1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag Upphandlingsansvarig ARBETSFÖRMEDLINGEN Tomas Åkerblom Upphandling Etableringslotsar Af-2010/ Sista anbudsdag: ansökansdag: Anbud kan lämnas löpande Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten ingår i kvalificeringen Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Texten kommer att ingå i avtalet Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan besvaras av köparen 1. Förfrågningsunderlag Etableringslotsar 1. Allmän orientering 1.1 Upphandlande myndighet Arbetsförmedlingen, Stockholm. Organisationsnummer Uppgifter om Arbetsförmedlingen Information om Arbetsförmedlingen finns på 1.3 Uppdraget Enligt Regeringens uppdrag ska Arbetsförmedlingen tillhandahålla Etableringslotsar för nyanlända invandrare och tillämpa Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) för tjänster som är upptagna som B-tjänster i kategori 22, 25 och 27 (CPV-kod ) i bilaga 3 till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling Bakgrund Enligt Lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, kommer Arbetsförmedlingen att från och med 1 december 2010 få utökat ansvar för nyanlända invandrares etablering på arbetsmarknaden. Lagen innebär bl.a. att: Arbetsförmedlingen får ett samordnande ansvar för etableringsinsatserna. Arbetsförmedlingen ska tillsammans med den nyanlände upprätta en etableringsplan med utgångspunkt i tidigare utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. En ny ersättning som är lika för alla oberoende var i landet man bor införs och utgår vid aktivt deltagande i etableringsinsatser. En ny aktör - Etableringslots - ska stödja den nyanlände att hitta sin väg till arbete. Etableringslotsen är en fristående aktör som arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Nyanlända som har en etableringsplan ska delta i Svenska För Invandrare (SFI). Sida 1 av 26

2 1.5 Syfte och mål Syftet med Etableringslotsar är att den nyanlände ska få professionellt stöd att så fort som möjligt etablera sig i arbets- och samhällslivet och hitta sin unika väg att försörja sig själv. För att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden krävs ofta, förutom lämplig utbildning och erfarenhet, personliga nätverk, språkkunskaper och kunskaper om det svenska samhället och arbetslivet. Genom att stärka den nyanländes nätverk kan en snabbare etablering på arbetsmarknaden åstadkommas. En Etableringslots förväntas att vara ett stöd för den nyanlände i dennes ansträngningar för att få ett arbete. Etableringslotsen kan upparbeta kontakter med t.ex. arbetsgivare, branschorganisationer, rekryteringsföretag och idéburna organisationer. På detta sätt kan Etableringslotsen använda sitt nätverk för att den nyanlände ska kunna söka arbete på bred front. För den nyanlände blir också Etableringslotsen en personlig kontakt som kan tydliggöra de krav som ställs på den nyanlände under den första tiden i Sverige och målet om en snabb övergång till arbete. Syftet är att Etableringslotsen bidrar till att den nyanlände: får kontakter och nätverk mot arbetslivet i Sverige. får orientering om det svenska arbetslivets allmänna villkor och krav. får möjlighet till socialt stöd som kan röra bostadssituationen, behov av hälso- och sjukvård, eller familjesituation. Målet är att den nyanlände under eller efter tiden hos Etableringslotsen når en egen försörjning på snabbast möjliga sätt genom att erhålla ett förvärvsarbete eller påbörjar en reguljär utbildning. 1.6 Målgrupp 2 Lagen 2010: 197 om etableringsinsatser för vissa nyanlända anger: Lagen gäller en nyanländ som har fyllt 20 men inte 65 år och som har beviljats uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring. Uppehållstillståndet ska ha beviljats 1. enligt 5 kap. 1, 2, 4 eller 6 utlänningslagen (2005:716), 2. enligt 12 kap. 18 utlänningslagen, eller 3. enligt 21 eller 22 kap. utlänningslagen. Uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring kan också ha beviljats på grund av anknytning till en utlänning som har beviljats sitt uppehållstillstånd med stöd av någon av de bestämmelser som anges i första stycket. I sådant fall ska den nyanlände ha ansökt om uppehållstillstånd inom två år från det att den utlänning som den nyanlände har anknytning till först togs emot i en kommun. Lagen gäller också en nyanländ som har fyllt 18 men inte 20 år, när uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring beviljats enligt första eller andra stycket, förutsatt att han eller hon saknar föräldrar här i landet. Enligt övergångsbestämmelserna skall de nya bestämmelserna tillämpas på nyanlända som har rest in i landet efter utgången av november 2010 och som har uppehållstillstånd vid inresan, samt på nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd efter utgången av oktober Sida 2 av 26

3 Bestämmelserna ska även tillämpas på nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd före utgången av oktober 2010, om de är registrerade vid och vistas på en förläggning för asylsökande den 30 november Beskrivning av tjänsten Etableringslotsen arbetar på uppdrag av Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna. Det åligger Etableringslotsen att tillhandahålla tjänster för att underlätta och påskynda den nyanländes etablering i samhälle och arbetsliv. Det är Etableringslotsens uppdrag att bidra till att syftet och målet med etableringsinsatserna uppfylls. Arbetsförmedlingen upprättar en etableringsplan tillsammans med den nyanlände, och därefter kan den nyanlände välja en Etableringslots. Arbetsförmedlingen hjälper den nyanlände att boka plats hos den valda Etableringslotsen. Om inte den nyanlände själv väljer någon Etableringslots erbjuder Arbetsförmedlingen ett ickevalsalternativ enligt avsnitt 5.2 i detta förfrågningsunderlag. Etableringslotsens arbete inleds med att tillsammans med den nyanlände göra en gemensam planering på det sätt Arbetsförmedlingen beslutar vid varje tidpunkt. Den gemensamma planeringen ska utgå ifrån etableringsplanen som Arbetsförmedlingen har upprättat tillsammans med den nyanlände. Det ingår i Etableringslotsens uppdrag att ta initiativ för att utveckla den nyanländes etableringsplan och föreslå förändringar. Observera att det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret och som vid behov kan revidera etableringsplanen och kontrollera att den nyanlände deltar i de aktiviteter som etableringsplanen föreskriver. 2. Krav på Leverantören 2.1 Uteslutning av ansökande leverantör Enligt Lag (SFS 2008:962) om valfrihetssystem 7 kap. 1 får den upphandlande myndigheten utesluta en ansökande leverantör som; 1. är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud. 2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, ackord eller annat liknande förfarande. 3. genom lagakraftvunnen dom är dömd för brott som avser yrkesutövningen. 4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen och den upphandlande myndigheten kan visa detta. 5. inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatt i hemlandet eller annan stat inom EES-området. 6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämnat felaktiga upplysningar som begärts med stöd av denna paragraf. Arbetsförmedlingen kan komma att begära in bevis för att det inte finns grund för uteslutning av den ansökande leverantören genom utdrag ur officiella register eller annan likvärdig handling. Sida 3 av 26

