Medborgarpanelen i Eskilstuna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medborgarpanelen i Eskilstuna"

Transkript

1 Rapport 4 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om integration och mångfald Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Oktober 2009

2 Sammanfattning Antal respondenter som omfattades av enkäten var procent av dem var kvinnor. Åldersmässigt är det ojämnt fördelat bland respondenterna. Den mest frekventa gruppen är personer mellan 40 och 49 år (28 procent), följt av personer mellan 30 och 39 år (23 procent). Det relativt låga antalet respondenter, liksom den ojämna åldersfördelningen bland respondenterna gör att analysen av svaren inte är statistiskt säkerställd. Fler respondenter tycker att integration är viktig och att mångfald är bra om man ser till individen och inte gruppen. Individperspektiv genomsyrar många svar då respondenterna tycker att alla människor ska behandlas lika oberoende av deras tillhörighet. Flera respondenter tycker att samhället står inför en viktig utmaning att skapa förutsättningar för alla att bli delaktiga i det svenska samhället. Enligt dem är Eskilstuna en segregerad stad, vilket främst märks genom att många individer exkluderas från ett antal samhällsområden. Det är endast en mångfald som har tagits tillvara som är en bra mångfald tycker de flesta av våra respondenter. Flertalet respondenter har erfarenheter av en bra mångfald i Eskilstuna och vet därför att den är möjlig. Arbetet är den bästa vägen till ett integrerat liv, tycker de flesta respondenterna. Subjektiva upplevelser av att vara integrerad, boende, tillgång till ett etablerat socialt nätverk samt politiskt och medborgerligt inflytande är också viktiga faktorer för integration. Utöver dessa lyfter respondenterna fram språkkunskaper och fritidsaktiviteter som integrationsfrämjande faktorer. De allra flesta respondenter tycker att kommunen är den samhällsaktör som har det största ansvaret för att alla medborgare ska bli integrerade. Näringslivet/företagen har också ett stort ansvar att bidra till en ökad integration. Andra viktiga aktörer är föreningar, högskola, hyresvärdar, staten och landstinget. Många respondenter tycker att ett individuellt ansvar från båda håll är också viktigt. Alla berörda aktörer måste samspela med varandra för ett effektivare integrationsarbete med språket, blandat boende samt bättre och tydligare information för alla invandrade i fokus. Kvinnor i panelen är något mer positiva till integration än män. De är något mer inriktade på ett ömsesidigt ansvar och vad alla individer själva kan göra medan män tenderar att lägga ansvaret för integration på samhällsstrukturer. Gemensamt för de flesta respondenterna, både kvinnor och män, är deras positiva synpunkter om enkäten. Det är viktigt att prata öppet om integration och själv få komma till tals. Ett integrerat samhälle kan skapas genom att ha respekt för varandra, att vara nyfiken på det som är annorlunda, att medvetandegöra sina egna fördomar och opponera sig mot andras, att ha öppet sinne och att försöka påverka till det bättre.

3 Översikt alla Frågor - Integration nr 4 Vad innebär integration för dig? respekt för varandra, ömsesidigt givande och tagande Att människor i allmänhet inte räds personer med annorlunda beteende eller bakgrund. Att de nya svenskar vi har får en möjlighet att arbeta och bo ihop med oss alla andra i samhället. Och samma möjligheter för alla med rörelsehinder eller andra handikapp. Att invandrare från utlandet kommer, orsakerna kan vara olika. Allt från att det är krig i deras land till att de bara vill flytta hit. Vi måste ta hand om dom som redan bor här innan vi öppnar upp för fler.va rädda om våra egna vi som offrat våra liv för att bygga upp stan.jag vill eller törs inte gå ut när det är sent eller mörkt,risk för överfall/rån.ställ krav på våra nyinflyttade språk,seder.m.m. Förutom att invandrare måste lära sig svenska så måste de också få utbildning i vårat sätt att leva, våran kultur och våra vanor. De måste acceptera att de inte kan leva som de är vana från sitt hemland om de ska kunna smälta in och bli en del av samhället. Finns flera typer av Integration Sammanställning av olika delar till en helhet. Social integration =minoritetsgrupper ska ha full tillgång till de möjligheter, rättigheter och tjänster som övriga Att ta tillvara alla de individuella mänskliga resurserna på ett inkluderande sätt så samhället utvecklas genom ökad kunskap och förståelse. Tills skillnad mot assimilering där majoritetskulturen är norm, så möts männskor över kulturella och etniska gränser att något eller någon kommer med i det befintliga, verksamheten eller livet Integration betyder för mig att de människor som kommer till ett nytt samhälle tar till sig och försöker leva efter den kulturen, samtidigt behålla delar av sin egen och dela med sig av den,att alla har samma möjligheter till ett gott liv och en plats i samhället. Att olika befolkningsgrupper går in i samhället och tillsammans bildar det vi kallar samhället. Ett givande och tagande från alla grupper. Det är alltså inte så att de etniska svenskarna skall ge upp sin kultur, religion och sitt språk för att inflyttande personer med annan härkomst skall slippa anpassa sig. Samtidigt måste de etniska svenskarna vara beredda på att ta till sig delar av det som de inflyttande för med sig. Samspel mellan alla Integration för mig innebär olika faktorer, i det här fallet människor, som ingår i en helhet. Jag anser att integration är något som starkt bör prioriteras, då det ökar den samhälleliga gemenskapen och trivseln. Integration är att det finns utrymme för olika kulturer i vårt samhälle. Utan att någon kultur inkräktar eller inskränker någon annans. inflyttade personer Att integreras i t.ex det svenska samhället betyder att en person kan leva och verka i Sverige på samma villkor som alla andra. Med sina fel och brister men enligt de lagar som gäller. Att framför allt inte skapa ännu mer segregation än vad som redan finns, utan i stället försöka få människor att blandas. Detta framför allt nya invandrare som precis har kommit hit och måste lära sig språket, för deras egen skull är det bäst om de inte klumpas ihop med massvis av andra invandrare med samma kultur och språk, då blir det lätt att inte ta till sig det nya. Att de inflyttande anpassar sig till kulturvanor som är förhärskande på den nya bostadsorten. Att folk är toleranta och öppna för nya kulturvanor. Integration innebär att olika minoritetskulturer fungerar sida vid sida som den rådande majoritetskulturen på ett sätt som är berikande för grupperna. Samspel på alla plan. Inte bara på den ennas sida. Din eller min måste funka hur vi än ser på den. Att kön, ålder, hudfärg, nationalitet, sexuell läggning inte ska styra människors samvaro och status i samhället. Att folk från olika länder bor i samma område. Att få möjlighet att inkluderas i samhället med möjligheter och skyldigheter trots skillnader Att vi alla kan känna att kommunen är vår. Att vi möts ivardagen. Iskolan, på jobbet och på fritiden. Att var och en efter förmåga, kompetens och erfarenhet har samma rättigheter och möjligheter.

