KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 10 september 2014

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Anna-Lena Lundin, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet får att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skall lämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

3 Kallelse Föredragningslista 1(2) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats och tid Bohusläns museum, kl. 17:30 onsdagen den 10 september 2014 Ordförande sekreterare Ralph Steen Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande om tid för justering 2. Förvärv av fastigheten Lan e- R yrs Fagerhult l :5 Dnr KS 2014/ Antagande av detaljplan för bostäder på Överby 1:31 m.fl Dnr KS 2014/00163 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på 4. Översyn av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla Energi AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla Energi Elnät AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla kraft AB D nr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Bohus Gas AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB Dnr KS 2014/00293

4 Kallelse Föredragningslista 2(2) Föredragningslista Föredragande 12. Översyn av bolagsordning för Swanfalk Shipping AB Dur KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla Event AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla Vatten AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för VästVatten AB Dnr KS 2014/ Arvoden för bolagen Dnr KS 2014/ Bestämmande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2015 Dnr KS 2014/ Nämndernas avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 2014/ Val av ersättare i kultur och fritidsnämnden efter Sara lbrahim (FP) Dnr KS 2014/ Val av nämndeman i Uddevalla domsaga efter Katarina Reimers (SD) Dnr KS 2014/ Val av ombud för Uddevalla Utvecklings AB efter Ralph Steen (FP) Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden D nr KS 20 14/0000 l 23. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller del av sammanträdet ska anmäla detta till Annika Thorström eller Anna-Lena Lundin eller e-post

5 Protokoll Kommunstyrelsen KS Dnr 2014/00281 Förvärv av fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult 1:5 Sammanfattning Kommunen har tecknat köpeavtal med fastighetsägaren till ovan nämnda skogsfastighet. Fastigheten är belägen norr om Uddevalla i Lane-Ryr och består av två separata skiften med en for trakten mycket god virkesvolyrn. Fastigheten domineras helt av äldre skog och slutavverkningsskogar finns på uppskattningsvis drygt 70 % av arealen. Fastigheten har en sammanlagd areal om ca l 00 ha, varav 69 ha är produktiv mark och resten impediment. Förvärvet stämmer väl överens med de upprättade riktlinjerna for Uddevalla kommun s skogsitmehav och är ett värdefullt tillskott for kommunens markreserv samtidigt som fastigheten kommer att kunna användas i ett rent skogligt syfte, men även som en eventuell möjlig bytesmark. Tekniska nämnden f<ireslår kommunfullmäktige att forvärva fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult l :5 till en köpeskilling om kr, i enlighet med bifogat köpekontrakt. Christer Hassiebäck (M) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Tekniska nämndens protokoll Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Köpekontrakt Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att forvärva fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult l :5 till en köpeskilling om kr, i enlighet med köpekontrakt daterat Justerandes s~natur 11f:7 Utdragsbestyrkande

6 Protokollsutdrag Tekniska nämnden TN Dnr2014/00255 Förvärv av fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult 1:5 Sammanfattning Kommunen har tecknat köpeavtal med fastighetsägaren till ovan nämnda skogsfastighet. Fastigheten är belägen norr om Uddevalla, i Lane-Ryr, och består av två separata skiften, med en för trakten mkt god virkesvolym. Fastigheten domineras helt av äldre skog och slutavverkningsskogar finns på uppskattningsvis dryga 70% av arealen. Fastigheten har en sammanlagd areal om ca 100 ha varav ca 69 ha är produktiv mark och ca 31 ha är impediment. Förvärvet stämmer väl överens med de upprättade "riktlinjerna för Uddevalla kommuns skogsinnehav" och är ett värdefullt tillskott för kommunens markreserv samtidigt som fastigheten kommer att kunna användas i ett rent skogligt syfte men även som en eventuell möjlig bytesmark Beslufsunderlag Tjänsteskrivelse, Köpekontrakt Beslut Tekniska nämnden föreslår fullmäktige besluta att förvärva fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult l :5 till en köpeskilling om kr, i enlighet med bifogat köpekontrakt. Vid protokollet Eva Thoi-Nordfeldt Justerat Zeidi Ström Janno Uusitalo Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2014R08-26 intygar Eva Thoi-Nordfeldt Expedierat Tekniska kontoret KF Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 1oi'Y zgl Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret l (2) Dnr TN 2014/00255 Handläggare Mark- och exploateringsingenjör Jenny Nord Telefon se Förvärv av fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult l :5 Sammanfattning Kommunen har tecknat köpeavtal med fastighetsägaren till ovan nämnda skogsfastighet. Fastigheten är belägen norr om Uddevalla, i Lane-Ryr, och består av två separata skiften, med en för trakten mkt god virkesvolym. Fastigheten domineras helt av äldre skog och slutavverkningsskogar finns på uppskattningsvis dryga 70% av arealen. Fastigheten har en sammanlagd areal om ca 100 ha varav ca 69 ha är produktiv mark och ca 31 ha är impediment. Förvärvet stämmer väl överens med de upprättade "riktlinjerna för Uddevalla kommuns skogsinnehav" och är ett värdefullt tillskott för kommunens markreserv samtidigt som fastigheten kommer att kunna användas i ett rent skogligt syfte men även som en eventuell möjlig bytesmark. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Köpekontrakt Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår fullmäktige besluta att förvärva fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult l :5 till en köpeskilling om kr, i enlighet med bifogat köpekontrakt. Ärendebeskrivning Kommunen har tecknat köpeavtal med fastighetsägaren till ovan nämnda skogsfastighet. Fastigheten är belägen norr om Uddevalla, i Lane-Ryr, och består av två separata skogsskiften, med en för trakten mkt god virkesvolym. Fastigheten domineras helt av äldre skog och slutavverkningsskogar finns på uppskattningsvis dryga 70% av arealen. Fastigheten har en sammanlagd areal om ca l 00 ha varav ca 69 ha är produktiv mark och ca 31 ha är impediment. Enligt skogsbruksplanen, upprättad av skogsstyrelsen Fyrbodal under mars 2013, uppgår virkesförrådet till m 3 sk (skogskubikmeter) och det anges att närmre m 3 sk kan avverkas under en 10-års period. Avverkningen är möjlig att genomföra i början av perioden.

8 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (2) Dnr TN 2014/00255 Fastigheten består idag, förutom de l 00 ha skogsmark, även av ca 6 ha inägomark, ett bostadshus och ekonomibyggnader, både inägamarken och byggnaderna kommer styckas av från stamfastigheten innan tillträdet för kommunens del. Fastighetens nuvarande taxeringsvärde uppgår till kr, varav byggnadsvärde är kr och markvärde kr. Jakträtt på 580 ha erbjuds genom medlemskap i jaktlaget, i övrigt följer jakträtten fastigheten. I anslutning till såväl det södra som det norra skogsskiftet finns en väg som byggts av försvarsmakten och som till större delen ligger inom försvarsmaktens övningsområde. Vägen har en sådan standard att det kan användas för t.ex. timmertransporter vid skogsavverkning. Genom särskild överenskommelse med försvarsmakten ges möjlighet för markägaren att nyttja vägen för skogstransporter m.m. Förvärvet stämmer väl överens med de upprättade "riktlinjerna för Uddevalla kommuns skogsinnehav" och är ett värdefullt tillskott för kommunens markreserv samtidigt som fastigheten kommer att kunna användas i ett rent skogligt syfte men även som en eventuell möjlig bytesmark. Patrik Petre Teknisk chef lennynord Mark- och exploateringsingenjör Expediera till

9 J t l l Köpekontrakt Säljare Db Rune Frank Östen Svahn med 1/1-del o fullmakt för Äke Eriksson Rostvägen 23 A Vänersborg överlåter - genom försäljning - till Köpare Uddevalla kommun org.nummer Tekniska Nämnden Varvsvägen Uddevalla med 1/1-del Tel. vx Fastighet Lotterna X och Y, del av Uddevalla Lane-Ryrs Fagerhult 1 :5 om ca 100 ha markerade med blå linjer på bifogad karta i fortsättningen kallad fastigheten Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) Köpeskilling FemmiljonerTvåhundratusen kr 1 Tillträdesdag Köparen ska tillträda fastigheten den 18 september 2014 eller den tidigare/senare dag som motsvaras av: Inom tio dagar efter det att fastigheten fastighetsbildats med lagakraftvunnet beslut samt inskrivits vid berörd inskrivningsmyndighet med ny registerbeteckning och att kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutat i enlighet med detta avtal. Köpets övriga villkor ska vara uppfyllda och betalning er1agts på det sätt som anges i 2. Ändring av tillträdesdag ska avtalas skriftligt- med kopia till fastighetsmäklaren. 2 Betalningsvillkor Köparen ska betala köpeskillingen på följande sätt: a. Kontant som handpenning senast kr genom insättning på Bohusgårdar/Jan H Nilssons klientmedelskonto i Swedbank, kontonr: Kontant kr b. Resterande kontant på tillträdesdagen 4 6BO 000 kr (På tilltriidesdagen upprättas en likvidavräkning med ovannämnda poster specificerade. Av likvidavräkningen framgår exakt vad köparen ska betala kontant på tillträdesdagen.) SUMMA KÖPESKILLING kr 3 Handpenning Säljaren och köparen har i särskild bilagd handling- "Depositionsavtal" - avtalat att handpenningen ska deponeras hos fastighetsmäklaren på särskilt klientmedelskonto. JN (4) BOHUSGARDAR Korsgatan Göteborg Telefon Telefax Hemsida

10 ) 4 Belastningar m.m. Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av servitut och nyttjanderätter utöver vad som följer från stamfastigheten i samband med fastighetsbildningen Se kompletterande uppgifter om stamfastigheten i bilagda "Lantmäteriverket Fastighetsinfo". Senast tillträdesdagen ska säljaren ha ombesörjt och bekostat att de pantbrev som idag belastar stamfastigheten - sammanlagt kr - har dödats/relaxerats, för att härefter endast gälla i stamfastigheten. Säljaren beordrar Lantmäterimyndigheten att den avstyckade fastigheten ska vara fri från penninginteckningar efter genomförd fastighetsbildning. 5 Faran för fastigheten Fram till tillträdesdagen ska säljaren bära risken för att fastigheten skadas av olyckshändelse (den s. k faran för fastigheten), samt ansvara för att egendom som hör till fastigheten vårdas väl. Säljaren garanterar att fastigheten under nämnda tid är fullvärdesförsäkrad Faran övergår pä köparen från och med tillträdesdagen- även om köparen inte tillträder fastigheten i rätt tid. 6 Fördelning av utgifter och inkomster 7 Lagfartskostnader m.m. Säljaren ska betala räntor och andra utgifter för fastigheten som avser tiden fram till tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen övergår betalningsskyldigheten på köparen samt rätten till all avkastning från fastigheten Köparen ska betala kostnader för lagfart. nya tån, nya pantbrev, värdering etc Förmedlingsprovision till BOHUSGARDAR betalas av säljaren enligt separat överenskommelse. Förmedlingsprovision ska även betalas om säljaren skulle häva köpet enligt 6 - exempelvis på grund av dröjsmål med betalning enligt 2. Överenskommen förmedlingsprovision ska betalas vid anfordran så snart bindande köpekontrakt är undertecknat av partema - samt att särskilda återgångsvillkor uppfyllts. 8 Kontraktsbrott Om köparen eller säljaren inte fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt har motparten rätt till skadestånd. Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse för part, har denne dessutom rätt att häva köpet. Vid köparens kontraktsbrott ska säljarens skada, inklusive förmedlingsprovision, regleras ur betald handpenning. Overstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig att omgående betala mellanskillnaden till säljaren. Understiger skadan handpenningen, ska mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen. Parterna är medvetna om att full förmedlingsprovision ska betalas vid parts hävning av köpet på grund av kontraktsbrott. Vid köparens kontraktsbrott ingår förmedlingsprovisionen i det skadestånd köparen blir skyldig att betala till säljaren. 9 skogsavverkning Säljaren äger ej rätt att avverka skog eller sälja på rot stående skog och garanterar att rätt till avverkning för tredje man ej föreligger 1 O Fastighetens fysiska skick Fastighetens areal blir efter avstyckning ca 100 ha skogsmark. Enligt skogsbruksplanen utgör 69 ha produktiv mark och 32 ha impedimentmark. Lantmäteriets fastighetsinfo redovisar att skogsarealen uppgår till ca 97 ha. FRISKRIVNING OCH KÖPARENSANSVAR Säljaren har lämnat upplysningar om fastigheten i bilagda objektbeskrivning. Där framgår att uppgifter om areal och virkesvolym etc är hämtade från skogsbruksplanen. l enlighet med objektbeskrivningen har det ankommit på köpare att själv besikta fastigheten för att förvissa sig om areal, virkesförråd och beståndets kvalite. Köparen har tagit del av skogsbruksplanen och besiktat fastigheten. Med bindande verkan avstår köparen från alla anspråk på grund av ev. avvikelse i fråga om bl.a. skogens volym, areal och vad som i övrigt anges i skogsbruksplanen. JN 13-16

11 Köparen har också erhållit information om att befintliga vägar till skogsskiftena till större del ligger inom försvarsmaktens övningsområde och alt särskild överenskommelse måste träffas med skjutfältsscheten vid Sågebackens skjutflllt vid nyttjande av dessa vägar i samband med skogsawei1<ning. 11 Särskild besiktning 12 Ti listån d Köparen förklarar sig nöjd med den undersökning han gjort av fastigheten före köpet och vill inte ha särskilt villkor om ytterligare besiktning Enligt Jordförvärvsförordningen ( ) föreligger ej krav på förvärvstillstånd 1nom Uddevalla kommun 13 Köpekontraktets Säljaren äger rätt att häva detta köpekontrakt om köparen inte undertecknat kontraktet och undertecknande översänt ett ex till säljaren och mäklaren samt erlagt handpenning senast Om och erl. av handpenning köparen vill utsträcka den angivna tiden krävs ett särskilt skriftligt avtal mellan parterna. 14 Slutlikvid, Sedan köparen betalat köpeskillingen enligt villkoren i 2, ska säljaren till köparen överlämna köpebrev, pantbrev kvitterat köpebrev och övriga handlingar som krävs för köparens lagfart. Säljaren ska även överlämna nycklar (till vägbom) samt de fastighetshandlingar säljaren innehar såsom fastighetskarta, etc. Vid behov. överlämnar fastighetsmäklaren samtidigt ett nytt utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister. Äganderätlen övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev överlämnats. Detta innebär bland annat att säljaren, i enlighet med 6, ansvarar för löpande utgifter fram till tillträdesdagen. 15 Uddevalla Kommunfullm. Detta köpekontrakt blir bindande mellan parterna när Uddevalla kommunfullmäktige under sep/okt 2014 beslutat att fullfölja förvärvet av fastigheten. Om kommunfullmäktige beslutar att ej genomföra förvärvet skall erlagd handpenning återbetalas till köparen Uddevalla kommun. Handlingar Bilagor Köparen har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med: ~ skogsbruksplan ~ Objektbeskrivning Följande bilagor tillhör köpekontraktet: IZl Depositionsavtal [8.1 Utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister IZl ~ ~ ~ Objektbeskrivning Karta som visar prel, gränser efter avstyckning Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med: Fullmakt för Ake Eriksson från Db Rune Frank Osten Svan Dödsbodelägare enl. bouppteckning reg ~ skogsbruksplan ~ Objektbeskrivning JN 13 16

12 Undertecknande Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör mäklarens arkivexemplar. Säljare Vänersborg den 24 junl20'14.. : ~,. /. ( Db Rune Frank Osten Svan gm Ake Eriksson enl. fullmakt Köpare Udevalla den juni 2014,(J l>"- Uddevalla kommunrrekniska nämnden Zeidi Ström ordf Patrik Petre Teknisk chef ( Ovanståenda allljares namnteckningar bevlttnn Ovanstående köpares namnteckningar bevittnas <. ( -:-. Jan- H Niisson T Information om handläggning av personuppgifter Partema lämnar sitt medgivande till att person- och objektuppgifter får registreras i mäklarföretagets datasystem i den utsträckning som krävs för det aktuella köpet, men även för statistisk bearbetning och möjligheter till kunderbjudanden i annan databas. Ytterligare lnfonnallon om behandling av personuppgifter enligt Pul personuppgiftslagen (1998:204) lämnas av handläggande fastighetsmllklare. i ~ l ~ f l i J t l A u J JN (41

13 -E 2CO Syslem SWEREF 99 TM Aktualitet B-27 KartredoV1S111ngen har inte 1ättsverkan. Jmfr mot beslut 1!antmalerihandlingar O ): C 600 BOG 1000 m' /,.,.

14 skogsfastighet LANE RYR skogsfastighet ca 100 ha med mycket god virkesvolym kbm per ha eller tot kbm varav m3sk i S1 och S2 klass. Goda möjligheter till hög avverkning de närmaste aren Jakträtten f6ljer fastigheten Genom medlemsskap i jaktiagel erhålles möjlighet att jaga på 580 ha Pris Adress kr LANE RYR (skog) Uddevalla l 1 (3) Fastighet Beteckning Tomt Taxeringsvärde Taxeringskod Servitut etc Bef. pantbrev Planbestllmmelser övrigt Uddevalla Lane-Ryrs Fagerhult m 2, friköpt, Skogsmark kr (år 2012) varav byggnad Bebyggd lantbruksenhet Andel i samfällighet/ga: Lane-Ryrs Fagerhult S: 1, S:3-S:4, S 6, S:9-S: 1 O, S: 13, FS:12 Last, Avtalsservitut Kraftledning mm Last, Officialservitut Väg Last, Avtalsservitut Vattenledning mm Last, Officialservitut Väg Last, Officialservitut Vattentakt Last, Officialservitut Vattenledning Last, Officialservitut Vattenledning Last, Avtalsservitut Kraftledning mm Last, Avtalsservitut Vattentäkt Förmån, Avtalsservitut Vattenledning mm Angivna samfälligheter och servitut berör hela fastigheten. l samband med avstyckning kommer lantmäterimyndigheten att fördela dessa på berörda markområden. 1 st, totalt kr Pantbrevet kommer att överföras till stamfastigheten i samband med av&lyckmng. AVSTYCKNING och NY SKOGSFASTIGHET Fastigheten som idag består av skog, åker och byggnader kan delas genom avstyckning som innebär att skogen (två skiften) bildar en ny skogsfastighet om sammanlagt ca 100 ha varav 69 ha produktiv mark och 32 ha impedimentmark Enligt skogsbruksplanen uppgår virkesförrådet till m3sk varav ca 1 O 000 m3sk i S1 och S2 klass. Tall 6190 m3sk och gran 5830 m3sk samt löv 1250 m3sk. Fastighetens virkessvolym per ha ar 192 m3sk. Boniteten ar beraknad till 5,1 AWERKNING kbm skogsstyrelsen har vid förfrågan meddelat att 5700 m3.sk kan avverkas under den kommande 1 0-årsperioden. Avverkningen kan i sin helhet även genomföras i början av perioden JAKTRADEN följer fastigheten som ingår i ett ett jaktlag som sammanlagt disponerar över 580 ha mark för jakt på älg, rådjur, räv, hare etc. Tilldelning av älg för föregående jaktsäsong är en vuxen och två kalvar. Köpare av fastigheten, som har Jägarexamen har möjlighet att bli medlem i jaktlaget som idag har 8 jägare JN BOHUSGARDAR Korsgatan 3, Göteborg, Tel: , Fax:

15 l ; '. j i f ' Huvudbyggnad (Bostad) Övriga byggnader FRISKRIVNING Den angivna arealen och redovisad virkesvolym är hamtade från skogsbruksplanen. Någon särskild mätning har inte genomförts av säljare eller mäklare. Det ankommer på presumtiv köpare att själv eller genom sakkun igt biträde besikta fastigheten för att förvissa sig om areal och virkesförråd. Säljare och mäklare kan inte göras ansvariga för ev awikelse från de uppgifter som redovisas i denna beskrivning. 2 /3) Interiör Boarea Rumsbeskrivning etc m (taxeringsinformation) Objekttyp och areal Objekttyp: O Jordbruk D Hästgård lnrikting: ~Skog O Spannmål n svin O Häst Areal: Fördelning: Skog 69,1 ha Impediment Aker Bete övrigt Summa 32,3 ha ha ha ha 101,4ha Värdering enhet: Basvärde Omr.tal Tomtmark Bostadsbyggnad Skogsmark skogsimpediment Akermark Betesmark Ekonomibyggnader övrigt skog och impediment Summa Taxeringsvärdet är kr avseende år rgj Skogsgård u Kött O Får Arealuppg enligt Antal skiften Tax. värde 5052 ' 2014 n Gårdsbutik O O Mjölk O Fritid O Höns o D taxeringen rll skogsbruksplanen 2 st Notering 2014 Aker, skog och övrig mark A k er Skog Övrigmark JN BOHUSGARDAR, Korsgatan 3, Göteborg, Tel: , Fax: /

16 i. ' l i l ' t l l 3 (3 ) Övriga uppgifter Jakt och fiske Maskiner Magasin stallar Bidrag Hyresintäkter Vägar Övrigt Tillträde Vägbeskrivning September 2014 eller inom 1 O dagar från dag då avstyckningen vunnit laga kraft lantmat för FRÄN UDDEVALLA- vagbeskrivning till norra skogsskiftet: Kör vag 172 norrut och nar Du passera skylt LANE kör ytterligare 2,5 km. Vid busshållplats Angen: sväng vanster in på en mindre vag. Vid väginfarten står en mtormationstavla om sägbackens skjutfält som Du bör läsa. Fortsatt tills bilvägen slutar vid en gård med grönt bostadshus. Parkera har och fortsatt på skogsvägen som leder in på marken. Använd gärna GPS för att undvika Sågbackens skjuttalt som gransar till fastigheten i väster. Information på försvarsmaktens informationstavla måste också noteras - risk om skjutövningar pågår och Du råkar komma över gränsen till övningsområdet. SKOGSTRANSPORTER OCH INFART FOR FASTIGHETENS ÄGARE l anslutning till såväl det södra som norra skogsskiftet finns en vag som byggts av militären. Vägen har sådan standard att den kan användas för ex timmertransporter med lastbil. Genom särskild överenskommelse med am:varig vid Försvarsmakten ges möjlighet för markägaren att nyttja vagen för skogstransporter mm. Närmare info genom BOHUSGARDAR. För mer information/visning kontakta Jan H Nilsson Mobil: E-post: 2. se JN BOHUSGARDAR, Korsgatan 3, Göleborg, Tel: , Fax:

17 FASTIGHETSINFO 1 (2) Fastighet Beteckning: Fastigh.reg: lnskrivn.reg: Församling: Adress, er): Ursprung: Avskild mark: Areal: Koordinater: Andel i SAMF/GA: Skattetal: Atgärder: Rättigheter: Planer: Uddevalla Lane-Ryrs Fagerhult 1 5 Senaste ändnng Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Fastighetens andelar 1 samfälligheter är inte utredda Ändr1ngar t o m redov1sas, senaste ändring: Lane-Ryr (148511) Lane Fagerhult 238, 255 Lane-Ryrs Fagerhult 1:1 Lane-Ryrs Fagerhult 1:14, 128, 1:31-1:32, från samf-del av 1 36, från samf-del av 1 39, 1:40-1:41 Land: ,0 m 2 Vatten: 1230,0 m 2 Totatt: ,0 m 2 Fisket ingår i äganderatten till vattenområdet inom fig 32b (akt 14-lar-71 O) 1. X: Y: Registerk.arta: -UDDEVALLA 2. X: Y: Registerkarta: -UDDEVALLA Lane-Ryrs Fagerhult S:1, S:3-S:4, S:6, S:9-S:10, 8:13, FS:12 Vattenfall Erhållit alla till o-lane-ryr fagerhult 1:34 hörande andelar i samf (akt 14-lar-71 O) Mantal 7/32 Ägoutbyte, 14-LAR-230 Ant: På samhuld mark Laga skifte D, , 14-LAR-80 Fastighetsreglering, , 14-LAR-710 Ant: Fastighetsbestamning, , 14-LAR-713 Fastighetsreglering, , 1485K-09/143 Gränsbestämning, , 14-LAR-306 Last: 1 Avtalsservitut 14-IM Kraftledning mm Last: 2 Officialservitut 14-LAR -71 O Väg Last: 1 Avtalsservitut 14-IM4-86/5495 Vattenledning mm Last: 1 Officialservitut 1485K-09/143 Väg Last: 2 Officialservitut 1485K-09/143 Vattentäkt Last 3 Officialservitut 1485K-09/143 Vattenledning Last: 4 Officialservitut 1485K-09/143 Vattenledning Last: 1 Avtalsservitut 14-IM4-44/192 Kraftledning mm Last: 1 Avtalsservitut 14-IM4-57/1256 Vattentakt Förmån: 1 Avtalsservitut 14-IM4-78/2702 Vattenledning mm Avregistrerade 1. Strandskydd.: 14-FA-661:14 Datum: Lagfart 1. Inskrivningsdag: Aktnr: Rune Frank Osten Svan JN Fång: Köp Köpeskilling: Ingen köpeskilling redovisad Andel: 111 Inskrivningar 1. Inskrivningsdag: Akt nr: Förmånsordnings nr: 1 Avtalsservitut kraftledning mm 2. Inskrivningsdag: Aktnr: Förmånsordningsnr: 2 Nyttjanderatt tele 3. Inskrivningsdag: Aktnr: BOHUSGARDAR, Korsgatan 3, Göteborg, Tel: 031~13100, FaK:

18 Förmånsordningsnr: 4 Nyttjander~tt jakt 4. Inskrivningsdag: Aktnr: 1194 Förmånsordningsnr: 5 Avtalsservitut kraftledning mm 5. Inskrivningsdag: Aktnr: 5495 Förmånsordningsnr: 6 Avtalsservitut vattenledning mm 6. Inskrivningsdag: Aktnr: 1256 Förmånsordningsnr: 7 Avtalsservitut vattentäkt Anm: Förordnande enligt fastighetsbildningslagen Inteckningar 1. Inskrivningsdag: Aktnr: 3938 Förmånsordningsnr: 3 Anm: Relax 78/3146, fastighetsreglering 81/16310 Gäller l: Lane-Ryrs Fagerhult 1:5, 1:34 Betopp: kr 2 (2) Totalt 1 st, kr Taxeringsenheter 1. Taxeringsenhet, typ: 120- Lantbruksenhet, bebyggd Senaste taxering: 2011 Uppgiftsår: 2012 Markvärde: 181 kkr Byggnadsvärde: 650 kkr Summa: kkr JN Värderingsenhet: Skog Tax.värde: kkr Riktvärdeområde: Areal: 64 ha Godhet: C Barrskog: 211 m 3 /ha Lövskog: 0029 m"/ha Virkesförråd, totalt: O m 3 /ha Klassindelning: O Samfälld mark: Nej Kostnad för brukning: 30 poång Värderlngsenhet: skogsimpediment mark Tax.värde: 86 kkr Riktvärdeområde: Areal: 33 ha Samfälld mark: NeJ Värderingsenhet: Akermark Tax.värde: 144 kkr Riktvärdeområde : Areal: 5 ha Brukningsvärde: Sämre an normalt Dränering: Otillfredsst~llande Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Ekonomibyggnad Tax.värde: 140 kkr Riktvärdeområde: Byggnadsyta: 358 m 2 Byggnadsvolym: O m' Byggnadens beskaffenhet (klass): 3 Byggnadskategori: Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980 Värderingsenhet Småhusmark på lantbruk Tax.värde: 181 kkr Riktvllrdeområde: Areal: 1500 m 2 Tillgång till VA: Enskilt vatten året om Enskilt avlopp. Belägenhet: Ej strand eller strandnära (mer an 150m) Värderingsenhet: Småhusbyggnad på tantbruk Tax. värde: 650 kkr Boa rea: 89 m 2 Biarea: 123 m 2 Total värdegrundande area: 109 m 2 Nybyggnadsår: 1975 Värderingsår: 1975 Summa atandardpoäng: 31 Tidigare taxering 1. Taxeringsenhet, typ: Lantbruksenhet, bebyggd Tidigare taxering: 2011 Uppgiftsår: 2011 Markvärde: 181 kkr Byggnadsvärde: 650 kkr Summa: kkr *"***"'*" ** Lantmliteriet och Skatteverket *""***- BOHUSGARDAR, Korsgatan 3, Göteborg, Tel: , FaK:

19 Protokoll Kommunstyrelsen KS Dnr 2014/00163 Antagande av detaljplan för bostäder på Överby 1:31 m.fl Sammanfattning Kommuntullmäktige antog detaljplan för bostäder för Överby l :31 m fl Vid en kontroll inom miljö och stadsbyggnad i juni 2014 upptäcktes att ett förbiseende skett i handläggningen av planärendet Förbiseendet skedde efter det att miljö och stadsbyggnadsnämnden godkände planen Del av kommunens handläggning måste göras om eftersom länsstyrelsen kan upphäva ett planantagande om fonnaliafel föreligger. Miljö och stadsbyggnad har rättat till felet, men handläggningen blir korrekt först när ett nytt antagande skett. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnadsnämndens protoko Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Planbeskrivning, antagandehandling. Genomförandebeskrivning, antagandehandling. Illustrationskmia, antagandehandling. BedömningsmalL Utlåtande. Inkomna yttranden, underrättelse och utställningar. Samrådsredogörelse. Inkomna samråda yttranden. Programsamrådsredogörelse. Inkomna pro gramsynpunkter. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommuntullmäktige besluta att upphäva sitt beslut , samt att anta detaljplan rörande Överby l :31 m fl. Justerandes signatur r ('\':J Utdragsbestyrkande

20 TJÄNSTESKRIVELSE MILJÖ OCH STADSBYGGNAD DNR:ARB 433 HANDLÄGGARE Planarkitekt Mats Windmark TELEFON mats. ÖVERBY l :31 m fl Detaljplan för bostäder Kommunfullmäktige antog detaljplanen ; 89. Vid en intern kontroll inom Miljö och stadsbyggnad i juni 2014 upptäcktes att ett förbiseende skett i vår handläggning av planärendet Förbiseendet skedde i mars/april, d v s efter det att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände planen Del av kommunens handläggning måste göras om eftersom Länsstyrelsen kan upphäva ett planantagande om formaliafel föreligger. Miljö och stadsbyggnad har nu rättat till felet, men handläggningen blir helt korrekt forst när ett nytt antagande har skett. Miljö och stadsbyggnad hemställer därför att planen godkänns i KS 27 augusti samt antas i KF l O september. Härmed översänds planhandlingar for antagandeprövning. Förutom denna tjänsteskrivelse är handlingama helt identiska med dem som skickades till KS 23 april och KF 14 maj. Det bör noteras att ett antal utredningar inte ingår i den här leveransen. De finns att ta del av på Miljö och Stadsbyggnad. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva sitt beslut ; 89 att anta detaljplan rörande Överby l :31 m fl Med vänlig hälsning MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Mats Windmark planarkitekt

21 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00163 Antagande av detaljplan för bostäder på Överby 1 :31 m.fl Sammanfattning Fastighetsägaren vill bygga några gruppbyggda småhus samt stycka av ca 30 villatomter, omedelbart norr om det område där ett 60-tal gruppbyggda småhus har uppförts (Lanesundsviken). Planen medger att området med gruppbyggda småhus istället bebyggs med små flerbostadshus. Tillfartsvägen har ändrats från att gå genom det befintliga området till att gå längre österut, del vis via en befintlig väg som utgörs av en gemensamhetsanläggning, Överby GA:6. Genomförandeavtal med Uddevalla Vatten AB finns. Planen har varit foremål för utställning. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade att överlämna detaljplaneförslaget till kommunfullmäktige for antagande. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Planbeskri vning, antagande handling. Genomförandebeskrivning, antagandehandling. Illustrationskarta, antagandehandling. BedömningsmalL Utlåtande. Inkomna yttranden, underrättelse och utställningar. Samrådsredogörelse. Inkomna samrådayttranden. Programsamrådsredogörelse. Inkomna programsynpunkter. Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

22 Protokollsutdrag Kom mu nfullmä ktlge Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan rörande Överby l :31 m.tl. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, El ving Andersson, Ulf Fagerberg Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Miljö och stadsbyggnadsnämnden Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

23 Protokoll Kommunstyrelsen KS Dnr 2014/00163 Antagande av detaljplan för bostäder på Överby 1 :31 m.fl Sammanfattning Fastighetsägaren vill bygga några gruppbyggda småhus samt stycka av ca 30 villatomter, omedelbart norr om det område där ett 60-tal gruppbyggda småhus har uppförts (Lanesundsviken). Planen medger att området med gruppbyggda småhus istället bebyggs med små flerbostadshus. Tillfartsvägen har ändrats från att gå genom det befintliga området till att gå längre österut, delvis via en befintlig väg som utgörs av en gemensamhetsanläggning, Överby GA:6. Genomförandeavtal med Uddevalla Vatten AB finns. Planen har varit föremål för utställning. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade att överlämna detaljplaneförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Planbeskrivning, antagandehandling. Genomförandebeskrivning, antagandehandling. Illustrationskarta, antagandehandling. BedömningsmalL Utlåtande. Inkomna yttranden, underrättelse och utställningar. Samrådsredogörelse. Inkomna samrådayttranden. Programsamrådsredo görels e. Inkomna programsynpunkter. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan rörande Överby l :31 m. fl. Utdragsbestyrkande

24 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (1) Dnr KS 2014/00163 Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon Antagande av detaljplan för bostäder på Överby 1 :31 m.fl Sammanfattning Fastighetsägaren vill bygga några gruppbyggda småhus samt stycka av ca 30 villatomter, omedelbart norr om det område där ett 60-tal gruppbyggda småhus har uppförts (Lanesundsviken). Planen medger att området med gruppbyggda småhus istället bebyggs med små flerbostadshus. Tillfartsvägen har ändrats från att gå genom det befintliga området till att gå längre österut, delvis via en befintlig väg som utgörs av en gemensamhetsanläggning, Överby GA:6. Genomförandeavtal med Uddevalla Vatten AB finns. Planen har varit föremål för utställning. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade att överlämna detaljplaneförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Planbeskrivning, antagandehandling. Genomförandebeskrivning, antagandehandling. Illustrationskarta, antagandehandling. Bedömningsmall. Utlåtande. Inkomna yttranden, underrättelse och utställningar. Samrådsredo görelse. Inkomna samrådayttranden. Pro gramsamrådsredo görelse. Inkomna programsynpunkter. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan rörande Överby l :31 m.fl.?ebl--- Peter Larsson Förvaltningschef Förvaltningssekreterare

25 Protokoll Kommunstyrelsen KS Dnr 2014/00280 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB Sammanfattning Den l januari 2013 infordes nya regler for de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställandel av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare inf6rdes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala forvaltningen oeh de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta foranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgmnd av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna for Uddevalla kommuns kommunala bolag. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla forslagen. Kommunledningskontoret fareslår att kommunfullmäktige antar de foreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen for Uddevalla Utvecklings AB (godkänt av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar). Vidare foreslås en ny 13. Sonny Persson (S) och Christer Hassiebäck (M) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, Beslutsunderlag for ändring av bolagsordning for Uddevalla Utvecklings AB, Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny bolagsordning for Uddevalla Utvecklings AB, att 3 i bolagsordningen ändras till "Bolaget har till foremål for sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Uddevalla kommun använder for sin verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter forenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets syfte är att åstadkomma en samordning av bolagen till nytta for ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara for styrning, kontroll, uppfoljning och löpande översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla Justerandes sig~1t:,ur l:y~7 Utdragsbestyrkande

26 Protokoll Kommunstyrelsen forts. 174 kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstmment. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och forsäljning av fast eller lös egendom och annan forvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet folja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla kommun." att under en ny 13 under tubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " Beslut i följande fi ågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affårsplan for de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget for verksamheten for det närmaste räkenskapsåret Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller forsäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion for köp eller forsäljning av fast egendom Tröskelbelopp for andra köp, forvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." Justerandes signatur 1\) Utdragsbestyrkande

27 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2014/00280 Handläggare Kommunjurist Helena Lennernäs Telefon Översyn av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställandel av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Utvecklings AB (godkänt av kommunfullmäktige den 12januari 1993, 4 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, Beslutsunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB, Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ny bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB, att 3 i bolagsordningen ändras till "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets syfte är att åstadkomma en samordning av bolagen

28 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00280 till nytta for ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara fdr styrning, kontroll, uppfoljning och löpande översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och forsäljning av fast eller lös egendom och annan forvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet fdlja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla kommun." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att" Beslut i fdljande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan for de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget for verksamheten for det närmaste räkenskapsåret Ram for upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion for köp eller forsäljning av fast egendom Tröskelbelopp for andra köp, forvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." 1Zei~{--~ Peter Larsson Kommundirektör '"'<f\~~-. c ~; _, ="r <::::o::--... > ~l._c ='y, -... Helena Lennernäs Kommunjurist Expediera till Uddevalla Utvecklings AB

29 ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT PM Angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU Ändringar i kommunallagen Från den l januari 2013 gäller nya regler för de aktiebolag där en kommun eller ett landsting direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Regler om säkerställande av kommunala principer Enligt 3 kap 17 kommunallagen (KL). I fortsättningen ska följande finnas med i bolagsordningen: det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som är ram for verksamheten. Det räcker alltså inte längre att det framgår av exempelvis ett ägardirektiv eller ett avtal. att fullmäktige har möjlighet att ta ställning innan principiella eller viktiga beslut fattas. Enligt lagändringen ska ändamålet med verksamheten skrivas in i bolagsordningen liksom de kommunala befogenheter som utgör ram for verksamheten. Man måste alltså från fall till fall avgöra om principerna gäller när man avfuttar en bolagsordning. Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. Det ska röra sig om sådana ändamål som är kompetensenliga enligt lag och praxis. De kommunala befogenheter som utgör ram for verksamheten tar sikte på vilka kommunalrättsliga principer som gäller for verksamheten. Det kan vara såväl de kompetensbegränsande principerna, t. ex. fotbudet mot spekulativ verksamhet (2 kap. 7 KL) och lokaliseringsprincipen (2 kap. l KL) som de principer som begränsar hur kompetensenlig verksamhet får bedrivas, t.ex. självkostnadsprincipen (8 kap. 3 c KL) och likställighetsprincipen (2 kap. 2 KL). De nya kraven innebår dock enbart att de kommunalrättsliga principer som är aktuella for den aktuella verksamheten ska anges. Om självkostnadsprincipen inte gäller för en viss verksamhet, exempelvis handel med el, ska principen inte skrivas in i bolagsordningen. Regler om uppsiktsplikt för kommunstyrelse Enligt 6 kap l 2 st KL ska kommunsstyrelsen ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i aktiebolag. styrelsen ska i årliga beslut dels bedöma verksamheten i forhållande till Advokatfirman Glimstedt AB Kungsgatan 42, eox 2259 Södra Ringgatan GÖTEBORG ALINGSÅS Tel Tel Fax Fax WoNW.gtimstWt.se Ory.nr, Bankgiro PlusGiro STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO NORRKÖPING JÖNKÖPING HELSINGBORG LUND KALMAR VÄXJÖ FALUN VILNIUS RIGA TALUNN MINSK

30 2 (3) det ändamål fullmäktige fastställt, dels verksamhet i forhållande till de kommunala befogenheterna. Prövningen ska ta sikte på verksamhetens forenlighet med kompetensbegränsande principer och principer som begränsar på vilket sätt kompetensenligt verksamhet f'ar bedrivas. I bolagsordningen brukar det finnas en bestämmelse om att kommunstyrelsen har inspektionsrätt i bolaget. I ägardirektiv kan man tillse att styrelsen regelmässigt rapporterar till kommunstyrelsen hur verksamheten bedrivits. Man kan även tillse att styrelsen i årsredovisningen uttalar sig om verksamhetens forenlighet med bolagsordnignen. Nödvändiga åtgärder Enligt 6 kap l a KL ska styrelsen i årliga beslut for varje aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit forenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen for de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte år fallet, ska den lämna forslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. LOU och Teckal-kriterierna Ett permanent undantag på kravet från upphandling har införts i 2 kap l O a LOU. Detta gäller om l. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning (kontrollkriteriet), och 2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den (verksamhetskriteriet). Verksamhetskriteriet För att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt bör man ta med bestämmelse i bolagsordningen om att bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. J fr Carbotermomålet c-340/04 p. 66, som anger att all den verksamhet som det företag som tilldelats kontraktet bedriver inom ramen for en tilldelning som gjorts av den upphandlande myndigheten skall beaktas, oavsett om mottagaren är den upphandlande myndigheten själv eller tjänsteanvändaren. Enligt domen i målet skall det framgå att det bolag som tilldelats kontraktet är underställt en kontroll som gör det möjligt for den upphandlande myndigheten att påverka de beslut som fattas av nämnda bolag. Det skall vara fråga om en möjlighet att utöva en avgörande påverkan i fråga om såväl strategiska mål som bolagets viktiga beslut. Vid bedömningen av om ett foretag bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den myndighet som innehar det skall all den verksamhet som detta foretag bedriver inom ramen for en tilldelning som gjorts av den upphandlande myndigheten beaktas, oberoende av

31 3 (3) ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT vem som betalar denna verksamhet -den upphandlande myndigheten själv eller de som använder dc tillhandahållna tjänsterna. Kontrollkriteriet Om bolagets styrelse ges mycket långtgående befogenheter avseende förvaltningen av bolaget och ges rätt att företa alla handlingar som den anser nödvändiga för att företagets ändamål skall kunna uppnås kan inte kontrollkriteriet anses uppfyllt. Om styrelsen har befogenheten att ställa säkerhet på upp höga belopp eller att genomfora andra transaktioner utan att dessförinnan f1l ett godkännande av bolagsstämman visar detta att bolaget är mycket självständigt i förhållande till sina aktieägare och det är då tveksamt om kontrollkriteriet kan anses uppfyllt. Om ett bolag har ett stort utrymme för självständighet som kännetecknas av sådana omständigheter som framgår av det ovan sagda är det uteslutet att den kommunen utövar en kontroll över bolaget. Vad gäller kontrollkriteriet hånvisas till punkterna i Parking Brixen, C-458/03. I bolagsordningen bör en bestämmelse tas in om bolagsstämmans kompetens där det framgår vilka beslut som alltid ska fattas av stämman. Detta for att säkerställa att ägaren har kontroll över verksamhetens mål och strategiska beslut. Göteborg den 13 oktober 2013 Johanna Vincent

32 ARBETSMA TERIAL l (3) Beslutsunderlag f"or ändring av for Uddevalla Utvecklings AB Förslag till ny bolagsordning har tagits fram for rubricerat bolag. Nedan följer redovisning över de paragrafer som ändrats eller lagts till, med redovisning av nuvarande lydelse och foreslagen lydelse samt ny paragraf, jämte kommentarer till varje paragraf. BOLAGSORDNING 3 Föremålet for bolagets verksamhet Nuvarande lydelse Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet. Föreslagen lydelse Bolaget har till föremål for sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter forenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Kommentar Under denna paragraf beskrivs vad bolaget ska ägna sig åt i enlighet med kravet i 3 kap. l aktiebolagslagen. Beskrivningen ger även underlag for att bedöma huruvida verksamheten är kompetensenlig. Bestämmelsen i andra stycket införs for det fall det kan uppstå behov av köp av tjänster från bolaget utan upphandling. Bolaget blir på bolagsrättslig grund gentemot sin ägare bundet att utföra de tilldelade uppdragen, i syfte att uppfylla verksamhetskriteriet i LOU. Bestämmelsen utgör inte i sig ett tilldelningsbeslut, utan upphandlande myndighet måste särskilt besluta att tilldela bolaget ett visst uppdrag. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Nuvarande lydelse Bolagets syfte är att, med tillämpning av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna, som moderbolag i en koncern av Uddevalla kommuns aktiebolag åstadkomma en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården

Sammanträdesdatum 2011-06-09. Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-06-09 KF:s ilaiwliiig NR 35 2011 45 (54) 120 Försäljning av fastigheten Kristina 4:266, Strandgården INLEDNING Fastigheten är belägen

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 12mars 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 maj 2014 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post annika.thorstrom@uddevalla.se

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013

tvi~~ iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 iru BÅSTADS ~ KOMMUN Kommunledningskontoret l (l) Ka llelse till EXTRA sammanträde med ekonomiutskottet Datum: Onsdagen den 25 september 2013 Tid: 08.30 Plats: Astrakanen, Kommunkontoret i Båstad Ärendemening

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck. Rum fördelas i Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 23 juni 2014 kl. 18:00 Plats Gruppmöten Samverkanskontoret Sysslebäck Rum fördelas i Sysslebäck Tid för justering 2014-06-27 klockan 09.00 Sammanträdet

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde onsdagen den 20 juni 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden 1 Val av justerande ledamöter 2 Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 14 januari 2015 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till kommunledningskontoret@uddevalla.se

Läs mer

Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025

Entledigande som ersättare i kommunfullmäktige, Stig Sandberg (M) Dnr 2015-000025 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-02-23 Kommunfullmäktige Ärende Försäljning av Granudden 1:2 Dnr 2013-000168 Redovisning av medborgarförslag 2014 Dnr 2015-000026 Redovisning av motioner 2014 Dnr 2015-000027

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN. 28 november 2012 UDDEVALLA KOMMUN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 28 november 2012 KALLELSE Föredragningslista l (3) 2012-11-20 KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDE Kommunstyrelsen PLATS OCH TID Bäve, 2012-11-28 kl. Il :00 ORDFÖRANDE SEKRETERARE Henrik

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler

Bolagsordning för AB Strömstadslokaler STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 20 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 65 Ks 95 Au 104 KS/2014 0468 Bolagsordning för AB Strömstadslokaler Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

2012-08-22. Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996)

2012-08-22. Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996) Tjänsteskrivelse 1(1) Handläggarens namn Evelina Sandström 2012-08-22 Information om avsiktsförklaring avseende ombyggnation av Kungälvsmotet (Dnr KS2012/996) Sammanfattning Information lämnas vad gäller

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare

KOMMUNFULLMÄKTIGE. Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00. Plats. Val av justerare KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 18 mars 2013 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Behörighet, upprop, tid Sammanträdet öppnas. Fråga om dess behörighet. Upprop. Val

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-07-02 KS-2013/653.109 1 (17) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö

Sammanträdesdatum 2013-11-12. Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-11-12 Blad 21 Ks 142 Dnr 122/2011-106 Förslag till beslut om att ombilda Vafab Miljö AB till kommunalförbundet VafabMiljö Från

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast

KÖPEKONTRAKT. Enligt överenskommelse, dock senast KÖPEKONTRAKT Säljare Martti Luoma 441117-8470 Salme Luoma 441030-9282 Bjälkebräcka 110, 454 92 Brastad Mobiltel: 076-795 28 50 Köpare Lysekils Kommun 212000-1389 1/1-del 453 80 Lysekil E-post: mats.tilander@lysekil.se

Läs mer

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun

Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun 1(1) 2013-10-25 LJ 2013/1491 Landstingets kansli Avsändare Landstingsstyrelsen Försäljning av del av fastigheten Jonstorpsudden 1, Vaggeryds kommun Inledning På fastigheten finns en byggnad med lokaler

Läs mer

Bolagsordning för AB Strömstanet

Bolagsordning för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 18 (40) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 64 Ks 94 Au 103 KS/2014 0464 Bolagsordning för AB Strömstanet Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

KALLELSE. 18 Förlängning av avtal gällande Brains and Bricks KS/2013:551 MSK 198

KALLELSE. 18 Förlängning av avtal gällande Brains and Bricks KS/2013:551 MSK 198 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2013-11-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 27 november 2013, kl. 8.15 Plats KTS-salen, Vita Huset Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-02 KS-2014/1532.109 1 (13) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Prövning av om den verksamhet som kommunens heloch delägda bolag bedrivit under föregående

Läs mer

2012-04-13. Göran Björklund

2012-04-13. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-04-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 april 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Protokoll 2014-04-02

Protokoll 2014-04-02 2014-04-02 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2014-04-02, klockan 17:00 18:35 Beslutande Katarina Hansson (S) Mats Hellgren (M) Annica Moberg (S) Margareta Engman (M) Lennart Eriksson

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom kommunalt stöd till enskild näringsidkare (sale-and-leaseback).

Fråga om snedvridning av konkurrensen genom kommunalt stöd till enskild näringsidkare (sale-and-leaseback). KONKURRENSKOMMISSIONEN KKO 13-014 PM 2 2014-03-13 SLUTLIG BEDÖMNING Fråga om snedvridning av konkurrensen genom kommunalt stöd till enskild näringsidkare (sale-and-leaseback). Det kommunala bolaget Hässleholms

Läs mer