4 Ansökande Leverantör skall bekräfta att det inte finns grund för uteslutning enligt LOV 7 kap. 1. Genom att svara ja bekräftar Leverantören att det inte finns grund för uteslutning enligt LOV 7 kap. 1. (/ svar) Uppfyller Leverantören krav och villkor så att det inte föreligger grund för uteslutning enligt LOV 7 kap. 1. (/ svar) 2.2 Ansökande Leverantörs ekonomiska ställning Ansökande Leverantör ska ha en stabil ekonomisk bas. För att försäkra sig om detta kommer Arbetsförmedlingen att ta in kreditupplysning där Leverantören prövas mot kreditnivån "kreditvärdig" (se nedan). Om en Leverantören får omdömet rött i kreditupplysningen är Leverantören inte kvalificerad. Om Leverantören får omdömet gult i kreditupplysningen kommer Arbetsförmedlingen att utföra en enskild prövning och kommer då att bedöma om Leverantören är kvalificerad eller inte. Leverantör som får omdömet grönt anses ha en stabil ekonomisk bas. Om en Leverantör är nystartat eller har en associationsform som medför att det inte får en kreditrating kan den ekonomiska förmågan styrkas genom exempelvis intyg från revisor, bankgaranti, moderbolagsgaranti eller annat som visar att Leverantören har en stabil ekonomisk bas. Utländska Leverantörer som lämnar ansökan skall till sitt anbud bifoga ett kreditvärdighetsintyg från sitt hemland som motsvarar ovanstående kreditprövning Leverantör som vill inräkna underleverantörer i sin ekonomiska förmåga redovisar i anbudet hur den ekonomiska fördelningen dem emellan är löst. Kreditnivå "Kreditvärdig" Avslag (röd signal) Konkurs Likviderat Upphört Avregistrerat Fusionerat Företag med mindre än 40 i rating (kreditvärdig) Utredningsrapport (utmätning) Skuldsanering Prövning (gul signal) Avsaknad av F-skatt Ej registrerad för arbetsgivaravgift Ej registrerad för moms Förekomsten av skuldsaldo Förekomst av registrerad betalningsanmärkning Godkänd (Grön signal) Genereras om företaget klarar gränserna på röd och gul signal Sida 4 av 26

5 Ansökande Leverantör redovisar kompletterande information om sin ekonomiska förmåga, utöver den information Arbetsförmedlingen hämtar in. (Fritextsvar) Uppfyller ansökande Leverantör den ekonomiska förmåga som krävs för att fullgöra aktuellt uppdrag? (/ svar) 2.3 Kvalitetssäkring För att säkerställa efterfrågad kvalitet i uppdraget måste ansökande Leverantör ha dokumenterade rutiner för kvalitetsstyrning av sin verksamhet. Kvalitetsstyrning av en verksamhet innebär att ansökande Leverantör har ett dokumenterat system för kvalitetsstyrning av företaget och företagets verksamhet. Ansökande Leverantör skall till ansökan bifoga en tydlig beskrivning av hur företaget arbetar med kvalitetsstyrning. Den dokumentation ansökande Leverantör lämnar på frågorna nedan skall säkerställa att leverantören kvalitetssäkrar tjänsten på ett tillfredsställande sätt. Observera att det inte räcker att enbart nämna att man arbetar efter något kvalitetssystem/kvalitetsmetod. Hur säkerställs Leverantörens och personalens bransch- och omvärldskunskap? (Fritextsvar) Hur säkerställs att offererad personal har och upprätthåller efterfrågad kompetens? (Fritextsvar) Hur säkerställs offererad personaltäthet? (Fritextsvar) Hur säkerställer Leverantören bemanning vid sjukdom, semesterperioder etc? (Fritextsvar) Hur genomförs uppföljning av tjänsten både på individnivå och ur ett helhetsperspektiv? (Fritextsvar) Hur sker utvärdering och återkoppling av varje deltagares resultat och på vilket sätt dokumenteras detta? (Fritextsvar) Hur hanteras klagomål både i förhållande till deltagare, Arbetsförmedlingen och internt och hur dokumenteras detta? (Fritextsvar) Hur hanteras och säkerställs den avvikelserapportering som åligger leverantören enligt allmänna bestämmelser punkten 16? (Fritextsvar) Uppfyller Leverantören skall-kraven på kvalitetssäkring? (/ svar) 2.4 Beskrivning av ansökande Leverantör För att klara av att leverera den efterfrågade tjänsten ser Arbetsförmedlingen det som en förutsättning att den verksamhet som ansökande Leverantör redan idag bedriver anknyter till det aktuella uppdraget. Ansökande Leverantör skall i ansökan lämna en kortfattad beskrivning av sitt företag som visar att dess nuvarande verksamhet ligger i linje med den efterfrågade tjänsten. Om Sida 5 av 26

6 ansökan avser en grupp av leverantörer lämnas en kort redovisning för respektive i gruppen ingående leverantör (för mer information om grupp av leverantörer, se avsnitt 5.1 "Upphandlingsform"). Om ansökan avser ett nystartat företag eller ett företag under bildande får beskrivningen anpassas därefter. Leverantören beskriver sin verksamhet (alternativt gruppens verksamheter). (Fritextsvar) Leverantören beskriver ägarstruktur och organisation (alt. gruppens kommande organisation). (Fritextsvar) Leverantören anger antalet anställda. (Fritextsvar) Leverantören ger exempel på nuvarande kunder. (Fritextsvar) Uppfyller leverantören skall-kraven ovan? (/ svar) 2.5 Ansökande Leverantörs kapacitet Enligt lagen om valfrihetssystem kan den nyanlände välja vilken Etableringslots hon eller han vill. Arbetsförmedlingen har beslutat att varje anställd hos Etableringslotsen, exklusive administrativ personal, får lotsa maximalt 30 nyanlända samtidigt. Vissa arbetsmarknadspolitiska program och aktiviteter kan vara öppna för nyanlända efter beslut av Arbetsförmedlingen och pågå parallellt med placering hos Etableringslots. Vissa andra program som beslutas av Arbetsförmedlingen kan inte pågå parallellt med placering hos Etableringslots, och i dessa fall sker avbrott i placeringen hos Etaleringslotsen. Läs mera på Arbetsförmedlingens hemsida Om ansökande Leverantör har begränsad kapacitet är det viktigt att Leverantören anger ett kapacitetstak. Ansökande Leverantör skall i ansökan ange maximalt antal nyanlända som Leverantören kan ta emot samtidigt. Kapacitetstaket kan när som helst förändras av Leverantören om denne önskar expandera eller minska sin verksamhet. Om Leverantören har obegränsade möjligheter att ta emot nyanlända anges detta. Leverantören anger antalet nyanlända som kan lotsas samtidigt (kapacitetstak), alternativt anges ordet "obegränsat" (Fritextsvar) Har Leverantören svarat på frågan om kapacitettak? (/ svar) 3. Krav på tjänsten 3.1 Tjänstens innehåll Etableringslotsens uppdrag är att vara ett professionellt stöd till den nyanlände i dennes ansträngingar att etablera sig i arbets- och samhällsliv. Utifrån den etableringsplan som Arbetsförmedlingen och den nyanlände upprättar ska Etableringslotsen genom sin kompetens, sin bransch- och omvärldskunskap samt olika nätverk påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden. Ansökande Leverantör skall i ansökan lämna en utförlig beskrivning av sitt erbjudande för att säkerställa att Leverantören kan utföra tjänsten i enlighet med förfrågningsunderlagets krav. Sida 6 av 26

