Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad"

Transkript

1 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Ylva Stråhle Andersson (s) Britt-Inger Hedman (v) Åsa Ögren (v), Bjarne Hald (c) Martin Nilsson (c) Leif Andersson (c) Kristina Bäckström (c) Björn Lundberg (s), tjg ers Håkan Sandgren (v), tjg ers Övriga närvarande Mausjaur sameby, 139 Glen Eriksson, IT-chef, 14 Susanne Stenberg, samisk koordinator, 141 Bengt Norén, chef arbetsmarknadsenheten, 142 Håkan Sandgren (v), ej tjg ers Sara Eklund, ekonomichef Kerstin Olla, kommunchef Inga Sandström, nämndsekreterare Liselotte Sandström, nämndsekreterare Utses att justera Bjarne Hald Justeringens Kommunalhuset Arvidsjaur plats och tid Underskrifter Sekreterare Inga Sandström Paragrafer Ordförande Lotta Åman Justerande Bjarne Hald Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum då anslaget Datum då anslaget sattes upp tas ned Förvaringsplats för protokollet Nämndskansliet Underskrift Inga Sandström Utdragsbestyrkande

2 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ärendeförteckning Ks 137 Anmälan av beslut i delegerade ärenden Ks 138 Meddelandeärenden Ks 139 Dnr 17/ Information från Mausjaur sameby med anledning av tågtestbana mellan Arvidsjaur-Jörn Ks 14 Dnr 133/215 5 Information om kommande infrastruktursatsning i form av bredband Ks 141 Dnr 4/ / Information och verksamhetsuppföljning - Förvaltningsområde för samiskaspråket år 215 Ks 142 Dnr 317/214 1 Information - Organisation av trafikskolan i kommunal förvaltning Ks 143 Dnr 174/ Tillsyn av HVB-hemmen för ensamkommande barn Kråkan och Korpen i Arvidsjaurs kommun Ks 144 Dnr 21/214 8 Rapport - Cykelramp vid Fridhemsskolan eller annat passande ställe (Medborgarförslag) Ks 145 Dnr 179/ Uppdrag och målbeskrivning för verksamheterna vid Camp Gielas Remittering Ks 146 Dnr 65/ Belysning över återvinningsstation och soptipp i Moskosel (Medborgarförslag) Ks 147 Dnr 144/ Lekplatsprogram för Arvidsjaurs kommun Ks 148 Dnr 16/ Redovisning av osäker fordran forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

3 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen forts. Ks 149 Dnr 172/215 4 Gallring i förtid av leverantörsfakturor i kommunens arkiv Ks 15 Dnr 168/ Delårsbokslut Kommunstyrelsen Ks 151 Dnr 17/ Uppföljning av internkontrollplan Kommunstyrelsen Ks 152 Dnr 111/ Mål- och resursplan Kommunstyrelsen Ks 153 Dnr 298/213 9 Motion - Bruttolöneavdrag för ögon- och öronoperationer samt större tandläkarbehandlingar Ks 154 Dnr 169/ Delårsbokslut Hela kommunen Ks 155 Dnr 172/ Investeringsredovisning Ks 156 Dnr 61/ Information till kommunfullmäktige med anledning av prognostiserat underskott för 215 och inför behandling av budget för år Socialnämnden Ks 157 Dnr 17/ Finansiella mål mandatperioden Ks 158 Dnr 61/ Mål- och resursplan 216 och framåt Hela kommunen Ks 159 Dnr 18/215 3 Reglemente för intern kontroll Ks 16 Dnr 19/214 7 Rapport - Handlingsplan för tillväxtarbetet forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

4 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen forts. Ks 161 Dnr 33/ Redovisning inköp av traktor - Investeringsredovisning 214 Ks 162 Dnr 175/ Redovisning - Förskola/barnomsorg på obekväm arbetstid Ks 163 Dnr 341/214 7 Revisionsrapport - Granskning av effektiviteten inom grundskolan - Redovisning av handlingsplan Ks 164 Dnr 342/214 7 Revisionsrapport - Granskning av effektiviteten inom äldreomsorgens särskilda boenden - Redovisning av handlingsplan Ks 165 Dnr 142/ Maxtaxa inom förskola och fritidshem Ks 166 Dnr 18/ Taxa för renhållning - Ändring av faktureringsintervall Ks 167 Dnr 162/215 3 Regler och riktlinjer för skolskjutsar Ks 168 Dnr 134/ Yttrande Ansökan om tillstånd att anlägga och driva 17 vindkraftverk i anslutning till Brattberget i Arvidsjaurs kommun - Brattberget Vindkraft AB (KraftÖ Vind) Ks 169 Dnr 66/ Återställande av Johannaparken, borttagande av P-platser (Medborgarförslag) Ks 17 Dnr 143/ Detaljplan för kvarteret Rapphönan och Kråkan Ks 171 Dnr 334/214 9 Motion - Kampanj mot tomgångskörning forts. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

5 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen forts. Ks 172 Dnr 145/215 3 Risk- och sårbarhetsanalys för Arvidsjaurs kommun Ks 173 Dnr 146/215 3 Beredskapsplan för dammbrott i Skellefteälven Ks 174 Dnr 123/ Förbättring och utveckling av området runt Nyborgstjärn (Medborgarförslag) Ks 175 Dnr 171/ Riktlinjer för upplåtelse och försäljning av kommunägd mark i Arvidsjaurs kommun Ks 176 Dnr 115/ Försäljning av mark på kvarteret Lommen Ks 177 Dnr 137/ Turistisk samverkan längs Skellefteå älvdal mellan Norsjö, Skellefteå, Malå, Sorsele, Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner Ks 178 Dnr 159/ Ansvarsfrihet för direktionen i Partnerskap Inland / Akademi Norr år 214 Ks 179 Dnr 36/ Arvodesreglemente för förtroendevalda mandatperioden Ks 18 Dnr 3/ Kommunchefens rapport Ks 181 Dnr 2/ Rapport från kommunstyrelsens ordförande Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

6 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 137 Anmälan av beslut i delegerade ärenden I II Delegeringsbeslut som anslagits på kommunens anslagstavla Kommunstyrelsens personal- och arbetsutskott Kommunstyrelsens ekonomiutskott Övriga delegeringsbeslut Kommunchef Kerstin Olla Tillsvidareanställning Socialchef Ann-Sofi Levander Tillsvidareanställning Skolchef Annette Rylén Tillsvidareanställning Teknisk chef Heikki Kairento Tillsvidareanställning II Övriga delegeringsbeslut Informatör Kent Norberg Utfärdande av tjänstekort för personal i kommunens tjänst enl gällande föreskrifter Ekonomichef Sara Eklund Avskrivning av fordran Planingenjör Britta Lundgren Yttrande till polisen ang upplåtelse om offentlig plats Avfallschef Johan Åberg Beslut om uppehåll i sophämtning Projektingenjör Johan Åberg Bostadsanpassningsbidrag upp till två basbelopp Kommunstyrelsens beslut 1. Redovisningen godkänns. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

7 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 138 Expedierat per e-post om inget annat anges. Meddelandeärenden III Meddelandeärenden * Cirkulär 15:16 - Övergångsbestämmelser för lärare och förskollärare som saknar legitimation upphör den 3 juni Sveriges Kommuner och Landsting * Protokoll från årsstämma IT Norrbotten AB * Beslut Bidrag ur bygdemedel Föreningen Moskosels Rallarmuseum - Länsstyrelsen Norrbotten * Beslut Bidrag ur bygdemedel Abborrträsk bygdeförening - Länsstyrelsen Norrbotten * Ett gemensamt e-samhälle - Träff med Skellefteåregionen och Karlstads kommun * Beslut Tillsyn vid HVB-hemmen Kråkan och Korpen (Dnr 174/215) - Inspektionen för vård och omsorg * Slutredovisning för projekt "TräIn2,5" för perioden (Dnr 213/213) - IUC Norrbotten AB * Ensamkommande barn, utvidgade anvisningar - Migrationsverket och Sveriges länsstyrelser * Utvärdering av den länsgemensamma videokonferensplattformen - IT Norrbotten Kommunstyrelsens beslut 1. Redovisningen godkänns. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

8 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 139 Dnr 17/ Information från Mausjaur sameby med anledning av tågtestbana mellan Arvidsjaur-Jörn Mikael Jonsson, ordförande i Mausjaur sameby informerar vid dagens sammanträde kommunstyrelsen om den oro som samebyn känner inför eventuell tågtest mellan Arvidsjaur och Jörn. Samebyn ser stora svårigheter att bedriva renskötsel om det kommer upp stängsel längs med tågtestbanan som ligger mitt i renskötelsområdet. Erfarenheter visar även att om inget stängsel sätts upp kommer väldigt många renar att bli påkörda. Under inlandbanesäsongen 214 gick ingen tur utan renpåkörningar. Samebyn har också uppfattningen att viltviadukter inte fungerar. Om tågtestbanan etableras kommer de största problemen för samebyn att uppstå mellan Glommersträsk och Jörn. I området mellan Arvidsjaur och Glommersträsk brukas fri strövning för renarna. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

9 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Information om kommande infrastruktursatsning i form av bredband Ks 14 Dnr 133/215 5 IT-chef Glen Eriksson informerar om den aktuella frågan gällande fortsatt bredbandsutbyggnad i kommunen. Han börjar med att konstatera att bredbandsutbyggnad inte är en IT-fråga utan en strategiskt viktig fråga för hela kommunen. Regeringen har tagit en nationell strategi för det digitala e-samhället där man anger att 95% av befolkningen ska ha tillgång till 1 Mbps år 22. Dessutom anger den regionala strategin för Norrbotten (RUS) att målet är alla i länet ska ha 1 Mbps år 22. Hittills har kommunerna fokuserat mest på att bygga nät, som är en förutsättning för att förverkliga de digitala tjänster och funktioner som gör att Sverige ska spara in på offentliga utgifter och öka sin konkurrenskraft i medborgarnas tjänst. Som alla andra infrastrukturinvesteringar kostar det väldigt mycket pengar. För Arvidsjaurs kommun enbart i storleksordningen Mkr. I och att det görs investeringar får kommunen även avskrivningskostnader i 25 år framåt för fiberinfrastruktur. IT-chefen efterfrågar vilket beslutsmaterial politiken behöver för att kunna fatta beslut i frågan. Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

10 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 141 Dnr 4/ / Information och verksamhetsuppföljning - Förvaltningsområde för samiskaspråket år 215 Arvidsjaurs kommun utgör ett samiskt förvaltningsområde. Verksamheten är organiserad under kommunstyrelsen, och enligt antagen handlingsplan ska kommunstyrelsen halvårsvis få en redovisning om hur arbetet fortskrider. Kommunstyrelsen har utsett en arbetsgrupp för verksamheten. Susanne Stenberg, samisk koordinator informerar vid dagens sammanträde bland annat om den verksamhet som ägt rum senaste halvåret samt tar upp diskussion om skrivning gällande förvaltningsområdet i kommunstyrelsens mål- och resursplan. Kommunstyrelsens beslut 1. Redovisningen godkänns. 2. Komplettering med skrivning om det samiska förvaltningsområdet ska göras i kommunstyrelsens mål- och resursplan. Beslutet skickas till:. Susanne Stenberg. Ekonomi Justerandes sign Beslutsunderlag Redovisning Utdragsbestyrkande

11 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Information - Organisation av trafikskolan i kommunal förvaltning Ks 142 Dnr 317/214 1 Kommunfullmäktige beslutade att fusionera Arvidsjaur Test & Training (ATT) in i Arvidsjaur Flygplats AB (AFAB). Fusionen innebar att Trafikskolan, som tidigare varit en verksamhet hos ATT, flyttades över till kommunstyrelsen och arbetsmarknadsenheten (AME). Kommunstyrelsen beslutade att utvärdering av verksamheten kontinuerligt ska ske till kommunstyrelsen, med första tillfälle maj månad 215 samt att dokumentation vad gäller organisation, intäkter och kostnader etc. för övertagandet ska upprättas. Bengt Norén, chef AME redovisade vid kommunstyrelsen hur Trafikskolan organiserats och vilka utvecklingstankar som finns. Kommunstyrelsen beslutade att uppföljning av trafikskolans ekonomi skulle delges vid styrelsens sammanträde den 9 juni. Vid dagens sammanträde lämnas ekonomisk redogörelse för tiden Prognosen visar att ekonomin följer budget. Kommunstyrelsens beslut Bilaga./. Beslutet skickas till:. Kommunstyrelsen. Personal- och arbetsutskottet. Kerstin Olla. Bengt Norén. Sara Eklund 1. Redovisningen godkänns. 2. Ekonomisk redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen sammanträde första sammanträde efter sommaruppehållet. 3. Personal- och arbetsutskottet får i uppdrag att till första sammanträdet efter sommaruppehållet ta fram mål och riktlinjer för trafikskolan. Justerandes sign Beslutsunderlag Ekonomisk redovisning Utdragsbestyrkande

12 Bilaga till kommunstyrelsens protokoll Uppföljning Trafikskolan Trafikskolan Årsbudget Redovisning Utfall mot budget Prognos Jan 15 Text April 15 Förbrukningsavgifter 1 7,, 1 7, 1 4, Bidrag, 45 31, 45 31, Skatter, Räntor mm Period anslutn.avg och bidrag Sidoordnade intäkter, , ,9 Summa intäkter 1 7, , ,1 1 4, Varor och förbrukningsinventarier 215, , ,41 2, Tjänsteköp 415, , ,29 2, Personalkostnader 1 37, , ,74 1 2, Avskrivningar övriga rörelsekostnader, , ,74 1, Summa verksamhetskostnader 2, , ,7 1 7, Verksamhetens nettokostnader 3, , ,6 3, Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster 3, , ,6 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat 3, , ,6 Kommentarer: På grund av fördröjningar i tillståndsprocessen startade verksamheten först Prognos bygger på utfall per den , samt bedömning av framtida verksamhet under året. Pågående utvecklingsområden: * Skapa möjlighet till CSN lån för att kunna ta körkort. * Närliggande kommuner har visat stort intresse av tjänsteköp. SKL juridiska avdelning har kontaktats för tolkning av vad kommunallagen säger om det planerade upplägget. * Möjliggöra för gymnasieelever att gå ifrån skolan för körlektion under dagtid. Håltimmar räcker ej. Det är också svårt att boka tid vid ledighet under dagtid. (lite luckor). Det skulle avhjälpas av större flexibilitet. * Få till stånd utbildning för att möta testverksamhetens önskemål, i samverkan med Arbetsförmedlingen.

13 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 143 Dnr 174/ Tillsyn av HVB-hemmen för ensamkommande barn Kråkan och Korpen i Arvidsjaurs kommun Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har utövat tillsyn av HVB-hemmen för ensamkommande barn, Kråkan och Korpen. Inspektionernas beslut: Kråkan Följande åtgärder ska vidtas: Säkerställa att Kråkan HVB anpassar personalbemanningen nattetid utifrån verksamhetens lokaler så att den enskilde tillförsäkras ett boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet i enlighet med 3 kap. 1 SOSFS 23:2. Kommunen ska lämna svar med anledning av rapporten. Kommunledningskontoret har begärt förlängd svarstid till den 14 september. Korpen Inspektionen för vård omsorg, IVO, avslutar ärendet med kritik. Skälen för beslutet Utifrån vad som i huvudsak framkom vid tillsynen bedömer IVO: - Att lokalerna vid HVB Korpens grupphem ännu inte uppfyller lagkraven om att verksamheten ska tillförsäkra den enskilde boende, vård och behandling som är av god kvalitet och uppfyller kraven på säkerhet. Uppföljning kommer att ske vid nästa tillsyn. - Att verksamheten har rutiner gällande kontroll av misstanke- och belastningsregistret. - Att ungdomarnas tillgång till hälso- och sjukvård samt skolgång tillgodoses. Förslag under sammanträdet Justerandes sign Beslutsunderlag Tillsynsrapporter IVO Ylva Stråhle Andersson (s) De ensamkommande barn som kommer till Arvidsjaur har ofta svåra upplevelser med sig. Kommunstyrelsen bör därför utöka möjligheterna för ungdomarna att via personalen kunna få krishantering. Alternativet är för kommunen mycket kostsamma HVB-hem på andra orter jämsides med onödigt lidande. För att säkerställa detta ska en kartläggning göras av boendepersonalens kompetens. Kartläggningen ska sedan ingå i det arbete kommunstyrelsen startat med att ta fram riktlinjer för flyktingmottagande, där en bred kompetensbas för HVB-hemmen måste säkerställas. Kartläggningen ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde efter sommarupphållet. Utdragsbestyrkande

14 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 143, forts. Proposition Ordföranden ställer proposition på förslaget, varefter hon förklarar att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. Kommunstyrelsens beslut 1. En kartläggning görs av HVB-hemmen Kråkan och Korpens kompetensbas. 2. I det arbete kommunstyrelsen startat med att ta fram riktlinjer för flyktingmottagande ska krav på bred kompetensbas ingå för att säkerställa ungdomarnas behov av krishantering. 3. Kartläggningen ska redovisas för kommunstyrelsen vid första sammanträdet efter sommaruppehållet. Beslutet skickas till:. Kerstin Olla Justerandes sign Beslutsunderlag Tillsynsrapporter IVO Utdragsbestyrkande

15 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 144 Dnr 21/214 8 Rapport - Cykelramp vid Fridhemsskolan eller annat passande ställe (Medborgarförslag) Ett medborgarförslag har inlämnats med följande innehåll: Hej! Vid Fridhemsskolan finns en ramp för skateboard och rullskridskor. Det är bra! Vi vill att kommunen även ordnar en större ramp bredvid den som redan finns, för att vi som har sparkcyklar och vill träna trick med cyklarna också har någonting att åka på. Vi är säkra på att det skulle bli många som använde den, även de som åker skateboard och rullskridskor. Problemet är att vi inte kan åka på banan som finns med våra cyklar. Exempel på hur det skulle kunna se ut har ni på bilderna. Banan behöver inte vara lika stor som i städerna, det går bra med en lite mindre i Arvidsjaur. Kommunstyrelsen beslutade att ge tekniska kontoret i uppdra att föra dialog med ungdomar för att ta reda på vad som saknas i kommunens utemiljö. Planingenjör Britta Lundgren och parkchef Erika Harr har verkställt kommunstyrelsens uppdrag och lämnat yttrande i ärendet. Kommunstyrelsens beslut Beslutet skickas till:. Tekniska kontoret. Ekonomi 1. Tekniska kontoret får i uppdrag att ta ett helhetsgrepp för barn- och ungas utemiljö i hela kommunen, där förslaget om ramp ska ingå. 2. Utredningen ska vara färdigställd och behandlas i samband med investeringsbudget för Medborgarförslaget är därmed besvarat. Justerandes sign Beslutsunderlag Tjänsteyttrande Erika Harr, Britta Lundgren Kf Medborgarförslag Utdragsbestyrkande

16 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 145 Dnr 179/ Uppdrag och målbeskrivning för verksamheterna vid Camp Gielas Camp Gielas är sedan en egen resultatenhet under kommunstyrelsen. Förvaltningsansvaret ligger under tekniska förvaltningen. Det är många aktörer involverade i kommunens fritidsverksamhet och den verksamhet som Camp Gielas är satta att sköta. Camp Gielas-anläggningen Sporthallen - Sandbackaskolans elever har lektioner i Gielas sporthall på dagtid. Föreningslivet använder hallarna på kvällstid och under helger, för vilket internhyra från Sandbackaskolan och kultur- och fritidsförvaltningen erhålls. Delar av sporthallen utgör reception för campingverksamheten, andra delar är uthyra till en privat entreprenör för gymverksamhet. Gielas står för alla drift- och underhållskostnader samt personalkostnader. Sporthallen, som kan räknas som en kommunal verksamhet, inryms i resultatenheten Camp Gielas och finansieras i huvudsak av intäkter från campingverksamheten. Prästberget och skidspåren Gielas har ansvar för skötsel av verk verksamheten. Kostnaderna belastar Camp Gielas. Vittjåkk Sorterar under resultatenheten Camp Gielas Sim- och sporthallen vid Centrumbadet Ligger utanför Gielas resultatenhet, men tas upp här för att ge en helhetsbild. Kultur- och fritid har i sin budget resurser för sim- och sporthall avseende internhyra, men verksamheten tillhör Centrumbadet. Kostnad för fastighetsdrift belastar fastighetskontoret. Chef Centrumbadet har personalbudget och betalar vissa reparationer som avser löpande verksamhet. Grundskolan har lektioner i sporthallen och badet på dagtid. Föreningslivet nyttjar sporthallen på kvällstid. Ingen internhyra betalas av skolan för lokalnyttjandet. Centerpartiet initierade vid kommunstyrelsens sammanträde ett ärende för att tydliggöra uppdrag och mål för Camp Gielas i syfte att klargöra det verksamhetsmässiga ansvaret samt kunna utvärdera och följa upp verksamheten i likhet med övrig kommunal verksamhet. Ärendet är komplext och innehåller många delar och aktörer. Innan ärendet kan beredas fullt ut efterlyser administrationen tydligare direktiv. Justerandes sign Beslutsunderlag Ksau Utdragsbestyrkande

17 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen forts. Ks 145. Förslag under sammanträdet Johan Lundgren (s) Bifall till personal- och arbetsutskottets förslag med ytterligare ett utredningsdirektiv; Förslag ska lämnas på åtgärder som utvecklar Prästberget och skidspår med fokus att de ska bli turistiska anläggningar som bidrar med intäkter till Camp Gielas. Dialog ska ske med de aktiva föreningarna som använder anläggningarna för sin verksamhet, i syfte att även skapa mervärde för föreningarna och deras verksamhet. I förslaget ska framgå investeringskostnader, ökad eller minskad driftskostnad och förväntad intäktsökning. Proposition Ordföranden ställer proposition på personal- och arbetsutskottets förslag med Johan Lundgrens tilläggsförslag. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla bägge förslagen. Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunchefen får i uppdrag att till kommunstyrelsens första sammanträde efter sommaruppehållet ta fram underlag med följande direktiv; Beslutet skickas till:. Kerstin Olla. Katarina Landstedt. Heikki Kairento. Sara Persson. Justerandes sign Beslutsunderlag Ksau Förslag på organisationsförändring, innebärande att all verksamhet som genomförs inom kultur- och fritidsområdet samordnas ekonomiskt och verksamhetsmässigt. Camp Gielas skall fortsatt vara en egen resultatenhet. Redovisning av konsekvenser - ekonomiska och organisatoriska - av en samordning under hösten 215, alternativt årsskiftet 215/216. Avgränsning. Fastigheter skall fortsatt ingå i tekniska förvaltningen och internhyra ska förvaltas i enlighet med gällande regelverk. Förslag ska lämnas på åtgärder som utvecklar Prästberget och skidspår med fokus att de ska bli turistiska anläggningar som bidrar med intäkter till Camp Gielas. Dialog ska ske med de aktiva föreningarna som använder anläggningarna för sin verksamhet, i syfte att även skapa mervärde för föreningarna och deras verksamhet. I förslaget ska framgå investeringskostnader, ökad eller minskad driftskostnad och förväntad intäktsökning. Annat som under utredningens gång visar sig relevant. 2. Kommunchefen får även uppdraget att vid kommunstyrelsens sammanträde 1 oktober lämna förslag till målbeskrivning för verksamheten vid Camp Gielas Utdragsbestyrkande

18 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 146 Dnr 65/ Remittering Belysning över återvinningsstation och soptipp i Moskosel (Medborgarförslag) Ett medborgarförslag har lämnats in avseende belysning över återvinningsstation och soptipp i Moskosel. Kommunfullmäktige beslutade att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut. Avfallschef Johan Åberg har inlämnat tjänsteskrivelse i ärendet; På återvinningstationen i Moskosel, som är belägen vid brandstationen, finns belysning som är placerad på brandstationens vägg. Till återvinningscentralen i Moskosel finns ingen el framdragen till området. Total investeringskostnad för belysning till återvinningscentralen uppskattas till ca 16 kronor, exkl moms. Ingen av byarna i kommunen har belysning på återvinningscentralerna, mycket pga att det är kostsamt att införa, samt att det är begränsade öppettider. Återvinningscentralerna i byarna är endast öppna ett fåtal timmar helgfria måndagar. När behovet har ställts mot kostnaden, har belysning inte ansetts vara prioriterat. Förslag under sammanträdet Bjarne Hald (c) Återremiss för att undersöka alternativa och mer ekonomiska elförsörjningsförslag för belysning vid återvinningsstationerna i Moskosel och Glommersträsk. Beslutet skickas till:. Förslagsställaren. Johan Åberg. Heikki Kairento. Kommunfullmäktige Proposition Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller ej. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska återremitteras. Kommunstyrelsens beslut Justerandes sign Beslutsunderlag Ksau Kf Medborgarförslag 1. Ärendet återremitteras för att undersöka alternativa och mer ekonomiska elförsörjningsförslag för belysning vid återvinningsstationerna i Moskosel och Glommersträsk. Tjänsteskrivelse Johan Åberg Utdragsbestyrkande

19 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 147 Dnr 144/ Lekplatsprogram för Arvidsjaurs kommun Arvidsjaur kommun ansvarar för 24 stycken lekplatser i kommunen. En del av dessa är kopplade till en verksamhet såsom skola eller Camp Gielas och 14 stycken kan ses som allmänna. 13 av dessa ligger i Arvidsjaur tätort samt en i Auktsjaur. För att få en överblick över vad kommunen har, vilket behov som finns m m har parkchef Erika har tagit fram ett förslag till lekplatsprogram för att kommunen ska ha en gemensam plan att arbeta efter. Besiktningsprotokoll, okulär besiktning, läge, säkerhet, skick på utrustning och upprustningsbehov utgör grunden för programmet. Parkchef Erika Harr har lämnat tjänsteskrivelse i ärendet. Förslag under sammanträdet Bjarne Hald (c) Ansvaret för kommunens lekplatser är delat mellan kommunstyrelsen och barn- och utbildningsnämnden. Det ekonomiska ansvaret är oklart, varför återremiss yrkas för att klargöra hur ekonomin är fördelad. Proposition Eftersom förslag om återremiss har lagts, frågar först ordföranden om ärendet ska avgöras idag eller ej. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Därefter ställer ordföranden proposition på personal- och arbetsutskottets förslag, varefter hon förklarar att kommunstyrelsen beslutat bifalla detsamma. Kommunstyrelsens beslut Bilaga./. 1. Lekplatsprogram för Arvidsjaurs kommun antas. Beslutet skickas till:. Erika Harr. Kommunfullmäktige Reservationer Bjarne Hald (c), Martin Nilsson (c), Leif Andersson (c) samt Kristina Bäckström (c) reserverar sig mot beslutet med motivering att den ekonomiska ansvarsfördelningen bör klargöras. Justerandes sign Beslutsunderlag Ksau Tjänsteskrivelse, Erika Harr Förslag till lekplatsprogram Utdragsbestyrkande

20 Bilaga till kommunstyrelsens beslut (24) Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Lekplatsprogram Arvidsjaurs kommun Antagen av kommunstyrelsen

21 2 (24) Innehållsförteckning 1. Inledning Lekplatstyper Närområdeslekplats Områdeslekplats Säkerhetskrav Tillgänglighet Kommunens lekplatser Klockarberget Borrgatan Hässjan Orienteringsstigen Stavgatan Rävabacken Lyckebo Göteparken Hermelinen Kassören Fredriks park Marklundsparken Klingsporvägen Auktsjaur Nyborgstjärn Sammanfattning... 23

22 3 (24) 1. Inledning I Arvidsjaur kommun finns 24 stycken kommunala lekplatser. 8 av dessa är belägna på förskolor/skolor, en på centrumbadets område, en på Camp Gielas och de resterande 14 kan ses som allmänna. Det är dessa 14 som behandlas i detta program. Förskolor/skolors lekplatser kan räknas som allmänna lekplatser på kvällar och helger men de är kopplade till den verksamhet som bedrivs och rustas och utvecklas efter verksamhetens behov. En lekplats är en naturlig samlingsplats mellan barn och vuxna. Barnen måste uppleva lekplatsen som attraktiv samt som en trevlig och spännande mötesplats med kompisar och föräldrar. Det gäller också att föräldrarna delar den uppfattningen. Lekplatser bör vara tillgängliga för barn med och utan funktionsnedsättningar och ha hög säkerhet så att de vuxna vet att barnen kan leka tryggt. I början av 7-talet fanns det endast en förskola i Arvidsjaur tätort. Det fanns då en annan kultur att kvinnorna oftast var hemma med sina barn under deras uppväxt och behovet av mötesplatser för att träffa andra barn och vuxna var större. Idag har barnen en naturlig mötesplats på förskolan/skolor och är inte i samma behov av allmänna lekplatser. Det var i takt med exploateringen av Arvidsjaur kommun som alla dessa lekplaster växt fram. Kommunen har inte möjlighet att ha lekplatser på vartenda bostadsområde. En lekplats måste underhållas och det kostar tid och pengar. Det är inte rimligt att dra ned på säkerhetsnivån på lekplatserna och inte åtgärda kända risker där barn ska leka. Vi bör därför eftersträva att ha något färre lekplaster som håller god nivå framför att behålla alla med allt sämre utbud. En kommunal lekplats ska vara ett komplement till lekmiljöer på privata tomter och bostadsgårdar. 2. Lekplatstyper 2.1 Närområdeslekplats Närområdeslekplats är en liten lekplats med en mindre mängd lekutrustning som oftast används av boende i närområdet. Lekplatsen är allmänt tillgänglig men det ringa utbudet lockar oftast inte besökare långt ifrån 2.2 Områdeslekplats En områdeslekplats kan fungera som en samlingspunkt för området. Den har större utbud av lekutrustning än närområdeslekplatser. Områdeslekplatsen bör både ha större ytor för rörelselek och en anordnad lekplats. Lekplatsen bör vara så stor att det ryms många barn samtidigt.

23 4 (24) Målsättningen med lekplatsen är att den ska vara så attraktiv att den dessutom kan fungera som utflyktsmål för förskolor och kommunens innevånare samt även locka besökare utifrån. 3. Säkerhetskrav Det är Plan- och bygglagen (PBL) som reglerar utemiljön, anläggningar och byggnader. Enligt PBL är det alltid fastighetsägaren som är ansvarig för att lekplatsens egenskaper upprätthålls över tiden oavsett lekredskapens och lekplatsens tillverknings- och byggnadsår. Det är alltid ägaren av den mark eller fastighet som lekplatsen ligger som är ytterst ansvarig för att säkerhetskraven i PBL verkligen följs. Säkerhetsnivån som måste uppfyllas för att anlägga och sköta lekplatser finns specificerade i en uppsättning standarder varav standarden för lek och motion SS-EN1176 och SS-EN1177 är de allra viktigaste. Produktsäkerhetslagen (PSL) kräver att varor och tjänster som tillhandahålls av näringsidkare till konsumenter ska vara säkra. PSL gäller också för de varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet. Konsumentverket är tillsynsmyndighet över PSL och har till uppgift att utföra kontroller av att produkter som tillhandahålls konsumenter uppfyller gällande krav. I Boverkets byggregler, BBR, finns regler om skydd mot olyckor vid fasta lekredskap på tomter. BBR gäller vid nybyggnation eller vid ändring av lekplatser. 4. Tillgänglighet Tillgänglighet handlar både om att lekplatserna ska vara lätta att hitta till, ta sig till och möjliga för alla att använda. Enligt Boverkets föreskrifter om tillgänglighet på allmänna platser och andra anläggningar (BFS 211:5) som gäller vid nyanläggning av bl.a. lekplatser, ska dessa kunna användas av barn och föräldrar med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, men samtliga lekredskap behöver inte vara tillgängliga. Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (BFS 211:13 HIN 2) som gäller publika lokaler och allmänna platser, innehåller krav på att tillgängligheten på befintliga lekplatser ska förbättras så att även de kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

24 5 (24) 5. Kommunens lekplatser Arvidsjaur kommun är ansvarig för 24 stycken lekplatser i kommunen. Ansvarsfördelningen mellan kommunens förvaltningar är följande: Nr Namn Ansvarig 1 Klockarberget Tekniska 2 Borrgatan Tekniska 3 Hässjan Tekniska 4 Orienteringsstigen Tekniska 5 Stavgatan Tekniska 6 Rävabacken Tekniska 7 Lyckebo Tekniska 8 Göteparken Tekniska 9 Hermelinen Tekniska 1 Kassören Tekniska 11 Fredriks park Tekniska 12 Marklundsparken Tekniska 13 Klingsporvägen Tekniska 14 Auktsjaur Tekniska 21 Nyborgsskolan Barn och utbildning 22 Skogsbacken Barn och utbildning 23 Harens Barn och utbildning 24 Tallbacka Barn och utbildning 25 Ringelskolan Barn och utbildning 26 Stortorget Barn och utbildning 27 Tallkotten Barn och utbildning 28 Ängens förskola Barn och utbildning 31 Badhuset Tekniska 32 Camp Gielas Tekniska Tabell 5.1 Ansvarsfördelning av de kommunala lekplatserna

25 6 (24) Bild 5.1 Redovisning av läge för kommunala lekplatser i Arvidsjaur tätort Forskning har visat att 3 meter är det avstånd som människor längst är beredda att gå till ett grönområde för att det ska användas ofta. Därför är det i detta program valt detta mått för att visualisera det upptagningsområde som varje enskild lekplats har. Bild 5.2 Redovisning av upptagningsområde om 3 m för respektive lekplats Bilden 5.2 visar att tätorten har en bra täckning på sina lekplatser och att ett flertal lekplatser har liknande upptagningsområde. De områden som saknar en lekplats är området söder om järnvägen samt området mellan Nyborgstjärn och Järnvägsgatan.

26 7 (24) 5.1 Klockarberget Lekplatsen är en närlekplats som har Ventilgatan och Klockargatan som uppsamlingsområde. På dessa två områden bor det 14 barn mellan -9 år. Lekplatsen byggdes 199 efter ett medborgarförslag från de boende på ventilgatan. Då bodde det 45 barn i och under skolåldern. Samtidigt som lekplatsen byggdes GC-vägen som förbinder Klockargatan till Ventilgatan. Lekparken ligger i ett skogsparti och den består av en fotbollsplan samt en fristående rutschkana. Bild Lekplatsen Klockarberget Framtiden: Lekplatsen bör vara kvar men enbart underhållas.

27 5.2. Borrgatan Lekplatsen är en närlekplats som har Borrgatan som uppsamlingsområde. I området bor det 27 barn mellan -9 år. Uppsamlingsområdet innefattar de större delarna av Stavgatan men i och med att det finns en lekplats på Orienteringsstigen samt att barnet måste korsa Sten Laestadius antas att endast Borrgatan är uppsamlingsområde. 8 (24) Lekplatsen innehåller en gungställning, terrängrutschkana och en liten klätterställning av däck samt att det finns en liten fotbollsplan. Lekplatsen byggdes i början av 8-talet och har samma utrustning idag som vid byggnationen. Bild Lekplatsen Borrgatan Framtiden: Lekplatsen bör vara kvar men kommer inte att utvecklas utan endast underhållas.

28 5.3. Hässjan Lekplatsen är en närlekplats och har Odlingsgatan och Höstigen som uppsamlingsområde. I området bor 31 barn mellan -9 år. Lekplatsen innehåller gungställning, två stycken vippgungor, lekhus med rutschbana, sandlåda, klätterställning, basketkorg samt fotbollsmål. Detta är en av kommunens större närlekplatser. Den skulle kunna räknas som en områdeslekplats men dess läge i utkanten av Arvidsjaur gör att det är en närlekplats. 9 (24) Bild Lekplats Hässjan Bild Lekplats Hässjan Framtiden: Lekplatsen bör vara kvar men kommer inte att utvecklas utan endast underhållas.

29 1 (24) 5.4. Orienteringsstigen Lekplatsen är en närlekplats och upprustades Upptagningsområdet för denna lekplats är stor. I princip hela området mellan Idrottsgatan och Fjällströmsvägen och bort till Stavgatan. Detta område har också väldigt nära till Nyborgs och då framförallt Löparstigen. Därför är inte Löparstigen inte medräknade i statistiken. I området bor 39 barn mellan -9 år. Lekplatsen innehåller en gungställning, en klätterställning, en liten rutschkana samt en gungbräda. Bild Lekplats Orienteringsstigen Framtiden: Lekplatsen bör vara kvar och är i fint skick. Den kommer inte att utvecklas utan endast underhållas.

30 11 (24) 5.5.Stavgatan Lekplatsen är en närlekplats som byggdes 1992 av Stavgatans intresseförening med bidrag från kommunen. Det finns ett politiskt beslut från 24 där kommunen övertar skötsel och drift på denna lekplats. Lekplatsen ligger på kommunal mark och med dagens regler så hade kommunen varit ytterst ansvarig för lekplatsen säkerhet om än intresseföreningen funnits kvar. Lekplatsen har Stavgatan som upptagningsområde då det finns lekplatser i alla de bostadsområden som gränsar till Stavgatan. Det bor 4 barn mellan -9 år på Stavgatan. Lekplatsen innehåller en gungställning, en vippgunga, en sandlåda samt två hemmasnickrade fotbollsmål. Bild Lekplats på Stavgatan Framtiden: Lekplatsen rivs då den är i dåligt skick. Stavgatan ligger så nära Orienteringsstigens lekplats och barnen behöver inte passera någon stor väg utan bara elljusspåret för att nå parken. Denna lekplats ersätts inte.

31 12 (24) 5.6.Rävabacken Detta är en närlekplats och innehåller en gungställning samt en linbana. Tidigare fanns även ett större lekhus i trä men det revs för några år sedan på grund av att den var i så dåligt skick. Detta är en skogslekpark som inte syns från vägen och svår att hitta om man inte vet om placeringen. Bild Röd markering visar placering av Rävabackens lekplats. Blå markering visar lekplatser i närområdet Framtiden: Lekplatsen rivs då den har bristfällig konstruktion. Den ersätts inte då det från detta område finns goda möjligheter att ta sig både till Orienteringsstigen, Nyborgs samt Tallbacka och Ringelskolan 5.7. Lyckebo Lekplatsen är en närlekplats. Huset som ligger närmast denna park var tidigare en förskola och parken är en kvarleva från den tiden. Parken kan upplevas som att den ligger på bakgården till huset. Upptagningsområdet är bostadsområdena mellan Byggyrkesgatan, Fjällströmsvägen och Sten Laestadius väg och där bor det 2 barn mellan -9 år. Lekplatsens karaktär och läge gör att troligtvis endast de som bor på Maskinstigen och del av Elektrikerstigen vet att den finns.

32 13 (24) Bild Placering av lekplats Lyckebo Lekplatsen innehåller två gungställningar och en rutschkana. Bild Lyckebo lekplats Framtiden: Lekplatsen bör rivas och ersätts inte då den har en dålig placering och inte fyller samma funktion som när den anlades. Området närmast Fjällströmsvägen har nära till Nyborg. Den nyare gungställningen går att återanvända på annan lekplats.

33 14 (24) 5.8.Göteparken Lekplatsen är en områdeslekplats i behov av upprustning. Parken byggdes och det är än idag samma utrustning som finns. 211 renoverades den befintliga tennisplanen i området och den är välbesökt.. Området har stor utvecklingspotential då det är stort och avskilt. Parken nås från tre vägar, Fjällströmsvägen, Gamla Landsvägen och Villavägen. Bild Förslag till utformning av Göteparken. Framtagen 1975 Framtiden: Närheten till Nyborg gör att ytan inte är i behov av traditionell lekutrustning utan att kommunen bör satsa på något annat. Varför inte en aktivitetspark? Kanske ett utegym, en boulebana, basketplan eller parkourpark. Detta gör att denna park blir en aktivitetspark.

34 5.9. Hermelinen En närlekplats som ligger inne i skogen. Området exploaterades i slutet av 6-talet och då byggdes även denna park. Då fanns varken Nyborg eller Harens förskola. Lekparken innehåller en gammal gungställning. 15 (24) I upptagningsområdet på 3 meter bor det 33 barn mellan -9 år. Denna siffra är missvisande då det finns så många lekplatser i närområdet (blå markering) samt att området delas av en större väg (Fjällströmsvägen). Det verkliga upptagningsområdet är nog de vägar som är markerade med rött i bild och då är det endast södra sidan av villavägen. Här bor det 11 barn mellan -9 år. Framtiden: Med tanke på den lekutrustning som finns där idag bör den kompletteras för att lekplatsen ska vara attraktiv. Närheten till Nyborg, Haren, Tallbacka och Ringelskolan gör att denna lekplats är överflödig och att pengar inte bör läggas på denna lekplats. Den bör rivas för att istället satsa resurser på andra ställen. Området har dessutom en yta som används som fotbollsplan (gul markering) Bild Röd markering visar lekplats samt dess upptagningsområde. Blå markering visar befintliga lekplatser i närheten och gult visar placeringen av fotbollsplan

35 16 (24) 5.1. Kassören Lekplatsen är en områdeslekplats med Vinkelstigen, Åsgatan samt del av Gamla Landsvägen som upptagningsområde. Det bor 29 barn mellan -9 år i området. Lekparken byggdes och mestadels av utrustningen är utbytt 25. Idag innehåller lekparken en gungställning, rutschkana, klättertorn, balansbommar samt två fotbollsmål.. Det finns även en asfalterad yta som tidigare nyttjades till att spela badminton på. Ytan är i dåligt skick och kan inte nyttjas som den ser ut idag. Bild Förslag till utformning av parken vid byggande 1974 Framtiden: Parken är i fint skick och bör finnas kvar. Den behöver inte utvecklas. Det som bör göras är att ordna till asfaltsytan och sätta upp en basketkorg istället för att ha en badmintonplan.

36 17 (24) Fredriks park Denna lekplats har hela sandbacksområdet som upptagningsområde. I området bor 27 barn mellan -9 år. Det är anslutning till parken både från Hantverkargatan och Sandbacksgatan. Området är stort och ger känslan av att man är i en områdeslekplats medan utrustningen är för en närlekplats. Lekparken anlades 1964 och rustades upp 199. Den innehåller idag en fristående rutschkana, vippgunga samt en gungställning. Det finns även två fotbollsmål. Bild Fredriks park Framtiden: Med tanke på parken/lekplatsens yta så finns det stor potential att utveckla denna till en bättre områdeslekplats.

37 18 (24) Marklundsparken Lekplatsen är en områdeslekplast och innehåller en gungställning, vippgunga, gungbräda, rutschbana, lekhus, linbana samt sandlåda. I Marklundsparken finns även en frisbeegolf-bana som är uppskattad och väl nyttjad. Det finns en tidigare fungerade damm med tillhörande vattenfall. Bild Lekplatsen i Marklundsparken Framtiden: Marklundsparken är egentligen den enda riktigt stora parken som finns i Arvidsjaur tätort. Lekplatsen har endast en liten del i denna park, som har stora utvecklingsmöjligheter då den ligger bra placerad, det är långt till vägen och området är stort. Här bör vi fokusera på helheten. Att det ska vara en park för alla, unga som gamla, tonåringar som pensionärer. 26 anlitades en konsult för att göra ett helhetsbegrepp på Marklundsparken. Det resulterade i följande:

38 19 (24) Bild Förslag till utveckling av Marklundsparken Det finns ett taget beslut på att vi ska utveckla parken efter detta förslag. Fokus i detta fallet ligger mer på att utveckla hela området än att utveckla lekparken. Dock går dessa hand i hand.

39 2 (24) 5.13.Klingsporvägen Lekplatsen är en närlekplats och har området mellan vårdcentralen och Mellanströms motor som uppsamlingsområde. I området bor det 14 barn mellan -9 år. Lekplatsen innehåller en gungställning samt en vippgunga. Framtiden: Lekplatsen är i fint skick men har en dålig placering och bör därför tas bort. Den ligger nära vägen och är omgivet av Gunnebostängsel. Stängslet är en nödvändighet då lekplatsen ligger så nära vägen. Med åren kommer stängslet att köras sönder vid plogning och pengar bör inte läggas på att reparera detta då placeringen är dålig. Det finns ingen annan plats i området som är lämplig för en lekplats och denna placering må vara bäst med tanke på området men den är inte bra. Bild Placering av lekplats på Klingsporvägen Utrustningen är i så fint skick att den går att använda på andra lekplatser som behöver rustas. Dock blir det längre än 3 meter till närmsta lekplats för dessa barn. Men med tanke på lekplatsens storlek och utrustning så är det inte en attraktiv lekplats. Kommunen bör inte ha lekplatser endast för att få bra täckning i tätorten. Den måste ha en funktion och framför allt vara säker. Det finns även andra områden i Arvidsjaur som har längre än 3 meter till en lekplats och det är exempelvis Lillberget och i de flesta byar finns det inte tillgång till en enda lekplats.

40 21 (24) Auktsjaur Detta är den enda lekplatsen i Auktsjaur. Den är i bedrövligt skick och går mest troligt inte igenom en besiktning. Det finns inget godkänt fallunderlag för någon av utrustningen. Även området är i behov av en stor upprustning då det håller på att växa igen. I Auktsjaur bor det 3 barn mellan -9 år. Framtiden: Lekplatsen rivs och ersätts inte. Det behövs stora resurser för att få denna plats till en ordentlig lekplats och det är orimligt att kommunen ska lägga ner så stora pengar på denna plats.

41 22 (24) Nyborgstjärn I dagsläget finns ingen lekplats i detta område men parkenheten har fått investeringspengar till en lekplats år 214 och även äskat pengar till 215 för en fortsättning. Området runt Nyborgstjärn är välbesökt av både lokalbefolkning och turister. Lekplatsen är ett bra komplement till Arvidsjaur finaste naturområde i tätorten. Detta skulle leda till att det blir en attraktiv plats även för barnfamiljer. Genomresande turister med barn kanske stannar och leker av sig och sedan stannar de och äter på något av Arvidsjaur alla matställen eller bestämmer sig för att handla när de ändå har stannat. Lekplatsen placeras så att den syns från Storgatan och vi ska arbeta efter att den ska tilltala alla åldrar. Ingen av Arvidsjaur andra lekplatser syns för genomresande.

42 23 (24) 6. Sammanfattning Sex stycken av kommunens allmänna lekplatser rivs då de är i ett stort renoveringsbehov eller att de inte fyller den funktion som vi eftersträvar. Hänsyn har också tagits till lekplatsens storlek, antalet lekplatser i närområdet och lekplatsens utvecklingspotential. Dessa sex lekplatsers placering täcks i de flesta fall av en annan lekplats upptagningsområde. Kommunen ska inte bara ha lekplatser för att få en bra täckning på upptagningsområdet utan vi ska ha funktionella och säkra lekplatser. Nr Namn Åtgärd 1 Klockarberget 2 Borrgatan 3 Hässjan 4 Orienteringsstigen 5 Stavgatan Rivs 6 Rävabacken Rivs 7 Lyckebo Rivs 8 Göteparken Utvecklas 9 Hermelinen Rivs 1 Kassören 11 Fredriks park Utvecklas 12 Marklundsparken Utvecklas 13 Klingsporvägen Rivs 14 Auktsjaur Rivs 15 Nyborgstjärn Utvecklas Tabell 6.1 Sammanställning över åtgärder Fyra lekplatser: Göteparken, Fredriks park, Marklundsparken och Nyborgstjärn, har stor potential att utvecklas. Alla dessa är områdeslekplatser och bör utvecklas till attraktiva utflyktsmål för kommunens innevånare. Ingen av de kvarterslekplatser som finns i kommunen är föreslagna för vidare utveckling däremot kommer alla lekplatser som kommunen avser att behålla att underhållas regelbundet.. På grund av de kostnader som uppkommer bör kommunen koncentrera sig på områdeslekplatser eftersom dessa tilltalar fler av kommunens innevånare än en kvarterslekplats.

43 24 (24) Bild 6.2 Upptagningsområde om 3 meter efter åtgärder Kommunen ska: vid utveckling och ändring av en befintlig lekpark tänka på tillgängligheten vid utformning och val av redskap och underlag. sträva efter att involvera barn och unga i arbetet att utveckla lekplatser i framtiden. ha som ambition att ha lekplatser i ett gott skick som är säkra och attraktiva att besöka.

44 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 148 Dnr 16/ Redovisning av osäker fordran Enligt kommunala redovisningslagen "... ska bokföringen inför ett årsbokslut tillföras de fordrings-, avsättnings- och skuldposter som behövs för att bestämma de intäkter och kostnader som rätteligen tillhör räkenskapsåret." Enligt kommunstyrelsens delegationsordning har ekonomichef delegation på avskrivning av fordringar upp till 1 kronor. För belopp därutöver beslutar kommunstyrelsen. Ekonomienheten har redovisat en fordran om totalt kronor, bestående av avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde. Ärendet har utretts och bedömningen är att det för närvarande inte är möjligt att få betalt av gäldenären eftersom betalningsförmåga saknas. Kommunstyrelsens beslut 1. Fordran betraktas som osäker och ska behandlas enligt god redovisningssed. Beslutet skickas till:. Ekonomi Justerandes sign Beslutsunderlag Utdragsbestyrkande

45 ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen Ks 149 Dnr 172/215 4 Gallring i förtid av leverantörsfakturor i kommunens arkiv Från och med sommaren 214 har scanning av leverantörsfakturor införts i hela kommunorganisationen. Efter det att leverantörsfakturorna har scannats är fakturauppgifterna tillgängliga i elektronisk form under den lagstadgade arkiveringstiden på tio år. Ekonomikontoret har ansökt om tillstånd att få förstöra leverantörsfakturorna i pappersform före utgången av den tioåriga arkiveringstiden (KRL kap. 11). Skatteverket anser att tillräckliga skäl har anförts och har beviljat ansökan med följande villkor: 1. Dokumentation över scanning av leverantörsfakturor ska förvaltas i enlighet med bestämmelserna om arkivering av räkenskapsinformation enligt KRL. 2. Vid revision eller annan kontroll av räkenskaperna ska kommunen ställa nödvändig utrustning för läsning och utskrift av scannade leverantörsfakturor till den kontrollerande myndighetens förfogande. 3. Tillståndet gäller tills vidare och kan omprövas om de förutsättningar som beslutet grundats på inte längre gäller. Kommunstyrelsen är arkivmyndighet och ska i och med det fatta beslut i frågan. Kommunstyrelsens beslut Beslutet skickas till:. Ekonomi 1. Ekonomikontoret beviljas tillstånd att, enligt Skatteverkets villkor, gallra leverantörsfakturor i pappersformat före utgången av den tioåriga arkiveringstiden som regleras i KRL kap. 11. Justerandes sign Beslutsunderlag Beslut Skatteverket Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 2015-03-24 83 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 19.00. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg (s), ej 116 Ylva Stråhle

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 2012-11-12 333 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 18.10. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2013-01-28 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 17.15. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lotta Åman (s) Johan Lundgren (s) Lena Karlsson

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2011-06-27 82 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 11.00-16.05. Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Ann-Karin

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2010-06-14 172 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30-17.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Ulf Isaksson (s) Lotta Åman (s) Lena Karlsson

Läs mer

Ärenden: l. Sammanträdets öppnande. 4. Val av justeringsmän

Ärenden: l. Sammanträdets öppnande. 4. Val av justeringsmän Datum 2012-10-18 1(2) Kommunfnllmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 29 oktober kl 13.00 Ärenden: Obs tiden Information: 11.00-12.00 Kommunförbundet Norrbotten

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2007-12-17 332 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.00 16.30. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Kallelse/föredragningslista

Kallelse/föredragningslista Arvidsjaurs kommun Árviesjávrien kommuvdna Kallelse/föredragningslista Offentligt sammanträde Allmänheten är välkommen att närvara vid kommunstyrelsens sammanträde under punkterna 7-31. Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning år 2013

Årsredovisning år 2013 Årsredovisning år 2013 s verksamhetsområde. Ks 2013-03-26, 45 1 (87) Arvidsjaurs kommun Bokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd Tkr 2013 2012 Utfall Budget Redovisat mot budget Redovisat Utfall

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Kommunfullmäktige 2007-11-26 158 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Arvidsjaurs kommun klockan 13.00-16.25 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter

Läs mer

Januari Augusti. 1 (75) Kommunstyrelsens. verksa

Januari Augusti. 1 (75) Kommunstyrelsens. verksa Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 20144 1 (75) Delårsbokslut 2014-08-31 s verksa amhetsområdee Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2014 2 (75) s verksamhetsområde som nämnd har en rad verksamheter. Dessa redovisas

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Kommunstyrelsen 2015-02-09 1 (40) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Nasa, måndagen den 9 februari 2015, klockan 13.00 16.00. Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Mats Abrahamsson

Läs mer

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20

Ärenden: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 1(2) Datum 2013-06-20 Datum 2013-06-20 1(2) Kommunfullmäktige kallas till sammanträde Plats: Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur Tid: Måndag 1 juli kl 13.00 Ärenden: 1. Sammanträdets öppnande 2. Upprop 3. Val av justeringsmän

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18

PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 PROTOKOLL 1 (54) 2014-06-18 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.50 Beslutande Övriga deltagare Lorents Burman (S) Anders Bergström, förvaltningschef skol- och Rickard

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (48) Alexander Jonsson utredare 21 26. Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-02-02 Paragrafer 1 27

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (48) Alexander Jonsson utredare 21 26. Justeringens plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-02-02 Paragrafer 1 27 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (48) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2015-01-26, kl. 10.00-11.20 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande Therese Granström (C) Ulf Vidman (M) Karin Malmfjord (S) Ann-Christine

Läs mer

Delårsbokslut 2013-08-31. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Delårsbokslut 2013-08-31. Kommunstyrelsens verksamhetsområde Delårsbokslut 2013-08-31 s verksamhetsområde 1 (78) Arvidsjaurs kommun Delårsbokslut 2013 10 Kommunfullmäktige inkl partistöd, Tkr 2013 2012 Budget Redovisat Förbr i % Redovisat Förändr i % Personal 435

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström

Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Pettersson Britta Bergström Sammanträdesprotokoll Blad 1 (51) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.30-20.45 Beslutande Olov Zakrisson (S) 205-218 Catharina Fredriksson (S) Ordförande 219-238 Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen

Sida 2(40) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Datum 2014-02-19. Kommunstyrelsen 1(40) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 15.45 Beslutande Övriga närvarande Se sid 2 Per Jonsson (c), ordförande Christina Lundqvist (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-06-26 1 (48)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2015-06-26 1 (48) Kommunfullmäktige 2015-06-26 1 (48) Plats och tid Medborgarhuset Arjeplog, fredagen den 26 juni 2015 klockan 13.00 14.45. Ajournering för kaffe 14.00 14.20. Beslutande Mats Abrahamsson (S), ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Kommunstyrelsen 2004-08-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (67) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Árviesjávrien kommuvdna Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2015-04-20 35 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 10.00 16.00 Beslutande Henning Åhman, (s), ordförande Karin Lindgren (s) Johnny Bäckström (s) Ingrid Tagesdotter (v) Margoth

Läs mer