KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE"

Transkript

1 KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 10 september 2014

2 Information Kan du inte närvara? Både ledamöter och ersättare ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till Annika Thorström, e-post alt. te!: eller till Anna-Lena Lundin, e-post alt. te! Adressändring? Om du byter adress eller telefonnummer ska detta anmälas till Annika Thorström (e-post eller telefon se ovan). Interpellationer Ska du lämna en interpellation ska den vara inkommen till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet får att kopieras upp och lämnas ut vid sammanträdet. Ska du svara på en interpellation skall svaret vara inkommet senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet. Dessutom skall interpellanten få ta del av svaret senast dagen före sammanträdet. Detta kan kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, hjälpa till med om du inte själv har möjlighet. Motioner Ny motion skall lämnas till kommunledningskontoret, administrativa avdelningen, senast kl. 12:00 dagen före sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motioner som inkommer senare får motionären själv kopiera upp om det skalllämnas på sammanträdet. Allergi och astma Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller liknande. Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter? Hör av dig till Annica Åberg alt te!

3 Kallelse Föredragningslista 1(2) Sammanträde Kommunfullmäktige Plats och tid Bohusläns museum, kl. 17:30 onsdagen den 10 september 2014 Ordförande sekreterare Ralph Steen Annica Åberg Föredragningslista Föredragande l. Upprop och val av justerande samt bestämmande om tid för justering 2. Förvärv av fastigheten Lan e- R yrs Fagerhult l :5 Dnr KS 2014/ Antagande av detaljplan för bostäder på Överby 1:31 m.fl Dnr KS 2014/00163 Kompletta handlingar finns på kommunledningskontoret och på 4. Översyn av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla Energi AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla Energi Elnät AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla Energi Värme AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla kraft AB D nr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Bohus Gas AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla Omnibus AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla Hamnterminal AB Dnr KS 2014/00293

4 Kallelse Föredragningslista 2(2) Föredragningslista Föredragande 12. Översyn av bolagsordning för Swanfalk Shipping AB Dur KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla Event AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för Uddevalla Vatten AB Dnr KS 2014/ Översyn av bolagsordning för VästVatten AB Dnr KS 2014/ Arvoden för bolagen Dnr KS 2014/ Bestämmande av kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2015 Dnr KS 2014/ Nämndernas avropportering av kommunfullmäktiges uppdrag i strategisk plan och andra styrdokument 2014 Dnr KS 2014/ Val av ersättare i kultur och fritidsnämnden efter Sara lbrahim (FP) Dnr KS 2014/ Val av nämndeman i Uddevalla domsaga efter Katarina Reimers (SD) Dnr KS 2014/ Val av ombud för Uddevalla Utvecklings AB efter Ralph Steen (FP) Dnr KS 2014/ Anmälningsärenden D nr KS 20 14/0000 l 23. Nya motioner, interpellationer, enkla frågor, medborgarförslag Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet eller del av sammanträdet ska anmäla detta till Annika Thorström eller Anna-Lena Lundin eller e-post

5 Protokoll Kommunstyrelsen KS Dnr 2014/00281 Förvärv av fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult 1:5 Sammanfattning Kommunen har tecknat köpeavtal med fastighetsägaren till ovan nämnda skogsfastighet. Fastigheten är belägen norr om Uddevalla i Lane-Ryr och består av två separata skiften med en for trakten mycket god virkesvolyrn. Fastigheten domineras helt av äldre skog och slutavverkningsskogar finns på uppskattningsvis drygt 70 % av arealen. Fastigheten har en sammanlagd areal om ca l 00 ha, varav 69 ha är produktiv mark och resten impediment. Förvärvet stämmer väl överens med de upprättade riktlinjerna for Uddevalla kommun s skogsitmehav och är ett värdefullt tillskott for kommunens markreserv samtidigt som fastigheten kommer att kunna användas i ett rent skogligt syfte, men även som en eventuell möjlig bytesmark. Tekniska nämnden f<ireslår kommunfullmäktige att forvärva fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult l :5 till en köpeskilling om kr, i enlighet med bifogat köpekontrakt. Christer Hassiebäck (M) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Tekniska nämndens protokoll Tekniska kontorets tjänsteskrivelse Köpekontrakt Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att forvärva fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult l :5 till en köpeskilling om kr, i enlighet med köpekontrakt daterat Justerandes s~natur 11f:7 Utdragsbestyrkande

6 Protokollsutdrag Tekniska nämnden TN Dnr2014/00255 Förvärv av fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult 1:5 Sammanfattning Kommunen har tecknat köpeavtal med fastighetsägaren till ovan nämnda skogsfastighet. Fastigheten är belägen norr om Uddevalla, i Lane-Ryr, och består av två separata skiften, med en för trakten mkt god virkesvolym. Fastigheten domineras helt av äldre skog och slutavverkningsskogar finns på uppskattningsvis dryga 70% av arealen. Fastigheten har en sammanlagd areal om ca 100 ha varav ca 69 ha är produktiv mark och ca 31 ha är impediment. Förvärvet stämmer väl överens med de upprättade "riktlinjerna för Uddevalla kommuns skogsinnehav" och är ett värdefullt tillskott för kommunens markreserv samtidigt som fastigheten kommer att kunna användas i ett rent skogligt syfte men även som en eventuell möjlig bytesmark Beslufsunderlag Tjänsteskrivelse, Köpekontrakt Beslut Tekniska nämnden föreslår fullmäktige besluta att förvärva fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult l :5 till en köpeskilling om kr, i enlighet med bifogat köpekontrakt. Vid protokollet Eva Thoi-Nordfeldt Justerat Zeidi Ström Janno Uusitalo Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan 2014R08-26 intygar Eva Thoi-Nordfeldt Expedierat Tekniska kontoret KF Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

7 1oi'Y zgl Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret l (2) Dnr TN 2014/00255 Handläggare Mark- och exploateringsingenjör Jenny Nord Telefon se Förvärv av fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult l :5 Sammanfattning Kommunen har tecknat köpeavtal med fastighetsägaren till ovan nämnda skogsfastighet. Fastigheten är belägen norr om Uddevalla, i Lane-Ryr, och består av två separata skiften, med en för trakten mkt god virkesvolym. Fastigheten domineras helt av äldre skog och slutavverkningsskogar finns på uppskattningsvis dryga 70% av arealen. Fastigheten har en sammanlagd areal om ca 100 ha varav ca 69 ha är produktiv mark och ca 31 ha är impediment. Förvärvet stämmer väl överens med de upprättade "riktlinjerna för Uddevalla kommuns skogsinnehav" och är ett värdefullt tillskott för kommunens markreserv samtidigt som fastigheten kommer att kunna användas i ett rent skogligt syfte men även som en eventuell möjlig bytesmark. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Köpekontrakt Förslag till beslut Tekniska nämnden föreslår fullmäktige besluta att förvärva fastigheten Lane-Ryrs Fagerhult l :5 till en köpeskilling om kr, i enlighet med bifogat köpekontrakt. Ärendebeskrivning Kommunen har tecknat köpeavtal med fastighetsägaren till ovan nämnda skogsfastighet. Fastigheten är belägen norr om Uddevalla, i Lane-Ryr, och består av två separata skogsskiften, med en för trakten mkt god virkesvolym. Fastigheten domineras helt av äldre skog och slutavverkningsskogar finns på uppskattningsvis dryga 70% av arealen. Fastigheten har en sammanlagd areal om ca l 00 ha varav ca 69 ha är produktiv mark och ca 31 ha är impediment. Enligt skogsbruksplanen, upprättad av skogsstyrelsen Fyrbodal under mars 2013, uppgår virkesförrådet till m 3 sk (skogskubikmeter) och det anges att närmre m 3 sk kan avverkas under en 10-års period. Avverkningen är möjlig att genomföra i början av perioden.

8 Tjänsteskrivelse Tekniska kontoret (2) Dnr TN 2014/00255 Fastigheten består idag, förutom de l 00 ha skogsmark, även av ca 6 ha inägomark, ett bostadshus och ekonomibyggnader, både inägamarken och byggnaderna kommer styckas av från stamfastigheten innan tillträdet för kommunens del. Fastighetens nuvarande taxeringsvärde uppgår till kr, varav byggnadsvärde är kr och markvärde kr. Jakträtt på 580 ha erbjuds genom medlemskap i jaktlaget, i övrigt följer jakträtten fastigheten. I anslutning till såväl det södra som det norra skogsskiftet finns en väg som byggts av försvarsmakten och som till större delen ligger inom försvarsmaktens övningsområde. Vägen har en sådan standard att det kan användas för t.ex. timmertransporter vid skogsavverkning. Genom särskild överenskommelse med försvarsmakten ges möjlighet för markägaren att nyttja vägen för skogstransporter m.m. Förvärvet stämmer väl överens med de upprättade "riktlinjerna för Uddevalla kommuns skogsinnehav" och är ett värdefullt tillskott för kommunens markreserv samtidigt som fastigheten kommer att kunna användas i ett rent skogligt syfte men även som en eventuell möjlig bytesmark. Patrik Petre Teknisk chef lennynord Mark- och exploateringsingenjör Expediera till

9 J t l l Köpekontrakt Säljare Db Rune Frank Östen Svahn med 1/1-del o fullmakt för Äke Eriksson Rostvägen 23 A Vänersborg överlåter - genom försäljning - till Köpare Uddevalla kommun org.nummer Tekniska Nämnden Varvsvägen Uddevalla med 1/1-del Tel. vx Fastighet Lotterna X och Y, del av Uddevalla Lane-Ryrs Fagerhult 1 :5 om ca 100 ha markerade med blå linjer på bifogad karta i fortsättningen kallad fastigheten Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) Köpeskilling FemmiljonerTvåhundratusen kr 1 Tillträdesdag Köparen ska tillträda fastigheten den 18 september 2014 eller den tidigare/senare dag som motsvaras av: Inom tio dagar efter det att fastigheten fastighetsbildats med lagakraftvunnet beslut samt inskrivits vid berörd inskrivningsmyndighet med ny registerbeteckning och att kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutat i enlighet med detta avtal. Köpets övriga villkor ska vara uppfyllda och betalning er1agts på det sätt som anges i 2. Ändring av tillträdesdag ska avtalas skriftligt- med kopia till fastighetsmäklaren. 2 Betalningsvillkor Köparen ska betala köpeskillingen på följande sätt: a. Kontant som handpenning senast kr genom insättning på Bohusgårdar/Jan H Nilssons klientmedelskonto i Swedbank, kontonr: Kontant kr b. Resterande kontant på tillträdesdagen 4 6BO 000 kr (På tilltriidesdagen upprättas en likvidavräkning med ovannämnda poster specificerade. Av likvidavräkningen framgår exakt vad köparen ska betala kontant på tillträdesdagen.) SUMMA KÖPESKILLING kr 3 Handpenning Säljaren och köparen har i särskild bilagd handling- "Depositionsavtal" - avtalat att handpenningen ska deponeras hos fastighetsmäklaren på särskilt klientmedelskonto. JN (4) BOHUSGARDAR Korsgatan Göteborg Telefon Telefax Hemsida

10 ) 4 Belastningar m.m. Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av servitut och nyttjanderätter utöver vad som följer från stamfastigheten i samband med fastighetsbildningen Se kompletterande uppgifter om stamfastigheten i bilagda "Lantmäteriverket Fastighetsinfo". Senast tillträdesdagen ska säljaren ha ombesörjt och bekostat att de pantbrev som idag belastar stamfastigheten - sammanlagt kr - har dödats/relaxerats, för att härefter endast gälla i stamfastigheten. Säljaren beordrar Lantmäterimyndigheten att den avstyckade fastigheten ska vara fri från penninginteckningar efter genomförd fastighetsbildning. 5 Faran för fastigheten Fram till tillträdesdagen ska säljaren bära risken för att fastigheten skadas av olyckshändelse (den s. k faran för fastigheten), samt ansvara för att egendom som hör till fastigheten vårdas väl. Säljaren garanterar att fastigheten under nämnda tid är fullvärdesförsäkrad Faran övergår pä köparen från och med tillträdesdagen- även om köparen inte tillträder fastigheten i rätt tid. 6 Fördelning av utgifter och inkomster 7 Lagfartskostnader m.m. Säljaren ska betala räntor och andra utgifter för fastigheten som avser tiden fram till tillträdesdagen. Från och med tillträdesdagen övergår betalningsskyldigheten på köparen samt rätten till all avkastning från fastigheten Köparen ska betala kostnader för lagfart. nya tån, nya pantbrev, värdering etc Förmedlingsprovision till BOHUSGARDAR betalas av säljaren enligt separat överenskommelse. Förmedlingsprovision ska även betalas om säljaren skulle häva köpet enligt 6 - exempelvis på grund av dröjsmål med betalning enligt 2. Överenskommen förmedlingsprovision ska betalas vid anfordran så snart bindande köpekontrakt är undertecknat av partema - samt att särskilda återgångsvillkor uppfyllts. 8 Kontraktsbrott Om köparen eller säljaren inte fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt har motparten rätt till skadestånd. Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse för part, har denne dessutom rätt att häva köpet. Vid köparens kontraktsbrott ska säljarens skada, inklusive förmedlingsprovision, regleras ur betald handpenning. Overstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig att omgående betala mellanskillnaden till säljaren. Understiger skadan handpenningen, ska mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen. Parterna är medvetna om att full förmedlingsprovision ska betalas vid parts hävning av köpet på grund av kontraktsbrott. Vid köparens kontraktsbrott ingår förmedlingsprovisionen i det skadestånd köparen blir skyldig att betala till säljaren. 9 skogsavverkning Säljaren äger ej rätt att avverka skog eller sälja på rot stående skog och garanterar att rätt till avverkning för tredje man ej föreligger 1 O Fastighetens fysiska skick Fastighetens areal blir efter avstyckning ca 100 ha skogsmark. Enligt skogsbruksplanen utgör 69 ha produktiv mark och 32 ha impedimentmark. Lantmäteriets fastighetsinfo redovisar att skogsarealen uppgår till ca 97 ha. FRISKRIVNING OCH KÖPARENSANSVAR Säljaren har lämnat upplysningar om fastigheten i bilagda objektbeskrivning. Där framgår att uppgifter om areal och virkesvolym etc är hämtade från skogsbruksplanen. l enlighet med objektbeskrivningen har det ankommit på köpare att själv besikta fastigheten för att förvissa sig om areal, virkesförråd och beståndets kvalite. Köparen har tagit del av skogsbruksplanen och besiktat fastigheten. Med bindande verkan avstår köparen från alla anspråk på grund av ev. avvikelse i fråga om bl.a. skogens volym, areal och vad som i övrigt anges i skogsbruksplanen. JN 13-16

11 Köparen har också erhållit information om att befintliga vägar till skogsskiftena till större del ligger inom försvarsmaktens övningsområde och alt särskild överenskommelse måste träffas med skjutfältsscheten vid Sågebackens skjutflllt vid nyttjande av dessa vägar i samband med skogsawei1<ning. 11 Särskild besiktning 12 Ti listån d Köparen förklarar sig nöjd med den undersökning han gjort av fastigheten före köpet och vill inte ha särskilt villkor om ytterligare besiktning Enligt Jordförvärvsförordningen ( ) föreligger ej krav på förvärvstillstånd 1nom Uddevalla kommun 13 Köpekontraktets Säljaren äger rätt att häva detta köpekontrakt om köparen inte undertecknat kontraktet och undertecknande översänt ett ex till säljaren och mäklaren samt erlagt handpenning senast Om och erl. av handpenning köparen vill utsträcka den angivna tiden krävs ett särskilt skriftligt avtal mellan parterna. 14 Slutlikvid, Sedan köparen betalat köpeskillingen enligt villkoren i 2, ska säljaren till köparen överlämna köpebrev, pantbrev kvitterat köpebrev och övriga handlingar som krävs för köparens lagfart. Säljaren ska även överlämna nycklar (till vägbom) samt de fastighetshandlingar säljaren innehar såsom fastighetskarta, etc. Vid behov. överlämnar fastighetsmäklaren samtidigt ett nytt utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister. Äganderätlen övergår till köparen först sedan kvitterat köpebrev överlämnats. Detta innebär bland annat att säljaren, i enlighet med 6, ansvarar för löpande utgifter fram till tillträdesdagen. 15 Uddevalla Kommunfullm. Detta köpekontrakt blir bindande mellan parterna när Uddevalla kommunfullmäktige under sep/okt 2014 beslutat att fullfölja förvärvet av fastigheten. Om kommunfullmäktige beslutar att ej genomföra förvärvet skall erlagd handpenning återbetalas till köparen Uddevalla kommun. Handlingar Bilagor Köparen har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med: ~ skogsbruksplan ~ Objektbeskrivning Följande bilagor tillhör köpekontraktet: IZl Depositionsavtal [8.1 Utdrag ur Lantmäteriets Fastighetsregister IZl ~ ~ ~ Objektbeskrivning Karta som visar prel, gränser efter avstyckning Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är införstådd med: Fullmakt för Ake Eriksson från Db Rune Frank Osten Svan Dödsbodelägare enl. bouppteckning reg ~ skogsbruksplan ~ Objektbeskrivning JN 13 16

12 Undertecknande Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var sitt samt ett utgör mäklarens arkivexemplar. Säljare Vänersborg den 24 junl20'14.. : ~,. /. ( Db Rune Frank Osten Svan gm Ake Eriksson enl. fullmakt Köpare Udevalla den juni 2014,(J l>"- Uddevalla kommunrrekniska nämnden Zeidi Ström ordf Patrik Petre Teknisk chef ( Ovanståenda allljares namnteckningar bevlttnn Ovanstående köpares namnteckningar bevittnas <. ( -:-. Jan- H Niisson T Information om handläggning av personuppgifter Partema lämnar sitt medgivande till att person- och objektuppgifter får registreras i mäklarföretagets datasystem i den utsträckning som krävs för det aktuella köpet, men även för statistisk bearbetning och möjligheter till kunderbjudanden i annan databas. Ytterligare lnfonnallon om behandling av personuppgifter enligt Pul personuppgiftslagen (1998:204) lämnas av handläggande fastighetsmllklare. i ~ l ~ f l i J t l A u J JN (41

13 -E 2CO Syslem SWEREF 99 TM Aktualitet B-27 KartredoV1S111ngen har inte 1ättsverkan. Jmfr mot beslut 1!antmalerihandlingar O ): C 600 BOG 1000 m' /,.,.

14 skogsfastighet LANE RYR skogsfastighet ca 100 ha med mycket god virkesvolym kbm per ha eller tot kbm varav m3sk i S1 och S2 klass. Goda möjligheter till hög avverkning de närmaste aren Jakträtten f6ljer fastigheten Genom medlemsskap i jaktiagel erhålles möjlighet att jaga på 580 ha Pris Adress kr LANE RYR (skog) Uddevalla l 1 (3) Fastighet Beteckning Tomt Taxeringsvärde Taxeringskod Servitut etc Bef. pantbrev Planbestllmmelser övrigt Uddevalla Lane-Ryrs Fagerhult m 2, friköpt, Skogsmark kr (år 2012) varav byggnad Bebyggd lantbruksenhet Andel i samfällighet/ga: Lane-Ryrs Fagerhult S: 1, S:3-S:4, S 6, S:9-S: 1 O, S: 13, FS:12 Last, Avtalsservitut Kraftledning mm Last, Officialservitut Väg Last, Avtalsservitut Vattenledning mm Last, Officialservitut Väg Last, Officialservitut Vattentakt Last, Officialservitut Vattenledning Last, Officialservitut Vattenledning Last, Avtalsservitut Kraftledning mm Last, Avtalsservitut Vattentäkt Förmån, Avtalsservitut Vattenledning mm Angivna samfälligheter och servitut berör hela fastigheten. l samband med avstyckning kommer lantmäterimyndigheten att fördela dessa på berörda markområden. 1 st, totalt kr Pantbrevet kommer att överföras till stamfastigheten i samband med av&lyckmng. AVSTYCKNING och NY SKOGSFASTIGHET Fastigheten som idag består av skog, åker och byggnader kan delas genom avstyckning som innebär att skogen (två skiften) bildar en ny skogsfastighet om sammanlagt ca 100 ha varav 69 ha produktiv mark och 32 ha impedimentmark Enligt skogsbruksplanen uppgår virkesförrådet till m3sk varav ca 1 O 000 m3sk i S1 och S2 klass. Tall 6190 m3sk och gran 5830 m3sk samt löv 1250 m3sk. Fastighetens virkessvolym per ha ar 192 m3sk. Boniteten ar beraknad till 5,1 AWERKNING kbm skogsstyrelsen har vid förfrågan meddelat att 5700 m3.sk kan avverkas under den kommande 1 0-årsperioden. Avverkningen kan i sin helhet även genomföras i början av perioden JAKTRADEN följer fastigheten som ingår i ett ett jaktlag som sammanlagt disponerar över 580 ha mark för jakt på älg, rådjur, räv, hare etc. Tilldelning av älg för föregående jaktsäsong är en vuxen och två kalvar. Köpare av fastigheten, som har Jägarexamen har möjlighet att bli medlem i jaktlaget som idag har 8 jägare JN BOHUSGARDAR Korsgatan 3, Göteborg, Tel: , Fax:

15 l ; '. j i f ' Huvudbyggnad (Bostad) Övriga byggnader FRISKRIVNING Den angivna arealen och redovisad virkesvolym är hamtade från skogsbruksplanen. Någon särskild mätning har inte genomförts av säljare eller mäklare. Det ankommer på presumtiv köpare att själv eller genom sakkun igt biträde besikta fastigheten för att förvissa sig om areal och virkesförråd. Säljare och mäklare kan inte göras ansvariga för ev awikelse från de uppgifter som redovisas i denna beskrivning. 2 /3) Interiör Boarea Rumsbeskrivning etc m (taxeringsinformation) Objekttyp och areal Objekttyp: O Jordbruk D Hästgård lnrikting: ~Skog O Spannmål n svin O Häst Areal: Fördelning: Skog 69,1 ha Impediment Aker Bete övrigt Summa 32,3 ha ha ha ha 101,4ha Värdering enhet: Basvärde Omr.tal Tomtmark Bostadsbyggnad Skogsmark skogsimpediment Akermark Betesmark Ekonomibyggnader övrigt skog och impediment Summa Taxeringsvärdet är kr avseende år rgj Skogsgård u Kött O Får Arealuppg enligt Antal skiften Tax. värde 5052 ' 2014 n Gårdsbutik O O Mjölk O Fritid O Höns o D taxeringen rll skogsbruksplanen 2 st Notering 2014 Aker, skog och övrig mark A k er Skog Övrigmark JN BOHUSGARDAR, Korsgatan 3, Göteborg, Tel: , Fax: /

16 i. ' l i l ' t l l 3 (3 ) Övriga uppgifter Jakt och fiske Maskiner Magasin stallar Bidrag Hyresintäkter Vägar Övrigt Tillträde Vägbeskrivning September 2014 eller inom 1 O dagar från dag då avstyckningen vunnit laga kraft lantmat för FRÄN UDDEVALLA- vagbeskrivning till norra skogsskiftet: Kör vag 172 norrut och nar Du passera skylt LANE kör ytterligare 2,5 km. Vid busshållplats Angen: sväng vanster in på en mindre vag. Vid väginfarten står en mtormationstavla om sägbackens skjutfält som Du bör läsa. Fortsatt tills bilvägen slutar vid en gård med grönt bostadshus. Parkera har och fortsatt på skogsvägen som leder in på marken. Använd gärna GPS för att undvika Sågbackens skjuttalt som gransar till fastigheten i väster. Information på försvarsmaktens informationstavla måste också noteras - risk om skjutövningar pågår och Du råkar komma över gränsen till övningsområdet. SKOGSTRANSPORTER OCH INFART FOR FASTIGHETENS ÄGARE l anslutning till såväl det södra som norra skogsskiftet finns en vag som byggts av militären. Vägen har sådan standard att den kan användas för ex timmertransporter med lastbil. Genom särskild överenskommelse med am:varig vid Försvarsmakten ges möjlighet för markägaren att nyttja vagen för skogstransporter mm. Närmare info genom BOHUSGARDAR. För mer information/visning kontakta Jan H Nilsson Mobil: E-post: 2. se JN BOHUSGARDAR, Korsgatan 3, Göleborg, Tel: , Fax:

17 FASTIGHETSINFO 1 (2) Fastighet Beteckning: Fastigh.reg: lnskrivn.reg: Församling: Adress, er): Ursprung: Avskild mark: Areal: Koordinater: Andel i SAMF/GA: Skattetal: Atgärder: Rättigheter: Planer: Uddevalla Lane-Ryrs Fagerhult 1 5 Senaste ändnng Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Fastighetens andelar 1 samfälligheter är inte utredda Ändr1ngar t o m redov1sas, senaste ändring: Lane-Ryr (148511) Lane Fagerhult 238, 255 Lane-Ryrs Fagerhult 1:1 Lane-Ryrs Fagerhult 1:14, 128, 1:31-1:32, från samf-del av 1 36, från samf-del av 1 39, 1:40-1:41 Land: ,0 m 2 Vatten: 1230,0 m 2 Totatt: ,0 m 2 Fisket ingår i äganderatten till vattenområdet inom fig 32b (akt 14-lar-71 O) 1. X: Y: Registerk.arta: -UDDEVALLA 2. X: Y: Registerkarta: -UDDEVALLA Lane-Ryrs Fagerhult S:1, S:3-S:4, S:6, S:9-S:10, 8:13, FS:12 Vattenfall Erhållit alla till o-lane-ryr fagerhult 1:34 hörande andelar i samf (akt 14-lar-71 O) Mantal 7/32 Ägoutbyte, 14-LAR-230 Ant: På samhuld mark Laga skifte D, , 14-LAR-80 Fastighetsreglering, , 14-LAR-710 Ant: Fastighetsbestamning, , 14-LAR-713 Fastighetsreglering, , 1485K-09/143 Gränsbestämning, , 14-LAR-306 Last: 1 Avtalsservitut 14-IM Kraftledning mm Last: 2 Officialservitut 14-LAR -71 O Väg Last: 1 Avtalsservitut 14-IM4-86/5495 Vattenledning mm Last: 1 Officialservitut 1485K-09/143 Väg Last: 2 Officialservitut 1485K-09/143 Vattentäkt Last 3 Officialservitut 1485K-09/143 Vattenledning Last: 4 Officialservitut 1485K-09/143 Vattenledning Last: 1 Avtalsservitut 14-IM4-44/192 Kraftledning mm Last: 1 Avtalsservitut 14-IM4-57/1256 Vattentakt Förmån: 1 Avtalsservitut 14-IM4-78/2702 Vattenledning mm Avregistrerade 1. Strandskydd.: 14-FA-661:14 Datum: Lagfart 1. Inskrivningsdag: Aktnr: Rune Frank Osten Svan JN Fång: Köp Köpeskilling: Ingen köpeskilling redovisad Andel: 111 Inskrivningar 1. Inskrivningsdag: Akt nr: Förmånsordnings nr: 1 Avtalsservitut kraftledning mm 2. Inskrivningsdag: Aktnr: Förmånsordningsnr: 2 Nyttjanderatt tele 3. Inskrivningsdag: Aktnr: BOHUSGARDAR, Korsgatan 3, Göteborg, Tel: 031~13100, FaK:

18 Förmånsordningsnr: 4 Nyttjander~tt jakt 4. Inskrivningsdag: Aktnr: 1194 Förmånsordningsnr: 5 Avtalsservitut kraftledning mm 5. Inskrivningsdag: Aktnr: 5495 Förmånsordningsnr: 6 Avtalsservitut vattenledning mm 6. Inskrivningsdag: Aktnr: 1256 Förmånsordningsnr: 7 Avtalsservitut vattentäkt Anm: Förordnande enligt fastighetsbildningslagen Inteckningar 1. Inskrivningsdag: Aktnr: 3938 Förmånsordningsnr: 3 Anm: Relax 78/3146, fastighetsreglering 81/16310 Gäller l: Lane-Ryrs Fagerhult 1:5, 1:34 Betopp: kr 2 (2) Totalt 1 st, kr Taxeringsenheter 1. Taxeringsenhet, typ: 120- Lantbruksenhet, bebyggd Senaste taxering: 2011 Uppgiftsår: 2012 Markvärde: 181 kkr Byggnadsvärde: 650 kkr Summa: kkr JN Värderingsenhet: Skog Tax.värde: kkr Riktvärdeområde: Areal: 64 ha Godhet: C Barrskog: 211 m 3 /ha Lövskog: 0029 m"/ha Virkesförråd, totalt: O m 3 /ha Klassindelning: O Samfälld mark: Nej Kostnad för brukning: 30 poång Värderlngsenhet: skogsimpediment mark Tax.värde: 86 kkr Riktvärdeområde: Areal: 33 ha Samfälld mark: NeJ Värderingsenhet: Akermark Tax.värde: 144 kkr Riktvärdeområde : Areal: 5 ha Brukningsvärde: Sämre an normalt Dränering: Otillfredsst~llande Samfälld mark: Nej Värderingsenhet: Ekonomibyggnad Tax.värde: 140 kkr Riktvärdeområde: Byggnadsyta: 358 m 2 Byggnadsvolym: O m' Byggnadens beskaffenhet (klass): 3 Byggnadskategori: Djurstall, maskinhall mm, värdeår före 1980 Värderingsenhet Småhusmark på lantbruk Tax.värde: 181 kkr Riktvllrdeområde: Areal: 1500 m 2 Tillgång till VA: Enskilt vatten året om Enskilt avlopp. Belägenhet: Ej strand eller strandnära (mer an 150m) Värderingsenhet: Småhusbyggnad på tantbruk Tax. värde: 650 kkr Boa rea: 89 m 2 Biarea: 123 m 2 Total värdegrundande area: 109 m 2 Nybyggnadsår: 1975 Värderingsår: 1975 Summa atandardpoäng: 31 Tidigare taxering 1. Taxeringsenhet, typ: Lantbruksenhet, bebyggd Tidigare taxering: 2011 Uppgiftsår: 2011 Markvärde: 181 kkr Byggnadsvärde: 650 kkr Summa: kkr *"***"'*" ** Lantmliteriet och Skatteverket *""***- BOHUSGARDAR, Korsgatan 3, Göteborg, Tel: , FaK:

19 Protokoll Kommunstyrelsen KS Dnr 2014/00163 Antagande av detaljplan för bostäder på Överby 1:31 m.fl Sammanfattning Kommuntullmäktige antog detaljplan för bostäder för Överby l :31 m fl Vid en kontroll inom miljö och stadsbyggnad i juni 2014 upptäcktes att ett förbiseende skett i handläggningen av planärendet Förbiseendet skedde efter det att miljö och stadsbyggnadsnämnden godkände planen Del av kommunens handläggning måste göras om eftersom länsstyrelsen kan upphäva ett planantagande om fonnaliafel föreligger. Miljö och stadsbyggnad har rättat till felet, men handläggningen blir korrekt först när ett nytt antagande skett. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnadsnämndens protoko Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Planbeskrivning, antagandehandling. Genomförandebeskrivning, antagandehandling. Illustrationskmia, antagandehandling. BedömningsmalL Utlåtande. Inkomna yttranden, underrättelse och utställningar. Samrådsredogörelse. Inkomna samråda yttranden. Programsamrådsredogörelse. Inkomna pro gramsynpunkter. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommuntullmäktige besluta att upphäva sitt beslut , samt att anta detaljplan rörande Överby l :31 m fl. Justerandes signatur r ('\':J Utdragsbestyrkande

20 TJÄNSTESKRIVELSE MILJÖ OCH STADSBYGGNAD DNR:ARB 433 HANDLÄGGARE Planarkitekt Mats Windmark TELEFON mats. ÖVERBY l :31 m fl Detaljplan för bostäder Kommunfullmäktige antog detaljplanen ; 89. Vid en intern kontroll inom Miljö och stadsbyggnad i juni 2014 upptäcktes att ett förbiseende skett i vår handläggning av planärendet Förbiseendet skedde i mars/april, d v s efter det att Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkände planen Del av kommunens handläggning måste göras om eftersom Länsstyrelsen kan upphäva ett planantagande om formaliafel föreligger. Miljö och stadsbyggnad har nu rättat till felet, men handläggningen blir helt korrekt forst när ett nytt antagande har skett. Miljö och stadsbyggnad hemställer därför att planen godkänns i KS 27 augusti samt antas i KF l O september. Härmed översänds planhandlingar for antagandeprövning. Förutom denna tjänsteskrivelse är handlingama helt identiska med dem som skickades till KS 23 april och KF 14 maj. Det bör noteras att ett antal utredningar inte ingår i den här leveransen. De finns att ta del av på Miljö och Stadsbyggnad. FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunfullmäktige föreslås besluta att upphäva sitt beslut ; 89 att anta detaljplan rörande Överby l :31 m fl Med vänlig hälsning MILJÖ OCH STADSBYGGNAD Mats Windmark planarkitekt

21 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige KS Dnr 2014/00163 Antagande av detaljplan för bostäder på Överby 1 :31 m.fl Sammanfattning Fastighetsägaren vill bygga några gruppbyggda småhus samt stycka av ca 30 villatomter, omedelbart norr om det område där ett 60-tal gruppbyggda småhus har uppförts (Lanesundsviken). Planen medger att området med gruppbyggda småhus istället bebyggs med små flerbostadshus. Tillfartsvägen har ändrats från att gå genom det befintliga området till att gå längre österut, del vis via en befintlig väg som utgörs av en gemensamhetsanläggning, Överby GA:6. Genomförandeavtal med Uddevalla Vatten AB finns. Planen har varit foremål för utställning. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade att överlämna detaljplaneförslaget till kommunfullmäktige for antagande. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Planbeskri vning, antagande handling. Genomförandebeskrivning, antagandehandling. Illustrationskarta, antagandehandling. BedömningsmalL Utlåtande. Inkomna yttranden, underrättelse och utställningar. Samrådsredogörelse. Inkomna samrådayttranden. Programsamrådsredogörelse. Inkomna programsynpunkter. Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

22 Protokollsutdrag Kom mu nfullmä ktlge Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan rörande Överby l :31 m.tl. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Ralph Steen, El ving Andersson, Ulf Fagerberg Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Miljö och stadsbyggnadsnämnden Justerandes signatur Utdrags bestyrkande

23 Protokoll Kommunstyrelsen KS Dnr 2014/00163 Antagande av detaljplan för bostäder på Överby 1 :31 m.fl Sammanfattning Fastighetsägaren vill bygga några gruppbyggda småhus samt stycka av ca 30 villatomter, omedelbart norr om det område där ett 60-tal gruppbyggda småhus har uppförts (Lanesundsviken). Planen medger att området med gruppbyggda småhus istället bebyggs med små flerbostadshus. Tillfartsvägen har ändrats från att gå genom det befintliga området till att gå längre österut, delvis via en befintlig väg som utgörs av en gemensamhetsanläggning, Överby GA:6. Genomförandeavtal med Uddevalla Vatten AB finns. Planen har varit föremål för utställning. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade att överlämna detaljplaneförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Planbeskrivning, antagandehandling. Genomförandebeskrivning, antagandehandling. Illustrationskarta, antagandehandling. BedömningsmalL Utlåtande. Inkomna yttranden, underrättelse och utställningar. Samrådsredogörelse. Inkomna samrådayttranden. Programsamrådsredo görels e. Inkomna programsynpunkter. Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan rörande Överby l :31 m. fl. Utdragsbestyrkande

24 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (1) Dnr KS 2014/00163 Handläggare Förvaltningssekreterare Annica Åberg Telefon Antagande av detaljplan för bostäder på Överby 1 :31 m.fl Sammanfattning Fastighetsägaren vill bygga några gruppbyggda småhus samt stycka av ca 30 villatomter, omedelbart norr om det område där ett 60-tal gruppbyggda småhus har uppförts (Lanesundsviken). Planen medger att området med gruppbyggda småhus istället bebyggs med små flerbostadshus. Tillfartsvägen har ändrats från att gå genom det befintliga området till att gå längre österut, delvis via en befintlig väg som utgörs av en gemensamhetsanläggning, Överby GA:6. Genomförandeavtal med Uddevalla Vatten AB finns. Planen har varit föremål för utställning. Miljö och stadsbyggnadsnämnden beslutade att överlämna detaljplaneförslaget till kommunfullmäktige för antagande. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse Miljö och stadsbyggnadsnämndens protokoll Miljö och stadsbyggnads tjänsteskrivelse Planbeskrivning, antagandehandling. Genomförandebeskrivning, antagandehandling. Illustrationskarta, antagandehandling. Bedömningsmall. Utlåtande. Inkomna yttranden, underrättelse och utställningar. Samrådsredo görelse. Inkomna samrådayttranden. Pro gramsamrådsredo görelse. Inkomna programsynpunkter. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan rörande Överby l :31 m.fl.?ebl--- Peter Larsson Förvaltningschef Förvaltningssekreterare

25 Protokoll Kommunstyrelsen KS Dnr 2014/00280 Översyn av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB Sammanfattning Den l januari 2013 infordes nya regler for de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställandel av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare inf6rdes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala forvaltningen oeh de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta foranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgmnd av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna for Uddevalla kommuns kommunala bolag. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla forslagen. Kommunledningskontoret fareslår att kommunfullmäktige antar de foreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen for Uddevalla Utvecklings AB (godkänt av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar). Vidare foreslås en ny 13. Sonny Persson (S) och Christer Hassiebäck (M) yttrar sig i ärendet. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, Beslutsunderlag for ändring av bolagsordning for Uddevalla Utvecklings AB, Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ny bolagsordning for Uddevalla Utvecklings AB, att 3 i bolagsordningen ändras till "Bolaget har till foremål for sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Uddevalla kommun använder for sin verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter forenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets syfte är att åstadkomma en samordning av bolagen till nytta for ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara for styrning, kontroll, uppfoljning och löpande översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla Justerandes sig~1t:,ur l:y~7 Utdragsbestyrkande

26 Protokoll Kommunstyrelsen forts. 174 kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstmment. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och forsäljning av fast eller lös egendom och annan forvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet folja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla kommun." att under en ny 13 under tubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att " Beslut i följande fi ågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affårsplan for de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget for verksamheten for det närmaste räkenskapsåret Ram för upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller forsäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion for köp eller forsäljning av fast egendom Tröskelbelopp for andra köp, forvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." Justerandes signatur 1\) Utdragsbestyrkande

27 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) Dnr KS 2014/00280 Handläggare Kommunjurist Helena Lennernäs Telefon Översyn av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB Sammanfattning Den l januari 2013 infördes nya regler för de aktiebolag där en kommun direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Ändringarna innebär ett krav på skärpning när det gäller säkerställandel av de kommunala principerna i bolagsordningarna samt kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. Vidare infördes ett permanent undantag från kravet på upphandling vid köp mellan den kommunala förvaltningen och de kommunala bolagen under förutsättning att det s.k. kontroll- och verksamhetskriteriet är uppfyllt. Ä ven detta föranleder att en översyn av bolagsordningarna bör göras. Mot bakgrund av ovanstående har en extern konsult anlitats för en genomgång av bolagsordningarna för Uddevalla kommuns kommunala bolag. Uddevalla Utvecklings AB har (styrelsemöte 22) beslutat att bifalla förslagen. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar de föreslagna ändringarna i 3-4 i bolagsordningen för Uddevalla Utvecklings AB (godkänt av kommunfullmäktige den 12januari 1993, 4 med ändringar). Vidare föreslås en ny 13. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, kommunledningskontoret, PM angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU, Beslutsunderlag för ändring av bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB, Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att anta ny bolagsordning för Uddevalla Utvecklings AB, att 3 i bolagsordningen ändras till "Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter förenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe." att 4 i bolagsordningen ändras till " Bolaget är moderbolag i en koncern med bolag som driver verksamheter. Bolagets syfte är att åstadkomma en samordning av bolagen

28 Tjänsteskrivelse Kommunledningskontoret (2) D nr KS 2014/00280 till nytta for ett optimalt resursutnyttjande. Bolaget ska svara fdr styrning, kontroll, uppfoljning och löpande översyn av koncernbolagens verksamheter utifrån Uddevalla kommunfullmäktiges ägardirektiv och andra tillämpliga styrinstrument. Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i den verksamhet som gäller upplåtelse och forsäljning av fast eller lös egendom och annan forvaltning av egendom. I övrigt ska bolaget i sin verksamhet fdlja de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. och 8 kap. 3 c kommunallagen. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Uddevalla kommun." att under en ny 13 under rubriken "Bolagsstämmans kompetens" lägga till att" Beslut i fdljande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman. Årligt fastställande av affärsplan for de närmaste tre räkenskapsåren Fastställande av budget for verksamheten for det närmaste räkenskapsåret Ram for upptagande av krediter och ställande av säkerhet Bildande av bolag Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag Tröskelbelopp per transaktion for köp eller forsäljning av fast egendom Tröskelbelopp for andra köp, forvärv eller upplåtelser än som nämnts ovan Beslut i annat ärende av väsentligt värde, principiell betydelse eller annars av större vikt." 1Zei~{--~ Peter Larsson Kommundirektör '"'<f\~~-. c ~; _, ="r <::::o::--... > ~l._c ='y, -... Helena Lennernäs Kommunjurist Expediera till Uddevalla Utvecklings AB

29 ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT PM Angående översyn av Uddevalla kommuns bolagsordningar med anledning av lagändringar i kommunallagen och LOU Ändringar i kommunallagen Från den l januari 2013 gäller nya regler för de aktiebolag där en kommun eller ett landsting direkt eller indirekt äger samtliga aktier. Regler om säkerställande av kommunala principer Enligt 3 kap 17 kommunallagen (KL). I fortsättningen ska följande finnas med i bolagsordningen: det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala befogenheter som är ram for verksamheten. Det räcker alltså inte längre att det framgår av exempelvis ett ägardirektiv eller ett avtal. att fullmäktige har möjlighet att ta ställning innan principiella eller viktiga beslut fattas. Enligt lagändringen ska ändamålet med verksamheten skrivas in i bolagsordningen liksom de kommunala befogenheter som utgör ram for verksamheten. Man måste alltså från fall till fall avgöra om principerna gäller när man avfuttar en bolagsordning. Med det kommunala ändamålet avses vad verksamheten syftar till att åstadkomma. Det ska röra sig om sådana ändamål som är kompetensenliga enligt lag och praxis. De kommunala befogenheter som utgör ram for verksamheten tar sikte på vilka kommunalrättsliga principer som gäller for verksamheten. Det kan vara såväl de kompetensbegränsande principerna, t. ex. fotbudet mot spekulativ verksamhet (2 kap. 7 KL) och lokaliseringsprincipen (2 kap. l KL) som de principer som begränsar hur kompetensenlig verksamhet får bedrivas, t.ex. självkostnadsprincipen (8 kap. 3 c KL) och likställighetsprincipen (2 kap. 2 KL). De nya kraven innebår dock enbart att de kommunalrättsliga principer som är aktuella for den aktuella verksamheten ska anges. Om självkostnadsprincipen inte gäller för en viss verksamhet, exempelvis handel med el, ska principen inte skrivas in i bolagsordningen. Regler om uppsiktsplikt för kommunstyrelse Enligt 6 kap l 2 st KL ska kommunsstyrelsen ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i aktiebolag. styrelsen ska i årliga beslut dels bedöma verksamheten i forhållande till Advokatfirman Glimstedt AB Kungsgatan 42, eox 2259 Södra Ringgatan GÖTEBORG ALINGSÅS Tel Tel Fax Fax WoNW.gtimstWt.se Ory.nr, Bankgiro PlusGiro STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO NORRKÖPING JÖNKÖPING HELSINGBORG LUND KALMAR VÄXJÖ FALUN VILNIUS RIGA TALUNN MINSK

30 2 (3) det ändamål fullmäktige fastställt, dels verksamhet i forhållande till de kommunala befogenheterna. Prövningen ska ta sikte på verksamhetens forenlighet med kompetensbegränsande principer och principer som begränsar på vilket sätt kompetensenligt verksamhet f'ar bedrivas. I bolagsordningen brukar det finnas en bestämmelse om att kommunstyrelsen har inspektionsrätt i bolaget. I ägardirektiv kan man tillse att styrelsen regelmässigt rapporterar till kommunstyrelsen hur verksamheten bedrivits. Man kan även tillse att styrelsen i årsredovisningen uttalar sig om verksamhetens forenlighet med bolagsordnignen. Nödvändiga åtgärder Enligt 6 kap l a KL ska styrelsen i årliga beslut for varje aktiebolag som avses i 3 kap. 17 och 18 pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit forenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen for de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte år fallet, ska den lämna forslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. LOU och Teckal-kriterierna Ett permanent undantag på kravet från upphandling har införts i 2 kap l O a LOU. Detta gäller om l. den upphandlande myndigheten utövar en kontroll över den juridiska personen eller den gemensamma nämnden som motsvarar den som den utövar över sin egen förvaltning (kontrollkriteriet), och 2. den juridiska personen eller den gemensamma nämnden bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som kontrollerar den (verksamhetskriteriet). Verksamhetskriteriet För att verksamhetskriteriet ska vara uppfyllt bör man ta med bestämmelse i bolagsordningen om att bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelats av sin ägare. J fr Carbotermomålet c-340/04 p. 66, som anger att all den verksamhet som det företag som tilldelats kontraktet bedriver inom ramen for en tilldelning som gjorts av den upphandlande myndigheten skall beaktas, oavsett om mottagaren är den upphandlande myndigheten själv eller tjänsteanvändaren. Enligt domen i målet skall det framgå att det bolag som tilldelats kontraktet är underställt en kontroll som gör det möjligt for den upphandlande myndigheten att påverka de beslut som fattas av nämnda bolag. Det skall vara fråga om en möjlighet att utöva en avgörande påverkan i fråga om såväl strategiska mål som bolagets viktiga beslut. Vid bedömningen av om ett foretag bedriver huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den myndighet som innehar det skall all den verksamhet som detta foretag bedriver inom ramen for en tilldelning som gjorts av den upphandlande myndigheten beaktas, oberoende av

31 3 (3) ADVOKATFIRMAN GLIMSTEDT vem som betalar denna verksamhet -den upphandlande myndigheten själv eller de som använder dc tillhandahållna tjänsterna. Kontrollkriteriet Om bolagets styrelse ges mycket långtgående befogenheter avseende förvaltningen av bolaget och ges rätt att företa alla handlingar som den anser nödvändiga för att företagets ändamål skall kunna uppnås kan inte kontrollkriteriet anses uppfyllt. Om styrelsen har befogenheten att ställa säkerhet på upp höga belopp eller att genomfora andra transaktioner utan att dessförinnan f1l ett godkännande av bolagsstämman visar detta att bolaget är mycket självständigt i förhållande till sina aktieägare och det är då tveksamt om kontrollkriteriet kan anses uppfyllt. Om ett bolag har ett stort utrymme för självständighet som kännetecknas av sådana omständigheter som framgår av det ovan sagda är det uteslutet att den kommunen utövar en kontroll över bolaget. Vad gäller kontrollkriteriet hånvisas till punkterna i Parking Brixen, C-458/03. I bolagsordningen bör en bestämmelse tas in om bolagsstämmans kompetens där det framgår vilka beslut som alltid ska fattas av stämman. Detta for att säkerställa att ägaren har kontroll över verksamhetens mål och strategiska beslut. Göteborg den 13 oktober 2013 Johanna Vincent

32 ARBETSMA TERIAL l (3) Beslutsunderlag f"or ändring av for Uddevalla Utvecklings AB Förslag till ny bolagsordning har tagits fram for rubricerat bolag. Nedan följer redovisning över de paragrafer som ändrats eller lagts till, med redovisning av nuvarande lydelse och foreslagen lydelse samt ny paragraf, jämte kommentarer till varje paragraf. BOLAGSORDNING 3 Föremålet for bolagets verksamhet Nuvarande lydelse Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet. Föreslagen lydelse Bolaget har till föremål for sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som Uddevalla kommun använder för sin verksamhet, samt bedriva med nämnda verksamheter forenliga verksamheter. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Kommentar Under denna paragraf beskrivs vad bolaget ska ägna sig åt i enlighet med kravet i 3 kap. l aktiebolagslagen. Beskrivningen ger även underlag for att bedöma huruvida verksamheten är kompetensenlig. Bestämmelsen i andra stycket införs for det fall det kan uppstå behov av köp av tjänster från bolaget utan upphandling. Bolaget blir på bolagsrättslig grund gentemot sin ägare bundet att utföra de tilldelade uppdragen, i syfte att uppfylla verksamhetskriteriet i LOU. Bestämmelsen utgör inte i sig ett tilldelningsbeslut, utan upphandlande myndighet måste särskilt besluta att tilldela bolaget ett visst uppdrag. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Nuvarande lydelse Bolagets syfte är att, med tillämpning av de kommunala självkostnads- och likställighetsprinciperna, som moderbolag i en koncern av Uddevalla kommuns aktiebolag åstadkomma en samordning av bolagen till nytta för ett optimalt resursutnyttjande

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-04-15. Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 il sala rt;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 20140415 28 (43) 89 Försäljning av fastigheten Sala Katrinelund 1:155 Dnr 2014/597 INLEDNING Sala kommuns fastighet Katrinelund

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27

Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27 1 Torsås Skörebo 1:10, 1:11 och1:27 Beskrivning: Ägare: Fastigheten Torsås Skörebo 1:10, 11 och 27 i Torsås kommun är belägen i i en naturskön miljö mellan Gullabo och Torsås i sydöstra Småland. Fastigheten,

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok

http://hamtplats.lantmateriet.se/finfo/protect/fsokavtal/servlet/fastighetsok Sida 1 av 6 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation 11 Januari 2010 Fastighet Beteckning Senaste ändringen i Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Nyköping Svärdsklova 2:1 allmänna delen inskrivningsdelen

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen

Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 pn ii. I' : S llandlli':g,\(1{ 56 2011 10 (44) 186 Försäljning av fastigheten Kristina 4:261, Mellandammen Dnr 2 O 11/243 INLEDNING Fastigheten

Läs mer

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48

Metria FastighetSök - Dals-Ed Rörviken 2:48 038 Allmän+Taxering 2015-09-17 Fastighet Beteckning Dals-Ed Rörviken 2:48 Nyckel: 140720444 Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-19 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-04-23 Anmärkning: Kan

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Skogsfastighet ca 40 ha

Skogsfastighet ca 40 ha Skogsfastighet ca 40 ha Klippan Östra Ljungby 3:72, del av Skogsfastighet belägen i Östra Ljungby skog ca 10 km norr om Klippan. 41,5 ha varav 39 ha produktiv skog. Virkesförråd om 6951 m3sk med medelbonitet

Läs mer

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom%

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom% Sida 1 av 5 Fastighetsinformation - utökad taxeringsinformation Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄRNÖSAND DALOM 2:16 Kommun (kommunkod): HÄRNÖSAND (80) Senast ajourfört, fastighetsregistret: 2016-01-12

Läs mer

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje

MARKNADSVÄRDERING. Rune Lind 470714-1778 2/7-del Soldalsvägen 4 B, 151 68 Södertälje OFFENTLIG AUKTION Advokat Richard Ploman är av Gotlands tingsrätt förordnad som god man enligt samäganderättslagen, att på offentlig auktion sälja obebyggda jordbruksfastigheten Gotland Stenkumla Gardrungs

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson

Anbudsblankett. Personnummer. Postnummer, ort. Anbud. Bankreferens Kontaktperson Anbudsblankett Anbudsgivare Namn Personnummer Adress Postnummer, ort Telefon bostad, Telefon arbete, mobiltelefon e-postadress Fastighet/Objekt Leksand Västanvik 7:6 Anbud Bokstäver Bankreferens Siffror

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem Fastighet Beteckning Mullsjö Tinghalla 1:4 Nyckel: 060304527 Senaste ändringen i allmänna delen 2012-06-13 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2012-05-08 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-05-03

Läs mer

KÖPING Slyta 3:29. Beskrivning

KÖPING Slyta 3:29. Beskrivning KÖPING Slyta 3:29 Beskrivning Fastigheten är belägen i skogsbygd med insprängda gårdar i skogslandskapet. Området präglas av ett skogbeklätt slättlandskap med närhet till tätorter och kommunikationer.

Läs mer

Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk

Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk Markaryd Tannsjö 2:9 Skogsfastighet strax väster om Strömsnäsbruk Skogsfastighet Björkhaga om ca 9 ha belägen strax väster om Strömsnäsbruk. Produktiv skogsmark ca 5 ha. Huvudsakligen yngre granskog. Virkesförråd

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer till Köparen på angivna villkor fastigheten Nybro Idehult 2:3, nedan benämnd Fastigheten. KÖPEKONTRAKT Säljare Inga Johansson db C/O Visioner Advokatbyrå Gun Thorstensson Box 2, 382 21 Nybro nedan benämnd Säljaren. 281102-2942 1/1 Köpare Nybro Kommun 382 80 Nybro nedan benämnd Köparen. 212000-0753

Läs mer

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3

Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Värnamo Fryele-Ingabo 1:3 Skogsfastighet 99 ha En skogsfastighet i två skiften utan byggnader belägen 5 km nordväst om Os och 18 km öster om Värnamo. Välskött skogsmark om 60 ha med ett virkesförråd om

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är:

KÖPEKONTRAKT. Den överenskomna köpeskillingen är: KÖPEKONTRAKT Säljare Anna Mölbo 850807-3023 1/2-del Skålevikstïlen 5 E, 5178 Loddefjord, Norge Johan Mölbo 910814-1939 1/2-del Österleden 52 D Lgh 1102, 352 42 Växjö nedan benämnd Säljaren. Köpare Nybro

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Jord & skog Bringetofta

Jord & skog Bringetofta Jord & skog Bringetofta Nässjö Hjälmseryd 4:3, del av Ett sammanhängande skifte med jordbruks- och skogsmark om 30 ha i vacker omgivning beläget 7 km norr om Sävsjö i Hjälmseryds by, nordost Bringetofta.

Läs mer

A U K T I O N S P R O M E M O R I A

A U K T I O N S P R O M E M O R I A 1 (10) A U K T I O N S P R O M E M O R I A Offentlig auktion avseende fastigheterna Överkalix Jock 7:10 och 7:13 Advokat Jerker Gramner har genom Haparanda tingsrätts beslut den 17 september 2014 i Ä 493-14

Läs mer

Fastighetsutdrag Gävle Åsbyggeby 3:3

Fastighetsutdrag Gävle Åsbyggeby 3:3 Utdragsdatum 2016-08-26 Fastighet Gävle Åsbyggeby 3:3 Godkänd FR: 2016-04-21 Godkänd IR: 2003-08-29 Aktualitetsdatum IR: 2016-08-24 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

ALINGSÅS HÄSTERYD 1:3

ALINGSÅS HÄSTERYD 1:3 Utdragsdatum 2017-04-18 Fastighet Alingsås Hästeryd 1:3 Godkänd FR: 2017-02-22 Godkänd IR: 2011-12-23 Aktualitetsdatum IR: 2017-04-11 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

A U K T I O N S P R O M E M O R I A

A U K T I O N S P R O M E M O R I A 1 (5) A U K T I O N S P R O M E M O R I A Observera att kartan inte har rättsverkan. Det kan således inte garanteras att fastighetsmarkeringarna ovan är exakta. För exakta markeringar hänvisas till Lantmäteriets

Läs mer

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö

Område N, E (SWEREF 99 TM) N, E (SWEREF ) Registerkarta Växjö Samfällighet Beteckning Växjö Målajord s:3 Nyckel: 070118223 Församling Söraby Socken: Söraby Senaste ändringen i allmänna delen 2009-12-11 Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt

Läs mer

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6 Utdragsdatum 2016-11-11 Fastighet Sigtuna Ockelsta 3:6 Godkänd FR: 2013-04-05 Godkänd IR: 2016-10-06 Aktualitetsdatum IR: 2016-11-10 Lantmäteriförättning (160800) Lantmäteriförrättning pågår 2016-04-21

Läs mer

30 ha - boende, jord och skog VARBERG LINNARP 1:7

30 ha - boende, jord och skog VARBERG LINNARP 1:7 30 ha - boende, jord och skog VARBERG LINNARP 1:7 Trevlig fastighet med bostad, ekonomibyggnader, ca 11 ha jordbruksmark och ca 17 ha skog. Lugnt belägen "längst in på vägen". Bostadshuset kan användas

Läs mer

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3

Metria FastighetSök - Trollhättan Anstorp 1:3 038 Allmän+Taxering 2015-08-25 Fastighet Beteckning Trollhättan Anstorp 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2014-02-04 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2006-05-12 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Skogsfastighet intill Vieån, 7 ha

Skogsfastighet intill Vieån, 7 ha Skogsfastighet intill Vieån, 7 ha HÄSSLEHOLM MEJARP 1:8 Mindre skogsfastighet mellan Verum och Vittsjö, intill Vieån, om totalt ca 7 ha. Skogsmark om 5,5 ha med ett bedömt virkesförråd om ca 740 m3sk.

Läs mer

VILLA - DOROTEA. AB SkogensHus Viktoriaesplanaden 23 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0771-120 140 Fax 0660-190 50. Det finns 5 skiften.

VILLA - DOROTEA. AB SkogensHus Viktoriaesplanaden 23 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0771-120 140 Fax 0660-190 50. Det finns 5 skiften. AB SkogensHus Viktoriaesplanaden 23 891 33 ÖRNSKÖLDSVIK Tel 0771-120 140 Fax 0660-190 50 VILLA - DOROTEA Fastighet Fastigheten Dorotea Bergvattnet 1:43 Adress Ringvägen 14, 917 32 Dorotea. Belägen i Dorotea

Läs mer

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3

Metria FastighetSök - Orust Kårehogen 1:3 038 Allmän+Taxering 2016-06-09 Fastighet Beteckning Orust Kårehogen 1:3 Senaste ändringen i allmänna delen 2016-02-29 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-03-01 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Åker, bete och skog - Sproge

Åker, bete och skog - Sproge Åker, bete och skog - Sproge Skifte som ligger vackert precis nedanför Mattsarve sommargård. Åkermark om 7,73 ha enligt SAM 2015 med ekologiskt åtagande t o m 2016. Fastmark med sandjord. Ungskog om ca

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Skogsfastighet 36,8 Ha

Skogsfastighet 36,8 Ha Skogsfastighet 36,8 Ha VARBERG ÄLINGABERG 1:5 DEL AV Vacker skogsfastighet utan byggnader mellan Rolfstorp och Ullared, endast 30 min till Varberg. Virkesförråd ca 5150 m³ sk varav 3600 m³ sk möjligt att

Läs mer

Jordbruksmark och ekonomibyggnad

Jordbruksmark och ekonomibyggnad Jordbruksmark och ekonomibyggnad VARBERG GRIMETONS-TORSTORP 6:5 Jordbruksmark med ekonomibyggnad. Förhandsbesked om bygglov för enbostadshus finns. Ca 13 ha varav ca 5 ha åker, ca 3,5 ha betesmark, ca

Läs mer

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16.

Skog i Smedjebacken. Utgångspris: 1 750 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-09-16. Skog i Smedjebacken SMEDJEBACKEN JOBSBO 9:13 & DEL AV 6:1 Väl samlat skogsinnehav med mycket bra tillväxt strax norr om Smedjebacken. Ca 25 ha produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 5 000 m³sk

Läs mer

Falköping, 55 ha. Åkermark utanför Slutarp

Falköping, 55 ha. Åkermark utanför Slutarp Falköping, 55 ha Åkermark utanför Slutarp 1 2 ÅKERMARK UTANFÖR SLUTARP Fastigheten Slutarp 1:69 omfattar sammanlagt 55 ha fördelat på ca 52,5 ha åkermark och 0,7 ha skogsmark. Inga byggnader. 3 MARK ÅKERMARK

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 27 augusti 2014 Kallelse Föredragningslista 1(3) 2014-08-18 Sammanträde Plats och tid Ordförande sekreterare Kommunstyrelsen Bäve, kl. 13:00 onsdagen den 27 augusti 2014 Henrik

Läs mer

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19

Metria FastighetSök - Osby Västra Genastorp 1:19 Fastighet Beteckning Osby Västra Genastorp :9 Nyckel: 20697950 Församling Osby-visseltofta Socken: Osby 283 9 Osby Läge, karta Senaste ändringen i allmänna delen 995-0-05 Allmän fastighetsinformation,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13 FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13 Fastighetsnyckel: 180043639 Aktualitet FR: 2012-04-02 Län: 18, ÖREBRO Kommun: 80, ÖREBRO Distrikt: 211044, KIL Församling (2015 12 31): 13, Axberg TIDIGARE BETECKNING T-KIL

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Fastighet 113ha. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Fastighet 113ha. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Fastighet 113ha ÅTVIDABERG NORRBY 1:18, DEL AV. Välskött fastighet med strandrätt och vatten i Ärlångern. Totalareal 113,7 ha, fördelat på 55,1 ha skog, 32,3 ha åker, 12,9 ha bete, 2,8 ha impediment, 10,6

Läs mer

Virkesrik fastighet på Vikbolandet

Virkesrik fastighet på Vikbolandet Virkesrik fastighet på Vikbolandet Norrköping Risätter 1:2, del av Obebyggd fastighet på Vikbolandet. Arealen uppgår till totalt 55,7 hektar varav 11,9 hektar åker och 38,8 hektar är produktiv skogsmark.

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 30 7760 kvm 30 7760 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Fillingen 1:5 i allmänna delen Nyckel: 140707700 2013-08-20 Särskilt namn: Övre fillingen (Akt 1585-300) Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen

Läs mer

Björkholm. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare E-post: E-post:

Björkholm. Lars Wesslund Fredrik Zetterqvist. Gårdsmäklare Skogsmästare E-post: E-post: 101 ha, Skog och inägomark Björkholm Gård belägen 16 km öster om Vetlanda. Äldre bostadshus i 2 plan, gårdscentrum med flertalet ekonomibyggnader samt undantagsstuga. 80 ha skogsmark fördelat på två skiften

Läs mer

9,5 HA SKOG. Lekeberg, Vekhyttan

9,5 HA SKOG. Lekeberg, Vekhyttan 9,5 HA SKOG Lekeberg, Vekhyttan 2 9,5 HA SKOG Skogsfastighet, Lekeberg Vekhyttan Vackert och bra beläget invid mindre vattendrag, söder om byn Vekhyttan. 9,5 HA SKOG 3 4 9,5 HA SKOG FAKTA Skogsfastighet,

Läs mer

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2

S K O G S F A ST I G H E T G R Ö N S K Å R A HÖGSBY ISABO 1:2 SKOGSFASTIGHET GRÖNSKÅRA HÖGSBY ISABO 1:2 Allmänt Skogsfastighet belägen nära Grönskåra i byn Isabo. Fastigheten består av tre skiften om totalt 24,1 ha varav 21 ha är skogsmark. Skogen fördelar sig till

Läs mer

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15

Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Eksjö Boarp 1:4, Änga 1:15 Smålandsgård 47 ha Vackert belägen i byn Boarp ca 25 km öster om Eksjö. Bostadshus samt enklare ekonomibyggnader. 8 ha inägomark, 37 ha skogsmark med ett virkesförråd om 4 700

Läs mer

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö.

Beläget Fastigheten är belägen i skogslanskapet mellan Vretstorp och Östansjö. Vi har nöjet att utbjuda en 32 ha stor skogsfastighet till försäljning, belägen mellan Östansjö och Vretstorp, väster om Hallsberg. De fakta som ligger till grund för försäljningen följer härnedan. Information

Läs mer

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169

Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-05-06 Kommunstyrelsen Anders Sloma Utredare Telefon 08 555 010 10 anders.sloma@nykvarn.se Bolagsordning för Nykvarns Kommunkoncern AB KS/2015:169 Förvaltningens förslag till beslut

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-04-16 24 Sida Kf Dnr 55/2012 706 Patientavgift för inkontinenshjälpmedel Kommunstyrelsens beslut Förslag till kommunfullmäktige Förslag till

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 29:1. Avd 11, S1

Försäljningsunderlag. Piteå Rosvik 29:1. Avd 11, S1 Försäljningsunderlag Piteå Rosvik 29:1 Avd 11, S1 Virkesrik skogsmark i Rosvik om ca 24 hektar fördelat på flera skiften. Väg till alla skiftena. Virkesförråd om ca 3 800 m³sk varav 2 700 m³sk äldre än

Läs mer

Gård i fint läge. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Gård i fint läge. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Gård i fint läge FALKENBERG RÄVIGE 5:2 En välhållen gård i vackra omgivningar för er som vill ut på landet. 20 minuter från Falkenberg. 22 hektar mark, bra byggnader med många möjligheter. Utgångspris:

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

Skog i Djurås. Utgångspris: 500 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-20.

Skog i Djurås. Utgångspris: 500 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-11-20. Skog i Djurås GAGNEF SKOGEN 7:3 Obebyggd skogsfastighet belägen strax öster om Djurås, till fastigheten hör också tre fäbodskiften i Skallbodarna. Den produktiva skogsmarksarealen är uppmätt till ca 19

Läs mer

Kommunfullmäktige Bohusläns museum, kl. 17:30-18:00. Camilla Josefsson (M) Roger Ekeroos (M) Ronnie Dahlström (M) Kjell Ström (M) Stig Marklund (MP)

Kommunfullmäktige Bohusläns museum, kl. 17:30-18:00. Camilla Josefsson (M) Roger Ekeroos (M) Ronnie Dahlström (M) Kjell Ström (M) Stig Marklund (MP) Kommuntullmäktige Sammanträde Plats och lid Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Bohusläns museum, kl. 17:30-18:00 Se nästa sida Se nästa sida Camilla Josefsson (M) Roger Ekeroos (M) Ronnie

Läs mer

STRÄNGNÄS KÄRNBO-BJÖRKTORP 1:3

STRÄNGNÄS KÄRNBO-BJÖRKTORP 1:3 Utdragsdatum 2017-04-05 Fastighet Strängnäs Kärnbo-Björktorp 1:3 Godkänd FR: 1996-03-28 Godkänd IR: 2017-02-22 Aktualitetsdatum IR: 2017-03-31 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens

Läs mer

Skogsfastighet Nybro, 37 ha NYBRO BONDETORP 1:22

Skogsfastighet Nybro, 37 ha NYBRO BONDETORP 1:22 Skogsfastighet Nybro, 3 ha NYBRO BONDETORP 1: Gårdsbyggnad Skogsfastighet i omtyckta Södra Bondetorp, 3 km från Nybro med en skogsareal om 31 ha. Åker - och betesmark ca 5 ha. Gårdscentrum med äldre byggnadsbestånd.

Läs mer

för försäljning av fastigheterna Ale Nödinge 5:59, 6:76, Ale Nödinge Stommen 1:18, 1:19, 1:21 och 1:47 på auktion enligt lagen om samäganderätt.

för försäljning av fastigheterna Ale Nödinge 5:59, 6:76, Ale Nödinge Stommen 1:18, 1:19, 1:21 och 1:47 på auktion enligt lagen om samäganderätt. Alingsås den 23 maj 2012 BESKRIVNING OCH FÖRSÄLJNINGSVILLKOR för försäljning av fastigheterna Ale Nödinge 5:59, 6:76, Ale Nödinge Stommen 1:18, 1:19, 1:21 och 1:47 på auktion enligt lagen om samäganderätt.

Läs mer

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26.

Skog i Falun. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2015-08-26. Skog i Falun FALUN GALLSJÖN 18:9 Tillväxtfastighet i ett skifte ca 7 km norr om Falun vid Skuggarvet. Totalt ca 48 ha varav ca 35 ha är produktiv skogsmark med ett virkesförråd om ca 2 650 m³sk yngre skog.

Läs mer

Ljungby Ivla 9:16, del av

Ljungby Ivla 9:16, del av Lantgård 9 ha söder om Ljungby Trevlig Lantgård belägen i Ivla ca 17 km söder om Ljungby. Areal om ca 9 ha, huvudsakligen åker och bete. Vackra omgivningar med lång strand i Prästebodaån som rinner genom

Läs mer

Stödrätter Det finns möjlighet att överta stödrätter från säljaren.

Stödrätter Det finns möjlighet att överta stödrätter från säljaren. Skogsfastighet 24 ha VETLANDA SANDEBO 1:6 Obebyggd skogsfastighet 2 mil söder om Vetlanda. Total areal ca 24 ha varav 20,8 ha skogsmark med ett virkesförråd om 2 100 m³sk. Prisidé 1 500 000 kr Försäljningssätt:

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun

Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till Arboga kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-31 Blad 14 Ks 78 Au 74 Dnr 130/2007-252 Fastigheten Norra Skogen 1:65 återgår till kommunen Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde

Läs mer

Fastighet med träförråd Gotland

Fastighet med träförråd Gotland Projektnr. 12053855 Diarienr. 2042/2014 Fastighet med träförråd Gotland E-bud Fastigheten säljs genom e-bud. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren. Budgivningen startar den 2014-08-19 och är öppen minst

Läs mer

Lantgård i Björka. Bud kan lämnas även på delar av markinnehavet. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Lantgård i Björka. Bud kan lämnas även på delar av markinnehavet. Utgångspris: kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Lantgård i Björka KUMLA EKEBY-BJÖRKA 3:6 Fastigheten är belägen vid Björka drygt en mil söder om Örebro. Trevlig tomtplats med utsikt över jordbrukslandskapet. Bostaden är i behov av helrenovering alt.

Läs mer

Fastighetsutdrag. Samfällighet Södertälje Fredriksberg S:9 Procent 1,133. Samfällighet Södertälje Billsta S:8 Procent 1,133

Fastighetsutdrag. Samfällighet Södertälje Fredriksberg S:9 Procent 1,133. Samfällighet Södertälje Billsta S:8 Procent 1,133 Utdragsdatum 2016-01-25 Fastighet Södertälje Billsta 1:8 Godkänd FR: 2012-11-12 Godkänd IR: 2010-11-05 Aktualitetsdatum IR: 2016-01-21 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Fast pris 1 050 000 kronor.

Skogsfastighet. Försäljningssätt: Fast pris 1 050 000 kronor. Skogsfastighet MALÅ GRUNDTRÄSK 22:27 Talldominerad fastighet i Grundträsk på två skiften. Areal 73 ha varav 55 ha skogsmark med ett uppskattat virkesförråd om 6.200 m³sk och en årlig tillväxt på ca. 200

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Jord och skog i Främmestad!

Jord och skog i Främmestad! Jord och skog i Främmestad! ESSUNGA KRÖSESLÄTT 1:8 DEL AV Jord och skogsbruksfastighet som utgörs av totalt ca 36 ha, fördelat på 17,3 ha åkermark och 17,7 ha produktiv skogsmark med ett totalt virkesförråd

Läs mer

Skogsfastighet. om 57,4 ha varav 55,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 696 m3sk. Ett skifte. väg i skiftet

Skogsfastighet. om 57,4 ha varav 55,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 696 m3sk. Ett skifte. väg i skiftet Skogsfastighet ALVESTA RYAMON 1:3 om 57,4 ha varav 55,9 ha skogsmark med ett virkesförråd om 3 696 m3sk. Ett skifte. väg i skiftet Försäljningssätt: Anbud oss tillhanda senast 2016-01-15. Ansvarig mäklare

Läs mer

Arjeplog Långviken 3:16

Arjeplog Långviken 3:16 Försäljningsunderlag Arjeplog Långviken 3:16 Strandlinje mot Storavan Skogsfastighet med upptill tio strandnära tomter föreslagna i detaljplan i närheten av byn Långviken. De föreslagna tomterna är 1 500-2

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att sälja del av Slättna 1:61 till Preem AB enligt upprättat förslag till köpekontrakt. 1/1 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Datum: 201-0-22 Förvaltning: Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare: Jeanette Almroth Telefon: 023-61 31 42 E-post: jeanette.almroth@lysekil.se Försäljning del av

Läs mer

Skog i Rättvik. Utgångspris: 450 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2016-02-24.

Skog i Rättvik. Utgångspris: 450 000 kronor Försäljningssätt: Skriftligt bud oss tillhanda senast 2016-02-24. Skog i Rättvik RÄTTVIK ÖVRE GÄRDSJÖ 36:6 Mindre fastighet i Övre Gärdsjö ca 1 mil norr om Rättvik. Ca 7,5 ha fördelad på fem skiften med ett totalt virkesförråd om ca 1 470 m³sk varav ca 1 050 m³sk är

Läs mer

Skogsgård. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 16/9 kl 17.00.

Skogsgård. Utgångspris: 1 000 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Visning: Ons 16/9 kl 17.00. Skogsgård SKELLEFTEÅ BODBYN 4:19, 4:27 Två fastigheter säljes som en enhet. Byggnaderna ligger på en stor trevlig tomt i Bodbyn med åkermark i anslutning till husen. Totala arealen är 29 ha, varav 17 ha

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

Byggnation. Det finns idag ingen fungerande vatten eller avloppssystem till bostaden. El finns framdraget till gårdssamlingen.

Byggnation. Det finns idag ingen fungerande vatten eller avloppssystem till bostaden. El finns framdraget till gårdssamlingen. L Å N G H U L T Fastigheten är belägen på Hallandsåsens södersida ca 20 km nordost om Ängelholm. Den totala arealen är ca 58,9 ha varav 43,6 ha skogsmark, 10,2 ha impediment/myr, 3,6 ha inägomark och 1,4

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å

Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Obebyggd skogsfastighet med gräns i Rönne å Klippan Sjöleden 1:5, del av Obebyggt skogsskifte om ca 30 ha. Skiftet är beläget nära Ljungbyhed och har ca 1,3 km gräns i Rönne å. Virkesförråd om 5400 m3sk

Läs mer

ÅRJÄNG TORKILSBYN 1:36

ÅRJÄNG TORKILSBYN 1:36 Utdragsdatum 2017-04-27 Fastighet Årjäng Torkilsbyn 1:36 Godkänd FR: 1991-12-05 Godkänd IR: 2013-10-18 Aktualitetsdatum IR: 2017-04-25 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Fastighetens andelar

Läs mer

26 ha gård för boende och verksamhet

26 ha gård för boende och verksamhet 26 ha gård för boende och verksamhet VARBERG TOARP 1:3 Trevlig gård för boende och mindre djurhållning eller annan verksamhet. Gräns i Toarpesjö. 26 ha varav ca 16 ha skog och impediment, ca 10 ha åker

Läs mer

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Tid Plats 08:30-12:00 Utsikten, kommunhuset Hallsberg Beslutande ledamöter Andreas Svahn (S) (ordförande) Torbjörn Appelqvist (M) Magnus Andersson (S) Siw Lunander

Läs mer

S K O G S F A S T I G H E T P E R S T O R P

S K O G S F A S T I G H E T P E R S T O R P S K O G S F A S T I G H E T P E R S T O R P Hagstad är beläget mitt mellan Örkelljunga och Perstorp ca 8 km från respektive ort. Skogsfastigheten Hagstad 3:5 består av ca 46 ha varav 31,5 ha produktiv

Läs mer

Skog i Sälen, 102 ha. Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Skog i Sälen, 102 ha. Försäljningssätt: Öppen budgivning. Skog i Sälen, 102 ha MALUNG-SÄLEN FISKARHEDEN 5:6 Skogsfastighet om tre skiften nordväst om Sälen samt ett mellan Lima och Transtrand. 102 ha, varav 85 ha produktiv skogsmark med ca 3 500 m³sk. Jakt och

Läs mer

Garde Frindarve 1:49 och 1:57

Garde Frindarve 1:49 och 1:57 Garde Frindarve 1:49 och 1:57 Fastigheterna Garde Frindarve 1:49 och 1:57 är belägna mellan Hemse och Ljugarn vid Garde. Den totala arealen är ca 117 ha varav 104 ha skogsmark, 1 ha bete och 12 ha impediment

Läs mer

Lunnagård. Utgångspris: 1 950 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Lunnagård. Utgångspris: 1 950 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Lunnagård FALKENBERG KÖINGE-LUNNAGÅRD 1:47 En gård i bra storlek med utvecklingspotential, 15 hektar, åker och skog, för mindre djurhållning eller annan verksamhet. Äldre bostad med renoveringsbehov. Utgångspris:

Läs mer