Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT"

Transkript

1 Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) Stockholm Ansökningsblanketten fylls i på svenska och lämnas senast den 1 mars Bilagor beaktas inte. Av svaren bör tydligt framgå vad det ekonomiska stödet kan tillföra åtgärder eller processer inom projektet och som inte kommer att kunna genomföras utan sökt stöd. Det bör även framgå om och på vilket sätt projektet tillämpar ny kunskap och innovativa lösningar. Sökande vars ansökan efter besked av Delegationen för hållbara städer i maj 2012 blir föremål för fördjupad prövning kommer att ges möjlighet att komplettera ansökan med ytterligare uppgifter i juni Högst åtta A4- sidor inklusive kartor och eventuella ritningar kan då lämnas. Modellföranalysochuppföljningavsocialhållbarhetistadsbyggnadsprojekt(MASST) Län Örebrokommun Örebrolän ÖrebroBostäderAB(ÖBO) Uppgifter om sökande Projektbenämning Kommun Sökande Adress Box8033 Postnummer Postadress Örebro Sökandens kontaktperson E-post Anna-CarinBMagnusson Telefonnummer (arbete) Telefonnummer (mobil ) Typ av organisation Kommun Aktiebolag Privat bostadsföretag Regionalt organ Allmännyttigt bostadsföretag Annat Person-/organisationsnummer Sekretess I princip har alla rätt att få del av de handlingar som finns hos en myndighet. En del allmänna handlingar är hemliga. I vilken utsträckning en allmän handling är hemlig anges i sekretesslagen. Finns det ingen tillämplig bestämmelse i sekretesslagen som gör att myndigheten kan hemligstämpla ansökan om bidrag, måste myndigheten på begäran lämna ut handlingarna. Ange om ansökan innehåller information som du inte vill ska lämnas ut vid förfrågan. Ja Nej Bidrag söks för Förstudie Programskrivning Sektorsövergripande planering Processutveckling Informationsinsats Boverket Bl 994 utg 3 1 (10)

2 2. Projektbeskrivning Lämna här en redogörelse för det projekt som stöd söks för. Av beskrivningen ska bland annat framgå de övergripande målen för projektet, bakomliggande resonemang och hur målen ska uppnås. Redogörelsen ska både avse vad som sker i själva planeringsprojektet och vilka aktiviteter och effekter som planeringsprojektet väntas leda till i nästa led. Om projektet utgör en del i en mer omfattande satsning är det viktigt att beskrivningen tydligt visar vilka delar som stöd söks för. Redogörelsen kan omfatta maximalt tecken, med högst tecken per textfält (sid 2 och 3 i denna blankett). Projektet avser Förberedelse för fysiska insatser Beteendepåverkan Metodutveckling Verktyg Annat: Projektet berör Flera kommuner, vilka Kommun Inte aktuellt Malmö,Stockholm,Lund,Mölndal,Kungälv,Umeå,Örebro Del av kommun (kvarter, stadsdel, m.m.) Enskildastadsdelar/kvarter Vilket skede avser projektet? Detaljplan Översiktsplan Fördjupning av översiktsplan Tillägg till översiktsplan Inte aktuellt Socialhållbarhet:frånmångtydigvisiontillanalytisktredskapvidstudierav hållbarastadsbyggnadsprojekt Delegationenförhållbarastäderharenligtdirektivenblandannattilluppgiftatt stärkadensocialadimensioneni hållbarstadsutveckling ochatt främjasamverkankringforskningochutveckling.ideprojektsomfått ekonomisktstödförattfrämjahållbarstadsutvecklinghardeltagarnaefterlystettklargörandeavhurmanskatolka ochihandlingomsättavisionenom socialhållbarhet.alltsedanbrundtlandskommisionensrapportour CommonFuture(WorldCommissiononEnvironmentandDevelopment1987)ochRio-konferensen(1992)har justkopplingenmellanekologiska,ekonomiskaochsocialaaspekterframhållitssomcentralaförattleda utvecklingeniriktningmothållbarasamhällen,samtidigtsomdetfortfaranderåderstorosäkerhetomhurden socialadimensionenskatolkasochbrytasnedtillgenomförbaradelmål.dennaoklarhetfinnssåvälidenpraktiska tillämpningensomidenvetenskapligadiskursen(set.ex.dempseyetal.2009). Syftetmeddenstudiesomföreslåshärärattundersökahurdeltagarnaidepågåendestadsbyggnadsprojekten närmatsigdennaproblematik,attkoppladessaansträngningartillaktuellvetenskapligdiskussionomsocial hållbarhet,ochattpåbasisavdettakombineradenedifrån-ochuppifrånperspektivkonstrueraenanalysmodell som,itillämpligadelar,skakunnatillämpasredaniprojektensarbetefrånhösten2012,vidanalysenavvadde åstadkommitnärdevälavslutatsunder2014ochiandraliknandeprojektiframtiden. Weingaertner&Moberg(2011)hävdaratt thereseemstobeanunderlyingcommonunderstandingofwhatsocial sustainabilityis,andasetofkeythemes(socialcapital,humancapitalandwell-being)issuggestedasan alternativetoputmorespecificmeasuresandindicatorsinperspective.depresenterarocksåenlistamed17 aspekteravsocialhållbarhet,ochunderstrykeratt context-specific 2 (10)

