MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. S K O G S M A R K A B 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "MÅLAKÖP - SMÅLAND. Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1"

Transkript

1 . MÅLAKÖP - SMÅLAND Målaköp 1:1 Gällaryds församling Värnamo kommun, Jönköpings län S K O G S M A R K A B 1

2 S K O G S F A S T I G H E T 7 8 H A ALLMÄNT Mycket bra arronderad skogsfastighet med bra vägar och hög tillväxt belägen ca 2 mil öster om Värnamo. Egen mindre sjö. BYGGNADER: På fastigheten finns inga byggnader. Vändplan vid avdelning 13 AREALUPPGIFTER (enligt skogsbruksplan) Skogsmark: Impediment: Övrig mark: Vatten Totalt: 75,5 ha 1,4 ha 1,0 ha 0,4 ha 78,3 ha TAXERINGSVÄRDE (2010) Skogsmark: Skogsimpediment: Totalt: kr kr kr S K O G S M A R K A B 2

3 SKOG Skog med bra åldersspridning och hög tillväxt. Det totala virkesförrådet uppgår till ca 8 650m 3 sk och medelboniteten till 9,2 m 3 sk/ha/år. Trädslagsfördelningen utgörs av 7% tall, 87% gran och 6% löv. Inom huggningsklasserna G2, S1 och ÖF finns en total volym om ca m³sk. Andelen K1 uppgår till 6,4 ha. Uppgifterna är hämtade från skogsbruksplan upprättad i nov 2010, se bifogad skogsbruksplan. Granskog avdelning 25 Skogsbruksplanen är upprättad för att underlätta köparens besiktning av fastigheten. Säljaren lämnar inga garantier för angivna uppgifter i skogsbruksplanen. Köparen är själv skyldig att kontrollera skogen och skogsbruksplanen och kan inte efter köpet göra anspråk mot säljaren p.g.a. fel i skogsbruksplanen. NATUR- OCH KULTURVÄRDEN: Det finns inga registrerade nyckelbiotoper enligt Skogsstyrelsens inventering (SeSverige internet). Det finns en registrerad lämning i Riksantikvarieämbetets register. Lämningen utgörs av milstolpe. Lämningen är belägen inom avdelning 25. Dessutom finns rester av gamla ekonomibyggnader. S K O G S M A R K A B 3

4 Gammal körbro i avdelning 30 JAKT: Tillgänglig för ny ägare SAMFÄLLIGHETER, GEMENSAMHETS- ANLÄGGNINGAR: Enligt fastighetsregistret har fastigheten inga andelar i gemensamhetsanläggning och samfälligheter. Den gamla Gällarydsvägen passerar genom fastigheten och skulle kunna vara samfälld såvida inte detta reglerats tidigare. SERVITUT/ NYTTJANDERÄTTER: Det finns ett inskrivet servitut i fastighetsutdraget. Ändamål väg. Frivillig delning. Dessutom finns ledningsgata med strömkabel som ej är inskrivet. INTECKNINGAR: I fastighetsregistret finns tre inskrivna penninginteckningar om totalt kr. BELÅNING: Inga lån att överta. S K O G S M A R K A B 4

5 BESIKTNING: Utgångspunkten är att fastigheten köpes i det skick den faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att köparen för att trygga sig får göra en noggrann undersökning av fastigheten. För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka kan säljaren inte göras ansvarig. Om det finns symptom på fel som köparen inte själv kan dra några slutsatser av, åligger det honom att gå vidare med sin undersökning och, om så krävs, anlita en sakkunnig för att fullgöra sin undersökningsplikt. Denna beskrivning grundar sig på information från ägaren samt från myndigheter och offentliga register. Vissa uppgifter är endast ungefärliga. Förändringar kan ske under budtiden. För att vara uppdaterad kontakta gärna ansvarig fastighetsmäklare vid budtidens utgång. En friskrivningsklausul kan komma att finnas med i köpekontraktet där säljaren friskriver sig från fel eller brister i Fastigheten. BETALNINGSVILLKOR: Köparen skall erlägga handpenning med 10 % av köpeskillingen vid köpekontraktets undertecknande. Resterande köpeskilling erlägges på tillträdesdagen. Alternativt kan tillträde och full betalning ske på kontraktsdagen. S K O G S M A R K A B 5