7 Arbetsförmedlingen rekommenderar Leverantören att ge konkreta och tydliga beskrivningar med fokus på hur Leverantören avser gå tillväga för att påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden. Leverantören beskriver sin bransch- och omvärldskunskap. (Fritextsvar) Leverantören beskriver hur man avser arbeta med företagskontakter och olika nätverk för att påskynda den nyanländes etablering på arbetsmarknaden. (Fritextsvar) Leverantören beskriver hur man avser informera den nyanlände om de generella samhällsinsatser som finns. (Fritextsvar) Leverantören beskriver hur man avser att arbeta för att tillvarata den nyanländes utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. (Fritextsvar) Leverantören beskriver egna förslag på lämpliga aktiviteter för att stödja den nyanlände i sina ansträngningar till etablering på arbetsmarknaden. (Fritextsvar) Uppfyller Leverantören skall-kraven enligt ovan? (/ svar) 3.2 Personal och krav på kompetens Aktuellt uppdrag ställer höga krav på Leverantörens förmåga att flexibelt kunna utforma och anpassa insatserna. Det är viktigt att aktiviteterna utgår från den nyanländes förutsättningar och behov, i samspel och dialog med densamme. Ansökande Leverantör förväntas ha en bred kompetens vad det gäller den service och det stöd som samhället kan erbjuda den nyanlände och goda kunskaper och kontakter när det gäller arbetsmarknadens krav och möjligheter. Det är en fördel om Leverantören har flerspråkig personal. Leverantören behöver inte ha kompetens att ta emot alla grupper av nyanlända. Leverantörer med specialistkunskap inom olika branscher, för olika målgrupper och/eller leverantörer med geografisk begränsning kan vara en fördel för att individualisera verksamheten. Ansökande Leverantör skall erbjuda en eller flera samordnare med dokumenterad erfarenhet av att samordna och koordinera verksamhet liknande det aktuella uppdraget. Uppdraget innebär många löpande kontakter med Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, kommuner, branschorganisationer med flera. Därför är det av största vikt att Leverantören kan samordna och koordinera verksamheten med berörda parter. I uppdraget som samordnare ingår bland annat ansvar för löpande kontakter med de berörda myndigheterna, kommuner och andra samhällsaktörer liksom logistik, uppföljning, kvalitetssäkring och rapportering. Ansökande Leverantör skall erbjuda och beskriva övrig personalresurs: - med minst ett års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med den aktuella målgruppen i Sverige och därmed ha erfarenhet av bland annat integrationsprocessen. - med minst ett års dokumenterad erfarenhet av att leda coachande samtal. - med dokumenterad god kunskap i arbetsmarknad och samhälle. - med dokumenterad erfarenhet av studie- och yrkesvägledning. - med dokumenterad branschkunskap. Sida 7 av 26

8 Ovannämnda krav på kunskaper och erfarenheter kan givetvis vara fördelade på flera personer hos Leverantören. Om Leverantören nyttjar underleverantörer för tjänsten är det underleverantörens personalresurs som skall beskrivas. Nedan följer ett antal frågor som skall besvaras på ett sådant sätt att det klart och tydligt framgår att erbjuden personalresurs uppfyller skall-kraven. Leverantören beskriver samordnare med dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag: (Fritextsvar) Leverantören beskriver personalresurs med minst ett års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med den aktuella målgruppen i Sverige och därmed har erfarenhet av bland annat integrationsprocessen. (Fritextsvar) Leverantören beskriver personalresurs med minst ett års dokumenterad erfarenhet av att leda coachande samtal. (Fritextsvar) Leverantören beskriver personalresurs med dokumenterad god kunskap i arbetsmarknad och samhälle. (Fritextsvar) Leverantören beskriver personalresurs med dokumenterad erfarenhet av studie- och yrkesvägledning. (Fritextsvar) Leverantören beskriver personalresurs med dokumenterad branschkunskap. (Fritextsvar) Uppfyller Leverantören skall-kraven på erbjuden personalresurs? (/ svar) 3.3 Lokaler Ansökande Leverantör kan välja geografisk lokalisering för sin verksamhet. I den geografiska spridningen har Arbetsförmedlingen bedömt att det inledningsvis kommer att finnas en koncentration av asylsökande som får uppehållstillstånd på följande orter; Luleå, Skellefteå, Umeå, Östersund, Sundsvall, Gävle, Borlänge, Uppsala, Västerås, Örebro, Eskilstuna, Stockholm, Södertälje, Norrköping, Linköping, Karlstad, Trollhättan, Göteborg, Halmstad, Jönköping, Växjö, Kalmar, Kristianstad och Malmö. Ansökande Leverantör skall i ansökan bekräfta att man under avtalstiden disponerar lämpliga lokaler för de delar av aktiviteten som Leverantören själv genomför. Lokaler skall presenteras för samtliga orter som ansökan avser. Arbetsförmedlingen kan komma att inspektera lokalerna och adress till den tilltänkta lokalen skall framgå av ansökan. Arbetsförmedlingen kommer att använda den angivna adressuppgiften i sin bedömning avseende närhetsprincip i ickevalsalternativ, se avsnitt 5.2. Med lämplig lokal avses en lokal som enkelt kan nås med allmänna kommunikationsmedel eller likvärdigt. För att bedömas som lämpliga ska lokalerna ha utrustning och vara utformade på ett sådant sätt att de riktlinjer och rekommendationer för offentliga lokaler som ställs av Arbetsmiljöverket följs (se Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 2009:02 Arbetsplatsens utformning, på ) Det åligger ansökande Leverantör att tillse att nödvändiga tillstånd finns (ex brandskydd) för att bedriva den avtalade verksamheten i lokalerna samt att lokaler och utrustning är Sida 8 av 26

9 tillgängliga för deltagare med funktionsnedsättningar. Riktlinjer finns framtagna av Myndigheten för handikappolitisk samordning, För optimal tillgänglighet åligger det Etableringslotsen att samråda med ansvarig arbetsförmedlare i de fall då den nyanlände har behov utöver vad som sägs ovan. Etableringslotsen är skyldig att samarbeta med Arbetsförmedlingens specialister eller leverantörer av Flexibla anpassningsmoduler (FAM). I målgruppen kan det finnas nyanlända med behov av möten i andra lokaler än Etableringslotsens egna lokaler. Om den situationen skulle uppstå ska både Arbetsförmedlingen och deltagaren godkänna aktuella lokaler. En skriftlig överenskommelse tecknas mellan deltagaren, Arbetsförmedlingen och Etableringslotsen angående andra lokaler än Etableringslotsens egna lokaler. Observera att det inte är lämpligt att förlägga möten till lokaler där skydd för personlig integritet rörande den nyanlände inte kan garanteras. Ansökande Leverantören skall ange vilka orter ansökan avser, samt innehålla beskrivning av erbjudna lokaler. Leverantören anger ort/orter för ansökan samt beskriver lokaler för respektive ort. (Fritextsvar) Uppfyller Leverantören ställda skall-krav angående lokaler? (/ svar) 4. Kommersiella villkor 4.1 Tjänstens volym Enligt lagen om valfrihetssystem väljer den nyanlände själv Etableringslots varför Arbetsförmedlingen inte kan ge några garantier till kontrakterad Leverantör om antal placerade nyanlända deltagare. För information om antalet asylsökande i Sverige hänvisas till Migrationsverket 4.2 Tjänstens längd Det är Arbetsförmedlingen som tillsammans med den nyanlände och samverkande myndigheter och organisationer beslutar om etableringsplanen. Beslut om etableringsplan kan omfatta som längst tjugofyra (24) månader. Under den tid etableringsplanen gäller kan den nyanlände välja Etableringslots. Placering hos Etableringslots kan variera i tid, men kan omfatta som längst 24 månader minus det antal arbetsdagar som det tar för Etableringslotsen att fysiskt ta emot den nyanlände. Det datum som Etableringslotsen fysiskt tar emot den nyanlände är tjänstens startdatum. Startdatum ska vara senast inom 10 arbetsdagar från och med det datum Arbetsförmedlingen avsänt meddelande till berörd Etableringslots om placering hos Etableringslotsen. Under placeringen hos Etableringslotsen kan det uppkomma situationer som berättigar till överhoppningsbar tid. Det kan till exempel gälla sjukdom, föräldraledighet eller liknande. Överhoppningsbar tid kan uppgå till maximalt tolv (12) månader. Den nyanländes placering hos Etableringslots kan förlängas i tid som motsvaras av den överhoppningsbara tiden. Förlängning kan även ske om den nyanlände vid revidering av etableringsplan bedöms ha behov av längre placeringstid hos Etableringslots än vad som ursprungligen beslutats. Vid eventuell förlängning utgår ej ny startersättning till Etableringslotsen (se avsnitt 4.6 samt bilagan "Ersättningsmodellen för etableringslots") Sida 9 av 26

10 Om den nyanlände inte fullföljer aktiviteterna kan Arbetsförmedlingen besluta om avbrott av placering hos Etableringslots. Vid avbrott av placering hos Etableringslots på grund av frånvaro erhåller Etableringslotsen ersättning till och med det datum då Arbetsförmedlingen beslutar om avbrott. Den nyanlände kan periodvis komma att övergå till annan aktivitet under placeringstiden hos Etableringslotsen. Vissa arbetsmarknadspolitiska program och aktiviteter kan vara öppna för nyanlända invandrare efter beslut av Arbetsförmedlingen, samt pågå parallellt med placeringen hos Etableringslotsen. I dessa fall förväntas Etableringslotsen behålla kontakten med den nyanlände under tiden som aktiviteten pågår, och Etableringslotsen erhåller ersättning enligt Ersättningsmodellen för etableringslots. Vissa andra program kan inte pågå parallellt med placeringen hos Etableringslots och då kan det bli aktuellt med avbrott i placeringen hos Etableringslots. Vid avbrott av placering hos Etableringslots erhåller Etableringslotsen ersättning till och med det datum då Arbetsförmedlingen beslutar om avbrott. För mer information om olika arbetsmarknadspolitiska program se 4.3 Tjänstens tidsomfattning Det åligger Etableringslotsen att personligen träffa den nyanlände minst tre timmar per månad under hela den nyanländes placeringstid hos Etableringslotsen, varav minst två timmar skall vara individuella möten. Etableringslotsen är skyldig att bidra till att den nyanlände under den resterande tiden har aktiviteter d.v.s genomför aktiviteter i etableringsplanen, som kan påskynda att den nyanlände når egen försörjning. Observera att den nyanlände till exempel kan delta i Svenska För Invandrare (SFI) på deltid parallellt med Etableringslotsens aktiviteter. 4.4 Mottagande av deltagare Etableringslotsen är skyldig att ta emot alla nyanlända som väljer Etableringslotsen ifråga så länge inte eventuellt kapacitetstak är nått. Etableringslots har skyldighet att ta emot nyanlända senast inom 10 arbetsdagar räknat från och med det datum Arbetsförmedlingen sänt ut meddelande om den nyanländes val av berörd Etableringslots. Meddelande om den nyanländes val av Etableringslots skickas till den administrativa adress som Leverantören angivit i för denna tjänst avsett webbstöd (mer om webbstödet i avsnitt 5.9 samt på Om Etableringslotsen har flera leveransadresser kommer meddelandet att innehålla besked om vilken leveransadress som är aktuell i det enskilda fallet. Startdatum = senast 10:e arbetsdagen räknat från det datum då Arbetsförmedlingen skickade ut meddelande till Etableringslotsen om den nyanländes val av Etableringslots. 4.5 Omval av etableringslots Den nyanlände har möjlighet att göra omval av Etableringslots. Byte av Etableringslots kan ske omgående efter det datum den nyanlände har meddelat Arbetsförmedlingen att han/hon vill byta Etableringslots och Arbetsförmedlingen har beslutat detta. Etableringslots hos vilken den nyanlände slutar, kommer att erhålla ersättning till och med den dag avbrottet sker enligt beslut från Arbetsförmedlingen. Ersättningen beräknas som ett Sida 10 av 26

11 bestämt belopp per dag och lämnas på högst fem dagar per kalendervecka. Ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott. 4.6 Dokumentation och redovisning Gemensam planering När den nyanlände börjar hos Etableringslotsen inleder Etableringslotsen sitt arbete med att tillsammans med den nyanlände upprätta en gemensam planering av vilka aktiviteter den nyanlände bedöms behöva för att öka möjligheten att få ett arbete. Denna planering dokumenteras och redovisas till Arbetsförmedlingen enligt beskrivning nedan. Etableringslotsen registrerar själv den gemensamma planeringen i av Arbetsförmedlingen tillhandahållet webbstöd. Webbstödet innehåller ett antal förutbestämda aktiviteter som Etableringslotsen har att välja bland och därutöver ett fritextfält. Den gemensamma planeringen ska vara Arbetsförmedlingen tillhanda inom tio arbetsdagar fr.o.m. placeringens startdatum (se definition av startdatum under avsnitt 4.4). Den gemensamma planering som Etableringslotsen och den nyanlände upprättar skall godkännas av Arbetsförmedlingen och utgör underlag för Arbetsförmedlingen att följa upp att etableringsplanen efterlevs Deltagarbekräftelse/månatlig rapportering När den gemensamma planeringen inkommit till Arbetsförmedlingen och godkänts, kan Etableringslotsen registrera den första deltagarbekräftelsen i webbstödet. Därefter åligger det Etableringslotsen att varje månad rapportera till Arbetsförmedlingen vilka aktiviteter som genomförts. Aktiviteterna skall vara förankrade i den av Arbetsförmedlingen upprättade etableringsplanen. Deltagarbekräftelsen innebär att Etableringslotsen intygar att den nyanlände har deltagit i aktiviteterna hos Etableringslotsen i enlighet med den gemensamma planeringen. Deltagarbekräftelse/månatlig rapportering görs genom registrering av deltagarbekräftelse i webbstödet. Deltagarbekräftelse/månatlig rapportering kan godkännas först efter att kontroll av underlaget och avvikelserapportering har skett. Upplysning: Först efter att den gemensamma planeringen och den första deltagarbekräftelsen inkommit till Arbetsförmedlingen kan utbetalning av startersättning ske. Därefter sker utbetalning av ersättning månadsvis i efterskott efter registrering och godkännande av deltagarbekräftelse för varje månad. Månadsersättning utgår från och med startdatum. Se vidare ersättningsmodellen för etableringslots Dokumentation för utbetalning av resultatersättning: För att resultatersättning ska kunna utbetalas till Etableringslotsen krävs att Etableringslotsen inkommer med något av följande dokument. Anställningsbevis utfärdat av arbetsgivaren intyg om anställning enligt formulär som finns tillgängligt för nedladdning, se intyg om utbildning utfärdat av utbildningsanordnaren registreringsbevis avseende ett av den nyanlände nystartat eget företag. Registeringsbevis tillhandahålls av Bolagsverket eller om företaget är enskild firma av Skatteverket. Dokumenten skickas in per post till Arbetsförmedlingens handläggare. Begäran om utbetalning av resultatersättning kan göras när Arbetsförmedlingen har granskat Sida 11 av 26

12 och godkänt inkommet underlag och etableringslots har skickat in begäran om utbetalning. Begäran om komplettering kan komma att ske. Upplysning: För ytterligare information om ersättning till Etableringslotsen hänvisas till bilaga "Ersättningsmodellen för etableringslots" vilken utgör en del av detta förfrågningsunderlag Slutrapportering: När en deltagare slutar hos Etableringslotsen ska Etableringslotsen senast fem arbetsdagar efter placeringens slut lämna en utförlig slutredovisning till Arbetsförmedlingen på det sätt Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt bestämmer, se Avvikelserapportering: Etableringslotsen ansvarar för den nyanländes aktiviteter under placeringstiden hos densamme. Etableringslotsen ska dokumentera och inkomma med uppgifter om alla avvikelser från etableringsplanen och/eller den gemensamma planeringen som lotsen och den nyanlände upprättat. Dokumentationen kan komma att ligga till grund för Arbetsförmedlingens beslut om bl.a. nedsättning av etableringsersättningens storlek. Dokumentationen ska ske på det sätt Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt bestämmer, se allmänna bestämmelser samt Avvikelserapportering kommer att kontrolleras innan utbetalning av ersättning till Etableringslotsen sker. 4.7 Betalningsvillkor Betalningsvillkoren framgår av Kontraktsförslag Etableringslotsar, Ersättningsmodellen för etableringslots och Allmänna bestämmelser. Samtliga dokument utgör en del av detta förfrågningsunderlag. 4.8 Uppföljning av kontraktet och verksamhet Arbetsförmedlingen genomför inom ramen för myndighetens rutiner olika typer av ekonomiska kontroller och kvalitetsuppföljningar. Dessa kan genomföras både i form av stickprov eller på förekommen anledning, eller som ett led i den löpande förvaltningen av en tjänst. Upptäckt av felaktigheter kan leda till återkrav. För närvarande används verktygen avtalskontroll, kvalitetskontroll, kvalitetsinspektioner och kundnöjdhetsenkäter. Ansökande Leverantör skall förbinda sig att medverka vid de ekonomiska kontroller och kvalitetsuppföljningar som Arbetsförmedlingen beslutar om. Leverantören förbinder sig att medverka vid de kvalitetsuppföljningar som Arbetsförmedlingen beslutar om. (/ svar) 5. Administrativa föreskrifter 5.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs enligt (SFS 2008:962) Lag om valfrihetssystem (LOV) Sida 12 av 26

13 Alla leverantörer som uppfyller kvalificeringskraven och samtliga skall-krav i detta förfrågningsunderlag får teckna kontrakt med Arbetsförmedlingen. Enligt Lag (SFS 2008:962) om valfrihetssystem 5 kap 1 får fysiska eller juridiska personer var för sig eller tillsammans med andra leverantörer lämna en ansökan. Den upphandlande myndigheten får inte ställa upp villkor om att en grupp ska ha en bestämd juridisk form för att få lämna en ansökan. Den upphandlande myndigheten får dock begära att en grupp ska ha en viss juridisk form när ansökan är godkänd och kontrakt tilldelat, om det krävs för att kontraktet ska kunna fullgöras på ett godtagbart sätt. Arbetsförmedlingen har beslutat att en grupp av leverantörer som lämnar in gemensam ansökan ska anta juridisk form som Aktiebolag, Handelsbolag eller Kommanditbolag innan kontraktsskrivning. 5.2 Ickevalsalternativ Om den nyanlände inte vill eller kan välja Etableringslots själv är Arbetsförmedlingen skyldig att tillhandahålla ett ickevalsalternativ. Enligt 9 kap 2 LOV har Arbetsförmedlingen beslutat att tillämpa ickevalsalternativ genom en närhetsprincip. Metoden närhetsprincip innebär att närhet till Etableringslotsen beslutas med utgångspunkt från den nyanländes bostadsadress (Den adress som den nyanlände angivit vid etableringssamtalet. Bostadsadressen behöver inte sammanfalla med folkbokföringsadress). För att Arbetsförmedlingen ska kunna tillämpa närhetsprincip, är en förutsättning att Etableringslotsen har angett en fastställd leveransadress. Etableringslotsen kan ha flera leveransadresser på olika platser, och samtliga leveransadresser ska anges i ansökan. Arbetsförmedlingen ansvarar för att ha ett datorbaserat verktyg som kan mäta avståndet fågelvägen. För det fall två eller flera Etableringslotsar har samma leveransadress fastställer Arbetsförmedlingen en inbördes rullande turordning mellan Etableringslotsarna vid utseende av ickevalsalternativ. Turordningen fastställs senast den dag som den sist godkända av Leverantörerna angivit som sin första dag för möjlig leverans av tjänsten Den inbördes turordningen bestäms på följande sätt: 1) den Leverantör som uppgivit det tidigaste datumet för leverensstart ges nr 1 i turordningen, därefter rangordnas Leverantörerna i följd efter nästkommande tidigast datum. 2) om en eller flera Leverantörer konstateras ha uppgivit samma datum enligt 1) skall turordningen dem emellan fastställas genom att det tidigaste datum då både Arbetsförmedlingen och Leverantör undertecknat avtalet skall avgöra. 3) om en eller flera Leverantörer konstateras ha samma datum enligt 1) och 2) skall turordningen dem emellan fastställas genom att tidigaste datum för inkommen fullständig ansökan skall avgöra. 4) om det fortfarande inte går att fastställa turordningen mellan Leverantörerna skall lottning ske, varvid Arbetsförmedlingen kommer att erbjuda representant för berörd Leverantör närvara. Sida 13 av 26

14 Arbetsförmedlingen kommer att utse lottningsförättare och beslutar plats för lottningen, med beaktande av förvaltningslagens regler om jäv. Lottningen kommer att tillgå så att Leverantörernas namn skrivs upp en (1) gång på en (1) lottsedel var. Lottsedeln viks med namnet inåt så att namnet inte går att läsa utan att lotten viks upp. Lotterna placeras i en ogenomskinlig behållare och blandas av lottningsförättaren. Lottningsförättaren drar sedan en lottsedel i taget och noterar namnen i den ordning de dragits. Det namn som dras först kommer att få nr 1 turordningen och så vidare till dess alla lotter har dragits och samtliga Leverantörer har givits en plats i turordningen. När turordningen är fastställd kommer Leverantörerna att tilldelas uppdrag i löpande ordning, dvs Leverantör 1 får uppdrag 1, Leverantör 2 får uppdrag 2 och så vidare till samtliga Leverantörer i turorningen har fått 1 uppdrag var. Därefter påbörjas en ny omgång där Leverantör 1 får nästkommande uppdrag osv. Vid händelse att Etableringslots ej går att tillhandahålla, varken inom ramen för beslut om Etableringslots eller inom ramen för ickevalsalternativ, samt inom pendlingsavstånd enligt Arbetsförmedlingens gällande regelverk, framgår av Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare; (SFS 2010:197) att Arbetsförmedlingen är skyldig att tillhandahålla de aktiviteter i etableringsplanen som är upprättad mellan Arbetsförmedlingen och den nyanlände. 5.3 Information om elektronisk ansökan Arbetsförmedlingen använder upphandlingssystemet TendSign. Leverantör som vill delta skall lämna in elektronisk ansökan via TendSign. Leverantören får genom TendSign: - Tillkommande information under ansökningstiden. - Kontroll av att alla frågor i förfrågningsunderlaget är besvarade innan avlämnandet av ansökan. - En tydlig information om inte alla obligatoriska krav (skall-krav) är uppfyllda. För tillgång till TendSign krävs en inloggning. Användarnamn och lösenord erhålls genom en enkel registrering på Det är kostnadsfritt för leverantören att använda TendSign och att lämna ansökan. Efter genomförd registrering erhålls omedelbar tillgång till TendSign. Har ni frågor eller behöver support kring hanteringen av systemet går det bra att kontakta TendSign support på telefon , vardagar mellan klockan och Observera: Samtliga handlingar finns att hämta genom TendSign, såsom Förfrågningsunderlag, Kontraktsmall, Allmänna bestämmelser och Ersättningsmodell. Ansökan lämnas genom att på avsedd plats i förfrågningsunderlag och kontraktsmall lämna de svar som efterfrågas. I de fall fritextsvar kan lämnas rekommenderar Arbetsförmedlingen leverantören att koncentrera sig på den information som efterfrågas. Annan mindre relevant information bör utelämnas och hänvisning till bilagor önskas endast i det fall det framgår av förfrågningsunderlaget eller är nödvändigt av annan anledning. 5.4 Upplysningar, frågor och svar: Frågor, med anledning av förfrågningsunderlaget, ska ställas via frågor- och svarsfunktionen i TendSign. Arbetsförmedlingen besvarar inkomna frågor via samma funktion. Frågor- och svarsfunktionen är tillgänglig via annonsen till detta förfrågningsunderlag. Alla Sida 14 av 26

15 leverantörer har skyldighet att själva bevaka eventuella frågor och svar i denna anskaffning. Om leverantören upplever förfrågningsunderlaget som oklart eller otydligt i något avseende är det viktigt att Arbetsförmedlingen kontaktas så att missförstånd kan undvikas. Kontakt sker via följande e-postadress: 5.5 Ansökans form Ansökan skall: - Vara avfattad på svenska. - Vara bindande i fyra månader räknat från den dag ansökan lämnas in. - Insänd av behörig företrädare för leverantören. - Innehålla svar på alla de frågor som ställs i förfrågningsunderlaget. - Inte innehålla reservationer. De möjligheter som finns till förtydliganden och kompletteringar av ansökningar finns angivna i LOV kap 6 2, och är begränsade. Ansökan som inte innehåller samtliga begärda uppgifter kan komma att förkastas utan att leverantören ges tillfälle till förtydligande eller komplettering. Uppfyller ansökan kraven ovan? (/ svar) 5.6 Handläggningstid för ansökan Ansökan som inkommer till och med kommer att erhålla svar senast Ansökan som inkommer från och med kommer att erhålla svar inom fyra veckor. 5.7 Utredning och bedömning av ansökan Prövning av inkomna ansökningar kommer att genomföras med utgångspunkt från de uppgifter som leverantören har redovisat i sin ansökan. 5.8 Underrättelse om beslut Ansökningar kommer endast att prövas utifrån huruvida ansökan uppfyller eller inte uppfyller ställda skall-krav. Ansökningarna kommer inte att rangordnas. Arbetsförmedlingen kommer att skriva kontrakt med alla leverantörer som uppfyller ställda skall-krav. Efter underrättelse om beslut kommer Arbetsförmedlingen att teckna kontrakt med godkända leverantörer som inkommer med nödvändiga handlingar enligt avsnitt 5.9 nedan. Kontraktet är giltigt först när det undertecknats av båda parter. Leverantör som inte blivit godkänd kan lämna in ny förnyad ansökan till Arbetsförmedlingen. En leverantör som inte får sin ansökan godkänd, och som vill göra gällande att Arbetsförmedlingen brutit mot någon bestämmelse i Lag (SFS 2008:962) om valfrihetssystem får ansöka om rättelse hos Förvaltningsrätten i Stockholm inom tre veckor Sida 15 av 26

16 från det att underrättelse om beslut lämnats. 5.9 Tecknande av kontrakt Efter att ansökan godkänts, och det fastslagits vilken fysisk eller juridisk person som kommer att bli avtalspart är leverantören skyldig att inom 10 arbetsdagar lämna följande information till Arbetsförmedlingen på det sätt Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt bestämmer: 1. Registreringsbevis 2. F-skattsedel 3. Momsregistreringsbevis i förekommande fall. Om leverantören inte är momsregistrerad måste anledningen anges i ansökan. 4. Avtal för behörighet för webbstöd, se Observera att behörigheten för Webbstöd aktiveras ej förrän båda parter undertecknat avtalet! 5. Bekräftelse av rättsliga förutsättningar inklusive sekretessregler. 6. Intyg av leverantören att i ansökan presenterad personalresurs och kompetens finns på plats vid leveransstart. 7. Samarbetsavtal med eventuella underleverantörer. 8. Dokument som påvisar att man under avtalstiden disponerar lämpliga lokaler för de delar av aktiviteten som leverantören själv genomför, t ex genom kopia av hyresavtal, optionsavtal med fastighetsägare eller liknande. Arbetsförmedlingen kommer att informera löpande på sin hemsida på vilket sätt leverantören ska skicka in sin information till Arbetsförmedlingen. Leverantören skall acceptera ovanstående. Leverantören accepterar. (/ svar) 5.10 Tjänstedeklaration och Leverantörsuppgifter Efter att kontraktet är påskrivet av båda parterna skall Leverantören lämna in följande information till Arbetsförmedlingen på det sätt Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt bestämmer: 1. Tjänstedeklaration enligt mall, se 2. Följande uppgifter per leveransadress inom denna tjänst: - Leverantörens administrativa adress med telefonnummer och e-postadress samt eventuellt faxnummer. - Leverantörens administrativ kontaktperson, telefonnummer alternativt mobilnummer, e-postadress. - Leverantörens bank- eller plusgironummer eller bankkontonummer. - Leverantörens organisationsnummer. Sida 16 av 26

17 - Adressen till leverantörens verksamhetslokal eller lokalerna om leverantören avser att leverera på flera platser. - Uppgifter om leverantörens lokala kontaktperson/kontaktpersoner, telefonnummer och e-postadress. Arbetsförmedlingen gör Leverantören sökbar i webbstödet först efter Leverantören har lämnat in alla begärda handlingar enligt ovan till Arbetsförmedlingen. Leverantören skall acceptera ovanstående. Leverantören accepterar. (/ svar) Sida 17 av 26

18 2. Kontrakt Etableringslotsar Kontrakt 1 Kontraktsparter Mellan Arbetsförmedlingen, organisationsnummer och...med organisationsnummer...(nedan kallad Leverantören) träffas följande kontrakt. 2 Kontraktets omfattning Leverantören förbinder sig att utföra tjänsten Etableringslots i enlighet med de krav och förutsättningar som anges i förfrågningsunderlaget daterat vid anskaffning enligt Lag ( SFS 2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Leverantören förbinder sig att inte vidta åtgärd som kan medföra åsidosättande av lag eller förordning eller annars strida mot vad som är allmänt godtaget inom Leverantörens arbetsområde. I tjänsten etableringslots som den beskrivs i förfrågningsunderlagets ingår inte utredningsinsatser, terapeutiskt stöd eller medicinska rehabiliteringsinsatser. 3 Kontraktshandlingar Kontraktet består av följande handlingar: 1. Skriftliga av båda parter undertecknade ändringar och tillägg till tecknat kontrakt. 2. Detta kontrakt med tillhörande bilagor 3. Förfrågningsunderlaget daterat Vid varje tidpunkt gällande allmänna bestämmelser 5. Leverantörens ansökan daterad 20xx-xx-xx Om motsättning råder mellan handlingarna gäller de i ovan angiven ordning om inte omständigheterna i det enskilda fallet uppenbarligen föranleder något annat. 4 Kontraktstid Kontraktet gäller från och med det datum då båda parter undertecknat kontraktet och tills vidare, med en ömsesidig uppsägningstid på tre (3) månader. Leverantörens uppsägning skall ske skriftligen och vara undertecknad av behörig(a) firmatecknare. Registreringsbevis, ej äldre än tre (3) månader utvisande behörighet att teckna firma skall bifogas uppsägningen. Uppsägningen skall sändas till Arbetsförmedlingen, Avdelningen Kompletterande Arbetsförmedlingstjänster, Enheten Beställning och Upphandling, Stockholm. Uppsägningstiden skall, om inte annat framgår av uppsägningsmeddelandet, räknas från och med den dag som meddelandet inkom till Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen skall skriftligen bekräfta mottagandet 5 Ändringar Kontraktet och förfrågningsunderlaget kan komma att förändras under tiden som valfrihetssystemet är i kraft. Leverantören skall i dessa fall godkänna förändringen på det sätt som Arbetsförmedlingen meddelar. Om leverantören inte godkänner förändringen kommer kontraktet att fortsätta att gälla mellan parterna i oförändrad form i som längst ytterligare 6 månader varefter det upphör att gälla utan föregående uppsägning. Ändringar och tillägg i detta kontrakt skall - för att vara giltiga - göras skriftligen och Sida 18 av 26

19 undertecknas av behöriga företrädare för båda parter. 6 Leveransorter 7 Ersättningssystem Ersättning till Leverantören sker enligt Ersättningsmodell för etableringslots, vilken redovisas i separat bilaga till detta kontrakt. 8 Betalningsvillkor Arbetsförmedlingen skall utbetala ersättning till Leverantören i enlighet med fastslagen Ersättningsmodell för etableringslots. Leverantören skall följa de instruktioner för utbetalning som Arbetsförmedlingen vid varje tidpunkt beslutat. Leverantören förbinder sig att i samband med begäran om utbetalning för levererad tjänst inkomma med fullständigt underlag för utbetalning. Arbetsförmedlingen utbetalar inte ersättning för levererad tjänst innan fullständigt underlag inkommit. Betalningsfrist för utbetalning av ersättning är 30 dagar efter godkännande av inkommet underlag för utbetalning av ersättning och mottagen begäran om ersättning. I samband med ombildning av bolag eller företagsöverlåtelse kan utbetalning komma att ske senare än inom 30 dagar från godkännande av inkommet underlag för utbetalning av ersättning. Leverantören har rätt till dröjsmålsränta i enlighet med räntelagen vid utebliven eller försenad betalning. Leverantören skall framställa krav på dröjsmålsränta till Arbetsförmedlingen senast inom tre (3) månader från det att kravet uppstod. Arbetsförmedlingen uppmuntrar leverantören att använda e-faktura. 9 Försäkringar Leverantören ska teckna och under hela kontraktstiden vidmakthålla ansvarsförsäkring. 10 Tystnadsplikt och sekretess Leverantören och andra personer som Leverantören ansvarar för (personal, underleverantörer etc.) får inte röja uppgifter för utomstående rörande deltagare om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att deltagaren eller någon honom närstående lider skada. Leverantören och andra personer som Leverantören ansvarar för är skyldig att även i övrigt iaktta tystnadsplikt för uppgifter som omfattas av sekretess enligt offentlighetsoch sekretesslagen (2009:400). 11 Antidiskriminering Leverantören skall vid utförande av tjänsten i Sverige följa vid varje tidpunkt gällande diskrimineringslagstiftning. För kontrakt där den ordinarie kontraktsperioden är minst ett år skall Leverantören senast tre månader före den ordinarie kontraktsperiodens utgång skriftligen lämna de upplysningar som begärs enligt följande: Lag som avses i 10 första stycket är Diskrimineringslag (2008:567). Leverantörens skriftliga redogörelse till Arbetsförmedlingen skall innehålla följande: 1. Upplysning om Leverantören har blivit skyldig att betala skadestånd enligt ovan nämnda lag. Om så är fallet, skall Leverantören ange skadeståndets storlek, bakgrunden till att Leverantören blev skyldig att betala skadestånd samt vilka åtgärder som vidtagits för att Sida 19 av 26

20 komma till rätta med de missförhållanden som lett till att Leverantören blivit skyldig att betala skadestånd. 2. Upplysning om Leverantören har fått vitesföreläggande enligt någon av ovan nämnda lag. Om så är fallet, skall Leverantören ange bakgrunden till vitesföreläggandet och vilka åtgärder som Leverantören företagit med anledning av vitesföreläggandet. 3. Aktuell jämställdhetsplan enligt 3 kap. 13 i ovan nämnda lag (gäller endast om Leverantören är skyldig att ha jäm-ställdhetsplan). 4. Redovisning av vilka åtgärder som vidtagits för att uppfylla skyldigheter enligt 3 kap. 3-7 i ovan nämnda lag. Leverantören kan ta kontakt med Arbetsförmedlingen för mer information. Det går också att vända sig till diskrimineringsombudsmännen för vägledning. Brott mot antidiskrimineringsparagrafen föreligger om Leverantören någon gång under kontraktsperioden blir skyldig att betala skadestånd eller blir föremål för vitesföre-läggande enligt ovan. I bedöm-ningen kommer att vägas in vilka åtgärder som Leverantören har vidtagit med anledning av skadeståndet eller vitesföreläggandet. När det gäller punkterna 3 och 4 i 3 kap i ovan nämnda lag föreligger brott mot antidiskrimineringsparagrafen om Leverantören senast tre månader före kontraktstidens utgång inte inger en jämställdhets-plan som uppfyller lagens krav eller visar att sådana åtgärder vidtagits som anges i 3 kap. 3-7 i ovan nämnda lag. Fullgör inte Leverantören sina skyldigheter enligt första och andra stycket skall Leverantören betala ett vite på upp till ett halvt prisbasbelopp enligt lagen 1962:381 om allmän försäkring som gäller vid tidpunkten för kontraktets tecknande. Arbetsförmedlingen bestämmer vitets storlek utifrån vad som är skäligt med hänsyn till Leverantörens kontraktsbrott. Arbetsförmedlingen kan avstå från att utkräva vite om Leverantörens bristande uppfyllelse är ringa. Vitet förfaller till betalning vid an-fordran. Upplupet vite får avräknas från den avtalade ersättningen för uppdraget. 12 Språkstöd och Tolk Det ingår i Leverantörens uppdrag att anlita tolk om behov föreligger, alternativt ha egen personal som behärskar det aktuella främmande språket. Leverantören står för eventuella tolkkostnader. 13 Underleverantör Leverantören har rätt att anlita underleverantör för utförande av hela eller delar av den avtalade tjänsten. Villkoren för att anlita underleverantör framgår av Allmänna bestämmelser. 14 Överlåtelse av kontrakt Leverantören får inte överlåta detta avtal till annan utan Arbetsförmedlingens i förväg inhämtade godkännande. Godkännande ges, om det inte medför några negativa konsekvenser för leverens av tjänsten, endast för överlåtelser i samband med ombildning eller försäljning av leverantörsföretaget. I övriga fall krävs att leverantören inkommer med ny ansökan om att få ingå i valfrihetssystemet för etableringslotsar. 15 Hävning av kontrakt Sida 20 av 26

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning

1. Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Inbjudan - Upphandlarversion 2014-06-13 Upphandlande organisation ARBETSFÖRMEDLINGEN Doris Rexhammar Upphandling Arbetsförmedlingens kundval - Stöd och matchning Af-2014/207170 Symbolförklaring: Texten

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA KORTTIDSVISTELSE I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG SN 2013/1667 UNDERLAG FÖR ANSÖKAN OM ATT TILLHANDAHÅLLA I FORM AV KORTTIDSHEM OCH LÄGERVISTELSE 1 INNEHÅLL Inbjudan att lämna ansökan... 4 1. Allmän information... 5 1.1 Upphandlingen...

Läs mer

Förfrågningsunderlag enligt LOV

Förfrågningsunderlag enligt LOV Inbjudan - Upphandlarversion 2013-12-10 Upphandlande organisation Upphandling Stockholms stad Upphandling av platser i privata vård- och omsorgsboenden för personer 65 år och äldre Barbro Karlsson 125-2511/2009

Läs mer

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION

UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION Sid 1 (21) 13 januari 2014 Dnr: 006/14 UPPHANDLING AV GRAFISK FORMGIVNING OCH PRODUKTION 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder att lämna anbud på Grafisk formgivning och produktion. 1.1 Om

Läs mer

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun

Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun Beslutsdatum: 2015-03-26 SN 2015:9 Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun 1(37) Innehåll Förfrågningsunderlag hemtjänst enligt LOV Gnesta kommun... 1 1. Inbjudan... 5 1.1. Inbjudan...

Läs mer

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning

Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens kundval Stöd och matchning Innehåll Handledning för leverantörer av Arbetsförmedlingens

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST. Krav på ansökan och utföraren 1 (6) Omsorgskontoret 2014-06-19 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG AVSEENDE VALFRIHETSSYSTEM INOM HEMTJÄNST Del 1/3 Krav på ansökan och utföraren Upphandlande myndighet: Linköpings kommun genom Äldrenämnden Innehåll

Läs mer

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län

Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Psykoterapi inom LOV (lag om valfrihetssystem) Örebro län Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva psykoterapi inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 1 (35) Innehållsförteckning

Läs mer

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket

Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket KKV1000, v1.3, 2011-12-15 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015-05-21 Dnr 367/2015 1 (24) Upphandling av rekryteringstöd till Konkurrensverket Sista anbudsdag: 2015-06-25 Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan

Läs mer

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.

Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda. Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se. Förfrågningsunderlag Dnr 2008-04-18 0804-0235-11 Upphandling avseende medlemsundersökning och medarbetarundersökning för Arbetsgivarverket Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Läs mer

Dnr: 11ON270 2014-12-19

Dnr: 11ON270 2014-12-19 Sida 1 (27) Hemtjänst LOV Omvårdnadsnämnden, Gävle kommun har beslutat att företag som uppfyller kraven i detta förfrågningsunderlag kan ansöka och bli godkända som utförare enligt lagen om valfrihetssystem

Läs mer

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se.

2012-09-28. Mer information om SKL Kommentus Inköpscentral AB finns på www.sklkommentus.se. Förfrågningsunderlag 2012-09-28 Upphandlingsansvarig Upphandling Elevdatorer & Surfplattor 2012 Petra Edenfeldt 10191 Sista anbudsdag: 2012-11-09 23:59 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav som

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård

VÅRDVAL DALARNA. Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård VÅRDVAL DALARNA Förfrågningsunderlag med förutsättningar att bedriva vårdverksamhet inom Dalarnas primärvård Dalarnas Sjukvårdsparti Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Folkpartiet och Dalarnas

Läs mer

Tillämpas från och med 2010-07-28

Tillämpas från och med 2010-07-28 Allmänna bestämmelser vid avtal mellan Arbetsförmedlingen och leverantörer av kompletterande arbetsförmedlingstjänster, förberedande utbildningar och arbetsmarknadsutbildningar avsedda för arbetssökande

Läs mer

Direktupphandling enligt LOU

Direktupphandling enligt LOU Direktupphandling enligt LOU Övertorneå kommun Tillväxtenheten Offertförfrågan Hemsida till projektet Koldioxidkrediter från skogen ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER, 1.0 Omfattning Tillväxtenheten efterfrågar

Läs mer

Fritt val i vård och omsorg

Fritt val i vård och omsorg Fritt val i vård och omsorg Om du vill ha informationen i ett alternativt format, exempelvis i punktskrift, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00.

Läs mer

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR VÅRDVAL ENLIGT LAG OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 Innehåll 1 Inledning... 8 2 Anvisningar för inlämnande

Läs mer

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018

Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 ÖVERTORNEÅ KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Direktupphandling av Grönytesskötsel traktorklippning 2015-2018 Övertorneå kommun inbjuder Er att lämna anbud på rubricerad direktupphandling i enlighet

Läs mer

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft

4 år från och med den dag då avtalet träder i kraft Polisens verksamhetsstöd Administrativa enheten Upphandlingssektionen ANSÖKNINGSINBJUDAN Diarienr (åberopas vid korrespondens) HD-PVS-20/13 Datum 2013-03-28 Ärendebeteckning Upphandlande myndighet Polismyndigheten

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30

Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster. Sista anbudsdag: 2010-03-08. Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 2010-01-20 2010-00020 1 (9) Förfrågningsunderlag för upphandling av revisorstjänster Sista anbudsdag: 2010-03-08 Anbud ska vara bindande t.o.m. 2010-05-30 1 Upphandling av revisorstjänster 2 1.1 Inledning

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER 96-59-2012. Referensnr: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för konferenstjänster Konferens Inrikes Staten 2012 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-59-2012:099 96-59-2012 2013-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal:

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Mobil: Mobil: +46 (0) 709 73 55 93 Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Ramavtal för dagkonferenstjänster Referensnr: 96-121-2011:074 Konferenstjänster Upph. ref.nr: 96-121-2011 2012-05-22 Slutdatum: 2013-12-31 Typ av avtal: Ramavtal

Läs mer

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun.

Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda kommun. HAPARANDA KOMMUN FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Dnr 1 (8) Skolläkare till elevhälsan i Haparanda kommun Anbudsinbjudan Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud gällande Skolläkartjänst till Elevhälsan i Haparanda

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:29

Regeringens proposition 2008/09:29 Regeringens proposition 2008/09:29 Lag om valfrihetssystem Prop. 2008/09:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 2008 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet)

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

ingår som bilaga till Avtalet.

ingår som bilaga till Avtalet. Bilaga 8 1 (14) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten/Upphandlingssektionen Annica Östlund Upphandlare Datum Diarienr (åberopas vid korresp) PVS-934-7356/12 BILAGA 8 AVTALSUNDERLAG

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer