Uppföljning internkontrollplan 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning internkontrollplan 2012"

Transkript

1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret RS Håkan Nilsson, tf ekonomidirektör Ekonomi/Styrning och uppföljning REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen föreslås besluta att: Under 2013 fortsatt bevaka de rutiner i internkontrollplan 2012 där avvikelser noterats genom att dessa kontrollmoment ingår i internkontrollplan 2013 eller på annat sätt fortsatt följs upp. Bakgrund Region Halland har ett reglemente om intern kontroll. Syftet med detta är att säkerställa att styrelser och nämnder upprätthåller en tillräcklig intern kontroll, d v s de ska med rimlig grad av säkerhet fastställa att mål inom följande kategorier uppnås: Verksamhetsstyrning Tillförlitlig finansiell rapportering Efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter I Regionstyrelsens internkontrollplan 2012 anges ett antal rutiner och kontrollmoment. Resultatet av dessa kontroller redovisas nedan. Regionstyrelsens kontrollplan 2012 bifogas sist i dokumentet.

2 2(8) Rutiner Åtgärdsplaner Kontrollmoment: Upprättade åtgärdsplaner följer beslutad mall I uppföljningsanvisningar 2012 anges att om man rapporterar ett beräknat ekonomiskt resultat som är sämre än budget så skall en åtgärdsplan utan anmodan bifogas följande månads rapport. En mall för åtgärsplaner finns som en del av de mallar för uppföljning som tagits fram. Följande förvaltningar har för 2012 rapporterat ett ekonomiskt resultat sämre än budget: Hallands Sjukhus Halmstad Hallands Sjukhus Varberg Hallands Sjukhus Kungsbacka Medicinsk diagnostik och teknik Skolförvaltningen Psykiatrin i Halland Skolförvaltningen har helt enligt riktlinjerna rapporterat åtgärdplan månaden efter man först rapporterat ett ekonomiskt resultat sämre än budget och man har följt den mall för åtgärdsplan som tagits fram. När det gäller Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och de olika delarna av Hallands Sjukhus så har dessa förvaltningar varit föremål för åtgärdsplaner av mer omfattande art i särskild ordning. Psykiatrin i Halland har upprättat en åtgärdplan men inte följt den mall som finns. Rekommendation: Kontrollmomentet bör finnas kvar i internkontrollplan 2013.

3 3(8) Betalning till leverantörer Kontrollmoment: Stickprovskontroll av leverantörsfakturor. Region Halland gör idag efterkontroller av ett urval av de fakturor som hanteras i det elektroniska fakturaflödet mellan dess att fakturan beslutsattesteras och dess att fakturan går iväg för betalning. De kontroller som gjorts har bl a uppmärksammat: Kontroll att beslutsattestanten inte attesterar sina egna fakturor. Resultat: Felaktigheter är inte vanligt förekommande. Kontroll att representationsreglerna följs med angivet syfte och deltagarförteckning samt kontroll mot skatteverkets momsregler vid representation. Resultat: Felaktigheter förekommer. Vid skanning görs kontroll att rätt belopp skannats samt att PG/BG stämmer och att innehar F-skatt anges på fakturan. Resultat: Felaktigheter förekommer men upptäcks i de flesta fall redan vid kontering, leveransgodkännande eller vid beslutsattestering. Rekommendation: Kontrollmomentet kan finnas kvar i internkontrollplan 2013 eller som en del av ordinarie arbete kontroller i hanteringen av leverantörsfakturor. Intern kontroll fastigheter Kontrollmoment: Via ett antal fakturor följs projekt, konsulter, underlag, LOU etc upp. Se tidigare framtagen separat PWC-rapport i detta ärende.