3 informationisstillnecessaryinpracticalapplications". Detärenpreciseringavstorviktfördennastudie. EttpraktiknäraexempelsombelysermångtydighetenhosbegreppetsocialhållbarhetärSverigesKommuneroch LandstingsnätverkSamlingförsocialhållbarhet,inspireratavdenengelskaMarmotrapporten: Förutomfolkhälsa rymmerbegreppet[socialhållbarhet]blandannatfrågorsomurbanutveckling,jämställdhetochmångfald, mänskligarättigheter,kultur,delaktighetochinflytandesamtbrottsförebyggandearbete. Detsägersigsjälvtatt ensåvidbestämningavbegreppetkräveravsevärdaavgränsningarochpreciseringarförattkunnafungerasåväl operativtsomanalytiskt. StudienhämtarinspirationfrånettEU-finansieratprojekt(UrbanGovernance,SocialInclusionandSustainability, UGIS)somavslutades2003.Projektetutmynnadeienhandbokförstadsutveckling,HowtoMakeaSuccessful UrbanDevelopmentProgramme.ExperiencesfromnineEuropeancountries(Burgers&Vranken(eds)2004)och berördefrågoravcentralbetydelseförfenomenetsocialhållbarhet. Viavsersåledesinteattgöraenuttömmandegenomgångavdenteoretiskadiskursenomvadsocialhållbarhetkan ellerbörinnebära.iställettarviprojektensegnaidéerochtillämpningarsomutgångspunktförattkonstrueraen analysmodellsomsedanskakunnatillämpasföruppföljningochanalysavprojekten.genomattkopplavårstudie tillnågotavdenaktuellavetenskapligalitteraturenpåområdetbidrarvitillattskapadenbryggamellanforskning ochutvecklingsomdelegationenformuleratsomettavsinacentralamål.avsiktenärattkonstrueraen analysmodellmedindikatorersomgördetmöjligtattbeskrivaochjämföraderesultatocherfarenhetersom projektenavsätter.modellenutformassåledesefterdialogmedprojektenochprojektdeltagarnaunderhösten2012 ochkandärmedocksåvaratillstödförgenomförandetunderdenåterståendeprojekttiden. 2. Projektbeskrivning forts. 3 (10)