6 TILLTRÄDE: Tillträde snarast eller enligt överenskommelse. FÖRSÄLJNINGSSÄTT: Fastigheten säljs genom sluten budgivning. Efter budtidens utgång har säljaren rätt att direkt acceptera något av buden eller att kalla de budgivare han/hon önskar till en efterföljande förhandling/auktion. Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt. ANBUDSTID: Skriftligt bud märkt "Målaköp" skall ha inkommit senast under adress Skogsmark, Centrumplan 4, Smålandsstenar. Det förutsätts att fastigheten har besiktigats och att finansieringen är klar innan bud lämnas. FÖRVÄRVSTILLSTÅND: Tillstånd erfordras. VISNING: Vägarna skall hållas öppna under budtiden så besiktning kan ske på egen hand. Visning efter överenskommelse med undertecknad. Ett tips kan vara att ta med skidorna om vädret håller i sig. Det gör besiktningen både trevlig och effektiv. S K O G S M A R K A B 6

7 VÄGBESKRIVNING: Se bifogade kartor. KONTAKTPERSON: Uppgifter kan även lämnas av: Skogsmästare/ reg. Fastighetsmäklare, Mats Andersson , , Ansvarig fastighetsmäklare Skogsmästare/ reg. Fastighetsmäklare, Örjan Carlsson , , Bilagor 1. Vägkarta 2. Ekonomisk karta 3. Fastighetsutdrag 4. Skogsbruksplan 5. Budblankett S K O G S M A R K Mats Andersson, , S K O G S 80, M AÖrjan R K Carlsson, A B , Centrumplan 4, Smålandsstenar

8 êíìèðêë ìëéðèé ìíçèèé êíîîìêë ͵ ïæïððððð øï ½³ µ ² ³± ª ïððð ³»» ª» µ ¹»»² ÍÉÛÎÛÚ çç ÌÓ w Ó» îðïðóïîóîð

9 êíííëèë ìëêêïé ìëìèçé êííïðîë ͵ ïæïðððð øï ½³ µ ² ³± ª ïðð ³»» ª» µ ¹»»² ÍÉÛÎÛÚ çç ÌÓ w Ó» îðïðóïîóîð

10 Metria FastighetSök - Värnamo Målaköp 1:1 Allmän fastighetsinformation, Taxeringsinformation Fastighet Beteckning Värnamo Målaköp 1:1 Nyckel: Församling Gällaryd Senaste ändringen i allmänna delen Senaste ändringen i inskrivningsdelen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Läge, karta Område N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) N (SWEREF ) E (SWEREF ) Registerkarta VÄRNAMO Areal Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Anmärkning: Areal enl nyberäkning på fastighetskartan Lagfart Ägare Andel Inskrivningsdag Akt / Blomstrand, Ulf Eds Gård Bor Arv: Anmärkning: Övr fång 59/292, 90/1589, övr fång 97/1580, övr fång 97/1586 Anteckningar och Inskrivningar Fastigheten besväras ej av sökt eller beviljad anteckning eller inskrivning. Inteckningar Totalt antal inteckningar: 3 Totalt belopp: SEK Nr Belopp Inskrivningsdag Akt SEK SEK SEK Rättigheter Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Ändamål Rättsförhållande Rättighetstyp Rättighetsbeteckning Väg Last Officialservitut Planer, bestämmelser och fornlämningar Fornlämningar N (SWEREF 99 TM) E (SWEREF 99 TM) N (SWEREF ) E (SWEREF ) Akt Fornlämning :0043: Sida 1 av

11 Metria FastighetSök - Värnamo Målaköp 1:1 Taxeringsuppgifter Taxeringsenhet Lantbruksenhet, obebyggd (110) Uppgiftsår Taxeringsår Utgör taxeringsenhet och omfattar hel registerfastighet Taxeringsvärde därav byggnadsvärde därav markvärde SEK 0 SEK 0 SEK Ingående värden Tomtmark 0 SEK Bostadsbyggnad 0 SEK Skogsmark SEK 71 ha Skogsimpediment SEK 8 ha Åkermark 0 SEK 0 ha Betesmark 0 SEK 0 ha Ekonomibyggnad 0 SEK Övrig mark 0 ha Taxerad Ägare Andel Juridisk form Ägandetyp /1 Fysisk person Lagfart Blomstrand, Ulf Lennart Stefan Eds Gård Bor Värderingsenhet skog Taxeringsvärde SEK Riktvärdeområde Areal 71 ha Virkesförråd, barr 81 kbm/ha Virkesförråd, löv 17 kbm/ha Bonitetsklass C Kostnadspoäng 30 Kostnadsklass 5 Värderingsenhet skogsimpedimentsmark Taxeringsvärde SEK Riktvärdeområde Areal 8 ha Andel i gemensamhetsanläggningar och samfälligheter Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av fastighets andel i samfällighet kan vara ofullständig Skattetal Skattetal Skattetyp 1/4 Mantal Åtgärd Fastighetsrättsliga åtgärder Datum Akt Fastighetsreglering Avskild mark Värnamo Målaköp 1:2-5 Värnamo Nybygget från samf, del av 1:1 Tidigare Beteckning Beteckning Omregistreringsdatum Akt F-Gällaryd Målaköp 1: Copyright 2009 Lantmäteriet Sida 2 av

12

13

14

15

16

17

18

19 B U D B L A N K E T T namn personnummer e-post adress postnummer ort tel. hem tel. arbete mobil finansiering (vid lån ange bankreferens) Lämnar härmed följande bud på fastigheten Värnamo Målaköp 1:1 b u d i k r o n o r ( s i f f r o r ) b u d i k r o n o r ( b o k s t ä v e r ) o r t o c h d a t u m u n d e r s k r i f t Budet skall vara SKOGSMARK tillhanda senast under adress Centrumplan 4, Smålandsstenar. Det förutsätts att fastigheten har besiktigats och att finansieringen är klar innan bud lämnas. Budgivaren upplyses härmed om att detta bud inte är bindande av vare sig köpare eller säljare förrän köpekontrakt är undertecknat. Budgivaren upplyses även om att detta bud kan komma att visas för den slutliga köparen. Övriga upplysningar: S K O G S M A R K Mats Andersson, , , Örjan Carlsson, , Centrumplan 4, Smålandsstenar

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog.

Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Nybro Balebo 1:9 Skogsgård om 91 ha Skogsfastighet i tre skiften strax norr om Bäckebo. Virkesvolym ca 12 900 m³sk varav 10 300 utgörs av S2 skog. Bud oss tillhanda senast 2015-06-08 Skog och Lantbruk

Läs mer

Gård med naturskönt läge 48 ha

Gård med naturskönt läge 48 ha Gård med naturskönt läge 48 ha VETLANDA EMHULT 3:2 Emhult 3:2 är en skogs- och jordbruksfastighet med högt och naturskönt läge 5 km utanför Kvillsfors. Fastigheten omfattar totalt 48 ha, fördelat på 34

Läs mer

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD

Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Valdemarsvik, 303 ha OBEBYGGD OCH SKOGSDOMINERAD Talltorpet 1:1 invid Kattedal är en skogsdominerad fastighet belägen ute vid Kattedalsfjärden 15 km sydöst om Valdemarsvik. Fastighetens 303 ha fördelar

Läs mer

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31.

Stor skogsgård. Utgångspris: 9 750 000 kronor Försäljningssätt: Intresseanmälan oss tillhanda senast 2015-08-31. Stor skogsgård SOLLEFTEÅ SUNNERSTA 1:15 Välarronderad skogsgård beläget 2,5 mil öster om Sollefteå. Totala arealen är 394 ha varav ca 360 ha är skogsmark. Virkesförråd om ca 42 500 m³sk. Det finns även

Läs mer

Dugga: Fastighetsbildning

Dugga: Fastighetsbildning Fastighetsvetenskap Johan Benjaminsson, Svante Nilsson Fastighetsbildning, VFTF10, vt 2013 Dugga: Fastighetsbildning Datum: onsdagen den 20 mars 2013 Tid: kl 08-10 Sal: Sparta A+B Duggan består av 2 frågor.

Läs mer

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning.

Everöds ängar, 14 ha. Utgångspris: 1 100 000 kronor Försäljningssätt: Öppen budgivning. Everöds ängar, 14 ha KRISTIANSTAD EVERÖD 23:1, DEL AV Jordbruksmark om ca 14 ha beläget intill Helge å, strax norr om Sjögård, mellan Everöd och Yngsjö. Försäljningen omfattar ca 11 ha ängsmark med höga

Läs mer

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630).

EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LISÖ 1 Stockholms kommun, Stockholms län Org.nr: 769616-5641 EKONOMISK PLAN Enligt bostadsrättsförordningen (SFS1991:630). 2010-03-10 EKONOMISKA PLANEN INNEHÅLLER FÖLJANDE RUBRIKER:

Läs mer

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m

KORTFAKTA MÄKLARENS BESKRIVNING ANSVARIG MÄKLARE. Objektstyp: Gård Boarea: 530m. Boarea, Bostad 2: 500m Eskilstuna KORTFAKTA Objektstyp: Gård Boarea: 530m 2 Boarea, Bostad 2: 500m 2 Areal Totalt: 203.80 ha. Areal Skogsmark: 47 ha. Areal Åkermark: 120 ha. Areal Betesmark: 9.10 ha. Utgångspris: 32 500 000

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo

Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Fin bostadsrätt 3 rok med lugnt läge, Rimbo Trevlig lägenhet belägen på första våningen. 3 r o k varav två sovrum. Hasselvägen 10A, lugnt läge i sydvästra Rimbo. Liten (8 lgh) och trivsam bostadsrättsförening

Läs mer

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland

Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Havsnära naturtomter i Björkhaga - Gotland Kan Du tänka dig att bo bättre? I en genuin havsnära Gotlandsmiljö hittar Du dessa vackra naturtomter för permanent-, weekend- eller fritidsbyggnation. Området

Läs mer

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad

Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Bostadsrätt 2 ROK Konvojgatan 3 Hammarby Sjöstad Modern lägenhet med lugnt och trivsamt läge i Hammarby Sjöstad. Ljust och högt läge i huset, våning 3. Lägenheten har genomgående ekparkett och målade väggar.

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen

KÖPEKONTRAKT. I det följande kallad fastigheten. Säljaren överlåter härmed fastigheten till köparen KÖPEKONTRAKT Säljare NN Personnummer Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) fax Köpare NN Personnummer del Adress (valbart) E-post (valbart) telefon (valbart) Fax Köpeobjekt Fastigheten XX

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Bakgrund (Dessa omständigheter har betydelse för samtliga frågor.)

Bakgrund (Dessa omständigheter har betydelse för samtliga frågor.) Bakgrund (Dessa omständigheter har betydelse för samtliga frågor.) Asta, Bogdan, Caesar och Donna går alla på lantmäteriprogrammet i Lund men är f.n. ordentligt trötta på att plugga (det var framförallt

Läs mer

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare

Köpa och sälja genom fastighetsmäklare. Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Köpa och sälja genom fastighetsmäklare Information om förmedlingstjänsten till dig som är spekulant, köpare eller säljare Denna information är en del i Fastighetsmäklarinspektionens arbete för att nå visionen

Läs mer

Stjärnegården Bed and Breakfast

Stjärnegården Bed and Breakfast Stjärnegården Bed and Breakfast SIMRISHAMN GLIMMINGE 36:3 Väletablerad Bed and Breakfast i naturskön omgivning på Österlen. Renoverad skånegård erbjuder här fräscha rum och avkoppling åt tillresta gäster.

Läs mer

Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se...

Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se... Köpehandlingar, hyreshandlingar och dokument att ladda ner för villa, bostadsrätt, hyresrätt och fritidshus www.dokumentguide.se... Ordlista över ord som hör sammans med fastighetsköp/försäljning Allegat

Läs mer

Exekutiv försäljning av fastighet

Exekutiv försäljning av fastighet Exekutiv försäljning av fastighet Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering

Läs mer

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet

Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Säljguide - Villa/fritidshus/fastighet Checklista. (Bocka av den del som du är klar med, glöm ej att spara dokumentet) Insamling av information - Fastighetsinfo Prissättning/värdering Säljtext Besiktning

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa villa.

Värdefull information för Dig som skall köpa villa. Värdefull information för Dig som skall köpa villa. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa villa. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

MÄKLARHUSET LYCKSELE GRÖNSAKSSTIGEN 22 STOR HÄRLIG TOMT!

MÄKLARHUSET LYCKSELE GRÖNSAKSSTIGEN 22 STOR HÄRLIG TOMT! MÄKLARHUSET LYCKSELE GRÖNSAKSSTIGEN 22 STOR HÄRLIG TOMT! RYMLIG VILLA! INTRODUKTION Välkommen till Grönsaksstigen 22 LINDA TOSSMAN Rymlig souterrängvilla på Norräng. 5 rok, varav 4 sovrum. Öppen planlösning

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Samverkanskontoret Sysslebäck

Samverkanskontoret Sysslebäck KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 maj 2013 kl. 18:00 Plats Samverkanskontoret Sysslebäck Gruppmöten Rum är bokade från 16:00 Val av justerare Behörighet, upprop, tid för justering

Läs mer

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F

BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F BOSTADSRÄTT - FREDRIKSBERG Karlebygatan 4F KORTFAKTA Objektstyp: Bostadsrättslägenhet Boarea: 70 m2 Antal rum: 3 rum och kök. Byggår: 1957-1960 Avgift: 3 388 kr/mån. Utgångspris: 250 000kr MÄKLARENS BESKRIVNING

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV

Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Exploateringsfastighet i Kall ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV ÅRE NEDGÅRD 1:2, DEL AV Livskvalitet från sin bästa sida! Boende av högsta klass, jakt/ fiske och rekreation, allt i vacker fjällmiljö med mäktig utsikt

Läs mer

Köpguide - Bostadsrätt

Köpguide - Bostadsrätt Köpguide - Bostadsrätt Innehåll Hur fungerar sidan BotillBo.se... 2 Hur fungerar lånelöfte... 2 Pant... 3 Lagfart... 3 Planritning... 3 Visning... 3 Begär föreningens årsredovisning:... 4 Undersökningsplikt...

Läs mer

MÄKLARHUSET LYCKSELE TIMMERVÄGEN 32B PARHUS NÄRA CENTRUM

MÄKLARHUSET LYCKSELE TIMMERVÄGEN 32B PARHUS NÄRA CENTRUM MÄKLARHUSET LYCKSELE TIMMERVÄGEN 32B PARHUS NÄRA CENTRUM RYMLIG VILLA MED ÖPPEN PLAN- LÖSNING! INTRODUKTION Välkommen till Timmervägen 32b HELENE JOHANSSON Trivsamt och rymligt parhus med öppen planlösning.

Läs mer

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG!

STUREGATAN 14, 4 tr. STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! STUREGATAN 14, 4 tr STORLEK: 2 rok, 69 kvm AVGIFT: 3 452 kr/månad ACCEPTERAT PRIS: 3 295 000 kr POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! 2 POTENTIELLT DRÖMBOENDE MED BALKONG! Det här är en lägenhet med stor

Läs mer