4 4(8) Avtal med privata vårdgivare Kontrollmoment: Efterlevnad av avtalade takpris, LOU etc. Hälso- och sjukvårdsavdelningen efter de brister som bl a revisorerna konstaterat 2011 lagt ned ett omfattande arbete på att förbättra hela processen för hantering av privata vårdgivare. När det gäller efterlevnad av avtalade takpris pågår arbetet med att implementera månadsvisa signallistor med krav på att vårdgivarna förklarar överstigna gränsvärden. Arbetet är inte helt klart. Signallistor har tagits fram, men tekniken har inte fungerat som avsett (långa svarstider). Under 2012 har två privata vårdgivare med vårdavtal fakturerat Region Halland mer än de har rätt till enligt de tak för ersättning som finns i respektive avtal. Detta har fångats av kontrollfunktionen och betalning hålls inne. Rekommendation: Kontrollmomentet bör finnas kvar i internkontrollplan Intentionerna i samverkansavtalet Kontrollmoment: Följ upp att samtliga chefer har personliga utvecklingsplaner. I Region Hallands samverkansavtal från framgår att samtliga anställda ska ha medarbetarsamtal. I begreppet medarbetarsamtal ingår att alla medarbetare ska ha lönesamtal och utvecklingssamtal med individuella utvecklingsplaner. Dessa utvecklingsplaner ska dokumenteras och årligen följas upp i samband med utvecklingssamtalet. I medarbetarenkäten som genomfördes för Region Halland under hösten 2012 ingick påståendet Min närmaste chef och jag har tagit fram en individuell utvecklingsplan i samband med utvecklingssamtalet. Av de svarande cheferna (291 stycken) har 32 % svarat att de har individuella utvecklingsplaner. Detta kan ställas i förhållande till samtliga svarande inklusive cheferna (6 734 stycken) där siffran är 56.5 %. Rekommendation: Det finns möjlighet till förbättringar och kontrollmomentet bör finnas kvar i internkontrollplan 2013.

5 5(8) Introduktionsutbildning Kontrollmoment: Undersök med vilken kvalitet introduktionsutbildning saknas Introduktionsutbildning för medarbetare genomfördes kl och för nya chefer genomfördes en heldag För introduktionen med medarbetarna har gjorts stickprov och för cheferna skickades en enkät ut där de fick utvärdera utbildningen. Enkäten innehöll sex frågor och den visade på ett bra resultat. Deltagarna var nöjda/mycket nöjda med dagen och dess innehåll och med bemötandet och genomförandet. De flesta svar låg på 5 och 6 på en 6-gradig skala. Medarbetarintroduktionen har följts upp med stickprov och det har fungerat bra vid introduktionen. Det har funnits arbetsredskap när de nya medarbetarna kommit och saker att sätta sig in i. De har blivit väl mottagna. Introduktionsutbildningen genomfördes bra med ett bra innehåll dock lite svårt att ta till sig med förkortningar och hela beslutets gång. Det kan förenklas till nästa gång. Rekommendation: Undersökningen pekar på att detta moment fungerar bra och kontrollmomentet behöver av den anledingen inte vara kvar i internkontrollplan 2013.

6 6(8) Projektstyrningsmetodiken Kontrollmoment: Projektmognad i genomförandet med fokus på kvalitet och grundläggande uppföljning av tid, kostnad och resultat. De aktiviteter som genomförts och ligger till grund för internkontrollen av projektstyrningsmetodiken är: Under maj månad inventerades 15 slumpmässigt utvalda projekt. Uppdragsgivare var chef Utvecklingscentrum, Jörgen Britzén. Alexander Mårtensson Projektkontoret, genomförde inventeringen. Detta har sedan redovisats till Regionkontorets ledning via Jörgen Britzén. PWC har anlitats av revisorerna i Region Halland. Bo Thörn och Rebecca Andersson från PWC har under hösten 2012 påbörjat denna granskning. PWC redovisar resultatet av sin granskning Utifrån inventeringen i maj 2012 med 15 slumpvis utvalda projekt kunde vi dra några slutsatser. Det är svårt att jämföra projekten på grund av att vi inte har enhetliga rutiner för beräkning av projektbudget eller uppföljning av kostnaderna, exempelvis en del projekt har kalkylerat för personalkostnader men inte alla projekt. För i stort sett alla projekt fanns deklarerade effektmål, förväntad nytta och det fanns angivna användare eller mottagare. När frågor ställdes kring vilka övergripande mål i styrdokumentet Mål och strategier (MOS) som projektet verkade för så fanns det av naturliga skäl inte redovisat men man kunde ändå identifiera vilket/vilka mål i MOS som projektet bidrog till. De flesta projekt hade en rambudget men flera projekt hade inte en detaljerad budget. Flera projekt hade inte en kontinuerlig uppföljning av kostnaderna. Generellt verkar EU-finansierade projekt eller extern finansiering bidra till bättre uppföljning än projekt av karaktären intern verksamhetsutveckling. Bara ett fåtal projekt hade uppföljning på antal upparbetade timmar. Rekommendation: Avvakta resultatet av PWC:s utredning.

7 7(8) Genomförande av arkivinspektion Kontrollmoment: Inspektion av förvaltningsmyndigheters arkiv. Under året har tre inspektioner genomförts (jämfört med planerade två): BVC i Laholm BVC Hylte BVC Halmstad Rekommendation: Kontrollmomentet bör finnas kvar i internkontrollplan Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Håkan Nilsson Tf Ekonomidirektör

8 8(8) Bilaga: Internkontrollplan för Regionstyrelsen 2012 Rutiner/system Kontrollmoment Kontrollansvar Frekvens/ Tidplan Åtgärdsplaner Kontrollera att upprättade Chef Styrning Kvartal åtgärdsplaner följer och kontroll beslutad mall Betalning till leverantörer Kontroll av leverantörsfakturor Chef Styrning och uppföljning Metod Avstämning mot regelverk Under året Stickprov Rapportering till Ekonomidirektör Ekonomidirektör Väsentlighet/risk Stor Medel Perspektiv (koncern/lt-kontoret) Koncern och RK Koncern och RK Intern kontroll Regionfastigheter Via ett antal fakturor följs projekt, konsulter, underlag, LOU etc upp Ekonomidirektör Kv Pwc engageras Chef Regionservice, BRD Medel Koncern Avtal med privata vårdgivare Intentionerna i samverkansavtalet Efterlevnad av avtalade takpris, LOU etc Följa upp att chefer har personliga utvecklingsplaner Utvecklingsdirekt ören för hälsooch sjukvård Avdelningschef avdelningen för HR-utveckling Under 2012 Löpande uppföljning Regiondirektör Medel Dec 2012 Enkät Personaldirektör Kännbar/möjlig Koncern och RK Koncern Introduktionsutbildning Med vilken kvalitet genomförs introduktionsutbildning Personalstrateg Under 2012 Stickprov Förvaltningschef Kännbar/möjlig RK Projektstyrningsmetodiken Genomförande av arkivinspektion Projektmognad i genomförandet med fokus på kvalitet och grundläggande uppföljning av tid, kostnad och resultat Inspektion av förvaltningsmyndigheters arkiv Projektkontorsansvarig Regionarkivarie Under st.klar dec Stickprov Besök med stickprov Chef regionalt utvecklingscentra Medel Koncern Kanslichef Kännbar/möjlig Koncern

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering

Sundbybergs stad. Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering Revisionsrapport/2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna November 2014 Sundbybergs stad Granskning av intern kontroll avseende administrativa rutiner och finansiell rapportering 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll

Löpande granskning av intern kontroll Revisionsrapport Löpande granskning av intern kontroll Redovisningsrutiner (PM 4) Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Hanna Franck Larsson Februari 2013 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009

Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Revisionsrapport Uppföljning av tidigare gjorda granskningar 2009 Krokoms kommun Erik Palmgren, Revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga 2

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering

Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll avseende fakturahantering Katrineholms kommun 2009-06-11 Oscar Hjelte 2009- - Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 1.1

Läs mer

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen

Intern kontroll inom ekonomiadministrationen www.pwc.se Revisionsrapport Malin Liljeblad Emil Forsling Intern kontroll inom ekonomiadministrationen Landstinget Dalarna Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010

Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Löpande granskning av intern kontroll i system och rutiner 2010 Bilaga till revisionsrapport - underlag November 2010 Lars-Åke Ullström Robert Heed Pär Månsson Hanna Franck Innehållsförteckning 1. Intern

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner

Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Maj 2012 Umeå kommun Granskning av internkontroll kopplat till ekonomiadministrativa rutiner Innehåll 1 Slutsats och sammanfattning... 3 2 Bakgrund...

Läs mer

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor

Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor YTTRANDE 1(3) 2014-08-04 LJ 2014/558 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Yttrande över granskningsrapport Granskning av bisysslor Landstingets revisorer har genomfört en granskning av bisysslor.

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor

Lunds kommun. Revisionsrapport. Granskning av intern kontroll. - Kommunstyrelsen. Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Revisionsrapport Granskning av intern kontroll - Kommunstyrelsen Lena Salomon Certifierad kommunal revisor Mattias Johansson Auktoriserad revisor/ Certifierad kommunal revisor Lunds kommun Emelie Lönnblad

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Uppföljande granskning

Uppföljande granskning Revisionsrapport* Uppföljande granskning LSS Äldre multisjuka Barn- och ungdomar med psykisk ohälsa Ledning och styrning IT Avstämningsrutiner inom den löpande bokföringen Kvalitén i lönesystemet IFS Hofors

Läs mer

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008

Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008. Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 Revisionsrapport 4 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna november 2008 Lidingö Stad Granskning av intern kontroll 2008 Lidingö Stad Granskning av Intern kontroll 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...

Läs mer

Granskning av rutiner för momsredovisning

Granskning av rutiner för momsredovisning www.pwc.se Revisionsrapport Camilla Engström Sandra Feiff Granskning av rutiner för momsredovisning Botkyrka kommun Granskning av rutiner för momsredovisning Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning

Läs mer

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13

Arvika kommun. Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 ABCD Arvika kommun Leverantörsfakturarutin Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2011-10-13 Antal sidor: 13 201211 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the ABCD Arvika

Läs mer

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10

Botkyrka kommun. Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Botkyrka kommun Granskning av processer runt misstänkta oegentligheter inom Samhällsbyggnadsförvaltningen Ernst & Young AB Granskningsrapport 2014-01-10 Innehållsförteckning 1 Uppdraget... 2 1.1 Granskningens

Läs mer

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014

Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014. Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 Upplands Väsby kommun Löpande granskning av redovisningsrutiner 2014 Revisionsrapport 7 / 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Oktober 2014 1. Sammanfattning och rekommendationer...2 2. Granskning

Läs mer

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering

Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09. Granskning av elektronisk fakturahantering Internrevisionen REVISIONSRAPPORT Niclas Carlsson 2009-06-15 Dnr B5 296/09 Granskning av elektronisk fakturahantering Innehållsförteckning Avsnitt Rubrik Sida 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Urval 3 2

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (1) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-20 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-03-20, kl 18:30 Plats: Stadshuset, sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Rapport. Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Fördjupad granskning internkontroll - äldreboenden 2006-06-20 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Anna-Karin Löfsved Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-03-12 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 12 mars

Läs mer

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen

Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Registeranalys och intern kontroll i löneprocessen Dnr: Rev 28-2012 Genomförd av: Ernst & Young Behandlad av Revisorskollegiet den 11 december 2012 Västra Götalandsregionen Rapport: Registeranalys och

Läs mer

Granskning av fakturahantering

Granskning av fakturahantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar Revisionskonsult Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Granskning av fakturahantering Lessebo kommun April 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor

januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor januari 2008 ekonomienheten Handledning i revisionsfrågor Förord Att bekämpa korruption i biståndet är en prioriterad arbetsuppgift för Sida. I Sidas regleringsbrev kan man läsa att Sida ska vidta åtgärder

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Intern kontroll i faktura- och lönehantering

Intern kontroll i faktura- och lönehantering Revisionsrapport Intern kontroll i faktura- och lönehantering AB Kristianstadsbyggen 2009-12-16 Silja Savela Yvonne Lundin Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Bakgrund, syfte och revisionsfråga...2

Läs mer