftvärmeverk att utsläppen minskas med 60 ton CO 2 /år tack vare att ny elproduktion möjliggörs som i sin tur ersätter äldre kraftverk. Det minskade elbehovet minskar de globala CO 2 -utsläppen från en förväntad nivå på 681 ton CO 2 /år till cirka 505 ton CO 2 /år. Samtidigt förväntas det minskade elbehovet ge upphov till ett ökat fjärrvärmebehov vilket i sin tur ger upphov till ökade utsläpp på cirka 25 ton CO 2 /år. Det minskade transportbehovet förväntas minska lokala och globala CO 2 -utsläppen från en förväntad nivå på ton CO 2 /år till cirka 880 ton CO 2 /år. Totalt förväntas den nya stadsdelen minska de globala CO 2 -utsläppen från en förväntad nivå på ton CO 2 /år till cirka ton CO 2 /år d.v.s. med 80 %. Tidsplan och totala finansieringen för planeringsprojektet8 Planeringsåtgärder beräknas starta och vara färdigställda Kompletteringsfråga: Projektets totala finansiering

7 TABELL 1. Fördelning av resurser under planeringsprojektet. Observera att förskjutningar av summorna mellan år och kostnadsposter kan förekomma Totalt Omvärldsbevakning teknik-människa Analys av lokala förutsättningar Beräkning systemeffekter Arbetsplan fokusgrupper Visualisering och folkbildning Analys systemeffekter tkr Projektets totalkostnad är kronor. Sökt bidrag är 30 % vilket motsvarar kronor. Resterande kostnader finansieras av Sankt Kors och kan vara både kontanta medel och arbetstid. Projektorganisation 9 Nedan följer projektets tänkta organisation. Verifierade samarbetspartners Cleantech Östergötland samlar och främjar regionens affärs- och utvecklingsmöjligheter inom miljöteknikområdet och synliggör regionala kompetenser och tillämpningar. Linköpings Universitet tillhandahåller spetskompetens inom områden såsom beteendeförändring, energiberäkningar och systemmodeller (ex. koldioxid) samt utvärdering. Företagsparken skall fungera som en inkubator för studenters och forskares idéer. NuLink (Näringslivsutveckling i Linköping AB) främjar och skapar grundläggande förutsättningar för näringslivets utveckling i Linköping. De erbjuder etablerings och företagsservice. Energikontoret Östra Götalands främsta uppgift är att stimulera handlingskraft för smartare energianvändning i Östergötland. Detta inkluderar samarbete mellan Östersjöländerna liksom projekt inom EU. Referensgrupp med verifierat deltagande: Helena Kock Åström miljöstrateg Linköpings kommun Heléne Njord-Westling projektledare visualiseringskluster NOSP (Norrköpings Science Park) Bahram Moshfegh professor Energisystem, Linköpings Universitet Jenny Palm professor Tema teknik och social förändring, Linköpings Universitet Yvonne Rosmark VD NuLink, Linköping kommuns näringslivsbolag Kerstin Konitzer VD Energikontoret Östra Götaland. 9 Kompletteringsfråga: Projektorganisation

8 Johan Kristiansson VD Sankt Kors, Linköpings kommunala fastighetsbolag Gert Kindgren VD Cleantech Östergötland Därutöver för Sankt Kors för diskussioner med Carl-Johan Koivisto, SAAB Greentech där SAABs erfarenheter av militära system kan implementeras för miljötekniska avändningsområden. Restriktioner och kulturhistoriska värden 10 Markområdet är föremål för ny detaljplanehandläggning. Sökanden har erhållit positivt planbesked. Området är inte föremål för kända restriktioner i form av buller, höjdbegränsningar eller andra begränsande miljöfaktorer. Aktuell geoteknisk undersökning är inte utförd. Tidigare rep- och textilfabriker kan kräva sanering av vissa markområden vid byggnation av bostäder. Områdets centrala men avgränsade läge gentemot huvudtrafikleder, gör att trafikflöden till och från området är en av detaljplaneprocessens svåraste frågor. Detta samverkar dock med intentionerna om en koldioxidneutral och cykelfrämjande stadsdel där ett av projektets mål är att hitta metoder och K typlösningar. Markområdet är ett avvecklat industriområde som under 15 års tid har omvandlats till en företagspark med tillträde för allmänheten. Området saknar kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader. Två byggnader i områdets norra del omnämns i den nu gällande detaljplanen, vilket troligtvis syftar på de två småhus som idag nyttjas av studenter respektive av Sankt Kors Fastighets AB. Småhusens kulturvärde bör omvärderas i och med ny detaljplanehandläggning. Projektets utvärdering och uppföljning 11 Projektet kommer att utvärderas med hjälp av forskare på avdelningen Energisystem vid Linköpings Universitet och följas upp i enlighet med vedertagna principer för process- respektive effektutvärdering samt integrera uthållighetsprinciper framtagna av det miljörelaterade planeringsverktyget The Natural Step. I processutvärderingen kommer de tre hållbarhetsprinciperna årligen att adresseras i fokusgrupper och djupintervjuer. Processutvärderingen sker i samarbete med avdelningen Tema Teknik och Social Förändring, för att även omfatta social hållbarhet. I effektutvärderingen skall projektets uppfyllandegrad av målen utvärderas dels två år före, dels ett drygt år efter projektets slutförande. TABELL 2. Tidplan för utvärdering och uppföljning avseende huvudprojektets process och effekter. Processutvärdering Effektutvärdering Fokusgrupp Fokusgrupp Fokusgrupp Fokusgrupp Fokusgrupp 2 år innan >1 år efter slutförande slutförande av projekt av huvudprojekt 10 Kompletteringsfråga: Restriktioner inom berört markområde respektive Kulturhistoriska värden 11 Kompletteringsfråga: Utvärderingsplan

Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014

Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014 Linköping 2013-03-31 Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014 Mål och effekter enligt ansökan Målsättningen för detta planeringsprojekt är att lägga en grund för att

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

STADS- INNOVATIONER - STÖD TILL SPETSTEKNIKER OCH AVANCERADE SYSTEM- LÖSNINGAR

STADS- INNOVATIONER - STÖD TILL SPETSTEKNIKER OCH AVANCERADE SYSTEM- LÖSNINGAR STADS- INNOVATIONER - STÖD TILL SPETSTEKNIKER OCH AVANCERADE SYSTEM- LÖSNINGAR Stockholm 23-24 mars Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-03-28 1 Sebastian Dahlgren- Axelsson, Innovationsstrateg

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Linköping är en av landets snabbast växande

Läs mer

1. Workshops 2. Problembeskrivning 3. Visionsarbete 4. Framtagande av planprogram och detaljplaner

1. Workshops 2. Problembeskrivning 3. Visionsarbete 4. Framtagande av planprogram och detaljplaner ANSÖKAN 1 (7) 2012-06-11 2011/123 Lena Åström Strategisk samhällsplanerare 0431-40 29 66 lena.astrom@engelholm.se Komplettering avseende ansökan om statligt stöd för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...?

Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Jonas Kamleh Enhetschef för Klimat och Naturresurser Avdelningen för Stadsutveckling och strategi Miljöförvaltningen, Malmö stad Ja. och kanske lite

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi

Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Uppdatering av Norrbottens klimat- och energistrategi Vision 2050 I Norrbotten är all produktion och konsumtion resurseffektiv och hållbar ur så väl ett regionalt som globalt perspektiv. Utsläppen av växthusgaser

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Nationell besökshantering

Nationell besökshantering Nationell besökshantering Access Days Besöksprogram Anna Sjöström, Miljöstrateg anna.sjostrom@tyrens.se 070 279 30 68 Miljöteknik vad menar vi? Miljöteknik innefattar sådana produkter, system, processer

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden

Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden Beslutsförslag för verksamhet Demola East Sweden 2015-08-18 1. Inledning Nu är det tre år sedan vi hade vårt första möte med Jan Westlund, Intellectual Property Officer Aeronautics, Saab. De beskrev, efter

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet 22 augusti Syfte med arbetsgruppens arbete Främja social hållbarhet i Göteborgsregionen Detta sker genom kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och metodutveckling Vad

Läs mer

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret från okt 2011 Tidligare: Projektledare Miljöförvaltningen 2000-2011 Deltagande i Byggherredialogerna

Läs mer

TEMA. Teknik och social förändring Department of Thematic Studies Technology and social change

TEMA. Teknik och social förändring Department of Thematic Studies Technology and social change TEMA Teknik och social förändring Department of Thematic Studies Technology and social change Processutvärdering av förstudien Östra Valla demoområde och testbädd Jenny Palm Arbetsnotat nr 354, februari

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Arbetsgruppen för social hållbarhet

Arbetsgruppen för social hållbarhet Arbetsgruppen för social hållbarhet Handlingsplan för fortsatt arbete 27 april 2016 Arbetsgruppens fortsatta arbete På kort sikt: Fortsätta arbeta med idé och erfarenhetsutbyte i nätverks- och seminarieform.

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Digital strategi för Statens maritima museer 2020

Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Kommunikationsavdelningen Annika Lagerholm & Carolina Blaad DIGITAL STRATEGI Datum Digital strategi för Statens maritima museer 2020 Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM PAGE 1 Järva Järva Akalla Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby PAGE 2 1 Vision Järva 2030 Fyra huvudområden: Bra boende och mer varierad

Läs mer

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret

Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Det digitala Malmö Malmö stads program för digitalisering Stadskontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2016-05-24 1.0 Stadskontoret Stadskontoret Innehållsförteckning Det digitala

Läs mer

Miljö-Klimat-Energi. Region Östergötland. Dagens tema, , Anita Jernberger

Miljö-Klimat-Energi. Region Östergötland. Dagens tema, , Anita Jernberger Miljö-Klimat-Energi Region Östergötland Dagens tema, 2016-09-22, Anita Jernberger Tre planeringsnivåer (för regional utveckling) Strategisk nivå (Politikens arena) Anger mål, beslutar om strategier och

Läs mer

Stadsförnyelseprojektet H+ - resurssmarta avlopps-och avfallslösningar

Stadsförnyelseprojektet H+ - resurssmarta avlopps-och avfallslösningar Stadsförnyelseprojektet H+ - resurssmarta avlopps-och avfallslösningar Presentation på Skånes miljömålskonferens 2015 Jens Gille 2015-03-20 H+ På agendan Samverkan mellan kommunala bolag och staden på

Läs mer

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7)

Samverkan och dialog. PROJEKTil. Styrande dokument Måldokument Direktiv. Sida 1 (7) Styrande dokument Måldokument Direktiv PROJEKTil Sida 1 (7) Samverkan och dialog Sida 2 (7) Samverkan och dialog... 1 1. Grundläggande information... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Verksamhetsstrategi... 4 2

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass

Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass Norra Djurgårdsstaden - en miljöstadsdel i världsklass 2012-05-07 VISION NDS - en miljöstadsdel i världsklass Klimat ÖVERGRIPANDE MÅL Ekologisk hållbarhet Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet FOKUSOMRÅDEN

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR?

Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Vad menar vi med social hållbarhet i samhällsplanering inom GR? Jämlik tillgång till: välfungerande boende- och livsmiljöer rekreation (natur, fritid och kultur) service och kollektivtrafik över tid och

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad

Malmö staden som samverkansarena. Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Malmö staden som samverkansarena Jonas Kamleh, Enhetschef, Klimat och naturresurser, Miljöförvaltningen, Malmö stad Kommunen, en trög och byråkratisk koloss. Eller...? Ja. och kanske lite mer.. Den stora

Läs mer

Klimatkontrakt för Hyllie

Klimatkontrakt för Hyllie Klimatkontrakt för Hyllie Undertecknat den 17 februari 2011 Ill: David Wiberg Bakgrund I slutet av 2009 antog Malmö stad Miljöprogram för 2009-2020 samt Energistrategi Malmö. Miljöprogrammets ambition

Läs mer

@fores_sverige #fores

@fores_sverige #fores @fores_sverige #fores www.fores.se Klimatet och Parisavtalet kräver handling nu! Grön omställning i Sverige Miljö- och energidepartementet Miljö- och energidepartementet Klimatklivet stöd till lokala klimatinvesteringar

Läs mer

Detta avtal begränsar inte parternas möjligheter att tillsammans eller var för sig samverka med andra aktörer.

Detta avtal begränsar inte parternas möjligheter att tillsammans eller var för sig samverka med andra aktörer. Samverkansavtal Samverkansavtal Uppsala kommun, nedan Uppsala, och Vattenfall AB Heat Uppsala, nedan Vattenfall, har denna dag uppdaterat det befintliga icke exklusiva avtalet gällande ett långsiktigt

Läs mer

På hållbar väg i Norrköpings kommun

På hållbar väg i Norrköpings kommun 2011-09-23 På hållbar väg i Norrköpings kommun Vad är Hållbart Resande? Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar om att påverka människors attityder och beteenden och påverka resandet innan

Läs mer

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan Det Goda livet Vision Västra Götaland Hållbar utveckling 5 FOKUSOMRÅDEN EKONOMI 4 PERSPEKTIV 1. Den gemensamma regionen 2. Jämställdhet

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling

Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Mistra Urban Future Centrum för Hållbar Stadsutveckling Första fas 2009-2011 Förbereder nästa fas Bygger på samverkan staden akademi och institut näringsliv och konsulter 1 Definition av Affärsdriven

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet

Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Miljö och klimat i det regionala tillväxtarbetet Politikerforum 26 februari 2016 Miljö och klimat är en av regeringens övergripande prioriteringar som ska genomsyra all politik! Regeringsförklaringen 2015

Läs mer

Aktuellt från Energimyndigheten

Aktuellt från Energimyndigheten Aktuellt från Energimyndigheten Dag Lundblad, avd. Främjande Uppdrag Styrmedel EU-direktiv Nationella initiativ Främjande - Nätverk - Uthållig kommun - LÅGAN Ska vi klara miljömålen? 30000 28000 GWh 10%

Läs mer

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället

emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället emålbild för Kungsbacka 2020 Vårt utvecklingsarbete för att bli en del av e-samhället Förord Vi behöver jobba smartare, effektivare och på nytt sätt för att möta förändrade förutsättningar. Genom att ta

Läs mer

Framtid Simlångsdalen

Framtid Simlångsdalen Framtid Simlångsdalen Projektbeskrivning April 2015 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Projektbeskrivning för Framtid Simlångsdalen Innehåll Bakgrund... 2 Omvärldsanalys... 2 Geografiskt läge... 2 Befolkning och

Läs mer

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen

RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa. Tillväxt- och regionplaneförvaltningen RUFS 2050 Resan mot den mest attraktiva storstadsregionen i Europa Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Samrådsförslag RUFS 2050 en del i en större planprocess RUFS 2010 Aktualitetsarbetet Program ny

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

Med öppen data utvecklar vi Göteborg till en ännu bättre stad

Med öppen data utvecklar vi Göteborg till en ännu bättre stad Med öppen data utvecklar vi Göteborg till en ännu bättre stad Det som framför allt gör Göteborg unikt är människorna som bor här. Människor som tillsammans har möjlighet att göra staden till en ännu bättre

Läs mer

Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling

Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling Utkast: Kärnfrågor för certifiering av hållbar stadsutveckling Detta dokument är ett utkast på kärnfrågor för ett svenskt certifieringssystem för hållbar stadsutveckling. Kärnfrågorna syftar till att fungera

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Utemiljö 5. Tillgänglighet. KVALITETSPROGRAM Dalbostrand

INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Utemiljö 5. Tillgänglighet. KVALITETSPROGRAM Dalbostrand INNEHÅLL 1. Inledning 2. Byggmaterial 3. Energi 4. Utemiljö 5. Tillgänglighet KVALITETSPROGRAM Dalbostrand Inledning Växjö, Europas grönaste stad, ska vara en ledande miljökommun. Alla delar av vår verksamhet

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016

Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2016 KS 2015-XX-XX XX KS 2015-XX-XX XX Version 0,1 1. Kommunstyrelsens mål Kapitlet har utgångspunkt i de mål som beslutats i Planeringsdirektiv med budget

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt

Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Götenemallen Datoriserat projektstöd för dokumentation av samverkansprojekt Projekt inom ramen för Stimulansmedel Rådet för Trygghet och Folkhälsa Projektnamn och datum Kontaktperson: Telefon: Projektstöd

