Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst?"

Transkript

1 Sida: 1 av 6 Leverantörer Vad händer med vår ersättning? Svar: Ni fortsätter att leverera tjänsten enligt avtal under uppsägningstiden, med bibehållen ersättning. Innan ni skickar in den sista månadsrapporten ska slutredovisningen ha inkommit till Arbetsförmedlingen. Ni har inte rätt till någon månadsersättning som avser perioder efter uppsägningstiden. Hur ska vi hantera uppsägningar av personal? Svar: Detta är en fråga som får hanteras internt hos respektive leverantör. Arbetsförmedlingen har enligt avtal rätt att säga upp pågående avtal med tre månaders uppsägningstid. Vad händer om villkor för resultat 2 uppnås efter avslutad lotstjänst? Svar: Ni kan ha rätt till resultatersättning 2 om resultatersättning 1 har utgått under pågående lotsbeslut, förutsatt att övriga villkor för resultat 2 är uppfyllt. Resultat 2 rapporter som rapporteras efter uppsägningstiden ska hanteras manuellt, se mer information på vår hemsida. Vad är motivet till att Arbetsförmedlingen säger upp avtalen? Svar: Arbetsförmedlingen avslutar tjänsten etableringslots. Orsaken är en påtaglig ökning av klagomål från arbetssökande och indikationer på olika former av oseriös och brottslig verksamhet, som bedrägeri, mutor, utpressning och försäljning av folkbokföringsadresser. Arbetsförmedlingen väljer nu att avbryta lotstjänsten eftersom kvaliteten i tjänsten inte kan garanteras. Det är inte samhällsekonomiskt försvarbart att fortsätta med tjänsten. Vilken grund har Arbetsförmedlingen för att säga upp avtalen? Svar: Båda avtalsparterna har rätt att säga upp avtalen med tre månaders uppsägningstid, detta är reglerat i de avtal som leverantörerna och Arbetsförmedlingen tecknat med varandra. Varför säger Arbetsförmedlingen upp alla avtal, även våra vi som skött oss bra och presterat resultat?

2 Sida: 2 av 6 Svar: Det finns naturligtvis många leverantörer som gjort ett bra jobb inom tjänsten, men Arbetsförmedlingen anser att kvaliteten i det totala valfrihetssystemet med Etableringslots inte kan garanteras. Den nytta som de etableringslotsar som fungerar väl medför kan inte kompensera för de stora brister som identifierats och de felaktiga ersättningar som utbetalas av allmänna medel på grund av oegentligheter hos många leverantörer. Men varför säger Arbetsförmedlingen inte bara upp de leverantörer som inte levererat med god kvalité? Svar: Vi måste kunna garantera att samtliga leverantörer levererar i enlighet avtalets syfte och villkor. Vad händer nu under uppsägningstiden (3 månader) ska vi fortsätta lotsa befintliga deltagare? följdfråga: får vi ta emot nya deltagare under uppsägningstiden? Svar: Ja, leverantören är bunden av sitt avtal under hela uppsägningstiden, och ska fortsatt ta hand om deltagare som har valt dem som lots. Inga nya avrop av tjänsten kommer dock att göras efter dagens datum, och Arbetsförmedlingen kommer inte att tillåta att deltagare byter Etableringslots under uppsägningstiden. Som leverantör får man alltså inga nya deltagare under uppsägningstiden. Vi har inga deltagare nu, kan inte vi få avsluta avtalet på en gång? Svar: Formellt sett så gäller en tre månaders uppsägningstid, men som leverantör löper man ingen risk att få nya deltagare under uppsägningstiden. Arbetsförmedlingen kommer under uppsägningstiden inte att genomföra kvalitetsuppföljning av leverantörer som saknar deltagare. Vad händer efter uppsägningstiden, alltså när tre månader löpt ut och avtalet upphör? Hur ska vi få betalt för nedlagt arbete och de resultatersättningar som kommer att falla ut flera månader efter att avtalet upphört? Svar: Möjlighet att rekvirera ersättning kommer att kvarstå under hela den tid som behövs för att våra leverantörer ska få den ersättning de har rätt till i enlighet med avtalet.

3 Sida: 3 av 6 Vad kommer nu att hända med alla nyanlända? Svar: Lotstjänsten bygger på tre delar som tillsammans ska bidra till att den arbetssökande: 1) får kontakter och nätverk mot arbetslivet i Sverige, 2) får orientering i det svenska arbetslivets allmänna villkor och krav samt 3) får möjlighet till socialt stöd som kan röra bostadssituationen, behov av hälsooch sjukvård eller familjesituationen. Genom att använda oss av Arbetsförmedlingens befintliga tjänsteutbud kan vi i dagsläget tillgodose del 1 och 2. Arbetsförmedlingen kommer nu se över hur arbetssökandes behov av initialt socialt och praktiskt stöd kan tillgodoses. Kommer Arbetsförmedlingen att upphandla någon ny tjänst och hur kommer den att se ut i så fall? Svar: Regeringen presenterade under hösten 2014 att man på sikt avsåg att avveckla tjänsten etableringslots. I nuläget är det därför inte troligt att en tjänst med liknande utformning kommer att bli aktuell. Har Arbetsförmedlingen tänkt på att vi och många andra företag kommer att gå i konkurs nu? Och att väldigt många kommer att förlora sina jobb nu? Svar: Arbetsförmedlingen är givetvis medveten om att detta kommer att påverka en mängd små och stora företag. Myndigheten har dock inte möjlighet att ta avgörande hänsyn till det när det gäller beslut om huruvida tjänsten ska fortsätta. I avtalet framgår att tjänsten inte har inneburit några garantier om deltagare. Arbetsförmedlingen säger att det är viktigt att alla nyanlända får jobb, många nyanlända jobbar i lotsföretag nu och kommer att bli arbetslösa kan ni ta ansvar för det? Svar: Arbetsförmedlingen är givetvis medveten om att detta kommer att påverka individer och företag. Myndigheten har dock inte möjlighet att ta avgörande hänsyn till det när det gäller beslut om huruvida tjänsten ska fortsätta.

4 Sida: 4 av 6 Jag tycker att det är orimligt med en uppsägningstid på 3 månader när vi har anställda med minst 6 månaders uppsägningstid och hyresavtal som har 9 månader eller längre uppsägningstid, vad säger ni på Arbetsförmedlingen om det? Svar: Avtalsvillkoren avseende den ömsesidiga rätten att säga upp avtalen är mycket tydliga i avtalets fjärde paragraf. Detta måste beaktas av varje leverantör när man ingår avtalet. Jag har inte skrivit under mitt avtal ännu. Ska jag ändå skicka in mitt avtal? Svar: Nej. Hur länge måste jag leverera tjänsten? Svar: Du är bunden av ditt avtal under hela uppsägningstiden som är tre månader. Meddelande om avtalets uppsägning skickades den 20 februari, det innebär att tjänsten ska levereras fram till den 20 maj Vad gör jag med de nyanlända som går hos mig? Svar: Du är bunden av ditt avtal under hela uppsägningstiden som är tre månader. Det innebär att den nyanlända har rätt att vara kvar hos dig och ta del av tjänsten enligt avtalet. Efter uppsägningstidens slut kommer deltagaren inte kunna vara kvar hos dig. Hur länge kan jag begära ersättning för det arbete jag gjort? Svar: Möjlighet att rekvirera ersättning kommer att kvarstå under hela den tid som behövs för att våra leverantörer ska få den ersättning de har rätt till i enlighet med avtalet. Jag har lämnat in ansökan om ny leveransort. Vad händer med den? Svar: Handläggningen av komplettering av ansökningar och avtal, inklusive ansökan om nya leveransorter avbryts med omedelbar verkan. Jag har lämnat in ansökan i Tendsign men inte fått något svar. Hur gör jag nu/hur blir det nu? Svar: Handläggningen av inkomna ansökningar kommer att avbrytas med omedelbar verkan. Går det att lämna in ny ansökan att bli etableringslots? Svar: Nej.

5 Sida: 5 av 6 Vi håller på med en organisationsförändring, t ex från enskild firma till aktiebolag/handelsbolag. Vi har skickat in uppgifter att vi ombildar från enskild firma till annan bolagsform. Hur blir det med den? Svar: Organisationsförändringar kommer fortfarande att hanteras så att våra leverantörer kan fortsätta leverera tjänsten under uppsägningstiden. Jag har inte fått meddelande om uppsägning. Svar: Meddelande om uppsägning har skickats ut och publicerats via TendSign samt KAwebstöd. Meddelandet har skickats till den e-postadress som leverantörer själva uppgett i sitt konto i TendSign samt KA-webstöd. Informationen inklusive meddelande om uppsägning finns även på vår hemsida Vi kommer att stämma er/kräva er på skadestånd etc. Svar: Enligt avtalet gäller en uppsägningstid om tre månader. Uppsägningen har skett enligt avtal. Eventuella skadeståndsanspråk drivs i sedvanlig civilrättslig process. Kommer Arbetsförmedlingen att formellt avbryta att lotsbeslut den 20 maj eller kommer det att ske tidigare/löpande under uppsägningstiden? Om AF väljer att avbryta alla beslut den 20 maj, kommer lotsen få betalt för 3 timmar eller mindre i maj månad? Svar: Arbetsförmedlingen kommer avbryta alla pågående lotsbeslut den 20 maj. Om deltagaren önskar avbryta tjänsten tidigare så måste deltagaren meddela detta till sin arbetsförmedlare. Arbetsförmedlingen kan då avbryta lotsbeslutet i förtid. Deltagaren kan då inte längre ta stöd av en lots. Vid avbrott av placering hos Etableringslots erhåller Etableringslotsen ersättning till och med det datum då Arbetsförmedlingen beslutar om avbrott. För mer information, se förfrågningsunderlag (ex. sida 24). För perioden 1-20 maj utgår dagersättning som lämnas på högst fem dagar per kalendervecka (55 kr eller 37 kr beroende på deltagarens utbildningsbakgrund). I arbetsförmedlarens handläggarstöd står följande: För godkännande av lotsens sista månadsrapport vars slutdatum infaller före den 10:e bör lotsen ha träffat den arbetssökande i minst en timme, samt ha inkommit med slutredovisning. För godkännande av lotsens sista månadsrapport vars slutdatum infaller någon gång mellan den 10:e och den 20:e bör lotsen ha träffat den arbetssökande i minst två timmar, samt att ha inkommit med slutredovisning. För godkännande av lotsens sista månadsrapport vars slutdatum infaller efter den 20:e bör lotsen ha träffat den arbetssökande i minst tre timmar, varav två

6 Sida: 6 av 6 timmar ska ha utgjorts av individuellt möte, samt ha inkommit med slutredovisning. Kommer Arbetsförmedlingens handläggare kunna avbryta beslut om vald etableringslots under uppsägningstiden om den nyanlända inte längre vill vara inskriven hos en lots? Eller är den nyanlända "fryst" hos den nuvarande lotsen fram till 20 maj? Om den nyanlända är "fryst" och i så fall inte vill delta i de aktiviteter som den nuvarande etableringslotsen erbjuder hur ska då vi som etableringslots hantera detta mot AF? Svar: Deltagaren kan avbryta tjänsten i förtid. Den arbetssökande meddelar i så fall detta till sin arbetsförmedlare. Vid avbrott av placering hos Etableringslots erhåller Etableringslotsen ersättning till och med det datum då Arbetsförmedlingen beslutar om avbrott. Angående den uppsägning som nu är meddelad undrar jag hur det förhåller sig med resultatersättning 1 och 2. Kommer etableringslotsen att få resultatersättning 1 och 2 om den nyanlända går ut i jobb under kommande 3 månader (uppsägningstiden för tjänsten)? Gäller samma regler som tidigare eller finns det några förändringar? Svar: Befintliga villkor för resultat gäller även under uppsägningstiden. Om resultat 1 utgår under uppsägningstiden kan även resultat 2 utgå, även om villkor uppfylls efter 20e maj. I vissa ärenden kommer det då krävas manuell hantering, se beskrivning om manuell hantering av resultat 2 på

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar Förfrågningsunderlag 2012-03-07 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/121363 Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring:

Läs mer

Beskrivning av tjänsten

Beskrivning av tjänsten Etableringslotsar Syfte Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser

1. Förfrågningsunderlag, Sysselsättningsplatser med rehabiliterande insatser Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2012-02-29 Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tuula Lindström Upphandling Sysselsättningsplatser 2012 Af-2012/037227 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Webbstöd för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation

Webbstöd för leverantörer. Gemensam del - behörigheter - företagsinformation Sida:1 av 42 Avd. Kompletterande arbetsförmedlingstjänster 2013-03-dd Version 4.x Användarmanual Webbstöd för leverantörer - behörigheter - företagsinformation (Uppdaterat 2013-09-09) Sid 2 av 42 Innehållsförteckning

Läs mer

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort)

Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) Frågor och svar avslutande av.se registrar (last resort) 2014 12 09 1) Vad är en registrar? En registrar är en ackrediterad återförsäljare av domännamn. Alla som vill ha en.sedomän måste registrera domännamnet

Läs mer

Erfarenheter från tjänsten Etableringslots

Erfarenheter från tjänsten Etableringslots PM Sida: 1 av 11 Datum: 2015-02-19 Erfarenheter från tjänsten Etableringslots En tillbakablick När förfrågningsunderlaget publicerades den 23 augusti 2010 var det den första upphandlingen som Arbetsförmedlingen

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (13) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (vilka frågor som är nya eller har uppdaterats markeras i vänstermarginalen) 2013-06-11 2013-06-18 2013-07-19

Läs mer

Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Att ansöka om plats på förskola i Malmö Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg. Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

Så söker du bostad eller bilplats

Så söker du bostad eller bilplats Så söker du bostad eller bilplats 1 Innehåll Så söker du - steg för steg 3 Frågor & svar ställa sig i kö 6 Frågor & svar söka bostad och bilplats 8 Frågor & svar visning 10 Frågor & svar byte och flyttning

Läs mer

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se.

1.3 Du kan komma i kontakt med vår kundservice genom att ringa 0771-21 10 00 eller skriva till kundservice@boxer.se. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare

IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare IfAs Frågeguide inför val av assistansanordnare Det är mycket att tänka på vid val av assistansanordnare och det är viktigt med hög kvalitet på assistansen. Genom IfA kan en verksamhet ansöka om IfA-godkännande.

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se

CHECKLISTA. För uppsägning av lokalhyresavtal. www.svenskhandeljuridik.se CHECKLISTA För uppsägning av lokalhyresavtal www.svenskhandeljuridik.se 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Inledning...3 Det indirekta besittningsskyddet...3 Hyresvärdens uppsägning för villkorsändring...3

Läs mer

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor

Frågor och Svar. 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor Frågor och Svar 1 Kreditregler 2 Låneansökan 3 Värderingar 4 Köp av ny Bostad 5 Amortering 6 Kostnader 7 Övriga frågor 1 KREDITPRÖVNING OCH KREDITREGLER Vad kan Bättre Bolån belåna? Bättre Bolån belånar

Läs mer

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö

SBAB Bank Innehåll Eric Perman SBAB:s kontor: Karlstad Stockholm Göteborg Malmö Seniorkapital Innehåll SBAB Bank sid 3 Låneprodukter sid 4 Kreditregler sid 5 Låneprocessen sid 8 Handlingar sid 10 Ränterådgivning sid 11 FAQ sid 12 Kontakt sid 20 Ett samarbete - flera vinnare SBAB Bank

Läs mer

Betalningsföreläggande och handräckning

Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Betalningsföreläggande och handräckning Har du lånat ut pengar som du inte får tillbaka? Får du inte betalt för en faktura? Flyttar inte din uppsagda hyresgäst?

Läs mer