4 Besvara för projektet tillämpbara frågor nedan. Beskrivningen ska både avse de direkta effekterna av projektet och de indirekta effekter som kan uppstå i nästa led, när resultaten av projektet sprids och används. Redogörelsen i respektive fält kan omfatta maximalt tecken. 3. Uppfyllande av hållbarhetsmål Beskriv hur planeringsprojektet kan leda till att uppfylla för projektet relevanta miljökvalitetsmål samt sociala och ekonomiska mål. Ange om möjligt nyckeltal. Beskriv ur ett helhetsperspektiv hur målen för ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är kopplade till varandra i det aktuella projektet. StudiensfokusliggerpåsocialhållbarhetmedbetoningavaspektersomärcentralafördeolikaDHS-projekten, t.ex.deltagande,trygghet,socialinkluderingochplatsidentitet.genomattpreciseraochföljauppprojektenssätt atthanteradessafrågorkanstudiengekunskaperomgradenavmåluppfyllelseihållbarhetssatsningar.studien stärkermöjligheternatillnärmarekopplingmellansocial,ekologiskochekonomiskhållbarhet,t.ex.genomatt understrykagemenskapensochplatsidentitetensbetydelseförresursanvändning, beteende. individuelltansvarstagandeoch 4. Stadsplanering Beskriv för projektet viktiga aspekter. Beskrivningen kan t ex avse: Hur valda planeringsmotoder, markanvändning och rumsliga strukturer i projektet bidrar till att förverkliga övergripande hållbarhetsidéer Kvaliteter som uppnås avseende stadsbyggnad, kulturhistoriska värden, gestaltning, miljö, social och kulturell funktion Hur planerade åtgärder bidrar till att stärka funktionella samband och överbrygga barriärer Hållbar tillgänglighet till nationellt, storregionalt och lokalt strategiska funktioner, särskilt med gång och cykel samt kollektiva färdmedel Förutsättningar för hållbar godstransportförsörjning Genomförbarhet och ekonomiska förutsättningar Utvecklingsbarhet (flexibilitet, möjlighet att anpassa planen/ projektet till framtida förändrade behov etc.) Gällandeprojektetsekonomiskaförutsättningarärdetmöjligtattgenomförasendastomstödbeviljasfrån delegationenförhållbarastäder. 4 (10)

5 5. Integrerade tekniska system Beskriv hur synergier kan komma att tas tillvara till följd av projektet genom integrering av t ex: Vattentillförsel och avloppsrening Urbana funktioner Landskapsplanering Avfallshantering Energi Trafik och transporter inkl godstransporter Arkitektur och byggnader 6. Anpassning till effekter av kommande klimatförändring Beskriv hur projektet tar hänsyn till effekter av kommande klimatförändring. Exempel på aspekter att beskriva är: Byggnaders och anläggningars placering Mikroklimat Blågrön infrastruktur, d v s integrering av dagvattensystem och vegetationsytor Hur den lokala klimat- och sårbarhetsutredningen beaktas (om sådan finns) 5 (10)

6 7. Klimateffekter Beskriv hur projektet främjar hållbar stadsutveckling i syfte att väsentligen minska utsläppen av växthusgaser. Beräkna förändring i energianvändning samt utsläpp av växthusgaser. Ange andel förnybara energikällor. Uppskatta även vilka klimateffekter som kan uppnås på lång sikt, genom att resultaten från projektet sprids och används. Beskriv även åtgärder som avser att underlätta hållbara beteenden i olika avseenden. Om möjligt, kvantifiera även dessa åtgärder i minskad energianvändning, minskade utsläpp av växthusgaser eller ökad andel förnybar energi. Observera att minskningen av utsläpp av växthusgaser har en central roll för syftet med det ekonomiska stödet. Klimateffekter till följd av projektet ska därför alltid beskrivas. Energibesparingarochandramiljöåtgärderärintebaraenfrågaomtekniskainnovationerutankräverockså engagemangochbeteendeförändringar,somärviktigaindikatorerpåsocialhållbarhet. detärmöjligtattengageraindividerochhushålltillettmerhållbartbeteendeivardagenochattdettastimulerasav Tidigarestudiervisaratt dialogmedkommunerochbostadsföretag(segustavsson&elander,2012förensådanstudie,inklusiveenrad referensertillnäraliggandeforskning).genomingåendestudieravsådanadialogervinnskunskapomdefaktorer somunderlättarrespektiveförsvårarenövergångtillettmerhållbartbeteendehosindividerochhushåll. EvaGustavsson&IngemarElander(2012,inpress)Householdsasrolemodelsforsustainableconsumption.The caseoflocalclimatedialoguesintwoswedishtowns.journalofenvironmentalplanningandmanagement. Ange i tillämpliga delar generella nyckeltal. Minskad energianvändning, kwh Andel förnybar energi per använd energienhet, % Ange typ av energibärare för den energianvändning som minskar Total minskning av koldioxidekvivalenter, ton/år Beskriv vilka definitioner som har använts i beräkningarna Där det är aktuellt, ange vilken elmix som utgör grund för beräkningarna. Vid förändring i fjärrvärmeanvändningen (minskning/ökning), ange faktisk energimix. 6 (10)

7 8. Förutsättningar för export av miljöteknik och kunnande inom hållbar stadsutveckling Beskriv hur projektet bidrar till export av miljöteknik och kunnande, t.ex. Exportfrämjande affärsmodeller Modeller för effektivare affärsprocesser Hur ekonomiska kalkyler med livscykelkostnadsperspektiv beskrivs Om projektet är tillgängligt och kan presentera valda systemlösningar och dess effekter för internationella besökare Hur valda lösningar skulle kunna överföras och tillämpas av andra aktörer Studienkommerattbidratillattförbättrakunskapslägetinomområdethållbarstadsutveckling.Genomnära koppling SABO medsinaegnaomfattandenätverk,bedömervispridningsmöjligheternaavstudiensresultatsommycket tilletableradurbanforskningvidörebrouniversitetochtillprojektägarnaförinvesteringsprojektensamt goda.debådaforskarnakommerattgörapresentationervidnationellaochinternationellakonferenseroch seminariersamtpubliceraartiklarivetenskapligatidskrifter.populärvetenskapligabeskrivningaravstudiens inriktningochresultatkommerattpublicerasfortlöpandepåinternet. 9. Organisation för information och kunskapsspridning Beskriv vilken organisation och vilka andra förutsättningar som finns för att sprida information och erfarenheter om åtgärderna och projektet inom Sverige och till andra länder. Av beskrivningen ska särskilt framgå vilka metoder som kommer att användas samt om informationen riktas till speciella målgrupper. DenframtagnamodellenföruppföljningochanalyspresenterassomenrapportonlineienskriftserievidÖrebro universitet.dengörsdärmedtillgängligförenbredarekrets.denkommerocksåattpresenterasochdiskuterasvid internationellakonferenser,ivetenskapligaartiklarförpubliceringipeerreviewtidskrifterochiandra sammanhang. Istudieningårfleraintressentersomharegnakanalerochmetoderförspridningavresultaten.Projektens intressenterkanävensjälvaanvändaresultatensomunderlagförfortsattegetarbete. GenomSABOharvitillgångtillettnätverksombeståravistortsettSverigessamtligaallmännyttiga bostadsföretag. 7 (10)

8 10. Deltagande och inflytande Beskriv processer för dialog, deltagande och inflytande i planering, genomförande, uppföljning och utvärdering för att involvera de parter som berörs av projektet, t ex allmänhet och boende. Redogör för vilka grupper som involveras och i vilken omfattning. Redogör också för vilka metoder projektet avser att använda sig av för att engagera till deltagande samt hur resultaten från deltagandeprocesserna ska komma till användning. Deberördaparternaärfrämstdedeltagandeinvesteringsprojekten.Genomkontinuerligakontaktermedrespektive projektledareiformavdirektamötenochannantypavkommunikationsäkraseninterndelaktighetidettaprojekt. Studienisigfokuserartillstordelpåboendesochbrukaresdelaktighetihållbarhetsprojektochärettlediatthitta verktygförattsäkraattsådanaprocesserutförspåettbrasätt. 11. Integrerad sektorsövergripande planering Beskriv de processer och modeller för samverkan som är tänkta att tillämpas och om sektorsövergripande samverkan sker mellan de aktörer som behövs. Beskriv hur organisationen för sektorssamverkan i projektet ser ut. Beskriv även hur och varför verktyg/metoder kommer att användas i projektet vad gäller analys, planering och dialog. Ange även vilka mervärden dessa verktyg/metoder kommer att ge projektet och organisationen. Samverkanmellanaktörernaärsektorsövergripandepåsåsättattdedeltagandestadsbyggnadsprojektenharolika huvudmannaskapochverkarinomdelvisolikabranscher. Deltagandeaktörerochmedfinansiärer: Investeringsprojekten: MittGrönaKvarter,ÖrebroBostäderAB HållbaraÅlidhem,Umeåkommun HållbaraJärva,Stockholmsstad HållbartstråkiLund,Lundskommun HållbaraRosengård,Malmöstad KrokslättsFabrikerSöder,HusvärdenAB Kongahälla,Kungälvskommun Övrigaktör: SABO,SverigesAllmännyttigabostadsföretag GenomattävenSABOengagerarsigiframtagandetavmodellenskapasenkopplingtillövrigtarbetesompågår inomramenföratttaframsättattmätaochbedömasocialainsatserinombostadsbranschen. 8 (10)

9 12. Samverkan mellan näringsliv och kommun Beskriv hur samverkan sker i dagsläget och de processer och modeller för samverkan som är tänkta att tillämpas i projektet. Avser projektet att utveckla nya former för samverkan och dialog mellan näringsliv och kommun? Sker samverkan mellan flera aktörer och kring fler aspekter på långsiktig hållbarhet än vad som vanligen görs? Seovangällandeprojektdeltagarna. 13. Uppföljning av projektet Beskriv hur projektet ska följas upp. Beskrivningen ska inkludera en plan och uppföljningsmodell för kontinuerlig uppföljning och utvärdering av projektets mål och resultat. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet ska belysas. Beskriv även om det finns planer på samverkan med universitet eller högskolor för att följa processer och tillvarata resultat. Genomförande StudiengenomförsavEvaGustavsson,filosofiedoktorikulturgeografi,ochIngemarElander,professori statsvetenskap. UpptaktsmötemeddeltagarefrånsamtliganioprojektiÖrebroibörjan/mittenavjuni2012 Intervjuermedprojektdeltagarnapårespektiveplatsunderhösten2012 Modellföruppföljningavsocialhållbarhetpresenterasiskrift/onlineinovember/december2012 Kontaktmedsamtligaprojektledareförgenomgångavmodellenföruppföljningidecember2012/januari Återkopplingfrånprojektledaretillforskarepåmodellensanvändbarhet 2013 Publiceringavmodellenpånätetochiskriftmaj/juni2013 Arbetsinsats/budget EvaGustavssongenomsnittligarbetsinsats25%juni IngemarElandergenomsnittligarbetsinsats10%juni2012 juni2013 Konferenser(enellertvå)ochintervjuresorhösten Tidplan Ange preliminära datum då planeringsprojektet beräknas påbörjas respektive vara slutfört Åtgärden/åtgärderna påbörjas (år, månad, dag) Åtgärden/åtgärderna färdigställs (år, månad, dag) (10)

10 Sökt stöd Stöd kan lämnas med högst 30 procent av den stödberättigade kostnaden. Observera att det inte får ingå kostnader för sådant som följer av skyldighet i lag eller annan författning. Ange Beräknad kostnad för projektet Sökt stöd (högst 30 % av den beräknade kostnaden) Förbindelse och underskrift Jag/vi försäkrar på heder och samvete att uppgifterna, som lämnats i denna ansökan, är sanna. Ansökan skrivs under av en behörig företrädare för sökanden. Felaktiga uppgifter kan innebära krav på återbetalning av stödet. Ort och datum Sökandens underskrift Namnförtydligande Fyll i ansökningsblanketten, skriv ut den, underteckna och skicka med post till Regeringskansliet, Delegationen för hållbara städer (M 2011:01), Kv. Garnisonen, Stockholm och kopia till Boverket, Box 534, Karlskrona. Ansökningsblanketten skickas också i pdf-format med e-post till och till Pdf:en behöver inte vara undertecknad. Observera att ansökan med fördel kan göras elektroniskt (e-tjänst). För mer information se under rubriken Ekonomiskt stöd. 10 (10)

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Ansökningsblanketten

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERINGSPROJEKT (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer/ Miljövårdsberedningen (Jo 1968:A) 103 33 Stockholm 1. Uppgifter

Läs mer

Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER

Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER Il I*, ÖLLO»Al i 'i i ( 111 ÖP HÅLLBARA STÄDER >Mk (i»i»r.jy L s,feot:!iiiyfc &iöd Ull inwesteringaii för åtgärder som främjar hållbar stadsytveclcjiirig FLÅNEPftlNGSFROJEBCT (SFS 2008:1407) STATENS OFFENTLIGA

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSÅTGÄRD (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Stödet kan

Läs mer

(SFS 2008:1407} E-post. Aktiebolag Allmännyttigt bostadsföretag

(SFS 2008:1407} E-post. Aktiebolag Allmännyttigt bostadsföretag DEtXGÅTionen FOR ^ HÅLLBARA STÄDER sféjs ^ Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling PLANERIIMGSPROJEKT (SFS 2008:1407} STATENS OFFENTLIGA UTREDNINGAR

Läs mer

Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar

Hållbara handelsetableringar, strategier, styrmedel och praktiska lösningar Regeringskansliet Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) Kv. Garnisonen 103 33 Stockholm kopia till: Boverket Box 534 371 23 Karlskrona (Ansökningstext lämnas även i detta format, pga att utskrift

Läs mer

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

Information om. stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Information om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga Denna information beskriver översiktligt vem som har rätt att söka stöd, vilka åtgärder som är stödberättigande och hur du går till väga

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och Allmänna råd om statliga bidrag till klimatinvesteringsprogram; beslutade den 11 december 2002. Utkom från trycket

Läs mer

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge

Att söka regionala tillväxtmedel. Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge Att söka regionala tillväxtmedel Handledning för ansökan om regionala tillväxtmedel hos Region Blekinge www.regionblekinge.se version 1:2015 Att söka regionala tillväxtmedel Region Blekinge 2015-06-23

Läs mer

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet

UTLYSNING 1 (15) 2015-05-26 2015-00082. Reviderad 2015-05-26 FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet UTLYSNING 1 (15) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2015-05-26 FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Planering - Utveckling - Införande En utlysning inom VINNOVAs

Läs mer

Kompletterande information till ansökan om statligt stöd till projektet Planeringsplattform och projektportal för Byggemenskaper, P 40

Kompletterande information till ansökan om statligt stöd till projektet Planeringsplattform och projektportal för Byggemenskaper, P 40 Kompletterande information till ansökan om statligt stöd till projektet Planeringsplattform och projektportal för Byggemenskaper, P 40 Denna ansökan om Statligt stöd till investeringar för åtgärder som

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet

ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules of Leadership för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet ANSÖKNINGSOMGÅNG 2014 Golden Rules för fler kvinnor på ledande positioner i näringslivet Inom projektet Golden Rules, som Tillväxtverket driver, finns det nu möjlighet att söka pengar för projekt som syftar

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari 2014 2015-00048 Reviderad 2015-01-16 Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan Anvisningar för ansökan Dessa anvisningar är ett stöd till sökande inom Effsys Expand. Hur ska ansökan skrivas? Ansökan ska vara på svenska och skriven så att även den som inte är insatt i ämnet har möjlighet

Läs mer

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel

Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel Information inför projektansökan inom nationella projektmedel KOM 0026 Tillväxtverket Stockholm juni 2009, uppdaterad mars 2012, februari 2013

Läs mer

Förnya en ny stad vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad?

Förnya en ny stad vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Hammarby Sjöstad? Förnya en ny stad vad kan vi lära av medborgarinitiativet i Intresset för Hammarby Sjöstad förblir stort världen över. The Economist kallar stadsdelen one of the world s highest profile examples of Sustainable

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö

rapport 2014:32 Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö rapport 2014:32 REGERINGSUPPDRAG Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Förslag till strategi för miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö Boverket december 2014 Titel: Förslag till

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-834 Naturvårdsverkets föreskrifter om statligt bidrag till lokala naturvårdsprojekt NFS 004:19 Utkom från trycket den december 004 beslutade den 8 december

Läs mer

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029

m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018 2029 Regeringsbeslut II 4 2015-05-21 N2015/4305/TIF Näringsdepartementet Trafikverket 781 89 Borlänge m.fl. Uppdrag om att ta fram inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplanering för perioden 2018

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning

PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning Tävlingsinformation Datum 2013-05-06 Vår referens Sida Dnr: 13-4799 1(16) PTS Innovationstävling Leka, lära, leva - it för barn och unga med funktionsnedsättning 1. PTS innovationstävlingar 2 2. Vad söker

Läs mer

Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014

Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Boverket februari 2014 Titel: Årsredovisning 2013 Upplaga: 300 ex Tryck: ISBN 978-91-7563-121-9 PDF: ISBN 978-91-7563-122-6 Dnr: 4704-220/2014 Foto omslag: Johnér

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer