Medborgarpanelen i Eskilstuna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarpanelen i Eskilstuna"

Transkript

1 Rapport 4 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om integration och mångfald Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Oktober 2009

2 Sammanfattning Antal respondenter som omfattades av enkäten var procent av dem var kvinnor. Åldersmässigt är det ojämnt fördelat bland respondenterna. Den mest frekventa gruppen är personer mellan 40 och 49 år (28 procent), följt av personer mellan 30 och 39 år (23 procent). Det relativt låga antalet respondenter, liksom den ojämna åldersfördelningen bland respondenterna gör att analysen av svaren inte är statistiskt säkerställd. Fler respondenter tycker att integration är viktig och att mångfald är bra om man ser till individen och inte gruppen. Individperspektiv genomsyrar många svar då respondenterna tycker att alla människor ska behandlas lika oberoende av deras tillhörighet. Flera respondenter tycker att samhället står inför en viktig utmaning att skapa förutsättningar för alla att bli delaktiga i det svenska samhället. Enligt dem är Eskilstuna en segregerad stad, vilket främst märks genom att många individer exkluderas från ett antal samhällsområden. Det är endast en mångfald som har tagits tillvara som är en bra mångfald tycker de flesta av våra respondenter. Flertalet respondenter har erfarenheter av en bra mångfald i Eskilstuna och vet därför att den är möjlig. Arbetet är den bästa vägen till ett integrerat liv, tycker de flesta respondenterna. Subjektiva upplevelser av att vara integrerad, boende, tillgång till ett etablerat socialt nätverk samt politiskt och medborgerligt inflytande är också viktiga faktorer för integration. Utöver dessa lyfter respondenterna fram språkkunskaper och fritidsaktiviteter som integrationsfrämjande faktorer. De allra flesta respondenter tycker att kommunen är den samhällsaktör som har det största ansvaret för att alla medborgare ska bli integrerade. Näringslivet/företagen har också ett stort ansvar att bidra till en ökad integration. Andra viktiga aktörer är föreningar, högskola, hyresvärdar, staten och landstinget. Många respondenter tycker att ett individuellt ansvar från båda håll är också viktigt. Alla berörda aktörer måste samspela med varandra för ett effektivare integrationsarbete med språket, blandat boende samt bättre och tydligare information för alla invandrade i fokus. Kvinnor i panelen är något mer positiva till integration än män. De är något mer inriktade på ett ömsesidigt ansvar och vad alla individer själva kan göra medan män tenderar att lägga ansvaret för integration på samhällsstrukturer. Gemensamt för de flesta respondenterna, både kvinnor och män, är deras positiva synpunkter om enkäten. Det är viktigt att prata öppet om integration och själv få komma till tals. Ett integrerat samhälle kan skapas genom att ha respekt för varandra, att vara nyfiken på det som är annorlunda, att medvetandegöra sina egna fördomar och opponera sig mot andras, att ha öppet sinne och att försöka påverka till det bättre.

3 Översikt alla Frågor - Integration nr 4 Vad innebär integration för dig? respekt för varandra, ömsesidigt givande och tagande Att människor i allmänhet inte räds personer med annorlunda beteende eller bakgrund. Att de nya svenskar vi har får en möjlighet att arbeta och bo ihop med oss alla andra i samhället. Och samma möjligheter för alla med rörelsehinder eller andra handikapp. Att invandrare från utlandet kommer, orsakerna kan vara olika. Allt från att det är krig i deras land till att de bara vill flytta hit. Vi måste ta hand om dom som redan bor här innan vi öppnar upp för fler.va rädda om våra egna vi som offrat våra liv för att bygga upp stan.jag vill eller törs inte gå ut när det är sent eller mörkt,risk för överfall/rån.ställ krav på våra nyinflyttade språk,seder.m.m. Förutom att invandrare måste lära sig svenska så måste de också få utbildning i vårat sätt att leva, våran kultur och våra vanor. De måste acceptera att de inte kan leva som de är vana från sitt hemland om de ska kunna smälta in och bli en del av samhället. Finns flera typer av Integration Sammanställning av olika delar till en helhet. Social integration =minoritetsgrupper ska ha full tillgång till de möjligheter, rättigheter och tjänster som övriga Att ta tillvara alla de individuella mänskliga resurserna på ett inkluderande sätt så samhället utvecklas genom ökad kunskap och förståelse. Tills skillnad mot assimilering där majoritetskulturen är norm, så möts männskor över kulturella och etniska gränser att något eller någon kommer med i det befintliga, verksamheten eller livet Integration betyder för mig att de människor som kommer till ett nytt samhälle tar till sig och försöker leva efter den kulturen, samtidigt behålla delar av sin egen och dela med sig av den,att alla har samma möjligheter till ett gott liv och en plats i samhället. Att olika befolkningsgrupper går in i samhället och tillsammans bildar det vi kallar samhället. Ett givande och tagande från alla grupper. Det är alltså inte så att de etniska svenskarna skall ge upp sin kultur, religion och sitt språk för att inflyttande personer med annan härkomst skall slippa anpassa sig. Samtidigt måste de etniska svenskarna vara beredda på att ta till sig delar av det som de inflyttande för med sig. Samspel mellan alla Integration för mig innebär olika faktorer, i det här fallet människor, som ingår i en helhet. Jag anser att integration är något som starkt bör prioriteras, då det ökar den samhälleliga gemenskapen och trivseln. Integration är att det finns utrymme för olika kulturer i vårt samhälle. Utan att någon kultur inkräktar eller inskränker någon annans. inflyttade personer Att integreras i t.ex det svenska samhället betyder att en person kan leva och verka i Sverige på samma villkor som alla andra. Med sina fel och brister men enligt de lagar som gäller. Att framför allt inte skapa ännu mer segregation än vad som redan finns, utan i stället försöka få människor att blandas. Detta framför allt nya invandrare som precis har kommit hit och måste lära sig språket, för deras egen skull är det bäst om de inte klumpas ihop med massvis av andra invandrare med samma kultur och språk, då blir det lätt att inte ta till sig det nya. Att de inflyttande anpassar sig till kulturvanor som är förhärskande på den nya bostadsorten. Att folk är toleranta och öppna för nya kulturvanor. Integration innebär att olika minoritetskulturer fungerar sida vid sida som den rådande majoritetskulturen på ett sätt som är berikande för grupperna. Samspel på alla plan. Inte bara på den ennas sida. Din eller min måste funka hur vi än ser på den. Att kön, ålder, hudfärg, nationalitet, sexuell läggning inte ska styra människors samvaro och status i samhället. Att folk från olika länder bor i samma område. Att få möjlighet att inkluderas i samhället med möjligheter och skyldigheter trots skillnader Att vi alla kan känna att kommunen är vår. Att vi möts ivardagen. Iskolan, på jobbet och på fritiden. Att var och en efter förmåga, kompetens och erfarenhet har samma rättigheter och möjligheter.

4 Sammanslagning av olika folkgrupper. Att på olika sätt överbrygga hinder och skapa möjlighet till samverkan som på kort eller lång sikt bidrar till exponentiella mervärden. Att människor från olika kulturer, olika samhällsskikt och olika åldrar blandas. Frivilligt, men med uppmuntran. att människor som bor i kommunen samverkar tillsammans och man tar vara på individens kompetens..likväl ser till att alla vet sina sina rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Integration har fått sådan negativ klang, då det bara skall innebära att svenska svenskar sedan generationer skall ge avkall på det som är svenskt för att slippa få skit för att de har svenska normer och seder... För att komma till oss och bli svensk medborgare innebär det att varje nysvensk måste förstå sina skyldigheter för att bli nysvensk. Integration innebär även att de som kommer till vårt samhälle skall vilja integreras in i samhället och lära sig svenska... Vi måste bli bättre på att ta till vara de som kommer så att de kommer ut i arbetslivet...att vi ser möjligheterna de har i sina utbildningar och adapterar deras kunskap till att fungera i det svenska samhället... Att alla kan dra verklig nytta av varandra. samordning samordna förena att alla som vill har en chans att komma in i samhället, dvs skola, arbetsliv, social samvaro, föreningsliv etc. Att man från olika kulturer och med olika etniciteter bor tillsammans i samma område! Att människor (i första hand) som kommer till en ny miljö (stad, land etc) accepteras och bereds samma möjligheter som alla de som redan är där. Och i viss mån anpassas (i ordens positiva betydelse) till den plats eller det samhälle de anländer till. Sammanföra Att alla är lika delaktiga i samhället, med samma rättigheter och skyldigheter och att allas erfarenhet och kunskap är lika viktig för att bygga demokratin. Att man kommunicerar. Att man förstår varandra. För att kommunicera måste man tala samma språk. Med språk menas inte i första hand svenska eller engelska, man måste förstå vad den andra säger. Att förstå underlättas av att man har en genemsamt sätt att uttrycka sig, tex på svenska. Att varje individ ges möjlighet att medverka i samhället. Integration har en negativ klang och är inte politiskt korrekt att använda sig av idag, åtminstone inte internationellt. Att integreras innebär ju faktiskt att du ska formas om för att stöpas in i en form som passar dom omgivande. Att använda sig av mångfald är fullt tillräckligt! Hur många s.k. svenskar som är infödda och har bott här i generationer skulle vilja få en stämpel på sig att du ska bli integrerad i samhället, eller är det vad vi vill säga till dom som flyttar in i kommunen oavsett bakgrund att du ska integreras med oss andra här. Jag anser att det är ett väldigt olyckligt ordval. Och om vi nu ska bära upp traditionen med stolhet om fristaden så borde vi/ni nog komma fram med ett bättre alternativ. få nya inslag att fungera tillsammans med det invanda Förenande, sammanförande Att samhället verkligen använder sig av den kompetens som finns och utvecklas därmed. Det gäller samhällets alla områden - arbeten, utbildning, politik, service, osv. Integration innebär för mig att vi väver samman olika saker. Att människor känner sig hemma i ett nytt samhälle och att de som finns där innan välkomnar och respekterar dem som alla andra. Att de som kommer från ett annat land eller en annan del av sverige släpps in i det sociala livet som finns här. Att nya invånare blir en del av oss. Ömsesidig anpassning för att nå en gemensam nivå. att alla hjälps åt för att få allas anpassning till ny kultur att fungera. att utlänska/invandrade får en möjlighet att på ett bra sätt komma in i ocg bli en del av det svenska samhället! Att få vet ahur vi gör vid högtider osv och sen välja själva hur de vill göra. Alla kanska borde få en värd familj? Som visar guidear i samhället? Att vi alla skall verka på samma plan nivå. Oavsett om vi är gamla eller nya svenskar skall vi skapa förutsättningar som gör att vi kan fina/bejaka varandras likheter och olikheter. En aktiv politik som leder oss in i det nya samhället på ett tryggt sätt. Att alla människor får vara en del av samhället. Att alla ska ha samma rätt till delaktighet och inflytande. integritet att inte lämna ut för mycket om sig själv, integration att beblanda sig med andra kulturer/folk dvs ta in utsockens i gemenskapen.

5 Försök att få invandrare att komma in det Svenska systemet/samhället. Jag tycker integration är fel fokus och vill hellre prata om inkludering. Integration innebär för mig att ansvaret läggs på den avvikande, medan inkludering lägger ansvaret på gruppen i vilken man avser inkludera den avvikande. Kan inte gruppen ta ansvar för att inkludera oliktänkande/annorlunda/avvikande, eller vilket uttryck man nu vill använda, kommer det bara att bli en envägs anpassning till gruppen för den enskilde. Integration för mig är att ett element integreras i en större helhet. Integration för mig är inte att en större helhet anpassas till ett mindre element. Att människor med olika språk,länder, bakgrund och erfarenhet kan verka tillsammans i ett samhälle.jag ser också problem där jag möter människor som inte kan svenska som jag tvingas att kommunicera med i olika sammanhang.det kan vara både jobb och privat. Nu för tiden får man bara obehagkänslor när det pratas om integration. För ca 30 år sedan var det aldrig några problem med integration, de som då kom till Eskilstuna skötte det på en mycket snyggt och lämpligt sätt. Varför görs det inga undersökningar om varför det gick så smidigt att ta emot t.ex. de s.k. båtflyktingarna från Vietnam, medans det nu är så mycket strul med Irakiska och Somaliska invandrare. Onödigt att satsa så mycket pengar på integration, ställ lite krav på de som kommer hit iställt. Att var helsvensk idag, känns snart som en belastning, då alla satsningar som görs för arbetslösa, barnomsorg, skola m.m. alltid i första hand ska gynna invandrare. Så fort det ska rustas upp någonstans, eller satsa på nya lekplatser eller liknande, så är det alltid invandrartäta områden som gynnas. Nyligen var det en artikel i E:a Kuriren som beskrev hur positivt det var att kriminaliteten sjunkit i ett invandrartätt område, genom att anställda personer går på bio eller ordnar andra aktiviteter med dessa problem-ungdommar. Vad ger det för signaler? Var en stökig invandrarungdom så får du göra en massa roliga saker, men sköter du dig och inte strular, så satsas det inte en enda krona på dig. Att människor integreras i samhället på alla nivåer som arbete, socialt etc. Att alla människor kan leva sida vid sida med respekt för varandras olikheter. Bland annat att ALLA människor skall ges en rättvis chans med möjlighet att få ta del av samhällena/länderna de lever i. Att blanda människor från olika bakgrunder. Att man lär sig svenska språket så man kan kommunicera med andra svenskar. Att man sätter sig in i de lagar och förordningar som gäller för alla människor i vårt land. Konflikter och motsättningar till andra invånare minskar då. För den skull behöver man inte ge upp sin egenart eller intigritet.språket är nyckeln till att kunna integreras.utan det sätter man sig själv i ett utanförskap. Att individer som kommer till Sverige från andra länder får möjlighet att lära sig språket och om svnensk kultur. Hur och varför Sverige har de högtider som finns. Att barn och ungdommar får möjlighet till skolgång. Att vuxna kommer in på arbetsmarknaden. Att kommunen kan erbjuda bostad och skolor i områden där det bor svenska familjer. Att invandrare blir en naturlig del av samhället. Dels att deras resurser och kunskaper tas till vara men också, mycket viktigt, att invandrarna lär sig svenska och vilka värderingar och lagar som gäller i Sverige. Att vi som bor i Eskilstuna lever tillsammans och att det inte finns vi och dom. Gemensamma mål och medel att nå dem. Att alla människor behandlas lika och smälter ihop. Integration betyder för mig att: Alla människor, oavsett ursprung, ska kunna komma in i det samhälle vi lever i, på ett enkelt och och bra sätt. Skola, arbete, föreningsliv, socialt umgänge är områden som jag anser viktiga i integrationsfrågor. Att alla i samhället omavsett bagrund, etnicitet, kön eller funtionshibder har en självklar plats. Att våra olikheter är tillgångar och styrkor. Att få invandrade människor att fungera bra i sitt nya land. Att de anpassar sig till vårt sätt att leva och att de kan dela med sig att deras sätt att leva. Att invånarna tillhör hela samhället utan att segregeras på grund av religion, tradition, hudfärg eller etnisk härkomst. Öppenhet, tillgänglighet, men egentligen borde det vara ett onödigt ord i ett demokratiskt samhälle! -leva/arbeta/bo på jämlika villkor i samhället -möjligheter att alla är med på lika villkor efter sina förutsättningar. helhet eller sammansmält till en helhet eller tillsammans Att alla människor förstår och ställer sig bakom de värderingar och regler som ligger till grund för det svenska samhället. Här ingår bland mycket annat demokrati, svea rikes lag och likhet inför denna, grundläggande mänskliga rättigheter m.m. m.m. Integrationsarbetet behöver således inte bara beröra invandrare och flyktingar, utan kan vara aktuellt även för andra invånare i samhället. Det är när invandrare lär sig svenska, får ett jobb och bor bland svenskar. Att fler människor från olika länder kan få möjlighet att lära känna varandra. Att människor med handikapp kan göra allt som de utan handikapp kan.

6 Integration berör frågor om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Den omfattar också nyanlända invandrares möjlighet till etablering i samhället. Att vi får spänningar i vårt tidigare så fina land genom en ohejdad invandring som öppnar upp för problem vi aldrig tidigare haft i Sverige. Är kanske för dåligt insatt för att förstå vad som pågår?? men det är blåögt att tro att många av dessa människor som kommer hit kan intregeras i vårt samhälle. Främst bostadsintegration, dvs att man bor blandat, rik och fattig, nysvenskar och svenskar i SAMMA område. Inte som nu med separata villaområden och separata bostadsområden med enbart bostadsrätter etc. Förståelse olika grupper emellan. Folk med olika bakgrund såsom religion, språk, kultur. allas lika värde att människor får en ökad förståelse för andra kulturer genom att förutsättningar skapas så att dom kan mötas och umgås på ett bra sätt Samarbete För mig är integration: -Att skapa lika möjighter för alla i samhället -Att fler ska få inflytande och del i makten - Att omsesidigt och tillsammans skapar någonting nytt som alla känner igen sig och är delaktiga att få samhället att fungera, med olika människor, som har olika förutsättningar och möjligheter. Att alla har en självklar plats i vårt samhälle, men också självklara skyldigheter och rättigheter i lika dos. Det är inte AF som ska ge mig ett jobb, eller soc som ska ge mig pengar. Det är jag som individ, med den stöttning som krävs från våra myndigheter och kommunala instanser. De som flyttar in från andra länder pch kulturer ska få plats i vårt samhälle, överallt, inte bara på vissa områden, lära sig svenska och få försörja sig själva. Att det finns mötesplatser, i skolan, på jobbet, i bostadsområden, i föreningsliv... Jag är ingenjör och ordet förekommer i många sammanhang då. Förmodligen ska det vara invandrare vi talar om här och då handlar det om att få de nya medborgarna att börja fungera och smälta in i samhället med avseende på jobb, skola, boende mm De som flyttar till Eskilstuna från andra kulturer bör på bästa sätt anpassa sig till sitt nya samhälle med alla de aspekter det innebär. Att de nya kommuninnevånarna kommer in i samhället på ett bra sätt. Detta genom att ex.vis idrottsföreningar ordnar fotbollsträning för invandrare och samtidigt ger föräldrarna information om hur idrottsföreningar är uppbyggda och att de kan hjälpa till i föreningarna genom ex.vis olika arbetsuppgifter inom klubben. Anpassning! Att människor kommer långt bort ifrån och bosätter sig hos oss, och anpassar sig till våra omständigheter. Lika väl kan vi ta del av det nya som kommer till oss, så även vi i nån mån anpassar oss. Att alla ska känna tillhörighet i samhället. samordning Att alla kommuninnevånare ska känna sig delaktiga och känna sig som en del av en gemenskap (eskilstuna). Att inte små grupper isolerar sig och inte har kontakt med det övriga sammhället. Att man fungerar som alla andra medborgare i samhället. I fråga o företag betyder det sammanförande av olika enheter / verksamheter. Gruppsammanhållning, kan gälla hela land. Det kan etnologiskt vara fråga om en sluten enhet. Att ta seden dit man kommer. att träffas över olika gränser tex ålder, kultur, ursprung Delaktighet Integrering är att människor trotts olikheter och kulturer blandas och ger och tar utav varandra och på så sätt fungerar tillsammans. Rent konkret betyder det att när man segregerar så som vi tyvärr har gjort i Eskilstuna dvs att i årby bor irakier och kurder latinamrikaner i nyfors bor vietnameser och kineser i fröslund/lagerberg bor somalier /afrikaner i kjula ärla så bor huvudsakligen infödda svenskar detta skapar ju kulturkrockar när vi väl möts i samhället. Människor får inte likvärdiga utvecklingsmöjligheter i ett segregerat samhälle Integration för mig är att introducera alla människor i vårt samhälle, men ändå inte tvinga in någon i mallar de inte vill tillhöra. Men att se till att alla känner sig viktiga och välkomna, och att alla vet vilka rättigheter, skyldigheter och framför allt möjligheter de har i vardagen. Att människor med annan etnisk bakrund lever på samma villkor som de som är födda i landet. När jag hör ordet integration får jag upp tankar om välkomnande och accepterande. Att man inkluderar på alla olika individers villkor. För mig handlar inte integration om att trycka in individer i en för samhället normanpassad mall utan att låta alla känna sig viktiga som individer i gemenskapen.

7 Integration är för mig att med så lite myndighetsutfärdade direktiv som möjligt skapa förutsättningar för människor att delta i samhällslivet, må det sedan vara utbildning, kulturella aktiviteter och arbete, etc. Myndigheter ska inte styra integration med för mycket politiska medel, såsom bostadspolitik, skolpolitik, etc. Att man som invandrare eller flykting, blir en del av det svenska samhället, som tar seden dit man kommer, anpassar sig efter de förutsättning och seder som det land man kommer till har. Man ska inte göra avkall på sina egna seder eller sin religion, men däremot inte hävda sin religons seder är viktigare än landets egen. Man måste respektera hur det funkar dit man kommer. Att hävda sin religons rätt i samhället i det svenska samhället är inte att respektera det svenska samhällets normer om seder, och även religon. Att exempelvis som muslim hävda att Sharia-lagar skall gälla i Sverige är inte rimligt, eftersom det är det svenska rättsystemet, och inga andra lagar skall gälla Sammanföring Att föra samman olika företeelser, saker. Sammanföra olika grupper eller grupperingar. Att se till att de nyinvandrade till Eskilkstuna blir eskilstunabor Att integrera människor i samhället. Som tex internationella klasser i skolorna Att alla medborgare har samma rättigheter och samma skyldigheter. Att alla måste få en chans att förstå och uppleva de värderingar och tankar som vårt samhälle är uppbyggt på. Att alla medborgare ska känna att de är en del av samhället. Delaktighet i samhället fullt ut. Bo, arbeta, studera, rösta, idrotta, prata, läsa, påverka, se allt som möjligt och valbart. Beror på i vilket sammanhang Ett möte från minst två håll mellan till exempel kulturer. Det blir helt fel när människor säger integration och menar att någon ska anpassa sig till något som i sin tur ska vara som det är. Integration ger möjligheter till utveckling. Att människor från olika kulturer lever och verkar tillsammans på ett jämlikt sätt. många olika nationaliteter Att flera kulturer möts och arbetar tillsammans. Möten mellan människor. Att alla människor behandlas lika, utan snedblickar på ursprung, egenskaper eller status. motsatsen till mångfald Att medvetet söka strategier som gör att människor bor, arbetar och lever tillsammans. Inget händer av en slump och det är inte alltid det fria valet som är det bästa. Att alla människor i ett samhälle kan leva, arbeta och utvecklas i ett fungerande samspel med varandra. Utplånande av fysiska, språkliga och geografiska hinder för att människor ska kunna träffas fysiskt, digitast och genom möten och genom samtal på arbetsplatser och i det offentliga rummet. En viktig förutsättning för att ett samhälle skall kunna bli integrationsvänligt är att det skapas motsvarigheter till den gamla tidens mjölkpallar, där människor träffades och utbytte erfarenheter. Bibliotek, kulturevenemang, lokala mötesplatser etc. är viktigt infrastruktur för att detta. Genom samtal och möten bryts vi-och- dom ned och de första stegen är tagna. Att värdesätta och ta till vara människors olikheter. Att även invandrare vill umgås med svenskar och att de lär sig det svenska språket. Jag bor bland invandrare, men väldigt många håller sig för sig själva. Många kan bara några ord svenska. På ett dagis kände sig de turkiska mammorna respekterade, när personalen lärde sig deras språk. Mammorna borde visa respekt och lära sig svenska. Annars är de flesta bra som alla andra människor. anpassning till ett fungerande samhälle Att alla, oavsett vilket land man är född i, bor i samma område Att alla människor behandlas lika och att invandrare får möjligheter att komma in i vårt levende och vår kultur. Integration för mig innebär att alla ska vara delaktiga både de som kommer från andra länder och de som är födda i Sverige. mångfald Blandning. Att minoritetsgrupper blandas upp med majoritetsgrupper. Integration kan betyda blandning av kulturer, religioner, åldrar etc. Att människor kan känna sig värdefulla och betydelsefulla, oavsett bakgrund och kön, land, sociala nivåer eller yrken. Att människor möts och blandas, så inte det enbart blir alla svenskar för sig, alla ungdomar för sig, alla buddister för sig. Det är inte integration. Integration, för mig, är mer än vardagligt talat integrationspolitik i form av samhällsanpassning inför, under och efter invandring. Integration är sammanflätning av flera delar i samhället, bara delvis folkgrupper och andra grupperingar. Motsatsen till segregation. Applicerad på olika folkgrupper i Eskilstuna utgör det en mycket svårhanterlig och komplex

8 situation men inte omöjlig att lösa frågan är bara vilken eller vilka lösningar som är bäst. Anar att det måste handla om kompromisser från alla håll för att man ska komma framåt i denna fråga. Att alla har samma möjligheter i samhället. Att ingen utestängs från samhället på grund av faktorer som man inte själv rår över. Respondenter: 133 Det var överlag väldigt bra tankar om integration. 133 personer svarade på frågan, varav 54 procent kvinnor och 46 procent män. Det var en liten skillnad i svarsfrekvens utifrån kön. Många understryker vikten av att alla människor behandlas lika oberoende av deras tillhörighet. Respekt för varandra och ett ömsesidigt givande och tagande genomsyrar de flestas tankar och synpunkter. Det är något fler män än kvinnor som instämmer i att Eskilstuna är en öppen kommun för alla, men skillnaden är ändå ganska obetydlig. 28 procent av alla respondenter tycker att Eskilstuna är en öppen kommun, medan 23 procent har en motsatt åsikt. Kommentar till frågan om Eskilstuna är en öppen kommun: Jag anser att många nya svenska exkluderas från många områden i samhället ex. boendesegregation, arbetsmarknad, tillgång till politiska arenor Det finns ju väldigt många olika mångkulturella föreningar, evanemang runt om i Eskilstuna. Jag är inte så påläst men jag uppfattar det som att Eskilstuna är en öppen kommun. Att kommunen är mer mån om att stärka de som ska integreras än att ta hänsyn till de som funnits i kommunen länge. Man behöver även ta hänsyn till de sistnämnda hur de har det och hur förändringar påverkar dem för att skapa mer förståelse Svårt att se om man inte är homo eller muslim,vad är öppenheten om man är kristen- Eftersom jag tillhör majoritetskulturen så kanske jag har en vag uppfattning om detta. Det är mer en känsla än ett verifierat fakum. Men tycker att det verkar rätt så ok med relationer mellan människor. Känner aldrig obehag eller rädsla när jag rör mig i stan. Tycker också att det kulturliv som erbjuds andas öppenhet och mångfald. ingen kommentar Öppen så till vida att det finns många nationaliteter boende i Eskilstuna. Om man vet var och hur man kan få hjälp är det lättare, kommunen borde bli bättre på att informera om saker, hur det fungerar för att det ska kännas mer öppet. Det beror på hur öppen defineras. Självklart är Eskilstuna en plats där alla har lika möjligheter och rättigheter, men det skiljer sig däremot inte från någon annan kommun. Eskilstuna är dock ganska segregerat, vilket kan ha en negativ effekt och leda till ett utanförskap för vissa grupper i samhället. Det finns fortfarande en institutionell rasism i kommunen, precis som i övriga samhället.

9 jag tycker alla frågor tas upp Alla känner inte till vilka möjligheter det finns att påverka och alla har inte det mod, självförtroende ller vad det är som gör att vissa gör sin stämma hörd och andra inte. Det finns ganska mycket främlingsfientlighet i Eskilstuna och jag tror att detta kan bero på den dåliga integrationen i kommunen. Det alltmer segregerade boendet hämmar öppenheten. När dessutom stadsdelsutvecklingen går i negativ riktning genom (planerad) nedläggning av servicen förstärker det ytterligare segregeringen. Fler köpcentra hämmar öppenheten om man med det menar öppenhet gentemot och bland folk i stadsdelen. Klart att alla kan vara deltagare. Det är så Eskilstuna är och kommer att vara! Ser man på bostadssituationen, så tycker jag att det är ganska tydligt i Eskilstuna och Torshälla att det finns vita, välbärgade områden och fattiga områden där man också återfinner många invandrare. Finns någon öppen kommun överhuvudtaget? Mycket jobb krävs dör att nå till en kommun där alla har rätt att vara annorlunda och ändå vara inkluderade i majoriteten Jag tror inte att eskilstuna är sämre än andra. Men vi lever segregerat och det påverkar integrationen. Ökar rädsla och minskar kunskapen.öppenhetn blir mindre. Men eskilstuna är en snäll kommun. Nej det finns mkt fientlighet gentemot invandrare..men icke att förglömma fientlighet från de som kommit till oss. Många är mkt rasistiska i sitt sätt gentemot Svenskar och det utgör ett stort problem när man i synsättet bara komcenterar sig på att Svenskar är fientligt inställda..bemöts folk med rasism och nonchalans så får de det tillbaka... Vi måste börja se till att se likheterna hos medborgarna istället för olikheterna... Det finns både och, ytterligheter. Hur menas med en öppen kommun? Vad är skillnad på en stängd och öppen? Den är öppen på så sätt att vi alla bor tillsammans. Dock ser jag en stor tendens till grupperingar bland ungdomarna, vilket resulterar i mycket våld. Tycker fortfarande att det är för stora skillnader i Eskilstuna. Å ena invandrartäta bostadsområden (som bidrar till segregation) Årby, Skiftinge, Lagersberg och Råbergstorp. Och å andra sidan områden där majoriteten är välbärgade Svenskar: Odlaren, Mälarbaden, Gamla Stan, Djurgården, Borsökna m fl Det är en floskel! Vad avses? Öppen för oliktänkande (se mitt svar på förra frågan) eller öppen för att verkligen använda allas kunskaper? Eller bara öppen i betydelsen att vi så förtvivlat gärna vill vara det fast vi inte gör så mycket för att lyckas? Begreppet öppenhet signalerar att några är utanför. På grund av en del rasistiska strömningar så ges inte alla den möjligheten. Det är ofta också de här personerna som är hatiska mot handikappade och personer med icke hetero-sexuell läggning. Teori och praktik hänger inte alltid ihop. Dessutom beror det väl på vad och var i kommunen. flera segregerade bostadsområden och skolor Att ALLA respekteras och kan göra sig hörda är en omöjlighet Det gäller iaf de flesta De finns inga naturliga mötesplatser mellan svenskar och invandrare i kommunen förutom biblioteken och de vill kommunen lägga ner. Nä den är nog ganska emot invandrare Jag vet att det görs en hel del för att skapa förutsättningar så vi kan vara en öppen kommun. Men tyvärr det måste göras mycket, mycket mer i de områden där våra nya svenskar bor för att de skall känna att de kan känna sig hemma och delta i samhällsbygget. Jämfört med andra kommunder så är Eskilstuna en framgånsrik kommun i denna fråga. Jag tror vi har ganska långt kvar i arbetet med att få ut personer med funktionsnedsättning i samhället. Fortfarande är det inte alltid okey att vara anorlunda, även om det har blivit bra mycket bättre de senaste åren. behövs inte kommenteras alls. vi har alla världens folkslag representerade i olika föreningar här i staden en del med statligt stöd en del med kommunalt stöd. och en del privat finansierat. och behöver man något åtgärdat så finner man snabbt rätt instans(mäniskor på rätt plats). Vi har tagit emot för många invandrare till vår lilla kommun. Det finns fortfarande en del bruksmentalitet även om högskolan har gjort oerhört mycket för att göra staden mer öppen. Mycket beroende på inflyttade av studenter från andra orter med andra perspektiv. Politisk öppenhet har jag ingen direkt åsikt om, eftersom jag tycker att partipolitik är ett förlegat begrepp med mycket skyttevärnsstrategier och fult spel.

10 Jag får en känsla när man pratar i fikarummet att vi som är infödda inte har nåt direkt emot en invandring.men trögheten i integrering till det svenska samhället, typ språk och arbete gör att man har svårare att acceptera en högre invandring. Har svårt att tro att en invandrarkille från förorterna har samma möjligheter som en svensk. Öppen för att ta emot nya invånare, men kan ej ge alla möjlighet till ett självständigt oberoende liv. Alla tas emot hä r med öppna armar. De flesta som kommer invandrarnde erbjuds bostad och skola i Lagersberg, Nyfors, Årby och Skiftinge. Varför inte Hållsta, Skogstorp, Mesta, Borsökna, Slagsta? Alla respekteras säkert men, återigen, lägg krutet på att utbilda invandrarna i svenska och våra värderingar så kommer garanterat öppenheten i samhället att förbättras avsevärt! Att vara invandrad eller utländsk gör att man är hänvisad till vissa områden och att det kan vara svårt att få arbete. Svenskarna grupperar sig i sina gheton som t ex Skogstorp och Borsökna, medan människor av annat ursprung får bo i Viptorp, Årby och liknande områden Våra invandrare har väldigt små chanse att använda och förstå vad kommunen ar att erbjuda. Vi (kommunen) har tagit emot för många för att klara INTEGRATIONEN Eskilstuna är bra på integration men kan bli bättre! Eskilstuna är en stad vars industri bygger på invandring av arbetskraft. Vi har en månghundraårig tradition av en stad med flera språkgrupper. Officiellt är kommunen självklart öppen, men många boende har svårt att acceptera annorlunda traditioner och utseenden. Det finns mycket att jobba vidare på i kommunen. Människor som av olika orsaker inte kunnat lära sig vårt språk blir ju utsatta, men även personer med olika former av funktionsnedsättningar(både fysiska och psykiska) har problem att göra sig hörda tror jag. Ja viljan finns men hur upplever man det? Upplever det som att man placerar människor i bostadsområden utifrån härkomst och inkomst Viserligen så har kommunen finsk språkig personal. Men det är nog omöjligt för en kommun att ha anställda som kan alla olika språk i sin förvaltning. Det gäller att dom som kommer till sverige för att stanna måste lära sig svenska för att fungera i samhället. Kommunen är öppen men kan göras öppnare Polisens arbete behöver förbättras så att invandrare och svenskar behandlas på samma sätt. Toretiskt kanske?? stor skillnad på politisk strategi och hur Svensson upplever vardagen i Eskilstuna idag mot tidigare. Eskilstuna har segregerade bostadsområden. Övrigt är tillgängligt för alla men icke när det gäller bostäder. det finns mycket under ytan ungdomar och invandrare har det absolut svårast att komma in i samhället Jag tycker Eskilstuna kommun är öppen jämfört med många andra kommuner. Makten och politikerna är nära folket vilket gör att många känner sig delaktiga nej, vi har långt kvar till integration. Se bara på våra landsbygdsområden, där vit medelklass bor utan att träffa människor från andra sociala och etniska grupper. Denna likformighet är direkt skadlig för vår kommun. Kommunen placerar invandrarna i Skiftinge, Lagersberg och Fröslunda - de områden blir förvandlade till förvaringsplatser, visar inte en rättvis bild av vårt samhälle. Jag känner ingen öppen främlingsfientlighet. Jag ser människor med olika ursprung på många olika platser och nivåer i kommunen Ibland får man en känsla av att vi som är mitt i livet med utflugna barn, inte har någon röst i detta samhälle. Vi ska bara jobba och dra in skattepengar, för övrigt ingen som frågar efter våra åsikter. Därför anmälde jag mig till denna panel. Man måste ge de nya invånarna någon sort sysselsättning genom olika yrkesutbildningar som man samtidigt lär dem svenska språket. Det finns fortfarande mycket att arbeta med. Det är svårt för människor med invandrarbakgrund att konkurera på samma villkor när det gäller arbetstillfällen.

11 Ordet demokrati för Eskilstuna är ofta en ordmassa. I själva verket är t ex äldre,sjuka, åsidotagna och avvikare som drogmissbrukare och hemlösa människor medborgare som aldrig kan göra sin röst hörd. Den är för öppen. Vi kan inte sysselsätta invånarna idag, varför importera fler. Jag vill tro att Eskilstuna är en öppen kommun men förstår när jag pratar med folk att så inte alltid är fallet. eskilstuna är en otroligt segregerad kommun. Vissa områden är segregerade, såsom Nyfors, Råbergstorp osv. Detta måste bli bättre. Frågan är om jag som svensk medborgare är bäst lämpad att besvara den frågan... Varje kommun har ju sina käpphästar. Ingen människa kan bo i en kommun utan att i någon mån dela kommunens så att säga värdegrund, som jag menar i Eskilstunas fall bygger på ett varierat näringsliv, industrihistoria som framställs på ett sätt som alla kan ta del av. Visserligen är den ganska öppen, men om Eskilstuna skall bli bättre integrerat, så bör man se till att det inte blir invandrarområden så som Lagersberg/Robergstorp/Skiftinge, utan blanda upp det. Låt invandrarbarn som bor inne i stan få gå i skola ute mer på landet typ Hällberg,Ärla,Kjula osv. Det kommer också bidra till att barnen från landsbyggden tidigt får träffa och ha invandrare i sitt dagliga umgäng Väldigt lite integrering av olika grupper. Stora skillnader i våra olika boendeområden. Kategoriboende Rädd att vi har för många nyanlända som vi ej kan ta hand om. Det är tveksamt om eskilstuna är en öppen kommun. Det låter mer som en politiker klyscha Jag vet inte om den är så öppen. Men inte mindre än någon annan stad, där av mitt medelbetyg. Det är nog inte många kommuner som är öppna, så jag tror inte att Eskilstuna är något undantag. Eskilstuna är öppet så tillvida att vi tar emot förhållandevis många nysvenskar men själva kommunen är segregerad, det finns mycket vi och dem känsla vilket kan vara mycket farligt för samhällsutvecklingen på sikt. det är inte lätt att komma in ens som inflyttare från andra delar av Sverige. Vi umgås och träffar mest andra inflyttade svenskar t ex. Människor från andra länder följer samma mönster med sina landsmän. Jag vet att många som flyttat hit upplever att Eskilstuna är mer öppet än andra ställen men jag tycker vi borde vara mycket öppnare. vissa prioriteras mer än andra... hur kan man ta in fler folk utifrån då vi inte ens har möjlighet att ta hand om våra egna medborgare först!!!!??????? Kostnaden för olika arrangemang kan vara ett hinder. Mera annonser, info på flera språk skulle vara bra. Den är öppen så till vida att alla som vill får och kan aktivera sig. Det ligger så klart en ömsesidighet i detta att kommunen i sig självt är öppen. De kontakter och erfarenheter jag har själv med kommunen är i den positiv relaterad till öppenheten. Det ligger en slags nybyggaranda i kommunen som är positiv. Vi måste hela tiden hitta lösningar som underlättar för individen att få delta. Eskilstuna är varken bättre eller sämre i frågan om öppen kommun. Det finns osynliga spärrar i alla kommuner, och i hela riket, som hindrar medborgarna att fullt ut vara aktiva och delta på samma villkor, d v s försöka påverka och skaffa sig inflytande i samhällsfrågor. Återigen; för att möten mellan människor ska ske måste man ibland hjälpa slumpen och individens egna engegemang på traven. Detta kan ske genom t.ex. kulturella evenemang, träffar och samlingsplatser i bostadsområdena. Ett öppet och offentligt samtal är demokratibefrämjande samtidigt som det bidrar till ökat engagemang i sitt närsamhälle, vilket i förlängningen leder till ökad integration. Jag ser begreppet inte främst ur ett etniskt perspektiv, utan integration är lika vilket när det gäller demografi. Delvis. Men lyssnar man tillräckligt och tar tillvara synpunkter? Attityden mot invandrare är oftast inte positiv i diskussioner mellan svenskar. I den här staden försöker man göra alla så delaktiga som möjligt. Jag tycker inte Eskilstuna är en öppen kommun, även om jag upplever att den blivit öppnare. Fortfarande är det socialistisk mail-stream som gäller. Friskolor och enskilda initiativ göra sig icke besvär. Eskilstuna kanske är en öppen kommun egentligen, men alla har ju inte möjlighet att delta, p.g.a. av brist på språkplatser och arbetsplatser, så att man kan delta i svenskt samhällsliv. Svårt att säga. Jag är inte så insatt i kommunens integrationspolitik, men jag gissar att den kunde vara bättre. Dels för att vi har stora områden som både socialt och ekonomiskt står utanför resten av kommunen. Överlag känns det som att ungdomsbrottsligheten minskat sedan 90-talet, men jag har inte sett några siffror på det... Eskilstuna är starkt segregerat. Utlandsfödda har mycket sämre möjligheter. Barn med annat hemspråk än svenska går oftast i förskolor och skolor med endast ett litet antal svenska barn och får därmed en sämre utgångspunkt eftersom de dels får sämre möjligheter att lära sig svenska och dels inte tar del av den svenska kulturen. Svenskar umgås (bara) med svenskar och på så sätt lever man i parallella världar där en mängd föreställningar om dom andra frodas och förvanskas. Även om man har en utlandsfödd arbetskamrat så har svensken en stark tro att det bara är just den personen som är

12 bra. För personens landsmän gäller fortfarande att de bara kommit för att utnyttja systemet. Respondenter: 92 Många respondenter tycker att det återstår en hel del att göra för att nå en öppen kommun för alla. Flera tycker också att Eskilstuna är segregerat vilket märks genom att många individer exkluderas från ett antal samhällsområden. Det leder i sin tur till rädsla, misstro och fientlighet från båda håll. Av respondenterna tycker 56 procent av alla kvinnor respektive 31 procent av männen att invandringen bidrar till en positiv utveckling och en positiv framtid för Eskilstuna. Knappt en fjärdedel (24 procent) av alla respondenter har en motsatt åsikt. Kommentar till frågan om invandringen bidrar till en positiv utveckling i Eskilstuna: Ett mångkulturellt samhälle borde vara fredsbevarande varför det är viktigt med invandring från olika kulturer Mångfald ger ett rikare samhälle. Och vad vore E-tuna utan alla invandrare från vårt grannland Finland? Jag tycker att det kan bli alldeles för mångkulturellt vilket jag tycker det är i Eskilstuna. Kanske vi skulle kunna ha mer evanemang då invandrare får lära sig om Sverige och hur det är här. För allting i Eskilstuna är mångkulturellt. Eftersom många invandrare inte tycks ha samma syn på barnuppfostran så får de inte lära sig respekt för andra människor och deras liv. De driver runt i gäng och rånar och förstör utan någon styrning från de vuxna. Påståendet att mångfald är så viktigt är jag tveksam till, många har en känsla av /inställning till att de nysvenska tar för stor plats och att det tas för stor hänsyn till dem i.st.f. att ta seden dit man kommer. Har själv bott i två andra länder under flera år och i båda fick man finna sig i att följa det landets seder och bruk för att accepteras Svårt att se hela stan full av MÖ bor. välkomna och bli medborgare men anpassa er efter laga och förordningar,och sluta kasta sten efter oss svenskar i Nyfors. mångfald i kultur m.m. men också problem och ansvar i kultur och sociala frågor För en stad som Eskilstuna som i princip byggt sitt välstånd och utveckling på invandring de senaste åren bör väl detta kunna beläggas. Det är klart att vår förlorade förmåga att introducera och nyttja dagens invandares kunskaper och erfarenheter till gang för samhällslivet och samhällsutvecklingen är ett bekymmer, och dessutom ett ovärdigt sätt att behandla nya svenskar på. Det är med andra ord positivt att samhället tillförs nya kunskaper och erfarenheter, men negativt att inte vi som innevånare av svenskt ursprung kan eller kanske t o m inte vill dra nytta av detta. Det kan bidra till en positiv utveckling av Eskilstuna, men som det är nu så verkar det dock inte göra det. Det allmänna missnöjet med den snabbt ökande andelen invandrare/flyktingar upplevs av många som något negativt och något som har bidragit till en ökad kriminalitet. Personligen vill jag inte se det så utan att om alla tar hänsyn till varandra och respekterar varandra så finns det ingen anledning till oro. Men det gäller för de styrande i Eskilstuna att inte särbehandla invandrarna/flyktingarna och ge dem förmåner som de etniska svenskarna inte får ta del av. Om så sker skapar det obönhörligt ökade klyftor i samhället och det underblåser även främlingsfientliga tendenser. Stoppar man inte nu så kommer det inte vara positiv utveckling. man måste förstå att det leder till bekymmer med så många invandrare. Till och med de invandrare som bor här nu ser det. Det är bättre att stoppa nu och reda upp de

13 problem som finns och göra något bra av det, istället för att bara fortsätta skapa problem. Ingen tvekan om att invandringen är positiv för kommunen och Sverige som helhet för att på längre sikt kunna behålla konkurrenskraften i och med ett högre medborgarantal och nya idéer och inspirationer. Så länge som invandringen hanteras på rätt sätt, det vill säga genom en effektiv integration, kan det endast ses som något positivt för samhället. Invandring är inte bara lönsam rent ekonomiskt utan det är även vår skyldighet som människor att ta hand om varandra. Den solidariteten är bra för kommunen. tänk vad mycket vi fått av alla invandrare mat musik idrott ja allt Tidigare har vår industri inte klarat sig utan invandring. Nu är det adnra delar av samhället som behöver arbetskraft och andra sätt att se på saker och ting. Och hur många av oss härstammar inte från invandrare. Själv har jag i vart fall vallonblod och polsk blod och götalandsblod i mig. Mångfald ökar utbudet av diverse tjänster och produkter. Nya människor kommer hit och många av dem vill starta egna företag. Detta skapar en ekonomisk tillväxt samtidigt som man kanske kan köpa produkter som inte fanns här tidigare. De som kommit till Eskilstuna de senaste åren är i första hand välutbildade kristna irakier som har ganska lätt för att smälta in i vår västerländska majoritetskultur. Eskilstuna behöver välutbildade människor som har framåtanda (och det har människor som tagit sig ända hit från Irak) Som det är nu med ett alltmer segregerat boende kan det inte vara så positivt som det skulle kunna vara. Stadsdelen (samhället) måste vara just öppet för att gamla och nya innevånare ska kunna mötas och utveckla det framtida samhället. Kanske ja, eller ska vi säga det, att bo här kan ge en insyn till att bidra eller nyttja smörgåsbordet till det som finns att ha eller ta till sig. Jag ser det mångkulturella som enbart en tillgång, och andra språk som en klar tillgång både i vardagslivet och på arbetsplatserna. Jag tror att rasism och främlingsfientlighet frodas mindre där många nationaliteter möts. Inflyttning ger mer skatteintäkter. Det blir en mer mångfaseterad stad med positiva inslag som inte funnits tidigare Om vi tar vara på kunskapen som vi inte besitter nu så ger det fart framåt. Invandrarna tycks ju inte speciellt intresserade av Eskilstuna, utan gör i alltför många fall sitt bästa för att inte anpassa sig till hur Eskilstuna fungerar. Mångfald, ökad förståelse för omvärlden och olika levnadssätt är något som jag ser som oerhört positivt. Detta skapar en ny och öppen syn på olikheter som vi i många fall behöver. I många fall får vi även ny och bättre kunskap i landet genom invandring avseende proffessionalism inom olika yrkesområden. Tyvärr tenderar många av dessa expertiser att hamna i samhällets mer generella yrken pga språk, bristande integration, oförståelse från arbetsgivare etc. Att det inte är en solklar femma beror helt enkelt på att en mindre skara individer tar med sig seder och bruk som inte stämmer överens med de levnadsideal, lagar och regler vi har här. Om kommunen tar hand om invandrarna på ett bra sätt så bidrar det till en positiv utveckling. Att vi ser till att de måste lära sig språket, ställer krav men också ger feedback. Det går INTE att blanda högutbildade med analfabeter på språkkurserna. Och se till att det är tillåtet att vara stolt över Sverige. Många som kommer hit har så mycket glädje, kunskaper och energi men den försvinner sen i apati och hopplöshet i många fall. Använd istället resursen invandrare på rätt sätt. Då kommer nog främligfientligheten att minska och vi alla kommer att integreras av fri vilja. ja det bidrar till en positiv utvecklign om vi tar till vara nysvenskarnas kunskap..när det i lågkomjunktur bara syns att det kostar mer för de som betalar skatt så är det negativt... Det skulle kunna göra det men just nu drar vi knappt alls nytta av det och då blir det mest en belastning Det beror helt på hur vi tar hand om våra invandrare.hur väl vi integrerar förenar oss.ger vi dom sysselsättning vilket är a och o för att det ska bli positivt.eller låter vi dom gå till socialen då blir det negativ utveckling Olika kulturer ska berika varandra, och jag anser att Eskilstuna är en stad med bra interkulturalitet. Dock finns det brister, som överallt annars. Invandringen i sig bidrar inte till en positiv utveckling av Eskilstuna - inte förrän man vet att ta vara på de erfarenheter och värden som invanringen medför. Man kan inta bara ta emot alla flyktingar. Utan tar man emot dom måste man se till att de har ett drägligt liv!! T ex att inte behöva bo 6 personer i en tvåa!!! Självklart gör den det - om vi tar vara på berättelser, erfarenheter och kunskaper. Om vi ser till att skapa skolor för alla med stöd för dem som behöver. Och om vi underlättar för alla att nå adekvat utbildning t ex Det är väldigt positivt om vi hinner att ta hand om de som kommer. Resurser måste sättas in så att invandrare så snart som möjligt ges en plats i vårt samhälle. Låter vi dem stå utanför alltför länge föder det irritation och skitsnack både hos de som bott länge i Eskilstuna och de som nyss flyttat hit. Visar vi inte att vi accepterar att de kommit föder det bara passivitet och problem. Det har tyvärr gett en negativ klang med sina efterdyningar om vad som sker i kommunen.

14 mångfald är alltid positivt för hållbar utveckling Bara om vi har vett att dra nytta av de invandrade personernas unika kompetenser innebär det en positiv utveckling för E- tuna. Jag tycker att det kostar för mycket för Eskilstunaborna att ta emot så många invandrare. Vilken valuta för pengarna som vi får vet väl ingen.så länge det inte finns arbete för vare sig ungdomar eller invandrare ser jag ingen positiv utveckling i E-tuna. Större mångfald Generellt sätt gör den det, men om folk som behöver stöd inte får det eller om folk som inte behöver stöd inte bryr sig om Eskilstuna så blir det negativt. Jag upplever det som det negativa överväger för tillfället. inte så länge integrering inte fungerar. Mångfald, i det här fallet influenser från andra delar av världen gör att vi utvecklas som kommun, att vi inte stelnar i vårt tänkande och får nya idéer. Utan invandring så skulle Eskilstuna inte klara sig i framtiden pga olika orsaker. det har blivit lite obalans i vissa bostadsområden. självklart så är det positivt för staden med invandringen. men jag funderar mer på vart tar den odlingsbara marken vägen snart är vi säkert helt beroende av import av spannmål och övriga grödor. det byggs lite för mycket på fel platser. Som sagt vi har för många invandrare. Se bara på hur det nu ser ut i vissa stadsdelar. Hur skall de kunna bli integrerade i samhället när de knappt behöver lära sig svenska utan kan leva hela livet och endast tala med människor från deras egna kulturer Både och. Vi måste bli bättre på att inkludera invandrare (och andra!) i samhällslivet. Utanförskapet är mycket stort, vilket leder till en negativ utveckling. Vi står vid ett vägskäl. Den inslagna vägen leder till en negativ utveckling, men i det stora hela är det egentligen inga problem med invandring. Det har alltid skett folkflyttningar i olika omfattning. Inkludera, lägg inte ansvaret på svaga grupper att anpassa sig. Det är knappt om tid, de generationer som växer upp kommer att döma dagens styrande hårt för att man inte vågar ta i jobbiga frågor (som rädsla för våld av invandrargäng). Lyft de problem som finns och våga diskutera dom. Om det inte görs kommer ingen inkludering ske. Ingen vill inkludera det okända! Det är jätteviktigt att vi har ett tillskott av invånare i Eskilstuna. Jätteviktigt är också att få in nya invånare som kan bidra på ett bra sätt till helheten. Det finns inget egenvärde med att öka populationen, om den nya delen inte bidrar, utan kanske till och med under en eller ett par generationer tär på helheten. Jag tror vi måste ha ett fokus på att locka invandrare med kompetens och möjlighet att bidra. Först och främst arbetskraftsinvandring. Jag ser jättemånga bra exempel på detta på Mälarsjukhuset med fantastiskt duktiga invandrade läkare, som på ett bra sätt bidrar till samhällsbyggandet. Följ landstingets exempel på att få hit färdigutbildad spetskompetens som med en kort startsträcka kan bli nettobidragare i systemet. Jag är lite kluven här.utmaningen är att se till varje persons unika kompetens och erfarenhet. Kan den användas till att den personen blir självförsörjande men också bidragande till vår kommun och dess näringsliv.då kommer den bidra till en positiv utveckling. Jag tror det bidrar till ett öppnare samhälle under förutsättning att invandrare tillåts integrera MEN att de själva också har en positiv syn på Sverige och vill integrera. Ett mångkulturellt samhälle är för mig positivt, men då måste det finnas möjlighet till integration. Det finns gränser och jag tror att Eskilstuna har passerat den gränsen för ganska längesen. För 25 år sen var invandrare exotiska. I min klass fanns det två invandrare. Det var spännande och man ville veta mycket om deras bakgrund. Man såg de inte som invandrare utan som personer som var födda i ett annat land. Idag på tex Årby dagis finns det ETT svenskt barn, resten är invandrare. Då har det gått för långt. Det är inte längre exotiskt och positivt med invandrare, nu är de så många så de har svårt att anpassa sig till det svenska samhället, lära sig svenska språket och svenska sociala koder, och till sist blir de ett störande moment vilket är olyckligt. En del som kommer hit gör det men inte alla Invadring är positiv så länge de som invandrar har möjlighet att ta del av sin stad, vad gäller skola jobb och fritid. Invandring blir negativ när stora grupper av invandrare bor i samma område utan att möta det svenska språket, den svenska kulturen och när de vuxna inte har någon chans på arbetsmarknaden. Grundregeln måste vara att ta emot så många invandrare som kommunen har resurser att ta hand om. I rådande lågkonjunktur när arbetslösheten skenar är det viktigt att invandringen fördelas mellan landets samtliga kommuner. Det kan inte vara så att ett fåtal kommuner tar på sig den allra största bördan. Har inget emot invandrarna som personer men deras påverkan på samhället, både positivt och sådan som kostar på resurser, måste fördelas mellan fler kommuner och för den delen även andra EU-länder. Självklart är det så, om vi hjälper dem att komma rätt i kommunen. Inte tillåta stora grupper i samma förort. Ge dem erstättning som är tidsbegränsat från början som de flesta andra kommuner i landet har. Ej Ekonomiskt bistånd som vi har i dag det passiviserar dem och gör dem omotiverade. Ett flexibare SFI där inte alla ska kunna den Svenska gramatiken. Det är språket som är makten.

15 Jag tror på en blandning av männskor, inte med tygdpunkt på var man kommer ifrån utan ifrån vem och hur man är, som männska! Naturligtvis finns det enstaka invandrare som inte bidrar med något positivt, precis som det finns enstaka dito svenskar. Det är för många som har invandrat och vi har inte lyckats väl att ta emot dem. Vi behöver mångfald. En människa är en människa. Fel och brister har vi alla oavsett i vilken del av världen vi är födda. Mångfalden utvecklar oss. Blivande arbetskraft behövs i framtiden Sverige är ett litet land som behöver veta mer om världen utanför.. Det beror på hur vi hanterar den i framtiden.som det ser ut idag är skolor och bostadsomr väldigt segregerade Påståendet är endast sant under förutsättning att vi kan ta hand om och ge invandrarna ett acceptabelt mottagande. Detta innefattar bl.a. en vettig bostad, ett arbete, skolgång, information vilka rättigheter och skyldigheter man har som svensk medborgare och vilka lagar och regler som gäller här. För att ha rätt att ställa krav på de invandrare som kommer hit måste vi också erbjuda möjligheter att komma in i det svenska samhället. Gör vi det? Det är en svår fråga. Men om invandrar antalet håller sig på en rimlig nivå så att dom som kommer får skans att lära sig svenska och dom kommer in i vårat samhälle så bidrar dom med nya sett att se på saker och ting. Om vi däremot skulle ta emot tex st på ett bräde så skulle bördan för kommunen bli stor och dom som kommer skulle inte känna sig välkomna. Jag har en känsla att kommunen inte alltid tar tillvara invandrares kunskaper. Veckan som gick var det matteman i skolorna, med mat från andra länder. Svenskar hade gjort recepten, utifrån vad man ansåg om maten, föreslagit kryddor, men personalen i skolrestaurangerna fick inte handla vissa kryddor, de fanns inte i avtalet. Om forum skapas där invandrare och svenskar kan mötas på ett naturligt sätt, finns också större möjligheter för en positiv utvekling i Eskilstuna. Ta vara på invandrarnas kompetenser. Om det fanns arbeten för alla som kommer hit och om de som kommer hit själva har en vilja att anpassa sig så finns något positivt, tyvärr ser det helt motsatt ut idag, med vissa undantag såklart. Eftersom Eskilstuna är så segregerat blir det problem med brottslighet och annat som det alltid blir i getton. Förutsättningen borde vara att dom då automatiskt också har en sysselsättning Kulturell mångfald Det är om man få in de nya svenskarna in i arbete och utbildning. Om kommunen ta tillvara den kompetens som d enya anlända besitter. Då kan de bidra till en positiv utveckling i Eskilstuna utan våra invandrare skulle befolkningen minska, medelåldern höjas och detta är inte positivt. problemet är att vi behandlar denna resurs av människor som en påse skit, som bara bringar problem. Se tidigare svaret. Media rapporterar bara om problem med invandringen, ger oss en felaktig bild??? Ung befolkning, nya idéer, utvecklande korsbefruktning, globala tankar Hög arbetslöshet bland invandrare. Gängbildningar med första och andra generationens invandrarungdomar som inte verkar känna sig hemma i samhället, med mycket bråk som följd. Höga kostnader för samhället till följd av detta. Positivt, nej, inte ett dugg. Det positiva som följer med invandring är att bredden på utbudet av varor och tjänster ökar samt att en hel del nya idéer föds i krockarna av flera kulturer. Som Eskilstuna ser ut idag har vi en alltför stor skara som är resurskrävande och inte själva tar ansvar för sin situation. För många invandrare. Om vi förvaltar detta på rätt sätt. Integrera mer i skolorna.ge bättre förutsättningar för att få in invandrare i arbetslivet. Ta vara på allt positivt från alla olika kulturer som vi genom invandringen får ta del av. Bygg broar på ett mellamänskligt plan inom alla nivåer i samhällslivet. Stämmer såtillvida att mångkultur på alla plan tillför samhället och människorna mycket. Stämmer inte på Eskilstuna som inte kan ta hand om flyktingar/invandrare, det blir utan arbete försörjning,bostad, sjukvård. Det är en ynkedom att inte politiker vågar diskutera att inte ta emot flera innan de som finns får en anständig tillvarao. Bo en vecka i Fröslunda, så postiv blir utvecklingen. Vi har för många invandrare som inte får jobb. De kommer inte in i det svenska samhället. De lär sig inte språket. De placeras i samma bostadsområden där eskilstunaborna inte vill bo. Ju mer man får ta del av andra kulturer och människors erfarenheter/kunskaper destomer utvecklande för individen. Invandringen är bra för oss alla, MEN ingrationen måste prioriteras för att det ska fungera. Ingen vinner på att invandrare kommer hit och sedan sitter i sin soffa och inte deltar i samhället. Alla människor har samma värde. Därför bidrar alla människor till en positiv utveckling.

16 Invandring kan jag bara se som positiv - om den sköts på rätt sätt vill säga. Utan invandring skulle varken Sverige eller Eskilstuna vara det de är idag. Man kan räkna vad som är riktigt svenskt på en hand - och då skall man vara duktig! Invandring bidrar till nya kunskaper och nya upptäckter. Det gäller bara att ta reda på detta! Jag ser det inte som att invandringen bidrar till en positiv utveckling av Eskilstuna. Varje människa bör/ska vara en del av en positiv utveckling, oavsett etnisk bakgrund. Rent teoretiskt så skulle, enligt mig, en väl integrerad värld innebära att svenskar utbytesjobbar i Somalia, Iran, Irak, etc, för att få en förståelse för andra människors livsvillkor. Nu är det ju inte så i verkligheten. Det kommer de visst att göra, men vi måste akta oss också, och även invandrarna måste ta sitt ansvar. För att vi skall kunna dra nytta av invandrare och få en positiv utveckling i Eskilstuna så måste lösa ett antal saker: 1. Ta vara på invandrares kompetens, se till att dom utbildar sig och inte hamnar i bidragsträsket. 2. Ungdomsbrottsligheten, se till att inte samla alla invandrare på samma ställe, det genererar ungdomsbrottslighet, inte pågrund av deras etniska bakgrund, utan pågrund av att de känner sig utanför och skiter därmed i samhället, dom känner att dom inte har en chans att lyckas. 3. Arbetslösheten, se till att det blir annonyma ansökningar, så inte namnet redan får negativ inverkan i utvärdering, invandrare som jobbar är stolta och sprider sig till andra. Alltför mycket blir särbehandling av olika grupperingar. Eskilstuna har en av Sveriges högsta ungdomsarbetslöshets siffror. Eskilstuna har ej lyckats integrera de som kommit hit tidigare - varför då locka fler. Kan tyvärr inte hålla med om att invandrare bidrar till en positiv utveckling. Eskistuna är en stad som har det jobbigt just nu med tanke på arbetslöshet mm. Invandrarna gör det inte bättre, man startar internationella klasser i skolor runt o i kommunen. Man ska dra in på tjänster och annat i skolan för våra barn, men man kan ha internationella klasser med 5-6 elever. Resurserna läggs mer på invandrarna än på våra svenska barn. Dessutom så är det så att de flesta invandrare som kommer nyanlända nu kostar kommunen en hel del pengar. Sedan efter något år så kommer frugan och 10 barn hit och kostar ännu mer. Så tyvärr kan jag inte se något positivt med invandrarna. Det skulle kunna vara så om vi var bättre på att ta hand om och dra nytta av de alla kan bidra med till samhället. Nu lever vi väldigt segregerat. På vissa skolor t.ex. är andelen elever med invandrarbakgrund i princip i majoritet. Att då tro att de som är helt nykomna ska få en chans att lära sig förstå de värderingar och ideer som vårt samhälle är uppbyggt på ar oerhört naivt. Dessa skolor/områden blir istället något slags ingenmansland där ingen egentligen vet varför vårt samhälle ser ut som det gör. fler människor ger fler jobb och mer skatteintäkter och mer verksamhet. Alternativet till invandring är avfolkning med allt vad det innebär. Jag önskar att jag kunde svara 5 men jag tycker vi generellt är för dåliga på att se människor från andra delar av världen som resurser. Positivt där det fungerar, men det finns områden som är alltför segregerade. för många som slåss om de få jobb som finns, varför ta in fler folk då inte alla som redan bor i stan har jobb osv???????? Det är väl solklart att nya influenser - som inte är människokränkande förstås - utvecklar alla människor. Mångfald, flera kulturer och positivt med flera som utvecklar framtiden På längre sikt är invandring en framgångsfaktor, men förutsätter ett målmedvetet arbete med att skapa lika möjligheter för alla, i fråga om utbildning, boende och arbete. Invandring bidrar till mångfald - vilket bidrar positivt till näringslivet och det offentliga om den utnyttjas bättre än enbart anställa våra gäster som städare. Ge individuella bedömningar och uppmärksamma alla gästers förmåga oavsett om de kan språket eller inte. Invandringen har varit positiv för kommunen under hundratals år, om vi räknar från Rademachers tid och fram till decennierna efter andra världskriget, ingen kan väl säga annat än att flyktingarna efter andra världskriget integrerades på ett bra sätt, snabbt fann sig tillrätta och deltog i samhällsarbetet. De senaste decenniernas invandring har tyvärr inte haft samma positiva förtecken, dels har den skett från helt väsenskilda kulturer och dels har den hindrats av arbetsmarknadsproblem. Historiskt har samhällen som fått in influenser, och bedrivit handel med omvärlden haft större framgång en slutna samhällen. Det tror jag finländarna har väl byggt upp Eskilstuna liksom asiaterna. Ja det tycker jag. mångkultur är i grunden positivt, berikande och utvecklande för ett samhälle. Men naturligtvis kan det uppstå problem när vi möts från olika kulturella bakgrunder, och det blir än viktigare med en fungerande arbetsmarknads- och bostadspolitik. Som det ser ut nu är väl t ex bostadssituationen inte helt lyckad, med social segregering som följd. Om vi kan erbjuda arbetstillfällen och boende. Som läget är nu fungerar inte integrationen bra vilket medför att många invandrare inte heller fungerar i vårt samhälle.

17 Det är bra med många från andra länder men det är bättre om man hinner ta hand om de som redan är här. Då vi har tagit emot många invandrare och inte lyckats integrera dem på ett bra sätt, blir det inte en positiv utveckling av invandringen som det skulle kunna vara. Då blir istället invandringen ett negativt moment i Eskilstuna med hela skolor och klasser med elever av invandrarbakgrund och därtill många problem när svenskarna flyr skolan. De skolor med många invandrare bör dela med sig till andra skolor och vi bör försöka få en större rörlighet med eleverna. Mer integration i skolor och bostadsområden vore önskvärt. Samt att Eskilstuna kommun kan ta hand om och sysselsätta dem som vi tar emot. Vi svenskar måste hitta vägar och hjälpa till så att alla nyare invånare kan må bra och hitta sig själva i ett nytt land och vi måste få dem att förstå att Sverige behöver dem och de behöver Sverige. Om vi lyckas bättre och bättre med detta, då bir utvecklingen ännu mera positiv än den är nu. Speciellt invandrarmännen behöver lyftas så att de mår bra och då kan deras familjer också må bättre här. Invandring och befolkningsökning är viktiga för en kommun. Nyckelord; tillväxt. Däremot vet jag inte om invandring är viktigare än befolkningsökning överlag, annat ur möjligtvis ett mångkulturellt perspektiv. Där människor med olika bakgrund möts händer ofta fantastiska saker, sägs det. Borde göra det men det finns stora brister som absolut bör rättas till Beror helt på hur vi alla inblandade hanterar denna fråga. Finns viljan hos tillräckligt många för en positiv utveckling så blir det så men förutsätter också att politikerna är lyhörda och prioriterar denna fråga tills vi anser oss fått den harmoni vi eftersträvat. Vi behöver både invandrad kunskap och arbetskraft. Men det viktigaste är att vi måste tillvarata och uppskatta den. Respondenter: 112 Kommentarerna på frågan genomsyras av en positiv anda. Mångfalden är bra om man ser till individen och inte gruppen. Utvecklingen går inte av sig själv utan den förutsätter delaktighet från alla individer och samhällsaktörer så att olikheter och kompetenser tas tillvara. En del svar innehåller också kritik på integrationsinsatser som görs och efterlyser fler konkreta och handfasta handlingar. Kommentar till Eskilstuna kommuns definition av integration: Låter bra Bra Stämmer ganska bra med min åsikt. Svaret fanns i förra frågan: Just detta att man - oavsett svensk eller nysvensk - har samma rättigheter MEN även samma skyldigheter. Om man viker från detta skapas det en negativ syn mot invandrarna och kommunen bör vara mycket noga i detta avseende Låter fint men det kommer aldrig att uppnås om inte invandrarna först respekterar hur man lever i Sverige, hur man uppför sig när man är svensk. Det är svårt att se fattigpensionärer han mindre pengar en invandrarnas föräldrar som inte betalt ett öre i skatt i hela livet här ingen Helt ok Jag instämmer i detta även om det låter väldigt högtravande och en aning skilt från verkligheten. Kommunen har en bra bit kvar till detta är uppfyllt. Det är en bra vision och eftersträvansvärt, men säger inget om hur detta integrerade samhälle ska uppnås. Fina ord men i en arbetslös ungdom, invandrarfamilj/familj eller funktionshindrads ögon så har du många hinder ivägen... Jag håller med. stämmer precis Vi måste alla ta ansvar för det samhälle vi lever i och vi ska också ha möjlighet till hjälp när vi behöver det. Bra. En lite flummig definition, tycker jag.

18 Lätt att säga. Först när de styrande (politiker och tjänstemän) fattar beslut som underlättar för alla att leva i sina stadsdelar får målet en positiv innebörd. Den kan nog stämma om nu alla ser på samma sätt som kommunen avser att så ska göras. Annas vete fan hur det sammspelet är? En väldigt abstrakt förklaring, men rätt. Bra definition men hur ska detta uppnås? Vi måste leva den! Det låter ju vettigt, men det tas inte på allvar av alla känns det som. Det är en bra definition som syftar till att beskriva ordet integration ur ett mer specifikt syfte - dvs inflyttning av människor - oavsett var de kommer ifrån. Ömsesidig respekt, ja. Om vi infödda inte tillåts att hedra vårt land genom att sjunga nationalsången t.ex. hur ska vi då få våra nysvenskar att göra det och respektera landet? Respektera vad invandrarna har med sig i bagaget i form av kunskap och erfarenheter och hjälp dem att lära sig svenska på sin nivå så att de kan komma in i samhället snabbare. Det kallar jag att respektera dem. Att de får känna sig behövda och uppskattade. Men det stämmer inte med verkligheten.. De som vill vara mer med svenskar och blanda sig med svenska samhället har ett problem om de inte får komma ut i samhället... Låter så vackert men är så himla overkligt i verkligheten det som skrivs... Många invandrare vill bara vistas med sina landsmän och är själva rasisitiska gentemot svenska tradcitioner och synsätt... Respekt är bra och vi ska respektera varandra, men ännu bättre är om vi ser varadra som olika tillgångar! integration är samordning. Jag undrar var det delade ansvaret ligger. Jag är trött på föräldrar, både svenskar och nysvenskar, som i fråntar sig allt ansvar för vad deras barn gör. Man vågar inte vara ute sent, och jag vågar inte låta mina barn gå ut på kvällarna. Jaha. Låter bra, men lever man upp till det???!!! Den känns ok. Bättre använda den än begreppet öppet samhälle som ger så konstiga signaler. Vad finns mer att tillägga? Tanken, idén och grundstrukturen är bra, men det är inte så huvuddelen av oss som har läst och arbetar med och kring dylika frågor tolkar ordet. Det finns flera rapporter, även offentliga, som är starkt kritiska mot ordvalet och vad det egentligen signalerar. ok Det innebär också att det finns utrymme för olikhet och att man anser att det är viktigt för alla i samhället att vi är olika. Först funderar jag lite över var den delaktiga geten är placerad? ( Delaktiget?) Tycker i övrigt att definitionen borde definieras mer och göras mer tydlig. Egentligen står det inte ens att det handlar om människor, även om jag hajar att det är underförstått. Fina ord som försöker omfatta allt men blir lite abstrakt Jag håller med den. Jag tycker det är en bra beskrivning Den ser bra ut /låter bra men den efterlevs inte... duger utmärkt. Känns som politikerna inte lever i den verkliga världen. Känns som ett uttryck för accepterad politik. I Sverige får man inte säga stopp när det gäller invandring för då får man stämpeln rasist. En politiskt text helt utan substans eller verklighetsanknytning. Passar nog jättebra på en PP-presentation när kommunförbundet sammanträder. Låter som en vision.jag skulle vilja se lite mer av en praktisk plan där det finns ideér kring hur vi uppnår detta.jag som arbetar med IT-system är många gånger lösningsinriktad. Ibland skulle jag vilja att man funderade lite kring lösningar även när det gäller mjuka frågor som människor.hur får vi människor att ta egna ansvar, hur möter vi respekt osv. Ömsesidig respekt - ja visst, men det ska ju inte betyda att Eskilstuna kommun ska behöva anpassa sig efter alla de olika religioner som finns. De som vill utöva sin religion och leva efter den, får så klart göra det, men krockar det med Svenska regler och seder, så måste ju så klart man anpassa sig efter det land man har sökt sig till. Att anpassa skolmåltider och lov m.m. efter andra religioner är ju helt förkastligt. Vill man bo i Sverige, måste man ju ta hela paketet, och inte bara plocka russinen ur kakan.

19 Håller med. Delar Eskilstuna kommuns definition. Definitionen är väldigt abstrakt och vag. Varför inte vara mer detaljerad? Målet med integrering måste ju vara att alla ska fungera och hitta en plats i samhället. Då måste de lära sig svenska, svenska samhällskoder och att anpassa sig och klara sig själva i landet. Allt för många förlitar sig på sina landsmän och lär sig inte svenska och får därmed inga jobb. De verkar inte intresserade av att anpassa sig till svenska samhället utan lever vidare på samma sätt som i sitt hemland trots att vi har andra förutsättningar här. Självklart ska man inte kasta bort sin bakgrund men man måste SJÄLV arbeta för att komma in i samhället. Respekt och ansvar gäller både dom som kommer hit och dom spom redan bor här Bra. Nu ska ni bara leva upp till den! Låter luddigt. Självklart ska man respektera alla medmänniskor detta gäller för såväl svenskar som invandrare. Låter bra, men kan man leva upp till det? Jag svarade i föregående fråga. Men det fattas mycket tills det fungerar. Varför har man tagit bort flyktinghandläggarna när vi fortfarande tar emot så många invandrare. Varför tar ingen ansvar för att de som behöver får en Id handling. Följderna av att de inte får detta är stora. Tx de kan tinte ta körkort. Jag kan göra lista hur lång som helst... Ingen kommentar, bara att skriva under på... Mycket fina ord, men kommer dom läsas av de som behöver? Fortfarande skeptisk till begreppet integration. Bra Ansvaret är viktigt. Det kommunen tycker är bra, men det ändrar väldigt lite på hur många tänker. En fin definition, men ännu en vision. Mycket jobb kvar. Bra definition, bra att alltid utgå ifrån de mänskilga rättigheterna som gäller alla oavsett vart man kommer ifrån Bra! Kan vara svårt för vissa invandrare med sin kulturella bakgrund att förstå att kvinnor och män har lika värde i sverige. definitionen är bra men uppfylls inte alltid, man tar inte alltid tillvara invandrares kunskaper. Låter bra, men hur förverkligar vi detta? En bra målsästtning om man satsar på intregation, men idag en papperstiger. Det är bara vackra ord. För ner dessa vackra ord till jorden och gör något praktiskt av det. fina ord Kan bli bättre För att vi ska skapa en ömsesidig respekt måste alla lära känna varandra. Det ska hända en kulturell utbyte. Vi är inte där ännu. Beträffande delaktigheten har det inte skett mycket. Valdeltagande är väldigt låg i de områden som de nya invandrarna bor, politiska representationen är inte högt heller. så det finns mycket att göra så att definitionen inte blir bara vackra ord Verkligen bra vision men tyvärr bara en vision. Bra! Särskilt att utgå från mänskliga rättigheter, men hur många vet vad det är? Här återstår en hel del jobb. Ta bara ordet respekt, som fått en helt ny innebörd. Vad innhåller mänskliga rättigheter2 i detta stycke? Delat ansvar; ja ibland undrar man om det bara är en del som ska bära detta ansvar. Det låter bra. Men funkar det? Inte ens jag som infödd här, visste att vi har den synen. Jag undrar om de som kommer hit, vet att vi har delat ansvar mm. Men jag önskar att det ska bli/vara så. Det låter fint men jag tror inte att det fungerar i verkligheten. Jag stödjer den helt och fullt. Bra! Låter tunt och diffust. Den är ok, men sen gäller det att leva upp till den! Gäller det invandrarna också, i så fall är det en utopi. Om man inte kan språket blir man inte delaktig.

20 Det är en bra definition. Det är jätte bra men vi måste även ha ett fysiskt integrerat samhälle Bra definition. Bra definition! Mycket välformulerad, men ord är inte allt. Dock fin vision. Ingen i dagsläget! Den är generellt sett bra Delar den till stor del, men att det kan inte innebära att våra barn inte skall kunna fira skolavslutningen i kyrka eller inte kunna sjunga den blomstertid nu kommer..., integration får inte ha hur högt pris som helst, det kan inte bara vara samhället som skall rätta sig efter en liten grupp med människor, som i sin tur drabbar många människor, som har den viljan eller seden. Vi lever i en demokrati, och då gäller majoritetsbeslut... Stora ord som måste brytas ner på nivåer så att Eskilstunas innevånare kan förstå vad man menar med detta. Låter bra men den fungerar ej. Har ingen kommentar Andra ord för just det att alla måste få känna att de är en del av samhället. För att kunna känna det krävs dock kunskap om vad vårt samhälle är. kloka och viktiga ord. Borde ingå t ex i föräldrautbildningen för alla invånare. Föräldrar, oavsett etnicitet, har ansvar för att ge sina barn en integrerad del i samhället. Integration är en överlevnadsfråga idag, vi vill inte se brinnande bilar här också. Vet ej Tycker den är bra! En bra definition som jag önskar att man kan stå för. löjligt Helt okej. ingen komentar Slagordsmässigt OK. Bra att delat ansvar finns med. tja, kan väl dela och tycka om definitionen. Tycker iofs inte om integrationsbegrepp. Jag tolkar den som om vi vill få folk att helt ändra uppfattning och kan därför vara kontrproduktiv. Tycker det offentliga ska hitta bättre och positivare namn till detta. Bra! En ganska floskelfylld sammanfattning som inte helt och fullt lever i vardagsverkligheten. Som vardagen ser ut verkar det som frågan om ansvar och vilja att delta i samhällsbygget inte helt och fullt ankommer en viss del av de nyanlända. Förr delade vi med oss och gav så mycket som möjligt för att få de nya med oss, nu måste vi vara pass upp så och se till att vi blir så lite lurad som möjligt. En usel utveckling. En bra devis men är det verkligen integration som avses? Byt ut integration mot demokrati eller framstående eller tryggt och devisen framstår fortfarande som viktig, men är den verkligen tillräckligt träffsäker för att ta ut riktningen i integrationsfrågor? Hoppas att de skrivna orden blir överförda i verkligheten snart Det är en bra definition, med höga mål. Den är väl OK, men oftast blir det bara ord av det hela. Jag får tex inte kalla någon med svart hår för svartskalle, trots att han har svart hår. Däremot anser samhället att det är OK att jag blir kallad hora trots att jag inte är det. Förresten så är många alldeles för lätt Kränkta! Men det kan ge klirr i kassan. Det låter som en bra definition. Svävande, flummig, för oprecis i mitt tycke. Instämmer, men hur kommer vi dit? Det är en riktig definition. Stämmer väl, men i dagsläget är det ingenting som kommunen når upp till. Känns som en bra definition. Återigen har kommunen valt ett passivt mål, vision eller i det här fallet en definition. Kommunens invånare och framför

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Integration. Rapport 15. Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 15 Integration Maj 2011 Anett Karlström Kommunledningskontoret Integration Piteå står inför en generationsväxling, där antal personer i arbetsför ålder minskar samtidigt som antalet

Läs mer

Strategi för integration i Härnösands kommun

Strategi för integration i Härnösands kommun INTEGRATIONSPROGRAM Strategi för integration i Härnösands kommun Innehållsförteckning sidan... 3 1.1 Utgångspunkter 1.2 Det mångkulturella Härnösand... 3... 3... 4 4.1 Kommunstyrelseförvaltning. 4.2 Nämnder

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

VI OCH DOM 2010/01/22

VI OCH DOM 2010/01/22 VI OCH DOM 2010/01/22 Integration och invandring En bild av olika människor I Norbotten, Till.exempel.I Boden lever många människor med olika bakgrund. Vissa är födda i Sverige och andra i utlandet. Integration

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare

En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare En undersökning om Pitebors attityder kring invandring och invandrare Ungdomarna i STOPP ett projekt mot rasism, främlingsfientlighet och diskriminering Inledning Under våren 2010 beslutade Inga Johansson

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030

Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Områden som Kraftsamlingarnas Unga Jämställdhet Mångfald Integration Självbilden som en röd tråd Områden som Kraftsamlingarnas Unga Kraftsamlingens deltagare

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration

Solna stad. Integrationspolicy. utbildning arbete integration Solna stad Integrationspolicy utbildning arbete integration 2 (5) Inledning övergripande utgångspunkt Integration bygger på jämlikhet, samförstånd och respekt mellan människor av olika etniska och kulturella

Läs mer

Vår grundsyn Omgivningen

Vår grundsyn Omgivningen För att bli hållbart och tryggt för de människor som vistas i ett hus behöver huset en stabil grund. Styrelsen för Fisksätra Folkets Hus Förening vill genom detta dokument, antaget i november 2009, lägga

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans

Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15141 av Christina Höj Larsen m.fl. (V) Nolltolerans 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 Inledning...2 4 Nolltolerans

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014

TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 TID FÖR TOLERANS EN STUDIE OM VAD SKOLELEVER I SVERIGE TYCKER OM VARANDRA OCH SAMHÄLLET I STORT RAPPORTSERIE 1:2014 Lättläst sammanfattning Tid för tolerans Den här rapporten har fått namnet Tid för tolerans.

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald.

Isberget är en modell som är användbar för att diskutera vad vi menar med mångfald. Mångfaldsövningar Isberget När vi möter en människa skapar vi oss först en uppfattning av henne utifrån det som är synligt och hörbart. Ofta drar vi då slutsatser om hur denna människa är, och vi tror

Läs mer

INTEGRATIONSPROGRAM FÖR FALKENBERG

INTEGRATIONSPROGRAM FÖR FALKENBERG 1111 Falkenbergs kommun Antagen KF 2001-03-29 30 sida 1 (11) INTEGRATIONSPROGRAM FÖR FALKENBERG 1122 2001-03-29 Falkenbergs kommun sida 2 (11) INLEDNING...4 Den nationella integrationspolitikens övergripande

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER

ARBETSMATERIAL MR 1 ODELBARA RÄTTIGHETER SIDA 1/9 Abalonien Ni ingår i regeringen i landet Abalonien ett litet land med mycket begränsade resurser. Av olika politiska och ekonomiska anledningar kan inte folket få alla de rättigheter som finns

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars

Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 1 Dokumentation från workshops Somalidagen i Tibro 25 Mars 2 Fritid Det traditionella föreningslivet upplevs som ett hinder med stora krav för medverkan, ibland annat vad gäller långsiktiga åtaganden och

Läs mer

Integrationsutskottet

Integrationsutskottet Integrationsutskottet Motion gällande: Hur kan Stockholms stad öka integrationen mellan olika stadsdelar och därmed minska känslan av utanförskap? Problemformulering Det finns extrema skillnader mellan

Läs mer

Integrationsplan. Stenungsunds kommun

Integrationsplan. Stenungsunds kommun Integrationsplan Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare Sektorchef Stödfunktioner Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid Tillsvidare Beslutsdatum 2016-11-14< Framtagen av Beredning

Läs mer

OLIKA, ÄNDÅ LIKA. Integrationspolicy för Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29

OLIKA, ÄNDÅ LIKA. Integrationspolicy för Åstorps kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 OLIKA, ÄNDÅ LIKA Integrationspolicy för Åstorps kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-29 Den grundläggande målsättningen för alla insatser inom ramen för kommunens flykting- och invandrarpolitik

Läs mer

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden

Värdegrund för HRF. Vårt ändamål. Vår vision. Vår syn på människan och samhället. Våra kärnvärden Värdegrund för HRF Vårt ändamål Hörselskadades Riksförbund (HRF) är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation, vars ändamål är att tillvarata hörselskadades intressen samt värna våra

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

Vad ska jag prata om?

Vad ska jag prata om? Vad ska jag prata om? En utflykt i omvärlden samtalet om rasism och intolerans Tid för tolerans teoretiska och empiriska exempel Sammanfattning utmaningar och möjligheter Samtalet om rasism i media och

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla

Kommunal och Vision tillsammans för mångfald. En arbetsplats för alla Kommunal och Vision tillsammans för mångfald En arbetsplats för alla Varför är det här en viktig facklig fråga för Kommunal och Vision? Min övertygelse är att mångfald, olikheter och solidaritet gör vårt

Läs mer

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Intervju med Anders Bergman

Intervju med Anders Bergman Sida 1 av 5 Intervju med Anders Bergman 1. Inom vilka samhällsområden upplever du att det förekommer störst problem med främlingsfientlighet? Ett område där det förekommer stora problem med diskriminering

Läs mer

MÅNGKULTURELLT PERSPEKTIV I SOCIALT ARBETE EN VIKTIGT KOMPETENS

MÅNGKULTURELLT PERSPEKTIV I SOCIALT ARBETE EN VIKTIGT KOMPETENS MÅNGKULTURELLT PERSPEKTIV I SOCIALT ARBETE EN VIKTIGT KOMPETENS Socialpedagog med särskild kompetens inom KBT och mångkulturalitet Jonas Alwall Universitetslektor i Internationell migration och etniska

Läs mer

Brott, straff och normer 2

Brott, straff och normer 2 Brott, straff och normer 2 Brottsstatistiken visar att ungdomar som växer upp i starkt segregerade områden (ex: miljonprogramsområden) oftare hamnar i kriminalitet än övriga ungdomar. Vad kan det bero

Läs mer

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI

Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI Lättläst sammanfattning TOLERANSENS MEKANISMER: EN ANTOLOGI 1 Kapitel 1 Tolerans: En introduktion till begreppet, forskningen och antologin Erik Lundberg Mer prat om tolerans År 2015 kom många flyktingar

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler

Om undersökningen. Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler INCLUSIVE CITY 1 Om undersökningen Digital enkät utskickad till respondenter via Cints webbpaneler Deltagare i huvudstadsregionerna i Sverige, Norge, Danmark och Finland, i åldern 18-80 med representativa

Läs mer

Beslut om bistånd enligt kapitel 4 socialtjänstlagen (SoL)

Beslut om bistånd enligt kapitel 4 socialtjänstlagen (SoL) 2 (3) säkerställ att det finns kontinuerlig information om kommunens äldreomsorg på andra språk. Ta fram en handlingsplan för hur äldreomsorgen ska arbeta med mångfaldsfrågor. Denna bör tas fram i samarbete

Läs mer

Intraservice Kan man titta på en människa utan att se henne?

Intraservice Kan man titta på en människa utan att se henne? Intraservice Kan man titta på en människa utan att se henne? Seroj Ghazarian Berättelsen om vår tid? HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 2 Exkluderande eller inkluderande mångfald? HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

Intraservice Kan man titta på en människa utan att se henne?

Intraservice Kan man titta på en människa utan att se henne? Intraservice Kan man titta på en människa utan att se henne? Seroj Ghazarian Berättelsen om vår tid? Vilka värderingar drev dig till att bli socialarbetare? HÅLLBAR STAD ÖPPEN FÖR VÄRLDEN 4 Vad är värdegrunden

Läs mer

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun

Fastställd av kommunstyrelsen , 188. Integrationsstrategi för Västerviks kommun Integrationsstrategi för Västerviks kommun 2015 2017 1 Integrationsstrategi för Västerviks kommun Vision Västerviks kommuns vision avseende integration är att gemensamt skapa förutsättningar för kommunen

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Bilaga 3. Sammanställning Fokusgrupp Gislaved

Bilaga 3. Sammanställning Fokusgrupp Gislaved Bilaga 3 Sammanställning Fokusgrupp Gislaved Deltagare: 7 personer Kön Ursprungsland Ankomstår Ålder idag Ålder vid ankomst År i Sverige Kvinna Chile 2006 23 19 4 Kvinna Chile 2006 31 27 4 Man Bosnien

Läs mer

Värdegrund. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Värdegrund. Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Värdegrund Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2016:59 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 27 april 2017 Dokumentet gäller för: alla nämnder

Läs mer

KRAFTSAMLING 2011-2015

KRAFTSAMLING 2011-2015 KRAFTSAMLING 2011-2015 Framtidsbilder från livet i Norrbotten 2030 Framtidsbilderna är Tillväxtrådets sammanfattning av Kraftsamlings rundabordssamtal. KRAFTSAMLING Befolkningsökning är grunden för tillväxt

Läs mer

STYRANDE PRINCIPER 4VIKTIGA I MEDBORGARENS TJÄNST VÄRDEN

STYRANDE PRINCIPER 4VIKTIGA I MEDBORGARENS TJÄNST VÄRDEN 6 STYRANDE PRINCIPER 1 I MEDBORGARENS TJÄNST 4VIKTIGA VÄRDEN Ansvar Respekt Demokrati Balans Engagemang Legalitet Objektivitet, saklighet och likabehandling Respekt Effektivitet och service Fri åsiktsbildning

Läs mer

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM

ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM ÖSTERMALM BARN OCH UNGDOM Handläggare: Jacky Cohen TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 2009-907-400 1 (7) 2009-11-30 BILAGA 2. MÅL - INDIKATORER - ARBETSSÄTT - AKTIVITETER... 2 1. NÄMNDMÅL:... 2 A. NORMER OCH VÄRDEN...

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Brott, straff och normer 3

Brott, straff och normer 3 Brott, straff och normer 3 Vad kan samhället (staten, kommunen, vi tillsammans) göra för att förändra situationen för de grupper som oftare hamnar i kriminalitet? Vad anser du? I uppgiften ska eleven resonera

Läs mer

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar

VÄRDERINGSÖVNING med ordpar VÄRDERINGSÖVNING med ordpar Som individer i ett samhälle är vi ständigt utsatta för omgivningens inflytande och påtryckningar för hur vi ska tänka och känna inför olika saker. Vi matas med värderingar

Läs mer

Uppväxtvillkor i Sofielund

Uppväxtvillkor i Sofielund Malmö Högskola Lärarutbildningen BUS K1 Uppväxtvillkor i Sofielund Annica Månsson, Clara Holmström, Bobby Wester, Sofi Lindström, Eleonohra Ståhlbrandt, Marjan Babakr, Demir Cehic, Martin Rosén, Tairah

Läs mer

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet

MÅNGFALD. Arbetsmaterial Etnicitet MÅNGFALD Arbetsmaterial Etnicitet 1 Inledning Svensk innebandy är en del av Sverige och det svenska samhället. Det finns innebandyföreningar i över 90 procent av Sveriges 290 kommuner. Bland dessa 1 100

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Förvirrande begrepp?

Förvirrande begrepp? Självklart! ÖVNING: Förvirrande begrepp? I arbetet med jämställdhet och mångfald dyker det upp en hel del begrepp. Det är inte alltid så lätt att komma ihåg vad som är vad i begreppsdjungeln. Den här övningen

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM

LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM LIKABEHANDLINGSPLAN PRIVAT BARNOMSORG AB CARINA BÄCKSTRÖM Som vuxna har vi en skyldighet att ingripa när vi ser ett kränkande beteende om inte, kan det tolkas som att vi accepterar beteendet. Innehåll

Läs mer

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då

Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna. arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då Kära kamrater och mötesdeltagare! Det är för mig en stor ära att på denna arbetarrörelsens högtidsdag få tala inför er. Första maj är ett datum då människor från alla världens hörn samlas för att demonstrera

Läs mer

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog

Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Medborgarpanel 4 2015 Medborgardialog Är du man eller kvinna? Man 26 46,4 Kvinna 30 53,6 Din ålder? 30 år eller yngre 1 1,8 31 50 18 32,1 51 65 23 41,1 66 år eller äldre 14 25 Vilka av följande möjligheter

Läs mer

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014

!!!!!!!!!!! LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 LÄTTLÄST VÅR POLITIK 2014 1 Fi Lund vill se en annan utveckling och en ny syn på politiken. Vår politik handlar om jämlikhet, mänskliga rättigheter och frihet från alla former av diskriminering. Vi vill

Läs mer

Handlingsplan för mångfald

Handlingsplan för mångfald Handlingsplan för mångfald Nämnden för individ- och familjeomsorg 2014 2016 Antagen av nämnden för individ- och familjeomsorg 2014-02-18 2 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Varför mångfald?... 3 Definition

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården

Handlingsplan för. Nya Lurbergsgården Sid 1 (13) Handlingsplan för Nya Lurbergsgården X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Mål Förskolan

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN

MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN MÅNGFALDSPROGRAM FÖR VÄXJÖ KOMMUN 2015 2025 Ett sammanhållet Växjö Lättläst version 2016 Växjö kommun Ansvarig utgivare: Växjö kommun www.vaxjo.se Översatt till lättläst svenska av Bjelle Media AB, Ylva

Läs mer

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald.

Viktiga ord i planen. Kommunens plan Ett samhälle för alla är en del av kommunens arbete för mångfald. Ett samhälle för alla Plan för funktionshinderspolitiken i Jönköpings kommun år 2015-2018 Jönköpings kommun arbetar för mångfald. Mångfald betyder bland annat att alla människor ska vara välkomna i samhället.

Läs mer

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige

Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Svenska/Swedish Välkommen Viktigt att veta för dig som är ny i Sverige Soo dhowoow خوش آمدید Welcome Välkommen መርሓባ خوش آمدید Добро пожаловать! مرحب ا Välkommen till Västerås! Vi är stolta över mycket

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Integrationspolitiskt program

Integrationspolitiskt program Integrationspolitiskt program 2016-2022 Antaget av kommunfullmäktige den 23 maj 2016 75 Innehåll Inledning 3 Syfte 4 Vad är integration? 4 Övergripande mål 5 Organisation och arbetssätt 5 Strategiska insatser

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer

Det hörs sorl i salen. Arbetarkommunens representanter från olika föreningar skall i kväll behandla och spika fast det kommunalpolitiska programmet.

Det hörs sorl i salen. Arbetarkommunens representanter från olika föreningar skall i kväll behandla och spika fast det kommunalpolitiska programmet. Allt mitt bär jag med mig Det hörs sorl i salen. Arbetarkommunens representanter från olika föreningar skall i kväll behandla och spika fast det kommunalpolitiska programmet. Jag följer med strömmen in

Läs mer

Ett steg fram. Förberedelse. Genomförande

Ett steg fram. Förberedelse. Genomförande Ett steg fram Vilka möjligheter du har till jobb, bostad och utbildning varierar mycket beroende på exempelvis din hudfärg, kön och sexualitet, vilken klass du kommer ifrån och vilken funktionsförmåga

Läs mer

Anställningsbar i tid

Anställningsbar i tid Anställningsbar i tid En sammanfattning av Eva Sennermarks rapport På bara två år kan nyanlända tekniker och ingenjörer med utländsk bakgrund komma ut i arbetslivet eller gå vidare till högre studier.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pusselbitens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt

Läs mer

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv.

Daglig verksamhet är en LSS- insats, en rättighet. Målsättningen är. Att leva som andra och att insatsen ger möjligheter till ett gott liv. Jag ska prata om Daglig verksamhet för personer som JAGs vuxna medlemmar personer med flera stora funktionsnedsättningar, varav en är nedsättning av den intellektuella förmågan. Historiskt startade daglig

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika.

Diskriminering och fördomar. Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Diskriminering och fördomar Alla skall ha rätt att bli behandlade lika. Om arbetet Vi är två ungdomar som har sommarjobbat med Agenda 21 och folkhälsofrågor under fyra veckor. Som eget arbete valde vi

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014

SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 SUNNE KAN BÄTTRE! MODERATERNA I SUNNE 2014 Sunne kan bättre! Vi Moderater i Sunne kommun är beredda att ta ansvar och leda kommunen efter valet 2014. Vi vill bidra till att alla i högre grad ska kunna

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter

Skolplan Lärande ger glädje och möjligheter Skolplan 2004 Lärande ger glädje och möjligheter Vi ska ge förutsättningar för barns och ungdomars bildning genom att främja lärande, ge omsorg och överföra demokratiska värderingar. Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Bilder av arbete för social hållbar utveckling

Bilder av arbete för social hållbar utveckling Bilder av arbete för social hållbar utveckling (kenneth.ritzen@uppsala.se) Att konkretisera en vision Balanser, avvägningar, förhandlingar Arbetsklimatet Folkhälsoarbete Omvärldsanalys Människosynen i

Läs mer

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan

Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Flerspråkighet och modersmålsstöd i förskolan Gemensamma riktlinjer för Trelleborgs kommuns förskoleverksamhet Inledning Barn med annat modersmål som ges möjlighet att utveckla detta får bättre möjligheter

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer