Östra Valla Testbädd & Demoområde

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Östra Valla Testbädd & Demoområde"

Transkript

1 Östra Valla Testbädd & Demoområde Komplettering av ansökan Inledning Med planeringsprojektet Östra Valla Testbädd och Demoområde vill projektägare Sankt Kors i samarbete med Cleantech Östergötland (CTÖ), Energikontoret Östra Götaland (EKÖ), Linköpings universitet och kommunens näringslivskontor (NuLink) samt ett brett spektra av andra aktörer, skapa en framåtblickande arena där nya arbetsmetoder och perspektiv på hållbarhet uppmuntras inom både näringsliv och bland medborgarna. Samtidigt ska Östra Valla omvandlas från ett äldre industriområde till en lättillgänglig stadsdel där ny teknik utvecklas i skala 1:1 och visualiseras gentemot omvärlden med hjälp av nya tekniker och pedagogiska ansatser. Huvudprojekt Östra Valla skall resultera i ett livsklimat och en tillväxtmiljö, där samverkan mellan näringsliv och människor leder till att nya innovativa produkter och tjänster kommer ut på marknaden och till folkbildning i hållbarhets- och livsstilsfrågor.

2 Området Östra Valla kommer att utvecklas till en stadsdel utöver det vanliga i och med det systemtänk som kommer att genomsyra hela området från energi och transporter till social samvaro och kultur. Området blir ett demoområde som attraherar både barn och vuxna, svenska företag såväl som utländska. Området utmärker sig även genom att det ger företag möjlighet att testa nya produkter och tjänster i Testbädden som regelbundet uppdateras med nya lösningar. Genom Testbädden kommer miljöteknikföretagen att kunna visa på ny teknik som ännu inte är vedertagen på marknaden och forskning inom området hållbar stadsutveckling hållbart ur ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv. Testbädden är till för såväl regionala som nationella företag som ligger i framkant med sin produkt- eller tjänsteutveckling. Östra Valla blir ett Demoområde till nytta för alla som vill se hur modern miljöteknik fungerar i praktiken inom olika fokusområden såsom integrerade energisystem, hållbara transporter, slutna kretslopp, sensorer & visualisering samt människan & tekniken. Projektägaren Sankt Kors har fått positivt planbesked gällande ny detaljplan för att utveckla stadsdelen Östra Valla med fler verksamheter och bostäder. Detaljplanarbetet beräknas pågå till år 2014 med byggstart samma år. En fastighetsplan har tagits fram och parallellt pågår en marknads- och möjlighetsanalys samt en tillgänglighetsutredning. Detta planeringsprojekt är utöver den lagstadgade planprocessen. Detta sökta projekt Östra Valla Testbed och Demoområde ingår inte i ordinarie detaljplanearbetet eller ordinarie verksamhet och dess genomförbarhet är beroende av extern medfinansiering. 1 Arbetsmetodik inklusive hållbarhetsbedömning I planeringsprojektet kommer det att arbetas fram ett välgrundat beslutsunderlag med förslag på hur området skulle kunna se ut på konceptnivå. Omvärldsbevakning av befintliga lösningar för tekniska system i interaktion med människan kommer att genomföras tillsammans med en nulägesanalys av lokala förutsättningar för stadsdelen Östra Valla. Aktörer från flera olika yrkesområden kommer att sammanlänkas i så kallade fokusgrupper och insatser kommer att genomföras för att nytänkande entreprenörers idéer skall utvärderas och förverkligas i praktiken. Integrerade systemlösningar för respektive fokusområde kommer att analyseras och utvärderas ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom att använda sig av systemanalys kan suboptimering av enskilda system undvikas, jämfört med konventionella lösningar utan systemintegration. I systemanalysen betraktas systemet ur ett vidare perspektiv än bara teknik- och brukaraspekter. En bredare hållbarhetsanalys innefattar kriterier såsom miljö (vattenkvalitet, klimatpåverkan m.m.), ekonomi, organisation, sociokultur, teknisk funktionalitet etc. och konkretiserar hållbar utveckling. 2 Planeringsprojektet kommer att följa en metodik som bereder varje fokusområde utifrån sex utredningssteg: 1 Kompletteringsfråga: Planeringsprocessen 2 Kompletteringsfråga: Hållbarhetsaspekter

3 1. Omvärldsbevakning teknik-människa 2. Analys av lokala förutsättningar 3. Beräkning systemeffekter. 4. Arbetsplan fokusgrupper 5. Visualisering och folkbildning 6. Analys systemeffekter Fokusområden 3 Möjliga lösningar inom fokusområdena kommer att utredas i ett systemperspektiv under planeringsprojektet. Nedan ges exempel inom respektive fokusområde på möjliga lösningar, både på beprövade lösningar med exportpotential och nya lösningar med verifieringsbehov. Hållbara transporter. Tankstationer för biogas och biodiesel. Laddstolpar för elbilar som är integrerade med områdets elnät. Bil-, cykel- och elcykelpool. Ruttoptimering av godstransporter med omlastning till elbil utanför området. Utredning och analys av potentiella trafiklösningar för cykel, miljöfordon, kollektivtrafik samt logistik för godstransporter och restprodukthantering. Analys av förutsättningar för konsolidering av olika transportkedjor i utkant av området där omlastning och distribution av varor sker med hjälp av elbilar. Integrerade energisystemlösningar. Ett nollenergiområde i ett systemperspektiv. Energieffektiva och miljöanpassade hus som försörjs med fjärrvärme, spillvärme från företag, solceller och solfångare på tak. Smart elnät, där lokalproducerad el kan lagras. Optimering av inne- och utebelysning. Utredning och analys av potentiella energisystemlösningar, Kretsloppslösningar vatten, avlopp, avfall. Lokalt omhändertagande av dagvatten med grönytor och små dammar. Gröna tak för att minska mängden dagvatten och dämpa buller samt isolera husen mot värme och kyla. Avfall som råvara för produktion av värme, biogas och näringsämnen. Utredning av olika lösningar för VA-system samt dagvatten Grön natur. Grön korridor från Vallaskogen till T1-området för ökad biologisk mångfald i staden. Odling på hustak, innergårdar och längs promenadstråk som värms med spillvärme. Involvering av skolelever och pensionärer för en interaktion mellan generationer och en förståelse och praktisk tillämpning av närodlat. I områdets affärer, restauranger och caféer finns närodlade livsmedel och lokala produkter. Utredning och analys av dagsläge liksom uppföljning av biologisk mångfalds respons på tillämpad grön korridor mellan skog och parkområde. Människan och tekniken. Metoder för att uppmuntra de boende och verksamma till en hållbar livsstil. Utredning och analys liksom uppföljning av människans samverkan med teknikutformning och -tillämpning. 3 Kompletteringsfråga: Hållbarhetsaspekter

4 Analyser av miljöteknik som integrerar funktionshindrades vardagsproblem. Sensorer. I projektet kommer det att utvecklas och implementeras ett system för att följa och övervaka flöden av transporter, energi, avfall samt CO 2 -utsläpp. Systemet interageras direkt med boende och företag och bidrar till att anpassa värmetillförsel och andra flöden efter faktiskt behov. Data från sensorerna kommer att sammanställas och visualiseras på ett sätt att individen får en tydlig återkoppling på förändringar och förbättringar, vilket är viktigt eftersom individens medverkan är en förutsättning för att tekniska lösningar ska bidra till förändring. Moderna, digitala visualiseringstekniker utvecklade vid visualiseringscentrum i Norrköping kommer att användas för att visa upp tekniken på ett enkelt och pedagogiskt sätt. Infrastrukturen i vissa av byggnaderna kommer att kunna beskådas genom glasväggar där flöden av el, vatten och avlopp presenteras. Genom att synliggöra energikrävande processer medvetandegörs betydelsen av olika val. Demoområdet är ett skyltfönster utåt för såväl studiebesöksgrupper som delegationer med intresse för miljöteknik. Kommentar gällande social och ekonomisk hållbarhet 4 Sankt Kors önskar komplettera tidigare projektbeskrivning (sid 2 i ansökan) avseende Förberedelse för fysiska insatser med punkten Beteendepåverkan. Sankt Kors utgör en viktig del i kommunens satsningar på tillväxtmiljöer och näringslivsfrämjande lokaler. Bolaget driver sin verksamhet på kommersiella grunder och finansieras uteslutande av hyresintäkter. Befintlig företagspark skall i förlängningen utvecklas i samspel med de boende och skapa en blandstad där delarna växer med varandra. Områdets närhet till skog och rekreationsområden kan också bidra till samverkan mellan olika grupper av verksamheter och på så sätt generera intäkter (event-företag, naturexkursioner, pedagogisk barn- och ungdomsverksamhet etc.). Näringsliv och boende skapar en levande stadsdel där förståelse, insikt och samhällsmedvetenhet minskar externa kostnader för otrygghet och vandalism. Förskola, grundskola och seniorboende kommer att införas i området där samnyttiga lokaler planeras och synergieffekter eftersträvas. Utveckling av Testbädd och Demoområde 5 Testbädden och demoområdet kompletterar varandra. I testbädden ges företag möjlighet att testa nya lösningar inom utvalda områden. I demoorådet som omfattar hela stadsdelen, visas lösningarna i delprojekten upp för potentiella kunder med flera. Även lösningar som inte har gått genom testbädden kan komma att visas upp i demoområdet. Målgruppen för testbädden är miljöteknikföretag i Östergötland och övriga Sverige som har produkter eller tjänster som ännu inte nått ut på marknaden. I planeringsprojektet görs en analys av var i fokusområdena det finns behov av nya lösningar. Det kommer att göras en sammanställning över teknikföretag som kan fylla dessa behov, där syftet är att övervinna marknadsbarriärer och där metodiken kan betraktas som en förenklad teknikupphandling. Testbädden kommer att utvecklas i samverkan mellan kommun och näringsliv som en del i fokusgruppsarbetet. 4 Kompletteringsfråga: Hållbarhetsaspekter 5 Kompletteringsfrågor: Förmedling och användning av resultat respektive Samverkan mellan näringsliv och kommun

5 Målgruppen för demoområdet är inkommande delegationer från länder som intresserar sig för svensk miljöteknik. Sådana delegationer kommer regelbundet till CTÖ och i Östra Valla kommer de att få se hur teknik används i verkligheten och hur systemintegration fungerar i större skala. Demoområdet kommer att utvecklas under och efter projekttiden. Det kommer att vara en levande mötesplats för ny teknik, forskning och offentlig sektor som sysslar med näringslivsutveckling i praktiken. För att kunna utveckla testbädden och demoområdet krävs ett nära samarbete mellan näringsliv, kommunala bolag och kommunen. Politiker och tjänstemän på olika nivåer och avdelningar i kommunen kommer att involveras, t.ex. i samband med upphandlingar. För att informera det regionala näringslivet om möjligheten att delta i testbädd och/eller exponeras i demoområdet kommer de kanaler som finns genom projektets parter (Sankt Kors, NuLink, Cleantech Östergötland och Energikontoret Östra Götaland) att användas. Dessa organisationer har nätverk som täcker stora delar av Östergötlands företagsnätverk och därmed når information ut till relevanta företag. För att informera nationellt kommer det nationella miljötekniknätverket ASSET att användas som har sin kanslifunktion hos CTÖ. Ytterligare en informationsspridningskanal har tillkommit sedan ansökningsskedet; ett presentationsverktyg där regionens styrkor visas upp genom en virtuell resa genom miljöteknikens Östergötland, med möjlighet att fördjupa sig inom olika demonstrationsobjekt. Verktyget "The East Sweden Cleantech Showcase" är framtaget av CTÖ och det regionala marknadsbolaget East Sweden i samarbete med andra regionala aktörer. Östra Vallas kontakt med medborgarna 6 Ett målarbete med fokus på allmänhetens involvering kräver öppenhet, transparens och effektiv administration. Under granskningstiden ämnar Sankt Kors inbjuda till workshop och seminarium med boende i kommunen för att ta tillvara idéer och synpunkter från allmänheten. En del av detta ingår i den lagstadgade planeringsprocessen. I detta planeringsprojekt kommer samråd att genomföras utöver vad som är lagstadgat. Professionella aktörer kommer att bjudas in och en pedagogisk och visuell informationsspridning gentemot allmänheten kommer att utföras. 7 Samverkan med medborgarna kommer att ske i de olika visualiseringsprojekt som ingår i demoområdets uppbyggnad och som också syftar till att påverka de boendes beteendemönster när det gäller energiförbrukning, transport, konsumtionsvanor och annat som påverkar miljön. Dialog med de boende i Östra Valla kommer att ske genom digitala informationstavlor, seminarium och regelbundna nyhetsbrev. Goda exempel och forskningsnyheter kommer att spridas via dessa kanaler. 6 Kompletteringsfråga: Medborgarnas deltagande och inflytande 7 Kompletteringsfråga: Planeringsprocessen

6 Klimateffekter i kriterium 7 Sankt Kors önskar ersätta beräkningarna i ansökan med följande, uträknat av Institutionen för Energisystem vid Linköpings universitet: Dagens bästa teknik- och systemlösningar ska i framtiden göra Östra Valla till en hållbar och CO 2 - neutral stadsdel, även betraktad som ett öppet system. För att en stadsdel som beror av externa system ska uppnå CO 2 -neutralitet krävs åtgärder dels i själva stadsdelen, dels i de system som försörjer stadsdelen (energi, transporter mm.) Medan det förstnämnda går att påverka av lokala beslutsfattare, inte minst i själva byggprocessen, innebär de utanförliggande systemen att en mängd aktörer behöver komma överens om en gemensam vision, strategi och handlingsplan. Det nya bostadsområdet förväntas minska uppvärmningsbehovet med hjälp av passivhusteknik med cirka 80 %, och elbehovet i lägenheterna med cirka 25 %. Vidare förväntas transporterna med hjälp av minskat transportbehov kunna minskas med 80 %. Detta kan ske via t.ex. decentralisering av skolor och affärer, distansarbete, minskat antal tonkilometer med hjälp av bränslesnåla fordon och högre transportdensitet, via mindre CO 2 -intensiva transportbränslen, t.ex. elbilar etc. Stadsdelens tak förses med solceller som kan ersätta 33 % av hushållselbehovet, eller kwh/år och lägenhet. Med hjälp av att förse taken med solceller förväntas CO 2 -utsläppen minska med 400 ton CO 2 /år tack vare att ny elproduktion möjliggörs som i sin tur ersätter äldre kraftverk koleldade i Danmark och på kontinenten. Det minskade uppvärmningsbehovet minskar de lokala CO 2 -utsläppen från en förväntad nivå på 511 ton CO 2 /år till cirka 112 ton CO 2 /år. Globalt innebär detta då värmen produceras i ett kraftvärmeverk att utsläppen minskas med 60 ton CO 2 /år tack vare att ny elproduktion möjliggörs som i sin tur ersätter äldre kraftverk. Det minskade elbehovet minskar de globala CO 2 -utsläppen från en förväntad nivå på 681 ton CO 2 /år till cirka 505 ton CO 2 /år. Samtidigt förväntas det minskade elbehovet ge upphov till ett ökat fjärrvärmebehov vilket i sin tur ger upphov till ökade utsläpp på cirka 25 ton CO 2 /år. Det minskade transportbehovet förväntas minska lokala och globala CO 2 -utsläppen från en förväntad nivå på ton CO 2 /år till cirka 880 ton CO 2 /år. Totalt förväntas den nya stadsdelen minska de globala CO 2 -utsläppen från en förväntad nivå på ton CO 2 /år till cirka ton CO 2 /år d.v.s. med 80 %. Tidsplan och totala finansieringen för planeringsprojektet8 Planeringsåtgärder beräknas starta och vara färdigställda Kompletteringsfråga: Projektets totala finansiering

7 TABELL 1. Fördelning av resurser under planeringsprojektet. Observera att förskjutningar av summorna mellan år och kostnadsposter kan förekomma Totalt Omvärldsbevakning teknik-människa Analys av lokala förutsättningar Beräkning systemeffekter Arbetsplan fokusgrupper Visualisering och folkbildning Analys systemeffekter tkr Projektets totalkostnad är kronor. Sökt bidrag är 30 % vilket motsvarar kronor. Resterande kostnader finansieras av Sankt Kors och kan vara både kontanta medel och arbetstid. Projektorganisation 9 Nedan följer projektets tänkta organisation. Verifierade samarbetspartners Cleantech Östergötland samlar och främjar regionens affärs- och utvecklingsmöjligheter inom miljöteknikområdet och synliggör regionala kompetenser och tillämpningar. Linköpings Universitet tillhandahåller spetskompetens inom områden såsom beteendeförändring, energiberäkningar och systemmodeller (ex. koldioxid) samt utvärdering. Företagsparken skall fungera som en inkubator för studenters och forskares idéer. NuLink (Näringslivsutveckling i Linköping AB) främjar och skapar grundläggande förutsättningar för näringslivets utveckling i Linköping. De erbjuder etablerings och företagsservice. Energikontoret Östra Götalands främsta uppgift är att stimulera handlingskraft för smartare energianvändning i Östergötland. Detta inkluderar samarbete mellan Östersjöländerna liksom projekt inom EU. Referensgrupp med verifierat deltagande: Helena Kock Åström miljöstrateg Linköpings kommun Heléne Njord-Westling projektledare visualiseringskluster NOSP (Norrköpings Science Park) Bahram Moshfegh professor Energisystem, Linköpings Universitet Jenny Palm professor Tema teknik och social förändring, Linköpings Universitet Yvonne Rosmark VD NuLink, Linköping kommuns näringslivsbolag Kerstin Konitzer VD Energikontoret Östra Götaland. 9 Kompletteringsfråga: Projektorganisation

8 Johan Kristiansson VD Sankt Kors, Linköpings kommunala fastighetsbolag Gert Kindgren VD Cleantech Östergötland Därutöver för Sankt Kors för diskussioner med Carl-Johan Koivisto, SAAB Greentech där SAABs erfarenheter av militära system kan implementeras för miljötekniska avändningsområden. Restriktioner och kulturhistoriska värden 10 Markområdet är föremål för ny detaljplanehandläggning. Sökanden har erhållit positivt planbesked. Området är inte föremål för kända restriktioner i form av buller, höjdbegränsningar eller andra begränsande miljöfaktorer. Aktuell geoteknisk undersökning är inte utförd. Tidigare rep- och textilfabriker kan kräva sanering av vissa markområden vid byggnation av bostäder. Områdets centrala men avgränsade läge gentemot huvudtrafikleder, gör att trafikflöden till och från området är en av detaljplaneprocessens svåraste frågor. Detta samverkar dock med intentionerna om en koldioxidneutral och cykelfrämjande stadsdel där ett av projektets mål är att hitta metoder och K typlösningar. Markområdet är ett avvecklat industriområde som under 15 års tid har omvandlats till en företagspark med tillträde för allmänheten. Området saknar kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader. Två byggnader i områdets norra del omnämns i den nu gällande detaljplanen, vilket troligtvis syftar på de två småhus som idag nyttjas av studenter respektive av Sankt Kors Fastighets AB. Småhusens kulturvärde bör omvärderas i och med ny detaljplanehandläggning. Projektets utvärdering och uppföljning 11 Projektet kommer att utvärderas med hjälp av forskare på avdelningen Energisystem vid Linköpings Universitet och följas upp i enlighet med vedertagna principer för process- respektive effektutvärdering samt integrera uthållighetsprinciper framtagna av det miljörelaterade planeringsverktyget The Natural Step. I processutvärderingen kommer de tre hållbarhetsprinciperna årligen att adresseras i fokusgrupper och djupintervjuer. Processutvärderingen sker i samarbete med avdelningen Tema Teknik och Social Förändring, för att även omfatta social hållbarhet. I effektutvärderingen skall projektets uppfyllandegrad av målen utvärderas dels två år före, dels ett drygt år efter projektets slutförande. TABELL 2. Tidplan för utvärdering och uppföljning avseende huvudprojektets process och effekter. Processutvärdering Effektutvärdering Fokusgrupp Fokusgrupp Fokusgrupp Fokusgrupp Fokusgrupp 2 år innan >1 år efter slutförande slutförande av projekt av huvudprojekt 10 Kompletteringsfråga: Restriktioner inom berört markområde respektive Kulturhistoriska värden 11 Kompletteringsfråga: Utvärderingsplan

Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014

Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014 Linköping 2013-03-31 Lägesredovisning av projektet Östra Valla demoområde och testbädd. Mars 2014 Mål och effekter enligt ansökan Målsättningen för detta planeringsprojekt är att lägga en grund för att

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv

Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Erfarenheter av byggherredialoger i Malmö - ur hållbarhetsperspektiv Tor Fossum Miljöstrateg Stadsbyggnadskontoret från okt 2011 Tidligare: Projektledare Miljöförvaltningen 2000-2011 Deltagande i Byggherredialogerna

Läs mer

Bergsjön 2021: Komplettering och fördjupning av ansökan till Delegationen för Hållbara städer

Bergsjön 2021: Komplettering och fördjupning av ansökan till Delegationen för Hållbara städer Delegationen för Hållbara städer Den 14 oktober 2011 Bergsjön 2021: Komplettering och fördjupning av ansökan till Delegationen för Hållbara städer Detta är en komplettering och fördjupning av den ansökan

Läs mer

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden.

2011-11-30 1. Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. 2011-11-30 1 Bräknemodellen. En utvecklingsmodell för småorter på landsbygden. Bakgrund Sedan ett år tillbaka har Hoby Företagarförening och Bygd i Samverkan, båda ideella föreningar, arbetat med att ta

Läs mer

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare

Biogas Öst. Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogas Öst Ett regionalt samverkansprojekt Beatrice Torgnyson Projektledare Biogasprocessen CO 2 Uppgradering, CH 4 ~65% CH 4, ~35% CO 2 Vad är biogas och vad används det till? Kretsloppssamhälle mellan

Läs mer

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun

MILJÖ. Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun MILJÖ Ett urval av hur vi jobbar i Ängelhoms kommun Version 1.0 Tryckår 2014 Foto: Ida Stavenow Caroline Sjunner Kajsa Wellbro Emelie Svensson Skyview Vi har en plan I Ängelholms kommun finns en varierad

Läs mer

Solenergiteknik i den hållbara staden

Solenergiteknik i den hållbara staden Solenergiteknik i den hållbara staden Charlotta Winkler WSP Environmental 2015-06-23 2 Det går inte att visa den här bilden just nu. Värderingar 3 Hållbarhet 4 "En hållbar utveckling är en utveckling som

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Tillväxtverkets program och insatser Tillväxtverkets program och insatser 1 Programmet Miljödriven Tillväxt Totala medel för 2012: 30 mkr Ansökningar: 1 mars -30 april samt ytterligare en omgång till hösten Mål: Stöd till affärsutveckling

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö

Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Västra Hamn Hållbar stadsplanering i Malmö Lars Böhme Stadsbyggnadskontoret Malmö Copenhagen 1979 Västra Hamn MALMÖ 2002 då 1 Malmö nu 2005 och nu 2035 2035 Hållbarhetens tre parametrarna Steg mot hållbar

Läs mer

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat.

Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Återvinning. Vår väg till ett bättre klimat. Våra råvaror måste användas igen. Den globala uppvärmningen är vår tids ödesfråga och vi måste alla bidra på det sätt vi kan. Hur vi på jorden använder och

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Lägesrapport för planeringsprojekt "Omvandling av Västerås stationsområde med närområde" PROJEKTBESKRIVNING AV VERKSAMHETEN HITTILLS

Lägesrapport för planeringsprojekt Omvandling av Västerås stationsområde med närområde PROJEKTBESKRIVNING AV VERKSAMHETEN HITTILLS Lägesrapport för planeringsprojekt "Omvandling av Västerås stationsområde med närområde" SAMMANFATTNING Projektet fick en nystart under oktober 2010 i och med att en projektledare tillsattes och projektets

Läs mer

BID som samverkansform

BID som samverkansform BID som samverkansform Vad är BID? Internationell tillämpning Erfarenheter i Sverige Metod Drivkrafter Medborgardialog Hur går utvecklingen vidare i Sverige? Business Improvement District Skottland Innerstaden

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland

Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Smart Energi Klimatstrategi för Västra Götaland Fastställd av regionfullmäktige 8 september 2009, 135 Innehåll Förslagets bakgrund och karaktär... 3 Strategi förslag i sammanfattning... 4 Klimatfrågan

Läs mer

Bioenergin i EUs 2020-mål

Bioenergin i EUs 2020-mål Bioenergin i EUs 2020-mål Preem AB Michael G:son Löw Koncernchef och VD IVA 16 november 2011 Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle 2 Vi jobbar hårt för att det aldrig mer ska bli bättre förr

Läs mer

Klimat och transporter

Klimat och transporter 2010-03-19 Klimat och transporter Jannica Schelin Processledare för Hållbart Resande i Norrköpings kommun Hållbart Resande Hållbart Resande och Mobility Management Arbetet med Hållbart Resande handlar

Läs mer

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm

Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening. Bildades 2008. Kansli med 10 personer i Stockholm Non-profit utvecklingsorganisation ägd av en ideell förening Bildades 2008 Kansli med 10 personer i Stockholm Driver 15-20 parallella utvecklingsprojekt (bebyggelse, mobilitet, system) www.sust.se Citylogistik

Läs mer

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring

EKOSTADEN AUGUSTENBORG. - en dagvattenvandring EKOSTADEN AUGUSTENBORG - en dagvattenvandring Ekostaden Augustenborg När bostadsområdet Augustenborg byggdes av MKB (Malmö Kommunala Bostäder) på 1950-talet var det ett modernt och populärt område i folkhemsandan.

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat

Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Klimatsmart kretsloppsbaserad produktion av fisk och grönsaker 2015-01-27 Henrik Nyberg Int NN 2014-02-10 1 Förändrade behov och beteende från konsumenter ställer nya krav på framtidens mat Nuläge: Import

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM

Järva. Järva. Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus. Akalla. Husby. Kista. Hjulsta Tensta. Rinkeby CITY OF STOCKHOLM PAGE 1 Järva Järva Akalla Byggdes 1966-1980 60.000 boende 25.400 lägenheter 700 hus + 221 radhus Husby Kista Hjulsta Tensta Rinkeby PAGE 2 1 Vision Järva 2030 Fyra huvudområden: Bra boende och mer varierad

Läs mer

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter

Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Individuell mätning av el, kallt vatten och varmt vatten i AB Bostadens lägenheter Projektledare Harry Jonsson Individuell mätning är en del av Life+projektet Green Citizens of Europe, Sustainable living

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014

Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet. Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Hållbar stadsutveckling och det politiska ledarskapet Peter Örn Region Väst 5 februari 2014 Delegationen för hållbara städer Regeringsuppdrag 2008 2012 Verka för hållbar utveckling av städer, tätorter

Läs mer

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se

www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se www.goteborg.se/centralaalvstaden centralaalvstaden@goteborg.se Vårt uppdrag Att utarbeta en vision och en strategi utifrån hela stadens perspektiv...med utgångspunkt i den sociala, ekologiska och ekonomiska

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden

Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden 2014-02-05 Att söka pengar för utvecklingsprojekt hos Avfall Sverige. Prioriterade områden Avfall Sverige ger, genom sin samordnade utvecklingssatsning, bidrag till utvecklingsprojekt inom avfallshantering

Läs mer

Ekonomiskt stöd till organisationer

Ekonomiskt stöd till organisationer Ekonomiskt stöd till organisationer Beviljade stöd 2014 Stöd till organisationer på konsumentområdet 2014 Konsumentverket har regeringens uppdrag (enligt förordningen 2007:954) att dela ut stöd till organisationer

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil?

Anser ert parti att man ska följa översiktsplanen och inte bygga i de markområden som ligger i en grön kil? SAMMANSTÄLLNING ENKÄT OM GRÖNA FRÅGOR INFÖR VALET 2014 Nätverket Ny Grön Våg består av ett 30-tal natur-, miljö-, och friluftsorganisationer i sområdet. Bland dessa ingår Naturskyddsföreningen i s län,

Läs mer

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING

Redovisning av Ekocentrum Projekt 121. SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Redovisning av Ekocentrum Projekt 121 SJV Dnr 19-12804/09 1. SAMMANFATTNING Projektet har genomfört ett antal uppskattade och välbesökta aktiviteter och också stakat ut en intressant väg för Ekocentrum.

Läs mer

1. Vad kan kommunen göra med

1. Vad kan kommunen göra med 1. Vad kan kommunen göra med Tydliga riktlinjer vid upphandling: Minska köttinköp Öka vegetariska livsmedel i skolor, äldrevård m.m. Välj vegetariskt vid konferenser Öka andelen ekologiskt Alternativ till

Läs mer

COLLABORATIVE TOURISM

COLLABORATIVE TOURISM COLLABORATIVE TOURISM SKÅNEMODELLEN Strategisk plan för turism och besöksnäring i Skåne TOURISM IN SKÅNE AB - Ett av Business Region Skånes fyra dotterbolag Näringsliv Skåne och Business Region Skåne Styrelse

Läs mer

Biogas Research Center

Biogas Research Center Biogas Research Center För resurseffektiva biogaslösningar Biogas Syd Per Mårtensson 2013-09-17 www.liu.se/brc Biogas fördelar och svårigheter Trots många fördelar: Förnybar lokal och regional energikälla

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Hållbara perspektiv. Etappmål

Hållbara perspektiv. Etappmål Hållbara perspektiv I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och

Läs mer

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se

Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! www.leadertimra.se Projektidé? Leader kan hjälpa till att förverkliga den! Leader - ett sätt att utvecklas Leader är en metod för att arbeta med landsbygdsutveckling Vi fördelar stöd till projekt som utvecklar landsbygdens

Läs mer

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015

Verksamhetsplan. Invest in Skåne AB. Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan Invest in Skåne AB 2015 Utgåva 01/05 2015 Verksamhetsplan 2015 för Invest in Skåne AB, 1. Verksamhetsidé Våra aktiviteter skall göra skillnad för att utveckla internationaliseringen av

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07

100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Företaget Malmö Airport Kund Social utveckling Miljö 100 % Fossilbränslefritt Skåne 2020 2014-11-07 Maria Bengtsson Chef Miljö och Infrastruktur Swedavia Malmö Airport Vår uppgift I korthet Våra tjänster

Läs mer

Förenklad förstudie och samarbetsförslag

Förenklad förstudie och samarbetsförslag Tjänsteskrivelse -02-21 KFN 2013.0096 Handläggare: Annelie Henriksson Förenklad förstudie och samarbetsförslag Sammanfattning Arbetet med införande av e-arkiv i Karlskoga kommun har påbörjats under hösten

Läs mer

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är

Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Hur bra ska vi bli? Om 4 år är 50% av alla ute i arbetslivet 80- och 90-talister. Deras viktigaste drivkraft är Sammanfattning meningsfullhet hållbarhet från den och 31 delaktighet. augusti 2015 Detta

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Ärende 12. Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun

Ärende 12. Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun Ärende 12 Projekt Energiförsörjning med förnyelsebara energislag i Karlskoga kommun Tjänsteskrivelse 1 (3) 2015-08-10 KS 2014.0329 Handläggare Bosse Björk Projekt Lokalt framställd Förnyelsebar Energi

Läs mer

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering

www.nulink.se Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering www. Effektiv service för näringslivet Inom företag, entreprenörskap och etablering NuLink: en pigg ettåring med framtidstro NuLink har fyllt ett år. Vi är en livlig och pigg ettåring som nyfiket blickar

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

Verksamhetsplan för Gröna Liberaler i Västmanland

Verksamhetsplan för Gröna Liberaler i Västmanland 1 Verksamhetsplan för Gröna Liberaler i Västmanland I arbete för framtagande av planen har följande medverkat Alexandra Spillman, Örjan Rosell, Arne Kjellberg och Harriet Andersson. Karl-Erik Andersson

Läs mer

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson

Från etablering till leverans. Lennart Jonasson Från etablering till leverans Lennart Jonasson Möjligheter och utmaningar för kommunerna NYA SÄTT ATT PÅVERKA Nya affärsmodeller Den demografiska utmaningen - Vi lever allt längre - Vi jobbar allt mindre

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden

Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden Stockholm växer Bo och arbeta i Norra Djurgårdsstaden stockholm.se/norradjurgardsstaden The Capital of Scandinavia ATT BO OCH ARBETA I NORRA DJURGÅRDSSTADEN Stadsutvecklingsprojektet Norra Djurgårdsstaden

Läs mer

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet

Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Kommunen med livskvalitet, - det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla en förstklassig och effektiv service. Övergripande strategi Medborgarperspektivet: Timråborna

Läs mer

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN

BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Reviderad -24 november 2014 BKA OCH SKA I PLANPROCESSEN Stadsbyggnadskontoret har tagit fram en arbetsprocess för hur det sociala perspektivet ska beaktas i planprocesser och sedan årsskiftet 2013/2014

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012

A Attraktiv kommun. Socialdemokraterna i Vallentuna Kommunplan 2012-2014. Mål Åtgärder Indikatorer Kommentarer. målsättning 1/3 år 2012 A Attraktiv kommun 1 Balans mellan antalet bostäder med olika upplåtelseformer Tillse att hyresrätter börjar byggas i kommunen Påbörja planeringen av nästa trygghetsboende Påbörja planläggning av studentlägenheter

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014

Ansökan om projektmedel till projekt Mat- och marknadsutveckling 2013-2014 Dnr KS-2013-137 Dpl 06 sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Tillväxtcentrum, Näringslivsutveckling & universitet Tjänsteyttrande 2013-05-02 Rose-Marie Andersson, 054-540 12 95 rose-marie.andersson@karlstad.se

Läs mer

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ

Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ 1(6) Projektnamn: (delprojekt i Ett lärande Väsby) Projektledare: Anna Carlsson. Checklista inför beslut, BP1 JA NEJ Projektorganisationen är fastställd (styrgrupp, projektgrupp, eventuell referensgrupp)

Läs mer

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare?

Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? Innovationsdriven upphandling för hållbar tillväxt - en möjlighet för företag och upphandlare? 1 Hur många små företag deltar i upphandling? 12,5 % - 27 % företag med 0-49 anställda 37 % företag med 20-49

Läs mer

Energiförsörjning Storsjö Strand

Energiförsörjning Storsjö Strand Farzad Mohseni, Sweco Energuide Stockholm 2012-05-23 Energiförsörjning Storsjö Strand 1 Sustainergy Energieffektivisering Energiplaner, klimatstrategier m.m. åt kommuner/län/regioner Energitillförsel ur

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet

Vision 2010. Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Vision 2010 Timrå - kommunen med livskvalitet, det självklara valet Verksamhetsidé Kommunens verksamhet syftar till att tillhandahålla medborgarna förstklassig service genom en effektiv förvaltning och

Läs mer

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering

Samarbetspartner och koppling till andra ansökningar om certifiering Nedan följer kompletteringar till vår ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling enligt förordningen (2008:1407). Bakgrund Projektet HCS (Hållbarhetscertifiering

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern

Miljöstrategiskt program. För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Miljöstrategiskt program För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Albin Bogren/BARINGO och Maria Lind Illustration: Johan

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel

Koncernkontoret Avdelningen för Regional utveckling Ansökan utvecklingsmedel Koncernkontoret Ansökan utvecklingsmedel Pia Sandell Processledare Skånes färdplan för biogas 044-309 32 92 Pia.ac.sandell@skane.se 1 (1) Instruktion För sökande till Region Skånes utvecklingsmedel inom

Läs mer

Stadens utveckling och Grön IT

Stadens utveckling och Grön IT Vi lever, arbetar, reser, transporterar saker, handlar och kommunicerar. För utvecklingen av den hållbara staden fyller smarta IT-lösningar en viktig funktion. Stadens utveckling och Grön IT Malmö en Green

Läs mer