4 Sammanslagning av olika folkgrupper. Att på olika sätt överbrygga hinder och skapa möjlighet till samverkan som på kort eller lång sikt bidrar till exponentiella mervärden. Att människor från olika kulturer, olika samhällsskikt och olika åldrar blandas. Frivilligt, men med uppmuntran. att människor som bor i kommunen samverkar tillsammans och man tar vara på individens kompetens..likväl ser till att alla vet sina sina rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. Integration har fått sådan negativ klang, då det bara skall innebära att svenska svenskar sedan generationer skall ge avkall på det som är svenskt för att slippa få skit för att de har svenska normer och seder... För att komma till oss och bli svensk medborgare innebär det att varje nysvensk måste förstå sina skyldigheter för att bli nysvensk. Integration innebär även att de som kommer till vårt samhälle skall vilja integreras in i samhället och lära sig svenska... Vi måste bli bättre på att ta till vara de som kommer så att de kommer ut i arbetslivet...att vi ser möjligheterna de har i sina utbildningar och adapterar deras kunskap till att fungera i det svenska samhället... Att alla kan dra verklig nytta av varandra. samordning samordna förena att alla som vill har en chans att komma in i samhället, dvs skola, arbetsliv, social samvaro, föreningsliv etc. Att man från olika kulturer och med olika etniciteter bor tillsammans i samma område! Att människor (i första hand) som kommer till en ny miljö (stad, land etc) accepteras och bereds samma möjligheter som alla de som redan är där. Och i viss mån anpassas (i ordens positiva betydelse) till den plats eller det samhälle de anländer till. Sammanföra Att alla är lika delaktiga i samhället, med samma rättigheter och skyldigheter och att allas erfarenhet och kunskap är lika viktig för att bygga demokratin. Att man kommunicerar. Att man förstår varandra. För att kommunicera måste man tala samma språk. Med språk menas inte i första hand svenska eller engelska, man måste förstå vad den andra säger. Att förstå underlättas av att man har en genemsamt sätt att uttrycka sig, tex på svenska. Att varje individ ges möjlighet att medverka i samhället. Integration har en negativ klang och är inte politiskt korrekt att använda sig av idag, åtminstone inte internationellt. Att integreras innebär ju faktiskt att du ska formas om för att stöpas in i en form som passar dom omgivande. Att använda sig av mångfald är fullt tillräckligt! Hur många s.k. svenskar som är infödda och har bott här i generationer skulle vilja få en stämpel på sig att du ska bli integrerad i samhället, eller är det vad vi vill säga till dom som flyttar in i kommunen oavsett bakgrund att du ska integreras med oss andra här. Jag anser att det är ett väldigt olyckligt ordval. Och om vi nu ska bära upp traditionen med stolhet om fristaden så borde vi/ni nog komma fram med ett bättre alternativ. få nya inslag att fungera tillsammans med det invanda Förenande, sammanförande Att samhället verkligen använder sig av den kompetens som finns och utvecklas därmed. Det gäller samhällets alla områden - arbeten, utbildning, politik, service, osv. Integration innebär för mig att vi väver samman olika saker. Att människor känner sig hemma i ett nytt samhälle och att de som finns där innan välkomnar och respekterar dem som alla andra. Att de som kommer från ett annat land eller en annan del av sverige släpps in i det sociala livet som finns här. Att nya invånare blir en del av oss. Ömsesidig anpassning för att nå en gemensam nivå. att alla hjälps åt för att få allas anpassning till ny kultur att fungera. att utlänska/invandrade får en möjlighet att på ett bra sätt komma in i ocg bli en del av det svenska samhället! Att få vet ahur vi gör vid högtider osv och sen välja själva hur de vill göra. Alla kanska borde få en värd familj? Som visar guidear i samhället? Att vi alla skall verka på samma plan nivå. Oavsett om vi är gamla eller nya svenskar skall vi skapa förutsättningar som gör att vi kan fina/bejaka varandras likheter och olikheter. En aktiv politik som leder oss in i det nya samhället på ett tryggt sätt. Att alla människor får vara en del av samhället. Att alla ska ha samma rätt till delaktighet och inflytande. integritet att inte lämna ut för mycket om sig själv, integration att beblanda sig med andra kulturer/folk dvs ta in utsockens i gemenskapen.

5 Försök att få invandrare att komma in det Svenska systemet/samhället. Jag tycker integration är fel fokus och vill hellre prata om inkludering. Integration innebär för mig att ansvaret läggs på den avvikande, medan inkludering lägger ansvaret på gruppen i vilken man avser inkludera den avvikande. Kan inte gruppen ta ansvar för att inkludera oliktänkande/annorlunda/avvikande, eller vilket uttryck man nu vill använda, kommer det bara att bli en envägs anpassning till gruppen för den enskilde. Integration för mig är att ett element integreras i en större helhet. Integration för mig är inte att en större helhet anpassas till ett mindre element. Att människor med olika språk,länder, bakgrund och erfarenhet kan verka tillsammans i ett samhälle.jag ser också problem där jag möter människor som inte kan svenska som jag tvingas att kommunicera med i olika sammanhang.det kan vara både jobb och privat. Nu för tiden får man bara obehagkänslor när det pratas om integration. För ca 30 år sedan var det aldrig några problem med integration, de som då kom till Eskilstuna skötte det på en mycket snyggt och lämpligt sätt. Varför görs det inga undersökningar om varför det gick så smidigt att ta emot t.ex. de s.k. båtflyktingarna från Vietnam, medans det nu är så mycket strul med Irakiska och Somaliska invandrare. Onödigt att satsa så mycket pengar på integration, ställ lite krav på de som kommer hit iställt. Att var helsvensk idag, känns snart som en belastning, då alla satsningar som görs för arbetslösa, barnomsorg, skola m.m. alltid i första hand ska gynna invandrare. Så fort det ska rustas upp någonstans, eller satsa på nya lekplatser eller liknande, så är det alltid invandrartäta områden som gynnas. Nyligen var det en artikel i E:a Kuriren som beskrev hur positivt det var att kriminaliteten sjunkit i ett invandrartätt område, genom att anställda personer går på bio eller ordnar andra aktiviteter med dessa problem-ungdommar. Vad ger det för signaler? Var en stökig invandrarungdom så får du göra en massa roliga saker, men sköter du dig och inte strular, så satsas det inte en enda krona på dig. Att människor integreras i samhället på alla nivåer som arbete, socialt etc. Att alla människor kan leva sida vid sida med respekt för varandras olikheter. Bland annat att ALLA människor skall ges en rättvis chans med möjlighet att få ta del av samhällena/länderna de lever i. Att blanda människor från olika bakgrunder. Att man lär sig svenska språket så man kan kommunicera med andra svenskar. Att man sätter sig in i de lagar och förordningar som gäller för alla människor i vårt land. Konflikter och motsättningar till andra invånare minskar då. För den skull behöver man inte ge upp sin egenart eller intigritet.språket är nyckeln till att kunna integreras.utan det sätter man sig själv i ett utanförskap. Att individer som kommer till Sverige från andra länder får möjlighet att lära sig språket och om svnensk kultur. Hur och varför Sverige har de högtider som finns. Att barn och ungdommar får möjlighet till skolgång. Att vuxna kommer in på arbetsmarknaden. Att kommunen kan erbjuda bostad och skolor i områden där det bor svenska familjer. Att invandrare blir en naturlig del av samhället. Dels att deras resurser och kunskaper tas till vara men också, mycket viktigt, att invandrarna lär sig svenska och vilka värderingar och lagar som gäller i Sverige. Att vi som bor i Eskilstuna lever tillsammans och att det inte finns vi och dom. Gemensamma mål och medel att nå dem. Att alla människor behandlas lika och smälter ihop. Integration betyder för mig att: Alla människor, oavsett ursprung, ska kunna komma in i det samhälle vi lever i, på ett enkelt och och bra sätt. Skola, arbete, föreningsliv, socialt umgänge är områden som jag anser viktiga i integrationsfrågor. Att alla i samhället omavsett bagrund, etnicitet, kön eller funtionshibder har en självklar plats. Att våra olikheter är tillgångar och styrkor. Att få invandrade människor att fungera bra i sitt nya land. Att de anpassar sig till vårt sätt att leva och att de kan dela med sig att deras sätt att leva. Att invånarna tillhör hela samhället utan att segregeras på grund av religion, tradition, hudfärg eller etnisk härkomst. Öppenhet, tillgänglighet, men egentligen borde det vara ett onödigt ord i ett demokratiskt samhälle! -leva/arbeta/bo på jämlika villkor i samhället -möjligheter att alla är med på lika villkor efter sina förutsättningar. helhet eller sammansmält till en helhet eller tillsammans Att alla människor förstår och ställer sig bakom de värderingar och regler som ligger till grund för det svenska samhället. Här ingår bland mycket annat demokrati, svea rikes lag och likhet inför denna, grundläggande mänskliga rättigheter m.m. m.m. Integrationsarbetet behöver således inte bara beröra invandrare och flyktingar, utan kan vara aktuellt även för andra invånare i samhället. Det är när invandrare lär sig svenska, får ett jobb och bor bland svenskar. Att fler människor från olika länder kan få möjlighet att lära känna varandra. Att människor med handikapp kan göra allt som de utan handikapp kan.

6 Integration berör frågor om allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett etnisk och kulturell bakgrund. Den omfattar också nyanlända invandrares möjlighet till etablering i samhället. Att vi får spänningar i vårt tidigare så fina land genom en ohejdad invandring som öppnar upp för problem vi aldrig tidigare haft i Sverige. Är kanske för dåligt insatt för att förstå vad som pågår?? men det är blåögt att tro att många av dessa människor som kommer hit kan intregeras i vårt samhälle. Främst bostadsintegration, dvs att man bor blandat, rik och fattig, nysvenskar och svenskar i SAMMA område. Inte som nu med separata villaområden och separata bostadsområden med enbart bostadsrätter etc. Förståelse olika grupper emellan. Folk med olika bakgrund såsom religion, språk, kultur. allas lika värde att människor får en ökad förståelse för andra kulturer genom att förutsättningar skapas så att dom kan mötas och umgås på ett bra sätt Samarbete För mig är integration: -Att skapa lika möjighter för alla i samhället -Att fler ska få inflytande och del i makten - Att omsesidigt och tillsammans skapar någonting nytt som alla känner igen sig och är delaktiga att få samhället att fungera, med olika människor, som har olika förutsättningar och möjligheter. Att alla har en självklar plats i vårt samhälle, men också självklara skyldigheter och rättigheter i lika dos. Det är inte AF som ska ge mig ett jobb, eller soc som ska ge mig pengar. Det är jag som individ, med den stöttning som krävs från våra myndigheter och kommunala instanser. De som flyttar in från andra länder pch kulturer ska få plats i vårt samhälle, överallt, inte bara på vissa områden, lära sig svenska och få försörja sig själva. Att det finns mötesplatser, i skolan, på jobbet, i bostadsområden, i föreningsliv... Jag är ingenjör och ordet förekommer i många sammanhang då. Förmodligen ska det vara invandrare vi talar om här och då handlar det om att få de nya medborgarna att börja fungera och smälta in i samhället med avseende på jobb, skola, boende mm De som flyttar till Eskilstuna från andra kulturer bör på bästa sätt anpassa sig till sitt nya samhälle med alla de aspekter det innebär. Att de nya kommuninnevånarna kommer in i samhället på ett bra sätt. Detta genom att ex.vis idrottsföreningar ordnar fotbollsträning för invandrare och samtidigt ger föräldrarna information om hur idrottsföreningar är uppbyggda och att de kan hjälpa till i föreningarna genom ex.vis olika arbetsuppgifter inom klubben. Anpassning! Att människor kommer långt bort ifrån och bosätter sig hos oss, och anpassar sig till våra omständigheter. Lika väl kan vi ta del av det nya som kommer till oss, så även vi i nån mån anpassar oss. Att alla ska känna tillhörighet i samhället. samordning Att alla kommuninnevånare ska känna sig delaktiga och känna sig som en del av en gemenskap (eskilstuna). Att inte små grupper isolerar sig och inte har kontakt med det övriga sammhället. Att man fungerar som alla andra medborgare i samhället. I fråga o företag betyder det sammanförande av olika enheter / verksamheter. Gruppsammanhållning, kan gälla hela land. Det kan etnologiskt vara fråga om en sluten enhet. Att ta seden dit man kommer. att träffas över olika gränser tex ålder, kultur, ursprung Delaktighet Integrering är att människor trotts olikheter och kulturer blandas och ger och tar utav varandra och på så sätt fungerar tillsammans. Rent konkret betyder det att när man segregerar så som vi tyvärr har gjort i Eskilstuna dvs att i årby bor irakier och kurder latinamrikaner i nyfors bor vietnameser och kineser i fröslund/lagerberg bor somalier /afrikaner i kjula ärla så bor huvudsakligen infödda svenskar detta skapar ju kulturkrockar när vi väl möts i samhället. Människor får inte likvärdiga utvecklingsmöjligheter i ett segregerat samhälle Integration för mig är att introducera alla människor i vårt samhälle, men ändå inte tvinga in någon i mallar de inte vill tillhöra. Men att se till att alla känner sig viktiga och välkomna, och att alla vet vilka rättigheter, skyldigheter och framför allt möjligheter de har i vardagen. Att människor med annan etnisk bakrund lever på samma villkor som de som är födda i landet. När jag hör ordet integration får jag upp tankar om välkomnande och accepterande. Att man inkluderar på alla olika individers villkor. För mig handlar inte integration om att trycka in individer i en för samhället normanpassad mall utan att låta alla känna sig viktiga som individer i gemenskapen.

