Förvaltningarnas internkontrollplaner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förvaltningarnas internkontrollplaner"

Transkript

1 LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen Förvaltningarnas internkontrollplaner Förslag till beslut Dnr PS Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa förvaltningarnas internkontrollplaner för Ärendet Internkontrollplaner 2013 för de förvaltningar som produktionsstyrelsen svarar för föreligger för fastställande av produktionsstyrelsen enligt bilaga till detta ärende. I beredningen av detta ärende har förvaltningarnas interna kontrollplaner samt riskanalyser stämts av mot de anvisningar som har gått ut till förvaltningarna. Bedömningen är att överensstämmelsen är god mellan anvisningarna och förvaltningarnas interna kontrollplaner. Kopia till: Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Sjukhuschefen, Lasarettet i Enköping Primärvårdsdirektören Förvaltningsdirektören, Habilitering och hjälpmedel Förvaltningsdirektören, Folktandvården Förvaltningsdirektören, Landstingsservice Förvaltningsdirektören, Landstingets resurscentrum Bilaga 17 Ordförandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 ÄRENDE Dnr PS Ekonomienheten Mikael Gustafsson Tfn E-post Produktionsstyrelsen Fastställande av förvaltningarnas interna kontrollplaner 2013 Förslag till beslut Produktionsstyrelsen beslutar att fastställa förvaltningarnas interna kontrollplaner för Ärende En viktig del av landstingets styrning är den interna kontrollen vilken är baserad på de regelverk som landstingsfullmäktige beslutat om. Den interna kontrollen omfattar hela organisationen och alla rutiner som säkerställer att resurser disponeras enligt fullmäktiges intentioner och att en riktig och fullständig redovisning görs. Landstingsstyrelsen har det övergripande ansvaret för att landstinget har god intern kontroll. Respektive styrelse eller nämnd ansvarar för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde och ska därför årligen anta en intern kontrollplan. Interna kontrollplaner för hälso- och sjukvårdsförvaltningarna, Landstingsservice och Landstingets resurscentrum ska fastställas av produktionsstyrelsen. Respektive förvaltnings internkontrollplaner föreligger som bilaga i detta ärende. Den interna kontrollplanen ska, enligt fullmäktige antaget reglemente för intern kontroll, 6, innehålla följande information: Risk- och väsentlighetsbedömning Rutiner, kontrollmål och kontrollmoment Omfattning av den interna kontrollen Vem som ansvarar för att utföra den interna kontrollen När, hur och till vem rapportering ska ske Landstingets resurscentrum Virdings Allé 26 LRC Uppsala tfn vx fax org nr

3 2 (2) Risk och väsentlighetsbedömning (Riskanalys) Inom ramen för intern kontroll och styrning I verksamhetsplaneringen ska riskanalyser genomföras. Riskanalys är ett sätt att systematiskt identifiera och hantera risker i verksamheten till en rimlig kostnad. Det är även ett verktyg som kan användas för att i förväg planera för hur verksamheten ska bedrivas under och efter svåra störningar. Genom att analysera befintliga risker och vidta åtgärder för att minimera dessa kan en god intern kontroll uppnås. Rutiner, kontrollmål och kontrollmoment Riskanalysen ligger till grund för upprättande av förvaltningarnas interna kontrollplaner. Förvaltningarnas internkontrollplaner ska innehålla de för förvaltningen mest väsentliga riskerna inom respektive perspektiv utifrån landstingets balanserade styrkort. Riskanalysen ska användas som stöd i beslut om vilka rutiner, det vill säga åtgärder för att hantera identifierade risker, som förvaltningen ska lägga fast i den interna kontrollplanen. För dessa rutiner ska mätbara kontrollmål fastställas, hur kontroller ska genomföras samt hur ofta, vilka som ansvarar för att utföra dessa och vidarerapportera utfallet av kontrollerna. Avstämning av interna kontrollplaner mot anvisningarna I beredningen av detta ärende har förvaltningarnas interna kontrollplaner samt riskanalyser stämts av mot de anvisningar som har gått ut till förvaltningarna. Bedömningen är att överensstämmelsen är god mellan anvisningarna och förvaltningarnas interna kontrollplaner. Kopia till: Landstingsstyrelsen Sjukhusdirektören, Akademiska sjukhuset Sjukhuschefen, Lasarettet i Enköping Primärvårdsdirektören Förvaltningsdirektören, Folktandvården Förvaltningsdirektören, Habilitering och hjälpmedel Förvaltningsdirektören, Landstingsservice Förvaltningsdirektören, Landstingets resurscentrum Bilaga Förvaltningarnas interna kontrollplaner för 2013.

4 Akademiska sjukhusets Metod / Kontrollmoment 1 Medborgare och kund E-posthantering Kontroll att mail läses i rimlig tid 8 Styrd stickprovskontroll görs via mailutskick Kontroll utvecklad? (J/N/K) Ansvar för kontroll samt uppföljning J Tertialsvis Division/utsedd dokumenteras Avvikelse rapportering till 2 Ekonomi Kontroll av ofakturerade vårdkontakter 3 Ekonomi Fakturering från det patientadministriva systemet Kontroll att fakturering av vårdkontakter görs inom den tid som satts som mål Stickprovskontroller av att gällande rutiner för registrering i det patientadministrativa systemet av underlag för fakturering efterlevs 9 Fullständig kontroll utifrån Divermodell 8 Stickprovskontroll - görs av LRC på uppdrag av divisionerna J Tertialsvis Division/utsedd dokumenteras J Tertialsvis Division/utsedd dokumenteras 4 Ekonomi Externa projekt Kontroll av att externa projekt hanteras enligt gällande regler i ekonomihandboken 5 Ekonomi Efterlevnaden av lagen om offentlig upphandling Stickprovskontroller av att lagen om offentlig upphandling följs för konsulttjänster, dvs. att landstinget har tecknat avtal för den köpta tjänsten. 6 Stickprovskontroll - görs av LRC på uppdrag av divisionerna J Årsvis Division/utsedd dokumenteras 6 Stickprovskontroll J Tertialsvis Division/utsedd dokumenteras 6 Produktion Diktat Kontroll att digitala diktat blir inskrivna i Cosmic i tid 12 Underlaget hämtas ifrån diktatlistan i Cosmic 7 Produktion Patientnära städning Kontrollera att den patientnära städningen utörs i 8 Stickprovskontroll av checklistor enlighet kvalitetshandbokens regelverk (sammanställning 1 ggr per år via webropol) 8 Produktion Riskbedömning överbeläggningar Ej klar ny för i år 8 Heltäckande sammanställning 1 ggr per år via webropol J Tertialsvis Division/utsedd dokumenteras J Tertialsvis Division/utsedd dokumenteras N Årsvis Division/utsedd dokumenteras 9 Förnyelse Uppföljning av sjukhusdirektörsbeslut Kontroll att direktörsbeslut följs 4 Kontroll görs via diariet J Årsvis Sjukhusdirektörens kansli/utsedd dokumenteras i 10 Medarbetare Uppföljning kontroll av personalkostnader Kontroll att rutinen fungerar för den månatliga uppföljningen av personalkostnader. 6 Fullständig genomgång via webropol J Årsvis Division/utsedd dokumenteras 11 Medarbetare Uppföljning kontroll av tidsredovisning Kontroll att rutiner finns för tidredovisningen och att de följs och fungerar 12 Medarbetare Bisyssla Kontroll att bisyssla regsitreras och hanteras enligt rutinerna på sjukhuset 13 Medarbetare Läkares jour- och beredskapstid Kontroll att läkarna lämnar in tilläggslistor i tid till löneadministration samt att de är rätt ifyllda 3 Fullständig genomgång via webropol 4 Kontroll av alla månadsanställda årsvis - underlag fås av LRC 8 Underlag fås via LRC görs efter att Medinet införts J Årsvis Division/utsedd dokumenteras N Årsvis Division/utsedd dokumenteras J Årsvis Division/utsedd dokumenteras AS.xls

5 Lasarettet i Enköpings 1 Produktion Efterlevnad av basala hygienrutiner och klädregler Att personal med patientnära kontakter följer anvisningarna Metod / Kontrollmoment 16 Stickprovskontroller av att personal med patientnära kontakter följer anvisningarna Kontroll utvecklad? (J/N/K) Ansvar för kontroll samt uppföljning Avvikelse rapportering till J Tertialsvis Chefsläkare Sjukhuschef 2 Produktion Läkemedelsmodulen Att samtlig berörd personal har genomgått erforderlig utbildning i Cosmics läkemedelsmodul 3 Produktion Journaldiktering Kontroll av att diktering sker inom 48 timmar enligt rutinbeskrivning 16 Antal genomgångna utbildningar i förhållande till berörd person K Kvartalsvis Centrumchefer Sjukhuschef 12 Stickprovskontroll utförs av J Månadsvis Centrumchefer Sjukhuschef samordningssekreterare vid respektive centrum 12 Ny rutin behöver arbetas fram K Tertialsvis Utvecklingschef Sjukhuschef 4 Produktion Avvikelsehantering Att rapporterade ärenden i MedControl följs upp och avslutas 5 Produktion Rapporteringsrutiner Att beslutade rapporteringsrutiner följs i MEWS 12 Rapportutdrag från Cosmic K Månadsvis Utvecklingschef Sjukhuschef 6 Produktion Remisshantering Att lokala riktlinjer finns och efterlevs 9 Rutiner behöver inventeras och uppdateras 7 Produktion Inkorgen i Cosmic Att ärenden i Cosmic inkorg hanteras, signering 9 Svårt att få efterlevnad till och vidimering rutinen. 8 Ekonomi Investeringar Investeringar följer investeringsplanen 9 Avstämning mot anläggningsregistret 9 Medarbetare Behörighet Att anställd legitimerad personal har erforderlig behörighet 8 Stickprov på personal anställda efter 1/ K Kvartalsvis Chefsläkare Sjukhuschef K Månadsvis Centrumchefer Sjukhuschef J Tertialsvis Chefsekonom Sjukhuschef J Tertialsvis Personalchef Sjukhuschef LE.xls

6 Landstinget i Uppsala län Primärvården Primärvården Metod / Kontroll- moment Kontroll utvecklad? (J/N/K) Ansvar för kontroll samt uppföljning Avvikelse rapportering till 1 Medborgare och kund Avvikelsehantering (inkl patientklagomål) Att åtgärder vidtas vid avvikelse 12 Ärenden Medcontrol J Tertial Chefsläkare PV direktör 2 Kontaktuppgifter HSA Säkerställda uppgifter i HSA 9 Löpande uppföljn N Tertial Ansv HSA PV PV direktör 3 Remissflöden In- och utgående remisser hanteras 12 Cosmicrapport J Halvår Chefsläkare PV direktör 4 Läkemedel Säkerställd hantering för äldre 9 Stickprov och utdata sökord J Kvartal Chefsläkare PV direktör 5 Kvalitetsledning Säkerställt införande av Q-ledn sys 12 Uppföljning J Halvår FFoU chef PV direktör 6 Ekonomi Ersättning för utförd verksamhet Att Primärvården ersätts 12 Stickprov J Tertial Chefscontroller PV direktör 7 Patientavgifter (uteblivna besök) Att fakturering genomförs 9 Cosmicrapport J Tertial Chefscontroller PV direktör 8 Produktion Regelböcker och cosmic Utför reglerad verksamhet 12 Stickprov J Tertial Chefscontroller PV direktör 9 KVÅ-koder Avseende hälsoinriktat arbete 9 Cosmicrapport J Tertial Chefscontroller PV direktör 10 Förnyelse Styrning av utvecklingsinsatser Rätt effekt av gjord insats 9 Stickprov J Halvår Controller PV direktör 11 Forskning /ALF Säkerställd hantering forksn/alf 9 Rutin behöver tas fram N Halvår FFoU chef PV direktör 12 Medarbetare Verksamhetens löpande värdegrundsarbete Fördjupad förankring i verks 12 Stickprov K Tertial HR chef PV direktör 13 Lönebildning Att LULs och PVs måls uppnås 9 Totalgenomgång efter LÖV J 1 gg/år HR chef PV direktör 14 Personalomsättning Identifiera osund (hög) omsätt 9 Totalgenomgång, alla verks K Tertial HR chef PV direktör

7 Folktandvårdens Metod / Kontrollmoment 1 Medarbetare Sjukfrånvaro är högst 4,4 % Att inte sjukfrånvaron ökar! 8 Kotrolera statestik och använder framtagna riktlinjetlinjer "Tidig återgång" 2 Produktion Enbart anställda ska ha tillgång till ITsystem 3 Produktion Medarbetarna ansvarar för att rapportera avvikelser inom patientsäkerhetsområdet. 4 Produktion Enbart behöriga ska ha tillträde till patients journal Personal som har slutat ska ej ha kvar gamla konton, säkerhetsrisk 8 Samkörning av e-postkonton och Primula görs regelbundet av MIT Kontroll utvecklad? (J/N/K) Ansvar för kontroll samt uppföljning Avvikelse rapportering till J Månadsvis HR-Chef Tandvårdsdirektören J Tertialsvis IT-chef Tandvårdsdirektören Samtliga kliniker rapporterar avvikelser 8 Patientsäkerhetsbokslut J Årsvis Chefstandläkaren Tandvårdsdirektören Krävs enligt lagstiftning 8 Slumpmässiga kontroller av logglistor görs. Riktade kontroller vid behov. J Tertialsvis IT-chef Tandvårdsdirektören 5 Produktion All personal ska göra en årlig uppföljning av reservrutinerna vid datorstopp 6 Medborgare och kund Koontroll att diarieföring sker enlig gällande landstingsplan FTV är beroende av att datadriften fungerar dagliga i verksamheten. Därför behövs klara rutiner för vad som ska ske vid datorstopp. Post som går genom registrator innebär liten risk. Post som kommer andra vägar större risk. 6 IT-ombuden på resp. klinik. Påminnelse kommer också från IT till klinikledning, J Årsvis IT-chef Tandvårdsdirektören 8 När ärenden avslutas i diariet. J Årsvis Registrator Tandvårdsdirektören FTV.xls

8 Habilitering och hjälpmedel Metod / Kontrollmoment Kontroll utvecklad? (J/N/K) Ansvar för kontroll samt uppföljning Avvikelse rapportering till 1 Medborgare och kund Vårdgarantin Hålla vårdgarantin 9 Via utdata+manuell hantering J Tertialsvis Verksamhetschef Förvaltningschef 2 Ekonomi Attestrutin Attest inte sker av egna utlägg samt att deltagarlista och syfte finns med på kostnader som rör utbildning, konferenser, resor och representation 3 Ekonomi Budgetuppföljningsrutin Att utfallet av summa kostnader/intäkter inte överskrider budget. 8 Stickprovskontroll en gång om året att attest inte sker av egna utlågg och/eller som berör en personligen samt att syfte och deltagarlista finns med 6 Kontroll med budgeta och ekonomichef att rutinen efterföljs J Årsvis Ekonomichef Förvaltningschef J Månadsvis Eknomichef Förvaltningschef 4 Produktion Diarieföring Att diarieförda ärenden är kompletta 12 Stickprovskontroll att ärenden är J Årsvis Registrator Förvaltningschef kompletta 5 Produktion Informationssäkerhet Att egenkontroll genomförs och brister 12 Ifyllande av checklista vid J Årsvis IT-chef Förvaltningschef åtgärdas arbetsplatsträff 6 Produktion Säkerhetsledningssystem Enligt checklista för säkerhet 2012* 12 Ifyllande löpande av checklista enligt J Årsvis Säkerhetssamordnare Förvaltningschef säkerhetsledningssystemet 7 Produktion Miljöledningssystemet Enligt checklista för miljö 2012* 9 Ifyllande löpande av checklista enligt J Årsvis Miljösamordnare Förvaltningschef miljöledningssystemet 8 Förnyelse Rutiner vid avvikelsehantering Att avvikelser rapporteras, följs upp, 12 Kontroll av ärendehantering i J Månadsvis Kvalitetscontroller Förvaltningschef åtgärdas och avslutas MedControl 9 Förnyelse Rapportering av Kaizen Att antal Kaizenlappar med fastställd förbättring rapporteras 6 Rapport från Kaizenkonsult J Tertialsvis Utvecklingschef Förvaltningschef 10 Medarbetare Uppgifter enligt arbetsmiljölagen Enligt checklista för arbetsmiljö 2012* 6 Ifyllande av checklista arbetsmiljö J Årsvis Personalchef Förvaltningschef HoH -.xls

9 Resurscentrums 1. Attestreglemente (Landstingsgemensam) 1.1 Alla Förnyelse Att attestdatabasen gås igenom, för att se att den är komplett 1.2 Lev Produktion Redov 1.3 Lön Produktion Att berättigad person attesterat fakturor i Elektronisk Faktura Hantering samt Elektronisk bokföringsorder i Agresso. Att berättigad person attesterat lönegrundande transaktioner Samtliga attestanter införda i nya attestdatabasen. Metod / Kontrollmoment 8 1. Attestanter för samtliga verksamheteröverflyttade till nya databasen 2. Jämföra databas med ekonomisystem och lönesystem. 3. Förvaltningsorganisation upprättad. Max 2 avvikelser/ kontrollmoment 8 Stickprov i huvudbok samt leverantörsreskontran (konto 4631), att fakturor med kostnader för personalnära tjänster eller varor attesterats av överordnad. Kontroll utvecklad? (J/N/K) Ansvar för kontroll samt uppföljning J Årsvis Ekonomichef samt Lönechef Avvikelse rapportering till Förvaltningschef LRC, samt för J Halvårsvis Ekonomichef Förvaltningschef LRC, samt för Att gällande rutin följs 8 Stickprov J Tertialsvis Lönechef Förvaltningschef LRC, samt för 2. Betalning av leverantörsfakturor sker inte vid förfallodatum (Landstingsgemensam) 2.1 Produktion Överblick förfallna fakturor Målsättningen med undersökningen är att 12 Mäta hur länge fakturorna blivit liggande utan hantering, fördelat på parkerade Lev skapa en medvetenhet hos enheterna hur respektive icke parkerade fakturor/enhet 2.2 Produktion Fakturor som sänts till LRC innan de mycket fel det är på inkomna fakturor. Mäta antalet fakturor som kommer till LRC innan de skannas. Orsaken att de Lev skannats Vidare att hitta avgörande faktorer för kommer till LRC innan skanning brukar bero på att de har felaktig fakturaadress, mängden förfallna fakturor samt ge svar på saknar FE i adressen eller att de mailats till enheten. 2.3 Produktion Andel fakturor i Elektroniska fakturaflödet frågor som hur stora är problemen, vilka 12 Fullständig genomgång i maj. Mäta antalet fakturor som fastnar pga att de Lev som saknar eller har felaktig enheter är det som lämnar felaktiga saknar/har felaktig skanningsreferens vid ankomsttillfället. Följa upp och se vilken skanningsreferens vid ankomsttillfället uppgifter etcetera enhet fakturan härrör N Tertialsvis Ekonomichef Förvaltningschef LRC, samt ekonom på respektive förvaltning Årsvis Ekonomichef Förvaltningschef LRC, samt för J Årsvis Ekonomichef Förvaltningschef LRC, samt för 3. Bristfällig rapportering (Landstingsgemensam) 3.1 Lön Medarbetare Att rätt underlag används för rapportering av föräldraledigheter Att gällande rutin följs 8 Stickprov/tertial N Tertialsvis Lönechef Förvaltningschef LRC, samt för 3.2 Lön Medarbetare Uppgift om bisyssla Att gällande rutin följs 9 Stickprov/tertial Tertialsvis Lönechef Förvaltningschef LRC, samt för 3.3 Produktion Att rätt underlag används för rapportering Målsättningen långsiktigt är att bristfälliga 9 Två kartläggningar av vilka fakturaunderlag som används ska genomföras i maj J 2 gånger per Ekonomichef Förvaltningschef LRC, samt för Kund av manuell kundfaktura underlag ska sänkas till max 15 %, varav 0 % mycket bristfälliga och att fakturaunderlag med fel blankett ska sänkas. o nov. Fakturaadministratörerna ska notera varje blankett som kommer in. år 4. Kvalitetskontroll (Landstingsgemensam samt Intern vid Landstingets Resurscentrum) 4.1 Lön Förnyelse Att felaktiga löner noteras och orsaken till felaktigheten dokumenteras, analyseras och åtgärdas Att gällande rutin följs 8 Fullständig genomgång maj och november J 2 gånger per år 4.2 Ekonomi Att utgående löneutfall följs upp månadsvis Löneutfall skall följas upp av samtliga Lön av chef chefer. 4.3 Kund Produktion 4.4 Produktion Redov. Korrekt moms faktureras via den manuella kundfaktureringen. Checklista för balanskonton vid bokslut skall vara kompletta och signerade samt följa Tidplan för månadsbokslut. Syftet är främst att vidareutveckla "lathunden av momssatser för utfakturerad moms" samt ge en bild av hur det fungerar 5.Tillgänglighet/support vid rapportering till kund (Intern vid Landstingets Resurscentrum) 5.1 Medborgare och kund Faktisk tillgänglighet funktionsbrevlådor Att Landstinggemensamt reglemente följs, Alla inom Ekonomi, Personal, EPJ, HSA och E- dvs att mail ska besvaras inom 48 h tjänstekort Lönechef Förvaltningschef LRC, samt för 8 Stickprov J Tertialsvis Lönechef Förvaltningschef LRC, samt för 9 Stickprovskontroll gällande korrekt använd momssats vid fakturerade utbildningar N Årsvis Ekonomichef Förvaltningschef och kurser samt vidareutveckling av "momslathunden för utfakturerad moms", mäts 2 gånger (halvårsvis) Komplett checklista vid varje bokslut. 8 Att kontoavstämning av balanskonto följs upp månadsvis av boksluts. J Tertialsvis Ekonomichef Förvaltningschef 8 Ett mejl till respektive funktionsbrevlåda. Kontroll av mottagningsbevis/läskvitto. J Månadsvis Enhetschefer LRC Samtliga chefer inom LRC LRC Internkontrollplan LRC 2013.xls

10 Landstingsservices 1 Medborgare och kund Hyres- och serviceavtal Formella avtal skall finnas med alla Landstingsservice kunder 2 Medborgare och kund Tillgänglighet Åtgärder utförs enligt prioritering 2 från tillgänglighetsförstudien 3 Medborgare och kund Teknisk anvisning brand Kontroll att teknisk anvisning brand med tillhörande bilagor är implementerad i samtliga projekt 4 Ekonomi Byggprojekt > 10 miljoner Alla byggprojekt > 10 miljoner kronor ska kronor följas upp med efterkalkyl 5 Ekonomi Uppföljning av målen i Energianvändningen i Landstinget i Energieffektiviseringsprojekte Uppsala län ska år 2014 vara minst 20 % t lägre per kvm än år Produktion Uppföljning av aktiviteterna i investeringsplanen Minst 85 % av aktiviteterna i investeringsplanen ska bli utförda Metod / Kontrollmoment Kontroll utvecklad? (J/N/K) Ansvar för kontroll samt uppföljning Avvikelse rapportering till 6 Kontroll att avtal finns och att debitering J Månadsvis Verksamhetsekonom Avdelningschef sker enligt avtal 8 Avstämning med projekt-avdelningen N Tertialsvis Förvaltare Avdelningschef 16 Utförs genom stickprov och intervjuer av projektledare Chef Systemförvaltning N Tertialsvis Projektsamordnare 6 Kostnadsutfall per kostnadsslag jämförs N Kvartalsvis Administrativ chef Förvaltningsdirektör 12 Total energiförbrukning - kwh//m2 BRA N Kvartalsvis Energicontroller Teknikchef (yta) per år jämförs med år Jämförelse görs mellan budgeterade aktiviteter enligt underlag med prognos, påbörjade och slutförda aktiviteter samt en jämförelse mellan det budgeterade investerings-värdet med prognos, påbörjade och slutförda projekt. Projektägare/projekt-ledare intervjuas. N Tertialsvis Fastighetsekonom Förvaltningsdirektör 7 Produktion Sundahus Kontroll om registrering i projekt görs 16 Uppföljning med stöd av extern resurs och J Kvartalsvis Projektadministratör Projektchef utifrån Sundahus databas projektchef/projektledare 8 Produktion Internrevision av projekt Kontroll att internrevision görs för minst 8 Uppföljning efterlevnad av rutiner enligt J Kvartalsvis Projektadministratör Projektchef 10 projekt per ansvarsområde under 2013 projekthandboken 9 Produktion Investeringsprocessen Kontroll att beslutsdokument med underlag följer reviderad investerings-process 9 Utförs genom stickprov och intervjuer av projektägarna N Kvartalsvis Fastighetsekonom Förvaltningsdirektör 10 Medarbetare Rehabilitering Rehabiliteringsprocessen följs 9 Kontroll att rutiner för rehabilitering följs N Årsvis HR-konsult HR-chef LSU.xls

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Beslut HSN 2013-12-11 HSN 1212-1455 BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014 Målkategori: Effektiv och ändamålsenlig verksamhetsstyrning Riskområde Riskbeskrivning Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens Rapportering

Läs mer

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson 2014-11-18 Blekingesjukhuset Internkontroll 2014 Marie Edvardsson 2014-11-18 Rapport uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Utanordning av lön. Kontrollmoment att rätt person belastar rätt ansvar och period.

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Landstinget Blekinge 2015-01-05 Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson Till landstingsstyrelsen Intern kontrollplan för 2015 Ärendet I Kommunallagens 6 kap 7 fastställs att nämnderna var

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Byggnads- samt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se

Läs mer

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion

Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 25 (40) Dnr CK 2011-0506 62 Bättre städning ger renare vårdmiljö svar på motion Förslag till beslut

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun.

REVISIONSRAPPORT. Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende. Tekniska nämnden. Hylte Kommun. REVISIONSRAPPORT Löpande granskning av redovisning och administrativa rutiner avseende Tekniska nämnden Hylte Kommun November 2002 Rolf Bergman Tommy Karlsson www.pwcglobal.com/se www.komrev.se Sammanfattning

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner STYRDOKUMENT RIKTLINJE 2017-11-07 DNR: 2007-000183 Antagen av KS den 15 maj 2007 133 Gäller tillsvidare Tillämpningsanvisningar till reglemente för attest och kontroll av ekonomiska transaktioner Inledning...

Läs mer

Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner

Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner 1. UTANORDNING LÖN 1. Utanordning av lön Samtliga Säkerställer man att rätt person belastar rätt ansvar och period? Signeras/ godkänns utanordning av lön

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport

Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Revisionsrapport Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Charlotta Fardelius Bert Hedberg Viveca Karlsson 31 maj 2013 Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning intern kontrollplan 2015

Uppföljning intern kontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Ärendebeteckning Jimmy Rudelius 2016-02-04 KFN 2015/0077 50661 Kultur- och fritidsnämnden Uppföljning intern kontrollplan 2015 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden

Läs mer

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna ~ Landstinget DALARNA Ekonomienhet --=t>1 laga AU ~ 1~A BESLUTSUNDE~LAG Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/03603 Uppdnr 414 2013-01-14 2013-01-28 Landstingsstyrelsen Gemensam internkontroll för samtliga

Läs mer

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna

Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna ~ Landstinget DALARNA Ekonomienhet Bt[(Joa [Ser ~ ft- BESLUTSUNO-tRLAG Datum 2013-01-28 Sida 1 (3) Dnr LD12/03603 Uppdnr 414 2013-01-14 s arbetsutskott 2013-01-28 Gemensam internkontroll för samtliga nämnder

Läs mer

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER

REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER REGLEMENTE FÖR ATTEST OCH KONTROLL AV EKONOMISKA TRANSAKTIONER antaget av kommunfullmäktige den 31 maj 2007, 88. 1 Omfattning Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer

Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg

Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-04-26 Dnr PS 2012-0033 66 Beslutsstöd inklusive datalager och rapportverktyg Beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10

Landstinget i Uppsala län. Granskning av periodiseringar i redovisningen. Rapport. KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 i redovisningen KPMG AB 19 januari 2015 Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 2 3. Syfte, revisionsmål och metod 2 3.1 Syfte 2 3.2 Revisionsmål 2 3.3 Metod 3 4. Projektorganisation 3

Läs mer

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen

Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala län svar till revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 18 (40) Dnr CK 2011-0489 56 Granskning av implementering av förbättringsarbetet i landstinget i Uppsala

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Läkare

Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Läkare 2014-11-28 Version 2.0 Webcert 0.5 Fråga-svar-funktion Lathund för Läkare Systemförvaltning EPJ (Elektronisk patientjournal) Ing. 88, Akademiska sjukhuset Landstingets resurscentrum 751 85 Uppsala tfn

Läs mer

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017

Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 1 [8] Internkontrollplan Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsförvaltningen 2017 Rutin/process/ system Kontrollmoment Riskkategori/Beskrivning Kontrollmetod och frekvens Ansvarig för kontroll Rapporteras

Läs mer

Internkontrollplan 2016

Internkontrollplan 2016 Landstingsdirektörens stab Ekonienheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-11-05 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 150708 Internkontrollplan 2016 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen godkänner

Läs mer

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Åtgärder för att förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 70 Dnr PS 2011-0035 Åtgärder för förbättra det byggnadstekniska brandskyddet vid Akademiska sjukhuset

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 38/2008 Katrineholms kommuns författningssamling Reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner Antaget av kommunfullmäktige 1992-02-24, 86 Reviderat av kommunfullmäktige

Läs mer

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse

Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse STYRELSEN SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 30 (36) Sammanträdesdatum Paragraf Kommunstyrelsen 30 januari 2012 19 Diarienummer KS-2011/1 036.912 Granskning av intern kontroll 2011 - svar på revisionsskrivelse Kommunstyrelsens

Läs mer

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015

INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 Region Skåne 2015 Gemensam Servicefunktion KC Ekonomi INTERN KONTROLL AV Regionstyrelsen (Regionstyrelsen/Regionala Utvecklingsnämnden/Personalnämnden) RAPPORT 2015 http://www.skane.se/ Inledning Inom

Läs mer

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun

December 2014. Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun December 2014 Rapport avseende löpande granskning Uddevalla kommun Innehåll Inledning 1 Utförd granskning 2 Sammanfattande bedömning 6 Inledning Bakgrund Som ett led i den löpande revisionen har vi i denna

Läs mer

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Stadsbyggnadsnämnden 2016-02-10 1 (2) Stadsbyggnadsförvaltningen Ekonomienheten SBN/2014:469 Mervi Nyqvist Stadsbyggnadsnämnden Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015 Förslag till beslut

Läs mer

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut

Uppsala. Internkontrollplan för 2013 BUN-2013-0074. Barn- och ungdomsnämnden. Förslag till beslut DUK 3/013-02-IH Uppsala ^ KOMMUN KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Henrik Säfström Danielsson 2013-01-16 Diarienummer BUN-2013-0074 Barn- och ungdomsnämnden Internkontrollplan

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer till reglemente för attest av ekonomiska transaktioner 1 (5) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2009-09-16, 64 Uppdateras: av ekonomiska transaktioner Paragrafen efter rubriken är hänvisning till reglementet för attest

Läs mer

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige

1 (5) Attestreglemente. Regler för kontroll av verifikationer. Antagen av Kommunfullmäktige 1 (5) Attestreglemente Regler för kontroll av verifikationer Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-10. 2 (5) Ordlista Attest: Attestant: Ekonomisk transaktion Intern kontroll: Kommunalt koncernföretag Intyg

Läs mer

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga N Internkontrollplan (5)

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga N Internkontrollplan (5) Internkontrollplan 2008 1(5) Styrning och konsekvensanalyser Landstingsstyrelsens förvaltning har en fastställd budget/verksamhetsplan med mätbara mål Landstingsstyrelsens förvaltning tecknar avtal och

Läs mer

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente

Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Besöksadress: Postadress: Telefon: Webb: www.ange.se Datum: 2015-02-03 Tillämpningsanvisning till Attestreglemente Antaget av kommunstyrelsen den 3 februari 2015 Postadress Besöksadress Webb Telefon Bankgiro

Läs mer

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter

Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter 1 Granskning av intern styrning och kontroll vid Statens servicecenter Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Statens Servicecenter granskat den interna styrning och kontroll i myndighetens

Läs mer

Utvärdering av landstingets resurscentrum

Utvärdering av landstingets resurscentrum LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 91 Dnr PS 2011-0044 Utvärdering av landstingets resurscentrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2012 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION RE53 HABILITERING OCH HJÄLPMEDEL För kännedom Nämnden för Habilitering och hjälpmedel T.f. landstingsdirektör Helena Söderquist Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Sektionschef Samlad Redovisning Maria Hultman Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen

Läs mer

Utförd egen- och internkontroll 2015

Utförd egen- och internkontroll 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-02-09 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Utförd egen- och internkontroll 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013

Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Revisionsrapport Granskning av intern kontroll i redovisningsprocessen 2013 Uppsala kommun Fredrik Hellström Nicklas Samuelsson Klara Tengstrand Innehållsförteckning 1. Sammanfande revisionell bedömning...

Läs mer

att godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012

att godkänna bilagda förslag till intern kontrollplan för 2012 Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Ekonomiavdelningen Ärende nr: 4 Datum: 2012-01-30 Initierare: Ärende: Sammanfattning: Intern kontrollplan 2012 Intern kontroll syftar till att nämnden

Läs mer

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015

Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015 Uppsala ^ KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Bernhardsson, Sten Datum 2015-02-25 Diarienummer Kulturnämnden Internkontrollplan för kulturnämndens verksamheter år 2015 Förslag till beslut Kulturnämnden

Läs mer

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund

LS 93/07. Attestreglemente. Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1. Landstingsstyrelsen. Bakgrund Lednings- och verksamhetsstöd Bilaga 1 LS 93/07 DATUM DIARIENR Susanne Gårdö 2007-06-18 LS-LED07-316 Landstingsstyrelsen Attestreglemente Bakgrund Landstingsfullmäktige har i 103/02 beslutat om regler

Läs mer

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016

Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 2015-11-16 1 (5) BILAGA 2 ÄLN 2015/219-041 Äldrenämnden Bilaga nr 2: Internkontrollplan för 2016 Om intern kontroll Intern styrning och kontroll bidrar måluppfyllelse och att verksamheten bedrivs effektivt

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING

FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING FALKENBERGS KOMMUN 3.02 FÖRFATTNINGSSAMLING Attestreglemente Omfattning 1 Detta reglemente gäller för kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive interna transaktioner, medelsförvaltning samt

Läs mer

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014

Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 V handläggare Jenny Bolander Biträdande förvaltningschef kommunledningsförvaltningen 1 (7) Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamhetsområde 2013-2014 Kommunledningsförvaltningen Kontrollområde

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Granskning av interna kontrollen

Granskning av interna kontrollen Revisionsrapport* Granskning av interna kontrollen Landstinget Halland Datum 2006-11-29 Författare Leif Johansson Anita Andersson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Uppdrag...3 2 Syfte och metod...3

Läs mer

Internkontrollplan 2016 Risk. Kommunstyrelsen

Internkontrollplan 2016 Risk. Kommunstyrelsen Internkontrollplan 2016 Risk Kommunstyrelsen Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Internkontrollplan 2016... 4 Kommunstyrelsen, Internkontrollplan 2016 Risk 2(7) 1 Inledning En god intern styrning och

Läs mer

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset

Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2012-11-22 155 Dnr PS 2012-0059 Renovering av hus A1 vid Akademiska sjukhuset Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Uppföljning av intern kontrollplan 2013

Uppföljning av intern kontrollplan 2013 1(4) Förvaltningsnamn Ekonomiavdelningen Jonatan Buhr Juris Landstingsstyrelsen Uppföljning av intern kontrollplan 2013 Bakgrund Den interna kontrollens syfte är att genom uppföljningssystem kontrollera

Läs mer

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador

Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 72 Dnr PS 2011-0033 Uppföljning av mål för vårdrelaterade skador Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161.

Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996, 161. Riktlinje 2014-01-27 Attestreglemente för Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS 2013/0267-8 Riktlinjen trädde i kraft den 1 januari 1997 enligt beslut i kommunfullmäktige den 19 december 1996,

Läs mer

Intern- och egenkontrollplan 2015

Intern- och egenkontrollplan 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2015-01-15 SN 2015/0033.11.01 0480-450885 Socialnämnden Intern- och plan 2015 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta intern-

Läs mer

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping

Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet i Enköping LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-06-25 62 Dnr PS 2013-0001 Konsekvensbeskrivning av åtgärdsförslag för ekonomi i balans 2013 för Lasarettet

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2013

Revidering av internkontrollplan för 2013 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2013-09-11 UAN-2013-0083 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2013

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-09-09 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delrapport om internkontrollarbetet för år 2013 FRI-2013-2447 Sammanfattning Fritidsnämnden beslutade

Läs mer

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN

INTERN KONTROLLGRANSKNING 2014 LÖPANDE REDOVISNINGSREVISION LÄNSSJUKVÅRDEN För kännedom Länssjukvårdsnämnden Landstingsdirektör Jan Grönlund Ekonomidirektör Nicholas Prigorowsky Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Hälso- och sjukvårdschef Jörgen Striem Ekonomichef Åsa Hedin-Karlsson

Läs mer

RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS Bilaga 8:1

RISK- OCH VÄSENTLIGHETSANALYS Bilaga 8:1 I nedanstående matris har verksamhetens centrala processer listats och bedömts dels ur ett väsentlighetsperspektiv och dels ur ett riskperspektiv. 3 = Hög grad av vikt för förvaltningens verksamhet/del

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2012

Uppföljning internkontrollplan 2012 01054 1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-01-15 RS120057 Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

GNESTA gh i KOMMUN -X

GNESTA gh i KOMMUN -X GNESTA gh i KOMMUN -X Gnesta kommun Ink: 2014-10 - 2 9 Dnr För handläggning: 2014-10-29 Revisionsskrivelse Barn- och utbildningsnämnden För kännedom Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Revisionsrapport:

Läs mer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer

Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer 1(5) Landstingsstyrelsen Uppföljning av granskningsplan 2012 för administrativa processer Inledning De förtroendevalda har ett övergripande ansvar att följa upp att det är en god internkontroll i landstinget.

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Återrapportering Intern kontrollplan 2014

Återrapportering Intern kontrollplan 2014 1(6) Datum 2015-03-03 Diarienummer Återrapportering Intern kontrollplan 2014 Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning

Läs mer

Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan i samband med bokslut 2011

Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan i samband med bokslut 2011 2012-02-08 1 (5) Förskolenämnden Uppföljning av förskolenämndens internkontrollplan i samband med bokslut 2011 Beslutsunderlag Barn- och utbildningsförvaltningens rapport den 8 februari 2012. Barn- och

Läs mer

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner

Riktlinjer för attest av ekonomiska transaktioner 1 (6) Typ: Riktlinjer Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: 2014-11-18, KS 244 Uppdateras: 2017 Innehållsförteckning 1. Giltighet 2. Övergripande principer 3. Attestantens uppgift och ansvar

Läs mer

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB

Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms Stadshus AB Tjänsteutlåtande Koncernstyrelsen 2014-12-15 Ärende 7 Dnr 2014/1.2.1/150 Sid. 1 (5) 2014-11-24 Handläggare: Sara Feinberg, 08-508 29 097 Till Koncernstyrelsen Internkontrollplan 2015 för moderbolaget Stockholms

Läs mer

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden

Tjänsteskrivelse Rutinförteckning, Intern kontroll, Socialnämnden VA L LENTUNA KOMMUN T JÄNSTESKRIVELSE S O CIALFÖRVALTNING 2 0 1 4-05-21 D N R SN 2 014.0 58 A GNETA SANDSTRÖM SID 1/2 C O NTROLLER A GNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE S O CIALNÄMNDE N Tjänsteskrivelse Rutinförteckning,

Läs mer

Reglemente för attest

Reglemente för attest Reglemente för attest Antagen av kommunfullmäktige, 2006-10-30, 67 Sidan 1 Attestreglemente för Vara kommun 1 Tillämpningsområde Reglementet omfattar kommunens samtliga ekonomiska transaktioner, inklusive

Läs mer

Tillämpningsanvisning

Tillämpningsanvisning Tillämpningsanvisning Varbergs Kommuns attestreglemente Antagen av kommunstyrelsen 2014-10-28 215 Ägare, Kommunstyrelsen Förvaltarskap, Ekonomidirektör TILLÄMPNINGSANVISNING TILL ATTESTREGLEMENTE 1 Omfattning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Revisionsrapport Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK www.pwc.se Revisionsrapport Carl-Stefan von Engeström Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK Carl-Stefan von Engeström Projektledare Roger Burström Uppdragsledare

Läs mer

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland

Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda. Region Gotland www.pwc.se Revisionsrapport Carin Hultgren Cert. kommunal revisor Jenny Nyholm Sandra Feiff Granskning av löner och ersättningar inklusive arvoden till förtroendevalda Region Gotland Granskning av intern

Läs mer

Motionssvar angående Bättre städning ger renare vårdmiljö

Motionssvar angående Bättre städning ger renare vårdmiljö LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen 2012-02-20 Dnr PS 2012-0016 29 Motionssvar angående Bättre städning ger renare vårdmiljö Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

Revidering av internkontrollplan för 2014

Revidering av internkontrollplan för 2014 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Karin Carlsson 2014-01-13 UAN-2014-0035 Tuomo Niemelä Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Revidering av internplan för 2014

Läs mer

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner

Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Granskning av landstingets regler och rutiner för attestering av leverantörsfakturor och löner Rapport nr 8/2013 Oktober 2013 Jonas Hansson, Revisor, revisionskontoret Innehåll 1. Sammanfattande analys...

Läs mer

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern

Tillämpningsanvisningar till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern Fastställda av KS 144 2012-05-15 1(6) Sten-Inge Lilja sten-inge.lilja@bengtsfors.se till reglemente för attestering av ekonomiska transaktioner i Bengtsfors kommunkoncern E-post Telefon Fax Hemsida Bengtsfors

Läs mer

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar

Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar BARN- OCH UTBILDNINGS- 2011-11-01 FÖRVALTNINGEN DNR 280/2011-040 Förskolenämnden Attestrutiner och behörighet att underteckna handlingar Beslutsunderlag Förskolenämndens protokoll den 3 februari 2011 10.

Läs mer

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE

Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE RAGUNDA KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Utfärdad/ändrad Beslut, datum, paragraf Diarienr Gäller fr o m Avd Sida. Ändrad Kf 2006-10-05, 48 2006/755 002 2006-10-05 11 ATTEST- OCH UTANORDNINGSREGLEMENTE 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK 'Uppsala r "KOMMUN KONTORET FOR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Sun ZaH-cfc-Xi Alf t{\

Läs mer

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari

Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari 2014-12-15 Produktionsavdelningen Anna Sandström Tfn 018-611 60 12 E-post anna.sandstrom@lul.se Produktionsstyrelsen Kallelse till uppstartsmöte med produktionsstyrelsen den 20 januari Välkomna till ett

Läs mer

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK

Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar och förtroendekänsliga poster inom UAK KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Lindqvist Johan Datum 2014-04-15 Diarienummer UAN-2014-0205 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Kommunrevisionen: Granskning av rutiner för anställningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Blekingesjukhusets internkontrollplan 2016

Blekingesjukhusets internkontrollplan 2016 Blekingesjukhuset 2016-02-1 Ärendenummer:2016/00237 Förvaltningsstaben Dokumentnummer: Åsa Jersheim Till nämnden för Blekingesjukhuset Blekingesjukhusets internkontrollplan 2016 Bakgrund I kommunallagen

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik I Titel Intern kontrollplan - kommunstyrelsen

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik I Titel Intern kontrollplan - kommunstyrelsen Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Kvalitet Kvalitetsstyrning Verksamhetsplan Budgetram Förv. Chef upprättar handlingsplaner för ledning och styrning. Enhetschef upprättar arbetsplaner Förv.chef Nämnd Budgetprognos

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/

Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman SFN 2013/ TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2013-11-14 SFN 2013/0988 0480-45 05 72 Servicenämnden Internkontroll 2013 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att lägga informationen

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder

Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Attestreglemente för Uppsala kommuns nämnder Ett organiserande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-10-03 Attestreglemente Kommunfullmäktige 2016-10-03 1 (4) 1 Reglementets omfattning

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Inrättande av arbetsutskott samt ändring av produktionsstyrelsens delegationsordning gällande upphandlingsärenden

Inrättande av arbetsutskott samt ändring av produktionsstyrelsens delegationsordning gällande upphandlingsärenden LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Produktionsstyrelsen 2012-02-20 34 Dnr PS 2011-0008 Inrättande av arbetsutskott samt ändring av produktionsstyrelsens delegationsordning gällande upphandlingsärenden

Läs mer

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037 8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037 Arbetsutskottets förslag till beslut Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2013. Ärendet

Läs mer

Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum

Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Föredragningspromemoria Sammanträdesdatum Sida Produktionsstyrelsen 2013-09-24 93 Dnr PS 2012-0037 Förhyrning av lokaler vid Palliativt centrum Förslag till beslut Produktionsstyrelsen

Läs mer

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44

PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-05-26 163 PWC:s granskningsrapport av intern kontroll i kommunens huvudboksprocess. KS 2015-44 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun

Kommunal författningssamling för. Östra Göinge kommun Kommunal författningssamling för Östra Göinge kommun Nr 25 Dnr KS 2010/806.003 Antaget av KS 2010-09-08, 124 Reglemente för kontroll av verifikationer 1 Omfattning och målsättning Detta reglemente gäller

Läs mer