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå

Vindkraft Öst. Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Vindkraft Öst Tillsammans utvecklar vi det hållbara Vindbruket! Lokalt möte 24 april 2013, Laxå Program 24 april 09.30 Samling Deltagarpresentation 10.00 Presentation projekt Vindkraft Öst 10.10 Nulägesbild

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR

MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR MÅLBILDER FÖR LÄRMILJÖN I SKELLEFTEÅS GRUNDSKOLOR Övergripande vision Flexibla lärmiljöer som optimerar lärandet, anpassade för framtiden i ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv Lärmiljö - definition

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. ASSET 14 April. Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter ASSET 14 April Tillväxtverkets finansieringsmöjligheter 1 Vi arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande 2 Programmet Miljödrivna marknader Löptid: 2011 Totala

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: Lokalt klimatarbete, regionalt lärande och färdplaner mot en koldioxidsnål ekonomi Programområde: Östra Mellansverige Ärende ID: 20200666 Sammanfattande beskrivning För att påskynda arbetet

Läs mer

Lokalt miljömålsråd i Uppsala erfarenheter av samverkan mellan kommun, näringsliv och andra aktörer

Lokalt miljömålsråd i Uppsala erfarenheter av samverkan mellan kommun, näringsliv och andra aktörer MILJÖMÅLSDAGARNA 2017 Lokalt miljömålsråd i Uppsala erfarenheter av samverkan mellan kommun, näringsliv och andra aktörer Maria Gardfjell, kommunalråd Uppsala kommun Lokalt miljömålsråd i Uppsala Samverkan

Läs mer

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna

Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna Att leva visionen prioriterade inriktningar för Högskolan Dalarna 2016-2019 Beslut: Högskolestyrelsen 2015-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2015/385/10 Gäller fr o m: 2016-01-01 Ersätter: - Relaterade dokument:

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden

Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden. Antagen av nämnden 1 Verksamhetsplan 2017 Bygg- och miljönämnden Antagen av nämnden 2016-12-15 2 VERKSAMHETSPLAN 2017 Inledning Bygg- och miljönämnden är den kommunala myndigheten som hanterar bygglov, bygganmälan och bostadsanpassning

Läs mer

10 utmaningar för en hållbar stad -om de tekniska systemens betydelse för hållbar stadsutveckling

10 utmaningar för en hållbar stad -om de tekniska systemens betydelse för hållbar stadsutveckling 10 utmaningar för en hållbar stad -om de tekniska systemens betydelse för hållbar stadsutveckling Sara Gustafsson, docent i Miljömanagement och miljöteknik vid avdelningen för Industriell miljöteknik,

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

PM Energistrategi för H+ Bakgrund. Plusenergi. Energiberäkningar

PM Energistrategi för H+ Bakgrund. Plusenergi. Energiberäkningar Energistrategi för H+ Bakgrund Öresundskraft har sedan 2011-06-29 arbetat med den övergripande målsättningen att skapa ett effektivt och hållbart energisystem för H+. Arbetet har bedrivits av en projektgrupp

Läs mer

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2-24 SEPTEMBER 2017

BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2-24 SEPTEMBER 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO 2 24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING VALLASTADEN 2017 BO- OCH SAMHÄLLSEXPO I LINKÖPING 2-24 SEPTEMBER 2017 LINKÖPING - DÄR IDÉER BLIR VERKLIGHET Linköping är en av landets snabbast växande

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030

Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030 Frukostseminarier - Smart city Stockholm 2030 Smarta städer nämns allt oftare som en nyckel till hållbar stadsutveckling. I Stockholm står vi just nu inför något av en brytpunkt. Vi har hög IT-mognad och

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer?

Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Hur bygger vi ett hållbart samhälle och skapar attraktiva städer? Eva Hägglund Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Sveriges Kommuner och Landsting 1 Hållbar stadutveckling SKL:s Positionspapper

Läs mer

Biogas Research Center

Biogas Research Center Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Biogas Syd Per Mårtensson 2013-09-17 www.liu.se/brc Biogas fördelar och svårigheter Trots många fördelar: Förnybar lokal och regional energikälla

Läs mer