7 Integration är för mig att med så lite myndighetsutfärdade direktiv som möjligt skapa förutsättningar för människor att delta i samhällslivet, må det sedan vara utbildning, kulturella aktiviteter och arbete, etc. Myndigheter ska inte styra integration med för mycket politiska medel, såsom bostadspolitik, skolpolitik, etc. Att man som invandrare eller flykting, blir en del av det svenska samhället, som tar seden dit man kommer, anpassar sig efter de förutsättning och seder som det land man kommer till har. Man ska inte göra avkall på sina egna seder eller sin religion, men däremot inte hävda sin religons seder är viktigare än landets egen. Man måste respektera hur det funkar dit man kommer. Att hävda sin religons rätt i samhället i det svenska samhället är inte att respektera det svenska samhällets normer om seder, och även religon. Att exempelvis som muslim hävda att Sharia-lagar skall gälla i Sverige är inte rimligt, eftersom det är det svenska rättsystemet, och inga andra lagar skall gälla Sammanföring Att föra samman olika företeelser, saker. Sammanföra olika grupper eller grupperingar. Att se till att de nyinvandrade till Eskilkstuna blir eskilstunabor Att integrera människor i samhället. Som tex internationella klasser i skolorna Att alla medborgare har samma rättigheter och samma skyldigheter. Att alla måste få en chans att förstå och uppleva de värderingar och tankar som vårt samhälle är uppbyggt på. Att alla medborgare ska känna att de är en del av samhället. Delaktighet i samhället fullt ut. Bo, arbeta, studera, rösta, idrotta, prata, läsa, påverka, se allt som möjligt och valbart. Beror på i vilket sammanhang Ett möte från minst två håll mellan till exempel kulturer. Det blir helt fel när människor säger integration och menar att någon ska anpassa sig till något som i sin tur ska vara som det är. Integration ger möjligheter till utveckling. Att människor från olika kulturer lever och verkar tillsammans på ett jämlikt sätt. många olika nationaliteter Att flera kulturer möts och arbetar tillsammans. Möten mellan människor. Att alla människor behandlas lika, utan snedblickar på ursprung, egenskaper eller status. motsatsen till mångfald Att medvetet söka strategier som gör att människor bor, arbetar och lever tillsammans. Inget händer av en slump och det är inte alltid det fria valet som är det bästa. Att alla människor i ett samhälle kan leva, arbeta och utvecklas i ett fungerande samspel med varandra. Utplånande av fysiska, språkliga och geografiska hinder för att människor ska kunna träffas fysiskt, digitast och genom möten och genom samtal på arbetsplatser och i det offentliga rummet. En viktig förutsättning för att ett samhälle skall kunna bli integrationsvänligt är att det skapas motsvarigheter till den gamla tidens mjölkpallar, där människor träffades och utbytte erfarenheter. Bibliotek, kulturevenemang, lokala mötesplatser etc. är viktigt infrastruktur för att detta. Genom samtal och möten bryts vi-och- dom ned och de första stegen är tagna. Att värdesätta och ta till vara människors olikheter. Att även invandrare vill umgås med svenskar och att de lär sig det svenska språket. Jag bor bland invandrare, men väldigt många håller sig för sig själva. Många kan bara några ord svenska. På ett dagis kände sig de turkiska mammorna respekterade, när personalen lärde sig deras språk. Mammorna borde visa respekt och lära sig svenska. Annars är de flesta bra som alla andra människor. anpassning till ett fungerande samhälle Att alla, oavsett vilket land man är född i, bor i samma område Att alla människor behandlas lika och att invandrare får möjligheter att komma in i vårt levende och vår kultur. Integration för mig innebär att alla ska vara delaktiga både de som kommer från andra länder och de som är födda i Sverige. mångfald Blandning. Att minoritetsgrupper blandas upp med majoritetsgrupper. Integration kan betyda blandning av kulturer, religioner, åldrar etc. Att människor kan känna sig värdefulla och betydelsefulla, oavsett bakgrund och kön, land, sociala nivåer eller yrken. Att människor möts och blandas, så inte det enbart blir alla svenskar för sig, alla ungdomar för sig, alla buddister för sig. Det är inte integration. Integration, för mig, är mer än vardagligt talat integrationspolitik i form av samhällsanpassning inför, under och efter invandring. Integration är sammanflätning av flera delar i samhället, bara delvis folkgrupper och andra grupperingar. Motsatsen till segregation. Applicerad på olika folkgrupper i Eskilstuna utgör det en mycket svårhanterlig och komplex

8 situation men inte omöjlig att lösa frågan är bara vilken eller vilka lösningar som är bäst. Anar att det måste handla om kompromisser från alla håll för att man ska komma framåt i denna fråga. Att alla har samma möjligheter i samhället. Att ingen utestängs från samhället på grund av faktorer som man inte själv rår över. Respondenter: 133 Det var överlag väldigt bra tankar om integration. 133 personer svarade på frågan, varav 54 procent kvinnor och 46 procent män. Det var en liten skillnad i svarsfrekvens utifrån kön. Många understryker vikten av att alla människor behandlas lika oberoende av deras tillhörighet. Respekt för varandra och ett ömsesidigt givande och tagande genomsyrar de flestas tankar och synpunkter. Det är något fler män än kvinnor som instämmer i att Eskilstuna är en öppen kommun för alla, men skillnaden är ändå ganska obetydlig. 28 procent av alla respondenter tycker att Eskilstuna är en öppen kommun, medan 23 procent har en motsatt åsikt. Kommentar till frågan om Eskilstuna är en öppen kommun: Jag anser att många nya svenska exkluderas från många områden i samhället ex. boendesegregation, arbetsmarknad, tillgång till politiska arenor Det finns ju väldigt många olika mångkulturella föreningar, evanemang runt om i Eskilstuna. Jag är inte så påläst men jag uppfattar det som att Eskilstuna är en öppen kommun. Att kommunen är mer mån om att stärka de som ska integreras än att ta hänsyn till de som funnits i kommunen länge. Man behöver även ta hänsyn till de sistnämnda hur de har det och hur förändringar påverkar dem för att skapa mer förståelse Svårt att se om man inte är homo eller muslim,vad är öppenheten om man är kristen- Eftersom jag tillhör majoritetskulturen så kanske jag har en vag uppfattning om detta. Det är mer en känsla än ett verifierat fakum. Men tycker att det verkar rätt så ok med relationer mellan människor. Känner aldrig obehag eller rädsla när jag rör mig i stan. Tycker också att det kulturliv som erbjuds andas öppenhet och mångfald. ingen kommentar Öppen så till vida att det finns många nationaliteter boende i Eskilstuna. Om man vet var och hur man kan få hjälp är det lättare, kommunen borde bli bättre på att informera om saker, hur det fungerar för att det ska kännas mer öppet. Det beror på hur öppen defineras. Självklart är Eskilstuna en plats där alla har lika möjligheter och rättigheter, men det skiljer sig däremot inte från någon annan kommun. Eskilstuna är dock ganska segregerat, vilket kan ha en negativ effekt och leda till ett utanförskap för vissa grupper i samhället. Det finns fortfarande en institutionell rasism i kommunen, precis som i övriga samhället.

9 jag tycker alla frågor tas upp Alla känner inte till vilka möjligheter det finns att påverka och alla har inte det mod, självförtroende ller vad det är som gör att vissa gör sin stämma hörd och andra inte. Det finns ganska mycket främlingsfientlighet i Eskilstuna och jag tror att detta kan bero på den dåliga integrationen i kommunen. Det alltmer segregerade boendet hämmar öppenheten. När dessutom stadsdelsutvecklingen går i negativ riktning genom (planerad) nedläggning av servicen förstärker det ytterligare segregeringen. Fler köpcentra hämmar öppenheten om man med det menar öppenhet gentemot och bland folk i stadsdelen. Klart att alla kan vara deltagare. Det är så Eskilstuna är och kommer att vara! Ser man på bostadssituationen, så tycker jag att det är ganska tydligt i Eskilstuna och Torshälla att det finns vita, välbärgade områden och fattiga områden där man också återfinner många invandrare. Finns någon öppen kommun överhuvudtaget? Mycket jobb krävs dör att nå till en kommun där alla har rätt att vara annorlunda och ändå vara inkluderade i majoriteten Jag tror inte att eskilstuna är sämre än andra. Men vi lever segregerat och det påverkar integrationen. Ökar rädsla och minskar kunskapen.öppenhetn blir mindre. Men eskilstuna är en snäll kommun. Nej det finns mkt fientlighet gentemot invandrare..men icke att förglömma fientlighet från de som kommit till oss. Många är mkt rasistiska i sitt sätt gentemot Svenskar och det utgör ett stort problem när man i synsättet bara komcenterar sig på att Svenskar är fientligt inställda..bemöts folk med rasism och nonchalans så får de det tillbaka... Vi måste börja se till att se likheterna hos medborgarna istället för olikheterna... Det finns både och, ytterligheter. Hur menas med en öppen kommun? Vad är skillnad på en stängd och öppen? Den är öppen på så sätt att vi alla bor tillsammans. Dock ser jag en stor tendens till grupperingar bland ungdomarna, vilket resulterar i mycket våld. Tycker fortfarande att det är för stora skillnader i Eskilstuna. Å ena invandrartäta bostadsområden (som bidrar till segregation) Årby, Skiftinge, Lagersberg och Råbergstorp. Och å andra sidan områden där majoriteten är välbärgade Svenskar: Odlaren, Mälarbaden, Gamla Stan, Djurgården, Borsökna m fl Det är en floskel! Vad avses? Öppen för oliktänkande (se mitt svar på förra frågan) eller öppen för att verkligen använda allas kunskaper? Eller bara öppen i betydelsen att vi så förtvivlat gärna vill vara det fast vi inte gör så mycket för att lyckas? Begreppet öppenhet signalerar att några är utanför. På grund av en del rasistiska strömningar så ges inte alla den möjligheten. Det är ofta också de här personerna som är hatiska mot handikappade och personer med icke hetero-sexuell läggning. Teori och praktik hänger inte alltid ihop. Dessutom beror det väl på vad och var i kommunen. flera segregerade bostadsområden och skolor Att ALLA respekteras och kan göra sig hörda är en omöjlighet Det gäller iaf de flesta De finns inga naturliga mötesplatser mellan svenskar och invandrare i kommunen förutom biblioteken och de vill kommunen lägga ner. Nä den är nog ganska emot invandrare Jag vet att det görs en hel del för att skapa förutsättningar så vi kan vara en öppen kommun. Men tyvärr det måste göras mycket, mycket mer i de områden där våra nya svenskar bor för att de skall känna att de kan känna sig hemma och delta i samhällsbygget. Jämfört med andra kommunder så är Eskilstuna en framgånsrik kommun i denna fråga. Jag tror vi har ganska långt kvar i arbetet med att få ut personer med funktionsnedsättning i samhället. Fortfarande är det inte alltid okey att vara anorlunda, även om det har blivit bra mycket bättre de senaste åren. behövs inte kommenteras alls. vi har alla världens folkslag representerade i olika föreningar här i staden en del med statligt stöd en del med kommunalt stöd. och en del privat finansierat. och behöver man något åtgärdat så finner man snabbt rätt instans(mäniskor på rätt plats). Vi har tagit emot för många invandrare till vår lilla kommun. Det finns fortfarande en del bruksmentalitet även om högskolan har gjort oerhört mycket för att göra staden mer öppen. Mycket beroende på inflyttade av studenter från andra orter med andra perspektiv. Politisk öppenhet har jag ingen direkt åsikt om, eftersom jag tycker att partipolitik är ett förlegat begrepp med mycket skyttevärnsstrategier och fult spel.

10 Jag får en känsla när man pratar i fikarummet att vi som är infödda inte har nåt direkt emot en invandring.men trögheten i integrering till det svenska samhället, typ språk och arbete gör att man har svårare att acceptera en högre invandring. Har svårt att tro att en invandrarkille från förorterna har samma möjligheter som en svensk. Öppen för att ta emot nya invånare, men kan ej ge alla möjlighet till ett självständigt oberoende liv. Alla tas emot hä r med öppna armar. De flesta som kommer invandrarnde erbjuds bostad och skola i Lagersberg, Nyfors, Årby och Skiftinge. Varför inte Hållsta, Skogstorp, Mesta, Borsökna, Slagsta? Alla respekteras säkert men, återigen, lägg krutet på att utbilda invandrarna i svenska och våra värderingar så kommer garanterat öppenheten i samhället att förbättras avsevärt! Att vara invandrad eller utländsk gör att man är hänvisad till vissa områden och att det kan vara svårt att få arbete. Svenskarna grupperar sig i sina gheton som t ex Skogstorp och Borsökna, medan människor av annat ursprung får bo i Viptorp, Årby och liknande områden Våra invandrare har väldigt små chanse att använda och förstå vad kommunen ar att erbjuda. Vi (kommunen) har tagit emot för många för att klara INTEGRATIONEN Eskilstuna är bra på integration men kan bli bättre! Eskilstuna är en stad vars industri bygger på invandring av arbetskraft. Vi har en månghundraårig tradition av en stad med flera språkgrupper. Officiellt är kommunen självklart öppen, men många boende har svårt att acceptera annorlunda traditioner och utseenden. Det finns mycket att jobba vidare på i kommunen. Människor som av olika orsaker inte kunnat lära sig vårt språk blir ju utsatta, men även personer med olika former av funktionsnedsättningar(både fysiska och psykiska) har problem att göra sig hörda tror jag. Ja viljan finns men hur upplever man det? Upplever det som att man placerar människor i bostadsområden utifrån härkomst och inkomst Viserligen så har kommunen finsk språkig personal. Men det är nog omöjligt för en kommun att ha anställda som kan alla olika språk i sin förvaltning. Det gäller att dom som kommer till sverige för att stanna måste lära sig svenska för att fungera i samhället. Kommunen är öppen men kan göras öppnare Polisens arbete behöver förbättras så att invandrare och svenskar behandlas på samma sätt. Toretiskt kanske?? stor skillnad på politisk strategi och hur Svensson upplever vardagen i Eskilstuna idag mot tidigare. Eskilstuna har segregerade bostadsområden. Övrigt är tillgängligt för alla men icke när det gäller bostäder. det finns mycket under ytan ungdomar och invandrare har det absolut svårast att komma in i samhället Jag tycker Eskilstuna kommun är öppen jämfört med många andra kommuner. Makten och politikerna är nära folket vilket gör att många känner sig delaktiga nej, vi har långt kvar till integration. Se bara på våra landsbygdsområden, där vit medelklass bor utan att träffa människor från andra sociala och etniska grupper. Denna likformighet är direkt skadlig för vår kommun. Kommunen placerar invandrarna i Skiftinge, Lagersberg och Fröslunda - de områden blir förvandlade till förvaringsplatser, visar inte en rättvis bild av vårt samhälle. Jag känner ingen öppen främlingsfientlighet. Jag ser människor med olika ursprung på många olika platser och nivåer i kommunen Ibland får man en känsla av att vi som är mitt i livet med utflugna barn, inte har någon röst i detta samhälle. Vi ska bara jobba och dra in skattepengar, för övrigt ingen som frågar efter våra åsikter. Därför anmälde jag mig till denna panel. Man måste ge de nya invånarna någon sort sysselsättning genom olika yrkesutbildningar som man samtidigt lär dem svenska språket. Det finns fortfarande mycket att arbeta med. Det är svårt för människor med invandrarbakgrund att konkurera på samma villkor när det gäller arbetstillfällen.

11 Ordet demokrati för Eskilstuna är ofta en ordmassa. I själva verket är t ex äldre,sjuka, åsidotagna och avvikare som drogmissbrukare och hemlösa människor medborgare som aldrig kan göra sin röst hörd. Den är för öppen. Vi kan inte sysselsätta invånarna idag, varför importera fler. Jag vill tro att Eskilstuna är en öppen kommun men förstår när jag pratar med folk att så inte alltid är fallet. eskilstuna är en otroligt segregerad kommun. Vissa områden är segregerade, såsom Nyfors, Råbergstorp osv. Detta måste bli bättre. Frågan är om jag som svensk medborgare är bäst lämpad att besvara den frågan... Varje kommun har ju sina käpphästar. Ingen människa kan bo i en kommun utan att i någon mån dela kommunens så att säga värdegrund, som jag menar i Eskilstunas fall bygger på ett varierat näringsliv, industrihistoria som framställs på ett sätt som alla kan ta del av. Visserligen är den ganska öppen, men om Eskilstuna skall bli bättre integrerat, så bör man se till att det inte blir invandrarområden så som Lagersberg/Robergstorp/Skiftinge, utan blanda upp det. Låt invandrarbarn som bor inne i stan få gå i skola ute mer på landet typ Hällberg,Ärla,Kjula osv. Det kommer också bidra till att barnen från landsbyggden tidigt får träffa och ha invandrare i sitt dagliga umgäng Väldigt lite integrering av olika grupper. Stora skillnader i våra olika boendeområden. Kategoriboende Rädd att vi har för många nyanlända som vi ej kan ta hand om. Det är tveksamt om eskilstuna är en öppen kommun. Det låter mer som en politiker klyscha Jag vet inte om den är så öppen. Men inte mindre än någon annan stad, där av mitt medelbetyg. Det är nog inte många kommuner som är öppna, så jag tror inte att Eskilstuna är något undantag. Eskilstuna är öppet så tillvida att vi tar emot förhållandevis många nysvenskar men själva kommunen är segregerad, det finns mycket vi och dem känsla vilket kan vara mycket farligt för samhällsutvecklingen på sikt. det är inte lätt att komma in ens som inflyttare från andra delar av Sverige. Vi umgås och träffar mest andra inflyttade svenskar t ex. Människor från andra länder följer samma mönster med sina landsmän. Jag vet att många som flyttat hit upplever att Eskilstuna är mer öppet än andra ställen men jag tycker vi borde vara mycket öppnare. vissa prioriteras mer än andra... hur kan man ta in fler folk utifrån då vi inte ens har möjlighet att ta hand om våra egna medborgare först!!!!??????? Kostnaden för olika arrangemang kan vara ett hinder. Mera annonser, info på flera språk skulle vara bra. Den är öppen så till vida att alla som vill får och kan aktivera sig. Det ligger så klart en ömsesidighet i detta att kommunen i sig självt är öppen. De kontakter och erfarenheter jag har själv med kommunen är i den positiv relaterad till öppenheten. Det ligger en slags nybyggaranda i kommunen som är positiv. Vi måste hela tiden hitta lösningar som underlättar för individen att få delta. Eskilstuna är varken bättre eller sämre i frågan om öppen kommun. Det finns osynliga spärrar i alla kommuner, och i hela riket, som hindrar medborgarna att fullt ut vara aktiva och delta på samma villkor, d v s försöka påverka och skaffa sig inflytande i samhällsfrågor. Återigen; för att möten mellan människor ska ske måste man ibland hjälpa slumpen och individens egna engegemang på traven. Detta kan ske genom t.ex. kulturella evenemang, träffar och samlingsplatser i bostadsområdena. Ett öppet och offentligt samtal är demokratibefrämjande samtidigt som det bidrar till ökat engagemang i sitt närsamhälle, vilket i förlängningen leder till ökad integration. Jag ser begreppet inte främst ur ett etniskt perspektiv, utan integration är lika vilket när det gäller demografi. Delvis. Men lyssnar man tillräckligt och tar tillvara synpunkter? Attityden mot invandrare är oftast inte positiv i diskussioner mellan svenskar. I den här staden försöker man göra alla så delaktiga som möjligt. Jag tycker inte Eskilstuna är en öppen kommun, även om jag upplever att den blivit öppnare. Fortfarande är det socialistisk mail-stream som gäller. Friskolor och enskilda initiativ göra sig icke besvär. Eskilstuna kanske är en öppen kommun egentligen, men alla har ju inte möjlighet att delta, p.g.a. av brist på språkplatser och arbetsplatser, så att man kan delta i svenskt samhällsliv. Svårt att säga. Jag är inte så insatt i kommunens integrationspolitik, men jag gissar att den kunde vara bättre. Dels för att vi har stora områden som både socialt och ekonomiskt står utanför resten av kommunen. Överlag känns det som att ungdomsbrottsligheten minskat sedan 90-talet, men jag har inte sett några siffror på det... Eskilstuna är starkt segregerat. Utlandsfödda har mycket sämre möjligheter. Barn med annat hemspråk än svenska går oftast i förskolor och skolor med endast ett litet antal svenska barn och får därmed en sämre utgångspunkt eftersom de dels får sämre möjligheter att lära sig svenska och dels inte tar del av den svenska kulturen. Svenskar umgås (bara) med svenskar och på så sätt lever man i parallella världar där en mängd föreställningar om dom andra frodas och förvanskas. Även om man har en utlandsfödd arbetskamrat så har svensken en stark tro att det bara är just den personen som är

12 bra. För personens landsmän gäller fortfarande att de bara kommit för att utnyttja systemet. Respondenter: 92 Många respondenter tycker att det återstår en hel del att göra för att nå en öppen kommun för alla. Flera tycker också att Eskilstuna är segregerat vilket märks genom att många individer exkluderas från ett antal samhällsområden. Det leder i sin tur till rädsla, misstro och fientlighet från båda håll. Av respondenterna tycker 56 procent av alla kvinnor respektive 31 procent av männen att invandringen bidrar till en positiv utveckling och en positiv framtid för Eskilstuna. Knappt en fjärdedel (24 procent) av alla respondenter har en motsatt åsikt. Kommentar till frågan om invandringen bidrar till en positiv utveckling i Eskilstuna: Ett mångkulturellt samhälle borde vara fredsbevarande varför det är viktigt med invandring från olika kulturer Mångfald ger ett rikare samhälle. Och vad vore E-tuna utan alla invandrare från vårt grannland Finland? Jag tycker att det kan bli alldeles för mångkulturellt vilket jag tycker det är i Eskilstuna. Kanske vi skulle kunna ha mer evanemang då invandrare får lära sig om Sverige och hur det är här. För allting i Eskilstuna är mångkulturellt. Eftersom många invandrare inte tycks ha samma syn på barnuppfostran så får de inte lära sig respekt för andra människor och deras liv. De driver runt i gäng och rånar och förstör utan någon styrning från de vuxna. Påståendet att mångfald är så viktigt är jag tveksam till, många har en känsla av /inställning till att de nysvenska tar för stor plats och att det tas för stor hänsyn till dem i.st.f. att ta seden dit man kommer. Har själv bott i två andra länder under flera år och i båda fick man finna sig i att följa det landets seder och bruk för att accepteras Svårt att se hela stan full av MÖ bor. välkomna och bli medborgare men anpassa er efter laga och förordningar,och sluta kasta sten efter oss svenskar i Nyfors. mångfald i kultur m.m. men också problem och ansvar i kultur och sociala frågor För en stad som Eskilstuna som i princip byggt sitt välstånd och utveckling på invandring de senaste åren bör väl detta kunna beläggas. Det är klart att vår förlorade förmåga att introducera och nyttja dagens invandares kunskaper och erfarenheter till gang för samhällslivet och samhällsutvecklingen är ett bekymmer, och dessutom ett ovärdigt sätt att behandla nya svenskar på. Det är med andra ord positivt att samhället tillförs nya kunskaper och erfarenheter, men negativt att inte vi som innevånare av svenskt ursprung kan eller kanske t o m inte vill dra nytta av detta. Det kan bidra till en positiv utveckling av Eskilstuna, men som det är nu så verkar det dock inte göra det. Det allmänna missnöjet med den snabbt ökande andelen invandrare/flyktingar upplevs av många som något negativt och något som har bidragit till en ökad kriminalitet. Personligen vill jag inte se det så utan att om alla tar hänsyn till varandra och respekterar varandra så finns det ingen anledning till oro. Men det gäller för de styrande i Eskilstuna att inte särbehandla invandrarna/flyktingarna och ge dem förmåner som de etniska svenskarna inte får ta del av. Om så sker skapar det obönhörligt ökade klyftor i samhället och det underblåser även främlingsfientliga tendenser. Stoppar man inte nu så kommer det inte vara positiv utveckling. man måste förstå att det leder till bekymmer med så många invandrare. Till och med de invandrare som bor här nu ser det. Det är bättre att stoppa nu och reda upp de

13 problem som finns och göra något bra av det, istället för att bara fortsätta skapa problem. Ingen tvekan om att invandringen är positiv för kommunen och Sverige som helhet för att på längre sikt kunna behålla konkurrenskraften i och med ett högre medborgarantal och nya idéer och inspirationer. Så länge som invandringen hanteras på rätt sätt, det vill säga genom en effektiv integration, kan det endast ses som något positivt för samhället. Invandring är inte bara lönsam rent ekonomiskt utan det är även vår skyldighet som människor att ta hand om varandra. Den solidariteten är bra för kommunen. tänk vad mycket vi fått av alla invandrare mat musik idrott ja allt Tidigare har vår industri inte klarat sig utan invandring. Nu är det adnra delar av samhället som behöver arbetskraft och andra sätt att se på saker och ting. Och hur många av oss härstammar inte från invandrare. Själv har jag i vart fall vallonblod och polsk blod och götalandsblod i mig. Mångfald ökar utbudet av diverse tjänster och produkter. Nya människor kommer hit och många av dem vill starta egna företag. Detta skapar en ekonomisk tillväxt samtidigt som man kanske kan köpa produkter som inte fanns här tidigare. De som kommit till Eskilstuna de senaste åren är i första hand välutbildade kristna irakier som har ganska lätt för att smälta in i vår västerländska majoritetskultur. Eskilstuna behöver välutbildade människor som har framåtanda (och det har människor som tagit sig ända hit från Irak) Som det är nu med ett alltmer segregerat boende kan det inte vara så positivt som det skulle kunna vara. Stadsdelen (samhället) måste vara just öppet för att gamla och nya innevånare ska kunna mötas och utveckla det framtida samhället. Kanske ja, eller ska vi säga det, att bo här kan ge en insyn till att bidra eller nyttja smörgåsbordet till det som finns att ha eller ta till sig. Jag ser det mångkulturella som enbart en tillgång, och andra språk som en klar tillgång både i vardagslivet och på arbetsplatserna. Jag tror att rasism och främlingsfientlighet frodas mindre där många nationaliteter möts. Inflyttning ger mer skatteintäkter. Det blir en mer mångfaseterad stad med positiva inslag som inte funnits tidigare Om vi tar vara på kunskapen som vi inte besitter nu så ger det fart framåt. Invandrarna tycks ju inte speciellt intresserade av Eskilstuna, utan gör i alltför många fall sitt bästa för att inte anpassa sig till hur Eskilstuna fungerar. Mångfald, ökad förståelse för omvärlden och olika levnadssätt är något som jag ser som oerhört positivt. Detta skapar en ny och öppen syn på olikheter som vi i många fall behöver. I många fall får vi även ny och bättre kunskap i landet genom invandring avseende proffessionalism inom olika yrkesområden. Tyvärr tenderar många av dessa expertiser att hamna i samhällets mer generella yrken pga språk, bristande integration, oförståelse från arbetsgivare etc. Att det inte är en solklar femma beror helt enkelt på att en mindre skara individer tar med sig seder och bruk som inte stämmer överens med de levnadsideal, lagar och regler vi har här. Om kommunen tar hand om invandrarna på ett bra sätt så bidrar det till en positiv utveckling. Att vi ser till att de måste lära sig språket, ställer krav men också ger feedback. Det går INTE att blanda högutbildade med analfabeter på språkkurserna. Och se till att det är tillåtet att vara stolt över Sverige. Många som kommer hit har så mycket glädje, kunskaper och energi men den försvinner sen i apati och hopplöshet i många fall. Använd istället resursen invandrare på rätt sätt. Då kommer nog främligfientligheten att minska och vi alla kommer att integreras av fri vilja. ja det bidrar till en positiv utvecklign om vi tar till vara nysvenskarnas kunskap..när det i lågkomjunktur bara syns att det kostar mer för de som betalar skatt så är det negativt... Det skulle kunna göra det men just nu drar vi knappt alls nytta av det och då blir det mest en belastning Det beror helt på hur vi tar hand om våra invandrare.hur väl vi integrerar förenar oss.ger vi dom sysselsättning vilket är a och o för att det ska bli positivt.eller låter vi dom gå till socialen då blir det negativ utveckling Olika kulturer ska berika varandra, och jag anser att Eskilstuna är en stad med bra interkulturalitet. Dock finns det brister, som överallt annars. Invandringen i sig bidrar inte till en positiv utveckling av Eskilstuna - inte förrän man vet att ta vara på de erfarenheter och värden som invanringen medför. Man kan inta bara ta emot alla flyktingar. Utan tar man emot dom måste man se till att de har ett drägligt liv!! T ex att inte behöva bo 6 personer i en tvåa!!! Självklart gör den det - om vi tar vara på berättelser, erfarenheter och kunskaper. Om vi ser till att skapa skolor för alla med stöd för dem som behöver. Och om vi underlättar för alla att nå adekvat utbildning t ex Det är väldigt positivt om vi hinner att ta hand om de som kommer. Resurser måste sättas in så att invandrare så snart som möjligt ges en plats i vårt samhälle. Låter vi dem stå utanför alltför länge föder det irritation och skitsnack både hos de som bott länge i Eskilstuna och de som nyss flyttat hit. Visar vi inte att vi accepterar att de kommit föder det bara passivitet och problem. Det har tyvärr gett en negativ klang med sina efterdyningar om vad som sker i kommunen.

För ett gemensamt Sverige

För ett gemensamt Sverige För ett gemensamt Sverige Rapport från Idéarbetsgrupp Integration Aphram Melki, sammankallande Stockholm januari 2009 Innehållsförteckning Förord 3 Vision 4 Grundbultar 4 Centerpartiets utmaningar 4 Individen,

Läs mer

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn

Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Beteckning: Institutionen för pedagogik, didaktik och psykologi Sex förskollärares tankar om integration av nyanlända barn Lise-Lotte Andersson & Pia Möller Heikkilä December 2008 Examensarbete, 15 högskolepoäng

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Sandspåret Tack Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som har fyllt

Läs mer

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter

Jag och Du. Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Jag och Du Ett arbetsmaterial om mänskliga rättigheter Författare Översättningav ett material från WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) Our Rights Our Responsibilities Översättning

Läs mer

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med?

En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden. Ny i Sverige vad kan jag bidra med? En skrift om integration och utrikes föddas inträde på arbetsmarknaden Ny i Sverige vad kan jag bidra med? Innehåll 3 Inledning 9 Inflyttningen till Sverige 14 Fördelar med invandring 17 Sysselsättning

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok En sammanställning av svar från Arbetsbok på Bergsgårdsgärdet låghusen Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni

Läs mer

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår

Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår N E T R O R FRÅGA FÖ d a t s o b l l i t - om rätten Produktionsfakta Utgivare Produktion Kontakt Produktionsår Vänsterpartiet & Ung Vänster Vänsterpartiets Informationsavdelnng www.vansterpartiet.se,

Läs mer

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare

Skolan. Spelhobbyn. Högskolan. Företagande. Fotbollen Löntagare VARFÖR RASISM ÄR DÅLIGT FÖR... Skolan Queers Högskolan Spelhobbyn Företagande arbetsmarknaden Fotbollen Löntagare kunskapssamhället Unga flyktingar Förord Rasism är dåligt för alla I en tid då rasistiska

Läs mer

VI ÄR ALLA UNIKA OCH ÄNDÅ MER LIKA ÄN VI TROR. En bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande

VI ÄR ALLA UNIKA OCH ÄNDÅ MER LIKA ÄN VI TROR. En bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande VI ÄR ALLA UNIKA OCH ÄNDÅ MER LIKA ÄN VI TROR En bok om funktionshinder, etnicitet och bemötande Copyright SIOS 2004 Initiativtagare och rådgivare Julio Fuentes Text Lena Udd Illustrationer Burhan Misirli

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION

ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION ATT VÄXA ETT PROJEKT OM TRANSITION SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUER MED FÖRÄLDRARNA TILL AVGÅNGSELEVERNA 2010 VID RIKSGYMNASIET I GÖTEBORG FÖR UNGDOMAR MED RÖRELSEHINDER. Innehållsförteckning: INLEDNING sid

Läs mer

Att mötas på halva vägen

Att mötas på halva vägen EXAMENSARBETE Hösten 2005 Lärarutbildningen Att mötas på halva vägen en studie om kulturmöten i förskolan Författare: Caroline Persson Beatrice Svensson Handledare: Sari Pekkola Att mötas på halva vägen

Läs mer

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling

Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Vem är det som ska lyssna då? ungdomar - socialt kapital - regional utveckling Siw Hammar & Lotta Svensson Arbetsrapport från FoU-Centrum Söderhamn Innehåll: Förord Del 1: sida Inledning: ungdomar socialt

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Bilaga 2 Egna kommentarer

Bilaga 2 Egna kommentarer 41 Bilaga 2 Egna kommentarer Kvinnor som fick barn under 1998 i 23 års ålder Om fler unga hade fasta jobb, skulle nog fler skaffa barn. Många vill kanske inte ha några barn alls, utan tänker enbart på

Läs mer

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration?

Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Beteckning Institutionen för vårdvetenskap och sociologi Vilka faktorer kan påskynda eller förhindra integration? Mary Eriksson & Karin Johansson maj 2008 C-uppsats 15 p Sociologi Sociologi C Examinator:

Läs mer

En metodbok om mångfald i scouterna

En metodbok om mångfald i scouterna En metodbok om mångfald i scouterna En metodbok om mångfald i scouterna Författare Layout och illustrationer Malin Kasper Burns Magnus Frederiksen glafisk Boken är en samproduktion mellan Svenska Scoutrådets

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan

RASISMEN I SKOLAN. - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan RASISMEN I SKOLAN - Elevers syn på rasism och likabehandlingsarbete i skolan En enkätundersökning genomförd av Ungdom Mot Rasism 2010 1. Sammanfattning Det är fyra år sedan regeringen antog lagförslaget

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Integration och segregation i boendet

Integration och segregation i boendet Boverket December 2004 Integration och segregation i boendet begrepp och indikatorer Integration och segregation i boendet begrepp och indikatorer Boverket 2004 Titel: Integration och segregation i boendet

Läs mer

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7

1. Bakgrund...2. 3. Inlägg inför seminarierna...7 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, folkrörelsefrågor och idrott Enheten för integration och mångfald Alla har rätt. En konferens om mänskliga rättigheter och

Läs mer

F! MALMÖ KOMMUNPOLITISKA PROGRAM

F! MALMÖ KOMMUNPOLITISKA PROGRAM F! MALMÖ KOMMUNPOLITISKA PROGRAM Reviderad 2015-06-27 Feministiskt Initiativ Malmö Drottninggatan 6B, Malmö 1 Innehållsförteckning A. EN FEMINISTISK KOMMUNPOLITIK... 5 A. FEMINISTISKT INITIATIV MALMÖS

Läs mer

Diskriminering. en (o)-naturlig del av vardagen

Diskriminering. en (o)-naturlig del av vardagen Diskriminering en (o)-naturlig del av vardagen Ämnesområde En diskrimineringskartläggning bland svensk-eritianer och svensk-etiopier i Göteborg 2004 som deltagit i projekt Advantage Göteborg. Design En

Läs mer

Medborgarpanelen i Eskilstuna

Medborgarpanelen i Eskilstuna Rapport 1 Medborgarpanelen i Eskilstuna Om medborgarkontoren Kommunlogga Vi är nyfikna på dina synpunkter och idéer om Eskilstuna kommun Februari 2009 Sammanfattning Man kan konstatera att de som ingår

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2

Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 Det goda livet i Hjällbo Arbetsbok 2 En sammanställning av svar från Arbetsbok 1 på Båtsmansdalsgatan Tack! Ett mycket stort tack till alla er som har öppnat era dörrar för oss dörrknackare. Alla ni som

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007

Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt. Örebro 2006-2007 Dokumentering av projektet Mångfald ger tillväxt Örebro 2006-2007 1 INLEDNING... 1 1.1 BAKGRUND & SYFTE... 1 2 ARBETSSÄTT... 2 3 VILL DU VETA MER OM PROJEKTET MÅNGFALD GER TILLVÄXT?... 2 4 FÖRELÄSNINGAR...

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer